V Bělušicích dne: Výtisk č. : 1 Počet listu : 19 Počet příloh : 27 MANUÁL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Bělušicích dne: 21.12.2009 Výtisk č. : 1 Počet listu : 19 Počet příloh : 27 MANUÁL"

Transkript

1 V Bělušicích dne: Výtisk č. : 1 Počet listu : 19 Počet příloh : 27 Schvaluji Neschvaluji Vrchní ředitel pro penologii ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vrchní rada plk. Mgr. Milan HOSPODKA MANUÁL Specializovaného oddělení Věznice Bělušice pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek, ve věznici s ostrahou. Předkládá: Vrchní rada plk. Ing. Marian PROKEŠ ředitel Věznice Bělušice

2 A. Poslání a hlavní cíl terapeutického programu Specializovaného oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek (dále jen SO) Hlavním cílem je změna jednání a chování odsouzených, které v důsledku životního stereotypu, založeném na nadužívání omamných psychotropních látek vedly k asociálnímu přístupu k životu a společnosti a s tím i souvisejícím kriminálním deliktům. Poslání terapeutického programu je předpoklad postupného vytváření kvalitativně nového životního stylu, jehož základem je hodnotový systém vycházející ze společensky pozitivních etických norem. Dílčí cíle terapeutického programu a) změna dosavadních způsobů jednání a chování odsouzených s drogovou závislostí, které vedly k závislosti a s ní spojené kriminalitě. Přerušení kontaktů a změna stereotypů života a jejich přizpůsobení v kvalitativně jiný přístup k životu a společnosti. Abstinence jakékoliv psychotropní, návykové či omamné látky, b) formou zátěžových sportovních programů, zvýšit tělesnou zdatnost, která byla narušena drogou a prohloubit pocit kolektivnosti a zásad chování fair-play, c) prostřednictvím udržování kázně a pořádku působit na zvýšení odolnosti jedince, čelit stresu a tím zvýšit schopnost vyrovnávat se se zátěžovými situacemi, d) snaha o změnu ve vzájemných vztazích v rodině, kde to je možné, s cílem zajištění zázemí po propuštění z výkonu trestu. U odsouzených bez jakéhokoliv sociá1ního zázemí, v případě nezbytnosti zajistit ubytování a zaměstnání ve spolupráci s mimovězeňskými organizacemi a zařízeními, e) sjednání kontaktu na civilní zařízení zabývající se léčbou a poradenstvím v oboru závislostí. Tím pomoci zařazení jednotlivců do společnosti po ukončení výkonu trestu odnětí svobody a pomoci i v případě relapsu. 2

3 Způsob naplňování hlavních a dílčích cílů Působení je zaměřeno na pozvolnou změnu životních hodnot, změny některých postojů i přístupů k řešení problémových situací v životě jedince, s praktickým zaměřením na eventuelní budoucí profesionální uplatnění. Dále na přípravu kontaktu s osobou, která bude odsouzenému nablízku po skončení výkonu trestu (jako opatření při možném dalším selhání). V případě potřeby se zajišťuje ve spolupráci se sociálními kurátory či úřady práce podle místa bydliště první možné zaměstnání, případně ubytování, pokud nelze spolupracovat s blízkými příbuznými odsouzeného. Specifický přístup k jednotlivým odsouzeným, zařazeným ve SO, je veden snahou o vnesení inteligence do emocí. Toto porozumění problému může samo o sobě do určité míry pomoci, neboť průnik racionálního poznání do citového života má značný vliv na změnu sledovaného subjektu. Je zaměřen k pochopení toho, že lidskou specifikou a podstatou není racionalita, ale emoční inteligence, a že je to právě tato inteligence, kterou je nesena úspěšnost či neúspěšnost v životě člověka. B. Formy a metody odborného zacházení v rámci terapeutického programu Formou odborného zacházení je polootevřená komunitní skupina. Základem systematického působení na odsouzené, zařazené na SO, je resocializačně konzultativní přístup s terapeutickými technikami (skupinová a individuální terapie, relaxace, fyzicky zátěžový program, arteterapie, pracovní terapie, činnosti vzdělávacích, speciálněvýchovných a zájmových aktivit a sebeobslužné činnosti). Důsledným udržováním kázně a pořádku působit na zvýšení odolnosti jedince, čelit stresu a tím zvýšit schopnost vyrovnávat se se zátěžovými situacemi. Na SO se pracuje s kombinací individuálních a skupinových aktivit. Tyto aktivity se dělí na: povinné a volitelné. Povinné aktivity: účast na komunitách oddělení, speciální terapie, 3

