V Bělušicích dne: Výtisk č. : 1 Počet listu : 19 Počet příloh : 27 MANUÁL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Bělušicích dne: 21.12.2009 Výtisk č. : 1 Počet listu : 19 Počet příloh : 27 MANUÁL"

Transkript

1 V Bělušicích dne: Výtisk č. : 1 Počet listu : 19 Počet příloh : 27 Schvaluji Neschvaluji Vrchní ředitel pro penologii ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vrchní rada plk. Mgr. Milan HOSPODKA MANUÁL Specializovaného oddělení Věznice Bělušice pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek, ve věznici s ostrahou. Předkládá: Vrchní rada plk. Ing. Marian PROKEŠ ředitel Věznice Bělušice

2 A. Poslání a hlavní cíl terapeutického programu Specializovaného oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek (dále jen SO) Hlavním cílem je změna jednání a chování odsouzených, které v důsledku životního stereotypu, založeném na nadužívání omamných psychotropních látek vedly k asociálnímu přístupu k životu a společnosti a s tím i souvisejícím kriminálním deliktům. Poslání terapeutického programu je předpoklad postupného vytváření kvalitativně nového životního stylu, jehož základem je hodnotový systém vycházející ze společensky pozitivních etických norem. Dílčí cíle terapeutického programu a) změna dosavadních způsobů jednání a chování odsouzených s drogovou závislostí, které vedly k závislosti a s ní spojené kriminalitě. Přerušení kontaktů a změna stereotypů života a jejich přizpůsobení v kvalitativně jiný přístup k životu a společnosti. Abstinence jakékoliv psychotropní, návykové či omamné látky, b) formou zátěžových sportovních programů, zvýšit tělesnou zdatnost, která byla narušena drogou a prohloubit pocit kolektivnosti a zásad chování fair-play, c) prostřednictvím udržování kázně a pořádku působit na zvýšení odolnosti jedince, čelit stresu a tím zvýšit schopnost vyrovnávat se se zátěžovými situacemi, d) snaha o změnu ve vzájemných vztazích v rodině, kde to je možné, s cílem zajištění zázemí po propuštění z výkonu trestu. U odsouzených bez jakéhokoliv sociá1ního zázemí, v případě nezbytnosti zajistit ubytování a zaměstnání ve spolupráci s mimovězeňskými organizacemi a zařízeními, e) sjednání kontaktu na civilní zařízení zabývající se léčbou a poradenstvím v oboru závislostí. Tím pomoci zařazení jednotlivců do společnosti po ukončení výkonu trestu odnětí svobody a pomoci i v případě relapsu. 2

3 Způsob naplňování hlavních a dílčích cílů Působení je zaměřeno na pozvolnou změnu životních hodnot, změny některých postojů i přístupů k řešení problémových situací v životě jedince, s praktickým zaměřením na eventuelní budoucí profesionální uplatnění. Dále na přípravu kontaktu s osobou, která bude odsouzenému nablízku po skončení výkonu trestu (jako opatření při možném dalším selhání). V případě potřeby se zajišťuje ve spolupráci se sociálními kurátory či úřady práce podle místa bydliště první možné zaměstnání, případně ubytování, pokud nelze spolupracovat s blízkými příbuznými odsouzeného. Specifický přístup k jednotlivým odsouzeným, zařazeným ve SO, je veden snahou o vnesení inteligence do emocí. Toto porozumění problému může samo o sobě do určité míry pomoci, neboť průnik racionálního poznání do citového života má značný vliv na změnu sledovaného subjektu. Je zaměřen k pochopení toho, že lidskou specifikou a podstatou není racionalita, ale emoční inteligence, a že je to právě tato inteligence, kterou je nesena úspěšnost či neúspěšnost v životě člověka. B. Formy a metody odborného zacházení v rámci terapeutického programu Formou odborného zacházení je polootevřená komunitní skupina. Základem systematického působení na odsouzené, zařazené na SO, je resocializačně konzultativní přístup s terapeutickými technikami (skupinová a individuální terapie, relaxace, fyzicky zátěžový program, arteterapie, pracovní terapie, činnosti vzdělávacích, speciálněvýchovných a zájmových aktivit a sebeobslužné činnosti). Důsledným udržováním kázně a pořádku působit na zvýšení odolnosti jedince, čelit stresu a tím zvýšit schopnost vyrovnávat se se zátěžovými situacemi. Na SO se pracuje s kombinací individuálních a skupinových aktivit. Tyto aktivity se dělí na: povinné a volitelné. Povinné aktivity: účast na komunitách oddělení, speciální terapie, 3

