Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Třeboň. Textová část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Třeboň. Textová část"

Transkript

1 Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Třeboň Textová část Zadavatel: Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu Zhotovitel: P - atelier JH s.r.o., Jindřichův Hradec 1

2 Autorský kolektiv: P - atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II., Jindřichův Hradec, IČ: telefon: , fax: , Zodpovědný projektant: Ing. arch. Loskot Ludvík, autorizovaný architekt zapsaný v seznamu autorizovaných architektů vedeném ČKA pod číslem Zpracovatel grafické části: Marián Kiss, DIS Externí spolupráce: Ing. Vladimír Kuchyňka Ing. Jiří Kadlec Ing. Lumír Zenkl Ing. Lubomír Šetina Ing. Roman Fáber Poskytovatel ÚAP: Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo náměstí 20/I, Třeboň, ing. arch. Aleš Valder, Jiří Kalina 2

3 Osnova: Úvod postup zpracování podklady charakteristika a administrativně správní členění území A. Územně analytické podklady A.1. vyhodnocení stavu vývoje území A.2.hodnoty území A.3. limity využití území A.4. záměry na provedení změn v území B. Rozbor udržitelného rozvoje území B.1. horninové prostředí a geologie B.2. voda a vodní režim B.3. hygiena životního prostředí B.4. ochrana přírody a krajiny B.5. zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa B.6. dopravní a technická infrastruktura B.7. sociodemografické podmínky B.8. bydlení B.9. rekreace B.10. hospodářské podmínky C. Vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek pro: C.1.příznivé životní prostředí C.2.hospodářský rozvoj C.3.soudržnost společenství obyvatel D. Problémy a střety v území Závěrečné zhodnocení 3

4 Přílohy: 1. Tabulka charakteristických sledovaných jevů 2. Tabulka hodnocení sledovaných kritérií 3. Kartogram hodnocení přírodního pilíře 4. Kartogram hodnocení hospodářského pilíře 5. Kartogram hodnocení sociálního pilíře 6. Kartogram vyhodnocení všech tří pilířů 7. Diagram zastavěného a zastavitelného území jednotlivých obcí 8. Kartogram vyhodnocení platnosti ÚPD jednotlivých obcí Grafická část : 1. Výkres hodnot území 2. Výkres limitů využití území 3. Výkres záměrů na provedení změn v území 4. Problémový výkres ( Výkres problémů k řešení v ÚPD ) 4

5 V textu jsou použity následující zkratky: BPEJ ČOV ČHMÚ ČSÚ DOSS DP EU EVL FUA GIS HDP CHLÚ CHKO JČK KES KPÚ LO LZO LZU LPF MZCHÚ MŽP NATURA NP NPP NPR NRBC NRBK OP OZE OZV ORP OÚ PÚR POU PLO PP PR PUPFL RBC RBK RURÚ SWOT SZ TTP TUR ÚAP UNESCO ÚSES ÚPD ÚDI ÚPG VN VPK VVN ZCHÚ ZPF ZÚR ŽP Bonitovaná půdně ekologická jednotka Čistírna odpadních vod Český hydrometeorologický ústav Český statistický úřad Dotčené orgány státní správy Dobývací prostor Evropská unie Evropsky vyznaná lokalita Funkční urbanizované území Geografické informační systémy Hrubý domácí produkt Chráněné ložiskové území Chráněná krajinná oblast Jihočeský kraj Koeficient ekologické stability Komplexní pozemkové úpravy Lesní oblast Lesy zvláštní ochrany Lesy zvláštního určení Lesní půdní fond Maloplošně zvláště chráněná území Ministerstvo životního prostředí Soustava chráněných území a stanovišť evropského významu Národní park Národní přírodní památka Národní přírodní rezervace Nadregionální biocentrum Nadregionální biokoridor Ochranné pásmo Obnovitelné zdroje energie Obecně závazná vyhláška Obec s rozšířenou působností Obecní úřad Politika územního rozvoje Pověřený obecní úřad Přírodní lesní oblast Přírodní park, přírodní památka Přírodní rezervace Pozemky určené k plnění funkcí lesa Regionální biocentrum Regionální biokoridor Rozbor udržitelného rozvoje území silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení Stavební zákon Trvalý travní porost Trvale udržitelný rozvoj Územně analytické podklady United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Územní systém ekologické stability Územně plánovací dokumentace Úroveň dopravní infrastruktury Územní prognóza Vysoké napětí Významný krajinný prvek Velmi vysoké napětí Zvláště chráněná území Zemědělský půdní fond Zásady územního rozvoje Životní prostředí 5

