Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební"

Transkript

1 Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická forma VŠKP jsou obsahem i rozsahem shodné, nebrání-li tomu technické překážky (např. 3D model). Bakalářskou práci tvoří samotná práce a její přílohy a další povinné součásti. Tištěná forma Vše bude vloženo v černých deskách s tkanicemi se zlatým písmem na titulní straně. Odevzdává se vedoucímu BP nejpozději v den daný každoročně Směrnicí děkana a obsahuje: o práci o popisné údaje vysokoškolské kvalifikační práce o prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP o přílohy Na vnitřní straně desek obsah bakalářské práce. Nutné doplnit Zdroj: Příloha č. 1 Směrnice děkana č. 19/2011 Elektronická verze je určena pro archivaci a ke zveřejnění práce části, které jsou zpracovány v ruce nutno naskenovat nahrává se do systému na intranetu, obsahuje: o práce soubor se závěrečnou prací ve formátu *.PDF o max. velikosti 50 MB o přílohy soubor o max. velikosti 50 MB. V případě více souborů příloh je nutno použít komprimovaný soubor *.ZIP opět o maximální velikosti 50 MB Poznámky: V současné době se již neodevzdává: CD s elektronickou verzí licenční smlouva Zpracovali: Ing. Radim Kolář, Ph.D. a Ing. Jana Krupicová, Ph.D. v dubnu 2013

2 1. PRÁCE V případě ÚPST má práce členění stejné jako pro celé VUT v Brně 1 a je následující (v souladu se Směrnicí děkana č. 19/2011): a) titulní list, b) zadání VŠKP, c) abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce, d) bibliografická citace VŠKP podle ČSN ISO 690, e) prohlášení autora o původnosti práce, podpis autora (vzor je přílohou č. 3 této směrnice), f) poděkování (nepovinné), g) obsah, h) úvod, i) vlastní text práce, j) závěr, k) seznam použitých zdrojů, l) seznam použitých zkratek a symbolů, m) seznam příloh, n) přílohy. Všechny body jsou povinné (mimo f ) a je nutné je dodržet. V případě chybějících částí NELZE PRÁCI PŘIJMOUT K OBHAJOBĚ. Svázaná textová část musí být v NEROZEBÍRATELNÉ VAZBĚ (např. tepelná vazba, kovová kroužková). Za nerozebíratelnou se nepovažuje plastová kroužková, násuvná lišta. Doporučení formální úpravy textu: Písmo velikost 12, typ písma: Times New Roman, řez normální. Odstavce řádkování maximálně 1,5, zarovnání textu do bloku, jednotlivé odstavce odsazovat první řádek, popř. využívat tabelátor. Nadpisy titulky názvů kapitol 18 tučně; titulky názvů podkapitol 16 tučně, resp. 14 tučně. Okraje stránky: levý 3 cm, pravý 2,5 cm, horní 2,5 cm, dolní 2,5 cm Formální nedostatky práce mohou být důvodem jejího nepřijetí. 1 podle Směrnice rektora 2/2009 Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací G Zpracovali: Ing. Radim Kolář, Ph.D. a Ing. Jana Krupicová, Ph.D. v dubnu 2013

3 K jednotlivým bodům práce podrobněji a) titulní list Nutné doplnit Zdroj: Příloha č. 2 Směrnice děkana č. 19/2011 b) zadání VŠKP Vložena podepsaná originální verze do tištěné verze BP, v elektronické formě nemusí být podepsáno. c) abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce d) bibliografická citace VŠKP podle ČSN ISO 690 Abstrakt stručný výtah, charakteristika práce, obvykle do 1/2 strany A4. Abstrakt je výstižný, přehledný, jasný, stručný. Klíčová slova významová slova převzatá z názvu nebo textu dokumentu s cílem reprezentovat jeho obsah. Vzor: NOVÁK, Jan. Veřejná knihovna: diplomová práce. Brno, s., 140 s. příloh. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí diplomové práce (jméno). - počet stran práce = počet stran textové části BP, počet stran příloh = počet stran hlavního projektu, výkresy se přepočítávají na počet A4 - viz také: e) prohlášení autora o původnosti práce, podpis autora Vzor v Příloze č. 3 Směrnice děkana č. 19/2011 f) poděkování (nepovinné) V elektronické formě nemusí být podepsáno g) obsah Jedná se o obsah textové části bakalářské práce: 1. úvod 2. vlastní text práce (2.1, 2.2, atd. - viz dále část i ) 3. závěr 4. přílohy bakalářské práce (viz dále část n ) h) úvod Stručný úvod do řešené problematiky v rozsahu max. 2 stránky. R Zpracovali: Ing. Radim Kolář, Ph.D. a Ing. Jana Krupicová, Ph.D. v dubnu 2013

