SELinux. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Katedra informačního a znalostního inženýrství Obor aplikovaná informatika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SELinux. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Katedra informačního a znalostního inženýrství Obor aplikovaná informatika"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačního a znalostního inženýrství Obor aplikovaná informatika Bakalářská práce SELinux Vypracoval: Ondřej Vadinský Vedoucí práce: RNDr. Radomír Palovský Praha, jaro 2009

2 Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem vypracoval samostatně bakalářskou práci na téma SELinux. Použitou literaturu a další podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. V Praze dne 3. května podpis

4

5 Abstrakt Cílem této práce je popsat principy, na kterých je založena technologie SELinuxu. Práce dále zkoumá a hodnotí podporu SELinuxu v několika distribucích. Toto se pak uplatňuje při tvorbě bezpečnostní politiky pro vybraný program. Při popisu základních principů SELinuxu práce čerpá informace z dostupných zdrojů. Pro získání informací o úrovni podpory SELinuxu ve vybraných distribucích dochází k instalaci těchto distribucí a SELinuxu v nich. Následně se pak hodnotí míra uživatelské přívětivosti nabízeného řešení. K sepsání bezpečnostní politiky dochází po analýze situace a stanovení bezpečnostních cílů. Přínosem práce je především vytvoření bezpečnostní politiky pro typovou situaci. Kromě toho práce přináší studii podpory SELinuxu ve vybraných distribucích na základě praktických zkušeností a ukazuje kroky potřebné ke zprovoznění SELinuxu. Struktura práce odpovídá jednotlivým cílům. Pro každý cíl je vyčleněna jedna část práce, která se pak dělí podle potřeb daných tímto cílem. Abstract The goal of this thesis is to describe principles of SELinux technology. Thesis examines and comments level of support of SELinux in some Linux distributions. This is than used for building new security policy for chosen program. To describe basic principles of SELinux the thesis draws information out of many available sources. To find out about how much SELinux is supported in chosen distributions, those distributions are installed and tested. After that level of user-friendliness is valued. Policy building is done after situation analysis and specification of security goals. Contribution of the thesis is in the first place a creation of security policy for type situation. In addition to this thesis contains a study of level of SELinux support in chosen distributions based on practical experience and testing. Thesis also shows how to install and set up SELinux. Structure of thesis respects its goal. For each of them there is one part of thesis, which is than structured according given goal.

6 Obsah Úvod 1 I Principy SELinuxu 3 1 Potřeba bezpečnosti 3 2 Řízení přístupu Diskrétní řízení přístupu (DAC) Diskrétní řízení přístupu v Linuxu Povinné řízení přístupu (MAC) Řízení přístupu založené na rolích (RBAC) SELinux jako způsob realizace bezpečnosti Vývoj SELinuxu Linux Security Modules (LSM) Prvky SELinuxu Bezpečnostní kontext Type Enforcement (TE) Víceúrovňová bezpečnost (MLS) Multi-category Security (MCS) SELinux pravidla Přístupová pravidla Přechodová pravidla Constrains Politika Referenční politika II SELinux v distribucích 14 4 SELinux v Arch Linuxu SELinux a Arch Linux Instalace SELinuxu SELinux kernel Referenční politika Přeznačkování systému souborů a spouštění SELinuxu SELinux ve Fedoře SELinux a Fedora SELinux politiky ve Fedoře Cílená politika (Targeted) MLS politika Minimální politika (Minimum) Integrované nástroje pro SELinux Správce SELinuxu (system-config-selinux) Nástroj na generování politik (selinux-polgengui) SETroubleShoot Další aplikace

7 6 SELinux v Ubuntu SELinux a Ubuntu Instalace SELinuxu SELinux napříč distribucemi 21 III Bezpečnostní politika pro typovou situaci 23 8 Tvorba pravidel a použité nástroje 23 9 Zabezpečení aplikací KDE přistupujících k síti Cíle při zabezpečení KDE aplikací Obecný modul pro KDE aplikace Bezpečnostní kontexty SELinux pravidla Rozhraní modulu Modul pro webový prohlížeč Konqueror Bezpečnostní kontexty SELinux pravidla Rozhraní modulu Zhodnocení vytvořené politiky Závěr 30 Seznam zkratek 31 Reference 32 Přílohy 34 I Modul kde.pp 34 I Soubor s kontexty (kde.fc) II Soubor s pravidly (kde.te) III Soubor s rozhraními (kde.if) II Modul konqueror.pp 38 I Soubor s kontexty (konqueror.fc) II Soubor s pravidly (konqueror.te) III Soubor s rozhraními (konqueror.if)

8

9 Úvod Tématem této bakalářské práce je technologie Security Enhanced Linuxu, zkráceně SELinuxu, která přidává podporu povinného řízení přístupu do operačního systému GNU Linux. 1 Výběr tématu ovlivnilo především to, že aktivně používám Linux jako hlavní operační systém a zajímám se o dění okolo svobodného softwaru. Zároveň v dnešním světě internetu a propojených rozsáhlých počítačových sítí je potřeba dbát na zabezpečení těchto počítačů, kterým jsou často svěřena velmi citlivá data, či které se používají k provádění velmi citlivých operací. SELinux se mi tedy jeví jako technologie, pomocí níž je možné dosáhnout zlepšení současné situace na poli počítačové bezpečnosti. Cílem práce je seznámení se s principy, na kterých SELinux stojí a to jak v oblasti teoretické, tak i v oblasti praktické. Po seznámení se s fungováním SELinuxu, pak následuje zkoumání úrovně jeho podpory v jednotlivých Linuxových distribucích. Na toto pak naváže vytvoření bezpečnostní politiky pro vybranou aplikaci a to v duchu oněch obecných principů. Smyslem této práce je také upozornit jak na SELinux, tak na Linux samotný, od čehož si slibuji zvýšení zájmu o oblast počítačové bezpečnosti a alternativních operačních systémů. Pro seznámení se s obecnými principy SELinuxu poslouží především studium literatury a dalších dostupných zdrojů o této problematice. Konkrétní zkušenosti pak nabudeme při zkoušení distribucí s různou úrovní podpory SE- Linuxu. V této části se zaměříme jak na zástupce distribucí, kde vše funguje po výchozí instalaci, tak na zástupce takových distribucí, kde je potřeba absolvovat celý postup přizpůsobení Linuxového systému SELinuxu. Důvodem je především snaha podtrhnout, co všechno instalace SELinuxu obnáší, a také demonstrovat možnost volby, kterou operační systém GNU Linux svým uživatelům nabízí. Na uživateli je pak ponecháno, jakou cestu si vybere s ohledem na své schopnosti. Metoda pro tvorbu vlastní politiky spočívá ve vytvoření základní kostry politiky pomocí dostupných nástrojů. Na toto navazuje proces zkoušení funkčnosti a správnosti této politiky při reálném nasazení a její vylepšování a rozšiřování na základě odhalených nedostatků. Výsledkem by mělo být dosažení stavu relativní kompletnosti a funkčnosti v rámci omezení daných rozsahem této práce. Práce předpokládá od svých čtenářů základní znalosti operačního systému Linux, počítačové bezpečnosti i samotného SELinuxu. Práce v tomto ohledu není příručkou pro práci se SELinuxem, ani jeho manuálovou stránkou. Nevysvětluje tedy například veškeré volby, kterými lze chod SELinuxu ovlivnit, či veškeré úrovně přístupu, které lze v pravidlech nastavit. Zároveň práce nezachází do přílišných technických detailů architektury SELinuxu či jeho implementace. Tyto informace lze dohledat z uváděných zdrojů, ze kterých práce čerpá. U projektů, o kterých práce hovoří, se také uvádí odkaz na jejich domovskou stránku, který se doporučuje zájemci o další informace navštívit. Omezení práce vyplývají především z jejího rozsahu a časového rámce, který byl na její zpracování vyhrazen. Struktura práce odpovídá výše definovaným cílům. V první části práce se rozebírají principy SELinuxu. Pojednává se o rostoucí potřebě bezpečnosti po- 1 Ačkoliv je správný název operačního systému GNU Linux, tato práce se často drží mnohem běžněji používaného názvu Linux. Linux ovšem v užším slova smyslu znamená pouze jádro systému kernel. Linux ve významu celého operačního systému tak rozšiřuje původní pojem. Stejně tak pro samotné jádro systému používá tato práce častěji pojmu kernel, než Linux. 1