4 sebeobslužné aktivity-vaření, praní, žehlení, obměna výzdoby na ubytovně, drobná údržba zařízení ubytovny, úklidové práce, příležitostné pracovní aktivity ve prospěch věznice, práce s odbornou literaturou, výroba propagačních materiálů k protidrogové problematice pro jiná oddělení věznice, ranní cvičení a běh, relaxace, zpracovávání zadaných vzdělávacích témat pro kolektiv. Volitelné aktivity : sportovní činnost (kondiční cvičení, stolní a líný tenis, volejbal, nohejbal, badminton, šachy, jóga), technické práce, výuka cizích jazyků, výroba hraček a loutek, pěstování květin a zeleniny (včetně péče o skleník), akvaristika, základy umělecké činnosti (malování, plastika, keramika), modelářská činnost, výuka základů na PC, technika administrativy, všeobecně kulturně-historický přehledy, možnost rozšíření vzdělání v rekvalifikačních kurzech. Odsouzený si z volitelných aktivit individuálně vybere minimálně čtyři aktivity, které jsou pro něj nadále povinné. Všechny tyto výše uvedené aktivity programu zacházení korespondují s hlavním cílem terapeutického programu. 4

5 C. Cílová skupina speciálně terapeutického zacházení INDIKACE Cílovou skupinou jsou odsouzení s diagnostikovanou poruchou MKN 10: Duševní porucha a porucha chováním vyvolaná účinkem psychoaktivních látek, Syndrom závislosti. a) jedná se konkrétně o následující poruchy: závislost na opioidech (F11.2) závislost na sedativech nebo hypnotikách (F13.2), závislost na kokainu (F14.2), závislost na jiných stimulanciích (F15.2), b) v období před nástupem trestu splňoval kritéria pro stanovení diagnózy podle MKN- 10 Dušení porucha a porucha chování vyvolána účinkem psychoaktivních látek, Škodlivé užívání. Jedná se konkrétně o následující poruchy: škodlivé užívání opioidů F11.1), škodlivé užívání sedativ nebo hypnotik (F13.1), škodlivé užívání kokainu (F14.1), škodlivé užívání jiných stimulancií (F15.1), c) prokáže motivaci k aktivnímu řešení vlastního drogového problému dobrovolným podáním žádosti o zařazení do oddělení a napsáním motivačního dopisu. KONTRAIDIKACE Nejčastější kontraindikací jsou: a) těžké poruchy osobnosti, b) akutní psychotický stav, c) úzkostné nebo depresivní komorbidity (limitováno závažností její intenzity ), d) přítomnost suicidálních tendencí, e) přítomnost psychotické symptomatiky, f) těžká deprese, g) těžká úzkostná symptomatika (sociálně fobická, obsedantně kompulzivní ). 5

6 D. Informování případných zájemců o odborném zacházení a o podmínkách a cílech Specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek ve Věznici Bělušice a) základní informace jsou odsouzeným poskytovány během odborných pohovorů v rámci přijímacího řízení na nástupním oddělení, kde jsou informováni o podmínkách zařazení, o cílech tohoto SO a nabízených možnostech, b) další relevantní informace jsou odsouzeným poskytovány vrámci Poradny drogové prevence, c) odsouzení jsou informováni o možnostech léčby drogové závislosti během výkonu trestu odnětí svobody vjiných věznicích, ve kterých je tato forma léčby uskutečňována. E. Vstupní posouzení při zařazení do Specializovaného oddělení Výběr pro zařazení odsouzeného na SO provádí psycholog nebo spec. pedagog, který provádí cílený pohovor s odsouzeným na základě zpracovaných sociálních, psychologických, pedagogických a zdravotních posouzení, se zaměřením na drogovou problematiku a seznámí odsouzeného s podmínkami i možnostmi nabízenými v SO. Svůj návrh předkládá pracovníkům terapeutického týmu, na základě příchozí dokumentace odsouzeného a výsledků vstupní psychologické, pedagogické a sociální anamnézy. Odsouzený je zařazen do oddělení opatřením ředitele věznice na základě písemného návrhu odborné komise. Do SO jsou zařazováni odsouzení na základě vlastní dobrovolné žádosti, kde svým podpisem stvrzují, že se zavazují k respektování pravidel SO. Toto je první krok k projevu pozitivní motivace odsouzeného. Při přijetí do SO se zvláště hodnotí: a) přesvědčivý osobní zájem abstinovat, b) ochota naučit se pracovat na změně svých postojů, zvyků a návyků, které,byly příčinou osobního selhání, 6

