Vážení spoluobčané, 03/2014. z obsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, 03/2014. z obsahu"

Transkript

1 03/2014 z obsahu z radnice str. 2-5 ze zasedání ZM volby do EP den otevřených dveří ČOV škola a školka str dravci v MŠ MDD Den matek školka v přírodě akce pro předškoláky bio olympiada mladý zahrádkář školní akademie kultura str svátky Labe 2014 letní kino miss polabí čarodějnice kapela Bu-Fu festival řemesel knihovna kulturní přehled policie informuje str. 18 spolky a organizace SDH Lžovice MASZ na téma str obtěžování kouřem sport str. 23 Týnecký tennis společenská rubrika str. 24 historie str. 25 Antonie Josefina Janovská otevírací doba obchodů a služeb str. 26 Vážení spoluobčané, červen je vždy spojen s koncem školního roku a s posledním školním zvoněním. Na dva měsíce školáci mohou zapomenout na školu a povinnosti s ní spojené. Dopřejme jim to. Kéž bychom i my dospěláci si mohli dopřát dva měsíce prázdnin a veškeré starosti hodit za hlavu. Nejde to, a tak si najděme tedy alespoň čas na dovolenou a zapomeňme na chvilku na všední život. V letních měsících naše město bude pokračovat ve stavbě kanalizace. V současné době nám zbývají čtyři kilometry, aby stavba byla dokončena. Čekají nás však i problémová místa a také osazování technologií. Vím, že některým občanům se může zdát stavba už únavná a plná omezení. Snažíme se proto spolu se zhotoviteli, aby byl dodržen harmonogram stavby a práce byly dokončeny i v předstihu. Pak nás čeká práce s rekonstrukcemi Svátky Labe - Dračí lodě 2014 Marina Týnec nad Labem povrchů místních komunikací, které byly v rámci stavby porušeny. V obci Vinařice jsou již komunikace z větší části opraveny. Město bude realizovat generální opravu dvou místních komunikací v rámci stavby. V obci Lžovice byla provedena pochůzka a bylo dohodnuto, v jakém rozsahu budou provedeny opravy po stavbě. V minulém zpravodaji jsem se zmínil o rekonstrukci silnice III/3279 ulice Krále Jiřího. Jednání s Krajskou správou a údržbou silnic o změně povrchu této vozovky po uložení kanalizačního potrubí bylo úspěšné a Středočeský kraj uvolnil ze svého rozpočtu finanční prostředky na její opravu. Město bude muset zhotovit nové obrubníky a opravit některé kanálové vpustě dešťové kanalizace. To je podmínkou úspěšné realizace opravy. V průběhu prázdnin se naplno rozeběhnou

2 z radnice opravy místních komunikací dotčených stavbou kanalizace v loňském roce. Některé budou opraveny celé, jiné jen v úsecích zasažených stavbou. Město společně se zhotovitelem chce většinu těchto komunikací opravit do září. Dále nás v rámci stavby kanalizace čeká výměna zchátralého potrubí a rekonstrukce dešťové kanalizace v lokalitě Výmol. Někteří z vás jistě ví, v jak havarijním stavu tato kanalizace je. V obci Vinařice nyní již mohou občané plně využívat kanalizaci a stavba byla uvedena do předčasného užívání. Majitelé nemovitostí již uzavírají smlouvy o odvádění odpadních vod. V obci Lžovice a dolní části Týnce nad Labem bude možnost napojení až v průběhu prázdnin. ČOV je už dohotovena a obec Lžovice je osazena technologií, ale nyní zbývá ještě doložit všechny požadované podklady na vodoprávní úřad, aby proběhlo předčasné užívání stavby v termínu a bez problémů. V rámci Svátků Labe jste mohli navštívit čistírnu odpadních vod ve Lžovicích. Byla zde instalována i výstava fotografií z průběhu výstavby. Město předalo na Státní fond životního prostředí podklady k rozhodnutí o přidělení dotace a na akci Revitalizace mrtvého ramene Labe. 17. června jsme předali zhotovitelské firmě staveniště. Realizace bude velmi náročná a její hlavní část započne až po prázdninách, kdy bude možné přistoupit k těžbě usazenin. Město musí ještě zajistit archeologický průzkum a koordinátora bezpečnosti práce. Bez těchto služeb, nelze již žádnou podobnou stavbu uskutečnit. Podařila se nám oprava kulturního areálu Ostrov a nyní je již připraven k plnému využití. V průběhu prázdnin se tam uskuteční několik hudebních akcí zaměřených na rockovou či metalovou hudbu, ale i country. Nezbývá si než přát, aby počasí těmto produkcím přálo a tyto akce si našly své příznivce. V rámci dotací Středočeského kraje obdrželo město dotaci na provoz pečovatelské služby a na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého. Tato socha se nachází v dosti zuboženém stavu pozapomenutá na místě u paty bývalého dřevěného mostu u Pernerovky. Zastupitelé rozhodli o jejím přemístění na důstojnější místo k autobusové zastávce u nového mostu, ale bohužel existence mnoha podzemních vedení nám celý plán zhatila. Muselo se zvolit nové místo o cca 50 metrů výše na zelený pruh u tří parkovacích míst. Doufejme, že se celá akce s přemístěním a restaurováním sochy povede. Rád bych se ještě zmínil o plánovaném zateplení objektu ZŠ (prostřední pavilon) a MŠ (původní budovy). Město podalo žádosti na SFŽP ČR a v současné době obdrželo akceptaci žádosti, což značí, že v žádosti nebyly zaznamenány žádné chyby a je doporučena k financování. Nyní už jen záleží na doporučení hodnotících komisí. To bychom měli v průběhu prázdninového období obdržet. V průběhu léta zrealizujeme částečné zateplení bytového domu čp. 480 ve Výmolu a výměnu oken. Chtěli bychom ještě opravit fasádu na objektu staré školy na Komenského náměstí, kde čekáme na stanovisko památkářů. Snažíme se tyto akce realizovat vlastními silami pomocí našich technických služeb. Na závěr přeji všem našim školákům krásné prožití prázdnin. Dospělým pak klidnou a ničím nerušenou dovolenou. Odpočiňte si a naberte síly. Bc. Dušan Žmolil starosta města Informace ze zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.4/2014 z veřejného jednání ZM Týnec nad Labem, které se uskutečnilo ve středu 23.dubna od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace o stavbě kanalizace 6. Schválení výše stočného pro rok Návrh Smlouvy o odvádění odpadních vod pro fyzické osoby 8. Revitalizace mrtvého ramene Labe rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky 9. Návrh smlouvy o dílo Revitalizace mrtvého ramene Labe 10. Návrh smlouvy o právu stavby: Bezpečné a bezbariérové chodníky Týnec nad Labem Lžovice pozemek parc.č. 553/2 kat. území a obec Lžovice 11. Návrh smlouvy o právu stavby: Bezpečné a bezbariérové chodníky Týnec nad Labem Lžovice pozemek parc.č. 250/2 kat. území a obec Lžovice 12. Nabídka vypracování projektové dokumentace na zateplení objektu mateřská škola v Týnci nad Labem, energetický audit budovy a administrativní práce spojené s podáním žádosti o příspěvek 13. Návrh nové smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. 14. Návrh smlouvy na uzavření věcného břemene ve prospěch ČEZ a.s. 2

