V Bělušicích dne: Výtisk č. : 1 Počet listu : 19 Počet příloh : 27 MANUÁL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Bělušicích dne: 21.12.2009 Výtisk č. : 1 Počet listu : 19 Počet příloh : 27 MANUÁL"

Transkript

1 V Bělušicích dne: Výtisk č. : 1 Počet listu : 19 Počet příloh : 27 Schvaluji Neschvaluji Vrchní ředitel pro penologii ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vrchní rada plk. Mgr. Milan HOSPODKA MANUÁL Specializovaného oddělení Věznice Bělušice pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek, ve věznici s ostrahou. Předkládá: Vrchní rada plk. Ing. Marian PROKEŠ ředitel Věznice Bělušice

2 A. Poslání a hlavní cíl terapeutického programu Specializovaného oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek (dále jen SO) Hlavním cílem je změna jednání a chování odsouzených, které v důsledku životního stereotypu, založeném na nadužívání omamných psychotropních látek vedly k asociálnímu přístupu k životu a společnosti a s tím i souvisejícím kriminálním deliktům. Poslání terapeutického programu je předpoklad postupného vytváření kvalitativně nového životního stylu, jehož základem je hodnotový systém vycházející ze společensky pozitivních etických norem. Dílčí cíle terapeutického programu a) změna dosavadních způsobů jednání a chování odsouzených s drogovou závislostí, které vedly k závislosti a s ní spojené kriminalitě. Přerušení kontaktů a změna stereotypů života a jejich přizpůsobení v kvalitativně jiný přístup k životu a společnosti. Abstinence jakékoliv psychotropní, návykové či omamné látky, b) formou zátěžových sportovních programů, zvýšit tělesnou zdatnost, která byla narušena drogou a prohloubit pocit kolektivnosti a zásad chování fair-play, c) prostřednictvím udržování kázně a pořádku působit na zvýšení odolnosti jedince, čelit stresu a tím zvýšit schopnost vyrovnávat se se zátěžovými situacemi, d) snaha o změnu ve vzájemných vztazích v rodině, kde to je možné, s cílem zajištění zázemí po propuštění z výkonu trestu. U odsouzených bez jakéhokoliv sociá1ního zázemí, v případě nezbytnosti zajistit ubytování a zaměstnání ve spolupráci s mimovězeňskými organizacemi a zařízeními, e) sjednání kontaktu na civilní zařízení zabývající se léčbou a poradenstvím v oboru závislostí. Tím pomoci zařazení jednotlivců do společnosti po ukončení výkonu trestu odnětí svobody a pomoci i v případě relapsu. 2

3 Způsob naplňování hlavních a dílčích cílů Působení je zaměřeno na pozvolnou změnu životních hodnot, změny některých postojů i přístupů k řešení problémových situací v životě jedince, s praktickým zaměřením na eventuelní budoucí profesionální uplatnění. Dále na přípravu kontaktu s osobou, která bude odsouzenému nablízku po skončení výkonu trestu (jako opatření při možném dalším selhání). V případě potřeby se zajišťuje ve spolupráci se sociálními kurátory či úřady práce podle místa bydliště první možné zaměstnání, případně ubytování, pokud nelze spolupracovat s blízkými příbuznými odsouzeného. Specifický přístup k jednotlivým odsouzeným, zařazeným ve SO, je veden snahou o vnesení inteligence do emocí. Toto porozumění problému může samo o sobě do určité míry pomoci, neboť průnik racionálního poznání do citového života má značný vliv na změnu sledovaného subjektu. Je zaměřen k pochopení toho, že lidskou specifikou a podstatou není racionalita, ale emoční inteligence, a že je to právě tato inteligence, kterou je nesena úspěšnost či neúspěšnost v životě člověka. B. Formy a metody odborného zacházení v rámci terapeutického programu Formou odborného zacházení je polootevřená komunitní skupina. Základem systematického působení na odsouzené, zařazené na SO, je resocializačně konzultativní přístup s terapeutickými technikami (skupinová a individuální terapie, relaxace, fyzicky zátěžový program, arteterapie, pracovní terapie, činnosti vzdělávacích, speciálněvýchovných a zájmových aktivit a sebeobslužné činnosti). Důsledným udržováním kázně a pořádku působit na zvýšení odolnosti jedince, čelit stresu a tím zvýšit schopnost vyrovnávat se se zátěžovými situacemi. Na SO se pracuje s kombinací individuálních a skupinových aktivit. Tyto aktivity se dělí na: povinné a volitelné. Povinné aktivity: účast na komunitách oddělení, speciální terapie, 3