4 sebeobslužné aktivity-vaření, praní, žehlení, obměna výzdoby na ubytovně, drobná údržba zařízení ubytovny, úklidové práce, příležitostné pracovní aktivity ve prospěch věznice, práce s odbornou literaturou, výroba propagačních materiálů k protidrogové problematice pro jiná oddělení věznice, ranní cvičení a běh, relaxace, zpracovávání zadaných vzdělávacích témat pro kolektiv. Volitelné aktivity : sportovní činnost (kondiční cvičení, stolní a líný tenis, volejbal, nohejbal, badminton, šachy, jóga), technické práce, výuka cizích jazyků, výroba hraček a loutek, pěstování květin a zeleniny (včetně péče o skleník), akvaristika, základy umělecké činnosti (malování, plastika, keramika), modelářská činnost, výuka základů na PC, technika administrativy, všeobecně kulturně-historický přehledy, možnost rozšíření vzdělání v rekvalifikačních kurzech. Odsouzený si z volitelných aktivit individuálně vybere minimálně čtyři aktivity, které jsou pro něj nadále povinné. Všechny tyto výše uvedené aktivity programu zacházení korespondují s hlavním cílem terapeutického programu. 4

5 C. Cílová skupina speciálně terapeutického zacházení INDIKACE Cílovou skupinou jsou odsouzení s diagnostikovanou poruchou MKN 10: Duševní porucha a porucha chováním vyvolaná účinkem psychoaktivních látek, Syndrom závislosti. a) jedná se konkrétně o následující poruchy: závislost na opioidech (F11.2) závislost na sedativech nebo hypnotikách (F13.2), závislost na kokainu (F14.2), závislost na jiných stimulanciích (F15.2), b) v období před nástupem trestu splňoval kritéria pro stanovení diagnózy podle MKN- 10 Dušení porucha a porucha chování vyvolána účinkem psychoaktivních látek, Škodlivé užívání. Jedná se konkrétně o následující poruchy: škodlivé užívání opioidů F11.1), škodlivé užívání sedativ nebo hypnotik (F13.1), škodlivé užívání kokainu (F14.1), škodlivé užívání jiných stimulancií (F15.1), c) prokáže motivaci k aktivnímu řešení vlastního drogového problému dobrovolným podáním žádosti o zařazení do oddělení a napsáním motivačního dopisu. KONTRAIDIKACE Nejčastější kontraindikací jsou: a) těžké poruchy osobnosti, b) akutní psychotický stav, c) úzkostné nebo depresivní komorbidity (limitováno závažností její intenzity ), d) přítomnost suicidálních tendencí, e) přítomnost psychotické symptomatiky, f) těžká deprese, g) těžká úzkostná symptomatika (sociálně fobická, obsedantně kompulzivní ). 5

6 D. Informování případných zájemců o odborném zacházení a o podmínkách a cílech Specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek ve Věznici Bělušice a) základní informace jsou odsouzeným poskytovány během odborných pohovorů v rámci přijímacího řízení na nástupním oddělení, kde jsou informováni o podmínkách zařazení, o cílech tohoto SO a nabízených možnostech, b) další relevantní informace jsou odsouzeným poskytovány vrámci Poradny drogové prevence, c) odsouzení jsou informováni o možnostech léčby drogové závislosti během výkonu trestu odnětí svobody vjiných věznicích, ve kterých je tato forma léčby uskutečňována. E. Vstupní posouzení při zařazení do Specializovaného oddělení Výběr pro zařazení odsouzeného na SO provádí psycholog nebo spec. pedagog, který provádí cílený pohovor s odsouzeným na základě zpracovaných sociálních, psychologických, pedagogických a zdravotních posouzení, se zaměřením na drogovou problematiku a seznámí odsouzeného s podmínkami i možnostmi nabízenými v SO. Svůj návrh předkládá pracovníkům terapeutického týmu, na základě příchozí dokumentace odsouzeného a výsledků vstupní psychologické, pedagogické a sociální anamnézy. Odsouzený je zařazen do oddělení opatřením ředitele věznice na základě písemného návrhu odborné komise. Do SO jsou zařazováni odsouzení na základě vlastní dobrovolné žádosti, kde svým podpisem stvrzují, že se zavazují k respektování pravidel SO. Toto je první krok k projevu pozitivní motivace odsouzeného. Při přijetí do SO se zvláště hodnotí: a) přesvědčivý osobní zájem abstinovat, b) ochota naučit se pracovat na změně svých postojů, zvyků a návyků, které,byly příčinou osobního selhání, 6

