SELinux. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Katedra informačního a znalostního inženýrství Obor aplikovaná informatika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SELinux. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Katedra informačního a znalostního inženýrství Obor aplikovaná informatika"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačního a znalostního inženýrství Obor aplikovaná informatika Bakalářská práce SELinux Vypracoval: Ondřej Vadinský Vedoucí práce: RNDr. Radomír Palovský Praha, jaro 2009

2 Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem vypracoval samostatně bakalářskou práci na téma SELinux. Použitou literaturu a další podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. V Praze dne 3. května podpis

4

5 Abstrakt Cílem této práce je popsat principy, na kterých je založena technologie SELinuxu. Práce dále zkoumá a hodnotí podporu SELinuxu v několika distribucích. Toto se pak uplatňuje při tvorbě bezpečnostní politiky pro vybraný program. Při popisu základních principů SELinuxu práce čerpá informace z dostupných zdrojů. Pro získání informací o úrovni podpory SELinuxu ve vybraných distribucích dochází k instalaci těchto distribucí a SELinuxu v nich. Následně se pak hodnotí míra uživatelské přívětivosti nabízeného řešení. K sepsání bezpečnostní politiky dochází po analýze situace a stanovení bezpečnostních cílů. Přínosem práce je především vytvoření bezpečnostní politiky pro typovou situaci. Kromě toho práce přináší studii podpory SELinuxu ve vybraných distribucích na základě praktických zkušeností a ukazuje kroky potřebné ke zprovoznění SELinuxu. Struktura práce odpovídá jednotlivým cílům. Pro každý cíl je vyčleněna jedna část práce, která se pak dělí podle potřeb daných tímto cílem. Abstract The goal of this thesis is to describe principles of SELinux technology. Thesis examines and comments level of support of SELinux in some Linux distributions. This is than used for building new security policy for chosen program. To describe basic principles of SELinux the thesis draws information out of many available sources. To find out about how much SELinux is supported in chosen distributions, those distributions are installed and tested. After that level of user-friendliness is valued. Policy building is done after situation analysis and specification of security goals. Contribution of the thesis is in the first place a creation of security policy for type situation. In addition to this thesis contains a study of level of SELinux support in chosen distributions based on practical experience and testing. Thesis also shows how to install and set up SELinux. Structure of thesis respects its goal. For each of them there is one part of thesis, which is than structured according given goal.

6 Obsah Úvod 1 I Principy SELinuxu 3 1 Potřeba bezpečnosti 3 2 Řízení přístupu Diskrétní řízení přístupu (DAC) Diskrétní řízení přístupu v Linuxu Povinné řízení přístupu (MAC) Řízení přístupu založené na rolích (RBAC) SELinux jako způsob realizace bezpečnosti Vývoj SELinuxu Linux Security Modules (LSM) Prvky SELinuxu Bezpečnostní kontext Type Enforcement (TE) Víceúrovňová bezpečnost (MLS) Multi-category Security (MCS) SELinux pravidla Přístupová pravidla Přechodová pravidla Constrains Politika Referenční politika II SELinux v distribucích 14 4 SELinux v Arch Linuxu SELinux a Arch Linux Instalace SELinuxu SELinux kernel Referenční politika Přeznačkování systému souborů a spouštění SELinuxu SELinux ve Fedoře SELinux a Fedora SELinux politiky ve Fedoře Cílená politika (Targeted) MLS politika Minimální politika (Minimum) Integrované nástroje pro SELinux Správce SELinuxu (system-config-selinux) Nástroj na generování politik (selinux-polgengui) SETroubleShoot Další aplikace

7 6 SELinux v Ubuntu SELinux a Ubuntu Instalace SELinuxu SELinux napříč distribucemi 21 III Bezpečnostní politika pro typovou situaci 23 8 Tvorba pravidel a použité nástroje 23 9 Zabezpečení aplikací KDE přistupujících k síti Cíle při zabezpečení KDE aplikací Obecný modul pro KDE aplikace Bezpečnostní kontexty SELinux pravidla Rozhraní modulu Modul pro webový prohlížeč Konqueror Bezpečnostní kontexty SELinux pravidla Rozhraní modulu Zhodnocení vytvořené politiky Závěr 30 Seznam zkratek 31 Reference 32 Přílohy 34 I Modul kde.pp 34 I Soubor s kontexty (kde.fc) II Soubor s pravidly (kde.te) III Soubor s rozhraními (kde.if) II Modul konqueror.pp 38 I Soubor s kontexty (konqueror.fc) II Soubor s pravidly (konqueror.te) III Soubor s rozhraními (konqueror.if)

