Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010"

Transkript

1 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne Předkladatel: Zpracovatel: Konzultace: Ing. Martin Košťál, starosta města Ing. Jan Šebrle, místostarosta města Ing. Ladislav Urban, vedoucí investičního odboru Jitka Krejčová, vedoucí oddělení školství Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Schválení rozpočtových opatření Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření č. 5 aţ 8 a 13 aţ 28 k rozpočtu na rok 2010 dle přílohy. Termín realizace do: Odpovídá: 1

2 Důvodová zpráva: Rozpočtová opatření č: 5 8 od 1. ledna 2010 změnil Krajský úřad Pardubického kraje podmínky pro čerpání neinvestičních výdajů na vzdělávání v příspěvkových organizacích školského typu. Doposud mohla škola poţadovat převod z platů do přímých ostatních neinvestičních výdajů (dále jen ONIV) z důvodu závodního stravování zaměstnanců škol. Od letošního roku není moţný převod těchto prostředků. Organizace nebudou mít v prostředcích ONIV finance na příspěvek na závodní stravování. Prostředky zůstanou v platech. Jednalo se zhruba o 13,--Kč na osobu a den, kdy měl zaměstnanec na příspěvek nárok. Vzhledem k tomu, ţe krajské prostředky nebudou dostatečné na úhradu příspěvků na stavování, budou čerpány z vlastních prostředků organizace, která je získá v rámci příspěvku na provoz. Navrhuji, aby byl v rámci příspěvkových organizací zřízených městem a v rámci městského úřadu sjednocen příspěvek na závodní stravování pro zaměstnance. Příspěvek navrhuji ve výši Kč 20,--. U příspěvkových organizací školského typu se jedná o příspěvek ve výši 7,--Kč (13,--doposud převáděných z platů do ONIV nelze od r provést, zůstává v platech). U škol je nutné navýšit příspěvek na provoz o částky uvedené v příloze. Nemohlo být rozpočtováno, pokyny z kraje přišly aţ 17. prosince 2009, tedy po schválení rozpočtu. U zaměstnanců městského úřadu je navrhováno sníţení příspěvku na závodní stravování na úroveň jako u příspěvkových organizací. U kulturních organizací byl příspěvek na závodní stravování rozpočtován. Rozhodnutím RM bude pouze sjednocen na 20,--Kč. U ZŠ B. Smetany je příspěvek na provoz vedle příspěvku na stravování navýšen o příjem z pojistné události z roku 2009 ve výši Kč ,-- V roce 2009 došlo k zatopení kotelny v budově ZŠ Smetanova. ZŠ B. Smetany zajistila opravu, pojistné plnění přišlo koncem roku 2009 na účet města (budova ZŠ je pojištěna ve městě). 13 nedaňové příjmy, vratka nevyčerpaných veřejných finančních podpor poskytnutých v roce 2009 Kč ,-- TJ Lanškroun - fotbalový oddíl Kč 9 260,-- TJ Lanškroun oddíl ledního hokeje Kč 1 111,-- Sbor dobrovolných hasičů D. Třešňovec Kč ,-- Český červený kříţ 2

