Vážení spoluobčané, 03/2014. z obsahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, 03/2014. z obsahu"

Transkript

1 03/2014 z obsahu z radnice str. 2-5 ze zasedání ZM volby do EP den otevřených dveří ČOV škola a školka str dravci v MŠ MDD Den matek školka v přírodě akce pro předškoláky bio olympiada mladý zahrádkář školní akademie kultura str svátky Labe 2014 letní kino miss polabí čarodějnice kapela Bu-Fu festival řemesel knihovna kulturní přehled policie informuje str. 18 spolky a organizace SDH Lžovice MASZ na téma str obtěžování kouřem sport str. 23 Týnecký tennis společenská rubrika str. 24 historie str. 25 Antonie Josefina Janovská otevírací doba obchodů a služeb str. 26 Vážení spoluobčané, červen je vždy spojen s koncem školního roku a s posledním školním zvoněním. Na dva měsíce školáci mohou zapomenout na školu a povinnosti s ní spojené. Dopřejme jim to. Kéž bychom i my dospěláci si mohli dopřát dva měsíce prázdnin a veškeré starosti hodit za hlavu. Nejde to, a tak si najděme tedy alespoň čas na dovolenou a zapomeňme na chvilku na všední život. V letních měsících naše město bude pokračovat ve stavbě kanalizace. V současné době nám zbývají čtyři kilometry, aby stavba byla dokončena. Čekají nás však i problémová místa a také osazování technologií. Vím, že některým občanům se může zdát stavba už únavná a plná omezení. Snažíme se proto spolu se zhotoviteli, aby byl dodržen harmonogram stavby a práce byly dokončeny i v předstihu. Pak nás čeká práce s rekonstrukcemi Svátky Labe - Dračí lodě 2014 Marina Týnec nad Labem povrchů místních komunikací, které byly v rámci stavby porušeny. V obci Vinařice jsou již komunikace z větší části opraveny. Město bude realizovat generální opravu dvou místních komunikací v rámci stavby. V obci Lžovice byla provedena pochůzka a bylo dohodnuto, v jakém rozsahu budou provedeny opravy po stavbě. V minulém zpravodaji jsem se zmínil o rekonstrukci silnice III/3279 ulice Krále Jiřího. Jednání s Krajskou správou a údržbou silnic o změně povrchu této vozovky po uložení kanalizačního potrubí bylo úspěšné a Středočeský kraj uvolnil ze svého rozpočtu finanční prostředky na její opravu. Město bude muset zhotovit nové obrubníky a opravit některé kanálové vpustě dešťové kanalizace. To je podmínkou úspěšné realizace opravy. V průběhu prázdnin se naplno rozeběhnou

2 z radnice opravy místních komunikací dotčených stavbou kanalizace v loňském roce. Některé budou opraveny celé, jiné jen v úsecích zasažených stavbou. Město společně se zhotovitelem chce většinu těchto komunikací opravit do září. Dále nás v rámci stavby kanalizace čeká výměna zchátralého potrubí a rekonstrukce dešťové kanalizace v lokalitě Výmol. Někteří z vás jistě ví, v jak havarijním stavu tato kanalizace je. V obci Vinařice nyní již mohou občané plně využívat kanalizaci a stavba byla uvedena do předčasného užívání. Majitelé nemovitostí již uzavírají smlouvy o odvádění odpadních vod. V obci Lžovice a dolní části Týnce nad Labem bude možnost napojení až v průběhu prázdnin. ČOV je už dohotovena a obec Lžovice je osazena technologií, ale nyní zbývá ještě doložit všechny požadované podklady na vodoprávní úřad, aby proběhlo předčasné užívání stavby v termínu a bez problémů. V rámci Svátků Labe jste mohli navštívit čistírnu odpadních vod ve Lžovicích. Byla zde instalována i výstava fotografií z průběhu výstavby. Město předalo na Státní fond životního prostředí podklady k rozhodnutí o přidělení dotace a na akci Revitalizace mrtvého ramene Labe. 17. června jsme předali zhotovitelské firmě staveniště. Realizace bude velmi náročná a její hlavní část započne až po prázdninách, kdy bude možné přistoupit k těžbě usazenin. Město musí ještě zajistit archeologický průzkum a koordinátora bezpečnosti práce. Bez těchto služeb, nelze již žádnou podobnou stavbu uskutečnit. Podařila se nám oprava kulturního areálu Ostrov a nyní je již připraven k plnému využití. V průběhu prázdnin se tam uskuteční několik hudebních akcí zaměřených na rockovou či metalovou hudbu, ale i country. Nezbývá si než přát, aby počasí těmto produkcím přálo a tyto akce si našly své příznivce. V rámci dotací Středočeského kraje obdrželo město dotaci na provoz pečovatelské služby a na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého. Tato socha se nachází v dosti zuboženém stavu pozapomenutá na místě u paty bývalého dřevěného mostu u Pernerovky. Zastupitelé rozhodli o jejím přemístění na důstojnější místo k autobusové zastávce u nového mostu, ale bohužel existence mnoha podzemních vedení nám celý plán zhatila. Muselo se zvolit nové místo o cca 50 metrů výše na zelený pruh u tří parkovacích míst. Doufejme, že se celá akce s přemístěním a restaurováním sochy povede. Rád bych se ještě zmínil o plánovaném zateplení objektu ZŠ (prostřední pavilon) a MŠ (původní budovy). Město podalo žádosti na SFŽP ČR a v současné době obdrželo akceptaci žádosti, což značí, že v žádosti nebyly zaznamenány žádné chyby a je doporučena k financování. Nyní už jen záleží na doporučení hodnotících komisí. To bychom měli v průběhu prázdninového období obdržet. V průběhu léta zrealizujeme částečné zateplení bytového domu čp. 480 ve Výmolu a výměnu oken. Chtěli bychom ještě opravit fasádu na objektu staré školy na Komenského náměstí, kde čekáme na stanovisko památkářů. Snažíme se tyto akce realizovat vlastními silami pomocí našich technických služeb. Na závěr přeji všem našim školákům krásné prožití prázdnin. Dospělým pak klidnou a ničím nerušenou dovolenou. Odpočiňte si a naberte síly. Bc. Dušan Žmolil starosta města Informace ze zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.4/2014 z veřejného jednání ZM Týnec nad Labem, které se uskutečnilo ve středu 23.dubna od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace o stavbě kanalizace 6. Schválení výše stočného pro rok Návrh Smlouvy o odvádění odpadních vod pro fyzické osoby 8. Revitalizace mrtvého ramene Labe rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky 9. Návrh smlouvy o dílo Revitalizace mrtvého ramene Labe 10. Návrh smlouvy o právu stavby: Bezpečné a bezbariérové chodníky Týnec nad Labem Lžovice pozemek parc.č. 553/2 kat. území a obec Lžovice 11. Návrh smlouvy o právu stavby: Bezpečné a bezbariérové chodníky Týnec nad Labem Lžovice pozemek parc.č. 250/2 kat. území a obec Lžovice 12. Nabídka vypracování projektové dokumentace na zateplení objektu mateřská škola v Týnci nad Labem, energetický audit budovy a administrativní práce spojené s podáním žádosti o příspěvek 13. Návrh nové smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. 14. Návrh smlouvy na uzavření věcného břemene ve prospěch ČEZ a.s. 2