4 sebeobslužné aktivity-vaření, praní, žehlení, obměna výzdoby na ubytovně, drobná údržba zařízení ubytovny, úklidové práce, příležitostné pracovní aktivity ve prospěch věznice, práce s odbornou literaturou, výroba propagačních materiálů k protidrogové problematice pro jiná oddělení věznice, ranní cvičení a běh, relaxace, zpracovávání zadaných vzdělávacích témat pro kolektiv. Volitelné aktivity : sportovní činnost (kondiční cvičení, stolní a líný tenis, volejbal, nohejbal, badminton, šachy, jóga), technické práce, výuka cizích jazyků, výroba hraček a loutek, pěstování květin a zeleniny (včetně péče o skleník), akvaristika, základy umělecké činnosti (malování, plastika, keramika), modelářská činnost, výuka základů na PC, technika administrativy, všeobecně kulturně-historický přehledy, možnost rozšíření vzdělání v rekvalifikačních kurzech. Odsouzený si z volitelných aktivit individuálně vybere minimálně čtyři aktivity, které jsou pro něj nadále povinné. Všechny tyto výše uvedené aktivity programu zacházení korespondují s hlavním cílem terapeutického programu. 4

5 C. Cílová skupina speciálně terapeutického zacházení INDIKACE Cílovou skupinou jsou odsouzení s diagnostikovanou poruchou MKN 10: Duševní porucha a porucha chováním vyvolaná účinkem psychoaktivních látek, Syndrom závislosti. a) jedná se konkrétně o následující poruchy: závislost na opioidech (F11.2) závislost na sedativech nebo hypnotikách (F13.2), závislost na kokainu (F14.2), závislost na jiných stimulanciích (F15.2), b) v období před nástupem trestu splňoval kritéria pro stanovení diagnózy podle MKN- 10 Dušení porucha a porucha chování vyvolána účinkem psychoaktivních látek, Škodlivé užívání. Jedná se konkrétně o následující poruchy: škodlivé užívání opioidů F11.1), škodlivé užívání sedativ nebo hypnotik (F13.1), škodlivé užívání kokainu (F14.1), škodlivé užívání jiných stimulancií (F15.1), c) prokáže motivaci k aktivnímu řešení vlastního drogového problému dobrovolným podáním žádosti o zařazení do oddělení a napsáním motivačního dopisu. KONTRAIDIKACE Nejčastější kontraindikací jsou: a) těžké poruchy osobnosti, b) akutní psychotický stav, c) úzkostné nebo depresivní komorbidity (limitováno závažností její intenzity ), d) přítomnost suicidálních tendencí, e) přítomnost psychotické symptomatiky, f) těžká deprese, g) těžká úzkostná symptomatika (sociálně fobická, obsedantně kompulzivní ). 5

6 D. Informování případných zájemců o odborném zacházení a o podmínkách a cílech Specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek ve Věznici Bělušice a) základní informace jsou odsouzeným poskytovány během odborných pohovorů v rámci přijímacího řízení na nástupním oddělení, kde jsou informováni o podmínkách zařazení, o cílech tohoto SO a nabízených možnostech, b) další relevantní informace jsou odsouzeným poskytovány vrámci Poradny drogové prevence, c) odsouzení jsou informováni o možnostech léčby drogové závislosti během výkonu trestu odnětí svobody vjiných věznicích, ve kterých je tato forma léčby uskutečňována. E. Vstupní posouzení při zařazení do Specializovaného oddělení Výběr pro zařazení odsouzeného na SO provádí psycholog nebo spec. pedagog, který provádí cílený pohovor s odsouzeným na základě zpracovaných sociálních, psychologických, pedagogických a zdravotních posouzení, se zaměřením na drogovou problematiku a seznámí odsouzeného s podmínkami i možnostmi nabízenými v SO. Svůj návrh předkládá pracovníkům terapeutického týmu, na základě příchozí dokumentace odsouzeného a výsledků vstupní psychologické, pedagogické a sociální anamnézy. Odsouzený je zařazen do oddělení opatřením ředitele věznice na základě písemného návrhu odborné komise. Do SO jsou zařazováni odsouzení na základě vlastní dobrovolné žádosti, kde svým podpisem stvrzují, že se zavazují k respektování pravidel SO. Toto je první krok k projevu pozitivní motivace odsouzeného. Při přijetí do SO se zvláště hodnotí: a) přesvědčivý osobní zájem abstinovat, b) ochota naučit se pracovat na změně svých postojů, zvyků a návyků, které,byly příčinou osobního selhání, 6

