Tajemství Energie. 1. února 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tajemství Energie. 1. února 2010"

Transkript

1 Tajemství Energie 1. února 2010 Energie je neoddělitelnou součástí nejen našeho života, ale života vůbec. Celý vesmír, do poslední částečky, je závislý na energii. Je základním prvkem existence a sama tato energie je produktem vůle a záměru Prvotního Zdroje. Mluvíme o energii, kterou staří alchymisté nazývali éter, mystické školy ji označovaly za dech stvořitelův, věřící mluví o duchu svatém a současní badatelé hovoří o kosmické energii, temné hmotě vesmíru, kvantovém vakuu, energii nulového bodu, volné energii, orgonu a tak bychom mohli pokračovat téměř do nekonečna. Co je vlastně tento pátý element zač? Každou vteřinu ho používáme, ale jen málo z nás je ochotno připustit jeho existenci. Proč je povědomí o této energii takovým zvláštním způsobem roztříštěno, fragmentováno a zahaleno závojem tajemství? Abychom odpověděli na tyto otázky a pozvedli závoj, musíme odstranit tu roztříštěnost, tu fragmentaci a toho docílíme tím, že se opět na problém podíváme od samotného základu. Vlastně veškeré povídání v předchozích pojednáních se točilo okolo energie. Připomeneme si Matrici života, již jsme o ní vícekrát mluvili. Je to Prvotní matrice, Univerzální bytost, tělo Prvotního zdroje. Je matricí mocných energií a zkušeností, které jsou kompletní a poznatelné. To znamená, že nám nic nestojí v cestě prozkoumat ji a odhalit její podstatu. Je Grandiózní vizí Prvotního Zdroje a obsahuje základní vzory pro živé systémy i pro anorganickou hmotu. Sama je nefyzická a tvoří elementární vibrační pole, Kvantové prvenství, ve kterém celý Vesmír plave a je jím prosycen. Je impregnována Zdrojovou inteligencí, která je její základní esencí. Zdrojová inteligence není energií, je esencí sub-elementů světla a zvuku a až v rozhraní hmoty a antihmoty v Matrici života- se manifestuje v energii Zdroje. Energie Zdroje je vozítkem pro Zdrojovou inteligenci. Takto jsou vytvořeny základní vzory v Matrici života, a proto ji Prvotní Zdroj považuje za své tělo. Každá elementární částice ve Vesmíru celku nese tuto Inteligenci Zdroje ve formě Zdrojové energie. Tento náboj elementárních částic je jejich dominantním rysem. Je to onen nekonečný a nevyčerpatelný zdroj energie je to jejich primární funkce. Bez této Zdrojové energie by nebyl ani vesmír, ani život. Na kvantové úrovni jsme na tento Zdroj napojeni. Je to soudržná energie Světlo života. Každá částečka fotonu tohoto světla je Prvotní Zdroj osobně. Vše se skládá z elementárních částic a je formováno Matricí života takto je Prvotní Zdroj vetkán do veškerého stvoření je Všechno, co Jest. Vibrační a bio-magnetická pole vzorů Matrice života dávají vzniknout všem prostorovým vyjádřením. To zahrnuje i genom druhu nebo organizmu a s nimi související energetické systémy a spojnice, rezonující vazby a komunikační systémy. Víme také, že existuje pět kruhů života, které tvoří Prvotní Zdroj. V prostředním sídlí vědomí Prvotního Zdroje celkově je to Inteligence Zdroje. Mezi tím existují tři kruhy života: Sedm archetypů Prvotního Zdroje, Centrální rasa a individualizovaná esence ducha, čili Navigátor jednoty.

2 Jinak je tomu s energií v systémech evolučních modelů existence životních forem v dimenzích časoprostoru. Zde se vědomí bytostí vyjadřuje prostřednictvím dimenzionálního zaměření svých nosičů a spojení jednotlivých kruhů života se vytrácí. Díky dualitě dochází k polarizaci energie, k její fragmentaci a roztříštěnosti. I když je to stále ta samá energie, manifestací do časoprostoru je svým způsobem deformována a pozměněna. Systém Hierarchie, díky vazbě na Vyšší mysl a Genetickou mysl, vytváří pomocí energie gravitační a elektro-magnetická pole, a tímto způsobem fungují všechny programy a pod-programy jak systému Hierarchie, tak Systému lidské mysli. Energetický systém genomu je v horizontální rovině vázán na vibrační matrici planet. Tak je navázáno vědomí Přírody, které je pro tuto vazbu koordinováno přes Mistrovskou matrici Stavitele formy- NIS Matricí života. Jinými slovy jsme to my lidé, kdo tuto energii přetváří do podoby, jak programy systému vyžadují. Tento fakt si většina lidí vůbec neuvědomuje a nebyli by ochotni ani náhodou připustit, že je cosi takového možné. Ve skutečnosti je člověk-lidský jedinec velmi výkonný tvůrce reality a na tomto faktu je založena samotná existence Systému lidské mysli. Toto samozřejmě platí i pro všechny lidské, humanoidní a ostatní rasy v mezidimenzionálních úrovních i v dalších dimenzích časoprostoru. Odhodíme-li všechny iluze skutečnosti, pak odhalíme, že žijeme v nelineárních, multi-dimenzionálních, prolínajících se úrovních oddělených realit, které organizují samy sebe a transformují se do světa Jednoty a Jedinečnosti. Abychom dokázali zvednout tyto závoje iluzí, musíme pracovat se zárukou našich srdcí. Srdce pracuje v napojení na hippocampus a neocortex. Vnímá, dekóduje a reaguje na signály ze všech úrovní reality a tyto vjemy servíruje jako existující realitu našemu lidskému vědomí tomu se říká multidimenzionalita. Co to znamená? Máme se domnívat, že uvidíme jiný svět, že ten náš se vytratí a my budeme vytrženi ze svého přirozeného prostředí, že iluze zmizí jako zlý sen? A my budeme existovat dále? Ale jak? A kde? Je to jednodušší, než bychom předpokládali. Uvidíme stejný svět, nic se nevytratí, my nebudeme odnikud vytrženi a budeme existovat dále. Změna je založena na vyšší formě vnímání, tak zmizí iluze. Nyní vnímáme pouze výsledky naší lidské schopnosti tvořit, transformovat energii. Vyšší forma vnímání znamená, že budeme vnímat příčiny těchto následků, budeme nejenom akceptovat fakt, že realita je plodem naší tvůrčí energie, ale hlavně budeme vědět, proč to děláme a pro jaké účely. Dokážeme tyto příčiny analyzovat a vidět následky v širších souvislostech. Z toho vyplyne přirozený smysl pro odpovědnost za své činy a tak dojde k radikálnímu přehodnocení motivů a záměrů naší práce s energií. Srdce je náš magnet vnímavosti rozluštitel, který naslouchá elektromagnetickému moři, ve kterém žije a přitahuje informace, které potřebujeme zažít v jednotě s ostatními. Vnímá jednotu v živém světě a vzájemně propojený účel v neživém světě. Takto pochopíme naši energetickou zodpovědnost. Naučíme se, že předně a ze všeho nejvíce jsme všezahrnující energie. To, co je z této energie postaveno do formy lidského nástroje, není naším pravým jástvím, ani není trvalé či příčinné. Naučíme se, že energie je bližší tomu, čím jsme a že tato energie není