3 z radnice 15. Návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku malého rozsahu Projektová dokumentace Revitalizace nádrží v Týnci nad Labem 16. Spoluúčast města na rekonstrukci muzea s MAS Zálabí darovací smlouva 17. Žádost o pronájem letního parketu Ostrov 18. Jmenování členů Přestupkové komise města při Městě Týnec nad Labem 19. Informace Svazek obcí Týnecko schválení závěrečného účtu Svazku obcí 20. Návrh smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace a realizační dokumentace k žádosti o zjednodušené územní řízení, vodoprávní rozhodnutí na změnu stavby před dokončením včetně výkonu inženýrské činnosti - výtlačný kanalizační řad TL-1 PEHD 110 a vodovodní přípojka k ČOV PEHD 40 změna 21. Návrh smlouvy o dílo na zhotovení realizační dokumentace stavby Zatrubnění odvodňovacího příkopu v lokalitě Pod Hradem 22. Nákup zahradního traktůrku pro potřeby Města Týnec nad Labem 23. Schválení vyřazení zastaralého počítačového vybavení ZŠ Týnec nad Labem 24. Schválení účetní závěrky za 1. čtvrtletí 2014 ZŠ Týnec nad Labem 25. Schválení závěrečného účtu města Týnec nad Labem za rok Schválení směrnice o schvalování účetní závěrky města 27. Diskuse zastupitelstva 28. Diskuse veřejnosti 29. Závěr Více z veřejného zasedání najdete na stránkách nebo na úřední desce města. Informace ze zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.5/2014 z veřejného jednání ZM Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v pondělí 19. května 2014 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 2/ Informace o stavbě kanalizace 7. Návrh smlouvy o dílo Revitalizace mrtvého ramene Labe 8. Výběr koordinátora BOZP na akci Revitalizace mrtvého ramene Labe 9. Nabídka na zpracování aktualizace Povodňového plánu města Týnec nad Labem 10. Výběr zhotovitele - oprava elektro instalace na letním parketu Ostrov 11. Zateplení nájemního domu čp. 480 svépomocí 12. Poptávka na výměnu oken nájemního domu čp Poptávka na výměnu počítačů včetně přechodu na nový software 14. Jmenování komise na výběr dodavatele PD na Revitalizaci nádrží v Týnci nad Labem 15. Přijetí dotace Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého 16. Přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého 17. Informace o chodníku Lžovice Týnec nad Labem 18. Celkové vyúčtování vodného za rok Informace o volbách do Evropského parlamentu 20. Informace o Setkání Týnců v Týnci nad Sázavou 21. Diskuse zastupitelstva 22. Diskuse veřejnosti 23. Závěr Více z veřejného zasedání najdete na stránkách nebo na úřední desce města. 3

4 z radnice Volby do Evropského parlamentu Dne 23.5.a se konaly volby do Evropského parlamentu. V naší obci se volilo ve čtyřech volebních okrscích.ve voličských seznamech bylo zapsáno celkem 1702 voličů, žádný cizinec neprojevil zájem hlasovat v těchto volbách. Bylo vydáno celkem 295 úředních obálek, počet vydaných úředních obálek byl shodný s počtem odevzdaných úředních obálek, kde bylo odevzdáno 292 platných hlasů. Celková účast voličů byla i našem městě velmi nízká, a to 17,33 %.Zároveň chci poděkovat členům OVK za bezchybné zpracování výsledků voleb. Další volby, které nás čekají na podzim t.r.,jsou volby do Zastupitelstev obcí, budou to volby, které se budou týkat každého z nás. Budeme si volit své zástupce do Zastupitelstva města Týnec nad Labem. Přeji Vám šťastnou ruku při výběrů kandidátů. J.Motlová Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky Obec Týnec nad Labem 4

5 z radnice Den otevřených dveří na ČOV v Týnci nad Labem. Sobota 31.května byla mimo jiné také dnem otevřených dveří na čističce odpadních vod, (ČOV), v Týnci nad Labem. Předem avizovaná možnost prohlídky čistírny byla občany města využita, a tak od desáté hodiny dopolední přicházeli návštěvníci, jednotlivě i ve skupinkách, kteří si mohli prohlédnout již kompletně instalovanou technologii čističky. Dostalo se jim odborného výkladu pana Pirkla z firmy REVIS, zastupujícího dodavatele, a mohli si také prohlédnout informační panel zachycují stavbu ČOV od jejího samotného začátku v únoru Ze dne otevřených dveří přinášíme několik fotografií i čtenářům Týneckého zpravodaje. /StK/ autor foto S.Kyselák autor foto S.Kyselák 5

6 škola a školka Dravci v naší MŠ Dne nás přilétli navštívit naši opeření kamarádi ze ZOO Chleby dravci. Ačkoliv se pohybovali po areálu MŠ zcela volně a měli obrovské zobáky, nikdo se jich nebál. To proto, že jsme byli poučeni o tom, čím se živí, kde žijí a že nám vůbec neublíží. Ti odvážnější z nás měli dokonce možnost držet sovu, puštíka, poštolku či orla na ruce. Že to ale byla tíha! Viděli jsme dravce při letu, zblízka při krmení, slyšeli jsme houkat sovu..a už se těšíme, až uslyšíme jejich šustění křídel zase příště. Soňa Hladíková /ředitelka MŠ/ Slavíme MDD na zahrádce MŠ Letos nás počasí nezklamalo a,,dětský den na zahrádce se vydařil...soutěží se účastnili všichni návštěvníci. Při plnění některých úkolů pomáhali rodiče, i paní učitelky. Po projití všech stanovišť jsme si společně opekli špekáčky. S.Hladíková /ředitelka MŠ/ autor foto S.Hladíková autor foto S.Hladíková 6