8

9 Úvod Tématem této bakalářské práce je technologie Security Enhanced Linuxu, zkráceně SELinuxu, která přidává podporu povinného řízení přístupu do operačního systému GNU Linux. 1 Výběr tématu ovlivnilo především to, že aktivně používám Linux jako hlavní operační systém a zajímám se o dění okolo svobodného softwaru. Zároveň v dnešním světě internetu a propojených rozsáhlých počítačových sítí je potřeba dbát na zabezpečení těchto počítačů, kterým jsou často svěřena velmi citlivá data, či které se používají k provádění velmi citlivých operací. SELinux se mi tedy jeví jako technologie, pomocí níž je možné dosáhnout zlepšení současné situace na poli počítačové bezpečnosti. Cílem práce je seznámení se s principy, na kterých SELinux stojí a to jak v oblasti teoretické, tak i v oblasti praktické. Po seznámení se s fungováním SELinuxu, pak následuje zkoumání úrovně jeho podpory v jednotlivých Linuxových distribucích. Na toto pak naváže vytvoření bezpečnostní politiky pro vybranou aplikaci a to v duchu oněch obecných principů. Smyslem této práce je také upozornit jak na SELinux, tak na Linux samotný, od čehož si slibuji zvýšení zájmu o oblast počítačové bezpečnosti a alternativních operačních systémů. Pro seznámení se s obecnými principy SELinuxu poslouží především studium literatury a dalších dostupných zdrojů o této problematice. Konkrétní zkušenosti pak nabudeme při zkoušení distribucí s různou úrovní podpory SE- Linuxu. V této části se zaměříme jak na zástupce distribucí, kde vše funguje po výchozí instalaci, tak na zástupce takových distribucí, kde je potřeba absolvovat celý postup přizpůsobení Linuxového systému SELinuxu. Důvodem je především snaha podtrhnout, co všechno instalace SELinuxu obnáší, a také demonstrovat možnost volby, kterou operační systém GNU Linux svým uživatelům nabízí. Na uživateli je pak ponecháno, jakou cestu si vybere s ohledem na své schopnosti. Metoda pro tvorbu vlastní politiky spočívá ve vytvoření základní kostry politiky pomocí dostupných nástrojů. Na toto navazuje proces zkoušení funkčnosti a správnosti této politiky při reálném nasazení a její vylepšování a rozšiřování na základě odhalených nedostatků. Výsledkem by mělo být dosažení stavu relativní kompletnosti a funkčnosti v rámci omezení daných rozsahem této práce. Práce předpokládá od svých čtenářů základní znalosti operačního systému Linux, počítačové bezpečnosti i samotného SELinuxu. Práce v tomto ohledu není příručkou pro práci se SELinuxem, ani jeho manuálovou stránkou. Nevysvětluje tedy například veškeré volby, kterými lze chod SELinuxu ovlivnit, či veškeré úrovně přístupu, které lze v pravidlech nastavit. Zároveň práce nezachází do přílišných technických detailů architektury SELinuxu či jeho implementace. Tyto informace lze dohledat z uváděných zdrojů, ze kterých práce čerpá. U projektů, o kterých práce hovoří, se také uvádí odkaz na jejich domovskou stránku, který se doporučuje zájemci o další informace navštívit. Omezení práce vyplývají především z jejího rozsahu a časového rámce, který byl na její zpracování vyhrazen. Struktura práce odpovídá výše definovaným cílům. V první části práce se rozebírají principy SELinuxu. Pojednává se o rostoucí potřebě bezpečnosti po- 1 Ačkoliv je správný název operačního systému GNU Linux, tato práce se často drží mnohem běžněji používaného názvu Linux. Linux ovšem v užším slova smyslu znamená pouze jádro systému kernel. Linux ve významu celého operačního systému tak rozšiřuje původní pojem. Stejně tak pro samotné jádro systému používá tato práce častěji pojmu kernel, než Linux. 1

