Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Třeboň. Textová část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Třeboň. Textová část"

Transkript

1 Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Třeboň Textová část Zadavatel: Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu Zhotovitel: P - atelier JH s.r.o., Jindřichův Hradec 1

2 Autorský kolektiv: P - atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II., Jindřichův Hradec, IČ: telefon: , fax: , Zodpovědný projektant: Ing. arch. Loskot Ludvík, autorizovaný architekt zapsaný v seznamu autorizovaných architektů vedeném ČKA pod číslem Zpracovatel grafické části: Marián Kiss, DIS Externí spolupráce: Ing. Vladimír Kuchyňka Ing. Jiří Kadlec Ing. Lumír Zenkl Ing. Lubomír Šetina Ing. Roman Fáber Poskytovatel ÚAP: Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo náměstí 20/I, Třeboň, ing. arch. Aleš Valder, Jiří Kalina 2

3 Osnova: Úvod postup zpracování podklady charakteristika a administrativně správní členění území A. Územně analytické podklady A.1. vyhodnocení stavu vývoje území A.2.hodnoty území A.3. limity využití území A.4. záměry na provedení změn v území B. Rozbor udržitelného rozvoje území B.1. horninové prostředí a geologie B.2. voda a vodní režim B.3. hygiena životního prostředí B.4. ochrana přírody a krajiny B.5. zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa B.6. dopravní a technická infrastruktura B.7. sociodemografické podmínky B.8. bydlení B.9. rekreace B.10. hospodářské podmínky C. Vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek pro: C.1.příznivé životní prostředí C.2.hospodářský rozvoj C.3.soudržnost společenství obyvatel D. Problémy a střety v území Závěrečné zhodnocení 3

4 Přílohy: 1. Tabulka charakteristických sledovaných jevů 2. Tabulka hodnocení sledovaných kritérií 3. Kartogram hodnocení přírodního pilíře 4. Kartogram hodnocení hospodářského pilíře 5. Kartogram hodnocení sociálního pilíře 6. Kartogram vyhodnocení všech tří pilířů 7. Diagram zastavěného a zastavitelného území jednotlivých obcí 8. Kartogram vyhodnocení platnosti ÚPD jednotlivých obcí Grafická část : 1. Výkres hodnot území 2. Výkres limitů využití území 3. Výkres záměrů na provedení změn v území 4. Problémový výkres ( Výkres problémů k řešení v ÚPD ) 4

5 V textu jsou použity následující zkratky: BPEJ ČOV ČHMÚ ČSÚ DOSS DP EU EVL FUA GIS HDP CHLÚ CHKO JČK KES KPÚ LO LZO LZU LPF MZCHÚ MŽP NATURA NP NPP NPR NRBC NRBK OP OZE OZV ORP OÚ PÚR POU PLO PP PR PUPFL RBC RBK RURÚ SWOT SZ TTP TUR ÚAP UNESCO ÚSES ÚPD ÚDI ÚPG VN VPK VVN ZCHÚ ZPF ZÚR ŽP Bonitovaná půdně ekologická jednotka Čistírna odpadních vod Český hydrometeorologický ústav Český statistický úřad Dotčené orgány státní správy Dobývací prostor Evropská unie Evropsky vyznaná lokalita Funkční urbanizované území Geografické informační systémy Hrubý domácí produkt Chráněné ložiskové území Chráněná krajinná oblast Jihočeský kraj Koeficient ekologické stability Komplexní pozemkové úpravy Lesní oblast Lesy zvláštní ochrany Lesy zvláštního určení Lesní půdní fond Maloplošně zvláště chráněná území Ministerstvo životního prostředí Soustava chráněných území a stanovišť evropského významu Národní park Národní přírodní památka Národní přírodní rezervace Nadregionální biocentrum Nadregionální biokoridor Ochranné pásmo Obnovitelné zdroje energie Obecně závazná vyhláška Obec s rozšířenou působností Obecní úřad Politika územního rozvoje Pověřený obecní úřad Přírodní lesní oblast Přírodní park, přírodní památka Přírodní rezervace Pozemky určené k plnění funkcí lesa Regionální biocentrum Regionální biokoridor Rozbor udržitelného rozvoje území silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení Stavební zákon Trvalý travní porost Trvale udržitelný rozvoj Územně analytické podklady United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Územní systém ekologické stability Územně plánovací dokumentace Úroveň dopravní infrastruktury Územní prognóza Vysoké napětí Významný krajinný prvek Velmi vysoké napětí Zvláště chráněná území Zemědělský půdní fond Zásady územního rozvoje Životní prostředí 5

