Subjektivní lhůta pro podání námitek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Subjektivní lhůta pro podání námitek"

Transkript

1 Subjektivní lhůta pro podání námitek 22 : v této rubrice oslovujeme odborníky, jichï se ptáme na konkrétní aktuální téma z oblasti zadávání vefiejn ch zakázek. Odpovûdi vyjadfiují vlastní právní názor dotazovaného odborníka na uvedenou problematiku. V tomto čísle odpovídají: Mgr. Romana Derková, Mgr. David Dvořák, JUDr. Richard Gürlich, Mgr. Jakub Joska, Ph.D., JUDr. Petr Šťovíček, JUDr. Vladimír Tögel, Mgr. Ing. Daniel Zejda a JUDr. Barbora Šípová. Aktuální téma: Subjektivní lhůta pro podání námitek dle 110 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vúvodu nejprve citujme vybraná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "zákon" nebo "ZVZ"), která se uvedené problematiky dotýkají: 110 odst. 3 Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy. Do doby doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nesmí zadavatel uzavřít smlouvu či zrušit zadávací řízení. 110 odst. 6 V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují, v čem je spatřováno porušení zákona, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle odstavce 3, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Otázky k dnešnímu tématu: Jaký je Váš názor na stanovení počátku běhu subjektivní lhůty pro podání námitek dle 110 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů? Mgr. Romana Derková Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), umožňuje v ust. 110 odst. 1 podat zdůvodněné námitky kterémukoliv dodavateli, který má nebo měl zájem na získání veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech. Hovoří-li zákon o úkonu zadavatele, je tím míněn kterýkoliv jeho úkon. Pro podání námitek upravuje zákon dva režimy lhůt. Zatímco proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí o vyloučení je určena lhůta 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nebo rozhodnutí o vyloučení (viz ust. 110 odst. 4 zákona), proti ostatním úkonům zadavatele stanoví ust. 110 odst. 3 zákona lhůtu 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví (nejpozději však do doby uzavření smlouvy). 1) Pro počítání lhůt přitom platí obecná pravidla počítání času upravená občanským zákoníkem. 2) Obecně počíná lhůta určená podle dní běžet dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. Subjektivní lhůta stanovená v ust. 110 odst. 3 zákona tedy počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy se stěžovatel o domnělém porušení zákona dozvěděl. Stanovení okamžiku rozhodného pro určení počátku běhu lhůty je také ve smyslu ust. 110 odst. 6 zákona obligatorní náležitostí námitek. Z citovaného ustanovení zákona je zřejmé, že skutečnost rozhodnou pro počátek běhu lhůty stanovené v ust. 110 odst. 3 zákona uvádí stěžovatel. Stěžovatelé podávající námitky proti jiným úkonům zadavatele, než je rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo rozhodnutí o vyloučení, si tedy musí uvědomit, že do námitek musí bezpodmínečně uvést "skutečnost rozhodnou pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděli", tj. buď označení dne v podobě konkrétního data, ale i označení události, od níž lze určit počátek běhu lhůty pro podání námitek (oznámení zadávacího řízení, doručení výzvy, vyzvednutí zadávací dokumentace, nahlédnutí do protokolu o otevírání obálek či do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek apod.). V opačném případě zadavatel námitky neobsahující náležitosti odmítne (tzn. nebude o nich věcně rozhodovat), o čemž bezodkladně stěžovatele písemně uvědomí. Zadavatelé se u námitek podaných podle ust. 110 odst. 3 zákona musejí smířit se skutečností, že počátek běhu lhůty v tomto případě určuje stěžovatel. Nerozhoduje zde totiž okamžik, kdy se stěžovatel s domně- 1) 2) Pouze pro úplnost dodávám, že lhůta bude zachována, budou-li námitky v zákonem stanovených lhůtách doručeny zadavateli, nepostačí tedy v poslední den lhůty jejich předání k poštovní přepravě. Viz ust. 122 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2 23 lým porušením zákona měl možnost seznámit, nýbrž okamžik, kdy se s ním skutečně seznámil. Tím je posíleno právo stěžovatele domáhat se přezkumu úkonů učiněných zadavatelem v zadávacím řízení. Z uvedeného důvodu nelze počátek lhůty pro podání námitek automaticky odvíjet od objektivně určujících skutečností, např. od okamžiku uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo od doručení výzvy či od okamžiku vyzvednutí si zadávací dokumentace. Samotné uveřejnění nebo vyzvednutí si zadávací dokumentace ještě neznamená, že se s těmito informacemi stěžovatel seznámil v týž den, kdy bylo oznámení zveřejněno, výzva doručena, nebo zadávací dokumentace vyzvednuta. Byť mohou zadavatelé v praxi tuto subjektivní lhůtu považovat za nevýhodnou a lehce zneužitelnou, nelze zákonem podpořené právo dodavatele na přezkum omezovat do té míry, že by počátek lhůty pro podání námitek proti jiným úkonům, než je výběr nejvhodnější nabídky nebo vyloučení, stanovoval sám zadavatel. Na druhou stranu má zákonný požadavek na uvedení skutečnosti rozhodné pro počátek běhu lhůty v námitkách i omezující účinek pro postup stěžovatele - po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude stěžovatel obtížně uvádět, kdy se dozvěděl o domnělém porušení zákona při vymezení podmínek zadání. Zásadním východiskem je, že v podaných námitkách je označena skutečnost rozhodná pro určení počátku běhu subjektivní lhůty. Není-li tato skutečnost v námitkách označena, nelze ani posoudit, zda námitky jsou či nejsou opožděně podané, a jak jsem již zmínila výše, námitky neobsahující tuto náležitost zadavatel odmítne. Obsahují-li námitky rozhodnou skutečnost pro určení počátku běhu patnáctidenní lhůty, lze je považovat za opožděně podané teprve po jejím marném uplynutí, přičemž zadavatel se řídí obecnými pravidly počítání času upravenými v občanském zákoníku. Opožděné by byly rovněž námitky podané po uzavření smlouvy, a to i v případě, že by stěžovateli dosud běžela 15denní lhůta pro jejich podání, neboť tento mezní časový okamžik stanoví zákon v ust. 110 odst. 3. O opožděných námitkách zadavatel podle ust. 111 odst. 4 zákona nerozhoduje a tuto skutečnost písemně oznámí stěžovateli. Z výše uvedeného je zřejmé, že námitky, v nichž jsou uvedeny skutečnosti rozhodné pro určení počátku běhu lhůty, nelze považovat za opožděné, neuplynul-li poslední den této lhůty. Námitky neobsahující skutečnosti rozhodné pro určení počátku běhu lhůty pro podání námitek zadavatel neposoudí jako opožděné - takové námitky odmítne, neboť neobsahují zákonem stanovené náležitosti. Na tomto místě odkazuji na rozhodnutí Úřadu vydané ve správním řízení evidované pod zn. S104/2007, v němž se Úřad mimo jiné zabýval také způsobem vyřízení námitek zadavatelem. V šetřeném případě podal stěžovatel námitky proti obsahu podmínek zadání, avšak do námitek neuvedl skutečnost rozhodnou pro počátek běhu lhůty. Zadavatel námitky posoudil jako opožděně podané, neboť za rozhodné datum pro určení počátku běhu lhůty považoval datum poskytnutí zadávací dokumentace, přičemž námitky byly doručeny po uplynutí 15 dnů od jejího poskytnutí. Úřad v daném případě dospěl k závěru, že zadavatel nesplnil povinnost stanovenou vust. 111 odst. 4 zákona, neboť vyřídil námitky jako opožděně podané, přestože nebylo prokázáno, že by lhůta pro podání námitek uplynula. Vzhledem k tomu, že tento úkon zadavatele vedl fakticky k obdobnému výsledku, jako kdyby zadavatel námitky odmítl dle ust. 110 odst. 6 zákona, konstatoval Úřad, že nesplnění této povinnosti neovlivnilo výběr nejvhodnější nabídky. 3) V této souvislosti bych ještě ráda upozornila, že podání řádných námitek je na základě ust. 110 odst. 5 zákona podmínkou pro podání návrhu. Nemají-li námitky zákonem stanovené náležitosti (tzn. např. neobsahují-li skutečnosti rozhodné pro určení počátku běhu lhůty nebo jsou-li podány opožděně), nejedná se o řádně podané námitky a stěžovatel se tak připraví o možnost podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem. V tomto směru již lze odkázat i na existující rozhodovací praxi Úřadu, kdy bylo správní řízení zastaveno, neboť návrh byl podán neoprávněnou osobou (tedy dodavatelem, který před podáním návrhu nepodal řádné námitky). 4) Závěrem uvádím pro přehlednost postup zadavatele při vyřizování námitek proti jiným úkonům, než je rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo rozhodnutí o vyloučení. A) Námitky obsahují náležitosti dle 110 odst. 6 zákona včetně rozhodné skutečnosti: a) jsou-li podány ve lhůtě - řádné námitky - zadavatel věcně vyřídí - postup dle ust. 111 odst. 1 zákona - písemné rozhodnutí b) jsou-li podány po lhůtě (resp. po uzavření smlouvy) - opožděné námitky - zadavatel nerozhoduje - postup dle ust. 111 odst. 4 zákona - písemné oznámení B) Námitky neobsahují náležitosti dle 110 odst. 6 zákona, např. rozhodnou skutečnost: - zadavatel odmítne - postup dle ust. 110 odst. 6 zákona - písemné oznámení V praxi může dojít i ke kombinaci výše uvedených možností (např. část námitek lze věcně vyřídit, zbývající část námitek odmítnout nebo posoudit jako opožděně podané). Mgr. Romana Derková Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ZVZ oproti úpravě v předchozím zákoně č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, upravil konkrétněji počátek běhu lhůty pro podání námitek ve snaze znemožnit účelové podávání námitek vůči určitým úkonům zadavatele v zadávacím řízení 3) 4) S celým obsahem citovaného rozhodnutí se lze seznámit na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Viz např. rozhodnutí vydaná ve správních řízeních pod sp. zn. S185/2007 a S204/2007.