10 čítačových systémů, jednotlivých způsobech řízení přístupu v používaných operačních systémech a konečně i samotném SELinuxu a pojmech a technologiích, se kterými pracuje. Ve druhé části práce se zkoumá podpora SELinuxu ve třech zvolených distribucích. Hovoří se jak o distribuci pro pokročilé uživatele, tak o distribucích zaměřených na běžné uživatele, přičemž se bere zřetel i na míru oblíbenosti těchto distribucí. Závěrem této části se práce zmiňuje o dalších distribucích, které SELinux podporují a také hodnotí současný stav podpory SE- Linuxu mezi nimi. Třetí část práce je vyhrazena komentářům k bezpečnostní politice, která byla během tvorby této práce připravena. Samotné zdrojové kódy bezpečnostní politiky jsou pak obsaženy v přílohách. Zdrojové kódy pak obsahují další komentáře i u běžnějších pravidel, které nejsou komentovány samostatně ve třetí části práce. Pro vyšší srozumitelnost používá práce jednotný způsob zvýrazňování textu. Názvy nástrojů a příkazů jsou sázeny písmem s pevnou šířkou (cat). Stejné písmo se používá pro jednotlivé typy v SELinuxu, názvy rozhraní a podobně. Názvy programů a projektů jsou vyznačeny kurzivou (Konqueror). Konečně URL a Linuxové cesty, které se zalamují v řádcích podle specifických pravidel, jsou sázeny skloněným písmem s pevnou šířkou (/home/nik/.kde/share/ apps/konqueror). Zkratky použité v rámci práce jsou vysvětleny v samotném seznamu zkratek. 2

11 1 Potřeba bezpečnosti Část I Principy SELinuxu Tato část práce se zabývá základy, na kterých SELinux staví. Rozvádí potřebu počítačové bezpečnosti a pojednává o způsobech řízení přístupu. Dále pak rozebírá, jak je SELinux implementován a popisuje důležité pojmy a principy, se kterými se v této oblasti setkáváme. 1 Potřeba bezpečnosti Samotná bezpečnost byla definována v několika uznávaných standardech. Například podle [3] musí bezpečný systém spravovat přístup k informacím tak, aby pouze patřičně autorizovaní jedinci, či procesy pracující v jejich zastoupení, mohly číst, zapisovat, vytvářet a mazat tyto informace. Na bezpečný systém jsou pak kladeny požadavky jako nutnost existence explicitní bezpečnostní politiky, označení objektů přístupovými štítky, 2 identifikace všech zúčastněných subjektů, určení zodpovědnosti na základě logování, 3 ověřitelnost implementace a přetrvávající ochrana. 4 Takovéto pojetí bezpečnosti se však neprosadilo mezi hlavním proudem počítačových systémů, jednak vzhledem k náročnosti implementace a jednak vzhledem k tendenci těchto systémů maximálně usnadnit práci svým uživatelům. Toto se však v současnosti mění. V dnešní době počítače stále více pronikají do různých oblastí lidského života. A to i takových, kdy na nich závisí lidské životy a majetek. Postupně roste množství dat, která počítače spravují, stejně jako jejich závažnost. Dalším důležitým činitelem je vysoká míra propojenosti počítačových systémů. Díky tomu je potřeba tato cenná data chránit a důkladně se zabývat otázkou počítačové bezpečnosti, o čemž se hovořilo již v roce [1] Článek varuje před chybným předpokladem, že bezpečnost může být adekvátně zajištěna aplikacemi bez jistých bezpečnostních funkcí operačního systému a navrhuje povinnou bezpečnost 5 jako řešení problému. Dále [1] podtrhuje nutnost nespoléhat se na jediné technické řešení či mechanizmus, protože bezpečnost je komplexní problém. Tento problém je dodnes patrný a to nejen u běžných domácích uživatelů, ale především ve firemním prostředí. Jednotlivé bezpečností technologie nejsou samy o sobě schopny zajistit potřebnou bezpečnost. Od roku 1998 se problém chybového softwaru stával stále více zřetelným. Stejně tak přibývalo i snah tyto chyby zneužít. [2] 2 Access control labels must be associated with objects. [3] 3 Audit information must be selectively kept and protected so that actions affecting security can be traced to the responsible party. [3] 4 The trusted mechanisms that enforce these basic requirements must be continuously protected against tampering and/or unauthorized changes. [3] 5 Mandatory security 3

