POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU EVVOP V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ, DLE PŘÍLOH III SMĚRNICE MŽP Č.6/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU EVVOP V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ, DLE PŘÍLOH III SMĚRNICE MŽP Č.6/2010"

Transkript

1 POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU EVVOP V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ, DLE PŘÍLOH III SMĚRNICE MŽP Č.6/2010 OBSAH 1. DEFINICE POJMŮ 2 2. ŮVOD 3 3. PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI 4 4. VÝZVY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Maximální limity celkové dotace: Podací místo 7 5. POSTUP PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI 7 6. ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ K PODPOŘE DALŠÍ ADMINISTRACE PROJEKTU UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ VÝDAJE PROJEKTU Uznatelné náklady u akcí v programu III.1 (investiční akce): Uznatelné náklady u akcí v programů III.2 a III.3 (neinvestiční akce): KONTAKTY 17 1/17

2 1. DEFINICE POJMŮ Akceptace žádosti Potvrzení formální úplnosti a přijatelnosti žádosti (projektu); umožňuje postoupení žádosti v procesu administrace k věcnému hodnocení žádosti (projektu). Celkové náklady Souhrn všech výdajů vztahujících se k projektu, které jsou vynaloženy v souladu s cíli příslušné oblasti podpory v rámci Programu, jsou přímo a výhradně spojeny s realizací projektu a jsou součástí jeho rozpočtu, jsou řádně doloženy účetními doklady (tj. zejména fakturou, kupní smlouvou, pokladním dokladem, mzdovým listem, výkazem práce apod.), jsou prokazatelně zaplaceny ze strany příjemce podpory a jsou uskutečněny nejdříve po datu akceptace žádosti. Celkové uznatelné náklady Celkové náklady projektu snížené o neuznatelné položky, které není možné hradit z Fondu v rámci Národních programů. Fond Státní fond životního prostředí ČR, dále je Fond Oblast podpory (podprogram) Podrobnější členění programu na dílčí podprogramy (oblasti podpory) vymezující, jaké typy projektů mohou byt v rámci příslušného programu podpořeny. Kontaktní osoba žadatele - osoba pověřena jednáním se Fondem Osoba zplnomocněná statutárním zástupcem žadatele k jednání s Fondem ve věci příslušné žádosti, tj. ve vztahu k podání žádosti do Národních programů: k poskytování a přebírání dokumentů a veškerých dat a informací v souvislosti s příslušnou žádostí, případně k dalším úkonům, ke kterým byla statutárním zástupcem taxativně zplnomocněna, při případných opravách, doplnění žádosti apod. se pracovníci Fondu obracejí na tuto osobu. Neuznatelný náklad Jakýkoliv náklad, který není v souladu s právními předpisy, schváleným rozpočtem, projektem uzavřenou smlouvou, a který nesplňuje kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Obecně neuznatelné položky jsou uvedeny výčtem ve smlouvě o poskytnutí podpory Podací místo Pracoviště pověřené příjmem žádosti do Národních programů v listinné podobě: pro žádosti v rámci Příloh III = centrála Fondu v Praze - podatelna. Program V textu Pokynů je myšlen Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství. Projekt Konkrétní ucelený projektový záměr, který žadatel předkládá s cílem získat dotaci v rámci Programu. Projekt je prezentován ve formě žádosti a souborem povinných a případně nepovinných příloh. Projekt 2/17

3 musí splňovat formální náležitosti a být v souladu s podmínkami programu, tzn. přispívat k naplnění cíle a zaměření příslušného opatření. Projektem se obecně rozumí jedinečná soustava činností směřujících k předem stanovenému a jasně definovanému cíli, která má určený začátek a konec, která vyžaduje spolupráci různých profesí, váže jejich kapacity a jejich úsilí a využívá (případně spotřebovává) pro vytvoření cílových výstupů informace, materiál, peníze, schopnosti a dovednosti zúčastněných lidí. Přílohy III V textu Pokynů se rozumí Přílohy III Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, účinné od 1. května Přílohy stanoví formu a zaměření podpory v rámci Programu. Příloha III. 1 Nedílná součást Příloh III. Stanoví obecné zásady pro poskytování finančních prostředků z Fondu. Příloha III. 2 Nedílná součást Příloh III, specifikuje podmínky Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství. Rada Fondu Poradní orgán ministra ŽP, který projednává a doporučuje žádosti o poskytnutí podpory. Směrnice V textu pokynů myšlena směrnice MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky včetně dodatků. Statutární zástupce žadatele Legislativou definovaný zástupce žadatele, kompetentní k právním úkonům za žadatele. Ve vztahu k podání žádosti do NP zodpovídá za věcnou správnost a úplnost údajů ve formuláři žádosti parafuje případné opravy či doplnění žádosti, podepisuje čestná prohlášení a zplnomocňuje osoby pověřené jednáním s Fondem. Termín dokončení (realizace projektu) Termínem dokončení může být datum z předávacího protokolu o ukončení akce či jiný individuálně (dle opatření) stanovený termín (v případě stavební akce zpravidla kolaudační souhlas). Termín dokončení je specifikován ve smlouvě o poskytnutí podpory. Termín zahájení (realizace projektu) Pro účely Příloh III se za termín zahájení realizace považuje počátek svépomocných prací doložených mzdovými doklady, případně den uzavření první smlouvy o dílo, v případě stavebních prací ale den předání a převzetí staveniště. Termín zahájení je uveden ve smlouvě o poskytnutí podpory. Uznatelný náklad Za uznatelný náklad se považuje náklad, který je v souladu s právními předpisy, schváleným rozpočtem, projektem uzavřenou smlouvou, a který splňuje kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. 3/17

