Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický manuál pro vypracování seminární práce"

Transkript

1 Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní text, rozsah, úprava seminární práce 2.4. Členění textu 2.5. Označení tabulek a obrázků 2.6. Číslování stránek 2.7. Odkazy, doslovné citace 2.8. Soupis bibliografických citací 2.9. Závěrečné hodnocení práce pedagogem 1

2 1. Význam a cíl seminární práce Seminární prací má student prokázat schopnost: aplikovat teoretické vědomosti získávané při studiu na řešení konkrétních problémů, využívat mezipředmětové poznatky a souvislosti, práce s odbornou literaturou, orientace v odborné literatuře, aplikace výzkumných metod a zásad psaného projevu, které se učí během studia, prokázat hlubší porozumění k danému tématu. Seminární práci musí student vypracovat samostatně za metodického vedení zadavatele práce. Měla by přinést nové poznatky, závěry a názory, ke kterým student dospěl. Téma seminární práce navrhuje zadavatel práce nebo student. 2. Formální úprava seminární práce 2.1 Titulní stránka Technická univerzita v Liberci Studijní program: B 5341 Ošetřovatelství (B 3944 Biomedicínská technika) Studijní obor: 5341R009 Všeobecná sestra (3901R032 Biomedicínská technika) Název seminární práce Jméno a příjmení autora Rok zpracování 2.2 Řazení jednotlivých listů seminární práce Titulní stránka Obsah Seznam použitých zkratek a symbolů Vlastní práce Soupis bibliografických citací Seznam příloh 2.3 Vlastní text, rozsah a úprava seminární práce Text práce se obvykle píše v 1. osobě množného čísla my, využívá se neosobních vazeb a trpného rodu. Obsah textu 2

3 Výzkumná seminární práce Úvod Cíl Stanovení hypotéz Teoretická část vymezení a utřídění základních pojmů daného tématu. Výzkumná část: metoda výzkumu, výběr respondentů, popis studováného souboru, metodika sběru dat, prezentace a rozbor výsledků, vyhodnocení výsledků verifikace hypotéz, návrh doporučovaných opatření. Závěr práce Seznam použité literatury, další studijní prameny a zdroje Kazuistika Úvod Cíl Teoretická část: definice a charakteristika onemocnění, patofyziologie onemocnění, diagnostika, terapie, komplikace, prognóza, prevence onemocnění, edukační intervence. Praktická část ošetřovatelský proces Závěr práce Seznam použité literatury, další studijní prameny a zdroje Rozsah a úprava práce Vysvětlit použité zkratky: Pokud použijeme v práci zkratek, měli bychom vysvětlit jejich význam v seznamu zkratek nebo je uvést poprvé v textu celé správné a v nezkrácené formě se zkratkou v závorce. Např. vysoká škola (dále jen VŠ). Rozsah počet stran stanoví zadavatel. Dolní hranice požadovaného rozsahu je považována za minimum, je podmínkou pro přijetí práce k hodnocení: seminární práce - 15 stran (% poměr teoretické a praktické části 50 : 50), kazuistika 15 stran (% poměr teoretické a praktické části 30 : 70). Základní technické údaje v textovém editoru MS Word řádkování 1,5 velikost písma 12 typ písma Times New Roman (stejný typ písma v textu i u nadpisů) velikost písma 12-16, (nadpis kapitoly 16, podkapitoly 14) zarovnání vlevo citát delší než 3 řádky tvoří samostatný odstavec s řádkováním 1, obsah velikost písma 11, řádkování 1 okraje nahoře 2,5 cm, dole 2,5 cm, vpravo 2,5 cm, vlevo 3,5 cm zarovnání textu do bloku jednostranný tisk formát A4 V celém textu zachovávat jednotnou grafickou úpravu 2.4 Členění textu 3

4 nový odstavec začíná po 5 prázdných úhozech zleva, textový odstavec (je bez nadpisu) mívá 10 až 15 řádků mezi odstavci vynechat 1 řádek, mezi kapitolami 2 řádky za nadpisy se tečka nedělá číslování kapitol, oddílů, pododdílů 1 Název kapitoly (1.úroveň) 1.1 Oddíl (2. úroveň) 1.2 Oddíl Pododdíl (3. úroveň) Pododdíl 2 Název kapitoly. ČSN 2145 Dokumentace Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory. 2.5 Označení tabulek a obrázků nadpisy tabulek se píší nad tabulku, např.: Tab. 1 Přehled potřeb; nadpisy obrázků (grafy, ilustrace, fotografie aj.) se píší pod obrázek, např.: Obr. 1 Graf vývoje populace; na každou tabulku nebo obrázek musí být v textu odkaz; vkládáme je na potřebné místo v textu, kde se o nich pojednává, nejpozději na následující stránku. 2.6 Číslování stránek Stránky musí být očíslovány. Číslují se všechny stránky práce, počínaje první fyzickou stránkou, ale na některých se číslo nezobrazuje: prázdné stránky, titulní strana. Číslujeme souvisle arabskými čísly umístěnými většinou dole uprostřed nebo u pravých stránek vpravo. mohou být číslovány samostatně. 2.7 Odkaz Je stručná forma citace vsunutá do pokračujícího textu nebo připojená jako poznámka na stránce dole, na konci kapitoly nebo na konci celého textu (nejčastěji). Doslovná citace Musí být vyznačena (uvozovky, kurzíva). V odkazu na literaturu v textu musí být uvedena strana (Novák, 2005, s. 50). 2.8 Soupis bibliografických citací Seznam použité literatury představuje důležitou součást bakalářských, diplomových a ostatních písemných prací. Je obvykle uváděn na konci rukopisu před přílohami. Seznam 4

