Orientační seznam norem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Orientační seznam norem"

Transkript

1 P TP-N Příloha P01 Orientační seznam norem ČSN Výkresy pozemních staveb ČSN Výkresy inženýrských staveb. Výkresy kanalizace ČSN Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi ČSN Svařování. Svařování kovů. Základní pojmy ČSN Obloukové a elektrostruskové svařování a navařování. Základní pojmy ČSN Odporové svařování. Základní pojmy ČSN Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž ČSN Tepelné soustavy v budovách, Příprava teplé vody, Navrhování a projektování ČSN Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení ČSN Kotelny se zařízeními na plynná paliva ČSN Kovová průmyslová potrubí Část 7: Návod na používání postupů posuzování shody ČSN Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení ČSN ed.2 Elektrické instalace Elektrické instalace nízkého napětí Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice ČSN ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-41: ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti Ochrana před úrazem el. proudem ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost ČSN ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-54: Výběr a stavba el. zařízení ČSN Elektrostatika Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech ČSN Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky ČSN Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách ČSN Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry. ČSN Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin ČSN Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky ČSN Navrhování betonových trub ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení ČSN Akustika Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky ČSN Tepelná ochrana budov Část 1: Terminologie ČSN Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky ČSN Tepelná ochrana budov Část 3: Návrhové hodnoty veličin ČSN Tepelná ochrana budov Část 4: Výpočtové metody ČSN Denní osvětlení budov Část 1: Základní požadavky ČSN Denní osvětlení budov Část 2: Denní osvětlení obytných budov ČSN Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty C:\USERS\UŽIVATEL\DESKTOP\JM\ SPOLEK\3 C-EFEKT PERMANGANAT\ DOTACE\ PREDANI ZD NA SFZP\ZD\3 A000_TP-N-3178_PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA\A000_N31780_PRUVODNI TZ_PRILOHA 01.DOC ORIENTAČNÍ Č. DOK..: STRANA 1 Z 7

2 ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty Požární bezpečnost staveb Společná ustanovení Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou Stanovení mrazuvzdornosti betonu Navrhování střech základní ustanovení Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí Navrhování klempířských konstrukcí Schodiště a šikmé rampy Základní požadavky Komíny, kouřovody, Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Obytné budovy Prostorové uspořádání sítí technického vybavení Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení Jednotlivé, řadové a hromadné garáže Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy Provádění a kontrola shody Stavba vozovek - Cementobetonové Kryty Část 1: Provádění a kontrola shody Stavba vozovek Nestmelené vrstvy Část 1: Provádění a kontrola shody Stavba vozovek Nestmelené vrstvy Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku Stavba vozovek Prolévané vrstvy Část 1: Vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou Stavba vozovek Prolévané vrstvy Část 2: Penetrační makadam Stavba vozovek Prolévané vrstvy Část 3: Asfaltocementový beton Stavba vozovek Prolévané vrstvy Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí Stavba vozovek - Postřikové technologie Stavba vozovek Kryty z dlažeb a dílců Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací Lešení - Společná ustanovení Ochranné a záchytné konstrukce Pevné kovové žebříky pro stavby Ochranná zábradlí Podlahy - Společná ustanovení Vodní hospodářství Základní terminologie Vodní hospodářství. Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží Malé vodní nádrže Navrhování vodovodního potrubí Vnitřní vodovody Výpočet vnitřních vodovodů Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí Žumpy Stokové sítě a kanalizační přípojky Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací Dešťové nádrže Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel ORIENTAČNÍ Č. DOK..: STRANA 2 Z 7

