Exekuce peněžitého plnění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Exekuce peněžitého plnění"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Exekuce peněžitého plnění Bakalářská práce Autor: Kateřina Jelenová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Kuncová Praha Duben 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne 19. dubna 2011 Kateřina Jelenová - 2 -

3 Poděkování: Ráda bych poděkovala vedoucí své bakalářské práce paní Mgr. Kateřině Kuncové za věnovaný čas, odbornou pomoc a důleţité podněty, které přispěly ke zkvalitnění této bakalářské práce. Zároveň bych chtěla poděkovat své rodině za podporu v době studií

4 Anotace Předmětem mé bakalářské práce je exekuce peněţitého plnění. Snaţila jsem se podrobně vysvětlit jednotlivé způsoby provedení exekuce při vymáhání peněţitých pohledávek a moţnosti zastavení exekuce nebo jejího odkladu. Vzhledem k tomu, ţe v roce 2009 došlo k novelizaci exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.), zaměřuji se rovněţ na nové instituty a srovnávám situaci před novelizací a po ní. Dále představím Centrální evidenci exekucí a Portál draţeb (novinky provozované Exekutorskou komorou). V závěru jsem se pokusila poskytnout přehled o nákladech exekuce a odměně exekutora. Annotation The subject of my bachalor`s thesis is an execution of the financial claims. I have attempted to explain in detail the ways of recovering financial claims and possibilities of how to suspend or postpone an execution. Since there was an amendment of Act No. 120/2001 Coll., Execution procedure, I concentrate on new methods and compare the situation before and after the efficiency of an amendment. Further more I introduce a Central register of executions and an Auction site (novelties run by the Execution Chamber). In additon I tried to provide an overwiew of the costs of execution and exekutor`s fee

5 OBSAH 5 ÚVOD CHARAKTERISTIKA EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ Účel exekučního řízení Rozdíl mezi exekucí a výkonem rozhodnutí Průběh exekučního řízení Účastníci exekučního řízení Exekuční tituly Výzva k zaplacení ODKLAD A ZASTAVENÍ EXEKUCE INSTITUT PŘIMĚŘENOSTI ZPŮSOBY EXEKUCE PENĚŢITÉHO PLNĚNÍ Exekuce sráţkami ze mzdy a jiných příjmů Mzda a jiné příjmy Základní nepostiţitelná částka Přednostní pohledávky Změna plátce mzdy Exekuce přikázáním pohledávky Přikázání pohledávky z účtu u peněţního ústavu Přikázání jiných peněţitých pohledávek Postiţení jiných majetkových práv Exekuce příkazem k výplatě z účtu u peněţního ústavu Exekuce prodejem movitých věcí a nemovitostí Nařízení exekuce prodejem movitých věcí Věci nepodléhající exekuci Soupis Institut vyškrtnutí věci ze soupisu a excidanční ţaloba Odhad Exekuce prodejem nemovitostí Draţba Rozvrh výtěţku Exekuce prodejem podniku Exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech

6 5 CENTRÁLNÍ EVIDENCE EXEKUCÍ A PORTÁL DRAŢEB NÁKLADY EXEKUCE, ODMĚNA EXEKUTORA..49 ZÁVĚR...51 POUŢITÁ LITERATURA A ZDROJE PŘÍLOHA

7 Úvod Na úvod své bakalářské práce na téma Exekuce peněţitého plnění bych nejdříve uvedla důvod, který mě vedl k výběru zpracování tohoto tématu. Během svého působení v několika leasingových společnostech jsem se zabývala vymáháním pohledávek a řešením často velice sloţitých situací, do kterých se mnoho klientů dostalo vlastní vinou nebo více či méně bez vlastního přičinění. Přestoţe jsem se nevěnovala přímo právě exekucím, rozhodla jsem se, ţe tuto problematiku zpracuji tak, abych ukázala některé moţnosti řešení klientům ať jiţ budou v postavení dluţníka nebo věřitele. A vzhledem k tomu, ţe se tomuto oboru hodlám věnovat i v budoucnu, povaţuji podrobnější znalosti daného tématu za velmi přínosné. V mém profesním ţivotě pro mě bylo překvapující, ţe velkou skupinou, která se potýká s mnoţstvím neuhrazených úvěrů (ať jiţ to jsou spotřebitelské úvěry či leasingové smlouvy) jsou mladí lidé. Jejich touha po osamostatnění a nezávislosti ruku v ruce s nedostatkem financí je vede ke zvýšenému zájmu o úvěry, které mnozí nejsou ze svých příjmů schopni splácet. Počet nařízených exekucí neustále vzrůstá (viz tabulka) a tento nastolený směr se v nejbliţších letech zcela jistě nezmění. Jedním z východisek tohoto trendu vidím ve výuce finanční gramotnosti a to jiţ od útlého věku, neboť vysoké náklady na prahu dospělosti, které mnozí z mladých lidí nedokáţou správně ohodnotit, je ţene do náručí exekutora. rok počet nařízených exekucí Zdroj: exekutorská komora - statistiky - 7 -

