Informace o Xi anu (provincie Shaanxi, Čína)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o Xi anu (provincie Shaanxi, Čína)"

Transkript

1 Informace o Xi anu (provincie Shaanxi, Čína) 1. Představení provincie obecné informace Čínská lidová republika je administrativně rozdělena na 22 provincií, 5 autonomních oblastí, 4 municipality a 2 zvláštní administrativní oblasti. Významnou provincií, která se rozprostírá ve středu Číny, je Shaanxi, jejíž hlavní město je Xi an (Ši-an). Tento region, díky své geografické poloze, je vlastně kolébkou čínské civilizace, která měla hlavní město právě u Xi anu (pokládáno za výchozí bod hedvábné stezky ), a to mnohem dříve, než tuto funkci později převzal Peking. Sídlilo zde 13 dynastií a nejznámější památkou z jejich panování je slavná terakotová armáda císaře Qina. Terakotova armáda ilustrační obrázek Provincie leží na středním toku Žluté řeky, v severojižním směru je dlouhá cca tisíc kilometrů, na ose východ-západ je široká zhruba 360 km. Shaanxi patří mezi rychle se rozvíjející oblasti Číny, ukazatel HDP rostl v posledním desetiletí nad 10% ročně, v roce 2005 dosáhl hodnoty 367,5 mld RMB a v roce 2006 již 438,4 mld RMB (1 USD = cca 7,8 RMB). Provincie má obrovské zásoby uhlí, neželezných kovů, stavebního materiálu atd., významné jsou i vodní zdroje. Do tvorby HDP přispívá nejvíce sekundární sektor s podílem 50,3%. Provincie je důležitou zemědělskou oblastí a produkce obilí, olejnin, zeleniny, tabáku, jablek a čínských kaštanů ji řadí na přední místa v ČLR. Energetika je hlavním pilířem hospodářského rozvoje provincie. Rozloha: Počet obyvatel: Hustota obyvatel: cca 180 ob./ km 2 Národnostní složení: 205,8 tisíc km 2, 110 správních oblastí 37 mil., z toho 37 % žije ve městech a 63% na venkově většinu obyvatelstva tvoří Chanové (etniční Číňané), dalšími početnějšími národnostními skupinami jsou: Mandžuové, Hui, Mongolové, Tibeťané Hlavní město: Klimatické podmínky: Oblast hraničí: Xi an, cca 7 mil. obyvatel tři klimatické zóny od mírné po subtropickou, průměrné roční teploty 9 16 C, roční srážky jsou od 400 do 800 mm s osmi provinciemi, respektive autonomními oblastmi či samostatným městem: Shanxi, Henan, Hubei, Chongqing, Sichuan, Gansu, Ningxia a Vnitřní Mongolsko.

2 Provincie Shaanxi 2. Ekonomika HDP provincie v r dosáhl 438,4 mld RMB (1 USD = cca 7,8 RMB), což je v porovnání s předchozím rokem růst 19%. Stejný nárůst byl i u HDP na hlavu, který dosáhl RMB. Poměr mezi přidanou hodnotou podle jednotlivých sektorů, tj. primární, sekundární, terciální, je 11,4 : 50,3 : 38,3. Nerostné bohatství: severní část provincie Shaanxi má obrovské zásoby uhlí, plynu a ropy a energetika je tak hlavním pilířem hospodářského rozvoje provincie. Průzkum zásob ještě není zcela kompletně dokončen, ale prokázané zásoby provincie činí 163 mld tun uhlí, 1,1 mld tun ropy a 586 mld m 3 zemního plynu. S ohledem na nedostatek těchto zdrojů ve východních provinciích Číny vyvstává otázka potřeby přepravy těchto surovin, například zemního plynu, ke spotřebitelům na východě. Město Yulin na severu provincie je druhé město produkující nejvíce uhlí v Číně. Vytěžené uhlí a ropa se používají v místním chemickém průmyslu. Provinční vláda zde zamýšlí vybudovat chemickou průmyslovou základnu. Existují zde rovněž plány na výstavbu závodu na zkapalnění uhlí. Významné jsou zásoby zlata, jsou páté největší v zemi, v získávání zlata je provincie dokonce na čtvrtém místě v Číně. Produkce molybdenu představuje polovinu celkové čínské produkce. Energetika: provincie buduje tepelné elektrárny, počítá se s tím, že pravděpodobně 1/3 své výroby elektřiny vyveze do sousedních regionů, proto bude potřeba posílit přenosovou soustavu. Perspektivu zde mají i elektrárny na biomasu, např. kanadská firma Richway Group by měla investovat 2 mld RMB do 4 nových elektráren na biomasu ve městě Xi an. Průmysl: jeho růst v roce 2006 proti předchozímu roku představoval 18%. Investice do fixního kapitálu dosáhly ve stejném roce výše 229 mld RMB. 2

