V Bělušicích dne: Výtisk č. : 1 Počet listu : 19 Počet příloh : 27 MANUÁL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Bělušicích dne: 21.12.2009 Výtisk č. : 1 Počet listu : 19 Počet příloh : 27 MANUÁL"

Transkript

1 V Bělušicích dne: Výtisk č. : 1 Počet listu : 19 Počet příloh : 27 Schvaluji Neschvaluji Vrchní ředitel pro penologii ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vrchní rada plk. Mgr. Milan HOSPODKA MANUÁL Specializovaného oddělení Věznice Bělušice pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek, ve věznici s ostrahou. Předkládá: Vrchní rada plk. Ing. Marian PROKEŠ ředitel Věznice Bělušice

2 A. Poslání a hlavní cíl terapeutického programu Specializovaného oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek (dále jen SO) Hlavním cílem je změna jednání a chování odsouzených, které v důsledku životního stereotypu, založeném na nadužívání omamných psychotropních látek vedly k asociálnímu přístupu k životu a společnosti a s tím i souvisejícím kriminálním deliktům. Poslání terapeutického programu je předpoklad postupného vytváření kvalitativně nového životního stylu, jehož základem je hodnotový systém vycházející ze společensky pozitivních etických norem. Dílčí cíle terapeutického programu a) změna dosavadních způsobů jednání a chování odsouzených s drogovou závislostí, které vedly k závislosti a s ní spojené kriminalitě. Přerušení kontaktů a změna stereotypů života a jejich přizpůsobení v kvalitativně jiný přístup k životu a společnosti. Abstinence jakékoliv psychotropní, návykové či omamné látky, b) formou zátěžových sportovních programů, zvýšit tělesnou zdatnost, která byla narušena drogou a prohloubit pocit kolektivnosti a zásad chování fair-play, c) prostřednictvím udržování kázně a pořádku působit na zvýšení odolnosti jedince, čelit stresu a tím zvýšit schopnost vyrovnávat se se zátěžovými situacemi, d) snaha o změnu ve vzájemných vztazích v rodině, kde to je možné, s cílem zajištění zázemí po propuštění z výkonu trestu. U odsouzených bez jakéhokoliv sociá1ního zázemí, v případě nezbytnosti zajistit ubytování a zaměstnání ve spolupráci s mimovězeňskými organizacemi a zařízeními, e) sjednání kontaktu na civilní zařízení zabývající se léčbou a poradenstvím v oboru závislostí. Tím pomoci zařazení jednotlivců do společnosti po ukončení výkonu trestu odnětí svobody a pomoci i v případě relapsu. 2

3 Způsob naplňování hlavních a dílčích cílů Působení je zaměřeno na pozvolnou změnu životních hodnot, změny některých postojů i přístupů k řešení problémových situací v životě jedince, s praktickým zaměřením na eventuelní budoucí profesionální uplatnění. Dále na přípravu kontaktu s osobou, která bude odsouzenému nablízku po skončení výkonu trestu (jako opatření při možném dalším selhání). V případě potřeby se zajišťuje ve spolupráci se sociálními kurátory či úřady práce podle místa bydliště první možné zaměstnání, případně ubytování, pokud nelze spolupracovat s blízkými příbuznými odsouzeného. Specifický přístup k jednotlivým odsouzeným, zařazeným ve SO, je veden snahou o vnesení inteligence do emocí. Toto porozumění problému může samo o sobě do určité míry pomoci, neboť průnik racionálního poznání do citového života má značný vliv na změnu sledovaného subjektu. Je zaměřen k pochopení toho, že lidskou specifikou a podstatou není racionalita, ale emoční inteligence, a že je to právě tato inteligence, kterou je nesena úspěšnost či neúspěšnost v životě člověka. B. Formy a metody odborného zacházení v rámci terapeutického programu Formou odborného zacházení je polootevřená komunitní skupina. Základem systematického působení na odsouzené, zařazené na SO, je resocializačně konzultativní přístup s terapeutickými technikami (skupinová a individuální terapie, relaxace, fyzicky zátěžový program, arteterapie, pracovní terapie, činnosti vzdělávacích, speciálněvýchovných a zájmových aktivit a sebeobslužné činnosti). Důsledným udržováním kázně a pořádku působit na zvýšení odolnosti jedince, čelit stresu a tím zvýšit schopnost vyrovnávat se se zátěžovými situacemi. Na SO se pracuje s kombinací individuálních a skupinových aktivit. Tyto aktivity se dělí na: povinné a volitelné. Povinné aktivity: účast na komunitách oddělení, speciální terapie, 3