6 Úvod Rozbor udržitelného rozvoje území coby součást územně analytických podkladů je ve smyslu nově přijatého stavebního zákona č. 183/2006 Sb., nezbytným prvkem územně plánovací činnosti pro příslušné orgány územního plánování. V daném případě se jedná o úřad obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Třeboň, vykonávající uvedenou územně plánovací činnost ve svém správním obvodu v západní části okresu Jindřichův Hradec na území jihočeského kraje. Cílem je získání maximálně možného množství informací o daném území, jejich specifikace a vyhodnocení ve vzájemných souvislostech a určení problémů k řešení v příslušné územně plánovací dokumentaci. Rozbor nastiňuje řešení účelného využití a uspořádání území se snahou koordinace veřejných a soukromých zájmů. Rozsah zpracování územně analytických podkladů (dále ÚAP) je dán zákonnými normami s tím, že v dvouletých cyklech je předpokládána jejich aktualizace. ÚAP obcí obsahují 119 jevů uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., jejichž zpracováním v rámci rozboru udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území. Takto shromážděné údaje o území bude pořizovatel využívat pro územně plánovací činnost ve svém správním obvodu, bude je poskytovat zpracovatelům ÚPD, příslušným stavebním úřadům i jiným poskytovatelům údajů o území a zveřejnění je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Protože se v daném případě jedná o prvotní dokument tohoto druhu zpracovaný od počátku platnosti nového stavebního zákona lze předpokládat jeho dosud ne zcela vypovídající schopnost a pravděpodobně i jistou neúplnost v důsledku absence či nepřesnosti údajů poskytnutých jejich poskytovateli ve smyslu odst stavebního zákona. Postup zpracování Od 1. ledna 2007 vstoupil v platnost nový zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který oproti předchozí legislativní úpravě přináší zcela nový pohled na postup pořizování územně plánovací dokumentace a především přináší nový způsob práce s informacemi o území zavedením nového nástroje územního plánování. Tím jsou územně analytické podklady náležející společně s územní studií mezi územně plánovací podklady. Ve smyslu 185 SZ mají být ÚAP obcí pořízeny do Náležitosti obsahu ÚAP stanoví prováděcí předpis SZ, tj. vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 6

7 Podle 4 této vyhlášky ÚAP v textové i grafické části obsahují: a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území b) rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující: 1. zjištění a vyhodnocení udržitelného území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tématickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky; závěrem těchto tématických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. Vyhodnocení udržitelného rozvoje je provedeno metodikou SWOT analýzy v deseti základních tématických celcích a vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro tři oblasti určené prováděcí vyhláškou SZ. Podklady Při zpracování ÚAP bylo nutno přihlížet ke zpracovaným dokumentům, zvláště pak návrhu zásad územního rozvoje Jihočeského kraje vycházejícího z Politiky územního rozvoje ČR a Strategie regionálního rozvoje ČR. Základními podklady pak jsou všechna dostupná data o sledovaných jevech podle přílohy č.1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. předaná pořizovatelem, dále zpracovaná popř. rozpracovaná ÚPD jednotlivých obcí, ukončená popř. probíhající územní a stavební řízení vedená příslušnými stavebními úřady a v neposlední řadě veškeré dostupné informace získané zpracovatelem přímo z terénu při osobní návštěvě na příslušných obecních úřadech. Některé údaje jsou pak převzaty z veřejně dostupných statistických ročenek, výsledků sčítání obyvatelstva r apod. Metodou je pak respektování obecných požadavků na tržně konformní optimalizaci využití území, tj. lokalizaci investic, změny využití území v souladu s nejlepším možným využitím konkrétního území či lokality. V návaznosti na PÚR ČR jsou používány pojmy rozvojové oblasti, specifické oblasti a rozvojové osy, které sledují silně urbanizovaná území s koncentrací antropogenních aktivit, optimalizací dělení funkcí a rozvojovými trendy ve vztahu k zájmům ochrany přírody. 7

8 Stručná charakteristika a administrativně správní členění území Správní obvod ORP Třeboň zaujímá celkovou rozlohu 538,37 km 2 s počtem obyvatel osob žijících v 25-ti obcích (z nichž 4 mají statut města a 1 statut městyse) na 43 katastrálních územích. V abecedním pořadí je tvoří: Obec Katastrální území Celková rozloha Cep Cep 34,35 km 2 České Velenice České Velenice 12,10 km 2 Domanín Domanín u Třeboně 12,42 km 2 Dunajovice Dunajovice 8,15 km 2 Dvory nad Lužnicí Dvory nad Lužnicí 15,68 km 2 Frahelž Frahelž 3,03 km 2 Halámky Halámky 6,87 km 2 Hamr Hamr 11,91 km 2 Hrachoviště Hrachoviště 4,89 km 2 Chlum u Třeboně Chlum u Třeboně. 18,66 km 2 Mirochov 9,73 km 2 Lutová 11,65 km 2 Žíteč 7,49 km 2 47,53 km 2 Klec Klec 6,35 km 2 Lomnice nad Lužnicí Lomnice nad Lužnicí 18,99 km 2 Lužnice Lužnice 12,08 km 2 Majdalena Majdalena 12,99 km 2 Nová Ves nad Lužnicí Novosedly nad Nežárkou Nová Ves nad Lužnicí. 15,67 km 2 Krabonoš 8,16 km 2 23,83 km 2 Novosedly nad Nežárkou 20,35 km 2 Mláka.. 6,01 km 2 44,73 km 2 Kolence.. 18,37 km 2 Ponědraž Ponědraž 5,81 km 2 Ponědrážka Ponědrážka 6,35 km 2 Rapšach Rapšach. 23,20 km 2 Nová Ves u Klikova.. 5,27 km 2 28,47 km 2 Smržov Smržov 10,90 km 2 Staňkov Staňkov 18,87 km 2 Stříbřec Suchdol nad Lužnicí Třeboň Stříbřec.. 11,40 km 2 Mníšek 5,20 km 2 19,04 km 2 Libořezy. 2,44 km 2 Suchdol nad Lužnicí. 15,17 km 2 Bor... 9,24 km 2 Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí.. 18,46 km 2 Tušť 10,62 km 2 Klikov. 11,03 km 2 Třeboň.. 23,90 km 2 Branná... 15,63 km 2 Holičky u Staré Hlíny.. 25,36 km 2 Stará Hlína 11,63 km 2 Břilice. 13,83 km 2 Přeseka. 7,84 km ,52 km 98,19 km 2 Záblatí Záblatí u Ponědraže 10,32 km 2