3 z radnice 15. Návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku malého rozsahu Projektová dokumentace Revitalizace nádrží v Týnci nad Labem 16. Spoluúčast města na rekonstrukci muzea s MAS Zálabí darovací smlouva 17. Žádost o pronájem letního parketu Ostrov 18. Jmenování členů Přestupkové komise města při Městě Týnec nad Labem 19. Informace Svazek obcí Týnecko schválení závěrečného účtu Svazku obcí 20. Návrh smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace a realizační dokumentace k žádosti o zjednodušené územní řízení, vodoprávní rozhodnutí na změnu stavby před dokončením včetně výkonu inženýrské činnosti - výtlačný kanalizační řad TL-1 PEHD 110 a vodovodní přípojka k ČOV PEHD 40 změna 21. Návrh smlouvy o dílo na zhotovení realizační dokumentace stavby Zatrubnění odvodňovacího příkopu v lokalitě Pod Hradem 22. Nákup zahradního traktůrku pro potřeby Města Týnec nad Labem 23. Schválení vyřazení zastaralého počítačového vybavení ZŠ Týnec nad Labem 24. Schválení účetní závěrky za 1. čtvrtletí 2014 ZŠ Týnec nad Labem 25. Schválení závěrečného účtu města Týnec nad Labem za rok Schválení směrnice o schvalování účetní závěrky města 27. Diskuse zastupitelstva 28. Diskuse veřejnosti 29. Závěr Více z veřejného zasedání najdete na stránkách nebo na úřední desce města. Informace ze zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.5/2014 z veřejného jednání ZM Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v pondělí 19. května 2014 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 2/ Informace o stavbě kanalizace 7. Návrh smlouvy o dílo Revitalizace mrtvého ramene Labe 8. Výběr koordinátora BOZP na akci Revitalizace mrtvého ramene Labe 9. Nabídka na zpracování aktualizace Povodňového plánu města Týnec nad Labem 10. Výběr zhotovitele - oprava elektro instalace na letním parketu Ostrov 11. Zateplení nájemního domu čp. 480 svépomocí 12. Poptávka na výměnu oken nájemního domu čp Poptávka na výměnu počítačů včetně přechodu na nový software 14. Jmenování komise na výběr dodavatele PD na Revitalizaci nádrží v Týnci nad Labem 15. Přijetí dotace Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého 16. Přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého 17. Informace o chodníku Lžovice Týnec nad Labem 18. Celkové vyúčtování vodného za rok Informace o volbách do Evropského parlamentu 20. Informace o Setkání Týnců v Týnci nad Sázavou 21. Diskuse zastupitelstva 22. Diskuse veřejnosti 23. Závěr Více z veřejného zasedání najdete na stránkách nebo na úřední desce města. 3

4 z radnice Volby do Evropského parlamentu Dne 23.5.a se konaly volby do Evropského parlamentu. V naší obci se volilo ve čtyřech volebních okrscích.ve voličských seznamech bylo zapsáno celkem 1702 voličů, žádný cizinec neprojevil zájem hlasovat v těchto volbách. Bylo vydáno celkem 295 úředních obálek, počet vydaných úředních obálek byl shodný s počtem odevzdaných úředních obálek, kde bylo odevzdáno 292 platných hlasů. Celková účast voličů byla i našem městě velmi nízká, a to 17,33 %.Zároveň chci poděkovat členům OVK za bezchybné zpracování výsledků voleb. Další volby, které nás čekají na podzim t.r.,jsou volby do Zastupitelstev obcí, budou to volby, které se budou týkat každého z nás. Budeme si volit své zástupce do Zastupitelstva města Týnec nad Labem. Přeji Vám šťastnou ruku při výběrů kandidátů. J.Motlová Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky Obec Týnec nad Labem 4

5 z radnice Den otevřených dveří na ČOV v Týnci nad Labem. Sobota 31.května byla mimo jiné také dnem otevřených dveří na čističce odpadních vod, (ČOV), v Týnci nad Labem. Předem avizovaná možnost prohlídky čistírny byla občany města využita, a tak od desáté hodiny dopolední přicházeli návštěvníci, jednotlivě i ve skupinkách, kteří si mohli prohlédnout již kompletně instalovanou technologii čističky. Dostalo se jim odborného výkladu pana Pirkla z firmy REVIS, zastupujícího dodavatele, a mohli si také prohlédnout informační panel zachycují stavbu ČOV od jejího samotného začátku v únoru Ze dne otevřených dveří přinášíme několik fotografií i čtenářům Týneckého zpravodaje. /StK/ autor foto S.Kyselák autor foto S.Kyselák 5

