vybrala RM nový logotyp města. Autorkou je Draha Kurucová, Ateliér SID, Brno. Veřejná soutěţ na návrh logotypu byla vyhlášena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17.12. vybrala RM nový logotyp města. Autorkou je Draha Kurucová, Ateliér SID, Brno. Veřejná soutěţ na návrh logotypu byla vyhlášena 2.11.2007."

Transkript

1 PROSINEC Betlémy ze sbírek muzejních i soukromých mohou od soboty 1. prosince aţ do poloviny ledna obdivovat návštěvníci lanškrounského muzea. Na zahájení výstavy Čas radosti, veselosti nastal nám... promluvila tentokrát kromě ředitelky lanškrounského muzea Marie Borkovcové i ředitelka Hornonitranského múzea v Prievidzi Iveta Géczyová. Ta přivezla kolegyně, které představily některé zvyky tradičních Vánoc na horní Nitře a nabídly hostům vernisáţe vánoční nitranské speciality. Zpěvem koled dokreslili atmosféru ţáci lanškrounské ZUŠ. Je vystaven také lanškrounský betlém řezbáře Bedřicha Šilara, ve kterém i letos přibyly nové figury. Na poslední letošní vernisáţi v sobotu 1. prosince byla pokřtěna rozsáhlá publikace obsahující vzpomínky na Teslu Lanškroun. Se 126 pamětníky hovořil a poté vše zpracoval pan Jiří Kohout. Autor říká: Ti, kdo budou hledat kořeny toho, proč se dnes v Lanškrouně hospodářsky daří, najdou je v této knize. Kmotrem knihy byl místostarosta Jan Šebrle, který Teslu kdysi opustil krátce po revoluci kvůli práci na radnici. Křtu se dále zúčastnili členové redakční rady publikace a zástupci tiskárny. Na závěr úvodního slova zazněla výzva: A jestliţe se nyní rozhodnete něčemu zatleskat, pak mám návrh. Zatleskejme tomu, ţe lidé z TESLY v těţké zkoušce přechodu do trţního prostředí obstáli na jedničku, a sice proto, ţe je k tomu TESLA správně vychovala a vyzbrojila. Tleskala plná galerie... V sále zámku proběhlo poté setkání, na kterém si bývalí kolegové mohli spolu pohovořit a také poprvé zalistovat knihou, kterou jako dík dostali všichni autoři vzpomínek. Mnoho z nich vystálo frontu na podpis autora a sdělili mu i své první dojmy. Na závěr čekal na všechny bohatý raut, který sponzorovala firma HaS (pan K. Hrodek starší bývalý teslák). V neděli 2. prosince se v lanškrounské hale B. Modrého uskutečnilo exhibiční utkání mezi hokejovým výběrem Lanškrouna a týmem HC Olymp. Celek Olympu zastupovala většina hráčů, které jsme mohli vidět v televizním seriálu z hokejového prostředí Poslední sezóna. Do haly si našly cestu asi dvě stovky diváků, kteří se bavili nejenom hokejem. K vidění bylo umění kaskadérů (jízda na bruslích s ohněm v zádech), pěvecké vystoupení a také dovednostní soutěţe pro diváky. Celou akci moderoval Petr Jančařík známý z České televize. Výsledek utkání výběr Lanškrouna HC Olymp 6:7. V podvečer zavítal Mikuláš i do Lanškrouna. Nebyl sám. Letos ho doprovázela Mikuláška, která sukni neztratila a měla ji parádně pruhovanou. Ale Mikuláš ten plášť ztratil a neţ ho našel a na Pivovarské náměstí přijel, mohly si děti zahrát a zasoutěţit. Netrvalo to moc dlouho a Mikuláš i s nalezeným pláštěm přijel v kočáře taţeném párem bílých koní. Tradičně jej doprovázel anděl a několik čertů poskakovalo vzadu. Mikuláš přivezl dětem koš se sladkostmi a ovocem, ale sloţil ho pod vánočním stromem na náměstí J. M. Marků. Všichni tedy přešli k vánočnímu stromu, který Mikuláš rozsvítil.

