POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU EVVOP V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ, DLE PŘÍLOH III SMĚRNICE MŽP Č.6/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU EVVOP V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ, DLE PŘÍLOH III SMĚRNICE MŽP Č.6/2010"

Transkript

1 POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU EVVOP V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ, DLE PŘÍLOH III SMĚRNICE MŽP Č.6/2010 OBSAH 1. DEFINICE POJMŮ 2 2. ŮVOD 3 3. PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI 4 4. VÝZVY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Maximální limity celkové dotace: Podací místo 7 5. POSTUP PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI 7 6. ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ K PODPOŘE DALŠÍ ADMINISTRACE PROJEKTU UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ VÝDAJE PROJEKTU Uznatelné náklady u akcí v programu III.1 (investiční akce): Uznatelné náklady u akcí v programů III.2 a III.3 (neinvestiční akce): KONTAKTY 17 1/17

2 1. DEFINICE POJMŮ Akceptace žádosti Potvrzení formální úplnosti a přijatelnosti žádosti (projektu); umožňuje postoupení žádosti v procesu administrace k věcnému hodnocení žádosti (projektu). Celkové náklady Souhrn všech výdajů vztahujících se k projektu, které jsou vynaloženy v souladu s cíli příslušné oblasti podpory v rámci Programu, jsou přímo a výhradně spojeny s realizací projektu a jsou součástí jeho rozpočtu, jsou řádně doloženy účetními doklady (tj. zejména fakturou, kupní smlouvou, pokladním dokladem, mzdovým listem, výkazem práce apod.), jsou prokazatelně zaplaceny ze strany příjemce podpory a jsou uskutečněny nejdříve po datu akceptace žádosti. Celkové uznatelné náklady Celkové náklady projektu snížené o neuznatelné položky, které není možné hradit z Fondu v rámci Národních programů. Fond Státní fond životního prostředí ČR, dále je Fond Oblast podpory (podprogram) Podrobnější členění programu na dílčí podprogramy (oblasti podpory) vymezující, jaké typy projektů mohou byt v rámci příslušného programu podpořeny. Kontaktní osoba žadatele - osoba pověřena jednáním se Fondem Osoba zplnomocněná statutárním zástupcem žadatele k jednání s Fondem ve věci příslušné žádosti, tj. ve vztahu k podání žádosti do Národních programů: k poskytování a přebírání dokumentů a veškerých dat a informací v souvislosti s příslušnou žádostí, případně k dalším úkonům, ke kterým byla statutárním zástupcem taxativně zplnomocněna, při případných opravách, doplnění žádosti apod. se pracovníci Fondu obracejí na tuto osobu. Neuznatelný náklad Jakýkoliv náklad, který není v souladu s právními předpisy, schváleným rozpočtem, projektem uzavřenou smlouvou, a který nesplňuje kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Obecně neuznatelné položky jsou uvedeny výčtem ve smlouvě o poskytnutí podpory Podací místo Pracoviště pověřené příjmem žádosti do Národních programů v listinné podobě: pro žádosti v rámci Příloh III = centrála Fondu v Praze - podatelna. Program V textu Pokynů je myšlen Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství. Projekt Konkrétní ucelený projektový záměr, který žadatel předkládá s cílem získat dotaci v rámci Programu. Projekt je prezentován ve formě žádosti a souborem povinných a případně nepovinných příloh. Projekt 2/17