6 Úvod Rozbor udržitelného rozvoje území coby součást územně analytických podkladů je ve smyslu nově přijatého stavebního zákona č. 183/2006 Sb., nezbytným prvkem územně plánovací činnosti pro příslušné orgány územního plánování. V daném případě se jedná o úřad obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Třeboň, vykonávající uvedenou územně plánovací činnost ve svém správním obvodu v západní části okresu Jindřichův Hradec na území jihočeského kraje. Cílem je získání maximálně možného množství informací o daném území, jejich specifikace a vyhodnocení ve vzájemných souvislostech a určení problémů k řešení v příslušné územně plánovací dokumentaci. Rozbor nastiňuje řešení účelného využití a uspořádání území se snahou koordinace veřejných a soukromých zájmů. Rozsah zpracování územně analytických podkladů (dále ÚAP) je dán zákonnými normami s tím, že v dvouletých cyklech je předpokládána jejich aktualizace. ÚAP obcí obsahují 119 jevů uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., jejichž zpracováním v rámci rozboru udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území. Takto shromážděné údaje o území bude pořizovatel využívat pro územně plánovací činnost ve svém správním obvodu, bude je poskytovat zpracovatelům ÚPD, příslušným stavebním úřadům i jiným poskytovatelům údajů o území a zveřejnění je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Protože se v daném případě jedná o prvotní dokument tohoto druhu zpracovaný od počátku platnosti nového stavebního zákona lze předpokládat jeho dosud ne zcela vypovídající schopnost a pravděpodobně i jistou neúplnost v důsledku absence či nepřesnosti údajů poskytnutých jejich poskytovateli ve smyslu odst stavebního zákona. Postup zpracování Od 1. ledna 2007 vstoupil v platnost nový zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který oproti předchozí legislativní úpravě přináší zcela nový pohled na postup pořizování územně plánovací dokumentace a především přináší nový způsob práce s informacemi o území zavedením nového nástroje územního plánování. Tím jsou územně analytické podklady náležející společně s územní studií mezi územně plánovací podklady. Ve smyslu 185 SZ mají být ÚAP obcí pořízeny do Náležitosti obsahu ÚAP stanoví prováděcí předpis SZ, tj. vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 6

7 Podle 4 této vyhlášky ÚAP v textové i grafické části obsahují: a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území b) rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující: 1. zjištění a vyhodnocení udržitelného území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tématickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky; závěrem těchto tématických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. Vyhodnocení udržitelného rozvoje je provedeno metodikou SWOT analýzy v deseti základních tématických celcích a vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro tři oblasti určené prováděcí vyhláškou SZ. Podklady Při zpracování ÚAP bylo nutno přihlížet ke zpracovaným dokumentům, zvláště pak návrhu zásad územního rozvoje Jihočeského kraje vycházejícího z Politiky územního rozvoje ČR a Strategie regionálního rozvoje ČR. Základními podklady pak jsou všechna dostupná data o sledovaných jevech podle přílohy č.1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. předaná pořizovatelem, dále zpracovaná popř. rozpracovaná ÚPD jednotlivých obcí, ukončená popř. probíhající územní a stavební řízení vedená příslušnými stavebními úřady a v neposlední řadě veškeré dostupné informace získané zpracovatelem přímo z terénu při osobní návštěvě na příslušných obecních úřadech. Některé údaje jsou pak převzaty z veřejně dostupných statistických ročenek, výsledků sčítání obyvatelstva r apod. Metodou je pak respektování obecných požadavků na tržně konformní optimalizaci využití území, tj. lokalizaci investic, změny využití území v souladu s nejlepším možným využitím konkrétního území či lokality. V návaznosti na PÚR ČR jsou používány pojmy rozvojové oblasti, specifické oblasti a rozvojové osy, které sledují silně urbanizovaná území s koncentrací antropogenních aktivit, optimalizací dělení funkcí a rozvojovými trendy ve vztahu k zájmům ochrany přírody. 7

8 Stručná charakteristika a administrativně správní členění území Správní obvod ORP Třeboň zaujímá celkovou rozlohu 538,37 km 2 s počtem obyvatel osob žijících v 25-ti obcích (z nichž 4 mají statut města a 1 statut městyse) na 43 katastrálních územích. V abecedním pořadí je tvoří: Obec Katastrální území Celková rozloha Cep Cep 34,35 km 2 České Velenice České Velenice 12,10 km 2 Domanín Domanín u Třeboně 12,42 km 2 Dunajovice Dunajovice 8,15 km 2 Dvory nad Lužnicí Dvory nad Lužnicí 15,68 km 2 Frahelž Frahelž 3,03 km 2 Halámky Halámky 6,87 km 2 Hamr Hamr 11,91 km 2 Hrachoviště Hrachoviště 4,89 km 2 Chlum u Třeboně Chlum u Třeboně. 18,66 km 2 Mirochov 9,73 km 2 Lutová 11,65 km 2 Žíteč 7,49 km 2 47,53 km 2 Klec Klec 6,35 km 2 Lomnice nad Lužnicí Lomnice nad Lužnicí 18,99 km 2 Lužnice Lužnice 12,08 km 2 Majdalena Majdalena 12,99 km 2 Nová Ves nad Lužnicí Novosedly nad Nežárkou Nová Ves nad Lužnicí. 15,67 km 2 Krabonoš 8,16 km 2 23,83 km 2 Novosedly nad Nežárkou 20,35 km 2 Mláka.. 6,01 km 2 44,73 km 2 Kolence.. 18,37 km 2 Ponědraž Ponědraž 5,81 km 2 Ponědrážka Ponědrážka 6,35 km 2 Rapšach Rapšach. 23,20 km 2 Nová Ves u Klikova.. 5,27 km 2 28,47 km 2 Smržov Smržov 10,90 km 2 Staňkov Staňkov 18,87 km 2 Stříbřec Suchdol nad Lužnicí Třeboň Stříbřec.. 11,40 km 2 Mníšek 5,20 km 2 19,04 km 2 Libořezy. 2,44 km 2 Suchdol nad Lužnicí. 15,17 km 2 Bor... 9,24 km 2 Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí.. 18,46 km 2 Tušť 10,62 km 2 Klikov. 11,03 km 2 Třeboň.. 23,90 km 2 Branná... 15,63 km 2 Holičky u Staré Hlíny.. 25,36 km 2 Stará Hlína 11,63 km 2 Břilice. 13,83 km 2 Přeseka. 7,84 km ,52 km 98,19 km 2 Záblatí Záblatí u Ponědraže 10,32 km 2