3 Kč ,-- vratka poskytnuté dotace určené na úhradu provozních výdajů vzniklých v souvislosti s halou B. Modrého. 14 převod ze zisku hospodářské činnosti, zisk hospodářské činnosti Města bude převeden do rozpočtu Města na úhradu výdajů uvedených jako RO č. 23 a odvod z odpisů ŠJ Madoret, zřizovatel můţe na základě 28 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nařídit organizaci odvod z odpisů. Na základě rozboru finanční situace této příspěvkové organizace navrhuji nařídit tento odvod. 16, 17 příspěvek na provoz MŠ Wolkerova a MŠ Ţiţkova, organizace musí hradit mzdové prostředky zaměstnanců, kteří se podílejí na přípravě jídel na závodní stravování zaměstnanců ze svých prostředků (na základě pokynů KÚ od ). Uvedené příspěvkové organizace nemají dostatečné prostředky na úhradu těchto nákladů. Pokyny z KÚ město obdrţelo aţ po schválení rozpočtu města. 18 příspěvek na provoz ZŠ A. Jiráska, na základě rozboru hospodaření uvedené příspěvkové organizace bylo zjištěno, ţe náklady na energie spojené s provozem výdejny ŠJ Madoret, která sídlí v budově ZŠ, nese neoprávněně základní škola. Aby došlo k nápravě tohoto stavu, je nutné zřídit pro výdejnu ŠJ Madoret vlastní podruţné měření vody, elektrické energie (Kč ,--) Další prostředky ( ,--) navrţené v tomto opatření jsou určeny na zřízení vlastního topení v bytě školníka v budově ZŠ na nám. J. M. Marků. V současné době je topení společné pro byt a školu. Prostředky jsou dále určeny na výměnu kotle v bytě školníka v budově ZŠ na nám. A. Jiráska (Kč ,--). Kotel je z roku Transfer DSO Lanškrounsko, investiční příspěvek je určen na realizaci úseku cyklostezky Lanškroun Rudoltice. 20 Veřejné osvětlení cyklostezky Lanškroun Rudoltice, v letošním roce je příslib dotace ve výši 10 mil. Kč od SFDI na výstavbu cyklostezky Lanškroun Rudoltice, jako první etapy budoucí cyklotrasy Lanškroun - Česká Třebová. Investorem bude Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko, na platbě se budou podílet - Lanškroun, Česká Třebová, Rudoltice, Damníkov, Rybník, Třebovice v Č. v poměru podílu 3:3:1:1:1:1. Pro letošní rok je navrţen finanční podíl města Lanškrouna ve výši 2 mil. Kč na výstavbu tělesa cyklostezky a na výstavbu veřejného osvětlení na katastru města v předpokládané výši 0,5 mil. Kč, které není moţné finacovat z dotace (v současné době se dokončuje PD). Další financování zajistí DSO krátkodobým úvěrem. 21 rekonstrukce ulice Sadová, rekonstrukce ul. Sadové je dlouhodobě plánována a uváděna v Seznamu místních komunikací a chodníků 3

4 k opravám ve skupině 1. Na stavbu je zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení. 22 zateplení budovy MŠ Wolkerova, na zateplení budovy této MŠ je zpracován projekt, kde jsou vyčísleny náklady ve výši 6,3 mil. Kč, byla podána ţádost o dotaci ze Státního fondu ŢP. Přidělená dotace činí 2,76 mil. Kč, tj. 43 % z celkových nákladů. Dotace se však týká jen uznatelných nákladů, tj. nákladů souvisejících se zateplením - zateplení fasády, zateplení stropní konstrukce, výměny oken, balkonových dveří apod. Se zateplením souvisí i další práce, na které se dotace nevztahuje - odstranění stávajících rozpadlých a nepouţívaných teras, přilehlých chodníků, vyzdívky parapetů v místě celoprosklených stěn, rekonstrukce elektroinstalace, kterou je nutné provést v souvislosti se zateplením konstrukce budovy (neuznatelné náklady hradí město ze svého rozpočtu). V původním rozpočtu byla uvedena pouze částka, nutná pro kofinancování dotace. 23 Gymnázium rekonstrukce sociálního zařízení, stávající sociální zařízení v budově Gymnázia dlouhodobě nesplňují poţadavky hygienických poţadavků (nedostatečný počet míst, chybí hygienické kabinky, teplá voda), jejich stavebně-technický stav je špatný. Na rekonstrukci je zpracován projekt, realizace v VI. - VIII ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska č. p. 140, rekonstrukce kotelny. Vytápění objektu je zajištěno ze stávající kotelny v přízemí osazené dvěma plynovými kotli s častými poruchami a bez odpovídající regulace, provoz je nehospodárný. Nově budou osazeny kondenzační kotle s regulací, současně je řešen i centrální ohřev vody. 25 příspěvek na provoz MŠ Vančurova viz odůvodnění RO 16 a 17 26, 27, 28 navýšení rozpočtovaných částek z důvodu změny v sazbách DPH od Příloha: návrh rozpočtových opatření 4

5 5

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/25359/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Omluven: pozdější příchod ohlásil Mgr. Urban Výtah ze zápisu z

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012 Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Obsah: I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011...4 1. PŘÍJMY...6 1.1

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 (bez městských obvodů) ZmP 16.6.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 OBSAH : NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘEBYTKU

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M 2015-2018 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k rozpočtovému výhledu města Chrudim na období 2015 2018 Rozpočtový výhled města Chrudim, jako pomocný nástroj střednědobého

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 198.541,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2007 naplněn

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více