Tajemství Energie. 1. února 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tajemství Energie. 1. února 2010"

Transkript

1 Tajemství Energie 1. února 2010 Energie je neoddělitelnou součástí nejen našeho života, ale života vůbec. Celý vesmír, do poslední částečky, je závislý na energii. Je základním prvkem existence a sama tato energie je produktem vůle a záměru Prvotního Zdroje. Mluvíme o energii, kterou staří alchymisté nazývali éter, mystické školy ji označovaly za dech stvořitelův, věřící mluví o duchu svatém a současní badatelé hovoří o kosmické energii, temné hmotě vesmíru, kvantovém vakuu, energii nulového bodu, volné energii, orgonu a tak bychom mohli pokračovat téměř do nekonečna. Co je vlastně tento pátý element zač? Každou vteřinu ho používáme, ale jen málo z nás je ochotno připustit jeho existenci. Proč je povědomí o této energii takovým zvláštním způsobem roztříštěno, fragmentováno a zahaleno závojem tajemství? Abychom odpověděli na tyto otázky a pozvedli závoj, musíme odstranit tu roztříštěnost, tu fragmentaci a toho docílíme tím, že se opět na problém podíváme od samotného základu. Vlastně veškeré povídání v předchozích pojednáních se točilo okolo energie. Připomeneme si Matrici života, již jsme o ní vícekrát mluvili. Je to Prvotní matrice, Univerzální bytost, tělo Prvotního zdroje. Je matricí mocných energií a zkušeností, které jsou kompletní a poznatelné. To znamená, že nám nic nestojí v cestě prozkoumat ji a odhalit její podstatu. Je Grandiózní vizí Prvotního Zdroje a obsahuje základní vzory pro živé systémy i pro anorganickou hmotu. Sama je nefyzická a tvoří elementární vibrační pole, Kvantové prvenství, ve kterém celý Vesmír plave a je jím prosycen. Je impregnována Zdrojovou inteligencí, která je její základní esencí. Zdrojová inteligence není energií, je esencí sub-elementů světla a zvuku a až v rozhraní hmoty a antihmoty v Matrici života- se manifestuje v energii Zdroje. Energie Zdroje je vozítkem pro Zdrojovou inteligenci. Takto jsou vytvořeny základní vzory v Matrici života, a proto ji Prvotní Zdroj považuje za své tělo. Každá elementární částice ve Vesmíru celku nese tuto Inteligenci Zdroje ve formě Zdrojové energie. Tento náboj elementárních částic je jejich dominantním rysem. Je to onen nekonečný a nevyčerpatelný zdroj energie je to jejich primární funkce. Bez této Zdrojové energie by nebyl ani vesmír, ani život. Na kvantové úrovni jsme na tento Zdroj napojeni. Je to soudržná energie Světlo života. Každá částečka fotonu tohoto světla je Prvotní Zdroj osobně. Vše se skládá z elementárních částic a je formováno Matricí života takto je Prvotní Zdroj vetkán do veškerého stvoření je Všechno, co Jest. Vibrační a bio-magnetická pole vzorů Matrice života dávají vzniknout všem prostorovým vyjádřením. To zahrnuje i genom druhu nebo organizmu a s nimi související energetické systémy a spojnice, rezonující vazby a komunikační systémy. Víme také, že existuje pět kruhů života, které tvoří Prvotní Zdroj. V prostředním sídlí vědomí Prvotního Zdroje celkově je to Inteligence Zdroje. Mezi tím existují tři kruhy života: Sedm archetypů Prvotního Zdroje, Centrální rasa a individualizovaná esence ducha, čili Navigátor jednoty.

