vybrala RM nový logotyp města. Autorkou je Draha Kurucová, Ateliér SID, Brno. Veřejná soutěţ na návrh logotypu byla vyhlášena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17.12. vybrala RM nový logotyp města. Autorkou je Draha Kurucová, Ateliér SID, Brno. Veřejná soutěţ na návrh logotypu byla vyhlášena 2.11.2007."

Transkript

1 PROSINEC Betlémy ze sbírek muzejních i soukromých mohou od soboty 1. prosince aţ do poloviny ledna obdivovat návštěvníci lanškrounského muzea. Na zahájení výstavy Čas radosti, veselosti nastal nám... promluvila tentokrát kromě ředitelky lanškrounského muzea Marie Borkovcové i ředitelka Hornonitranského múzea v Prievidzi Iveta Géczyová. Ta přivezla kolegyně, které představily některé zvyky tradičních Vánoc na horní Nitře a nabídly hostům vernisáţe vánoční nitranské speciality. Zpěvem koled dokreslili atmosféru ţáci lanškrounské ZUŠ. Je vystaven také lanškrounský betlém řezbáře Bedřicha Šilara, ve kterém i letos přibyly nové figury. Na poslední letošní vernisáţi v sobotu 1. prosince byla pokřtěna rozsáhlá publikace obsahující vzpomínky na Teslu Lanškroun. Se 126 pamětníky hovořil a poté vše zpracoval pan Jiří Kohout. Autor říká: Ti, kdo budou hledat kořeny toho, proč se dnes v Lanškrouně hospodářsky daří, najdou je v této knize. Kmotrem knihy byl místostarosta Jan Šebrle, který Teslu kdysi opustil krátce po revoluci kvůli práci na radnici. Křtu se dále zúčastnili členové redakční rady publikace a zástupci tiskárny. Na závěr úvodního slova zazněla výzva: A jestliţe se nyní rozhodnete něčemu zatleskat, pak mám návrh. Zatleskejme tomu, ţe lidé z TESLY v těţké zkoušce přechodu do trţního prostředí obstáli na jedničku, a sice proto, ţe je k tomu TESLA správně vychovala a vyzbrojila. Tleskala plná galerie... V sále zámku proběhlo poté setkání, na kterém si bývalí kolegové mohli spolu pohovořit a také poprvé zalistovat knihou, kterou jako dík dostali všichni autoři vzpomínek. Mnoho z nich vystálo frontu na podpis autora a sdělili mu i své první dojmy. Na závěr čekal na všechny bohatý raut, který sponzorovala firma HaS (pan K. Hrodek starší bývalý teslák). V neděli 2. prosince se v lanškrounské hale B. Modrého uskutečnilo exhibiční utkání mezi hokejovým výběrem Lanškrouna a týmem HC Olymp. Celek Olympu zastupovala většina hráčů, které jsme mohli vidět v televizním seriálu z hokejového prostředí Poslední sezóna. Do haly si našly cestu asi dvě stovky diváků, kteří se bavili nejenom hokejem. K vidění bylo umění kaskadérů (jízda na bruslích s ohněm v zádech), pěvecké vystoupení a také dovednostní soutěţe pro diváky. Celou akci moderoval Petr Jančařík známý z České televize. Výsledek utkání výběr Lanškrouna HC Olymp 6:7. V podvečer zavítal Mikuláš i do Lanškrouna. Nebyl sám. Letos ho doprovázela Mikuláška, která sukni neztratila a měla ji parádně pruhovanou. Ale Mikuláš ten plášť ztratil a neţ ho našel a na Pivovarské náměstí přijel, mohly si děti zahrát a zasoutěţit. Netrvalo to moc dlouho a Mikuláš i s nalezeným pláštěm přijel v kočáře taţeném párem bílých koní. Tradičně jej doprovázel anděl a několik čertů poskakovalo vzadu. Mikuláš přivezl dětem koš se sladkostmi a ovocem, ale sloţil ho pod vánočním stromem na náměstí J. M. Marků. Všichni tedy přešli k vánočnímu stromu, který Mikuláš rozsvítil.

