Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001"

Transkript

1 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb. na návrh ze dne uchazeče REAG, spol. s r. o., Nerudova 14, Brno, za niž jednají Ing. Yveta Písaříková a Ing. arch. Boleslav Písařík, jednatelé společnosti, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská ul. 2, Brno, zastoupené starostou Josefem Kameníčkem ze dne , kterým nevyhověl námitkám uchazeče REAG, spol. s r. o., Brno, ze dne proti rozhodnutí zadavatele ze dne o vyloučení jmenovaného uchazeče z další účasti ve veřejné zakázce na Výkon správy, provozu a údržby obecních obytných domů svěřených městské části Brno-střed v místní části Trnitá vyhlášené formou obchodní veřejné soutěže podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb., zveřejněním v Obchodním věstníku č. 27/2000 dne pod zn /00, rozhodl podle 57 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č.39/2001 Sb., takto: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže výše uvedený návrh uchazeče obchodní společnosti REAG, spol. s r. o., Brno, ze dne zamítá. Odů vodně n í Zadavatel Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská ul. 2, Brno, zastoupená starostou Josefem Kameníčkem (dále jen zadavatel ), zadal veřejnou zakázku na Výkon správy, provozu a údržby obecních obytných domů svěřených městské části Brno-střed v místní části Trnitá formou obchodní veřejné soutěže podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb. zveřejněné v Obchodním věstníku č. 27/2000 dne pod zn /00 (dále jen soutěž ). V souladu s ustanovením zákona pověřil zadavatel výkonem zadavatelských činností obchodní společnost RTS, a. s., Brno, se kterou uzavřel dne mandátní smlouvu,

2 a to na základě výběru realizovaného podle 49a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. Jako kritéria hodnocení nabídek zadavatel v podmínkách soutěže stanovil (citace): Kritéria tvořící ekonomickou vhodnost nabídky jsou uvedena v sestupném pořadí podle stupně významu: 1. Reference a odborná způsobilost uchazeče se zaměřením na rozsah činnosti odborného charakteru. 2. Technické podmínky provozu při správě bytového fondu, systém řízení a způsob zajištění správy. 3. Celková nabídková cena včetně DPH (konec citace). Podle Protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem 9 nabídek uchazečů. Dne zadavatelem ustanovená komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen komise ) provedla kontrolu jednotlivých nabídek z hlediska požadavků uplatněných zadavatelem v podmínkách soutěže a v zadávací dokumentaci, resp. její opravě ze dne Na základě doporučení komise zadavatel svým rozhodnutím ze dne vyloučil z další účasti v předmětné veřejné zakázce 4 uchazeče o veřejnou zakázku, a to IKON spol. s r. o., Praha (dále jen IKON ), uchazeče INVESTCONSULT BRNO, s. r. o., Brno (dále jen INVESTCONSULT ), uchazeče CENTRA v. o. s., Praha, a uchazeče FASTER CZ spol. s r. o., Brno (dále jen FASTER ). Dne provedla komise posouzení a hodnocení nabídek, které nebyly z další účasti ve veřejné zakázce vyřazeny, a doporučila zadavateli jako nejvhodnější nabídku uchazeče J + L Reality spol. s r. o., Brno. Zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky v předmětné soutěži doposud nerozhodl. Proti rozhodnutí o svém vyloučení podali uchazeči IKON, INVESTCONSULT a FASTER námitky, kterým statutární orgán zadavatele nevyhověl. Na základě obdrženého podnětu si Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen orgán dohledu ) vyžádal u zadavatele dokumentaci o zadání předmětné veřejné zakázky a po jejím přezkoumání zahájil z úřední povinnosti správní řízení o přezkoumání postupu a úkonů zadavatele. Uvedené správní řízení bylo ukončeno dne vydáním rozhodnutí pod č. j. S 162/ /4282/2000-Jak, které nabylo právní moci dne Předmětným rozhodnutím bylo mimo jiné zadavateli uloženo podle 60 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb. provést nápravu, tedy nové posouzení splnění obsahových podmínek soutěže uchazeče REAG, spol. s r. o., Nerudova 14, Brno (dále jen REAG ), a to do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dne vyloučil zadavatel uchazeče REAG z další účasti ve výše uvedené veřejné zakázce. Proti tomuto rozhodnutí podal uchazeč REAG námitky dopisem ze dne Zadavatel rozhodl o námitkách dne