7 c) zájem o vlastní vzdělávání se, d) minimální délku trestu dvanáct měsíců, e) soudem nařízený výkon trestu odnětí svobody ve věznici s ostrahou, f) užívání drogy v minulosti a současné dobrovolné motivování k abstinenci, g) dobrovolné požádání o zařazení na toto oddělení, h) zavázání se dodržování řádu a pravidel SO, i) souhlas k zařazení do evidence Registru uživatelů drog. F. Průběžné seznamování odsouzeného s cíli a formami odborného zacházení a s pravidly terapeutického programu Odsouzený je verbálně informován o cílech a formách odborného zacházení spolu s pravidly terapeutického programu odbornými zaměstnanci nejen při svém přijetí na SO, ale i v průběhu pobytu také nonverbálně pomocí odborně zpracovaných materiálů, které se týkají drogové problematiky a jsou k dispozici odsouzeným ve společných prostorách oddělení. Tyto materiály jsou průběžně aktualizovány a odsouzení jsou s těmito změnami seznamováni během speciálně terapeutických aktivit, aktivů, skupin a komunit. G. Stanovení individuálního plánu odborného zacházení Každý individuální plán reflektuje specifické potřeby a cíle, které chce odsouzený prostřednictvím odborného zacházení dosáhnout. Naplňování cílů individuálního plánu je kontrolováno: a) individuálními pohovory s odsouzenými, b) intervenčními metodami uplatňovanými v penitenciární praxi, c) pravidelnými měsíčními pohovory, d) čtvrtletním vyhodnocením programu zacházení, e) pravidelnými skupinovými sezeními, f) komunitním hodnocením v rámci SO. Každý individuální plán je v případě potřeby aktualizován a měněn na základě výše uvedených specifik. 7

8 H. Způsoby uzavření dohody o poskytování odborného zacházení. a) zařazením do seznamu žadatelů o léčbu dle NGŘ č. 45/ odst.3, b) vlastnoručním vyplnění žádosti o přijetí na specializované oddělení, c) stanovením individuálního programu zacházení, d) písemným souhlasem o dobrovolném dodržování základních pravidel chování v terapeutické skupině, e) vyplněním anamnestického dotazníku, f) ústním seznámením s dohodou o daných podmínkách, využití zahájení a ukončení terapeutického programu s využitím bodu E. Těmito srozumitelnými písemnostmi je s odsouzenými uzavřena dohoda o poskytování odborného zacházení. I. Určení odborného zaměstnance pro zpracování individuálního plánu odborného zacházení. Zaměstnancem, který je garantem a zpracovává s odsouzeným individuální plán odborného zacházení vycházející z psychologického, pedagogického a sociálního posouzení, případně z další dokumentace odsouzeného a uzavírá s ním ústní kontrakt je vždy speciální pedagog. J. Motivační systém uplatňovaný na SO a) možnost využití posilovny, b) navštěvovat pořádané kulturní akce, c) používat kuchyňský kout, 8

9 d) mít na ložnicích tyto estetické úpravy: květinovou výzdobu, 1 ks poličky na osobní věci, 2 ks obraz v rámu max. 50x50 cm, se schváleným obsahem, záclony na oknech, využití jedné osobní skříňky navíc, e) možnost účastnit se extramurálních akcích na základě schválených projektů, f) mezi motivační systémy uplatňované na SO patří též diferenciovanost, která umožní prostupnost odsouzených v jednotlivých skupinách vnitřní diferenciace. K. Uplatňovaní kritérií postupu odsouzených jednotlivými terapeutickými fázemi, úkoly a povinnostmi odsouzených ve skupinách vnitřní diferenciace na SO Vyhodnocování kritérií motivačních skupin k přeřazování v diferenciačních skupinách SO bude prováděno 1x měsíčně. Změna motivační skupiny je možná směrem vzestupným i sestupným. Přechod do jednotlivých skupin vzestupným směrem je možný po minimálně jedné kázeňské odměně a trvalém kladném hodnocení, sestupně pak již při jednom kázeňském přestupku (dle závažnosti i o dvě skupiny), nebo trvale záporném hodnocení. Zneužití, případné využívání motivačních skupin, do které není odsouzený zařazen, je považováno za kázeňský přestupek. Kritéria pro postup jednotlivými fázemi 1) fáze přijmu délka je posuzována individuálně podle osobnostních, zdravotních dispozic jednotlivých odsouzených, neměla by přesáhnout dobu jednoho měsíce, 2) fáze intenzivní nastává po skončení přijímací fáze a trvá nejméně pět měsíců. Obsahuje podrobování se skupinové a individuální psychoterapii vedené specialisty. V programu jsou terapeutické skupiny pod vedením specialistů a vychovatelů, sportovní činnosti, kulturní a vzdělávací aktivity, relaxace. Součástí terapeutického procesu je i pracovní zařazení odsouzených v prostorách věznice, 3) fáze stabilizační úkolem této etapy je stabilizovat u odsouzených pozitivní mechanizmy. Minimální délka trvání programu je deset měsíců, může být podle potřeby, individuality a kapacitních možností navýšena prodloužením závěrečné stabilizační etapy. 9

