METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE"

Transkript

1 METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného odborného problému. Diplomová práce může být napsaná česky nebo francouzsky a může být zaměřena: rešeršně empiricko-výzkumně kombinací výše uvedeného práce má jasně formulovaný cíl, metodologická východiska a způsob jeho dosažení a přínos pro příslušný obor jsou definovány výchozí hypotézy a předpoklady řešení daného problému včetně přesvědčivé argumentace práce respektuje požadavky odborného stylu a adekvátně pracuje s odpovídající odbornou terminologií. Stěžejní termíny, s nimiž se pracuje, jsou při prvním užití definovány jednak z pozice dané vědecké disciplíny jednak z pohledu autora a požadavků tématu. jsou důsledně uváděny odkazy na zdroje myšlenek a odbornou literaturu (včetně internetových zdrojů). Doslovné citace textů jsou uváděny v uvozovkách (s identifikací autora, zdroje a číslem stránky, nejlépe v poznámce pod čarou). Bibliografický údaj je výslovně uveden i v případě parafráze či shrnutí pasáží zdrojového textu. Diplomovou práci je třeba odevzdat v daném termínu podle harmonogramu studijního programu na příslušný školní rok. Práce se odevzdává do podatelny PedF, a to ve dvou výtiscích. Oba výtisky bakalářské práce budou vlastnoručně podepsány. Oba výtisky musí být svázány v tvrdých deskách, tj. ve standardní lepené vazbě a splňovat další náležitosti. Viz. níže. Společně s tištěnou verzí odevzdá student i verzi elektronickou, a to ve dvou podobách. Na nepřepisovatelném nosiči dat (CD, DVD). Nosič bude nadepsán jménem autora, názvem práce a rokem dokončení. Bude nadepsán přehledně a čitelně! Zároveň vkládá student elektronickou verzi prostřednictvím webového rozhraní SIS. Viz. Opatření děkana č.17/2010. Student odpovídá za správnost a úplnost odevzdané elektronické podoby práce a jejích příloh a za její soulad s odevzdanou tištěnou podobou DP. Diplomová práce je tištěna na listech A4 po jedné straně. Textová část diplomové práce obsahuje minimálně 60 textových stran (bez příloh a bez českého nebo francouzského resumé v rozsahu cca 5stran, a to vždy v jiném jazyce než je samotná práce). Text je psán

2 po jedné straně listu A4. Pokud je součástí závěrečné práce umělecký výkon, může být minimální rozsah práce přiměřeně redukován. Uspořádání práce je upraveno normou ČSN , úprava písemností zpracovaných textovými editory se řídí ČSN ISO Francouzský text respektuje pravidla francouzského pravopisu, gramatiky a interpunkce včetně požadavků na formální stránku závěrečné práce, podobně český text vedle formálních náležitostí respektuje pravidla českého pravopisu, gramatiky a interpunkce. Desky (viz vzor) na přední straně se uvádí název univerzity, fakulty, katedry, označení Diplomová práce, jméno a příjmení autora a rok dokončení práce. Provdané studentky uvedou i rodné příjmení. Titulní list (viz. vzor) obsahuje název univerzity, fakulty, katedry, označení Diplomová práce, název práce, jméno autora (i za svobodna), obor studia, jméno vedoucího diplomové práce (s akademickými tituly), popř. jméno konzultanta (s akademickými tituly) a rok odevzdání (dokončení) práce. Prohlášení (viz. vzor) povinně se uvádí text prohlášení, místo vypracování, datum a vlastnoruční podpis. Podpis diplomanta musí být uveden v každém výtisku. Poděkování na samostatné stránce se píše poděkování těm, kteří významnou měrou přispěli ke zdárnému průběhu práce (vedoucí práce, konzultanti, fakultní učitelé apod.). Vyjádření poděkování není povinné, záleží zcela na uvážení autora. Diplomová práce její struktura: 1. Titulní list (viz. vzor) 2. Prohlášení (viz. vzor) 3. Poděkování 4. Abstrakt česky, abstrakt anglicky (viz. vzor abstrakt) může být na jedné straně 5. Obsah 6. Úvod 7. Vlastní text členěný do číslovaných kapitol 8. Závěr 9. Résumé 10. Seznam použité a prostudované literatury (bibliografie) 11. Přílohy Obsah se umisťuje na stránce za poděkování (není-li uvedeno, tak za prohlášení) a obsahuje všechny kapitoly a podkapitoly diplomové práce s uvedením stránky. Na konci obsahu se uvádí výčet všech případných příloh. Obsah má být stručný a přehledný. Obsah... Úvod kapitola kapitola podkapitola kapitola...52