6 škola a školka Dravci v naší MŠ Dne nás přilétli navštívit naši opeření kamarádi ze ZOO Chleby dravci. Ačkoliv se pohybovali po areálu MŠ zcela volně a měli obrovské zobáky, nikdo se jich nebál. To proto, že jsme byli poučeni o tom, čím se živí, kde žijí a že nám vůbec neublíží. Ti odvážnější z nás měli dokonce možnost držet sovu, puštíka, poštolku či orla na ruce. Že to ale byla tíha! Viděli jsme dravce při letu, zblízka při krmení, slyšeli jsme houkat sovu..a už se těšíme, až uslyšíme jejich šustění křídel zase příště. Soňa Hladíková /ředitelka MŠ/ Slavíme MDD na zahrádce MŠ Letos nás počasí nezklamalo a,,dětský den na zahrádce se vydařil...soutěží se účastnili všichni návštěvníci. Při plnění některých úkolů pomáhali rodiče, i paní učitelky. Po projití všech stanovišť jsme si společně opekli špekáčky. S.Hladíková /ředitelka MŠ/ autor foto S.Hladíková autor foto S.Hladíková 6

7 škola a školka autor foto S.Hladíková Fotogalerie ke Dni matek v MŠ 7

8 škola a školka Školka v přírodě Na školku v přírodě jsme jako každý rok vyjeli na Benecko, ale tentokrát v hojném počtu. Po příjezdu nás přivítal vlídný personál, pěkné prostředí a nakonec i sluníčko. Celý pobyt nás doprovázeli plyšoví králíci z klobouku a společně s nimi jsme si hráli, soutěžili, četli, zpívali, tancovali a plnili rozmanité úkoly. Při vycházkách jsme si každý den užívali krásné přírody. Abychom mohli plnit všechny úkoly, museli jsme se vždy řádně posilnit, a věřte, že nám všem moc chutnalo. Nabrali jsme hodně síly, kterou jsme využili při přetahování lana, stavění domečků v lese, hledání čtyřlístků a mnoha dalších činností. Vyvrcholením školky v přírodě byla diskotéka s pohoštěním ve vlastnoručně vyrobených maskách králíků. S naší Villou jsme se rozloučili společnými fotografiemi. I když sluníčko stále nesvítilo, my jsme si letošní školku na Benecku velice užili a těšíme se na příští rok. Soňa Hladíková /ředitelka MŠ/ foto S.Hladíková foto S.Hladíková foto S.Hladíková 8

9 škola a školka, kultura Akce pro předškoláky Dne přišli budoucí školáčci do naší školy, aby se zúčastnili akce, která byla pro ně připravená. Členové kroužku Př: Petr Plicka, Marek Vondra, Božena Kovalyšynová, Jiří Kostelecký, Tomáš Robovský a Ondřej Černý pozvané předškoláky nejprve informovali o anketě Pták roku Ptáka roku vyhlašuje Česká společnost ornitologická od r Ptákem roku 2014 byl stanoven čáp bílý a čáp černý. Předškoláci sledovali obrázky na interaktivní tabuli, pozorně poslouchali a odpovídali na otázky. Členové kroužku ukázali předškolákům také projekty na téma Pták roku 2014, které zpracovávali. Po skončení první části budoucí školáčci dostali pracovní listy, na kterých byl obrázek čápa bílého a jeho potravy. Předškoláci měli vybrat, co čáp bílý nejí a tyto obrázky škrtnout.ve druhé části této akce členové kroužku předškolákům vysvětlovali, proč je důležité třídit odpad. Na interaktivní tabuli si mohli zkusit přiřazení odpadu do správných kontejnerů. A také se dověděli, co všechno se třídí v naší škole plasty, hliník, papír, víčka od plastových lahví, baterie, drobné elektrospotřebiče a tonery.za správné odpovědi dostávali předškoláci orazítkované kartičky, na konci akce proběhlo vyhodnocení a všichni pozvaní dostali drobné odměny.děkuji členům kroužku Př za uskutečnění této akce. Lenka Hrnčířová foto L.Hrnčířová foto L.Hrnčířová Naši žáci obstáli i v krajském kole Bio olympiády Krajské kolo Bio olympiády, kategorie C proběhlo dne v DDM Mělník. Z okresního kola vždy postupují první tři žáci. Z naší školy to byli Pavel Kučera z 9. třídy a Alžběta Kudličková z 8. A. Krajského kola se zúčastnilo celkem 32 soutěžících, z toho 18 byli studenti z gymnázií. V silné konkurenci se oba naši žáci umístili v první polovině výsledkové listiny Pavel Kučera byl na 14. místě a Alžběta Kudličková na 15. místě. Lenka Hrnčířová Jak jsme plnili poslední úkol Recyklohraní nazvaný Zpravodaj Tento úkol byl zaměřený na zjištění informací o tom, jak mohou občané Týnce nad Labem třídit elektroodpad a kam ho mohou odevzdávat. Jednou z možností, kam odevzdat elektroodpad je sběrné místo. Abychom zjistili, co vše se zde může odevzdávat, pro žáky 7. ročníku byla vyjednána exkurze. Tato exkurze se konala , kdy našimi průvodci byli pracovníci Městského úřadu v Týnci nad Labem: pan Kyselák a pan Kubíček. Dověděli jsme se, že naše sběrné místo má podepsanou smlouvu o odvozu elektroodpadu se 3 společnostmi: Asekol, Ekolamp a Elektrowin. Ekolamp odváží zářivky a LED žárovky, Elektrowin odváží ledničky, pračky a myčky a Asekol odváží 9