10 čítačových systémů, jednotlivých způsobech řízení přístupu v používaných operačních systémech a konečně i samotném SELinuxu a pojmech a technologiích, se kterými pracuje. Ve druhé části práce se zkoumá podpora SELinuxu ve třech zvolených distribucích. Hovoří se jak o distribuci pro pokročilé uživatele, tak o distribucích zaměřených na běžné uživatele, přičemž se bere zřetel i na míru oblíbenosti těchto distribucí. Závěrem této části se práce zmiňuje o dalších distribucích, které SELinux podporují a také hodnotí současný stav podpory SE- Linuxu mezi nimi. Třetí část práce je vyhrazena komentářům k bezpečnostní politice, která byla během tvorby této práce připravena. Samotné zdrojové kódy bezpečnostní politiky jsou pak obsaženy v přílohách. Zdrojové kódy pak obsahují další komentáře i u běžnějších pravidel, které nejsou komentovány samostatně ve třetí části práce. Pro vyšší srozumitelnost používá práce jednotný způsob zvýrazňování textu. Názvy nástrojů a příkazů jsou sázeny písmem s pevnou šířkou (cat). Stejné písmo se používá pro jednotlivé typy v SELinuxu, názvy rozhraní a podobně. Názvy programů a projektů jsou vyznačeny kurzivou (Konqueror). Konečně URL a Linuxové cesty, které se zalamují v řádcích podle specifických pravidel, jsou sázeny skloněným písmem s pevnou šířkou (/home/nik/.kde/share/ apps/konqueror). Zkratky použité v rámci práce jsou vysvětleny v samotném seznamu zkratek. 2

11 1 Potřeba bezpečnosti Část I Principy SELinuxu Tato část práce se zabývá základy, na kterých SELinux staví. Rozvádí potřebu počítačové bezpečnosti a pojednává o způsobech řízení přístupu. Dále pak rozebírá, jak je SELinux implementován a popisuje důležité pojmy a principy, se kterými se v této oblasti setkáváme. 1 Potřeba bezpečnosti Samotná bezpečnost byla definována v několika uznávaných standardech. Například podle [3] musí bezpečný systém spravovat přístup k informacím tak, aby pouze patřičně autorizovaní jedinci, či procesy pracující v jejich zastoupení, mohly číst, zapisovat, vytvářet a mazat tyto informace. Na bezpečný systém jsou pak kladeny požadavky jako nutnost existence explicitní bezpečnostní politiky, označení objektů přístupovými štítky, 2 identifikace všech zúčastněných subjektů, určení zodpovědnosti na základě logování, 3 ověřitelnost implementace a přetrvávající ochrana. 4 Takovéto pojetí bezpečnosti se však neprosadilo mezi hlavním proudem počítačových systémů, jednak vzhledem k náročnosti implementace a jednak vzhledem k tendenci těchto systémů maximálně usnadnit práci svým uživatelům. Toto se však v současnosti mění. V dnešní době počítače stále více pronikají do různých oblastí lidského života. A to i takových, kdy na nich závisí lidské životy a majetek. Postupně roste množství dat, která počítače spravují, stejně jako jejich závažnost. Dalším důležitým činitelem je vysoká míra propojenosti počítačových systémů. Díky tomu je potřeba tato cenná data chránit a důkladně se zabývat otázkou počítačové bezpečnosti, o čemž se hovořilo již v roce [1] Článek varuje před chybným předpokladem, že bezpečnost může být adekvátně zajištěna aplikacemi bez jistých bezpečnostních funkcí operačního systému a navrhuje povinnou bezpečnost 5 jako řešení problému. Dále [1] podtrhuje nutnost nespoléhat se na jediné technické řešení či mechanizmus, protože bezpečnost je komplexní problém. Tento problém je dodnes patrný a to nejen u běžných domácích uživatelů, ale především ve firemním prostředí. Jednotlivé bezpečností technologie nejsou samy o sobě schopny zajistit potřebnou bezpečnost. Od roku 1998 se problém chybového softwaru stával stále více zřetelným. Stejně tak přibývalo i snah tyto chyby zneužít. [2] 2 Access control labels must be associated with objects. [3] 3 Audit information must be selectively kept and protected so that actions affecting security can be traced to the responsible party. [3] 4 The trusted mechanisms that enforce these basic requirements must be continuously protected against tampering and/or unauthorized changes. [3] 5 Mandatory security 3