8 Hlavním cílem mé bakalářské práce je poskytnout ucelený přehled jednotlivých způsobů exekuce peněţitého plnění s důrazem na porovnání stavu před poslední novelizací exekutorského řádu (účinnost od ) a stavu po novelizaci. V závěru se zabývám praktickými novinkami, které se sice netýkají přímo zmiňované novely, ale k tématu exekučního řízení patří Portálem draţeb, který (stejně jako Centrální evidenci exekucí) provozuje Exekutorská komora České republiky a zřízením bezplatných poraden pro osoby čelící exekuci. Vzhledem k tomu, ţe jde o velmi širokou problematiku, nedělám si iluzi o tom, ţe by práce byla úplná. Ke kaţdému z projednávaných témat se dá ve své podstatě zpracovat samostatná práce, nicméně myslím, ţe téma a zpracování osloví kaţdého, kdo se s danou problematikou chce seznámit v kostce

9 1 Charakteristika exekučního řízení Dříve neţ přistoupím k pojednání o jednotlivých způsobech exekuce peněţitého plnění, podám obecný výklad o exekučním řízení. 1.1 Účel exekučního řízení Exekuční řízení slouţí k donucení povinného, tedy dluţníka (v případě, ţe neplní dobrovolně) ke splnění povinnosti stanovené vykonatelným titulem, a to stanoveným způsobem. Cílem tohoto řízení je dosáhnout co největšího uspokojení pohledávky oprávněného (věřitele), přičemţ je-li pohledávka zcela uhrazena, je účel exekučního řízení úspěšně naplněn. 1.2 Rozdíl mezi exekucí a výkonem rozhodnutí Často je mnohými pojem exekuce pouţíván v souvislosti s výkonem rozhodnutí podle OSŘ. Oba instituty slouţí věřitelům k vymáhání svých pohledávek za dluţníky, nicméně jejich průběh je trochu odlišný. Nyní bych se pokusila nastínit některé rozdíly soudního výkonu rozhodnutí a exekučního řízení: - návrh na nařízení exekuce/výkonu rozhodnutí: při návrhu na výkon rozhodnutí oprávněný sám zvaţuje nejvhodnější řešení (způsob výkonu rozhodnutí), hledá majetek či zaměstnavatele povinného; při návrhu na nařízení exekuce způsob provedení exekuce určuje exekutor, nikoliv oprávněný; - uvedení požadovaných informací: v návrhu na výkon rozhodnutí je oprávněný povinen uvést informace potřebné k provedení navrhovaného způsobu výkonu rozhodnutí; při podání návrhu na nařízení exekuce nemusí tyto informace opatřovat oprávněný, tato povinnost náleţí exekutorovi; aţ 34 EŘ umoţňuje exekutorovi obrátit se na třetí osoby, které jsou povinny mu na jeho písemnou ţádost poskytnout informace o majetku povinného a další údaje potřebné k provedení exekuce; 50 odst. 3 EŘ opravňuje exekutora k nahlédnutí do soudního spisu o prohlášení majetku povinného - 9 -

10 - vykonavatel vymáhající plnění: soudní výkon rozhodnutí provádí zaměstnanec soudu, který není osobně zainteresován na provádění výkonu rozhodnutí; exekuci vykonává exekutor, jehoţ cílem je co nejvyšší vymoţení povinnosti, neboť od výše vymoţeného plnění se odvíjí výše jeho odměny; - poplatek: při podání návrhu na výkon rozhodnutí je nutné zaplatit soudní poplatek 2 ; návrh na nařízení exekuce není zpoplatněn ( i kdyţ někteří exekutoři poţadují po věřiteli zaplacení zálohy na odměnu za provedení exekuce, která můţe činit aţ 30 % z jejich celkové odměny a tato částka pak můţe převýšit uvedený soudní poplatek za výkon rozhodnutí ) Průběh exekučního řízení Exekuční řízení lze zahájit pouze na návrh. V souvislosti se snahou o zrychlení a zefektivnění celé exekuce je exekuční řízení zahajováno podáním návrhu přímo exekutorovi oproti stavu před účinností poslední novely EŘ ( ), kdy bylo podání adresováno exekučnímu soudu. Smyslem změny je tedy zjednodušení postupu při zahájení exekuce, aby po podání návrhu na exekuci provedly přezkum formálních náleţitostí nikoli exekuční soudy, které byly touto administrací neúnosně přetěţovány, ale exekutor, který za tuto agendu nově nese plnou odpovědnost. 4 Podle mého názoru ovšem aţ praxe ukáţe nakolik se exekuční řízení opravdu zrychlilo a naopak, jestli se touto změnou příliš nezatíţily exekutorské úřady. Jestliţe podal oprávněný návrh na nařízení exekuce v téţe věci více exekutorům, exekuci provede ten exekutor, kterého jejím provedením pověří soud, jde tedy o uplatnění zásady předstihu. Doufejme tedy, ţe věřitel bude vědět, co dělá, neboť se v případě zpeněţování zástav můţe obrátit rovněţ např. na draţebníka s návrhem na provedení veřejné draţby nedobrovolné a zde platí, ţe exekuce dle tohoto zákona (exekuční řád) má přednost. 5 2 dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích při vymáhání pen. plnění do částky ,- Kč včetně činí soudní poplatek 300,- Kč, nad ,- Kč činí soudní poplatek 2 % z této částky, nejvýše ,- Kč NOVOTNÝ, Pavel. Exekuční řád : praktická příručka pro věřitele. 1. vydání. Praha: Grada, 2001, s