9 Více jak jedna třetina obyvatel žije v centru správního území tj. v Třeboni, několik nejmenších obcí dosahuje okolo 100 trvale bydlících obyvatel. Území je nepravidelného protáhlého tvaru s mírným odklonem od severojižní osy a max. délkou 47,5 km a šířkou 19 km. Pouze dvě obce, a to Hrachoviště a Ponědrážka nemají zpracovánu popř. rozpracovánu žádnou ÚPD, přičemž zastupitelstvo obce Ponědrážka již alespoň rozhodlo o pořízení územního plánu obce. Území se vyznačuje výrazným podílem lesů a vodních ploch na celkové rozloze. Tato skutečnost předurčuje i hlavní směry orientace průmyslové či zemědělské výroby, a to na rybníkářství, lesnictví, těžbu štěrkopísků. Tvorbu HDP výrazně ovlivňuje rekreace a cestovní ruch, případně i lázeňství. Převážná část sídel a jejich příslušných k.ú., vyjma nejjižnější části tj. k.ú. České Velenice a části Nová Ves nad Lužnicí, leží na území CHKO Třeboňsko, přičemž Správa CHKO vykonává působnost DOSS na úseku ochrany přírody a krajiny. 9

10 A. Územně analytické podklady A.1. Vyhodnocení stavu vývoje území a) Kulturně historická a společenská charakteristika Správní území ORP Třeboň patří z kulturně historického hlediska ke svébytným oblastem s osobitým historickým vývojem ovlivněným zčásti příhraniční polohou při zemské hranici mezi Čechami a Dolními Rakousy na jihu a jihovýchodě, částečné sounáležitosti s územím tzv. Soběslavských blat na severozápadě a především pak centrální polohou v krajině nesčetných vodních ploch a rybníků, tj. Třeboňské pánvi. Počátky osídlení některých obcí jsou datovány již do 12. století, jiných pak až do 18. století. Oblast byla téměř celé období středověku v majetku rodu Rožmberků, později rodu Schwarzenberků, za jejichž éry byly vybudovány významné vodohospodářské stavby rybníky Rožmberk a Svět, vodní kanál Zlatá stoka či Nová řeka. Třeboňský augustiánský klášter s dvoulodním kostelem Sv. Jiljí, renesanční zámek, Schwarzenberská hrobka či náměstí s renesančními a barokními štíty jsou též všeobecně známé. b) Přírodní charakteristika Přírodní charakteristika je utvářena jednotlivými složkami a prvky krajiny a jejich vzájemným poměrem, biologickým zařazením, vegetací a klimatem. V případě správního území ORP Třeboň náleží celé území do Třeboňského bioregionu tvořeného pánví vyplněnou kyselými sedimenty s rozsáhlými podmáčenými sníženinami a přechodnými rašeliništi. Specifickým prvkem jsou velká rašeliniště s borovicí blatkou a dále rozsáhlé rybniční soustavy s řadou neregulovaných toků přírodního charakteru. Nízká přirozená úrodnost písčitých, jílových a rašelinných půd nepříliš vhodných pro zemědělské využití nepochybně ovlivnilo zachování rozsáhlých lesních celků a rybniční soustavy v rovinaté krajině s relativně nízkou nadmořskou výškou zařazené svou větší částí do chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev. Vegetační kryt je s nadprůměrným podílem lesů, jejichž druhové a prostorové uspořádání doznalo dlouholetou lidskou činností výrazných změn vedoucích až k tomu, že dnes má většina porostů charakter jehličnatých monokultur. Celé řešené území leží v mírně teplých klimatických oblastech, přičemž průměrná roční teplota je vyšší než by odpovídalo nadmořské výšce m.n.m. Celý Třeboňský region se vyznačuje teplotními inverzemi regionálního rozsahu a častým výskytem ranních mlh. c) Urbanistická charakteristika Třeboňský region patří k jedněm z jedinečných lokalit celé České republiky s nezaměnitelným rázem krajiny a celou krajinnou scenérií. Na utváření pánevní oblasti se člověk podílel již od raného středověku budováním umělých stok propojujících nově zakládané rybníky využívající zdejší přírodní podmínky. Vyvážená přírodní složka krajiny je na Třeboňsku vhodně doplněna poměrně řídkým osídlením a zachovalou architekturou některých historických měst a vesnic. Působení 10