12 2 Řízení přístupu 2 Řízení přístupu Řízení přístupu lze obecně chápat jako rozhodování o tom, jaké subjekty smí k danému objektu přistupovat. Řízení přístupu vychází z konceptu referenčního monitoru, 6 které označuje pasivní zdroje operačního systému jako objekty a aktivní zdroje jako subjekty. Objektem je tedy například soubor, subjektem pak běžící proces. Mechanizmus referenčního monitoru pak rozhoduje o přidělení či nepřidělení přístupu danému subjektu k určitému objektu. [2] Podle [4] jde o omezení přístupu ke zdrojům informačního systému pouze na autorizované uživatele, programy, procesy či systémy. Toto omezení přístupu může být řešeno metodami založenými na kvalifikacích 7 nebo na seznamech pro řízení přístupu. 8 [5] Jednotlivé metody řízení přístupu se rozlišují především podle toho, zda jsou diskrétní (volitelné), či povinné. Reálné systémy mohou implementovat víc způsobů řízení přístupu. 2.1 Diskrétní řízení přístupu (DAC) Diskrétním řízením přístupu se rozumí takový způsob omezení přístupu k objektům, který je založený na znalosti identity uživatele (případně i skupiny) a tajné informace pro přístup k objektu. Diskrétnost v tomto případně znamená možnost oprávněného subjektu tato oprávnění přímo či nepřímo předat dalšímu subjektu. [4] Při nasazení v operačním systému nemusí diskrétní řízení přístupu přesně odpovídat výše uvedené definici. Běžně se k diskrétnímu řízení přístupu přidává i prvek vlastníka, který kontroluje udělování přístupových práv. [6] Někdy se také přistupuje k diskrétnímu řízení přístupu pomocí obecnější definice. Diskrétní politikou se pak tedy rozumí taková politika, kde se na tvorbě jejích pravidel či přidělování bezpečnostních atributů podílí přímo běžný uživatel. [1] Diskrétní řízení přístupu je v současnosti implementováno ve většině nejrozšířenějších operačních systémů. Procesy běžící v takovém systému mají tedy stejná oprávnění jako uživatel, který je spustil. Rizikovost této situace je tedy do určité míry ovlivněna návyky uživatele (například tím, jaké procesy spouští pod rootem), přesto je ale v případě kompromitace procesu zranitelná oblast vskutku velká. Problém s diskrétním řízením přístupu spočívá v tom, že staví na principech uživatele, který udělí přístup jinému uživateli, jemuž důvěřuje, ke svému souboru. Ve skutečnosti ale k danému souboru nepřistupuje uživatel přímo, ale prostřednictvím nějakého softwaru. To, že tento software obsahuje chyby, je nesporné. Stejně tak pokud má tedy k danému souboru přístup software, tak k němu má přístup i škodlivý software. Diskrétní řízení přístupu tedy selhává v rozlišení mezi lidským uživatelem počítače a programy, které uživatele zastupují. [2] 6 Reference Monitor Concept 7 Capabilities, Capability-based security 8 ACL, Access Control list 4

13 2 Řízení přístupu Diskrétní řízení přístupu v Linuxu Linux používá pro subjekty identifikátory takzvaného skutečného 9 a efektivního 10 uživatele a skupiny. Skutečný uživatel je ten, který proces spustil, efektivní je ten, jehož práva proces používá. Obvykle jsou pro proces oba dva stejní, v případě procesu se SUID bitem je efektivní uživatel vlastník spustitelného souboru, který už nemusí být totožný s uživatelem, jenž jej spustil. Přiřazení identifikátorů je chráněno kernelem a zajišťováno procesy jako login a setuid. [2] U objektů existuje v inodě souboru skupina přístupových bitů spolu s identifikátory vlastníka a skupiny. Přístupové bity povolují čtení, zápis a spuštění souboru pro vlastníka, členy skupiny a všechny ostatní. [2] Pro případ důvěryhodných aplikací existuje SUID bit, který mění efektivního uživatele na vlastníka, obvykle roota, jehož práva potřebuje k vykonání důvěřované změny (například změny hesla uživatele). Taková aplikace pak získává plná přístupová práva k celému systému, což přináší velká bezpečnostní rizika související s nevyhnutelnou existencí nepředvídané chyby. [2] 2.2 Povinné řízení přístupu (MAC) Povinným řízením přístupu se chápe takový způsob omezení přístupu k objektům, který je založený na citlivosti informace obsažené v objektu, a formální autorizaci subjektu, která mu umožňuje přistupovat k takto citlivé informaci. [4] Povinné řízení přístupu je ze své definice i vzhledem ke svému vývoji propojené s MLS. 11 MLS je pro běžné nasazení přeci jen poněkud striktní, proto se někdy přistupuje k obecnější definici. Povinným řízením přístupu se pak chápe takové omezení přístupu, které je založené na bezpečnostní politice, jejíž logiku i přidělení bezpečnostních atributů spravuje bezpečnostní administrátor. [1] Subjekty i objekty v tomto systému mají přiřazeny množinu bezpečnostních atributů. V okamžiku, kdy se subjekt pokouší přistoupit k objektu, dojde na základě bezpečnostních pravidel (tzv. politiky), která vynucuje kernel operačního systému, k prozkoumání těchto atributů a následnému rozhodnutí, zda udělit požadovaný přístup. [7] Politika v systému s povinným řízením přístupu je ve správě bezpečnostního administrátora, který ji jediný může upravovat. Uživatelé tedy nemají možnost předávat svá práva dál. Bezpečnostním administrátorem nasazená politika je tak principiálně vynutitelná pro všechny uživatele a to i v rozsahu celé organizace. [7] V systému s povinným řízením přístupu musí existovat aplikace, které vyžadují zvláštní privilegia, aby mohly vykonávat funkce ovlivňující bezpečnost systému. Protože tyto privilegované aplikace mohou představovat pro systém bezpečnostní hrozbu, aplikuje se na ně často princip minimálních privilegií. Příkladem mechanizmu, který slouží k vynucování minimálních privilegií je type enforcement. 12 [1] Povinné řízení přístupu lze využít k uzavření jednotlivých aplikací do jedinečných bezpečnostních domén, které jsou navzájem od sebe odděleny. Kompromitace takto uzavřené aplikace pak může vést pouze ke kompromitaci její domény, zbytek systému zůstává chráněný. Tato výhoda zůstává patrnou i na 9 Real user 10 Effective user 11 Viz sekce MLS 12 Viz sekce Type Enforcement 5