11 Návrh na nařízení exekuce musí obsahovat označení exekutora, který má být provedením exekuce pověřen, s uvedením jeho sídla; toho, kdo návrh podává; které věci se týká a co se návrhem sleduje; podpis a datum. K návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného doloţkou vykonatelnosti, to neplatí, jestliţe exekuční titul vydal exekuční soud. 6 Podávat návrh můţe pouze oprávněný, popřípadě osoba, na níţ přešlo nebo bylo převedeno právo vyplývající pro něj z exekučního titulu. O exekučních titulech pojednávám v samostatné kapitole 1.5. Do 15 dnů od obdrţení návrhu (či odstranění vad) poţádá exekutor soud o pověření provedením exekuce. Jestliţe jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro nařízení exekuce, exekuční soud do 15 dnů usnesením exekuci nařídí a pověří jejím provedením exekutora, jinak návrh zamítne. Stejnopis usnesení doručí exekutor oprávněnému, povinnému a Exekutorské komoře. Jakmile je povinnému doručeno usnesení o nařízení exekuce, nastávají účinky generálního inhibitoria tj. zakazuje se mu nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí i s majetkem patřícím do společného jmění manţelů, vyjma běţné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních ţivotních potřeb svých a osob, ke kterým má vyţivovací povinnost, a udrţování a správy majetku. Novela EŘ představila zmírnění absolutní neplatnosti právních úkonů povinného po doručení usnesení o nařízení exekuce. Právní úkon, kterým by byl zákaz nakládání se svým majetkem porušen, je neplatný, nicméně této neplatnosti se musí exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel dovolat. 7 Novelizace přináší také výjimku z generálního inhibitoria od účinnosti novely můţe být na návrh povinného narušeno. Exekutor můţe rozhodnout o tom, ţe se na majetek, který povinný v návrhu označí, zákaz nakládání nevztahuje, jestliţe povinný doloţí, ţe jeho zbývající majetek zjevně a nepochybně postačí k uhrazení vymáhané pohledávky i nákladů exekuce. Také je povinnému umoţněno, aby se souhlasem exekutora, oprávněného a všech přihlášených věřitelů sám, za účelem úhrady vymáhané pohledávky, nákladů exekuce i nákladů oprávněného, zpeněţil svůj majetek nebo jednotlivé majetkové hodnoty, nejméně však za obvyklou cenu. 8 Účelem je dát povinnému moţnost, aby majetek a majetkové hodnoty zpeněţil za co nejvyšší částku EŘ; vzor návrhu na nařízení exekuce je přiloţen v příloze této práce 7 44a odst. 1 EŘ 8 44a odst. 3 a 4 EŘ

12 Po doručení usnesení o nařízení exekuce exekutor rozhodne, jakým způsobem bude exekuce provedena a vydá exekuční příkaz, ve kterém určí, který majetek má být exekucí postiţen a jakým způsobem. Tento majetek nesmí povinný převést na jiného, zatíţit ho nebo s ním jinak nakládat. 9 V praxi se vyskytly případy, kdy povinný, ve snaze vyhnout se exekuci, převedl veškerý svůj majetek na děti či jiné příbuzné, popř. se zaregistroval k trvalému pobytu na městském úřadě. Nicméně ani převodem majetku na někoho jiného, a to i s určitým předstihem před splatností, dluţník exekuci nezabrání. Naopak, dopouští se tím trestného činu poškození věřitele. Exekuční příkaz obsahuje označení exekučního soudu, exekutora pověřeného provedením exekuce, exekučního titulu, účastníků, povinnosti, která má být exekucí vymoţena, způsob provedení exekuce, označení osob, kterým se doručuje exekuční příkaz, výrok, poučení o odvolání, den a místo jeho vydání a podpis exekutora. Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek. 10 Exekuce se provede podle exekučního příkazu po právní moci usnesení o nařízení exekuce. Pověření k provedení exekuce zaniká: a) jestliţe exekuční soud rozhodl o vyloučení exekutora, b) exekuce byla zastavena, c) pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoţeny, d) exekuční soud pověřil provedením exekuce jiného exekutora Účastníci exekučního řízení Určení účastníků exekučního řízení má primární význam pro přiznání určitých práv a povinností. Účastníky řízení jsou: - oprávněný = osoba, v jejíţ prospěch svědčí právo, - povinný = osoba, která dobrovolně nesplnila stanovenou povinnost. Dále je účastníkem řízení i manţel povinného, a to v případě, ţe jsou postiţeny věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manţelů (dále jen SJM). 12 Manţel povinného se stává účastníkem řízení v okamţiku, kdy je postiţen majetek patřící do SJM odst. 4 EŘ odst. 3 EŘ EŘ odst. 2 EŘ