3 tvořena časoprostorem. Tato energetická rovina je na hlubší úrovni inteligencí se schopností pracovat jako nosná vlna signálu Prvotního Zdroje. V našem světě podléhá distribuce a hospodaření s energií zákonitostem Systému reality. Vnímající planety jsou obklopeny kvantově-energetickými mřížkami. Tyto mřížky mají obecně toroidní tvar a jsou dynamicky ohebné a pružné. Vyjadřují samy sebe v rozličných stavech energetického toku, který je ovlivňován mnoha komplexními silami, včetně složky kolektivního lidského emocionálního systému, planetárních geomagnetických polí, slunečního větru a toků kosmických vysokoenergetických částic. Tyto síly jsou řízeny vesmírnou Inteligencí Prvotního Zdroje, který využívá planetární mřížky jako prostředek k udržování rovnováhy a pořádku a k ztlumení vlivu vývojových impulsů od neslučitelných entit a sil. Vytváří z nich kolektivní harmonii v synchronizovaném rytmu. Z velkého počtu překrývajících se a vzájemně reagujících kvantově-energetických mřížek mají největší vliv ty mřížky, které přitahují vědomí k možnosti vzestupu. A to vědomí nejen lidské, ale všech vnímajících životních forem ve všech časoprostorových dimenzích zkušenosti, které mají připojení, jakkoliv nezřetelné, k planetě. Nejsilnější z nich je Mřížka soucitu, protože se v ní dohromady mísí frekvence lásky, slušnosti, pochopení, pokory, odpuštění, srdnatosti a vděčnosti. Stejně jako všechny ostatní mřížky, Mřížka soucitu má velikou moc, a proto i vliv. V názvosloví instinktivního světa se jedná o alfa mřížku. Je to energetická, pospojovaná mozaika frekvencí. Jinak řečeno, soucit generovaný jedincem je vždy rozveden do buněk mřížky s příbuznými frekvencemi. Když například jedinec přispívá modlitbou za přítelovo vyléčení, jeho modlitba má energetickou frekvenci, která se propojuje s buňkami mřížky v mřížce soucitu. Ty mají vztah k jiným lidem, kteří také používali či používají modlitbu jako nástroj k soucitnému léčení. Takto vzniká zesilující a součtová energetika vytvářející soucitnou modlitbu účinnější pro kohokoliv, kdo ji bude praktikovat. Každá buňka mřížky má jádro, neboli převládající frekvenci a účel. Buňky ve Zdrojem vedené doméně se obecně zaměřují na podporu lidské kolektivní inteligence. Ve skutečnosti se probouzejí jako Jeden, který je uvnitř mnohých. Když dovolíme energii Vyššího Já, aby řídilo, kam má být soucit směřován, pak nás bude srdcem vytvářený soucit přitahovat do určitých buněk mřížky. Tyto buňky pak začnou informovat buňky celkové Mřížky soucitu. Časem se Mřížka soucitu stane více vedená Zdrojem a více v souladu s naším pravým účelem. Žijeme ve vesmíru svobodné vůle, a kvantově-energetické mřížky, patřící k lidskému emocionálnímu systému, nejsou tvořeny, udržovány nebo dokonce navrhovány Inteligencí Zdroje. Jsou ve skutečnosti vyjádřením a tvorbou lidstva během času. Aby se posunuly k novým formám vyjádření, bude potřeba, aby je lidstvo změnilo. To se nestane působením pouze samotné Inteligence Zdroje. Těchto základních posunů se dosáhne pomocí spolutvůrčích přenosů energie skrze srdce a Vyšší Já. Možná, že se tato problematika jeví jako příliš složitá a nesrozumitelná. Pokusíme se tedy na tuto zdánlivou složitost podívat prostým pohledem. Energie je vozítko pro záměr v myšlence. Podle obsahu myšlenky je energie jedince, který ji vytvořil, jedinečná ve své frekvenci. Díky této frekvenci je přitažena gravitační silou do elektro-magnetického pole stejných nebo příbuzných frekvencí energie do