14 3 SELinux jako způsob realizace bezpečnosti běžných systémech, kde je pouze jeden uživatel vystupující jak ve své roli uživatele, tak v roli bezpečnostního administrátora. V takovém případě může chránit systém před kompromitací škodlivým kódem, ať už se jedná přímo o malware, nebo jen o chybně naprogramovanou aplikaci. [1] Příkladem současných implementací povinného řízení přístupu může být: [7] NSA SELinux, který je součástí Linuxu 2.6 a vyššího. Novell AppArmor, který se používá v opensuse 13 a Ubuntu. 14 Mandatory Integrity Control, který je součástí Windows od verze Vista a Windows Server od verze TrustedBSD, který je dostupný pro FreeBSD 15 od verze 5.0. Trusted Solaris Tyto implementace se liší jak podporovanými platformami, tak i svými vlastnostmi a především svou robustností. 2.3 Řízení přístupu založené na rolích (RBAC) Řízení přístupu založené na rolích přiřazuje jednotlivým uživatelům systému role. Tyto role mohou například odpovídat funkcím těchto uživatelů v organizaci. Práva pro vykonání určitých operací se pak přiřazují jednotlivým rolím, nikoliv přímo uživatelům. [8] Tento přístup je alternativou k diskrétnímu a povinnému řízení přístupu, přičemž může obě dvě alternativy simulovat. Pomocí povinného řízení přístupu je pak možné vytvořit řízení přístupu založené na rolích. [8] Vzhledem k použití rolí je snazší spravovat uživatelské účty a jim přidělená práva. Tato práva se zpravidla nevztahují k jednotlivým souborům v systému, ale spíše ke specifickým operacím, které mají pro organizaci nějaký význam. [8] 3 SELinux jako způsob realizace bezpečnosti SELinux, plným názvem Security Enhanced Linux, je technologie sloužící k zabezpečení počítačových systémů, která má za sebou kolem čtyřiceti let výzkumu na poli bezpečnosti operačních systémů. Přináší mocný a flexibilní mechanizmus povinného řízení přístupu zakomponovaný do široce dostupného operačního systému. [2] Jak již bylo zmíněno v sekci 1 Potřeba bezpečnosti, software, který používáme, obsahuje chyby a sítě, které propojují počítače, jsou nebezpečným prostředím. SELinux dokáže ochránit systém jak před vnějším útokem, tak před chybně napsanou aplikací. Jeví se tedy jako vhodné řešení této situace. Zároveň bylo poznamenáno, že bezpečnost systému se musí řešit na úrovni operačního systému, nikoliv až na úrovni vlastní aplikace. I toto SELinux, který je zakomponovaný do jádra operačního systému, řeší. 13 Více viz domovská stránka projektu: 14 Více viz domovská stránka projektu: 15 Více viz domovská stránka projektu: 6

