N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398"

Transkript

1 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla družstva. (2) Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. (3) Družstvo zřizuje ve svém sídle informační desku. Čl. II Název a sídlo družstva (1) Firma přijala název: Bytové družstvo Božetická (2) Sídlem družstva je Božetická 3398 / 4, Praha 4 Modřany. Čl. III Předmět činnosti družstva (1) Předmětem činnosti družstva je správa a provoz bytového domu a hospodaření s majetkem družstva, čímž se rozumí zejména: a) uzavírání nájemních smluv, b) zajišťování plnění spojených s bydlením, c) zajišťování údržby, oprav a rekonstrukce objektu. (2) Bytové družstvo nemůže změnit předmět své činnosti a stát se jiným než bytovým družstvem, ledaže ani jediný jeho člen není nájemcem družstevního bytu ve vlastnictví bytového družstva. Čl. IV Vznik členství (1) Členství v družstvu je založeno na principu dobrovolnosti a rovnosti všech členů. Členem družstva se může stát svéprávná, k právním úkonům způsobilá fyzická osoba starší 18-ti let se státním občanstvím ČR a s trvalým pobytem na území ČR. Členem družstva nemůže být právnická osoba. Členství v družstvu je spojeno s právem člena na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. (2) Členství vzniká: a) přijetím za člena na základě písemné přihlášky, b) převodem družstevního podílu, c) přechodem družstevního podílu. (3) O přijetí nového člena podle odst. 2, písm. a) rozhoduje na základě písemné přihlášky, písemného prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu se lhůtou uhrazení do 10 dnů a kladného doporučení představenstva družstva svým usnesením členská schůze družstva. Rozhodnutí členské schůze o přijetí nebo nepřijetí za člena se vyznačuje na podané písemné přihlášce, která se doručí žadateli. Při nepřijetí je družstvo povinno vrátit již uhrazený základní členský vklad uchazeči o členství ve lhůtě 30 dnů od rozhodnutí členské schůze. (4) K převodu družstevního podílu podle odst. 2, písm. b) na jinou osobu, která splňuje podmínky pro vznik členství dochází na základě předání písemné dohody mezi převodcem a 1

2 nabyvatelem statutárnímu orgánu družstva. Převoditelnost družstevního podílu člena bytového družstva nelze omezit ani vyloučit, pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva. (5) Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Každý člen družstva má jeden družstevní podíl. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví s výjimkou společného družstevního podílu manželů. Zastavení družstevního podílu se vylučuje. (6) Převod nebo přechod družstevního podílu v bytovém družstvu, který není spojen s právem člena na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo s nájmem družstevního bytu je vyloučen. Čl. V Společné členství a nájem manželů (1) Společné členství manželů v bytovém družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. (2) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů. (3) Společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku. (4) Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo. (5) Je-li jeden z manželů výlučným členem bytového družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. Zanikne-li členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela. Čl. VI Zánik členství (1) Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) vyloučením, d) smrtí člena, e) z dalších důvodů uvedených v zákoně. (2) Zánikem členství, které bylo spojeno buď s právem na uzavření smlouvy o nájmu bytu nebo s právem nájmu k družstevnímu bytu, zaniká také toto právo. Bylo-li se zaniklým členstvím spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu nebo právo nájmu k více předmětům nájmu, zaniká toto právo ve vztahu ke všem předmětům nájmu. Toto ustanovení neplatí při zániku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu na jinou osobu (3) Vystoupením zaniká členství dnem, kdy je písemné oznámení člena o vystoupení z družstva doručeno družstvu. Oznámení lze odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. 2