10 škola a školka televize, počítače a monitory.k třídění elektroodpadu mohou občané Týnce nad Labem využít ještě další 3 místa: radnice malé baterie do hodinek, velký červený kontejner před hotelem Racek menší elektro spotřebiče a naše škola, kde lze odevzdávat baterie, drobný elektroodpad a tonery či cartridge. Pokud máte některý z těchto druhů elektroodpadu, pošlete ho prosím po vašich dětech nebo vnoučatech do školy.touto cestou ještě jednou děkuji panu Kyselákovi a Kubíčkovi za uskutečnění exkurze. Lenka Hrnčířová foto L. Hrnčířová Jak jsme se umístili v okresním kole soutěže Mladý zahrádkář Okresnímu kolu vždy předchází školní kola, ze kterých jsou vždy vybráni tři nejlepší žáci v každé kategorii. Mladší kategorie se mohou zúčastnit žáci z třídy, starší kategorie žáci třídy. Do okresního kola v mladší kategorii postoupili žáci 5. ročníku: Zuzana Šmejcová, Jan Hladík a Anna Kolomazníčková, ve starší kategorii: Kateřina Vokálová ze 7. třídy a dvě žákyně 9. třídy: Kristýna Stará a Tereza Pataráková. Po napsání testu všichni soutěžící postupně chodili poznávat semena různých rostlin a různé rostliny. Právě kvůli poznávání rostlin je tato soutěž velmi obtížná, protože nikdy není stanoven jako v Bio olympiádě seznam rostlin k poznávání. A v té poznávačce rostlin může být opravdu jakákoli rostlina: okrasný keř ze zahrady, lesní strom, pokojová rostlina, rostliny využívané jako koření, ovocné stromy, zelenina, trávy, okrasné květiny ze zahrad, plevele. Naši žáci se v okresním kole umístili velmi dobře. V mladší kategorii získali dvě medailová místa: Zuzana Šmejcová byla na 2. místě a Jan Hladík skončil na 3. místě. Anna Kolomazníčková obsadila pěkné 6. místo. Ve starší kategorii byla na stupních vítězů Kateřina Vokálová, která skončila také na 2. místě. Kristýna Stará obsadila 4. místo a Tereza Pataráková byla také na pěkném 6. místě.všem našim žákům děkuji za úspěšnou reprezentaci naší š k o l y v s o u t ě ž i M l a d ý z a h r á d k á ř. Lenka Hrnčířová foto L. Hrnčířová ŠKOLNÍ AKADEMIE Milí čtenáři, byl sedmý květen, měsíc lásky, jaro v plné síle, když sportovní hala v Týnci nad Labem srdečně vítala diváky 11. školní akademie s výstižným mottem,,stoupáme výš, vidíme dál. Přehlídku toho nejlepšího, co s radostí dlouhé týdny nacvičovali, věnovali žáci ZŠ všem maminkám k jejich blížícímu se svátku.po úvodním slově, kterým celé opravdu pestré pásmo zahájil ředitel základní školy, zarecitovali žáci dramatického kroužku několik milých básniček a všechny přítomné dámy, maminky, babičky i tety byly obdarovány ručně vyrobenou květinou. Během dalšího, téměř dvouhodinového programu, vystoupili žáci všech tříd ZŠ, jednotlivci, skupiny i zájmové kroužky s netradičně pohybově i hudebně zpracovanými pohádkami, příběhy z lesa i paseky, se svým sólovým vystoupením se pochlubili hráči na trubku, bicí, kytaru, klávesy i zobcové flétny, zazpívaly nám nejen sbory ZŠ, atmosféru zpříjemnila mažoretka ověnčená mnoha oceněními z republikových soutěží.žáci 9. třídy nostalgicky zavzpomínali na léta 10

11 škola a školka strávená ve školních lavicích, velký úspěch zaznamenalo vystoupení žáků 4. tříd nazvané Cesta životem, když se v jeho závěru celou sportovní halou rozléhal hlasitý smích.bohatý program zakončily žákyně ročníku gymnastickým cvičením na kladině. Diváci odměnili vystoupení žáků bouřlivým potleskem a odcházeli domů s úsměvem na rtech a se spoustou příjemných uměleckých zážitků.vše se povedlo na jedničku, milí žáci, a tímto vám všem patří srdečné poděkování. Monika Kysilková Miloslav Čepek foto H.Radouš foto H.Radouš foto H.Radouš foto H.Radouš foto H.Radouš 11

12 kultura Svátky Labe 2014 Každý jsme svým způsobem soutěživý. Někdo tvrdí, že není, no prosím, ale kdo by někdy nechtěl být aspoň o trochu lepší než ostatní? Nebo než je on sám? Pro někoho to znamená polykat kilometry na trati, pro někoho kilogramy v posilovně, góly, koše, branky, body. Někdo radši pracuje na větší úrodě ředkviček, někdo hromadí poštovní známky, pivní tácky nebo veterány. A někdo je třeba prostě rád, když sní ze všech nejvíc borůvkových knedlíků. S tvarohem a s cukrem. Když se sejde hned 20 takových sportovců, sběratelů a jedlíků a postaví se společně na startovní linii, to je teprve elánu! To je radost se dívat. V sobotu jsme v Týnci nad Labem oslavili Svátky Labe. Máme tak za sebou již pátý ročník akce, která baví místní a láká do Týnce i široké okolí. Pro mnoho lidí jsou Svátky především Závody dračích lodí. Minimálně pro těch 220 z vás, kteří jste se letos v 11 posádkách závodů zúčastnili. Vody teklo hodně, takže to neměli vůbec snadné. Všichni absolvovali trénink a potom právě tři závodní jízdy. Vítězství nakonec obhájil Namydlený blesk s nejlepším časem 59:39. Druhé místo, velice těsně, patřilo i letos posádce Čubky na vlnách, kteří nejlépe dojeli v čase 1:00,95. A třetí místo pro sebe urval Zábořský drak, v čase 1:01,57, který ale loni nezávodil, a tudíž byl ze všech nejvíc odpočatý. Kromě závodů nabízí oslavy mnohem víc. Již tradičně rybáři připravili pochoutky a speciality. Z ryb, to dá rozum, že nepekli koláče. Koláčky a šátečky a buchty ale přivezli pekaři a v rámci Festivalu řemesel jsme mohli nakoupit i další sladkosti a rukodělné výrobky. Děti si užily jízdu na koních, na lodičkách, šplhaly na lanech, cvičily s Klemprdou a celé odpoledne si hrály na Ostrově i v Marině. Kdo se radši dívá, než si hraje, ten mohl fandit závodníkům, sledovat obojživelné obrněné transportery v akci, prohlédnout si čističku odpadních vod a nebo si mohl zatančit při večerní zábavě. A tak se to zase povedlo. Děkujeme všem organizátorům, účastníkům i návštěvníkům za pohodový den a neopakovatelnou atmosféru. A já už se nemůžu dočkat, až budu za rok zase na těchto řádkách psát, že: Svátky Labe 2015 se blíží... Za pořadatele Outdoored, Jana Ryantová foto H.Ryantová foto H.Ryantová 12