4 sebeobslužné aktivity-vaření, praní, žehlení, obměna výzdoby na ubytovně, drobná údržba zařízení ubytovny, úklidové práce, příležitostné pracovní aktivity ve prospěch věznice, práce s odbornou literaturou, výroba propagačních materiálů k protidrogové problematice pro jiná oddělení věznice, ranní cvičení a běh, relaxace, zpracovávání zadaných vzdělávacích témat pro kolektiv. Volitelné aktivity : sportovní činnost (kondiční cvičení, stolní a líný tenis, volejbal, nohejbal, badminton, šachy, jóga), technické práce, výuka cizích jazyků, výroba hraček a loutek, pěstování květin a zeleniny (včetně péče o skleník), akvaristika, základy umělecké činnosti (malování, plastika, keramika), modelářská činnost, výuka základů na PC, technika administrativy, všeobecně kulturně-historický přehledy, možnost rozšíření vzdělání v rekvalifikačních kurzech. Odsouzený si z volitelných aktivit individuálně vybere minimálně čtyři aktivity, které jsou pro něj nadále povinné. Všechny tyto výše uvedené aktivity programu zacházení korespondují s hlavním cílem terapeutického programu. 4

5 C. Cílová skupina speciálně terapeutického zacházení INDIKACE Cílovou skupinou jsou odsouzení s diagnostikovanou poruchou MKN 10: Duševní porucha a porucha chováním vyvolaná účinkem psychoaktivních látek, Syndrom závislosti. a) jedná se konkrétně o následující poruchy: závislost na opioidech (F11.2) závislost na sedativech nebo hypnotikách (F13.2), závislost na kokainu (F14.2), závislost na jiných stimulanciích (F15.2), b) v období před nástupem trestu splňoval kritéria pro stanovení diagnózy podle MKN- 10 Dušení porucha a porucha chování vyvolána účinkem psychoaktivních látek, Škodlivé užívání. Jedná se konkrétně o následující poruchy: škodlivé užívání opioidů F11.1), škodlivé užívání sedativ nebo hypnotik (F13.1), škodlivé užívání kokainu (F14.1), škodlivé užívání jiných stimulancií (F15.1), c) prokáže motivaci k aktivnímu řešení vlastního drogového problému dobrovolným podáním žádosti o zařazení do oddělení a napsáním motivačního dopisu. KONTRAIDIKACE Nejčastější kontraindikací jsou: a) těžké poruchy osobnosti, b) akutní psychotický stav, c) úzkostné nebo depresivní komorbidity (limitováno závažností její intenzity ), d) přítomnost suicidálních tendencí, e) přítomnost psychotické symptomatiky, f) těžká deprese, g) těžká úzkostná symptomatika (sociálně fobická, obsedantně kompulzivní ). 5

6 D. Informování případných zájemců o odborném zacházení a o podmínkách a cílech Specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek ve Věznici Bělušice a) základní informace jsou odsouzeným poskytovány během odborných pohovorů v rámci přijímacího řízení na nástupním oddělení, kde jsou informováni o podmínkách zařazení, o cílech tohoto SO a nabízených možnostech, b) další relevantní informace jsou odsouzeným poskytovány vrámci Poradny drogové prevence, c) odsouzení jsou informováni o možnostech léčby drogové závislosti během výkonu trestu odnětí svobody vjiných věznicích, ve kterých je tato forma léčby uskutečňována. E. Vstupní posouzení při zařazení do Specializovaného oddělení Výběr pro zařazení odsouzeného na SO provádí psycholog nebo spec. pedagog, který provádí cílený pohovor s odsouzeným na základě zpracovaných sociálních, psychologických, pedagogických a zdravotních posouzení, se zaměřením na drogovou problematiku a seznámí odsouzeného s podmínkami i možnostmi nabízenými v SO. Svůj návrh předkládá pracovníkům terapeutického týmu, na základě příchozí dokumentace odsouzeného a výsledků vstupní psychologické, pedagogické a sociální anamnézy. Odsouzený je zařazen do oddělení opatřením ředitele věznice na základě písemného návrhu odborné komise. Do SO jsou zařazováni odsouzení na základě vlastní dobrovolné žádosti, kde svým podpisem stvrzují, že se zavazují k respektování pravidel SO. Toto je první krok k projevu pozitivní motivace odsouzeného. Při přijetí do SO se zvláště hodnotí: a) přesvědčivý osobní zájem abstinovat, b) ochota naučit se pracovat na změně svých postojů, zvyků a návyků, které,byly příčinou osobního selhání, 6