15 3 SELinux jako způsob realizace bezpečnosti Cílem projektu je vytvořit bezpečnější počítačový systém. Tuto situaci pak udržet a to hlavně v oblasti široce dostupných operačních systémů. Konkrétně SELinux nabízí type enforcement spolu s druhem řízení přístupu založeného na rolích a volitelnou tradiční víceúrovňovou bezpečnost. Jednotlivé mechanizmy nabízené SELinuxem fungují jako nadstavby nad tradičním diskrétním přístupem. K získání přístupu musí tedy být splněny požadavky všech použitých mechanizmů pro řízení přístupu. [2] 3.1 Vývoj SELinuxu SELinux vychází z výzkumů bezpečných systémů v osmdesátých letech dvacátého století. Konkrétně šlo o projekt LOCK přinášející type enforcement 16 a projekt Trusted Mach přinášející zakomponování víceúrovňové bezpečnosti 17 do jádra. Tyto projekty se sloučily do projektu DTMach, kterého se účastnila americká NSA. Výstupem jejího výzkumu byla nová bezpečnostní architektura označená jako Flask, která přinesla flexibilnější a dynamickou verzi mechanizmu type enforcement. [2] NSA dále rozpoznala nutnost vystavit vzniklou bezpečnostní architekturu širší komunitě a proto začalo v roce 1999 implementovat Flask do Linuxového kernelu. Koncem roku 2000 došlo k prvnímu veřejnému vydání ve formě jaderných patchů s názvem SELinux. S rostoucím zájmem o SELinux došlo ke vzniku projektu LSM, 18 jehož cílem bylo vytvořit flexibilní framework pro Linuxový kernel, který by umožnil využití různých bezpečnostních rozšíření. LSM byl zařazen do jádra 2.6 následovaný v roce 2003 i SELinuxem tentokrát ve formě LSM jaderného modulu. [2] Po začlenění do jádra začaly distribuce do různé míry používat SELinux. Největší přínos má na tomto poli společnost Red Hat, která SELinux začlenila do své komunitní distribuce Fedora Core. 19 Spolu s NSA a komunitou se pak podílela na vytvoření nástrojů pro uživatelský prostor a dalším začlení do distribuce určené pro široké nasazení. Toto úsilí vyvrcholilo vydáním Red Hat Linux Enterprise 4 20 v roce 2005, který měl ve výchozí instalaci plně povolen SELinux. [2] V současné době probíhá vývoj SELinuxu a spjatých projektů na několika místech. Jaderný kód je spravován komunitou v rámci vývoje jádra. 21 Nástroje uživatelského prostoru (projekt SELinux Userspace) 22 a referenční politiku (projekt SELinux Refpolicy) 23 vyvíjí komunita zaštítěná firmou Tresys Technology. 3.2 Linux Security Modules (LSM) Linux Security Modules je projekt, který přidává obecný framework pro řízení přístupu do Linuxového kernelu. Framework je dostupný pod licencí GPL a je součástí jádra od verze 2.6. [9, 10] 16 Viz sekce Type Enforcement 17 Viz sekce Víceúrovňová bezpečnost 18 Viz sekce 3.2 LSM 19 Více viz domovská stránka projektu: 20 Distribuce Red Hat Linux Enterprise se také někdy označuje jako RHEL 21 Více viz domovská stránka: 22 Více viz domovská stránka: 23 Více viz domovská stránka: 7

