STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení"

Transkript

1 STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí ) s cílem uspokojování bytových potřeb svých členů. 1.2 Firma Střekovský domov, bytové družstvo 1.3 Sídlo Ústí nad Labem 1.4 Doba zřízení družstva Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. 1.5 Předmět činnosti a) Pořízení souboru nemovitostí, b) nájem družstevních bytů členům družstva, c) nájem bytů, nebytových prostor a dalšího majetku družstva, d) provádění a zajišťování služeb spojených s užíváním společných prostor v domě, bytů, nebytových prostor, pozemků a dalšího majetku družstva, e) správa majetku družstva, f) provádění, zajišťování provozu, oprav, údržby, rekonstrukcí a modernizací majetku družstva, g) převod družstevních bytů do vlastnictví členů družstva. 1.6 Základní kapitál Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. 1.7 Zapisovaný základní kapitál Výše zapisovaného základního kapitálu do obchodního rejstříku je ,00 Kč (Padesát tisíc korun českých). 2 Členství v družstvu 2.1 Podmínky vzniku členství a) Splnění podmínek vyplývajících ze zákona, b) členství v družstvu může vzniknout do doby nabytí vlastnictví souboru nemovitostí družstvem pouze fyzickým osobám majícím platný právní titul k nájmu bytu či užívání bytu nacházejícím se v souboru nemovitost,. c) členství nevzniká před zaplacením základního členského vkladu. 2.2 Vznik členství v družstvu Po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a stanov družstva: a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné přihlášky, c) převodem členství, d) jiným způsobem stanoveným zákonem. 2.3 Společné členství manželů Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství členem družstva zakládá toto členství v družstvu členství druhého manžela v družstvu. Manželé se tak stávají společnými členy družstva. Toto neplatí, stane-li se jeden z manželů členem družstva v souvislosti s převodem členských práv a povinností darem nebo přechodem členských práv a povinností děděním. 2.4 Zánik členství v družstvu Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) vyloučením, d) prohlášením konkursu na majetek člena, 1

2 e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, g) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, h) zánikem družstva, i) smrtí člena, j) jiným způsobem stanoveným zákonem. 2.5 Důležité důvody pro vyloučení člena družstva a) Člen uvede nepravdivé údaje v přihlášce do družstva, b) členovi zanikne platnost právního titulu k nájmu či užívání bytu nacházejícím se v souboru nemovitostí v období do nabytí vlastnictví souboru nemovitostí družstvem, c) člen podá samostatně nebo společně s jinými zájemci nabídku na odkup souboru nemovitostí nebo části souboru nemovitostí na jehož odkup podá nabídku i družstvo, d) člen se účastní majetkově v jakékoliv výši na podnikání či činnosti právnické osoby nebo je členem právnické osoby nebo je členem orgánu právnické osoby která podá nabídku na odkup souboru nemovitostí nebo části souboru nemovitostí na jehož odkup podá nabídku i družstvo, e) člen nesplňuje podmínky, které stanovil prodávající souboru nemovitostí pro členy právnické osoby, která má mít přednostní právo stát se kupujícím souboru nemovitostí, f) člen neplní usnesení členské schůze o dalším členském vkladu. Zejména pak usnesení členské schůze o dalším členském vkladu určenému na pořízení souboru nemovitostí. 2.6 Práva a povinnosti členů k družstvu Práva členů k družstvu Člen družstva má právo zejména: a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím zákonného zástupce na jednání a rozhodování členské schůze družstva, b) být volen do orgánů družstva za splnění zákonem stanovených podmínek, c) na uzavření smlouvy o nájmu k přidělenému družstevnímu bytu, d) uzavření podnájemní smlouvy na pronajatý družstevní byt, e) na roční vyúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu, f) na vypořádací podíl, g) převést práva a povinnosti člena družstva spojená s jeho členstvím v družstvu na jinou osobu bez souhlasu orgánů družstva, h) nahlížet do seznamu členů družstva, i) žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu zápisu v seznamu členů družstva, j) užívání společných prostor v domě Povinnosti členů k družstvu Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy, řády a směrnice družstva a plnit usnesení orgánů družstva, b) uhradit členský vklad ve stanovené výši, stanoveným způsobem a ve stanovené časové lhůtě, c) platit nájemné za byt a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a společných prostor, d) hradit stanovené poplatky za úkony prováděné družstvem na žádost člena družstva, e) oznamovat družstvu včas změny týkající se člena družstva a dalších osob, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a pro stanovení a rozúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, f) podílet se na úhradě ztráty z hospodaření družstva a při likvidačním schodku, uhrazovací povinnost člena nemůže přesáhnou trojnásobek členského vkladu, g) umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení přístup do bytu za účelem zjištění stavu bytu, h) chránit majetek družstva a majetek členů družstva a dalších uživatelů domu, i) provádět drobných oprav v přiděleném bytě, 2