7 c) zájem o vlastní vzdělávání se, d) minimální délku trestu dvanáct měsíců, e) soudem nařízený výkon trestu odnětí svobody ve věznici s ostrahou, f) užívání drogy v minulosti a současné dobrovolné motivování k abstinenci, g) dobrovolné požádání o zařazení na toto oddělení, h) zavázání se dodržování řádu a pravidel SO, i) souhlas k zařazení do evidence Registru uživatelů drog. F. Průběžné seznamování odsouzeného s cíli a formami odborného zacházení a s pravidly terapeutického programu Odsouzený je verbálně informován o cílech a formách odborného zacházení spolu s pravidly terapeutického programu odbornými zaměstnanci nejen při svém přijetí na SO, ale i v průběhu pobytu také nonverbálně pomocí odborně zpracovaných materiálů, které se týkají drogové problematiky a jsou k dispozici odsouzeným ve společných prostorách oddělení. Tyto materiály jsou průběžně aktualizovány a odsouzení jsou s těmito změnami seznamováni během speciálně terapeutických aktivit, aktivů, skupin a komunit. G. Stanovení individuálního plánu odborného zacházení Každý individuální plán reflektuje specifické potřeby a cíle, které chce odsouzený prostřednictvím odborného zacházení dosáhnout. Naplňování cílů individuálního plánu je kontrolováno: a) individuálními pohovory s odsouzenými, b) intervenčními metodami uplatňovanými v penitenciární praxi, c) pravidelnými měsíčními pohovory, d) čtvrtletním vyhodnocením programu zacházení, e) pravidelnými skupinovými sezeními, f) komunitním hodnocením v rámci SO. Každý individuální plán je v případě potřeby aktualizován a měněn na základě výše uvedených specifik. 7

8 H. Způsoby uzavření dohody o poskytování odborného zacházení. a) zařazením do seznamu žadatelů o léčbu dle NGŘ č. 45/ odst.3, b) vlastnoručním vyplnění žádosti o přijetí na specializované oddělení, c) stanovením individuálního programu zacházení, d) písemným souhlasem o dobrovolném dodržování základních pravidel chování v terapeutické skupině, e) vyplněním anamnestického dotazníku, f) ústním seznámením s dohodou o daných podmínkách, využití zahájení a ukončení terapeutického programu s využitím bodu E. Těmito srozumitelnými písemnostmi je s odsouzenými uzavřena dohoda o poskytování odborného zacházení. I. Určení odborného zaměstnance pro zpracování individuálního plánu odborného zacházení. Zaměstnancem, který je garantem a zpracovává s odsouzeným individuální plán odborného zacházení vycházející z psychologického, pedagogického a sociálního posouzení, případně z další dokumentace odsouzeného a uzavírá s ním ústní kontrakt je vždy speciální pedagog. J. Motivační systém uplatňovaný na SO a) možnost využití posilovny, b) navštěvovat pořádané kulturní akce, c) používat kuchyňský kout, 8

9 d) mít na ložnicích tyto estetické úpravy: květinovou výzdobu, 1 ks poličky na osobní věci, 2 ks obraz v rámu max. 50x50 cm, se schváleným obsahem, záclony na oknech, využití jedné osobní skříňky navíc, e) možnost účastnit se extramurálních akcích na základě schválených projektů, f) mezi motivační systémy uplatňované na SO patří též diferenciovanost, která umožní prostupnost odsouzených v jednotlivých skupinách vnitřní diferenciace. K. Uplatňovaní kritérií postupu odsouzených jednotlivými terapeutickými fázemi, úkoly a povinnostmi odsouzených ve skupinách vnitřní diferenciace na SO Vyhodnocování kritérií motivačních skupin k přeřazování v diferenciačních skupinách SO bude prováděno 1x měsíčně. Změna motivační skupiny je možná směrem vzestupným i sestupným. Přechod do jednotlivých skupin vzestupným směrem je možný po minimálně jedné kázeňské odměně a trvalém kladném hodnocení, sestupně pak již při jednom kázeňském přestupku (dle závažnosti i o dvě skupiny), nebo trvale záporném hodnocení. Zneužití, případné využívání motivačních skupin, do které není odsouzený zařazen, je považováno za kázeňský přestupek. Kritéria pro postup jednotlivými fázemi 1) fáze přijmu délka je posuzována individuálně podle osobnostních, zdravotních dispozic jednotlivých odsouzených, neměla by přesáhnout dobu jednoho měsíce, 2) fáze intenzivní nastává po skončení přijímací fáze a trvá nejméně pět měsíců. Obsahuje podrobování se skupinové a individuální psychoterapii vedené specialisty. V programu jsou terapeutické skupiny pod vedením specialistů a vychovatelů, sportovní činnosti, kulturní a vzdělávací aktivity, relaxace. Součástí terapeutického procesu je i pracovní zařazení odsouzených v prostorách věznice, 3) fáze stabilizační úkolem této etapy je stabilizovat u odsouzených pozitivní mechanizmy. Minimální délka trvání programu je deset měsíců, může být podle potřeby, individuality a kapacitních možností navýšena prodloužením závěrečné stabilizační etapy. 9