12 2 Řízení přístupu 2 Řízení přístupu Řízení přístupu lze obecně chápat jako rozhodování o tom, jaké subjekty smí k danému objektu přistupovat. Řízení přístupu vychází z konceptu referenčního monitoru, 6 které označuje pasivní zdroje operačního systému jako objekty a aktivní zdroje jako subjekty. Objektem je tedy například soubor, subjektem pak běžící proces. Mechanizmus referenčního monitoru pak rozhoduje o přidělení či nepřidělení přístupu danému subjektu k určitému objektu. [2] Podle [4] jde o omezení přístupu ke zdrojům informačního systému pouze na autorizované uživatele, programy, procesy či systémy. Toto omezení přístupu může být řešeno metodami založenými na kvalifikacích 7 nebo na seznamech pro řízení přístupu. 8 [5] Jednotlivé metody řízení přístupu se rozlišují především podle toho, zda jsou diskrétní (volitelné), či povinné. Reálné systémy mohou implementovat víc způsobů řízení přístupu. 2.1 Diskrétní řízení přístupu (DAC) Diskrétním řízením přístupu se rozumí takový způsob omezení přístupu k objektům, který je založený na znalosti identity uživatele (případně i skupiny) a tajné informace pro přístup k objektu. Diskrétnost v tomto případně znamená možnost oprávněného subjektu tato oprávnění přímo či nepřímo předat dalšímu subjektu. [4] Při nasazení v operačním systému nemusí diskrétní řízení přístupu přesně odpovídat výše uvedené definici. Běžně se k diskrétnímu řízení přístupu přidává i prvek vlastníka, který kontroluje udělování přístupových práv. [6] Někdy se také přistupuje k diskrétnímu řízení přístupu pomocí obecnější definice. Diskrétní politikou se pak tedy rozumí taková politika, kde se na tvorbě jejích pravidel či přidělování bezpečnostních atributů podílí přímo běžný uživatel. [1] Diskrétní řízení přístupu je v současnosti implementováno ve většině nejrozšířenějších operačních systémů. Procesy běžící v takovém systému mají tedy stejná oprávnění jako uživatel, který je spustil. Rizikovost této situace je tedy do určité míry ovlivněna návyky uživatele (například tím, jaké procesy spouští pod rootem), přesto je ale v případě kompromitace procesu zranitelná oblast vskutku velká. Problém s diskrétním řízením přístupu spočívá v tom, že staví na principech uživatele, který udělí přístup jinému uživateli, jemuž důvěřuje, ke svému souboru. Ve skutečnosti ale k danému souboru nepřistupuje uživatel přímo, ale prostřednictvím nějakého softwaru. To, že tento software obsahuje chyby, je nesporné. Stejně tak pokud má tedy k danému souboru přístup software, tak k němu má přístup i škodlivý software. Diskrétní řízení přístupu tedy selhává v rozlišení mezi lidským uživatelem počítače a programy, které uživatele zastupují. [2] 6 Reference Monitor Concept 7 Capabilities, Capability-based security 8 ACL, Access Control list 4

13 2 Řízení přístupu Diskrétní řízení přístupu v Linuxu Linux používá pro subjekty identifikátory takzvaného skutečného 9 a efektivního 10 uživatele a skupiny. Skutečný uživatel je ten, který proces spustil, efektivní je ten, jehož práva proces používá. Obvykle jsou pro proces oba dva stejní, v případě procesu se SUID bitem je efektivní uživatel vlastník spustitelného souboru, který už nemusí být totožný s uživatelem, jenž jej spustil. Přiřazení identifikátorů je chráněno kernelem a zajišťováno procesy jako login a setuid. [2] U objektů existuje v inodě souboru skupina přístupových bitů spolu s identifikátory vlastníka a skupiny. Přístupové bity povolují čtení, zápis a spuštění souboru pro vlastníka, členy skupiny a všechny ostatní. [2] Pro případ důvěryhodných aplikací existuje SUID bit, který mění efektivního uživatele na vlastníka, obvykle roota, jehož práva potřebuje k vykonání důvěřované změny (například změny hesla uživatele). Taková aplikace pak získává plná přístupová práva k celému systému, což přináší velká bezpečnostní rizika související s nevyhnutelnou existencí nepředvídané chyby. [2] 2.2 Povinné řízení přístupu (MAC) Povinným řízením přístupu se chápe takový způsob omezení přístupu k objektům, který je založený na citlivosti informace obsažené v objektu, a formální autorizaci subjektu, která mu umožňuje přistupovat k takto citlivé informaci. [4] Povinné řízení přístupu je ze své definice i vzhledem ke svému vývoji propojené s MLS. 11 MLS je pro běžné nasazení přeci jen poněkud striktní, proto se někdy přistupuje k obecnější definici. Povinným řízením přístupu se pak chápe takové omezení přístupu, které je založené na bezpečnostní politice, jejíž logiku i přidělení bezpečnostních atributů spravuje bezpečnostní administrátor. [1] Subjekty i objekty v tomto systému mají přiřazeny množinu bezpečnostních atributů. V okamžiku, kdy se subjekt pokouší přistoupit k objektu, dojde na základě bezpečnostních pravidel (tzv. politiky), která vynucuje kernel operačního systému, k prozkoumání těchto atributů a následnému rozhodnutí, zda udělit požadovaný přístup. [7] Politika v systému s povinným řízením přístupu je ve správě bezpečnostního administrátora, který ji jediný může upravovat. Uživatelé tedy nemají možnost předávat svá práva dál. Bezpečnostním administrátorem nasazená politika je tak principiálně vynutitelná pro všechny uživatele a to i v rozsahu celé organizace. [7] V systému s povinným řízením přístupu musí existovat aplikace, které vyžadují zvláštní privilegia, aby mohly vykonávat funkce ovlivňující bezpečnost systému. Protože tyto privilegované aplikace mohou představovat pro systém bezpečnostní hrozbu, aplikuje se na ně často princip minimálních privilegií. Příkladem mechanizmu, který slouží k vynucování minimálních privilegií je type enforcement. 12 [1] Povinné řízení přístupu lze využít k uzavření jednotlivých aplikací do jedinečných bezpečnostních domén, které jsou navzájem od sebe odděleny. Kompromitace takto uzavřené aplikace pak může vést pouze ke kompromitaci její domény, zbytek systému zůstává chráněný. Tato výhoda zůstává patrnou i na 9 Real user 10 Effective user 11 Viz sekce MLS 12 Viz sekce Type Enforcement 5