7 škola a školka autor foto S.Hladíková Fotogalerie ke Dni matek v MŠ 7

8 škola a školka Školka v přírodě Na školku v přírodě jsme jako každý rok vyjeli na Benecko, ale tentokrát v hojném počtu. Po příjezdu nás přivítal vlídný personál, pěkné prostředí a nakonec i sluníčko. Celý pobyt nás doprovázeli plyšoví králíci z klobouku a společně s nimi jsme si hráli, soutěžili, četli, zpívali, tancovali a plnili rozmanité úkoly. Při vycházkách jsme si každý den užívali krásné přírody. Abychom mohli plnit všechny úkoly, museli jsme se vždy řádně posilnit, a věřte, že nám všem moc chutnalo. Nabrali jsme hodně síly, kterou jsme využili při přetahování lana, stavění domečků v lese, hledání čtyřlístků a mnoha dalších činností. Vyvrcholením školky v přírodě byla diskotéka s pohoštěním ve vlastnoručně vyrobených maskách králíků. S naší Villou jsme se rozloučili společnými fotografiemi. I když sluníčko stále nesvítilo, my jsme si letošní školku na Benecku velice užili a těšíme se na příští rok. Soňa Hladíková /ředitelka MŠ/ foto S.Hladíková foto S.Hladíková foto S.Hladíková 8

9 škola a školka, kultura Akce pro předškoláky Dne přišli budoucí školáčci do naší školy, aby se zúčastnili akce, která byla pro ně připravená. Členové kroužku Př: Petr Plicka, Marek Vondra, Božena Kovalyšynová, Jiří Kostelecký, Tomáš Robovský a Ondřej Černý pozvané předškoláky nejprve informovali o anketě Pták roku Ptáka roku vyhlašuje Česká společnost ornitologická od r Ptákem roku 2014 byl stanoven čáp bílý a čáp černý. Předškoláci sledovali obrázky na interaktivní tabuli, pozorně poslouchali a odpovídali na otázky. Členové kroužku ukázali předškolákům také projekty na téma Pták roku 2014, které zpracovávali. Po skončení první části budoucí školáčci dostali pracovní listy, na kterých byl obrázek čápa bílého a jeho potravy. Předškoláci měli vybrat, co čáp bílý nejí a tyto obrázky škrtnout.ve druhé části této akce členové kroužku předškolákům vysvětlovali, proč je důležité třídit odpad. Na interaktivní tabuli si mohli zkusit přiřazení odpadu do správných kontejnerů. A také se dověděli, co všechno se třídí v naší škole plasty, hliník, papír, víčka od plastových lahví, baterie, drobné elektrospotřebiče a tonery.za správné odpovědi dostávali předškoláci orazítkované kartičky, na konci akce proběhlo vyhodnocení a všichni pozvaní dostali drobné odměny.děkuji členům kroužku Př za uskutečnění této akce. Lenka Hrnčířová foto L.Hrnčířová foto L.Hrnčířová Naši žáci obstáli i v krajském kole Bio olympiády Krajské kolo Bio olympiády, kategorie C proběhlo dne v DDM Mělník. Z okresního kola vždy postupují první tři žáci. Z naší školy to byli Pavel Kučera z 9. třídy a Alžběta Kudličková z 8. A. Krajského kola se zúčastnilo celkem 32 soutěžících, z toho 18 byli studenti z gymnázií. V silné konkurenci se oba naši žáci umístili v první polovině výsledkové listiny Pavel Kučera byl na 14. místě a Alžběta Kudličková na 15. místě. Lenka Hrnčířová Jak jsme plnili poslední úkol Recyklohraní nazvaný Zpravodaj Tento úkol byl zaměřený na zjištění informací o tom, jak mohou občané Týnce nad Labem třídit elektroodpad a kam ho mohou odevzdávat. Jednou z možností, kam odevzdat elektroodpad je sběrné místo. Abychom zjistili, co vše se zde může odevzdávat, pro žáky 7. ročníku byla vyjednána exkurze. Tato exkurze se konala , kdy našimi průvodci byli pracovníci Městského úřadu v Týnci nad Labem: pan Kyselák a pan Kubíček. Dověděli jsme se, že naše sběrné místo má podepsanou smlouvu o odvozu elektroodpadu se 3 společnostmi: Asekol, Ekolamp a Elektrowin. Ekolamp odváží zářivky a LED žárovky, Elektrowin odváží ledničky, pračky a myčky a Asekol odváží 9

10 škola a školka televize, počítače a monitory.k třídění elektroodpadu mohou občané Týnce nad Labem využít ještě další 3 místa: radnice malé baterie do hodinek, velký červený kontejner před hotelem Racek menší elektro spotřebiče a naše škola, kde lze odevzdávat baterie, drobný elektroodpad a tonery či cartridge. Pokud máte některý z těchto druhů elektroodpadu, pošlete ho prosím po vašich dětech nebo vnoučatech do školy.touto cestou ještě jednou děkuji panu Kyselákovi a Kubíčkovi za uskutečnění exkurze. Lenka Hrnčířová foto L. Hrnčířová Jak jsme se umístili v okresním kole soutěže Mladý zahrádkář Okresnímu kolu vždy předchází školní kola, ze kterých jsou vždy vybráni tři nejlepší žáci v každé kategorii. Mladší kategorie se mohou zúčastnit žáci z třídy, starší kategorie žáci třídy. Do okresního kola v mladší kategorii postoupili žáci 5. ročníku: Zuzana Šmejcová, Jan Hladík a Anna Kolomazníčková, ve starší kategorii: Kateřina Vokálová ze 7. třídy a dvě žákyně 9. třídy: Kristýna Stará a Tereza Pataráková. Po napsání testu všichni soutěžící postupně chodili poznávat semena různých rostlin a různé rostliny. Právě kvůli poznávání rostlin je tato soutěž velmi obtížná, protože nikdy není stanoven jako v Bio olympiádě seznam rostlin k poznávání. A v té poznávačce rostlin může být opravdu jakákoli rostlina: okrasný keř ze zahrady, lesní strom, pokojová rostlina, rostliny využívané jako koření, ovocné stromy, zelenina, trávy, okrasné květiny ze zahrad, plevele. Naši žáci se v okresním kole umístili velmi dobře. V mladší kategorii získali dvě medailová místa: Zuzana Šmejcová byla na 2. místě a Jan Hladík skončil na 3. místě. Anna Kolomazníčková obsadila pěkné 6. místo. Ve starší kategorii byla na stupních vítězů Kateřina Vokálová, která skončila také na 2. místě. Kristýna Stará obsadila 4. místo a Tereza Pataráková byla také na pěkném 6. místě.všem našim žákům děkuji za úspěšnou reprezentaci naší š k o l y v s o u t ě ž i M l a d ý z a h r á d k á ř. Lenka Hrnčířová foto L. Hrnčířová ŠKOLNÍ AKADEMIE Milí čtenáři, byl sedmý květen, měsíc lásky, jaro v plné síle, když sportovní hala v Týnci nad Labem srdečně vítala diváky 11. školní akademie s výstižným mottem,,stoupáme výš, vidíme dál. Přehlídku toho nejlepšího, co s radostí dlouhé týdny nacvičovali, věnovali žáci ZŠ všem maminkám k jejich blížícímu se svátku.po úvodním slově, kterým celé opravdu pestré pásmo zahájil ředitel základní školy, zarecitovali žáci dramatického kroužku několik milých básniček a všechny přítomné dámy, maminky, babičky i tety byly obdarovány ručně vyrobenou květinou. Během dalšího, téměř dvouhodinového programu, vystoupili žáci všech tříd ZŠ, jednotlivci, skupiny i zájmové kroužky s netradičně pohybově i hudebně zpracovanými pohádkami, příběhy z lesa i paseky, se svým sólovým vystoupením se pochlubili hráči na trubku, bicí, kytaru, klávesy i zobcové flétny, zazpívaly nám nejen sbory ZŠ, atmosféru zpříjemnila mažoretka ověnčená mnoha oceněními z republikových soutěží.žáci 9. třídy nostalgicky zavzpomínali na léta 10