10 Práva a povinnosti odsouzených v jednotlivých etapách vyplývají z úkolů jednotlivých motivačních skupin. Úkoly ve skupinách vnitřní diferenciace SO: Skupina S3: a) seznámení se s režimem oddělení, b) abstinence drog a jiných návykových látek, c) sepsání životopisu na 4 strany, d) vypracování elaborátu na zadané téma. Skupina S2: a) zvládnutí psychosomatického neklidu, b) abstinence drog a jiných návykových látek, c) aktivní podíl na řešení problémů komunity, d) příprava vlastních akcí (soutěže, kvizy) pro ostatní odsouzené, e) vypracování přednášky s vlastním názorem a závěrem. Skupina S1: Získání odstupu od svého problému a zaujetí pozitivního postoje k dalšímu životu a) patronát nad nově přijatým(i) odsouzeným(i), b) abstinence drog a jiných návykových látek, c) aktivní podíl na řešení problémů kolektivu, d) příprava vlastních akcí (soutěže, kvizy) pro ostatní odsouzené, e) iniciativní spolupráce při organizaci chodu oddělení, f) vypracování přednášky s vlastním názorem a závěrem, g) pravidelné aktuality s vlastním závěrečným komentářem. L. Systém hodnocení terapeutického programu Jedním z důležitých motivačních činitelů odsouzených je bodové hodnocení. Zde se hodnotí veškerá činnost, tj. úklid, aktivity, plnění zákonných norem a vnitřního řádu, provozního řádu SO, pracovní výsledky, sportovní či soutěžní činnost, kázeňské odměny a přestupky, práce v kolektivu, chování k ostatním. 10

11 Skupina S3 Do této skupiny jsou zařazováni odsouzení, kteří nastoupili do výkonu trestu a jsou zařazení do I. PSVD nebo do II. PSVD. Dále zde zůstávají nebo jsou zařazováni z II.DS ti, kteří mají pasivní případně formální přístup k plnění programu zacházení i ke svým dalším povinnostem, dále odsouzení, kteří byli kázeňsky řešeni nebo mají v oblasti pořádku a kázně vážnější nedostatky a působí na ostatní odsouzené negativně. Skupina S2 Do této skupiny jsou zařazováni odsouzení, kteří jsou ve výkonu trestu na SO nejméně dva měsíce ve skupině S3, plní zvolený program zacházení a získali nejméně 30 bodů. Sestupně z I.DS, ti kteří mají v chování a jednání drobné nedostatky, jejich zapojení do činnosti kolektivu je dále sporadické nebo nárazové. Skupina S1 Do této skupiny jsou zařazováni odsouzení, kteří aktivně a dlouhodobě plní program zacházení, jsou minimálně 3 měsíce zařazeni do skupiny S2 a získali nejméně 75 bodů. Odsouzení příkladně plní ostatní povinnosti a zadané úkoly. Svým jednáním jsou příkladem ostatním odsouzeným. Hodnocení provádí terapeutický kolektiv pracovníků SO na základě stanovených kritérií. Bodovací systém SO Body přiděluje terapeutický tým při skupinovém sezení, lx v týdnu: KLADNÉ BODY: + 1 až + 3 bodů: plnění úkolů a cílů programu zacházení, dobrovolné vykonávání prací na oddělení, aktivní účast na programu, zpracování zadaného tématu, vykonání práce pro věznici, příprava samostatně řízeného programu, provedení besedy, 11

12 + 3 až + 5 bodů : dlouhodobá péče o svěřený úsek, příspěvek do samostatně řízeného programu vyžadující delší přípravu, + 5 až + 10 body: vysoce kvalitní samostatně řízeného program vyžadující dlouhodobější přípravu, mimořádná iniciativa vyžadující zvýšené úsilí a mající větší význam pro kolektiv, + 10 bodů: příkladný čin ZÁPORNÉ BODY: - 5 až 10 bodů: pozdní příchod na společnou akci do 10 minut, nepořádek v osobních věcech, špatný úklid vulgární vyjadřování, pozdní odevzdání zadané práce, drobné rušení na společném programu, - 10 až - 20 bodů: neodevzdání zadané práce, pozdní příchod o více než 10 minut, poskytnutí nepravdivých informací, jakýkoliv projev verbální agrese, drobný přestupek ŘSO nebo VŘV, - 20 až - 30 bodů: neomluvená neúčast na stanoveném programu, uložení kázeňského trestu v kázeňské pravomoci vychovatele, rozvracení vztahů v kolektivu - 30 až - 50 bodů: fyzická agrese, krádež, uložení kázeňského trestu v kázeňské pravomoci speciální pedagoga, VOVT nebo ŘV, zatajení informace o porušení abstinence spoluodsouzeného, Bodování jednotlivých funkcí v kolektivu Specializovaného oddělení Bodování přidělených rajónů - dle velikosti a typu (provádí služba na oddělení ve spolupráci s členy týmu). Maximální zisk bodů za jeden týden je 15 bodů Body lze přidělit či odebrat: Další body lze individuálně přiřadit za kvalitně vykonávané funkce v kolektivu odsouzených Specializovaného oddělení, spolupracujících s terapeutickým týmem při řízení činnosti oddělení do výše maximálně 5 bodů týdně. koordinátor oddělení vede přehled odchodů a příchodů na oddělení, vyhlašuje činnosti dle ČRD, ve spolupráci s pracovníkem terapeutického týmu hodnotí pořádek, 12