3 24 Mgr. David Dvořák v době, kdy již tyto úkony, respektive jejich náprava není relevantní, a ve snaze přinutit dodavatele k tomu, aby v případě podezření na nezákonné kroky zadavatele reagovali co nejrychleji. Z tohoto důvodu byl rovněž rozlišen počátek běhu lhůty pro podání námitek na počátek objektivní v těch případech, kdy je možné takový moment jednoznačně určit ( 110 odst. 4 ZVZ, který se týká pouze rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky), a na počátek subjektivní v případech ostatních ( 110 odst. 3 ZVZ). V režimu 110 odst. 3 ZVZ tedy může dodavatel podat námitky proti jakýmkoliv jiným úkonům zadavatele, které nejsou uvedeny v 110 odst. 4 ZVZ, za předpokladu, že dostatečně specifikuje, ve kterém okamžiku se o domnělém porušení ZVZ dozvěděl. Ve většině případů (alespoň podle dosavadních zkušeností z praxe) určení tohoto okamžiku nečiní zvláštní problémy. Výjimkou je však podání námitek proti zadávacím podmínkám, kde určení tohoto okamžiku naopak problémy způsobuje, a proto se v dalších úvahách omezím pouze na tento specifický případ. V přístupu k možnému počátku lhůty pro uplatnění námitek proti zadávacím podmínkám (respektive při posouzení, zda se nejedná o opožděně podané námitky) se lze v podstatě pohybovat mezi dvěma extrémy. Prvním je striktní přístup, který spojuje počátek běhu lhůty s vyzvednutím zadávací dokumentace. Opačným extrémem by pak byla možnost podat námitky kdykoliv až do okamžiku ukončení zadávacího řízení. Nicméně, možnost podat námitky proti zadávacím podmínkám až po uplynutí lhůty pro podání nabídek je podle mého názoru v rozporu se smyslem právní úpravy námitek a takové námitky by oprávněně vzbuzovaly podezření z účelovosti, neboť je přinejmenším zvláštní, že by dodavatel tvrzenou nezákonnost zadávacích podmínek neobjevil při přípravě nabídky či že by dokonce byl schopen přes tuto skutečnost nabídku podat. Proto mám za to, že časový interval pro účel našich úvah je třeba zúžit na interval mezi vyzvednutím zadávací dokumentace a podáním nabídky. V tomto intervalu je pak třeba za současného stavu právní úpravy najít určitou "zlatou střední cestu". V zásadě lze počátek běhu lhůty vázat na vyzvednutí zadávací dokumentace, avšak je třeba připustit (zejména s ohledem na objemnost a složitost zadávací dokumentace v konkrétním případě), že dodavatel nemusí být schopen určitý problém v požadované 15denní lhůtě objevit (a je vůbec otázka, zda to po něm lze vyžadovat, pokud mu ze zákona svědčí v některých případech mnohem delší lhůta pro podání nabídky). Příliš striktní trvání na této lhůtě by mohlo být dokonce v rozporu s požadavky přezkumných směrnic 89/665/EHS a 93/12/EHS, z nichž vyplývá povinnost zajistit účinný přezkum rozhodnutí zadavatelů. Ustanovení 110 odst. 3 ZVZ by proto mělo být podle mého názoru vykládáno tak, že lhůta pro podání námitek standardně začíná běžet vyzvednutím zadávací dokumentace, avšak dodavateli musí být umožněno prokázat, že se o domnělém porušení dozvěděl později v průběhu lhůty pro podání nabídek, a i takové námitky považovat za včas podané. Specifickým případem je pak situace, kdy jsou v průběhu lhůty pro podání námitek uplatněny dodatečné dotazy k zadávacím podmínkám a dotaz se týká tvrzené nezákonnosti. Pokud nebude odpovědí zadavatele tvrzená nezákonnost odstraněna či zadávací podmínky budou i pak nejasné, měl by v takovém případě běh lhůty pro podání námitek počínat znovu okamžikem doručení dodatečné odpovědi dodavateli. Z hlediska budoucí právní úpravy bych pro odstranění veškerých pochybností doporučoval upravit podávání námitek proti zadávacím podmínkám v ZVZ specificky, a to ve výše naznačeném smyslu. Mgr. David Dvořák ROWAN LEGAL JUDr. Richard Gürlich, Ph.D. Ze znění ustanovení 110 odst. 3 ZVZ vyplývá, že rozhodným dnem pro počátek subjektivní lhůty pro podání námitek dle tohoto ustanovení je den, kdy se stěžovatel o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví. Od tohoto data poté plyne 15denní lhůta, v níž musí stěžovatel doručit námitky zadavateli, přičemž zároveň musí být námitky doručeny do doby uzavření smlouvy. Smyslem tohoto ustanovení je zajištění zákonnosti postupu zadavatele v zadávacím řízení obecně, a není proto možno na rozdíl od znění ustanovení 110 odst. 4 ZVZ přesně vymezit den počátku běhu lhůty pro podání námitek. Otázka týkající se prokazování, kdy nastal den rozhodný pro počítání subjektivní lhůty dle tohoto ustanovení, je jistě opodstatněná, nicméně spektrum možností a situací, jakým způsobem a kdy se stěžovatel dozví o tom, že určitý úkon zadavatele je porušením zákona (samozřejmě někdy jen domnělým), je velmi široké a příslušný den nemusí být vždy objektivně určitelným. Za den rozhodný pro počátek běhu subjektivní lhůty nelze považovat den, kdy stěžovateli vznikla pouze objektivní možnost domnělé porušení zákona úkonem zadavatele zjistit, např. v případě doručení určitého rozhodnutí, data zveřejnění vadně zadané veřejné zakázky nebo dne doručení chybně zpracované zadávací dokumentace. Stěžovatel může zjistit domnělé porušení zákona zadavatelem např. až po pečlivém prostudování zadávací dokumentace nebo v souvislosti se zjištěním určité skutečnosti nebo provedení jiného právního úkonu (nejen zadavatelem), jejichž důsledkem, respektive v souvislosti snimiž dochází k porušení zákona zadavatelem (např. porušení práv třetích osob, porušení zásady nediskriminace a rovnosti