13 kultura foto H.Ryantová foto H.Ryantová foto H.Ryantová foto H.Ryantová Letní kino v tomto roce Pro letošní sezónu letního kina jsme se na poslední chvíli rozhodli pro změnu promítací technologie. Jelikož promítání z 35 mm kopií je od roku těžší, hlavně výběrem filmů, zkusíme letos promítat filmy z DVD nosičů. Program chceme sestavit z novějších filmů, rádi bychom upřednostnili českou kinematografii. Program bude lidem včas distribuován prostřednictvím pošty a internetových stránek města. Dovolte nám připomenout základní informace: zahájení promítání v měsících červnu a červenci od 21:30 hod. zahájení promítání v měsíci srpnu od 21:00 hod. V případě dotazů nebo připomínek nás neváhejte kontaktovat na cz nebo na stránkách com/letni.kino.5 Kučerová Michaela letní kino je umístěno v areálu Mateřské školy v Týnci nad Labem (ulice Flosova) 13

14 kultura Miss Polabí 2014 Jako každý rok, tak i letos, proběhla v Poděbradech v divadle Na Kovárně soutěž o titul Miss Polabí Do konkurzu se mohou přihlásit dívky do 16 let, a nebo mohou mít štěstí, že si je organizátorka soutěže objeví ve sportovních klubech, uměleckých školách a jiných organizacích, které v březnu obchází. A právě takové štěstí se usmálo letos na mě, Michaelu Hanušovou. Osm let navštěvuji taneční klub DC Inferno Kolín a s ním byla spojena právě moje volná disciplína. Společně s vybranými dívkami jsem strávila měsíc před samotném finále, den na kolínském letišti, kde jsme létaly větroněm, poté jsme navštívily půjčovnu ZAHARA, kde jsme si vybíraly šaty na finálový večer, který proběhl v neděli V den D jsem musela být už od rána s ostatními finalistkami v divadle, kde jsme nacvičovaly nástup, přehlídku šatů od poděbradské návrhářky paní Donátové a seznamovaly jsme se s pódiem. Celou soutěž moderoval Alexander Hemala, panovala výborná atmosféra nejen v obecenstvu, ale i v zákulisí. Díky lidem, kteří sledovali přímý přenos na playo.tv, jsem se stala Miss Tv Star a v divadle mě porota umístila jako 1. vícemiss Polabí Tímto bych chtěla poděkovat všem za velikou podporu v hlasování. Musím říct, že jsem na pódiu před tolika lidmi stála podruhé v životě. Poprvé to bylo, když mi byly čtyři roky, v soutěži Missis ČR 2003, ale z té si opravdu mnoho nepamatuji, byla jsem ještě malé škvrně. Tato soutěž mi dala veliký zážitek, nové zkušenosti a kamarádky.budu na to vždy ráda vzpomínat. Děvčata, hlaste se do dalšího kola. M.Hanušová /studentka ZŚ Týnec nad Labem/ 14

15 kultura Čarodějnice 2014 PÁLENÍ ČARODĚJNIC v Marině se stalo, jak pevně doufáme, příjemnou tradicí, protože letos byla opravdu hojná návštěvnost a panovala skvělá atmosféra, kterou podpořila skupina NĚCO. Děkujeme Hospůdce Na Marině za zajištění občerstvení a panu Hájkovi a jeho pracovníkům za oheň a zajištění akce. Další aktuality z Mariny sledujte na www. marinatynec.cz V. Debelková Představujeme: Kapela Bu-Fu Představujeme týneckou kapelu Bu-Fu: Kapela Bu-Fu od r míchá svůj koktejl ostrého rapu, hutné, průrazné kytary a šlapající rytmiky. Nebojí se zapojit žádný z ostatních hudebních stylů. Kromě tvrdých rifů najdete v jejich tvorbě i hravé a melodické pasáže. Svůj koktejl pojmenovali: UNDERPUB HIP-CORE. Stejný název nese i první dlouhohrající CD, které v prosinci 2008 kapela vlastním nákladem vydává. Na svém kontě mají kromě toho BU- FU ještě 3 demo projekty (2006, 2007, 2010). Období 2013/ 2014 představuje pro kapelu velký zlom a krok kupředu, protože BU-FU dostali šanci nahrát desku ve známém studiu BIOTECH Ve studiu spolupracovali s mistrem zvuku ECSONEM-WALDESEM, který desku produkoval a dále s HYNKEM TOMANEM (Support Lesbiens), který na desce také pracoval.http://www. biotech-studio.com/?show=clients Deska dostala název - BUY US FUCK YOU - a byla vydána u agentury ALFEDUS MUSIC 15

