Jak se měnilo logo NZ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak se měnilo logo NZ."

Transkript

1 slaví výročí! Vážení a milí čtenáři, držíte v rukou plátek, který vychází již deset let. V lednu 1995 jste poprvé dostali do svých schránek (dále NZ). Byl to dvojstránkový arch formátu A4 a plnil opravdu funkci čistě informační. Bylo právě po volbách a nové zastupitelstvo si předsevzalo, že se bude v novém volebním období mimo jiné také snažit o zlepšení informovanosti občanů o dění v obci. A právě NZ měl být prostředníkem mezi radnicí a občany. Nebyla zřízena redakční rada, o vydávání se až do roku 1998 (do dalších voleb) staral Vladimír Svoboda s obecní referentkou Janou Solničkovou, později Naděždou Musilovou. Čtvrtletník NZ byl členěn do odstavců, každý z nich byl zaměřen na určitý problém projednávající se na zastupitelstvu. Nadto byl připojen seznam budoucích jubilantů (na 3 měsíce dopředu), novopečených rodičů s jejich novorozeňaty a těch, kteří v poslední době zemřeli. Jako ozvláštnění prosincového čísla byly ke zprávám z radnice připojeny i články o výsecích z nosislavské historie. Text o radní věžičce se zvonem svolávajícím na robotu napsal Josef Burian, pozdější autor knihy Pověsti z Nosislavi a okolí, a téma nosislavských příjmení, kterému se v pozdějších ročnících na pokračování věnoval Vladimír Svoboda, načal Blahoslav Španiel, sestavitel Nosislavské čítanky. Od dalších ročníků se rozšiřovaly zprávy zastupitelstva o informace z jednotlivých komisí, spolků a škol. Ve 3. a 4. ročníku se snad poprvé veřejně představili místní křesťané v souhrnných článcích o činnosti místního evangelického sboru a katolické farnosti. O nejdůležitějších krocích obce se psalo vždy v několika číslech, takže když Vás, milí čtenáři, toto výročí přiměje k listování starými čísly NZ, připomenete si díky opakovanému psaní o událostech nejdůležitější body novodobé nosislavské historie např. přechod pod okres Brno-venkov, zřízení ordinace lékařů, opravu Goldovy uličky, povodeň, kurty, hody bez stárků, třídění odpadů nebo opravu hradeb. Jak se měnilo logo NZ. Po volbách r se ustavila redakční rada pod vedením Milady Válkové. Dvouměsíčník NZ se dočkal výrazné grafické proměny kromě změny loga, které je s drobnými obměnami užíváno dodnes, stránkování v hlavičce na každé stránce a stanovení data uzávěrky se staly nedílnou součástí NZ také grafiky p. Války a fotografie. Rozšířil se okruh dopisovatelů, velký ohlas zaznamenalo zřízení internetových stránek Nosislavi, od 4. čísla 6. ročníku má NZ ovou adresu a evidenční číslo. V jednotlivých číslech (desetistránkových) dominovala nad zprávami z radnice společenská diskuze a kritika; téměř proslulým se stal fotografický seriál Jiřího Liščáka o ptáčcích hnízdících v okolí Nosislavi. Určitým přiblížením se k podobě časopisu přispěly křížovky a placené reklamy místních podnikatelů... Oslavte výročí společně s NZ, otevřete si nějaké starší číslo a vězte, že to pro Vás bude vzrušující počtení. Lenka Luklová

2 Strana 2 Zpráva o činnosti Rady obce Nosislav (RO) - zásadní informace ze schůzí , a : - rada vzala na vědomí upřesnění záměru případné výstavby cca 6 nových rodinných domků v lokalitě Kotle v rámci projednávaných změn č.2 územního plánu obce, - odsouhlasila cenu obědů pro cizí strávníky v MŠ za částku 50,-Kč, - odsouhlasila zhotovení dopravního značení na křižovatce se silnicí II. tř. v lokalitě Humínka, - odsouhlasila podobu Karty ke svozu objemného odpadu pro r. 2005, - starosta obce zaslal spol. VaK Břeclav, a.s., písemnou žádost o vysvětlení obsahující mimo jiné: odůvodnění a objasnění zhoršené kvality vody, způsob zlepšení a sdělení časového horizontu nápravy v této věci, odůvodnění navýšené ceny vody v r pro naši obec atd. (pozn. na základě uskutečněných rozborů v prosinci 2004 voda splňuje normou požadovanou kvalitu), - rozhodla, a to na základě dotazů občanů, že se nebude budovat chodník od křižovatky ul. Veisova a ul. Masarykova po pravé straně ve směru na Židlochovice. Důvodem tohoto stanoviska je možnost využití stávajícího chodníku na protější straně ulice, - schválila smlouvu o dílo s p. K. Šabatou, Velké Němčice, o zajišťování oprav a údržby veřejného osvětlení obce, - vzala na vědomí vzdání se mandátu člena ZO Nosislav a odstoupení z funkce člena sociální komise p. Radka Mahovského, Nosislav 242, a to ze zdravotních důvodů. Uvolněný mandát přijme náhradník ze Sdružení nezávislých kandidátů a dosavadní člen kontrolního výboru obce - p. ing. Luboš Nevěděl, Nosislav 345, - souhlasí s iniciativou navrhujících členů ZO a dalších občanů ve věci nutnosti provést opravu pomníku padlých za II. sv. války, - stanovila hlavní úkoly pro rok 2005, projednala návrh rozpočtu obce pro r. 2005, který předložil finanční výbor obce a tento doporučila ZO ke schválení, - schválila smlouvu o dopravní obslužnosti se společností TOURBUS, a.s. ZO projednalo a schválilo dne : - schválilo spolupořádání akce REGIONTOUR 2005 s Městem Židlochovice a vydání kulturního kalendáře, který zahrnuje kulturní, společenské a obdobné akce pořádané okolními obcemi v průběhu kalendářního roku, - na základě změny školského zákona ZO vydalo vyhlášku obce, kterou se ruší doposud obcí vybíraný příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ a školní družině od rodičů žáků (pozn. od si výši příspěvku stanovuje sama ZŠMŠ), - schválilo prodej pozemku p.