Ročník ČÍSLO 9XVIII., č ZÁŘÍ října ,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník ČÍSLO 9XVIII., č. 10 15. ZÁŘÍ října 2015 2011 5,- Kč"

Transkript

1 Ročník ČÍSLO 9XVIII., č ZÁŘÍ října ,- Kč EDITORIAL Milí spoluobčané, letní, prázdninové měsíce jsou za námi. Letošní enormně suché a horké léto dělalo radost všem milovníkům slunce a koupání, ale podstatně méně radosti zemědělcům nebo nemocným lidem. To už vůbec nemluvím o lidech pracujících v tom vedru často na přímém slunci. Doporučení odborníků na vyhnutí se zvýšené tělesné námaze a pobytu na slunci mi při pohledu na stavební dělníky přijde jako házení hrachu na stěnu. Abych řekl pravdu, čekám, že každou chvilku zazní z rádia písnička věčného provokatéra Jarka Nohavicy, ale tentokrát ne: Ladovská zima, ale něco jako: Afrika v srdci Evropy. Pan Nohavica zas pobaví celý národ svými verši o tom, jak se: děcka kúpů jenom z povinnosti, cérky majů opálené všecky místa na svém těle a už nejenom ty kolem však vy víte kolem čeho. No a pan doktor Klaus? Ten drží v Ostravě přednášku, že prý globální oteplování nesůvisí s lidsků činnosťů, a už vůbec ne s tými skleníkovými plyny, ale přednášá to v klimatizované hale, bo jinač by mu nestačili utírat pot z brýlí Takové písničce bych se rád a s chutí zasmál, ale příležitostí ke smíchu v horkých měsících moc nebylo. V Kačinovém potoce museli naši rybáři posbírat větší množství leklých ryb, a proto se i naše obec připojila k několika okolním obcím a vyhlásili jsme na čas zákaz odběru vody ze všech přítoků rožnovské Bečvy na našem katastru. K nesnesitelnému vedru se přidal v nemalé části obce i nesnesitelný zápach z čerstvě pohnojených polí, když se družstevníkům kvůli vyprahlosti půdy nepodařilo dostatečně zaorat hnůj. S tím související velké množství much přispělo k pravé venkovské atmosféře. Když si jedna nejmenovaná paní na zápach a mouchy stěžovala, podařilo se mi ji úspěšně vyděsit tím, že do dneška to bylo ještě dobré, protože tekla voda, ale od zítřka už asi ani ta nepoteče. Byl to ale jenom vtip a paní se hned uklidnila. Naštěstí jak vodní nádrž Stanovnica, tak i veselský vodojem měly vody dostatek, i když ve Veselé jsem pro jistotu požádal, aby občané obecní vodou šetřili. Vyhlášení kritického stavu hejtmanem zlínského kraje se zákazem rozdělávání ohně na volných prostranstvích a v blízkosti lesa přišlo na poslední chvíli. Moje pořádkumilovná žena už byla nachystaná se sirkami v ruce na kraji lesa u hromady uschlých okrasných keřů, které si tam delší dobu pečlivě připravovala a těšila se, jak jí to bude dobře hořet. Až s panem hejtmanem budu, musím mu osobně za toto nařízení poděkovat. Myslím, že zachránilo minimálně ten kousek lesa nad naším domem. Starostu by manželka určitě neposlechla, ale když to nařídí hejtman Hezké podzimní dny a dětem šťastný vstup do nového školního roku přeje Jiljí Kubrický z 6. zasedání zastupitelstva obce Zašová konaného dne 28. července Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 7/ Zastupitelstvo obce schválilo změnu plochy č. 11 pracovní verze územního plánu do původního stavu dle stávajícího územního plánu (BI 24) Zastupitelstvo obce schválilo vyřazení obecní plochy, lokalita Pahrobky BI 8 ze zastavitelných ploch určených k individuálnímu bydlení Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36 a... na odprodej obecních pozemků parc. č. 136/2, 136/3 a 136/4 v k. ú. Zašová za cenu ,- Kč Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36 a... na převod kanalizačního řadu v délce 118 m do majetku Obce Zašová Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu mezi... a Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36, na převod venkovního vodovodu a splaškové kanalizace z vlastnictví výše uvedených do vlastnictví Obce Zašová a pověřuje starostu podpisem smlouvy Zastupitelstvo obce schválilo Statut Zašovských novin včetně příloh A, B a C Zastupitelstvo obce schválilo, že v případě souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Zprávy z obce Ing. Anna Mikošková místostarostka obce z 10. schůze Rady obce Zašová konané dne 22. června Rada obce schválila rozpočtové opatření č Rada obce schválila dodatek k pojistné smlouvě s Českou pojišťovnou č na pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob Rada obce schválila žádost příspěvkové organizace ZŠ Zašová o přesun finančních prostředků ve výši ,- Kč z rezervního do investičního fondu Rada obce projednala a rozhodla o přijetí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na restaurování centrálního kříže na obecním hřbitově. Rada pověřuje starostu obce