2 Jinak je tomu s energií v systémech evolučních modelů existence životních forem v dimenzích časoprostoru. Zde se vědomí bytostí vyjadřuje prostřednictvím dimenzionálního zaměření svých nosičů a spojení jednotlivých kruhů života se vytrácí. Díky dualitě dochází k polarizaci energie, k její fragmentaci a roztříštěnosti. I když je to stále ta samá energie, manifestací do časoprostoru je svým způsobem deformována a pozměněna. Systém Hierarchie, díky vazbě na Vyšší mysl a Genetickou mysl, vytváří pomocí energie gravitační a elektro-magnetická pole, a tímto způsobem fungují všechny programy a pod-programy jak systému Hierarchie, tak Systému lidské mysli. Energetický systém genomu je v horizontální rovině vázán na vibrační matrici planet. Tak je navázáno vědomí Přírody, které je pro tuto vazbu koordinováno přes Mistrovskou matrici Stavitele formy- NIS Matricí života. Jinými slovy jsme to my lidé, kdo tuto energii přetváří do podoby, jak programy systému vyžadují. Tento fakt si většina lidí vůbec neuvědomuje a nebyli by ochotni ani náhodou připustit, že je cosi takového možné. Ve skutečnosti je člověk-lidský jedinec velmi výkonný tvůrce reality a na tomto faktu je založena samotná existence Systému lidské mysli. Toto samozřejmě platí i pro všechny lidské, humanoidní a ostatní rasy v mezidimenzionálních úrovních i v dalších dimenzích časoprostoru. Odhodíme-li všechny iluze skutečnosti, pak odhalíme, že žijeme v nelineárních, multi-dimenzionálních, prolínajících se úrovních oddělených realit, které organizují samy sebe a transformují se do světa Jednoty a Jedinečnosti. Abychom dokázali zvednout tyto závoje iluzí, musíme pracovat se zárukou našich srdcí. Srdce pracuje v napojení na hippocampus a neocortex. Vnímá, dekóduje a reaguje na signály ze všech úrovní reality a tyto vjemy servíruje jako existující realitu našemu lidskému vědomí tomu se říká multidimenzionalita. Co to znamená? Máme se domnívat, že uvidíme jiný svět, že ten náš se vytratí a my budeme vytrženi ze svého přirozeného prostředí, že iluze zmizí jako zlý sen? A my budeme existovat dále? Ale jak? A kde? Je to jednodušší, než bychom předpokládali. Uvidíme stejný svět, nic se nevytratí, my nebudeme odnikud vytrženi a budeme existovat dále. Změna je založena na vyšší formě vnímání, tak zmizí iluze. Nyní vnímáme pouze výsledky naší lidské schopnosti tvořit, transformovat energii. Vyšší forma vnímání znamená, že budeme vnímat příčiny těchto následků, budeme nejenom akceptovat fakt, že realita je plodem naší tvůrčí energie, ale hlavně budeme vědět, proč to děláme a pro jaké účely. Dokážeme tyto příčiny analyzovat a vidět následky v širších souvislostech. Z toho vyplyne přirozený smysl pro odpovědnost za své činy a tak dojde k radikálnímu přehodnocení motivů a záměrů naší práce s energií. Srdce je náš magnet vnímavosti rozluštitel, který naslouchá elektromagnetickému moři, ve kterém žije a přitahuje informace, které potřebujeme zažít v jednotě s ostatními. Vnímá jednotu v živém světě a vzájemně propojený účel v neživém světě. Takto pochopíme naši energetickou zodpovědnost. Naučíme se, že předně a ze všeho nejvíce jsme všezahrnující energie. To, co je z této energie postaveno do formy lidského nástroje, není naším pravým jástvím, ani není trvalé či příčinné. Naučíme se, že energie je bližší tomu, čím jsme a že tato energie není

3 tvořena časoprostorem. Tato energetická rovina je na hlubší úrovni inteligencí se schopností pracovat jako nosná vlna signálu Prvotního Zdroje. V našem světě podléhá distribuce a hospodaření s energií zákonitostem Systému reality. Vnímající planety jsou obklopeny kvantově-energetickými mřížkami. Tyto mřížky mají obecně toroidní tvar a jsou dynamicky ohebné a pružné. Vyjadřují samy sebe v rozličných stavech energetického toku, který je ovlivňován mnoha komplexními silami, včetně složky kolektivního lidského emocionálního systému, planetárních geomagnetických polí, slunečního větru a toků kosmických vysokoenergetických částic. Tyto síly jsou řízeny vesmírnou Inteligencí Prvotního Zdroje, který využívá planetární mřížky jako prostředek k udržování rovnováhy a pořádku a k ztlumení vlivu vývojových impulsů od neslučitelných entit a sil. Vytváří z nich kolektivní harmonii v synchronizovaném rytmu. Z velkého počtu překrývajících se a vzájemně reagujících kvantově-energetických mřížek mají největší vliv ty mřížky, které přitahují vědomí k možnosti vzestupu. A to vědomí nejen lidské, ale všech vnímajících životních forem ve všech časoprostorových dimenzích zkušenosti, které mají připojení, jakkoliv nezřetelné, k planetě. Nejsilnější z nich je Mřížka soucitu, protože se v ní dohromady mísí frekvence lásky, slušnosti, pochopení, pokory, odpuštění, srdnatosti a vděčnosti. Stejně jako všechny ostatní mřížky, Mřížka soucitu má velikou moc, a proto i vliv. V názvosloví instinktivního světa se jedná o alfa mřížku. Je to energetická, pospojovaná mozaika frekvencí. Jinak řečeno, soucit generovaný jedincem je vždy rozveden do buněk mřížky s příbuznými frekvencemi. Když například jedinec přispívá modlitbou za přítelovo vyléčení, jeho modlitba má energetickou frekvenci, která se propojuje s buňkami mřížky v mřížce soucitu. Ty mají vztah k jiným lidem, kteří také používali či používají modlitbu jako nástroj k soucitnému léčení. Takto vzniká zesilující a součtová energetika vytvářející soucitnou modlitbu účinnější pro kohokoliv, kdo ji bude praktikovat. Každá buňka mřížky má jádro, neboli převládající frekvenci a účel. Buňky ve Zdrojem vedené doméně se obecně zaměřují na podporu lidské kolektivní inteligence. Ve skutečnosti se probouzejí jako Jeden, který je uvnitř mnohých. Když dovolíme energii Vyššího Já, aby řídilo, kam má být soucit směřován, pak nás bude srdcem vytvářený soucit přitahovat do určitých buněk mřížky. Tyto buňky pak začnou informovat buňky celkové Mřížky soucitu. Časem se Mřížka soucitu stane více vedená Zdrojem a více v souladu s naším pravým účelem. Žijeme ve vesmíru svobodné vůle, a kvantově-energetické mřížky, patřící k lidskému emocionálnímu systému, nejsou tvořeny, udržovány nebo dokonce navrhovány Inteligencí Zdroje. Jsou ve skutečnosti vyjádřením a tvorbou lidstva během času. Aby se posunuly k novým formám vyjádření, bude potřeba, aby je lidstvo změnilo. To se nestane působením pouze samotné Inteligence Zdroje. Těchto základních posunů se dosáhne pomocí spolutvůrčích přenosů energie skrze srdce a Vyšší Já. Možná, že se tato problematika jeví jako příliš složitá a nesrozumitelná. Pokusíme se tedy na tuto zdánlivou složitost podívat prostým pohledem. Energie je vozítko pro záměr v myšlence. Podle obsahu myšlenky je energie jedince, který ji vytvořil, jedinečná ve své frekvenci. Díky této frekvenci je přitažena gravitační silou do elektro-magnetického pole stejných nebo příbuzných frekvencí energie do