3 ČSN Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení ČSN Vnitřní kanalizace ČSN Jakost vod. Kontrola jakosti povrchových vod ČSN Jakost vod Chemický a fyzikální rozbor, Všeobecná ustanovení a pokyny ČSN Skládkování odpadů Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek ČSN Skládkování odpadů Uzavírání a rekultivace skládek ČSN Skládkování odpadů Monitorování skládek ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu ČSN EN 1085 Čištění odpadních vod - Slovník ČSN EN 1091 Venkovní podtlakové systémy stokových sítí ČSN EN Zařízení pro zásobování plynem Plynovody s nejvyšším provoz. tl. do 16 bar včetně Část 1: Obecné funkční požadavky ČSN EN Zařízení pro zásobování plynem Plynovody s nejvyšším provoz. tl. do 16 bar včetně Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen ČSN EN Zařízení pro zásobování plynem Plynovody s nejvyšším provoz. tl. do 16 bar včetně Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel ČSN EN Zařízení pro zásobování plynem Plynovody s nejvyšším provoz. tl. do 16 bar včetně Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce ČSN EN části 1-5 Vnitřní kanalizace. Gravitační systémy ČSN EN Tepelné soustavy (otopné) v budovách, Návod pro provoz, obsluhu, ČSN EN údržbu a užívání, Tepelné soustavy vyžadující kvalifikovanou obsluhu Tepelné soustavy (otopné) v budovách, Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání, Tepelné soustavy nevyžadující kvalifikovanou obsluhu ČSN EN Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě Polyethylen (PE) Část 1: Všeobecně ČSN EN Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě Polyethylen (PE) Část 2: Trubky ČSN EN Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě Polyethylen (PE) Část 3: Tvarovky ČSN EN Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě Polyethylen (PE) Část 4: Ventily ČSN EN Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě Polyethylen (PE) Část 5:Vhodnost použití systému ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Konstrukční zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti ČSN EN Zkoušení čerstvého betonu Část 1: Odběr vzorků ČSN EN Zkoušení čerstvého betonu Část 6: Objemová hmotnost ČSN EN Zkoušení ztvrdlého betonu Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti ČSN EN Zkoušení ztvrdlého betonu Část 3:Pevnost v tlaku zkušebních těles ČSN EN Zkoušení ztvrdlého betonu Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu ČSN EN A1 Kamenivo do betonu ČSN EN Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE). Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém ORIENTAČNÍ Č. DOK..: STRANA 3 Z 7

4 ČSN EN Provádění speciálních geotechnických prací Ražené piloty ČSN EN Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav ČSN EN Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení ČSN EN Stálé svislé dopravní znační Část 1: Stálé dopravní značky ČSN EN Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Všeobecné požadavky ČSN CEN/TR Osvětlení pozemních komunikací Část 1: Výběr tříd osvětlení ČSN EN Osvětlení pozemních komunikací Část 2: Požadavky ČSN EN Osvětlení pozemních komunikací Část 3: Výpočet ČSN EN Osvětlení pozemních komunikací Část 4: Metody měření ČSN EN A1 Kamenivo do nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace ČSN EN Nestmelené směsi - Specifikace ČSN EN Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy část 2: ČSN EN Zkušební metody pro stanovení srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti Komíny - Pálené/Keramické komínové nástavce - Požadavky a zkušební metody ČSN EN Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Část 1: Specifikace pro pomocné tvarovky včetně inspekčních komor. ČSN EN Provádění betonových konstrukcí ČSN EN Cementobetonové kryty Část 1: Materiály ČSN EN Cementobetonové kryty Část 2: Funkční požadavky ČSN EN Cementobetonové kryty Část 3: Specifikace pro kluzné trny ČSN EN Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi Neměkčený polyvinylchlorid (PCV-U) Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém ČSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravní značení Požadavky na dopravní značení ČSN EN14364+A1 Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje ČSN EN 1443 ČSN EN ČSN EN Komíny - Všeobecné požadavky Komíny - Keramické komínové vložky Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz - Požadavky a zkušební metody Komíny - Keramické komínové vložky Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz - Požadavky a zkušební metody ČSN EN Zásobování plynem Plynovody s provoz. tl. vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody provoz. tl. vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu ČSN EN 1536 ČSN EN ČSN EN ČSN EN 1610 ČSN EN 1671 Provádění speciálních geotechnických prací Vrtané piloty Slévárenství. Technické dodací podmínky. Část 1: Všeobecně Slévárenství. Technické dodací podmínky. Část 3: Doplňkové požadavky na litinové odlitky Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení Venkovní tlakové systémy stokových sítí ORIENTAČNÍ Č. DOK..: STRANA 4 Z 7