2 2 Zašovské noviny 9/2015 podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Rada obce schválila smlouvu uzavřenou mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a Obcí Zašová o pronájmu části pozemku v době konání Zašovské pouti Rada obce schválila posunutí uzávěrky Zašovských novin pro měsíc září na Rada obce schválila licenční smlouvu uzavřenou mezi OSA a Obcí Zašovou Rada obce povoluje konání pouťových zábav na hasičském výletišti v rámci obecně závazné vyhlášky č. 1/ Rada obce schválila dodatek číslo 7 Smlouvy o nájmu tepelných zařízení 12/2005 ze dne s firmou VAE THERM spol. s r.o. Rada pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku smlouvy Rada obce schválila zveřejnění návrhu odprodeje obecních pozemků parc. č. 136/2, 136/3, 136/4 v k. ú. Zašová Rada obce neschválila záměr odprodeje části par. č. 1533/11 v k. ú. Zašová Rada obce schválila zadání veřejné zakázky ZŠ Zašová Stavební úpravy plynové kotelny a MŠ Zašová Zdroj tepla pro vytápění vítězi výběrového řízení, firmě VAE THERM spol. s r.o., a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo Rada obce schválila pro výkon činnosti TDI k veřejné dotované zakázce MŠ Zašová přírodní hřiště pana Ing. Karla Trlicu a pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy Rada obce schválila, na doporučení stavební komise, zadat vypracování projektu pro DUR a pro DSP na Nový chodník Pod Žernovým. Vlastimil Těhan člen rady obce z 11. schůze Rady obce Zašová konané dne 29. června Rada obce schválila rozpočtové opatření č Rada obce schválila zadat zakázku na výrobu nových interiérových dveří a renovaci zárubní v KD Veselá panu Vladislavu Radovi Rada obce schválila zadat veřejnou zakázku MŠ Zašová přírodní hřiště vítězi výběrového řízení firmě Hřiště pod Květinou spol. s r.o., a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo. Vlastimil Těhan člen rady obce z 12. schůze Rady obce Zašová konané dne 20. července Rada obce schválila poskytnutí dotací na rok 2015 těmto poskytovatelům sociálních služeb: - Domov Alzheimer Darkov o.p.s. 4000,- Kč - Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj ,- Kč a schválila uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a pověřuje starostu podpisem těchto veřejnoprávních smluv Rada obce schválila pojistnou smlouvu uzavřenou s Generali č na havarijní pojištění auta Citroen Evasion Rada obce a schválila zadat veřejnou zakázku na Prodej dřeva z obecních lesů Zašová nahodilá těžba (2) firmě Proxima Lesnická a Dřevařská a.s. a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy Rada obce a schválila zadat veřejnou zakázku na Prodej dřeva z obecních lesů Zašová probírky (1) firmě Proxima Lesnická a Dřevařská a.s. a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy Rada obce schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36 a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, Podmokly IV, Teplická 874/4. Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti, spočívající ve zřízení umístění, provozování, opravě a údržbě zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 536, 544/1, 548, 661/1, 661/3, 667/1, 667/3, 775/3, 775/11, 888, 890, 891/2, 911/1, 911/2, 919, 921 a 928 vše v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí Rada obce schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36 a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, Podmokly IV, Teplická 874/4. Předmětem smlouvy je uložení zemní kabelové přípojky NNV, NNK do obecního pozemku parc. č v k.ú. Zašová Rada obce schválila záměr směny části obecní parcely č. 1469/3 v k. ú. Zašová Rada obce schválila výkup části parcely č. 337/2 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí Rada obce neschválila záměr odprodeje části obecní parcely č. 2210/1 v k. ú. Zašová Rada obce schválila zdokumentování stavu koryta Zašovského potoka a nařizuje upozornit správce toků Lesy ČR na možná rizika vyplývající z přebujelé vegetace Rada obce schválila jako zpracovatele posouzení ÚP na životní prostředí Ing. Marii Skýbovou, Štítina a pro hodnocení na území Natura 2000 RNDr. Lukáše Mertu, Olomouc. Současně pověřuje starostu obce podpisem smluv Rada obce schválila na provedení rekonstrukcí chodníků u MŠ Zašová a MŠ Veselá firmu Mézl a Janíček s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy Rada obce schválila program 6. zasedání Zastupitelstva obce Zašová. Ing. Anna Mikošková místostarostka obce z 13. schůze Rady obce Zašová konané dne 29. července Rada obce schválila přijetí dotace a Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Pořízení vozidla pro svoz BRO v Zašové a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy Rada obce schválila Doplněk servisní smlouvy o provádění technické péče na stroji Xerox firmou XORS OFFICE spol. s r.o., IČ: , Mariánské náměstí 5, Ostrava Rada obce schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Vybudování počítačové sítě pro OÚ Zašová uzavřené s firmou CS21 Nextnet, s.r.o. - Pobočka Nový Jičín, Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín a pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku. Ing. Anna Mikošková místostarostka obce