3 musí splňovat formální náležitosti a být v souladu s podmínkami programu, tzn. přispívat k naplnění cíle a zaměření příslušného opatření. Projektem se obecně rozumí jedinečná soustava činností směřujících k předem stanovenému a jasně definovanému cíli, která má určený začátek a konec, která vyžaduje spolupráci různých profesí, váže jejich kapacity a jejich úsilí a využívá (případně spotřebovává) pro vytvoření cílových výstupů informace, materiál, peníze, schopnosti a dovednosti zúčastněných lidí. Přílohy III V textu Pokynů se rozumí Přílohy III Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, účinné od 1. května Přílohy stanoví formu a zaměření podpory v rámci Programu. Příloha III. 1 Nedílná součást Příloh III. Stanoví obecné zásady pro poskytování finančních prostředků z Fondu. Příloha III. 2 Nedílná součást Příloh III, specifikuje podmínky Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství. Rada Fondu Poradní orgán ministra ŽP, který projednává a doporučuje žádosti o poskytnutí podpory. Směrnice V textu pokynů myšlena směrnice MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky včetně dodatků. Statutární zástupce žadatele Legislativou definovaný zástupce žadatele, kompetentní k právním úkonům za žadatele. Ve vztahu k podání žádosti do NP zodpovídá za věcnou správnost a úplnost údajů ve formuláři žádosti parafuje případné opravy či doplnění žádosti, podepisuje čestná prohlášení a zplnomocňuje osoby pověřené jednáním s Fondem. Termín dokončení (realizace projektu) Termínem dokončení může být datum z předávacího protokolu o ukončení akce či jiný individuálně (dle opatření) stanovený termín (v případě stavební akce zpravidla kolaudační souhlas). Termín dokončení je specifikován ve smlouvě o poskytnutí podpory. Termín zahájení (realizace projektu) Pro účely Příloh III se za termín zahájení realizace považuje počátek svépomocných prací doložených mzdovými doklady, případně den uzavření první smlouvy o dílo, v případě stavebních prací ale den předání a převzetí staveniště. Termín zahájení je uveden ve smlouvě o poskytnutí podpory. Uznatelný náklad Za uznatelný náklad se považuje náklad, který je v souladu s právními předpisy, schváleným rozpočtem, projektem uzavřenou smlouvou, a který splňuje kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. 3/17

4 Výzvy pro podávání žádostí pro Přílohy III (dále výzva) Definují šíři oblasti podpory, do které jsou žádosti přijímány, alokace finančních prostředků pro konkrétní výzvu, výše podpory pro jednotlivá opatření, časový harmonogram a základní pravidla příjmu žádosti; jednotlivé výzvy jsou zveřejňovány na internetových stránkách Fondu. Žádost o poskytnutí podpory Žádost doložená na základě výzvy k předkládání žádostí na předepsaném Formuláři a s přílohami na podatelnu SFŽP. 2. ÚVOD Tyto pokyny jsou základním informačním materiálem pro potenciální předkladatele projektových žádostí do Programu podpory EVVOP (dále jen Program) v rámci tzv. Národních programů. Zahrnují informace, jaké kroky podniknout před podáním žádosti, jakým způsobem podat žádost, aby byla akceptována a co se s žádostí děje po její akceptaci. Všechny zdrojové informace k Národním programům a k možnosti předložení žádosti o poskytnutí podpory z Fondu jsou k dispozici na webových stránkách (sekce Národní programy). Základní dokumenty, které se vztahují k Programu, jsou následující: SMĚRNICE MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen Směrnice) včetně dodatků Přílohy III Směrnice (dále jen Přílohy III) Aktuální výzva pro předkládání žádostí podle Příloh III Formulář žádosti včetně seznamu požadovaných příloh a další, např. dokumenty vztahující se k zadávání veřejných zakázek Pokyny pro příjemce podpory v rámci národních programů Fondu. Všem žadatelům či úspěšným příjemcům doporučujeme sledovat výše zmíněné pravidelně aktualizované webové stránky a především pečlivě prostudovat veškerou aktuální dokumentaci k Programu. Kapitoly a podkapitoly Pokynů poskytují souhrn podmínek, postupů a náležitostí, které musí být splněny pro úspěšné podání žádosti o podporu z Národních programů. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o odkazy na dokumenty, které podrobněji rozpracovávají příslušné téma. Věříme, že tyto pokyny budou Vaším užitečným pomocníkem při získávání dotace na Vaše zajímavé záměry. Pokud se přesto objeví nějaký problém či nejasnost, neváhejte nás kontaktovat na kontaktech, uvedených v závěru této příručky. Přejeme Vám hodně energie, optimismu a samozřejmě hodně úspěšných projektů spolufinancovaných z Fondu. 3. PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI Pro správné podání žádosti je důležité, aby se žadatel seznámil s podporovanými oblastmi a podoblastmi a zároveň i s veškerými podmínkami Programu. Vyvaruje se tak přehlédnutí některé 4/17

