CB Kladno strana 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CB Kladno 30. 8. 2015 strana 1"

Transkript

1 CB Kladno strana 1 Lukáš 1:46-55 Maria řekla: "Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky." Žalmy 107:6 A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vytrhl je z tísně: 7 sám je vedl přímou cestou, aby došli k městu jeho sídla. 8 Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná: 9 dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí. Marie a její setkání s Alžbětou Marie - anděl jí zvěstuje narození syna, uvěří, jde do hor za těhotnou příbuznou Alžbětou Alžběta, když jí uvidí, naplněná Duchem svatým hlasitě volá (prorokuje, žehná) Lukáš 1:41 Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým 42 a zvolala velikým hlasem: "Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. 43 Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? 44 Hle, jakmile se zvuk tvého hlasu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. 45 A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána." Na to reaguje Marie slovy (označujeme jako Magnifikát =magni=velký, magnifi=velkolepý...) - je odvozen od prvního verše v latině (Magnificat anima mea Dominum, - Duše má velebí Pána). Lukáš 1:46-55 Maria řekla: "Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky." Marie, těhotná mladá žena, ponížená (těhotná z Ducha svatého - vysvětlujte to lidem, tehdy i dnes...) prožila zázrak, osvícení, Boží zjevení, pochopila, Bůh jí otevřel oči... to, co vnímala jako ponížení se stává její slávou! Možná i Alžbětin chvalozpěv jí v tom pomohl... Jde za Alžbětou, aby se jí svěřila se svým tajemstvím, andělské navštívení, těhotenství, Josefova reakce, co jí Alžběta poví? Bude jí věřit? Snad, vždyť i její těhotenství je zázrak... Ale Marie nemusí Alžbětě nic vysvětlovat. Jakmile ji pozdraví, Alžběta "spustí" 42 a zvolala velikým hlasem: "Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. 43 Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? 44 Hle, jakmile se zvuk tvého hlasu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. 45 A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána." Myslím, že takové přivítání Marie nečekala. Byla zaskočená, ale ne dlouho, pochopila, Alžbětino přivítání zahnalo všechny otázky a pochybnosti. Ví, jsem Božím nástrojem. Bůh si mne vybral aby naplnil svá zaslíbení, aby prokázal svůj charakter, aby zjevil svou milost a lásku, aby se ujal Izraele, aby spasil lidstvo. Marie přijala zjevení o tom, jaký je Bůh. Obraz Hospodina v kterého věřila se najednou změnil. Vidí ho novýma očima.

2 CB Kladno strana 2 Poznání Boha je o zjevení. Můžeme mít informace, můžeme pročíst spoustu knih, můžeme znát svědectví druhých lidí, můžeme mít zkušenost vyslyšených modliteb, dokonce můžeme prožít i zázraky, ale to samo o sobě nestačí. Potřebujeme zjevení, uvidět Boha duchovním zrakem, a pak stačí jediný okamžik, a najednou vidíme Boha jinak. Krásně to říká Jób 42:5 Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. (Kral. Toliko jsem slýchal o Tobě, nyní pak i oko mé tě vidí) Toto prožila Marie při setkání s Alžbětou. Bylo to neplánované, a to spontánnější... Maria řekla: "Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého hladové nasytil dobrými věcmi milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky." My se dnes zaměříme jen na jediný aspekt Božího charakteru, který nám Marie předkládá, hladové nasytil dobrými věcmi Dobrými věcmi... Všechno co Bůh dělá, co dává, co pro nás v životě i na věčnosti připravil je dobré! Z Boží ruky nemůže přijít nic špatného. Dokonce ani nic nedokonalého! HOSPODIN JE DOBRÝ - základní konstatování Bible Žalm 100,4-5 Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení! Nahum 1:7 Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají. Marek 10:18 Ježíš mu řekl: "Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Výzva: přesvědč se o tom sám, vyzkoušej jeho dobrotu: Žalmy 34:9 Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. Stvoření - cokoliv Bůh stvořil, bylo dobré je nádherné číst první kapitolu Bible, Hospodin jako stvořitel, nemůže tvořit jinak než dobré věci... celé stvoření je dobré... Hospodin se každý den ohlédne za svou "prací" a nemůže jinak, než si pochválit to, co stvořil. Dobré... Jako Honza Vlk, když se podívá na hotovou střechu, jako Eva Pešková, když se podívá na ušité svatební šaty, jako Zdeněk, když se nadechne po vydařeném koncertě, jako Gražyna když domaluje nový obraz, jako Honza Pacovský, když se mu povede dobrá, umělecká fotografie, nebo jako kterákoliv žena, která chce udělat radost svému manželovi, dětem: navaří, prostře stůl, oblékne si pěkné šaty, rozhlédne se a s pýchou řekne: je to dobré, budou nadšení, bude to nádherný večer... S jedním rozdílem - podíváme se na udělanou práci, řekneme si: je to dobré, ale zároveň si uvědomujeme, že každé naše dílo má i slabé stránky, ne vše je dokonalé... Hospodin tvořil dokonale. Dodnes vše funguje... vesmír, země, moře, rostlinná i živočišná říše, létavci ve vzduchu i všichni ti hbití živočichové, kterými se zahemžily vody I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.