4 příslušné kvantově-energetické mřížky. Tyto mřížky jsou využívány programy Systému lidské mysli jsou energií z těchto mřížek napájeny. Tok energie je těmito programy organizován. Jak se to tedy projevuje v běžném životě? Rozhodnete se, že prodáte staré auto a koupíte nějaké novější. Váš známý vám sdělí, že prodává auto. Je to Saab 95. Víte, že existuje, ale nikdy by vás nenapadlo si ho koupit. Známý vám ho ukáže, nechá vás svést. Auto se vám líbí a začnete uvažovat o tom, že ho koupíte. Najednou se začnete potkávat s lidmi, kteří toto auto mají, nebo měli. Jedete autem z práce domů a cestou jich několik potkáte. Přijdete domů, zapnete televizi, dávají pořad o historii vozů Saab, a když otevřete svůj oblíbený časopis, je tam velká reklama na tyto vozy. Každý program Systému lidské mysli je napojen na specifické energetické mřížky, my lidé je zásobujeme tvůrčí energií (tvůrčí je i v případě, kdy je vlastně úplně destruktivní) a tak jsme buď přitahováni, nebo odpuzováni do a od různých situací a událostí v našem životě. Lidská emocionální pole energií jsou polaritní a platí zde normální fyzikální zákony. Opačné polarity se mohou přitahovat a stejné naopak odpuzovat. Příkladem je obyčejný zákon schválnosti nebo případy, kdy něco moc chceme, ale je to pro nás nedosažitelné. Když to vzdáme, tak nám to náhle spadne do klína. Energetické mřížky, právě proto, že z nich jednotlivé programy Systému lidské mysli čerpají energii, vytvářejí dojem uzavřených interaktivních systémů, kde energie podléhá nutnosti určité rovnováhy. Znamená to, že musí být zásobeny dostatečným množstvím energie, jinak ztrácí dynamiku a schopnost podporovat příslušné programy HMS. Jedním z nejdůležitějších programů HMS je Finanční silová mřížka. Je nosnou energetickou centrálou pro celý HMS. Tato mřížka bude nejdéle odolávat překódování pro vstup energie Zdroje. Je pravděpodobné, že ani nepůjde překódovat, bude potřeba ji vyčerpat tak, že energie, které ji zásobují, budou přesměrovány do jiných mřížek, které budou mít schopnost způsobit její nerovnováhu do té míry, že postupně zkolabuje. Proč je to tak obtížné? Finanční silová mřížka udržuje globální vůli Elit uchovat si permanentní kontrolu nad lidskou rodinou, aby sloužila jejich programu moci. Naše vůle přežít, dosáhnout důstojné ekonomické úrovně existence ve společnosti, ambice našeho profesního či politického růstu v rámci kariéry, touha vlastnit majetek a tím moc, to jsou hlavní překážky v odstavení této mřížky od energie. Vypadá to jako začarovaný kruh. A on to také je začarovaný kruh. Lidstvo se v něm pohybuje po celou existenci v Systému HMS, tedy od začátku své civilizační éry. Cesta z tohoto kruhu existuje. Neznamená to, že se musíme vzdát svých civilizačních výdobytků, vrátit k primitivnímu způsobu života, k prvobytně pospolným strukturám hierarchie společnosti a podobným praktikám, které určité skupiny lidí považují za cestu jedinou a začínají je oživovat. Tou cestou je to, co bylo řešeno výše. Dovolit Energii Zdroje vstoupit do našeho lidského kolektivního myšlení. Mnozí spoléhají na jakousi pomoc zvenčí, na zásah mimozemských Strážců a podobně. Žádná pomoc zvenčí toto nedokáže. Aktivity externích ras a entit nám mohou pomoci v orientaci v Systému Hierarchie a tak i v Systému HMS, mohou nám objasnit podrobnosti o evolučním vývoji

5 mimozemských civilizací, o struktuře Vesmíru a doplnit naše mezery ve vědních oborech. Jediná cesta pro Energii Zdroje do našeho života je naše energetické srdce. Změny musí přijít skrze nás nás všechny. Vypadá to jako utopie, či fantazie, ale tyto změny již probíhají. Dějí se pomalu, aby lidská kolektivní mysl nezkolabovala, ale dějí se a nakonec z toho začarovaného kruhu vystoupíme. Budeme jiní, navrch stejní, ale uvnitř jiní a bude to změna pozitivní. Jestliže jsme pronikli do těchto základních energetických struktur, jako jsou lidské emocionální (mentální) mřížky, pak můžeme postoupit na vyšší úroveň obtížnosti. Můžeme si jednoduše představit, že emocionální mřížky se nejvíce dotýkají obyčejného všedního života v jeho rozmanitosti, tak jak ho všichni známe a prožíváme. Další formou jsou mřížky duchovních energií a astrálních domén. Zde se již budeme pohybovat v různých dimenzích života a doménách reality. Mřížka soucitu alfa mřížka, skrze kterou k nám vstupuje Energie Zdroje Éra Průzračnosti a Expanze patří do kategorie mřížek duchovní energie. Jak jsme zjistili dříve, jednotlivé energetické systémy se sice jeví jako uzavřené, to pro jejich napojení do jednotlivých programů HMS, ale uzavřené nejsou. Jsou v dynamické interakci. Základem je vědomí ve třech rovinách vyjádření Systém Lidské Mysli HMS. Ten tvoří rámec, a protože je nejdůležitější, je podle něho celý systém pojmenován. Finanční silová mřížka Síť Peníze-Moc - je v interakci se všemi energetickými systémy a je napájena jak emocionálně (mentálně), tak duchovně, druhotně zasahuje až do astrální sféry systému. Mřížka soucitu ovlivňuje mnohem širší oblast, ale o tom si povíme později. Centrálním a také nejrozsáhlejším prvkem HMS je Komplex Bůh-Duch-Duše. Energetické mřížky tohoto systému jsou hlavně duchovního charakteru a je to právě tento komplex, který ukotvuje lidského jedince do oddělenosti od své pravé esence Zdroje. Zde je původ roztříštění a fragmentace. Zvedneme-li závoje zde, zvedneme je současně všude v doménách reality. Anunnaki vytvořili HMS, aby vložili Svrchovanou Jednotu pravé Jáství, které je nekonečné a věčné do vězení vymyšlených iluzí a klamů. Takže lidský nástroj byl naplněn HMS a Svrchovaná Jednota byla vložena do nástroje jako jeho životní síla, která lidský nástroj pohání. Díky tomuto programu nám Systém HMS nabízí dvě cesty Náboženství a Duchovnost. Obě jsou stranami jedné mince a tato mince je ukotvení do Systému HMS. Je Anuovou pojistkou, aby lidé, kteří si v průběhu vývoje lidstva začnou vzpomínat na svou Svrchovanost, vložili energii z tohoto záblesku do Systému víry a ostatních modulů komplexu. Jedním z těchto modulů je Mřížka strachu ze smrti, strachu z oddělení, strachu z nebytí. Právě tento strach, který je lidmi tak intenzivně cítěn, dává vzniknout konstrukcím odděleného Boha, ze kterého vzniká oddělený Duch, který naplňuje vesmír a ze kterého dále jsme všichni vytvořeni v oddělenosti. Nezáleží na tom, zda se jedinec přiblíží ke konceptu Boha skrze náboženství či duchovnost, neboť obojí je v důsledku uchlácholení strachu ze smrti, který je v jedinci obsažen jako specifický program. To ve svém důsledku umožnilo Anuovi, aby sám sebe obsadil do role Boha lidského světa. Cesta k Bohu je založena na programu, který leží pod jejím povrchem a který je nezávislý na konkrétní podobě náboženské či duchovní stezky jedince: Jsi člověk s duší, která

