Základní škola Čimelice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Čimelice"

Transkript

1 Základní škola Čimelice číslo 21 leden, únor

2 Úvodem Pokud čtete úvodní stránku prvního čísla Školního zpravodaje v roce 2010, musím konstatovat, ţe je to výsledek vítězství vůle nad hmotou. V průběhu ledna, kdy jsme všichni bojovali s končícím pololetím, připravovali se na zkoušení (a na zkoušky), chystali se na odjezd na hory, reprezentovali ve florbale, promýšleli spolupráci se slovenskými Rakovicemi a smutnili za dávno skončenými vánočními prázdninami, to skoro vypadalo, ţe uţ nikdy ţádné číslo Školního zpravodaje nevyjde. Ale povedlo se, takţe vám všem, kteří berete svou účast v redakci váţně, i těm, kteří do tohoto čísla přispěli, váţně patří DÍK! Letošní zima nám tak trochu ukázala, ţe základní vlastností člověka je nespokojenost stěţujeme si, ţe se sněhem uţ to není, jako bývalo, a kdyţ ho dostaneme naděleno, připadá nám to zase moc. Není to tak dávno, co na tohle téma vznikla Nohavicova písnička: Večer to odháţu, namaţu záda, ráno se probudím, a zas padá. Děti mají většinou tu výhodu, ţe si uţívají pozitivní stránky sněhové nadílky (sáňkování, koulovačky apod.), na dospělé pak zbývá uklízení chodníků a problémy s dopravou kamkoliv. Logickým důsledkem pak je, ţe se my dospělí těšíme na jaro. Doufejme, ţe přijde s dalším číslem Školního zpravodaje, tím březnovým. A těšit se budeme i na vaše příspěvky do příštího čísla! Za redakci Jana Kubátová 2

3 Ohlédnutí Vystoupení dramatického kroužku Jako jiţ kaţdoročně jsme si my z dramatického krouţku nacvičili pohádku. Tentokrát jsme se rozhodli pro Popelku. Čimelický pěvecký sbor Sýkorka nás doprovázel krásnými písněmi. Začali jsme trénovat na začátku září. A na Hvíţďalku, kde se hrála obě dvě představení, jsme si to šli vyzkoušet jen jednou, den před představením. Naučit se plné stránky textu za necelé 4 měsíce také nebylo zrovna jednoduché. Nejnovější pohádka byla pro nás herce také trochu výjimečná. Dramatický krouţek vedla vţdy paní učitelka Nováková, ale letos jsme nacvičovali pod vedením paní učitelky Filipové a paní učitelky Kašparové. Tým jsme měli skoro stejný jako loni, takţe jinak se vlastně nic nezměnilo. Stále jsme se snaţili zlepšovat a zlepšovat. Najednou tu byl 22. prosinec, 10 hodin ráno. První tréma se dostavovala pomalu, ale jistě. Při dopoledním představení jsme se občas zapomněli, ale to večerní se extra povedlo. Všechno šlo jako po másle a uţ tu byl závěr představení. Nakonec nám zazpíval pěvecký sbor Sýkorka pásmo krásných vánočních koled a naladil tak všechny na vánoční atmosféru. Kdo chtěl, mohl si odnést betlémské světlo. Potlesk byl obrovský a povzbudil nejen herce, ale i zpěváky. Zaslechla jsem, kdyţ někdo prohlásil, ţe tuto starou Popelku nikdy nemůţeme zahrát tak, jak ji ještě černobíle natočili. Ale myslím, ţe jsme ji zvládli na výbornou!!! A obrovské poděkování patří především našim učitelkám, paní Filipové a paní Kašparové, které s námi měly tu velkou trpělivost a věnovaly nám hodiny nacvičování. V hlavních rolích: Popelka - Lucie Fialová Macecha - Jana Kašparová Princ Vojtěch Mastný Kateřina Nikola Janešová Král Karel Hrabě Dora Tereza Maštalířová Rádce Jakub Sedláček Otec Miloslav Mikeš Holub Irena Filipová Připravila Jana Kašparová ml. 3