2 Ve čtvrtek 13. prosince se v kostele sv. Anny sešly lanškrounské varhanice a ředitelka ZUŠ Jindřicha Pravečka, aby se seznámily s rekonstruovanými varhanami. Pan Valenta, varhanář a zároveň farář ze Zbraslavi, jim podal obšírný výklad. Mj. se dozvěděly, ţe původně se předpokládalo, ţe nástroj pochází z roku 1703, ale během rekonstrukce se objevily indicie, které svědčí o ještě trochu dřívější době vzniku. Té době odpovídá i pro nás neobvyklá výška ladění, díky které na nich bude nejlépe znít dobová hudba. Pan Valenta se přiznal, ţe se s nástrojem nerad loučil, zvlášť poté, kdy jej vyzkoušel ve svém kostele při koncertu dvojích varhan. Ale uznal, ţe ve svém prostředí znějí ještě lépe. V sobotu 15. prosince si pravoslavní věřící připomněli 60. výročí vzniku sboru v Lanškrouně. Mši slouţil nejvyšší představitel pravoslavné církve v Čechách metropolita Kryštof. Na její závěr předal spolu s lanškrounským pravoslavným knězem Patrikem Ludvíkem několik ocenění za dlouholetou práci pro lanškrounský sbor. Děkovné diplomy dostali: Emilie Minářová, Magdalena Motelková, Helena Tovtíková, Jan Tovtík, Naděţda Pluhařová, Ljubov Havlová, Vladimír Klíma a Vlasta Pokorná. Řádem sv. Cyrila a Metoděje byli oceněni in memoriam dva bývalí zdejší faráři Emil Dobrý a Václav Šimek. Stejný řád obdrţel i pan Josef Mastný. Ten je dnes uţ jedním z mála posledních pamětníků poválečného příchodu volyňských Čechů do Lanškrouna. Byl také tím nejpovolanějším, kdo mohl na následujícím slavnostním obědě zavzpomínat na celou šedesátiletou historii lanškrounského pravoslavného sboru. Pozvání důstojného otce Patrika Ludvíka na oslavu přijal starosta Martin Košťál i oba další faráři působící v Lanškrouně Zbigniew Czendlik a Daniel Tomeš vybrala RM nový logotyp města. Autorkou je Draha Kurucová, Ateliér SID, Brno. Veřejná soutěţ na návrh logotypu byla vyhlášena V úterý 18. prosince byl na sále lanškrounského zámku koncert Q VOX muţské vokální kvarteto a Zuzana Lapčíková. V sobotu 22. prosince představili lanškrounští hasiči veřejnosti své vánoční dárky. Dobrovolní hasiči pokřtili novou cisternu Tatra, na kterou město dostalo dotaci ve výši 2 miliónů a doplatilo Kč. Profesionálové dostali jedno ze 40 letos pořízených vozidel, na která vláda uvolnila 200 miliónů korun. Cisterna je na podvozku Mercedes. Zájemci si mohli prohlédnout nejen tato nová auta, ale i další poţární techniku z okolních měst a obcí. Také letos se mohli lanškrounští diváci těšit na Vánoce při nedělních odpoledních adventních koncertech v kostele sv. Václava: 2. prosince zahájili sérii ţáci a učitelé ZUŠ Jindřicha Pravečka v Lanškrouně a Lanškrounští pištci. 9. prosince přijeli hosté přípravná oddělení známého sboru Boni Pueri, která vystupují pod jmény Bonifantes a Pueráček. 16. prosince zazpívaly sbory vedené Vladimírou Jetmarovou Lanškrounský smíšený sbor a Komo/K/rák komorní pěvecký sbor ZUŠ Jindřicha Pravečka Zaplněný kostel potěšily