6 musí být vykoupena či aktivována, čímž budeš zachráněn či spasen. V tomto procesu spasení je ti odňata zodpovědnost za podobu světa, ve kterém žiješ. Je ti slíbena odměna věčného života v Božím království (ať to má jakékoliv jméno), kde budeš moci žít v požehnání či sloužit jako Učitel světla. Konstrukce spasitel-mistr je nedílnou součástí komplexu a podněcuje lidské bytosti k touze stát se mistrem, aby mohly druhé učit jak duchovně stoupat, jak být spasen, jak dosáhnout nirvány, jak žít mravný život a jak si zajistit věčnou blaženost. O Mistrech moudrosti a světla jsme již mluvili. Spasitelé na sebe můžou brát různou podobu včetně druhého příchodu Krista, hněvivého Boha, Země, přírodních duchů, andělských hostitelů, proroctví nebo mimozemských sil, které vystoupí ve prospěch lidstva. Implantovaná Zavádějící Síť Strachu ze Smrti (DSIND) uvazuje jedince na materiální svět. Tento modul je ukotven v blízkosti Solar plexu. Je složitou sítí, která exponenciálně narůstá do srdce, krku a oblasti hlavy. Tato energetická struktura přijímá, shromažďuje a rozvádí strach, úzkost, stres a nervozitu. Dominantním strachem, ukotveným v tomto modulu, je strach z budoucnosti řečeno z perspektivy programování Anu si dal pečlivou práci s připojením tohoto strachu mezi základní strachy ze smrti a ne-bytí. DSIND vytváří velké množství disfunkcí v lidském jedinci ve smyslu nedostatků v jeho chování. Také podmiňuje lidi ke službě náboženství a duchovním stezkám. Duchovní energetické mřížky mají obrovský potenciál. Zde se formují vzory pro většinu archetypů, které mají také přímou vazbu do kódování předurčení a na karmické zákony. S trochou nadsázky jsem slíbila, že budu uvažovat o samostatném pojednání k problematice archetypů. Možná to pro naše další pochopení tajů života bude nevyhnutelné. Zatím nám k tomuto tématu bude stačit jen povrchní sonda. Jak nás tedy tyto duchovní energie ovlivňují? Každý z nás, všichni lidé, jsme nějakým způsobem zaháčkováni Komplexem Bůh-Duch-Duše. Neexistuje nikdo, kdo by nebyl. Je to paradox, ale i ti, kdo jsou nevěřící, ateisté, materialisté bez citu pro duchovní rovinu života či racionálně a logicky uvažující vědci jsou v určité poloze součástí energetických systémů tohoto Komplexu. Děti ve věku, kdy ještě nemají schopnost jakkoli matně si ujasnit svůj světový názor, to znamená do asi sedmi let, jsou na Komplex navázáni tak říkajíc bez digitálního podpisu. Jsou to naše sluníčka, zdroje čisté energie, a my bychom měli udělat maximum pro to, aby zůstala čistá co nejdéle, protože jak se naučí pracovat s energií v dětství, tak, i třeba podvědomě, s ní budou pracovat celý život. To platí i pro lidi s mentálním postižením a s vrozenými poruchami mysli. Každá naše myšlenka či vyjádření je vezeno energií do příslušné energetické mřížky, kde pod vlivem všech těch sil, které na tuto mřížku působí (mluvili jsme o nich výše) buď způsobí, nebo ne nějakou reakci. Zrovna tak pro své činnosti a realizaci nápadů čerpáme energii z mřížek, ke kterým jsme gravitačně a elektromagneticky přitahováni. Jak jsme si už dříve vysvětlili, atraktor musí dosáhnout určité kritické hodnoty k tomu, aby došlo ke změně, to znamená k jeho aktivaci a zapojení do událostního řetězce. Proto akci spouští až určité množství souborů (paketů) informací z našich záměrů. No má to svoji logiku, představme si, že by každá letmá blbost nebo malichernost cosi způsobila zde asi platí pravidlo: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