4 příslušné kvantově-energetické mřížky. Tyto mřížky jsou využívány programy Systému lidské mysli jsou energií z těchto mřížek napájeny. Tok energie je těmito programy organizován. Jak se to tedy projevuje v běžném životě? Rozhodnete se, že prodáte staré auto a koupíte nějaké novější. Váš známý vám sdělí, že prodává auto. Je to Saab 95. Víte, že existuje, ale nikdy by vás nenapadlo si ho koupit. Známý vám ho ukáže, nechá vás svést. Auto se vám líbí a začnete uvažovat o tom, že ho koupíte. Najednou se začnete potkávat s lidmi, kteří toto auto mají, nebo měli. Jedete autem z práce domů a cestou jich několik potkáte. Přijdete domů, zapnete televizi, dávají pořad o historii vozů Saab, a když otevřete svůj oblíbený časopis, je tam velká reklama na tyto vozy. Každý program Systému lidské mysli je napojen na specifické energetické mřížky, my lidé je zásobujeme tvůrčí energií (tvůrčí je i v případě, kdy je vlastně úplně destruktivní) a tak jsme buď přitahováni, nebo odpuzováni do a od různých situací a událostí v našem životě. Lidská emocionální pole energií jsou polaritní a platí zde normální fyzikální zákony. Opačné polarity se mohou přitahovat a stejné naopak odpuzovat. Příkladem je obyčejný zákon schválnosti nebo případy, kdy něco moc chceme, ale je to pro nás nedosažitelné. Když to vzdáme, tak nám to náhle spadne do klína. Energetické mřížky, právě proto, že z nich jednotlivé programy Systému lidské mysli čerpají energii, vytvářejí dojem uzavřených interaktivních systémů, kde energie podléhá nutnosti určité rovnováhy. Znamená to, že musí být zásobeny dostatečným množstvím energie, jinak ztrácí dynamiku a schopnost podporovat příslušné programy HMS. Jedním z nejdůležitějších programů HMS je Finanční silová mřížka. Je nosnou energetickou centrálou pro celý HMS. Tato mřížka bude nejdéle odolávat překódování pro vstup energie Zdroje. Je pravděpodobné, že ani nepůjde překódovat, bude potřeba ji vyčerpat tak, že energie, které ji zásobují, budou přesměrovány do jiných mřížek, které budou mít schopnost způsobit její nerovnováhu do té míry, že postupně zkolabuje. Proč je to tak obtížné? Finanční silová mřížka udržuje globální vůli Elit uchovat si permanentní kontrolu nad lidskou rodinou, aby sloužila jejich programu moci. Naše vůle přežít, dosáhnout důstojné ekonomické úrovně existence ve společnosti, ambice našeho profesního či politického růstu v rámci kariéry, touha vlastnit majetek a tím moc, to jsou hlavní překážky v odstavení této mřížky od energie. Vypadá to jako začarovaný kruh. A on to také je začarovaný kruh. Lidstvo se v něm pohybuje po celou existenci v Systému HMS, tedy od začátku své civilizační éry. Cesta z tohoto kruhu existuje. Neznamená to, že se musíme vzdát svých civilizačních výdobytků, vrátit k primitivnímu způsobu života, k prvobytně pospolným strukturám hierarchie společnosti a podobným praktikám, které určité skupiny lidí považují za cestu jedinou a začínají je oživovat. Tou cestou je to, co bylo řešeno výše. Dovolit Energii Zdroje vstoupit do našeho lidského kolektivního myšlení. Mnozí spoléhají na jakousi pomoc zvenčí, na zásah mimozemských Strážců a podobně. Žádná pomoc zvenčí toto nedokáže. Aktivity externích ras a entit nám mohou pomoci v orientaci v Systému Hierarchie a tak i v Systému HMS, mohou nám objasnit podrobnosti o evolučním vývoji