3 Zašovské noviny 9/2015 ze 14. schůze Rady obce Zašová konané dne 4. srpna Rada obce schválila rozpočtové opatření č Rada obce schválila Dodatek č. 2 k Servisní smlouvě č. 2678/2009 programového vybaveni CODEXIS s firmou Atlas consulting spol. s r. o., IČ: , Výstavní 292/13, Ostrava Moravská Ostrava 4.1. Rada obce projednala a schválila přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci MŠ Zašová přírodní hřiště a pověřuje starostu obce podpisem Potvrzení o poskytnutí dotace Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi obcí Zašová a firmou Cobbler s.r.o. Zašová na akci Opěrná zeď na fotbalovém hřišti z gabionů a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. Ing. Anna Mikošková místostarostka obce z 15. schůze Rady obce Zašová konané dne 19. srpna 2015 Tímto bych chtěla poděkovat OS Ráj za hladký průběh této akce a za svědomitou přípravu, kterou této akci věnovali. Bc. Eliška Krupová Memoriál Ládi Štěpána měl třetí pokračování V Zašové se potřetí sešla rodina, přátelé a kamarádi, kteří měli rádi fotbal i Láďu Štěpána. Již potřetí se v Zašové na konci fotbalové sezony konal Memoriál Ládi Štěpána, vynikajícího člověka a velkého fotbalového nadšence fotbalu. Čtyři týmy uctily sportem a zábavou památku osobnosti valašské kopané. K tradičním týmům Zašovskému Áčku, Starým pánům Zašové a Kozlíkovcům, přijeli na pozvání fotbalisté z Vidče. Každý rok měníme jeden tým podle toho, kam Ladík rád jezdil na fotbalová utkání. Po mančaftu Hrachovce, Vigantic přišli na řadu borci z Videčské sahary. Do Vidče jezdíl Ladík rád nejen kvůli fotbalu, ale miloval i místní udírnu a krkovičku na grilu. V samotném turnaji, ve kterém se zhostil role rozhodčího Ladíkův kamarád a spolupracovník z Valašského Deníku Martin Němec na prvním místě skončili fotbalisté z Vidče, za nimi skončila Zašová Áčko, na bronzovém stupínku skončili Kozlíkovci a na čtvrtém místě skončili staří páni Zašové. Třetí ročník Memoriálu se vydařil, sice nás Ladík trošku z Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 9. Ing. Anna Mikošková Vlastimil Těhan místostarostka obce člen rady obce KULTURA Uplynulé akce Oslavy 70. výročí od ukončení 2. světové války Připomínka 70. let od konce války začala dne podvečerním posezením u grilu. V neděli byl pro návštěvníky připraven bohatý program. Úvodní slovo dostal, který přivítal všechny návštěvníky u kulturního domu. Poté následovalo poutavé vyprávění pana Paláta a pana Sobotky o tom, jak to probíhalo za 2. světové války v Zašové a Veselé. V sále kulturního domu byla pro návštěvníky připravena výstava vojenských obleků, pomůcek, zbraní apod. Děti se mohly vyfotit a prohlédnout si historická válečná vozidla a mnoho dalšího. fotbalového nebe postrašil, když nám na závěrečný zápas poslal déšť, ale bylo to jen takové malé zlobení se na to, že jsme nebyli jako rodina na prvním místě. Do pozdních večerních hodin jsme vzpomínali a na další ročník už všichni opět leští své kopačky. Lucie Košárková Místní chovatelská výstava drobného zvířectva a ptactva Ve dnech 4. a 5. července uspořádali zašovští chovatelé již 44. místní výstavu drobného zvířectva s expozicí okrasného ptactva. 71 chovatelů z Moravy a Slovenska vystavilo 250 králíků, 142 holubů, 87 ks drůbeže a 110 ks okrasného ptactva. Uděleno bylo celkem 10 pohárů a 39 čestných cen. Uskutečnil se již 2. ročník memoriálu Ladislava Krumpolce zakrslých králíků. Své loňské vítězství obhájila mladá chovatelka Natálie Tomková z Velkých Karlovic na kolekci hermelín červenooký.v prvním ročníku memoriálu Antonína Trávníčka - masná plemena se stal vítězem na králíky novozélandské bílé Josef Křenek z Valašské Bystřice. Z našich členů získali ocenění u králíků Ing. Miroslav Urban - králík moravský modrý, Stanislav Mikulenka vídeňský modrý, mladý chovatel Jakub Gába novozélandský bílý, Jaroslav Vach-