3 Provinční vláda vybrala několik hlavních odvětví, která se mají rozvíjet přednostně; jde o elektrotechnický průmysl a strojírenství, farmacii, chemii a potravinářský průmysl, energetiku a cestovní ruch. Hlavní město Xi an vyrábí polovinu celkové průmyslové produkce provincie, nachází se zde telekomunikační, farmaceutický, elektrotechnický, letecký, optický, automobilový a textilní průmysl. Je zde mnoho vzdělávacích a výzkumných institucí. Provinční vláda zahájila politiku plné či částečné privatizace větších státem vlastněných podniků. Většina malých státem vlastněných firem je už alespoň částečně privatizována. Zemědělství: důležitou prioritou je produkce jablek; nachází se zde 700 tisíc ha sadů a je zde největší čínský podnik na výrobu jablečného moštu. V roce 2004 vyprodukovala Shaanxi 5,6 mil. tun jablek, což představuje 23% z celkové úrody v Číně. Cca 90% z výroby jablečného koncentrátu je vyváženo do zahraničí a velkým dílem přispívá k přebytku zahraničního obchodu provincie. Yangling University of Agriculture and Forestry Science and Technology je důležité chovné centrum pro klonované ovce. Provincie je také důležitou základnou pro výrobu průmyslových hnojiv a biologických výrobků. Doprava: celková délka železnic činí více než 4300 km. Xi an je jedním ze šesti největších železničních středisek osobní dopravy v Číně. Celková délka silnic přesahuje 50 tisíc km, dálnice z toho tvoří celkem 1300 km. Letiště v Xi anu je důležitým leteckým centrem západní Číny, má více než 120 domácích a mezinárodních letů (New York, Londýn, Paříž, Frankfurt atd.). Díky hornaté krajině není dopravní infrastruktura v provincii dobrá, proto většina investic provinční vlády do nemovitostí směřuje na infrastrukturní projekty (např. výstavba dálnic, tunelů, vysokorychlostních železničních tratí, výstavba a oprava silnic na venkově, rozšíření letiště). Projekčně se připravují plány, jak časově zkrátit přepravní vzdálenost do měst jako jsou Zhengzhou, Lanzhou, Chongqing, Taiyuan a Wuhan na dobu kolem 8 hodin. Ceny a příjmy obyvatel: index spotřebních cen vzrostl v roce 2006 proti roku 2005 o 1,5%, nákupní ceny surovin, paliv a energií o 5,7%. Maloobchodní prodej se zvýšil o 15% na 152 mld RMB. Disponibilní roční příjmy na hlavu v městských oblastech vzrostly o 12% na 9268 RMB, na venkově jen o 10% na 2833 RMB. Produkce významných položek v r. 2005: uhlí 108 mil. tun ropa 18 mil. tun zemní plyn 8,1 mld m 3 surová ocel 3,0 mil. tun cement 20 mil. tun chemická hnojiva 1,2 mil. tun auta 42 tisíc kusů barevné televizory 1,4 mil. kusů obiloviny 12 mil. tun zelenina 8,7 mil. tun bavlna 78 tisíc tun jablka 5,6 mil. tun čaj 11,4 tun 3