11 člověka se zde většinou neprojevovalo ničivými tendencemi, takže do dnešní doby po téměř 800-stech letech urbanizace nezmizely původní charakteristické biotopy krajiny, struktura osídlování včetně doprovodných prvků liniové vegetace a technické infrastruktury. Krajina na většině území vykazuje estetickou atraktivnost, harmonické vztahy i měřítko, z jejichž rámce vybočují ojedinělé objekty zemědělské velkovýroby z konce minulého století či ryze technicistní stavby zabezpečující technickou infrastrukturu celého území i jednotlivých sídel. Dochovaná prostorová skladba nese často rysy jedinečnosti a nezaměnitelnosti. Určujícím prvkem urbanistických struktur v daném území je severojižní osa od Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic a pokračující dále do Rakouska a ji křížící východozápadní osa od Stráže nad Nežárkou do Lišova, přičemž na průsečících obou těchto os leží centrum celé oblasti město Třeboň. Další významnější centra osídlení pak leží především na uvedené podélné ose Lomnice nad Lužnicí či Suchdol nad Lužnicí nebo v její blízkosti Chlum u Třeboně. Těmto dvěma kompozičním osám pak zákonitě odpovídá hlavní dopravní kostra tvořená dvojicí silnic I. třídy a železniční tratí z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic. A.2. Hodnoty území a) Přírodní hodnoty Řešené území ORP Třeboň se zcela nepochybně vyznačuje hodnotami přírodními. Třeboňsko je jednou ze šesti českých biosférických rezervací vyhlášených v rámci programu Člověk a biosféra UNESCO, je zařazeno do sítě NATURA 2000 jako evropsky významná lokalita či ptačí oblast. Jako chráněná krajinná oblast bylo Třeboňsko vyhlášeno již v roce Většina území spadá do III. zóny, zalesněné oblasti do II. zóny, významné lokality a zvláště chráněná maloplošná území do I. zóny. Těmito územími jsou: - Krabonošská niva - Žofinka - Trpnouzské blato - Horní Lužnice - Červené Blato - Dračice - Široké blato - Na Ivance - Vizír - Staré jezero - Soví les - Meandry Lužnice - Losí blato u Mirochova - Novořecké močály - Rybníky u Vitmanova - Stará řeka - Výtopa Rožmberka - Velký a Malý Tisý - Slepičí vršek - Dvořiště - Rašeliniště Hovízna - Ruda 11

12 Hranice CHKO je shodná s hranicí biosférické rezervace, z části též s ptačí oblastí a v k.ú. Nová Ves nad Lužnicí vymezuje jižní oblast Velenicka, které je z území CHKO vyjmuto. K významným přírodním hodnotám dále náleží všechny významné krajinné prvky, tj. lesy hospodářské, ochranné i zvláštního určení, vodní plochy a toky přirozené i umělé, dále veškeré vymezené prvky územního systému ekologické stability, zvláště pak nadregionálního významu, mezi něž patří 3 nadregionální biocentra a 9 nedregionálních biokoridorů: Kód NKOD Název Dotčená katastrální území NBC Stará řeka Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Přeseka, Stará Hlína, Holičky u Staré Hlíny, Třeboň, Majdalena, Stříbřec NBC Červené Blato Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí NBC Vojířov Staňkov NBK Stará Řeka - hranice Rapšach, Krabonoš ČR NBK Vojířov - Stará řeka Mirochov, Žíteč, Lutová, Stříbřec NBK Stará řeka - Červené Holičky u Staré Hlíny, Hamr, Majdalena, Suchdol nad Lužnicí blato - hranice ČR NBK Stará řeka - hranice Hamr, Chlum u Třeboně, Klikov ČR NBK Stará řeka-hranice Klikov ČR NBK Řežabinec - K118 Záblatí NBK Stará řeka - Červené Suchdol nad Lužnicí, Tušť, Dvory nad Lužnicí blato - hranice ČR NBK Stará řeka - Červené blato - hranice ČR Suchdol nad Lužnicí, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí, Dvory nad Lužnicí NBK Stará řeka - hranice ČR Holičky u Staré Hlíny, Hamr Mezi tento typ hodnot nutno zařadit i ZPF podléhající zvýšené ochraně tj. s BPEJ I. a II. Na území správního obvodu ORP Třeboň tomuto stupni ochrany podléhá ha, tj. cca 19 % zemědělské půdy. b) Kulturní a společenské hodnoty Na území správního obvodu ORP Třeboň jsou lokality vyhlášené za národní kulturní památky. Těmito jsou areály státního zámku a kláštera v Třeboni, rybníky Rožmberk a Svět, vodní toky Zlatá stoka, Stará a Nová řeka. Historická centrální část města Třeboň je vyhlášena Městskou památkovou rezervací, centra menších obcí Žíteč, Lutová, Ponědrážka jsou vesnickými památkovými zónami. Třeboň je současně lázeňským místem. V ústředním seznamu nemovitých kulturních památek je na daném území zapsáno celkem 156 nemovitostí, ať již větších budov, drobných sakrálních objektů, skulptur i ostatních. K hodnotám tohoto typu náleží též místa významných událostí, archeologická naleziště, významnější objekty občanské vybavenosti a kulturního dění v jednotlivých obcích či víceúčelové plochy nejen sportovního charakteru, k nimž se váží aktivity zájmových organizací, skupin apod. 12