16 kultura eshop.alfedusmusic.cz/bu-fu/ Kromě těchto osobností se na desce představili další osobnosti české hudební scény * frontman kapely Pipes and Pints - MIKE HOUSE - skladba STAY PURE. * frontman kapely Atari Terror - DANIEL KURZ - skladba PRACHY, který velkým způsobem přispěl i k úpravě bookletu desky této desky. * bubeník kapel Clou/Support Lesbiens RADEK TOMÁŠEK, který nahrál kompletní bicí na této desce. ÚSPĚCHY BU-FU 2. místo STARTER LIVE (2007) 2. místo STARTER - RADIO (2007) 2. místo - POLIČSKÝ SKŘIVAN (2009) 1. místo - POLIČSKÝ SKŘIVAN (2010) semifinále SKUTEČNÉ LIGY (2010) 1. místo - TPCA BEAT FEST - CENA POROTY (2012) 1. místo - TPCA BEAT FEST - CENA PUBLIKA (2012) 2. místo - HUDEBNÍ LIGA MĚSTA PARDUBIC (2012) O KAPELE Jejich základnou bylo okolí chvaletické elektrárny na Pardubicku, kde se po různých zkušenostech z předešlých kapel v místním restauračním zařízení rozhodla čtveřice nadšených kluků splnit si sen a hrát muziku podle svého gusta. Koncem roku 2007 přichází do kapely DJ CS, oživuje tvorbu o elektronické prvky a přidává druhý hlas do rapových pasáží. Po jeho odchodu v roce 2010 se kapela vrací zpět ke kořenům. Na přelomu let 2009/2010 odchází basák Simon, kterého nahrazuje RoHy. V říjnu 2012 opouští kapelu jeden ze zakládajících členů Cocesh a nahrazuje ho Pepa. Kapela se následně stěhuje z nedalekých Chvaletic do Týnce. Začátkem roku 2013 přichází do kapely mladý nadějný bubeník Martin Budinský, který v kapele vydržel do konce roku 2013, kdy Martin kapelu na základě jeho vytížení v jiných projektech opustil. Po Martinovi přichází do kapely bubeník, který si říká Viklef, který se v kapele ohřál ze všech nejkratší dobu... Viklef neodehrál jediný koncert. Po Viklefovi za bicí usedá Ambo, který je od února 2014 novým motorem BU-FU. O FESTIVALU: BU-FU MEATFLY MASAKR FEST 4. / 28.června 2014/ V první řadě, jde o hudební festival dobročinného charakteru, který pořádá týnecká kapela BU-FU. Část výtěžku z akce je věnován mateřské školce v Týnci nad Labem. Letošní ročník byl již čtvrtým a funguje díky podpoře sponzorů, městu Týnec nad Labem, přístupu kapel a spoustě dobrovolníků, kteří pomáhají jak se jen dá. Během předešlých třech ročníků, na festivalu vystoupila špička české,,tvrdé,, scény a jinak tomu nebude ani v letošním ročníku. BMMF představil 10 kapel, které představují špičku české,,tvrdé,, scény. Zahráli legendy české scény jako jsou například kapely: STATUS PRAESENTS, BETHRAYER, kteří předskakovali americké legendě KORN aj. velkým kapelám, dále kapela CENSORSHIT, kteří předskakovali kapelám jako DOG EAT DOG, PRO PAIN atd...a nesmíme zapomenout právě na kapelu BU-FU, která se v posledních letech dere vzhůru a je hlavním pořadatelem celé akce. Největší lákadlo festivalu představovalo vystoupení slovenského revivalu RAGE AGAINTS THE MACHINE. Pro návštěvníky festivalu je kromě kapel vždy připravený bohatý program, soutěže, přívětivé ceny, výborná kuchyně, super zvuk, krásné počasí a super lidi. Hlavní heslo akce je pobavit se s kamarády a mít plný žaludek:) více o akci na oficiálním webu akce: Kapely: BU-FU, STATUS PRAESENTS, BETHRAYER, JOHNY STALK, CHAOS IN HEAD, BROWNFIELD, CENSORSHIT, PHATLIP, RAGE AGAINTS THE MACHINE rev. NEVER LEFT BEHIND Více o kapele BU-FU můžete najít bandzone.cz/bufu?at=gig php?strana=koncerty 16

17 kultura Festival řemesel Tradiční lidová řemesla stále žijí. Přesvědčit jsme se o tom mohli v sobotu 31. května MAS Zálabí, z. s. opět uspořádala Festival řemesel v rámci celodenní akce Svátky Labe na Marině v Týnci nad Labem. Po celý den byly k vidění ukázky tradičních řemesel a jarmark za účasti regionálních řemeslníků. Návštěvníci akce si tak mohli u lokálních výrobců nakoupit staročeské pečivo nebo třeba krásně zdobený perník, voňavé koření, proutěné výrobky, bytový textil, ručně vyráběné šperky, skleněné ozdoby, keramické výrobky, lité svíčky a další zajímavé produkty. Pro děti byla připravena i dětská šperkařská dílnička, kde si mohly zkusit vyrobit třeba náramek, ať už pro sebe či pro maminku. Celá událost zaznamenala veliký úspěch, a to nejen u návštěvníků, ale také u řemeslníků. Akce, kterou provázel i bohatý doprovodný program, se zúčastnilo zhruba 800 lidí. M.Mikušová /MAS Zálabí,z.s./ autor fotografií M.Mikušová Z knihovny Karla Hampla Od minulého vydání Týneckého zpravodaje proběhlo několik akcí, které pořádala právě knihovna ve spolupráci s městem Týnec nad Labem.31. května proběhla další kulturní akce, a to zájezd na divadelní představení do NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE na CYRANA Z BERGERACU. Cyrano - muž bez bázně a hany, jehož hyzdí velký nos, je legendární postavou, symbolem cti, odvahy a mužnosti. České publikum ho miluje pro ušlechtilost jeho ducha i lehkost a vzlet slova. Vrchlického překlad je pokládán za kongeniální a dokonce se říkává, že v češtině zní lépe než ve francouzském originále. Cyrano nikdy nenudí, a proto vstoupil na repertoár již třináctou sezonu. Toto představení bylo jedinečným zážitkem a velké poděkování patří Městu Týnec nad Labem,protože díky nakoupení voucherů jsme mohli lístky získat s 50 procentní slevou a užít si tento skvělý kulturní zážitek. V květnu a v červnu navštívili také knihovnu žáci 2.tříd základní školy.byl pro ně připraven vzdělávací program dle výuky 2.tříd,představení knížek z povinné četby,seznámení s knihovnou a autory dětských knížek, novinky, pohádkové kvízy a hádanky plné říkanek.předčítali jsme si z dětských knih,které děti nejvíce zaujaly a v mnohých z nich jsem našla potenciální čtenáře a přeji si,aby si do knihovny opět našli cestu a rádi ji navštěvovali. V měsíci červnu proběhla i tradiční charitativní sbírka pro Diakonii Broumov /Diakonie Broumov (původně Diakonie Úpice) vznikla v roce 1993 jako občanské sdružení otevřené ke spolupráci se všemi lidmi dobré vůle, jinými humanitárními organizacemi, církvemi a dalšími institucemi, jejichž součinnost je pro pomoc potřebným nutná.posláním organizace je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci, na okraji společnosti, a to s cílem jejich osamostatnění tak, aby m o h l i n a j í t s v é m í s t o v e s p o l e č n o s t i. / Tímto Vám chci poděkovat za spoluúčast při této pravidelné charitativní sbírce a za to,že nám i v dnešní nelehké době není osud lidí v nouzi lhostejný. Další akcí, která proběhla 21.června, bylo setkání Týnců v Týnci nad Sázavou, kam naše město jeli reprezentovat nejen delegáti města, ale i sportovci /stolní tenis, malá kopaná, SDH i hudební skupiny NĚCO a ANCIENT DESIRE a obyvatelé města Týnec nad Labem.Konec června přinesl výlet pro malé i velké dámy do obchodního domu Ikea v Praze, kde si to všechny užily podle svých představ, a pro velký zájem budeme pravidelně tento zájezd opakovat. O prázdninách se můžou maminky těšit na malý bleší trh a po prázdninách nás čeká pro velký zájem nějaké kulturní divadelní představení. Veškeré akce můžete sledovat na stránkách knihovny Karla Hampla webk.cz/. Návštevní hodiny: PONDĚLÍ 7:30-12:00 13:00-17:30 ÚTERÝ 7:30-12:00 13:00-15:00 STŘEDA 7:30-12:00 13:00-17:30 ČTVRTEK 7:30-12:00 13:00-15:00 PÁTEK 7:30-12:00 Budu se těšit na Vaši návštěvu. Lucie Flachbartová /městská knihovnice/ 17