4 3. Zahraniční obchod Shaanxi patří k dynamicky se rozvíjejícím provinciím Číny, např. v roce 2006 zahraniční obchod zaznamenala růst obratu ve výši 17% a dosáhl hodnoty 5,36 mld USD. Export provincie Shaanxi se zvýšil o 18% a činil v uvedeném období 3,63 mld USD; firmy se zahraničním kapitálem se na vývozu podílely více jak 10%. Ve vývozu dominovaly stroje, elektronické, textilní a zemědělské výrobky. Dovoz, který se zvýšil o 15,4%, dosáhl 1,73 mld USD, firmy se zahraniční účastí se na něm podílely cca 34%. V roce 1999 zahájila centrální vláda kampaň na přilákání zahraničních investic do západní a střední Číny. Kampaň zahrnuje rozvoj infrastruktury, daňové pobídky a propagaci západních provincií na veřejnosti. Vývoj přílivu přímých zahraničních investic (FDI) ukazuje níže uvedená tabulka; realizované FDI v mil. USD vykazují v provincii Shaanxi rychlý růst: Shaanxi Celkem FDI v Číně Zdroj: odhad místní vlády a China Statistical Yearbook V Shaanxi je několik rozvojových zón na provinční úrovni, na celonárodní jsou: Xi an National High-Tech Industrial Development Zone, Xi an Economic Technology Development Zone, Baoji High-Tech Zone, Yangling Agricultural High-Tech Industries Demonstration Zone, Podporované sektory pro zahraniční investory: - IT, vývoj softwaru; - bioléčiva; - výroba letadel; - chemický průmysl: využití uhlí a ropy; - zpracování zemědělských produktů; - rozvoj vodní energie. Do provincie přicházejí zahraniční banky přilákány centrální politikou ČLR na podporu západních provincií. Např. v lednu 2005 získala pobočka Bank of East Asia v Xi anu povolení provádět operace v RMB a další zahraniční finanční instituce kupují minoritní podíly v místních bankách. Informace o některých pobídkách pro zahraniční podnikatele Pobídky platí pro společné podniky, domácí podniky, které spolupracují se zahraničními subjekty, a čistě zahraniční podniky, jež odpovídají příslušným státním předpisům. 4

5 Podniky s produkcí určenou na vývoz, podniky přinášející vyspělé technologie a projekty v zemědělství, lesnictví a živočišné výrobě, energetice, dopravní infrastruktuře, jsou osvobozeny od poplatků za využívání půdy. Výrobní podniky se zahraničním kapitálem mohou v první polovině trvání smlouvy být osvobozeny od poplatků za využívání půdy. Poté platí jen polovinu normálních poplatků. Zahraniční investoři, jejichž působení je spojeno s využíváním půdy v oboru infrastrukturních projektů nebo jiných produktivních projektů, si mohou potřebné pozemky pronajmout. Nejdelší doba pronájmu je sedmdesát roků. V průběhu nájmu mohou pozemky pronajmout třetím subjektům nebo jim je přenechat úplně, mohou je také použít jako zástavu. Podniky založené zahraničními investory, které vyrábějí pro vývoz, podniky se zavedenými vyspělými technologiemi a projekty spojené se zemědělskou výrobou, lesním hospodářstvím, chovem dobytka, s energetikou a dopravou, jsou osvobozeny od daně ze zisku, městských daní z nemovitostí a dalších poplatků spojených s provozováním motorových vozidel. Pokud by tyto podniky měly po uplynutí lhůty osvobození od daní a poplatků ještě potíže, mohou u příslušného finančního úřadu pořádat o prodloužení osvobození od daní a poplatků. Pokud by měl podnik se zahraniční kapitálovou účastí ze zvláštních důvodů zájem na předčasném odpisu, podá si u příslušného úřadu žádost, které bude za normálních okolností vyhověno. 4. Informace o městě Xi an Xi an je nejen hlavním městem provincie, ale i obchodním centrem pro velký region severozápadní Číny (zahrnuje provincie Shanxi, Gansu, Ningxia, Xinjiang a Vnitřní Mongolsko). Má 2000 vědeckých a technologických institucí, z nichž 50 je centrální vládou uznáno jako vyspělé. Tímto ukazatelem se dle provinční vlády řadí město na třetí místo za Pekingem a Šanghají. Hodně studentů však odchází za lepším výdělkem a možnostmi právě do uvedených dvou měst. Odhady ukazují, že město Xi an přiláká cca 80% z celkových FDI, které směřovaly do provincie Shaanxi. Hospodářské údaje města v roce 2005 : HDP na hlavu RMB Roční růst HDP 13,1% Růst cen 0,3% Užité FDI 571 mil. USD Roční změna užitých FDI 107% Vývoz 2,635 mld USD Růst vývozu 29,5% Dovoz 1,266 mld USD Růst dovozu 19,7% Zdroj: odhad místní vlády 5