5 mimozemských civilizací, o struktuře Vesmíru a doplnit naše mezery ve vědních oborech. Jediná cesta pro Energii Zdroje do našeho života je naše energetické srdce. Změny musí přijít skrze nás nás všechny. Vypadá to jako utopie, či fantazie, ale tyto změny již probíhají. Dějí se pomalu, aby lidská kolektivní mysl nezkolabovala, ale dějí se a nakonec z toho začarovaného kruhu vystoupíme. Budeme jiní, navrch stejní, ale uvnitř jiní a bude to změna pozitivní. Jestliže jsme pronikli do těchto základních energetických struktur, jako jsou lidské emocionální (mentální) mřížky, pak můžeme postoupit na vyšší úroveň obtížnosti. Můžeme si jednoduše představit, že emocionální mřížky se nejvíce dotýkají obyčejného všedního života v jeho rozmanitosti, tak jak ho všichni známe a prožíváme. Další formou jsou mřížky duchovních energií a astrálních domén. Zde se již budeme pohybovat v různých dimenzích života a doménách reality. Mřížka soucitu alfa mřížka, skrze kterou k nám vstupuje Energie Zdroje Éra Průzračnosti a Expanze patří do kategorie mřížek duchovní energie. Jak jsme zjistili dříve, jednotlivé energetické systémy se sice jeví jako uzavřené, to pro jejich napojení do jednotlivých programů HMS, ale uzavřené nejsou. Jsou v dynamické interakci. Základem je vědomí ve třech rovinách vyjádření Systém Lidské Mysli HMS. Ten tvoří rámec, a protože je nejdůležitější, je podle něho celý systém pojmenován. Finanční silová mřížka Síť Peníze-Moc - je v interakci se všemi energetickými systémy a je napájena jak emocionálně (mentálně), tak duchovně, druhotně zasahuje až do astrální sféry systému. Mřížka soucitu ovlivňuje mnohem širší oblast, ale o tom si povíme později. Centrálním a také nejrozsáhlejším prvkem HMS je Komplex Bůh-Duch-Duše. Energetické mřížky tohoto systému jsou hlavně duchovního charakteru a je to právě tento komplex, který ukotvuje lidského jedince do oddělenosti od své pravé esence Zdroje. Zde je původ roztříštění a fragmentace. Zvedneme-li závoje zde, zvedneme je současně všude v doménách reality. Anunnaki vytvořili HMS, aby vložili Svrchovanou Jednotu pravé Jáství, které je nekonečné a věčné do vězení vymyšlených iluzí a klamů. Takže lidský nástroj byl naplněn HMS a Svrchovaná Jednota byla vložena do nástroje jako jeho životní síla, která lidský nástroj pohání. Díky tomuto programu nám Systém HMS nabízí dvě cesty Náboženství a Duchovnost. Obě jsou stranami jedné mince a tato mince je ukotvení do Systému HMS. Je Anuovou pojistkou, aby lidé, kteří si v průběhu vývoje lidstva začnou vzpomínat na svou Svrchovanost, vložili energii z tohoto záblesku do Systému víry a ostatních modulů komplexu. Jedním z těchto modulů je Mřížka strachu ze smrti, strachu z oddělení, strachu z nebytí. Právě tento strach, který je lidmi tak intenzivně cítěn, dává vzniknout konstrukcím odděleného Boha, ze kterého vzniká oddělený Duch, který naplňuje vesmír a ze kterého dále jsme všichni vytvořeni v oddělenosti. Nezáleží na tom, zda se jedinec přiblíží ke konceptu Boha skrze náboženství či duchovnost, neboť obojí je v důsledku uchlácholení strachu ze smrti, který je v jedinci obsažen jako specifický program. To ve svém důsledku umožnilo Anuovi, aby sám sebe obsadil do role Boha lidského světa. Cesta k Bohu je založena na programu, který leží pod jejím povrchem a který je nezávislý na konkrétní podobě náboženské či duchovní stezky jedince: Jsi člověk s duší, která