18 policie informuje, spolky a organizace KULTURNÍ PŘEHLED NA LÉTO /sobota/BU-FU MEATFLY MASAKR FEST 4. Kapely: BU-FU STATUS PRAESENTS BETHRAYER JOHNY STALK CHAOS IN HEAD BROWNFIELD CENSORSHIT PHATLIP RAGE AGAINTS THE MACHINE rev. NEVER LEFT BEHIND /sobota/ TÝNECKÝ MAZEC areál ostrova -TÝNEC NAD LABEM Kapely: HYPNOS SEPULTURA revival ELYSIUM F.O.B. SEPSIS HATE IS BEAUTIFULL DOOMAS DEATH STAR VSTUP:Kč 250,-- začátek v 17:00 hodin /sobota/ COUNTRY VEČER areál ostrova - TÝNEC NAD LABEM Kapely: S.U.D. Chvaletice ELIXÍR Pardubice BUCH PRAHA NETOPÝR PRAHA /SOBOTA/ ROCKOVÝ TÝNEC areál ostrova-týnec NAD LABEM Kapely: BU-FU KLAXON FANFAN NĚCO ELYSIUM ANCIENT DESIRE P.RUKA XENON CAVERN Policie informuje Začátkem měsíce dubna došlo v obci Veletov k vloupání do chaty, kdy pachatel překonal jistící mříž okna, následně rozbil skleněnou výplň okna, vnikl do objektu a odcizil dalekohled a lahev alkoholu. Celková škoda byla vyčíslena na necelých 6 tisíc korun. Týněčští policisté vyšetřují případ krádeží několika peněženek. K tomu došlo v Němčicích, v provizorním kempu dne 1.května přes noc, kdy zloděj využil toho, že poškození spali, vnikl do vozidla určeného k přepravě koní a ubytování lidí, kde odcizil celkem 7 peněženek. Z těch následně odcizil finanční hotovost a peněženky pohodil u vozidel. Celková škoda byla vyčíslena na více jak 20 tisíc korun. Dne v obci Veltruby krátce před sedmou hodinou večerní byl policejní hlídkou kontrolován řidič vozidla zn. Mercedes Benz. Na výzvu předložení dokladů uvedl, že řidičský průkaz nemá. Následně bylo zjištěno, že 29 letý řidič má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel platný do poloviny roku Proto byl na místě zadržen a převezen na obvodní oddělení, kde mu bylo sděleno podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Začátkem dubna byla mezi obcemi Jelen a Bělušice nalezena munice. 43letý muž krátce po poledni oznámil na L 158, že při hledání detektorem kovu nalezl v lesním porostu 2 ks granátů a 3 ks nábojnic. Na místo byl vyslán pyrotechnik, který munici zajistil a následně převezl k bezpečné likvidaci. Škodu za více jak 50 tisíc korun způsobil vandal v polovině měsíce dubna tím, že házel kameny na železniční zařízení. Došlo k poškození krycích čoček světel u návěstidel a poškození krytu u signalizace přejezdu. K ohrožení provozu na trati nedošlo, uvedený úsek je využíván pro posun, který se zde v současné době neprovádí. Neznámý pachatel je tak podezřelý ze spáchání trestných činů poškození cizí věci a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení, za což mu v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na 3 léta. /tisková mluvčí Policie ČR Kolín/ Sportovní úspěchy SDH Lžovice Po pravidelných trénincích a zimní údržbě techniky začalo naše SDH svou závodní sezonu 1. kolem 5. ročníku Polabské hasičské ligy na Marině v Týnci nad Labem. Družstvo mužů obsadilo 1.místo, družstvo žen místo 2. Následovalo 2. kolo PHL v Krakovanech, kde obě naše družstva vybojovala 1. místa. Ve svém sboru máme také kvalifikované rozhodčí pro požární sport a 2 z nich se zúčastnili okresního kola PS na atletickém stadionu v Kolíně jsme se zúčastnili každoročního Memoriálu Bohouše Březiny v Ohařích, kde jsme také slavili úspěch. Družstvo žen obsadilo 1. místo, družstvo mužů 3. Naši členové budou také reprezentovat Město Týnec nad Labem na setkání Týnců které se tento rok koná v Týnci nad Sázavou. Děkujeme také všem našim sponzorům za podporu, máme před sebou ještě většinu závodů letošní sezony a doufáme, že nám naše úspěchy vydrží. Za SDH Lžovice Blanka Douchová 18