10 Práva a povinnosti odsouzených v jednotlivých etapách vyplývají z úkolů jednotlivých motivačních skupin. Úkoly ve skupinách vnitřní diferenciace SO: Skupina S3: a) seznámení se s režimem oddělení, b) abstinence drog a jiných návykových látek, c) sepsání životopisu na 4 strany, d) vypracování elaborátu na zadané téma. Skupina S2: a) zvládnutí psychosomatického neklidu, b) abstinence drog a jiných návykových látek, c) aktivní podíl na řešení problémů komunity, d) příprava vlastních akcí (soutěže, kvizy) pro ostatní odsouzené, e) vypracování přednášky s vlastním názorem a závěrem. Skupina S1: Získání odstupu od svého problému a zaujetí pozitivního postoje k dalšímu životu a) patronát nad nově přijatým(i) odsouzeným(i), b) abstinence drog a jiných návykových látek, c) aktivní podíl na řešení problémů kolektivu, d) příprava vlastních akcí (soutěže, kvizy) pro ostatní odsouzené, e) iniciativní spolupráce při organizaci chodu oddělení, f) vypracování přednášky s vlastním názorem a závěrem, g) pravidelné aktuality s vlastním závěrečným komentářem. L. Systém hodnocení terapeutického programu Jedním z důležitých motivačních činitelů odsouzených je bodové hodnocení. Zde se hodnotí veškerá činnost, tj. úklid, aktivity, plnění zákonných norem a vnitřního řádu, provozního řádu SO, pracovní výsledky, sportovní či soutěžní činnost, kázeňské odměny a přestupky, práce v kolektivu, chování k ostatním. 10

11 Skupina S3 Do této skupiny jsou zařazováni odsouzení, kteří nastoupili do výkonu trestu a jsou zařazení do I. PSVD nebo do II. PSVD. Dále zde zůstávají nebo jsou zařazováni z II.DS ti, kteří mají pasivní případně formální přístup k plnění programu zacházení i ke svým dalším povinnostem, dále odsouzení, kteří byli kázeňsky řešeni nebo mají v oblasti pořádku a kázně vážnější nedostatky a působí na ostatní odsouzené negativně. Skupina S2 Do této skupiny jsou zařazováni odsouzení, kteří jsou ve výkonu trestu na SO nejméně dva měsíce ve skupině S3, plní zvolený program zacházení a získali nejméně 30 bodů. Sestupně z I.DS, ti kteří mají v chování a jednání drobné nedostatky, jejich zapojení do činnosti kolektivu je dále sporadické nebo nárazové. Skupina S1 Do této skupiny jsou zařazováni odsouzení, kteří aktivně a dlouhodobě plní program zacházení, jsou minimálně 3 měsíce zařazeni do skupiny S2 a získali nejméně 75 bodů. Odsouzení příkladně plní ostatní povinnosti a zadané úkoly. Svým jednáním jsou příkladem ostatním odsouzeným. Hodnocení provádí terapeutický kolektiv pracovníků SO na základě stanovených kritérií. Bodovací systém SO Body přiděluje terapeutický tým při skupinovém sezení, lx v týdnu: KLADNÉ BODY: + 1 až + 3 bodů: plnění úkolů a cílů programu zacházení, dobrovolné vykonávání prací na oddělení, aktivní účast na programu, zpracování zadaného tématu, vykonání práce pro věznici, příprava samostatně řízeného programu, provedení besedy, 11

12 + 3 až + 5 bodů : dlouhodobá péče o svěřený úsek, příspěvek do samostatně řízeného programu vyžadující delší přípravu, + 5 až + 10 body: vysoce kvalitní samostatně řízeného program vyžadující dlouhodobější přípravu, mimořádná iniciativa vyžadující zvýšené úsilí a mající větší význam pro kolektiv, + 10 bodů: příkladný čin ZÁPORNÉ BODY: - 5 až 10 bodů: pozdní příchod na společnou akci do 10 minut, nepořádek v osobních věcech, špatný úklid vulgární vyjadřování, pozdní odevzdání zadané práce, drobné rušení na společném programu, - 10 až - 20 bodů: neodevzdání zadané práce, pozdní příchod o více než 10 minut, poskytnutí nepravdivých informací, jakýkoliv projev verbální agrese, drobný přestupek ŘSO nebo VŘV, - 20 až - 30 bodů: neomluvená neúčast na stanoveném programu, uložení kázeňského trestu v kázeňské pravomoci vychovatele, rozvracení vztahů v kolektivu - 30 až - 50 bodů: fyzická agrese, krádež, uložení kázeňského trestu v kázeňské pravomoci speciální pedagoga, VOVT nebo ŘV, zatajení informace o porušení abstinence spoluodsouzeného, Bodování jednotlivých funkcí v kolektivu Specializovaného oddělení Bodování přidělených rajónů - dle velikosti a typu (provádí služba na oddělení ve spolupráci s členy týmu). Maximální zisk bodů za jeden týden je 15 bodů Body lze přidělit či odebrat: Další body lze individuálně přiřadit za kvalitně vykonávané funkce v kolektivu odsouzených Specializovaného oddělení, spolupracujících s terapeutickým týmem při řízení činnosti oddělení do výše maximálně 5 bodů týdně. koordinátor oddělení vede přehled odchodů a příchodů na oddělení, vyhlašuje činnosti dle ČRD, ve spolupráci s pracovníkem terapeutického týmu hodnotí pořádek, 12