6 Xi an vyrábí polovinu celkové průmyslové produkce provincie, nachází se zde telekomunikační, farmaceutický, elektrotechnický, letecký, optický, automobilový a textilní průmysl. Město je hlavní základnou čínského leteckého průmyslu. V oblasti sídlí řada podniků vyrábějících velká letadla, zkušební institut, škola pro piloty a technické školy se zaměřením na letecký průmysl. V roce 2003 byl v Xi anu otevřen první výzkumný institut leteckého designu v Číně, který může zaměstnat až 2800 pracovníků a zaměřuje se na vývoj civilních, dopravních a bombardovacích letounů. V oblasti výroby letadel zde operují Xian Aircraft Industry Group a její dceřinná společnost Xian Aircraft Manufacturing Corporation. Firma vyrábí dopravní letadla a dodává některé konstrukční prvky pro letadla firmy Boeing. V roce 2005 vyrobila firma Xian Aircraft dvě letadla značky MA60 (v Číně vyvinuté turbovrtulové letadlo pro 60 cestujících). Od roku 2008 chce ročně vyrábět cca 40 těchto letadel a vyvážet je na africký a asijský kontinent. Město uvažuje o založení leteckého technologického parku. V nejdůležitější provinční rozvojové zóně (High-Tech Development Zone) se nachází firmy především z oborů elektroniky, informatiky, elektromechaniky, chladírenské techniky a biomedicíny. Zóna usiluje o rozvoj lehkého, potravinářského, strojírenského a farmaceutického průmyslu. Od svého založení v roce 1993 se zde usídlilo kolem 400 společností založených se zahraničním partnerem, se zahraničními investicemi v hodnotě přes 700 mil. USD. V zóně jsou např. společnosti General Motors, Mitsubishi, Rolls Royce, Swire Group a Siemens. Své záměry zde mají i firmy z pivovarského průmyslu (Kingway, Tsingtao). 4. Mezinárodní spolupráce Shaanxi Provincie Shaanxi udržuje speciální přátelské vztahy s několika státy (a městy), mezi něž patří: regiony a města v USA, Japonsku, Belgii, Itálii, Maďarsku, Brazílii, Německu, Rusku, Nizozemí a Thajsku. Samotné město Xi an má téměř 20 takových kontaktů. Z ostatních měst provincie má nejvíce mezinárodních vztahů Xianyang (6). 5. Ekonomická spolupráce mezi ČR a Shaanxi Vzhledem k potenciálu provincie Shaanxi navštívil v souvislosti s cestou do asijských zemí prezident republiky Václav Klaus ve dnech září 2006 rovněž Xi an, kde měl jednání s guvernérem provincie a dalšími čínskými představiteli. Zúčastnil se podnikatelského fóra, které bylo při této příležitosti pořádáno ve spolupráci obchodně-ekonomického úseku ZÚ Peking, Svazu průmyslu a obchodu ČR a čínské hospodářské komory CCPIT. Na semináři byla představena Česká republika a prezentovaly se zúčastněné české firmy (akce se zúčastnilo 25 českých firem a 150 zástupců čínských firem a organizací). Při této příležitosti dne podepsali zástupci SPD ČR a s provinční pobočky Čínské rady pro rozvoj zahraničního obchodu (CCPIT) Memorandum o spolupráci. Kontakty byly navázány i s provinční pobočkou Národní rozvojové a reformní komise, která má v Číně důležitou pozici např. při rozhodování o investicích. V provincii Shaanxi je možnost uplatnění následujících českých výrobků a oborů: - zařízení k výstavbě produktovodů (např. zásobníky na plyn), - zařízení pro bezpečnost práce v dolech, - dodávky pro chemický průmysl, 6

