Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod"

Transkript

1 Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení družstva 1) Bytové družstvo Vyšší Brod (dále jen bytové družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za poručení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Právní poměry družstva se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. Článek 2 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Vyšší Brod 2) Sídlo firmy: Míru 250, Vyšší Brod 3) IČ: Článek 3 Předmět činnosti 1) Předmětem činnosti bytového družstva je zajišťování bytových potřeb svých členů podle těchto stanov a legislativních předpisů. 2) V rámci svého předmětu činnosti bytové družstvo zejména a) přiděluje byty ve spoluvlastnictví bytového družstva do nájmu členům družstva (pronájem bytů), b) poskytuje a zabezpečuje základní služby spojené s užíváním bytů a společných prostor v budovách ve spoluvlastnictví bytového družstva, c) uzavírá příslušné smlouvy týkající se majetku družstva, d) po uplynutí doby dvaceti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí zajistí převod vlastnictví nemovitostí včetně pozemků do vlastnictví bytového družstva, které se tak stane jediným vlastníkem objektů č. p. 421, 422 a 423 spolu s pozemkovými parcelami k nim příslušejícími v ulici Pohraniční stráže ve Vyšším Brodě, 1

2 k. ú. Vyšší Brod (převod bude uskutečněn na základě již existující smlouvy mezi bytovým družstvem a spoluvlastníkem shora specifikovaných nemovitostí Městem Vyšší Brod), e) poté, co se jediným vlastníkem objektů č. p. 421, 422 a 423 spolu s pozemkovými parcelami k nim příslušejícími stane bytové družstvo, převede bytové družstvo družstevní byty do vlastnictví členů bytového družstva, kteří jsou jejich nájemci, a společné části domů včetně příslušných pozemků převede do spoluvlastnictví členů bytového družstva. Článek 4 Družstevní podíl 1) Práva a povinnosti člena plynoucí z členství v bytovém družstvu představují družstevní podíl. Družstevní podíl se skládá z majetkových a nemajetkových práv a povinností člena. 2) Majetkové právo a povinnosti člena bytového družstva představuje členský vklad, který je základní členský vklad a další členský vklad Část II. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Článek 5 Podmínky členství Členem bytového družstva se může stát fyzická osoba, které je občanem České republiky. Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou. Členství právnických osob v družstvu je vyloučeno. Článek 6 Vznik členství Členství v bytovém družstvu fyzické osoby vzniká: a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) za trvání bytového družstva přijetím za člena usnesením členské schůze na základě písemné členské přihlášky, jsou-li splněny podmínky pro vznik členství podle těchto stanov. Členství vznikne na základě písemné členské přihlášky rozhodnutím členské schůze, a to dnem rozhodnutí o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v členské přihlášce, nejdříve však splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. Potvrzení o bezhotovostním zaplacení základního členského vkladu ve výši Kč na účet družstva, musí být přiloženo již k členské přihlášce, c) za trvání bytového družstva vzniká členství dále převodem nebo přechodem družstevního podílu na jinou osobu. Ke vzniku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu 2