4 25 ( 6 ZVZ)), přičemž bez jejich zjištění není možno rozpor se zákonem rozpoznat, avšak prokázání skutečného dne jejich zjištění může být obtížně prokazatelné. Obecně proto platí, že stěžovatel má povinnost prokazovat den počátku subjektivní lhůty (viz také ustanovení 110 odst. 6 ZVZ), nicméně v každém konkrétním případě je nutno skutečnost, jak stěžovatel splnil toto důkazní břemeno, respektive zda je objektivně splnit mohl, posuzovat vsouvislosti se zjištěním konkrétního skutkového stavu - charakteru, důvodu a okolností konkrétně uplatňovaných námitek. Ivpřípadě, kdy prokázání rozhodného dne není možné, musí však stěžovatel uvést, který den se o domnělém porušení zákona dověděl, a tento den pak bude muset být zadavatelem považován za počátek subjektivní lhůty. Pokud stěžovatel datum, kdy zjistí důvod pro podání námitek, neuvedl, bylo by to důvodem pro nevyhovění námitkám. Vpřípadě nemožnosti objektivního prokázání dne počátku subjektivní lhůty - ať již stěžovatelem nebo zadavatelem - je tak jediným jistým dnem skončení možnosti uplatnění námitek den uzavření smlouvy. Zde však může vzniknou problém týkající se otázky jejich opožděnosti v případě, že námitky budou doručeny stejného dne, kdy bude uzavřena smlouva. S ohledem na výše uvedené je třeba připustit, že ze stran některých stěžovatelů může v určitých případech docházet ke zbytečně šikanóznímu uplatňování námitek dle výše uvedeného důvodu. Námitky je možno považovat za opožděně podané, jestliže z jejich obsahu nepochybně vyplývá, kterého dne stěžovatel musel zjistit (ne měl pouze objektivní možnost zjistit) v námitkách uplatňované domnělé porušení zákona, a to ve spojení s konkrétním důvodem, ve kterém stěžovatel spatřuje porušení zákona. Námitky mohou být také samozřejmě považovány za opožděné v případě, zvěděl o domnělém porušení zákona, nastává doručením příslušného hmotného substrátu (zde např. vyzvednutím zadávací dokumentace), z něhož je domnělé porušení zákona patrné, do sféry vlivu konkrétního stěžovatele. "Prokazatelnou vědomostí" je tak dle mého právního názoru v daném případě i fyzická dispozice s předmětným hmotným substrátem. A kterak jsem uvedl, nestačí pouhá možnost dozvědět se o domnělém porušení zákona, nýbrž je nezbytná právě ona prokazatelná vědomost. 5) Takovou možností "se dozvědět" vnímám např. počátek běhu lhůty k vyzvednutí zadávací dokumentace, z níž po jejím vyzvednutí je domnělé porušení zákona seznatelné, která sama však dle mého soudu počátek běhu 15denní lhůty k podání námitek nezpůsobuje. Na straně druhé nesdílím právní názor, že ani vyzvednutí zadávací dokumentace nezpůsobuje automaticky počátek běhu posuzované subjektivní 15denní lhůty, nýbrž že je nezbytné tento počátek posuzovat vždy ad hoc u každého z dodavatelů, byť si vyzvedli zadávací dokumentaci ve stejný den. Mám za to, že přijetí tohoto právního názoru by ve svém důsledku představovalo porušení základních zásad postupu zadavatele stanovených ustanovením 6 zákona, tedy zejména zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace. Tím však jakkoli nepopírám možnost dodavatele prokázat, že se dozvěděl o domnělém porušení zákona později, resp. že se o takovém domnělém porušení nemohl vyzvednutím zadávací dokumentace dozvědět. 6) Za předpokladu, že domnělé porušení zákona zadavatelem je odvozováno od informací získaných ze zadávací dokumentace, se tak s ohledem na shora uvedené kloním k názoru, že za opožděné lze považovat ty námitky, které byly zadavateli doručeny po uplynutí stanovené 15denní lhůty od vyzvednutí zadávací dokumentace zadavatelem, za podmínky, že stěžovatel neuvede takové okolnosti, které by prokazovaly opak, tzn. skutečnosti, pro něž se stěžovatel se zadávací dokumentací neseznámil, resp. seznámit nemohl. Ve vztahu k vyzvednutí zakdy jsou zadavateli doručeny až po uzavření smlouvy. JUDr. Richard Gürlich, Ph.D. GÜRLICH & Co. Mgr. Jakub Joska Pro počátek běhu subjektivní lhůty pro podání námitek dle ustanovení 110 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále i "zákon"), je dle mého soudu určující zmíněná subjektivní povaha předmětné lhůty, tzn. posouzení okamžiku, kdy se oprávněný subjekt o skutečnosti rozhodné pro vznik (jeho subjektivního) práva (podat námitky proti domnělému porušení zákona zadavatelem) dozvěděl. V praxi zpravidla nevyvolá otázky okamžik zákonem požadovaného "dozvědění se", tj. subjektivního stavu vědomí týkající se konkrétní objektivně existující skutečnosti, v případě, je-li takové domnělé porušení zákona spatřováno v rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, resp. v rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení. V obou uvedených případech počíná předmětná lhůta běžet okamžikem doručení příslušného rozhodnutí. Nejasnosti však mohou vyvstat za situace, kdy stěžovatel odvíjí své vědění stran domnělého porušení zákona od skutečnosti, již seznal např. ze zadávací dokumentace. Vtomto případě se kloním k závěru, že počátek běhu 15denní subjektivní lhůty, tzn. okamžik, kdy se stěžovatel prokazatelně do- 5) 6) K běhu subjektivní lhůty: (Rc) 2 Cz 19/74 (publikovaný pod R 38/1975). Dovedu si představit situaci, kdy si dodavatel vyzvedl zadávací dokumentaci, avšak vzápětí měl dopravní nehodu a týden byl v pracovní neschopnosti. V takovém případě by bylo na místě s odkazem na ustanovení 110 odst. 6 zákona poukázat na předmětnou skutečnost jako rozhodnou pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona zadavatelem dozvěděl a počátek 15denní lhůty k podání námitek by započal běžet od dne následujícího po dni ukončení pracovní neschopnosti.