č. 1404/10 o výměře 40 m2 v lokalitě Za Mostem firmě ELAKOV, - schválilo rozpočtové provizorium dle rozpočtu v r. 2004, a to do doby schválení rozpočtu v r. 2005, - pověřilo člena ZO p. ing. V. Svobodu vypracováním návrhu vyhlášky o symbolech obce. Ze života obce V současné době probíhá na OÚ a v řadách ZO intenzivní práce na novém rozpočtu. Samozřejmostí je vytyčení hlavních úkolů pro r. 2005, které navazují na odvedenou práci, včetně zakomponování nových myšlenek a připomínek od občanů. V krátkosti uvedu základní bilanci plnění úkolů v loňském roce (úkoly a rozpočet na r budou uvedeny v příštím Zpravodaji). 1. Kanalizace a ČOV - v současnosti má obec vyřízené stavební povolení na stavbu kanalizace v rozsahu přes 10 km (začleněny jsou i výhledové zóny nových RD) včetně objektu ČOV (čistička). Mohu potvrdit, že vyřízení této věci bylo poměrně hektickou záležitostí (vyřizování majetkoprávních vztahů, připomínky zejména majitelů inženýrských sítí apod.). V této věci dále musím sdělit, že obec má stále ještě teoretickou možnost získat výjimku na přidělení finančních prostředků ze státních zdrojů (jedná se o částce 60 mil. Kč). V případě, že obec výjimku nezíská, bude žádat o přidělení finanční dotace ze strukturálních fondů EU, a to pravděpodobně ve 2. polovině r V tomto případě by zahájení vlastní stavby bylo možné nejdříve v r Stavba jako taková bude zahájena jen a pouze v případě dostatečných finančních zdrojů, aby co nejméně zatížila obecní rozpočet, ale i vás občany. 2. Nová radnice v objektu Ví-Za - vše připraveno k zahájení stavby. Podle dosavadních informací naše obec přece jen obdržela vánoční dáreček, a to v podobě zisku finanční částky přesahující ,-Kč. To vše díky poslanecké iniciativě US-DEU - DĚKUJEME. Stavba bude zahájena v jarních měsících tohoto roku. 3. Prodloužení hlavního vedení plynu v délce 80 m v ul. Vinohradská pro nové RD (2. pol. 2004).

3 Strana 3 4. Zesílení TV signálu ČT 2 - obci byla přidělena Radou pro rozhlasové a televizní vysílání vysílací frekvence pro převaděč umístěný u obecního hřbitova. V případě navýšení televizních a rozhlasových poplatků bude převaděč nainstalován, a to z finančních prostředků ČT. 5. Výsadba zeleně v obci, zejména na obecním hřbitově (2. pol. 2004). 6. Práce na projednávání změny č. 2 územního plánu (na základě potřeb občanů a obce) probíhá. 7. Činnost spočívající v prodloužení inženýrských sítí v ul. Horní a Dolní Kroupná probíhá. 8. Vyčištění svodného příkopu v Přední hoře - ochrana proti přívalovým dešťům (1. pol. 2004). 9. Zprovoznění internetu pro veřejnost v obecní knihovně (pol. 2004). 10. Zajištění vaření pro občany z jídelny v MŠ (pol. 2004). 11. Vstup a členství naší obce v předsednictvu nově vzniklého svazku obcí Židlochovicko cílem je získávat dotace zejména na větší investiční akce z EU, např. na protierozní opatření Přední hory, revitalizaci na Slatině, budování kanalizace atd. (pol. 2004). 12. Oprava povrchu vozovky v ul. Komenského v délce cca 100 m (2. pol. 2004). 13. Pokládka asfaltového povrchu na části cyklistické stezky v délce 150 m + navážka recyklovaného materiálu a jeho zahutnění v délce 300 m (2. pol. 2004). 14. Udělení vlajky obce (2. pol. 2004) 15. Obec získala v průběhu roku 2004 další finanční dotace v souhrnné částce přesahující ,-Kč zejména z rozpočtu Jihomoravského kraje a Ministerstva kultury ČR (cyklistická stezka, územní plán, hasiči, knihovna...). 16. Další méně významné akce a činnosti dál již neuvádím vzhledem k prostorovým možnostem Zpravodaje. Začátkem měsíce února proběhla kontrola hospodaření naší obce pracovníky Krajského úřadu JMK. Nebyly zjištěny nedostatky. Na základě podnětů občanů ve věci neustálých krádeží (zejména polních) vás tímto žádám o poskytnutí podrobnějších informací týkajících se jednotlivých krádeží (inkriminované doby, způsobené škody apod.). Tyto informace předám dál odpovědným orgánům - Policii ČR, městské policii apod. a budu požadovat jejich aktivní přístup s následným řešením. Věřím, že s vaší spoluprací a podporou se celková situace zlepší. Upozorňuji občany na platný zákaz vyvážení sutě, nepořádku, betonu atd. na území celého katastru obce, a to obzvláště platí pro občany, kteří vyváží výše uvedené na pozemek 1329/12!!!! Doufám, že jsou si plně vědomi i výše pokuty (50.000,-Kč), která plyne z této činnosti a která jim bude obratem vyměřena. Závěrem mi dovolte vyjádřit poděkování ještě donedávna řádnému členu ZO Nosislav p. Radku Mahovskému. Poděkování si zaslouží nejen za vlastní činnost zastupitele, jenž se aktivně podílel na realizaci dílčích úkolů a potřeb obce, ale i za tu méně viditelnou práci v sociální komisi. Osobně si myslím, že vloženou důvěru občanů, kteří ho ve volbách podpořili, zúročil měrou vrchovatou a věřím, že v případě zlepšeného jeho zdravotního stavu bude v budoucnu pro obec Nosislav pracovat i nadále. Pavel Fröhlich starosta obce Oznámení výměna občanských průkazů Nařízením vlády č. 612/2004 Sb. jsou stanoveny lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Na základě tohoto nařízení jsou státní občané České republiky povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji v těchto lhůtách: - občanské průkazy vydané do vyměnit nejpozději do 31. prosince 2005, žádost o vydání občanského průkazu ( OP ) předložit nejpozději do 30. listopadu občanské průkazy vydané do 31. prosince 1996 vyměnit nejpozději do 31. prosince 2006, žádost o vydání OP předložit nejpozději do 30. listopadu občanské průkazy vydané do 31. prosince 1998 vyměnit nejpozději do 31. prosince 2007, žádost o vydání OP předložit nejpozději do 30. listopadu 2007