13 c) Urbanistické hodnoty Celý třeboňský region se vyznačuje nespornými krajinářsko urbanistickými hodnotami, zvláště pak poměrně řídkým osídlením jako takovým, resp. v rozdrobenosti zastavěného území v určitých lokalitách některých obcí např. Dvory nad Lužnicí, Lipovky v Chlumu u Třeboně. Převážná část celého území CHKO je charakterizována jako oblast krajinného rázu; na území jsou vymezeny celkem dvě oblasti s urbanistickými hodnotami - jsou jimi obce Záblatí a Frahelž. Oblasti krajinného rázu tvoří: - Stará a Nová řeka - Českovelenická pánev Suchdolsko - Českovelenická pánev blata - Podřezanský rybník - Zámecké polesí a Barbora - Třeboň - Povodí Dračice - Maršovická vrchovina - Chlumská pahorkatina - Dolní tok Nežárky - Plavská pahorkatina - Střední tok Lužnice - Borkovická pánev V těchto oblastech je definováno celkem 42 míst dochovaného krajinného rázu. K dalším hodnotám tohoto typu patří vyznané dominanty, vyhlídková místa, exponovaná pohledová místa apod. A.3. Limity využití území Limity využití území jakožto omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů vyplývají jednak ze zákonných norem a právních předpisů, jednak jsou správními rozhodnutími příslušných orgánů státní správy popřípadě vyhláškami a nařízeními orgánů samosprávy pro příslušné správní územní nebo vyplývající z vlastností území. Vedle hranice řešeného území a hranice správního území jednotlivých obcí, popř. hranice katastrálních území, jsou pro územně plánovací činnost zcela zásadními faktory hranice zastavěného a zastavitelného území vymezené územně plánovací dokumentací popř. opatřením obecné povahy či intravilánem dle mapových podkladů z roku Ve správním obvodu ORP Třeboň se tento případ týká vymezení zastavěného území obce Hrachoviště, Ponědraž, Stříbřec a Záblatí. 13

14 Mezi limity patří též téměř všechny hodnoty území uvedené v předchozím oddíle včetně jejich případných ochranných pásem. Vedle těchto již uvedených údajů jsou tzv. technickými limity veškeré liniové stavby dopravní a technické infrastruktury se svými ochrannými pásmy, dále ochranná pásma zemědělských či průmyslových areálů, hřbitovů, ČOV, těžebních prostorů, hranice záplavového území aktivního i pasivního. Do limitů nutno v neposlední řadě zařadit plochy a koridory vymezené vyšším stupněm územně plánovací dokumentace, tj. návrhem zásad územního rozvoje Jihočeského kraje uváděné v následujícím oddíle záměry na provádění změn v území. A.4. Záměry na provedení změn v území Společně s dynamickým vývojem společnosti dochází i k permanentním změnám ve využívání území, které jsou ovlivňovány nezřídka i protichůdnými potřebami společnosti resp. zájmy spíše individuálního (skupinového) charakteru. Jedním z cílů územního plánování je tyto záměry vyhodnocovat, změny korigovat a usměrňovat tak, aby nepřekročily hranice udržitelnosti rozvoje. Pro každý obvod ORP jsou závaznými záměry na provedení změn v území záměry převzaté z politiky územního rozvoje státu a zásad územního rozvoje kraje. Mezi ostatní sledované záměry jsou zařazeny záměry ze závazných částí ÚPD jednotlivých obcí a záměry vyplývající ze správních rozhodnutí a záměry vyžadující změnu schválené územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí. I. Záměry dle návrhu ZÚR JČK Zpracovaný návrh zásad územního rozvoje Jihočeského kraje stanovuje pro správní obvod ORP Třeboň několik rozvojových záměrů vyžadujících určité změny v území. Jsou jimi především: a) v oblasti vymezení rozvojových oblastí a os nadmístního významu rozvojová osa nadmístního významu NOS 7 Severovýchodní Jindřichohradecká, která je vázána na dopravní koridor nadregionálního významu tvořený silnicí I/34 b) v oblasti specifických oblastí nadmístního významu oblast N-SOB 2 Třeboňsko Novohradsko, která zahrnuje celé území ORP v návaznosti na CHKO Třeboňsko a přírodní park Novohradské hory c) v oblasti rozvojových ploch nadmístního významu c.1. pro oblast komerčních a průmyslových funkcí plocha KP 33 České Velenice, hospodářský park c.2. pro oblast sportovních a rekreačních funkcí plocha SR 14 Třeboň Břilice, golf a plocha SR 15 Třeboň Domanín, lázně d) v oblasti územních rezerv pro plochy nadmístního významu pro těžbu nerostných surovin plocha PT 10 Rašelina Branná a plocha PT 13 Písky a štěrkopísky Halámky 14