13 vedoucí terapeutické skupiny předkládá návrhy na případné změny denního režimu, svými návrhy a připomínkami pomáhá rozdělovat jednotlivé role, podává návrhy a připomínky směřující k dodržování kázně a pořádku na oddělení, zástupce vedoucího terapeutické skupiny pomáhá vedoucímu, seznamuje nově příchozí odsouzené s režimem oddělení, sportovní referent pomáhá při přípravě a organizaci sportovních aktivit, vedoucí rozcviček odpovídá za dodržování předepsané doby cvičení, předcvičuje stanovené skladby cviků, nástěnkář stará se a odpovídá za aktualizaci tématických nástěnek na oddělení, vedoucí zájmového kroužku vede zájmový kroužek, zajišťuje materiální zabezpečení, provádí záznam o každém jeho průběhu a účasti, podmínkou je aby zájmová aktivita proběhla nejméně 1x za týden, vedoucí kulturní místnosti odpovídá za činnost, čistotu, pořádek a kázeň v kulturní místnosti, vedoucí terapeutické místnosti odpovídá za činnost, čistotu, pořádek a kázeň v terapeutické místnosti, zahradník odpovídá za udržování trávníku a záhonů na zahradě BZ, údržbu nářadí a nástrojů, vedoucí akvaristiky odpovídá za údržbu akvarijní místnosti a akvárií, zaškolení nových chovatelů, skladník odpovídá za pořádek a čistotu skladových prostor. M. Podmínky pro vyřazení odsouzeného z oddělení Vyřazení se uskuteční opatřením ředitele věznice na základě návrhu odborné komise složené z pracovníků terapeutického týmu, po předložení návrhu s odůvodněním pro vyřazení odsouzeného a přeřazení na jinou ubytovnu. Ze SO je vyřazen odsouzený který: a) v průběhu zařazení drogu zneužil a tím porušil abstinenci jakékoliv psychotropní, omamné či návykové látky, b) držel, získával a vyráběl jakékoliv psychotropní, návykové či omamné látky, nebo držel prostředky k jejich výrobě či aplikaci, c) odmítl se podrobit kontrole abstinence nebo odběru tělních tekutin, 13

14 d) pokusil se zmanipulovat odběr tělních tekutin, e) projevu jakéhokoliv fyzického násilí a krádeže, f) odmítá se účastnit povinných aktivit zacházení, g) je negativně hodnocen a narušuje činnost oddělení po dobu jednoho hodnotícího období, h) dlouhodobě neplní program zacházení, i) požádal o vyřazení z oddělení, Po vyřazení ze specializovaného oddělení se bude vycházet z PSVD, kterou měl odsouzený před zařazením na SO. N. Podmínky pro znovupřijetí odsouzeného na SO a) odsouzený může být znovu přijat na SO odborným zaměstnancem, zejména však psychologem oddělení na základě klinických testových metod využívaných ve forenzní praxi na základě schválení návrhu ředitelem věznice, b) odsouzený po ukončení desetiměsíčního programu s přihlédnutím k individuálním specifikům, může na SO zůstat, pokud bude jeho působení na odsouzené, kteří se nacházejí v relapsu i nadále přínosem. O jeho setrvání na SO rozhodne komise SO složená z odborných zaměstnanců. O. Dokumentace terapeutického procesu terapeutického programu je vedena a) pravidelnými měsíčními pohovory s vychovatelů s odsouzenými, b) vyznačeným vyhodnocením slovním i grafickém v programu VIS, c) čtvrtletním vyhodnocením programu zacházení v programu VIS, d) terapeutický proces bude prokazatelně individuálně s každým odsouzeným prokonzultován a odsouzeným stvrdí svým podpisem v osobní kartě u jednotného záznamového listu tento hodnotící stav. 14