3 Závěr 63 Resumé (v češtině nebo francouzštině)...65 Seznam použité literatury (Bibliografie)...70 Seznam použitých zkratek...73 Přílohy...74 Abstrakt Smyslem abstraktu je v rozsahu přibližně 0,5 strany shrnout cíl práce, způsob dosažení cíle, přínos práce (vlastní příspěvek k řešenému tématu), strukturu práce. A to jednak v českém jazyce a jednak v anglickém jazyce. Nezapomínejte uvést i anglický název práce a klíčová slova. Viz. abstrakt Kapitoly vlastní text práce je členěn do kapitol a podkapitol, zpravidla číslovaných arabskou číslicí. Členění do podkapitol je vyjádřeno další číslicí za označením hlavní kapitoly. Úvod obsahuje zadání práce, cíl práce, hypotézy a metodologická východiska, postupy řešení, členění DP. Další kapitoly a podkapitoly obsahují jednotlivé oddíly diplomové práce. Závěr shrnuje obsah a dosažené výsledky, stručně hodnotí celou práci i z perspektivy stanovených cílů a přínosu pro obor, případně naznačí možnosti dalšího bádání a rozvoje tématu. Résumé obsahuje: charakteristiku diplomové práce, metodologická východiska, strukturu a podtržení hlavních myšlenek práce včetně závěru, k němuž DP dospěla. Je-li diplomová práce psána v českém jazyce, je résumé ve francouzštině, je-li psána ve francouzském jazyce, pak je résumé v češtině. Résumé by mělo obsahovat asi 5 stran textu. Seznam použité literatury Seznam použité literatury je v souladu s ČSN ISO Tiskne se na samostatnou stránku. Za titulkem (Bibliografie, Literatura, Použitá literatura či Prostudovaná literatura) následuje seznam veškerých pramenů, které byly použity k vypracování práce, včetně internetových zdrojů s datem konzultace. Doporučujeme seřadit do zvláštních oddílů monografie, periodika, sborníky, slovníky a internetové zdroje. Hesla v seznamu jsou obvykle řazena abecedně podle příjmení autora, či podle názvu publikace. Bibliografické údaje jsou uváděny podle norem pro bibliografickou citaci (ČSN ISO 690 z prosince 1996). Příklad: Hendrich, J. Francouzská mluvnice, 1.vyd. Praha, SPN, ISBN X Jestliže je uvedeno více autorů, uvádí se, pokud jejich počet nepřesáhl tři, všechna jména (př. Radina, O., Tláskal, J.) Je-li autorů více než tři, je možné vypsat jenom hlavního autora s poznámkou a kol. Velké kolektivní práce (encyklopedie, slovníky) je účelné umisťovat do seznamu v abecedním pořádku podle prvního písmene názvu. Bibliografické odkazy užíváme vždy, když doslovně nebo volně citujeme a parafrázujeme myšlenky jiného autora. Forma bibliografických odkazů je určena českou státní normou, která je k nahlédnutí v knihovně fakulty. Doporučujeme využít generátoru citací na