13 To je důleţité zejména při doručování, kdy pokud nejsou postiţeny věci spadající do SJM, poté se manţelovi nedoručuje a ten se tedy o exekuci nemusí vůbec dozvědět. Typické je to např. v případech, kdy exekutor vydá exekuční příkaz sráţkami ze mzdy. U některých způsobů exekuce se na jeho provedení podílí i některé třetí osoby, kterým přímo zákon ukládá některé povinnosti, popřípadě jim přiznává některá práva. Přesto nemají postavení účastníků řízení, nebo takové postavení mají jen v některé části (fázi) exekučního řízení. Např. plátce mzdy v exekuci sráţkami ze mzdy, kterému se doručuje usnesení o nařízení exekuce, má při vlastním provádění výkonu některé důleţité povinnosti, přesto však není účastníkem řízení. Podobné postavení má i peněţní ústav v exekuci přikázáním pohledávky z účtu u peněţního ústavu nebo dluţník povinného v exekuci přikázáním jiných peněţitých pohledávek. Nejsou účastníky řízení, mají postavení třetí osoby, jimţ zákon ukládá tento výkon provést Exekuční tituly Exekučním titulem se rozumí listina patřící mezi podmínky nutné k tomu, aby byla exekuce nařízena. Exekuční titul je materiální podmínkou výkonu rozhodnutí. Rozumí se jím listina vydaná k tomu oprávněným orgánem, která má předepsanou formu, v níţ se ukládá určité osobě povinnost něco v určité době splnit. 14 Zákon stanovuje taxativní výčet exekučních titulů. Jsou jimi: vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek, vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu nebo exekutorský zápis podle 78 písm. a) EŘ 13 TRIPES, Antonín. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, s GROSSOVÁ, Marie. Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi. 5. vyd. Praha: Linde, 2007, s

14 vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakoţ i vykonatelný smír, vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichţ výkon připouští zákon. 15 U exekučních titulů rozlišujeme jejich formální a materiální stránku. Formální náleţitostí exekučního titulu je vykonatelnost, kterou lze účastníka donutit ke splnění povinnosti i proti jeho vůli vykonatelný je takový rozsudek, kdy soudem stanovená lhůta k jeho splnění (tzv. pariční lhůta) jiţ uplynula a nebo jakmile nabyl právní moci. Materiální náleţitosti exekučního titulu záleţí v tom, aby práva a povinnosti a další náleţitosti rozhodnutí byly určeny přesným a nepochybným způsobem. 16 Neobsahuje-li exekuční titul určení lhůty ke splnění povinnosti, má se za to, ţe povinnosti uloţené exekučním titulem je třeba splnit do 3 dnů (a, jde-li o vyklizení bytu, do 15 dnů od právní moci rozhodnutí). 17 Exekuční titul musí být opatřen potvrzením o jeho vykonatelnosti, coţ se netýká notářských a exekutorských zápisů. A jak jsem jiţ uvedla, musí být exekuční titul k návrhu na nařízení exekuce přiloţen v originále nebo úředně ověřené kopii. 1.6 Výzva k zaplacení Spolu s usnesením o nařízení exekuce zasílá exekutor povinnému také výzvu k dobrovolnému splnění povinnosti. Tato výzva nemá přesně stanovené náleţitosti. Exekutor v ní kromě vyčíslení vymáhaného nároku poučí povinného o důsledcích splnění/nesplnění dané povinnosti odst. 1 EŘ 16 LISSE Luděk. Civilní proces: vysokoškolská učebnice. 1.vydání. Praha: VŠFS, o.p.s., 2008, str odst. 2 EŘ

15 Tento nový institut přináší povinným několik výhod. Hlavní výhodou pro povinného, který svůj závazek chce splnit, je skutečnost, ţe pokud splatí vymáhanou částku dobrovolně v rámci 15-ti denní lhůty, budou mu náklady exekuce účtovány ve sníţené výši. Další předností pro povinného je moţnost plnit dobrovolně po tuto dobu, přičemţ nemusí mít obavy z aktivního přístupu exekutora a zabavování svého majetku. Zároveň je povinnému z důvodu současného doručení usnesení o nařízení exekuce zakázána dispozice s jeho majetkem a s majetkem patřícím do SJM. Moţný problém bych viděla v tom, zda povinní v určitých případech budou zákaz dispozice s majetkem dodrţovat a nebudou se svého majetku rychle zbavovat a tím sniţovat vymahatelnost pohledávek. Vezmeme-li v úvahu ustanovení 259 OSŘ, kdy je povinný vyzván k dobrovolnému splnění pouze na návrh oprávněného či v případě, ţe je to účelné, je otázkou nebylo-li pouţití tohoto ustanovení pro oprávněného lepší. 2 Odklad a zastavení exekuce Jedním z prostředků ochrany povinného při provádění exekuce je odklad, popř. zastavení jejího provedení. Po novelizaci (tj. s účinností od ) se návrh na odklad a návrh na zastavení exekuce podává u pověřeného exekutora 18, a to v nesporných záleţitostech, tj. v případech, kdy mezi účastníky panuje shoda. V takových případech můţe exekutor návrhu vyhovět. V opačné situaci musí věc dále postoupit exekučnímu soudu. Obecné podmínky odkladu stanoví, ţe provedení exekuce můţe být odloţeno, jestliţe se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, ţe by neprodlený výkon exekuce mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí váţně poškozen. Druhým důvodem k odkladu exekuce je předpoklad budoucího zastavení exekuce. Lze-li očekávat, ţe exekuce bude zastavena, je moţné odloţit provedení exekuce i bez návrhu povinného odst. 1 EŘ odst. 2 OSŘ