14 3 SELinux jako způsob realizace bezpečnosti běžných systémech, kde je pouze jeden uživatel vystupující jak ve své roli uživatele, tak v roli bezpečnostního administrátora. V takovém případě může chránit systém před kompromitací škodlivým kódem, ať už se jedná přímo o malware, nebo jen o chybně naprogramovanou aplikaci. [1] Příkladem současných implementací povinného řízení přístupu může být: [7] NSA SELinux, který je součástí Linuxu 2.6 a vyššího. Novell AppArmor, který se používá v opensuse 13 a Ubuntu. 14 Mandatory Integrity Control, který je součástí Windows od verze Vista a Windows Server od verze TrustedBSD, který je dostupný pro FreeBSD 15 od verze 5.0. Trusted Solaris Tyto implementace se liší jak podporovanými platformami, tak i svými vlastnostmi a především svou robustností. 2.3 Řízení přístupu založené na rolích (RBAC) Řízení přístupu založené na rolích přiřazuje jednotlivým uživatelům systému role. Tyto role mohou například odpovídat funkcím těchto uživatelů v organizaci. Práva pro vykonání určitých operací se pak přiřazují jednotlivým rolím, nikoliv přímo uživatelům. [8] Tento přístup je alternativou k diskrétnímu a povinnému řízení přístupu, přičemž může obě dvě alternativy simulovat. Pomocí povinného řízení přístupu je pak možné vytvořit řízení přístupu založené na rolích. [8] Vzhledem k použití rolí je snazší spravovat uživatelské účty a jim přidělená práva. Tato práva se zpravidla nevztahují k jednotlivým souborům v systému, ale spíše ke specifickým operacím, které mají pro organizaci nějaký význam. [8] 3 SELinux jako způsob realizace bezpečnosti SELinux, plným názvem Security Enhanced Linux, je technologie sloužící k zabezpečení počítačových systémů, která má za sebou kolem čtyřiceti let výzkumu na poli bezpečnosti operačních systémů. Přináší mocný a flexibilní mechanizmus povinného řízení přístupu zakomponovaný do široce dostupného operačního systému. [2] Jak již bylo zmíněno v sekci 1 Potřeba bezpečnosti, software, který používáme, obsahuje chyby a sítě, které propojují počítače, jsou nebezpečným prostředím. SELinux dokáže ochránit systém jak před vnějším útokem, tak před chybně napsanou aplikací. Jeví se tedy jako vhodné řešení této situace. Zároveň bylo poznamenáno, že bezpečnost systému se musí řešit na úrovni operačního systému, nikoliv až na úrovni vlastní aplikace. I toto SELinux, který je zakomponovaný do jádra operačního systému, řeší. 13 Více viz domovská stránka projektu: 14 Více viz domovská stránka projektu: 15 Více viz domovská stránka projektu: 6

15 3 SELinux jako způsob realizace bezpečnosti Cílem projektu je vytvořit bezpečnější počítačový systém. Tuto situaci pak udržet a to hlavně v oblasti široce dostupných operačních systémů. Konkrétně SELinux nabízí type enforcement spolu s druhem řízení přístupu založeného na rolích a volitelnou tradiční víceúrovňovou bezpečnost. Jednotlivé mechanizmy nabízené SELinuxem fungují jako nadstavby nad tradičním diskrétním přístupem. K získání přístupu musí tedy být splněny požadavky všech použitých mechanizmů pro řízení přístupu. [2] 3.1 Vývoj SELinuxu SELinux vychází z výzkumů bezpečných systémů v osmdesátých letech dvacátého století. Konkrétně šlo o projekt LOCK přinášející type enforcement 16 a projekt Trusted Mach přinášející zakomponování víceúrovňové bezpečnosti 17 do jádra. Tyto projekty se sloučily do projektu DTMach, kterého se účastnila americká NSA. Výstupem jejího výzkumu byla nová bezpečnostní architektura označená jako Flask, která přinesla flexibilnější a dynamickou verzi mechanizmu type enforcement. [2] NSA dále rozpoznala nutnost vystavit vzniklou bezpečnostní architekturu širší komunitě a proto začalo v roce 1999 implementovat Flask do Linuxového kernelu. Koncem roku 2000 došlo k prvnímu veřejnému vydání ve formě jaderných patchů s názvem SELinux. S rostoucím zájmem o SELinux došlo ke vzniku projektu LSM, 18 jehož cílem bylo vytvořit flexibilní framework pro Linuxový kernel, který by umožnil využití různých bezpečnostních rozšíření. LSM byl zařazen do jádra 2.6 následovaný v roce 2003 i SELinuxem tentokrát ve formě LSM jaderného modulu. [2] Po začlenění do jádra začaly distribuce do různé míry používat SELinux. Největší přínos má na tomto poli společnost Red Hat, která SELinux začlenila do své komunitní distribuce Fedora Core. 19 Spolu s NSA a komunitou se pak podílela na vytvoření nástrojů pro uživatelský prostor a dalším začlení do distribuce určené pro široké nasazení. Toto úsilí vyvrcholilo vydáním Red Hat Linux Enterprise 4 20 v roce 2005, který měl ve výchozí instalaci plně povolen SELinux. [2] V současné době probíhá vývoj SELinuxu a spjatých projektů na několika místech. Jaderný kód je spravován komunitou v rámci vývoje jádra. 21 Nástroje uživatelského prostoru (projekt SELinux Userspace) 22 a referenční politiku (projekt SELinux Refpolicy) 23 vyvíjí komunita zaštítěná firmou Tresys Technology. 3.2 Linux Security Modules (LSM) Linux Security Modules je projekt, který přidává obecný framework pro řízení přístupu do Linuxového kernelu. Framework je dostupný pod licencí GPL a je součástí jádra od verze 2.6. [9, 10] 16 Viz sekce Type Enforcement 17 Viz sekce Víceúrovňová bezpečnost 18 Viz sekce 3.2 LSM 19 Více viz domovská stránka projektu: 20 Distribuce Red Hat Linux Enterprise se také někdy označuje jako RHEL 21 Více viz domovská stránka: 22 Více viz domovská stránka: 23 Více viz domovská stránka: 7

16 3 SELinux jako způsob realizace bezpečnosti Idea Linux Security Modules Frameworku spočívá ve vložení jaderného modulu, který upřesní výchozí diskrétní řízení přístupu, do Linuxového jádra. [2] Cílem projektu bylo vytvořit skutečně obecný framework, který nebude závislý na zvoleném bezpečnostním modelu a zároveň přinese minimum zásahů do jádra systému. Výsledkem je přidání systémového volání pro LSM v okamžiku, kdy je povolen přístup standardními kontrolními mechanizmy kernelu, zejména diskrétním řízením přístupu. Na základě odpovědi LSM, zda je takovýto přístup v pořádku či ne, pak dojde k finálními povolení, nebo zamítnutí přístupu. [9] Výsledkem takové implementace jsou zanedbatelné dopady na výkonnost systému v reálném použití a pouze minimální zhruba pětiprocentní zpomalení v syntetických testech. [9] Linux Security Modules Framework byl vyvíjen, jako rámec potřebný pro začlenění SELinuxu, o kterém se předpokládalo, že nebude jediným možným řešením bezpečného řízení přístupu v Linuxu. Přesto však byl velkou část své doby existence používán především SELinuxem, a proto jsou i jeho funkce SELinuxu nejvíce přizpůsobeny. [10] Ačkoliv se situace s využitím LSM jiným projekty neustále zlepšuje, tak z pohledu některých specifičtějších bezpečnostních projektů zůstávají v LSM některé nedostatky v implementaci. V současné době není zcela uspokojivě řešeno využívání více různých bezpečnostních modulů současně. [10] SELinux byl po vzniku LSM upraven do podoby bezpečnostního modulu, který je s LSM kompatibilní. Zjednodušeně řečeno tento modul obsahuje část bezpečnostního serveru, která se stará o vlastní vyhodnocování politiky. Prostřednictvím další části, SELinuxového systému souborů, je možné měnit některá nastavení a zjišťovat stav SELinuxu. Pokud je modul SELinuxu dotázán na povolení přístupu, konzultuje nejprve vlastní vyrovnávací paměť. Do té totiž bezpečnostní server ukládá svá předchozí rozhodnutí. [2] 3.3 Prvky SELinuxu V této sekci následuje výčet některých důležitých prvků a principů, na kterých je SELinux založen, případně se kterými pracuje Bezpečnostní kontext Řízení přístupu v operačních systémech spoléhá na přiřazení přístupových atributů jednotlivým subjektům a objektům. SELinux nazývá tyto atributy bezpečnostní kontext. V SELinux může mít každý objekt či subjekt pouze jeden bezpečnostní kontext, který se však skládá z více částí. Minimálně jde o trojici názvů pro uživatele, roli a typ, ke kterým může přibýt označení úrovně citlivosti, případně označení jedné či více kategorií. 24 [2] Základní kontext může vypadat například takto: user_u:object_r:user_home_t V takovém případě user u označuje SELinux uživatele (konkrétně jde o výchozího neprivilegovaného uživatele), object r určuje roli (jde tedy o objekt například soubor) a user home t znamená typ (ze kterého lze vyvozovat, že se nachází v domovském adresáři uživatele). 24 Více viz sekce Víceúrovňová bezpečnost (MLS) a Multi-category Security (MCS) 8