7 c) zájem o vlastní vzdělávání se, d) minimální délku trestu dvanáct měsíců, e) soudem nařízený výkon trestu odnětí svobody ve věznici s ostrahou, f) užívání drogy v minulosti a současné dobrovolné motivování k abstinenci, g) dobrovolné požádání o zařazení na toto oddělení, h) zavázání se dodržování řádu a pravidel SO, i) souhlas k zařazení do evidence Registru uživatelů drog. F. Průběžné seznamování odsouzeného s cíli a formami odborného zacházení a s pravidly terapeutického programu Odsouzený je verbálně informován o cílech a formách odborného zacházení spolu s pravidly terapeutického programu odbornými zaměstnanci nejen při svém přijetí na SO, ale i v průběhu pobytu také nonverbálně pomocí odborně zpracovaných materiálů, které se týkají drogové problematiky a jsou k dispozici odsouzeným ve společných prostorách oddělení. Tyto materiály jsou průběžně aktualizovány a odsouzení jsou s těmito změnami seznamováni během speciálně terapeutických aktivit, aktivů, skupin a komunit. G. Stanovení individuálního plánu odborného zacházení Každý individuální plán reflektuje specifické potřeby a cíle, které chce odsouzený prostřednictvím odborného zacházení dosáhnout. Naplňování cílů individuálního plánu je kontrolováno: a) individuálními pohovory s odsouzenými, b) intervenčními metodami uplatňovanými v penitenciární praxi, c) pravidelnými měsíčními pohovory, d) čtvrtletním vyhodnocením programu zacházení, e) pravidelnými skupinovými sezeními, f) komunitním hodnocením v rámci SO. Každý individuální plán je v případě potřeby aktualizován a měněn na základě výše uvedených specifik. 7

8 H. Způsoby uzavření dohody o poskytování odborného zacházení. a) zařazením do seznamu žadatelů o léčbu dle NGŘ č. 45/ odst.3, b) vlastnoručním vyplnění žádosti o přijetí na specializované oddělení, c) stanovením individuálního programu zacházení, d) písemným souhlasem o dobrovolném dodržování základních pravidel chování v terapeutické skupině, e) vyplněním anamnestického dotazníku, f) ústním seznámením s dohodou o daných podmínkách, využití zahájení a ukončení terapeutického programu s využitím bodu E. Těmito srozumitelnými písemnostmi je s odsouzenými uzavřena dohoda o poskytování odborného zacházení. I. Určení odborného zaměstnance pro zpracování individuálního plánu odborného zacházení. Zaměstnancem, který je garantem a zpracovává s odsouzeným individuální plán odborného zacházení vycházející z psychologického, pedagogického a sociálního posouzení, případně z další dokumentace odsouzeného a uzavírá s ním ústní kontrakt je vždy speciální pedagog. J. Motivační systém uplatňovaný na SO a) možnost využití posilovny, b) navštěvovat pořádané kulturní akce, c) používat kuchyňský kout, 8

9 d) mít na ložnicích tyto estetické úpravy: květinovou výzdobu, 1 ks poličky na osobní věci, 2 ks obraz v rámu max. 50x50 cm, se schváleným obsahem, záclony na oknech, využití jedné osobní skříňky navíc, e) možnost účastnit se extramurálních akcích na základě schválených projektů, f) mezi motivační systémy uplatňované na SO patří též diferenciovanost, která umožní prostupnost odsouzených v jednotlivých skupinách vnitřní diferenciace. K. Uplatňovaní kritérií postupu odsouzených jednotlivými terapeutickými fázemi, úkoly a povinnostmi odsouzených ve skupinách vnitřní diferenciace na SO Vyhodnocování kritérií motivačních skupin k přeřazování v diferenciačních skupinách SO bude prováděno 1x měsíčně. Změna motivační skupiny je možná směrem vzestupným i sestupným. Přechod do jednotlivých skupin vzestupným směrem je možný po minimálně jedné kázeňské odměně a trvalém kladném hodnocení, sestupně pak již při jednom kázeňském přestupku (dle závažnosti i o dvě skupiny), nebo trvale záporném hodnocení. Zneužití, případné využívání motivačních skupin, do které není odsouzený zařazen, je považováno za kázeňský přestupek. Kritéria pro postup jednotlivými fázemi 1) fáze přijmu délka je posuzována individuálně podle osobnostních, zdravotních dispozic jednotlivých odsouzených, neměla by přesáhnout dobu jednoho měsíce, 2) fáze intenzivní nastává po skončení přijímací fáze a trvá nejméně pět měsíců. Obsahuje podrobování se skupinové a individuální psychoterapii vedené specialisty. V programu jsou terapeutické skupiny pod vedením specialistů a vychovatelů, sportovní činnosti, kulturní a vzdělávací aktivity, relaxace. Součástí terapeutického procesu je i pracovní zařazení odsouzených v prostorách věznice, 3) fáze stabilizační úkolem této etapy je stabilizovat u odsouzených pozitivní mechanizmy. Minimální délka trvání programu je deset měsíců, může být podle potřeby, individuality a kapacitních možností navýšena prodloužením závěrečné stabilizační etapy. 9