11 škola a školka strávená ve školních lavicích, velký úspěch zaznamenalo vystoupení žáků 4. tříd nazvané Cesta životem, když se v jeho závěru celou sportovní halou rozléhal hlasitý smích.bohatý program zakončily žákyně ročníku gymnastickým cvičením na kladině. Diváci odměnili vystoupení žáků bouřlivým potleskem a odcházeli domů s úsměvem na rtech a se spoustou příjemných uměleckých zážitků.vše se povedlo na jedničku, milí žáci, a tímto vám všem patří srdečné poděkování. Monika Kysilková Miloslav Čepek foto H.Radouš foto H.Radouš foto H.Radouš foto H.Radouš foto H.Radouš 11

12 kultura Svátky Labe 2014 Každý jsme svým způsobem soutěživý. Někdo tvrdí, že není, no prosím, ale kdo by někdy nechtěl být aspoň o trochu lepší než ostatní? Nebo než je on sám? Pro někoho to znamená polykat kilometry na trati, pro někoho kilogramy v posilovně, góly, koše, branky, body. Někdo radši pracuje na větší úrodě ředkviček, někdo hromadí poštovní známky, pivní tácky nebo veterány. A někdo je třeba prostě rád, když sní ze všech nejvíc borůvkových knedlíků. S tvarohem a s cukrem. Když se sejde hned 20 takových sportovců, sběratelů a jedlíků a postaví se společně na startovní linii, to je teprve elánu! To je radost se dívat. V sobotu jsme v Týnci nad Labem oslavili Svátky Labe. Máme tak za sebou již pátý ročník akce, která baví místní a láká do Týnce i široké okolí. Pro mnoho lidí jsou Svátky především Závody dračích lodí. Minimálně pro těch 220 z vás, kteří jste se letos v 11 posádkách závodů zúčastnili. Vody teklo hodně, takže to neměli vůbec snadné. Všichni absolvovali trénink a potom právě tři závodní jízdy. Vítězství nakonec obhájil Namydlený blesk s nejlepším časem 59:39. Druhé místo, velice těsně, patřilo i letos posádce Čubky na vlnách, kteří nejlépe dojeli v čase 1:00,95. A třetí místo pro sebe urval Zábořský drak, v čase 1:01,57, který ale loni nezávodil, a tudíž byl ze všech nejvíc odpočatý. Kromě závodů nabízí oslavy mnohem víc. Již tradičně rybáři připravili pochoutky a speciality. Z ryb, to dá rozum, že nepekli koláče. Koláčky a šátečky a buchty ale přivezli pekaři a v rámci Festivalu řemesel jsme mohli nakoupit i další sladkosti a rukodělné výrobky. Děti si užily jízdu na koních, na lodičkách, šplhaly na lanech, cvičily s Klemprdou a celé odpoledne si hrály na Ostrově i v Marině. Kdo se radši dívá, než si hraje, ten mohl fandit závodníkům, sledovat obojživelné obrněné transportery v akci, prohlédnout si čističku odpadních vod a nebo si mohl zatančit při večerní zábavě. A tak se to zase povedlo. Děkujeme všem organizátorům, účastníkům i návštěvníkům za pohodový den a neopakovatelnou atmosféru. A já už se nemůžu dočkat, až budu za rok zase na těchto řádkách psát, že: Svátky Labe 2015 se blíží... Za pořadatele Outdoored, Jana Ryantová foto H.Ryantová foto H.Ryantová 12

13 kultura foto H.Ryantová foto H.Ryantová foto H.Ryantová foto H.Ryantová Letní kino v tomto roce Pro letošní sezónu letního kina jsme se na poslední chvíli rozhodli pro změnu promítací technologie. Jelikož promítání z 35 mm kopií je od roku těžší, hlavně výběrem filmů, zkusíme letos promítat filmy z DVD nosičů. Program chceme sestavit z novějších filmů, rádi bychom upřednostnili českou kinematografii. Program bude lidem včas distribuován prostřednictvím pošty a internetových stránek města. Dovolte nám připomenout základní informace: zahájení promítání v měsících červnu a červenci od 21:30 hod. zahájení promítání v měsíci srpnu od 21:00 hod. V případě dotazů nebo připomínek nás neváhejte kontaktovat na cz nebo na stránkách com/letni.kino.5 Kučerová Michaela letní kino je umístěno v areálu Mateřské školy v Týnci nad Labem (ulice Flosova) 13