5 z podmínek a z toho vyplývajícího pozdního zjištění, že na připravovanou akci není možné finanční podporu získat. Důležitým podkladem pro rozhodování potenciálních příjemců podpory při identifikaci jejich projektových záměrů jsou Přílohy III, aktuální Výzva pro předkládání žádostí a tyto Pokyny. Tyto dokumenty obsahují informace o Programu, Výzva definuje podporovaná opatření a zásady pro poskytování finančních prostředků z Fondu jsou uvedené v Přílohách III a Pokynech. Rady a tipy Na základě praktických zkušeností při administraci projektů doporučujeme zaměřit se před podáním žádosti na následující body a zodpovědět si příslušné otázky: Prostudujte si základní dokumenty, které definují podmínky pro získání podpory z vyhlášeného Programu. Udělejte si jasnou představu, jaký projekt chcete realizovat, a sestavte projektový záměr. Upozorňujeme, že zpracování žádosti ani projektová příprava nejsou uznatelnými výdaji. Vyjasněte si, jakým způsobem chcete projekt realizovat, za použití jakých prostředků a s jakými partnery. Po seznámení se s požadavky Programu kladené na žadatele při zpracováni projektu zvažte své časové a odborné možnosti. Neméně důležité je efektivní a správné rozvržení projektových etap z věcného i časového hlediska a zajištěni nezbytných finančních prostředků. Je vhodné si uvědomit možná rizika a případná riziková řešení. Kvalitní, správné a aktuální informace Vám mohou zaručit lidé na oficiálních kontaktních místech. Pomocí konzultací s příslušnými pracovníky Fondu předejdete zklamání a časové i finanční ztrátě v podobě projektu, který nesplňuje základní podmínky programu a nelze jej předložit v rámci konkrétní výzvy. Nevěřte nikomu, kdo Vám slibuje jistotu získání dotace systém výběru projektů spolufinancovaných z Fondu je transparentní, hodnocení projektů probíhá podle předem daných kritérií, vše je důsledně kontrolováno interními a externími audity. Na dotaci není právní nárok. Přípravu projektu můžeme popsat v následujících krocích: 1. krok Zvolit podporovanou aktivitu v rámci stanoveného Programu i podprogramu. Ověřit, zda subjekt, který žádá, splňuje základní podmínku zařazení do Programu podle Příloh III. 2. krok Identifikovat, zda typ žadatele, který chce žádat o podporu, odpovídá typu žadatele pro kterého je program/podprogram určen (viz kap.3.2). 3. krok Seznámit se s formou a výší podpory. Výše podpory u tohoto Programu je stanovena vždy v aktuální výzvě. 4. krok Projít podmínky účasti a případná omezení a zpřesnění podmínek Programu stanovené v Přílohách III a ve vyhlášené Výzvě k předkládání žádostí. 5. krok Seznámit se s uznatelnými/neuznatelnými výdaji daného programu/podprogramu. Naleznete v těchto Pokynech, kap krok 5/17

6 Seznámit se se základními podmínkami realizace projektu. Uvedeno v Přílohách III a upřesněno v platných Pokynech pro příjemce podpory v rámci Národních programů Fondu PODPOROVANÁ OPATŘENÍ V rámci tohoto Programu je možné žádat na následující podprogramy: III. 1 III. 2 III. 3 Program investiční podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství pro region NUTS II Praha. Program neinvestiční podpory rozvoje environmentálních poradenských center. Program neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP. Podrobnosti o cílech jednotlivých opatření a specifikace předmětu podpory jsou uvedeny v Přílohách III. 2 Směrnice. Zpřesnění či omezení Programu a dílčích podprogramů naleznete v aktuální Výzvě pro předkládání žádostí, tj. v rámci konkrétní výzvy mohou být vyhlášena pouze některá opatření k podpoře KDO MŮŽE ŽÁDAT V rámci tohoto Programu mohou obecně žádat právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, kromě nadací a nadačních fondů, zejména následující typy žadatelů: obecně prospěšné organizace (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění zákonů, v platném znění); územní samosprávné celky; občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění); účelová zařízení církví a náboženské společnosti, církevní právnické osoby, další právnické osoby ve smyslu zákona o církvích a náboženských společnostech; svazky obcí /dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění/; právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky (příspěvkové organizace a organizační složky); školy a školská zařízení; státní příspěvkové organizace; ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty včetně VVI podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky; zákon č. 341/2005 Sb.,o veřejných výzkumných institucích atd.). Typ žadatele, který může žádat, může být rovněž upřesněn v aktuální výzvě a může se lišit podle konkrétního podprogramu podpory FORMA A VÝŠE PODPORY I. 2. PŘED PODANIM ŽADOSTI Maximální výše podpory na jeden projekt v rámci tohoto Programu je stanovena v Přílohách III. 2 a může být upřesněna v aktuální výzvě. Jde o formu nevratné dotace na úhradu nákladů definovaných v cíli programu. Na určení celkové výše podpory může mít vliv stanovení uznatelných výdajů projektu (odečítají se neuznatelné výdaje projektu). 6/17