3 (4) Člen bytového družstva nebo společní členové bytového družstva mohou být z bytového družstva vyloučeni, jestliže člen a) závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti dle stanov, b) přestal splňovat podmínky pro členství v bytovém družstvu podle zákona a těchto stanov, c) z jiných důležitých důvodů uvedených v těchto stanovách. (5) Jinými důležitými důvody pro vyloučení člena z bytového družstva podle odst. 4, písm. c) jsou: a) zastavení družstevního podílu členem družstva, b) užívá nevhodně družstevní majetek tak, že družstvu vznikla škoda převyšující částku ,- Kč a škodu včas neuhradil, c) strpí, aby majetek družstva takto užívaly osoby, jejichž bydlení v bytě je odvozeno od členova členství, kdy hrubým způsobem porušují zásady občanského soužití v domě. (6) Člena bytového družstva nebo společné členy bytového družstva, s jejichž členstvím je spojen nájem družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu, lze z bytového družstva dále vyloučit: a) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází, b) poruší-li jako nájemce hrubě svoji povinnost vyplývající z nájmu bytu nebo porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem. (7) Před rozhodnutím o vyloučení je bytové družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. (8) V písemné výstraze musí být věcně uveden a popsán důvod jejího udělení, tj. jakým jednáním se člen porušení členských povinností dopustil či dále dopouští, spolu s odkazem na příslušné ustanovení zákona nebo stanov, které člen porušil či dále porušuje. Dále musí být v písemné výstraze výslovně uvedeno upozornění člena na možnost jeho vyloučení z důvodu uvedeného porušení či porušování členských povinností, spolu s výzvou členovi, aby s tímto porušováním přestal a odstranil případné již vzniklé následky. K tomu se členovi poskytne přiměřená lhůta nejméně v délce třiceti dnů. (9) O udělení výstrahy a o jejím obsahu rozhoduje představenstvo bytového družstva. (10) Bytové družstvo není povinno dát předchozí písemnou výstrahu, pokud porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit. (11) O vyloučení člena družstva rozhoduje na základě usnesení členské schůze představenstvo bytového družstva. (12) O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se bytové družstvo dozvědělo o důvodu pro vyloučení, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy důvod pro vyloučení nastal. Rozhodnutí o vyloučení musí obsahovat důvod vyloučení tak, že je věcně uveden a popsán důvod vyloučení, tj. jakým jednáním se člen porušení členských povinností dopustil či dále dopouští, spolu s odkazem na příslušné ustanovení zákona nebo stanov, které člen porušil či dále porušuje. Předcházela-li rozhodnutí o vyloučení písemná výstraha, nemůže být v rozhodnutí o vyloučení měněn důvod uvedený v písemné výstraze. Rozhodnutí o vyloučení musí současně obsahovat poučení vylučovaného člena o jeho 3

4 právu podat odůvodněné námitky proti rozhodnutí o vyloučení k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a musí být doručeno vylučovanému členovi. (13) Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení tohoto rozhodnutí o vyloučení; k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. (14) Rozhodnutí o udělení výstrahy, o vyloučení člena, o zamítnutí námitek proti rozhodnutí o vyloučení, či jiné písemnosti týkající se vyloučení člena z bytového družstva se vylučovanému (vyloučenému) členovi písemně doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů. Jde-li o vyloučení společných členůmanželů, doručují se všechny písemnosti týkající se výstrahy a vyloučení podle odst.1 samostatně každému z manželů. Každý ze společných členů-manželů má právo proti rozhodnutí o vyloučení vznést námitky nebo podat návrh soudu i bez ohledu na vůli druhého z manželů. Ustanovení věty první a druhé platí přiměřeně také pro doručení písemné výstrahy před vyloučením a pro případné vyjádření se k této výstraze. (15) Členství vylučovaného člena zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí představenstva o vyloučení k členské schůzi nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení bytové družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství. (16) Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členu nárok na vypořádací podíl, který je souhrnem splaceného základního vkladu a splacených dalších členských vkladů. Při výpočtu vypořádacího podílu se nepřihlíží k dodatečnému dalšímu vkladu. Vypořádací podíl člena, který byl nájemcem družstevního bytu je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne předání vyklizeného družstevního bytu bytovému družstvu. Čl. VII Práva a povinnosti člena a bytového družstva (1) Člen bytového družstva má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami. (2) Bytové družstvo má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami, přičemž podle povahy věci právům členů odpovídají povinnosti bytového družstva a povinnostem členů odpovídají práva bytového družstva. (3) V rámci práv podle odst. 1 má člen zejména tato základní práva: a) účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze, b) volit a být volen do orgánů bytového družstva, c) podávat podněty a návrhy či stížnosti orgánům bytového družstva a požadovat zprávu o jejich vyřízení, d) podílet se na činnosti bytového družstva podle těchto stanov a podle usnesení orgánů bytového družstva, 4