9 Více jak jedna třetina obyvatel žije v centru správního území tj. v Třeboni, několik nejmenších obcí dosahuje okolo 100 trvale bydlících obyvatel. Území je nepravidelného protáhlého tvaru s mírným odklonem od severojižní osy a max. délkou 47,5 km a šířkou 19 km. Pouze dvě obce, a to Hrachoviště a Ponědrážka nemají zpracovánu popř. rozpracovánu žádnou ÚPD, přičemž zastupitelstvo obce Ponědrážka již alespoň rozhodlo o pořízení územního plánu obce. Území se vyznačuje výrazným podílem lesů a vodních ploch na celkové rozloze. Tato skutečnost předurčuje i hlavní směry orientace průmyslové či zemědělské výroby, a to na rybníkářství, lesnictví, těžbu štěrkopísků. Tvorbu HDP výrazně ovlivňuje rekreace a cestovní ruch, případně i lázeňství. Převážná část sídel a jejich příslušných k.ú., vyjma nejjižnější části tj. k.ú. České Velenice a části Nová Ves nad Lužnicí, leží na území CHKO Třeboňsko, přičemž Správa CHKO vykonává působnost DOSS na úseku ochrany přírody a krajiny. 9

10 A. Územně analytické podklady A.1. Vyhodnocení stavu vývoje území a) Kulturně historická a společenská charakteristika Správní území ORP Třeboň patří z kulturně historického hlediska ke svébytným oblastem s osobitým historickým vývojem ovlivněným zčásti příhraniční polohou při zemské hranici mezi Čechami a Dolními Rakousy na jihu a jihovýchodě, částečné sounáležitosti s územím tzv. Soběslavských blat na severozápadě a především pak centrální polohou v krajině nesčetných vodních ploch a rybníků, tj. Třeboňské pánvi. Počátky osídlení některých obcí jsou datovány již do 12. století, jiných pak až do 18. století. Oblast byla téměř celé období středověku v majetku rodu Rožmberků, později rodu Schwarzenberků, za jejichž éry byly vybudovány významné vodohospodářské stavby rybníky Rožmberk a Svět, vodní kanál Zlatá stoka či Nová řeka. Třeboňský augustiánský klášter s dvoulodním kostelem Sv. Jiljí, renesanční zámek, Schwarzenberská hrobka či náměstí s renesančními a barokními štíty jsou též všeobecně známé. b) Přírodní charakteristika Přírodní charakteristika je utvářena jednotlivými složkami a prvky krajiny a jejich vzájemným poměrem, biologickým zařazením, vegetací a klimatem. V případě správního území ORP Třeboň náleží celé území do Třeboňského bioregionu tvořeného pánví vyplněnou kyselými sedimenty s rozsáhlými podmáčenými sníženinami a přechodnými rašeliništi. Specifickým prvkem jsou velká rašeliniště s borovicí blatkou a dále rozsáhlé rybniční soustavy s řadou neregulovaných toků přírodního charakteru. Nízká přirozená úrodnost písčitých, jílových a rašelinných půd nepříliš vhodných pro zemědělské využití nepochybně ovlivnilo zachování rozsáhlých lesních celků a rybniční soustavy v rovinaté krajině s relativně nízkou nadmořskou výškou zařazené svou větší částí do chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev. Vegetační kryt je s nadprůměrným podílem lesů, jejichž druhové a prostorové uspořádání doznalo dlouholetou lidskou činností výrazných změn vedoucích až k tomu, že dnes má většina porostů charakter jehličnatých monokultur. Celé řešené území leží v mírně teplých klimatických oblastech, přičemž průměrná roční teplota je vyšší než by odpovídalo nadmořské výšce m.n.m. Celý Třeboňský region se vyznačuje teplotními inverzemi regionálního rozsahu a častým výskytem ranních mlh. c) Urbanistická charakteristika Třeboňský region patří k jedněm z jedinečných lokalit celé České republiky s nezaměnitelným rázem krajiny a celou krajinnou scenérií. Na utváření pánevní oblasti se člověk podílel již od raného středověku budováním umělých stok propojujících nově zakládané rybníky využívající zdejší přírodní podmínky. Vyvážená přírodní složka krajiny je na Třeboňsku vhodně doplněna poměrně řídkým osídlením a zachovalou architekturou některých historických měst a vesnic. Působení 10