3 výběrem ze svého širokého repertoáru i závěrečnými koledami, na jejichţ aranţmá se podílel i člen sboru Tomáš Krejča. Na čtvrtém adventním koncertu v neděli 23. prosince se představily dva sbory vedené paní Jarmilou Uhlířovou Chrámový sbor kostela sv.václava a Ţenský pěvecký sbor KC Lanškroun. V první části provedl chrámový sbor II. vánoční mši na motivy národní a lidové od dr. Jar. Máchy. Ţenský pěvecký sbor poté zazpíval výběr písní od skupiny Nezmaři. Lanškroun zůstal přes Vánoce pod pokličkou inverze. Mnozí proto uvítali nabídku koncertů i dalších aktivit ve městě: Na první svátek vánoční připravil svůj koncert oktet Somebody s Singing. Zaplněný kostel sv.václava ocenil pohodovou muziku, vtipné moderování i to, ţe nejmladší ze členek zvládla koncert i přes svůj zdravotní problém. Na Štěpána vyrazili turisté uţ popatnácté na Mariánskou horu. V pravé poledne se zdejší kostel rozezněl koledami, které doprovázely varhany a turistická skupina Šlapák. Přišlo rekordních 180 lidí. Ve stejný den se konal i vánoční koncert BIG BANDU Lanškroun. V letošním roce se v Lanškrouně hodně věcí změnilo. Snad největší dokončenou investiční akcí města je oprava Dělnického domu. Nákladem přes 9 mil. Kč se ho podařilo kompletně zrekonstruovat. 7 mil. Kč přišlo ze státního rozpočtu v rámci dnes jiţ proslulé akce porcování medvěda (to je akce financování z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) a zbývající peníze doplatilo město. Památková péče v roce 2007 Památková péče, která je součástí odboru školství a kultury Městského úřadu Lanškroun spravuje 124 nemovitých kulturních památek, 271 movitých kulturních památek a jednu památkovou zónu. Jako orgán státní památkové péče se vyjadřuje ke kaţdé stavební změně, terénním úpravám, umístění zařízení, odstranění stavby nebo úpravě dřevin v památkové zóně. Taktéţ se vyjadřuje k opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí. Celkově bylo v roce 2007 vydáno 46 závazných stanovisek: Podle 14, odst. 1 zák. 20/1987 Sb. (prohlášené kulturní památky) bylo vydáno 15 závazných stanovisek, podle 14, odst. 2 zák. 20/1987 Sb. (objekty v památkové zóně) bylo vydáno 21 závazných stanovisek. Mimo to se památková péče v roce 2007 vyjadřovala ke stavebním činnostem, které probíhaly na území s archeologickými nálezy, k jednotlivým fázím a změnám územních plánů obcí regionu. Město Lanškroun v roce 1994 zpracovalo program pro regeneraci městské památkové zóny, který v roce 2007 aktualizovalo. Program podporuje obnovu historického jádra města. Do roku 2002 se podařila opravit, obnovit a restaurovat řada významných kulturních památek. Například kostel sv. Václava, kostel sv. Anny, budova děkanství, zámek, Morový sloup, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, Mariánský sloup na náměstí A, Jiráska, kašna na náměstí J. M. Marků. Kromě oprav památek bylo rekonstruováno nám. A. Jiráska, opraveny komunikace v ulici Na Valech a Stráţní. Dále byla zrekonstruována budova bývalé pošty číslo popisné 8 na náměstí J. M. Marků. V roce 2002 bylo dokončeno restaurování renesančních portálů na budově radnice na budově radnice č. p. 5. V roce 2003 a 2004 proběhla náročná výměna střešní krytiny na kostele sv. Václava. V roce 2007 bylo dokončeno