5 ČSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v budovách Nejvyšší provoz. tl. 5 bar ČSN EN 1806 Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody ČSN EN Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém ČSN EN Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny ČSN EN 1859 Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody ČSN EN 1916 Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu ČSN EN 1917 Vstupní revizní šachty z prostého betonu, z drátkobetonu a železobetonu ČSN EN Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1991 Eurokód 1. Zatížení konstrukcí ČSN EN Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí -Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby ČSN EN Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí -Část 1-2: Obecná pravidla, Navrhování konstrukcí na účinky požáru ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí ČSN EN 1994 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí ČSN EN 1995 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí ČSN EN Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva ČSN EN Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí Část 1: Obecná pravidla ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy ČSN EN 1998 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení ČSN EN 1999 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí ČSN EN Beton Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda ČSN EN Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 1: Požadavky. ČSN EN Stavební vápno Část 2: Zkušební metody ČSN EN 476 Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů ČSN EN 545 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody ČSN EN 598+A1 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí. Požadavky a metody zkoušení ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1991 Eurokód 1. Zatížení konstrukcí ČSN EN Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí -Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby ČSN EN Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí ČSN EN 1994 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí ČSN EN 1995 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí ORIENTAČNÍ Č. DOK..: STRANA 5 Z 7

6 ČSN EN ČSN EN ČSN EN 1997 ČSN EN 1998 ČSN EN 1999 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN 476 ČSN EN 545 Číslo projektu Číslo dokumentu Rev. Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí Část 1: Obecná pravidla Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí Beton Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 1: Požadavky. Stavební vápno Část 2: Zkušební metody Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody ČSN EN 598+A1 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí. Požadavky a metody zkoušení ČSN EN Výbušné atmosféry Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací ČSN EN ed.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi ČSN EN ed.2 Ochrana před úrazem el. proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení ČSN EN Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady Část 1: Pryž ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti ČSN EN Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky ČSN EN Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění ČSN EN ISO Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační polyvinylchlorid (PVC-U) Část 1: Všeobecně ČSN EN ISO Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační polyvinylchlorid (PVC-U) Část 2: Trubky ČSN EN ISO Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační polyvinylchlorid (PVC-U) Část 3: Tvarovky ČSN EN ISO Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační polyvinylchlorid (PVC-U) Část 4: Ventily ČSN EN ISO Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační polyvinylchlorid (PVC-U) Část 5: Vhodnost použití systému ČSN EN ISO 2505 Trubky z termoplastů Stanovení podélného smrštění Metoda zkoušení a parametry ČSN EN ISO 6708 Potrubní části Definice a výběr jmenovitých světlostí DN ČSN EN ISO Akustika Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách Část 1: Vzduchová neprůzvučnost ORIENTAČNÍ Č. DOK..: STRANA 6 Z 7

7 ČSN EN ISO Akustika Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách Část 2: Kročejová neprůzvučnost ČSN EN ISO 7437 Technické výkresy Výkresy pozemních staveb Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality ČSN EN Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE). Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém ORIENTAČNÍ Č. DOK..: STRANA 7 Z 7

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace červen 2018

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace červen 2018 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace červen 2018 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30 2007 Duben umpy ČSN 75 6081 Cesspools Fosses étanches Abwassertanks; Sammelgruben Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6081 z listopadu 1995.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30; 93.030 Duben 2012 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky Sewer systems and house connections Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6101

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.060.35 Březen 2010 ČSN 75 4306 Hydromeliorace Závlahové potrubí a trubní sítě Amelioration Irrigation pipeline and pipe networks Nahrazení předchozích norem Touto normou se

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Říjen 2010 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation

Více

Normy a směrnice. Kapitola 11

Normy a směrnice. Kapitola 11 Normy a směrnice Kapitola 11 279 280 Normy V následujícím textu jsou uvedeny normy, směrnice a předpisy, které jsou důležité pro výrobu, pokládku a montáž kanalizačních trub z tvárné litiny. Při navrhování