4 Strana 4 - občanské průkazy vydané do 31. prosince 2003 vyměnit nejpozději do 31. prosince 2008, žádost o vydání OP předložit nejpozději do 30. listopadu Toto nařízení nabylo účinnosti 1. ledna Nové občanské průkazy si musí v letošním roce vyřídit všichni občané, kteří mají OP typu knížka bez ohledu na to, že v nich mají uvedenou platnost bez omezení. Dále pak občané, kteří mají občanský průkaz vydaný do K vyhotovení nového občanského průkazu je třeba vyplněná a podepsaná žádost, 1 fotografie a starý OP. Starším a nemocným občanům, kteří se nemohou dostavit do Židlochovic, bude zajištěno vyhotovení občanského průkazu přímo v místě bydliště. Je zajištěn rovněž fotograf p. Vrba ze Židlochovic, který bude tyto občany fotit na OÚ v Nosislavi. Občany, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit na obecní úřad, vyfotí přímo u nich doma. Fotografie bude mít světlé pozadí, je tedy třeba mít tmavší oblečení. Vyhotovené fotografie budou v ceně od 100,- do 140,- Kč. Prosíme tedy občany, kteří budou mít o tuto službu zájem, aby se přihlásili na OÚ v Nosislavi do 9. března 2005, aby bylo možné dohodnout přesný termín s panem Vrbou a s vedoucí Odboru vnitřních věcí MěÚ Židlochovice. Za OÚ Nosislav D. Mahovská Novela zákona o dani z nemovitostí Zaznamenali jsme, že novelou se na poslední chvíli změnil zákon o dani z nemovitostí (zákon č.586/1992 Sb.) ve svém ustanovení, zda daň z pozemků platí nájemce, nebo pronajímatel (vlastník). Stručně řečeno, dosud ji platil nájemce (většinou zemědělská organizace). Touto novelou se zavádí ustanovení (od ), že ji platí i nadále, vyjma lokalit, kde tyto pozemky nejsou vedeny ve zjednodušené evidenci (opět stručně řečeno). Kdo nemá pozemky ve zjednodušené evidenci, je prioritně plátcem jako vlastník. Smyslem zákona je, že jednou bude jen jeden pojem pro plátce této daně vlastník. Tím se celá problematika zpřehlední a dále se rehabilituje statut vlastnictví (práva i odpovědnost) tak, jak je tomu podobně v adekvátních zákonech. Důležitou zprávou je, že v Nosislavi existuje zjednodušená evidence pozemků, což jsou sloučené staré parcely v půdních celcích. Takže tato změna se nás více méně netýká. Rozhodné je, zda máme pozemky pronajaty a zda nájemce za nás daň platí. Jinak je obdobně potřeba daň přihlásit na vlastníka. Při pochybnostech je vždy rozhodující záznam na listech vlastnictví vedených na příslušných katastrálních pracovištích. Týká se nás však, pokud máme vlastnictví v jiných katastrálních územích, kde zjednodušená evidence není. Je tomu např. v Přísnoticích (historicky je dáno, že četní Nosislaváci mají pole v přísnotických tratích např. Želízka). Tam není zjednodušená evidence, protože zde před lety proběhla digitalizace katastrálních map (podobně v Žabčicích a Unkovicích). Podobně není zjednodušená evidence tam, kde proběhne komplexní pozemková úprava. Až proběhne v Nosislavi, budou daň platit vlastníci. Termín pro podání přiznání k dani z nemovitostí byl pro tento rok výjimečně posunut do Novela zákona se mi osobně nelíbí. Podle mne je to pro laiky příliš složité měla zůstat dosavadní praxe, anebo vše otočit na povinnost vlastníků. Ovšem po náležité osvětě. Nikoliv na konci roku zveřejňovat novelu zákona, jejíž důsledky padnou na hlavy nepřipravených občanů. Zákon však platí, i když se nám nelíbí. Ing.Vladimír Svoboda Pohled na z druhé poloviny zeměkoule Uplynulo už 10 let od doby, co Nosislaváci dostali do rukou list nebo dva označený jako Zpravodaj. V té době byla pracovnicí na obecním úřadu paní Jana Solničková, která v současné době žije s rodinou ve Vancouveru v Kanadě. Přesto je čtenářkou Nosislavského zpravodaje. Byla ale také u jeho zrodu. Dovolila jsem si položit jí několik otázek. 1. Jaké byly první reakce našich občanů na tento počin, na první vydání Zpravodaje? Velice pozitivní a podnětné. Byla to krásná odměna za opravdu tvrdou práci spojenou s vydáním prvního

5 Strana 5 čísla. Někteří občané se pochvalně zmínili jen tak při setkání v samošce, jiní zastavili pana starostu Brabce při jeho obhlídce. Ti, co potřebovali na obecním úřadě něco vyřídit, si vlídnou pochvalnou poznámku také neodpustili. Celý tým, který se na vzniku Zpravodaje podílel, měl z jeho přijetí pocit dobře odvedené práce a spoustu námětů, jak vylepšit a obohatit další číslo. Přání a očekávání občanů byla důležitou součástí jeho tvorby. 2. Je zřejmé, že jeho výroba, i když to byl zpočátku občasník, probíhala na koleně. Jaké byly radosti a strasti spojené s jeho vytvářením a distribucí? Po pravdě řečeno, nebyla jsem u samého zrodu Zpravodaje. Tedy myšlenky na jeho vydávání a přípravy materiálů. Byl to ing. Vladimír Svoboda, kdo přišel s materiálem a představami, jak by nový Zpravodaj mohl vypadat. V té době už obec měla počítač, a tak grafická stránka celkem nebyla problém. Legrace začala, když jsme potřebovali vytisknout 400 oboustranných kopií. Kopírka na obecním úřadě sice byla, ale nekopírovala oboustranně automaticky, ale jednostranně okopírované stránky se musely podávat ručně. To už je historie a pan ing. Knesl asi jen ztěží věří, že jsme něco takového opravdu používali. S distribucí nám vyšla vstříc paní Naňová, vedoucí pošty v Nosislavi, a obětavé poštovní doručovatelky paní Ježková a Luklová. 