11 člověka se zde většinou neprojevovalo ničivými tendencemi, takže do dnešní doby po téměř 800-stech letech urbanizace nezmizely původní charakteristické biotopy krajiny, struktura osídlování včetně doprovodných prvků liniové vegetace a technické infrastruktury. Krajina na většině území vykazuje estetickou atraktivnost, harmonické vztahy i měřítko, z jejichž rámce vybočují ojedinělé objekty zemědělské velkovýroby z konce minulého století či ryze technicistní stavby zabezpečující technickou infrastrukturu celého území i jednotlivých sídel. Dochovaná prostorová skladba nese často rysy jedinečnosti a nezaměnitelnosti. Určujícím prvkem urbanistických struktur v daném území je severojižní osa od Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic a pokračující dále do Rakouska a ji křížící východozápadní osa od Stráže nad Nežárkou do Lišova, přičemž na průsečících obou těchto os leží centrum celé oblasti město Třeboň. Další významnější centra osídlení pak leží především na uvedené podélné ose Lomnice nad Lužnicí či Suchdol nad Lužnicí nebo v její blízkosti Chlum u Třeboně. Těmto dvěma kompozičním osám pak zákonitě odpovídá hlavní dopravní kostra tvořená dvojicí silnic I. třídy a železniční tratí z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic. A.2. Hodnoty území a) Přírodní hodnoty Řešené území ORP Třeboň se zcela nepochybně vyznačuje hodnotami přírodními. Třeboňsko je jednou ze šesti českých biosférických rezervací vyhlášených v rámci programu Člověk a biosféra UNESCO, je zařazeno do sítě NATURA 2000 jako evropsky významná lokalita či ptačí oblast. Jako chráněná krajinná oblast bylo Třeboňsko vyhlášeno již v roce Většina území spadá do III. zóny, zalesněné oblasti do II. zóny, významné lokality a zvláště chráněná maloplošná území do I. zóny. Těmito územími jsou: - Krabonošská niva - Žofinka - Trpnouzské blato - Horní Lužnice - Červené Blato - Dračice - Široké blato - Na Ivance - Vizír - Staré jezero - Soví les - Meandry Lužnice - Losí blato u Mirochova - Novořecké močály - Rybníky u Vitmanova - Stará řeka - Výtopa Rožmberka - Velký a Malý Tisý - Slepičí vršek - Dvořiště - Rašeliniště Hovízna - Ruda 11

12 Hranice CHKO je shodná s hranicí biosférické rezervace, z části též s ptačí oblastí a v k.ú. Nová Ves nad Lužnicí vymezuje jižní oblast Velenicka, které je z území CHKO vyjmuto. K významným přírodním hodnotám dále náleží všechny významné krajinné prvky, tj. lesy hospodářské, ochranné i zvláštního určení, vodní plochy a toky přirozené i umělé, dále veškeré vymezené prvky územního systému ekologické stability, zvláště pak nadregionálního významu, mezi něž patří 3 nadregionální biocentra a 9 nedregionálních biokoridorů: Kód NKOD Název Dotčená katastrální území NBC Stará řeka Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Přeseka, Stará Hlína, Holičky u Staré Hlíny, Třeboň, Majdalena, Stříbřec NBC Červené Blato Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí NBC Vojířov Staňkov NBK Stará Řeka - hranice Rapšach, Krabonoš ČR NBK Vojířov - Stará řeka Mirochov, Žíteč, Lutová, Stříbřec NBK Stará řeka - Červené Holičky u Staré Hlíny, Hamr, Majdalena, Suchdol nad Lužnicí blato - hranice ČR NBK Stará řeka - hranice Hamr, Chlum u Třeboně, Klikov ČR NBK Stará řeka-hranice Klikov ČR NBK Řežabinec - K118 Záblatí NBK Stará řeka - Červené Suchdol nad Lužnicí, Tušť, Dvory nad Lužnicí blato - hranice ČR NBK Stará řeka - Červené blato - hranice ČR Suchdol nad Lužnicí, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí, Dvory nad Lužnicí NBK Stará řeka - hranice ČR Holičky u Staré Hlíny, Hamr Mezi tento typ hodnot nutno zařadit i ZPF podléhající zvýšené ochraně tj. s BPEJ I. a II. Na území správního obvodu ORP Třeboň tomuto stupni ochrany podléhá ha, tj. cca 19 % zemědělské půdy. b) Kulturní a společenské hodnoty Na území správního obvodu ORP Třeboň jsou lokality vyhlášené za národní kulturní památky. Těmito jsou areály státního zámku a kláštera v Třeboni, rybníky Rožmberk a Svět, vodní toky Zlatá stoka, Stará a Nová řeka. Historická centrální část města Třeboň je vyhlášena Městskou památkovou rezervací, centra menších obcí Žíteč, Lutová, Ponědrážka jsou vesnickými památkovými zónami. Třeboň je současně lázeňským místem. V ústředním seznamu nemovitých kulturních památek je na daném území zapsáno celkem 156 nemovitostí, ať již větších budov, drobných sakrálních objektů, skulptur i ostatních. K hodnotám tohoto typu náleží též místa významných událostí, archeologická naleziště, významnější objekty občanské vybavenosti a kulturního dění v jednotlivých obcích či víceúčelové plochy nejen sportovního charakteru, k nimž se váží aktivity zájmových organizací, skupin apod. 12

