vybrala RM nový logotyp města. Autorkou je Draha Kurucová, Ateliér SID, Brno. Veřejná soutěţ na návrh logotypu byla vyhlášena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17.12. vybrala RM nový logotyp města. Autorkou je Draha Kurucová, Ateliér SID, Brno. Veřejná soutěţ na návrh logotypu byla vyhlášena 2.11.2007."

Transkript

1 PROSINEC Betlémy ze sbírek muzejních i soukromých mohou od soboty 1. prosince aţ do poloviny ledna obdivovat návštěvníci lanškrounského muzea. Na zahájení výstavy Čas radosti, veselosti nastal nám... promluvila tentokrát kromě ředitelky lanškrounského muzea Marie Borkovcové i ředitelka Hornonitranského múzea v Prievidzi Iveta Géczyová. Ta přivezla kolegyně, které představily některé zvyky tradičních Vánoc na horní Nitře a nabídly hostům vernisáţe vánoční nitranské speciality. Zpěvem koled dokreslili atmosféru ţáci lanškrounské ZUŠ. Je vystaven také lanškrounský betlém řezbáře Bedřicha Šilara, ve kterém i letos přibyly nové figury. Na poslední letošní vernisáţi v sobotu 1. prosince byla pokřtěna rozsáhlá publikace obsahující vzpomínky na Teslu Lanškroun. Se 126 pamětníky hovořil a poté vše zpracoval pan Jiří Kohout. Autor říká: Ti, kdo budou hledat kořeny toho, proč se dnes v Lanškrouně hospodářsky daří, najdou je v této knize. Kmotrem knihy byl místostarosta Jan Šebrle, který Teslu kdysi opustil krátce po revoluci kvůli práci na radnici. Křtu se dále zúčastnili členové redakční rady publikace a zástupci tiskárny. Na závěr úvodního slova zazněla výzva: A jestliţe se nyní rozhodnete něčemu zatleskat, pak mám návrh. Zatleskejme tomu, ţe lidé z TESLY v těţké zkoušce přechodu do trţního prostředí obstáli na jedničku, a sice proto, ţe je k tomu TESLA správně vychovala a vyzbrojila. Tleskala plná galerie... V sále zámku proběhlo poté setkání, na kterém si bývalí kolegové mohli spolu pohovořit a také poprvé zalistovat knihou, kterou jako dík dostali všichni autoři vzpomínek. Mnoho z nich vystálo frontu na podpis autora a sdělili mu i své první dojmy. Na závěr čekal na všechny bohatý raut, který sponzorovala firma HaS (pan K. Hrodek starší bývalý teslák). V neděli 2. prosince se v lanškrounské hale B. Modrého uskutečnilo exhibiční utkání mezi hokejovým výběrem Lanškrouna a týmem HC Olymp. Celek Olympu zastupovala většina hráčů, které jsme mohli vidět v televizním seriálu z hokejového prostředí Poslední sezóna. Do haly si našly cestu asi dvě stovky diváků, kteří se bavili nejenom hokejem. K vidění bylo umění kaskadérů (jízda na bruslích s ohněm v zádech), pěvecké vystoupení a také dovednostní soutěţe pro diváky. Celou akci moderoval Petr Jančařík známý z České televize. Výsledek utkání výběr Lanškrouna HC Olymp 6:7. V podvečer zavítal Mikuláš i do Lanškrouna. Nebyl sám. Letos ho doprovázela Mikuláška, která sukni neztratila a měla ji parádně pruhovanou. Ale Mikuláš ten plášť ztratil a neţ ho našel a na Pivovarské náměstí přijel, mohly si děti zahrát a zasoutěţit. Netrvalo to moc dlouho a Mikuláš i s nalezeným pláštěm přijel v kočáře taţeném párem bílých koní. Tradičně jej doprovázel anděl a několik čertů poskakovalo vzadu. Mikuláš přivezl dětem koš se sladkostmi a ovocem, ale sloţil ho pod vánočním stromem na náměstí J. M. Marků. Všichni tedy přešli k vánočnímu stromu, který Mikuláš rozsvítil.