4 Výzvy pro podávání žádostí pro Přílohy III (dále výzva) Definují šíři oblasti podpory, do které jsou žádosti přijímány, alokace finančních prostředků pro konkrétní výzvu, výše podpory pro jednotlivá opatření, časový harmonogram a základní pravidla příjmu žádosti; jednotlivé výzvy jsou zveřejňovány na internetových stránkách Fondu. Žádost o poskytnutí podpory Žádost doložená na základě výzvy k předkládání žádostí na předepsaném Formuláři a s přílohami na podatelnu SFŽP. 2. ÚVOD Tyto pokyny jsou základním informačním materiálem pro potenciální předkladatele projektových žádostí do Programu podpory EVVOP (dále jen Program) v rámci tzv. Národních programů. Zahrnují informace, jaké kroky podniknout před podáním žádosti, jakým způsobem podat žádost, aby byla akceptována a co se s žádostí děje po její akceptaci. Všechny zdrojové informace k Národním programům a k možnosti předložení žádosti o poskytnutí podpory z Fondu jsou k dispozici na webových stránkách (sekce Národní programy). Základní dokumenty, které se vztahují k Programu, jsou následující: SMĚRNICE MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen Směrnice) včetně dodatků Přílohy III Směrnice (dále jen Přílohy III) Aktuální výzva pro předkládání žádostí podle Příloh III Formulář žádosti včetně seznamu požadovaných příloh a další, např. dokumenty vztahující se k zadávání veřejných zakázek Pokyny pro příjemce podpory v rámci národních programů Fondu. Všem žadatelům či úspěšným příjemcům doporučujeme sledovat výše zmíněné pravidelně aktualizované webové stránky a především pečlivě prostudovat veškerou aktuální dokumentaci k Programu. Kapitoly a podkapitoly Pokynů poskytují souhrn podmínek, postupů a náležitostí, které musí být splněny pro úspěšné podání žádosti o podporu z Národních programů. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o odkazy na dokumenty, které podrobněji rozpracovávají příslušné téma. Věříme, že tyto pokyny budou Vaším užitečným pomocníkem při získávání dotace na Vaše zajímavé záměry. Pokud se přesto objeví nějaký problém či nejasnost, neváhejte nás kontaktovat na kontaktech, uvedených v závěru této příručky. Přejeme Vám hodně energie, optimismu a samozřejmě hodně úspěšných projektů spolufinancovaných z Fondu. 3. PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI Pro správné podání žádosti je důležité, aby se žadatel seznámil s podporovanými oblastmi a podoblastmi a zároveň i s veškerými podmínkami Programu. Vyvaruje se tak přehlédnutí některé 4/17

5 z podmínek a z toho vyplývajícího pozdního zjištění, že na připravovanou akci není možné finanční podporu získat. Důležitým podkladem pro rozhodování potenciálních příjemců podpory při identifikaci jejich projektových záměrů jsou Přílohy III, aktuální Výzva pro předkládání žádostí a tyto Pokyny. Tyto dokumenty obsahují informace o Programu, Výzva definuje podporovaná opatření a zásady pro poskytování finančních prostředků z Fondu jsou uvedené v Přílohách III a Pokynech. Rady a tipy Na základě praktických zkušeností při administraci projektů doporučujeme zaměřit se před podáním žádosti na následující body a zodpovědět si příslušné otázky: Prostudujte si základní dokumenty, které definují podmínky pro získání podpory z vyhlášeného Programu. Udělejte si jasnou představu, jaký projekt chcete realizovat, a sestavte projektový záměr. Upozorňujeme, že zpracování žádosti ani projektová příprava nejsou uznatelnými výdaji. Vyjasněte si, jakým způsobem chcete projekt realizovat, za použití jakých prostředků a s jakými partnery. Po seznámení se s požadavky Programu kladené na žadatele při zpracováni projektu zvažte své časové a odborné možnosti. Neméně důležité je efektivní a správné rozvržení projektových etap z věcného i časového hlediska a zajištěni nezbytných finančních prostředků. Je vhodné si uvědomit možná rizika a případná riziková řešení. Kvalitní, správné a aktuální informace Vám mohou zaručit lidé na oficiálních kontaktních místech. Pomocí konzultací s příslušnými pracovníky Fondu předejdete zklamání a časové i finanční ztrátě v podobě projektu, který nesplňuje základní podmínky programu a nelze jej předložit v rámci konkrétní výzvy. Nevěřte nikomu, kdo Vám slibuje jistotu získání dotace systém výběru projektů spolufinancovaných z Fondu je transparentní, hodnocení projektů probíhá podle předem daných kritérií, vše je důsledně kontrolováno interními a externími audity. Na dotaci není právní nárok. Přípravu projektu můžeme popsat v následujících krocích: 1. krok Zvolit podporovanou aktivitu v rámci stanoveného Programu i podprogramu. Ověřit, zda subjekt, který žádá, splňuje základní podmínku zařazení do Programu podle Příloh III. 2. krok Identifikovat, zda typ žadatele, který chce žádat o podporu, odpovídá typu žadatele pro kterého je program/podprogram určen (viz kap.3.2). 3. krok Seznámit se s formou a výší podpory. Výše podpory u tohoto Programu je stanovena vždy v aktuální výzvě. 4. krok Projít podmínky účasti a případná omezení a zpřesnění podmínek Programu stanovené v Přílohách III a ve vyhlášené Výzvě k předkládání žádostí. 5. krok Seznámit se s uznatelnými/neuznatelnými výdaji daného programu/podprogramu. Naleznete v těchto Pokynech, kap krok 5/17

6 Seznámit se se základními podmínkami realizace projektu. Uvedeno v Přílohách III a upřesněno v platných Pokynech pro příjemce podpory v rámci Národních programů Fondu PODPOROVANÁ OPATŘENÍ V rámci tohoto Programu je možné žádat na následující podprogramy: III. 1 III. 2 III. 3 Program investiční podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství pro region NUTS II Praha. Program neinvestiční podpory rozvoje environmentálních poradenských center. Program neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP. Podrobnosti o cílech jednotlivých opatření a specifikace předmětu podpory jsou uvedeny v Přílohách III. 2 Směrnice. Zpřesnění či omezení Programu a dílčích podprogramů naleznete v aktuální Výzvě pro předkládání žádostí, tj. v rámci konkrétní výzvy mohou být vyhlášena pouze některá opatření k podpoře KDO MŮŽE ŽÁDAT V rámci tohoto Programu mohou obecně žádat právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, kromě nadací a nadačních fondů, zejména následující typy žadatelů: obecně prospěšné organizace (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění zákonů, v platném znění); územní samosprávné celky; občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění); účelová zařízení církví a náboženské společnosti, církevní právnické osoby, další právnické osoby ve smyslu zákona o církvích a náboženských společnostech; svazky obcí /dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění/; právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky (příspěvkové organizace a organizační složky); školy a školská zařízení; státní příspěvkové organizace; ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty včetně VVI podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky; zákon č. 341/2005 Sb.,o veřejných výzkumných institucích atd.). Typ žadatele, který může žádat, může být rovněž upřesněn v aktuální výzvě a může se lišit podle konkrétního podprogramu podpory FORMA A VÝŠE PODPORY I. 2. PŘED PODANIM ŽADOSTI Maximální výše podpory na jeden projekt v rámci tohoto Programu je stanovena v Přílohách III. 2 a může být upřesněna v aktuální výzvě. Jde o formu nevratné dotace na úhradu nákladů definovaných v cíli programu. Na určení celkové výše podpory může mít vliv stanovení uznatelných výdajů projektu (odečítají se neuznatelné výdaje projektu). 6/17