7 c) zájem o vlastní vzdělávání se, d) minimální délku trestu dvanáct měsíců, e) soudem nařízený výkon trestu odnětí svobody ve věznici s ostrahou, f) užívání drogy v minulosti a současné dobrovolné motivování k abstinenci, g) dobrovolné požádání o zařazení na toto oddělení, h) zavázání se dodržování řádu a pravidel SO, i) souhlas k zařazení do evidence Registru uživatelů drog. F. Průběžné seznamování odsouzeného s cíli a formami odborného zacházení a s pravidly terapeutického programu Odsouzený je verbálně informován o cílech a formách odborného zacházení spolu s pravidly terapeutického programu odbornými zaměstnanci nejen při svém přijetí na SO, ale i v průběhu pobytu také nonverbálně pomocí odborně zpracovaných materiálů, které se týkají drogové problematiky a jsou k dispozici odsouzeným ve společných prostorách oddělení. Tyto materiály jsou průběžně aktualizovány a odsouzení jsou s těmito změnami seznamováni během speciálně terapeutických aktivit, aktivů, skupin a komunit. G. Stanovení individuálního plánu odborného zacházení Každý individuální plán reflektuje specifické potřeby a cíle, které chce odsouzený prostřednictvím odborného zacházení dosáhnout. Naplňování cílů individuálního plánu je kontrolováno: a) individuálními pohovory s odsouzenými, b) intervenčními metodami uplatňovanými v penitenciární praxi, c) pravidelnými měsíčními pohovory, d) čtvrtletním vyhodnocením programu zacházení, e) pravidelnými skupinovými sezeními, f) komunitním hodnocením v rámci SO. Každý individuální plán je v případě potřeby aktualizován a měněn na základě výše uvedených specifik. 7

8 H. Způsoby uzavření dohody o poskytování odborného zacházení. a) zařazením do seznamu žadatelů o léčbu dle NGŘ č. 45/ odst.3, b) vlastnoručním vyplnění žádosti o přijetí na specializované oddělení, c) stanovením individuálního programu zacházení, d) písemným souhlasem o dobrovolném dodržování základních pravidel chování v terapeutické skupině, e) vyplněním anamnestického dotazníku, f) ústním seznámením s dohodou o daných podmínkách, využití zahájení a ukončení terapeutického programu s využitím bodu E. Těmito srozumitelnými písemnostmi je s odsouzenými uzavřena dohoda o poskytování odborného zacházení. I. Určení odborného zaměstnance pro zpracování individuálního plánu odborného zacházení. Zaměstnancem, který je garantem a zpracovává s odsouzeným individuální plán odborného zacházení vycházející z psychologického, pedagogického a sociálního posouzení, případně z další dokumentace odsouzeného a uzavírá s ním ústní kontrakt je vždy speciální pedagog. J. Motivační systém uplatňovaný na SO a) možnost využití posilovny, b) navštěvovat pořádané kulturní akce, c) používat kuchyňský kout, 8

9 d) mít na ložnicích tyto estetické úpravy: květinovou výzdobu, 1 ks poličky na osobní věci, 2 ks obraz v rámu max. 50x50 cm, se schváleným obsahem, záclony na oknech, využití jedné osobní skříňky navíc, e) možnost účastnit se extramurálních akcích na základě schválených projektů, f) mezi motivační systémy uplatňované na SO patří též diferenciovanost, která umožní prostupnost odsouzených v jednotlivých skupinách vnitřní diferenciace. K. Uplatňovaní kritérií postupu odsouzených jednotlivými terapeutickými fázemi, úkoly a povinnostmi odsouzených ve skupinách vnitřní diferenciace na SO Vyhodnocování kritérií motivačních skupin k přeřazování v diferenciačních skupinách SO bude prováděno 1x měsíčně. Změna motivační skupiny je možná směrem vzestupným i sestupným. Přechod do jednotlivých skupin vzestupným směrem je možný po minimálně jedné kázeňské odměně a trvalém kladném hodnocení, sestupně pak již při jednom kázeňském přestupku (dle závažnosti i o dvě skupiny), nebo trvale záporném hodnocení. Zneužití, případné využívání motivačních skupin, do které není odsouzený zařazen, je považováno za kázeňský přestupek. Kritéria pro postup jednotlivými fázemi 1) fáze přijmu délka je posuzována individuálně podle osobnostních, zdravotních dispozic jednotlivých odsouzených, neměla by přesáhnout dobu jednoho měsíce, 2) fáze intenzivní nastává po skončení přijímací fáze a trvá nejméně pět měsíců. Obsahuje podrobování se skupinové a individuální psychoterapii vedené specialisty. V programu jsou terapeutické skupiny pod vedením specialistů a vychovatelů, sportovní činnosti, kulturní a vzdělávací aktivity, relaxace. Součástí terapeutického procesu je i pracovní zařazení odsouzených v prostorách věznice, 3) fáze stabilizační úkolem této etapy je stabilizovat u odsouzených pozitivní mechanizmy. Minimální délka trvání programu je deset měsíců, může být podle potřeby, individuality a kapacitních možností navýšena prodloužením závěrečné stabilizační etapy. 9