4 4 ník aljaška a Lumír Stolařík - králík zakrslý modrý. U drůbeže získali ocenění Stanislav Mikulenka za vlašky koroptví, René Mužík za zdrobnělé vlašky šedé zlatě lemované, Michal Jůva za sebritky zlaté černě lemované, Jiří Nejedlý za zdrobnělé wyandotky žluté a u odboru holubů získali ocenění Milan Melichařík za české čejky rousné černé šupkaté, Ladislav Žilinský za polské rysy modré bělopruhé, Petr Kristek za kingy červené dominantní, Milan Melichařík za kingy plavé a Ing. Jiří Jadrníček za rakovnické kotrláky černé sedlaté. V budově chovatelského střediska byla instalována prodejní expozice okrasného ptactva. V sobotu odpoledne hrála v chov. areálu živá hudba. Jako vždy bylo připraveno bohaté občerstvení i tombola. I přes tropické teploty, které panovaly po oba dny, se výstava po všech stránkách vydařila a navštívilo ji 677 návštěvníků. V neděli odpoledne výstavu navštívil i náš pan Jiljí Kubrický a zúčastnil se předávání cen. Již nyní Vás chceme pozvat na výstavu v příštím roce, kdy naše organizace oslaví 50. výročí svého založení. Jiří Trtík - jednatel ZO. Dětské odpoledne s večerní zábavou ve Veselé Zašovské noviny 9/ srpna proběhlo na hřišti ve Veselé dětské odpoledne a následně večerní zábava, kterou pořádal Obecní úřad Zašová spolu s SDH Veselá. Ještě před začátkem programu pro děti proběhlo od cvičení dobrovolných hasičů z okrsku Zašová v dálkové dopravě vody a byla tak ověřena připravenost hasičů na zásahy při mimořádných událostech. Mezitím se již na hřišti začali shromažďovat první rodiče s dětmi a začala tak hlavní část programu. Pro děti byla připravena spousta atrakcí, jako nafukovací skluzavka, aquazorbing, střelnice, kolo štěstí a klaunka Marcelka, která dětským programem provázela. Snad nejnavštěvovanější atrakcí (mnohdy také tatínky) se pak stal bagr, který si děti mohly samy vyzkoušet. Zaručeně největší úspěch ale měla ukázka zásahu profesionálních hasičů z Valašského Meziříčí a letecké ukázky Valašského leteckého klubu. Všechny atrakce byly pro děti zdarma a svou návštěvou nás potěšilo přibližně 250 lidí. Na dětské odpoledne plynule navázala večerní zábava, kde bylo největším tahákem vystoupení kapely The Syrup Kabát revival. A že tak velkou akci Veselá snad ještě nezažila Na hřišti se sešlo přes 350 lidí, takže jsme se pořádně zapotili. Věřím, že i když jsme s akcí takových rozměrů doposud neměli zkušenosti, zvládli jsme ji bez větších problémů a jsme za takovou velkou návštěvu velmi rádi. Myslím, že celkově se nám dětské odpoledne opravdu vydařilo. Děkujeme především Obecnímu úřadu Zašová za zaštítění této akce a dále pak všem, kteří se podíleli na její přípravě, ať už šlo o přípravu areálu, stavění pódia a zastřešení, nebo o zvládnutí organizačního zabezpečení během dne i večera a následného úklidu. Zbyněk Mikulenka starosta SDH Veselá Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé Divadlo předplatné Vážení předplatitelé a návštěvníci divadla, dovolujeme si Vás upozornit, že po prázdninové odmlce se k nám znovu vrací divadelní představení. Podzimní část divadelního předplatného odstartuje brněnský spolek Frída s divadelní hrou Jako Thelma a Louise v hlavních rolích s Bárou Munzarovou, Martinem Trnavským, Martou Procházkovou a Radimem Novákem. Divadelní hra se odehraje v pátek v hod. Poslední volné vstupenky zakoupíte v IC Zašová. Cena vstupenky je 250 Kč. Prosíme všechny návštěvníky, aby přišli dostatečně dopředu před začátkem představení a brali ohledy na další návštěvníky. Bc. Eliška Krupová Drakiáda Milí rodiče, přijďte s dětmi v sobotu na Černý kopeček do Zašové. Tady bude od hodin nejvíc foukat vítr. Vezměte si s sebou draky papíráky. Děti se mohou těšit na podzimní olympiádu, pro všechny jsou připraveny medaile, odměny a ceny. K prodeji bude občerstvení v baru U draka. V případě nepříznivého počasí se bude Drakiáda konat v neděli od hodin. Kolektiv MŠ Zašová D MŠ Zašová za podpory Obce Zašová Vás srdečně zve R A K I Á D A V sobotu v hod na Černém kopečku Pro deti ˇ malá podzimní olympiáda odmeny ˇ a ceny. Občerstvení pro deti ˇ i dospelé. ˇ Vstupné dobrovolné. ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ v prípade neprízne počasí - nedele