3. Zpravodaj za deset let svého trvání ušel kus cesty. Vychází pravidelně jako dvouměsíčník a rozsah jednotlivých čísel se rozšířil. Stal se dostupným lidem na celém světě - přes internet. Jak vnímáš Zpravodaj teď, když žiješ s rodinou na jiném konci světa? Za těch neuvěřitelných 10 roků se z jednolistového občasníku stal pravidelně vycházející časopis, který má co nabídnout každému čtenáři. Jedno má ovšem společné s tím opravdu prvním vydáním. Na jeho vzniku se podílí tým oddaný obci Nosislav a rozvoji jejího společenského života. Doufám, že - tak jako před léty - lidé stále pociťují radost nad každým novým číslem a nezapomenou ji projevit jeho tvůrcům. Nosislavský zpravodaj, tedy vlastně celá internetová stránka, která je velice pěkně provedena, je pro mě báječné okénko do současného života Vladimírovy rodné obce, místa, kde jsme jako rodina prožili 14 krásných, pilnou prací a legrací naplněných roků. Místa, kde mě Vladimírův otec Amerikán naučil přikopčovat brambory a Vladimír kopat studnu. Místa, kde jsme navázali celoživotní přátelství a naše děti získaly představu o pravých životních hodnotách. Pravidelně navštěvuji internetovou stránku, těším se z nově uveřejněných informací, děsím se, že na fotografiích je pro mě stále více nových tváří, a nedočkavě čekám na každé další číslo Zpravodaje s podrobnostmi ze společenského života a nahlédnutími do historie obce. 4. Jakým způsobem jsou informováni občané ve Vancouveru o tom, co se v jejich okolí, departementu či jiném okruhu děje? Územně správní struktura je velice podobná té v České republice. Vancouver, podobně jako Brno, je územně rozdělen na menší samosprávné celky města, která mají své městské úřady a zastupitelstva. Město, ve kterém bydlíme my, se jmenuje Burnaby a jeho městský úřad vydává čtvrtletní čtyřstránkový Zpravodaj, který je doručovaný bezplatně všem domácnostem. Vzhledem k velikosti města je jeho zaměření značně všeobecné. Tradičně představuje nejdůležitější úlohu městského úřadu v poslední době a pojednání o aktuální politické události - ať už místní nebo federální, případně veřejné vyhlášky. Ze sociálního života jsou to pravidelné články o některém z mnoha dobrovolných sdružení, které přispívá ke zlepšení života města, zdravotní péče a kulturních akcích. Kromě tohoto městského Zpravodaje má Burnaby k dispozici dvoje místní noviny, které vycházejí dvakrát týdně a jsou bezplatně distribuované do domácností. Vancouver má svoje televizní a tucet rozhlasových stanic. Ráda bych využila této příležitosti a poděkovala všem, kteří se podílejí na pokračování nosislavské tradice a vzniku každého nového čísla Zpravodaje, za jejich čas a úsilí investované do této záslužné a krásné věci. Děkuji rovněž za příležitost podělit se o své pocity a vzpomínky z doby vzniku Zpravodaje. Za rozhovor upřímně děkuji. Ptala se Milada Válková Rozhovor s Vladimírem Svobodou o začátcích Nosislavského zpravodaje Jaký byl Tvůj první podnět k vydávání Nosislavského zpravodaje? Na první podnět si přesně nevzpomínám. Dlouhodobě ale byla pociťována potřeba lepší komunikace s občany. V době, kdy se prováděla plynofikace obce, jsme vydali informační listy týkající se této problematiky, ale to byly opravdu jen praktické pokyny. Zpravodaj začal vycházet (částečně podle vzoru zpravodajů sousedních obcí) také díky tomu, že - podle zkušeností - evidentně nestačil obecní rozhlas nebo veřejná zasedání zastupitelstva. Základem bylo to, co je v podstatě ve všech takových zpravodajích co se plánuje v obci, co je nového v předpisech, co se rozhodlo na zasedáních a také společenská rubrika. Měl jsi před tím nějakou zkušenost s vydáváním nějakého zpravodaje či

6 Strana 6 časopisu? Měl jsem zkušenost z evangelické mládeže. V 70. letech přesně v roce 1974 a 75 jsme se sdružením evangelické mládeže vydávali časopis, který vycházel jako občasník a vyvěšoval se na nástěnku. Spíš to byla taková studentská recese. To ovšem mělo neblahé důsledky; tento časopis byl předmětem sledování tehdejší Státní bezpečnosti. Jak se zpracovával po technické stránce? V roce 1995 se Zpravodaj zpracovával v T602 to dělala sekretářka obecního úřadu paní Jana Solničková. Rozmnožovalo se to na obecní kopírce (OÚ měl tehdy repasovanou kopírku od pana Knesla), do každé domácnosti byl výtisk zdarma. Hlavička se dělala modře, úplně jednoduše. Kdo vytvářel články v NZ? Většina je bez podpisu, pod některými je uveden tehdejší starosta Jan Brabec. Ty články bez podpisu jsou většinou moje a paní Solničkové. Nazval bych to jako svodky z toho, co chtěl obecní úřad sdělit veřejnosti. Bylo to psáno spíše z hlediska úředního než z hlediska občanských polemik nebo zajímavostí. Byl to skutečně radniční list. Pan starosta Brabec pak psal vzkazy osobnější, konkrétnější, oslovení k Novému roku apod. Byly články z nosislavské historie pouhým doplněním (uvedeny poprvé v prosinci 95) zpravodajského charakteru listu, nebo jsi chtěl záměrně rozšiřovat NZ o historickou beletrii? To byl samozřejmě záměr. Navíc já osobně mám