7 Dále je konkrétní finanční výše podpory limitována disponibilitou prostředků z celkové alokace na Program a danou Výzvu. 4. VÝZVY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Výzvy pro podávání žádostí jsou vyhlašovány v průběhu trvání programu. Obsahem každé výzvy jsou také následující informace: oblasti podpory, podoblasti podpory, typy projektů, na které jsou žádosti aktuálně přijímány, aktuální prioritní témata v rámci programu č. 3, typy žadatelů, kteří v rámci výzvy mohou podávat žádosti, časový harmonogram příjmu žádostí, základní pravidla příjmu žádostí, finanční alokaci v rámci dané výzvy případná omezení v rámci dané výzvy (finanční omezení, další povinné přílohy atd.) Maximální limit podpory v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory 1, a maximální pevné částky podpory jsou uvedené v následující tabulce podle vyhlášených programů s tím, že stanovené limity podpory může fond snížit v návaznosti na vyhodnocení ekonomiky podporovaného opatření Maximální limity celkové dotace: Číslo programu Název programu 1. Program investiční podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství pro region NUTS II Praha 2. Program neinvestiční podpory rozvoje sítí environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center 3 Program neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP Max. limit % a Kč dotace ze základu pro výpočet podpory 2 max. 70 % max. 30 mil. Kč/ 1 akce výše podpory bude stanovena v jednotlivých výzvách max. 80 % max. 3 mil. Kč/ 1 akce Vyhlášení výzvy se provádí prostřednictvím webových stránek Každá výzva má své průběžné pořadové číslo. Ke konci každého kalendářního roku bude na uvedených stránkách zároveň zveřejněn harmonogram a zaměření plánovaných výzev minimálně na následující kalendářní rok Podací místo Žádosti o poskytnutí dotace je nutné doručit doporučeně nebo přímo do podatelny Fondu na níže uvedenou adresu v uzavřených obálkách s označením: Podpora EVVOP Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, Praha 4 1 tj. z celkových uznatelných nákladů 2 tj. z celkových uznatelných nákladů 7/17

8 5. POSTUP PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI Podání žádosti v rámci výzvy do národních programů pro EVVOP popíšeme v několika na sebe navazujících krocích, kterým věnujeme samostatné podkapitoly. Jsou to: Vyplnění žádosti Kompletace žádosti včetně příloh Doručení žádosti na podací místo Opravy a doplnění žádosti Akceptace žádosti Vyplnění žádosti Prvním krokem při podání žádosti o podporu z Fondu je vyplnění formuláře žádosti v elektronické podobě (soubor Excel). Formulář žádosti je součástí každé aktuální Výzvy k předkládání žádostí (Příloha č. 1 Výzvy) a naleznete ho na adrese (záložka Národní programy, dokumenty ke stažení). Formulář žádosti o podporu je zpracován v souboru MS Excel obsahuje následující listy: Úvod Upozornění I. Projekt II. Plán realizace III. Rozpočet projektu IV. Zdroje financování V. Žadatel VI. Popis žadatele VII. Ostatní žádosti žadatele Partneři VIII. Prohlášení žadatele Vzor životopisu Vzdělání Jazykové schopnosti Další dovednosti Kontrolní seznam Průvodce vyplněním jednotlivých listů: List Úvod Na tomto listě vyplňuje žadatel pouze 2 údaje: Žadatel z nabízené lišty volí konkrétní podprogram, v rámci kterého podává žádost. Název žadatele, tj. obchodní jméno žadatele realizátora projektu, investora (Tento údaj je totožný s údajem na Listu Žadatel.) List Projekt V záložce 1.1 žadatel vyplňuje název projektu, tak aby nejlépe vystihoval podstatu činností. Pokud je název příliš dlouhý, navrhne vhodné zkrácení názvu. Tento název se poté přenáší do Rozhodnutí ministra a do smlouvy o poskytnutí podpory. V záložce 1.2 se vyplňuje umístění projektu, tj. kraj a obec, kde projekt bude realizován. V záložce 1.3 žadatel vyplňuje celkové náklady projektu v Kč, dále částku požadovanou z Fondu v Kč. Tato částka by měla být stanovena tak, aby nepřekročila procentní limit stanovený v aktuální výzvě pro 8/17

9 podporu daného opatření/programu. V záložce 1.4 uvede stručný obsah projektu dle stanovené osnovy (v českém i anglickém jazyce). List Plán realizace Žadatel vyplňuje délku projektu v měsících a předpokládaný termín zahájení a ukončení realizace projektu. (Tento termín se může v průběhu realizace měnit a je dále upřesněn ve Smlouvě o poskytnutí podpory.) Definice termínu zahájení a ukončení pro potřeby Programu je uvedena v těchto Pokynech (Definice pojmů). Žadatel vyplňuje plán aktivit, tj. žadatel prokazuje naplánování jednotlivých fází projektu v čase (Jedná se např. o fázi příprava projektu, realizační dokumentace, zadávací řízení, vlastní realizace projektu, zkušební provoz, trvalý provoz, závěrečné vyhodnocení projektu atp.) Tento plán aktivit nesouvisí s finančním plánem projektu. List Rozpočet projektu Žadatel vyplňuje tabulku podle předdefinovaných kapitol a položek. U neinvestičních programů podpory k agregovaným položkám připojuje v rámci Podrobného popisu projektu rozpis a komentář. U všech položek musí být vyplněna jednotka pro posouzení nákladovosti (úvazek, odměna za hodinu, odhadovaný počet hodin, cena za jednotku služby atd.) Rozpočet je v rámci podprogramu podpory III.2 a III.3 rozpočtem realizačním a do listu Rozpočet projektu se vyplňují všechny náklady akce, pokud bude projekt v době realizace generovat příjmy. V rámci podprogramu III.1 může být nahrazen nabídkovým rozpočtem vybraného dodavatele, který se stane nedílnou přílohou smlouvy o dílo. O uznatelnosti nákladů rozhoduje Fond. Částky v rozpočtu jsou maximální a mohou být měněny pouze v odůvodněných případech a stanoveným postupem (zveřejněným na sekce Národní programy). O změnu rozpočtu je potřeba žádat Fond předem. Bez písemného souhlasu (vyjádření) Fondu nelze akceptovat změny rozpočtu při žádosti o platbu. Při stanovení uznatelnosti nákladů na mzdové náklady vychází Fond z Katalogu prací ve veřejných službách a správě v platném znění a Nařízení vlády o platových poměrech. Při stanovení nákladů na opakovanou činnost musí žadatel uvést vlastní rozpočet na akci (například opakující se semináře, konference atd.) V rozpočtu projektu musí být uvedeny všechny předpokládané příjmy projektu generované projektem. Příjmy generované projektem mohou mít vliv na výši přiznané podpory. Pokud žadatel žádné příjmy generované projektem neočekává, vyplní do příslušného pole číslo 0. List Zdroje financování Žadatel vyplňuje tabulku podle předdefinovaných polí. List Žadatel Žadatel vyplňuje základní identifikační údaje a údaje o bankovním spojení. Vyplňuje se i kontaktní osoba, pokud se liší od statutárního zástupce. Tuto kontaktní osobu kontaktuje pracovník Fondu např. za účelem doplnění žádosti a je důležitá její dostupnost na u a telefonu. List Popis žadatele List obsahuje předdefinované otázky, za účelem zjištění předpokladů žadatele realizovat projekt. List Ostatní žádosti žadatele Záložka obsahuje dvě tabulky: 9/17