4 restaurování varhan z kostela sv. Anny. Varhany v krásné skříni postavil v roce 1703 patrně Christoph Siegmund Klembt. Této době odpovídá i pro nás neobvyklá výška ladění, díky které z nich zní nejlépe dobová hudba. Opravené varhany po několika letech opustily restaurátorskou dílnu pana Mgr. Valenty ze Zbraslavi a byly vráceny na své původní místo na kůru kostela sv. Anny. Na restaurování varhan byly pouţity finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových zón. Nezapomíná se ani na umělecká díla a drobné sakrální stavby, které nejsou kulturními památkami a nejsou zapsány v ústředním seznamu kulturních památek. Za pomoci finančních prostředků Dobrovolného svazku obcí Lanškrounska byla v listopadu 2007 dokončena oprava pískovcové sousoší piety v Dolním Třešňovci vedle poţární zbrojnice. Pravidelně, začátkem kaţdého roku se na památkové péči odboru školství a kultury shromaţďují a kompletují ţádosti o příspěvek z Grantu Pardubického kraje pro vlastníky kulturních památek. Z takto získaných peněz byly v roce 2007 opraveny památky v regionu Lanškrounska: chalupa v Horních Heřmanicích, evangelický kostel v Horní Čermné, fara v Rudolticích a kostel Proměnění Páně ve Výprachticích. Z havarijního programu Ministerstva kultury byla počátkem roku opravena střecha kostela v Tatenicích, která byla poškozena lednovou vichřicí a z tohoto fondu byla opravena i střecha na roubence č. p. 85 v Horních Heřmanicích, která se v roce 2006 propadla pod tíhou sněhu. Sociální péče Od ledna 2007 došlo ke zcela zásadní změně v systému poskytování sociální péče. Tyto změny jsou zakotveny v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, v zákoně 110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu a v zákoně 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Co se týče ostatních dávek sociální péče pro staré a zdravotně postiţené občany, v této oblasti nedošlo k ţádným výrazným změnám. Počet pracovníků odboru SVZ je 12. Dávky sociální péče: Dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na ţivobytí a doplatek na bydlení) vyplaceno ks dávek Kč Příspěvek na péči vyplaceno dávek Kč Dávky pro staré a zdravotně postiţené vyplaceno dávek Kč Celkový počet šetření v domácnostech 863 Sociálně právní ochrana dětí: Počet spisů v evidenci 842 Počet ţivých spisů (se kterými se pracovalo) 408 Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou 12 Počet soudních jednání 256 Celkový počet šetření v domácnostech 921 Obecní živnostenský úřad v roce 2007 Na obecním ţivnostenském úřadě pracovali 4 úředníci. Dva na registraci, dva správní řízení a kontroly.

5 Počet podnikatelů ve správním obvodu Lanškroun: 4227, z toho aktivních Bez podnikatelů, kteří ţivnost přerušili, ţivnost jim byla pozastavena atd. Počet ţivnostenských oprávnění 6591, z toho aktivních Počet ohlášených ţivnostenských oprávnění v roce 2007: 365. Počet zrušených ţivnostenských oprávnění v roce 2007: 99. Celkem bylo na úřadě provedeno v roce úkonů tj. průměrně 20 správních úkonů denně. Kontrol podnikatelů bylo provedeno 74. Zemědělských podnikatelů je v našem správním obvodu evidováno 113. Vydaných povolení k provozování výherních hracích přístrojů bylo 33 a během roku povoleno 105 výherních hracích přístrojů. Kontrola výherních hracích přístrojů proběhla na 4 provozovnách. Konsolidace dat databáze ţivnostenského rejstříku: Po sloučení databází ţivnostenských rejstříků umístěných do té doby na lokálních stanicích jednotlivých úřadů bylo přeneseno do centrálního ţivnostenského rejstříku i mnoho duplicit, neúplných adres a adres v nevyhovujícím formátu atd. Bylo opraveno cca 1250 subjektů. Příprava odboru na provoz pracoviště CZECHPOINT proběhlo školení obsluh. Zvýšení výkonu výpočetní techniky (náklady hradilo min. vnitra) Během podzimních měsíců proběhl také na našem odboru personální audit s velmi dobrým výsledkem. Odbor je zapojen v projektu porovnávání výkonnosti a efektivnosti výkonu státní správy, ve městech srovnatelné velikosti se drţí na špičce. Partnerské styky v roce 2007 Také v roce 2007 pokračovalo město Lanškroun ve spolupráci se svými partnerskými městy, kterými jsou: Keţmarok (Slovensko), Serock (Polsko), Dzierzoniów (Polsko) a Castiglione in Teverina (Itálie). Ve dnech dubna navštívili zástupci města dny sv. Vojtěcha v partnerském městě Serock. Oslav se zúčastnila také další partnerská města Serocku z Litvy (Ignalina), Itálie (Celleno) a Polska (Dzierzoniów). V rámci programu shlédli hosté mimo jiné na na náměstí před radnicí historické divadelní představení včetně šermířského vystoupení, prohlédli si město (bývalé sídlo vlády, základní školu, stezku kolem jezera atd.), navštívili Varšavu, zúčastnili se také slavnostního zasedání městského zastupitelstva, na kterém byla podepsána partnerská smlouva mezi městem Serock a městem Montmorency (Francie). Partnerské město Dzierzoniów měla moţnost navštívit osmičlenná skupina cyklistů v čele s panem starostou Ing. Martinem Košťálem 3. května v rámci 4. ročníku závodu amatérů cyklistů a turistů TRAKT. Za své úsilí na 50-ti kilometrové trati obdrţeli všichni účastníci upomínkový diplom.