5 Zašovské noviny 9/2015 Divadlo vzpoura nevěst Vítejte v agentuře Beremese.cz tradice, profesionalita, pozitivní reference! Budete-li se vdávat, nesmíte zapomenout na nic důležitého: sladit kytici s kravatou ženicha, objednat koláčky a hlavně získat duševní klid a vyrovnanost. Na to i mnohem víc je doktorka Zapletalová číslo jedna. Navštivte její psychologický výcvik Já na to mám! zaměřený na zvládání stresu, osobnostní rozvoj a vztahové poradenství. Co všechno předchází tomu nejkrásnějšímu dni v životě ženy? Není toho málo! Nová česká komedie o ženách nejen pro ženy psaná ženami přímo pro herečky a jednoho herce Městského divadla Zlín. Od 15. září 2015 bude probíhat v Informačním centru Zašová předprodej vstupenek na toto divadelní představení. práce, neboť zdi ve vlhkém kostele byly někde značně narušené a zvětralé. Největší problém byly lavice - kam s nimi? Ale i to se podařilo vyřešit tím, že se jednoduše položily na boční stranu a hned bylo v kostele dosti prostoru pro pohyb věží. Práce šla malířům rodinné firmy z Hošťálkovského království rychle od ruky, a tak v sobotu na slavnost Nanebevzetí Panny Marie , byly práce dokončeny i s úklidem. Na úklid kostela přišlo totiž tolik lidí (ze Zašové, Veselé i ze Stříteže), že kostel brzy zářil čistotou a bohoslužby následující neděli mohly probíhat už v kostele. Předchozí neděle to možné nebylo, a tak jsme museli sloužit mši sv. buď na farní zahradě nebo v sále místního Kulturního domu. 5 Kinoautomat se vrátil A to dokonce i do Zašové Pokud si mohu dovolit citovat věci, které jsem se o kinoautomatu dočetla, v roce 1967 se na něj stávaly fronty, poté musel kvůli politice vymizet a byl uschován do trezoru. Nyní se kinoautomat vrátil zpět a už opět nějaký čas vítá diváky. A proto je nám velkým potěšením, že další akcí, která bude probíhat v Kulturním domě Zašové v hod je právě kinoautomat, který bude po celou dobu uvádět známý herec Tomáš Matonoha. Neváhejte a přijďte si pro vstupenky do Informačního centra Zašová. Cena vstupenky 150 Kč. V případě velkého zájmu se uskuteční dvě představení. Těšíme se Vás! Bc. Eliška Krupová FARNOST ZAŠOVÁ Výmalba kostela v Zašové V minulých měsících proběhla výmalba fary a kostela Navštívení Panny Marie v Zašové. Naposledy se kostel shodou okolností maloval rovněž v srpnu, před 43 lety - roku Současnou výmalbu provedla firma Kompletní stavební práce - Jaroslav Jelínek z Ratiboře. Začalo se už v červnu výmalbou přízemí fary (chodby a zákristie). Po pouti, v polovině července, nastoupila firma na nejdůležitější prostor - vnitřek kostela. Nemuselo se stavět lešení - malovalo se ze dvou vysokých věží a jedné menší věže, kterou bezplatně zapůjčila ZŠ Zašová. Přípravné práce zabraly několik dní: přikrytí oltářů, varhan, sundání soch, obrazů, pokrytí podlahy. Nutné byly také zednické Při opravě se objevily také původní konsekrační kříže z r. 1742, kdy byl kostel 29. července posvěcen. Tyto kříže budou zrestaurovány a podle možností také namalovány kopie těchto křížů v celém kostele. Při výmalbě oken v presbytáři se zjistilo, že rám vitráží je dosti zkorodovaný a také samotné vitráže potřebují opravu. Doufejme, že se podaří na opravu i těchto oken získat časem finance z některých dotačních titulů. Celková cena výmalby činila ,- Kč. Obec Zašová přispěla částkou ,- Kč. Pan Miroslav Posád částkou ,- Kč a také mnozí dárci na tuto akci přispěli podle svých možností, buď při sbírkách nebo osobně. Štědrým dárcům děkujeme a díky nim celá akce skončila bez dluhů. Práce jak na kostele, říkali jsme si ty požehnané dny a vše jsme svěřovali Panně Marii, patronce naší obce. Díky modlitbám mnohých a zvláště Matky Boží, se nikomu nic nestalo a vše bylo zdárně ukončeno. Ale ne nadlouho: kostel potřebuje natřít zvenčí od země až po věže a střechu. Snad se podaří sehnat peníze i na to. Děkuji spolehlivé firmě Jelínek, všem pracovníkům, dárcům a brigádníkům za úspěšné dílo. Kostel se nyní skví čistotou a zve každého k návštěvě. Kupodivu také zvuk varhan a hlasů se v kostele nese libozvučněji. Proto na poděkování za výmalbu kostela se uskuteční koncert v neděli v P. Jiří Polášek, farář