10 Práva a povinnosti odsouzených v jednotlivých etapách vyplývají z úkolů jednotlivých motivačních skupin. Úkoly ve skupinách vnitřní diferenciace SO: Skupina S3: a) seznámení se s režimem oddělení, b) abstinence drog a jiných návykových látek, c) sepsání životopisu na 4 strany, d) vypracování elaborátu na zadané téma. Skupina S2: a) zvládnutí psychosomatického neklidu, b) abstinence drog a jiných návykových látek, c) aktivní podíl na řešení problémů komunity, d) příprava vlastních akcí (soutěže, kvizy) pro ostatní odsouzené, e) vypracování přednášky s vlastním názorem a závěrem. Skupina S1: Získání odstupu od svého problému a zaujetí pozitivního postoje k dalšímu životu a) patronát nad nově přijatým(i) odsouzeným(i), b) abstinence drog a jiných návykových látek, c) aktivní podíl na řešení problémů kolektivu, d) příprava vlastních akcí (soutěže, kvizy) pro ostatní odsouzené, e) iniciativní spolupráce při organizaci chodu oddělení, f) vypracování přednášky s vlastním názorem a závěrem, g) pravidelné aktuality s vlastním závěrečným komentářem. L. Systém hodnocení terapeutického programu Jedním z důležitých motivačních činitelů odsouzených je bodové hodnocení. Zde se hodnotí veškerá činnost, tj. úklid, aktivity, plnění zákonných norem a vnitřního řádu, provozního řádu SO, pracovní výsledky, sportovní či soutěžní činnost, kázeňské odměny a přestupky, práce v kolektivu, chování k ostatním. 10

11 Skupina S3 Do této skupiny jsou zařazováni odsouzení, kteří nastoupili do výkonu trestu a jsou zařazení do I. PSVD nebo do II. PSVD. Dále zde zůstávají nebo jsou zařazováni z II.DS ti, kteří mají pasivní případně formální přístup k plnění programu zacházení i ke svým dalším povinnostem, dále odsouzení, kteří byli kázeňsky řešeni nebo mají v oblasti pořádku a kázně vážnější nedostatky a působí na ostatní odsouzené negativně. Skupina S2 Do této skupiny jsou zařazováni odsouzení, kteří jsou ve výkonu trestu na SO nejméně dva měsíce ve skupině S3, plní zvolený program zacházení a získali nejméně 30 bodů. Sestupně z I.DS, ti kteří mají v chování a jednání drobné nedostatky, jejich zapojení do činnosti kolektivu je dále sporadické nebo nárazové. Skupina S1 Do této skupiny jsou zařazováni odsouzení, kteří aktivně a dlouhodobě plní program zacházení, jsou minimálně 3 měsíce zařazeni do skupiny S2 a získali nejméně 75 bodů. Odsouzení příkladně plní ostatní povinnosti a zadané úkoly. Svým jednáním jsou příkladem ostatním odsouzeným. Hodnocení provádí terapeutický kolektiv pracovníků SO na základě stanovených kritérií. Bodovací systém SO Body přiděluje terapeutický tým při skupinovém sezení, lx v týdnu: KLADNÉ BODY: + 1 až + 3 bodů: plnění úkolů a cílů programu zacházení, dobrovolné vykonávání prací na oddělení, aktivní účast na programu, zpracování zadaného tématu, vykonání práce pro věznici, příprava samostatně řízeného programu, provedení besedy, 11

12 + 3 až + 5 bodů : dlouhodobá péče o svěřený úsek, příspěvek do samostatně řízeného programu vyžadující delší přípravu, + 5 až + 10 body: vysoce kvalitní samostatně řízeného program vyžadující dlouhodobější přípravu, mimořádná iniciativa vyžadující zvýšené úsilí a mající větší význam pro kolektiv, + 10 bodů: příkladný čin ZÁPORNÉ BODY: - 5 až 10 bodů: pozdní příchod na společnou akci do 10 minut, nepořádek v osobních věcech, špatný úklid vulgární vyjadřování, pozdní odevzdání zadané práce, drobné rušení na společném programu, - 10 až - 20 bodů: neodevzdání zadané práce, pozdní příchod o více než 10 minut, poskytnutí nepravdivých informací, jakýkoliv projev verbální agrese, drobný přestupek ŘSO nebo VŘV, - 20 až - 30 bodů: neomluvená neúčast na stanoveném programu, uložení kázeňského trestu v kázeňské pravomoci vychovatele, rozvracení vztahů v kolektivu - 30 až - 50 bodů: fyzická agrese, krádež, uložení kázeňského trestu v kázeňské pravomoci speciální pedagoga, VOVT nebo ŘV, zatajení informace o porušení abstinence spoluodsouzeného, Bodování jednotlivých funkcí v kolektivu Specializovaného oddělení Bodování přidělených rajónů - dle velikosti a typu (provádí služba na oddělení ve spolupráci s členy týmu). Maximální zisk bodů za jeden týden je 15 bodů Body lze přidělit či odebrat: Další body lze individuálně přiřadit za kvalitně vykonávané funkce v kolektivu odsouzených Specializovaného oddělení, spolupracujících s terapeutickým týmem při řízení činnosti oddělení do výše maximálně 5 bodů týdně. koordinátor oddělení vede přehled odchodů a příchodů na oddělení, vyhlašuje činnosti dle ČRD, ve spolupráci s pracovníkem terapeutického týmu hodnotí pořádek, 12