3 může dojít jen v případě, že nabyvatel splňuje podmínky členství podle zákona a těchto stanov, d) společné členství manželů v bytovém družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně a jako společní členové mají jeden hlas. V ostatním se záležitosti družstevního podílu ve společném jmění manželů a právní vztahy plynoucí ze společného členství manželů řídí ve vztahu mezi manžely ustanoveními NOZ o manželském majetkovém právu. 2) Členská schůze je povinna rozhodnout o přihlášce nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy byla přihláška družstvu doručena. 3) Družstvo vrátí základní členský vklad žadateli o členství, kterého nepřijalo za člena do třiceti dnů ode dne svého zamítavého rozhodnutí. Článek 7 Vznik členství přijetím za člena členskou schůzí 1) Členská schůze může přijmout uchazeče o členství za člena, jsou-li splněny následující podmínky: a) družstvo má k dispozici uvolněný byt a s uchazečem o členství lze současně s jeho přijetím za člena na tento konkrétní byt uzavřít nájemní smlouvu b) uchazeč je zletilý a není dosud nájemcem jiného bytu družstva a to ani z titulu společného nájmu s manželem c) pravým důvodem uchazečova zájmu o členství je řešení jeho bytové situace, nikoliv záměr využít byt ke komerčním či podnikatelským účelům, d) uchazeč není osobou problémovou pro neplnění svých závazků, zejména že se nenachází v konkurzním, insolvenčním či exekučním řízení nebo že takové řízení nebylo zastaveno pro nedostatek prostředků, ani že mu žádné toto řízení nehrozí e) uchazeč splatil ve sjednané lhůtě celý členský vklad. 2) Při výběru člena z více uchazečů bude rozhodnuto podle komplexního plnění těchto podmínek. Při rovnosti plnění podmínek má přednost uchazeč, jenž je osobou blízkou členu družstva a nemá vlastní byt. 3) I při splnění všech výše uvedených podmínek nevzniká uchazeči právní nárok. O přijetí za člena rozhoduje s konečnou platností členská schůze a stvrzuje se písemnou dohodou mezi družstvem a přistupujícím členem. 4) Členská schůze je povinna rozhodnout o přihlášce nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy byla přihláška družstvu doručena. 5) Družstvo vrátí základní členský vklad žadateli o členství, kterého nepřijalo za člena do třiceti dnů ode dne svého zamítavého rozhodnutí. 3

4 Článek 8 Převod družstevního podílu 1) Převod družstevního podílu člena bytového družstva na jiného člena nebo na jinou osobu nemohou orgány bytového družstva omezit ani jej vyloučit, pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky pro členství v bytovém družstvu podle zákona a těchto stanov (čl. 7 odst. 1 písm. b), c), d), e) a čl. 5). Nesplňuje-li tato osoba podmínky pro členství v bytovém družstvu, k převodu družstevního podílu nedojde. Převod se uskutečňuje smlouvou o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu; pro způsob uzavření smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku o uzavírání smluv. 2) Právní účinky převodu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky pozdější. Podpisy převodce a nabyvatele na vyhotovení smlouvy předkládaném družstvu musí být úředně ověřeny. 3) Dnem, kdy nastanou právní účinky převodu družstevního podílu vůči bytovému družstvu, zanikne členství převodce v bytovém družstvu a vznikne členství nabyvatele v bytovém družstvu. 4) Dnem právních účinků převodu se veškerá práva a povinnosti spojená s členstvím v družstvu a s nájmem bytu převádějí z převodce na nabyvatele, včetně všech dluhů převodce vůči družstvu a dluhů družstva vůči převodci. Článek 9 Přechod družstevního podílu 1) Smrtí člena družstva přechází jeho družstevní podíl na dědice. Družstvo nemůže takový přechod ani omezit ani vyloučit. 2) Dnem, kdy nastanou právní účinky přechodu družstevního podílu, zanikne členství dosavadního člena v bytovém družstvu a vznikne členství nabyvatele v bytovém družstvu. 3) Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela tak, že společné členství manželů se přeměňuje na výlučné členství pozůstalého manžela. K tomu se přihlédne při vypořádání dědictví. Článek 10 Společné členství manželů 1) Je-li družstevní podíl součástí společného jmění manželů, je členství v družstvu společným členstvím manželů. 4