Více

Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice

Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice Jedná se o právní předpisy a normy pro navrhování a provoz čistíren odpadních vod na našem území. Zákony a vyhlášky: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.020.40; 93.080.01 Únor 2013 ČSN 73 6109 Projektování polních cest Design of rural roads Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6109 (73 6109) z dubna

Více

H. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

H. TECHNICKÉ SPECIFIKACE NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce : Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby Stavebník

Více

Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation of heating appliances

Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation of heating appliances ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Prosinec 2016 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv ČSN 73 4201 ed. 2 Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 2008 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Leden ČSN 73 4201 Chimneys and connecting flue pipes - Design, construction and instalation

Více

Seznam norem. Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek

Seznam norem. Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek Seznam norem ČSN normy ČSN 7144-01 0161 ČSN 01 1320 ČSN 01 3420 ČSN 01 3469 ČSN 01 3473 ČSN 01 6910 ČSN 25 9332 ČSN ČSN 73 0525 ČSN 73 0527 ČSN 73 0530 ČSN 73 0532 ČSN 73 0540-1 ČSN 73 0540-2 ČSN 73 0540-3

Více

Seznam norem. ČSN normy

Seznam norem. ČSN normy Seznam norem ČSN normy ČSN 7144-01 0161 ČSN 01 1320 ČSN 01 3420 ČSN 01 3469 ČSN 01 3473 ČSN 01 6910 ČSN 25 9332 ČSN 73 0035 ČSN 73 0525 ČSN 73 0527 ČSN 73 0530 ČSN 73 0532 ČSN 73 0540-1 ČSN 73 0540-2 ČSN

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.100.30 Prosinec 2013 ČSN 73 4231 Kamna Individuálně stavěná kamna Stoves Tiled ranges bulit to order Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4231 z listopadu

Více

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M V O D N Í H O S P O D Á Ř S T V Í KVALITA PŮDY O D P A D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í stav k 1.1.2016 Sweco Hydroprojekt a.s. Centrum technické normalizace

Více

CENÍK VEDENÍ ELEKTRICKÁ KABELOVODY

CENÍK VEDENÍ ELEKTRICKÁ KABELOVODY CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 828-1 VEDENÍ ELEKTRICKÁ KABELOVODY OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 1 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU... 1 11. Členění... 1 12. Platnost... 1 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.80 Leden 2014 ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace Drainage systems inside buildings and on private ground Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6760 z

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 25.6.2010 Úřední věstník Evropské unie C 167/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru 1/5 CIHLY Návrhové ČSN ČSN 73 1101 vč. změn ČSN EN 1745 ČSN P ENV 1996-1-1 ČSN P ENV 1996-1-2 ČSN P ENV 1996-1-3 ČSN P ENV 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí Zdivo a výrobky pro zdivo Metody stanovení

Více

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Duben Zdroje požární vody. Sources of water for fire-fighting purposes. Nahrazení předchozích norem

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Duben Zdroje požární vody. Sources of water for fire-fighting purposes. Nahrazení předchozích norem ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.10 2004 Zdroje požární vody ČSN 75 2411 Duben Sources of water for fire-fighting purposes Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6639 z 1960-12-19.

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

Ing. Jaroslav Marek HOCHTIEF VSB a.s. Květen Kontrola jakosti: ZDĚNÉ KONSTRUKCE

Ing. Jaroslav Marek HOCHTIEF VSB a.s. Květen Kontrola jakosti: ZDĚNÉ KONSTRUKCE Ing. Jaroslav Marek HOCHTIEF VSB a.s. Květen 2006 Kontrola jakosti: ZDĚNÉ KONSTRUKCE Sjednocení technických požadavků na stavební výrobky CPD (Construction Products Directive) ČSN a ČSN EN CPD Tech. spec.