14 kultura Miss Polabí 2014 Jako každý rok, tak i letos, proběhla v Poděbradech v divadle Na Kovárně soutěž o titul Miss Polabí Do konkurzu se mohou přihlásit dívky do 16 let, a nebo mohou mít štěstí, že si je organizátorka soutěže objeví ve sportovních klubech, uměleckých školách a jiných organizacích, které v březnu obchází. A právě takové štěstí se usmálo letos na mě, Michaelu Hanušovou. Osm let navštěvuji taneční klub DC Inferno Kolín a s ním byla spojena právě moje volná disciplína. Společně s vybranými dívkami jsem strávila měsíc před samotném finále, den na kolínském letišti, kde jsme létaly větroněm, poté jsme navštívily půjčovnu ZAHARA, kde jsme si vybíraly šaty na finálový večer, který proběhl v neděli V den D jsem musela být už od rána s ostatními finalistkami v divadle, kde jsme nacvičovaly nástup, přehlídku šatů od poděbradské návrhářky paní Donátové a seznamovaly jsme se s pódiem. Celou soutěž moderoval Alexander Hemala, panovala výborná atmosféra nejen v obecenstvu, ale i v zákulisí. Díky lidem, kteří sledovali přímý přenos na playo.tv, jsem se stala Miss Tv Star a v divadle mě porota umístila jako 1. vícemiss Polabí Tímto bych chtěla poděkovat všem za velikou podporu v hlasování. Musím říct, že jsem na pódiu před tolika lidmi stála podruhé v životě. Poprvé to bylo, když mi byly čtyři roky, v soutěži Missis ČR 2003, ale z té si opravdu mnoho nepamatuji, byla jsem ještě malé škvrně. Tato soutěž mi dala veliký zážitek, nové zkušenosti a kamarádky.budu na to vždy ráda vzpomínat. Děvčata, hlaste se do dalšího kola. M.Hanušová /studentka ZŚ Týnec nad Labem/ 14

15 kultura Čarodějnice 2014 PÁLENÍ ČARODĚJNIC v Marině se stalo, jak pevně doufáme, příjemnou tradicí, protože letos byla opravdu hojná návštěvnost a panovala skvělá atmosféra, kterou podpořila skupina NĚCO. Děkujeme Hospůdce Na Marině za zajištění občerstvení a panu Hájkovi a jeho pracovníkům za oheň a zajištění akce. Další aktuality z Mariny sledujte na www. marinatynec.cz V. Debelková Představujeme: Kapela Bu-Fu Představujeme týneckou kapelu Bu-Fu: Kapela Bu-Fu od r míchá svůj koktejl ostrého rapu, hutné, průrazné kytary a šlapající rytmiky. Nebojí se zapojit žádný z ostatních hudebních stylů. Kromě tvrdých rifů najdete v jejich tvorbě i hravé a melodické pasáže. Svůj koktejl pojmenovali: UNDERPUB HIP-CORE. Stejný název nese i první dlouhohrající CD, které v prosinci 2008 kapela vlastním nákladem vydává. Na svém kontě mají kromě toho BU- FU ještě 3 demo projekty (2006, 2007, 2010). Období 2013/ 2014 představuje pro kapelu velký zlom a krok kupředu, protože BU-FU dostali šanci nahrát desku ve známém studiu BIOTECH Ve studiu spolupracovali s mistrem zvuku ECSONEM-WALDESEM, který desku produkoval a dále s HYNKEM TOMANEM (Support Lesbiens), který na desce také pracoval.http://www. biotech-studio.com/?show=clients Deska dostala název - BUY US FUCK YOU - a byla vydána u agentury ALFEDUS MUSIC 15

16 kultura eshop.alfedusmusic.cz/bu-fu/ Kromě těchto osobností se na desce představili další osobnosti české hudební scény * frontman kapely Pipes and Pints - MIKE HOUSE - skladba STAY PURE. * frontman kapely Atari Terror - DANIEL KURZ - skladba PRACHY, který velkým způsobem přispěl i k úpravě bookletu desky této desky. * bubeník kapel Clou/Support Lesbiens RADEK TOMÁŠEK, který nahrál kompletní bicí na této desce. ÚSPĚCHY BU-FU 2. místo STARTER LIVE (2007) 2. místo STARTER - RADIO (2007) 2. místo - POLIČSKÝ SKŘIVAN (2009) 1. místo - POLIČSKÝ SKŘIVAN (2010) semifinále SKUTEČNÉ LIGY (2010) 1. místo - TPCA BEAT FEST - CENA POROTY (2012) 1. místo - TPCA BEAT FEST - CENA PUBLIKA (2012) 2. místo - HUDEBNÍ LIGA MĚSTA PARDUBIC (2012) O KAPELE Jejich základnou bylo okolí chvaletické elektrárny na Pardubicku, kde se po různých zkušenostech z předešlých kapel v místním restauračním zařízení rozhodla čtveřice nadšených kluků splnit si sen a hrát muziku podle svého gusta. Koncem roku 2007 přichází do kapely DJ CS, oživuje tvorbu o elektronické prvky a přidává druhý hlas do rapových pasáží. Po jeho odchodu v roce 2010 se kapela vrací zpět ke kořenům. Na přelomu let 2009/2010 odchází basák Simon, kterého nahrazuje RoHy. V říjnu 2012 opouští kapelu jeden ze zakládajících členů Cocesh a nahrazuje ho Pepa. Kapela se následně stěhuje z nedalekých Chvaletic do Týnce. Začátkem roku 2013 přichází do kapely mladý nadějný bubeník Martin Budinský, který v kapele vydržel do konce roku 2013, kdy Martin kapelu na základě jeho vytížení v jiných projektech opustil. Po Martinovi přichází do kapely bubeník, který si říká Viklef, který se v kapele ohřál ze všech nejkratší dobu... Viklef neodehrál jediný koncert. Po Viklefovi za bicí usedá Ambo, který je od února 2014 novým motorem BU-FU. O FESTIVALU: BU-FU MEATFLY MASAKR FEST 4. / 28.června 2014/ V první řadě, jde o hudební festival dobročinného charakteru, který pořádá týnecká kapela BU-FU. Část výtěžku z akce je věnován mateřské školce v Týnci nad Labem. Letošní ročník byl již čtvrtým a funguje díky podpoře sponzorů, městu Týnec nad Labem, přístupu kapel a spoustě dobrovolníků, kteří pomáhají jak se jen dá. Během předešlých třech ročníků, na festivalu vystoupila špička české,,tvrdé,, scény a jinak tomu nebude ani v letošním ročníku. BMMF představil 10 kapel, které představují špičku české,,tvrdé,, scény. Zahráli legendy české scény jako jsou například kapely: STATUS PRAESENTS, BETHRAYER, kteří předskakovali americké legendě KORN aj. velkým kapelám, dále kapela CENSORSHIT, kteří předskakovali kapelám jako DOG EAT DOG, PRO PAIN atd...a nesmíme zapomenout právě na kapelu BU-FU, která se v posledních letech dere vzhůru a je hlavním pořadatelem celé akce. Největší lákadlo festivalu představovalo vystoupení slovenského revivalu RAGE AGAINTS THE MACHINE. Pro návštěvníky festivalu je kromě kapel vždy připravený bohatý program, soutěže, přívětivé ceny, výborná kuchyně, super zvuk, krásné počasí a super lidi. Hlavní heslo akce je pobavit se s kamarády a mít plný žaludek:) více o akci na oficiálním webu akce: Kapely: BU-FU, STATUS PRAESENTS, BETHRAYER, JOHNY STALK, CHAOS IN HEAD, BROWNFIELD, CENSORSHIT, PHATLIP, RAGE AGAINTS THE MACHINE rev. NEVER LEFT BEHIND Více o kapele BU-FU můžete najít bandzone.cz/bufu?at=gig php?strana=koncerty 16