historii rád, zejména mě zajímá historie obecní. Brzy jsme navázali spolupráci s panem Josefem Burianem, dnes již zesnulým, který nám poskytl některé články. Ty potom později vyšly ve známé knížce nosislavských pověstí. Z této zásoby jsme začali čerpat. Ale už od začátku byl zájem, aby se tiskly i jiné věci než pouze zpravodajské, jenže rozsah listu byl malý samozřejmě se začínalo od menšího rozsahu k většímu. Nebylo to ale tak, že by se hned zvedla vlna zájmu o dopisování do Zpravodaje, chvíli to trvalo, než se připojili další autoři. Druhým byl pan Blahoslav Španiel z Brna. S jakým ohlasem ses setkal po vydání prvního čísla? Na konkrétní ohlasy prvního čísla si nevzpomínám. Bylo to v hektické době; vím, že to vyšlo, protože jsme to slíbili na nějakém zasedání zastupitelstva. Ani nevím, jestli je na prvním čísle napsané, že je to 1. číslo 1.ročníku. Nestanovilo se předem, že to bude měsíčník nebo dvouměsíčník, takže vydávání Zpravodaje mělo v určitou dobu přetržku. Ale myslím, že se to za dva roky srovnalo. Od roku 1998 už to vycházelo poměrně pravidelně. To už ale byly i jiné technické možnosti než s T602. Díky za rozhovor. Ptala se Lenka Luklová Vážení čtenáři Nosislavského zpravodaje, nová podoba Nosislavského zpravodaje i jeho pravidelné vydávání už se vžilo. Trvá od prosince To byl záměr, který se zdařil. Je za tím však mnoho zdolaných překážek, těžce získaných zkušeností, využití technických vymožeností, hodiny práce po večerech a hlavně ochota několika lidí v redakční radě spolupracovat při jeho vytváření. Obsah se různě mění, někdy je více historie, někdy více aktualit. Hladinu zájmu čtenářů nejvíce rozbouří články s kritickým tónem či politickým zabarvením. Přestože otisknutí takového článku bývá spjato s kritikou, je někdy třeba otevřít i různá ožehavá témata. Naše vesnice je živá a chtěli bychom, aby živou stále byla. Vaše návrhy a sny za lepší Nosislav se nemohou uskutečnit, necháte-li si je pro sebe. Ve Zpravodaji mají místo informace od dětí i dospělých občanů, od úřadů, organizací. Takže doporučení zní: Nebát se a napsat! Třeba i svůj názor na podobu Zpravodaje, co Vám v něm chybí, čeho je naopak mnoho a podobně. Jedině pak se bude Zpravodaj líbit a redaktoři uslyší při cestě do práce: Kdy už konečně vyjde ten náš Zpravodaj? Toto periodikum je tvořeno pro vás, milí čtenáři, a s vaší pomocí, milí dopisovatelé! Děkujeme. Milada Válková Příští číslo NZ bude kromě aktuálního dění v obci věnováno významnému výročí, které si budeme v dubnu připomínat, a to 60. výročí ukončení 2. světové války. Připravujeme několik vzpomínek obyvatel Nosislavi, kteří tuto válku prožili. Vyzývám naše starší spoluobčany, aby se s námi podělili o svoje zážitky a vzpomínky, které v nich toto období zanechalo. Mladší generací a dětmi je totiž toto období vnímáno jako kus historie, která už se nikoho netýká.určitě budou překvapeni, že jejich babička nebo soused toto období pamatují a jak na něj vzpomínají. Napište nám nebo kontaktujte kohokoli z rady NZ, abychom se s vámi mohli spojit a společně připravit vaši vzpomínku pro otištění v dubnovém Zpravodaji. Za redakci NZ Marie Pilátová

7 Strana 7 Vzpomínka na Jaroslava Kříže, řídícího učitele obecné školy 10. února 2005 uplynulo 50 let od smrti Jaroslava Kříže, učitele a později řídícího učitele obecné školy v Nosislavi. Jaroslav Kříž se narodil 20. února 1890 v Radějicích u Příbrami jako syn vesnického kováře a vyrůstal se čtyřmi sourozenci ve velmi skromných poměrech. Všeobecné i hudební vzdělání mu umožnil jeho strýc Antonín Kříž, farář a později děkan ve Višňové u Příbrami. První učitelské místo J. Kříže bylo v Křepicích, tam se projevil jako nadějný a pokrokový učitel. Poté odešel učit do Nosislavi, kde v té době začínaly spory mezi školou katolickou a evangelickou. V Nosislavi se seznámil se svou první manželkou Aloisií Sixtovou, v roce 1916 se s ní oženil a brzy po svatbě musel narukovat do 1. světové války. Bojoval na italské frontě. Měl těžké zranění nohy a po částečném uzdravení se jako válečný invalida vrátil domů. V roce 1917 se narodila dcera Liduška. V té době se po celé Evropě rozšířila epidemie Španělské chřipky. Byla to nemoc nebezpečná a zákeřná a podlehla jí i jednadvacetiletá manželka J. Kříže. O malou Lidušku pečovala její teta Marie Sixtová, se kterou se později mladý učitel oženil a měli spolu pět dětí. Jaroslav Kříž se po svém příchodu do Nosislavi ihned zapojil do činnosti Sboru dobrovolných hasičů, práce místních ochotníků, v kostele hrál na varhany a jako velký ctitel J. J. Ryby hned první Vánoce v Nosislavi nacvičil Rybovu Vánoční mši. Tuto mši pak nacvičoval každoročně až do konce svého života. Po nástupu na své učitelské místo začal budovat v jedné místnosti školy (nynější MŠ) malý kabinet tak, aby ve škole bylo dostatek názorných pomůcek. Pečlivě zhotovil herbář květin, rostlin, bylinek a pro děti založil malou knihovnu. Celý kabinet, na kterém pracoval 25 let, byl zničen v dubnu 1945, když byla ve škole ubytována německá armáda a pak Rudá armáda. Jako učitel byl přísný, své žáky však hodně naučil a všichni jeho žáci, pokud postoupili na vyšší stupně, vykazovali dobré znalosti. Po skončení války v roce 1918 se zapojil do společenské činnosti a jí věnoval veškerý volný čas, ale i velkou část svého rodinného života. Vedl skupinu