13 c) Urbanistické hodnoty Celý třeboňský region se vyznačuje nespornými krajinářsko urbanistickými hodnotami, zvláště pak poměrně řídkým osídlením jako takovým, resp. v rozdrobenosti zastavěného území v určitých lokalitách některých obcí např. Dvory nad Lužnicí, Lipovky v Chlumu u Třeboně. Převážná část celého území CHKO je charakterizována jako oblast krajinného rázu; na území jsou vymezeny celkem dvě oblasti s urbanistickými hodnotami - jsou jimi obce Záblatí a Frahelž. Oblasti krajinného rázu tvoří: - Stará a Nová řeka - Českovelenická pánev Suchdolsko - Českovelenická pánev blata - Podřezanský rybník - Zámecké polesí a Barbora - Třeboň - Povodí Dračice - Maršovická vrchovina - Chlumská pahorkatina - Dolní tok Nežárky - Plavská pahorkatina - Střední tok Lužnice - Borkovická pánev V těchto oblastech je definováno celkem 42 míst dochovaného krajinného rázu. K dalším hodnotám tohoto typu patří vyznané dominanty, vyhlídková místa, exponovaná pohledová místa apod. A.3. Limity využití území Limity využití území jakožto omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů vyplývají jednak ze zákonných norem a právních předpisů, jednak jsou správními rozhodnutími příslušných orgánů státní správy popřípadě vyhláškami a nařízeními orgánů samosprávy pro příslušné správní územní nebo vyplývající z vlastností území. Vedle hranice řešeného území a hranice správního území jednotlivých obcí, popř. hranice katastrálních území, jsou pro územně plánovací činnost zcela zásadními faktory hranice zastavěného a zastavitelného území vymezené územně plánovací dokumentací popř. opatřením obecné povahy či intravilánem dle mapových podkladů z roku Ve správním obvodu ORP Třeboň se tento případ týká vymezení zastavěného území obce Hrachoviště, Ponědraž, Stříbřec a Záblatí. 13

14 Mezi limity patří též téměř všechny hodnoty území uvedené v předchozím oddíle včetně jejich případných ochranných pásem. Vedle těchto již uvedených údajů jsou tzv. technickými limity veškeré liniové stavby dopravní a technické infrastruktury se svými ochrannými pásmy, dále ochranná pásma zemědělských či průmyslových areálů, hřbitovů, ČOV, těžebních prostorů, hranice záplavového území aktivního i pasivního. Do limitů nutno v neposlední řadě zařadit plochy a koridory vymezené vyšším stupněm územně plánovací dokumentace, tj. návrhem zásad územního rozvoje Jihočeského kraje uváděné v následujícím oddíle záměry na provádění změn v území. A.4. Záměry na provedení změn v území Společně s dynamickým vývojem společnosti dochází i k permanentním změnám ve využívání území, které jsou ovlivňovány nezřídka i protichůdnými potřebami společnosti resp. zájmy spíše individuálního (skupinového) charakteru. Jedním z cílů územního plánování je tyto záměry vyhodnocovat, změny korigovat a usměrňovat tak, aby nepřekročily hranice udržitelnosti rozvoje. Pro každý obvod ORP jsou závaznými záměry na provedení změn v území záměry převzaté z politiky územního rozvoje státu a zásad územního rozvoje kraje. Mezi ostatní sledované záměry jsou zařazeny záměry ze závazných částí ÚPD jednotlivých obcí a záměry vyplývající ze správních rozhodnutí a záměry vyžadující změnu schválené územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí. I. Záměry dle návrhu ZÚR JČK Zpracovaný návrh zásad územního rozvoje Jihočeského kraje stanovuje pro správní obvod ORP Třeboň několik rozvojových záměrů vyžadujících určité změny v území. Jsou jimi především: a) v oblasti vymezení rozvojových oblastí a os nadmístního významu rozvojová osa nadmístního významu NOS 7 Severovýchodní Jindřichohradecká, která je vázána na dopravní koridor nadregionálního významu tvořený silnicí I/34 b) v oblasti specifických oblastí nadmístního významu oblast N-SOB 2 Třeboňsko Novohradsko, která zahrnuje celé území ORP v návaznosti na CHKO Třeboňsko a přírodní park Novohradské hory c) v oblasti rozvojových ploch nadmístního významu c.1. pro oblast komerčních a průmyslových funkcí plocha KP 33 České Velenice, hospodářský park c.2. pro oblast sportovních a rekreačních funkcí plocha SR 14 Třeboň Břilice, golf a plocha SR 15 Třeboň Domanín, lázně d) v oblasti územních rezerv pro plochy nadmístního významu pro těžbu nerostných surovin plocha PT 10 Rašelina Branná a plocha PT 13 Písky a štěrkopísky Halámky 14