10 Práva a povinnosti odsouzených v jednotlivých etapách vyplývají z úkolů jednotlivých motivačních skupin. Úkoly ve skupinách vnitřní diferenciace SO: Skupina S3: a) seznámení se s režimem oddělení, b) abstinence drog a jiných návykových látek, c) sepsání životopisu na 4 strany, d) vypracování elaborátu na zadané téma. Skupina S2: a) zvládnutí psychosomatického neklidu, b) abstinence drog a jiných návykových látek, c) aktivní podíl na řešení problémů komunity, d) příprava vlastních akcí (soutěže, kvizy) pro ostatní odsouzené, e) vypracování přednášky s vlastním názorem a závěrem. Skupina S1: Získání odstupu od svého problému a zaujetí pozitivního postoje k dalšímu životu a) patronát nad nově přijatým(i) odsouzeným(i), b) abstinence drog a jiných návykových látek, c) aktivní podíl na řešení problémů kolektivu, d) příprava vlastních akcí (soutěže, kvizy) pro ostatní odsouzené, e) iniciativní spolupráce při organizaci chodu oddělení, f) vypracování přednášky s vlastním názorem a závěrem, g) pravidelné aktuality s vlastním závěrečným komentářem. L. Systém hodnocení terapeutického programu Jedním z důležitých motivačních činitelů odsouzených je bodové hodnocení. Zde se hodnotí veškerá činnost, tj. úklid, aktivity, plnění zákonných norem a vnitřního řádu, provozního řádu SO, pracovní výsledky, sportovní či soutěžní činnost, kázeňské odměny a přestupky, práce v kolektivu, chování k ostatním. 10

11 Skupina S3 Do této skupiny jsou zařazováni odsouzení, kteří nastoupili do výkonu trestu a jsou zařazení do I. PSVD nebo do II. PSVD. Dále zde zůstávají nebo jsou zařazováni z II.DS ti, kteří mají pasivní případně formální přístup k plnění programu zacházení i ke svým dalším povinnostem, dále odsouzení, kteří byli kázeňsky řešeni nebo mají v oblasti pořádku a kázně vážnější nedostatky a působí na ostatní odsouzené negativně. Skupina S2 Do této skupiny jsou zařazováni odsouzení, kteří jsou ve výkonu trestu na SO nejméně dva měsíce ve skupině S3, plní zvolený program zacházení a získali nejméně 30 bodů. Sestupně z I.DS, ti kteří mají v chování a jednání drobné nedostatky, jejich zapojení do činnosti kolektivu je dále sporadické nebo nárazové. Skupina S1 Do této skupiny jsou zařazováni odsouzení, kteří aktivně a dlouhodobě plní program zacházení, jsou minimálně 3 měsíce zařazeni do skupiny S2 a získali nejméně 75 bodů. Odsouzení příkladně plní ostatní povinnosti a zadané úkoly. Svým jednáním jsou příkladem ostatním odsouzeným. Hodnocení provádí terapeutický kolektiv pracovníků SO na základě stanovených kritérií. Bodovací systém SO Body přiděluje terapeutický tým při skupinovém sezení, lx v týdnu: KLADNÉ BODY: + 1 až + 3 bodů: plnění úkolů a cílů programu zacházení, dobrovolné vykonávání prací na oddělení, aktivní účast na programu, zpracování zadaného tématu, vykonání práce pro věznici, příprava samostatně řízeného programu, provedení besedy, 11

12 + 3 až + 5 bodů : dlouhodobá péče o svěřený úsek, příspěvek do samostatně řízeného programu vyžadující delší přípravu, + 5 až + 10 body: vysoce kvalitní samostatně řízeného program vyžadující dlouhodobější přípravu, mimořádná iniciativa vyžadující zvýšené úsilí a mající větší význam pro kolektiv, + 10 bodů: příkladný čin ZÁPORNÉ BODY: - 5 až 10 bodů: pozdní příchod na společnou akci do 10 minut, nepořádek v osobních věcech, špatný úklid vulgární vyjadřování, pozdní odevzdání zadané práce, drobné rušení na společném programu, - 10 až - 20 bodů: neodevzdání zadané práce, pozdní příchod o více než 10 minut, poskytnutí nepravdivých informací, jakýkoliv projev verbální agrese, drobný přestupek ŘSO nebo VŘV, - 20 až - 30 bodů: neomluvená neúčast na stanoveném programu, uložení kázeňského trestu v kázeňské pravomoci vychovatele, rozvracení vztahů v kolektivu - 30 až - 50 bodů: fyzická agrese, krádež, uložení kázeňského trestu v kázeňské pravomoci speciální pedagoga, VOVT nebo ŘV, zatajení informace o porušení abstinence spoluodsouzeného, Bodování jednotlivých funkcí v kolektivu Specializovaného oddělení Bodování přidělených rajónů - dle velikosti a typu (provádí služba na oddělení ve spolupráci s členy týmu). Maximální zisk bodů za jeden týden je 15 bodů Body lze přidělit či odebrat: Další body lze individuálně přiřadit za kvalitně vykonávané funkce v kolektivu odsouzených Specializovaného oddělení, spolupracujících s terapeutickým týmem při řízení činnosti oddělení do výše maximálně 5 bodů týdně. koordinátor oddělení vede přehled odchodů a příchodů na oddělení, vyhlašuje činnosti dle ČRD, ve spolupráci s pracovníkem terapeutického týmu hodnotí pořádek, 12