4 Odkazy musí být v celé práci upraveny jednotně. Citace lze umístit na konci jednotlivých kapitol nebo lépe v poznámce pod čarou. Přílohy nepočítají se do rozsahu diplomové práce. A) Mohou být svázány s diplomovou prací, mají stejný formát jako práce a jsou její součástí. B) Mohou být svázány do samostatného svazku (při velkém rozsahu příloh). C) Mohou být připojeny volně (soubor fotografií, diapozitivů apod.). Výčet všech příloh je nutno uvést v obsahu a zmínit se o nich v úvodu. Číslování stránek číslují se všechny platné stránky počínaje první fyzickou stránkou diplomové práce, tj. úvodem. Nečísluje se titulní strana, prohlášení, poděkování, případně první stránky kapitol. Číslování je souvislé až do příloh, jejichž stránky mohou být číslovány zvlášť. Číslujeme arabskými čísly obvykle uprostřed na dolním okraji stránky. Poznámky pod čarou a vysvětlivky do textu se umístí symbol odkazu a příslušná poznámka se stejným symbolem je uvedena na spodní části stránky. Moderní textové editory umisťují poznámky pod čarou automaticky. Vzhled stránky nastavte následovně: horní okraj: 2,5cm levý okraj : 3cm ( 2cm + 1cm na zapuštění hřbetu vazby) pravý okraj: 2,5cm dolní okraj: 2,5 cm Volba typu písma V zásadě platí pravidlo, že méně bývá více, proto nekombinujeme v jedné práci více vzhledů písma ( s výjimkou názvů kapitol) Doporučujeme zvolit : Typ písma: Times New Roman Velikost písma: Times New Roman 12 bodů vlastní text práce 10 bodů poznámky pod čarou a delší citace, oddělíme je tak od vlastního textu 14 bodů nadpisy, názvy kapitol Zvýraznění textu doporučujeme zvýraznit např. kapitoly tučně nikoliv podtrháváním. Podtrhávací linka může přeškrtnout spodní části písmen. Řádkování doporučujeme zvolit řádkování 1,5. Řádkování se týká řádků v odstavci. Odstavce opticky oddělíme odsazením prvního řádku, případně mezerou za odstavcem. Velikost mezery se nastavuje v atributech odstavce, bude menší než vložený prázdný řádek. Delší citace (tři a více řádek) odlišíme například menším písmem (10 bodů) a odsazením textu citace do bloku. Kratší citace dáme do uvozovek.

5 Vzor desky: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra francouzského jazyka a literatury DIPLOMOVÁ PRÁCE rok dokončení (odevzdání) práce jméno a příjmení autora

6 Vzor titulní list: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra francouzského jazyka a literatury Diplomová práce NÁZEV PRÁCE vedoucí diplomové práce: autor diplomové práce: obor studia: rok dokončení práce:

7 Prohlášení: Prohlašuji, že diplomovou práci s názvem Název práce jsem vypracoval/a samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. V Praze dne Vlastnoruční podpis

8 Abstrakt česky: Název diplomové práce: Klíčová slova: Abstrakt: Abstrakt angicky: Title of the thesis: Keywords: Abstract:

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce 2013/2014 OBSAH Úvod... 3 1 Struktura empiricky zaměřené práce... 4 1.1 Vzor obsahu... 6 1.2 Vzor desky... 7 1.3 Vzor titulní

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI Příručka pro studenty 2. ročníků Školní rok 2014/15 Gymnázium a SOŠE Sedlčany OBSAH OBSAH... 2 1. TERMÍNY... 3 1. pololetí... 3 2. pololetí... 3 Přehled termínů... 4 2. HODNOCENÍ...

Více

Revize platná od 1.10.2010

Revize platná od 1.10.2010 1 Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Revize platná od 1.10.2010 V souladu s pravidly

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ

Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ AHOL Vyšší odborná škola Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. Ostrava, 2013 Obsah Zadání a téma absolventské práce... 4 Struktura absolventské práce... 4 Přední deska

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Vzory grafické úpravy desek, titulní strany a úvodních stránek práce SOČ 2010/2011 OBSAH Obrázky, vzory úpravy: Obrázek 1: Vzor úpravy desek práce SOČ (vnější desky, přebal)

Více

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Prohlášení Poděkování (doporučené) Abstrakt (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1. Úvod 1.1. Cíl práce (doporučené)

Více