5 2) Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně, přičemž při hlasování mají dohromady jeden hlas. 3) Společné členství manželů zaniká vypořádáním jejich společného jmění, nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání. 4) Byli-li družstevní podíl ve společném jmění manželů, přechází vždy na pozůstalého manžela. Článek 11 Seznam členů 1) Bytové družstvo vede seznam všech svých členů podle ZOK a těchto stanov. 2) Do seznamu členů se zapisuje: a) jméno a bydliště nebo sídlo člena s uvedením adresy pro doručování členovi, má-li být doručováno na jinou adresu než je bydliště nebo sídlo člena, b) den a způsob vzniku a zániku členství v bytovém družstvu, c) výše členského vkladu (základního a dalšího) a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu (základnímu a dalšímu), 3) Člen je povinen písemně oznámit a podle povahy údaje případně doložit bytovému družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala; bytové družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna písemně doručena a případně podle povahy údaje prokázána. 1) Člen družstva má právo zejména: Článek 12 Práva člena družstva a) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které z členství vyplývají, b) účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze, přičemž bez ohledu na velikost členského vkladu má jeden hlas c) podílet se na řízení a kontrole bytového družstva d) volit a být volen do orgánů bytového družstva, splňuje-li podmínky stanovené zákonem a těmito stanovami, nebrání-li tomu překážky stanovené zákonem, anebo nebrání-li tomu neslučitelnost funkcí podle zákona, e) podávat podněty a návrhy či stížnosti orgánům bytového družstva a požadovat zprávu o jejich vyřízení, f) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek stanovených těmito stanovami, tedy bezprostředně po vzniku jeho členství, g) na uzavření dohody o převodu spoluvlastnického podílu na bytové jednotce po uplynutí dvaceti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí k bytové jednotce a po splnění veškerých finančních závazků člena družstva vůči družstvu, 5

6 h) seznámit se před konáním členské schůze, způsobem uvedeným v pozvánce na členskou schůzi, s písemnými podklady pro členskou schůzi, zejména k činnosti a výsledkům hospodaření bytového družstva, i) podílet se na činnosti bytového družstva podle těchto stanov a podle usnesení orgánů bytového družstva, j) uplatnit podle zákona právo na námitky k členské schůzi a případně na následnou soudní ochranu proti rozhodnutí o vyloučení z bytového družstva, k) podat návrh soudu podle zákona na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo se stanovami bytového družstva; tato práva mohou být uplatněna vždy jen způsobem a ve lhůtách podle ustanovení zákona a těchto stanov, l) obdržet na svou žádost kopii zápisu z jednání členské schůze. Článek 13 Povinnosti člena družstva 1) Člen má zejména tyto základní povinnosti: a) dodržovat povinnosti člena stanovené zákonem, stanovami a dodržovat usnesení orgánů bytového družstva, b) splatit vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu, dále splatit vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu ve výši, způsobem a ve lhůtách podle smlouvy o dalším členském vkladu, c) platit za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a společných prostor, d) hradit příspěvky na činnost družstva a platit poplatky za úkony stanovené členskou schůzí e) chránit družstevní majetek a dodržovat práva a povinnosti člena družstva jako nájemce a uživatele družstevního bytu, zejména dbát na úklid společných prostor domu f) oznamovat družstvu změny, které jsou podstatné pro vedení členské evidence g) aktivně se podílet podle svých možností na plnění úkolů družstva, h) včas a řádně plnit veškeré závazky vůči družstvu, vyplývající zejména ze smluv mezi družstvem a členem družstva. Článek 14 Práva a povinnosti družstva 1) Bytové družstvo má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami, přičemž podle povahy věci právům členů odpovídají povinnosti bytového družstva a povinnostem členů odpovídají práva bytového družstva. 2) Bytové družstvo je povinno umožnit uplatňování základních práv člena podle článku 12 a uplatňovat ve své činnosti dodržování a plnění základních povinností člena. 6

7 Článek 15 Zánik členství 1) Členství v bytovém družstvu zaniká: a) písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) převodem družstevního podílu, e) přechodem družstevního podílu, f) smrtí člena družstva, g) zánikem družstva bez právního nástupce a h) z dalších důvodů, uvedených v zákoně. 2) Zánikem členství, které bylo spojeno s právem na uzavření smlouvy o nájmu k družstevnímu bytu, zaniká také toto právo. Článek 16 Vyloučení 1) Člena bytového družstva, s jehož členstvím je spojen nájem družstevního bytu, lze vyloučit a) poruší-li hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň dvou měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže družstvu nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno, b) byl-li nájemce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází. 2) Před rozhodnutím o vyloučení z důvodu uvedeného pod bodem a) je předseda družstva povinen udělit členovi písemnou výstrahu. V písemné výstraze musí být věcně uveden a popsán důvod jejího udělení, tj. jakým jednáním se člen porušení členských povinností dopustil či dále dopouští, spolu s odkazem na příslušné ustanovení zákona nebo stanov, které člen porušil či dále porušuje. Dále musí být v písemné výstraze výslovně uvedeno upozornění člena na možnost jeho vyloučení z důvodu uvedeného porušení či porušování členských povinností, spolu s výzvou členovi, aby s tímto porušováním přestal a odstranil případné již vzniklé následky. K tomu se členovi poskytne přiměřená lhůta nejméně v délce třiceti dnů. Jestliže porušení členských povinností mělo následky, které nelze odstranit, není pro vyloučení předchozí výstraha nezbytná. 3) O vyloučení rozhoduje členská schůze. 7