2 Ve čtvrtek 13. prosince se v kostele sv. Anny sešly lanškrounské varhanice a ředitelka ZUŠ Jindřicha Pravečka, aby se seznámily s rekonstruovanými varhanami. Pan Valenta, varhanář a zároveň farář ze Zbraslavi, jim podal obšírný výklad. Mj. se dozvěděly, ţe původně se předpokládalo, ţe nástroj pochází z roku 1703, ale během rekonstrukce se objevily indicie, které svědčí o ještě trochu dřívější době vzniku. Té době odpovídá i pro nás neobvyklá výška ladění, díky které na nich bude nejlépe znít dobová hudba. Pan Valenta se přiznal, ţe se s nástrojem nerad loučil, zvlášť poté, kdy jej vyzkoušel ve svém kostele při koncertu dvojích varhan. Ale uznal, ţe ve svém prostředí znějí ještě lépe. V sobotu 15. prosince si pravoslavní věřící připomněli 60. výročí vzniku sboru v Lanškrouně. Mši slouţil nejvyšší představitel pravoslavné církve v Čechách metropolita Kryštof. Na její závěr předal spolu s lanškrounským pravoslavným knězem Patrikem Ludvíkem několik ocenění za dlouholetou práci pro lanškrounský sbor. Děkovné diplomy dostali: Emilie Minářová, Magdalena Motelková, Helena Tovtíková, Jan Tovtík, Naděţda Pluhařová, Ljubov Havlová, Vladimír Klíma a Vlasta Pokorná. Řádem sv. Cyrila a Metoděje byli oceněni in memoriam dva bývalí zdejší faráři Emil Dobrý a Václav Šimek. Stejný řád obdrţel i pan Josef Mastný. Ten je dnes uţ jedním z mála posledních pamětníků poválečného příchodu volyňských Čechů do Lanškrouna. Byl také tím nejpovolanějším, kdo mohl na následujícím slavnostním obědě zavzpomínat na celou šedesátiletou historii lanškrounského pravoslavného sboru. Pozvání důstojného otce Patrika Ludvíka na oslavu přijal starosta Martin Košťál i oba další faráři působící v Lanškrouně Zbigniew Czendlik a Daniel Tomeš vybrala RM nový logotyp města. Autorkou je Draha Kurucová, Ateliér SID, Brno. Veřejná soutěţ na návrh logotypu byla vyhlášena V úterý 18. prosince byl na sále lanškrounského zámku koncert Q VOX muţské vokální kvarteto a Zuzana Lapčíková. V sobotu 22. prosince představili lanškrounští hasiči veřejnosti své vánoční dárky. Dobrovolní hasiči pokřtili novou cisternu Tatra, na kterou město dostalo dotaci ve výši 2 miliónů a doplatilo Kč. Profesionálové dostali jedno ze 40 letos pořízených vozidel, na která vláda uvolnila 200 miliónů korun. Cisterna je na podvozku Mercedes. Zájemci si mohli prohlédnout nejen tato nová auta, ale i další poţární techniku z okolních měst a obcí. Také letos se mohli lanškrounští diváci těšit na Vánoce při nedělních odpoledních adventních koncertech v kostele sv. Václava: 2. prosince zahájili sérii ţáci a učitelé ZUŠ Jindřicha Pravečka v Lanškrouně a Lanškrounští pištci. 9. prosince přijeli hosté přípravná oddělení známého sboru Boni Pueri, která vystupují pod jmény Bonifantes a Pueráček. 16. prosince zazpívaly sbory vedené Vladimírou Jetmarovou Lanškrounský smíšený sbor a Komo/K/rák komorní pěvecký sbor ZUŠ Jindřicha Pravečka Zaplněný kostel potěšily