6 musí být vykoupena či aktivována, čímž budeš zachráněn či spasen. V tomto procesu spasení je ti odňata zodpovědnost za podobu světa, ve kterém žiješ. Je ti slíbena odměna věčného života v Božím království (ať to má jakékoliv jméno), kde budeš moci žít v požehnání či sloužit jako Učitel světla. Konstrukce spasitel-mistr je nedílnou součástí komplexu a podněcuje lidské bytosti k touze stát se mistrem, aby mohly druhé učit jak duchovně stoupat, jak být spasen, jak dosáhnout nirvány, jak žít mravný život a jak si zajistit věčnou blaženost. O Mistrech moudrosti a světla jsme již mluvili. Spasitelé na sebe můžou brát různou podobu včetně druhého příchodu Krista, hněvivého Boha, Země, přírodních duchů, andělských hostitelů, proroctví nebo mimozemských sil, které vystoupí ve prospěch lidstva. Implantovaná Zavádějící Síť Strachu ze Smrti (DSIND) uvazuje jedince na materiální svět. Tento modul je ukotven v blízkosti Solar plexu. Je složitou sítí, která exponenciálně narůstá do srdce, krku a oblasti hlavy. Tato energetická struktura přijímá, shromažďuje a rozvádí strach, úzkost, stres a nervozitu. Dominantním strachem, ukotveným v tomto modulu, je strach z budoucnosti řečeno z perspektivy programování Anu si dal pečlivou práci s připojením tohoto strachu mezi základní strachy ze smrti a ne-bytí. DSIND vytváří velké množství disfunkcí v lidském jedinci ve smyslu nedostatků v jeho chování. Také podmiňuje lidi ke službě náboženství a duchovním stezkám. Duchovní energetické mřížky mají obrovský potenciál. Zde se formují vzory pro většinu archetypů, které mají také přímou vazbu do kódování předurčení a na karmické zákony. S trochou nadsázky jsem slíbila, že budu uvažovat o samostatném pojednání k problematice archetypů. Možná to pro naše další pochopení tajů života bude nevyhnutelné. Zatím nám k tomuto tématu bude stačit jen povrchní sonda. Jak nás tedy tyto duchovní energie ovlivňují? Každý z nás, všichni lidé, jsme nějakým způsobem zaháčkováni Komplexem Bůh-Duch-Duše. Neexistuje nikdo, kdo by nebyl. Je to paradox, ale i ti, kdo jsou nevěřící, ateisté, materialisté bez citu pro duchovní rovinu života či racionálně a logicky uvažující vědci jsou v určité poloze součástí energetických systémů tohoto Komplexu. Děti ve věku, kdy ještě nemají schopnost jakkoli matně si ujasnit svůj světový názor, to znamená do asi sedmi let, jsou na Komplex navázáni tak říkajíc bez digitálního podpisu. Jsou to naše sluníčka, zdroje čisté energie, a my bychom měli udělat maximum pro to, aby zůstala čistá co nejdéle, protože jak se naučí pracovat s energií v dětství, tak, i třeba podvědomě, s ní budou pracovat celý život. To platí i pro lidi s mentálním postižením a s vrozenými poruchami mysli. Každá naše myšlenka či vyjádření je vezeno energií do příslušné energetické mřížky, kde pod vlivem všech těch sil, které na tuto mřížku působí (mluvili jsme o nich výše) buď způsobí, nebo ne nějakou reakci. Zrovna tak pro své činnosti a realizaci nápadů čerpáme energii z mřížek, ke kterým jsme gravitačně a elektromagneticky přitahováni. Jak jsme si už dříve vysvětlili, atraktor musí dosáhnout určité kritické hodnoty k tomu, aby došlo ke změně, to znamená k jeho aktivaci a zapojení do událostního řetězce. Proto akci spouští až určité množství souborů (paketů) informací z našich záměrů. No má to svoji logiku, představme si, že by každá letmá blbost nebo malichernost cosi způsobila zde asi platí pravidlo: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