13 vedoucí terapeutické skupiny předkládá návrhy na případné změny denního režimu, svými návrhy a připomínkami pomáhá rozdělovat jednotlivé role, podává návrhy a připomínky směřující k dodržování kázně a pořádku na oddělení, zástupce vedoucího terapeutické skupiny pomáhá vedoucímu, seznamuje nově příchozí odsouzené s režimem oddělení, sportovní referent pomáhá při přípravě a organizaci sportovních aktivit, vedoucí rozcviček odpovídá za dodržování předepsané doby cvičení, předcvičuje stanovené skladby cviků, nástěnkář stará se a odpovídá za aktualizaci tématických nástěnek na oddělení, vedoucí zájmového kroužku vede zájmový kroužek, zajišťuje materiální zabezpečení, provádí záznam o každém jeho průběhu a účasti, podmínkou je aby zájmová aktivita proběhla nejméně 1x za týden, vedoucí kulturní místnosti odpovídá za činnost, čistotu, pořádek a kázeň v kulturní místnosti, vedoucí terapeutické místnosti odpovídá za činnost, čistotu, pořádek a kázeň v terapeutické místnosti, zahradník odpovídá za udržování trávníku a záhonů na zahradě BZ, údržbu nářadí a nástrojů, vedoucí akvaristiky odpovídá za údržbu akvarijní místnosti a akvárií, zaškolení nových chovatelů, skladník odpovídá za pořádek a čistotu skladových prostor. M. Podmínky pro vyřazení odsouzeného z oddělení Vyřazení se uskuteční opatřením ředitele věznice na základě návrhu odborné komise složené z pracovníků terapeutického týmu, po předložení návrhu s odůvodněním pro vyřazení odsouzeného a přeřazení na jinou ubytovnu. Ze SO je vyřazen odsouzený který: a) v průběhu zařazení drogu zneužil a tím porušil abstinenci jakékoliv psychotropní, omamné či návykové látky, b) držel, získával a vyráběl jakékoliv psychotropní, návykové či omamné látky, nebo držel prostředky k jejich výrobě či aplikaci, c) odmítl se podrobit kontrole abstinence nebo odběru tělních tekutin, 13

14 d) pokusil se zmanipulovat odběr tělních tekutin, e) projevu jakéhokoliv fyzického násilí a krádeže, f) odmítá se účastnit povinných aktivit zacházení, g) je negativně hodnocen a narušuje činnost oddělení po dobu jednoho hodnotícího období, h) dlouhodobě neplní program zacházení, i) požádal o vyřazení z oddělení, Po vyřazení ze specializovaného oddělení se bude vycházet z PSVD, kterou měl odsouzený před zařazením na SO. N. Podmínky pro znovupřijetí odsouzeného na SO a) odsouzený může být znovu přijat na SO odborným zaměstnancem, zejména však psychologem oddělení na základě klinických testových metod využívaných ve forenzní praxi na základě schválení návrhu ředitelem věznice, b) odsouzený po ukončení desetiměsíčního programu s přihlédnutím k individuálním specifikům, může na SO zůstat, pokud bude jeho působení na odsouzené, kteří se nacházejí v relapsu i nadále přínosem. O jeho setrvání na SO rozhodne komise SO složená z odborných zaměstnanců. O. Dokumentace terapeutického procesu terapeutického programu je vedena a) pravidelnými měsíčními pohovory s vychovatelů s odsouzenými, b) vyznačeným vyhodnocením slovním i grafickém v programu VIS, c) čtvrtletním vyhodnocením programu zacházení v programu VIS, d) terapeutický proces bude prokazatelně individuálně s každým odsouzeným prokonzultován a odsouzeným stvrdí svým podpisem v osobní kartě u jednotného záznamového listu tento hodnotící stav. 14