3 Uchazeč REAG podal svým dopisem ze dne návrh na zahájení správního řízení u orgánu dohledu, který orgán dohledu obdržel dne Dne bylo tedy zahájeno správní řízení, jehož účastníky jsou podle 58 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb. (dále jen zákon ) zadavatel a uchazeč REAG. Orgán dohledu dopisem ze dne pod č.j. S 30/ /769/01-Jak oznámil účastníkům zahájení správního řízení, ve kterém rovněž seznámil účastníky se zjištěnými skutečnostmi, a poučil je o možnosti vyjádřit se do k uvedeným skutečnostem. Současně orgán dohledu poučil účastníky správního řízení (v obecné rovině) o jejich právech a povinnostech, která se řídí správním řádem. Dne orgán dohledu obdržel od zadavatele dopis ze dne , který obsahoval stanovisko zadavatele k návrhu na zahájení řízení uchazeče REAG, a ve kterém zadavatel mimo jiné uvedl, že od uchazeče REAG obdržel návrh na zahájení řízení dne , a to bez dokladu o opětovném složení jistoty a jistota nebyla k uvedenému datu připsána na jeho účet. Z důvodu zajištění seznámení uchazeče REAG s vyjádřením zadavatele, zaslal orgán dohledu jmenovanému uchazeči doplnění oznámení dopisem ze den pod č.j. S 30/ /868/01-Jak, ve kterém ho seznámil s podstatnými skutečnostmi uvedenými ve vyjádření zadavatele. Současně prodloužil do lhůtu pro vyjádření se ke skutečnostem, které budou podkladem pro rozhodnutí, popřípadě navržení doplnění šetření včetně možnosti nahlédnutí do správního spisu. Uvedené doplnění oznámení o zahájení správního řízení doručoval orgán dohledu do sídla jmenovaného uchazeče. Česká pošta, s. p. předmětnou zásilku však vrátila zpět s poznámkou, že adresát se odstěhoval. Orgán dohledu opakoval tedy znovu doručení, a to do provozovny uchazeče na adrese Lidická 40, Brno, s výzvou, aby jmenovaný uchazeč do tří dnů sdělil orgánu dohledu své nové sídlo. Ve stanovené lhůtě se k oznámení o zahájení řízení vyjádřil uchazeč REAG dopisem ze dne , ve kterém uvedl, že na změnu sídla společnosti podal návrh na Krajský obchodní soud v Brně, a to dne Změna sídla však dosud nebyla v Obchodním rejstříku provedena. Provozování živnosti uchazeče REAG bylo zahájeno v provozovně Lidická 40, Brno. Uchazeč REAG ve svém druhém dopisu ze dne dále uvádí (zestručněno), že podle jeho názoru došlo k situaci, kdy jeho návrhy a podněty k uspořádání věci ze strany zadavatele nedoznaly odezvy, naopak zadavatel často z malicherných a formálních důvodů vylučuje uchazeče ze soutěže. Podle názoru uchazeče REAG zadavatel rovněž svévolně odeslal uchazeči jím poskytnutou jistotu, a to před vyřešením jeho odvolání proti vyloučení. V této souvislosti uchazeč uvádí, že zvažuje účelnost dalšího řízení, jelikož jsou oprávněné obavy z toho, zda by zadavatel případný pozitivní výsledek řízení u orgánu dohledu respektoval. Po přezkoumání dokumentace o zadání veřejné zakázky uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti. 3