7 Samozřejmě, že jak v pozitivním, tak negativním smyslu. Ty pakety mají jedinečnou frekvenci náš digitální podpis, takže součet může narůstat nelineárně. Zde mě napadá: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Ty pakety přijímá i Prvotní Zdroj Sítí Svrchované Jednoty. To, že nemůže z určitých důvodů svévolně operovat uvnitř lidských energetických mřížek neznamená, že s námi ztratil komunikaci. Zde si musíme připomenout existenci Polaritního Systému. Jde o poduzel DSIND a je určen k vytváření polarit uvnitř HMS. Vytváří napětí, v jehož důsledku vznikají rozbroje a disharmonie. Všichni existujeme v polaritách. Působením polarit je lidský jedinec ztracen v oddělenosti, což je přesně záměr projektantů HMS. Energie v mřížkách je tedy polarizována a to je pohonem k vlastní interakci mezi jednotlivými systémy, k distribucím energie a k jejímu skladování. Naše poloha v Komplexu Bůh-Duch-Duše určuje, kam směřuje naše tvůrčí energie v rámci Sítě Peníze-Moc a druhotně ovlivňuje astrální doménu, to znamená Po-Smrtný Systém. Jistě jste slyšeli nebo četli o tzv. Zážitku blízké smrti. Po-Smrtný systém je doména, kam jedinec odchází po smrti svého fyzického těla o tom jsme si již povídali. Zde je uvítán průvodci z druhé strany jsou to nanebevzatí Mistři a znovuprožívá své životní zkušenosti se zdůrazněním nedostatků a opravou chyb uplynulého života. To znamená karma a reinkarnace. I zde zůstáváme sevřeni v iluzích, i když realita je nesrovnatelně vyšší než v planetární sféře. Po-smrtný systém umožňuje opakované kolování Svrchované bytosti ve fyzických dimenzích. Nesmíme zapomenout na Interdimenzionální Vesmírnou Strukturu. Už jsme ji zmiňovali s tím, že je strukturou domén reality a jejich interakcí. Podíváme se na tuto strukturu trochu podrobněji. Jedná se opět o energetický systém, ale trochu jiného charakteru. Víme, že v Systému HMS je zachycen celý náš fyzický vesmír i všechny mezidimenzionální světy. Holografická matrice našeho vesmíru má strukturu bi-polárního tetrahedronu. To jsou dvě pyramidy opačně vložené do sebe. Ve 2D projekci to je známá Davidova hvězda hexagram. Ve vyšší dimenzionální projekci ji známe pod názvem Merkaba. Naše planeta je uchycena v této matrici a to, co známe jako planetární mřížku, je povrchová síť tetrahedronu, který prostupuje celou planetou všemi planetami i mezihvězdným prostorem celým vesmírem. Anu uchytil svůj Systém HMS do této matrice a Interdimenzionální Vesmírná Struktura vytváří ve struktuře Merkaby domény realit. Jsou to Anuovy virtuální reality uvnitř virtuálních realit. Vibrační rozhraní uvnitř Merkaby to umožňuje a Anu toho využil. Ne, že by to byl úplně originální nápad, všechny dimenze časoprostoru mají svoji holografickou matrici, ve které jsou také domény realit. Sám systém Hierarchie je uchycen podobně jako Systém lidské mysli a HMS je uvnitř Hierarchie. Rozdíl je v tom, že některé domény realit jsou pro její obyvatele přístupné skrze portály. Nám je Anu uzamknul. Tato vibrační bariéra je jednostranná. Už jsme si popisovali Genetický manipulační systém GSM. Tento systém je součástí HMS a je produktem různých mezidimenzionálních ras, které pracují na vytvoření vhodného nosiče pro přístup do fyzického světa do našeho světa. Jak tomu máme rozumět? Anu a jeho Annunaki byli v době projekce člověka a Systému HMS v dominantním postavení vůči ostatním mezidimenzionálním rasám, přesto zřejmě museli dodržovat jistá pravidla, která byla stanovena nějakou tamní

8 vyšší hierarchickou strukturou či byla dohodou mezi nimi a jejich spojenci. Ty důvody byly zřejmě komplexnější a týkají se potrestání lidské rasy a její uvěznění do jakési izolace. Channelingové kanály o tom podávají určitá svědectví. Je pochopitelné, že akt omezení Svrchovaných musel Anu nějak zdůvodnit, je to politická záležitost mocenských aktivit a je součástí historie civilizací vně naší reality. Dost podrobně o této problematice hovoří spis Tajemství Amenti. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto vytvořit GSM pro možnou modifikaci lidského nosiče v průběhu času, aby bylo zajištěno, že při jeho vývoji nebude nikdy dosaženo seberealizace nebo uvědomění Svrchované Jednoty. Je to vlastně takový strážce Systému HMS. Monitoruje dosažení vyšších frekvenčních stavů uvnitř GSSC Kompexu Bůh-Duch-Duše, jako je satori, nirvána, kosmické vědomí, osvícení apod. a spouští zákrok v podobě pod-programu, který má jediný úkol nedopustit projevení stavu Svrchované Jednoty. Tato problematika souvisí s archetypy a odložíme ji zatím stranou. Systém GSM spolu s Interdimenzionální strukturou dovolují, za určitých podmínek, vstup mezidimenzionálním rasám do našeho světa. O tom jsme už také mluvili. Ty podmínky jsou většinou založeny na použití technologie pro překonání vibrační bariéry, zdá se ale, že vstup z velmi blízkých vibračních polí může být i spontánní. Také víme, že Anuovy vibrační zámky občas selžou, a že i lidé mnohokrát v historii za tuto bariéru nahlédli. Tyto případy patří do kategorie anomálií nedají se podle přání řídit či opakovat. Většinou k nim dochází poblíž energetických uzlů povrchové planetární mřížky. Jsou to místa, kde je omezující Systém HMS prostoupen energiemi Merkaby a tedy i energiemi Matrice života. Toto se dotýká již samotných vlastností holografické struktury, topologie a fraktálů. Na nejdůležitějších planetárních uzlech leží megalitická zrcadla nebes o tom jsme již mluvili. Síly, které stojí v pozadí Elit moci, velmi dobře znají důležitost těchto uzlů a samotné Elity moci je považují za strategická místa, která je nutno mít pod kontrolou. Považují je za tzv. Hvězdné brány. Nevíme, zda je používají a zda mají pro jejich použití nějaké technologie, i když je velmi pravděpodobné, že ano. Vše je utajeno a proto legendy, které jsou okolo této problematiky uveřejňovány, se nemusí zakládat na skutečnosti. Jak víme ze Smaragdových desek, bez technologie se bránou neprojde i Thovt přiletěl kosmickou lodí, vzpomínáte? Země je hodně živá planeta a má mnoho vnitřních i vnějších dimenzí. Někteří badatelé mluví o paralelních světech. Nejsou paralelní, jsou to světy ve světech ve světech Dovolím si na tomto místě ztotožnit se s výrokem Jacquese Bergiéra v knize Víza na jinou Zemi: Topologické záhyby, Riemannovy povrchy, stratony musí být různé matematické výrazy pro stejné struktury. Někdo kompetentnější než já provede jednou jejich syntézu. Tajemství života a existence tvrdě odolávají našemu výzkumu, možná jsme o malinký krůček postoupili v poznávání toho, co je ukryto a možná také, že jsme ještě více zmateni, než jsme byli na začátku četby tohoto pojednání. Příště tedy zamíříme do duchovních rovin, mezi archetypy. Je to svět pohádkový, plný fantazie a zázraků, ale také příšer a nebezpečí. Nemáme se čeho bát bude to dobrodružství.