7 Dále je konkrétní finanční výše podpory limitována disponibilitou prostředků z celkové alokace na Program a danou Výzvu. 4. VÝZVY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Výzvy pro podávání žádostí jsou vyhlašovány v průběhu trvání programu. Obsahem každé výzvy jsou také následující informace: oblasti podpory, podoblasti podpory, typy projektů, na které jsou žádosti aktuálně přijímány, aktuální prioritní témata v rámci programu č. 3, typy žadatelů, kteří v rámci výzvy mohou podávat žádosti, časový harmonogram příjmu žádostí, základní pravidla příjmu žádostí, finanční alokaci v rámci dané výzvy případná omezení v rámci dané výzvy (finanční omezení, další povinné přílohy atd.) Maximální limit podpory v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory 1, a maximální pevné částky podpory jsou uvedené v následující tabulce podle vyhlášených programů s tím, že stanovené limity podpory může fond snížit v návaznosti na vyhodnocení ekonomiky podporovaného opatření Maximální limity celkové dotace: Číslo programu Název programu 1. Program investiční podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství pro region NUTS II Praha 2. Program neinvestiční podpory rozvoje sítí environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center 3 Program neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP Max. limit % a Kč dotace ze základu pro výpočet podpory 2 max. 70 % max. 30 mil. Kč/ 1 akce výše podpory bude stanovena v jednotlivých výzvách max. 80 % max. 3 mil. Kč/ 1 akce Vyhlášení výzvy se provádí prostřednictvím webových stránek Každá výzva má své průběžné pořadové číslo. Ke konci každého kalendářního roku bude na uvedených stránkách zároveň zveřejněn harmonogram a zaměření plánovaných výzev minimálně na následující kalendářní rok Podací místo Žádosti o poskytnutí dotace je nutné doručit doporučeně nebo přímo do podatelny Fondu na níže uvedenou adresu v uzavřených obálkách s označením: Podpora EVVOP Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, Praha 4 1 tj. z celkových uznatelných nákladů 2 tj. z celkových uznatelných nákladů 7/17

8 5. POSTUP PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI Podání žádosti v rámci výzvy do národních programů pro EVVOP popíšeme v několika na sebe navazujících krocích, kterým věnujeme samostatné podkapitoly. Jsou to: Vyplnění žádosti Kompletace žádosti včetně příloh Doručení žádosti na podací místo Opravy a doplnění žádosti Akceptace žádosti Vyplnění žádosti Prvním krokem při podání žádosti o podporu z Fondu je vyplnění formuláře žádosti v elektronické podobě (soubor Excel). Formulář žádosti je součástí každé aktuální Výzvy k předkládání žádostí (Příloha č. 1 Výzvy) a naleznete ho na adrese (záložka Národní programy, dokumenty ke stažení). Formulář žádosti o podporu je zpracován v souboru MS Excel obsahuje následující listy: Úvod Upozornění I. Projekt II. Plán realizace III. Rozpočet projektu IV. Zdroje financování V. Žadatel VI. Popis žadatele VII. Ostatní žádosti žadatele Partneři VIII. Prohlášení žadatele Vzor životopisu Vzdělání Jazykové schopnosti Další dovednosti Kontrolní seznam Průvodce vyplněním jednotlivých listů: List Úvod Na tomto listě vyplňuje žadatel pouze 2 údaje: Žadatel z nabízené lišty volí konkrétní podprogram, v rámci kterého podává žádost. Název žadatele, tj. obchodní jméno žadatele realizátora projektu, investora (Tento údaj je totožný s údajem na Listu Žadatel.) List Projekt V záložce 1.1 žadatel vyplňuje název projektu, tak aby nejlépe vystihoval podstatu činností. Pokud je název příliš dlouhý, navrhne vhodné zkrácení názvu. Tento název se poté přenáší do Rozhodnutí ministra a do smlouvy o poskytnutí podpory. V záložce 1.2 se vyplňuje umístění projektu, tj. kraj a obec, kde projekt bude realizován. V záložce 1.3 žadatel vyplňuje celkové náklady projektu v Kč, dále částku požadovanou z Fondu v Kč. Tato částka by měla být stanovena tak, aby nepřekročila procentní limit stanovený v aktuální výzvě pro 8/17