ochotníků, se kterými za svůj život nacvičil 99 divadelních představení. Představení se hrála nejdříve ve školní tělocvičně a od r v Lidovém domě, na jehož výstavbě měl nemalou zásluhu i J. Kříž. Dále byl u zrodu čsl. Orla, u zakládání ČSL, kde léta pracoval jako funkcionář. Jako vzdělavatel Sboru dobrovolných hasičů obdržel v r.1935 Čestný odznak za zásluhy o hasičství a samaritsví okresu Židlochovice. Celý svůj život prosazoval včelařství Zemské ústředí v Brně v r darovalo J. Křížovi za práci na tomto úseku Čestný diplom. V souvislosti se včelařením propagoval i pěstování ovocných stromů, hlavně meruněk, což se na jižní Moravě v pozdější době hodně rozšířilo. Starší občané si jistě vzpomenou na neštěstí na řece Dyji, kdy při cestě na školní výlet utonulo 32 dětí. Jaroslav Kříž byl u záchranných prací a hledání dětí v řece. Jako vzpomínku na tuto událost vydal píseň Legie rakvických holubiček. Je nutné připomenout, že J. Kříž přišel do Nosislavi v době, kdy začínaly spory mezi školou katolickou a evangelickou a docházelo ke slučování škol. Katolíci stávkovali a neposílali děti do školy. J. Kříž chodil do katolických rodin a přesvědčoval rodiče, že je nutné z důvodu nového politického uspořádání v mladé republice školy sjednotit. Sám pak často vzpomínal, že proti sjednocení škol byli nejvíce ti občané, kteří sami školní děti neměli. J. Kříž se také zabýval hudbou, hrál na housle, harmonium, varhany. Často přehrával Dvořáka, Smetanu, Janáčka, Fibicha, ale měl rád i vlastenecké písně Karla Hašlera a oblíbil si i písně slovácké. Při nacvičování divadel dával přednost operetám, kde byly písně Karla Hašlera. Celoživotním známým J. Kříže byl pokrokový katolický politik prof. Dr. Jan Šrámek, který působil jako prof. Teologické fakulty v Brně a vytvořil okolo sebe skupinu mladých katolických farářů a učitelů zastánců modernizace katolické církve a náboženského vyznání a obhájců demokracie nově utvořené ČSR. S Janem Šrámkem udržoval spojení J. Kříž i v době jeho ilegality v Anglii. Za tuto a další činnost ke konci roku 1945 obdržel Jaroslav Kříž od Ústředního výboru Hnutí za svobodu v Praze Čestný diplom za činnou účast v celostátním domácím odboji. V letech jako člen ČSL pracoval ve školské komisi ONV Hustopeče. V roce 1948, po předčasném penzionování, musel předat vedení školy Josefu Husovskému. Měli rozdílné politické názory, ale zůstali velmi dobří přátelé a často se navštěvovali. Předčasné penzionování a vyloučení z práce ve všech společenských organizacích přineslo J. Křížovi utrpení lidské i zdravotní. Toto období bylo jedno z nehorších v jeho životě. Změnila se politická situace v celé ČSR a přišlo mnoho

8 Strana 8 změn i v Nosislavi. Vyšetřovala se ztráta ruského znaku na památníku padlých, rozbíjení agitačních skříněk MNV a hlavně působení tajné vysílačky v okolí katolického kostela. Jako první z podezřelých byl J. Kříž. Několikrát jej vyšetřovala StB, 2x byla provedena domovní pohlídka. Podezření z protistátní činnosti však nebylo potvrzeno. Jaroslav Kříž vyhledával samotu, zahořkl, věnoval se včelám, práci na poli a hlavně chtěl dokončit betlém, na kterém nepravidelně pracoval téměř 20 let. Betlém dokončil v roce 1954 a na vánoční svátky jej věnoval místnímu kostelu. Je velká škoda, že při opravě kostela v minulých letech neznámý zloděj odnesl téměř všechny překrásně vyřezávané, dřevěné figurky. V tomto roce také nacvičil naposledy Rybovu Vánoční mši. Zemřel 10. února Jaroslav Kříž působil především jako katolický učitel. V žádném případě však neodsuzoval rozdílné politické zaměření. Byl zastáncem dobrého vzájemného soužití všech nosislavských občanů, katolíků i evangelíků, mezi kterými měl řadu přátel. Měl dobré sociální cítění a nikdy nedělal rozdíly mezi chudšími a bohatými. Zabýval se vším, co bylo ve prospěch obce, občanů, v možnostech té doby. Velmi odsuzoval válku. Dle jeho slov je válka hrozné, nesmyslné zabíjení nevinných lidí za zájmy lidí mocných a chtivých. V běžném životě odsuzoval karban, který je v mnoha případech příčinou neštěstí v rodinách. Při spravedlivém hodnocení práce J. Kříže nelze však přehlédnout nemalé zásluhy jeho manželky Marie Křížové, která svou neúnavnou pracovitostí, dobrosrdečností, s láskou trpělivě udržovala rodinný život a starala se někdy i o společníky manžela, kteří jej často navštěvovali. Bez jejího pochopení by J. Kříž nemohl vykonávat své funkce a věnovat se plně veřejnému životu. Vzpomínají dcery Jaroslava a Marie. K tisku připravila Marie Pilátová Nosislavská vodní tvrz (2.