2 Ve čtvrtek 13. prosince se v kostele sv. Anny sešly lanškrounské varhanice a ředitelka ZUŠ Jindřicha Pravečka, aby se seznámily s rekonstruovanými varhanami. Pan Valenta, varhanář a zároveň farář ze Zbraslavi, jim podal obšírný výklad. Mj. se dozvěděly, ţe původně se předpokládalo, ţe nástroj pochází z roku 1703, ale během rekonstrukce se objevily indicie, které svědčí o ještě trochu dřívější době vzniku. Té době odpovídá i pro nás neobvyklá výška ladění, díky které na nich bude nejlépe znít dobová hudba. Pan Valenta se přiznal, ţe se s nástrojem nerad loučil, zvlášť poté, kdy jej vyzkoušel ve svém kostele při koncertu dvojích varhan. Ale uznal, ţe ve svém prostředí znějí ještě lépe. V sobotu 15. prosince si pravoslavní věřící připomněli 60. výročí vzniku sboru v Lanškrouně. Mši slouţil nejvyšší představitel pravoslavné církve v Čechách metropolita Kryštof. Na její závěr předal spolu s lanškrounským pravoslavným knězem Patrikem Ludvíkem několik ocenění za dlouholetou práci pro lanškrounský sbor. Děkovné diplomy dostali: Emilie Minářová, Magdalena Motelková, Helena Tovtíková, Jan Tovtík, Naděţda Pluhařová, Ljubov Havlová, Vladimír Klíma a Vlasta Pokorná. Řádem sv. Cyrila a Metoděje byli oceněni in memoriam dva bývalí zdejší faráři Emil Dobrý a Václav Šimek. Stejný řád obdrţel i pan Josef Mastný. Ten je dnes uţ jedním z mála posledních pamětníků poválečného příchodu volyňských Čechů do Lanškrouna. Byl také tím nejpovolanějším, kdo mohl na následujícím slavnostním obědě zavzpomínat na celou šedesátiletou historii lanškrounského pravoslavného sboru. Pozvání důstojného otce Patrika Ludvíka na oslavu přijal starosta Martin Košťál i oba další faráři působící v Lanškrouně Zbigniew Czendlik a Daniel Tomeš vybrala RM nový logotyp města. Autorkou je Draha Kurucová, Ateliér SID, Brno. Veřejná soutěţ na návrh logotypu byla vyhlášena V úterý 18. prosince byl na sále lanškrounského zámku koncert Q VOX muţské vokální kvarteto a Zuzana Lapčíková. V sobotu 22. prosince představili lanškrounští hasiči veřejnosti své vánoční dárky. Dobrovolní hasiči pokřtili novou cisternu Tatra, na kterou město dostalo dotaci ve výši 2 miliónů a doplatilo Kč. Profesionálové dostali jedno ze 40 letos pořízených vozidel, na která vláda uvolnila 200 miliónů korun. Cisterna je na podvozku Mercedes. Zájemci si mohli prohlédnout nejen tato nová auta, ale i další poţární techniku z okolních měst a obcí. Také letos se mohli lanškrounští diváci těšit na Vánoce při nedělních odpoledních adventních koncertech v kostele sv. Václava: 2. prosince zahájili sérii ţáci a učitelé ZUŠ Jindřicha Pravečka v Lanškrouně a Lanškrounští pištci. 9. prosince přijeli hosté přípravná oddělení známého sboru Boni Pueri, která vystupují pod jmény Bonifantes a Pueráček. 16. prosince zazpívaly sbory vedené Vladimírou Jetmarovou Lanškrounský smíšený sbor a Komo/K/rák komorní pěvecký sbor ZUŠ Jindřicha Pravečka Zaplněný kostel potěšily