10 Přehled grantů, smluv nebo půjček získaných během uplynulých tří let od evropských institucí, EDF, státního rozpočtu ČR nebo ostatních členských zemí EU. Přehled žádostí o poskytnutí grantu, které byly v roce podání žádosti na Fond předloženy (nebo budou předloženy) evropským institucím, EDF, státnímu rozpočtu ČR nebo ostatním členským státům EU. Výsledná podpora se stanovuje ve spolupráci s ostatními poskytovateli finančních prostředků. List Prohlášení žadatele Tento list podepisuje statutární zástupce a je nezbytnou součástí žádosti. Statutární zástupce stvrzuje svým podpisem řadu důležitých prohlášení, které jsou předpokladem získání dotace. List Kontrolní seznam Tento list obsahuje výčet nezbytných příloh dokládaných pro jednotlivé podprogramy. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást žádosti. Okénka k zaškrtnutí slouží rovněž jako kontrolní seznam o úplnosti žádosti. S případnými dotazy ohledně vyplňování žádosti či povinných příloh se obracejte na kontaktní místa uvedená v kapitole 9 nebo na webových stránkách Fondu. Aby mohla být žádost prohlášena za formálně úplnou, musí být kompletně vyplněna, doložena všemi požadovanými přílohami (viz kontrolní seznam), podepsána statutárním zástupcem včetně uvedení data podpisu. Kompletace žádosti včetně příloh Žadatel vyplněný formulář žádosti o podporu společně s požadovanými přílohami (viz níže) předloží v zalepené a označené obálce v podatelně sídla Fondu na výše uvedené adrese. Žádost o poskytnutí podpory podává žadatel na formuláři v tištěné podobě + 1 kopie a zároveň na nosiči CD. Žádost v elektronické podobě musí obsahovat formulář Žádosti, Podrobný popis projektu a zpravidla výroční zprávy za poslední 3 roky. Elektronická verze žádosti musí být zpracována v obvyklých formátech (Microsoft Word, Excel, případně Open Office). Obě vytištěná vyhotovení žádosti podepisuje statutární zástupce nebo osoba pověřená jednáním s Fondem. Jednotlivé strany formuláře se parafují v pravém dolním rohu. Statutární zástupce potvrdí podpisem a datem podpisu čestná prohlášení. Doklady přílohy k žádosti: předkládají se k originálu i kopii žádosti (vytištěná vyhotovení), řadí a číslují se v pořadí, u jednotlivých příloh se číslují stránky, obsahují seznam přiložených příloh. Povinné přílohy žádosti o podporu u všech programů: doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele; aktuální výpis z registru Ministerstva vnitra, zřizovací listina u příspěvkových organizací apod. Pokud není žadatel dosud evidován v žádném z veřejně přístupných registrů, musí předložit originály nebo o úředně ověřené kopie dokladů od těch orgánů, které o založení, zřízení či 10/17

11 vytvoření subjektu rozhodly, případně které subjekt registrovaly nebo musí jít o kopie dokladů, které na základě příslušného zákona jsou nezbytné pro vznik organizace, originál nebo o úředně ověřená kopie dokladu, který identifikuje statutárního zástupce, oprávněného za organizaci jednat. Doklady nesmí být starší než 90 dní od podání žádosti 3, stanovy výroční zprávy za poslední 3 roky předkládají občanská sdružení a jiné neziskové organizace. Obsahem formuláře žádosti (podepisované statutárním zástupcem žadatele) jsou tato zplnomocnění a čestná prohlášení: zplnomocnění osoby pověřené k jednání s Fondem s výhradou podpisu smlouvy, případně dalších úkonů. Doporučuje se, aby tato osoba byla u obcí členem zastupitelstva, u společností a organizací zaměstnancem dané společnosti, resp. organizace, čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele, prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH, čestné prohlášení žadatele, zda jde o neinvestiční či investiční akci. Povinné přílohy žádosti o podporu pouze u programu č. 1: stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen HMP) z hlediska potřeb ŽP v tomto stanovisku uvede Magistrát HMP (odbor ochrany prostředí) zejména následující informace: název projektu, program a oblast podpory, pro kterou je stanovisko vydáváno, zda je navrhované opatření v souladu se schválenou, aktualizovanou nebo připravovanou koncepcí HMP v dané oblasti ŽP, stanovisko k poskytnutí podpory z fondu na základě širších územních vztahů z hlediska životního prostředí v rámci Prahy (případně středočeského kraje) a časového horizontu naléhavosti požadovaného opatření a ekologického významu opatření, celkové stanovisko, zda je projekt doporučen k podpoře, stanovisko, zda navrhované opatření bude vyžadovat provedení hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, projektová dokumentace pro stavební povolení případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. Struktura a členění rozpočtu bude odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace. V rámci těchto objektů bude dále členěn na položky, které mohou být agregované, avšak pouze do té míry, aby bylo možno posoudit základní technické parametry stavby. Předložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem. Na takovýto rozpočet bude fond pohlížet jako na rozpočet v běžných cenách, následný plán činnosti subjektu ve vazbě na zrealizovaný předmět podpory, energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN :2007 zpracovává autorizovaný inženýr pro pozemní stavby nebo energetický auditor na základě projektové dokumentace; v případě rekonstrukce budovy tyto doklady pro stav před a po rekonstrukci, 3 Doklady, u nichž termín ukončení platnosti není stanoven přímo ve znění dokladu nebo příslušným obecně závazným předpisem, musí být SFŽP se žádostí o podporu předloženy do 6 měsíců od jejich vystavení. Tato lhůta se nevztahuje na dokumentaci a energetický audit, tyto musí odpovídat příslušným předpisům platným v době podání žádosti 11/17