5 e) uplatnit podle zákona právo na námitky k členské schůzi a případně na následnou soudní ochranu proti rozhodnutí o vyloučení z bytového družstva, f) právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, který přísluší k jeho členství, g) právo na informace o stavu hospodaření družstva, činnosti jeho orgánů, o ročním vyúčtování zálohových plateb na služby spojené s užíváním bytu a další informace, h) dovolávat se u soudu neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami a to do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět. (4) V rámci povinností podle odst. 1 má člen zejména tyto základní povinnosti: a) dodržovat povinnosti člena stanovené zákonem, stanovami a dodržovat usnesení orgánů bytového družstva, b) splatit vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu a dle rozhodnutí členské schůze i dalšímu členskému vkladu, c) oznamovat a podle povahy údajů také doložit bytovému družstvu veškeré změny podstatné pro práva a povinnosti spojené s členstvím v bytovém družstvu, včetně práv a povinností plynoucích z nájmu družstevního bytu, d) platit včas a předepsaným způsobem nájemné, úhrady za služby, jakož i zálohy na ně a nedoplatky z vyúčtování. e) chránit družstevní majetek a řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu, f) umožnit pověřeným zástupcům družstva, po předchozím písemném oznámení, zjištění technického stavu bytu, g) zajišťovat na svůj náklad drobné opravy a běžnou údržbu družstevního bytu, h) zachovávat dobré mravy a nenarušovat vzájemné vztahy s ostatními členy družstva a nájemci v domě, i) člen družstva odpovídá za osoby žíjící ve společné domácnosti ve vztahu k družstvu. (5) Bytové družstvo je povinno umožnit uplatňování základních práv člena podle odst. 3 a uplatňovat ve své činnosti dodržování a plnění základních povinností člena podle odst. 4, přičemž práva a povinnosti člena odpovídají právům a povinnostem družstva. (6) Člen družstva je oprávněn uzavřít smlouvu o podnájmu bytu pouze po předchozím písemném souhlasu představenstva družstva. Čl. VIII Členská evidence (1) Družstvo vede seznam členů družstva, do něhož se zapisuje a) jméno, bydliště a číslo bytu člena družstva, b) den a způsob vzniku členství v družstvu, c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu, d) den zániku členství v družstvu, výši a datum zaplacení vypořádacího podílu. (2) Údaje zapsané v seznamu členů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. 5

6 (3) Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů do 30 dnů poté, co tato skutečnost nastala. (4) Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a o obsahu svého zápisu v seznamu. Čl. IX Základní kapitál a vklady členů (1) Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem základních členských vkladů všech členů družstva. (2) Základní členský vklad je 4.000,- Kč. (3) Členská schůze může rozhodnout o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu. (4) Členové družstva se mohou zavázat k dalšímu členskému vkladu. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu. Čl. X Nájem družstevního bytu (1) Nájem bytu vzniká písemnou smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému členu (nájemci) byt do nájmu. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. (2) Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu a účel užívání, výši nájemného a způsob výpočtu úhrady za plněni spojené s užíváním bytu. (3) Nájemce platí nájemné předem na každý měsíc. Společně s nájemným platí nájemce zálohy nebo náklady na služby, které zajišťuje pronajímatel. (4) Požádá-li o to nájemce, umožní mu pronajímatel zpravidla nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období nahlédnout do vyúčtování nákladů na poskytnuté služby za minulý kalendářní rok, jakož i pořídit si z vyúčtování výpisy, opisy nebo kopie; totéž platí o dokladech týkajících se účtovaných nákladů. (5) Nedoplatek i přeplatek záloh na poskytnuté služby jsou splatné do tří měsíců po předložení vyúčtování dodávek služeb a energií jejich dodavatelem družstvu. (6) Pronajímatel udržuje po dobu nájmu v domě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů. Nájemce dodržuje po dobu nájmu pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny pronajímatele pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů. Pronajímatel udržuje po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání. Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. (7) Zjistí-li nájemce v bytě poškození nebo vady, které je třeba bez prodlení odstranit, oznámí to ihned pronajímateli; jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému bydlení, oznámí pronajímateli bez zbytečného odkladu. 6