13 vedoucí terapeutické skupiny předkládá návrhy na případné změny denního režimu, svými návrhy a připomínkami pomáhá rozdělovat jednotlivé role, podává návrhy a připomínky směřující k dodržování kázně a pořádku na oddělení, zástupce vedoucího terapeutické skupiny pomáhá vedoucímu, seznamuje nově příchozí odsouzené s režimem oddělení, sportovní referent pomáhá při přípravě a organizaci sportovních aktivit, vedoucí rozcviček odpovídá za dodržování předepsané doby cvičení, předcvičuje stanovené skladby cviků, nástěnkář stará se a odpovídá za aktualizaci tématických nástěnek na oddělení, vedoucí zájmového kroužku vede zájmový kroužek, zajišťuje materiální zabezpečení, provádí záznam o každém jeho průběhu a účasti, podmínkou je aby zájmová aktivita proběhla nejméně 1x za týden, vedoucí kulturní místnosti odpovídá za činnost, čistotu, pořádek a kázeň v kulturní místnosti, vedoucí terapeutické místnosti odpovídá za činnost, čistotu, pořádek a kázeň v terapeutické místnosti, zahradník odpovídá za udržování trávníku a záhonů na zahradě BZ, údržbu nářadí a nástrojů, vedoucí akvaristiky odpovídá za údržbu akvarijní místnosti a akvárií, zaškolení nových chovatelů, skladník odpovídá za pořádek a čistotu skladových prostor. M. Podmínky pro vyřazení odsouzeného z oddělení Vyřazení se uskuteční opatřením ředitele věznice na základě návrhu odborné komise složené z pracovníků terapeutického týmu, po předložení návrhu s odůvodněním pro vyřazení odsouzeného a přeřazení na jinou ubytovnu. Ze SO je vyřazen odsouzený který: a) v průběhu zařazení drogu zneužil a tím porušil abstinenci jakékoliv psychotropní, omamné či návykové látky, b) držel, získával a vyráběl jakékoliv psychotropní, návykové či omamné látky, nebo držel prostředky k jejich výrobě či aplikaci, c) odmítl se podrobit kontrole abstinence nebo odběru tělních tekutin, 13

14 d) pokusil se zmanipulovat odběr tělních tekutin, e) projevu jakéhokoliv fyzického násilí a krádeže, f) odmítá se účastnit povinných aktivit zacházení, g) je negativně hodnocen a narušuje činnost oddělení po dobu jednoho hodnotícího období, h) dlouhodobě neplní program zacházení, i) požádal o vyřazení z oddělení, Po vyřazení ze specializovaného oddělení se bude vycházet z PSVD, kterou měl odsouzený před zařazením na SO. N. Podmínky pro znovupřijetí odsouzeného na SO a) odsouzený může být znovu přijat na SO odborným zaměstnancem, zejména však psychologem oddělení na základě klinických testových metod využívaných ve forenzní praxi na základě schválení návrhu ředitelem věznice, b) odsouzený po ukončení desetiměsíčního programu s přihlédnutím k individuálním specifikům, může na SO zůstat, pokud bude jeho působení na odsouzené, kteří se nacházejí v relapsu i nadále přínosem. O jeho setrvání na SO rozhodne komise SO složená z odborných zaměstnanců. O. Dokumentace terapeutického procesu terapeutického programu je vedena a) pravidelnými měsíčními pohovory s vychovatelů s odsouzenými, b) vyznačeným vyhodnocením slovním i grafickém v programu VIS, c) čtvrtletním vyhodnocením programu zacházení v programu VIS, d) terapeutický proces bude prokazatelně individuálně s každým odsouzeným prokonzultován a odsouzeným stvrdí svým podpisem v osobní kartě u jednotného záznamového listu tento hodnotící stav. 14