16 Je-li návrh na odklad exekuce neúplný, nesrozumitelný či z jakéhokoli důvodu nevyhovující, můţe ho exekutor odmítnout. Exekuci můţe exekutor odloţit na dobu, kterou sám určí, například dostal-li se povinný dočasně do tíţivé ţivotní situace. V případě, ţe exekutor nevyhoví návrhu na odklad exekuce do sedmi dnů, bude do 15 dnů rozhodovat soud. V souvislosti s návrhem na zastavení exekuce je exekutor povinen nejprve do 15 dnů obeslat všechny účastníky exekučního řízení, zda-li se zastavením exekuce souhlasí. Pokud se všichni účastníci k návrhu na zastavení exekuce vyjádří kladně, vyhoví exekutor návrhu do 30 dnů, jinak jej postoupí k rozhodnutí exekučnímu soudu. Usnesení o zastavení exekuce je vykonatelné ihned. 20 Se souhlasem věřitele je moţné exekuci zastavit i bez návrhu např. v případě, ţe povinný je bez majetku. Poměrně často dochází v praxi k velkému počtu případů, kdy v průběhu řízení např. zanikne pohledávka, u povinného není nalezen ţádný postiţitelný majetek nebo v průběhu řízení zanikne povinný subjekt. V takovém případě oprávněný většinou souhlasí se zastavením exekuce a mezi účastníky není o zastavení sporu. Zastavení exekuce exekutorem pak není na újmu práv účastníků řízení, právě naopak, protoţe exekutor můţe exekuci zastavit operativněji a rychleji neţ soud a zajistit poté rychlou deblokaci majetku povinného. 21 Nicméně JUDr Tomáš Vrána 22 (Exekutorský úřad Přerov) se k institutu zastavení exekuce coby zefektivnění práce exekutorů staví skepticky: Vzhledem k tomu, ţe soudní exekutor rozhoduje pouze o nesporných případech, ve většině případů, kdy navrhuje zastavení dluţník, předkládá k rozhodnutí soudu spolu s vyţádáním stanovisek spis. Spisy tak putují mezi exekutory a soudy, coţ dosti zatěţuje řízení GROSSOVÁ, Marie. Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi. 5. vydání. Praha: Linde, 2007, s Exekutorský úřad Přerov dle počtu provedených exekucí největší exekutorský úřad v Česku

17 3 Institut přiměřenosti Exekuční řízení je exekutorem prováděná nucená realizace rozhodnutí, která nastupuje tam, kde povinný není ochoten dobrovolně splnit to, co mu bylo rozhodnutím k plnění uloţeno. Stát zde přinucuje povinného k uloţenému plnění a tím zasahuje do jeho právní sféry. Proto v zájmu ochrany práv povinného, do nichţ je nuceně zasahováno, případně i do práv dalších osob musí být přesně vymezen postup orgánu, kterému je toto donucení provést. Protoţe jde o závaţný zásah do práv povinného, stanoví zákon jako prvořadou zásadu, ţe toto donucení je přípustné provádět jen způsoby uvedenými v zákoně. 24 Současná právní úprava nově definuje přiměřenost exekuce: Zajistit majetek k provedení exekuce lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů exekuce. 25 Do účinnosti novely EŘ byl exekutor způsobilý zvolit způsob provedení exekuce a vymoci efektivně pohledávku jedním nebo i více způsoby. Zákon nařizoval pouze to, ţe stanovený postup nesmí být zřejmě nevhodný. Prioritní je nyní provedení exekuce přikázáním pohledávky, sráţkami ze mzdy nebo zřízením exekutorského zástavního práva, a pouze v případě, ţe výnos z těchto způsobů exekuce není postačující, umoţňuje novela provést exekuci vymáhající peněţité plnění prodejem movitých nebo nemovitých věcí, resp. prodejem podniku. V této souvislosti bych uvedla příklad z nedávné minulosti, kdy exekutor zablokoval sídlo veřejnoprávní České televize - Kavčí hory. Zavinil to prohraný soud s jedním z koncesionářů, po kterém televize neoprávněně ţádala uhrazení poplatků. Česká televize mu pak ve stanovené lhůtě nezaplatila čtyřiadvacet tisíc korun jako úhradu nákladů za právníka a soudní řízení. Kvůli několikatisícovému dluhu tak soud rozhodl o nařízení exekuce a mnohamilionový majetek televize tím na několik měsíců zablokoval. 24 TRIPES, Antonín. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, s odst.1 EŘ

