) & * ) Kralupy nad Vltavou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ") & * ) Kralupy nad Vltavou"

Transkript

1 Kralupy nad Vltavou!""# $ %&% '""!""# $ ( % ) & * ) Kralupy nad Vltavou Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci v tematickém členění 0. Základní informace +,% (ČSÚ, malý lexikon obcí, 2013) - (ČSÚ, malý lexikon obcí, 2013) 5 - (ČSÚ, malý lexikon obcí, 2013) 6. ( (ČSÚ, ÚAP, 2013) /( ( (ÚAP, část A, jev č. 1, popř. vlastní vymezení IRI) - % (ČSÚ, SLDB 2011) Kralupy nad Vltavou město 2190 ha 823,5 ha 0 & * ) Kralupy nad Vltavou 1. Horninové prostředí a geologie Nerostné suroviny 1 ) (ÚAP, část A, jev č. 60) 2 % (ÚAP, část A, jev č. 57) /% % % (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 57, 118). ( (ÚAP, část A, jev č. 58) Geologická a technická rizika $ ) (ÚAP, část A, jev č. 63) - (ÚAP, část A, jev č. 61) $ (ÚAP, část A, jev č. 62) 2. Vodní režim Ochrana vodních zdrojů 0 ) (ÚAP, část A, jev č. 44). ( * (ÚAP, část A, jev č. 45) 3* (ÚAP, část A, jev č. 46) Protipovodňová ochrana 3 4 "" (ÚAP, část A, jev č. 50) - ( 4 "" (vypočteno) 21,02 % 5 6% 4 "" (ÚAP, část A, jev č. 51) - ( 6( 4 "" (vypočteno) 10,91 % 7 & ( (ÚAP, část A, jev č. 53) - ( & ( (vypočteno) 92,33 % 7 15-/ (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 48, 118) 3 ( ( 15-/ (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1, 48, 118) 3( % (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 54, 118) 3( % 8 (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 54, 117) -* 9 Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňových hrází nzpoaqs - Zastavitelná plocha zasahuje do aktivní zóny záplavového území Q100 nzpovzs - Zastavitelná plocha zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje nzpozqs - Zastavitelná plocha zasahuje do záplavového území Q100 nzpozzs - Zastavitelná plocha zasahuje do území zvláštní povodně pod vodním dílem szuoaqs - Zastavěné území zasahuje do aktivní zóny záplavového území Q100 szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje szuozqs - Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 szuozzs - Zastavěné území zasahuje do území zvláštní povodně pod vodním dílem 3. Hygiena životního prostředí Hygiena ovzduší a ekologické zátěže 0 & & ) (ČHMÚ, tabelární přehled, 2011) Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví $ & ( & (geoportál, Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší $ < ( (ÚAP, část A, jev č. 64) = 9 Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých ekologických zátěží Liniové zdroje znečištění 2 % & ( & ( (ÚAP, část A, jev č. 88, 89)

2 $ * % & ( & ( (ÚAP, část A, jev č. 90) ( (ÚAP, část A, jev č. 94, 95) Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po železnici ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území ssz/zus - Stacionární zdroj znečištění zatěžuje zastavěné území sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území 4. Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody + % (ÚAP, část A, jev č. 25). ( (ÚAP, část A, jev č. 26) % % +5, 5!""" (ÚAP, část A, jev č. 34) - +5, 5!""" (ÚAP, část A, jev č. 35) -* (ÚAP, část A, jev č. 27) -* % (ÚAP, část A, jev č. 29, 31) -* ( ( % (ÚAP, část A, jev č. 24) - % (ÚAP, část A, jev č. 32) 1 % % & ( ( ) ) (ÚAP, část A, jev č. 36) Územní systém ekologické stability + < (ÚAP, část A, jev č. 21) + < % (ÚAP, část A, jev č. 21) < (ÚAP, část A, jev č. 21) < % (ÚAP, část A, jev č. 21) 1 (ÚAP, část A, jev č. 21) 1 % (ÚAP, část A, jev č. 21) Ochrana krajiny -* % (ÚAP, část A, jev č. 30) = 9 Kvalitní přírodní prostředí dané existencí přírodního parku Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci přírodního parku 6% (ÚAP, část A, jev č. 7) / % < (ÚAP, část A, jev č. 22) Ochrana památek - % + $.0 (ÚAP, část A, jev č. 10) - 6 (ÚAP, část A, ev č. 5, 6) + % (ÚAP, část A, jev č. 9) + % (ÚAP, část A, jev č. 8) nzpolcs - Zastavitelná plocha zasahuje do lokálního biocentra nzpolks - Zastavitelná plocha zasahuje do lokálního biokoridoru nzponks - Zastavitelná plocha zasahuje do nadregionálního biokoridoru nzpopps - Zastavitelná plocha zasahuje do přírodního parku nzporcs - Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního biocentra 5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ. ( (ČSÚ, ÚAP, 2011) 2190 ha 3( ( ) (ČSÚ, ÚAP, 2011) 1198 ha 54,7% 0 ) (ČSÚ, ÚAP, 2011) ( % ) % 980 ha 81,8%. (ČSÚ, ÚAP, 2011) ( % ) % 0 ha 0% / (ČSÚ, ÚAP, 2011) ( % ) % 0 ha 0% 3 % (ČSÚ, ÚAP, 2011) ( % ) % 96 ha 8% 0 % (ČSÚ, ÚAP, 2011) ( % ) % 55 ha 4,6%, % (ČSÚ, ÚAP, 2011) ( % ) % 67 ha 5,6% 1 ) (ČSÚ, ÚAP, 2011) 193 ha 8,8% / % (ČSÚ, ÚAP, 2011) 75 ha 3,4% 3 ( % (ČSÚ, ÚAP, 2011) 166 ha 7,6% 0 % (ČSÚ, ÚAP, 2011) 559 ha 25,5% Bilance podle ochrany půdního fondu - * % % ( % ( ( ) % (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 27,6 % - * % % ( % ( ( ) % (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 17,2 %