15 P. Provádění externí a interní supervize a) externí supervize všech zaměstnanců specializovaného oddělení a je realizována v souladu s Sbírkou pokynů č. 4/2009, část 2, článek 6, 7, 8. Tato se uskutečňuje 1x za čtvrtletí ve spolupráci s Institutem pro rodinu a vztahy se sídlem Praha 6, Vondroušova 1211, PhDr. Magdalenou FROUZOVOU. Supervize je prováděna na základě schváleného projektu, formou skupinových setkání se zaměřením na supevizi podpůrnou a rozvoj profesní kompetence každého supervidovaného člena týmu, Q. Nastavení systému komunikace, konzultace případů, plánování opatření, zvyšování kvality a efektivity odborného zacházení v rámci týmu zaměstnanců a s vedoucím oddělení. a) v průběhu týmové práce na specializovaném oddělení jsou konzultovány případy hodné zvláštního zřetele k přijetí opatření přispívající ke zvyšování kvality odborného zacházení, b) během plánování jsou zaměstnanci specializovaného oddělení přijímána opatření ke zvyšování efektivity práce s odsouzenými s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek, specifikovanou v MKN-10, (F11.2, F13.2, F14.2, F15.2), c) v rámci každodenních porad oddělení výkonu trestu jsou řešeny operativně individuální případy jednotlivých odsouzených. R. Způsoby a formy komunikace odsouzených s personálem věznice a) na základě řádu specializovaného oddělení může odsouzený kdykoliv během pracovní doby verbálně požádat kteréhokoliv zaměstnance SO o rozhovor, b) při pravidelných měsíčních pohovorech s vychovateli, c) při čtvrtletním vyhodnocením programu zacházení vychovateli, d) při skupinových setkáních, 15

16 e) při komunitě, f) při jednotlivých aktivitách programu zacházení. Dále odsouzení mohou písemnou formou požádat o rozhovor kteréhokoliv dalšího zaměstnance z řad personálu věznice (vedení věznice, samostatný referát prevence a stížnosti, ekonomické oddělení, správní oddělení a další ). S. Odpovědný pracovník zodpovídající za vedení oddělení s delegovanými organizačními a personálními pravomocemi Odpovědným pracovníkem za autonomní součást, kterým je specializovaného oddělení výkonu trestu je vedoucí oddělení výkonu trestu. T. Zajištění realizace terapeutického programu prostorově, materiálně a hygienicky Stavebně technické zabezpečení Ložnice jsou vybaveny příslušným počtem postelí, skříňkami na osobní věci, poličkami na květiny, květinami, stoly se stoličkami, garnyžemi a záclonami. O konečném rozsahu výzdoby rozhoduje speciální pedagog oddělení. Kulturní místnost je vybavena stoly, příslušným počtem židlí, barevným televizorem, videorekordérem, tabulí, skříní na pomůcky. Konečný rozsah vybavení stanoví speciální pedagog. Terapeutická místnost je vybavena stoly, židlemi, šicím strojem, skříněmi kuložení materiálů k zájmovým a terapeutickým činnostem. Knihovna oddělení je k dispozici výhradně terapeutickému týmu specializovaného oddělení a odsouzeným, na tomto oddělení zařazeným. Kuchyňka - specializované oddělení je pro výuku vaření a sebeobslužných činností vybaveno kuchyňkou se sporákem, lednicí, kuchyňskou linkou, nádobím k vaření i stolování 16

17 a stoly s židlemi. Konzumace jídel připravených v rámci sebeobslužných aktivit probíhá v kuchyňce. Dílna - specializované oddělení má k dispozici dílnu a místnost pro sportovní aktivity. V prostoru dvora II.ubytovny je pro potřeby specializovaného oddělení k dispozici zahradní pozemek a skleník. Umývárny na SO jsou vybaveny sprchami a automatickou pračkou. Součástí vybavení oddělení jsou elektrické žehličky, žehlicí prkna a sušáky na prádlo. K zajištění sebeobslužných aktivit na SO je odsouzeným poskytován jeden pracovní oděv, určený k pracovní terapii, který odsouzení používají pouze k této činnosti. Odsouzení se o své prádlo starají sami, provádějí si drobné opravy, prádlo si perou a žehlí. K těmto činnostem jsou odsouzení nad rámec vybaveni těmito oděvními součástkami: 1 ks blůza soukenná, 1 ks kalhoty soukenné, 2 ks košile, Ke sportovním činnostem používají odsouzení vlastní sportovní oděv. Koupání a osobní hygiena. Koupání je odsouzeným umožněno v umývárně oddílu ve zřízených sprchách. S přihlédnutím k pracovním a sportovním aktivitám se odsouzeným umožní koupání i v jiné době, než je určeno časovým rozvrhem dne specializovaného oddělení. Vycházky Vycházky se provádějí ve vymezeném prostoru, zásadně bez účasti odsouzených z jiných ubytoven. Sportovní činnosti Sportovní a tělovýchovná činnost probíhá ve vymezeném prostoru oddělení, na dvoře ubytovny, v posilovně a na fotbalovém hřišti na hlavním nádvoří věznice. Stolní tenis se hraje v terapeutických místnostech oddělení, případně v místnosti určené pro sportovní aktivity. 17