4 4

5 Účast sedmáků v soutěži Ve čtvrtek 14. ledna se Martin Jouja ze 7. ročníku přihlásil, ţe našel na internetu soutěţ, ve které ti nejlepší vyhrají novou počítačovou učebnu. Pár dnů nato jsme se zaregistrovali. Naším kapitánem je Jana Kašparová a učitelem Olga Vilímová. Budeme muset zodpovědět řadu otázek a kdyţ je zodpovíme správně, tak se budeme snaţit vyhrát počítačovou učebnu za půl milionu s dvaceti pěti počítači. Za 7. třídu, která se do soutěţe přihlásila, Vojtěch Mastný Reprezentace školy v Rakovicích na Slovensku V současnosti se začíná psát nová kapitola v dění naší školy. Jedná se o navázání spolupráce se školou v Rakovicích na Slovensku. S touto obcí udrţuje jiţ druhým rokem styky stejnojmenná vesnice, leţící v sousedství Čimelic. Vzhledem k tomu, ţe děti ţijící v Rakovicích navštěvují Základní školu v Čimelicích, byla do této činnosti zapojena i naše škola. Po návštěvě starosty, paní ředitelky a dalších členů zastupitelstva ze Slovenska bylo dohodnuto následující: v termínu května 2010 se vypraví asi 35 ţáků naší školy s pedagogickým dozorem do slovenských Rakovic, aby se zúčastnili sportovního klání v atletice a florbalu. Další členové výpravy budou reprezentovat naši domovinu kulturní činností, a to především předvedením pohádky Popelka v podání herců jiţ chvalně známého dramatického krouţku a vystoupením krouţku sborového zpěvu. Po domluvě zainteresovaných pedagogů byli vybráni ţáci především z druhého stupně a malá část ţáků stupně prvního. Příprava na tuto akci bude vyţadovat určitou přípravu, hodně práce ţáků i samotných pedagogů. Popřejme jim tedy hodně zdaru. Marie Filipová 5

6 TECHNO Kořeny scény První soundsystémy - tedy auta s agregátem, který mohl vyrobit spalováním benzínu elektrickou energii pro zvukovou (a později i světelnou) aparaturu a celé zázemí, vznikly v šedesátých letech na Jamajce z úsporných důvodů. Na různých slavnostech totiţ začali místo mnohačlenných orchestrů vystupovat Djové, kteří pouštěli gramofonové desky. Soundsystém byl praktickou věcí a zaujal mnoho milovníků hlasité hudby, především v přímořských oblastech. Podobným místem byl indický ostrov Goa, odkud se tento koncept dostává do Evropy spolu s britskými občany, kteří na konci šedesátých let, plných politických a kulturních bouří, odešli z vlasti a na začátku osmdesátých let se vraceli zpět. Vznik hudebního stylu techno Počátky techna lze nalézt přibliţně v době od roku 1977 do poloviny 80. let, kdy se v USA, konkrétně v detroitských klubech a na nočních rozhlasových pořadech, začal poprvé ozývat syntetický zvuk samplované elektronické hudby. Nešlo o měkký a discem osmdesátých let ovlivněný house (s tempem okolo 120 úderů za minutu), který souběţně vznikal v Chicagu, ale o temnější a rychlejší ţánr nové taneční elektronické hudby (se 180 aţ 220 údery za minutu), reflektující alternativní, punkovou a industriální scénu a zaloţený na samplech hluků a industriálních zvuků. Označoval se jako techno". TEKNO Freetekno je název pro hudební styl a s ním spojenou scénu. Hudebně je freetekno undergroundová odnoţ techna, má velký "zkreslený" basový rytmus, který se pohybuje v rozmezí 170 a 200 BPM. Jeho takt se zřídkakdy zastaví a pokud se tak stane, tak jen na sekundu či dvě. Není příliš bohatý na tóny a zaměřuje se spíše na rytmus a "pohyb". Obsahuje nejrůznější syntetické zvuky a samply. Freetekno hudba i scéna bývají v ČR označovány také obecnějším názvem techno, který je ovšem matoucí a přesně nevystihuje správný význam. Největším českým freetekno festivalem je CzechTek. Připravila Karolína Hospasková 6

7 Rozhovor s učitelem Tentokrát s paní učitelkou Šárkou Maštalířovou Proč jste se rozhodla učit? Stát se učitelkou jsem chtěla uţ od doby, kdy jsem měla v první třídě výborného třídního učitele, pana Šálka. Byl to kantor s velkým K. Co vás ve škole baví? Baví mě hlavně děti. Baví mě, kdyţ se dokáţí zapojit do různých aktivit a mají úspěch. Co se vám ve škole nelíbí? Nelíbí se mi, jak někteří ţáci z vyšších ročníků (nemusí to být jen druhý stupeň) začali pouţívat sílu v jednání s mladšími spoluţáky. Čím jste chtěla být jako malá? Prodavačkou v cukrárně. To se mi splnilo. Byla jsem tam jedno léto na brigádě. A moc jsem si to uţívala. 7