9 Zdroj: Lyricus.cz + přímé odkazy v textu

1/2 + 2/1 = 3C. Dotkni se hvězd!

1/2 + 2/1 = 3C. Dotkni se hvězd! Oltář zapomnění Lurae Drakonis 1/2 + 2/1 = 3C Dotkni se hvězd! Mrazivé Světlo hvězd, strnulý okamžik z času, kdy Země byla mladá a magickou krásou okouzlila samotný Vesmír tvořivý. Hrou Světla ji oděl

Více

Projekt Člověk utajený experiment

Projekt Člověk utajený experiment Projekt Člověk utajený experiment Asi mnozí z nás při vyslovení termínů jako projekt, či experiment ve vztahu k člověku zaujmeme číhavý a nedůvěřivý postoj. Odporuje naší představě o existenci a životě

Více

2007 EventTemples.com

2007 EventTemples.com Strana 1 Obsah Strana 2 Úvod 3 Sekce 1: Šest ctností srdce Umění vyjádření Cesta nevěřících Tři jemné touhy 3 5 6 8 Sekce 2: Praktikování Kdy-kterou-jak Šest ctností srdce jako kmenová linie Co z toho

Více

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Strana 1 Obsah Strana 2 Úvod 3 Sekce 1: Šest ctností srdce Umění vyjádření Cesta nevěřících Tři jemné touhy 3 5 6 8

Více

www.wingmakers.com český překlad, léto 2014, Ondřej Průzračný

www.wingmakers.com český překlad, léto 2014, Ondřej Průzračný 1 Tento dokument je tvořen rozhovorem mezi Markem Hempelem a Jamesem Mahu v dubnu 2013. Je to telefonický rozhovor. Dá se též stáhnout jako audio soubor z webu WingMakers.com v sekci Stvořitel. Tento přepis

Více

Nejvyšší cesta poznání = Hra života David Švarc

Nejvyšší cesta poznání = Hra života David Švarc Nejvyšší cesta poznání = Hra života David Švarc Vážení čtenáři, na stránkách Matrixu se velmi často objevuje pojem Osvícení. Někdo ví, někdo se dohaduje a nemalá většina ještě stále tápe. Před pár lety

Více

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH CESTA člověka Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH Kniha pro hledající Stránka 2 Cesta člověka Antonín Mareš + Jos.A.Zentrich Jazyková úprava Jos. A. Zentrich Celková jazyková úprava již nebyla provedena.

Více

Souhra mezi mechanismem sociálního mozku, se kterým se rodíme, a prostředím, ve kterém se vyvíjí a operuje, je něco jako tanec. Tanec, při kterém je systém našeho sociálního mozku laděn vlivem rodičů,

Více

Jak vzestoupit. (od Akemi Gaines)

Jak vzestoupit. (od Akemi Gaines) Jak vzestoupit (od Akemi Gaines) Zajímavé je, že se doposud nikdo nezeptal přímo: Tak jak vzestoupíme ke Světlu? Specializuji se na čtení v Akašické kronice, mohu tedy pozorovat, jak duše vzestupuje. Nemohu

Více

Základní koncepty v kabale

Základní koncepty v kabale Základní koncepty v kabale Rav Michael Laitman - ii- Zři, že než byly emanace vyzářeny a než byly bytosti vytvořeny, Prosté vrchní Světlo naplňovalo celou existenci. A nebyla zde žádná prázdnota, jako

Více

Umění ryzosti - duchovní nutnost napsal James, říjen 2005

Umění ryzosti - duchovní nutnost napsal James, říjen 2005 Umění ryzosti - duchovní nutnost napsal James, říjen 2005 Úvod Energetické srdce 1) je zdrojem ctností, které známe pod názvy, jako je soucit a pochopení. To jsou vnější názvy pro mocné vibrace srdce,