3 - * % % ( % ( ( ) % (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 7 % - / * % % ( % ( ( ) % (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 32,1 % - / * % % ( % ( ( ) % (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 16,1 % - ) ( (* (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 37, 38, 39) 12,8 % Ekologická stabilita < % (ČSÚ, ÚAP, 2013) 0,28 Nízká úroveň koeficientu ekologické stability nzpo1bs - Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany nzpo2bs - Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy II. třídy ochrany nzpoles - Zastavitelná plocha zasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava $ % (ÚAP, část A, jev č. 88, 89) Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice nebo rychlostní silnice /% % (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 88, 89, 117) $ * % (ÚAP, část A, jev č. 90) /% * % (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 90, 117) $ * % (ÚAP, část A, jev č. 91) /% * % (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) -* 9 Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke změně trasování silnice II. třídy Železniční doprava (ÚAP, část A, jev č. 94, 95) -* 9 Rozvoj výroby a skladování vzhledem k existenci železniční tratě % (ÚAP, část A, jev č. 94, 95) Existence železniční stanice nebo zastávky % ; /% (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 94, 95, 117) /% % % (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 96, 118) Letecká doprava 1 & ( (ÚAP, část A, jev č. 102, 103) /% & ( (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 102, 103, 117) Vodní doprava + * (ÚAP, část A, jev č. 104) /% * * & ( (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 104, 117, 118) /% (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 104, 118) % % * ( (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1, 104, 118) Technická infrastruktura /* (ÚAP, část A, jev č. 68) /* (ÚAP, část A, jev č. 70) / (ÚAP, část A, jev č. 69) Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV -% (ÚAP, část A, jev č. 75) Zastavěné území napojené na plyn /% * % /,1 (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 74, 117) /% //,1 % (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 75, 117) /% /,1 % (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 75, 117) /% " / (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 72, 117) /% //+ (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 73, 117) /% (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 76, 77, 117) ns2+lks - Koridor silnice II. třídy křižuje lokální biokoridor ns2-kps - Koridor silnice II. třídy prochází významným krajinným prvkem registrovaným ns2-lcs - Koridor silnice II. třídy prochází lokálním biocentrem ns2-nks - Koridor silnice II. třídy prochází nadregionálním biokoridorem ns2-rcs - Koridor silnice II. třídy prochází regionálním biocentrem ns2-zqs - Koridor silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 ns2-zus - Koridor silnice II. třídy prochází zastavěným územím nhzozus - Plocha pro protipovodňovou hráz zasahuje do zastavěného území ns2xzpn - Koridor silnice II. třídy je v konfliktu se zastavitelnou plochou ss2+zes - Silnice II. třídy úrovňově křižuje železniční trať