3 CB Kladno strana 3 lidský organismus, je to až s podivem jak ho přetěžujeme, zanedbáváme údržbu, nerespektujeme stvořitelův návod, a přesto funguje... Když uslyším slovo "DOBRÉ", vybaví se mi školní vysvědčení. DOBRÉ = za 3, tedy ušlo to... (výborné, chvalitebné, dobré...) Ale slovo, které zde hebrejština používá znamená něco úplně jiného. Dobré - tób (tóbh) znamená: skvělé, znamenité, dokonalé, perfektní, bezchybné, ideální... dobré ve všech směrech: ekonomicky, eticky, morálně, esteticky, sociálně v rámci člověka, lidu - národa, dobré nejen pro člověka, ale pro celé stvoření, pro zem, vesmír... Je to univerzální slovo, které nemá český ekvivalent. Převyšuje všechno, co si dovedeme představit, co dokážeme vytvořit, vymyslet... možná by se to dalo vystihnout slovy Pavla: 1 Korintským 2:9 Ale jak je psáno: `Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Bůh pro ty, kteří ho milují připravil DOBRÉ. Tób (tóbh), řecky: aleifó. Nepředstavitelné, dokonalé... Dalo by se říci: DOBRÉ protože dárcem je ten, který je Dobrý ( s velkým D), Stvořitel - sám Hospodin. Na to naráží Pán Ježíš, když na otázku bohatého mladíka: Mistře dobrý... odpovídá: Nikdo není dobrý, jedině Bůh! Lukáš 18:18-19 Jeden z předních mužů se ho otázal: "Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?" Ježíš mu řekl: "Proč mi říkáš `dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. v GENSIS 1, v příběhu o stvoření, se 7x objevuje slovo: dobré, přičemž při sedmém vyjádření je použito spojení: velmi dobré. 1. den světlo 4 Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. 2. den nebe, zem a moře 10 Viděl, že to je dobré. 3. den rostlinná číše 4. den slunce, měsíc, hvězdy 5. den ryby, ptáci 6. den zvířata, rozmanité druhy 7. den člověk, muže a ženu, jako Boží obraz v.27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. 31 Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Vyjádření "VELMI DOBRÉ" je pro teology hádankou. Nikdo doposud nevysvětlil co to znamená, proč je to zde takto formulováno. Jestliže tób (tóbh) znamená dobré ve smyslu nejlepší, dokonalé, jak může být něco ještě dokonalejšího, lepšího, hodnotnějšího... V Genesis 2,18 říká Hospodin, že přeci jen něco není dobré, a to je to, aby byl člověk sám a tak Adamovi daroval (stvořil pro něj) ženu: Evu. Že by se tedy v tom, co stvořil Hospodin našlo něco, co není dobré, dokonalé... Ne, protože Gen 1,27 - Hospodin stvořil člověka jako muže a ženu (a jedině spolu tvoří obraz Boha), a zde prohlašuje že je to DOBRÉ. Příběh v Genesis 2 je rozvedením, upřesněním tohoto stvoření... Pro zajímavost, když Hospodin vedl Izrael do zaslíbené země, byla to zem DOBRÁ... (a přesto odmítli do ní vejít, protože se báli obrů. Nepochopili že Hospodin dává dobré věci, dary...) Zvědové říkají: Numeri 14:7... "Země, kterou jsme při průzkumu procházeli, je země převelice dobrá.8 Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám ji. Je to země oplývající mlékem a medem.