5 26 dávací dokumentace a počátku běhu 15denní lhůty k podání námitek je tak dle mého soudu na místě aplikace vyvratitelné právní domněnky. Mgr. Jakub Joska Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o. JUDr. Petr Šťovíček Stanovení počátku běhu lhůt na subjektivním principu je obecně v právní praxi problematické zejména s ohledem na jeho přesné určení. Často bývá obtížné přesně stanovit, kdy se určitá skutečnost promítne ve vnitřní sféře adresáta způsobem předpokládaným zákonem, tj. nejenom že se adresát o určité objektivní skutečnosti dozví, ale rovněž že si s ní i spojí i odpovídající právní důsledky (protiprávnost). Srovnatelné úpravy obvykle používají složené právní skutečnosti (srov. 106 občanského zákoníku - právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá). V posuzovaném případě počátku běhu subjektivní lhůty pro podání námitek však není zcela zřejmé, zda se má jednat o právní skutečnost jednoduchou či složenou. Není tedy jasné, zda tato lhůta počíná běžet již okamžikem, kdy se stěžovatel dozví o úkonu zadavatele, aniž by se však v danou chvíli již "domníval", resp. měl důvod se domnívat, že došlo k porušení zákona. Z neobratně použité zákonné formulace "domnělé porušení zákona" vyplývá, že je akcentováno subjektivní přesvědčení stěžovatele, stěžovatel nemusí znát všechny objektivní skutečnosti provázející úkon zadavatele, které by prokazovaly porušení zákona. Postačí takové informace, na základě kterých stěžovatel dojde k názoru, že určitým úkonem zadavatele zřejmě došlo k porušení zákona. Okamžik nabytí tohoto přesvědčení, tj. domněnka porušení zákona, je i počátkem běhu subjektivní lhůty pro podání námitek. Zpravidla bude okamžik, kdy se stěžovatel dozví o úkonu zadavatele, a okamžik, kdy jej sám posoudí jako nezákonný, spadat v jedno s ohledem na zásadu neznalost práva neomlouvá, nicméně mohou nastat i komplikované situace. Např. zadavatel uveřejní určité ekonomické a finanční předpoklady, dodavatel se s nimi seznámí, avšak až po více jak 15 dnech dojde na základě studia trhu k závěru, že jsou diskriminační. S ohledem na problematické stanovení počátku běhu lhůty použil zákonodárce i odpovídající omezení lhůtou objektivní - tj. možnost podání námitek nejpozději do doby uzavření smlouvy. Principiálně je to jistě správné, nicméně nelze nechat bez povšimnutí obtížnou situaci dodavatele, který se o uzavření smlouvy dozví vždy ad post a je mu tak odňata možnost proti smlouvě brojit. Případné napadnutí již uzavřené smlouvy žalobou na určení její neplatnosti ze strany dodavatele ve smyslu 110 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách by jistě narazilo na problém prokázání naléhavého právního zájmu před soudem, neboť intenzita tohoto procesního zájmu je nepochybně vyšší, než má na mysli uváděné ustanovení zákona o veřejných zakázkách (dodavatel, který má nebo měl zájem na získání zakázky). Jistě by bylo pro dodavatele de lege ferenda zhlediska ochrany jejich práv šetrnější, pokud by se nejednalo o omezení lhůty pro podání námitek prostým uzavřením smlouvy, ale např. určitou stanovenou dobou po uveřejnění oznámení o uzavření smlouvy. Posouzení případného pozdního podání námitek provede nejdříve zadavatel. Jak jsem výše uvedl, mohou nastat při posuzování počátku běhu subjektivní lhůty různé poměrně komplikované situace a jejich popsání, resp. posouzení, klade značné nároky na stěžovatele i na zadavatele. Proto je potřeba jim věnovat odpovídající pozornost. Stěžovatel by měl přesně a vyčerpávajícím způsobem popsat, jak a kdy se o úkonu zadavatele dozvěděl, jakým způsobem došel k jeho posouzení za nezákonný a přiložit odpovídající důkazy. V případě budoucího řízení před orgánem dohledu nebo před soudem bude nutné, aby stěžovatel prokázal, nejen že byla lhůta pro podání námitek zachována, ale že počátek běhu lhůty byl i dostatečně určitelný. Na druhou stranu lze předpokládat obranu zadavatele spočívající v tvrzení, že se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dříve, než v námitkách uvádí, a že námitky byly z tohoto důvodu podány opožděně. Zadavatel se může odvolávat např. na obecně známé informace, různá veřejná oznámení, zaslaná faxová, ová sdělení apod. V každém konkrétním případě však zadavatel musí být podobně jako stěžovatel připraven svá tvrzení prokázat, tj. řádně doložit, že se stěžovatel s danou informací skutečně seznámil dříve, než uvádí, a došlo tak na jeho straně k marnému uplynutí lhůty pro podání námitek. JUDr. Petr Štovíček, partner KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, v.o.s. JUDr. Vladimír Tögel 1. Domnívám se, že předmětné ustanovení, zejména pak ve společné vazbě na dikci 110 odst. 6 ZVZ je z hlediska aplikační praxe někdy velmi komplikované a poskytuje stěžovateli velký prostor pro právní kličkování, ne-li přímo kverulantství po celou dobu zadávacího řízení až do uzavření smlouvy. V tomto smyslu jsou proto tito stěžovatelé výrazně zvýhodněni oproti těm dodavatelům, kteří podávají námitky dle 110 odst. 4 ZVZ proti výběru nejvhodnější nabídky či proti vyloučení ze zadávacího řízení, protože v těchto případech je počátek běhu lhůty pro podání námitky jednoznačně stanoven.