4 i) vlastní text práce 2.1 Průvodní zpráva (dále členěno 2.1.1, ) 2.2 Souhrnná technická zpráva (dále členěno 2.2.1, ) 2.3 Technická zpráva k projektu pro realizaci stavby (dále členěno 2.3.1, ) Obsah jednotlivých zpráv v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. v platném znění. Text v rozsahu minimálně znaků, tj. 20 normostran. (NS je standardizovaná strana textu o určitém počtu znaků včetně mezer, 1 NS = 1800 znaků). j) závěr Výstižné a stručné shrnutí hodnocení postupu práce, zhodnocení obsahu BP, soulad se zadáním, změny oproti původní studii a jejich zdůvodnění, apod. Na závěr shrnutí výstupů práce, které ukazuje na splnění cíle bakalářské práce. k) seznam použitých zdrojů Uvést veškeré použité knihy, skripta, studijní opory, www stránky apod. l) seznam použitých zkratek a symbolů Uvést veškeré použité zkratky v textu a výkresech s vysvětlením. m) seznam příloh Kompletní seznam projektu BP (všech složek), počínaje studií přes textové části, výkresy pro realizaci, tepelnou techniku, akustiku, požár, až po případné seminární práci. n) přílohy Samostatný list A4 podle vzoru v Příloze č. 2 Směrnice děkana č. 19/2011 s nadpisem Přílohy a pod něj uvést větu Viz samostatné složky bakalářské práce A, B, 2. POVINNÉ SOUČÁSTI 1) Popisné údaje vysokoškolské kvalifikační práce vytištěný na samostatném listě volně vložený do desek s tkanicemi, do tištěné formy práce podle článku 6 Směrnice děkana č. 19/2011 generuje intranet Popisné údaje VŠKP metadata (md1 až md2): md1 Vedoucí práce Autor práce Škola Fakulta Ústav Studijní obor Studijní program W Zpracovali: Ing. Radim Kolář, Ph.D. a Ing. Jana Krupicová, Ph.D. v dubnu 2013

5 Název práce Název práce v anglickém jazyce Vedoucí práce Typ práce Přidělovaný titul Jazyk práce Formát práce md2 Abstrakt Abstrakt v anglickém jazyce Klíčová slova Klíčová slova v anglickém jazyce 2) Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP podepsané volně vložený do desek s tkanicemi, do tištěné formy práce vzor viz Příloha č. 5 Směrnice děkana č. 19/2011 Vzor prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP 3. PŘÍLOHY členění příloh záleží na autorovi bakalářské práce členění by mělo respektovat vyhlášku č. 499/2006 Sb. v platném znění, část dokumentace pro provádění stavby. vkládá se do papírových složek se třemi klopami titulní strana složek podle vzoru v Příloze č. 2 Směrnice děkana č. 19/2011 možné libovolně rozdělit na více složek obvykle: Složka A PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE (sem vložit studie, schémata, podklady pro zpracování (katastrální mapa, inženýrské sítě, fotografie, apod.)), Složka B TEXTOVÉ ZPRÁVY Složka C VÝKRESOVÁ ČÁST Složka D VÝPOČTY Složka E SEMINÁRNÍ PRÁCE X Zpracovali: Ing. Radim Kolář, Ph.D. a Ing. Jana Krupicová, Ph.D. v dubnu 2013

6 Aktuální předpisy pro VŠKP (04/2013) Název Směrnice děkana č. 19/2011 Popis Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT Nabytí účinnosti Vztahy dokumentu k jiným dokumentům Vztah Dotčený dokument Popis příloha Příloha č. 1 SD č. 19/2011 Vzor desek VŠKP příloha Příloha č. 2 SD č. 19/2011 Vzor titulního listu VŠKP příloha Příloha č. 3 SD č. 19/2011 Vzor prohlášení autora o původnosti práce příloha Příloha č. 4 SD č. 19/2011 Vzor licenční smlouvy příloha Příloha č. 5 SD č. 19/2011 Vzor prohlášení o shodě listinné a elektronické fo dodatek Dodatek č. 1 ke SD č. 19/2011 Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vys Směrnice rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a navazuje na zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v vnější dokument dokument Brně Dodatek č. 1 ke Směrnici rektora č. 9/2007 Úprava, navazuje na odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních vnější dokument dokument prací na VUT v Brně Směrnice rektora č. 2/2009 Úprava, odevzdávání, navazuje na zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních dokument prací vnější dokument V dubnu 2013 zpracovali: Ing. Radim Kolář, Ph.D. Ing. Jana Krupicová, Ph.D. a Zpracovali: Ing. Radim Kolář, Ph.D. a Ing. Jana Krupicová, Ph.D. v dubnu 2013

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná

Více

Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD

Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD 2013 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ BP A DP... 3 3. VÝBĚR TÉMAT A ZADÁNÍ BP / DP... 3 4. STRUKTURA BP / DP... 4 4.1. Desky...

Více

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Děkanka v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP a s Rigorózním řádem

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz Tel: 555 559 711 http//www.sps-br.cz FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost Směrnice prorektora č. 1/2012 POSTUP ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Prorektorka pro studium Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. vydává Směrnici k postupu při zpracování bakalářské práce. Tato směrnice je současně

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Rozsah platnosti dokumentu: Fakulta strojní Název: http://www.fs.vsb.cz Typ dokumentu: Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Směrnice Číslo

Více

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Bakalářské, diplomové a rigorózní práce odevzdávané k obhajobě na Přírodovědecké

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Obsah: 1. Úvod 2. Obecná ustanovení 3. Státní závěrečná zkouška 4. Kvalifikační práce 5. Celkové hodnocení studia 6. Závěrečná ustanovení

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Všeobecné informace Termíny spojené s přípravou, vypracováním a odevzdáním Podkladů pro zadání BP, Zadání BP (tzv. zadávacích listů) a vlastní bakalářské

Více

Pokyn rektora č. 1/2012

Pokyn rektora č. 1/2012 Pokyn rektora č. 1/2012 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty bakalářského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Krizový management pro studium v akademickém roce 2012/2013

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více