4 CB Kladno strana 4 Chizkijáš umírá, byl zázračně uzdraven, Bůh mu přidal 15 let života (2. Král. 20). Když za ním pak přicházeli různé delegace blahopřát mu k uzdravení, udělal jednu velkou chybu. Babylonské delegaci ukázal svůj palác, ale také chrám a všechny jeho poklady. Tedy věci, které patřili Hospodinu. Přichází za ním prorok Izajáš, vytkne mu to, a přináší slovo Božího soudu. Na to Chizkijáš odpovídá: 2 Královská 20:19 Chizkijáš na to Izajášovi řekl: "Dobré je slovo Hospodinovo, které jsi mluvil." A dodal: "Jen když bude za mých dnů opravdový pokoj." dobré je slovo Hospodinovo, které jsi mluvil... vždycky mne to zaskočilo. Proč nežádá o milost, nedělá pokání, nepláče, nemodlí se... Je to kontroverzní výpověď, protože pak pokračuje? jen když za mých dnů bude pokoj... Ale sám o sobě tento výrok: dobré je slovo Hospodinovo vyjadřuje Biblickou pravdu. Boží slovo je DOBRÉ, i když mu někdy nerozumíme, protože je dokonalé a převyšuje člověka, převyšuje lidské plány, chápání i poznání... Lukáš 1:46-55 Maria řekla: "Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky." Luk 1,53 hladové nasytil dobrými věcmi Žalmy 107:8 Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná: 9 dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí. Jaké jsou ty dobré věci? Kdykoliv se mluví o Boží dobrotě, je tam ponechán prostor, co to dobré konkrétně znamená. Jako když jdete do restaurace - vy si vybíráte jídlo... Bůh připravil dobré, a na vás je co z té úžasné Boží nabídky přijmete. Dostanete poukázku na koncert - ale vy si vyberete druh hudby... Možná proto, abychom si neudělali seznamy, a nelimitovali Boha. Dobrým darem od Hospodina je pro nás Duch svatý Je jediné místo, kde můžeme za dobrý dar dosadit něco konkrétního. PJ říká: Matouš 7:11 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! Lukáš 11:13 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!" Hladové nasytil fyzický hlad, nasycení zástupů, Eliáš u potoku Karmel, Izrael dostal manu, i křepelky hlad po zdraví, Ježíš uzdravoval, modlíme se (je naší výsadou, že smíme nabídnout modlitbu za uzdravení) hlad (žízeň) duše, Jan 7:37-38 V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, `proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví Písmo."