4 Zadavatel svým rozhodnutím ze dne rozhodl o vyloučení uchazeče REAG z další účasti ve veřejné zakázce, které dle doručenky jmenovaný uchazeč obdržel dne Proti výše uvedenému rozhodnutí podal uchazeč REAG námitky ze dne , které zadavatel obdržel dne O námitkách rozhodl zadavatel rozhodnutím ze dne , přičemž námitky odmítl. Uchazeč REAG obdržel předmětné rozhodnutí podle doručenky dne Návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách podal uchazeč REAG dopisem ze dne , který byl doručen orgánu dohledu dne Návrh neobsahoval doklad o složení jistoty ani informaci o tom, zda jistota byla opětovně poskytnuta. Zadavatel návrh uchazeče REAG v zákonem stanovené lhůtě obdržel dne , ale bez dokladu svědčícího o opětovném poskytnutí jistoty ve smyslu ustanovení 25 odst. 8 zákona. Podle 57 odst. 2 zákona se návrh podává ve dvojím vyhotovení do 10 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele; jedno vyhotovení zasílá uchazeč orgánu dohledu a jedno zadavateli. V návrhu musí být uvedeno, kdo jej podává, proti kterému úkonu zadavatele směřuje, v čem je spatřováno porušení zákona a čeho se uchazeč domáhá. Součástí návrhu je i přesné označení a adresa zadavatele a doklad o složení uvolněné jistoty ( 25 odst. 8 zákona). Návrh, který nemá tyto náležitosti nebo u něhož uchazeč tyto náležitosti nedoložil ve lhůtě stanovené orgánem dohledu, jakož i návrh došlý po uplynutí stanovené lhůty, orgán dohledu zamítne. Zadavatel vrátil uchazeči poskytnutou jistotu ve smyslu ustanovení 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb., tj. z důvodu jeho vyloučení z další účasti v soutěži. Uchazeč REAG při podání návrhu ani později nedoložil doklad svědčící o opětovném složení jistoty ve smyslu ustanovení 25 odst. 8 zákona. V této souvislosti orgán dohledu uvádí, že domněnka uchazeče REAG o svévolném odeslání poskytnuté jistoty před vyřízením odvolání nemá oporu v zákoně, jelikož zadavatel v případě, že uchazeče vyloučí z další účasti v soutěži, je podle ustanovení 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb. povinen bezodkladně jistotu uvolnit. Orgán dohledu konstatuje, že návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách neodpovídal podmínkám stanoveným v 57 odst. 2 zákona, a proto z uvedených důvodů rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Orgán dohledu v postupu zadavatele nehledal žádné porušení zákona, které by bylo důvodem k zahájení správního řízení z vlastního podnětu. 4

5 Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Petr Hanák ředitel odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně Obdrží: Statutární město Brno, Městská část Brno-střed, Dominikánská ul. 2, Brno zast. Josefem Kameníčkem REAG, spol. s r. o., Lidická 40, Brno zast. Ing. Yvetou Písaříkovou 5

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004 V Brně dne 23. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23. 1. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005

Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 02.07.2005 Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 13. 4. 2005 z vlastního

Více

Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004

Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004 Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23.6.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 *UOHSX003K90C* UOHSX003K90C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001

Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001 Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 10. 5. 2001 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 *UOHSX004PCQV* UOHSX004PCQV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6. 10. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.4.2002 ve smyslu ustanovení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 *UOHSX005D7RK* UOHSX005D7RK ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno Toto usnesení nabylo právní moci dne 17.12.2008. Usnesení Č. j.s390/2006/vz-22728/2008/540/mk V Brně dne 27. listopadu 2008 Úřad pro

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 *UOHSX006QWZF* UOHSX006QWZF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst.

Více

Č. j.: 2R 36/04 Hr V Brně dne 13. září 2004

Č. j.: 2R 36/04 Hr V Brně dne 13. září 2004 Č. j.: 2R 36/04 Hr V Brně dne 13. září 2004 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 31.5.2004 a doplněném dne 1.9.2004 společností SDS EXMOST, spol. s r. o., se sídlem Lipová 28, 602 00 Brno, zast. jednatelem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S504/2011/KO-19144/2011/530/KSt V Brně dne: 20. ledna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S504/2011/KO-19144/2011/530/KSt V Brně dne: 20. ledna 2012 *UOHSX003WUGP* UOHSX003WUGP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S504/2011/KO-19144/2011/530/KSt V Brně dne: 20. ledna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 24

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S513/2011/VZ-17876/2011/510/Krk V Brně dne: 19. prosince 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S513/2011/VZ-17876/2011/510/Krk V Brně dne: 19. prosince 2011 *UOHSX003VLMZ* UOHSX003VLMZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S513/2011/VZ-17876/2011/510/Krk V Brně dne: 19. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011 *UOHSX003GTHJ* UOHSX003GTHJ USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 *UOHSX00537Y7* UOHSX00537Y7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 7. 1999 podle ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV V Brně dne 23. června 2006 Úřad pro ochranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 *UOHSX006QCU0* UOHSX006QCU0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více