6 27 Bohužel v případě podání námitek dle 110 odst. 3 ZVZ si v podstatě stěžovatel může prakticky neomezeně vymýšlet, "kdy se ve skutečnosti o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dověděl". Podle mého názoru však i v těchto případech existuje určitá a přesně daná časová hranice ve vazbě na obsah námitky ve vztahu k počátku lhůty, kdy se stěžovatel domnívá, že došlo k porušení zákona úkonem zadavatele. Pokud stěžovatel směřuje svou námitku proti úkonu zadavatele na základě informací získaných z obsahu Oznámení zadávacího řízení či Výzvy více zájemcům, nebo informací získaných z obsahu kvalifikační či zadávací dokumentace a jejích příloh, např. zadavatelem požadované splnění kvalifikačních předpokladů jsou dle názoru stěžovatele diskriminující nebo rozsah požadované kvalifikace není omezen pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky, pak se domnívám, že počátek běhu 15denní subjektivní lhůty počíná vždy již okamžikem, kdy se mohl stěžovatel poprvé a hodnověrně dovědět o porušení ZVZ. Tímto rozhodným dnem počátku běhu 15denní lhůty je vždy den, kdy takový doklad či informace byla zveřejněna nebo byla stěžovateli doručena např. v rámci zjednodušeného podlimitního řízení při Výzvě více zájemcům. Samozřejmě, že není vyloučena ani situace, kdy se stěžovatel dozví o domnělém porušení zákona až na základě kvalifikační či zadávací dokumentace anebo až při získání informací vyplývajících z dotazů dodavatelů k výše uvedeným dokladům, a v těchto případech běží 15denní lhůta pro podání námitky od okamžiku, kdy se tyto informace dostaly do dispozice stěžovatele. Pokud se však z obsahu námitky zjistí, že stěžovatel svou námitku podává proti takovému úkonu zadavatele, o jehož protiprávnosti není pochyb již z obsahu zveřejněného Oznámení zadávacího řízení či doručené a současně na úřední desce zveřejněné Výzvy více zájemcům, pak pro podání námitky běží 15denní lhůta už od tohoto zveřejnění Oznámení či Výzvy a nikoliv až od okamžiku, kdy stěžovatel získá kumulovaně další, ale v podstatě stejné či obdobné informace, na základě nichž se rozhodne podat námitku. Takové podání námitky podle výše uvedeného příkladu by bylo dle mého názoru opožděné, protože stěžovatel svého práva na podání námitky nevyužil v době, kdy se o domnělém porušení zákona dověděl poprvé, a i kdyby se stejné porušení zákona objevilo následně v dalších získaných materiálech souvisejících se zadávacím řízením, nic tato skutečnost nemění na tom, že námitka měla být podána na základě informací získaných z předchozích materiálů. Pochopitelně však není ani vyloučena opačná situace, že se stěžovatel určitou část informací, které jsou dle jeho názoru protiprávní a způsobilé pro podání námitky, dozví až po zveřejnění Oznámení či doručení Výzvy, tedy právě v následně získaných dokumentech, přičemž v Oznámení či Výzvě tyto informace uvedeny ještě nebyly. V tomto případě pak běží 15denní lhůta až od okamžiku následného získání těchto dokumentů a námitka musí obsahově směřovat toliko vůči takovým informacím, které byly takto následně získány. Pokud by však stěžovatel koncipoval svou námitku jak proti informacím zjištěným až z následně získané dokumentace, tak i proti informacím zjištěným již po zveřejnění Oznámení či doručení Výzvy, pak by první část námitky byla podána včas, avšak druhá část námitky by mohla být podána opožděně, neboť relevantní informace pro podání této části námitky získal stěžovatel již dříve než z následně získaných dokumentů pro zpracování nabídky. 2. Naopak naprosto jiná právní situace z hlediska jednoznačného počátku běhu 15denní lhůty může dle mého názoru nastat v případech, kdy stěžovatel získá určité informace až v rámci prohlídky budoucího místa plnění veřejné zakázky anebo takové informace získá stěžovatel až na základě dotazů ke kvalifikační či zadávací dokumentaci, přičemž z dosavadního průběhu zadávacího řízení není zřejmý žádný protiprávní úkon zadavatele, avšak protiprávnost úkonu zadavatele vyplyne teprve až poté, co stěžovatel v rámci přípravy vlastní nebo společné nabídky zjistí, že jsou zde relevantní důvody pro podání námitky. V těchto případech bude proto obzvlášť záležet na tom, jaké rozhodné skutečnosti pro stanovení okamžiku, kdy se stěžovatel o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dověděl, stěžovatel uvede dle 110 odst. 6 ZVZ v námitce. Tyto případy pak bude nutné ze strany zadavatele pečlivě posuzovat ve všech vzá- jemných časových a věcných souvislostech, aby byl opravdu spolehlivě prokázán stěžovatelem tvrzený rozhodný okamžik, kdy se o porušení zákona dověděl, a přitom si stěžovatel své prodlení s podáním námitky nesnažil protiprávně prodloužit. 3. Obě tyto výše popsané situace dávají jak stěžovateli, tak i zadavateli celkem široký prostor pro spolehlivé zjištění přesného okamžiku, od kterého se počítá 15denní lhůta pro podání námitek. Samozřejmě, že tíhu důkazního břemene v tomto případě vždy nese stěžovatel, který musí zadavateli naprosto spolehlivě a na základě relevantních informací prokázat, kdy se stěžovatel skutečně o domnělém porušení zákona ze strany zadavatele dověděl, a to vždy ve vazbě na vlastní obsah námitky. Je nutné si uvědomit, že někteří čeští stěžovatelé jsou v tomto směru ohledně účelového posouvání počátku běhu lhůty pro podání námitky velmi vynalézaví, a proto bude v rámci procesní obrany ze strany zadavatele vždy záležet na tom, aby zadavatel např. protiprávně neprojednával takové námitky, kde počátek lhůty pro její podání byl stěžovatelem prodlužován podle toho, jak se stěžovatel postupně dovídal z jeho pohledu stále "nové", ale v podstatě jedny a tytéž informace, kdy na domnělé porušení zákona mohl stěžovatel reagovat v podstatě již po zveřejnění Oznámení zadávacího řízení. Vždy bude ve vztahu k včasnému či opožděnému podání námitky záležet u těchto případů na konkrétní důkazní situaci, kdy se stěžovatel skutečně poprvé a hodnověrně dověděl o domnělém porušení zákona ze strany zadavatele. Pokud by se tak stalo a zadavatel by protiprávně projednával opožděně podané námitky, ačkoliv z předložených důkazů a tvrzení obsažených v námitce by jednoznačně vyplývalo nedodržení 15denní lhůty pro podání námitky, pak zadavatel ve vztahu k ostatním dodavatelům porušuje zásadu rovného zacházení podle 6 ZVZ a podle závažnosti porušení zákona, kdy porušením zákona zadavatel podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, mohou nastat situace uvedené v 118 či 120 ZVZ. Advokátní kancelář JUDr. Vladimír Tögel-advokát