15 P. Provádění externí a interní supervize a) externí supervize všech zaměstnanců specializovaného oddělení a je realizována v souladu s Sbírkou pokynů č. 4/2009, část 2, článek 6, 7, 8. Tato se uskutečňuje 1x za čtvrtletí ve spolupráci s Institutem pro rodinu a vztahy se sídlem Praha 6, Vondroušova 1211, PhDr. Magdalenou FROUZOVOU. Supervize je prováděna na základě schváleného projektu, formou skupinových setkání se zaměřením na supevizi podpůrnou a rozvoj profesní kompetence každého supervidovaného člena týmu, Q. Nastavení systému komunikace, konzultace případů, plánování opatření, zvyšování kvality a efektivity odborného zacházení v rámci týmu zaměstnanců a s vedoucím oddělení. a) v průběhu týmové práce na specializovaném oddělení jsou konzultovány případy hodné zvláštního zřetele k přijetí opatření přispívající ke zvyšování kvality odborného zacházení, b) během plánování jsou zaměstnanci specializovaného oddělení přijímána opatření ke zvyšování efektivity práce s odsouzenými s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek, specifikovanou v MKN-10, (F11.2, F13.2, F14.2, F15.2), c) v rámci každodenních porad oddělení výkonu trestu jsou řešeny operativně individuální případy jednotlivých odsouzených. R. Způsoby a formy komunikace odsouzených s personálem věznice a) na základě řádu specializovaného oddělení může odsouzený kdykoliv během pracovní doby verbálně požádat kteréhokoliv zaměstnance SO o rozhovor, b) při pravidelných měsíčních pohovorech s vychovateli, c) při čtvrtletním vyhodnocením programu zacházení vychovateli, d) při skupinových setkáních, 15

16 e) při komunitě, f) při jednotlivých aktivitách programu zacházení. Dále odsouzení mohou písemnou formou požádat o rozhovor kteréhokoliv dalšího zaměstnance z řad personálu věznice (vedení věznice, samostatný referát prevence a stížnosti, ekonomické oddělení, správní oddělení a další ). S. Odpovědný pracovník zodpovídající za vedení oddělení s delegovanými organizačními a personálními pravomocemi Odpovědným pracovníkem za autonomní součást, kterým je specializovaného oddělení výkonu trestu je vedoucí oddělení výkonu trestu. T. Zajištění realizace terapeutického programu prostorově, materiálně a hygienicky Stavebně technické zabezpečení Ložnice jsou vybaveny příslušným počtem postelí, skříňkami na osobní věci, poličkami na květiny, květinami, stoly se stoličkami, garnyžemi a záclonami. O konečném rozsahu výzdoby rozhoduje speciální pedagog oddělení. Kulturní místnost je vybavena stoly, příslušným počtem židlí, barevným televizorem, videorekordérem, tabulí, skříní na pomůcky. Konečný rozsah vybavení stanoví speciální pedagog. Terapeutická místnost je vybavena stoly, židlemi, šicím strojem, skříněmi kuložení materiálů k zájmovým a terapeutickým činnostem. Knihovna oddělení je k dispozici výhradně terapeutickému týmu specializovaného oddělení a odsouzeným, na tomto oddělení zařazeným. Kuchyňka - specializované oddělení je pro výuku vaření a sebeobslužných činností vybaveno kuchyňkou se sporákem, lednicí, kuchyňskou linkou, nádobím k vaření i stolování 16

17 a stoly s židlemi. Konzumace jídel připravených v rámci sebeobslužných aktivit probíhá v kuchyňce. Dílna - specializované oddělení má k dispozici dílnu a místnost pro sportovní aktivity. V prostoru dvora II.ubytovny je pro potřeby specializovaného oddělení k dispozici zahradní pozemek a skleník. Umývárny na SO jsou vybaveny sprchami a automatickou pračkou. Součástí vybavení oddělení jsou elektrické žehličky, žehlicí prkna a sušáky na prádlo. K zajištění sebeobslužných aktivit na SO je odsouzeným poskytován jeden pracovní oděv, určený k pracovní terapii, který odsouzení používají pouze k této činnosti. Odsouzení se o své prádlo starají sami, provádějí si drobné opravy, prádlo si perou a žehlí. K těmto činnostem jsou odsouzení nad rámec vybaveni těmito oděvními součástkami: 1 ks blůza soukenná, 1 ks kalhoty soukenné, 2 ks košile, Ke sportovním činnostem používají odsouzení vlastní sportovní oděv. Koupání a osobní hygiena. Koupání je odsouzeným umožněno v umývárně oddílu ve zřízených sprchách. S přihlédnutím k pracovním a sportovním aktivitám se odsouzeným umožní koupání i v jiné době, než je určeno časovým rozvrhem dne specializovaného oddělení. Vycházky Vycházky se provádějí ve vymezeném prostoru, zásadně bez účasti odsouzených z jiných ubytoven. Sportovní činnosti Sportovní a tělovýchovná činnost probíhá ve vymezeném prostoru oddělení, na dvoře ubytovny, v posilovně a na fotbalovém hřišti na hlavním nádvoří věznice. Stolní tenis se hraje v terapeutických místnostech oddělení, případně v místnosti určené pro sportovní aktivity. 17