3 výběrem ze svého širokého repertoáru i závěrečnými koledami, na jejichţ aranţmá se podílel i člen sboru Tomáš Krejča. Na čtvrtém adventním koncertu v neděli 23. prosince se představily dva sbory vedené paní Jarmilou Uhlířovou Chrámový sbor kostela sv.václava a Ţenský pěvecký sbor KC Lanškroun. V první části provedl chrámový sbor II. vánoční mši na motivy národní a lidové od dr. Jar. Máchy. Ţenský pěvecký sbor poté zazpíval výběr písní od skupiny Nezmaři. Lanškroun zůstal přes Vánoce pod pokličkou inverze. Mnozí proto uvítali nabídku koncertů i dalších aktivit ve městě: Na první svátek vánoční připravil svůj koncert oktet Somebody s Singing. Zaplněný kostel sv.václava ocenil pohodovou muziku, vtipné moderování i to, ţe nejmladší ze členek zvládla koncert i přes svůj zdravotní problém. Na Štěpána vyrazili turisté uţ popatnácté na Mariánskou horu. V pravé poledne se zdejší kostel rozezněl koledami, které doprovázely varhany a turistická skupina Šlapák. Přišlo rekordních 180 lidí. Ve stejný den se konal i vánoční koncert BIG BANDU Lanškroun. V letošním roce se v Lanškrouně hodně věcí změnilo. Snad největší dokončenou investiční akcí města je oprava Dělnického domu. Nákladem přes 9 mil. Kč se ho podařilo kompletně zrekonstruovat. 7 mil. Kč přišlo ze státního rozpočtu v rámci dnes jiţ proslulé akce porcování medvěda (to je akce financování z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) a zbývající peníze doplatilo město. Památková péče v roce 2007 Památková péče, která je součástí odboru školství a kultury Městského úřadu Lanškroun spravuje 124 nemovitých kulturních památek, 271 movitých kulturních památek a jednu památkovou zónu. Jako orgán státní památkové péče se vyjadřuje ke kaţdé stavební změně, terénním úpravám, umístění zařízení, odstranění stavby nebo úpravě dřevin v památkové zóně. Taktéţ se vyjadřuje k opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí. Celkově bylo v roce 2007 vydáno 46 závazných stanovisek: Podle 14, odst. 1 zák. 20/1987 Sb. (prohlášené kulturní památky) bylo vydáno 15 závazných stanovisek, podle 14, odst. 2 zák. 20/1987 Sb. (objekty v památkové zóně) bylo vydáno 21 závazných stanovisek. Mimo to se památková péče v roce 2007 vyjadřovala ke stavebním činnostem, které probíhaly na území s archeologickými nálezy, k jednotlivým fázím a změnám územních plánů obcí regionu. Město Lanškroun v roce 1994 zpracovalo program pro regeneraci městské památkové zóny, který v roce 2007 aktualizovalo. Program podporuje obnovu historického jádra města. Do roku 2002 se podařila opravit, obnovit a restaurovat řada významných kulturních památek. Například kostel sv. Václava, kostel sv. Anny, budova děkanství, zámek, Morový sloup, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, Mariánský sloup na náměstí A, Jiráska, kašna na náměstí J. M. Marků. Kromě oprav památek bylo rekonstruováno nám. A. Jiráska, opraveny komunikace v ulici Na Valech a Stráţní. Dále byla zrekonstruována budova bývalé pošty číslo popisné 8 na náměstí J. M. Marků. V roce 2002 bylo dokončeno restaurování renesančních portálů na budově radnice na budově radnice č. p. 5. V roce 2003 a 2004 proběhla náročná výměna střešní krytiny na kostele sv. Václava. V roce 2007 bylo dokončeno