15 e) V oblasti koridorů a ploch dopravy nadregionálního významu e.1. D 12 silnice I/24 s obchvaty v Lomnici nad Lužnicí a Suchdole nad Lužnicí a křížením železniční tratě u Lužnice nad Lužnicí a v Suchdole nad Lužnicí e.2. D 14 silnice I/34 s přeložkou u Vranína a homogenizací v úseku Třeboň Kopeček- Nová Hlína e.3. D 17 elektrizace železniční trati č. 199 v úseku Veselí nad Lužnicí České Velenice f) v oblasti koridorů a ploch dopravy regionálního a nadmístního významu f.1. D 40 silnice II/154 s přeložkou v Třeboni f.2. D 64 silnice III/15425 s přeložkou ve Dvorech nad Lužnicí f.3. D 66 silnice III/15618 s propojením II/156 a II/103 mezi Novou Vsí nad Lužnicí a Českými Velenicemi g) v oblasti koridorů a ploch pro zásobování energiemi g.1. V 2 vodovodní přivaděč Dynín Třeboň s propojením na skupinový vodovod z úpravny vody Hamr g.2. V 23 vodovod pro zásobování Suchdolska a Velenicka g.3. V 29 územní rezerva pro rekonstrukci ČOV Třeboň g.4. Ee 4 a Ee 25 VVN 110 kv Suchdol nad Lužnicí České Velenice a transformovnou v Českých Velenicích zabezpečující nové odběry především v Českých Velenicích g.5. Ep 24 územní rezerva pro VTL plynovod Nové Hrady České Velenice h) v oblasti ploch a koridorů územních systémů ekologické stability nadregionálního významu jsou vymezena 3 biocentra (jedná se o přírodní rezervace Stará řeka, Červené blato a Vojířov) a 8 biokoridorů převážně v povodí Staré řeky, která je vyhlášena národní kulturní památkou i) v oblasti ploch a koridorů územních systémů ekologické stability regionálního významu je vymezeno 11 biocenter a 19 biokoridorů rozprostřených na celém území CHKO Třeboňsko II. Záměry dle schválené ÚPD Vedle záměrů z návrhu ZÚR Jihočeského kraje je na území správního obvodu ORP Třeboň připravována řada záměrů na provedení změn v území zakotvených v platné či zpracovávané územně plánovací dokumentaci jednotlivých obcí v rámci vymezeného zastavitelného území s funkčním využitím především na plochy: plochy bydlení vytypovány v téměř každém katastrálním území, ve větším rozsahu v k.ú. Třeboň, Břilice a Suchdol nad Lužnicí plochy výrobní - ve větším rozsahu v k.ú. Třeboň a České Velenice plochy sportovně rekreační ve větším rozsahu v k.ú. Třeboň, Břilice, Staňkov, Chlum u Třeboně, Smržov a Suchdol nad Lužnicí vodní plochy v kú Libořezy 15

16 III. Záměry vyplývající ze správních rozhodnutí Mezi záměry na provedení změn v území, na něž je příslušnými stavebními úřady vydáno územní rozhodnutí, náleží především: působnost stavebního úřadu Třeboň ZP 1 - Lázně Lavana v Domaníně s kapacitou 300 lůžek ZP 2 - ČOV v Třeboni v lokalitě Gigant ZP 3 - vodovodní přivaděč Dynín Záblatí Ponědraž ZP 4 - Hotel Schwarzenberg v areálu lázní Aurora s kapacitou 260 lůžek ZP 5 - bytový dům Rezidence v Třeboni 87 b.j. ZP 6 - bytový dům v Třeboni, Lázeňská ul. 100 b.j. ZP 7 - ubytovací zařízení dva penziony v Třeboni, Tyršův stadion, s kapacitou 76 lůžek ZP 8 - Bertiny lázně Wellnes centrum ZP 9 - bytové domy v Třeboni, ul. Svobody 28 b.j. + komerční využití ZP 10 - ČOV a kanalizace v obci Majdalena ZP 11 -víceúčelová hala v Chlumu u Třeboně ZP 12 - ubytovací zařízení v Chlumu u Třeboně v rekreačním areálu s kapacitou 50 lůžek ZP 13 - ČOV a kanalizace v Mirochově ZP 14 - ČOV a kanalizace v Žíteči a Lutové ZP 15 - ČOV a kanalizace v Libořezích působnost stavebního úřadu Suchdol nad Lužnicí ZP 16 - kanalizace z místních částí Tušť, Klikov a Františkov na ČOV v Suchdole nad Lužnicí ZP 17 - ČOV a kanalizace pro obce Dvory nad Lužnicí a Halámky ZP 18 - stožár s anténami mobilních operátorů veřejné komunikační sítě Dvory nad Lužnicí působnost stavebního úřadu České Velenice ZP 19 - fotovoltaické elektrárny v areálu hospodářského parku České Velenice 16