6 6 Koncert vážné hudby v Zašové Jako poděkování za vymalování kostela Vás Římskokatolická farnost Zašová zve na koncert, který proběhne v kostele Navštívení Panny Marie v neděli v 18 hodin. V nově vymalovaném kostele zazní vážná hudba a bude se i natáčet. Vstupné je dobrovolné. Hlavního organizátora koncertu, pana Karla Plocka, jsme poprosili o pár slov do Zašovských novin: Milí přátelé, těším se na setkání s Vámi na koncertě 4. října 2015 v zašovském kostele. Ve spolupráci s renomovanými umělci představíme program skladeb Mistrů hudebního klasicismu. Naši skladatelé té doby (br. Vraničtí, F. Kramář, J. V. Stamic, J. Kř.Vaňhal a mnoho dalších) jsou respektovanými osobnostmi evropských hudebních dějin a už jen poznávat jejich dílo a osudy, je velmi zajímavý zážitek. Našim autorům klasicismu se věnuji také jako hudební vydavatel. Část koncertu v Zašové bude také natočena a použita pro pokračování edice CD skladeb mistrů 18. století v novodobých premiérách. Za organizátory koncertu - Karel Plocek, hudebník + vydavatel Matuštíková Zdeňka Krčmářová Marie Zašovské noviny 9/ let 89 let Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu. OÚ Zašová KLUB DŮCHODCŮ Program Klubu důchodců (září - říjen) 16. září Pečujeme o své tělo 23. září 18. výročí založení Klubu důchodců 30. září Vtipné odpoledne...v 17 hodin výbor Klubu 7. říjen Veselé odpoledne...hraje Marta 15. říjen Pečujeme o své zdraví SPORT SDH Veselá Letní tábor SDH Veselá Společenská kronika našich občanů Vzpomínky Dne 26. srpna 2015 by oslavil 89. narozeniny pan František Křenek, dlouholetý člen Valašského krůžku Zašovjan a ČSPO. Vzpomeňte, prosím, s námi a věnujte mu tichou vzpomínku. Egyptská říše se hroutí, mocný faraon Soferhotep náhle bez potomka zemřel. Kdo nastoupí na prázdný trůn? Pouze ten, kterému se podaří na památku faraona Soferhotepa postavit nejskvostnější hrobku a pyramidu, která bude čnít až k nebesům. Takto začal letošní tábor SDH Veselá ve Velkém újezdě, kterého se zúčastnilo přibližně 25 dětí. Prožili jsme spolu týden plný her a dobrodružství, které mezi námi postupně vytvořily téměř rodinnou atmosféru. Hry byly zaměřeny nejen na fyzickou zdatnost ale mnohdy také na bystrost a postřeh. Tábory pořádá SDH Veselá již tradičně a dle ohlasů dětí i rodičů snad nebudeme mít o zájemce nouzi ani v dalších letech. Podrobný popis programu celého tábora a fotografie naleznete na Zbyněk Mikulenka starosta SDH Veselá S láskou vzpomíná zarmoucená rodina. Jubilanti V měsíci červenci a srpnu oslavili své narozeniny a jubilea (jubilanti 80, 85 a více) Čáňová Anna Janošková Jaromíra Chudějová Josefa Urban Jan Ondřejová Evženie Maléřová Marie 80 let 80 let 80 let 86 let 87 let 87 let Cvičení Cardio power training MAREK PISKLÁK OSOBNÍ FITNESS TRENÉR S trénováním jiných lidí jsem začal teprve letos, avšak ve cvičení

7 Zašovské noviny 9/2015 a zdravém životním stylu nejsem žádný nováček. Začínal jsem už ve svých osmnácti letech, kdy jsem chodil do místního fitness centra a učil se od nabouchaných borců. Postupně jsem poznával správné techniky posilování a způsoby volby cviků pro zvýšení požadovaného efektu. Asi šest let zpátky jsem se začal zajímat o kardio cvičení. Tímto typem cvičení lze docílit jak spalování tuků, tak i zvýšení fyzické kondice. Stačí si hlídat svůj srdeční tep. A tím to všechno začalo. Potřeboval jsem shodit pár kilo dolů, upravil jsem si jídelníček a výsledy přišly velmi brzy. Užíval jsem si každou minutu kardio cvičení a těšil jsem se na to každý den. Člověk po něm spálí energii, a má neskutečnou radost ze sebe, že protentokrát už to dal bez přestávky. Tím se postupně začala budovat myšlenka, že bych mohl vést i ostatní k tomuto cvičení. Trenérský kurz jsem si udělal loni v květnu a dokopala mě do něj moje manželka. Za to jí moc děkuji, protože nyní mohu dělat to, co mě baví a naplňuje. Co Vám tedy mohu nabídnout: Profesionální přístup Cvičení není jen fyzická záležitost, ale vyžaduje i hodně teoretických znalostí a schopností. Každý jednotlivec potřebuje specifický způsob komunikace, ať už je to dané v rozdílnosti jeho cíle cvičení nebo stupněm fyzické kondice. Proto své individuální cvičební plány přizpůsobuji na míru každého klienta. Snažím se, aby mí zákazníci cvičili pro radost a příjemné zacházení s nimi je jeden z mých základních principů. Na své klienty plně dohlížím po celou dobu jejich tréninku, který trvá přesně 60 min. Takovýto trénink zahrnuje důkladné zahřátí těla, protažení, samotný trénink zaměřený na individuální potřeby klienta a znovu protažení celého těla. Společně pak hodnotíme jeho výkon. Znalosti racionálního stravování Zdraví a dobrá tělesná pohoda nejsou jen výsledkem cvičení, ale také výživy, která tvoří až 70 %. Zbývajících 30 % tvoří dostatek pohybu, spánku, duševní pohoda a relaxace. Cardio & Power Training Další myšlenkou bylo mé cvičební plány přiblížit širší veřejnosti. Proto jsem se rozhodl pro hromadné unisex tréninky, které jsou Vstupné: 90 Kč/hod Co si vzít sebou: pohodlné sportovní oblečení, sportovní obuv se světlou podrážkou, ručník, pití, karimatku a dobrou náladu Marek Pisklák Pilates Orientální tance a latino fit Fotbal 7 Turnaj o Polický pohár Zašovská přípravka nastoupila do nové fotbalové sezóny turnajem v Policích, kde i přes malý počet hráčů dokázali předvést výborné výkony a umístit se na krásném třetím místě. Góly: Tomáš Golasovský 9, Sebík Salomon 9, Tobík Nejedlý 5, Dominik Krupa 2, Michal Dobrozemský 2, Šimon Béna 1, Patrik Krupa 1. Tomáš Golasovský postaveny na principech kardio cvičení, ale i posilování svalů. Protože pokud chceme tvarovat své tělo, není potřeba jen pálit tuky, ale i posílit své svaly. Ať jste ve sportu nováčci nebo již otřelí sportovci, přijďte si trénink vyzkoušet a prověřit svou kondici. Na trénincích panuje vždy dobrá atmosféra, a zaručuji, že budete odcházet s pocitem, že jste pro své tělo udělali maximum. Tímto bych Vás chtěl pozvat na své Cardio & Power Tréninky pro veřejnost. Kde: Kulturní Dům Zašová, taneční sál v 1. patře Kdy: každý čtvrtek od do 19.30