Více

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 01 Tlaková kanalizace DSP

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 01 Tlaková kanalizace DSP D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou SO 01 Tlaková kanalizace DSP Obsah: 1. Tlaková kanalizace... 2 2. Obnova povrchů... 3 3. Antikorozní úprava... 3 4. Rozsah stavebního

Více

Technická zpráva Technické zařízení budov

Technická zpráva Technické zařízení budov Novostavba Administrativní budovy Praha Michle Technická zpráva Technické zařízení budov Datum:05/2017 Vypracoval: Bc. Pavel Matoušek 1 Identifikační údaje a zadání Název stavby: Admnistrativní budova

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.30 Září 2014 Zavěšené podhledy Požadavky a metody zkoušení ČSN EN 13964 ed. 2 74 4521 Suspended ceilings Requirements and test methods Plafonds suspendus Exigences et méthodes

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Harmonizované normy k NV 190/2002, stav k 6/2004

Harmonizované normy k NV 190/2002, stav k 6/2004 Označení Třídicí znak Název Vydána Změny 1433 136302 Odvodňovací žlábky pro 1.11.2003 dopravní a pěší plochy - Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody 13101 136352 Stupadla

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PLZEŇSKÝ STANDARD KANALIZACE A VODOVOD

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PLZEŇSKÝ STANDARD KANALIZACE A VODOVOD STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PLZEŇSKÝ STANDARD KANALIZACE A VODOVOD DÍL I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Schváleno usnesením RMP č. 1056 ze dne 17. 10. 2017 2 OBSAH Strana 1. ÚVOD... 4 2. PŘEDPISY A NORMY... 7 2.1 Právní

Více

11 NORMY 10 PROJEKT P O ŘED VÁNÍ ML, D U O V P A RAVA, MONTÁŽ

11 NORMY 10 PROJEKT P O ŘED VÁNÍ ML, D U O V P A RAVA, MONTÁŽ 11 NORMY 10 PROJEKTOVÁNÍ, PŘEDMLUVA DOPRAVA, MONTÁŽ 353 Výběr z českých norem ČSN EN 545:2015 EN 545:2010 zavedena v ČSN EN 545:2015 (132070) Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování

Více

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M V O D N Í H O S P O D Á Ř S T V Í KVALITA PŮDY O D P A D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í stav k 1.1.2018 Sweco Hydroprojekt a.s. Centrum technické normalizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE B) TECHNICKÉ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE B) TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE B) TECHNICKÉ PODMÍNKY pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení podle 38 zákona č.137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, ve

Více

Aktualizace OTSKP-SPK 2015

Aktualizace OTSKP-SPK 2015 položka popis mj exp cena 2015 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 101 Kč - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI

Více

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M V O D N Í H O S P O D Á Ř S T V Í KVALITA PŮDY O D P A D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í stav k 1.1.2015 Sweco Hydroprojekt a.s. Centrum technické normalizace

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Neobsazeno --- --- 2.1 Stanovení zrnitosti Sítový rozbor

Více

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČSN 75 6415 ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Gas Handling of Sewage Treatment Plants Exploitation de gaz des stations d'épuration des eaux résiduaires

Více

Ing. Jaroslav Marek HOCHTIEF VSB a.s. Květen Kontrola jakosti: BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Ing. Jaroslav Marek HOCHTIEF VSB a.s. Květen Kontrola jakosti: BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Ing. Jaroslav Marek HOCHTIEF VSB a.s. Květen 2006 Kontrola jakosti: BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Sjednocení technických požadavků na stavební výrobky CPD (Construction Products Directive) ČSN a ČSN EN CPD Tech.

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016

Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016 Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016 Aktualizace je prováděna pololetně. Obsah: ARMATURY A POTRUBÍ...2 ČÁSTI STAVEB...2 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ...2 ELEKTROTECHNIKA

Více

Příloha č.1 kupní smlouvy

Příloha č.1 kupní smlouvy Příloha č.1 kupní smlouvy Seznam dokladů: Inženýrské sítě Řeporyje Vodovod: 1. Veřejné vodovodní řady - kolaudační rozhodnutí, Č.j.: MHMP-174202/2003/OZP-IX/R- 333/Pp, s nabytím právní moci dne 26.2.2004,

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály KOMÍNY Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Typy komínů ČSN EN 1443 systémové

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních. 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních. 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače 58 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače Cena Kč za 1 m 3 obestavěného prostoru SKP CZ - CC 1 2 3 4 5 1.1

Více

PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH

PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH 1. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ ODBĚRNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů [ 28, odst. 2)

Více

Identifikace certifikátu/dokladu o ověření způsobilosti.