4 restaurování varhan z kostela sv. Anny. Varhany v krásné skříni postavil v roce 1703 patrně Christoph Siegmund Klembt. Této době odpovídá i pro nás neobvyklá výška ladění, díky které z nich zní nejlépe dobová hudba. Opravené varhany po několika letech opustily restaurátorskou dílnu pana Mgr. Valenty ze Zbraslavi a byly vráceny na své původní místo na kůru kostela sv. Anny. Na restaurování varhan byly pouţity finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových zón. Nezapomíná se ani na umělecká díla a drobné sakrální stavby, které nejsou kulturními památkami a nejsou zapsány v ústředním seznamu kulturních památek. Za pomoci finančních prostředků Dobrovolného svazku obcí Lanškrounska byla v listopadu 2007 dokončena oprava pískovcové sousoší piety v Dolním Třešňovci vedle poţární zbrojnice. Pravidelně, začátkem kaţdého roku se na památkové péči odboru školství a kultury shromaţďují a kompletují ţádosti o příspěvek z Grantu Pardubického kraje pro vlastníky kulturních památek. Z takto získaných peněz byly v roce 2007 opraveny památky v regionu Lanškrounska: chalupa v Horních Heřmanicích, evangelický kostel v Horní Čermné, fara v Rudolticích a kostel Proměnění Páně ve Výprachticích. Z havarijního programu Ministerstva kultury byla počátkem roku opravena střecha kostela v Tatenicích, která byla poškozena lednovou vichřicí a z tohoto fondu byla opravena i střecha na roubence č. p. 85 v Horních Heřmanicích, která se v roce 2006 propadla pod tíhou sněhu. Sociální péče Od ledna 2007 došlo ke zcela zásadní změně v systému poskytování sociální péče. Tyto změny jsou zakotveny v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, v zákoně 110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu a v zákoně 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Co se týče ostatních dávek sociální péče pro staré a zdravotně postiţené občany, v této oblasti nedošlo k ţádným výrazným změnám. Počet pracovníků odboru SVZ je 12. Dávky sociální péče: Dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na ţivobytí a doplatek na bydlení) vyplaceno ks dávek Kč Příspěvek na péči vyplaceno dávek Kč Dávky pro staré a zdravotně postiţené vyplaceno dávek Kč Celkový počet šetření v domácnostech 863 Sociálně právní ochrana dětí: Počet spisů v evidenci 842 Počet ţivých spisů (se kterými se pracovalo) 408 Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou 12 Počet soudních jednání 256 Celkový počet šetření v domácnostech 921 Obecní živnostenský úřad v roce 2007 Na obecním ţivnostenském úřadě pracovali 4 úředníci. Dva na registraci, dva správní řízení a kontroly.

5 Počet podnikatelů ve správním obvodu Lanškroun: 4227, z toho aktivních Bez podnikatelů, kteří ţivnost přerušili, ţivnost jim byla pozastavena atd. Počet ţivnostenských oprávnění 6591, z toho aktivních Počet ohlášených ţivnostenských oprávnění v roce 2007: 365. Počet zrušených ţivnostenských oprávnění v roce 2007: 99. Celkem bylo na úřadě provedeno v roce úkonů tj. průměrně 20 správních úkonů denně. Kontrol podnikatelů bylo provedeno 74. Zemědělských podnikatelů je v našem správním obvodu evidováno 113. Vydaných povolení k provozování výherních hracích přístrojů bylo 33 a během roku povoleno 105 výherních hracích přístrojů. Kontrola výherních hracích přístrojů proběhla na 4 provozovnách. Konsolidace dat databáze ţivnostenského rejstříku: Po sloučení databází ţivnostenských rejstříků umístěných do té doby na lokálních stanicích jednotlivých úřadů bylo přeneseno do centrálního ţivnostenského rejstříku i mnoho duplicit, neúplných adres a adres v nevyhovujícím formátu atd. Bylo opraveno cca 1250 subjektů. Příprava odboru na provoz pracoviště CZECHPOINT proběhlo školení obsluh. Zvýšení výkonu výpočetní techniky (náklady hradilo min. vnitra) Během podzimních měsíců proběhl také na našem odboru personální audit s velmi dobrým výsledkem. Odbor je zapojen v projektu porovnávání výkonnosti a efektivnosti výkonu státní správy, ve městech srovnatelné velikosti se drţí na špičce. Partnerské styky v roce 2007 Také v roce 2007 pokračovalo město Lanškroun ve spolupráci se svými partnerskými městy, kterými jsou: Keţmarok (Slovensko), Serock (Polsko), Dzierzoniów (Polsko) a Castiglione in Teverina (Itálie). Ve dnech dubna navštívili zástupci města dny sv. Vojtěcha v partnerském městě Serock. Oslav se zúčastnila také další partnerská města Serocku z Litvy (Ignalina), Itálie (Celleno) a Polska (Dzierzoniów). V rámci programu shlédli hosté mimo jiné na na náměstí před radnicí historické divadelní představení včetně šermířského vystoupení, prohlédli si město (bývalé sídlo vlády, základní školu, stezku kolem jezera atd.), navštívili Varšavu, zúčastnili se také slavnostního zasedání městského zastupitelstva, na kterém byla podepsána partnerská smlouva mezi městem Serock a městem Montmorency (Francie). Partnerské město Dzierzoniów měla moţnost navštívit osmičlenná skupina cyklistů v čele s panem starostou Ing. Martinem Košťálem 3. května v rámci 4. ročníku závodu amatérů cyklistů a turistů TRAKT. Za své úsilí na 50-ti kilometrové trati obdrţeli všichni účastníci upomínkový diplom.