17 IV. Záměry na změny ÚPD Záměry fyzických a právnických osob vyžadující změnu územně plánovací dokumentace bez ohledu na výsledek jejich projednávání v zastupitelstvu příslušné obce. Cep ZN 1 - záměr obce na rozšíření zastavitelné plochy funkčního využití obytná plocha č. 3 České Velenice ZN 2 - záměr fyzické osoby na změnu funkčního využití obytná plocha v lokalitě U hřbitova řešeno probíhající změnou ÚPO ZN 3 - záměr fyzické osoby na změnu funkčního využití plochy OŠ/V na funkční využití VS v lokalitě u základní školy ZN 4 - záměr fyzické osoby na změnu funkčního využití části plochy NS na funkční využití VS v lokalitě u trati ZN 5 - záměr fyzické osoby na změnu funkčního využití plochy EK na funkční využití IZ a NE v lokalitě nad areálem hospodářského parku v blízkosti LBC Homolka Halámky ZN 6 - záměr obce na rozšíření zastavitelné plochy funkčního využití obytná plocha v lokalitě u TS za obecním úřadem Majdalena ZN 7 - záměr obce na rozšíření zastavitelné plochy funkčního využití obytná plocha v lokalitě V Jednotách a V Kazatelně ZN 8 - záměr čtyř fyzických osob na změnu funkčního využití stávajících ploch na plochy bydlení ZN 9 - záměr fyzické osoby na změnu funkčního využití prvku ÚSES (LBC 18) na ZPF ZN 10 - záměr fyzické osoby na změnu funkčního využití stávající plochy na plochy výroby a výrobních služeb s možností bydlení Rapšach ZN 11 - záměr tří fyzických osob na změnu funkčního využití stávajících ploch na plochy bydlení (lokalita Na Rafandě, Ochůzky, Čadův kopec) 17

18 Chlum u Třeboně ZN 12 - záměr tří fyzických osob na změnu funkčního využití stávající plochy na plochy bydlení ZN 13 - záměr fyzické osoby na změnu funkčního využití stávající plochy na plochu rekreační Staňkov ZN 14 - záměry 10-ti fyzických osob na změnu funkčního využití stávajících ploch na plochy bydlení řešeno probíhající změnou ÚPO ZN 15 - záměry 7-mi fyzických osob na změnu funkčního využití stávajících ploch na plochy rekreace autokemp řešeno probíhající změnou ÚPO Suchdol n. Lužnicí ZN 16 - záměry na rozšíření zastavitelného území mimo dosud vymezenou hranici dle platné ÚPD řešeno v rámci rozpracovaného nového územního plánu obce - projednávání konceptu Třeboň záměry města dle strategického plánu rozvoje ZN 17 - ČOV v Branné ZN 18 - ČOV a kanalizace Stará Hlína ZN 19 - plynofikace Branná, Stará a Nová Hlína ZN 20 - přesun TS do severní průmyslové zóny ZN 21 - protipovodňová ochrana záplavové louky, přeložka II/154 vyloučení těžké dopravy z hráze rybníka Svět, Komenského sady Špejchar ZN 22 - využití seníků na Mokrých Lukách ZN 23 - naučná stezka, vycházkový okruh po hrázi rybníka Svět ZN 24 - budování nových parkovacích ploch v blízkosti přeložky II/154 ZN 25 - přímé dopravní napojení autobusového nádraží na I/34 18

19 B. Rozbor udržitelného rozvoje území B.1. Horninové prostředí a geologie Geomorfologické poměry Podle geomorfologického členění Geografického ústavu ČSAV Brno leží lokalita v Českomoravské soustavě, orografickém celku Jihočeské pánve, jednotce Třeboňská pánev. Terén je peneplenizovaný, v pánvi rovinný, směrem k severovýchodu se zdvíhá do Kardašořečické pahorkatiny, k jihu pokračuje rovinatý terén do Rakouska. Geologické a hydrogeologické poměry Zájmové území se z geologického hlediska nachází v oblasti třeboňské pánve vyplněné sedimenty klikovského souvrství. Tyto sedimenty jsou svrchnokřídového stáří. Ve středu pánve v tzv. lomnické pánvi jsou druhohorní sedimenty překryty sedimenty mydlovarského souvrství neogénního stáří. Při povrchu terénu se často projevují soliflukční jevy. Lomnická pánev se rozkládá mezi Šalmanovicemi a Veselím nad Lužnicí Kvartérní pokryv je tvořen pleistocenními i holocénními náplavy Lužnice, převážně slabě hlinitými písky, na okrajích nivy pak soliflukčními hlínami, jílovitými hlínami, jílovitými či hlinitými písky. Písky a živcové písky jsou předmětem těžby. V historicky dlouhodobě zastavěných územích jsou významné i recentní navážky. Mezi Záblatím a Dunajovicemi se vyskytují jednotlivé pně granodioritu, granulitových rul a pararul, které náleží moldanubickému plutonu, resp. moldanubiku. Na východním okraji pánve se terén zvedá a skalní podloží tvoří migmatity a granitoidy moldanubika. Území je svažité směrem k severu, povodím náleží k řece Lužnici a Nežárce. Zejména řeka Lužnice má při povodních velkou akumulační schopnost, zmírňuje a prodlužuje tedy povodňové vlny. Písčité sedimenty Lužnice jsou významnou a chráněnou přirozenou akumulací podzemní vody, která je u Suchdola nad Lužnicí jímána pro vodárenské účely. Praktické poznatky z hlediska geologie Z hlediska zakládání staveb jsou nepříznivé inženýrskogeologické poměry tam, kde podloží tvoří navážky, dále rašeliny a organické sedimenty větší mocnosti, ale i silně smrštitelné jíly mydlovarského souvrství. Vysoce plastické jíly mydlovarského souvrství jsou pro hutnění nevhodné, většinou je třeba je odstranit a nahradit vhodnější zeminou. Na tomto území je vždy vhodný IG průzkum základové půdy. Na Třeboňsku je naprostá absence energeticky využitelných surovin. Největší surovinové bohatství tvoří těžba písků a štěrkopísků, lokálně živcových písků. Nezanedbatelná je i těžba rašelin. V minimální míře je těžen stavební a dekorační kámen. 19