17 kultura Festival řemesel Tradiční lidová řemesla stále žijí. Přesvědčit jsme se o tom mohli v sobotu 31. května MAS Zálabí, z. s. opět uspořádala Festival řemesel v rámci celodenní akce Svátky Labe na Marině v Týnci nad Labem. Po celý den byly k vidění ukázky tradičních řemesel a jarmark za účasti regionálních řemeslníků. Návštěvníci akce si tak mohli u lokálních výrobců nakoupit staročeské pečivo nebo třeba krásně zdobený perník, voňavé koření, proutěné výrobky, bytový textil, ručně vyráběné šperky, skleněné ozdoby, keramické výrobky, lité svíčky a další zajímavé produkty. Pro děti byla připravena i dětská šperkařská dílnička, kde si mohly zkusit vyrobit třeba náramek, ať už pro sebe či pro maminku. Celá událost zaznamenala veliký úspěch, a to nejen u návštěvníků, ale také u řemeslníků. Akce, kterou provázel i bohatý doprovodný program, se zúčastnilo zhruba 800 lidí. M.Mikušová /MAS Zálabí,z.s./ autor fotografií M.Mikušová Z knihovny Karla Hampla Od minulého vydání Týneckého zpravodaje proběhlo několik akcí, které pořádala právě knihovna ve spolupráci s městem Týnec nad Labem.31. května proběhla další kulturní akce, a to zájezd na divadelní představení do NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE na CYRANA Z BERGERACU. Cyrano - muž bez bázně a hany, jehož hyzdí velký nos, je legendární postavou, symbolem cti, odvahy a mužnosti. České publikum ho miluje pro ušlechtilost jeho ducha i lehkost a vzlet slova. Vrchlického překlad je pokládán za kongeniální a dokonce se říkává, že v češtině zní lépe než ve francouzském originále. Cyrano nikdy nenudí, a proto vstoupil na repertoár již třináctou sezonu. Toto představení bylo jedinečným zážitkem a velké poděkování patří Městu Týnec nad Labem,protože díky nakoupení voucherů jsme mohli lístky získat s 50 procentní slevou a užít si tento skvělý kulturní zážitek. V květnu a v červnu navštívili také knihovnu žáci 2.tříd základní školy.byl pro ně připraven vzdělávací program dle výuky 2.tříd,představení knížek z povinné četby,seznámení s knihovnou a autory dětských knížek, novinky, pohádkové kvízy a hádanky plné říkanek.předčítali jsme si z dětských knih,které děti nejvíce zaujaly a v mnohých z nich jsem našla potenciální čtenáře a přeji si,aby si do knihovny opět našli cestu a rádi ji navštěvovali. V měsíci červnu proběhla i tradiční charitativní sbírka pro Diakonii Broumov /Diakonie Broumov (původně Diakonie Úpice) vznikla v roce 1993 jako občanské sdružení otevřené ke spolupráci se všemi lidmi dobré vůle, jinými humanitárními organizacemi, církvemi a dalšími institucemi, jejichž součinnost je pro pomoc potřebným nutná.posláním organizace je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci, na okraji společnosti, a to s cílem jejich osamostatnění tak, aby m o h l i n a j í t s v é m í s t o v e s p o l e č n o s t i. / Tímto Vám chci poděkovat za spoluúčast při této pravidelné charitativní sbírce a za to,že nám i v dnešní nelehké době není osud lidí v nouzi lhostejný. Další akcí, která proběhla 21.června, bylo setkání Týnců v Týnci nad Sázavou, kam naše město jeli reprezentovat nejen delegáti města, ale i sportovci /stolní tenis, malá kopaná, SDH i hudební skupiny NĚCO a ANCIENT DESIRE a obyvatelé města Týnec nad Labem.Konec června přinesl výlet pro malé i velké dámy do obchodního domu Ikea v Praze, kde si to všechny užily podle svých představ, a pro velký zájem budeme pravidelně tento zájezd opakovat. O prázdninách se můžou maminky těšit na malý bleší trh a po prázdninách nás čeká pro velký zájem nějaké kulturní divadelní představení. Veškeré akce můžete sledovat na stránkách knihovny Karla Hampla webk.cz/. Návštevní hodiny: PONDĚLÍ 7:30-12:00 13:00-17:30 ÚTERÝ 7:30-12:00 13:00-15:00 STŘEDA 7:30-12:00 13:00-17:30 ČTVRTEK 7:30-12:00 13:00-15:00 PÁTEK 7:30-12:00 Budu se těšit na Vaši návštěvu. Lucie Flachbartová /městská knihovnice/ 17