8 4) O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se bytové družstvo dozvědělo o důvodu pro vyloučení, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy důvod pro vyloučení nastal. 5) Rozhodnutí o vyloučení musí obsahovat důvod vyloučení tak, že je věcně uveden a popsán důvod vyloučení, tj. jakým jednáním se člen porušení členských povinností dopustil či dále dopouští, spolu s odkazem na příslušné ustanovení zákona nebo stanov, které člen porušil či dále porušuje. Předcházela-li rozhodnutí o vyloučení písemná výstraha, nemůže být v rozhodnutí o vyloučení měněn důvod uvedený v písemné výstraze. Rozhodnutí o vyloučení musí současně obsahovat poučení vylučovaného člena o jeho právu podat odůvodněné námitky proti rozhodnutí o vyloučení k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení. 6) Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a musí být doručeno vylučovanému členovi. 7)Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. 8) Rozhodnutí o udělení výstrahy, o vyloučení člena, o zamítnutí námitek proti rozhodnutí o vyloučení, či jiné písemnosti týkající se vyloučení člena z bytového družstva, se vylučovanému (vyloučenému) členovi písemně doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů. Jde-li vyloučení společných členů-manželů, doručují se všechny písemnosti týkající se výstrahy a vyloučení samostatně každému z manželů. 9) Členství vylučovaného člena zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí členské schůze o vyloučení k členské schůzi nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek. 10) Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení bytové družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství. 11) Bytové družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit. Zrušit rozhodnutí o vyloučení může bytové družstvo i v případech, kdy již probíhá řízení u soudu o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z bytového družstva. Podmínkou účinnosti zrušení rozhodnutí o vyloučení podle odstavce 3 je písemný souhlas vylučovaného člena či již vyloučené osoby; pokud nevysloví písemně souhlas a nepředá či nedoručí jej družstvu do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. Toto neplatí, pokud vyloučený člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal. 12) Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení platně zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto členskou schůzí nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v bytovém družstvu nezaniklo. 8

9 Článek 17 Majetkové vypořádání 1) Při převodu družstevního podílu si vzájemné nároky převodce a nabyvatel vypořádají mezi sebou. Při přechodu družstevního podílu přecházejí závazky a pohledávky družstva na nabyvatele. Část III. VKLADY ČLENŮ Článek 18 Základní členský vklad 1) Členský vklad člena družstva je tvořen základním členským vkladem a dalším členským vkladem. Základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný a činí Kč. Základní členský vklad je peněžitý a přede dnem splacení vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu členství v bytovém družstvu nevznikne. Potvrzení o bezhotovostním zaplacení základního členského vkladu ve výši Kč na účet družstva, musí být přiloženo již k členské přihlášce. Základní členský vklad nelze za trvání členství v bytovém družstvu členovi vracet, a to ani zčásti. Další členský vklad představuje majetkovou účast člena na bytové výstavbě a následném bezúplatném převodu vlastnictví nemovitostí včetně pozemků po uplynutí dvaceti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí do vlastnictví družstva. 2) Členský vklad splacený převodcem (zůstavitelem) je vždy součástí převodu (přechodu) družstevního podílu a ke dni účinnosti převodu (přechodu) jej jako splacený družstvo na nabyvatele přepíše. 3) Družstevní podíl přestavuje práva a povinnosti člena plynoucí z jeho členství v družstvu. Každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl. 4) Podmínky převodu a přechodu družstevního podílu jsou stanoveny v čl. 8 a čl. 9 stanov. 5) Zastavení nebo i jiné zatížení družstevního podílu se zakazuje. 9