18 U. Způsob a častost kontrol vyhodnocování a naplňování stanovených cílů terapeutického programu. Systém hodnocení terapeutického programu Jedním z motivačních činitelů při hodnocení terapeutického programu odsouzených je interní činnost odsouzených na SO, která zahrnuje zejména aktivity a plnění individuálního programu zacházení, dále respektování zákonných norem a Vnitřního řádu věznice Bělušice, Řádu SO, pracovní výsledky, sportovní či soutěžní činnost, kázeňské odměny a přestupky, práce v kolektivu, chování k ostatním. Hodnocení provádí terapeutický kolektiv pracovníků Specializovaného oddělení na základě těchto kritérií: a) zda došlo ke změně dosavadních způsobů jednání a chování odsouzených s drogovou závislostí, které vedly k závislosti a s ní spojené kriminalitě, b) zda došlo k přerušení kontaktů a změna stereotypů života a jejich přizpůsobení v kvalitativně jiný přístup k životu a společnosti, c) zda došlé formou zátěžových sportovních programů ke zvýšení tělesné zdatnosti, která byla narušena drogou, d) zda došlo k prohloubení pocitu kolektivnosti a zásad chování fair-play, e) zda se prostřednictvím udržování kázně a pořádku podařilo působit na zvýšení odolnosti jedince, čelit stresu, f) zda se tímto působením zvýšila schopnost každého jednotlivce vyrovnávat se se zátěžovými situacemi, g) zda se snaha o změnu ve vzájemných vztazích v rodině podařila, h) zda se realizovalo zajištění zázemí každého jednotlivého odsouzené po propuštění z výkonu trestu, i) zda se v případě odsouzených bez jakéhokoliv sociá1ního zázemí, v případě nezbytnosti podařilo zajistit ubytování a zaměstnání ve spolupráci se státními i nestátními organizacemi a zařízeními civilního sektoru. 18

19 V. Shromažďování a uchovávání specifických dat odsouzených, jejich využití při statistickém zpracování Všechna specifická data o odsouzených zařazených na SO a odsouzeným diagnostikovaných dle MKN 10, závislost na opioidech (F11.2) závislost na sedativech nebo hypnotikách (F13.2), závislost na kokainu (F14.2), závislost na jiných stimulanciích (F15.2) jsou shromažďována a uchovávána zejména: a) v programu VIS, b) v osobní kartě odsouzeného, c) v psychologické dokumentaci každého odsouzeného, která je ukončení pobytu na SO součástí osobního spisu, Tato data jsou využívána při statickém zpracování na základě vyžádání vedení oddělení výkonu trestu, vedením věznice a generálním ředitelstvím VS ČR. 19

20 Příloha A: Jmenovité personální obsazení SO (kapacita SO je 39 odsouzených ) Vychovatel..Bc. Petr Martínek Vychovatel..Bc. Jaroslav Rybka Vychovatel..Mézl Roman Sociální pracovník.. Bc. Ludmila Mösnerová Psycholog.. PhDr. Ludmila Houdková Speciální pedagog. Ing. Danuše Vránová Stručný popis činnosti zaměstnanců v SO včetně poměrné části pracovní doby, kterou věnují pouze činnosti v oddělení. (práce za účasti odsouzeného) Vychovatelé - individuální denní pohovory dle potřeby odsouzených, měsíční pohovory, čtvrtletí pohovory při vyhodnocení programu zacházení, vedení aktivit programu zacházení (pracovní, vzdělávací, speciálně-výchovné, zájmové), příjem a výdej korespondence, účast na extramurálních aktivitách, průběžné a plánované kontroly na jednotlivých ložnicích a dalších místnostech SO, realizace telefonních hovorů s odsouzenými, dozor při výdeji stravy, dozor při nákupech odsouzených v kantýně, dozor při výměně prádla, účast při dílčích technických prohlídkách, dozor při ranních rozcvičkách, dozor při návštěvách odsouzených. Sociální pracovník - individuální denní pohovory dle potřeby odsouzených, pohovory s odsouzenými při pomoci po propuštění z VTOS, pomoc při řešení problémových situacích v rodině, vedení aktivit programu zacházení (pracovní, vzdělávací, speciálně-výchovné, zájmové). Psycholog - individuální denní pohovory dle potřeby odsouzených, vedení aktivit programu zacházení (pracovní, vzdělávací, speciálně-výchovné, zájmové), krizové intervence, individuální psychoterapie s odsouzeným. Speciální pedagog - individuální denní pohovory dle potřeby odsouzených, motivační rozhovory, vedení aktivit programu zacházení (pracovní, vzdělávací, speciálně-výchovné, zájmové), stanovení individuálního programu zacházení včetně aktualizací, účast na extramurálních aktivitách, průběžné a plánované kontroly na jednotlivých ložnicích a dalších místnostech SO, účast při dílčích technických prohlídkách. 20