7 28 JUDr. Barbora Šípová Mgr. Ing. Daniel Zejda Právní úprava podávání námitek proti úkonům zadavatele, kterými byl porušen zákon, je předpokladem pro naplnění základních zásad zadávacího řízení, a to zásady nediskriminace, rovného zacházení a zejména transparentnosti. Uzákonění procesu podávání opravných prostředků proti úkonům zadavatele je rovněž v souladu s úpravou obsaženou v evropských směrnicích. Na úvod je vhodné nastínit rozdíl současné právní úpravy oproti té původní. Původní zákon stanovil jednotnou lhůtu pro podání námitek, a to do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky. Dle tohoto obecného vymezení pak bylo na vůli dodavatelů, zda námitky doručí ihned po zjištění daných skutečností, nebo s nimi vyčkají až po uveřejnění výsledku zadávacího řízení. Současná právní úprava rozlišuje dva typy námitek. Prvním typem jsou námitky proti určitým rozhodnutím zadavatele, kde je lhůta stanovena objektivně a počíná běžet okamžikem doručení rozhodnutí či oznámení konkrétnímu zájemci či uchazeči, přičemž před uplynutím této lhůty zadavatel není oprávněn uzavřít smlouvu ( 110 odst. 4 ZVZ). Druhým, zde diskutovaným typem jsou námitky proti jakémukoliv úkonu zadavatele ( 110 odst. 3 ZVZ), kde je lhůta stanovena subjektivním způsobem a počíná běžet okamžikem, kdy se stěžovatel o "domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl". V této souvislosti je nutné rovněž upozornit na ustanovení 110 odst. 6 ZVZ, které stanoví, že stěžovatel u tohoto typu námitek musí uvést "skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl". Vnávaznosti na výše uvedené tedy zadavatel u podaných námitek musí v souvislosti s během subjektivní lhůty posoudit dva aspekty - zda je uchazečem uvedena skutečnost rozhodná pro počátek běhu lhůty a následně posoudit pravdivost nebo někdy spíše pravděpodobnost tvrzené skutečnosti. Je nutné upozornit, že v případě neuvedení rozhodné skutečnosti zadavatel námitky odmítne z důvodu, že neobsahují náležitosti stanovené v 110 odst. 6 ZVZ. V takovém případě již není povinen se splněním lhůty zabývat. Ve věci akceptování tvrzení dodavatele o počátku běhu lhůty zákon nestanoví podrobnější pravidla či zvláštní režim. Je tedy nutné k výkladu tohoto ustanovení přistupovat analogicky jiným právním předpisům, které počátek běhu subjektivní lhůty upravují. V tomto případě je předmětnému ustanovení nejblíže ustanovení o promlčení práva na náhradu škody v občanském zákoníku ( právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá). Dle ustálené judikatury pak je třeba vycházet z prokázané a nikoliv předpokládané vědomosti poškozeného o vzniklé škodě (např. rozsudek Nejvyššího soudu spis. zn. 33 Odo 477/2001). Celý problém je možné demonstrovat na příkladu, který zároveň představuje asi nejdiskutovanější problém v této oblasti, a to podání námitek proti diskriminačním zadávacím podmínkám. Je totiž často mylně dovozováno, že skutečnosti rozhodné pro počátek běhu lhůty nastaly již vyzvednutím zadávací dokumentace, a stanovuje se tak počátek běhu lhůty okamžikem, kdy měl dodavatel poprvé možnost se s informacemi seznámit. V této souvislosti se však jedná o výše uvedenou předpokládanou vědomost (dodavatel se mohl) a nikoliv o prokázanou skutečnost. Pokud by bylo k výkladu přistupováno v tomto duchu, nebylo by nutné do zákona zahrnout ustanovení o povinnosti specifikovat počátek běhu lhůty, protože by bylo možné lhůtu stanovit vždy objektivně, tj. na základě předvídaných konkrétních rozhodných skutečností. Navíc, i z logiky věci vyplývá, že dodavatel po pouhém přečtení zadávací dokumentace není ve většině případů schopen zjistit, že určitý požadavek je diskriminační. Tuto skutečnost si většinou ověří až po důkladném prozkoumání trhu a zjištění, že jen velmi úzký okruh potenciálních uchazečů daný požadavek splňuje. Proto nelze automaticky stanovit počátek běhu lhůty na okamžik vyzvednutí zadávací dokumentace. Tento závěr je přitom i v souladu s rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (viz např. rozhodnutí č.j. R130/2007). Na základě výše uvedených skutečností je tedy nutné, aby podané námitky zadavatel posuzoval vždy individuálně, a to dle rozhodných skutečností vymezených stěžovatelem v námitkách. V zájmu zachování zásad zadávání veřejných zakázek je pak neoddiskutovatelné, že v pochybnostech by se zadavatel měl námitkami zabývat a ne je odmítnout. Zároveň je vhodné apelovat na zadavatele, aby se při obdržení námitek zaměřili spíše na přezkoumání obsahu námitek z hlediska posouzení, zda opravdu zákon porušen nebyl, než v přemíře přezkoumávat jejich formální náležitosti. Toto by ostatně bylo i v souladu s praxí orgánu dohledu, který se některými návrhy, které nemají formální náležitosti, přesto zabývá jako podnětem. Mgr. Ing. Daniel Zejda, JUDr. Barbora Šípová HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., advokátní kancelář Dnešní fórum připravila Ing. Štěpánka Homolová