10 Část IV. NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU Článek 19 Podmínky pro vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu 1) Členové družstva užívají byty na základě nájemní smlouvy, kterou spoluvlastník objektů uvedených v čl. 3 stanov město Vyšší Brod přenechává byt do nájmu na dobu neurčitou. Právo na uzavření nájemní smlouvy vzniká členovi a) při vzniku družstva na základě smlouvy s Městem Vyšší Brod b) převodem nebo přechodem družstevního podílu, a to na byt, který užíval převodce nebo zůstavitel c) za trvání družstva dnem, kdy na základě splnění všech podmínek pro vznik členství bylo o přijetí za člena rozhodnuto. 2) Základní podmínkou pro vznik práva člena bytového družstva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu je, že člen se podílí nebo jeho právní předchůdce se podílel na pořízení bytu dalším členským vkladem a splňuje ostatní podmínky podle zákona a těchto stanov. Článek 20 Práva a povinnosti člena družstva jako nájemce a uživatele družstevního bytu 1) Člen družstva má jako nájemce a uživatel družstevního bytu zejména tato práva a povinnosti: a) užívá družstevní byt a spolu s bytem společné prostory v souladu s nájemní smlouvou a s těmito stanovami, b) dbá, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, které umožňuje a zajišťuje výkon práva nájmu i ostatním nájemcům, a dodržuje po dobu nájmu pravidla obvyklá pro chování v domě a pravidla stanovená usneseními orgánů bytového družstva pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů, c) přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu družstvu, spolu se jménem, příjmením a datem narození a s údajem o dosavadním bydlišti. Pokud to neučiní ani do dvou měsíců, jde o závažné porušení povinností člena plynoucích z nájmu družstevního bytu. Přitom přijetí další osoby do nájemcovy domácnosti nesmí být v rozporu s požadavkem města Vyšší Brod uvedeném v nájemní smlouvě nebo v usnesení členské schůze, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách, d) odstraní závady a poškození, které způsobil na domě či jeho zařízení sám nebo osoby žijící v jeho domácnosti nebo pobývající v bytě, e) jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému bydlení, oznámí nájemce bytovému družstvu bez zbytečného odkladu, 10

11 f) umožní bytovému družstvu nebo jím pověřené osobě přístup do bytu k zajištění řádné údržby a oprav bytu příslušejících bytovému družstvu, nebo vyžadují-li to nezbytně úpravy, provoz a opravy ostatních bytů nebo domu jako celku, g) umožní pověřeným osobám, aby zjišťovaly technický stav měřidel, prováděly revize, opravy, údržbu i instalaci měřidel (zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, apod.), jakož i odpočet naměřených hodnot; umožní také přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří bytovému družstvu. 2) Nájemce není oprávněn provádět v bytě jakékoliv stavební a podobné úpravy, změny, přestavby, či měnit konstrukci nebo charakter bytu, apod., a to ani na své náklady, bez předchozího písemného souhlasu bytového družstva, uděleného členskou schůzí, dále bez projednání podle stavebně právních předpisů, jinak by se jednalo o závažné porušení členských povinností spojených s nájmem družstevního bytu, přičemž by bytové družstvo bylo oprávněno také požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu a na svůj náklad odstranil. 3) Pokud byl písemný souhlas udělen, dojedná nájemce s bytovým družstvem písemně postup prací tak, aby byly dodržovány příslušné právní předpisy a nebyli zatěžováni stavebními pracemi ostatní uživatelé bytů nad míru přiměřenou. Bytové družstvo je oprávněno kontrolovat postup prací a uplatňovat dodržování právních předpisů. 4) Nájemce je povinen plnit včas a úplně povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, oznamovat bytovému družstvu pobyt dalších osob v užívaném bytě, chránit majetek družstva, upozorňovat družstvo na škody, které tomuto majetku hrozí nebo mohou hrozit, pokud se o tom dozví a dodržovat pravidla pro užívání bytu a společných prostor, schválená usnesením členské schůze a stanovená těmito stanovami. Článek 21 Právní důsledky převodu a přechodu družstevního podílu spojeného s právem nájmu družstevního bytu 1) Převodem nebo přechodem družstevního podílu, s nímž je spojen nájem družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených. 2) Zemře-li nájemce družstevního bytu a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho členství v bytovém družstvu a nájem družstevního bytu na toho dědice, kterému připadl družstevní podíl včetně všech práv a povinností s tím spojených. 3) S právem nájmu k družstevnímu bytu převáděným nebo přecházejícím na nabyvatele dochází současně k převodu či přechodu všech práv a povinností s tím spojených. 11