21 Příloha B : Individuální vzdělávací plán zaměstnanců SO a) všichni zaměstnanci SO se zúčastňují programu celoživotního vzdělávání a dbají o své sebevzdělávání, b) cílem je dosáhnout profesního uznání, c) zvyšovat odbornost pracovníků SO, d) rozšíření studia na magisterskou případně doktoranskou formu, e) zapojit se do krátkodobých i dlouhodobých specializačních kurzů, seminářů zaměřených na problematiku užívání drog, prevenci kriminality, prevenci relapsu apod. PhDr. Houdková Ludmila - psycholog Vzdělání: FFUK Praha - rigorózní řízení, FFUP Olomouc - jednooborová psychologie, UK Praha -katedra psychologie - Výcvik supervizorů pro penitenciární praxi, UK Praha -katedra psychologie Integrovaná psychoterapie (500hod.). Ing. Danuše Vránová - speciální pedagog Vzdělání: ČZÚ Praha - fakulta provozně ekonomická-obor veřejná správa a regionální rozvoj, UK Praha -Výcvik personálu poraden drogové prevence (128 hod.), studující: UJEP Ústí nad Labem - doplňující pedagogické studium pro učitele SŠ, ukončení 4/2010. Bc. Ludmila Mösnerová sociální pracovník Vzdělání: Univerzita Hradec Králové obor sociální pedagogika a prevence patologií, Univerzita Hradec Králové kurz etické výchovy (360hodin), Mezinárodní středisko pro Integrovanou psychoterapii Kroměříž Integrovaná psychoterapie ( 100 hodin). Roman Mézl - vychovatel Vzdělání: SPgŠ - obor předškolní a mimoškolní pedagogika, IV VS ČR -Zacházení se zvlášť nebezpečnými vězni (40 hod.), studující: IMS Brno - Sociální pedagogika, ukončení 6/2011. Bc. Petr Martínek - vychovatel Vzdělání : TUPF Liberec - obor sociální pedagog, Středisko psychologických služeb Brno - systematická psychoterapie v práci vychovatele - terapeuta v rozsahu: 80 hodin UK Praha - specializační kurz Intervenční metody v penitenciární psychologické praxi, Bc. Jaroslav Rybka - vychovatel Vzdělání : TUPF Liberec - obor sociální pedagog Studující: UK Praha - specializační kurz Intervenční metody v penitenciární psychologické praxi, ukončení 4/

Charakteristika oddělen

Charakteristika oddělen Charakteristika oddělen lení Specializované oddělení vzniklo získalo z statut léčebny v roce 2001 - jsou sem přijímáni odsouzení, kteří mají nařízenou ústavní léčbu protitoxikomanickou - kapacita oddělení

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice. Rapotice

1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice. Rapotice 1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice Rapotice 2/ 30 PŘEHLED VĚZNIC : vazba, trest a detence Rapotice 3 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : spec. oddělení SpO s poruchami duševními a s por. chování SpO pro TPN SpO

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 2. STUPNĚ

CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 2. STUPNĚ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY AMRP ČR PREAMBULE VYMEZENÍ POJMŮ KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ: I. MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMPR - získávání kvalifikace II. CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 1. STUPNĚ - zvyšování

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium Sportovní a kondiční specialista kombinované studium 1 Rozsah praxe je vyjádřen buď v počtu hodin týdně nebo v počtu dní za semestr. Název předmětu Semestr Počet kredit ů Cílové a obsahové zaměření praxe

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU I. Úvod 1) Směrnice je určena pro sociální službu terénní program, kterou

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA BOHUMÍN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HÁJKOVA 8, OSTRAVA - PŘÍVOZ V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ platný od 1.1.2010 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Adiktologická práce ve vězení aneb Mimo střed zpátky, vpřed. Eva Mifková Eliška Vavrušová Dagmar Hrdinová

Adiktologická práce ve vězení aneb Mimo střed zpátky, vpřed. Eva Mifková Eliška Vavrušová Dagmar Hrdinová Adiktologická práce ve vězení aneb Mimo střed zpátky, vpřed Eva Mifková Eliška Vavrušová Dagmar Hrdinová Zpátky, jinak Od 1. 1. 2013, délka trvání projektu 30 měsíců 2 samostatné programy: Ambulantní služby

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Systém vnitřní diferenciace věznice KUŘIM. 10. Nástupní oddělení ostraha + dozor

Systém vnitřní diferenciace věznice KUŘIM. 10. Nástupní oddělení ostraha + dozor Příloha č.1. Systém vnitřní diferenciace věznice KUŘIM UBYTOVNA 2A 5. Ods. vícekrát věznění - ostraha 6. Ods. v dozoru - po vyřazení z NO, prac. nezařazení, II.+ III.DS, apod. 3. Ods. s aktivním přístupem

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 Zařízení sociální intervence Kladno Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 ÚVODNÍ ČÁST Na úvod si dovolujeme připomenout, kdo jsme a jaký je cíl naší činnosti. Základním cílem poskytované služby je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více