8 Vedete kroužek francouzštiny. Řekněte nám o tom něco. Máte ráda Francouze? Tento krouţek vedu jiţ šestým rokem. Učíme se zde s dětmi základy tohoto krásného jazyka, reálie, posloucháme CD s francouzskou hudbou, vyplňujeme spojovačky a kříţovky. Nejoblíbenější hrou je francouzské bingo. Děti se zde také seznámí se základními historickými daty. Vytváříme projekty na téma Vánoce, Velikonoce, Historické památky ve městě Paříţi. Takovou třešinkou na dortu se stala pětidenní cesta do Paříţe, kterou zatím absolvovaly dvě skupiny ţáků z krouţku. Letošní "frantíci" jsou velmi velmi šikovní. Na hodinách si opravdu uţíváme spoustu her a legrace. Francouzi jsou hrdí na svou národnost. To bychom se od nich mohli přiučit. V Paříţi uţ mám několik dobrých přátel a jsem ráda, ţe je alespoň občas mohu navštívit. Co děláte nejraději ve volném čase? Ve volném čase ráda pořádám výlety pro děti z turistického krouţku. Jde totiţ vţdycky o víkend. Navštívíme pěkné, zajímavé místo nebo aquapark. Nebo se prostě jdeme projít do přírody a třeba nakrmit zvířátka. V tom úplně volném čase ráda jezdím na kole, chodím plavat a cestuji. Nejkrásnější kousek naší Země, který jsem navštívila, je Norsko. Přála bych kaţdému, aby se tam mohl podívat. Tolik hustých lesů, krásných vodopádů a stezek pro pěší jsem nikde neviděla. K tomu si představte krajinu téměř bez lidí, jen plno ryb a krásné maličké fjordy, vy, rybářský prut, lodička a plno ulovených ryb. Prostě ráj na zemi. A to jsem drţela rybářský prut poprvé v ruce. Co vám udělá radost? Dílo, které se podaří. Co vás naštve? Spolehlivě? Nezájem některých dospěláků o své dětičky. Naštěstí je to jen výjimečně. Oblíbená barva? Jídlo? Zvíře? Film? Knížka? Herec? Modrá. Špagety. Slon. Hříšný tanec. Kníţka s názvem Merde (překládat to raději nebudu). Jiří Bartoška. Na co byste se zeptala dalšího učitele, se kterým budeme dělat rozhovor? Zeptala bych se, jak jim to šlo ve škole. Ale pravdu, kolegyně a kolegové!!! 8

9 Florbal Dne 26. ledna 2010 jsme se my holky ze 6. a 7. třídy zúčastnily krajského kola ve florbalu v Sezimově Ústí. Měly jsme sraz v 8 hod ráno v Čimelicích u Fipa, odkud jsme odjíţděly mikrobusem a jedním autem. S sebou jsme si vezly dresy a florbalové hokejky. Asi kolem deváté hodiny jsme byly na místě. Zbývalo nám patnáct minut na převlečení a hrát se šlo hned, bez rozcvičení. Celkem se krajské soutěţe zúčastnilo 6 týmů: Tábor, Týn nad Vltavou, Strakonice, Malšice, Malonty a Čimelice. První zápas jsme hrály s Týnem a skončilo to remízou 1:1. Další zápas po přestávce jsme odehrály s Malšicemi, radovaly jsme se z výhry 2:1. Malonty byly opět silné jako loni, a proto jsme prohrály 0:4. Poslední a rozhodující zápas se Strakonicemi jsme vyhrály 3:1 a byly jsme šťastné jako blechy. Očekávaly jsme nejhůře 3. místo, ale trochu nás zklamalo, kdyţ jsme se dozvěděly, ţe budeme čtvrté. Odjíţděly jsme zklamané, do McDonaldu jsme dorazily bez chuti. I paní učitelce Jirušové se 4. místo nezdálo, a tak do Sezimova Ústí znovu zavolala. Zjistila, ţe tam nebyla hlavní organizátorka a body sčítali podle jiných pravidel. Kdyţ z paní učitelky vypadlo, ţe jsme skončily na 2. místě, skákaly jsme metr vysoko. Tohle jsme opravdu nečekaly. Nakonec vše dopadlo ještě lépe, neţ jsme očekávaly. Doufáme, ţe příští rok vyhrajeme a pojedeme na republiku!!! Jana Kašparová ml. 9