12 průkaz energetické náročnosti budovy (příloha č. 4 k vyhl. č. 148/2007 Sb.) pouze u novostaveb ekocenter/ infocenter/ poraden; v případě rekonstrukce budovy tyto doklady pro stav před a po rekonstrukci, rozhodnutí orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření příslušnými obecně závaznými právními předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní správy (např. územní rozhodnutí, stavební povolení či vyjádření věcně a místně příslušného orgánu státní správy, že opatření nepodléhá vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení). Rozhodnutí vydaná ve správním řízení musí být opatřeny doložkou právní moci, aktuální výpis z katastru nemovitostí, z evidence nemovitostí a snímek katastrální mapy. Pokud není žadatel vlastníkem, doloží ještě navíc nájemní smlouvu na dobu minimálně 20 let od ukončení projektu, ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření, doklady o ekonomické situaci žadatele včetně údajů o zdrojích financování akce, výpočet ukazatele dluhové služby obcí a krajů. Upozornění: U projektové dokumentace a všech čestných prohlášení je dokládán vždy originál dokumentu. U dokladů typu územních rozhodnutí, stavebních povolení, výpisů z katastru nemovitostí, fotografií, státních účetních a finančních výkazů (za rok předcházející roku podání žádosti a za aktuální měsíc, čtvrtletí či pololetí), různých doplňujících informací apod. postačí kopie dokumentu. Fond má právo i u těchto dokladů v opodstatněných případech vyžadovat originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu k nahlédnutí. Fond je oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti specifickými doklady. Zkompletovanou žádost tedy tvoří: originál žádosti vč. příloh, kopie žádosti vč. příloh, elektronická verze žádosti na nosiči CD (vč. výročních zpráv za poslední 3 roky). Doručení žádosti na podací místo Vzorové označení obálky/krabice: Žádost se všemi požadovanými údaji a doklady v zalepené a označené obálce (krabici apod.) musí být doručena (předána) na podací místo nejpozději do konce vyhlášené lhůty pro předkládání žádostí (termín specifikuje příslušná výzva) v úřední dny v úředních hodinách nebo po domluvě s pracovníkem Fondu oddělení neinvestičních programů v jiném termínu, osobně či jiným vhodným způsobem. V případě zaslání poštou (doručovatelskou službou) je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou na doručení (rozhodující je datum a čas doručení). Na obálce/krabici musí být vyznačen plný název a číslo programu, úplný název projektu, číslo výzvy, dále pak úplné jméno žadatele, adresa žadatele. Adresa a jméno žadatele Neotvírat! Národní program pro EVVOP Adresa podacího místa 12/17

13 Výzva číslo: Číslo programu: Název projektu: Opravy a doplnění žádosti Po doručení žádosti na podací místo oddělení neinvestičních programů posoudí novou žádost z hlediska souladu s podmínkami pro přijetí žádosti a s vyhlášenou výzvou. Žádost je kontrolována z hlediska formální úplnosti žádosti, obecné a specifické přijatelnosti žádosti. Výsledkem této kontroly je akceptace nebo vrácení žádosti. Akceptovány jsou žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady, zaměřené na opatření splňující podmínky pro zařazení do některého z vyhlášených programů a podané před termínem zahájení realizace akce. Žádosti podané po termínu zahájení realizace může Fond akceptovat pouze v odůvodněných případech, odsouhlasených správcem Fondu. Kontrola formální úplnosti žádosti Při kontrole formální úplnosti je na podacím místě kontrolováno, že: projekt je v souladu s aktuální výzvou pro podávání žádostí, podle které je žádost podávána, projekt musí být v souladu se všemi právními předpisy ČR, projekt musí splňovat věcné náplně definovaných aktivit podle jednotlivých podprogramů, žadatel nemá dluhy (nedoplatky) vůči organům veřejné správy, typ žadatele odpovídá definovanému typu žadatele pro Program i příslušný podprogram. Projekt je realizován na území ČR a zároveň projekt splňuje specifikaci místa realizace stanovenou pro Program/podprogram, pokud je stanovena. realizační tým žadatele disponuje dostatečným odborným zázemím (viz odst. Specifická kritéria) projekt splňuje definované max. náklady na 1 projekt (pokud je ve výzvě stanoveno) a maximální limity podpory, žádost je předložena (podána) na předepsaném formuláři žádosti (kompletně vyplněna a doložena příslušnými přílohami), žádost je předložena na podací místo stanovené ve Výzvě včetně dodržení stanovených termínů pro předložení. žádost je předložena před termínem zahájení realizace projektu projekt není ukončen (rozhodující pro posouzení, zda se nejedná o ukončenou akci, je datum vydání rozhodnutí ministra). Předložené žádosti, které nesplní základní formální náležitosti, jsou vyřazeny z dalšího posuzování a hodnocení a žádost je vrácena předkladateli. Pokud žádost obsahuje nedostatečné podklady, bude pracovník/ce oddělení příjmu žádostí, Rady Fondu a Švýcarských fondů zpravidla telefonicky kontaktovat žadatele a upřesní požadavky na doplnění žádosti. Lhůta pro dodání vyžádaných dokladů je max. 5 pracovních dnů. Žadateli bude vrácena žádost která: není v souladu se základními pravidly výzvy (vyhlášený předmět podpory, oprávněnost žadatelů, finanční omezení apod.) nebyla elektronicky a/nebo v listinné podobě doručena v termínu výzvy a v souladu se stanovenými požadavky na podací místo, nebyla žadatelem ve stanoveného termínu úplně doplněna. 13/17