8 8 Zašovské noviny 9/2015 VAŠE PŘÍSPĚVKY Setkání účastníků zájezdu do Chorvatska Pokud jste žáky základní školy Zašová nebo tuto školu navštěvují Vaše děti, určitě jste už slyšeli o každoročním červnovém zájezdu do Chorvatska pro děti i dospělé, který spolupořádá paní vychovatelka Drahomíra Opálková. I tímto rokem žáci a rodiče navštívili Chorvatsko. Letos byli ubytovaní na krásném ostrově Mandre. Tématem letošního zájezdu byla cesta do školy čar a kouzel - do Bradavic. A že do Chorvatska přiletělo velké množství čarodějů a čarodějnic ze Zašové! V Chorvatsku se - jako každým rokem - zpívalo, tančilo, ale hlavně se bavilo. V Chorvatsku se lidé, ani kouzelníci, rozhodně nenudí. Zábavu jsme si užili i o měsíc později. Každým rokem se na začátku srpna koná sraz pro všechny účastníky zájezdu. Čekalo na nás bohaté občerstvení, výborný guláš od pana Halašty a spousta zábavných zážitků. A protože se zúčastnilo 14 dětí a 17 dospělých, tak jsme nudu ani nemohli poznat. Někteří z nás si zahráli fotbal, do kterého se postupně přidávali i dospělí. Na promítacím plátně jsme se dívali na videa z minulého a letošního zájezdu, která nás opravdu pobavila. Pustili jsme si i film Konečně doma, takže jsme se cítili jako v opravdovém letním kině. Na závěr večera jsme šli na stezku odvahy, a pokud nás nevystrašila strašidla k smrti, tak jsme získali sladkou odměnu. Celý večer jsme si moc užili a stále jsme se smáli. Kolem půlnoci se dospělí s dětmi rozcházeli do svých domovů, ale ti nejodvážnější z nás zůstali, aby mohli přespat ve stanu. Ale skončilo to tím, že ve stanu spal jenom jeden z nás a my ostatní jsme spali pod širákem a pozorovali jsme Perseidy. Už se těšíme na další rok. Určitě si zase užijeme zábavu! Tak ahoj za rok! ;-) Barbora Balášová, 7. třída Obec slaví... Vždy, když končí letopočet pětkou, má naše obec výročí půlkulaté - první písemná zmínka o Zašové se totiž datuje rokem A jelikož velké oslavy v roce tedy při oslavách 600. let probíhaly , připomeňme si naše půlkulaté oslavy 645 let obce vzpomínkou na tuto akci z kroniky souboru Zašovjan: Oslavy byly zahájeny v sobotu 19. září slavnostním zasedáním MNV a večer byla slavnostní veselice občanů. V neděli dopoledne bylo odhalení sousoší Valašské rodiny, které vytvořil zašovský rodák a samouk František Pavlica. Při tomto aktu koncertovala krojovaná dechovka Zašovjanka a pořad uváděl strýček Josef Špůrek. Odpoledne se seřadil velmi početný průvod v historických krojích, všechno jelo na koních - trubači, korouhevníci a pak šlechta a panstvo pana Jana z Voku. Celou historickou scénu sestavil a řídil profesor Arnošt Kubeša z Valašského Meziříčí. Kostýmy byly zapůjčeny z národního divadla v Ostravě. Krojovaný průvod za doprovodu dechovky a četného občanstva dorazil na fotbalové hřiště, kde se po slavnostním zahájení provedla celá historická scéna. Soubor v ní účinkoval jako robotný lid, některé děcka ve valašských krojích obsluhovaly pány při šlechtické hostině. Po skončení byla na hřišti volná zábava dlouho do večera...

Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč

Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, čas neuvěřitelně rychle běží. Za pár dní začíná léto a někteří z vás jsou možná stejně jako já, netrpěliví,

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč

Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč EDITORIAL Vážení a milí spoluobčané. Otřesen několikanásobnou vraždou, spáchanou psychicky narušeným mužem v Uherském Brodě, děkuji Bohu za

Více

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 7- XVIII., 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2012 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, je za námi pouť a to také znamená, že vstupujeme do druhé poloviny roku. Pomalu se

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení Zašovské NOVINY Ročník XVIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, letos poprvé skládají naši středoškoláci státní maturity. S největší pravděpodobností již v době vydání našich

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 910 CENA 4 Kč Díků činění Slovo vybrané z církevního kalendáře pro první říjnovou neděli si pro mne připravilo zcela nedávno opět svůj význam. Obléklo si vloni i letos obraz

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15 Tlumačovské Ročník XXII Cena 5 Kč Vánoce mezi volbami Pravda zvítězí, ale dá to fušku. Karel Čapek. Možná si mnozí myslíme, že Vánoce jsou svátky, které se pravidelně opakují. To je sice pravda, ale přece

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Grygera se loučil s kariérou aktivního fotbalisty

Grygera se loučil s kariérou aktivního fotbalisty 19. ČERVNA 2015 HOLEŠOVSKO REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA ročník 21, číslo 6 Chystá se 22. ročník bikemaratonu Drásal. Str. 4 Revitalizace ulic je u konce. Str. 10 Holešovské kostely se otevřely. Str.

Více

BESEDNÍK. Reprezentovali jsme město na Dnech Ratiboře. Kravařský odpust. Zámecké pivní slavnosti str. 3. Běh zámeckým pakem str. 15. str.

BESEDNÍK. Reprezentovali jsme město na Dnech Ratiboře. Kravařský odpust. Zámecké pivní slavnosti str. 3. Běh zámeckým pakem str. 15. str. noviny města kravaře BESEDNÍK červenec - srpen 2010 číslo 176 Zámecké pivní slavnosti str. 3 Kravařský odpust str. 13 Běh zámeckým pakem str. 15 Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vás i v letošním roce

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova číslo 5 říjen 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně téma Z činnosti SDHL Vzpomínka na Valentina Javoříka Tečka za oslavami 200 let od posvěcení kostela Ukázka požární techniky žákům ZŠ

Více

Tříkrálová sbírka. Vážení spoluobčané, Ročník XXII (č. 244) leden 2013 Cena 5 Kč

Tříkrálová sbírka. Vážení spoluobčané, Ročník XXII (č. 244) leden 2013 Cena 5 Kč Ročník XXII (č. 244) leden 2013 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, rok 2012 byl rokem významných kulturních a společenských akcí, sportovních úspěchů a také rokem investičních akcí, které přispěly ke zvelebení

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč Zprávy z obce Výpis usnesení ze Zápisu z 33. schůze Rady obce Zašová, konané dne 13. února 2012 Všem čtenářům Zašovských novin

Více

Prezidentské volby. To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. Ročník XXI (č. 243) PROSINEC 2012 Cena 5 Kč

Prezidentské volby. To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. Ročník XXI (č. 243) PROSINEC 2012 Cena 5 Kč Ročník XXI (č. 243) PROSINEC Cena 5 Kč Nepochybuji o tom, že pro mnohé z nás jsou vrcholem kalendářního roku Vánoce. Vybízí k tomu i ta skutečnost, že jsou téměř v závěru roku. A naše přirozenost je taková,

Více

Ročník XXII (č. 250) červenec - srpen 2013 cena 5 Kč. (více na straně 17)

Ročník XXII (č. 250) červenec - srpen 2013 cena 5 Kč. (více na straně 17) Ročník XXII (č. 250) 2013 cena 5 Kč VÝZVA MUZEJNÍ RADY Zapůjčení výšivek pro výstavu Vážení spoluobčané, u příležitosti připravované výstavy tradiční zuberské výšivky se obracíme na potomky zuberských

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

Občasník č. 1 Duben 2010

Občasník č. 1 Duben 2010 Občasník č. 1 Duben 2010 Přišel jsem si pro pomlázku Přišel jsem si pro pomlázku, nastavuji dlaň, běžím rychle přes dva vrchy jako hbitá laň. Běžím rychle jako zajíc, chci se vás dnes ptát, kolik vy mně

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Ročník IX. Milí čtenáři, určitě jste si odpočinuli od starostí všedních dnů na svých dovolených a načerpali jste síly na nastávající podzimní chmury. Ať jste dovolenou strávili v zahraničí, v krásných

Více

POZVÁNKA Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24. dubna 2013 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24. dubna 2013 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 3 Informace pro občany Z obsahu: - Výstavba radnice - Očkování psů - Okénko knihovny - Zájezd Nošovice, Komorní Lhotka TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 4 JE 8. DUBNA 2013.

Více