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Podstata Vědění James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel, přeložil tyto rozpravy. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového Řádu Lyricus,

Více

Tajemství Amenti 1. aneb. O čem to všechno je

Tajemství Amenti 1. aneb. O čem to všechno je Tajemství Amenti 1 aneb O čem to všechno je Interpretace pravdivé historie a údělu lidstva, planety Země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022, na základě informací, přinesených

Více

DEFINICE HNUTÍ ZEITGEIST

DEFINICE HNUTÍ ZEITGEIST DEFINICE HNUTÍ ZEITGEIST REALIZACE NOVÉHO ZPŮSOBU MYŠLENÍ Poslední aktualizace: 15.06.2015 11:33 Obrovský a stále rychlejší rozvoj vědy a techniky nebyl doprovázen stejně rychlým vývojem sociálních, ekonomických

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

Vnitřní dynamika člověka

Vnitřní dynamika člověka Vnitřní dynamika člověka Nový rámec pro porozumění lidem a realizaci potenciálu v organizacích Sandra Seagal & David Horne Pegasus Communications, INC. Cambridge, 1997 Kapitola 3 Základní principy: Nové

Více

Barbara Marciniak ZEMĚ Učení Plejáďanů

Barbara Marciniak ZEMĚ Učení Plejáďanů Barbara Marciniak ZEMĚ Učení Plejáďanů Vnitřní poselství vesmírných entit Via Lucis Pragae 1996 SLOVO PRĚKLADATELKY Jestliže přijetí první části poselství Plejáďanů s názvem NOSITELÉ SVÍTÁNÍ vyžadovalo

Více

Předmluva. 1 Copyright 2006 Aleš Grmela 26.7.2006 18:21

Předmluva. 1 Copyright 2006 Aleš Grmela 26.7.2006 18:21 Předmluva Vážený čtenáři, do rukou se Vám dostává kniha o funkci lidského mozku. Tato kniha je určena všem čtenářů, kteří se chtějí obeznámit s tím, jak funguje lidský mozek. Kniha je určena všem čtenářům

Více

Emanuelova kniha. Poselství z duchovních světů. Úvod napsal Ram Dass Sestavily Pat Rodegastová a Judith Stantonová

Emanuelova kniha. Poselství z duchovních světů. Úvod napsal Ram Dass Sestavily Pat Rodegastová a Judith Stantonová Emanuelova kniha Poselství z duchovních světů Vìnováno obrazu, který nese každá duše ve svém lidském vìdomí a památce Svìtla, za kterým kráèí, Bytosti, kterou se touží stát a Pravdy, kterou mezitím již

Více

E-BOOK Z DAR MA 3. díl Druhy některých očistných metod

E-BOOK Z DAR MA 3. díl Druhy některých očistných metod 1 Prohlášení Tento e-book je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Jakékoliv použití informací z knihy a úspěchy

Více

ČTYŘI ZÁKLADY BDĚLÉ POZORNOSTI. Čögyam Trungpa

ČTYŘI ZÁKLADY BDĚLÉ POZORNOSTI. Čögyam Trungpa ČTYŘI ZÁKLADY BDĚLÉ POZORNOSTI Čögyam Trungpa Bdělá pozornost je základním přístupem na duchovní cestě a je společná všem tradicím buddhismu. Avšak dříve než začneme zkoumat přístup k duchovnímu životu,

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí!! Zdá se, že nám skutečný potencál této molekuly byl úmyslně zatajen. Pravda nebo fikce?

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí!! Zdá se, že nám skutečný potencál této molekuly byl úmyslně zatajen. Pravda nebo fikce? Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí!! Zdá se, že nám skutečný potencál této molekuly byl úmyslně zatajen. Pravda nebo fikce? Sol Luckman Střed Galaxie. Už od časů starých Mayů a Egypťanů

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012)

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012) 1 DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012) Rok 2011 by měl být rokem, kdy by lidé měli být informováni! (George Kavassilas) ÚVOD George Kavassilas - dále jen GK - pochází

Více

MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI

MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI Jan van Rijckenborgh MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI JAN VAN RIJCKENBORGH ROZEKRUIS PERS - HAARLEM - NIZOZEMSKO Přeloženo z pátého německého vydání z roku 1981

Více

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 -

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Aštávakragíta Duet Jediného * * * * * * * * * * * * Ramesh S. Balsekar Copyright 1989 by Ramesh S. Balsekar Translation 2002 Lenka Vinklerová Ramesh

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Stvoření aneb Prastaré tajemství květu života, kniha 1 a 2 Drunvalo Melchizedek, Pragma 2009

Stvoření aneb Prastaré tajemství květu života, kniha 1 a 2 Drunvalo Melchizedek, Pragma 2009 P r o l o g Stvoření aneb Prastaré tajemství květu života, kniha 1 a 2 Drunvalo Melchizedek, Pragma 2009 Jsme mnohem víc, než víme. Před dlouhou dobou jsme se propadli z vysokého stavu vědomí dolů a teprve

Více