3 výběrem ze svého širokého repertoáru i závěrečnými koledami, na jejichţ aranţmá se podílel i člen sboru Tomáš Krejča. Na čtvrtém adventním koncertu v neděli 23. prosince se představily dva sbory vedené paní Jarmilou Uhlířovou Chrámový sbor kostela sv.václava a Ţenský pěvecký sbor KC Lanškroun. V první části provedl chrámový sbor II. vánoční mši na motivy národní a lidové od dr. Jar. Máchy. Ţenský pěvecký sbor poté zazpíval výběr písní od skupiny Nezmaři. Lanškroun zůstal přes Vánoce pod pokličkou inverze. Mnozí proto uvítali nabídku koncertů i dalších aktivit ve městě: Na první svátek vánoční připravil svůj koncert oktet Somebody s Singing. Zaplněný kostel sv.václava ocenil pohodovou muziku, vtipné moderování i to, ţe nejmladší ze členek zvládla koncert i přes svůj zdravotní problém. Na Štěpána vyrazili turisté uţ popatnácté na Mariánskou horu. V pravé poledne se zdejší kostel rozezněl koledami, které doprovázely varhany a turistická skupina Šlapák. Přišlo rekordních 180 lidí. Ve stejný den se konal i vánoční koncert BIG BANDU Lanškroun. V letošním roce se v Lanškrouně hodně věcí změnilo. Snad největší dokončenou investiční akcí města je oprava Dělnického domu. Nákladem přes 9 mil. Kč se ho podařilo kompletně zrekonstruovat. 7 mil. Kč přišlo ze státního rozpočtu v rámci dnes jiţ proslulé akce porcování medvěda (to je akce financování z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) a zbývající peníze doplatilo město. Památková péče v roce 2007 Památková péče, která je součástí odboru školství a kultury Městského úřadu Lanškroun spravuje 124 nemovitých kulturních památek, 271 movitých kulturních památek a jednu památkovou zónu. Jako orgán státní památkové péče se vyjadřuje ke kaţdé stavební změně, terénním úpravám, umístění zařízení, odstranění stavby nebo úpravě dřevin v památkové zóně. Taktéţ se vyjadřuje k opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí. Celkově bylo v roce 2007 vydáno 46 závazných stanovisek: Podle 14, odst. 1 zák. 20/1987 Sb. (prohlášené kulturní památky) bylo vydáno 15 závazných stanovisek, podle 14, odst. 2 zák. 20/1987 Sb. (objekty v památkové zóně) bylo vydáno 21 závazných stanovisek. Mimo to se památková péče v roce 2007 vyjadřovala ke stavebním činnostem, které probíhaly na území s archeologickými nálezy, k jednotlivým fázím a změnám územních plánů obcí regionu. Město Lanškroun v roce 1994 zpracovalo program pro regeneraci městské památkové zóny, který v roce 2007 aktualizovalo. Program podporuje obnovu historického jádra města. Do roku 2002 se podařila opravit, obnovit a restaurovat řada významných kulturních památek. Například kostel sv. Václava, kostel sv. Anny, budova děkanství, zámek, Morový sloup, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, Mariánský sloup na náměstí A, Jiráska, kašna na náměstí J. M. Marků. Kromě oprav památek bylo rekonstruováno nám. A. Jiráska, opraveny komunikace v ulici Na Valech a Stráţní. Dále byla zrekonstruována budova bývalé pošty číslo popisné 8 na náměstí J. M. Marků. V roce 2002 bylo dokončeno restaurování renesančních portálů na budově radnice na budově radnice č. p. 5. V roce 2003 a 2004 proběhla náročná výměna střešní krytiny na kostele sv. Václava. V roce 2007 bylo dokončeno