18 Také Město Karlovy Vary mělo obstavený majetek kvůli nařízené exekuci. Spor se vedl o informace od stavebního úřadu, které v červenci 2007 poţadoval tazatel po magistrátu. Magistrát ale odmítl informace poskytnout, a to i přesto, ţe to magistrátu uloţil nadřízený Krajský úřad Karlovarského kraje. I kdyţ krajský úřad jako odvolací instance celkem šestkrát upozornil, ţe ţadatel stále nedostal poţadované informace, účinnou se ukázala aţ soudní exekuce z druhé poloviny ledna roku Kromě toho, ţe Město Karlovy Vary nemohlo provádět jakékoliv převody svého majetku na katastrálním úřadu, muselo zaplatit náklady exekuce i výdaje povinného. Podobné situace by se jiţ neměly opakovat. Novela EŘ má dluţníkovi zaručit, ţe mu nebude zabaven majetek mnohem vyšší hodnoty, neţ je dluţná částka a ţe kvůli vymáhané tisícikoruně exekutor neobstaví celý bankovní účet nebo nemovitost. Na druhou stranu dává dluţníkům moţnost novelu zneuţít. Zneuţití novely ze strany povinného je podle soudního exekutora Arnošta Hofmana moţné například takto: Dluţník podnikatel je vlastníkem podílu na nemovitosti a dluţí do ,- Kč. Podniká na účet manţelky, který je podle judikatury našich soudů nepostiţitelný, movité věci jsou vnesené do manţelství manţelkou, navíc spíše bezcenné. Je drţitelem několika aut, s nimiţ podniká všechny na leasing. Nemovitost v hodnotě několika milionů však exekutor zajistit nemůţe, neboť mu v tom brání zásada přiměřenosti. Také povinné pořadí exekucí: nejprve přikázání pohledávky, pak sráţky ze mzdy a pak teprve to ostatní můţe znamenat to, ţe bude dluţníkovi poskytnut dostatek času na zašantročení opravdu exekvovatelného majetku Způsoby exekuce peněžitého plnění Protoţe se ve své práci zabývám pouze exekucí ukládající zaplacení peněţité částky, uvedu způsoby, které se týkají tohoto problému. Způsoby exekucí, které ukládají jinou povinnost neţ zaplacení peněţité částky (jako je např. vyklizení, odebrání věci) se zabývat nebudu

19 Exekuci ukládající zaplacení peněţité částky lze provést: a) sráţkami ze mzdy a jiných příjmů, b) přikázáním pohledávky, c) prodejem movitých věcí a nemovitostí, d) prodejem podniku, e) zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech 27 (coţ je novinkou oproti stavu před novelizací). Jak jsem jiţ popsala v předchozí kapitole, provede se exekuce přednostně přikázáním pohledávky, sráţkami ze mzdy a jiných příjmů nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. V následujících kapitolách pojednám jednotlivé způsoby tak, jak jsou řazeny za sebou dle EŘ, tudíţ začnu sráţkami ze mzdy a jiných příjmů. 4.1 Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů Sráţky ze mzdy a jiných příjmů jsou jedním ze způsobů, jimiţ lze provést exekuci ukládající zaplacení peněţité částky. Na provádění exekuce sráţkami ze mzdy a jiných příjmů se pouţijí přiměřeně ustanovení OSŘ upravující výkon rozhodnutí sráţkami ze mzdy. Před rokem 1989 byl právě tento způsob výkonu rozhodnutí nejrozšířenějším způsobem, můţeme říci téměř jediným exekučním prostředkem. Bylo to dáno tehdejšími ekonomickými podmínkami, kdy většina fyzických osob byla v pracovním poměru a postiţení jejich mzdy bylo poměrně bezpečnou zárukou toho, ţe dříve nebo později bude pohledávka oprávněného uspokojena. Se společensko-ekonomickými změnami v naší zemi klesl počet fyzických osob, které jsou v pracovním poměru, nicméně i nyní patří tento způsob exekuce k velmi početnému a toto své postavení si zřejmě udrţí i v nejbliţších letech, zvláště vezmeme-li v úvahu, ţe je dle zákona upřednostňován před jinými způsoby exekuce (např. před prodejem movitých věcí a nemovitostí) odst. 1 EŘ