9 podporu daného opatření/programu. V záložce 1.4 uvede stručný obsah projektu dle stanovené osnovy (v českém i anglickém jazyce). List Plán realizace Žadatel vyplňuje délku projektu v měsících a předpokládaný termín zahájení a ukončení realizace projektu. (Tento termín se může v průběhu realizace měnit a je dále upřesněn ve Smlouvě o poskytnutí podpory.) Definice termínu zahájení a ukončení pro potřeby Programu je uvedena v těchto Pokynech (Definice pojmů). Žadatel vyplňuje plán aktivit, tj. žadatel prokazuje naplánování jednotlivých fází projektu v čase (Jedná se např. o fázi příprava projektu, realizační dokumentace, zadávací řízení, vlastní realizace projektu, zkušební provoz, trvalý provoz, závěrečné vyhodnocení projektu atp.) Tento plán aktivit nesouvisí s finančním plánem projektu. List Rozpočet projektu Žadatel vyplňuje tabulku podle předdefinovaných kapitol a položek. U neinvestičních programů podpory k agregovaným položkám připojuje v rámci Podrobného popisu projektu rozpis a komentář. U všech položek musí být vyplněna jednotka pro posouzení nákladovosti (úvazek, odměna za hodinu, odhadovaný počet hodin, cena za jednotku služby atd.) Rozpočet je v rámci podprogramu podpory III.2 a III.3 rozpočtem realizačním a do listu Rozpočet projektu se vyplňují všechny náklady akce, pokud bude projekt v době realizace generovat příjmy. V rámci podprogramu III.1 může být nahrazen nabídkovým rozpočtem vybraného dodavatele, který se stane nedílnou přílohou smlouvy o dílo. O uznatelnosti nákladů rozhoduje Fond. Částky v rozpočtu jsou maximální a mohou být měněny pouze v odůvodněných případech a stanoveným postupem (zveřejněným na sekce Národní programy). O změnu rozpočtu je potřeba žádat Fond předem. Bez písemného souhlasu (vyjádření) Fondu nelze akceptovat změny rozpočtu při žádosti o platbu. Při stanovení uznatelnosti nákladů na mzdové náklady vychází Fond z Katalogu prací ve veřejných službách a správě v platném znění a Nařízení vlády o platových poměrech. Při stanovení nákladů na opakovanou činnost musí žadatel uvést vlastní rozpočet na akci (například opakující se semináře, konference atd.) V rozpočtu projektu musí být uvedeny všechny předpokládané příjmy projektu generované projektem. Příjmy generované projektem mohou mít vliv na výši přiznané podpory. Pokud žadatel žádné příjmy generované projektem neočekává, vyplní do příslušného pole číslo 0. List Zdroje financování Žadatel vyplňuje tabulku podle předdefinovaných polí. List Žadatel Žadatel vyplňuje základní identifikační údaje a údaje o bankovním spojení. Vyplňuje se i kontaktní osoba, pokud se liší od statutárního zástupce. Tuto kontaktní osobu kontaktuje pracovník Fondu např. za účelem doplnění žádosti a je důležitá její dostupnost na u a telefonu. List Popis žadatele List obsahuje předdefinované otázky, za účelem zjištění předpokladů žadatele realizovat projekt. List Ostatní žádosti žadatele Záložka obsahuje dvě tabulky: 9/17