6 Další příleţitostí navštívit město Dzierzoniów byly jubilejní 30. Dny Dzierzoniówa, které se konaly ve dnech května. Na návštěvu se vydala 12-ti členná delegace, kterou tvořili pan starosta Ing. Martin Košťál, místostarosta Ing. Jan Šebrle, radní RNDr. Lada Sitová a Mgr. Zdeněk Baborák, ředitelka Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka Mgr. Marta Obrová a studenti Gymnázia Lanškroun. V Dzierzoniówě se setkali se zástupci polského Serocku, německého Bischofsheimu a britského Crew and Nantwich. Součástí programu byla také prohlídka Varšavy, Muzea techniky, operní představení, návštěva města Świdnice, arboreta ve Wojslawicach a také procházka po Sovích horách. Ve dnech července se konal v partnerském městě Keţmarok festival lidových řemesel El ro 2007, který navštívil pan starosta Ing. Martin Košťál a radní Mgr. Jan Urban. Na slavné řemeslné tradice, navazuje tento festival od roku 1991 pod názvem Evropské lidové řemeslo. Dnes je festival řemesel vyhledávanou mezinárodní kulturně-společenskou událostí. V rámci festivalu bylo moţné shlédnout historický průvod městem, více neţ 180 řemeslníků a lidových umělců, bohatý program v místním amfiteátru, na jevišti v areálu hradu a před radnicí. V srpnu byl další příleţitostí pro návštěvu Dzierzoniówa 7. včelařský jarmark Medobraní, který se konal ve dnech srpna. V září jsme měli moţnost uvítat v Lanškrouně hosty z partnerských měst, a to u příleţitosti 39. ročníku Lanškrounské Kopy a městských slavností. Na návštěvu přijeli turisté z Dzierzoniówa a Keţmaroku a dále zástupci měst Serock, Dzierzoniów a Keţmarok. Ve dnech září se zástupci města zúčastnili Olympiády partnerských měst v Keţmaroku, která navázala na první úspěšný ročník v Lanškrouně. Při soutěţním klání se sešli zástupci měst Keţmarok, Lanškroun, Dzierzoniów (Polsko), Příbram (Česká republika), Hajdúszoboszló (Maďarsko), Serock (Polsko) a Weilburg (Německo). Jiţ podesáté se září vydali zaměstnanci Městského úřadu Lanškroun na zájezd do Vysokých Tater, který je pořádán v rámci partnerských vztahů s městem Keţmarok. Ubytování bylo zajištěno v městečku Mlynčeky, odkud byly kaţdý den pořádány túry. Na podzim se naskytla příleţitost obnovit partnerství s italským městem Castiglione in Teverina, a to ve dnech listopadu. Konference, která se zde konala v rámci projektu IDEA (Intercultural Dialogue Exchange Activities) podporovaného Evropskou unií, se zúčastnily čtyři dvojice partnerských měst: Lanškroun Castiglione in Teverina (Itálie), Hlinsko (Česká republika) Civitella d Agliano (Itálie), Serock (Polsko) Celleno (Itálie), Czosnów (Polsko) Fiamignano (Itálie). Lanškroun 2007 v číslech odbor vnitřních věcí Evidence obyvatel: Počet obyvatel k Počet narozených dětí 118 Počet zemřelých občanů 93 Přihlášených k trvalému pobytu 165 Odstěhovaných občanů 198 Matrika: Počet uzavřených manţelství 128 sňatek s cizincem 12 církevní sňatky 15 Změny jména a příjmení 7 Uznání otcovství 54