20 Počet navrţených exekucí Parametr Sráţky ze mzdy Přikázání pohledávky Movité věci Nemovitosti Zdroj: TRIPES, Antonín. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, s. 5 (zkráceno) Mzda a jiné příjmy Předmětem exekuce není mzda vyplacená, ale mzda, která dosud vyplacena nebyla. OSŘ nemá vlastní definici toho, co rozumí mzdou. Pro účely exekuce se mzdou rozumí nejen mzda za vykonanou práci, ale i jiné druhy odměny za vykonanou práci, které se nazývají jinak, ale svou povahou jsou shodné plat nebo odměna z dohody. V ustanovení 299 OSŘ jsou jako jiné příjmy uvedeny plat, odměna z dohody o pracovní činnosti, odměna za pracovní nebo sluţební pohotovost a dále příjmy, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní. Sem patří - náhrada mzdy nebo platu, nemocenské, ošetřovné nebo podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněţitá pomoc v mateřství, důchody, stipendia, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, odstupné a další. Jinými příjmy, v zákoně nezmiňovanými, mohou být dále: výţivné, které dostává povinný jako opětující se plnění, důchod, který je vyplácen povinnému jako plnění z pojistné smlouvy na základě pojištění osob, plnění věcné poskytované povinnému jako opakující se plnění z titulu věcného břemene. I na ně se tedy pouţijí ustanovení o výkonu rozhodnutí. Společné těmto jiným příjmům musí být to, ţe povinnému nahrazují odměnu za práci TRIPES, Antonín. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, s

21 Naproti tomu jako mzdu nelze povaţovat některá plnění, která povinnému zaměstnanci vyplácí plátce mzdy jako zaměstnavatel v souvislosti s pracovním poměrem. Jsou to např. náhrady cestovních výloh - cestovné, stravné. U nich nejde o odměnu za vykonanou práci, ale o náhradu nákladů, které mají účelový charakter. Do mzdy z obdobných důvodů nelze zahrnovat ani různé výhody, které se úzce váţou na pracovní poměr, jako třeba bezplatná doprava či sleva v dopravních prostředcích, nebo různé zvýhodnění při uţívání podnikových a rekreačních zařízení apod Základní nepostižitelná částka Mzda, která je postihována tímto exekučním způsobem, slouţí občanům k uspokojování jejich potřeb, k uspokojování základních ţivotních potřeb nejen samotného povinného, ale i jeho rodiny. Právě proto sráţky ze mzdy nemohou postihovat mzdu povinného v celém rozsahu, protoţe jinak by nemohla mzda tuto svou sociální funkci v rodině plnit. Rozsah exekučních sráţek musí být proto volen tak, aby na jedné straně umoţnil oprávněnému uspokojovat svou pohledávku z této mzdy a to v přiměřeném čase. Na druhé straně však je třeba respektovat i onu sociální funkci, kterou mzda plní. Určení optimální a rozumné míry postiţení mzdy je velmi důleţité i pro motivaci povinného na tom, aby dosahoval vyšší mzdy. Příliš značný rozsah postiţení mzdy by mohl vyvolat u povinného nezájem o dosahování vyšších výdělků a o práci vůbec. 30 Je pochopitelné, ţe určení rozsahu postiţení musí brát na zřetel i ţivotní úroveň v daném okamţiku a míru základních ţivotních potřeb (ţivotního minima). Proto stanovení rozsahu postiţení mzdy není dáno jednou provţdy, ale je proměnlivé. I tomu největšímu dluţníkovi, na kterého je uvalena i několikerá exekuce sráţkami ze mzdy musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum. Jeho výše se mění kaţdoročně s účinností od 1. dne nového kalendářního roku. 29 TRIPES, Antonín. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, s TRIPES, Antonín. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, s

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Právní základ exekučního řízení Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Pojem exekuce Exekuce Nucený výkon povinnosti uložené exekučním titulem, která nebyla splněna dobrovolně, prováděný k tomu oprávněným

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05.

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN EXEKUTOR Mgr. Pavel Dolanský Evid.č. 015 Palackého 31/2, 266 01 Beroun, tel.: 311 622 657, Fax: 311 600 323 e-mail: podatelna@exekuceberoun.cz, www.exekuceberoun.cz Tento exekuční

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Jak exekuce probíhá v praxi Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Obsah 1. Průběh řízení 2. Způsoby provedení exekuce 3. Procesní a jiné reakce

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Exekuce - nejčastější dotazy

Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce je nucený výkon rozhodnutí v případě, že dlužník (neboli osoba povinná) dobrovolně a včas nesplní povinnost, kterou má stanovenou vykonatelným rozhodnutím (problematiku

Více

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností,

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Rigorózní práce EXEKUCE PRODEJEM NEMOVITOSTI PO NOVELE EXEKUČNÍHO ŘÁDU Distraint by sale of property after the amendment to the Code of Distraint Procedure

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3 Metodický list č. 9 Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 3 2. Vymáhání nedoplatků a daňová exekuce... 3 3. Daňová exekuce postižením majetkových práv...

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Změna: 463/2009 Sb. Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona

Více

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce.