15 P. Provádění externí a interní supervize a) externí supervize všech zaměstnanců specializovaného oddělení a je realizována v souladu s Sbírkou pokynů č. 4/2009, část 2, článek 6, 7, 8. Tato se uskutečňuje 1x za čtvrtletí ve spolupráci s Institutem pro rodinu a vztahy se sídlem Praha 6, Vondroušova 1211, PhDr. Magdalenou FROUZOVOU. Supervize je prováděna na základě schváleného projektu, formou skupinových setkání se zaměřením na supevizi podpůrnou a rozvoj profesní kompetence každého supervidovaného člena týmu, Q. Nastavení systému komunikace, konzultace případů, plánování opatření, zvyšování kvality a efektivity odborného zacházení v rámci týmu zaměstnanců a s vedoucím oddělení. a) v průběhu týmové práce na specializovaném oddělení jsou konzultovány případy hodné zvláštního zřetele k přijetí opatření přispívající ke zvyšování kvality odborného zacházení, b) během plánování jsou zaměstnanci specializovaného oddělení přijímána opatření ke zvyšování efektivity práce s odsouzenými s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek, specifikovanou v MKN-10, (F11.2, F13.2, F14.2, F15.2), c) v rámci každodenních porad oddělení výkonu trestu jsou řešeny operativně individuální případy jednotlivých odsouzených. R. Způsoby a formy komunikace odsouzených s personálem věznice a) na základě řádu specializovaného oddělení může odsouzený kdykoliv během pracovní doby verbálně požádat kteréhokoliv zaměstnance SO o rozhovor, b) při pravidelných měsíčních pohovorech s vychovateli, c) při čtvrtletním vyhodnocením programu zacházení vychovateli, d) při skupinových setkáních, 15

16 e) při komunitě, f) při jednotlivých aktivitách programu zacházení. Dále odsouzení mohou písemnou formou požádat o rozhovor kteréhokoliv dalšího zaměstnance z řad personálu věznice (vedení věznice, samostatný referát prevence a stížnosti, ekonomické oddělení, správní oddělení a další ). S. Odpovědný pracovník zodpovídající za vedení oddělení s delegovanými organizačními a personálními pravomocemi Odpovědným pracovníkem za autonomní součást, kterým je specializovaného oddělení výkonu trestu je vedoucí oddělení výkonu trestu. T. Zajištění realizace terapeutického programu prostorově, materiálně a hygienicky Stavebně technické zabezpečení Ložnice jsou vybaveny příslušným počtem postelí, skříňkami na osobní věci, poličkami na květiny, květinami, stoly se stoličkami, garnyžemi a záclonami. O konečném rozsahu výzdoby rozhoduje speciální pedagog oddělení. Kulturní místnost je vybavena stoly, příslušným počtem židlí, barevným televizorem, videorekordérem, tabulí, skříní na pomůcky. Konečný rozsah vybavení stanoví speciální pedagog. Terapeutická místnost je vybavena stoly, židlemi, šicím strojem, skříněmi kuložení materiálů k zájmovým a terapeutickým činnostem. Knihovna oddělení je k dispozici výhradně terapeutickému týmu specializovaného oddělení a odsouzeným, na tomto oddělení zařazeným. Kuchyňka - specializované oddělení je pro výuku vaření a sebeobslužných činností vybaveno kuchyňkou se sporákem, lednicí, kuchyňskou linkou, nádobím k vaření i stolování 16

17 a stoly s židlemi. Konzumace jídel připravených v rámci sebeobslužných aktivit probíhá v kuchyňce. Dílna - specializované oddělení má k dispozici dílnu a místnost pro sportovní aktivity. V prostoru dvora II.ubytovny je pro potřeby specializovaného oddělení k dispozici zahradní pozemek a skleník. Umývárny na SO jsou vybaveny sprchami a automatickou pračkou. Součástí vybavení oddělení jsou elektrické žehličky, žehlicí prkna a sušáky na prádlo. K zajištění sebeobslužných aktivit na SO je odsouzeným poskytován jeden pracovní oděv, určený k pracovní terapii, který odsouzení používají pouze k této činnosti. Odsouzení se o své prádlo starají sami, provádějí si drobné opravy, prádlo si perou a žehlí. K těmto činnostem jsou odsouzení nad rámec vybaveni těmito oděvními součástkami: 1 ks blůza soukenná, 1 ks kalhoty soukenné, 2 ks košile, Ke sportovním činnostem používají odsouzení vlastní sportovní oděv. Koupání a osobní hygiena. Koupání je odsouzeným umožněno v umývárně oddílu ve zřízených sprchách. S přihlédnutím k pracovním a sportovním aktivitám se odsouzeným umožní koupání i v jiné době, než je určeno časovým rozvrhem dne specializovaného oddělení. Vycházky Vycházky se provádějí ve vymezeném prostoru, zásadně bez účasti odsouzených z jiných ubytoven. Sportovní činnosti Sportovní a tělovýchovná činnost probíhá ve vymezeném prostoru oddělení, na dvoře ubytovny, v posilovně a na fotbalovém hřišti na hlavním nádvoří věznice. Stolní tenis se hraje v terapeutických místnostech oddělení, případně v místnosti určené pro sportovní aktivity. 17