16 3 SELinux jako způsob realizace bezpečnosti Idea Linux Security Modules Frameworku spočívá ve vložení jaderného modulu, který upřesní výchozí diskrétní řízení přístupu, do Linuxového jádra. [2] Cílem projektu bylo vytvořit skutečně obecný framework, který nebude závislý na zvoleném bezpečnostním modelu a zároveň přinese minimum zásahů do jádra systému. Výsledkem je přidání systémového volání pro LSM v okamžiku, kdy je povolen přístup standardními kontrolními mechanizmy kernelu, zejména diskrétním řízením přístupu. Na základě odpovědi LSM, zda je takovýto přístup v pořádku či ne, pak dojde k finálními povolení, nebo zamítnutí přístupu. [9] Výsledkem takové implementace jsou zanedbatelné dopady na výkonnost systému v reálném použití a pouze minimální zhruba pětiprocentní zpomalení v syntetických testech. [9] Linux Security Modules Framework byl vyvíjen, jako rámec potřebný pro začlenění SELinuxu, o kterém se předpokládalo, že nebude jediným možným řešením bezpečného řízení přístupu v Linuxu. Přesto však byl velkou část své doby existence používán především SELinuxem, a proto jsou i jeho funkce SELinuxu nejvíce přizpůsobeny. [10] Ačkoliv se situace s využitím LSM jiným projekty neustále zlepšuje, tak z pohledu některých specifičtějších bezpečnostních projektů zůstávají v LSM některé nedostatky v implementaci. V současné době není zcela uspokojivě řešeno využívání více různých bezpečnostních modulů současně. [10] SELinux byl po vzniku LSM upraven do podoby bezpečnostního modulu, který je s LSM kompatibilní. Zjednodušeně řečeno tento modul obsahuje část bezpečnostního serveru, která se stará o vlastní vyhodnocování politiky. Prostřednictvím další části, SELinuxového systému souborů, je možné měnit některá nastavení a zjišťovat stav SELinuxu. Pokud je modul SELinuxu dotázán na povolení přístupu, konzultuje nejprve vlastní vyrovnávací paměť. Do té totiž bezpečnostní server ukládá svá předchozí rozhodnutí. [2] 3.3 Prvky SELinuxu V této sekci následuje výčet některých důležitých prvků a principů, na kterých je SELinux založen, případně se kterými pracuje Bezpečnostní kontext Řízení přístupu v operačních systémech spoléhá na přiřazení přístupových atributů jednotlivým subjektům a objektům. SELinux nazývá tyto atributy bezpečnostní kontext. V SELinux může mít každý objekt či subjekt pouze jeden bezpečnostní kontext, který se však skládá z více částí. Minimálně jde o trojici názvů pro uživatele, roli a typ, ke kterým může přibýt označení úrovně citlivosti, případně označení jedné či více kategorií. 24 [2] Základní kontext může vypadat například takto: user_u:object_r:user_home_t V takovém případě user u označuje SELinux uživatele (konkrétně jde o výchozího neprivilegovaného uživatele), object r určuje roli (jde tedy o objekt například soubor) a user home t znamená typ (ze kterého lze vyvozovat, že se nachází v domovském adresáři uživatele). 24 Více viz sekce Víceúrovňová bezpečnost (MLS) a Multi-category Security (MCS) 8

17 3 SELinux jako způsob realizace bezpečnosti Názvy identifikátorů určuje tvůrce politiky a je možné mít jeden název jak pro typ, tak i roli či uživatele, ačkoliv se toto kvůli přehlednosti nedoporučuje. V praxi se dodržuje konvence, která přidává za označení SELinux uživatele u, za označení role r a za označení typu t. [2] SELinux používá k rozhodování o udělení přístupu bezpečnostní kontext subjektu a objektu. Reálně jde především o identifikátor typu. [2] Vzhledem k používání type enforcement, 25 mají SELinux uživatelé a role pro objekt mizivý vliv na udělení přístupu. U subjektů rozhoduje SELinux uživatel a role o asociaci povolených typů pro Linuxové uživatele. [2] SELinux uživatel a Linuxový uživatel jsou na sobě zcela nezávislé identifikátory, jejichž jména mohou být shodná. Jakákoliv souvislost ale musí být explicitně určena mimo oblast vynucovanou SELinux politikou. Nastavení se provádí v konfiguračních souborech v adresáři /etc/selinux/refpolicy/ users/. [2] Příklad pokročilého kontextu, který obsahuje i úrovně citlivosti a kategorie následuje: user_u:object_r:user_home_t:s0:c24.c25 Přidané označení úrovně citlivosti s0 říká, že jde o data nejméně citlivá, která dále spadají do kategorie c24 a c25. Pro uživatelskou srozumitelnost budou tyto obecné názvy bezpečnostním administrátorem přeloženy do běžného jazyka, jak zmiňují části Víceúrovňová bezpečnost (MLS) a Multicategory Security (MCS) Type Enforcement (TE) Type enforcement je flexibilní mechanizmus povinného řízení přístupu. Poskytuje robustní povinnou bezpečnost, kterou lze přizpůsobit velkému množství bezpečnostních cílů. Umožňuje řídit přístup na úrovni jednotlivých programů. Type enforcement přiřazuje všem subjektům a objektům takzvaný typ. Aby mohl subjekt přistoupit k objektu, musí být typ toho subjektu autorizován pro přístup k typu daného objektu. [2] Type enforcement stojí na principu minimálních privilegií, 26 který říká, že každá vrstva či modul (například proces, uživatel, či program) smí mít povolený přístup pouze k takovým informacím a zdrojům, které jsou nezbytně nutné pro jeho legitimní účel. 27 V praxi vede použití toho principu k omezení přístupu subjektů jen na ty objekty, které nezbytně potřebují. Toto snižuje riziko poškození systému kompromitovaným subjektem, i riziko samotné kompromitace subjektu. [11] SELinux pak jednotlivým typům přiřazuje konkrétní práva. Tato práva jsou oproti Linuxovým mnohem jemnější. Nevybírá se tedy z pouhého čtení, zápisu a spustitelnosti, ale například i čtení atributů souboru a dalších. [2] Na type enforcement je založen celý SELinux. Všechny dostupné politiky přiřazují typ subjektům i objektům. V případě subjektů se také hovoří o doménách. 28 SELinux nakládá stejně se všemi subjekty či objekty ze stejné domény, 25 Viz sekce Type Enforcement (TE) 26 Principle of least privilege 27 Legitimate purpose 28 Pojem doména a typ jsou však volně zaměnitelné. 9