10 Přehled grantů, smluv nebo půjček získaných během uplynulých tří let od evropských institucí, EDF, státního rozpočtu ČR nebo ostatních členských zemí EU. Přehled žádostí o poskytnutí grantu, které byly v roce podání žádosti na Fond předloženy (nebo budou předloženy) evropským institucím, EDF, státnímu rozpočtu ČR nebo ostatním členským státům EU. Výsledná podpora se stanovuje ve spolupráci s ostatními poskytovateli finančních prostředků. List Prohlášení žadatele Tento list podepisuje statutární zástupce a je nezbytnou součástí žádosti. Statutární zástupce stvrzuje svým podpisem řadu důležitých prohlášení, které jsou předpokladem získání dotace. List Kontrolní seznam Tento list obsahuje výčet nezbytných příloh dokládaných pro jednotlivé podprogramy. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást žádosti. Okénka k zaškrtnutí slouží rovněž jako kontrolní seznam o úplnosti žádosti. S případnými dotazy ohledně vyplňování žádosti či povinných příloh se obracejte na kontaktní místa uvedená v kapitole 9 nebo na webových stránkách Fondu. Aby mohla být žádost prohlášena za formálně úplnou, musí být kompletně vyplněna, doložena všemi požadovanými přílohami (viz kontrolní seznam), podepsána statutárním zástupcem včetně uvedení data podpisu. Kompletace žádosti včetně příloh Žadatel vyplněný formulář žádosti o podporu společně s požadovanými přílohami (viz níže) předloží v zalepené a označené obálce v podatelně sídla Fondu na výše uvedené adrese. Žádost o poskytnutí podpory podává žadatel na formuláři v tištěné podobě + 1 kopie a zároveň na nosiči CD. Žádost v elektronické podobě musí obsahovat formulář Žádosti, Podrobný popis projektu a zpravidla výroční zprávy za poslední 3 roky. Elektronická verze žádosti musí být zpracována v obvyklých formátech (Microsoft Word, Excel, případně Open Office). Obě vytištěná vyhotovení žádosti podepisuje statutární zástupce nebo osoba pověřená jednáním s Fondem. Jednotlivé strany formuláře se parafují v pravém dolním rohu. Statutární zástupce potvrdí podpisem a datem podpisu čestná prohlášení. Doklady přílohy k žádosti: předkládají se k originálu i kopii žádosti (vytištěná vyhotovení), řadí a číslují se v pořadí, u jednotlivých příloh se číslují stránky, obsahují seznam přiložených příloh. Povinné přílohy žádosti o podporu u všech programů: doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele; aktuální výpis z registru Ministerstva vnitra, zřizovací listina u příspěvkových organizací apod. Pokud není žadatel dosud evidován v žádném z veřejně přístupných registrů, musí předložit originály nebo o úředně ověřené kopie dokladů od těch orgánů, které o založení, zřízení či 10/17

11 vytvoření subjektu rozhodly, případně které subjekt registrovaly nebo musí jít o kopie dokladů, které na základě příslušného zákona jsou nezbytné pro vznik organizace, originál nebo o úředně ověřená kopie dokladu, který identifikuje statutárního zástupce, oprávněného za organizaci jednat. Doklady nesmí být starší než 90 dní od podání žádosti 3, stanovy výroční zprávy za poslední 3 roky předkládají občanská sdružení a jiné neziskové organizace. Obsahem formuláře žádosti (podepisované statutárním zástupcem žadatele) jsou tato zplnomocnění a čestná prohlášení: zplnomocnění osoby pověřené k jednání s Fondem s výhradou podpisu smlouvy, případně dalších úkonů. Doporučuje se, aby tato osoba byla u obcí členem zastupitelstva, u společností a organizací zaměstnancem dané společnosti, resp. organizace, čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele, prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH, čestné prohlášení žadatele, zda jde o neinvestiční či investiční akci. Povinné přílohy žádosti o podporu pouze u programu č. 1: stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen HMP) z hlediska potřeb ŽP v tomto stanovisku uvede Magistrát HMP (odbor ochrany prostředí) zejména následující informace: název projektu, program a oblast podpory, pro kterou je stanovisko vydáváno, zda je navrhované opatření v souladu se schválenou, aktualizovanou nebo připravovanou koncepcí HMP v dané oblasti ŽP, stanovisko k poskytnutí podpory z fondu na základě širších územních vztahů z hlediska životního prostředí v rámci Prahy (případně středočeského kraje) a časového horizontu naléhavosti požadovaného opatření a ekologického významu opatření, celkové stanovisko, zda je projekt doporučen k podpoře, stanovisko, zda navrhované opatření bude vyžadovat provedení hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, projektová dokumentace pro stavební povolení případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. Struktura a členění rozpočtu bude odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace. V rámci těchto objektů bude dále členěn na položky, které mohou být agregované, avšak pouze do té míry, aby bylo možno posoudit základní technické parametry stavby. Předložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem. Na takovýto rozpočet bude fond pohlížet jako na rozpočet v běžných cenách, následný plán činnosti subjektu ve vazbě na zrealizovaný předmět podpory, energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN :2007 zpracovává autorizovaný inženýr pro pozemní stavby nebo energetický auditor na základě projektové dokumentace; v případě rekonstrukce budovy tyto doklady pro stav před a po rekonstrukci, 3 Doklady, u nichž termín ukončení platnosti není stanoven přímo ve znění dokladu nebo příslušným obecně závazným předpisem, musí být SFŽP se žádostí o podporu předloženy do 6 měsíců od jejich vystavení. Tato lhůta se nevztahuje na dokumentaci a energetický audit, tyto musí odpovídat příslušným předpisům platným v době podání žádosti 11/17