10 Vancouver Zimní olympijské hry (ZOH) jsou jednou z nejdůleţitějších sportovní událostí. Konají se kaţdé čtyři roky. První zimní hry se uskutečnily v roce 1924 ve francouzském Chamonix. Poslední proběhly v roce 2006 v italském Turíně. Letošní zimní olympijské hry začínají 12. února v kanadském Vancouveru. Nejvíce medailí ze zimních olympijských her získali účastníci z Norska. Je jich 280. Z toho je 98 medailí zlatých, 98 stříbrných a zbylých 84 je bronzových. Nejúspěšnější českou medailistkou je Kateřina Neumanová, která získala celkem šest medailí. Jak uţ jsme zmínili, XXI. zimní olympijské hry se budou konat v únoru 2010 v kanadském Vancouveru. Po Montréalu a Calgary je Vancouver třetím kanadským olympijským městem. Zimní olympijské hry se tímto vrací do Kanady po dvaceti dvou letech od olympiády v Calgary a do Severní Ameriky po osmi letech od her v Salt Lake City. Všem českým účastníkům drţíme palce! K. Hrabě, D. Pšeničný 10

11 Co je to AVATAR? V souvislosti s filmovou novinkou, která se objevila na konci roku 2009 v kinech, se asi mnozí z vás ptali, co to vlastně je ten avatar Odpověď na tuto otázku připravil Vojtěch Mastný. Avatar (z angl.) je především vizuální reprezentace uţivatele ve virtuální realitě. Touto reprezentací můţe být trojrozměrný model, dvourozměrný obraz nebo třeba jediný znak v textových MUDech je to často zavináč. Avatar v počítačové hře je virtuální postava ovládaná hráčem, který se s avatarem v jistém smyslu slova ztotoţňuje a skrze něj jedná ve virtuálním světě. Tento pojem je uţíván zejména v online hrách na hrdiny (MUD, MMORPG). Avatary se ovšem pouţívají i v neherních světech, především pro rozšíření komunikace. Na diskusních fórech (např. na serverech zaloţených na programu phpbb) se pojem avatar pouţívá pro ikonku uţivatele, která se objevuje u jeho příspěvků. Programy virtuální reality často obsahují trojrozměrný model, který je avatarem uţivatele. 11 Fotografie z filmu Avatar

12 Od učitele nejen pro učitele Proč jdeme do dětského oddělení? ptala jsem se kamarádky, která mi slíbila zajistit protekci v městské knihovně. No protoţe tady mají pohádky, usmívala se potutelně. Pohádka o Raškovi ale není pohádka, povídám já. Trochu jsem se bála, zda se téhle knihovnice nějak nedotknu, kdyţ zpochybním její znalosti literatury. Ona ale dobře věděla, proč míříme právě sem. Za chvíli jsem se octla v tak trochu jiném světě. Vybavila jsem si předměstskou knihovnu, odkud jsem si v dětství pravidelně odnášela tašku kníţek a jejich prostřednictvím se pak doma přemisťovala v čase a prostoru. Tehdy jsem ještě nemohla proţívat virtuální realitu přes svůj avatar v počítačové hře. A přiznám se, ţe bych s vámi, milé děti, neměnila. Autoři těch dnes uţ zaprášených kníţek někdy varovali před moţným zneuţitím technických vynálezů. Líčili svět bez lásky, lidské slušnosti a sounáleţitosti, svět plný robotů a úţasné techniky. Nedávno jsem trochu nahlédla i do takového světa. Na mysli mám úţasný svět O2. Můţu tuhle společnost klidně jmenovat, protoţe reklama to bude negativní. Kabely a sítě jsou váţně něco! Bez lidí ale nefunguje nic. Co je vám platné, ţe můţete volat na bezplatné linky, kdyţ na druhém konci s vámi mluví jen automat, případně člověk, který funguje stejným způsobem (recituje pořád dokola svou naučenou řeč). Co na tom, ţe problém by vám pomohl vyřešit technik - ţivý člověk, který byl uţ dvakrát u vás doma a závadu by dokázal na místě odstranit. Musel by mít ovšem k tomu gigantickou společností vytvořeny podmínky. A co zmůţe jeden člověk proti kolosu. V dobách, kdy jsme doma neměli internet, kabelovou televizi, SKYPE, ICQ a nevím jaké komunikační kanály, domluvili jsme se moţná mezi sebou líp neţ dnes. Byl totiţ čas číst dětem pohádky, sedět v kuchyni u stolu (nebo, chcete-li, třeba na sídlišti před panelákem) a povídat si z očí do očí. Věděli jste, s kým skutečně mluvíte a o čem vlastně. Ne ţe bych se dnes bez internetu a mobilu obešla, taky mám uţ dojem, ţe to bez nich nejde. Ale přiznám se, ţe někdy hlavně kvůli dětem, které náš někdejší ţivot bez netu staví na úroveň pravěku. Jana Kubátová 12