7 - zařízení pro výzkumná a vývojová centra, - dodávky pro výstavbu elektráren (tepelných či na biomasu), - technologie na úpravu vody, výstavba čističek odpadních vod, - technologie na výstavbu silniční a železniční infrastruktury, - dodávky řídících dopravních systémů, - dodávky pro farmaceutický, optický, elektrotechnický, automobilový, letecký a textilní průmysl. Dalšími možnostmi jsou služby a poradenství v oblastech: bezpečnost práce v dolech, certifikace, reality, překladatelství, či cestovní ruch. Provincie jihozápadní a západní Číny jsou v rámci hospodářské politiky centrální čínské vlády považovány za rozvojový region z hlediska industrializace a podpory ekonomického rozvoje. Jedná se o velmi rozlehlou oblast s výrazně rostoucím trhem, avšak také s podmínkami pro obchodování a investování, jež mají svá specifika. Podpora centrální vlády vytváří zajímavé podmínky pro zahraniční obchodníky a investory. Z výše uvedených důvodů je plánována česká účast formou Národní výstavy ČR na veletrhu v Xi anu. Zpracoval Mgr. Ing. Aleš Uchytil teritoriální odbor MPO

Souhrnná teritoriální informace Slovensko

Souhrnná teritoriální informace Slovensko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

VIETNAM souhrn informací o VSR

VIETNAM souhrn informací o VSR VIETNAM souhrn informací o VSR Oficiální název státu : Vietnamská socialistická republika Noc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam Rozloha : 331 114 km2 Počet obyvatel, hustota na km2, podíl ekonomicky činného

Více

Souhrnná teritoriální informace Malta

Souhrnná teritoriální informace Malta Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Římě (Itálie) ke dni 30.03.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2.

Více

Hospodářský vývoj Číny: Příležitost?

Hospodářský vývoj Číny: Příležitost? Hospodářský vývoj Číny: Příležitost? Prof. Michal Mejstřík, PhDr. Tomáš Merkner a kol. EEIP, a.s. C Verze č. 3 z 24.února 2005 1 Upozornění Tato prezentace vznikla za použití výhradně veřejně dostupných

Více

LENINGRADSKÁ OBLAST INVESTICE, BUSINESS, PARTNERSTVÍ PROFIL REGIONU

LENINGRADSKÁ OBLAST INVESTICE, BUSINESS, PARTNERSTVÍ PROFIL REGIONU LENINGRADSKÁ OBLAST INVESTICE, BUSINESS, PARTNERSTVÍ PROFIL REGIONU 2008 1 Vážení přátelé! V oblasti ekonomiky a sociální sféry je Leningradská oblast jedním z nejvíce rozvinutých subjektů Ruské Federace.

Více

Souhrnná teritoriální informace Kypr

Souhrnná teritoriální informace Kypr Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nikosii ke dni 01.04.2009 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Vietnam

Souhrnná teritoriální informace Vietnam Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hanoji ke dni 01.09.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Kypr

Souhrnná teritoriální informace Kypr Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nikosii ke dni 01.12.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020

STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020 STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020 Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina Jihlava, 2012 OBSAH ÚVOD...3 ANALYTICKÁ ČÁST...4 1. VYSOČINA JAKO VENKOVSKÝ PROSTOR...4 2. LIDÉ NA VYSOČINĚ...7 2.1.