4 restaurování varhan z kostela sv. Anny. Varhany v krásné skříni postavil v roce 1703 patrně Christoph Siegmund Klembt. Této době odpovídá i pro nás neobvyklá výška ladění, díky které z nich zní nejlépe dobová hudba. Opravené varhany po několika letech opustily restaurátorskou dílnu pana Mgr. Valenty ze Zbraslavi a byly vráceny na své původní místo na kůru kostela sv. Anny. Na restaurování varhan byly pouţity finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových zón. Nezapomíná se ani na umělecká díla a drobné sakrální stavby, které nejsou kulturními památkami a nejsou zapsány v ústředním seznamu kulturních památek. Za pomoci finančních prostředků Dobrovolného svazku obcí Lanškrounska byla v listopadu 2007 dokončena oprava pískovcové sousoší piety v Dolním Třešňovci vedle poţární zbrojnice. Pravidelně, začátkem kaţdého roku se na památkové péči odboru školství a kultury shromaţďují a kompletují ţádosti o příspěvek z Grantu Pardubického kraje pro vlastníky kulturních památek. Z takto získaných peněz byly v roce 2007 opraveny památky v regionu Lanškrounska: chalupa v Horních Heřmanicích, evangelický kostel v Horní Čermné, fara v Rudolticích a kostel Proměnění Páně ve Výprachticích. Z havarijního programu Ministerstva kultury byla počátkem roku opravena střecha kostela v Tatenicích, která byla poškozena lednovou vichřicí a z tohoto fondu byla opravena i střecha na roubence č. p. 85 v Horních Heřmanicích, která se v roce 2006 propadla pod tíhou sněhu. Sociální péče Od ledna 2007 došlo ke zcela zásadní změně v systému poskytování sociální péče. Tyto změny jsou zakotveny v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, v zákoně 110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu a v zákoně 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Co se týče ostatních dávek sociální péče pro staré a zdravotně postiţené občany, v této oblasti nedošlo k ţádným výrazným změnám. Počet pracovníků odboru SVZ je 12. Dávky sociální péče: Dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na ţivobytí a doplatek na bydlení) vyplaceno ks dávek Kč Příspěvek na péči vyplaceno dávek Kč Dávky pro staré a zdravotně postiţené vyplaceno dávek Kč Celkový počet šetření v domácnostech 863 Sociálně právní ochrana dětí: Počet spisů v evidenci 842 Počet ţivých spisů (se kterými se pracovalo) 408 Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou 12 Počet soudních jednání 256 Celkový počet šetření v domácnostech 921 Obecní živnostenský úřad v roce 2007 Na obecním ţivnostenském úřadě pracovali 4 úředníci. Dva na registraci, dva správní řízení a kontroly.