13 Vtipy Lojza Novák říká tatínkovi: "Tati, dnes jsem se jako jediný hlásil!" "Jo? A na co se paní učitelka ptala?" "Kdo nemá domácí úkol... "Řekni mi, Honzíku, kolik noh má blecha?" "Propánajána, paní učitelko, vaše starosti bych chtěl mít." Ptá se paní učitelka při hodině matematiky: "Kdyţ rozřízneme bramboru, dostaneme...?" "Dvě poloviny," odpoví Maruška. "A kdyţ rozřízneme ty dvě poloviny?" "Čtyři čtvrtiny," na to Maruška. "A kdyţ rozřízneme ještě ty čtvrtiny, dostaneme co?" "Prosím, bramborový salát," hlásí se Pepíček. Hlášky Co je to romantismus? Krásně strávené chvilky. Co je to kulturní dědictví? Jsou to prašule. Co je to kultura? Je to to, co nám poví učitelé a rodiče. Zápory televize? Sledujeme jenom kraviny. Where is the river Nile? In Britain? In the Czech republic! Kde zemřel J.A.Komenský? Na moravském poli. 13

14 Kdo to byl Jan Hus? Šlechtic, co používal malé dělostřelectvo. Jak se jmenovali dva věrozvěstové? David a Goliáš. Kdo to byl Masaryk? Masaryk byl první, kdo vzlétl do vesmíru. Dej do trpného rodu větu: Od začátku roku sníţí vláda přídavky na děti. Od začátku roku se sníží požadavky na děti. Vyjádři v trpném rodě: Noviny a časopisy prodává paní u stánku. Noviny a časopisy musí prodávat paní u stánku. (pozn. redakce: Nejspíš u toho trpí, zvlášť v letošní zimě ) Shromáţdili J. Vašek a učitelé příslušných předmětů 14

15 Justin Bieber Povolání: Zpěvák Věk: 15 Datum narození: Místo narození: Stratford, Ontario, Kanada Znamení: Ryby Výška: 161 cm Justin Bieber se narodil 14. března 1994 v kanadském Stratfordu. Jeho celé jméno je Justin Drew Bieber. Justin je kanadský zpěvák, který se proslavil díky YouTube. Objevil ho tam jeho aktuální manaţer Scooter Braun. Justin a jeho manaţer hned letěli do Atlanty za Usherem. O několik týdnů později Justin podepsal nahrávací smlouvu s Island Record. Vypracoval své debutové album My World, které vyšlo 17. listopadu. Z tohoto alba byly vydány dva velmi úspěšné singly: One Time a One Less Lonely Girl. Oba se dostaly do Top 15 na Canadian Top 100 a do Top 30 na Billboard Hot 100. Ve 12 letech se naučil hrát na klavír, bicí, kytaru a trubku. Na konci roku 2007 začala Justinova matka nahrávat jeho videa na YouTube, aby mohla rodina a přátelé shlédnout Justinovi výkony, například coververze písní umělců jako je Usher, Stevie Wonder, Ne-Yo, Justin Timberlake nebo Michael Jackson. Brzy byl osloven společností Rapid Discovery Media, která mu pomáhala s účetnictvím, střihem a produkcí jeho videí z YouTube a Myspace. Po vloţení jeho interpretace songu With You od Chrise Browna sám Brown osobně zavolal Justinovi a pochválil mu tuto interpretaci. Scooter Braun, kdyţ viděl tato videa, hned Justina kontaktoval a společně letěli do Atlanty, kde se Justin setkal s Usherem. O týden později Justin zazpíval Usherovi a získal tak nahrávací smlouvu s Island Record, která byla podepsána v říjnu Justin měl původně uzvařít smlouvu s Justinem Timberlakem, ale nakonec ji podepsal s Usherem. Připravila G. Pánková 15