13 vedoucí terapeutické skupiny předkládá návrhy na případné změny denního režimu, svými návrhy a připomínkami pomáhá rozdělovat jednotlivé role, podává návrhy a připomínky směřující k dodržování kázně a pořádku na oddělení, zástupce vedoucího terapeutické skupiny pomáhá vedoucímu, seznamuje nově příchozí odsouzené s režimem oddělení, sportovní referent pomáhá při přípravě a organizaci sportovních aktivit, vedoucí rozcviček odpovídá za dodržování předepsané doby cvičení, předcvičuje stanovené skladby cviků, nástěnkář stará se a odpovídá za aktualizaci tématických nástěnek na oddělení, vedoucí zájmového kroužku vede zájmový kroužek, zajišťuje materiální zabezpečení, provádí záznam o každém jeho průběhu a účasti, podmínkou je aby zájmová aktivita proběhla nejméně 1x za týden, vedoucí kulturní místnosti odpovídá za činnost, čistotu, pořádek a kázeň v kulturní místnosti, vedoucí terapeutické místnosti odpovídá za činnost, čistotu, pořádek a kázeň v terapeutické místnosti, zahradník odpovídá za udržování trávníku a záhonů na zahradě BZ, údržbu nářadí a nástrojů, vedoucí akvaristiky odpovídá za údržbu akvarijní místnosti a akvárií, zaškolení nových chovatelů, skladník odpovídá za pořádek a čistotu skladových prostor. M. Podmínky pro vyřazení odsouzeného z oddělení Vyřazení se uskuteční opatřením ředitele věznice na základě návrhu odborné komise složené z pracovníků terapeutického týmu, po předložení návrhu s odůvodněním pro vyřazení odsouzeného a přeřazení na jinou ubytovnu. Ze SO je vyřazen odsouzený který: a) v průběhu zařazení drogu zneužil a tím porušil abstinenci jakékoliv psychotropní, omamné či návykové látky, b) držel, získával a vyráběl jakékoliv psychotropní, návykové či omamné látky, nebo držel prostředky k jejich výrobě či aplikaci, c) odmítl se podrobit kontrole abstinence nebo odběru tělních tekutin, 13

14 d) pokusil se zmanipulovat odběr tělních tekutin, e) projevu jakéhokoliv fyzického násilí a krádeže, f) odmítá se účastnit povinných aktivit zacházení, g) je negativně hodnocen a narušuje činnost oddělení po dobu jednoho hodnotícího období, h) dlouhodobě neplní program zacházení, i) požádal o vyřazení z oddělení, Po vyřazení ze specializovaného oddělení se bude vycházet z PSVD, kterou měl odsouzený před zařazením na SO. N. Podmínky pro znovupřijetí odsouzeného na SO a) odsouzený může být znovu přijat na SO odborným zaměstnancem, zejména však psychologem oddělení na základě klinických testových metod využívaných ve forenzní praxi na základě schválení návrhu ředitelem věznice, b) odsouzený po ukončení desetiměsíčního programu s přihlédnutím k individuálním specifikům, může na SO zůstat, pokud bude jeho působení na odsouzené, kteří se nacházejí v relapsu i nadále přínosem. O jeho setrvání na SO rozhodne komise SO složená z odborných zaměstnanců. O. Dokumentace terapeutického procesu terapeutického programu je vedena a) pravidelnými měsíčními pohovory s vychovatelů s odsouzenými, b) vyznačeným vyhodnocením slovním i grafickém v programu VIS, c) čtvrtletním vyhodnocením programu zacházení v programu VIS, d) terapeutický proces bude prokazatelně individuálně s každým odsouzeným prokonzultován a odsouzeným stvrdí svým podpisem v osobní kartě u jednotného záznamového listu tento hodnotící stav. 14