15 e) V oblasti koridorů a ploch dopravy nadregionálního významu e.1. D 12 silnice I/24 s obchvaty v Lomnici nad Lužnicí a Suchdole nad Lužnicí a křížením železniční tratě u Lužnice nad Lužnicí a v Suchdole nad Lužnicí e.2. D 14 silnice I/34 s přeložkou u Vranína a homogenizací v úseku Třeboň Kopeček- Nová Hlína e.3. D 17 elektrizace železniční trati č. 199 v úseku Veselí nad Lužnicí České Velenice f) v oblasti koridorů a ploch dopravy regionálního a nadmístního významu f.1. D 40 silnice II/154 s přeložkou v Třeboni f.2. D 64 silnice III/15425 s přeložkou ve Dvorech nad Lužnicí f.3. D 66 silnice III/15618 s propojením II/156 a II/103 mezi Novou Vsí nad Lužnicí a Českými Velenicemi g) v oblasti koridorů a ploch pro zásobování energiemi g.1. V 2 vodovodní přivaděč Dynín Třeboň s propojením na skupinový vodovod z úpravny vody Hamr g.2. V 23 vodovod pro zásobování Suchdolska a Velenicka g.3. V 29 územní rezerva pro rekonstrukci ČOV Třeboň g.4. Ee 4 a Ee 25 VVN 110 kv Suchdol nad Lužnicí České Velenice a transformovnou v Českých Velenicích zabezpečující nové odběry především v Českých Velenicích g.5. Ep 24 územní rezerva pro VTL plynovod Nové Hrady České Velenice h) v oblasti ploch a koridorů územních systémů ekologické stability nadregionálního významu jsou vymezena 3 biocentra (jedná se o přírodní rezervace Stará řeka, Červené blato a Vojířov) a 8 biokoridorů převážně v povodí Staré řeky, která je vyhlášena národní kulturní památkou i) v oblasti ploch a koridorů územních systémů ekologické stability regionálního významu je vymezeno 11 biocenter a 19 biokoridorů rozprostřených na celém území CHKO Třeboňsko II. Záměry dle schválené ÚPD Vedle záměrů z návrhu ZÚR Jihočeského kraje je na území správního obvodu ORP Třeboň připravována řada záměrů na provedení změn v území zakotvených v platné či zpracovávané územně plánovací dokumentaci jednotlivých obcí v rámci vymezeného zastavitelného území s funkčním využitím především na plochy: plochy bydlení vytypovány v téměř každém katastrálním území, ve větším rozsahu v k.ú. Třeboň, Břilice a Suchdol nad Lužnicí plochy výrobní - ve větším rozsahu v k.ú. Třeboň a České Velenice plochy sportovně rekreační ve větším rozsahu v k.ú. Třeboň, Břilice, Staňkov, Chlum u Třeboně, Smržov a Suchdol nad Lužnicí vodní plochy v kú Libořezy 15

16 III. Záměry vyplývající ze správních rozhodnutí Mezi záměry na provedení změn v území, na něž je příslušnými stavebními úřady vydáno územní rozhodnutí, náleží především: působnost stavebního úřadu Třeboň ZP 1 - Lázně Lavana v Domaníně s kapacitou 300 lůžek ZP 2 - ČOV v Třeboni v lokalitě Gigant ZP 3 - vodovodní přivaděč Dynín Záblatí Ponědraž ZP 4 - Hotel Schwarzenberg v areálu lázní Aurora s kapacitou 260 lůžek ZP 5 - bytový dům Rezidence v Třeboni 87 b.j. ZP 6 - bytový dům v Třeboni, Lázeňská ul. 100 b.j. ZP 7 - ubytovací zařízení dva penziony v Třeboni, Tyršův stadion, s kapacitou 76 lůžek ZP 8 - Bertiny lázně Wellnes centrum ZP 9 - bytové domy v Třeboni, ul. Svobody 28 b.j. + komerční využití ZP 10 - ČOV a kanalizace v obci Majdalena ZP 11 -víceúčelová hala v Chlumu u Třeboně ZP 12 - ubytovací zařízení v Chlumu u Třeboně v rekreačním areálu s kapacitou 50 lůžek ZP 13 - ČOV a kanalizace v Mirochově ZP 14 - ČOV a kanalizace v Žíteči a Lutové ZP 15 - ČOV a kanalizace v Libořezích působnost stavebního úřadu Suchdol nad Lužnicí ZP 16 - kanalizace z místních částí Tušť, Klikov a Františkov na ČOV v Suchdole nad Lužnicí ZP 17 - ČOV a kanalizace pro obce Dvory nad Lužnicí a Halámky ZP 18 - stožár s anténami mobilních operátorů veřejné komunikační sítě Dvory nad Lužnicí působnost stavebního úřadu České Velenice ZP 19 - fotovoltaické elektrárny v areálu hospodářského parku České Velenice 16