18 U. Způsob a častost kontrol vyhodnocování a naplňování stanovených cílů terapeutického programu. Systém hodnocení terapeutického programu Jedním z motivačních činitelů při hodnocení terapeutického programu odsouzených je interní činnost odsouzených na SO, která zahrnuje zejména aktivity a plnění individuálního programu zacházení, dále respektování zákonných norem a Vnitřního řádu věznice Bělušice, Řádu SO, pracovní výsledky, sportovní či soutěžní činnost, kázeňské odměny a přestupky, práce v kolektivu, chování k ostatním. Hodnocení provádí terapeutický kolektiv pracovníků Specializovaného oddělení na základě těchto kritérií: a) zda došlo ke změně dosavadních způsobů jednání a chování odsouzených s drogovou závislostí, které vedly k závislosti a s ní spojené kriminalitě, b) zda došlo k přerušení kontaktů a změna stereotypů života a jejich přizpůsobení v kvalitativně jiný přístup k životu a společnosti, c) zda došlé formou zátěžových sportovních programů ke zvýšení tělesné zdatnosti, která byla narušena drogou, d) zda došlo k prohloubení pocitu kolektivnosti a zásad chování fair-play, e) zda se prostřednictvím udržování kázně a pořádku podařilo působit na zvýšení odolnosti jedince, čelit stresu, f) zda se tímto působením zvýšila schopnost každého jednotlivce vyrovnávat se se zátěžovými situacemi, g) zda se snaha o změnu ve vzájemných vztazích v rodině podařila, h) zda se realizovalo zajištění zázemí každého jednotlivého odsouzené po propuštění z výkonu trestu, i) zda se v případě odsouzených bez jakéhokoliv sociá1ního zázemí, v případě nezbytnosti podařilo zajistit ubytování a zaměstnání ve spolupráci se státními i nestátními organizacemi a zařízeními civilního sektoru. 18

19 V. Shromažďování a uchovávání specifických dat odsouzených, jejich využití při statistickém zpracování Všechna specifická data o odsouzených zařazených na SO a odsouzeným diagnostikovaných dle MKN 10, závislost na opioidech (F11.2) závislost na sedativech nebo hypnotikách (F13.2), závislost na kokainu (F14.2), závislost na jiných stimulanciích (F15.2) jsou shromažďována a uchovávána zejména: a) v programu VIS, b) v osobní kartě odsouzeného, c) v psychologické dokumentaci každého odsouzeného, která je ukončení pobytu na SO součástí osobního spisu, Tato data jsou využívána při statickém zpracování na základě vyžádání vedení oddělení výkonu trestu, vedením věznice a generálním ředitelstvím VS ČR. 19

20 Příloha A: Jmenovité personální obsazení SO (kapacita SO je 39 odsouzených ) Vychovatel..Bc. Petr Martínek Vychovatel..Bc. Jaroslav Rybka Vychovatel..Mézl Roman Sociální pracovník.. Bc. Ludmila Mösnerová Psycholog.. PhDr. Ludmila Houdková Speciální pedagog. Ing. Danuše Vránová Stručný popis činnosti zaměstnanců v SO včetně poměrné části pracovní doby, kterou věnují pouze činnosti v oddělení. (práce za účasti odsouzeného) Vychovatelé - individuální denní pohovory dle potřeby odsouzených, měsíční pohovory, čtvrtletí pohovory při vyhodnocení programu zacházení, vedení aktivit programu zacházení (pracovní, vzdělávací, speciálně-výchovné, zájmové), příjem a výdej korespondence, účast na extramurálních aktivitách, průběžné a plánované kontroly na jednotlivých ložnicích a dalších místnostech SO, realizace telefonních hovorů s odsouzenými, dozor při výdeji stravy, dozor při nákupech odsouzených v kantýně, dozor při výměně prádla, účast při dílčích technických prohlídkách, dozor při ranních rozcvičkách, dozor při návštěvách odsouzených. Sociální pracovník - individuální denní pohovory dle potřeby odsouzených, pohovory s odsouzenými při pomoci po propuštění z VTOS, pomoc při řešení problémových situacích v rodině, vedení aktivit programu zacházení (pracovní, vzdělávací, speciálně-výchovné, zájmové). Psycholog - individuální denní pohovory dle potřeby odsouzených, vedení aktivit programu zacházení (pracovní, vzdělávací, speciálně-výchovné, zájmové), krizové intervence, individuální psychoterapie s odsouzeným. Speciální pedagog - individuální denní pohovory dle potřeby odsouzených, motivační rozhovory, vedení aktivit programu zacházení (pracovní, vzdělávací, speciálně-výchovné, zájmové), stanovení individuálního programu zacházení včetně aktualizací, účast na extramurálních aktivitách, průběžné a plánované kontroly na jednotlivých ložnicích a dalších místnostech SO, účast při dílčích technických prohlídkách. 20