12 průkaz energetické náročnosti budovy (příloha č. 4 k vyhl. č. 148/2007 Sb.) pouze u novostaveb ekocenter/ infocenter/ poraden; v případě rekonstrukce budovy tyto doklady pro stav před a po rekonstrukci, rozhodnutí orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření příslušnými obecně závaznými právními předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní správy (např. územní rozhodnutí, stavební povolení či vyjádření věcně a místně příslušného orgánu státní správy, že opatření nepodléhá vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení). Rozhodnutí vydaná ve správním řízení musí být opatřeny doložkou právní moci, aktuální výpis z katastru nemovitostí, z evidence nemovitostí a snímek katastrální mapy. Pokud není žadatel vlastníkem, doloží ještě navíc nájemní smlouvu na dobu minimálně 20 let od ukončení projektu, ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření, doklady o ekonomické situaci žadatele včetně údajů o zdrojích financování akce, výpočet ukazatele dluhové služby obcí a krajů. Upozornění: U projektové dokumentace a všech čestných prohlášení je dokládán vždy originál dokumentu. U dokladů typu územních rozhodnutí, stavebních povolení, výpisů z katastru nemovitostí, fotografií, státních účetních a finančních výkazů (za rok předcházející roku podání žádosti a za aktuální měsíc, čtvrtletí či pololetí), různých doplňujících informací apod. postačí kopie dokumentu. Fond má právo i u těchto dokladů v opodstatněných případech vyžadovat originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu k nahlédnutí. Fond je oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti specifickými doklady. Zkompletovanou žádost tedy tvoří: originál žádosti vč. příloh, kopie žádosti vč. příloh, elektronická verze žádosti na nosiči CD (vč. výročních zpráv za poslední 3 roky). Doručení žádosti na podací místo Vzorové označení obálky/krabice: Žádost se všemi požadovanými údaji a doklady v zalepené a označené obálce (krabici apod.) musí být doručena (předána) na podací místo nejpozději do konce vyhlášené lhůty pro předkládání žádostí (termín specifikuje příslušná výzva) v úřední dny v úředních hodinách nebo po domluvě s pracovníkem Fondu oddělení neinvestičních programů v jiném termínu, osobně či jiným vhodným způsobem. V případě zaslání poštou (doručovatelskou službou) je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou na doručení (rozhodující je datum a čas doručení). Na obálce/krabici musí být vyznačen plný název a číslo programu, úplný název projektu, číslo výzvy, dále pak úplné jméno žadatele, adresa žadatele. Adresa a jméno žadatele Neotvírat! Národní program pro EVVOP Adresa podacího místa 12/17