5 použité literatury nese název Soupis bibliografických citací. Tento název odpovídá stylu nadpisu kapitoly. Je to souhrn údajů o citované publikaci nebo její části, umožňuje její identifikaci. Zpracování jednotlivých bibliografických citací a jejich soupisu se řídí normami ČSN ISO 690 Bibliografické citace, obsah, forma a struktura. ČSN ISO Bibliografické citace, elektronické dokumenty nebo jejich části. Literatura bývá zpravidla uspořádána abecedně podle autorů nebo v číselné posloupnosti takovým způsobem, jenž odpovídá pořadí odkazů v textu. 2.9 Závěrečné hodnocení práce pedagogem Poslední stranu práce ponechat pro hodnocení: formální úprava seminární práce (dodržení výše uvedených podmínek), za jazykovou správnost a stylizaci projevu odpovídá autor, obsahová stránka práce, výběr tématu práce, stanovení cíle, hypotézy, metodika výzkumu, prezentace výsledků, přínos seminární práce, využití studijních pramenů, práce s literaturou a s PC. 5

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

Pokyny pro vypracování absolventské práce

Pokyny pro vypracování absolventské práce Pokyny pro vypracování absolventské práce 1. Úvodní ustanovení a) Tyto pokyny jsou určeny pro vnitřní potřebu Vyšší odborné školy sociální práce EA. b) Cílem pokynů je podat studujícím, vedoucím i oponent-ům/kám

Více

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Prohlášení Poděkování (doporučené) Abstrakt (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1. Úvod 1.1. Cíl práce (doporučené)

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Vzory grafické úpravy desek, titulní strany a úvodních stránek práce SOČ 2010/2011 OBSAH Obrázky, vzory úpravy: Obrázek 1: Vzor úpravy desek práce SOČ (vnější desky, přebal)

Více

Název modulu: Jak správně citovat?

Název modulu: Jak správně citovat? Název modulu: Jak správně citovat? Cíl textu: Doplnit animovanou přednášku o textovou formu a umožnit její tisk Rozšířit základní znalosti o praktické postupy citování, odkazování Základní pojmy: citát

Více

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STUDENTSKÝCH TEXTŮ NA KATEDŘE POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ ZČU V PLZNI verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni Tento dokument obsahuje základní

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti a dělá dobrý dojem při posuzování práce.

Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti a dělá dobrý dojem při posuzování práce. Struktura obsahu teoreticky zaměřené práce V tomto návrhu se vyžaduje od autora práce, aby prokázal vhodným návrhem řazení kapitol a subkapitol (i jejich označením), že dokáže podat téma a řešení přehledným

Více

Osteologický bulletin

Osteologický bulletin Osteologický bulletin Pokyny pro autory Profil časopisu: OSTEOLOGICKÝ BULLETIN je periodikum, zabývající se klinickou a laboratorní problematikou kostního metabolismu v celé šíři, jak ve vlastních základních,

Více

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS POKYNY PRO AUTORY Časopis uveřejňuje přehledné práce, původní práce, metodická sdělení, kazuistiky a krátká sdělení: dopisy redakci, diskusní příspěvky, recenze literatury,

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Búřil CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 1. STRUČNÝ POPIS PROCESU ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Pro jednodušší pochopení požadavků na podklady pro příspěvky do časopisu Soudní inženýrství

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc.

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Úprava diplomových prací Ing. Vilém Sklenák, CSc. KIZI, červenec 2002 Obsah Několik slov úvodem 1 1 Výběr tématu diplomové práce 2 2 Struktura diplomové práce 3 3 Obsahové náležitosti 4 4 Abstrakt 5 4.1

Více

Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Bibliografické citace souhrn údajů o citované publikaci nebo její části, umožňuje její identifikaci Literatura bývá

Více

Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání

Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání Studijní opory (materiály) V širším slova smyslu to jsou veškeré studijní a informační zdroje, které jsou speciálně připravené a využívané v distančním vzdělávání.

Více