17 3 SELinux jako způsob realizace bezpečnosti Názvy identifikátorů určuje tvůrce politiky a je možné mít jeden název jak pro typ, tak i roli či uživatele, ačkoliv se toto kvůli přehlednosti nedoporučuje. V praxi se dodržuje konvence, která přidává za označení SELinux uživatele u, za označení role r a za označení typu t. [2] SELinux používá k rozhodování o udělení přístupu bezpečnostní kontext subjektu a objektu. Reálně jde především o identifikátor typu. [2] Vzhledem k používání type enforcement, 25 mají SELinux uživatelé a role pro objekt mizivý vliv na udělení přístupu. U subjektů rozhoduje SELinux uživatel a role o asociaci povolených typů pro Linuxové uživatele. [2] SELinux uživatel a Linuxový uživatel jsou na sobě zcela nezávislé identifikátory, jejichž jména mohou být shodná. Jakákoliv souvislost ale musí být explicitně určena mimo oblast vynucovanou SELinux politikou. Nastavení se provádí v konfiguračních souborech v adresáři /etc/selinux/refpolicy/ users/. [2] Příklad pokročilého kontextu, který obsahuje i úrovně citlivosti a kategorie následuje: user_u:object_r:user_home_t:s0:c24.c25 Přidané označení úrovně citlivosti s0 říká, že jde o data nejméně citlivá, která dále spadají do kategorie c24 a c25. Pro uživatelskou srozumitelnost budou tyto obecné názvy bezpečnostním administrátorem přeloženy do běžného jazyka, jak zmiňují části Víceúrovňová bezpečnost (MLS) a Multicategory Security (MCS) Type Enforcement (TE) Type enforcement je flexibilní mechanizmus povinného řízení přístupu. Poskytuje robustní povinnou bezpečnost, kterou lze přizpůsobit velkému množství bezpečnostních cílů. Umožňuje řídit přístup na úrovni jednotlivých programů. Type enforcement přiřazuje všem subjektům a objektům takzvaný typ. Aby mohl subjekt přistoupit k objektu, musí být typ toho subjektu autorizován pro přístup k typu daného objektu. [2] Type enforcement stojí na principu minimálních privilegií, 26 který říká, že každá vrstva či modul (například proces, uživatel, či program) smí mít povolený přístup pouze k takovým informacím a zdrojům, které jsou nezbytně nutné pro jeho legitimní účel. 27 V praxi vede použití toho principu k omezení přístupu subjektů jen na ty objekty, které nezbytně potřebují. Toto snižuje riziko poškození systému kompromitovaným subjektem, i riziko samotné kompromitace subjektu. [11] SELinux pak jednotlivým typům přiřazuje konkrétní práva. Tato práva jsou oproti Linuxovým mnohem jemnější. Nevybírá se tedy z pouhého čtení, zápisu a spustitelnosti, ale například i čtení atributů souboru a dalších. [2] Na type enforcement je založen celý SELinux. Všechny dostupné politiky přiřazují typ subjektům i objektům. V případě subjektů se také hovoří o doménách. 28 SELinux nakládá stejně se všemi subjekty či objekty ze stejné domény, 25 Viz sekce Type Enforcement (TE) 26 Principle of least privilege 27 Legitimate purpose 28 Pojem doména a typ jsou však volně zaměnitelné. 9

18 3 SELinux jako způsob realizace bezpečnosti tedy s těmi, které mají stejný typ. To, jak se bude se subjekty a objekty nakládat, určují dva základní typy pravidel a sice přechodová (umožňující změnit doménu, ve které proces běží po splnění podmínek) 29 a přístupová (umožňující procesu přistupovat k prvkům systému). 30 [16] Základní myšlenkou type enforcement je rozdělení celého systému na menší části, takzvaná pískoviště, 31 kde bude mít patřičný proces povolen pouze specifikované a nastavené operace. Protože ale existují komplexní procesy jako třeba init, mohly by být vytvořená pískoviště příliš velká, což by výrazně oslabilo jejich přínos. Z toho důvodu existují přechodová pravidla, která umožní procesu přejít mezi více malými doménami s různými oprávněními vytvořenými namísto jedné velké domény s rozsáhlými oprávněními. [16] Víceúrovňová bezpečnost (MLS) Víceúrovňovou bezpečností se rozumí koncept zpracování informací, jenž jsou rozdílně klasifikované a mají rozdílné kategorie, který současně povoluje přístup uživatelům s různým bezpečnostním prověřením a zakazuje přístup neautorizovaným uživatelům. [4] Víceúrovňová bezpečnost zavádí úroveň citlivosti informací. Uživatel s vyšším bezpečnostním prověřením může přistupovat k citlivějším informacím. Zároveň také může přistoupit k informacím méně citlivým, než je jeho prověření. Citlivý dokument může být po sanaci, 32 tj. očištění o citlivé informace, nasdílen uživatelům s menší úrovní prověření. Toto ovšem není jednoduché a záleží na konkrétní implementaci, zda je to možné. [14] Bell-La Padulův model, na kterém jsou většinou implementace víceúrovňové bezpečnosti založeny, zavádí principy no read-up a no write-down, tedy striktně zakazuje čtení informací s vyšší citlivostí stejně jako striktně zakazuje zapisovat informace s nižší citlivostí, než jaké je prověření uživatele. [13] V SELinuxu se implementuje obvykle šestnáct úrovní citlivosti, obecně označených jako s0-s Jako s0 se označují nejméně citlivá data, s15 pak slouží pro data nejcitlivější. Pokud je citlivost přiřazena objektu, pak se chápe jako prověření, u subjektu jde o klasifikaci. [16] Data s jednotlivou úrovní citlivosti je dále možné členit do kategorií v rozmezí c0-c1023. Těchto kategorií může být jedné úrovni citlivosti přiřazeno více, nebo také žádná. K prosazení víceúrovňové bezpečnosti se v rámci SELinuxu používají constrains, konkrétně mlsconstrains. 34 [16] Podpora víceúrovňové bezpečnosti v SELinuxu je volitelná. Jí uložená omezení se vyhodnocují po ostatních částech politiky a systémovém diskrétním řízení přístupu. Obecně se považuje za méně důležitý mechanizmus povinné bezpečnosti. [2] 29 Viz sekce Přechodová pravidla 30 Viz sekce Přístupová pravidla 31 Sandbox 32 Sanitization 33 Je na aplikacích uživatelského prostoru či bezpečnostním administrátorovi, aby v nastavení přiřadili obecným názvům úrovně citlivosti a kategorií jejich srozumitelné konkrétní slovní vyjádření. [2] 34 Viz sekce Constrains 10