21 Příloha B : Individuální vzdělávací plán zaměstnanců SO a) všichni zaměstnanci SO se zúčastňují programu celoživotního vzdělávání a dbají o své sebevzdělávání, b) cílem je dosáhnout profesního uznání, c) zvyšovat odbornost pracovníků SO, d) rozšíření studia na magisterskou případně doktoranskou formu, e) zapojit se do krátkodobých i dlouhodobých specializačních kurzů, seminářů zaměřených na problematiku užívání drog, prevenci kriminality, prevenci relapsu apod. PhDr. Houdková Ludmila - psycholog Vzdělání: FFUK Praha - rigorózní řízení, FFUP Olomouc - jednooborová psychologie, UK Praha -katedra psychologie - Výcvik supervizorů pro penitenciární praxi, UK Praha -katedra psychologie Integrovaná psychoterapie (500hod.). Ing. Danuše Vránová - speciální pedagog Vzdělání: ČZÚ Praha - fakulta provozně ekonomická-obor veřejná správa a regionální rozvoj, UK Praha -Výcvik personálu poraden drogové prevence (128 hod.), studující: UJEP Ústí nad Labem - doplňující pedagogické studium pro učitele SŠ, ukončení 4/2010. Bc. Ludmila Mösnerová sociální pracovník Vzdělání: Univerzita Hradec Králové obor sociální pedagogika a prevence patologií, Univerzita Hradec Králové kurz etické výchovy (360hodin), Mezinárodní středisko pro Integrovanou psychoterapii Kroměříž Integrovaná psychoterapie ( 100 hodin). Roman Mézl - vychovatel Vzdělání: SPgŠ - obor předškolní a mimoškolní pedagogika, IV VS ČR -Zacházení se zvlášť nebezpečnými vězni (40 hod.), studující: IMS Brno - Sociální pedagogika, ukončení 6/2011. Bc. Petr Martínek - vychovatel Vzdělání : TUPF Liberec - obor sociální pedagog, Středisko psychologických služeb Brno - systematická psychoterapie v práci vychovatele - terapeuta v rozsahu: 80 hodin UK Praha - specializační kurz Intervenční metody v penitenciární psychologické praxi, Bc. Jaroslav Rybka - vychovatel Vzdělání : TUPF Liberec - obor sociální pedagog Studující: UK Praha - specializační kurz Intervenční metody v penitenciární psychologické praxi, ukončení 4/

Charakteristika oddělen

Charakteristika oddělen Charakteristika oddělen lení Specializované oddělení vzniklo získalo z statut léčebny v roce 2001 - jsou sem přijímáni odsouzení, kteří mají nařízenou ústavní léčbu protitoxikomanickou - kapacita oddělení

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice. Rapotice

1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice. Rapotice 1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice Rapotice 2/ 30 PŘEHLED VĚZNIC : vazba, trest a detence Rapotice 3 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : spec. oddělení SpO s poruchami duševními a s por. chování SpO pro TPN SpO

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium Sportovní a kondiční specialista kombinované studium 1 Rozsah praxe je vyjádřen buď v počtu hodin týdně nebo v počtu dní za semestr. Název předmětu Semestr Počet kredit ů Cílové a obsahové zaměření praxe

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Adiktologická práce ve vězení aneb Mimo střed zpátky, vpřed. Eva Mifková Eliška Vavrušová Dagmar Hrdinová

Adiktologická práce ve vězení aneb Mimo střed zpátky, vpřed. Eva Mifková Eliška Vavrušová Dagmar Hrdinová Adiktologická práce ve vězení aneb Mimo střed zpátky, vpřed Eva Mifková Eliška Vavrušová Dagmar Hrdinová Zpátky, jinak Od 1. 1. 2013, délka trvání projektu 30 měsíců 2 samostatné programy: Ambulantní služby

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Systém vnitřní diferenciace věznice KUŘIM. 10. Nástupní oddělení ostraha + dozor

Systém vnitřní diferenciace věznice KUŘIM. 10. Nástupní oddělení ostraha + dozor Příloha č.1. Systém vnitřní diferenciace věznice KUŘIM UBYTOVNA 2A 5. Ods. vícekrát věznění - ostraha 6. Ods. v dozoru - po vyřazení z NO, prac. nezařazení, II.+ III.DS, apod. 3. Ods. s aktivním přístupem

Více

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Vězeňská služba ČR Věznice Nové Sedlo Zpracoval: Mgr. Petr Roubíček Předkládá: ředitel věznice plk. Mgr. Miroslav Špalek Charakteristika

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU Armáda spásy v České republice, z. s. Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 60, Praha 7 SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c)

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Závěrečná zpráva Transformačního a rozvojového programu na rok 2003 Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Název vzdělávacího programu celoživotního

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více