12 Článek 22 Výměna bytu 1) Vyměnit družstevní byt za byt, který není ve spoluvlastnictví družstva, není přípustné. Článek 23 Podnájem bytu 1) Družstevní byt nebo jeho část může nájemce přenechat jinému do podnájmu jedině s předchozím písemným souhlasem družstva, po splnění podmínek stanovených družstvem. Souhlas se uděluje vždy nejdéle na dobu 1 roku ve vztahu ke konkrétní osobě podnájemce, s tím, že může být po uplynutí této doby znovu udělen vždy opět na dobu nejdéle 1 roku. Nájemce je povinen ve smlouvě o podnájmu zavázat podnájemce k dodržování všech předpisů týkajících se užívání družstevního bytu, včetně ustanovení stanov družstva upravujících tyto záležitosti s tím, že při neplnění této povinnosti dá podnájemci výpověď, na jejímž základě zanikne podnájem uplynutím 30 dnů ode dne doručení výpovědi podnájemci. Pokud nájemce nezaváže podnájemce způsobem uvedeným v tomto odstavci, má bytové družstvo právo zrušit souhlas s podnájmem a nájemce je povinen podnájem ukončit, jinak by to bylo považováno za porušení členských povinností spojených s nájmem družstevního bytu. 2) K udělení souhlasu s podnájmem družstevního bytu nebo jeho části není právní nárok. Článek 24 Společná ustanovení k nájmu družstevního bytu 1) Osoba, jíž zanikl nájem bez právního nástupce, odevzdá družstevní byt bytovému družstvu v den, kdy nájem zanikl, popřípadě jiný pozdější den písemně dohodnutý s bytovým družstvem. Byt je odevzdán, obdrží-li bytové družstvo klíče, má možnost přístupu do bytu, byt je vyklizený a způsobilý k dalšímu užívání. O odevzdání bytu, včetně klíčů od bytu se sepíše zápis, který podepíše zástupce bytového družstva a osoba předávající byt bytovému družstvu. Byt musí být odevzdán bytovému družstvu ve stavu, v němž jej nájemce převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Osoba odevzdávající byt je povinna odstranit v něm změny, které byly provedeny v průběhu nájmu bez souhlasu bytového družstva, pokud nebude dohodnuto jinak. 12

13 Část V. ORGÁNY DRUŽSTVA Článek 25 Společná ustanovení o orgánech družstva 1) Orgány družstva jsou a) členská schůze b) předseda družstva 2) Členem orgánu může být jen člen družstva, každý člen má při hlasování jeden hlas. Článek 26 Členská schůze 1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Ve své působnosti členská schůze: a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, b) volí a odvolává předsedu družstva, c) schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku, d) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, e) rozhoduje o uhrazovací povinnosti, f) rozhoduje o přeměně družstva, g) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací, h) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně, i) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, j) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. 2) Členská schůze si může vyhradit rozhodování i o dalších věcech. 3) Předseda družstva svolává členskou schůzi podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda družstva svolá členskou schůzi také tehdy, jestliže jej o to požádá alespoň 10 % členů družstva. 4) Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. 5) Program členské schůze předseda družstva doplní na návrh členů oprávněných požadovat svolání členské schůze podle odst. 3; dojde-li návrh na doplnění až po odeslání pozvánky, může bát zařazen až na další nově svolanou členskou schůzi, ledaže by s projednáním na již svolané schůzi souhlasili všichni členové družstva. 13