20 SWOT analýza: Silné stránky Relativně dostatečné zásoby štěrkopísku zajišťující surovinu na let dopředu Vysoký podíl akumulace zásob podzemní vody vzhledem k jiným územím Absence sesuvných jevů (evidované sesuvy byly vždy zapříčiněny lidskou činností) Slabá nebo žádná kontaminace horninového prostředí a podzemních vod Slabé stránky Nedostatek ložiskových zásob energetických surovin Jakýkoli neuvážený rozvoj infrastruktury (dopravní, průmyslový, bydlení, skládkování, těžba surovin včetně čerpání podzemní vody) povede k narušení územního systému ekologické stability ÚSES Obtížné zakládání staveb v území mělce podmáčeném, krytém rašelinou nebo větší mocností navážky. Nutná větší hloubka zakládání staveb na vysoce plastických jílech tříd F8 - CV, CE Příležitosti Sanace starých ekologických zátěží zejména divoké skládky v CHKO a skládky v ochranném pásmu vodních zdrojů ( JDZ Suchdol nad Lužnicí ) Nezbytná nutnost pasportizace znečištění Lužnice a postupné budování ČOV Uvážlivé využití výhradních ložisek nerostných surovin, prognóza nových Dochování současných netěžených rašelinišť v nenarušeném stavu i pro příští generace Hrozby Kontaminace horninového prostředí a podzemních vod v přirozené akumulaci podzemních vod Neúměrný tlak na expanzi stávajících a otvírání nových ložisek štěrkopísků a rašeliny Určení problémů k řešení v ÚPD Povrchová těžba štěrkopísků představuje zátěž lokálních ekosystémů, většinou nevratné zábory půdního fondu, narušení režimu povrchových a podzemních vod, zvýšenou hlučnost a neúměrně vyšší zatíženost komunikační sítě Vyřešení střetů otvírky vymezených ložisek nerostných surovin s prvky ÚSES Vytipovat nová ložiska štěrkopísků u nichž nelze předpokládat významné střety s ostatními zájmy Bez výjimek chránit přirozené akumulace podzemních vod proti kontaminaci již v investičním záměru všech staveb, při těžbě nerostných surovin 20

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor Velké Němčice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

1. aktualizace 2010. Textová část

1. aktualizace 2010. Textová část Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Třeboň 1. aktualizace 2010 Textová část Zadavatel: Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II,

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin Klobouky u Brna Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576569 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,1 Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území města Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Štěpánovice. Vybavenost obce Hřbitov Hasičská zbrojnice Pošta Knihovna Sběrný dvůr Hřiště Základní a mateřská škola

Štěpánovice. Vybavenost obce Hřbitov Hasičská zbrojnice Pošta Knihovna Sběrný dvůr Hřiště Základní a mateřská škola Štěpánovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje Husovo náměstí 68 266 43 Beroun Zpráva o uplatňování

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE ODŮVODNĚNÍ Obsah textové části odůvodnění změny č. 3 ÚPO Těšetice: 1) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

změna č. 1 územního plánu Vráto

změna č. 1 územního plánu Vráto změna č. 1 územního plánu Vráto zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stupeň dokumentace NÁVRH

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání část: vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území 2014 Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína Setkání s občany Třeboně 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) 1/ ZUR = územně plánovací dokumentace kraje 2/ Územní plánování řeší m.j.

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice a Suchordly II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA

Více

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice Změna č. 2 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Borovnice Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury Únor 2009 OBSAH a) Požadavky

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín ZMĚNA č. 2 územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle

Více

Břehov. Vybavenost obce Sběrný dvůr Knihovna Požární zbrojnice náves

Břehov. Vybavenost obce Sběrný dvůr Knihovna Požární zbrojnice náves Břehov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sběrný

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více