4 7. Sociodemografické podmínky Bilance obyvatel - % (ČSÚ, SLDB 1991) %!"" (ČSÚ, SLDB 2001) %!""! (ČSÚ, průběžná evidence) %!"" (ČSÚ, průběžná evidence) %!"" (ČSÚ, průběžná evidence) %!""' (ČSÚ, průběžná evidence) %!""# (ČSÚ, průběžná evidence) %!"" (ČSÚ, průběžná evidence) %!"" (ČSÚ, průběžná evidence) %!"" (ČSÚ, průběžná evidence) %!" " (ČSÚ, průběžná evidence) %!" (ČSÚ, průběžná evidence) %!" (ČSÚ, SLDB 2011) %!"! (ČSÚ, průběžná evidence) %!" (ČSÚ, průběžná evidence) ( %!"!" (ČSÚ, průběžná evidence) -0,4 % 2 ( %!""!" (ČSÚ, průběžná evidence) 1,9 % - %!" (aktuální stav) Komplexní vybavenost obce vzhledem k její velikosti % ; -* %!"! (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) /!" " (ČSÚ, volební statistika) 38,64 % Nízká volební účast % ; Věková struktura - ( ( & (ČSÚ, SLDB 2011) 14,4 % - ) ( #' %&& (ČSÚ, SLDB 2011) 18,3 % * (poměr počtu seniorů a dětí) 127,3 % - * ( 0 - *!""'!"" (ČSÚ, výpočet IRI) Bydlení Bilance bydleni - % % ) (ČSÚ, SLDB 1991) % % ) (ČSÚ, SLDB 2001) % % ) (ČSÚ, SLDB 2011) )( ( % ) (vypočteno) - % ) (ČSÚ, SLDB 2011) ,4 obyvatel/byt - % ) (ČSÚ, SLDB 2001) % ) (vypočteno) 29,1 % - % ) (vypočteno) 53,1 % - % % ) (vypočteno) 8,5 % + % %!""!" (ČSÚ, stavebnictví) % ) """ % ( (vypočteno) 2,4 Vysoká intenzita bytové výstavby % ; Hodnotové vztahy ( % (IRI, KISEB, 2013) od 105 do 119,9 Kč/m 2 /měsíc Kvalitní podmínky pro bydlení odpovídající vyšší úrovni místně obvyklého nájemného % ;, % & % ) (IRI, KISEB, 2013) Prognóza bydlení do roku * % ) (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 0,21 % -* % ) (vypočteno, kalkulačka URBANKA) od 1300 do 1699 tis. Kč 231 bytů -* ( % ) (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 0,54 % - % ) (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 80 % - % ) (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 90 % - )( (předpoklad IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 724 m 2 - & & ( (předpoklad IRI, vstupní údaj kalkulačky 20 % URBANKA) - % % ( ) (předpoklad IRI, vstupní údaj 20 % kalkulačky URBANKA) ) (předpoklad IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 20 %. * % ) (vypočteno, kalkulačka URBANKA) - * % (vypočteno, kalkulačka URBANKA) Občanská vybavenost 869 bytů 66,74 ha

5 * & (ORP) 3 & (ČSÚ, malý lexikon obcí, 2011, ORP) Existence základní školy % ; $ * %&& % & (ORP) Existence střední, vyšší nebo vysoké školy % ; 3 * (ČSÚ, malý lexikon obcí, 2011) Existence zdravotnického zařízení % ; 2) % (ORP) Existence domu s pečovatelskou službou nebo penzionu pro seniory % ; Územní plán -!""# $ (ORP, 2014) Obec má platný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb. 3 % % (ÚAP, část A, jev č. 117) 71,52 ha ( % (doplňuje obec) 0 % 2 % % (vypočteno) 71,52 ha ( * % % (porovnání s výsledkem podle kalkulačky URBANKA) 59,8 % - % % (ÚAP, část A, jev č. 3) 3 % % (ÚAP, část A, jev č. 117) 31,38 ha 4,7 ha ( % (doplňuje obec) 0 % 2 % % (vypočteno) 4,7 ha - ( % (porovnání se stavem) 15 % 9. Rekreace a cestovní ruch Ubytovací kapacity - % (ČSÚ, SLDB 1991, odborný odhad IRI) 46 - % % % ) (vypočteno) 0,6 % - ) % * (ČSÚ, hromadná ubytovací zařízení v ČR, šetření IRI) ) % * """ % (vypočteno) 37,93 Rekreační a turistický potenciál 1 8 (ÚAP, část A, jev č. 56) 5 % % (ÚAP, část A, jev č. 14) = % % % (ÚAP, část A, jev č. 13) / % (ÚAP, část A, jev č. 15) % (ÚAP, část A, jev č. 11) / % % (ÚAP, část A, jev č. 20) (ÚAP, část A, jev č. 19) (předchozích šest jevů - celkem v obci) 5 Vysoký turistický a rekreační potenciál Územní plán - % (ÚAP, část A, jev č. 3) 3 % (ÚAP, část A, jev č. 117) 74,71 ha 1,39 ha ( (doplňuje obec) 0 % 2 % (vypočteno) 1,39 ha - ( (porovnání se stavem) 1,86 % Infrastrukturní podmínky rekreace. % % (ÚAP, část A, jev č. 106) * % * & ( (ÚAP, část A, jev č. 104, šetření IRI) 1 % (ÚAP, část A, jev č. 98) /% (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 98, 117, 118) $ % (ÚAP, část A, jev č. 3, 115, šetření IRI) /% (ÚAP, část A, jev č. 117, 118) / % (šetření IRI, doplňuje obec) & ( (šetření IRI, doplňuje obec) Vyšší atraktivita pro bydlení vzhledem k existenci koupaliště nebo aquacentra % ; 10. Hospodářské podmínky Zaměstnanost a vzdělání - % % (ČSÚ, SLDB 2011) % % (vypočteno) 48,5 % - ( (ČSU, 2014) 6,5 % - ( < (ČSU, 2014) 6,1 % - % % & ( (ČSÚ, SLDB 2011) 10,4 %