14 Na základě dosavadních zkušeností doporučujeme, aby v období od ukončení příjmu žádostí do registrace žádosti byla k dostižení kontaktní osoba uvedená v žádosti. Případná včasná doplnění/ /opravy žádosti pracovníci příslušného oddělení řeší právě s kontaktní osobou. Akceptace žádosti Je-li žádost formálně úplná a pozitivně posouzena jako přijatelná, je žádost jako taková akceptována a žádosti je vygenerováno akceptační číslo. Akceptační číslo je identifikací konkrétní žádosti při vzájemné komunikaci mezi žadatelem a Fondem. Akceptace žádosti je potvrzením formální úplnosti a přijatelnosti žádosti a umožňuje postoupení žádosti v procesu administrace k věcnému hodnocení projektu. O akceptaci žádosti, s uvedením konkrétního termínu akceptace, je žadatel srozuměn dopisem (zaslaným na úřední adresu žadatele uvedenou ve formuláři žádosti). U žádosti neúspěšně hodnocené z hlediska formální úplnosti či přijatelnosti projektu je žadatel obdobně informován o vrácení žádosti. Administrace neakceptované žádosti v rámci probíhající výzvy tímto končí. Na vyžádání bude žadateli vrácena technická dokumentace k jeho neakceptované žádosti. Akceptovaná žádost je přidělena projektovému manažerovi, který ji posoudí z hlediska specifických podmínek přijatelnosti a zároveň prověří základ pro stanovení podpory. V případě nejasností je žadatel požádán o vysvětlení či zdokumentování. 6. ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ K PODPOŘE Akceptované a posouzené žádosti budou dále hodnoceny věcně příslušným oddělením MŽP a minimálně dalšími dvěma pracovníky Fondu - odboru národních programů a ŠF, kteří vypracují bodové hodnocení a komentáře k žádosti. Každý hodnotitel svým podpisem vylučuje případný střet zájmů při hodnocení žádostí. Zpravidla jsou s výzvou k podávání žádostí o podporu zveřejňována hodnotící kritéria s uvedením váhy (maximálního počtu bodů za dané kritérium). Hodnotící kritéria zpravidla představují tato hlediska: Jak přínosný je projekt pro konkrétní potřeby a řešení problémů na národní nebo regionální úrovni (včetně synergií a zamezení duplikování s jinými aktivitami)? Jak jasně jsou definovány a strategicky zvoleny cílové skupiny? Jak přínosný je projekt vzhledem k potřebám cílových skupin? Jak relevantní je projekt z hlediska cílů programu č. 2? Jak vhodné, vzájemně související a praktické jsou navrhované aktivity? Obsahuje návrh konkrétní prvky přidané hodnoty, vzory dobré praxe, je projekt opakovatelný v jiném regionu, přenositelný? Jak koherentní, vzájemně související a odpovídající je celkový návrh projektu? (včetně předpokládaného vyhodnocení výsledků projektu) Je úroveň zapojení partnerů a jejich účast na projektu uspokojivá? Je plán navrhovaných aktivit projektu srozumitelný, přehledný a proveditelný? Obsahuje návrh objektivně měřitelné ukazatele výstupů projektu? Jaká je pravděpodobnost, že projekt bude mít hmatatelný dopad na určené cílové skupiny? Je pravděpodobné, že projekt bude mít multiplikační efekt?(včetně rozsahu opakování a rozšíření výsledku projektu a šíření informací) 14/17

15 Jsou očekávané výsledky navrhovaného projektu udržitelné: finančně, institucionálně? Má žadatel dostatečné zkušenosti s řízením projektu? Má žadatel dostatečné odborné a organizační zkušenosti? Má žadatel dostatečnou provozní kapacitu (prostory, lektoři)? Do jaké míry je rozpočet přehledný a srozumitelný? Jsou navrhované náklady nezbytné pro realizaci projektu a jsou v adekvátní výši? Je projekt dostatečně propagován v cílových skupinách a ve veřejnosti (dostatečná publicita projektu)? Souhrnné hodnocení je předkládáno Radě Fondu k projednání. Rada Fondu své návrhy na kladné či záporné Rozhodnutí předkládá ministrovi životního prostředí. Po podpisu Rozhodnutí je jedno vyhotovení zasláno příjemci podpory. 7. DALŠÍ ADMINISTRACE PROJEKTU Další administrace projektu je popsána ve zveřejněných Pokynech pro příjemce podpory v rámci národních programů Fondu. V těchto Pokynech pro žadatele jsou uvedena pouze některá specifika pro EVVOP: Partnerské smlouvy: Fond uzavírá smlouvu pouze s hlavním příjemcem, ale na základě Rozhodnutí ministra, které smlouvě předchází, musí být uvedení všichni příjemci. Jestliže v rámci projektu bude příjemce spolupracovat s partnery (v programu č. 2 a 3), musí být tito uvedeni na Rozhodnutí ministra a následně také začleněni do smlouvy s Fondem. Příjemce je povinen fondu předložit smlouvy, které s partnery uzavírá jako podklad ke smlouvě s fondem. Náležitosti ohledně partnerství by měly být specifikovány v partnerských smlouvách. Pokud nějakou aktivitu realizuje jiný partner (než bylo původně uvedeno), je potřeba tuto změnu zanést do partnerské smlouvy. Partnerskou smlouvu lze měnit v průběhu projektu dodatkem ke smlouvě. V případě, že některá aktivita nebude realizována vůbec, bude snížena celková podpora. V případech, kdy po vydání Rozhodnutí má dojít k odůvodněné změně příjemce podpory, může tuto změnu povolit a promítnout do smlouvy o podpoře Fond bez toho, aby bylo nutno provést změnu samotného rozhodnutí o poskytnutí podpory. Podmínkou použití tohoto postupu je, že nový příjemce může dle platných zásad obdržet daný typ podpory a že tím nebude ohroženo splnění požadovaného účelu dané akce, ani dalších stanovených podmínek. Další nutnou podmínkou je prověření odborné způsobilosti nového příjemce podpory Dokladování výdajů partnerů: V případě, že příjemce podpory spolupracuje s partnery, je nutné, aby partneři dodali uvedené doklady příjemci, který na jejich základě vytvoří soupis všech dokladů a poté vše (vč. kopií dokladů partnerů) zašle s Výzvou Fondu. Doporučujeme v rámci zjednodušení administrace Výzvy v případě výdajů partnerů nepředkládat neuhrazené faktury. Další podmínky: V průběhu realizace projektu předkládá příjemce podpory každé 3 měsíce Průběžnou zprávu, není-li s ohledem na charakter projektu stanoveno jinak. 15/17