16 Blíží se masopust Lidový svátek, který se slavil před Popeleční středou Masopust je třídenní lidový svátek, který je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protoţe datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust. Letos připadá Popeleční středa na 17. února a Velikonoce na 4. a 5. dubna. Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák". Panovalo přesvědčení, ţe v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní neděli". Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protoţe se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl aţ do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal "muţovský bál", kam neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen ţenatí a vdané. Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení, secvičená obvykle ţáky. Bývalo několik tradičních masek, které se objevovaly kaţdoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem, kobyla, skrývající často dvě osoby, Ţid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se ţebříkem, kozel a mnoho dalších. Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protoţe nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci muziku "pochováním basy" (symbol toho, ţe v postu si hudebníci nezahrají). Lidé věřili, ţe pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě. Podle knihy V. Vondrušky Církevní rok a lidové obyčeje (str ); vydalo nakladatelství DONA v Českých Budějovicích v roce Masopustní veselí můžete zažít v sobotu 13. února 2010 od 11 hod na statku v Rakovicích. Akci pořádá Občanské sdružení Berkat, čeká vás seznámení s tradicí masopustu, pečení masopustních koblih, setkání maškar (od 14 hod), soutěž dětských masek o ceny a chybět nebudou masopustní hody. 16

17 Bílá paní Na mnoha hradech v jiţních Čechách se v dávných i bliţších dobách zjevovala bílá paní. Leckde spatřili i černou paní a na Nových Hradech vídali velmi zřídka, tak jednou za sto let a zpravidla ve dne, i modrou paní. Zjevila-li se modrá paní, bylo to dobré znamení. Černá paní se zjevovala v Budějovicích jakémusi měšťanovi, ale neměla s bílou paní roţmberskou, tou, která si oblíbila v batolecím věku pana Petra Voka, nic společného. Bílá paní, která se čas od času zjevovala na hradech a zámcích pánů pětilisté růţe, Jindřichově Hradci, Roţmberku, Telči apod., byla prý duchem nešťastné Berty z Roţmberka, se kterou její muţ velmi hrubě nakládal. Berta odešla od svého muţe a po zbytek ţivota pobývala na Krumlově a v Jindřichově Hradci u svého bratra. Zde se starala o jeho potomky a jeho sídlo. Nechala přestavět i zadní část zámku v Hradci. A tady začíná jedna z pověstí. Stavba prý pokračovala velmi pomalu. Poddaní, kteří práci vykonávali, byli jiţ unaveni a tehdy přišla mezi ně paní Berta a povzbuzovala je laskavým slovem. Nakonec dělníkům slíbila, ţe po dostavbě zámku všichni dostanou sladkou kaši. A tu prý na věčné časy dostávat budou. Po dokončení zámku paní Berta svůj slib opravdu splnila. Od té doby se kaţdého roku na podzim podávala chudému lidu sladká kaše, a to nejen v Jindřichově Hradci, ale na všech panstvích, kde vládli páni pětilisté růţe. Tradice se postupně přesunula z podzimních dnů na Zelený čtvrtek, kdy bohatí obsluhovali chudé. Sladkou kaši dostávali nejen staří a nemocní, ale i mladí a zdraví. Také v Telči se kaţdý rok sešla chudina z okolí. Po smrti paní Berty se přízrak její postavy začal zjevovat pokaţdé, kdyţ se schylovalo k nějaké významné události v rodě roţmberském nebo jindřichohradeckém. Oznamovala-li událost radostnou, chodila po zámcích v bílém šatě se svazkem klíčů v ruce. Oznamovala-li událost smutnou, měla na rukou černé rukavičky, nebo dokonce přišla v černém šatě. Bílá paní byla nápomocna i v Telči. L.p.1645 obléhala Telč švédská vojska. Švédští vojáci se ubytovali na zámku. Jejich velitel byl sice velmi pobaven tradicí se sladkou kaší, ale nařídil ji poddaným nevydávat. Měšťanům a řemeslníkům se vysmál. Brzy však svých slov litoval. Duch dobré Berty nedal prý jemu ani jeho vojákům spát. Velitel pak uţ osmého dne obléhání rád přikázal, aby se Telči tradiční sladká kaše vydala. 17 Pověst pro vás sepsala R. Nováková