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004FXJD* UOHSX004FXJD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S373/2012/VZ-17841/2012/522/MSc Brno 21.9.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 *UOHSX0056078* UOHSX0056078 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014 *UOHSX0063SQR* UOHSX0063SQR PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30. 9. 2013

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007L4UW* UOHSX007L4UW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0583/2015/VZ-32722/2015/513/IHl Brno: 8. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

*uohsx001ova6* ROZHODNUTÍ UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1.

*uohsx001ova6* ROZHODNUTÍ UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1. *uohsx001ova6* UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1. června 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0052H22* UOHSX0052H22 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S173/2013/VZ-9147/2013/512/PDr Brno 17. května 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s542/2012/vz-19926/2012/522/msc Brno 23.10.2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s542/2012/vz-19926/2012/522/msc Brno 23.10.2012 *UOHSX004LU8B* UOHSX004LU8B ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s542/2012/vz-19926/2012/522/msc Brno 23.10.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Chyby při zadávání veřejných zakázek

Chyby při zadávání veřejných zakázek Chyby při zadávání veřejných zakázek Kamil Rudolecký místopředseda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úvod ZVZ - přes 160 paragrafů Dynamický vývoj (novely) vlivy

Více

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název výběrového řízení: Projektová dokumentace

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 1.0

Číslo vydání/ aktualizace: 1.0 Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek se stanovením výše odvodu za porušení rozpočtové kázně Návodka: 1) Tabulka je určena jak pro zakázky, při jejichž zadávání je příjemce povinen postupovat dle

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková www.portal-vz.cz srpen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 *UOHSX003SADG* UOHSX003SADG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LR3N* UOHSX006LR3N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S888/2014/VZ-25298/2014/513/JLí/EŠt Brno 18. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

4/2. Lhůty a počítání času. Správní řád v praxi 4/2

4/2. Lhůty a počítání času. Správní řád v praxi 4/2 str. 1 Lhůtou se tradičně označuje určitý časový úsek, který je vymezen svým počátkem a koncem. Lhůty se potom vymezují na určitý počet hodin, zpravidla však dnů, či týdnů. Někdy se nerozlišuje mezi pojmy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Změny v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí. Mgr. Pavel Herman

Změny v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí. Mgr. Pavel Herman Změny v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí Mgr. Pavel Herman Novelizace Zákon č. 417/2009 Sb. změna zákona o VZ i koncesního zákona účinnost 1.1. 2010 Přechodné ustanovení vztahuje

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

Č. j. 2R 18/99-Ku V Brně dne 28.7.1999

Č. j. 2R 18/99-Ku V Brně dne 28.7.1999 Č. j. 2R 18/99-Ku V Brně dne 28.7.1999 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 21.5.1999 podaném panem Milošem Chlupem, nar. 20.10.1964, bytem Otakara Kubína 4, 680 01 Boskovice, podnikajícím pod obchodním

Více

2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Vás vyzývá v souladu s ustanovením 25 a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 *UOHSX003K90C* UOHSX003K90C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. 12. 2008. Č. j. S064/2008/VZ-23087/2008/530/Va V Brně dne 24. listopadu 2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. 12. 2008. Č. j. S064/2008/VZ-23087/2008/530/Va V Brně dne 24. listopadu 2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. 12. 2008. Č. j. S064/2008/VZ-23087/2008/530/Va V Brně dne 24. listopadu 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY -práva účastníků řízení -počítání času -nečinnost správního orgánu -náležitosti odvolání -přezkum rozhodnutí, stížnost PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU (

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX00708ID* UOHSX00708ID ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S180/2015/VZ-8538/2015/513/ABr Brno 2. dubna 2015 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.4.2015 Úřad pro ochranu hospodářské