16 Příjemce je povinen včas (minimálně 14 dní) upozornit projektového manažera Fondu na konání jednotlivých akcí (seminářů, konferencí, veletrhů, kampaní apod.) a zasílat s průběžnou zprávou prezenční listiny, pozvánky a fotodokumentaci z proběhlé akce. Příjemce je také povinen pořizovat fotodokumentaci v průběhu celého projetu a na požádání ji poskytnout Fondu ke kontrolním účelům. Příjemce podpory nemusí zřizovat zvláštní účet, ale musí vést oddělené účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a oddělené a transparentní analytické účty související s realizací projektu. 8. UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ VÝDAJE PROJEKTU Pomocný indikativní seznam pro stanovení výše uznatelných nákladů Uznatelné náklady u neinvestiční akce : náklady na pronájem výstavních či jiných prostor pro konání environmentálních vzdělávacích a osvětových programů a poradenství, tyto náklady mohou být uznány pouze pokud se jedná o pronájem s přímým pronajímatelem, tj. přímo s majitelem resp. dlouhodobým nájemcem, náklady na organizaci a přípravu akce uskutečněné na základě dodavatelských smluv, které výhradně souvisejí s projektem, náklady na zapůjčení technického vybavení (audiovizuální technika, IT), tyto náklady mohou být uznány pouze pokud se jedná o pronájem s přímým pronajímatelem, tj. přímo s majitelem resp. dlouhodobým nájemcem, náklady na tvorbu publikací, periodik, skript včetně nákladů na grafické zpracování, předtiskovou přípravu, tisk a distribuci, náklady na zhotovení výukových, propagačních a informačních materiálů, tvorbu www stránek vztahujících se k akci, režijní náklady (telefon, pošta, energie) prokazatelně související s projektem, náklady na cestovné související s projektem (služební automobil, veřejné dopravní prostředky) pouze pro osoby podílející se na přípravě akce, jízdné musí být prokázáno jízdenkami, cestovními příkazy a výpisem z knihy jízd, práce svépomocí - hrubé mzdy (včetně odvodů soc. a zdrav. pojištění), dohody o pracovní činnosti, autorské honoráře, v případě prací prováděných vlastními kapacitami náklady prokázané řádnými účetními doklady zejména mzdové doklady (výkaz odpracovaných hodin, výplatní listiny, příp. výpisy z účetní evidence). Při stanovení uznatelnosti nákladů na mzdové náklady vychází Fond z Katalogu prací ve veřejných službách a správě v platném znění a Nařízení vlády o platových poměrech. Režijní náklady do výše povolených 10 % ze způsobilých nákladů projektu, stanovených na základě spravedlivé metody odsouhlasené Fondem při nákupu služeb musí být doloženo, jakým způsobem proběhl výběr dodavatele v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo dle Závazných pokynů pro postup při veřejných zakázkách mimo režim zákona.. ubytování, stravné účastníků tam, kde to je výslovně předmětem podpory daného programu (např. pobytové akce). Uznatelnost stravného vychází z analogie s vyhláškou 277/2010, kterou 16/17

17 se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot do výše stanov v platném znění (nahrazena vyhláškou 429/2011) za uznatelné jsou považovány příjmy generované projektem do výše vlastních zdrojů (viz. metodika posuzování příjmů). Např. v případě 80% dotace 800 tis. Kč z celkových uznatelných nákladů projektu 1 mil. Kč jsou přijatelné příjmy generované projektem do výše 200 tis. Kč. Veškeré další příjmy generované projektem se odečítají od dotace Neuznatelné náklady u neinvestiční akce : penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty a pod. nákup vybavení kanceláří, opravy a servisní prohlídky, nákup drobného nářadí, pokud není prokázána souvislost s projektem kancelářské potřeby, drobný materiál, kopírování, fotopráce, pokud není prokázána souvislost s projektem ubytování, stravné účastníků tam, kde to není výslovně předmětem podpory daného programu (např. pobytové akce) občerstvení náklady na dopravu, která bezprostředně nesouvisí s předmětem podpory telekomunikační výdaje nesouvisející s akcí náklady na získání dotace z Fondu a jiných dotací na projekt náklady na vedení účetnictví, pokud není prokázána souvislost s projektem náklady, které přímo nesouvisejí s projektem nákup knih, tiskovin, učebních pomůcek, pokud není prokázána souvislost s projektem poplatky za provoz webu, licence, pokud není prokázána souvislost s projektem konzultační, poradenské a právní služby, školení, pokud není prokázána souvislost s projektem režijní náklady nad rámec povolených 10 % z uznatelných nákladů projektu příjmy nad výši vlastních zdrojů na spolufinancování projektu 9. KONTAKTY V případě jakýchkoliv nejasností a doplňujících dotazů se na nás neváhejte obracet. K zastižení jsme na těchto kontaktech: Pavel Jakobe, vedoucí odboru jiných programů, tel Zorka Starčevičová, vedoucí oddělení II tel Šárka Kalužničinová, projektový manažer oddělení národních programů, gestor Příloh III (EVVO) tel /17

Příloha 2 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy dle příloh V směrnice Program podpory vodohospodářských aktivit

Příloha 2 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy dle příloh V směrnice Program podpory vodohospodářských aktivit Příloha 2 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy dle příloh V směrnice Program podpory vodohospodářských aktivit 1 SEZNAM ZKRATEK ČR MŽP OPŽP SFŽP ČR Česka republika Ministerstvo životního prostředí

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU PROGRAM PODPORY PŘEDKLADATELŮ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Z FONDŮ EU

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU PROGRAM PODPORY PŘEDKLADATELŮ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Z FONDŮ EU POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU PROGRAM PODPORY PŘEDKLADATELŮ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Z FONDŮ EU 1. SEZNAM ZKRATEK... 2 2. DEFINICE POJMŮ... 2 3. ÚVOD... 4 4. PŘED PODÁNÍM ŢÁDOSTI... 4 4.1. Podporovaná opatření...

Více

4. výzva Ministerstva životního prostředí

4. výzva Ministerstva životního prostředí 4. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU PROGRAM NA PODPORU DRUHOVÉ DIVERZITY NEPRODUKČNÍCH ROSTLIN A ZACHOVÁNÍ JEJICH GENOVÝCH ZDROJŮ

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU PROGRAM NA PODPORU DRUHOVÉ DIVERZITY NEPRODUKČNÍCH ROSTLIN A ZACHOVÁNÍ JEJICH GENOVÝCH ZDROJŮ POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU PROGRAM NA PODPORU DRUHOVÉ DIVERZITY NEPRODUKČNÍCH ROSTLIN A ZACHOVÁNÍ JEJICH GENOVÝCH ZDROJŮ 1. SEZNAM ZKRATEK... 2 2. DEFINICE POJMŮ... 2 3. ÚVOD... 3 4. PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI...

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU PROGRAM PODPORY OZDRAVNÝCH POBYTŮ DĚTÍ Z OBLASTÍ SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU PROGRAM PODPORY OZDRAVNÝCH POBYTŮ DĚTÍ Z OBLASTÍ SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU PROGRAM PODPORY OZDRAVNÝCH POBYTŮ DĚTÍ Z OBLASTÍ SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ 1. SEZNAM ZKRATEK... 2 2. DEFINICE POJMŮ... 2 3. ÚVOD... 4 4. PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI... 5 4.1.