5 Počet podnikatelů ve správním obvodu Lanškroun: 4227, z toho aktivních Bez podnikatelů, kteří ţivnost přerušili, ţivnost jim byla pozastavena atd. Počet ţivnostenských oprávnění 6591, z toho aktivních Počet ohlášených ţivnostenských oprávnění v roce 2007: 365. Počet zrušených ţivnostenských oprávnění v roce 2007: 99. Celkem bylo na úřadě provedeno v roce úkonů tj. průměrně 20 správních úkonů denně. Kontrol podnikatelů bylo provedeno 74. Zemědělských podnikatelů je v našem správním obvodu evidováno 113. Vydaných povolení k provozování výherních hracích přístrojů bylo 33 a během roku povoleno 105 výherních hracích přístrojů. Kontrola výherních hracích přístrojů proběhla na 4 provozovnách. Konsolidace dat databáze ţivnostenského rejstříku: Po sloučení databází ţivnostenských rejstříků umístěných do té doby na lokálních stanicích jednotlivých úřadů bylo přeneseno do centrálního ţivnostenského rejstříku i mnoho duplicit, neúplných adres a adres v nevyhovujícím formátu atd. Bylo opraveno cca 1250 subjektů. Příprava odboru na provoz pracoviště CZECHPOINT proběhlo školení obsluh. Zvýšení výkonu výpočetní techniky (náklady hradilo min. vnitra) Během podzimních měsíců proběhl také na našem odboru personální audit s velmi dobrým výsledkem. Odbor je zapojen v projektu porovnávání výkonnosti a efektivnosti výkonu státní správy, ve městech srovnatelné velikosti se drţí na špičce. Partnerské styky v roce 2007 Také v roce 2007 pokračovalo město Lanškroun ve spolupráci se svými partnerskými městy, kterými jsou: Keţmarok (Slovensko), Serock (Polsko), Dzierzoniów (Polsko) a Castiglione in Teverina (Itálie). Ve dnech dubna navštívili zástupci města dny sv. Vojtěcha v partnerském městě Serock. Oslav se zúčastnila také další partnerská města Serocku z Litvy (Ignalina), Itálie (Celleno) a Polska (Dzierzoniów). V rámci programu shlédli hosté mimo jiné na na náměstí před radnicí historické divadelní představení včetně šermířského vystoupení, prohlédli si město (bývalé sídlo vlády, základní školu, stezku kolem jezera atd.), navštívili Varšavu, zúčastnili se také slavnostního zasedání městského zastupitelstva, na kterém byla podepsána partnerská smlouva mezi městem Serock a městem Montmorency (Francie). Partnerské město Dzierzoniów měla moţnost navštívit osmičlenná skupina cyklistů v čele s panem starostou Ing. Martinem Košťálem 3. května v rámci 4. ročníku závodu amatérů cyklistů a turistů TRAKT. Za své úsilí na 50-ti kilometrové trati obdrţeli všichni účastníci upomínkový diplom.

6 Další příleţitostí navštívit město Dzierzoniów byly jubilejní 30. Dny Dzierzoniówa, které se konaly ve dnech května. Na návštěvu se vydala 12-ti členná delegace, kterou tvořili pan starosta Ing. Martin Košťál, místostarosta Ing. Jan Šebrle, radní RNDr. Lada Sitová a Mgr. Zdeněk Baborák, ředitelka Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka Mgr. Marta Obrová a studenti Gymnázia Lanškroun. V Dzierzoniówě se setkali se zástupci polského Serocku, německého Bischofsheimu a britského Crew and Nantwich. Součástí programu byla také prohlídka Varšavy, Muzea techniky, operní představení, návštěva města Świdnice, arboreta ve Wojslawicach a také procházka po Sovích horách. Ve dnech července se konal v partnerském městě Keţmarok festival lidových řemesel El ro 2007, který navštívil pan starosta Ing. Martin Košťál a radní Mgr. Jan Urban. Na slavné řemeslné tradice, navazuje tento festival od roku 1991 pod názvem Evropské lidové řemeslo. Dnes je festival řemesel vyhledávanou mezinárodní kulturně-společenskou událostí. V rámci festivalu bylo moţné shlédnout historický průvod městem, více neţ 180 řemeslníků a lidových umělců, bohatý program v místním amfiteátru, na jevišti v areálu hradu a před radnicí. V srpnu byl další příleţitostí pro návštěvu Dzierzoniówa 7. včelařský jarmark Medobraní, který se konal ve dnech srpna. V září jsme měli moţnost uvítat v Lanškrouně hosty z partnerských měst, a to u příleţitosti 39. ročníku Lanškrounské Kopy a městských slavností. Na návštěvu přijeli turisté z Dzierzoniówa a Keţmaroku a dále zástupci měst Serock, Dzierzoniów a Keţmarok. Ve dnech září se zástupci města zúčastnili Olympiády partnerských měst v Keţmaroku, která navázala na první úspěšný ročník v Lanškrouně. Při soutěţním klání se sešli zástupci měst Keţmarok, Lanškroun, Dzierzoniów (Polsko), Příbram (Česká republika), Hajdúszoboszló (Maďarsko), Serock (Polsko) a Weilburg (Německo). Jiţ podesáté se září vydali zaměstnanci Městského úřadu Lanškroun na zájezd do Vysokých Tater, který je pořádán v rámci partnerských vztahů s městem Keţmarok. Ubytování bylo zajištěno v městečku Mlynčeky, odkud byly kaţdý den pořádány túry. Na podzim se naskytla příleţitost obnovit partnerství s italským městem Castiglione in Teverina, a to ve dnech listopadu. Konference, která se zde konala v rámci projektu IDEA (Intercultural Dialogue Exchange Activities) podporovaného Evropskou unií, se zúčastnily čtyři dvojice partnerských měst: Lanškroun Castiglione in Teverina (Itálie), Hlinsko (Česká republika) Civitella d Agliano (Itálie), Serock (Polsko) Celleno (Itálie), Czosnów (Polsko) Fiamignano (Itálie). Lanškroun 2007 v číslech odbor vnitřních věcí Evidence obyvatel: Počet obyvatel k Počet narozených dětí 118 Počet zemřelých občanů 93 Přihlášených k trvalému pobytu 165 Odstěhovaných občanů 198 Matrika: Počet uzavřených manţelství 128 sňatek s cizincem 12 církevní sňatky 15 Změny jména a příjmení 7 Uznání otcovství 54