část) V roce 1406 byl Mikuláš z Rohozova (psán i z Nosislavi) žalován Janem řečeným Tyklem, že jemu vzal na svobodné cestě šest koní a deset tun oleje i se vší přípravú, což jest u voza měl. V následujícím roce naopak Mikuláš žaloval Viléma Rysa z Rohatce, protože mi pobral i mým lidóm chudým v Nosislavi dobytek malý i velký. Také za jeho nástupce, Jošta Hechta z Rosic (zemřel 1446 nebo 1447), docházelo k soudním sporům, ale to už nebyly loupeže pouze majetkové žaloby. Nosislav s jejich příslušenstvím i s vinohradem Nivkú, - jinde psáno jako o vsi Nosislavi, lidech činžovních, tvrzi a dvoře, lesích, vinicích, viničních desátcích sloužila jako zástava v komplikovaných sporech po celé 15. století, ještě že ty spory byly, jinak bychom věděli o Nosislavi v tomto období ještě méně než toto málo. V roce 1485 končí období, kdy tvrz měla v držení drobná šlechta. Kromě tvrze jim často patřily další rozdrobené majetky v obci spolu s pozemkovými díly a jinými právy v dalších obcích. V tomto roce Havel z Batelova prodal svůj majetek v Nosislavi tvrz s vinicemi, s lidmi, se vsí Želice, s dílem Žabčic atd. Vilému z Pernštejna. Tento významný šlechtic a politik, majitel mnoha panství v Čechách a na Moravě, systematicky zkupoval vše pro vznik budoucího židlochovského panství. V roce 1486 dopomohl Nosislavi k povýšení na městečko, k právu výročního a týdenního trhu spolu s udělením znaku. A v roce 1508 koupil tvrz a městečko Židlochovice jako zlatý hřeb svého snažení. Nastává období, kdy tvrz v Nosislavi už není sídlem drobné šlechty, nýbrž příbuzných majitelů židlochovského panství a jejich úředníků. (Pokračování příště) Ing.Vladimír Svoboda Literatura: ŠPANIEL, B.: Nosislavská tvrz a její obyvatelé, Jižní Morava, 2002, s.5-22

9 Strana 9 Průtrž hráze na pravém břehu Svratky a povodeň Neštěstí, kterým bylo naše tiché městečko v noci z 24. na 25. dne měsíce března r.1885 postiženo, jest tak veliké, že dlouhá a dlouhá léta to trvati bude, než opět vše do starého pořádku a v klid bývalý uvedeno bude. Následkem neobyčejně silného odchodu ledu a příliš veliké vody na řece Švarcavě protrhla se hráz u samého mostu na pravém břehu v šířce 48 metrů a silné proudy vody v hloubce více jak 7 metrů valily se průtrží, činíce donepřehledna jezero, zničily všechna krásná pole a louky, které táhnou jižním směrem k Uherčicům a Vranovicům. Ubohé obyvatelstvo nosislavské vidouc ráno dne 25. března, že všechno jejich nejkrásnější pole i louky jsou zničeny, mlčky stojíc, vrhalo se do rozzuřených vln, chtíc aspoň poněkud hroznému tomu živlu cestu zameziti, jako se s nadpřirozeným namáháním na zastavení vody, průtrží se valící pracovati. Avšak vše namáhání bylo marné. Voda vše brala s sebou co v cestu ji kladeno bylo, ano i nejsilnější stromy, které na zastavení průtrže pokáceny byly. Tu vidno bylo, že domácí síly zde nepostačí; všelijaké namáhání lidské stalo se marným. Nezbývalo nic jiného, než obrátiti se s prosbou k úřadům zemským. Za přispění c.k.pa. okresního hejtmana Kallera z Hustopeče, kterému ihned o neštěstí zpráva dána byla, a na jeho důtklivou žádost u místodržitelství v Brně docíleno, že již dne 30. března přijela 19. setnina počtem 78 mužů se 4 důstojníky od 1. pluku zákopníků (Genistů) z Olomouce do Nosislavi. Všeliké možné prostředky zachraňovací jako veliké lodě (pontony), lana, veškeré potřebné nářadí a nástroje k tomu přivezlo vojsko s sebou z Olomouce. Mužové ti uvítáni od obyvatelstva s nadšením, neboť každý měl za to, že jakmile přijdou, bude rozpoutaný živel v několika dnech zkrocen a zase do dřívějšího běhu uveden. Ale ti, kdo tak myslili, mýlili se velice. Ačkoli byla voda opadlá, když vojsko přišlo, přece byl proud ještě tak silný, že práce jen pomalu ubývalo. Vojsko započalo hned zatloukati piloty, k nimž byly házeny na obou stranách fašíny (= dlouhé otepi proutí naplněné kamením) a sypána hlína, již vozilo denně potahů od starého hřbitova blíže Nívky ( na němž se pochovávalo v čase cholery r. 1831) a ze záhumení domu č. 138 náležejícího p. Pavlu Solničkovi, mistru kovářskému, jenž na místě tom pak zřídil zahradu. Z počátku, než proud zastaven, pracováno ve dne v noci. Vojsko opustilo Nosislav teprve 10. května Vojenské útraty činily 4000 zl., kteréž měla obec zaplatiti, ale na žádost její byly jí od vys. c. k. mistodržitelství odpuštěny. Mimo to obdržela obec podporu od zemského výboru 800 zl. a od zemského sněmu 2000 zl. Přes to přese všechno musela však obec ještě přes tři tisíce zl. dopláceti, poněvadž vojsko a správa hráze stála asi zl. Škoda průtrží způsobená byla veliká, neboť asi 20 jiter dobré půdy zanešeno pískem a štěrkem, a tak zkažena jsou pole ta na dlouhý čas. Naplavený písek má pro občany cenu kolem 2000 zl., a to proto, poněvadž mnoho se ho potřebuje ve zdejších 20 cihelnách a při stavbách. Písek postačí na let. * Přesná citace je pořízena ze starého svazku nelinkovaného vázaného sešitu, velikosti o málo větší než dnešní A4, s nadpisem KRONIKA, který sloužil jako kronika nosislavské školy a zápisy pravděpodobně prováděli místní učitelé. Seznamuje nás i s událostmi, které bezprostředně ovlivnily život našich předků. K tisku připravila Marie Pilátová Ekumenické shromáždění I v letošním roce se konaly ekumenické bohoslužby, ke kterým se shromáždili křesťané obou nosislavských farností v Husově domě 16. ledna v 16 hodin. Téma setkání, Kristus jediný základ církve, připravila Ekumenická rada církví na Slovensku. Společné setkání bylo zakončeno besedou a malým občerstvením. Vladimír Lukl Školní ples Sešel se rok s rokem a je tu doba plesů. Sotva jsme si užili vánočních dárků, přivítali Nový rok a začali plnit svá novoroční předsevzetí, přiblížil se již 5. školní ples. Konal se jako vždy v pátek, tentokrát , a bylo se opravdu na co těšit. Jak jsme si mohli přečíst z pozvánek, o různá vystoupení nebyla nouze. Jako první předtančení a zároveň zahájení plesu nás mile překvapila děvčata základní školy. Aplaus a potlesk se nesly celým sálem. Prostě nejmladší generace je skvělá! Po malé pauze se na sále objevila dvojice děvčat, která si dala název POM POM GIRLS.