5 CB Kladno strana 5 1. Dobré věci pro všechny Žalmy 103:1 Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! 2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! (DOBRÉ) 3 On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, 4 vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, 5 po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. 6 Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. 8 Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; 9 nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. 10 Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. 11 Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; 12 jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. 13 Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. 17 Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, 18 s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. 19 Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí. 20 Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušni jeho slova! 21 Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli! 22 Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč, má duše, Hospodinu! odpouští, vykupuje, slitovává, vzdaluje Dobré věci pro mne (pro tebe) pro každého z nás je dobré něco jiného Bůh nám dává to, co nám pomůže, a ne ublíží majetek byl bohatému mladému muži překážkou, zatímco obchodnici Lydii, obchodnici z Thytir, která podnikala ve Filipis problémem nebyl. Pro Josefa nebyl problémem mít moc, být vládcem druhým v Egyptě po faraonovi, zatímco například Rechabeám to nezvládl (1. Královská 12) Není třeba se srovnávat, závidět, nebo sebe podceňovat. Ale učím se děkovat za to, co mi dal Bůh a žehnat druhým, aby to, co jim Bůh dal mohli dobře využít. A když jsem věrný v mále, Bůh mi dá víc. Tento princip v Božím království platí. Pak je zde ještě+ jedna otázka, kterou nemůžeme vynechat: Když se zlé věci stávají dobrým lidem... (tak zní název knihy, kterou napsal rabín Harold S. Kushner) Špatné, zlé věci, ty v životě také potkáváme. Tvoří, připravuje je Bůh, který je dobrý? Otázka je: co je pro nás dobré a co špatné. Někdy lidsky viděno "dobrá věc" přinese prohru, jindy nás špatná věc posune blíž k Bohu a prohloubí náš charakter... Špatné věci jsou důsledkem hříchu, důsledkem neposlušnosti, nebo nepochopení... ale i tam platí: Římanům 8:28 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

6 CB Kladno strana 6 Závěr Marie má zjevení, Bůh jí odhalil sám sebe, svoji dobrotu, svoji lásku její srdce, duše, mysl je vzrušená, zpívá, modlí se, proklamuje chvalozpěv... Její srdce hoří vděčností, úctou, úžasem nad Bohem, který je dobrý! A co mé srdce? Znám Hospodina jako Boha, který je DOBRÝ? Nedávno jsem hovořil s jedním hochem, jeho reakce byla: bůh je zlý... Nepoznal Boha, nerozuměl tomu, co jsem mu o Bohu o Ježíši říkal... Ale i já často nerozumím... Potřebujeme zjevení, nové poznání, abychom odložili deformovaný obraz Boha, a viděli ho takového jaký je. Pak naše srdce bude zpívat, chvály budou tak mocné, že se budou rozléhat daleko od modlitebny, modlitby nebudou vlažné, svědectví bude plné ohně! Žalmy 34:9 Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! SLŮVKA POVZBUZENÍ Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27 Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel,

Více

CB Kladno 7.9.2014 strana 1

CB Kladno 7.9.2014 strana 1 CB Kladno 7.9.2014 strana 1 Žalmy 4:1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Žalm Davidův. 2 Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou,

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Odpuštění našeho vlastního hříchu

Odpuštění našeho vlastního hříchu Bůh člověk Úvod K čemu jsme byli vytvořeni? Vztahy, láska, ne samota, opuštěnost, zloba, hořkost, hněv, život v závislosti na Něm, život z Něho. Úkolem zlého je rozdělení, rozdělit lidi od Pána Boha a

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

Modlitby za uzdravení

Modlitby za uzdravení Modlitby za uzdravení Prosebníci sv. Rafaela Věnováno Janě, která se měla uzdravit, ale věřím, že nás bude provázet svoji přímluvou z nebe. Církevní schválení uděleno biskupstvím královéhradeckým dne 19.3.2010

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Čtení z Písma svatého pro mše za zemřelé a pro pohřební obřady Následující texty jsou převzaty z Pohřebních obřadů ( Česká biskupská konference, KNA). Výběr konkrétních textů je vždy třeba domluvit s knězem.

Více

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 06/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Existuje spravedlnost?

Existuje spravedlnost? Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Radim Passer 25 25. Radim Passer Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Hezký dobrý večer i dnes vám všem a milost a pokoj

Více

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita?

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita? milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem V Lev. 25:10 12 se píše: Posvěťte padesátý rok a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům.

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 1. Je Ježíš Bůh? Výklad Bible, že Ježíš není Bůh, je nesprávný, protože odporuje Písmu.