13 Výzva číslo: Číslo programu: Název projektu: Opravy a doplnění žádosti Po doručení žádosti na podací místo oddělení neinvestičních programů posoudí novou žádost z hlediska souladu s podmínkami pro přijetí žádosti a s vyhlášenou výzvou. Žádost je kontrolována z hlediska formální úplnosti žádosti, obecné a specifické přijatelnosti žádosti. Výsledkem této kontroly je akceptace nebo vrácení žádosti. Akceptovány jsou žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady, zaměřené na opatření splňující podmínky pro zařazení do některého z vyhlášených programů a podané před termínem zahájení realizace akce. Žádosti podané po termínu zahájení realizace může Fond akceptovat pouze v odůvodněných případech, odsouhlasených správcem Fondu. Kontrola formální úplnosti žádosti Při kontrole formální úplnosti je na podacím místě kontrolováno, že: projekt je v souladu s aktuální výzvou pro podávání žádostí, podle které je žádost podávána, projekt musí být v souladu se všemi právními předpisy ČR, projekt musí splňovat věcné náplně definovaných aktivit podle jednotlivých podprogramů, žadatel nemá dluhy (nedoplatky) vůči organům veřejné správy, typ žadatele odpovídá definovanému typu žadatele pro Program i příslušný podprogram. Projekt je realizován na území ČR a zároveň projekt splňuje specifikaci místa realizace stanovenou pro Program/podprogram, pokud je stanovena. realizační tým žadatele disponuje dostatečným odborným zázemím (viz odst. Specifická kritéria) projekt splňuje definované max. náklady na 1 projekt (pokud je ve výzvě stanoveno) a maximální limity podpory, žádost je předložena (podána) na předepsaném formuláři žádosti (kompletně vyplněna a doložena příslušnými přílohami), žádost je předložena na podací místo stanovené ve Výzvě včetně dodržení stanovených termínů pro předložení. žádost je předložena před termínem zahájení realizace projektu projekt není ukončen (rozhodující pro posouzení, zda se nejedná o ukončenou akci, je datum vydání rozhodnutí ministra). Předložené žádosti, které nesplní základní formální náležitosti, jsou vyřazeny z dalšího posuzování a hodnocení a žádost je vrácena předkladateli. Pokud žádost obsahuje nedostatečné podklady, bude pracovník/ce oddělení příjmu žádostí, Rady Fondu a Švýcarských fondů zpravidla telefonicky kontaktovat žadatele a upřesní požadavky na doplnění žádosti. Lhůta pro dodání vyžádaných dokladů je max. 5 pracovních dnů. Žadateli bude vrácena žádost která: není v souladu se základními pravidly výzvy (vyhlášený předmět podpory, oprávněnost žadatelů, finanční omezení apod.) nebyla elektronicky a/nebo v listinné podobě doručena v termínu výzvy a v souladu se stanovenými požadavky na podací místo, nebyla žadatelem ve stanoveného termínu úplně doplněna. 13/17

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU PROGRAM PODPORY PŘEDKLADATELŮ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Z FONDŮ EU

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU PROGRAM PODPORY PŘEDKLADATELŮ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Z FONDŮ EU POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU PROGRAM PODPORY PŘEDKLADATELŮ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Z FONDŮ EU 1. SEZNAM ZKRATEK... 2 2. DEFINICE POJMŮ... 2 3. ÚVOD... 4 4. PŘED PODÁNÍM ŢÁDOSTI... 4 4.1. Podporovaná opatření...

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Grafický manuál publicity

Grafický manuál publicity OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Příručka pro žadatele o dotace z Operačního programu Životní prostředí Grafický

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, podle Příloh III Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, podle Příloh III Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, podle Příloh III Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci Programu podpory environmentálního

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015

Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, sekce ekonomiky a politiky životního prostředí vyhlašuje PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Příloha č. 1. Základní definice a přehled podporovaných opatření. Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí:

Příloha č. 1. Základní definice a přehled podporovaných opatření. Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí: Příloha č. 1 Základní definice a přehled podporovaných opatření Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí: pověřeným subjektem Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA MATERIÁLU 407/ZK/12 Schváleno usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. XXX/2012/ZK-XX ze dne 20. 12. 2012 GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PODPORA MINIMÁLNÍ SÍTĚ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB NA

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz Ročník XIII, Červenec 2013, Částka 7 OBSAH 1. Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.9 č. verze: 1.9 Strana 2 / 133 Verze 1.9 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 19. 12., je účinná pro

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 20. 10. 2009 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie 1.5.2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize:

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.25 Verze 1.25 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 14. 12. 2011, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE z operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 Vydání č. 7, platné od 1. 7. 2012 Za obsah zodpovídá:

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Prioritní oblast 3 : Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence : 3.3 c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek Řízená kopie (elektronická)

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.35 Verze 1.35 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 1, schválená dne 4. 12. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované

Více