18 policie informuje, spolky a organizace KULTURNÍ PŘEHLED NA LÉTO /sobota/BU-FU MEATFLY MASAKR FEST 4. Kapely: BU-FU STATUS PRAESENTS BETHRAYER JOHNY STALK CHAOS IN HEAD BROWNFIELD CENSORSHIT PHATLIP RAGE AGAINTS THE MACHINE rev. NEVER LEFT BEHIND /sobota/ TÝNECKÝ MAZEC areál ostrova -TÝNEC NAD LABEM Kapely: HYPNOS SEPULTURA revival ELYSIUM F.O.B. SEPSIS HATE IS BEAUTIFULL DOOMAS DEATH STAR VSTUP:Kč 250,-- začátek v 17:00 hodin /sobota/ COUNTRY VEČER areál ostrova - TÝNEC NAD LABEM Kapely: S.U.D. Chvaletice ELIXÍR Pardubice BUCH PRAHA NETOPÝR PRAHA /SOBOTA/ ROCKOVÝ TÝNEC areál ostrova-týnec NAD LABEM Kapely: BU-FU KLAXON FANFAN NĚCO ELYSIUM ANCIENT DESIRE P.RUKA XENON CAVERN Policie informuje Začátkem měsíce dubna došlo v obci Veletov k vloupání do chaty, kdy pachatel překonal jistící mříž okna, následně rozbil skleněnou výplň okna, vnikl do objektu a odcizil dalekohled a lahev alkoholu. Celková škoda byla vyčíslena na necelých 6 tisíc korun. Týněčští policisté vyšetřují případ krádeží několika peněženek. K tomu došlo v Němčicích, v provizorním kempu dne 1.května přes noc, kdy zloděj využil toho, že poškození spali, vnikl do vozidla určeného k přepravě koní a ubytování lidí, kde odcizil celkem 7 peněženek. Z těch následně odcizil finanční hotovost a peněženky pohodil u vozidel. Celková škoda byla vyčíslena na více jak 20 tisíc korun. Dne v obci Veltruby krátce před sedmou hodinou večerní byl policejní hlídkou kontrolován řidič vozidla zn. Mercedes Benz. Na výzvu předložení dokladů uvedl, že řidičský průkaz nemá. Následně bylo zjištěno, že 29 letý řidič má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel platný do poloviny roku Proto byl na místě zadržen a převezen na obvodní oddělení, kde mu bylo sděleno podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Začátkem dubna byla mezi obcemi Jelen a Bělušice nalezena munice. 43letý muž krátce po poledni oznámil na L 158, že při hledání detektorem kovu nalezl v lesním porostu 2 ks granátů a 3 ks nábojnic. Na místo byl vyslán pyrotechnik, který munici zajistil a následně převezl k bezpečné likvidaci. Škodu za více jak 50 tisíc korun způsobil vandal v polovině měsíce dubna tím, že házel kameny na železniční zařízení. Došlo k poškození krycích čoček světel u návěstidel a poškození krytu u signalizace přejezdu. K ohrožení provozu na trati nedošlo, uvedený úsek je využíván pro posun, který se zde v současné době neprovádí. Neznámý pachatel je tak podezřelý ze spáchání trestných činů poškození cizí věci a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení, za což mu v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na 3 léta. /tisková mluvčí Policie ČR Kolín/ Sportovní úspěchy SDH Lžovice Po pravidelných trénincích a zimní údržbě techniky začalo naše SDH svou závodní sezonu 1. kolem 5. ročníku Polabské hasičské ligy na Marině v Týnci nad Labem. Družstvo mužů obsadilo 1.místo, družstvo žen místo 2. Následovalo 2. kolo PHL v Krakovanech, kde obě naše družstva vybojovala 1. místa. Ve svém sboru máme také kvalifikované rozhodčí pro požární sport a 2 z nich se zúčastnili okresního kola PS na atletickém stadionu v Kolíně jsme se zúčastnili každoročního Memoriálu Bohouše Březiny v Ohařích, kde jsme také slavili úspěch. Družstvo žen obsadilo 1. místo, družstvo mužů 3. Naši členové budou také reprezentovat Město Týnec nad Labem na setkání Týnců které se tento rok koná v Týnci nad Sázavou. Děkujeme také všem našim sponzorům za podporu, máme před sebou ještě většinu závodů letošní sezony a doufáme, že nám naše úspěchy vydrží. Za SDH Lžovice Blanka Douchová 18

19 spolky a organizace autor fotografií B.Douchová STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE Místní akční skupina Zálabí v současné době pracuje na tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Operačního programu Technická pomoc. Cílem je vytvoření uceleného dokumentu, který má sloužit jako strategický podklad k získávání dotačních prostředků pro území našeho regionu MAS Zálabí na období let 2014 až Aktuálně probíhá finalizace analytické části, která vychází z výstupů komunitního projednání s veřejností, dotazníkového šetření, podkladů od jednotlivých obcí a ostatních zdrojů. Do konce měsíce června by měly být zpracovány také prioritní cíle a opatření vyplývající z analýzy území. Tato opatření budou pokrývat stěžejní oblasti rozvoje, tj. řešení nezaměstnanosti na venkově, podpora podnikatelských příležitostí, zvýšení funkční vybavenosti obcí, zlepšování kvality a dostupnosti služeb, zdravotní a sociální péče, podpora vzdělání, cestovního ruchu či zlepšení kvality životního prostředí. Hlavní důraz je přitom kladen na zapojení co nejširší veřejnosti a zastoupení zájmových skupin dotčené oblasti. Místní aktéři se tak na vytváření strategie mohou aktivně podílet během všech fází jejího zpracovávání a to průběžným poskytováním informací, návrhů a připomínek. N.Bendáková /MAS Zálabí,z.s./ 19

20 spolky a organizace Putovní olympiáda mateřských škol Od jara 2013 spolupracuje místní akční skupina MAS Zálabí z.s. s partnerskou místní akční skupinou Lípa pro venkov z.s. na projektu Putovní olympiáda mateřských škol sportování nejen pro radost (12/017/4210a/000057). Projekt spolupráce je zaměřen na zapojení mateřských škol z obou regionů a směřuje k rozvíjení pohybových schopností předškolních dětí. Poutavou formou se snaží o zlepšení jejich fyzické kondice a vstřícného vztahu ke sportu. V neposlední řadě dochází v důsledku projektu k navázání a upevnění vztahů mezi obcemi, školkami a účastníky za účelem výměny zkušeností.24. května 2014 proběhlo již třetí regionální kolo tohoto projektu v Jestřábí Lhotě. Akce se zúčastnilo 13 mateřských škol z regionu Místní akční skupiny Zálabí. Jako každý rok tato akce zaznamenala vysokou účast nejen rodičů dětí či přátel sportu, ale také obyvatel účastnících se obcí a jejich starostů. Akci zahájil Jan Svoboda, který je duší projektu, ale své pozvání přidal také Oldřich Novotný místostarosta obce Dobšice, která si vzala pod záštitu další plánovanou akci projektu Setkání regionů jež je plánována na 4. října 2014.Děti po celodenním sportovním zápolení byly odměněny medailemi a diplomy, které jim předala kolínská rodačka, atletka a mistryně v hodu kladivem Kateřina Šafránková M.Mikušová /MAS Zálabí,z.s./ foto M.Mikušová foto M.Mikušová Poděkování od školní rady sdružení rodičů při ZŠ v Týnci nad Labem Chceme touto cestou poděkovat panu Hájkovi a panu Horákovi za opětovné zapůjčení Mariny pro uspořádání dětského dne pro děti ze Základní školy v Týnci nad Labem a za dar v podobě projížděk dětí na lodích. p.kopecká /předsedkyně školní rady rodičů/ Jsme realitní kancelář na Vaší straně Působíme na trhu nemovitostí přes 10 let Jsme v Týnci nad Labem a v Kolíně Prodáme i Vaší nemovitost za nejlepší cenu Tel TELEVIZNÍ A SATELITNÍ PŘÍJEM ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ A KAMEROVÉ SYSTÉMY Prodej, montáž, servis JIŘÍ MATOUŠEK Studentská 589, Týnec nad Labem tel inzerce 20