15 P. Provádění externí a interní supervize a) externí supervize všech zaměstnanců specializovaného oddělení a je realizována v souladu s Sbírkou pokynů č. 4/2009, část 2, článek 6, 7, 8. Tato se uskutečňuje 1x za čtvrtletí ve spolupráci s Institutem pro rodinu a vztahy se sídlem Praha 6, Vondroušova 1211, PhDr. Magdalenou FROUZOVOU. Supervize je prováděna na základě schváleného projektu, formou skupinových setkání se zaměřením na supevizi podpůrnou a rozvoj profesní kompetence každého supervidovaného člena týmu, Q. Nastavení systému komunikace, konzultace případů, plánování opatření, zvyšování kvality a efektivity odborného zacházení v rámci týmu zaměstnanců a s vedoucím oddělení. a) v průběhu týmové práce na specializovaném oddělení jsou konzultovány případy hodné zvláštního zřetele k přijetí opatření přispívající ke zvyšování kvality odborného zacházení, b) během plánování jsou zaměstnanci specializovaného oddělení přijímána opatření ke zvyšování efektivity práce s odsouzenými s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek, specifikovanou v MKN-10, (F11.2, F13.2, F14.2, F15.2), c) v rámci každodenních porad oddělení výkonu trestu jsou řešeny operativně individuální případy jednotlivých odsouzených. R. Způsoby a formy komunikace odsouzených s personálem věznice a) na základě řádu specializovaného oddělení může odsouzený kdykoliv během pracovní doby verbálně požádat kteréhokoliv zaměstnance SO o rozhovor, b) při pravidelných měsíčních pohovorech s vychovateli, c) při čtvrtletním vyhodnocením programu zacházení vychovateli, d) při skupinových setkáních, 15

16 e) při komunitě, f) při jednotlivých aktivitách programu zacházení. Dále odsouzení mohou písemnou formou požádat o rozhovor kteréhokoliv dalšího zaměstnance z řad personálu věznice (vedení věznice, samostatný referát prevence a stížnosti, ekonomické oddělení, správní oddělení a další ). S. Odpovědný pracovník zodpovídající za vedení oddělení s delegovanými organizačními a personálními pravomocemi Odpovědným pracovníkem za autonomní součást, kterým je specializovaného oddělení výkonu trestu je vedoucí oddělení výkonu trestu. T. Zajištění realizace terapeutického programu prostorově, materiálně a hygienicky Stavebně technické zabezpečení Ložnice jsou vybaveny příslušným počtem postelí, skříňkami na osobní věci, poličkami na květiny, květinami, stoly se stoličkami, garnyžemi a záclonami. O konečném rozsahu výzdoby rozhoduje speciální pedagog oddělení. Kulturní místnost je vybavena stoly, příslušným počtem židlí, barevným televizorem, videorekordérem, tabulí, skříní na pomůcky. Konečný rozsah vybavení stanoví speciální pedagog. Terapeutická místnost je vybavena stoly, židlemi, šicím strojem, skříněmi kuložení materiálů k zájmovým a terapeutickým činnostem. Knihovna oddělení je k dispozici výhradně terapeutickému týmu specializovaného oddělení a odsouzeným, na tomto oddělení zařazeným. Kuchyňka - specializované oddělení je pro výuku vaření a sebeobslužných činností vybaveno kuchyňkou se sporákem, lednicí, kuchyňskou linkou, nádobím k vaření i stolování 16

17 a stoly s židlemi. Konzumace jídel připravených v rámci sebeobslužných aktivit probíhá v kuchyňce. Dílna - specializované oddělení má k dispozici dílnu a místnost pro sportovní aktivity. V prostoru dvora II.ubytovny je pro potřeby specializovaného oddělení k dispozici zahradní pozemek a skleník. Umývárny na SO jsou vybaveny sprchami a automatickou pračkou. Součástí vybavení oddělení jsou elektrické žehličky, žehlicí prkna a sušáky na prádlo. K zajištění sebeobslužných aktivit na SO je odsouzeným poskytován jeden pracovní oděv, určený k pracovní terapii, který odsouzení používají pouze k této činnosti. Odsouzení se o své prádlo starají sami, provádějí si drobné opravy, prádlo si perou a žehlí. K těmto činnostem jsou odsouzení nad rámec vybaveni těmito oděvními součástkami: 1 ks blůza soukenná, 1 ks kalhoty soukenné, 2 ks košile, Ke sportovním činnostem používají odsouzení vlastní sportovní oděv. Koupání a osobní hygiena. Koupání je odsouzeným umožněno v umývárně oddílu ve zřízených sprchách. S přihlédnutím k pracovním a sportovním aktivitám se odsouzeným umožní koupání i v jiné době, než je určeno časovým rozvrhem dne specializovaného oddělení. Vycházky Vycházky se provádějí ve vymezeném prostoru, zásadně bez účasti odsouzených z jiných ubytoven. Sportovní činnosti Sportovní a tělovýchovná činnost probíhá ve vymezeném prostoru oddělení, na dvoře ubytovny, v posilovně a na fotbalovém hřišti na hlavním nádvoří věznice. Stolní tenis se hraje v terapeutických místnostech oddělení, případně v místnosti určené pro sportovní aktivity. 17