7 (8) Pronajímatel odstraní poškození nebo vadu v přiměřené době poté, co mu nájemce poškození nebo vadu oznámil. (9) Nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez písemného souhlasu pronajímatele a to ani na svůj náklad. Nedodržením tohoto ustanovení poruší nájemce svou povinnost vyplývající z nájmu bytu zvlášť závažným způsobem. (10) Ví-li nájemce předem o své nepřítomnosti v bytě, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt mu bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas pronajímateli. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí; nemá-li nájemce takovou osobu po ruce, je takovou osobou pronajímatel. Nesplní-li nájemce tuto svou povinnost, považuje se toto jednání za porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem; to neplatí, nenastaneli z tohoto důvodu vážná újma. (11) Pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě o nájmu bytu souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo další případy zvláštního zřetele hodné. Pro souhlas pronajímatele s přijetím osoby jiné než blízké za člena nájemcovy domácnosti se vyžaduje písemná forma. (12) Pronajímatel má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách. (13) Pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě o nájmu bytu ujednání o zákazu podnájmu. Dá-li nájemce byt nebo jeho část do podnájmu třetí osobě v rozporu s tímto ujednáním, hrubě tím poruší svou povinnost vyplývající z nájmu. Orgány družstva jsou a) členská schůze, b) představenstvo. Členská schůze Čl. XI Orgány družstva (1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Každý člen družstva má právo se na ní zúčastnit. Každý člen družstva má jeden hlas. (2) Členské schůze svolává svolavatel podle potřeby, nejméně jednou ročně. Členská schůze se svolává nejméně 15 dnů přede dnem konání uveřejněním pozvánky na internetových stránkách družstva a jejím zasláním na adresy členů uvedených v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Pozvánka obsahuje místo a dobu zahájení členské schůze a její program. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. (3) Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 7

8 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena. (4) Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva. (5) Členská schůze je schopná se usnášet, jsou-li přítomni nebo zastoupeni členové družstva, mající nadpoloviční většinu hlasů. (6) K platnosti usnesení členské schůze je třeba souhlasu většiny hlasů přítomných členů. Každý člen družstva se může dát zastoupit. Zastupování se děje na základě plné moci. Vzájemné zastupování je možné. (7) Není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá představenstvo, je-li to potřebné, náhradní členskou schůzi bez zbytečného odkladu. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný program jednání a je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. (8) Do působnosti členské schůze patří: a) přijímat a měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva družstva, c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o hospodaření družstva, d) rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, e) vykonávat působnost kontrolní komise, f) rozhodovat o přijetí nového člena družstva, g) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, h) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu, i) rozhodovat o možnosti zavázat se k dalšímu členskému vkladu, j) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací, volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně, schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, k) rozhodovat o dalších záležitostech, které si vyhradí. (9) Členskou schůzi řídí předseda nebo některý z členů představenstva. (10) Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, který obsahuje údaj o datu, místě a programu jednání orgánu, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. (11) Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, jedná-li se o změnu stanov družstva nebo zrušení družstva s likvidací. Představenstvo: (1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva. (2) Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy. (3) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. (4) Představenstvo je tříčlenné. Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu družstva. Předseda a místopředseda představenstva zastávají zároveň i funkci předsedy a místopředsedy družstva. Představenstvo rozhoduje o záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny členské schůzi. (5) Představenstvo volí členská schůze ze svých členů na období 5 let. Představenstvo organizuje a řídí běžnou činnost družstva. Činnost představenstva řídí předseda, za jeho ohlášené nepřítomnosti místopředseda. (6) Předseda nebo místopředseda družstva jednají za družstvo navenek samostatně v celém 8