19 3 SELinux jako způsob realizace bezpečnosti Multi-category Security (MCS) Multi-category Security neboli MCS se rozumí úprava víceúrovňové bezpečnosti, která umožňuje uživateli označkovat soubory nehierarchickými kategoriemi. Z technického hlediska jde o změnu politiky a několik souvisejících změn v uživatelském prostoru a kernelu, které skrývají nevyužité části víceúrovňové bezpečnosti a usnadňují přechod na MCS. [15] MCS vychází z víceúrovňové bezpečnosti a jako taková používá její podporu v SELinuxu. Nepoužívá ale Bell-La Padulův model a všechna data v systému souborů značkuje stejnou citlivostí s0. Díky tomu odpadají problémy spjaté s Bell-La Padulovým modelem, například problém s přenosem informací od uživatele s vyšším prověřením k uživateli s nižším prověřením. [16] MCS tedy reálně používá pouze rozdělení subjektů a objektů do kategorií. Přístup k objektu je povolen pouze těm subjektům, které mají stejnou kategorii jako objekt. MCS se vyhodnocuje až po ostatních řízeních přístupu v systému. [16] 3.4 SELinux pravidla Následuje popis a ukázky některých typů type enforcement pravidel, která se v SELinuxu používají. Další pravidla pak obsahuje část III Bezpečnostní politika pro typovou situaci Přístupová pravidla Jediným způsobem, který v SELinuxu umožňuje povolit přístup subjektů k objektům, jsou přístupová pravidla. Situace je o to komplikovanější, že cílem není povolit veškerý přístup subjektů k objektům, ale pouze ten žádoucí. Jak již bylo zmíněno v sekci Type Enforcement (TE), mělo by se při návrhu pravidel vycházet z principu minimálních privilegií, tudíž by měl tvůrce politiky povolit pouze nezbytně nutný přístup. [2] Příkladem přístupového pravidla může být: allow konqueror_t user_konqueror_home_t : file \ {read getattr write create rename unlink lock}; Subjektu s typem konqueror t se povoluje číst, získávat atributy, zapisovat, vytvářet, přejmenovat, rušit odkazy a zamykat objekt třídy soubor s typem user konqueror home t. Formálně se přístupové pravidlo skládá ze zdrojového a cílového typu či typů, třídy objektu či objektů a množiny práv. [2] Zdrojovým typem je typ přistupujícího subjektu (konqueror t). Cílovým typem je typ přistupovaného objektu (user konqueror home t). Třídou objektu je soubor (file) a množinou práv jsou jednotlivé operace se souborem. Pro celkovou funkčnost je samozřejmě nutné, aby byl přístup povolen jak standardním Linuxovým diskrétním řízením přístupu tak i SELinux přístupovým pravidlem. [2] Přechodová pravidla Problém doménového přechodu spočívá v nutnosti zajistit, že pouze určité pověřené programy budou moci přistupovat k určitým oprávněným doménám. Zá- 11

20 3 SELinux jako způsob realizace bezpečnosti roveň musí být tento proces přechodu zajištěn před zneužitím. Situace a opodstatnění existence doménového přechodu je analogická situaci se SUID bitem v klasickém Linuxu, jak byla nastíněna v sekci Diskrétní řízení přístupu v Linuxu. [2] Oproti přístupovým pravidlům se přechodové pravidlo skládá z několika dílčích pravidel, která dohromady umožňují výskyt doménového přechodu: [2] Nová doména procesu má oprávnění přístupového bodu 35 k doméně spustitelného souboru. Současná doména procesu musí mít právo na spuštění souboru označeného v předchozím bodě jako přístupový bod. Současná doména procesu má právo přechodu do nové domény. Příkladem celého přechodového pravidla může být: allow konqueror_t konqueror_exec_t : file entrypoint; allow user_t konqueror_exec_t : file {getattr execute}; allow user_t konqueror_t : process transition; Typ konqueror exec t (spustitelný soubor prohlížeče Konqueror) může vstoupit do domény konqueror t. Subjekt s typem user t smí získávat atributy a spouštět soubor s typem konqueror exec t. A konečně subjekt s typem user t smí přejít do domény konqueror t. Ve výchozí situaci je doménový přechod možný, nikoliv nutný a uživatel si tedy musí o přechod požádat. Toto je v mnoha případech nepraktické (viz příklad s prohlížečem). Z toho důvodu se přidává ještě takzvané výchozí přechodové pravidlo, které je vykonáno pokud uživatel neurčí jinak. [2] Výchozí přechodové pravidlo může vypadat následovně: type_transition user_t konqueror_exec_t : \ process konqueror_t; Typ user t přejde ve výchozím stavu prostřednictvím typu spustitelného souboru konqueror exec t do domény konqueror t Constrains Constrains pravidla nadále zpřísňují ostatní SELinuxová pravidla. SELinux je implementuje pomocí newerallow pravidel, jejich konstrukce odpovídá běžným if-then-else výrazům. Rozhodování probíhá na základě vztahů ve dvojici zdrojového a cílového SELinux uživatele, role, typu či jejich atributu. [16] Účelem constrains pravidel je prosazení globálních pravidel a omezení pro určitá práva bez ohledu na přístupová práva, která jsou součástí politiky. Constrains se vyhodnocují před finálním udělením přístupu v rámci bezpečnostního serveru. [2] Využití constrains pravidel spočívá v provedení pokročilých kontrol, které udrží konzistenci politiky. Je tak možné například zamezit procesu, aby přešel do typu, který není určený pro proces, či naopak, aby byl souboru přiřazen typ, který není určený pro soubor. [16] Příkladem constrains pravidla může být následující, které bylo přejato z [2]: 35 Entrypoint 12

Více úrovňové informační systémy a jejich certifikace podle zákona č.412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více úrovňové informační systémy a jejich certifikace podle zákona č.412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Více úrovňové informační systémy a jejich certifikace podle zákona č.412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických

Více

Jak efektivně ochránit Informix?