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VÝUKOVÝ KURZ PRO INSTALACI A ADMINISTRACI OS LINUX DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Nový Učitelství pro základní školy

Více

Uživatelský software v operačním systému GNU/Linux

Uživatelský software v operačním systému GNU/Linux U N I V E R Z I TA PA L A C K É H O V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Mgr. Miroslav Novotný 2. ročník program celoživotního vzdělávání Program: Informatika učitelství

Více

Katedra informačního inženýrství

Katedra informačního inženýrství Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Bakalářská práce Administrace SUSE Linuxu Jiří Malák 2009 ČZU v Praze !!! Místo této strany vložíte zadání

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

Grafické rozhraní pro návrh workflow

Grafické rozhraní pro návrh workflow Grafické rozhraní pro návrh workflow Graphic interface for workflow concept Bc. Lukáš Soukup Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je vytvořit grafické rozhraní pro návrh workflow. Zmapování

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace Autor BP: Pavel Charvát Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček 2014 Praha ZADÁNÍ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2009 Michal Malý Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. František Princ. Ovladač souborového systému ext4 pro HelenOS

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. František Princ. Ovladač souborového systému ext4 pro HelenOS Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE František Princ Ovladač souborového systému ext4 pro HelenOS Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů Vedoucí diplomové práce:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. Cloud computing řešení IT podpory pro malé a střední společnosti

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. Cloud computing řešení IT podpory pro malé a střední společnosti MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Cloud computing řešení IT podpory pro malé a střední společnosti Kotlík Martin Brno 2010 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Secure hosting system for student projects server Bc. Tomáš Zimáček Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Webhostingový trh je již velmi nasycen,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ondřej Fišer

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ondřej Fišer Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ondřej Fišer Možnosti využití operačního systému Windows Server 2003 v malé a střední organizaci

Více

Linux From Scratch. Michal Pecha

Linux From Scratch. Michal Pecha Linux From Scratch alternativní výukový operační systém Michal Pecha Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního linuxového operačního systému s alternativním výukovým

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení Autor BP: Vladimír Kovář Vedoucí BP: Ing. Marek Beránek, Ph.D. 2012 Praha ČESTNÉ

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Uživatelské prostředí pro manažerský systém MediGain

Více

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík Bezpečnost e-shopových frameworků Bc. Filip Hasík Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je popsat problematiku e-shopových frameworků a jejich odolnost vůči bezpečnostním zranitelnostem.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA,

MASARYKOVA UNIVERZITA, MASARYKOVA UNIVERZITA, FAKULTA INFORMATIKY Diplomová práce Systém pro správu osobních financí Bc. Martin Habr Brno, jaro 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. 36. konference.

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. 36. konference. Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz 36. konference Sborník příspěvků Hotel Maxičky Děčín 16. 19. května 2010 Programový výbor Vladimír

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jan Dolejš. HelenOS jako Xen hypervisor

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jan Dolejš. HelenOS jako Xen hypervisor Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Jan Dolejš HelenOS jako Xen hypervisor Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Trochtová Rozhraní pro ovladače zařízení v HelenOS Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Diplomant : Miroslav Matuška Vedoucí diplomové práce : Ing. Ivo Šmejkal (VC VŠE) TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE Internetový

Více

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Usage of the Flex technology to produce Web applications and components Lukáš Malý Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce přináší pohled

Více

Návrh privátní IaaS cloudové platformy

Návrh privátní IaaS cloudové platformy Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh privátní IaaS cloudové platformy Diplomová práce Autor: Bc. Aleš Komárek Studijní obor: Informační

Více