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Exekutorskému úřadu v Hodoníně 1/ Mgr. Kamil Brančík Sadová 15, 695 01 Hodonín Oprávněný: 2/ se sídlem

Více

Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy

Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy Mgr. Barbora Kubíková, Kancelář veřejného ochránce práv, kubikova@ochrance.cz kulatý stůl Vybrané problémy exekučního a insolvenčního řízení, 22. října

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ

70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ 70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ Okresní soud Plzeň -město rozhodl samosoudcem Mgr. Jiřím Levým ve věci návrhu oprávněného Společenství vlastníků Hodonínská 25 a 27 v Plzni se sídlem v Plzni,

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb.,

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech vedených u bank

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech vedených u bank Příloha č. 9 vzor A soud - správce daně V.... č. j. dne... vyřizuje: č. dveří. telefon: linka.. Dlužník: Peněžní ústav: IČO/RČ *) : IČO: EXEKUČNÍ PŘÍKAZ na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků

Více

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

USNESENÍ. Martin Chuchut, r.č.760911/0322, IČ:61643726, Únětice 18, 252 62 Únětice, p. Horoměřice, okres Praha-západ, dražební vyhlášku

USNESENÍ. Martin Chuchut, r.č.760911/0322, IČ:61643726, Únětice 18, 252 62 Únětice, p. Horoměřice, okres Praha-západ, dražební vyhlášku sp. zn. 095 Ex 101/06/ U 03 49 USNESENÍ Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 4 JUDr. Jana Tvrdková, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 7.2.2006, č.j.

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2016

EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2016 EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2016 RICHARD W. FETTER I tomu největšímu dlužníkovi, na kterého je uvalena i několikerá exekuce srážkami ze mzdy, musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum. Jeho výše

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

č.j.: 046 Ex 492/10-97 U S N E S E N Í

č.j.: 046 Ex 492/10-97 U S N E S E N Í Exekutorský úřad Praha 4, Novodvorská 1010 - P.O.B. 44, 142 00 Praha 4 tel : 261 34 42 21, fax : 261 34 22 08, e-mail: exekutor@aaaexekuce.cz, www.aaaexekuce.cz U S N E S E N Í č.j.: 046 Ex 492/10-97 Soudní

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Petra Hönigová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vymáhání daní dle zákona

Více

Plátce spotřební daně

Plátce spotřební daně Spotřební daně Právní úprava Problematika spotřebních daní je upravena v ČR zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSD), Spotřební daň je uvalena na tzv. vybrané výrobky těmi jsou minerálních oleje,

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

Pokyny pro zaměstnavatele

Pokyny pro zaměstnavatele Pokyny pro zaměstnavatele Poučení o postupu při exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů V naší praxi se často setkáváme s tím, že plátci mzdy povinného zcela přesně neví, jak při provádění srážek postupovat,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

E X E K U Č N Í P Ř Í K A Z

E X E K U Č N Í P Ř Í K A Z Číslo jednací: 120 EX 4002/13-33 v. s. oprávněný: 3710212263 Toto rozhodnutí ze dne 19.02.2014, č.j. 120 EX 4002/13-33, nabylo právní moci dne 20.02.2014.Připojení doložky právní moci provedl JUDr. Dalimil

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. o) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

Exekuce v našem právním řádu

Exekuce v našem právním řádu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Exekuce v našem právním řádu (Execution in our legal system) Bakalářská práce Autor: Hana Jochmanová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení 549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek

Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek Mgr. Ing. Marek Švehlík 24. září 2015 Obsah 1. Aktuální vývoj legislativy 2. Směrnice č. 2011/7/EU 3. Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. 4. Současná ne/implementace

Více

EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015

EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015 EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015 3. aktualizované vydání (leden 2015) 1. aktualizace k 1. 9. 2015 NOVELIZACE USTANOVENÍ 299 OSŘ s ÚČINNOSTÍ od 1. 9. 2015 a od 1. 10. 2015 Exekuce srážkami ze mzdy prováděná

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 484/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny... - znění dle 64/12 Sb. 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA *** HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY -práva účastníků řízení -počítání času -nečinnost správního orgánu -náležitosti odvolání -přezkum rozhodnutí, stížnost PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU (

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

d r a ž e b n í v y h l á š k a

d r a ž e b n í v y h l á š k a U S N E S E N Í číslo jednací: 125 EX 194/11-596 Odložilík, bytem Příční 478, Hrušovany u Brna, PSČ: 664 62, dat. nar.: 21.12.1972; 2/ Ružica Ružič, bytem Žike Markoviča 1, Batajnica, Srbsko, PSČ: 112

Více

4 EX0426/06-72. Usnesení

4 EX0426/06-72. Usnesení 4 EX0426/06-72 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský úřad v České Lípě se sídlem Hrnčířská 762, Česká Lípa, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

zveřejňuje záměr pronájmu a následného prodeje níže uvedených pozemků

zveřejňuje záměr pronájmu a následného prodeje níže uvedených pozemků Město Karlovy Vary 269/010 odbor majetku města ve smyslu ustanovení 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr pronájmu a následného prodeje níže uvedených pozemků Forma prodeje: výběrové

Více

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Oddíl 1 Změna: č. 209/2002 Sb. č. 254/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

Více

E X E K U Č N Í P Ř Í K A Z

E X E K U Č N Í P Ř Í K A Z Toto rozhodnutí ze dne 09.04.2014, č.j. 120 EX 4240/14-19, nabylo právní moci dne 10.04.2014.Připojení doložky právní moci provedl JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r. soudní exekutor, dne 15.04.2014. E X E

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Vzor č. 29: Kupní smlouva o převodu vlastnic. práva k nemovitostem (1/5) KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany společnost, IČ: se

Více