7 Občanské průkazy a cestovní doklady: vydaných občanských průkazů vydaných cestovních dokladů Občanské záleţitosti: Vítání občánků přivítáno 104 dětí Návštěvy u jubilantů 402 návštěv - z toho u 80 letých letých a více letých 23 Jak se žilo obyvatelům Lanškrouna v roce 2007: ceny jsou ze dne 3. prosince 2007 cukr mouč. chleba rohlík mouka hl. polohr. máslo bílý jogurt Hera Albert Konzum 26,- 28, ,90 6,90 12,90 Qanto 27,90 28,- 2,50 9,90 9,90 38,90 6,50 11,50 Lidl 18,90 27,90 2,50 6,90 6,90 39,90 4,50 13,- Penny 24,90 27,90 2,50 11,90 11,90 38,90 4,50 14,- cukr krup. mléko kuře kuř.řízky hovězí zadní vepř. kotl. banány polotučné /prsní/ Albert 16,90 18,90 64,90 149,90 179,90 109,90 29,90 Konzum 25,90 17,90 55,- 144,- 24,90 Qanto 21,90 16,90 29,- Lidl 21,90 15,90 55,- 150,- 165,- 107,- 24,90 Penny 21,90 15,90 54,90 135,- 180,- 105,- 24,90 rajčata pomeranče mandar. mrkev zelí brambory plátkový sýr

8 Albert 39,80 24,90 38,- 9,90 16,90 /10 dkg/ Konzum 34,90 24,90 36,- 11,- 9,80 10,10 Qanto 34,90 17,90 36,- 8,- 6,90 Lidl 37,90 15,- 20,90 7,90 8,- 17,90 Penny 36,90 15,- 24,90 9,90 5,90 6,50 17,90 Částky jsou uvedeny za 1 kg/l zboţí, u rohlíku za kus, u jogurtu za 150g, u Hery za 250g. Nabídka z několika lanškrounských restaurací:

9

10

11

12 Zdrojem zápisů do kroniky byly Listy Lanškrounska, Orlický deník, materiály z radnice, ceníky z obchodů, jídelní listy z místních restaurací a vlastní poznámky.

Roční zápis do kroniky

Roční zápis do kroniky Roční zápis do kroniky Rok 2010 1 Obsah Úvod... 2 Veřejné události... 2 Politický život ve městě Lanškroun... 3 Zprávy o činnosti některých odborů městského úřadu... 4 Partnerská města... 6 Chronologický

Více

VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ... O vernisáži vánoční výstavy v lanškrounském muzeu čtěte na straně 13.

VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ... O vernisáži vánoční výstavy v lanškrounském muzeu čtěte na straně 13. LL 24 / 2008 STRANA 1 24 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 19. prosince 2008 Cena 25 Kč Požár v Rudolticích str. 5 DNES S BAREVNOU PŘÍLOHOU ZIMA VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ... O vernisáži vánoční

Více

KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007

KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007 KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007 1 I. ÚVOD Mezinárodní situace Rok 2007 ve světě se dá označit stejně napjatý jako rok předešlý. 30.12.2006 byl ve svých 69 letech oběšením popraven bývalý prezident Iráku Saddám

Více

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY ROK 2009 I. ÚVOD Mezinárodní situace Při inauguračním ceremoniálu dne 20. ledna ve Washingtonu byl slavnostně uveden do funkce 44. americký prezident Barack Obama. Následně podepsal

Více

3. 2. Činnost Magistrátu města Chomutova

3. 2. Činnost Magistrátu města Chomutova 3. 2. Činnost Magistrátu města Chomutova Rok 2009 byl pro Magistrát města Chomutova v několika rovinách průlomový. V rovině personální z důvodů ekonomické situace vzniklé hospodářskou krizí přistoupilo

Více

MY TŘI KRÁLOVÉ... Tříkrálová sbírka probíhala o prvním lednovém víkendu. O jejích výsledcích budeme informovat příště.

MY TŘI KRÁLOVÉ... Tříkrálová sbírka probíhala o prvním lednovém víkendu. O jejích výsledcích budeme informovat příště. LL 1 / 2008 STRANA 1 1 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 11. ledna 2008 Cena 12 Kč MY TŘI KRÁLOVÉ... Tříkrálová sbírka probíhala o prvním lednovém víkendu. O jejích výsledcích budeme

Více

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 1 4. ledna 2013 Aktuality Rozhovor Fotostrany Sport Opravy škol by Co letos chystá Kulturní Vánoční akce na

Více

Prezident republiky Václav Klaus se na své cestě Pardubickým krajem zastavil i v Litomyšli

Prezident republiky Václav Klaus se na své cestě Pardubickým krajem zastavil i v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 1 4. ledna 2006 Ročník XVI. Prezident republiky Václav Klaus se na své cestě Pardubickým krajem zastavil i v Litomyšli Pana prezidenta Václava Klause přivítal na Smetanově náměstí

Více

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y 2 0 1 3 1 I. Ú V O D Mezinárodní situace Po půlroční vládě Kypru se 1.ledna 2013 ujalo předsednictví EU Irsko. Francouzští vojáci zahájili intervenci v Mali, aby vládě

Více

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE? prosinec Váţení občané, dovolte mi, abych Vám popřál klidné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v novém roce. Současně s tímto přáním umisťujeme na titulní stránku zpravodaje,

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2005 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Základní umělecká škola po rekonstrukci 2 Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných

Více

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y 2 0 1 0

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y 2 0 1 0 K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y 2 0 1 0 1 I. ÚVOD Mezinárodní situace Světová ekonomická situace se v roce 2010 příliš nezlepšila. O práci, dům, majetek přišly od začátku krize a hospodářské recese miliony

Více

Kronika obce Radotína 2007

Kronika obce Radotína 2007 Kronika obce Radotína 2007 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 9 Veřejná zasedání MZ 13 Kancelář

Více

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11. LL 19 / 2008 STRANA 1 19 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 10. října 2008 Cena 12 Kč LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková KRONIKA OBCE 1 9 9 8 sepsala: Irena Kozáková 1998 KRONIKA OBCE RADOTÍN O b s a h str. Politické klima doby 2 Mimořádné události 3-10 Volby Posvícení Misijní středisko Dvojí výročí Počasí 11 Správa věcí

Více

Grygera se loučil s kariérou aktivního fotbalisty

Grygera se loučil s kariérou aktivního fotbalisty 19. ČERVNA 2015 HOLEŠOVSKO REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA ročník 21, číslo 6 Chystá se 22. ročník bikemaratonu Drásal. Str. 4 Revitalizace ulic je u konce. Str. 10 Holešovské kostely se otevřely. Str.