III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 1. Je Ježíš Bůh? Výklad Bible, že Ježíš není Bůh, je nesprávný, protože odporuje Písmu. III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 1. Je Ježíš Bůh? Výklad Bible, že Ježíš není Bůh, je nesprávný, protože odporuje Písmu. Takový nesprávný výklad je například v případě Svědků Jehovových založen na zdůrazňování veršů

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále

Slavnost Ježíše Krista Krále Slavnost Ježíše Krista Krále VSTUPNÍ ANTIFONA Zj 5,12;1,6 Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky! Uvedení do bohoslužby

Více

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského II. díl řada B Praha 2014 BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

Ježíš, naše jediná skutečná naděje. Patice sloupu v Cesareji

Ježíš, naše jediná skutečná naděje. Patice sloupu v Cesareji Ježíš, naše jediná skutečná naděje Patice sloupu v Cesareji 1 JesusChance_Innen_CZ.indd 1 21.08.2014 14:37:32 2 JesusChance_Innen_CZ.indd 2 21.08.2014 14:37:35 Ježíš Jméno: Ježíš Kristus Bydliště: Nazaret

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

MODLITBY ZA UZDRAVENÍ

MODLITBY ZA UZDRAVENÍ MODLITBY ZA UZDRAVENÍ PROSEBNÍCI SV. RAFAELA 2 Prosebníci za uzdravení: (= SPOLEČENSTVÍ LIDÍ) Zavazují se minimálně 21x za měsíc nejraději nahlas pomodlit pokud možno všechny, nebo alespoň tučně (ne kurzívou)

Více

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 9. BŘEZNA 2014 Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Poutníci pod horou pokušení tady se Ježíš postil a byl pokoušen od ďábla. Peregrinatio Ad Fontes Salutis, 28. února

Více

CB Kladno 1. července 2012 strana 1

CB Kladno 1. července 2012 strana 1 CB Kladno 1. července 2012 strana 1 J 1,1-5 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm

Více

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19617&start_paragrap... MODLITBA ZA NEMOCNÉ Úvod Zaslíbení a ujištění Písma

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19617&start_paragrap... MODLITBA ZA NEMOCNÉ Úvod Zaslíbení a ujištění Písma Ellen G. White Writings MODLITBA ZA NEMOCNÉ Úvod Účinnou pomoc bližním, kterou nám uložil ten Největší lékař, často maří naše vlastní bezradnost, když se setmělo a den se nachýlil. Tváří v tvář utrpení

Více

Tajemství stvoření. Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer

Tajemství stvoření. Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer Tajemství stvoření Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer 4 4. Radim Passer Tajemství stvoření Skutečně pocházíme z opic? Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. I dnes na úvod začneme

Více

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM WILLIAM MARRION BRANHAM TŘI DRUHY VĚŘÍCÍCH Kázáno v Jeffersonville 24. listopadu 1963 Page 1 of 23 Tři druhy věřících 24. 11.1963 v Jeffersonville USA Skloníme nejdříve své hlavy. Zatímco máme hlavy schýlené

Více

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání Časopis Apoštolské církve Chvály a uctívání A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. (L

Více

Když Bůh chodil po zemi.

Když Bůh chodil po zemi. Knihovna Božího Království * svazek 2012/1 Rick Joyner Když Bůh chodil po zemi. Vydáno anglicky 2007 Zkratky knih Písma: 1-5M Jz Sd Rt 1-2S 1-2Kr 1-2Pa Eš Ne Er Jb Ž Př Kz Ps Iz Jr Pl El Dn Oz Jl Am Aš

Více

EDICE ZNAMENÍ DOBY. Když se narodil Bůh

EDICE ZNAMENÍ DOBY. Když se narodil Bůh EDICE ZNAMENÍ DOBY Když se narodil Bůh Co o tom říká Bible EDICE ZNAMENÍ DOBY Když se narodil Bůh Co o tom říká Bible Advent-Orion, Praha 2013 ISBN 978-80-7172-822-1 Když se narodil Bůh Blíží se další

Více

18. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí 18. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 70,2.6 Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej! Uvedení do bohoslužby A Všechna čtení dnešní

Více