14 6) Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy vyšší počet hlasů. 7) Hlasování je veřejné. 8) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. 9) Každý člen družstva se může dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Návrh na vyslovení neplatnosti musí být podán do 3 měsíců ode dne, kdy se člen o usnesení dozvěděl, nebo mohl dozvědět, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy bylo jím napadené usnesení přijato. 10) Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. 11) Člen nemůže vykonávat hlasovací právo a) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva b) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva. Článek 27 Předseda družstva 1) Předseda družstva je statutárním orgánem družstva. 2) Předseda družstva: a) řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem nebo stanovami nebo rozhodnutím členské schůze družstva vyhrazeny jinému orgánu, b) plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost, c) zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze, pravidelně ji podává zprávy o své činnosti a o činnosti družstva, svolává členskou schůzi a připravuje její program, d) je volen z členů družstva členskou schůzí, e) v nepřítomnosti je zastupován pověřeným členem družstva, f) organizuje běžnou činnost družstva, g) za výkon funkce odpovídá členské schůzi, h) podpisuje právní úkony družstva, pro které je předepsána písemná forma, i) může k zastupování družstva zmocnit i jiné osoby j) může být volen opakovaně 14

15 k) musí být členem družstva starším 18 let 3) Funkční období předsedy družstva je čtyřleté. Setrvává však ve své funkci do zvolení nového předsedy družstva. 4) Neplní-li předseda družstva řádně svoji funkci, může jej členská schůze odvolat i před uplynutím volebního období. 5) Předseda družstva může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to písemně členské schůzi. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná členská schůze. Ta musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dozvěděla, nejdéle však do 3 měsíců. Po bezvýsledném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. Část VI. HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Článek 28 Základní kapitál 1) Základní kapitál družstva tvoří souhrn všech členských vkladů. 2) Výše základního kapitálu zapsaného do obchodního rejstříku (zapisovaný kapitál) činí Kč; pod tuto částku nesmí základní kapitál klesnout. Článek 29 Majetek družstva 1) Majetek družstva tvoří nemovitosti, movité věci, peněžní prostředky a jiná majetková práva. 2) Majetek družstva se vytváří členskými vklady členů do družstva, z hospodaření družstva s byty a z ostatních příjmů. Článek 30 Hospodaření družstva 1) Družstvo při svém vzniku zřizuje nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. 2) Zisk družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a dalšímu rozvoji družstva, tedy jen k účelu, pro který bylo družstvo zřízeno a v souladu s předmětem jeho činnosti. 15

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo Obsah: ČÁST PRVÁ... 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... Chyba! Záložka není definována. Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

Článek 1 Právní postavení. Obchodní firma a sídlo

Článek 1 Právní postavení. Obchodní firma a sídlo ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech, zákon č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova 1 Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název firmy: Bytové družstvo Morávkova 2) Sídlo firmy: Jana Morávka 422, 254 01 Jílové u Prahy 3) Bytové družstvo (dále jen

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, IČ 00050300, oddíl DrXXXIV, vložka 37 STANOVY:

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, IČ 00050300, oddíl DrXXXIV, vložka 37 STANOVY: STANOVY: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3 Obsah: Část I. Základní ustanovení strana 2 Část II. Činnost družstva strana 2 Část III. Členství v družstvu strana

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo 2) Sídlo: Znojmo, Lidická 872/4,66902 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I.

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I. STANOVY Stavebního bytového družstva Mělník Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma:Stavební bytové družstvo Mělník 2) Sídlo :Nová 223, 276 01 Mělník 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení.

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení. S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo České Budějovice 2) Sídlo : České Budějovice Krčínova 1107/30 3) Bytové

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 -

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - ČÁST I ZÁKLADNÍ POJMY ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Bytové družstvo (dále družstvo), je společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích

STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo v Hranicích 2) Sídlo: 28. října 565, 753 01 Hranice I - Město 3) Stavební bytové družstvo

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE Schváleno na shromáždění delegátů dne 30. října 2014 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 5 Čl. 1 Firma a sídlo družstva.. 5 Čl. 2 Poslání družstva. 5 ČÁST

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více