17 IV. Záměry na změny ÚPD Záměry fyzických a právnických osob vyžadující změnu územně plánovací dokumentace bez ohledu na výsledek jejich projednávání v zastupitelstvu příslušné obce. Cep ZN 1 - záměr obce na rozšíření zastavitelné plochy funkčního využití obytná plocha č. 3 České Velenice ZN 2 - záměr fyzické osoby na změnu funkčního využití obytná plocha v lokalitě U hřbitova řešeno probíhající změnou ÚPO ZN 3 - záměr fyzické osoby na změnu funkčního využití plochy OŠ/V na funkční využití VS v lokalitě u základní školy ZN 4 - záměr fyzické osoby na změnu funkčního využití části plochy NS na funkční využití VS v lokalitě u trati ZN 5 - záměr fyzické osoby na změnu funkčního využití plochy EK na funkční využití IZ a NE v lokalitě nad areálem hospodářského parku v blízkosti LBC Homolka Halámky ZN 6 - záměr obce na rozšíření zastavitelné plochy funkčního využití obytná plocha v lokalitě u TS za obecním úřadem Majdalena ZN 7 - záměr obce na rozšíření zastavitelné plochy funkčního využití obytná plocha v lokalitě V Jednotách a V Kazatelně ZN 8 - záměr čtyř fyzických osob na změnu funkčního využití stávajících ploch na plochy bydlení ZN 9 - záměr fyzické osoby na změnu funkčního využití prvku ÚSES (LBC 18) na ZPF ZN 10 - záměr fyzické osoby na změnu funkčního využití stávající plochy na plochy výroby a výrobních služeb s možností bydlení Rapšach ZN 11 - záměr tří fyzických osob na změnu funkčního využití stávajících ploch na plochy bydlení (lokalita Na Rafandě, Ochůzky, Čadův kopec) 17

18 Chlum u Třeboně ZN 12 - záměr tří fyzických osob na změnu funkčního využití stávající plochy na plochy bydlení ZN 13 - záměr fyzické osoby na změnu funkčního využití stávající plochy na plochu rekreační Staňkov ZN 14 - záměry 10-ti fyzických osob na změnu funkčního využití stávajících ploch na plochy bydlení řešeno probíhající změnou ÚPO ZN 15 - záměry 7-mi fyzických osob na změnu funkčního využití stávajících ploch na plochy rekreace autokemp řešeno probíhající změnou ÚPO Suchdol n. Lužnicí ZN 16 - záměry na rozšíření zastavitelného území mimo dosud vymezenou hranici dle platné ÚPD řešeno v rámci rozpracovaného nového územního plánu obce - projednávání konceptu Třeboň záměry města dle strategického plánu rozvoje ZN 17 - ČOV v Branné ZN 18 - ČOV a kanalizace Stará Hlína ZN 19 - plynofikace Branná, Stará a Nová Hlína ZN 20 - přesun TS do severní průmyslové zóny ZN 21 - protipovodňová ochrana záplavové louky, přeložka II/154 vyloučení těžké dopravy z hráze rybníka Svět, Komenského sady Špejchar ZN 22 - využití seníků na Mokrých Lukách ZN 23 - naučná stezka, vycházkový okruh po hrázi rybníka Svět ZN 24 - budování nových parkovacích ploch v blízkosti přeložky II/154 ZN 25 - přímé dopravní napojení autobusového nádraží na I/34 18

19 B. Rozbor udržitelného rozvoje území B.1. Horninové prostředí a geologie Geomorfologické poměry Podle geomorfologického členění Geografického ústavu ČSAV Brno leží lokalita v Českomoravské soustavě, orografickém celku Jihočeské pánve, jednotce Třeboňská pánev. Terén je peneplenizovaný, v pánvi rovinný, směrem k severovýchodu se zdvíhá do Kardašořečické pahorkatiny, k jihu pokračuje rovinatý terén do Rakouska. Geologické a hydrogeologické poměry Zájmové území se z geologického hlediska nachází v oblasti třeboňské pánve vyplněné sedimenty klikovského souvrství. Tyto sedimenty jsou svrchnokřídového stáří. Ve středu pánve v tzv. lomnické pánvi jsou druhohorní sedimenty překryty sedimenty mydlovarského souvrství neogénního stáří. Při povrchu terénu se často projevují soliflukční jevy. Lomnická pánev se rozkládá mezi Šalmanovicemi a Veselím nad Lužnicí Kvartérní pokryv je tvořen pleistocenními i holocénními náplavy Lužnice, převážně slabě hlinitými písky, na okrajích nivy pak soliflukčními hlínami, jílovitými hlínami, jílovitými či hlinitými písky. Písky a živcové písky jsou předmětem těžby. V historicky dlouhodobě zastavěných územích jsou významné i recentní navážky. Mezi Záblatím a Dunajovicemi se vyskytují jednotlivé pně granodioritu, granulitových rul a pararul, které náleží moldanubickému plutonu, resp. moldanubiku. Na východním okraji pánve se terén zvedá a skalní podloží tvoří migmatity a granitoidy moldanubika. Území je svažité směrem k severu, povodím náleží k řece Lužnici a Nežárce. Zejména řeka Lužnice má při povodních velkou akumulační schopnost, zmírňuje a prodlužuje tedy povodňové vlny. Písčité sedimenty Lužnice jsou významnou a chráněnou přirozenou akumulací podzemní vody, která je u Suchdola nad Lužnicí jímána pro vodárenské účely. Praktické poznatky z hlediska geologie Z hlediska zakládání staveb jsou nepříznivé inženýrskogeologické poměry tam, kde podloží tvoří navážky, dále rašeliny a organické sedimenty větší mocnosti, ale i silně smrštitelné jíly mydlovarského souvrství. Vysoce plastické jíly mydlovarského souvrství jsou pro hutnění nevhodné, většinou je třeba je odstranit a nahradit vhodnější zeminou. Na tomto území je vždy vhodný IG průzkum základové půdy. Na Třeboňsku je naprostá absence energeticky využitelných surovin. Největší surovinové bohatství tvoří těžba písků a štěrkopísků, lokálně živcových písků. Nezanedbatelná je i těžba rašelin. V minimální míře je těžen stavební a dekorační kámen. 19