18 U. Způsob a častost kontrol vyhodnocování a naplňování stanovených cílů terapeutického programu. Systém hodnocení terapeutického programu Jedním z motivačních činitelů při hodnocení terapeutického programu odsouzených je interní činnost odsouzených na SO, která zahrnuje zejména aktivity a plnění individuálního programu zacházení, dále respektování zákonných norem a Vnitřního řádu věznice Bělušice, Řádu SO, pracovní výsledky, sportovní či soutěžní činnost, kázeňské odměny a přestupky, práce v kolektivu, chování k ostatním. Hodnocení provádí terapeutický kolektiv pracovníků Specializovaného oddělení na základě těchto kritérií: a) zda došlo ke změně dosavadních způsobů jednání a chování odsouzených s drogovou závislostí, které vedly k závislosti a s ní spojené kriminalitě, b) zda došlo k přerušení kontaktů a změna stereotypů života a jejich přizpůsobení v kvalitativně jiný přístup k životu a společnosti, c) zda došlé formou zátěžových sportovních programů ke zvýšení tělesné zdatnosti, která byla narušena drogou, d) zda došlo k prohloubení pocitu kolektivnosti a zásad chování fair-play, e) zda se prostřednictvím udržování kázně a pořádku podařilo působit na zvýšení odolnosti jedince, čelit stresu, f) zda se tímto působením zvýšila schopnost každého jednotlivce vyrovnávat se se zátěžovými situacemi, g) zda se snaha o změnu ve vzájemných vztazích v rodině podařila, h) zda se realizovalo zajištění zázemí každého jednotlivého odsouzené po propuštění z výkonu trestu, i) zda se v případě odsouzených bez jakéhokoliv sociá1ního zázemí, v případě nezbytnosti podařilo zajistit ubytování a zaměstnání ve spolupráci se státními i nestátními organizacemi a zařízeními civilního sektoru. 18

19 V. Shromažďování a uchovávání specifických dat odsouzených, jejich využití při statistickém zpracování Všechna specifická data o odsouzených zařazených na SO a odsouzeným diagnostikovaných dle MKN 10, závislost na opioidech (F11.2) závislost na sedativech nebo hypnotikách (F13.2), závislost na kokainu (F14.2), závislost na jiných stimulanciích (F15.2) jsou shromažďována a uchovávána zejména: a) v programu VIS, b) v osobní kartě odsouzeného, c) v psychologické dokumentaci každého odsouzeného, která je ukončení pobytu na SO součástí osobního spisu, Tato data jsou využívána při statickém zpracování na základě vyžádání vedení oddělení výkonu trestu, vedením věznice a generálním ředitelstvím VS ČR. 19

20 Příloha A: Jmenovité personální obsazení SO (kapacita SO je 39 odsouzených ) Vychovatel..Bc. Petr Martínek Vychovatel..Bc. Jaroslav Rybka Vychovatel..Mézl Roman Sociální pracovník.. Bc. Ludmila Mösnerová Psycholog.. PhDr. Ludmila Houdková Speciální pedagog. Ing. Danuše Vránová Stručný popis činnosti zaměstnanců v SO včetně poměrné části pracovní doby, kterou věnují pouze činnosti v oddělení. (práce za účasti odsouzeného) Vychovatelé - individuální denní pohovory dle potřeby odsouzených, měsíční pohovory, čtvrtletí pohovory při vyhodnocení programu zacházení, vedení aktivit programu zacházení (pracovní, vzdělávací, speciálně-výchovné, zájmové), příjem a výdej korespondence, účast na extramurálních aktivitách, průběžné a plánované kontroly na jednotlivých ložnicích a dalších místnostech SO, realizace telefonních hovorů s odsouzenými, dozor při výdeji stravy, dozor při nákupech odsouzených v kantýně, dozor při výměně prádla, účast při dílčích technických prohlídkách, dozor při ranních rozcvičkách, dozor při návštěvách odsouzených. Sociální pracovník - individuální denní pohovory dle potřeby odsouzených, pohovory s odsouzenými při pomoci po propuštění z VTOS, pomoc při řešení problémových situacích v rodině, vedení aktivit programu zacházení (pracovní, vzdělávací, speciálně-výchovné, zájmové). Psycholog - individuální denní pohovory dle potřeby odsouzených, vedení aktivit programu zacházení (pracovní, vzdělávací, speciálně-výchovné, zájmové), krizové intervence, individuální psychoterapie s odsouzeným. Speciální pedagog - individuální denní pohovory dle potřeby odsouzených, motivační rozhovory, vedení aktivit programu zacházení (pracovní, vzdělávací, speciálně-výchovné, zájmové), stanovení individuálního programu zacházení včetně aktualizací, účast na extramurálních aktivitách, průběžné a plánované kontroly na jednotlivých ložnicích a dalších místnostech SO, účast při dílčích technických prohlídkách. 20