Více

Svatomartinské slavnosti mladého vína poprvé na Jiřáku strana 11. Základní školy v Praze 3 přehled a informace k zápisu do prvních tříd strana 12 a 13

Svatomartinské slavnosti mladého vína poprvé na Jiřáku strana 11. Základní školy v Praze 3 přehled a informace k zápisu do prvních tříd strana 12 a 13 Základní školy v Praze 3 přehled a informace k zápisu do prvních tříd strana 12 a 13 Svatomartinské slavnosti mladého vína poprvé na Jiřáku strana 11 ročník 20 číslo 12/2011 ZDARMA Po celý prosinec bude

Více

P o č a s í. Leden. Únor

P o č a s í. Leden. Únor R O K 2 0 1 3 P o č a s í Leden Začátkem měsíce ledna bylo úplně bez sněhu. Ranní teploty se pohybovaly kolem nuly, bylo mokro a mlhavo. Po nesmělých poprašcích začalo sněžit po 10. lednu a postupně napadlo

Více

Krkonošské muzeum v roce 2012

Krkonošské muzeum v roce 2012 XXXVI. ROČNÍK DUBEN 2013 11 Kč Krkonošské muzeum v roce 2012 Minulý rok byl opět nabit událostmi a muzeum prošlo řadou dalších významných proměn. Navštívilo ho celkem 21 846 osob, což proti předchozímu

Více

noviny Slezskoostravské Adventní koncert pomohl měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVIII leden 2010 zdarma

noviny Slezskoostravské Adventní koncert pomohl měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVIII leden 2010 zdarma Slezskoostravské noviny ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVIII leden 2010 zdarma Starosta ocenil občany Na Emu vede nová

Více

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2009 je již minulostí. Počasí bohužel zabránilo scénickému provedení opery Prodaná nevěsta na terase, den před jejím

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Stop hazardu Praha 2 nechce na svém území žádné výherní hrací přístroje. strana 2 Vinobraní

Více

KORUNKY PRO MISS POMOHOU DĚTEM

KORUNKY PRO MISS POMOHOU DĚTEM LL 12 / 2007 STRANA 1 12 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 15. června 2007 Cena 12 Kč Manažeři na komíně Str. 9 Hasiči měřili síly na závodech v Horním Třešňovci Str. 10 Společenská

Více

Spalování Geobalu 4 je v pořádku

Spalování Geobalu 4 je v pořádku Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 1 leden 2012 Aktuality Město Zápisy Sport Občané se vyjádří Schválený rozpočet Lovosické základní školy Házenkáři

Více

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 1999 1. OBSAH I. ÚVOD 1. Obsah 2-3 2. Úvod 4 II. PRUBĚH ROKU 1. Kopřivnický kalendář 5-10 2. Počasí 10-13 III. OBYVATELSTVO 1. Všeobecné údaje 14 2. Demografické

Více

Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Zpravodaj Obce Dolní Bečva Zpravodaj Obce Dolní Bečva BŘEZEN - DUBEN 2011 1 Jubilanti BŘEZEN Vachůn Michal Bělunek Josef Urda Josef Mikunda František Linhartová Milada Lacina Milán Bolcek František Holiš František Solanská Ludmila

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.12 1. července 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Motto dne: REDAKČNÍ RADA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ PŘEJE VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO, V POHODĚ PROŽITÉ DNY DOVOLENÉ A DĚTEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY! Kdo neumí odpočívat,

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5 2014 ročník XXIV., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA DARUVAR Úspěšná biatlonová sezóna byla na Václavském náměstí zakončena 11. dubna.

Více