3 j) oznamovat družstvu bez zbytečného odkladu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla, k) odstranit závady a poškození, které způsobil úmyslně či neúmyslně v domě sám nebo ti kdo s ním byt užívají. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím písemném upozornění člena závady a poškození odstranit a požadovat od něho úhradu. l) přispívat podle svých možností k plnění úkolů družstva Práva a povinnosti společných členů družstva Závazky plní oba manželé společně a nerozdílně, rovněž tak plní i práva a povinnosti společných členů k družstvu. Z právních úkonů týkajících se společného jmění manželů jsou oprávněni a povinni oba manželé společně a nerozdílně. 2.7 Povinnosti družstva k členům a) Družstvo je povinno uzavřít s členem družstva nájemní smlouvu na přidělený družstevní byt, b) družstvo je povinno zajistit uživateli družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. 3 Členský vklad Členský vklad je materiálním příspěvkem člena družstva na dosažení účelu a cíle družstva. Členský vklad je tvořen souhrnem základního členského vkladu a dalších členských vkladů. Členský vklad musí být splacen peněžní formou. 3.1 Základní členský vklad Výše základního členského vkladu Základní členský vklad je 2.000,00 Kč (Dva tisíce korun českých) Způsob splácení základního členského vkladu za trvání družstva Uchazeč o členství v družstvu za trvání družstva musí splatit základní členský vklad spolu s podáním přihlášky. V případě zamítnutí žádosti o přijetí za člena družstva vrátí družstvo splacený základní členský vklad uchazeči o členství v družstvu do třiceti dnů ode dne zamítnutí jeho žádosti o přijetí za člena. 3.2 Další členský vklad Členové bytového družstva se mohou zavázat k dalším členským vkladům. Zejména pak k dalšímu členskému vkladu určenému na pořízení souboru nemovitostí. Užití dalšího členského vkladu na pořízení souboru nemovitostí musí být výhradně za účelem pro který byl tento další členský vklad určen. 3.3 Členský podíl Členský podíl je stanoven jako podíl splaceného členského vkladu k součtu všech splacených členských vkladů. Každý člen může mít pouze jeden členský podíl. 3.4 Vypořádací podíl Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. 4 Členská evidence Družstvo vede seznam svých členů v rozsahu stanoveném zákonem. Do seznamu se u fyzických osob zapisuje i jejich datum a místo narození, stav a číslo občanského průkazu. 5 Orgány družstva Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise. 5.1 Členská schůze Působnost členské schůze Do působnosti členské schůze patří: 3

4 a) měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva, c) volit a odvolávat členy kontrolní komise, d) schvalovat účetní závěrku družstva, e) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, f) rozhodovat o zvýšení či snížení zapisovaného základního kapitálu, g) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, h) rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy, i) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem. j) schvalovat další členský vklad, jeho výši, splatnost a způsob úhrady, k) schvalovat výši odměn předsedovi představenstva, místopředsedovi představenstva a členů představenstva, l) schvalovat výši odměn předsedovi kontrolní komise a členům kontrolní komise. m) volit předsedajícího členské schůze, n) schvalovat řády družstva, o) určovat členy družstva mající uhrazovací povinnost, schvalovat výši uhrazovací povinnosti, její formu, způsob a termín splatnosti uhrazovací povinnosti, p) rozhodovat o vrácení uhrazovací povinnosti, q) schvalovat a rušit další fondy a pravidla jejich tvorby a čerpání Způsob svolávání členské schůze Svolání členské schůze je členům družstva oznámeno vyvěšením oznámení na úřední desce bytového družstva umístěných na adrese sídla družstva. Oznámení musí obsahovat minimálně datum konání a hodinu zahájení členské schůze, místo konání členské schůze, pořad jednání členské schůze, označení svolavatele členské schůze a datum vyvěšení oznámení na úřední desce družstva. Oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách družstva minimálně třicet kalendářních dnů před datem konání členské schůze. Na základě písemné žádosti člena družstva mu bude zaslána informace o vyvěšení oznámení o svolání členské schůze a to nejpozději do tří dnů od data vyvěšení oznámení Způsob jednání členské schůze Členskou schůzi řídí předsedající. Není-li předsedající členské schůze zvolen řídí členskou schůzi předseda představenstva Rozhodování členské schůze Členská schůze rozhoduje usnesením. Pokud zákon nestanoví jinak, vyžaduje se pro platnost usnesení členské schůze její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných. Zákon nebo stanovy určují, pro která usnesení je třeba souhlasu kvalifikované většiny Počet hlasů člena družstva Při hlasování na členské schůzi má každý člen družstva jeden hlas. 5.2 Představenstvo Představenstvo je statutární orgán družstva a jedná za družstvo navenek Počet členů představenstva Představenstvo má pět členů Délka funkční období členů představenstva Funkční období členů představenstva je pětileté. Představenstvo zvolené ustavující schůzí má tříleté funkční období Působnost představenstva Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje ve všech věcech, které nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu družstva. 4