9 rozsahu činnosti družstva s výjimkou oblastí, kde je nutný předchozí souhlas členské schůze a úkonů, kde je nutná písemná forma. U právních úkonů, kde je nutná písemná forma je nutný podpis předsedy nebo místopředsedy družstva a jednoho člena představenstva. (7) Místopředseda družstva zastupuje předsedu družstva v době jeho nepřítomnosti. (8) Představenstvo jedná a rozhoduje na schůzích představenstva. Schůze je usnášení schopná, jestliže jsou přítomni alespoň 2 členové. Čl. XII Hospodaření družstva (1) Družstvo hradí náklady své činnosti ( např. údržba, správa a pojištění domu, právní služby, vedení účetnictví ) z výnosů získaných z vkladů a poplatků členů družstva, pronájmu bytů, popřípadě z dalších zdrojů. (2) Družstvo vede podvojné účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. (3) Družstvo zřídilo při svém vzniku nedělitelný fond ve výši 10 % zapisovaného kapitálu. Tento fond družstvo doplňovalo až do výše, stanovené dle platných předpisů. Nadále je tento fond označován jako rezervní fond a o jeho dalším doplňování rozhoduje členská schůze. (4) Rezervní fond nelze rozdělit mezi členy za trvání družstva. Z tohoto fondu lze uhradit případnou ztrátu z hospodaření družstva na základě rozhodnutí členské schůze. (5) Způsob použití zisku a úhrada případné ztráty: a) o způsobu použití zisku rozhoduje členská schůze, při určení podílu člena na zisku se nepřihlíží k jeho splacenému dodatečnému dalšímu vkladu, b) případnou ztrátu z hospodaření hradí družstvo podle rozhodnutí členské schůze ze zisku minulých období, z rezervního fondu nebo jiným způsobem podle rozhodnutí členské schůze. Čl. XIII Zrušení a zánik družstva (1) Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo z dalších důvodů stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení družstva rozhoduje členská schůze. Rozhodnutí členské schůze o zrušení se osvědčuje veřejnou listinou. Po zrušení družstva se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce. Zrušuje-li se družstvo při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. (2) Při rozdělení likvidačního zůstatku se členům vyplatí splacená část jejich základního a dalšího členského vkladu. K dodatečným dalším členským vkladům se při rozdělení likvidačního zůstatku nepřihlíží. Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně. Pokud po uspokojení práv všech členů ohledně podílu na likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny nějaké prostředky z likvidačního zůstatku, rozdělí se mezi členy rovným dílem. (3) V ostatním platí právní předpisy vztahující se také na likvidaci bytového družstva. Bytové družstvo zaniká výmazem z veřejného rejstříku. 9

10 Čl. XIV Závěrečné ustanovení (1) Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem. (2) Dnem nabytí účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti dosavadní stanovy bytového družstva. (3) Těmito stanovami se řídí práva a povinnosti bytového družstva a členů bytového družstva. (4) Tyto stanovy byly přijaty usnesením členské schůze, konané dne... Usnesení bylo osvědčeno veřejnou listinou Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich přijetí. V Praze dne.. 10

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 -

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - ČÁST I ZÁKLADNÍ POJMY ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Bytové družstvo (dále družstvo), je společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo Obsah: ČÁST PRVÁ... 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... Chyba! Záložka není definována. Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl.

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova 1 Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název firmy: Bytové družstvo Morávkova 2) Sídlo firmy: Jana Morávka 422, 254 01 Jílové u Prahy 3) Bytové družstvo (dále jen

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1 Firma družstva zní: Bytové družstvo 19-21-23, IČ: 25186418 (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2 Sídlo družstva je na adrese:

Více

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29.

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. května 2014) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva čl.

Více

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, IČ 00050300, oddíl DrXXXIV, vložka 37 STANOVY:

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, IČ 00050300, oddíl DrXXXIV, vložka 37 STANOVY: STANOVY: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3 Obsah: Část I. Základní ustanovení strana 2 Část II. Činnost družstva strana 2 Část III. Členství v družstvu strana

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I.

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I. STANOVY Stavebního bytového družstva Mělník Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma:Stavební bytové družstvo Mělník 2) Sídlo :Nová 223, 276 01 Mělník 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

STANOVY. Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba

STANOVY. Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba STANOVY Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo 2) Sídlo: Znojmo, Lidická 872/4,66902 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více