7 Občanské průkazy a cestovní doklady: vydaných občanských průkazů vydaných cestovních dokladů Občanské záleţitosti: Vítání občánků přivítáno 104 dětí Návštěvy u jubilantů 402 návštěv - z toho u 80 letých letých a více letých 23 Jak se žilo obyvatelům Lanškrouna v roce 2007: ceny jsou ze dne 3. prosince 2007 cukr mouč. chleba rohlík mouka hl. polohr. máslo bílý jogurt Hera Albert Konzum 26,- 28, ,90 6,90 12,90 Qanto 27,90 28,- 2,50 9,90 9,90 38,90 6,50 11,50 Lidl 18,90 27,90 2,50 6,90 6,90 39,90 4,50 13,- Penny 24,90 27,90 2,50 11,90 11,90 38,90 4,50 14,- cukr krup. mléko kuře kuř.řízky hovězí zadní vepř. kotl. banány polotučné /prsní/ Albert 16,90 18,90 64,90 149,90 179,90 109,90 29,90 Konzum 25,90 17,90 55,- 144,- 24,90 Qanto 21,90 16,90 29,- Lidl 21,90 15,90 55,- 150,- 165,- 107,- 24,90 Penny 21,90 15,90 54,90 135,- 180,- 105,- 24,90 rajčata pomeranče mandar. mrkev zelí brambory plátkový sýr

8 Albert 39,80 24,90 38,- 9,90 16,90 /10 dkg/ Konzum 34,90 24,90 36,- 11,- 9,80 10,10 Qanto 34,90 17,90 36,- 8,- 6,90 Lidl 37,90 15,- 20,90 7,90 8,- 17,90 Penny 36,90 15,- 24,90 9,90 5,90 6,50 17,90 Částky jsou uvedeny za 1 kg/l zboţí, u rohlíku za kus, u jogurtu za 150g, u Hery za 250g. Nabídka z několika lanškrounských restaurací:

9

10

11

12 Zdrojem zápisů do kroniky byly Listy Lanškrounska, Orlický deník, materiály z radnice, ceníky z obchodů, jídelní listy z místních restaurací a vlastní poznámky.

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 11.11.2015 Číslo jednání: 6 Název materiálu: Výběr akcí do Anketního dotazníku na rok 2016 Číslo materiálu: 2/ZM/2015/MAT Druh zařazení: Odbor investic

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, přinášíme Vám závěrečné číslo Rozsečského zpravodaje v roce 2015 se všemi důležitými rubrikami. V Kapitolách z regionální historie

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Nedostatek míst v mateřských školách

Více

KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA

KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 12675/2013 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 7 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 24. dubna 2013 Zápis

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: 0023687/2009/INV/MHe Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy, sekretariát a informační středisko. Vedoucí odboru je paní Anna Klímová, spolu s ní na odboru

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy. Na těchto úsecích bylo v roce 2012 vyřizováno 2472 podání. Součástí odboru je dále sekretariát a informační středisko.

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

6. VÝZVA MASVHV. Mgr. Petra Zádilská

6. VÝZVA MASVHV. Mgr. Petra Zádilská 6. VÝZVA MASVHV prosinec 2012 Ing. Šárka Kamencová Mgr. Petra Zádilská 6.VÝZVA MASVHV Vyhlášení výzvy: 2.12.2012 Příjem ţádostí: 4.1.2012-18.1.2012 Výše alokace: 3 350 000,- Kč Vyhlášené Fiche: FICHE 1

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KALENDÁŘ OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY ROK 2012

KALENDÁŘ OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY ROK 2012 KALENDÁŘ OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY ROK 2012 Sepsala kronikářka ZUZANA ZAJÍCOVÁ Kroniku schválil starosta LIBOR HOLÍK Leden 1.1. oblačno, přeháňky, 9 C, 2.1. oblačno, přeháňky, 10 C, 3.1. polojasno, 12 C, 4.1.

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Směrnice pro zřízení a propůjčování Pamětní medaile města Lanškroun

Směrnice pro zřízení a propůjčování Pamětní medaile města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 32638/2012 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 53 2 Směrnice pro zřízení a propůjčování

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co se za poslední dobu děje v naší krásné obci. Určitě jste si všimli, že byly zahájeny dvě stavební akce a další budou v nejbližší

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více