5 5.2.4 Způsob svolávání jednání představenstva Představenstvo jedná podle potřeby, minimálně však jedenkrát za měsíc. Představenstvo svolává písemnou pozvánkou předseda představenstva Způsob jednání představenstva navenek Navenek jedná za představenstvo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo potřebná písemná forma, je třeba podpisů alespoň dvou členů představenstva z nichž jeden je předseda představenstva nebo místopředseda Způsob podepisování členů představenstva Člen představenstva se podepisuje tak, že připojí svůj podpis podle podpisového vzoru k vytištěné nebo jinak vyznačené firmě, funkci ve které jedná a svému příjmení a jménu Rozhodování představenstva Představenstvo na svém jednání rozhoduje usnesením. Pokud zákon nestanoví jinak, vyžaduje se pro platnost usnesení představenstva jeho řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů představenstva a souhlas kvalifikované většiny členů představenstva Počet hlasů člena představenstva Při hlasování na jednání představenstva má každý člen představenstva jeden hlas Zákaz konkurence členů představenstva Na členy představenstva se nevztahuje zákaz konkurence Předseda představenstva Předseda představenstva je volen a odvoláván představenstvem. Předseda představenstva organizuje a řídí běžnou činnost družstva Místopředseda představenstva Místopředseda představenstva je volen a odvoláván představenstvem. Místopředseda představenstva v době nepřítomnosti předsedy představenstva vykonává jeho působnost. 5.3 Kontrolní komise Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva Počet členů kontrolní komise Kontrolní komise má tři členy Délka funkční období členů kontrolní komise Funkční období členů kontrolní komise je pětileté. Kontrolní komise zvolená ustavující schůzí má tříleté funkční období Způsob svolávání kontrolní komise Kontrolní komise jedná podle potřeby minimálně však jedenkrát za tři měsíce. Kontrolní komisi svolává předseda kontrolní komise písemnou pozvánkou Rozhodování kontrolní komise Kontrolní komise na svém jednání rozhoduje usnesením. Pokud zákon nestanoví jinak, vyžaduje se pro platnost usnesení kontrolní komise její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů kontrolní komise a souhlas kvalifikované většiny členů kontrolní komise Počet hlasů člena kontrolní komise Při hlasování na jednání kontrolní komise má každý člen kontrolní komise jeden hlas. 6 Hospodaření družstva 6.1 Způsob použití zisku Použít lze pouze zisk běžného účetního období po zdanění (dále jen čistý zisk ). Čistý zisk družstva bude použit pouze k úhradě ztráty, přídělu do nedělitelného fondu, vyrovnání splacené uhrazovací povinnosti a přídělu do jiných zajišťovacích fondů. Podmínkou použití čistého zisku k vrácení splacené uhrazovací povinnosti a přídělu do jiných zajišťovacích fondů je skutečnost, že družstvo nevykazuje ztrátu a nedělitelný fond je naplněn ve výši určené těmito stanovami. Čistý zisk ani jeho část nelze použít k rozdělení mezi členy. 5

6 6.2 Uhrazovací povinnost Členové družstva mají na základě rozhodnutí členské schůze uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva. Dojde-li v následujících letech k úhradě ztráty z čistého zisku lze splacenou uhrazovací povinnost vrátit. 6.3 Způsob úhrady ztráty Případná ztráta družstva bude kryta z čistého zisku, nedělitelného fondu nebo z uhrazovací povinnosti členů družstva. 6.4 Fondy Tvorba a použití nedělitelného fondu Družstvo zřídí při svém vzniku nedělitelný fond ve výši ,00 Kč (Padesát tisíc korun českých). Tento fond se doplňuje nejméně o 10% ročního čistého zisku družstva, a to až do doby, kdy bude nedělitelný fond naplněn do výše ve které byl zřízen. Nedělitelný fond lze použít pouze ke krytí ztráty družstva Další zajišťovací fondy Družstvo může zřídit další zajišťovací fondy Další fondy oprav, údržby a investic Družstvo může zřídit další fondy zejména za účelem zajištění zdrojů financování oprav, údržby majetku družstva a investic do majetku družstva. 7 Závěrečná ustanovení Tyto stanovy byly přijaty ustavující členskou schůzí dne a nabývající účinnosti dnem zápisu družstva do obchodního rejstříku. Ostatní záležitosti nevymezené v těchto stanovách se řídí obchodním zákoníkem v platném znění, občanským zákoníkem v platném znění a dalšími obecně platnými právními předpisy v platném znění. 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1 Firma družstva zní: Bytové družstvo 19-21-23, IČ: 25186418 (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2 Sídlo družstva je na adrese:

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více