18 U. Způsob a častost kontrol vyhodnocování a naplňování stanovených cílů terapeutického programu. Systém hodnocení terapeutického programu Jedním z motivačních činitelů při hodnocení terapeutického programu odsouzených je interní činnost odsouzených na SO, která zahrnuje zejména aktivity a plnění individuálního programu zacházení, dále respektování zákonných norem a Vnitřního řádu věznice Bělušice, Řádu SO, pracovní výsledky, sportovní či soutěžní činnost, kázeňské odměny a přestupky, práce v kolektivu, chování k ostatním. Hodnocení provádí terapeutický kolektiv pracovníků Specializovaného oddělení na základě těchto kritérií: a) zda došlo ke změně dosavadních způsobů jednání a chování odsouzených s drogovou závislostí, které vedly k závislosti a s ní spojené kriminalitě, b) zda došlo k přerušení kontaktů a změna stereotypů života a jejich přizpůsobení v kvalitativně jiný přístup k životu a společnosti, c) zda došlé formou zátěžových sportovních programů ke zvýšení tělesné zdatnosti, která byla narušena drogou, d) zda došlo k prohloubení pocitu kolektivnosti a zásad chování fair-play, e) zda se prostřednictvím udržování kázně a pořádku podařilo působit na zvýšení odolnosti jedince, čelit stresu, f) zda se tímto působením zvýšila schopnost každého jednotlivce vyrovnávat se se zátěžovými situacemi, g) zda se snaha o změnu ve vzájemných vztazích v rodině podařila, h) zda se realizovalo zajištění zázemí každého jednotlivého odsouzené po propuštění z výkonu trestu, i) zda se v případě odsouzených bez jakéhokoliv sociá1ního zázemí, v případě nezbytnosti podařilo zajistit ubytování a zaměstnání ve spolupráci se státními i nestátními organizacemi a zařízeními civilního sektoru. 18

19 V. Shromažďování a uchovávání specifických dat odsouzených, jejich využití při statistickém zpracování Všechna specifická data o odsouzených zařazených na SO a odsouzeným diagnostikovaných dle MKN 10, závislost na opioidech (F11.2) závislost na sedativech nebo hypnotikách (F13.2), závislost na kokainu (F14.2), závislost na jiných stimulanciích (F15.2) jsou shromažďována a uchovávána zejména: a) v programu VIS, b) v osobní kartě odsouzeného, c) v psychologické dokumentaci každého odsouzeného, která je ukončení pobytu na SO součástí osobního spisu, Tato data jsou využívána při statickém zpracování na základě vyžádání vedení oddělení výkonu trestu, vedením věznice a generálním ředitelstvím VS ČR. 19

20 Příloha A: Jmenovité personální obsazení SO (kapacita SO je 39 odsouzených ) Vychovatel..Bc. Petr Martínek Vychovatel..Bc. Jaroslav Rybka Vychovatel..Mézl Roman Sociální pracovník.. Bc. Ludmila Mösnerová Psycholog.. PhDr. Ludmila Houdková Speciální pedagog. Ing. Danuše Vránová Stručný popis činnosti zaměstnanců v SO včetně poměrné části pracovní doby, kterou věnují pouze činnosti v oddělení. (práce za účasti odsouzeného) Vychovatelé - individuální denní pohovory dle potřeby odsouzených, měsíční pohovory, čtvrtletí pohovory při vyhodnocení programu zacházení, vedení aktivit programu zacházení (pracovní, vzdělávací, speciálně-výchovné, zájmové), příjem a výdej korespondence, účast na extramurálních aktivitách, průběžné a plánované kontroly na jednotlivých ložnicích a dalších místnostech SO, realizace telefonních hovorů s odsouzenými, dozor při výdeji stravy, dozor při nákupech odsouzených v kantýně, dozor při výměně prádla, účast při dílčích technických prohlídkách, dozor při ranních rozcvičkách, dozor při návštěvách odsouzených. Sociální pracovník - individuální denní pohovory dle potřeby odsouzených, pohovory s odsouzenými při pomoci po propuštění z VTOS, pomoc při řešení problémových situacích v rodině, vedení aktivit programu zacházení (pracovní, vzdělávací, speciálně-výchovné, zájmové). Psycholog - individuální denní pohovory dle potřeby odsouzených, vedení aktivit programu zacházení (pracovní, vzdělávací, speciálně-výchovné, zájmové), krizové intervence, individuální psychoterapie s odsouzeným. Speciální pedagog - individuální denní pohovory dle potřeby odsouzených, motivační rozhovory, vedení aktivit programu zacházení (pracovní, vzdělávací, speciálně-výchovné, zájmové), stanovení individuálního programu zacházení včetně aktualizací, účast na extramurálních aktivitách, průběžné a plánované kontroly na jednotlivých ložnicích a dalších místnostech SO, účast při dílčích technických prohlídkách. 20