Více

3. výzva Ministerstva životního prostředí

3. výzva Ministerstva životního prostředí 3. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou

Více

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu.

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu. Připravovaná výzva z OPŽP PO 3, oblast podpory 3.2 - zateplení veřejných budov Manuál k původním žádostem veřejných budov z Programu Zelená úsporám podávaným do Operačního programu životní prostředí Doklady

Více

Příručka pro žadatele o podporu EVVOP v Národních programech

Příručka pro žadatele o podporu EVVOP v Národních programech Příručka pro žadatele o podporu EVVOP v Národních programech 1 Obsah: 1. Výzvy pro podávání žádostí..3 2. Postup při podávání žádostí.4 3. Způsob hodnocení a výběr projektu 9 4. Další administrace projektu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE - PROGRAM PODPORY OPATŘENÍ NA ÚZEMÍCH POSTIŽENÝCH POVODNÍ V ROCE 2010

POKYNY PRO ŽADATELE - PROGRAM PODPORY OPATŘENÍ NA ÚZEMÍCH POSTIŽENÝCH POVODNÍ V ROCE 2010 POKYNY PRO ŽADATELE - PROGRAM PODPORY OPATŘENÍ NA ÚZEMÍCH POSTIŽENÝCH POVODNÍ V ROCE 2010 1. PROGRAM PODPORY OPATŘENÍ NA ÚZEMÍCH POSTIŽENÝCH POVODNÍ V ROCE 2010 X.1 Program obnovy kanalizační sítě a ČOV

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Podle těchto Příloh X se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti Příloh X dne 25. května 2010.

Podle těchto Příloh X se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti Příloh X dne 25. května 2010. Přílohy X Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory opatření na územích postižených povodní v roce

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory sídelní zeleně, podle Příloh XVI Směrnice MŽP č. 6/2010

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory sídelní zeleně, podle Příloh XVI Směrnice MŽP č. 6/2010 POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory sídelní zeleně, podle Příloh XVI Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele Program podpory sídelní zeleně OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Číslo a název programu: 8 - Program resortu životního prostředí

Více

MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ

MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ 1. Identifikační údaje MAS Lašsko PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Zadavatel:

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin. Základní informace a změny v poskytování dotací pro rok 2015

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin. Základní informace a změny v poskytování dotací pro rok 2015 Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Základní informace a změny v poskytování dotací pro rok 2015 16. října 2014 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 24/2014 o poskytování neinvestičních

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Přílohy XI. Postup Fondu při výběru akcí k podpoře:

Přílohy XI. Postup Fondu při výběru akcí k podpoře: Přílohy XI Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU PROGRAM PODPORY OBCÍ LEŽÍCÍCH V REGIONECH NÁRODNÍCH PARKŮ

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU PROGRAM PODPORY OBCÍ LEŽÍCÍCH V REGIONECH NÁRODNÍCH PARKŮ POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU PROGRAM PODPORY OBCÍ LEŽÍCÍCH V REGIONECH NÁRODNÍCH PARKŮ 1. SEZNAM ZKRATEK... 2 2. DEFINICE POJMŮ... 2 3. ÚVOD... 4 4. PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI... 5 4.1 Podporovaná opatření...

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová Strana:1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová

Více

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Bc. Jiří Svěrák 20. srpna 2015 Vymezení účelu dotace - zajištění jedné pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti (dále jen koordinátora

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí podle Příloh V Směrnice Ministerstva životního

Více

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU POKYNY K VYPLNĚNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.1 platnost od 1. března 2011 ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadace

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina Opatření Programu rozvoje kraje cíl 4.1. : Péče

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Opatření Programu rozvoje kraje 3.4.1. Příprava územně - plánovací dokumentace

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro žadatele o finanční podporu Globální granty Zlínského kraje realizované v rámci oblasti podpory 3.2 21. 01. 2013 Zlín TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok.

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok. Obecná pravidla pro udělování grantů městské části Praha 7 schválená usnesením Rady městské části Praha 7 č. 0180/14-R z jednání č.13, ze dne 18.03.2014 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ Místní akční skupina Rozvoj Tanvaldska o.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 13. května 2008 Povinné přílohy pro všechny projekty Prezentace

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

VI. výzva Státního fondu životního prostředí ČR. v Programu č. 3 neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP

VI. výzva Státního fondu životního prostředí ČR. v Programu č. 3 neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP VI. výzva Státního fondu životního prostředí ČR Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje VI. výzvu pro předkládání žádostí v Programu č. 3 neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Komplexní zajištění vzdělávacího programu Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch pro projekt Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu Zadavatel

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem

DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem Příloha č. 2 usnesení 499/05 DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem Dotační program vznikl v rámci Projektu Zdravé město, pro realizaci Plánu

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa na rok 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací podmínky. Označení zakázky: zezulova@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. Označení zakázky: zezulova@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení zakázky: Komplexní zajištění vzdělávacího programu Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu pro projekt Odborná školení a vzdělávání pracovníků

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Zadávací podmínky. CZ27142949 Sídlo:

Zadávací podmínky. CZ27142949 Sídlo: Zadávací podmínky Označení zakázky: AKADEMIE CITT Praha zajištění výroby tiskových materiálů Zadavatel Název žadatele: Česká kosmická kancelář, o.p.s. Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČ: 27142949

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

3.2.5 Dokládání životopisů klíčových pracovníků realizačního týmu projektu

3.2.5 Dokládání životopisů klíčových pracovníků realizačního týmu projektu Věcné změny v textu Příručky pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 9 oproti předcházející verzi 8. KAPITOLA 3.2.5 Dokládání životopisů klíčových

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

Přílohy XI. Směrnice Ministerstva ţivotního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR v rámci

Přílohy XI. Směrnice Ministerstva ţivotního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR v rámci Přílohy XI Směrnice Ministerstva ţivotního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou

Více

B) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory

B) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory Rada vlády pro národnostní menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2015 k programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Vymezení programu:

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK Zadávání zakázek Pokud příjemce nebo partner není schopen zajistit činnosti spojené s realizací projektu vlastními zaměstnanci

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR ) 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

VZOR Programu podpory... Program podpory pro "oblast"

VZOR Programu podpory... Program podpory pro oblast 1. Základní rámec Programu VZOR Programu podpory... Program podpory pro "oblast" 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014

Více

Identifikační údaje o zadavateli:

Identifikační údaje o zadavateli: Místní akční skupina Staroměstsko vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Identifikační

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Komplexní zajištění vzdělávacího programu Bar management zakázky: pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více