18 Anketa prázdniny Jarní prázdniny jsou tady a nás zajímalo, jaký máte na prázdniny program Co budeš dělat o jarních prázdninách? Ondra Bernartík : nevím Martina Pištěláková : pojedu na hory Zuzana Tesková : nevím 2. Plánuješ něco předem, nebo budeš přemýšlet aţ o prázdninách? Ondra: aţ o prázdninách Martina : přemýšlím předem Zuzka : uvidím aţ o prázdninách 3. Co by sis přál(a) nejvíce dělat, ale víš, ţe se ti to nesplní? Ondra: nevím Martina: jet do Příbrami Zuzka : jezdit na koni 4. Chtěl(a) bys strávit prázdniny radši s kamarády a kamarádkami, někde s rodinou, nebo být jen tak doma a válet se? Ondra : s kámošema Martina : s kámošema a kámoškama Zuzka : s kámoškama Za zpravodaj se ptaly: L. Fialová a A. Klímová Za redakci: L. Fialová, N. Janešová, J. Kašparová ml., A. Klímová, V. Mastný, J. Vašek, K. Hrabě, D. Pšeničný, K. Hospasková, T. Končická, A. Krajíčková, G. Pánková, J. Kubátová, J. Kubát. Autor titulní strany: S. Krajíčková. Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle. 18

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_488 Masopust S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 10. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: Žáci s ledují obráz ky, učitel popř. ž ácičtou doplňující

Více

Masopustní veselice veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici. Tancuj, tancuj, medvěde, karneval se povede.

Masopustní veselice veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici. Tancuj, tancuj, medvěde, karneval se povede. Masopustní veselice veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici. Tancuj, tancuj, medvěde, karneval se povede. Projekt Masopust Hlavní cíle projektu Hlavním cílem projektu je vzbudit zájem

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov

Základní škola a Mateřská škola Lišov Základní škola a Mateřská škola Lišov Školní rok 2012 12/20 /2013 Číslo 2 OBSAH Z VAŠÍ TVORBY VYSVĚDČENÍ ZNÁMKOVÁNÍ ANKETA ZÁPIS DO 1.TŘÍD MASOPUST RYBAŘENÍ GAME PAGE SPORT NAROZENINY SLAVNÝCH VÝZNAMNÉ

Více

MASOPUST Kampaň Sítě mateřských center

MASOPUST Kampaň Sítě mateřských center MASOPUST Kampaň Sítě mateřských center 10.-24.2.2009 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Masopustní průvod a jarmark v Havlíčkově Brodě (foto MC Zvoneček) zpracovala: Lucie Plešková, 19.3.2009 O kampani Masopustní kampaň,

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Zpráva - projektový den - HUDEBNÍ VÝCHOVA 10.12.2010 Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Cíl: seznámení se s knihovnou, shlédnutí a poslech pořadu

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Číslo 2. Ročník II. Únor 2012

Číslo 2. Ročník II. Únor 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

SLOVO ÚVODEM OBSAH PRÁVĚ SE TI DO RUKOU DOSTALO PRVNÍ VYDÁNÍ ČASOPISU S NÁZVEM ASTŘÁCKÝ OBČASNÍK, KTERÝ VYTVOŘILY DĚTI Z KROUŽKU NOVINÁŘSKÝ TÝM.

SLOVO ÚVODEM OBSAH PRÁVĚ SE TI DO RUKOU DOSTALO PRVNÍ VYDÁNÍ ČASOPISU S NÁZVEM ASTŘÁCKÝ OBČASNÍK, KTERÝ VYTVOŘILY DĚTI Z KROUŽKU NOVINÁŘSKÝ TÝM. 1 SLOVO ÚVODEM Moderní doba je rychlá, plná počítačů, mobilů a nejnovější elektroniky, kde mohou mladí lidé získávat informace o dění kolem nich. Virtuální prostor se pomalu, ale jistě stává jejich součástí

Více

Nepravidelný občasník MŠ Ukrajinská

Nepravidelný občasník MŠ Ukrajinská Nepravidelný občasník MŠ Ukrajinská www.msukrajinska.cz Únor 2016 Učitel bere za ruce, otevírá mysl a dotýká se srdce. Kresba předškolního dítěte Dětská kresba je jedním z nejvhodnějších přístupů k poznání

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Š K O L N Í Z P R A V O D A J

Š K O L N Í Z P R A V O D A J Hafo Info Š K O L N Í Z P R A V O D A J 3. Číslo 2009/2010 Den otevřených dveří Masopust Lušťovky Trocha poezie Vtipy Toto vše a mnoho dalšího v tomto vydání Hafo Info! Obrázková soutěţ Masopust Lušťovky

Více

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3.