7 Samozřejmě, že jak v pozitivním, tak negativním smyslu. Ty pakety mají jedinečnou frekvenci náš digitální podpis, takže součet může narůstat nelineárně. Zde mě napadá: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Ty pakety přijímá i Prvotní Zdroj Sítí Svrchované Jednoty. To, že nemůže z určitých důvodů svévolně operovat uvnitř lidských energetických mřížek neznamená, že s námi ztratil komunikaci. Zde si musíme připomenout existenci Polaritního Systému. Jde o poduzel DSIND a je určen k vytváření polarit uvnitř HMS. Vytváří napětí, v jehož důsledku vznikají rozbroje a disharmonie. Všichni existujeme v polaritách. Působením polarit je lidský jedinec ztracen v oddělenosti, což je přesně záměr projektantů HMS. Energie v mřížkách je tedy polarizována a to je pohonem k vlastní interakci mezi jednotlivými systémy, k distribucím energie a k jejímu skladování. Naše poloha v Komplexu Bůh-Duch-Duše určuje, kam směřuje naše tvůrčí energie v rámci Sítě Peníze-Moc a druhotně ovlivňuje astrální doménu, to znamená Po-Smrtný Systém. Jistě jste slyšeli nebo četli o tzv. Zážitku blízké smrti. Po-Smrtný systém je doména, kam jedinec odchází po smrti svého fyzického těla o tom jsme si již povídali. Zde je uvítán průvodci z druhé strany jsou to nanebevzatí Mistři a znovuprožívá své životní zkušenosti se zdůrazněním nedostatků a opravou chyb uplynulého života. To znamená karma a reinkarnace. I zde zůstáváme sevřeni v iluzích, i když realita je nesrovnatelně vyšší než v planetární sféře. Po-smrtný systém umožňuje opakované kolování Svrchované bytosti ve fyzických dimenzích. Nesmíme zapomenout na Interdimenzionální Vesmírnou Strukturu. Už jsme ji zmiňovali s tím, že je strukturou domén reality a jejich interakcí. Podíváme se na tuto strukturu trochu podrobněji. Jedná se opět o energetický systém, ale trochu jiného charakteru. Víme, že v Systému HMS je zachycen celý náš fyzický vesmír i všechny mezidimenzionální světy. Holografická matrice našeho vesmíru má strukturu bi-polárního tetrahedronu. To jsou dvě pyramidy opačně vložené do sebe. Ve 2D projekci to je známá Davidova hvězda hexagram. Ve vyšší dimenzionální projekci ji známe pod názvem Merkaba. Naše planeta je uchycena v této matrici a to, co známe jako planetární mřížku, je povrchová síť tetrahedronu, který prostupuje celou planetou všemi planetami i mezihvězdným prostorem celým vesmírem. Anu uchytil svůj Systém HMS do této matrice a Interdimenzionální Vesmírná Struktura vytváří ve struktuře Merkaby domény realit. Jsou to Anuovy virtuální reality uvnitř virtuálních realit. Vibrační rozhraní uvnitř Merkaby to umožňuje a Anu toho využil. Ne, že by to byl úplně originální nápad, všechny dimenze časoprostoru mají svoji holografickou matrici, ve které jsou také domény realit. Sám systém Hierarchie je uchycen podobně jako Systém lidské mysli a HMS je uvnitř Hierarchie. Rozdíl je v tom, že některé domény realit jsou pro její obyvatele přístupné skrze portály. Nám je Anu uzamknul. Tato vibrační bariéra je jednostranná. Už jsme si popisovali Genetický manipulační systém GSM. Tento systém je součástí HMS a je produktem různých mezidimenzionálních ras, které pracují na vytvoření vhodného nosiče pro přístup do fyzického světa do našeho světa. Jak tomu máme rozumět? Anu a jeho Annunaki byli v době projekce člověka a Systému HMS v dominantním postavení vůči ostatním mezidimenzionálním rasám, přesto zřejmě museli dodržovat jistá pravidla, která byla stanovena nějakou tamní