20 SWOT analýza: Silné stránky Relativně dostatečné zásoby štěrkopísku zajišťující surovinu na let dopředu Vysoký podíl akumulace zásob podzemní vody vzhledem k jiným územím Absence sesuvných jevů (evidované sesuvy byly vždy zapříčiněny lidskou činností) Slabá nebo žádná kontaminace horninového prostředí a podzemních vod Slabé stránky Nedostatek ložiskových zásob energetických surovin Jakýkoli neuvážený rozvoj infrastruktury (dopravní, průmyslový, bydlení, skládkování, těžba surovin včetně čerpání podzemní vody) povede k narušení územního systému ekologické stability ÚSES Obtížné zakládání staveb v území mělce podmáčeném, krytém rašelinou nebo větší mocností navážky. Nutná větší hloubka zakládání staveb na vysoce plastických jílech tříd F8 - CV, CE Příležitosti Sanace starých ekologických zátěží zejména divoké skládky v CHKO a skládky v ochranném pásmu vodních zdrojů ( JDZ Suchdol nad Lužnicí ) Nezbytná nutnost pasportizace znečištění Lužnice a postupné budování ČOV Uvážlivé využití výhradních ložisek nerostných surovin, prognóza nových Dochování současných netěžených rašelinišť v nenarušeném stavu i pro příští generace Hrozby Kontaminace horninového prostředí a podzemních vod v přirozené akumulaci podzemních vod Neúměrný tlak na expanzi stávajících a otvírání nových ložisek štěrkopísků a rašeliny Určení problémů k řešení v ÚPD Povrchová těžba štěrkopísků představuje zátěž lokálních ekosystémů, většinou nevratné zábory půdního fondu, narušení režimu povrchových a podzemních vod, zvýšenou hlučnost a neúměrně vyšší zatíženost komunikační sítě Vyřešení střetů otvírky vymezených ložisek nerostných surovin s prvky ÚSES Vytipovat nová ložiska štěrkopísků u nichž nelze předpokládat významné střety s ostatními zájmy Bez výjimek chránit přirozené akumulace podzemních vod proti kontaminaci již v investičním záměru všech staveb, při těžbě nerostných surovin 20

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

1. aktualizace 2010. Textová část

1. aktualizace 2010. Textová část Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Třeboň 1. aktualizace 2010 Textová část Zadavatel: Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II,

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností. Třeboň. 2. aktualizace 2012. Textová část

Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností. Třeboň. 2. aktualizace 2012. Textová část Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Třeboň 2. aktualizace 2012 Textová část Zadavatel: Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II,

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008)

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) OBEC: MYSLETICE Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 559 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza:

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza: Lomnice nad Lužnicí KÚ: Lomnice nad Lužnicí Rozloha: 1899 ha Počet obyvatel: 1769 Starosta: Ing. Iva Nováková, místostarosta: MUDr. Roman Bílek, Vladimír Vácha Stav D: platný NSÚ, dále platné změny č.

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek)

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek) SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, - těžba černého uhlí (CHLÚ) - malá mocnost pokryvu

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem OBSAH: 1. Co je SWOT analýza 2. Jak se SWOT analýza používá v územním plánování 3. Vzorový příklad SWOT analýz pro obec 4. Použité zdroje a zkratky Zpracoval

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území:

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území: České Velenice KÚ: České Velenice Rozloha: 1210 ha Počet obyvatel: 3460 Starosta: Ing. Jaromír Slíva, místostarosta: Mgr. Miroslav Kotrč Stav D: platný územní plán obce, změna č. 1 O, územní studie, nutnost

Více

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 Obsah Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 2. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území NATURA 2000 1 3. Vyhodnocení vlivů

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č.1 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Zhotovitel: Ing.arch. Dagmar Polcarová, Pomezní 1465/14, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

Drahotěšice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště

Drahotěšice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Drahotěšice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 08/2013 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing. arch. Bedřich

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Zhotovitel RURÚ: Městský úřad Trhové Sviny

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu MĚSTYS Zpracovatel

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 500/2006

Více

SWOT analýza. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk. Objednatel: Město Rumburk

SWOT analýza. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk. Objednatel: Město Rumburk Název projektu: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk SWOT analýza Objednatel: Město Rumburk Zhotovitel: Geo Data, s.r.o. CTN - INFO s.r.o. Datum zpracování: listopad 2008 1 Území

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008 Investiční příležitosti v Jihočeském kraji Stavební fórum 17. 4. 2008 Rozloha regionu: 10 056 km 2 (12,8 % plochy ČR) Počet obcí: 623 Počet obyvatel: 630 006 Hustota obyvatelstva: 63/km2 Statutární město:

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více