Vážení spoluobčané, 03/2013. z obsahu

Vážení spoluobčané, 03/2013. z obsahu 03/2013 z obsahu z radnice str. 2-7 ze zasedání ZM recyklace škola a školka str. 8-9 naše Mateřinka olympiáda MŠ mladý zahrádkář školský pohár na téma str. 10-11 svátky Labe policie informuje str. 11 názory

Více

TJ prodala pozemky vázané smlouvou s městem a nyní žádá město o dotaci

TJ prodala pozemky vázané smlouvou s městem a nyní žádá město o dotaci 3 2014 ZDARMA Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 28. března 2014 Zápisy do mateřských škol 2 Rekonstrukce Smetanovy ulice 3 20. ročník Juniorfilmu 5 Podzvičinka slaví 60 let TJ prodala pozemky

Více

Vážení spoluobčané, 02/2014. z obsahu

Vážení spoluobčané, 02/2014. z obsahu 02/2014 z obsahu z radnice str. 2-5 ze zasedání ZM pečovatelská služba bioodpad škola a školka str. 5-9 finanční gramotnost čas proměn titul bio olympiáda dřevíčková dílna v MŠ exkurze do mlýna kouzelná

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

Vážení spoluobčané, 05/2014. z obsahu. foto M.Hanuš

Vážení spoluobčané, 05/2014. z obsahu. foto M.Hanuš 05/2014 z obsahu z radnice str. 2-6 ze zasedání ZM volby škola a školka str. 7-8 začátek školního roku osvětová činnost kultura str. 9-10 knihovna muzeum oddíl Kamarád policie informuje str. 11 spolky

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 ve Dvoře Králové n. L.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 ve Dvoře Králové n. L. Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 30. května 2014 ZDARMA 5 2014 Rekonstrukce 2 silnice v Kocbeři Otevření Tyršova 3 koupaliště Novinky DéKá 4 festu Úspěchy místních 9 škol Mladší dorost 11 házené

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVEN 2015 Číslo 6 Ročník XXIV Vyšlo dne: 19. 6. 2015 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Uvnitř mimo jiné najdete: Program rozvoje obce str. 2 a 4 Proč třídit odpady? str. 4 Den dětí

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

etřvaldské Slavnostní rozloučení s devátými třídami

etřvaldské Slavnostní rozloučení s devátými třídami etřvaldské noviny www.petrvald.info Informace pro občany červenec 2013 Slavnostní rozloučení s devátými třídami 27. června 2013 se uskutečnilo závěrečné rozloučení se žáky devátých tříd. 52 chlapců a děvčat,

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238. Zdena Lédlová. Výběr ze zápisu z 34. schůze rady města, konané 11. 7. 2012

ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238. Zdena Lédlová. Výběr ze zápisu z 34. schůze rady města, konané 11. 7. 2012 www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238 Září je tu, čas bezstarostných her je v nenávratnu a naše školáky čekají noví kamarádi, nové zážitky, ale především nové povinnosti. Ti starší již

Více

časopis městské části Praha Slivenec 4 2007

časopis městské části Praha Slivenec 4 2007 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 4 2007 Slivenecké letnice 2007 Ve dnech 1. 3. června 2007 ožilo centrum Slivence víkendovým maratónem divadla, hudby a tance. Organizátorem I.

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Anketní dotazník. Co nového Představujeme odbor rozvoje. Ze společnosti Prázdniny ve Štolmíři

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Anketní dotazník. Co nového Představujeme odbor rozvoje. Ze společnosti Prázdniny ve Štolmíři Ročník 53. / červen 2014 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Anketní dotazník Co nového Představujeme odbor rozvoje Ze společnosti Prázdniny ve Štolmíři Ze společnosti Podlipanské

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

leden - únor Vážení spoluobčané, 01/2012 z obsahu

leden - únor Vážení spoluobčané, 01/2012 z obsahu 01/2012 leden - únor z obsahu z radnice str. 2-9 radniční hodiny ze zastupitelstva poplatky finanční arbitr sociální reforma dotace kultura str. 10-12 muzeum knihovna oriflame komunikace s úřadem policie

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009 3/2009 ZDARMA SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Zájem občanů o věci veřejné 31. 3. 2009 byl odeslán z pošty ve Staré Pace korespondenční lístek obecnímu úřadu s tímto textem: cituji: Starosta obce. Člověk si myslí,

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 6 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS Vydařené oslavy 300. Kopečkové pouti vyvrcholily koncertem Michala Davida. NIEMCZA DARUVAR

Více

celkový počet pozemků, na které jsou uzavřeny smlouvy - 102 nesouhlas vlastníků pozemků s předloženou počet pozemků s nedokončeným dědickým

celkový počet pozemků, na které jsou uzavřeny smlouvy - 102 nesouhlas vlastníků pozemků s předloženou počet pozemků s nedokončeným dědickým ROÈNÍK XVII. I BØEZEN E 2008 0 CENA 5 Kè Budou v Tlumaèovì protipovodòové ochranné hráze (?) Obec Tlumačov na základě mandátní smlouvy uzavřené s Povodím Moravy,s.p. zajišťuje od srpna 2007 majetkoprávní

Více

kalendář akcí září 2013

kalendář akcí září 2013 kalendář akcí září 2013 1. 9. Ne Poslední šachový miniturnaj a konečné vyhodnocení (více: Pionýr) 9.00 h. 2. 9. Po Zahájení nového školního roku, zápis do družiny (více: Ze života školy) Uzávěrka prázdninové

Více

Prvomájový jarmark. Číslo: 5 ročník: 38 7. května 2014 cena: 10 Kč

Prvomájový jarmark. Číslo: 5 ročník: 38 7. května 2014 cena: 10 Kč Číslo: 5 ročník: 38 7. května 2014 cena: 10 Kč I na letošním Prvomájovém jarmarku potěšilo návštěvníky vystoupení Základní umělecké školy J. A. Bendy Prvomájový jarmark Robot Merkur Vernisáž výstavy o

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 9, BŘEZEN 2015, ČÍSLO 1

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 9, BŘEZEN 2015, ČÍSLO 1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 9, BŘEZEN 2015, ČÍSLO 1 V květnu oslavíme 70. let od ukončení 2. světové války. Pomník padlým mochovským občanům na Husově náměstí v Mochově v této válce. Foto P. Hanušová ÚVODNÍ

Více