21 Příloha B : Individuální vzdělávací plán zaměstnanců SO a) všichni zaměstnanci SO se zúčastňují programu celoživotního vzdělávání a dbají o své sebevzdělávání, b) cílem je dosáhnout profesního uznání, c) zvyšovat odbornost pracovníků SO, d) rozšíření studia na magisterskou případně doktoranskou formu, e) zapojit se do krátkodobých i dlouhodobých specializačních kurzů, seminářů zaměřených na problematiku užívání drog, prevenci kriminality, prevenci relapsu apod. PhDr. Houdková Ludmila - psycholog Vzdělání: FFUK Praha - rigorózní řízení, FFUP Olomouc - jednooborová psychologie, UK Praha -katedra psychologie - Výcvik supervizorů pro penitenciární praxi, UK Praha -katedra psychologie Integrovaná psychoterapie (500hod.). Ing. Danuše Vránová - speciální pedagog Vzdělání: ČZÚ Praha - fakulta provozně ekonomická-obor veřejná správa a regionální rozvoj, UK Praha -Výcvik personálu poraden drogové prevence (128 hod.), studující: UJEP Ústí nad Labem - doplňující pedagogické studium pro učitele SŠ, ukončení 4/2010. Bc. Ludmila Mösnerová sociální pracovník Vzdělání: Univerzita Hradec Králové obor sociální pedagogika a prevence patologií, Univerzita Hradec Králové kurz etické výchovy (360hodin), Mezinárodní středisko pro Integrovanou psychoterapii Kroměříž Integrovaná psychoterapie ( 100 hodin). Roman Mézl - vychovatel Vzdělání: SPgŠ - obor předškolní a mimoškolní pedagogika, IV VS ČR -Zacházení se zvlášť nebezpečnými vězni (40 hod.), studující: IMS Brno - Sociální pedagogika, ukončení 6/2011. Bc. Petr Martínek - vychovatel Vzdělání : TUPF Liberec - obor sociální pedagog, Středisko psychologických služeb Brno - systematická psychoterapie v práci vychovatele - terapeuta v rozsahu: 80 hodin UK Praha - specializační kurz Intervenční metody v penitenciární psychologické praxi, Bc. Jaroslav Rybka - vychovatel Vzdělání : TUPF Liberec - obor sociální pedagog Studující: UK Praha - specializační kurz Intervenční metody v penitenciární psychologické praxi, ukončení 4/

Charakteristika oddělen

Charakteristika oddělen Charakteristika oddělen lení Specializované oddělení vzniklo získalo z statut léčebny v roce 2001 - jsou sem přijímáni odsouzení, kteří mají nařízenou ústavní léčbu protitoxikomanickou - kapacita oddělení

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium Sportovní a kondiční specialista kombinované studium 1 Rozsah praxe je vyjádřen buď v počtu hodin týdně nebo v počtu dní za semestr. Název předmětu Semestr Počet kredit ů Cílové a obsahové zaměření praxe

Více

(ZOP/B2) Hlavní řešitelé a zpracovatelé projektu: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

(ZOP/B2) Hlavní řešitelé a zpracovatelé projektu: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D. Základní odborná příprava o bčanských zaměstnanců (ZOP/B2) Hlavní řešitelé a zpracovatelé projektu: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D. Hlavní konzultant: plk. Mgr. Martina Lacinová-Gänselová

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule Organizační řád Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí Preambule Domov Sluneční dvůr, poskytovatel sociálních služeb, poskytuje služby ženám s mentálním postižením od věku 26-ti let do

Více

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Vězeňská služba České republiky STRUKTURA MĚKKÝ PROJEKT Programy zacházení pro odsouzené Rozšíření existujících

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-87700-9/PO-PVP-2011 Kódové označení: ADMIN-P Počet listů: 25 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní klub Waldorfská škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB DOKUMENT DO-22 Počet stran: 9 Počet příloh: 0 č. j.: DO-22/2013-09-01

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více