6 Další příleţitostí navštívit město Dzierzoniów byly jubilejní 30. Dny Dzierzoniówa, které se konaly ve dnech května. Na návštěvu se vydala 12-ti členná delegace, kterou tvořili pan starosta Ing. Martin Košťál, místostarosta Ing. Jan Šebrle, radní RNDr. Lada Sitová a Mgr. Zdeněk Baborák, ředitelka Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka Mgr. Marta Obrová a studenti Gymnázia Lanškroun. V Dzierzoniówě se setkali se zástupci polského Serocku, německého Bischofsheimu a britského Crew and Nantwich. Součástí programu byla také prohlídka Varšavy, Muzea techniky, operní představení, návštěva města Świdnice, arboreta ve Wojslawicach a také procházka po Sovích horách. Ve dnech července se konal v partnerském městě Keţmarok festival lidových řemesel El ro 2007, který navštívil pan starosta Ing. Martin Košťál a radní Mgr. Jan Urban. Na slavné řemeslné tradice, navazuje tento festival od roku 1991 pod názvem Evropské lidové řemeslo. Dnes je festival řemesel vyhledávanou mezinárodní kulturně-společenskou událostí. V rámci festivalu bylo moţné shlédnout historický průvod městem, více neţ 180 řemeslníků a lidových umělců, bohatý program v místním amfiteátru, na jevišti v areálu hradu a před radnicí. V srpnu byl další příleţitostí pro návštěvu Dzierzoniówa 7. včelařský jarmark Medobraní, který se konal ve dnech srpna. V září jsme měli moţnost uvítat v Lanškrouně hosty z partnerských měst, a to u příleţitosti 39. ročníku Lanškrounské Kopy a městských slavností. Na návštěvu přijeli turisté z Dzierzoniówa a Keţmaroku a dále zástupci měst Serock, Dzierzoniów a Keţmarok. Ve dnech září se zástupci města zúčastnili Olympiády partnerských měst v Keţmaroku, která navázala na první úspěšný ročník v Lanškrouně. Při soutěţním klání se sešli zástupci měst Keţmarok, Lanškroun, Dzierzoniów (Polsko), Příbram (Česká republika), Hajdúszoboszló (Maďarsko), Serock (Polsko) a Weilburg (Německo). Jiţ podesáté se září vydali zaměstnanci Městského úřadu Lanškroun na zájezd do Vysokých Tater, který je pořádán v rámci partnerských vztahů s městem Keţmarok. Ubytování bylo zajištěno v městečku Mlynčeky, odkud byly kaţdý den pořádány túry. Na podzim se naskytla příleţitost obnovit partnerství s italským městem Castiglione in Teverina, a to ve dnech listopadu. Konference, která se zde konala v rámci projektu IDEA (Intercultural Dialogue Exchange Activities) podporovaného Evropskou unií, se zúčastnily čtyři dvojice partnerských měst: Lanškroun Castiglione in Teverina (Itálie), Hlinsko (Česká republika) Civitella d Agliano (Itálie), Serock (Polsko) Celleno (Itálie), Czosnów (Polsko) Fiamignano (Itálie). Lanškroun 2007 v číslech odbor vnitřních věcí Evidence obyvatel: Počet obyvatel k Počet narozených dětí 118 Počet zemřelých občanů 93 Přihlášených k trvalému pobytu 165 Odstěhovaných občanů 198 Matrika: Počet uzavřených manţelství 128 sňatek s cizincem 12 církevní sňatky 15 Změny jména a příjmení 7 Uznání otcovství 54