6 Vysoký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním jako předpoklad hospodářského rozvoje - % ( (ČSÚ, SLDB 2011) 16 % Územní podmínky (ÚAP, část A, jev č. 4) -* 9 = 9 Využití ploch brownfields pro rozvoj ekonomických aktivit Zhoršení obytného prostředí vzhledem k existenci ploch brownfield 0 % (ÚAP, část A, jev č. 88, 89, 90, 91) /% )% 6 (ÚAP, část A, jev č. 117, 118) Územní plán - % % (ÚAP, část A, jev č. 117) 3 % % (ÚAP, část A, jev č. 2) 224,01 ha 10,67 ha ( (doplňuje obec) 0 % 2 % (vypočteno) 10,67 ha - ( (porovnání se stavem) 4,8 % sbf/zus - Brownfield zatěžuje zastavěné území Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb Silné stránky * * * / % % 3 ( 0/ 3 ( % % % ; /% % % % ; % % %&& ( % & % * %&& % & % * % 0!""# $ /% /%&& % & ( % ; /% % % & ( * * Slabé stránky 3 & & ) 3 & & ) & ( & 3 & % * + 8 < % + Příležitosti 3& % ( * ( ( 8 3& % % * (( * % % ( /% Hrozby 3 & % * < ) < ( 0 * * 3 & % * Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území Příznivé životní prostředí (váha 0,4) 3 ) Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných $ %!' -*! '" Pozitivní výroky celkem *) 5 1,5 30% $ % " " = % '! " Negativní výroky celkem *) 12,5 5 40% *) Příležitosti a hrozby se do celkového součtu započítávají poloviční hodnotou < ) %; 9 / %

7 = ( Hospodářský rozvoj (váha 1,4) 3 ) Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných $ % ' # " -*!" ' Pozitivní výroky celkem *) 25 7,5 30% $ % ' " " = % # # Negativní výroky celkem *) 13 0,5 4% *) Příležitosti a hrozby se do celkového součtu započítávají poloviční hodnotou < ) %; 9 / % 9 = ( Soudržnost společenství obyvatel území (váha 0,6) 3 ) Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných $ % ' #" -* " " Pozitivní výroky celkem *) 16,5 9 55% $ % = % ' " " Negativní výroky celkem *) 11,5 1 9% *) Příležitosti a hrozby se do celkového součtu započítávají poloviční hodnotou < ) %; 9 / % 9 = ( Vyhodnocení vyváženosti Podmínky pro Body 26 36, ,6 + Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP - RURÚ příznivé životní prostředí hospodářský vývoj # soudržnost společenství obyvatel území! # vyváženost 60 Kategorie 2c Celkové hodnocení vyváženosti územních podmínek dobrá Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci Závady urbanistické, dopravní, hygienické, environmentální a ohrožení území Dopravní závady $! 3 $ * % 8 ( * Environmentální závady Žádné závady nebyly nalezeny Hygienické závady $! 3 $ * % ( ( $ 3 $ < ( ( ( $3 3 $ & ( ( ( 3 3 ( ( Urbanistické závady a ohrožení území 3 ( ( ( 6% 4 "" 3 /3 3 ( ( 4 "" ( & ( Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území Vzájemné střety dopravního charakteru $! 3- * % Vzájemné střety technického charakteru Žádné střety nebyly nalezeny Vzájemné střety urbanistického charakteru Žádné střety nebyly nalezeny Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území Střety dopravních záměrů $! 1 * % * - * % < 1. * %