Identifikace certifikátu/dokladu o ověření způsobilosti. Akreditovaný certifikační orgán č. 3207 ASMcert, s.r.o., Olomouc, Holice, Krokova 563/12, PSČ 783 71 IČ: 278 02 523 Poř. číslo 1 Identifikační údaje certifikovaného subjektu/subjektu s ověřenou způsobilostí:

Více

Identifikace certifikátu/dokladu o ověření způsobilosti.

Identifikace certifikátu/dokladu o ověření způsobilosti. Akreditovaný certifikační orgán č. 3207 ASMcert, s.r.o., Olomouc, Holice, Krokova 563/12, PSČ 783 71 IČ: 278 02 523 Poř. číslo 1 Identifikační údaje certifikovaného subjektu/subjektu s ověřenou způsobilostí:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Annette Řehořková VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.

Více

ČESKÁ NORMA MDT Červen 1994 ČSN SDRUŽENÉ TRASY MĚSTSKÝCH VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

ČESKÁ NORMA MDT Červen 1994 ČSN SDRUŽENÉ TRASY MĚSTSKÝCH VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ČESKÁ NORMA MDT 625.782 Červen 1994 SDRUŽENÉ TRASY MĚSTSKÝCH VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ČSN 73 7505 Community Collectors (service subway) systems of technical installations Galeries communales (accesibles)

Více

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 3.1 Výchozí podklady... 3 3.2 Právní předpisy a technické normy použité pro návrh opravy... 3 3.3 Právní předpisy a technické

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.60 Únor 2013 ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody Water installations inside buildings Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6660 z 1984-01-16. Obsah Strana

Více

Technická zpráva zdravotní technika

Technická zpráva zdravotní technika F 1.4.1 zdravotní technika 1. Identifikace stavby, stavebník, projektant Název stavby: Místo stavby: ZŠ Batří Venclíků 1140, Praha 9 Černý Most I. Kraj: Praha Stavebník: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků

Více

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8 ČESKÁ NORMA MDT 699.81:614.84 Říjen 1995 Požární bezpečnost staveb ČSN 73 0804 VÝROBNÍ OBJEKTY Fire protection of buildings. Industrial buildings Sécurité des bâtiments contre l'incendie. Objets pour production

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Oblasti dle čl. 3 části 1. Zásady MP SJ PK 1), na které se certifikát/doklad o ověření způsobilosti vztahuje 2) : li/1 projektové práce

Oblasti dle čl. 3 části 1. Zásady MP SJ PK 1), na které se certifikát/doklad o ověření způsobilosti vztahuje 2) : li/1 projektové práce Akreditovaný certifikační orgán č. 3207 ASMcert, s.r.o., Olomouc, Holice, Krokova 563/12, PSČ 783 71 IČ: 278 02 523 Poř. číslo 1 Identifikační údaje certifikovaného subjektu/subjektu s ověřenou způsobilostí:

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

4.3.2 Druhy nepřímých zkušebních metod kontroly míry zhutnění 10

4.3.2 Druhy nepřímých zkušebních metod kontroly míry zhutnění 10 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.20; 93.020 Červen 2015 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin Compaction control of engineering fills Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 72

Více

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje velkoobchodní ceny stavebních prací

Více

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Leden Kotelny se zařízeními na plynná paliva. Gas boiler houses. Gaz chaufferies.

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Leden Kotelny se zařízeními na plynná paliva. Gas boiler houses. Gaz chaufferies. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.060.30 2005 Kotelny se zařízeními na plynná paliva Leden ČSN 07 0703 Gas boiler houses Gaz chaufferies Gaskesselhäuser Nahrazení předchozích norem Tato norma nahrazuje ČSN

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.4.1 Technická zpráva 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.030 Srpen 2011 Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů ČSN EN 476 75 6301 General requirements for components used in drains and sewers Exigences générales