Více

Souhrnná teritoriální informace Uganda

Souhrnná teritoriální informace Uganda Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abeba (Etiopie) ke dni 18.05.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU DÁNSKO ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU Oficiální název státu (v českém i místním úředním jazyku) Česky: Dánské království Dánsky: Kongeriget Danmark Anglicky: Kingdom of Denmark Rozloha Vlastní Dánsko:

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

Postavení sektoru služeb ve Velká Británii

Postavení sektoru služeb ve Velká Británii Postavení sektoru služeb ve Velká Británii Odbor mnohostranné a společné obchodní politiky Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR červen 2007 Velká Británie 1. Význam služeb v národní ekonomice Velké Británie

Více

Souhrnná teritoriální informace Vietnam

Souhrnná teritoriální informace Vietnam Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hanoji ke dni 02.04.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

ÚSTECKÝ KRAJ. Otevřená náruč investicím! ČESKÁ REPUBLIKA

ÚSTECKÝ KRAJ. Otevřená náruč investicím! ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTECKÝ KRAJ Otevřená náruč investicím! ČESKÁ REPUBLIKA 1 2 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ ÚSTECKÉHO REGIONU Základní údaje o Ústeckém kraji Geografické umístění Ústeckého kraje Členění Ústeckého kraje - hlavní

Více

Souhrnná teritoriální informace Bahamy

Souhrnná teritoriální informace Bahamy Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně ke dni 27.03.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Teritoriální seminář Praha 29.4.2010. Ing. Jan Erben CSc.

Teritoriální seminář Praha 29.4.2010. Ing. Jan Erben CSc. Teritoriální seminář Praha 29.4.2010 Ing. Jan Erben CSc. 1. Základní údaje o zemi: Oficiální název státu: Ukrajina ( nezávislost od 24. 8. 1991) Geografická poloha: Země leží na vnější hranici EU (spojnice

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11/ ročník 2009 /30. 12.2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Strukturální dopady

Více

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE...

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... 3 2.1 POSTAVENÍ KRAJE... 3 2.2 OBYVATELSTVO... 4 2.3 OBLAST VEŘEJNÝCH SLUŽEB... 6 2.4 EKONOMIKA... 9 2.5 DOSTUPNOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA... 13

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013

Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013 Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013 Za MPO zpracovaly: Sekce průmyslu, Sekce energetiky, Sekce správní. Externí spolupráce: Ministerstvo zemědělství (MZe), Ústav

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Duben 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 7 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2005 7 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3 III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13 Verze 2.3 Ostrava 21. 6. 2006 OBSAH OBSAH Seznam tabulek Seznam grafů Seznam zkratek Úvod 9 1 Sociálně-ekonomická analýza 10 1.1 Výchozí

Více

Rumunsko. 1. Význam služeb v národní ekonomice Rumunska

Rumunsko. 1. Význam služeb v národní ekonomice Rumunska Rumunsko 1. Význam služeb v národní ekonomice Rumunska Globalizace a integrace do EU, větší specializace v obchodě, delokalizace a příliv PZI všechny tyto faktory vytváří v Rumunsku nové příležitosti pro

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Export do Kazachstánu. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Astaně 2012. František Trojáček

Export do Kazachstánu. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Astaně 2012. František Trojáček Export do Kazachstánu manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR v Astaně 2012 František Trojáček Úvodník autora atraktivnost Kazachstánu Kazachstán je zemí, která se v mnohém vymyká středoasijským měřítkům.

Více

Turecko obchodní partner ČR

Turecko obchodní partner ČR Partner přílohy II/III Vážení čtenáři deníku E15, dovolte mi, abych vás pozdravil a nabídl vám přílohu věnovanou Turecku a jeho vzájemným vztahům s Českou republikou. Od počátku našich diplomatických kontaktů

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více