Jak efektivně ochránit Informix? Jak efektivně ochránit Informix? Jan Musil jan_musil@cz.ibm.com Informix CEE Technical Sales Information Management Jsou Vaše data chráněna proti zneužití? 2 Ano, pokud... 3 Nepoužitelné Steve Mandel,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka www.rexcontrols.cz www.contlab.eu www.pidlab.com Ovladač systému REX pro 1-Wire (modul OwsDrv) Uživatelská příručka REX Controls s.r.o. Verze 2.10.7 (revize 2) Plzeň 16.12.2015 Obsah 1 Ovladač OwsDrv a

Více

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. KOŘENOVÝ ADRESÁŘ kořen = root tak se mu říká Ve skutečnosti se jmenuje / (lomítko, slash). Vše ostatní je v ubuntu

Více

Linuxové distribuce. Michal Dočekal

Linuxové distribuce. Michal Dočekal Linuxové distribuce Michal Dočekal 2011 Právní doložka Právní doložka autor není právník autor neručí za pravdivost uvedených informací autor neručí za jakékoliv případné škody způsobené uvedenými informaci

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian

konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian 02 konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian Kernighan v r. 1973 přepsán do jazyka C Psát programy,

Více

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to uživatelské a skupinové účty a jak jsou ve Windows 7 spravovány. Vyzkoušíte optimalizaci

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d

Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d Každá skupina má k dispozici jedno sdílené připojení, prostřednictvím kterého se může vzdáleně připojit do učebny 39d a pracovat na svých semestrálních projektech

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s.

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s. Novell Identity Management Jaromír Látal Datron, a.s. 19.4.2012 1 Identity management základní vlastnosti Jednoduché a rychlé poskytování uživatelských účtů Samoobslužné funkce pro uživatele Snadný návrh

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

Instalace Debianu pomocí debootstrap

Instalace Debianu pomocí debootstrap Instalace Debianu pomocí debootstrap Petr Krčmář 8. listopadu 2015 Uvedené dílo (s výjimkou obrázků) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko. Petr Krčmář (Root.cz, vpsfree.cz) Instalace

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23 Obsah Úvodem 9 Typografické konvence.............................. 10 Změny oproti předchozí verzi Mandriva Linuxu.................. 11 Informace o aktualizaci z verze 2006....................... 17 Poděkování....................................

Více

Tomáš Borland Valenta

Tomáš Borland Valenta Architektura GNU/Linuxu Tomáš Borland Valenta Přehled stavebních prvků operačního systému GNU/Linux aneb od základů až po okna... Základní rozdělení Hardware Software Hardware Základní deska CPU Paměť

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Penetrační test & bezpečnostní audit: Co mají společného? V čem se liší?

Penetrační test & bezpečnostní audit: Co mají společného? V čem se liší? Penetrační test & bezpečnostní audit: Co mají společného? V čem se liší? Karel Miko, CISA (miko@dcit.cz) DCIT, s.r.o (www.dcit.cz) Nadpis Penetrační test i bezpečnostní audit hodnotí bezpečnost předmětu

Více

modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com

modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com 1 Nevýhody uzavřených navigací nemožnost modifikovat funkcionalitu co když výrobce přestane podporovat

Více

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích 2 Money Dnes Publisher Uživatelská příručka Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích Tento step-by-step manuál vás provede korektním nastavením ovladače Money Dnes Publisher pomocí přiloženého

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Implementace systémů HIPS: ve znamení 64bitových platforem. Martin Dráb martin.drab@email.cz

Implementace systémů HIPS: ve znamení 64bitových platforem. Martin Dráb martin.drab@email.cz Implementace systémů HIPS: ve znamení 64bitových platforem Martin Dráb martin.drab@email.cz HIPS: základní definice Majoritně používané operační systémy disponují bezpečnostními modely, které dovolují

Více

Linux CryptoFS. Petr Novický

Linux CryptoFS. Petr Novický <P.Novicky@sh.cvut.cz> Linux CryptoFS Petr Novický Osnova přednášky Loop-AES Úvod Příprava, kompilace, instalace Použití Diskový oddíl Soubor Závěr Diskový oddíl s použitím semínka Loop-AES (úvod) - šifrovaný

Více

INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS

INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS Pro správnou funkčnost ProID+ je třeba na daný počítač instalovat ovládací software ProID+. Instalace ovládacího software ProID+ se provádí pomocí instalačního balíčku.

Více

Správa verzí souborů na cvičení

Správa verzí souborů na cvičení Správa verzí souborů na cvičení Úvod do problematiky, metodické pokyny Karel Šimerda Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky 1. února 2010 Karel Šimerda (KST, FEI) IOOP/INPSW 1. února

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.2.1 Linux seznámení UBUNTU Obor: Elektromechanik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

ICZ - Sekce Bezpečnost

ICZ - Sekce Bezpečnost ICZ - Sekce Bezpečnost Petr Řehoř, ICZ a.s. 31. října 2013 1 Agenda Sekce Bezpečnost Důvěryhodná výpočetní základna bezpečnost sítí Microsoft Windows ICZ Protect Boot ochrana dat při ztrátě nebo odcizení

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy Operační systémy 1 Přednáška číslo 11 3. 5. 2010 Souborové systémy Dělení dle bezpečnosti Souborové systémy s okamžitým zápisem pouze jeden druh operace a další musí čekat. Data se nemohou ztratit, ale

Více

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky ISOSY. 2010 Matěj Trakal

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky ISOSY. 2010 Matěj Trakal Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky ISOSY 2010 Matěj Trakal Obsah 1 4. přednáška 2 1.1 Práva................................. 2 1.1.1 Obecné informace....................... 2 1.1.2

Více

Vývoj software pro Linuxové distribuce. Installfest Praha, 7.3.2010

Vývoj software pro Linuxové distribuce. Installfest Praha, 7.3.2010 Vývoj software pro Linuxové Installfest Praha, 7.3.2010 Úvod Dan Horák vývojář Fedora člen Fedora Engineering Steering Comitee (pro F-11 a F-12) zaměstnán u Red Hat Czech Copyright

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals Srovnání desktopových OS a NOSs workstation síťové OS (NOSs) jednouživatelské jednoúlohové bez vzdáleného přístupu místní přístup k souborům poskytují a zpřístupňují

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Angličtina program k procvičování slovní zásoby

Angličtina program k procvičování slovní zásoby Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Angličtina program k procvičování slovní zásoby Kamil Hanus Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních

Více

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA Vážený zákazníku, máte k dispozici médium, s jehož pomocí můžete na svém systému zprovoznit funkce čipové karty ProID+. Pro správnou funkčnost

Více

2.2 Acronis True Image 19

2.2 Acronis True Image 19 Obsah Kniha první Acronis True Image 9.0 1. Úvod 15 1.1 Co je Acronis True Image? 15 1.2 Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? 15 1.3 Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových

Více

INSTALACE SW V GNU/LINUXU

INSTALACE SW V GNU/LINUXU INSTALACE SW V GNU/LINUXU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Instalace SW v GNU/Linuxu Autor Martin Šimůnek

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 FORTANNS manuál Vojtěch Havlíček havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 1 Úvod Program FORTANNS je software určený k modelování časových řad. Kód programu má 1800 řádek a je napsán v programovacím jazyku

Více

Téma 1: Práce s Desktop. Téma 1: Práce s Desktop

Téma 1: Práce s Desktop. Téma 1: Práce s Desktop Téma 1: Práce s Desktop 1 Teoretické znalosti V této kapitole zjistíte, co skrývají pojmy jako Desktop, GNOME, KDE, Metacity Window Manager, Nautilus a Konqueror. Desktop neboli pracovní plocha patří mezi

Více

Téma 11: Instalace a práva programů. Téma 11: Instalace a práva programů

Téma 11: Instalace a práva programů. Téma 11: Instalace a práva programů Téma 11: Instalace a práva programů 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se podíváte na instalaci a obecnou práci s programy včetně výběru výchozích programů pro příslušné typy souborů, apod. Správci

Více

Jak funguje GNU/Linux

Jak funguje GNU/Linux Jak funguje GNU/Linux Úvod do operačního systému a filozofie Jiří Jánský SUT SH 12.10.1010 GNU/Linux I. Proč Linux používájí geekové Za více námahy více muziky Příklad s přepsáním titulků Svobody Open

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence 1 Správce licencí Programy IDEA jsou chráněny proti neoprávněnému použití. Pro běh programu je vyžadována platná licence. Upozornění: Lokální licence na pracovní stanici a síťová licence Eleckey jsou softwarové

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek = Velmi malé jádro = implementuje jen vybrané základní mechanismy: = virtuální paměť; = plánování vláken; = obsluha výjimek; = zasílání

Více

Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II. Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II

Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II. Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si ukážeme, jak pracovat s místními uživatelskými účty a skupinami pomocí nástroje Správa počítače. Vyzkoušíte

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.07 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 07- Síťové služby servery a klienty a úvod do souborového serveru DUM naučí žáky spouštět, diagnostikovat a konfigurovat

Více

INSTALACE ČTEČKY ČIPOVÝCH KARET GEMALTO IDBRIDGE CT30 A K30

INSTALACE ČTEČKY ČIPOVÝCH KARET GEMALTO IDBRIDGE CT30 A K30 INSTALACE ČTEČKY ČIPOVÝCH KARET GEMALTO IDBRIDGE CT30 A K30 Pro správnou funkčnost ProID+ je třeba mít k počítači připojenou čtečku čipových karet a ve čtečce vloženou kartu. S ProID+ jsou běžně dodávané

Více

Penetrační testování

Penetrační testování Penetrační testování Michal Zeman Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA Školní rok: 2008-09 Abstrakt Práce se zabývá testováním zranitelnosti informačních systémů. Tyto systémy se dnes velmi rozšiřují a často

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno

Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Petr Hron, S.ICZ a.s. 2014 1 Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Identifikace problému Co je k tomu potřeba Bezpečný vzdálený přístup Bezpečnostní architektura

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat

Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat Vojtěch Ouška ouskav1@fel.cvut.cz 19. června 2006 Vojtěch Ouška Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat - 1 /15 Co je to SyVyKod? SyVyKod = Systém

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362

Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362 Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362 Stránka 1 z 21 Obsah 1. Co je systém HELPdesk?... 2 2. Možnosti využití systému HELPdesk:... 2 3.

Více

Instalace Active Directory

Instalace Active Directory Instalace Active Directory Proces implementace Active Directory se sestává z několika kroků. Před vlastní instalací je zapotřebí zvážit mnoho faktorů. Špatně navržená struktura Active Directory způsobí

Více

Porovnání instalací linuxových distribucí Fedora x Debian Administrace počítačových sítí (2010/2011)

Porovnání instalací linuxových distribucí Fedora x Debian Administrace počítačových sítí (2010/2011) Porovnání instalací linuxových distribucí Fedora x Debian Administrace počítačových sítí (2010/2011) 1 Zadání Zkusit zinstalovat dvě různé distribuce včetně Xwindows a serveru Apache, porovnat a popsat

Více

SMTPServer - Příručka

SMTPServer - Příručka Obsah Požadavky na systém... 2 Použití... 2 Proč vlastní SMTPServer... 2 Koncepce tohoto SMTPServeru... 2 Instalace SMTPServeru... 2 Odinstalování SMTPServeru... 6 Jak tento SMTPServer pracuje... 7 Stavy

Více

Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark

Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark Ladislav Sirový Ing. Ladislav Beránek, Csc. Školní rok: 2008-2009 Abstrakt Analýza sítí se zabývá sledováním a vyhodnocováním provozu počítačových

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Bezpečnostní témata spojená se Zákonem o kybernetické bezpečnosti

Bezpečnostní témata spojená se Zákonem o kybernetické bezpečnosti Bezpečnostní témata spojená se Zákonem o kybernetické bezpečnosti Ing. Jiří Slabý, Ph.D. Business Solution Architect IBM 1 2014 IBM Corporation Zákon je zákon Národní bezpečnostní úřad vypracoval k návrhu

Více

Operační systém GNU/Linux

Operační systém GNU/Linux Operační systém GNU/Linux Operační systém - obecně:...základní softwarové vybavení počítače, které se stará o správu systémových zdrojů OS není primárně charakterizován tím jak vypadá (uživatelské rozhraní),

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Strana 2 Versiondog 3.1.0 Nová verze systému Versiondog 3.1.0 přináší oproti předchozí verzi 3.0.3 celou řadu nových funkčností. Zásadní změnou

Více

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě.

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Software programové vybavení. 1. část

Software programové vybavení. 1. část Software programové vybavení 1. část Software Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na programy, tak na data Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) Je-li přítomen procesor, musí být i

Více

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického počítače...2 Výběr aplikace na virtualizaci počítače...2

Více

Windows a Linux. Přednáška číslo 7

Windows a Linux. Přednáška číslo 7 Windows a Linux Přednáška číslo 7 Vztah Windows a Linuxu Převod souborů Konverze Diakritika Připojení disků Aktuální počítač Vzdálený počítač Konverze souborů MS Office vs. OpenOffice.org problémy Kódování

Více