Více

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

Vodárenská akciová společnost a.s., technická divize, Soběšická 156, Brno, tel SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Vodárenská akciová společnost a.s., technická divize, Soběšická 156, Brno, tel SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Splašková kanalizace Pravice 4 SO 04 Přípojka NN 4.1 TEXTOVÁ ČÁST 4.1.2 SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 4.1.2.1 SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM Číslo normy ČSN 33 0050-26 50(101) 50(111) 50(131)+A1 50(131A)

Více

ROZSAH AUTORIZACE UDĚLENÉ ÚNMZ

ROZSAH AUTORIZACE UDĚLENÉ ÚNMZ ROZSAH AUTORIZACE UDĚLENÉ ÚNMZ Společnost QUALIFORM, a.s. jako notifikovaná osoba č. 1544 byla autorizována ÚNMZ rozhodnutím č. 58/2004 ze dne 6.12.2004 ve rozhodnutí č. 17/2008 ze dne 19.12.2008 a nově

Více

Název projektu: DOSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KAŽDÉM VĚKU

Název projektu: DOSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KAŽDÉM VĚKU Název projektu: DOSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KAŽDÉM VĚKU Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0161 Polyfúzní svařování plastů a pájení mědi Získejte oprávnění pro kvalifikovanou práci s perspektivními materiály

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10; 93.080.01 Únor 2010 ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací Road earthwork Design and execution Nahrazení předchozích norem Touto normou se

Více

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.60 2006 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování ČSN 06 0320 Září Heating systems in buildings - Generation of domestic hot water -

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

Identifikace zkušebního postupu/metody 2 Pracoviště zkušební laboratoře:. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně 304, Zlín - Louky

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

ČESKÁ NORMA Únor 1996 ČSN Lesní dopravní síť. Forest Transportation Network. Le réseau de transport forestier

ČESKÁ NORMA Únor 1996 ČSN Lesní dopravní síť. Forest Transportation Network. Le réseau de transport forestier ČESKÁ NORMA 65.020.40 Únor 1996 Lesní dopravní síť ČSN 73 6108 73 6108 Forest Transportation Network Le réseau de transport forestier Das forstliche Verkehrsnetz (Das Waldtransportnetz) Obsah Obsah strana

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:. OL 3 Odborná laboratoř stavebních materiálů. OL 4 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 3 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 33 Odborná laboratoř

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.040.30 2004 Obytné budovy Červen ČSN 73 4301 Residential buildings Bâtiments d habitation Wohngebäuden Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4301 z 1987-08-19.

Více

Profil potrubí DN v mm plastové Podklad RTS, a. s.

Profil potrubí DN v mm plastové Podklad RTS, a. s. 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM TABULKY 5.1 Trubní vedení STL 5.2 Plynovodní přípojky z trub PE délky 10 m 5.3 Plynovodní přípojky z trub PE délky 5 m 5.4 Příplatek za trasu ve vozovce 5.5 Trubní vedení STL (20 Plynovody

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.1 Technická zpráva 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Technická zpráva obsah 1. Identifikační údaje investora a stavby... - 2-1. Výchozí podklady...- 3-2. Podklady pro zpracování dokumentace...- 3-2.1 Normy...- 3-3. Vodovodní přípojka a vnitřní vodovod...-

Více

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby OBSAH 1 Koncepční řešení nosné konstrukce 2 Použité podklady 3 Statický model konstrukce 4 Materiály a technologie 5 Jakost navržených materiálů 6 Rekapitulace zatížení 7 Návrh a posouzení nosných prvků

Více

- 2015 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

- 2015 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství MZ 2015 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Střechy sklonité krovy,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ KANALIZACE A VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ KANALIZACE A VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ KANALIZACE A VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU PLZEŇSKÝ STANDARD KANALIZACE - VODOVOD SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. ÚVOD III. B. NORMY A PŘEDPISY IV. B-1 PRÁVNÍ NORMY VI.

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)

Více

Plán kontroly a zkoušek - vzor

Plán kontroly a zkoušek - vzor Název činnosti Předmět kontroly Kontrolu, zkoušku provádí, zajišťuje Přizván ke kontrole (účastník kontroly) Způsob kontroly Rozsah kontroly, zkoušky Výstupní doklad kontroly Podpis a datum kontroly Poznámka

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více