8 vyšší hierarchickou strukturou či byla dohodou mezi nimi a jejich spojenci. Ty důvody byly zřejmě komplexnější a týkají se potrestání lidské rasy a její uvěznění do jakési izolace. Channelingové kanály o tom podávají určitá svědectví. Je pochopitelné, že akt omezení Svrchovaných musel Anu nějak zdůvodnit, je to politická záležitost mocenských aktivit a je součástí historie civilizací vně naší reality. Dost podrobně o této problematice hovoří spis Tajemství Amenti. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto vytvořit GSM pro možnou modifikaci lidského nosiče v průběhu času, aby bylo zajištěno, že při jeho vývoji nebude nikdy dosaženo seberealizace nebo uvědomění Svrchované Jednoty. Je to vlastně takový strážce Systému HMS. Monitoruje dosažení vyšších frekvenčních stavů uvnitř GSSC Kompexu Bůh-Duch-Duše, jako je satori, nirvána, kosmické vědomí, osvícení apod. a spouští zákrok v podobě pod-programu, který má jediný úkol nedopustit projevení stavu Svrchované Jednoty. Tato problematika souvisí s archetypy a odložíme ji zatím stranou. Systém GSM spolu s Interdimenzionální strukturou dovolují, za určitých podmínek, vstup mezidimenzionálním rasám do našeho světa. O tom jsme už také mluvili. Ty podmínky jsou většinou založeny na použití technologie pro překonání vibrační bariéry, zdá se ale, že vstup z velmi blízkých vibračních polí může být i spontánní. Také víme, že Anuovy vibrační zámky občas selžou, a že i lidé mnohokrát v historii za tuto bariéru nahlédli. Tyto případy patří do kategorie anomálií nedají se podle přání řídit či opakovat. Většinou k nim dochází poblíž energetických uzlů povrchové planetární mřížky. Jsou to místa, kde je omezující Systém HMS prostoupen energiemi Merkaby a tedy i energiemi Matrice života. Toto se dotýká již samotných vlastností holografické struktury, topologie a fraktálů. Na nejdůležitějších planetárních uzlech leží megalitická zrcadla nebes o tom jsme již mluvili. Síly, které stojí v pozadí Elit moci, velmi dobře znají důležitost těchto uzlů a samotné Elity moci je považují za strategická místa, která je nutno mít pod kontrolou. Považují je za tzv. Hvězdné brány. Nevíme, zda je používají a zda mají pro jejich použití nějaké technologie, i když je velmi pravděpodobné, že ano. Vše je utajeno a proto legendy, které jsou okolo této problematiky uveřejňovány, se nemusí zakládat na skutečnosti. Jak víme ze Smaragdových desek, bez technologie se bránou neprojde i Thovt přiletěl kosmickou lodí, vzpomínáte? Země je hodně živá planeta a má mnoho vnitřních i vnějších dimenzí. Někteří badatelé mluví o paralelních světech. Nejsou paralelní, jsou to světy ve světech ve světech Dovolím si na tomto místě ztotožnit se s výrokem Jacquese Bergiéra v knize Víza na jinou Zemi: Topologické záhyby, Riemannovy povrchy, stratony musí být různé matematické výrazy pro stejné struktury. Někdo kompetentnější než já provede jednou jejich syntézu. Tajemství života a existence tvrdě odolávají našemu výzkumu, možná jsme o malinký krůček postoupili v poznávání toho, co je ukryto a možná také, že jsme ještě více zmateni, než jsme byli na začátku četby tohoto pojednání. Příště tedy zamíříme do duchovních rovin, mezi archetypy. Je to svět pohádkový, plný fantazie a zázraků, ale také příšer a nebezpečí. Nemáme se čeho bát bude to dobrodružství.

9 Zdroj: Lyricus.cz + přímé odkazy v textu

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Vnímání reality pravda nebo fikce

Vnímání reality pravda nebo fikce Namísto avizovaného pojednání o tajemstvích magie, se vynořila nutnost podrobněji probrat a rekapitulovat to, o čem se hovořilo v předchozích úvahách a pokusit se tyto vědomosti nově uspořádat. Nepochopili

Více

Tajemství Života 15. 01. 2009

Tajemství Života 15. 01. 2009 Tajemství Života 15. 01. 2009 Tajemství života v komplexním smyslu je nejlépe a nejvíce střežené tajemství ve vesmíru. Od nepaměti lidé vynakládají úsilí na odhalení tohoto tajemství. Byli tací, kteří

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Vznešené emanace Božstva stále vlévají potence světla a lásky do mysli a srdce lidské rasy. Velká Bytí na vnitřní straně

Více

Tajemství Života

Tajemství Života Tajemství Života 15. 01. 2009 Tajemství života v komplexním smyslu je nejlépe a nejvíce střežené tajemství ve vesmíru. Od nepaměti lidé vynakládají úsilí na odhalení tohoto tajemství. Byli tací, kteří

Více

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Universum Na počátku všeho byl zřejmě jen záblesk prvotního světla vědomí. Jiskřička energie, která měla svou vlastní inteligenci, svou vlastní počáteční tvořivou

Více

Tajemní Strážci lidstva

Tajemní Strážci lidstva Tajemní Strážci lidstva Co si představit pod pojmem Strážci lidstva? A potřebují vlastně lidé nějaké Strážce? Před čím a proč vlastně by mělo být lidstvo chráněno? Odpovědi na tyto otázky nejsou jednoduché

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

ZÁKLADNÍ UČEBNICE ŠTĚSTÍ

ZÁKLADNÍ UČEBNICE ŠTĚSTÍ Bohumila Truhlářová trilogie ZÁKLADNÍ UČEBNICE ŠTĚSTÍ 3. učebnice: REVOLUCE LÁSKY NA PLANETĚ ZEMI Prachatice 2005 Euroservice 1999 s.r.o. v roce 2005 Bohumila Truhlářová Návrh obálky a kreseb Eva Kotorová

Více

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních.

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. 0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. Nultá čakra - meditace 15. 19. 9. 2005 Dobronice Poselství bytosti nulté čakry Je známa je n málo lidem na planetě, propojuje

Více

JEMNOHMOTNÁ ENERGIE. Životní energie

JEMNOHMOTNÁ ENERGIE. Životní energie SYSTÉM ČAKER Systém čaker je model, který zachycuje plynutí jemnohmotných energií, jež procházejí veškerým životem, včetně energetického systému člověka. Je to takový žebřík, po němž stoupáme od fyzické

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1:

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1: Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189 Finální text Strana 1: Síla dobré vůle Pokud je vůbec zvažovaná inteligentními mysliteli a komentátory lidských záležitostí, o dobré vůli je zřídka uvažováno jako

Více

Projekt Člověk utajený experiment

Projekt Člověk utajený experiment Projekt Člověk utajený experiment Asi mnozí z nás při vyslovení termínů jako projekt, či experiment ve vztahu k člověku zaujmeme číhavý a nedůvěřivý postoj. Odporuje naší představě o existenci a životě

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

Tajemství Mysli 21. 02. 2009

Tajemství Mysli 21. 02. 2009 Tajemství Mysli 21. 02. 2009 Tajemství mysli je vlastně Tajemství života, ve kterém jsme si popsali, jak se pod závojem našich životů skrývá Lež a současně Pravda. Většiny témat jsme se dotkli ale jen

Více

RLB 266 Konce světa. Konce a začátky z hlediska New Age

RLB 266 Konce světa. Konce a začátky z hlediska New Age RLB 266 Konce světa Konce a začátky z hlediska New Age Základní interpretační paradigmata: New Age jako pokračovatel či (pozdně)moderní podoba tzv. metafyzického náboženství (západního esoterismu) C. Albanese,

Více

(?) Zkuste mi popsat, co vidíte či byste mohli vidět na obrázku č. 31?