21 Příloha B : Individuální vzdělávací plán zaměstnanců SO a) všichni zaměstnanci SO se zúčastňují programu celoživotního vzdělávání a dbají o své sebevzdělávání, b) cílem je dosáhnout profesního uznání, c) zvyšovat odbornost pracovníků SO, d) rozšíření studia na magisterskou případně doktoranskou formu, e) zapojit se do krátkodobých i dlouhodobých specializačních kurzů, seminářů zaměřených na problematiku užívání drog, prevenci kriminality, prevenci relapsu apod. PhDr. Houdková Ludmila - psycholog Vzdělání: FFUK Praha - rigorózní řízení, FFUP Olomouc - jednooborová psychologie, UK Praha -katedra psychologie - Výcvik supervizorů pro penitenciární praxi, UK Praha -katedra psychologie Integrovaná psychoterapie (500hod.). Ing. Danuše Vránová - speciální pedagog Vzdělání: ČZÚ Praha - fakulta provozně ekonomická-obor veřejná správa a regionální rozvoj, UK Praha -Výcvik personálu poraden drogové prevence (128 hod.), studující: UJEP Ústí nad Labem - doplňující pedagogické studium pro učitele SŠ, ukončení 4/2010. Bc. Ludmila Mösnerová sociální pracovník Vzdělání: Univerzita Hradec Králové obor sociální pedagogika a prevence patologií, Univerzita Hradec Králové kurz etické výchovy (360hodin), Mezinárodní středisko pro Integrovanou psychoterapii Kroměříž Integrovaná psychoterapie ( 100 hodin). Roman Mézl - vychovatel Vzdělání: SPgŠ - obor předškolní a mimoškolní pedagogika, IV VS ČR -Zacházení se zvlášť nebezpečnými vězni (40 hod.), studující: IMS Brno - Sociální pedagogika, ukončení 6/2011. Bc. Petr Martínek - vychovatel Vzdělání : TUPF Liberec - obor sociální pedagog, Středisko psychologických služeb Brno - systematická psychoterapie v práci vychovatele - terapeuta v rozsahu: 80 hodin UK Praha - specializační kurz Intervenční metody v penitenciární psychologické praxi, Bc. Jaroslav Rybka - vychovatel Vzdělání : TUPF Liberec - obor sociální pedagog Studující: UK Praha - specializační kurz Intervenční metody v penitenciární psychologické praxi, ukončení 4/

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž Školní vzdělávací program Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 Vydal Ing. Petr Hajný, ředitel Střední školy hotelové a služeb Kroměříž

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá je zpracován na základě

Více

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PRAKTICKÁ ŠKOLA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Výroční

Více

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 Vězeňská služba České republiky Věznice Nové Sedlo VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 OBSAH STRANA Úvodní slovo ředitele věznice 3 Hospodaření 4-7 Rozpočet 4 Platy

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Lesnické práce 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky V N I T Ř N Í Ř Á D Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. Obsah 1. Charakteristika a struktura

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov a Speciální školy, Nymburk, Palackého třída 515 Adresa: Palackého třída 515, 288 01 Nymburk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Výroční

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy a adresa: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Jméno ředitele: Odborné učiliště příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

Úkoly a možnosti působení pedagogických pracovníků ve vězeňství

Úkoly a možnosti působení pedagogických pracovníků ve vězeňství Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Úkoly a možnosti působení pedagogických pracovníků ve vězeňství Bakalářská práce Pardubice 2009 Petr Šrubař Prohlášení Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Bezpečnostně právní činnost 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Školní vzdělávací program pro obor. 41 55 E/01 Opravářské práce

Školní vzdělávací program pro obor. 41 55 E/01 Opravářské práce Školní vzdělávací program pro obor 4 55 E/0 Opravářské práce Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Karlovarský kraj Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá Školní vzdělávací program Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel: Ústecký

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Soběslav Wilsonova 405, 392 01 Soběslav Školní vzdělávací program Pečovatelské služby Obor vzdělání: 75-41-E/01 Pečovatelské služby Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Pečovatelské služby Kód: 75-41-E/01 OBSAH

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Strana 1 (celkem 131) Strana 2 (celkem 131) Školní vzdělávací program Strana 3 (celkem 131) OBSAH: 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více