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK dle pravidel Programu rozvoje venkova Název veřejné zakázky: STAVEBNÍ ÚPRAVY OHRADNÍ ZDI HŘBITOVA Identifikační údaje zadavatele Název / obchodní firma : Obec Horní Újezd IČ : 00376981

Více

Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000

Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000 Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 9.12.1999 podaném společností GEODET, spol. s r.o., se sídlem Bítovská 1220, 140 00 Praha 4, zast. jednatelem Ing. Janem Fafejtou,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více

Výzva k podání cenových nabídek

Výzva k podání cenových nabídek Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Výzva k podání cenových nabídek Veřejná zakázka malého rozsahu dodávku zadávaná podle ustanovení 6, 12

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení Zadavatel: Česká republika Název veřejné zakázky: Uzavření rámcové Ministerstvo zemědělství smlouvy na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně na podporu nové webové platformy

Více

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Vážená paní / Vážený pane, na základě zmocnění zadavatele Třinec, sídlem Jablunkovská 160, 739

Více

Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999

Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999 Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.6.1999 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012 *uohsx003zskg* UOHSX003ZSKG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: ZPRACOVÁNÍ

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

Č.j. S386/2006-00058/2007/530-MČ V Brně dne 11. ledna 2007

Č.j. S386/2006-00058/2007/530-MČ V Brně dne 11. ledna 2007 Č.j. S386/2006-00058/2007/530-MČ V Brně dne 11. ledna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který vykonává dohled nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 9/0

Číslo vydání/ aktualizace: 9/0 Kategorizace nedostatků při za porušení rozpočtové kázně Návodka: 1) Tabulka je určena jak pro, při jejichž zadávání je příjemce povinen postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ),

Více

*uohsx001al0k* UOHSX001AL0K

*uohsx001al0k* UOHSX001AL0K Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. 7. 2009 *uohsx001al0k* UOHSX001AL0K Č. j. ÚOHS-S63/2009/VZ-7566/2009/530/JWe V Brně dne 15. června 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

VZ 2VZ44661/2011-130714,

VZ 2VZ44661/2011-130714, jaídj^u \l-n\.tl PČ: P169/2012-PUCB Zaevid: 29.02.2012 12:27 Přílohy: 0 Počet li stu : 3 Česká republika - Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad České Budějovice Rudolfovská 80 370 78 České Budějovice

Více

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 6.9.2005 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.11.2005

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 6. 2008. Č.j.: S117/2008/VZ-09833/2008/510/Od V Brně dne 20. května 2008

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 6. 2008. Č.j.: S117/2008/VZ-09833/2008/510/Od V Brně dne 20. května 2008 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 6. 2008 Č.j.: S117/2008/VZ-09833/2008/510/Od V Brně dne 20. května 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlem: Blanická 1 ČR Ministerstvo zemědělství, 772 00 Olomouc Zastoupený: Ing. Jaromírem Součkem Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Želechovice u Uničova Spisová značka

Více

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV V Brně dne 28. dubna 2006 Úřad pro ochranu

Více

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, 155 00 Praha 5, tel. 602 127 900, email: safrankovamir@volny.cz, insolvenční správkyně

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JUDr. Roman Felix Veřejné zakázky - platná legislativa v ČR zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - transpozice evropských směrnic 2004/18/ES, 2005/75/ES, 2004/17/ES, 89/665/EHS,

Více

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková /544 528 642 Brno, 11.9.2012

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková /544 528 642 Brno, 11.9.2012 Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková /544 528 642 Brno, 11.9.2012 Věc: Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby pod označením V 000384 Provoz zařízení

Více

Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K V EŘ EJNÉ ZA KÁZCE MA LÉ H O R OZS AHU Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka Obsah Čl. 1.: Úvodní informace... 3 Čl. 2.: Název veřejné zakázky... 3 Čl. 3.: Identifikační

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Město Semily Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s interní směrnicí Města Semily č. 3/2007 2011 Úvodní

Více

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n.

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2086/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. MT Legal s.r.o.,

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ A SOLITÉRNÍCH STROMŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ A SOLITÉRNÍCH STROMŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE T E N D E R P A R T N E R S VÁŠ PARTNER PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012 *UOHSX0047S9M* UOHSX0047S9M PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 10. 10.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 *UOHSX0072045* UOHSX0072045 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Městská část Praha 8. se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň

Městská část Praha 8. se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 Vás ve smyslu ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ

POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ Mgr. Markéta Dlouhá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Harmonogram prezentace

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Zadání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) jako zakázka malého

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více

Dodávka licencí Microsoft Select

Dodávka licencí Microsoft Select VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 2.6.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu

Více

Údržba veřejné zeleně v Rychnově u Jablonce n.n.

Údržba veřejné zeleně v Rychnově u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/914/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Zadání veřejné ejné zakázky ve smyslu zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ní pozdějších předpisů (dále jen zákon) jako zakázka

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S237,282/2011/VZ-14441/2011/520/JHl V Brně dne: 19. října 2011

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S237,282/2011/VZ-14441/2011/520/JHl V Brně dne: 19. října 2011 *UOHSX003RYNR* UOHSX003RYNR USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S237,282/2011/VZ-14441/2011/520/JHl V Brně dne: 19. října 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC DOLNÍ TŘEBONÍN Výzva k podání nabídek Oprava části cyklostezky v úseku Štěkře - Zlatá Koruna 16.9.2014 Zadavatel Zadavatel: Obec Dolní Třebonín Zástupce: Pavel Ševčík Adresa: Dolní Třebonín 6, 382

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ dle 38 s poukazem na 25 písm. a) zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 61/2011-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

Věc: Rozhodnutí k námitkám ve veřejné zakázce

Věc: Rozhodnutí k námitkám ve veřejné zakázce Věc: Rozhodnutí k námitkám ve veřejné zakázce Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Ostrov Dne 14. 2. 2013 obdržel zadavatel město Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK ZADAVATEL: Obec Chýně Sídlem: Hlavní 00, 53 01 Hostivice Zastoupený: starostkou města Ing. Věrou Kovářovou IČO : 004196 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: CHÝNĚ ROZŠÍŘENÍ ČOV Tato

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Česká republika Ministerstvo Zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a středočeský kraj Název veřejné zakázky: Zateplení a výměna výplní otvorů AZV Kutná Hora Sídlem: Slezská

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více