(?) Zkuste mi popsat, co vidíte či byste mohli vidět na obrázku č. 31? V minulém díle jsem neuvedl komentář k obrázkům č. 31, 32 a 33. Při jejich výkladu jsme schopni vidět koridory, kterými postupně harmonizované částice letí. Myslím tím, všech 32 částic. Všichni lidé jsou

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si 1 Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je sice možné, ale vyžaduje to od adepta duchovního rozletu

Více

Jak vypadá člověk v té skutečné realitě co je pod těmi všemi virtuálními realitami ukryto?

Jak vypadá člověk v té skutečné realitě co je pod těmi všemi virtuálními realitami ukryto? Tajemství Reality 10. 06. 2009 Již od počátků naší lidské civilizace existovalo povědomí o tom, že vnímaná realita je vlastně iluzí. Duchovně založení jedinci věděli, že tato iluze Maja, je odrazem vědomí

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text Strana 1: Éter Éter je popisovaný jako to, co dělá všechny vztahy možnými (Telepathy and the Etheric Vehicle, (Telepatie a éterické vozítko), str. 114

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309 Obsah Úvod 291 DEVĚT Duch a posvátná geometrie 293 Třetí informační systém v Ovoci života 293 Kruhy a čtverce lidského vědomí 293 Hledání téměř dokonalých poměrů fí 295 První a třetí úroveň vědomí 296

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Druhý atribut času: P o c t i v o s t Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

Poděkování 11. Upozornění 12 I. ÚVOD Prastaré vědění lidstva Příjem kosmických informací přes kůži Princip harmonie a léčení 15

Poděkování 11. Upozornění 12 I. ÚVOD Prastaré vědění lidstva Příjem kosmických informací přes kůži Princip harmonie a léčení 15 OBSAH Poděkování 11 Upozornění 12 I. ÚVOD 13 1. Prastaré vědění lidstva 13 2. Příjem kosmických informací přes kůži 14 3. Princip harmonie a léčení 15 4. Léčení kosmickými symboly 16 II. ČLOVĚK V UNIVERZU

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 3 TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 1. vydání, 2011 Fotomaterial.cz 110 00 Praha 1, Jungmannova 28/747 Tel: +420 720 536 530 E-mail: info@fotomaterial.cz www.fotomaterial.cz

Více

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti.

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Přirozenost muže Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Bhagavadgíta (13.1) Bùh od samého zaèátku vytvoøil poslání obìma

Více

Co je PRINCIP VĚDOMÍ?

Co je PRINCIP VĚDOMÍ? Peter Wilberg Co je PRINCIP VĚDOMÍ? Přeložil Jiří Krutina Praha 2015 Věnováno mým duchovním učitelům a přátelům jógy vědomí. Peter Wilberg, Jiří Krutina 2015 Co je PRINCIP VĚDOMÍ? Nové shrnutí v 36 sútrách

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu.

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu. Motto: TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu a hledají vlastní cestu. TA1/1.část str. 35 Září 2013 Stránka 1 I. Úvod Milí přátelé, prázdniny nám utekly jako voda, pro

Více

(??) Podívám-li se na něj, tak se musím ptát, co se nachází za hranicí prvního prostoru?

(??) Podívám-li se na něj, tak se musím ptát, co se nachází za hranicí prvního prostoru? Samozřejmě vím, že jsem mnoho Vašich dotazů nezodpověděl. Chtěl bych Vás ujistit, že jistě najdeme příležitost v některé z následujících kapitol. Nyní se pusťme do 4. kapitoly o prostoru s názvem Makroprostor

Více

Tajemství Zdroje

Tajemství Zdroje Tajemství Zdroje 24. 02. 2009 V předchozích kapitolách jsme si jaksi chaoticky odhalovali různá tajemství vesmíru i nás samotných. Abychom do tohoto zmatku vnesli trochu pořádku, podíváme se tentokrát

Více

Jádro hvězdokupy Monoceros R2 nacházející se v souhvězdí Jednorožce

Jádro hvězdokupy Monoceros R2 nacházející se v souhvězdí Jednorožce Jádro hvězdokupy Monoceros R2 nacházející se v souhvězdí Jednorožce Dračí síla krve V kontextu informací, které jsme postupně poskládali a pokusili se vysvětlit, můžeme odvodit určité analogie s existujícími

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

1., 2., 3. uzel čím se liší?

1., 2., 3. uzel čím se liší? Další poselství od Ariů, která pravidelně přijímáme k aktuálním situacím v našich životech, se týká prvních tří uzlů vývojové spirály. V letošním Mayském roce projde každý z nás svými 9 uzlovými body a

Více

@ 2009 Armand Manuel Ratundu; 2010 Eva Melzerová Stránka 1

@ 2009 Armand Manuel Ratundu; 2010 Eva Melzerová Stránka 1 Záření Alcyonu Manuál @ 2009 Armand Manuel Ratundu; 2010 Eva Melzerová Stránka 1 Alcione Radiance (Záření Alcyonu) je majetek Armanda Manuela Ratundu 2009 2012. Všechna práva vyhrazena. Alcione Radiance

Více

Přesně. Zkusme si to namalovat.