8 + * % <. * % < 34 * % 4 "" 3 * % ( Střety záměrů technické infrastruktury =3 3-8 ( Střety urbanistických záměrů 3-3 ( ( ) % * % % 3-! 3 ( ( ) % * % % % 4 "" ) ( < * < 3- / "" & ( 2 9!!" % +!" < & %

Újezd. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Újezd. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin Klobouky u Brna Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor Velké Němčice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí)

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP UHERSKÝ BROD ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP UHERSKÝ BROD ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP UHERSKÝ BROD ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD, ODBOR ROZVOJE MĚSTA, ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 2014 Obsah 1 ÚVOD...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP UHERSKÝ BROD ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP UHERSKÝ BROD ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP UHERSKÝ BROD ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD, ODBOR ROZVOJE MĚSTA, ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 2016 Obsah 1 ÚVOD...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Počátky Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 3084 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 2657 Hustota obyvatel: 86 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území Velké Hostěrádky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Brumovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území městyse Lukavec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lukavec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Litvínovice. Vybavenost obce Knihovna Základní škola Mateřská škola Obchod Hřiště Tělocvična

Litvínovice. Vybavenost obce Knihovna Základní škola Mateřská škola Obchod Hřiště Tělocvična Litvínovice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Otrokovice 2014

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Otrokovice 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Otrokovice 2014 PROSIC 2014 Pořizovatel: Město Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VYHODNOCENÍ

Více

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území města Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Ústí nad Labem

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Ústí nad Labem Stránka č. 1 z 11 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Ústí nad Labem zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Radotice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Radotice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Radotice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD dobývací prostor chráněné ložiskové území výhradní bilancované ložisko nerostných surovin plocha lesa HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE A1 plocha lesa ochranné pásmo vodních zdrojů - bod ochranné pásmo vodních

Více

Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Štěpánovice. Vybavenost obce Hřbitov Hasičská zbrojnice Pošta Knihovna Sběrný dvůr Hřiště Základní a mateřská škola

Štěpánovice. Vybavenost obce Hřbitov Hasičská zbrojnice Pošta Knihovna Sběrný dvůr Hřiště Základní a mateřská škola Štěpánovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ DOPLNĚNÍ PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ SO ORP LUHAČOVICE

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ DOPLNĚNÍ PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ SO ORP LUHAČOVICE 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PDKLADŮ A DPLNĚNÍ PDKLADŮ PR ZPRACVÁNÍ RZBRU UDRŽITELNÉH RZVJE ÚZEMÍ S RP LUHAČVICE TECHNICKÁ PMC TEXTVÁ ČÁST SUHRNNÉ VYHDNCENÍ VYVÁŽENSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PDMÍNEK

Více

Lesonice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lesonice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lesonice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. Část C-F VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. dle přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. Část C-F VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. dle přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA Část C-F VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ dle přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ MOHELNICE TEXTOVÁ ČÁST INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ. S.R.O. 2012 2. úplná aktualizace územně analytických

Více

Aktualizace 2016 IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHODNOCENÍ OBCÍ

Aktualizace 2016 IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHODNOCENÍ OBCÍ Aktualizace 2016 IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHODNOCENÍ OBCÍ PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM

Více

ČESKÁ TŘEBOVÁ 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014

ČESKÁ TŘEBOVÁ 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Třebová AKTUALIZACE 2014 ČESKÁ TŘEBOVÁ Vyhodnocení

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576569 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,1 Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667 Základní údaje o obci Název obce Horní Bojanovice Typ Obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 8368136 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO)

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) 94,8 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1369

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) 94,8 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1369 Základní údaje o obci Název obce Šakvice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 11829830 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) 94,8 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1369 Horninové

Více

Vrábče. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřbitov Knihovna Hřiště(fotbalové a tenisové) Pohostinství Obchody Ubytování

Vrábče. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřbitov Knihovna Hřiště(fotbalové a tenisové) Pohostinství Obchody Ubytování Vrábče zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VSETÍN

OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VSETÍN ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP VSETÍN ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VSETÍN IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Pořizovatel: Městský úřad Vsetín odbor územního

Více

OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VSETÍN

OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VSETÍN ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP VSETÍN ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VSETÍN III. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Pořizovatel: Městský úřad Vsetín odbor územního

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

Včelná Základní informace Včelná 1 (Včelná) 371 ha 1695 456,9 obyv/km2 Obec České Budějovice Charakteristika Historie

Včelná Základní informace Včelná 1 (Včelná) 371 ha 1695 456,9 obyv/km2 Obec České Budějovice Charakteristika Historie Včelná Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více