7 Občanské průkazy a cestovní doklady: vydaných občanských průkazů vydaných cestovních dokladů Občanské záleţitosti: Vítání občánků přivítáno 104 dětí Návštěvy u jubilantů 402 návštěv - z toho u 80 letých letých a více letých 23 Jak se žilo obyvatelům Lanškrouna v roce 2007: ceny jsou ze dne 3. prosince 2007 cukr mouč. chleba rohlík mouka hl. polohr. máslo bílý jogurt Hera Albert Konzum 26,- 28, ,90 6,90 12,90 Qanto 27,90 28,- 2,50 9,90 9,90 38,90 6,50 11,50 Lidl 18,90 27,90 2,50 6,90 6,90 39,90 4,50 13,- Penny 24,90 27,90 2,50 11,90 11,90 38,90 4,50 14,- cukr krup. mléko kuře kuř.řízky hovězí zadní vepř. kotl. banány polotučné /prsní/ Albert 16,90 18,90 64,90 149,90 179,90 109,90 29,90 Konzum 25,90 17,90 55,- 144,- 24,90 Qanto 21,90 16,90 29,- Lidl 21,90 15,90 55,- 150,- 165,- 107,- 24,90 Penny 21,90 15,90 54,90 135,- 180,- 105,- 24,90 rajčata pomeranče mandar. mrkev zelí brambory plátkový sýr

8 Albert 39,80 24,90 38,- 9,90 16,90 /10 dkg/ Konzum 34,90 24,90 36,- 11,- 9,80 10,10 Qanto 34,90 17,90 36,- 8,- 6,90 Lidl 37,90 15,- 20,90 7,90 8,- 17,90 Penny 36,90 15,- 24,90 9,90 5,90 6,50 17,90 Částky jsou uvedeny za 1 kg/l zboţí, u rohlíku za kus, u jogurtu za 150g, u Hery za 250g. Nabídka z několika lanškrounských restaurací:

9

10

11

12 Zdrojem zápisů do kroniky byly Listy Lanškrounska, Orlický deník, materiály z radnice, ceníky z obchodů, jídelní listy z místních restaurací a vlastní poznámky.

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 9788/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně 20. března 2015 Zápis

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: 0023687/2009/INV/MHe Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů Rozvoj klíčových kompetencí a celoživotního vzdělávání učitelů Key competences development and lifelong learning of teacher Přehled zapojených škol do projektu Vzdělávání učitelů Jednotlivé akce byly realizovány

Více

Co nás občany města Lanškrouna, občany České republiky, potaţmo občany Evropské unie čeká v roce 2008?

Co nás občany města Lanškrouna, občany České republiky, potaţmo občany Evropské unie čeká v roce 2008? Leden Novoroční zamyšlení starosty Váţení spoluobčané, snad kaţdý z nás se na přelomu roku zamýšlí nad tím, co mu nový rok přinese. Něco nám zůstane skryto do doby, kdy se budoucnost promění v přítomnost,

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy, sekretariát a informační středisko. Vedoucí odboru je paní Anna Klímová, spolu s ní na odboru

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání RM 10. 1. 2011 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání RM 10. 1. 2011 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání RM 10. 1. 2011 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Celkem je umístěno v 7 třídách 164 dětí

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z tradiční hasičské slavnosti k poctění patrona sv. Floriana Jako každoročně o první květnové neděli vyšli i letos

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje!

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje! PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz 16 / 2010 Z téměř každého stavení je slyšet vrčení kolovrátku a harašení skacích strojků, provázené klapotem tkalcovského

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna 1. Místní veřejná knihovna, příspěvková organizace, Náchodská 754, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, IČO: 75142937 2. kontakt: 281 921 587, e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz,

Více

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2014 MĚSTO Klatovy ADRESA: Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy IČ: 00255661 KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2014 V roce 2014 obdrželo město Klatovy dotace z následujících kapitol státního rozpočtu: Všeobecné

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/12132/2010/PBr Přítomni: 8, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více