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. 2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. Obsah 1. Grónsko 2. Madagaskar 3. Exkurze do Prahy 4. Vánoční laťka 5. Zápis do 1. třídy 6. Lyžařský výcvik 7. třída 7. Škola v přírodě 4. třída

Více

Vřískot I2012/2013 PRIMA 2012/2013 PARLAMENT. Všem zástupcům přejeme hodně štěstí! :) S.Marcziová

Vřískot I2012/2013 PRIMA 2012/2013 PARLAMENT. Všem zástupcům přejeme hodně štěstí! :) S.Marcziová Vřískot I2012/2013 Gymnázium Varnsdorf; Střelecká 1800, Varnsdorf 407 47; +420 412 371 423; www.bgv.cz Dne 12. 10. 2012 přišla paní učitelka Jirchářová na hodinu ČJ jako každý pátek. Stoupla si před tabuli

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

VELIKONOCE SVÁTKY JARA U CVRČKŮ

VELIKONOCE SVÁTKY JARA U CVRČKŮ VELIKONOCE SVÁTKY JARA U CVRČKŮ Velikonoce jsou nejdůležitějšími křesťanskými svátky a zároveň oslavou probouzející se jarní přírody a nového života. A tak jsme si vyzdobili celou třídu, abychom probudili

Více

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015:

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Bety (Pham Thi Ngoc Bich) ze 3. B, která pracovala ve firmě Alliance Healthcare napsala: Noví přátelé, nové zkušenosti, zlepšení jazyka

Více

Časopis žáků Základní školy v Dolních Vilémovicích Školní rok 2013 / 2014-1. Pololetí

Časopis žáků Základní školy v Dolních Vilémovicích Školní rok 2013 / 2014-1. Pololetí Časopis žáků Základní školy v Dolních Vilémovicích Školní rok 2013 / 2014-1. Pololetí První školní den Naši prvňáčci Návštěva z pekel Vánoce Slovo úvodem: Prázdniny uběhly jako voda. Děti ze Základní školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST Masopust není přímo svátkem církevního u, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

TILIA. Školní časopis

TILIA. Školní časopis Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov Školní časopis TILIA Redakční rada: Mgr. Tomáš Zajíček Mgr. Petr Galečka Mgr. Dobroslava Jagošová Mgr. Eva Ondrušová Mgr. Zdeňka Veverková Náklad:

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Redakce se představuje Krčíňoviny poprvé vyšly v roce 2005. Od té doby se začala pravidelně scházet redakce Krčíňovin a prvním úkolem bylo najít

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

Hudební výchova ve 3. ročníku

Hudební výchova ve 3. ročníku Hudební výchova ve 3. ročníku Září 1. setkání Starosti s muzikou 2. setkání Hledáme odpověď Říjen 3. setkání Na horách Vyjádření vzestupné a sestupné melodie pohybem. 4. setkání Dřina a zábava Listopad

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Redakce 013 Zpravodaj Základní školy Brankovice Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013 Pranostiky Leden V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Můžeš-li

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 SŠGaS Liberec měla možnost opět v letošním roce se zúčastnit pracovní stáže v gastrokomplexu kantonské nemocnice v St. Gallen ve Švýcarsku

Více

Zahájení školního roku 2011-2012

Zahájení školního roku 2011-2012 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY T. G. MASARYKA ŠTĚTÍ ROČNÍK II. ZÁŘÍ ROK 2011 NOVÁ REDAKCE 2011-2012 Tak a dnem 19. září 2011 začala pracovat nová redakce. Na rozkoukávání nebylo moc času. Hned jsme se pustili

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

Tematický okruh: Wenig, F. Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka

Tematický okruh: Wenig, F. Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_01 Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s knihou Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka Wenig. F. Hlavní část čtení textu s porozuměním, následné

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla:

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla: !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Je zde další číslo našeho oblíbeného časopisu GA-MA-JA a s ní další pořádná porce článků, které pro vás vytvořil tým mladých Ga-ma-jáků. Jak možná víte, nedávno

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 AKADE Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 1 AKADE Šéfredaktor: Lucie Jurečková Obsah Jaro u koní... 3-4 Kutálení sýrů... 5 Zástupce šéfredaktora: Andrea Bartoňová Redakce: Soňa Richterová Kateřina

Více