Přesně. Zkusme si to namalovat. Připomeňme si, co je hlavní zásadou, o které v Pansofii mluvíme. Je to svobodná vůle v konání každého archetypu podle jeho aktuálního stavu BYTÍ resp. dle jeho stavu poznání. Snažím se ukázat na číselné

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

POČÁTEK CESTY. 6 Předmluva

POČÁTEK CESTY. 6 Předmluva POČÁTEK CESTY 5 Tak tedy budeme se zabývat Bohem. Ale ne vírou v něj a ani náboženstvím. Budeme se zabývat tím, co se za slovem Bůh skrývá. Nekonečnem, pramenem, Velkým vědomím. Budeme se zabývat tím,

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Organizování. Kontrola

Organizování. Kontrola 18) Manažerské činnosti Funkce managementu: základní, průběžné a podpůrné. Plánování, druhy plánů. Organizování, typy organizačních struktur, formální a neformální organizační struktury. Rozhodování a

Více

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23 Obsah Předmluva Tajemství kosmu 11 14 KNIHA PRVNÍ Prvopočátek 19 Slovo jako Absolutní Božství tvůrčí síla trojice duch, síla, hmota univerzální zákony princip prasvětla a prainteligence Princip života

Více

Tajemství Elit moci. 30. září 2009

Tajemství Elit moci. 30. září 2009 Tajemství Elit moci 30. září 2009 V několika předešlých kapitolách jsem avizovala pojednání o té záhadné temné síle, která stojí v pozadí Elit moci, které ovládají lidstvo Incunabule. Stále jsem to odsouvala,

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

Filozofie komnaty 1. Životní zásady Svrchovaného Sjednocení

Filozofie komnaty 1. Životní zásady Svrchovaného Sjednocení 0 Filozofie komnaty 1 Životní zásady Svrchovaného Sjednocení Model vyjádření entity je vytvořen tak, aby zkoumal nová pole vibrací prostřednictvím biologických nástrojů a aby se prostřednictvím tohoto

Více

Elektrické a magnetické pole zdroje polí

Elektrické a magnetické pole zdroje polí Elektrické a magnetické pole zdroje polí Podstata elektromagnetických jevů Elementární částice s ohledem na elektromagnetické působení Elektrické a magnetické síly a jejich povaha Elektrický náboj a jeho

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Student: Jak může člověk poznat svůj vnitřní hlas od hlasu, který se naučil v tomto světě?

Student: Jak může člověk poznat svůj vnitřní hlas od hlasu, který se naučil v tomto světě? Strana 1 ROZPRAVA 06 Techniky intuitivní inteligence Student: Jak může člověk poznat svůj vnitřní hlas od hlasu, který se naučil v tomto světě? Učitel: Hlas tohoto světa může být přirovnán k egocentričnosti,

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Uvědom si,

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

ZÁŘENÍ ALCYONU MANUÁL Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz

ZÁŘENÍ ALCYONU MANUÁL Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz ZÁŘENÍ ALCYONU MANUÁL Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu Alcione Radiance (Záření Alcyonu) je majetek Armand-Manuel Ratundu

Více

Pravda a její tajemství

Pravda a její tajemství Pravda a její tajemství Živá pravda, ta relativně jediná a skutečná, zbavená nánosů mnohých relativních pravd je prvotní pravda. Ne v časovém pojetí, ale ve smyslu základní konstanty. Taková pravda je

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

Kontinuita lidské energie

Kontinuita lidské energie 2. Kontinuita lidské energie Dalším způsobem, jak porozumět povaze lidské energie, je možnost ji vidět jako kontinum, přičemž fyzická lidská energie bude na jednom konci pomyslné škály, spirituální na

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Název: Voda a její vlastnosti

Název: Voda a její vlastnosti Název: Voda a její vlastnosti Výukové materiály Téma: Vodní režim rostlin Úroveň: střední škola Tematický celek: Látky a jejich přeměny, makrosvět přírody Předmět (obor): biologie Doporučený věk žáků:

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Filozofie Tvůrců Křídel: Komora č.1

Filozofie Tvůrců Křídel: Komora č.1 Žiivotníí priinciipy Svrchovaného Integrállu Filozofie Tvůrců Křídel: Komora č.1 Model vyjádření bytosti je vytvořen, aby zkoumal nová pole vibrací pomocí biologického instrumentu a transformoval se tímto

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné:

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: 1 Úvod Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: My všichni lidé jsme myslící bytosti, neboli všichni máme mysl. Do své mysli můžeme každý nahlížet, rojí se nám tam různé

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Obsah. Základy. Předmluva... 6 Úvod Principy...22 Tvar...52 Barva...58 Materiály...70 Funkce...76 Praxe...82

Obsah. Základy. Předmluva... 6 Úvod Principy...22 Tvar...52 Barva...58 Materiály...70 Funkce...76 Praxe...82 Obsah Předmluva... 6 Úvod... 8 Základy Principy...22 Tvar...52 Barva...58 Materiály...70 Funkce...76 Praxe...82 Dům a okolí Orientace...108 Prostředí...118 Místo...132 Město...144 Žít a pracovat podle

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Viceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy GiTy, a.s., Mariánské nám. 1, Brno 617 00 ogirstl@gity.cz INFORUM 2007: 13. konference

Více

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 (Li Hongzhi, 11. dubna 2004) Zdravím vás! (Publikum: Vítejte Mistře! Potlesk) Máme tu velkou událost. (Potlesk) Na tuto konferenci Zákona

Více

Jsi světlo a to je nezničitelná pravda. Věnováno těm, kdo hledají světlo v životě.

Jsi světlo a to je nezničitelná pravda. Věnováno těm, kdo hledají světlo v životě. Jsi světlo a to je nezničitelná pravda. Věnováno těm, kdo hledají světlo v životě. 1 První vydání v anglickém jazyce vyšlo ve Velké Británii, USA, Austrálii, na Novém Zélandu a v Kanadě: Lightning Source

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více