19 spolky a organizace autor fotografií B.Douchová STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE Místní akční skupina Zálabí v současné době pracuje na tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Operačního programu Technická pomoc. Cílem je vytvoření uceleného dokumentu, který má sloužit jako strategický podklad k získávání dotačních prostředků pro území našeho regionu MAS Zálabí na období let 2014 až Aktuálně probíhá finalizace analytické části, která vychází z výstupů komunitního projednání s veřejností, dotazníkového šetření, podkladů od jednotlivých obcí a ostatních zdrojů. Do konce měsíce června by měly být zpracovány také prioritní cíle a opatření vyplývající z analýzy území. Tato opatření budou pokrývat stěžejní oblasti rozvoje, tj. řešení nezaměstnanosti na venkově, podpora podnikatelských příležitostí, zvýšení funkční vybavenosti obcí, zlepšování kvality a dostupnosti služeb, zdravotní a sociální péče, podpora vzdělání, cestovního ruchu či zlepšení kvality životního prostředí. Hlavní důraz je přitom kladen na zapojení co nejširší veřejnosti a zastoupení zájmových skupin dotčené oblasti. Místní aktéři se tak na vytváření strategie mohou aktivně podílet během všech fází jejího zpracovávání a to průběžným poskytováním informací, návrhů a připomínek. N.Bendáková /MAS Zálabí,z.s./ 19

20 spolky a organizace Putovní olympiáda mateřských škol Od jara 2013 spolupracuje místní akční skupina MAS Zálabí z.s. s partnerskou místní akční skupinou Lípa pro venkov z.s. na projektu Putovní olympiáda mateřských škol sportování nejen pro radost (12/017/4210a/000057). Projekt spolupráce je zaměřen na zapojení mateřských škol z obou regionů a směřuje k rozvíjení pohybových schopností předškolních dětí. Poutavou formou se snaží o zlepšení jejich fyzické kondice a vstřícného vztahu ke sportu. V neposlední řadě dochází v důsledku projektu k navázání a upevnění vztahů mezi obcemi, školkami a účastníky za účelem výměny zkušeností.24. května 2014 proběhlo již třetí regionální kolo tohoto projektu v Jestřábí Lhotě. Akce se zúčastnilo 13 mateřských škol z regionu Místní akční skupiny Zálabí. Jako každý rok tato akce zaznamenala vysokou účast nejen rodičů dětí či přátel sportu, ale také obyvatel účastnících se obcí a jejich starostů. Akci zahájil Jan Svoboda, který je duší projektu, ale své pozvání přidal také Oldřich Novotný místostarosta obce Dobšice, která si vzala pod záštitu další plánovanou akci projektu Setkání regionů jež je plánována na 4. října 2014.Děti po celodenním sportovním zápolení byly odměněny medailemi a diplomy, které jim předala kolínská rodačka, atletka a mistryně v hodu kladivem Kateřina Šafránková M.Mikušová /MAS Zálabí,z.s./ foto M.Mikušová foto M.Mikušová Poděkování od školní rady sdružení rodičů při ZŠ v Týnci nad Labem Chceme touto cestou poděkovat panu Hájkovi a panu Horákovi za opětovné zapůjčení Mariny pro uspořádání dětského dne pro děti ze Základní školy v Týnci nad Labem a za dar v podobě projížděk dětí na lodích. p.kopecká /předsedkyně školní rady rodičů/ Jsme realitní kancelář na Vaší straně Působíme na trhu nemovitostí přes 10 let Jsme v Týnci nad Labem a v Kolíně Prodáme i Vaší nemovitost za nejlepší cenu Tel TELEVIZNÍ A SATELITNÍ PŘÍJEM ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ A KAMEROVÉ SYSTÉMY Prodej, montáž, servis JIŘÍ MATOUŠEK Studentská 589, Týnec nad Labem tel inzerce 20

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta říjen 2012 - - - - - - - - - - - ATELIER BABOTA

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Komise školská a mládeže Rady města Kolína

Komise školská a mládeže Rady města Kolína Komise školská a mládeže Rady města Kolína Zápis z III. jednání ze dne 8. dubna 2015 Přítomni: p. Tomáš Blümel, Bc. Marek Cimpl, Věra Doležalová, M. A., Mgr. Radek Holovský, Mgr. Kateřina Koděrová, Bc.

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk 1. Cíl programu: Zlepšení stavu ovzduší ve Vimperku změnou způsobu vytápění u malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity roku 2010 5. Finanční zpráva

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015 www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení 1.Řídící orgán STK ČTS Ing.Leoš Fiala,Štvanice 38,170 00 Praha 7 Tel.:222333418 m.777922395 e- mail:leos.fiala

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 3. RC Rallye Český Krumlov 2013 Volný závod OBSAH: 1. Úvod 2. Organizace 3. Program 4. Přihlášky 5. Pojištění 6. Reklama a označení 7. Pneumatiky 8. Palivo 9. Seznamovací jízdy 10.

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají. 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů

VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají. 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů Pálavský záchranář TRA 2015 Celodenní soutěžení ve vodě i

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rokytno, včetně systému nakládání se

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Takové to domácí topení Problematika lokálních topenišť v Moravskoslezském kraji

Takové to domácí topení Problematika lokálních topenišť v Moravskoslezském kraji 0 1 2 3 4 5 Měření tmavosti kouře metodou podle Ringelmanna Měřte ze vzdálenosti 150 až 400 m od pozorovaného komínu (směr kouřové vlečky z komína je přibližně v pravém úhlu na směr pozorování). Pozadí

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 Z á p i s : Přítomni: Nepřítomni: Hosté: Datum a čas: Místo: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L.

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více