10 Strana 10 Ukázala nám, jak má vypadat tanec dospívajících děvčat další skvělé vystoupení! Hřebem večera bylo vystoupení, které si pro nás připravila skupina mladých lidí s pomocí paní Janíčkové a paní Jelínkové. Vystoupení, ke kterému není co dodat. Prostě Rebelové z Nosislavi byli SUPER! Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří na tomto plese vystupovali a předvedli pěkné ukázky různých tanců. Ještě jednou díky! Celým večerem nás provázela hudební skupina Raffael, která umí dostat lidi do pořádného varu. Písničky současné i ty starší nás potěšily a rádi jsme si je zazpívali a zatančili. Tančilo se a bavili jsme se do časných ranních hodin. Ples jak má být, se vším všudy. I tombola byla a cen dostatek. Je namístě, abych poděkoval všem sponzorům i vám ostatním, kteří jste jakýmkoliv způsobem přispěli do tomboly nebo pomohli s výzdobou sálu. Mnohokrát díky! A co dodat na závěr? Věřím, že vy, co jste se zúčastnili letošního školního plesu, máte co nejhezčí vzpomínky a za rok se opět zúčastníte. Tím projevíte nejen zájem, ale zároveň i podpoříte kulturní dění v obci. Bez návštěvníků by ples nebyl plesem. Stanislav Hvízdal Víte, že. - - V letošním roce se k zápisu do první třídy základní školy dostavilo 14 dětí s rodiči. A tak se škola těší, jak v září uvítá malé prvňáčky. V loňském roce se počet obyvatel zvýšil o 33 občanů a k bylo v evidenci 1267 obyvatel Nosislavi. Z toho bylo 247 občanů ve věku 60 a více let. Za minulý rok se přistěhovalo 38 občanů, odstěhovalo 9, narodilo se 15, zemřelo 11 občanů. V sále Lidového domu se uskutečnil dne 15. ledna již tradičně společenský ples. Kulturní a školská komise při OÚ Nosislav chystá oslavu k 60. výročí osvobození obce. Kontakty na všechny úřady stání správy najdete na internetu na stránkách výpis z Obchodního rejstříku právních subjektů si můžete vytisknout na stránkách nahlédnout do katastru nemovitostí můžete na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (klepnutím na odkaz Nahlížení do katastu se lze dostat k menu, z něhož si vybíráme, co potřebujeme), aktuální informace z lyžařských areálů Moravy s denním zpravodajstvím stavu sněhových podmínek (aktualizace probíhá v pracovních dnech do 9.30 hodin) naleznete na internetové adrese: Zveme Vás na: - Koncert jazzové hudby, který se uskuteční v pátek 4. března v hodin v prostorách Husova domu. Přijďte si poslechnout jazz v podání pražského seskupení NOČNÍ OPTIKA. Vstupné je dobrovolné.

11 Strana 11 - Setkání s MUDr. Jitkou Valachovou, které se uskuteční dne v v zasedací místnosti OÚ. Tentokrát bude tématem besedy " Význam očkování u dětí". Těšíme se na Vaši účast. Za sociální komisi M. Luklová - Dětský karneval, který se bude konat dne v 15:00 hod. ve sportovní hale Za Mostem. Vinotéka v Židlochovicích Už od je v provozu Vinotéka při Regionálním turistickém informačním centru v prostoru staré radnice. Pod budovou je historické sklepení z doby renesance. Jedna místnost byla upravena pro prezentaci vín a další akce. Vchod do turistického informačního centra i do vinotéky je z parkoviště mezi budovou radnice a policie. Otevřeno je zde od června do září PO - PÁ , SO, NE a od října do května PO, ST , ÚT, ČT , PÁ Turisté, cyklisté i návštěvníci si zde mohou vybrat cíle svých výletů po okolí, najdou zde propagační materiály a mapy, pozvánky na kulturní akce a další zajímavosti. Ve sklepních prostorách je přístupná vinotéka, k prodeji jsou zde vína od vinařů z regionu i z širšího okolí. V případě zájmu je možné počet vinařů dále rozšířit. Můžete se zde seznámit s mnoha víny z židlochovického regionu, zejména jeho jižní části, kde jsou největší plochy vinic. Jen v nosislavském katastru je více než 100 ha. Takže informace, mapy, zajímavosti na vás čekají v Židlochovicích. Milada Válková Knihovna v Nosislavi vás zve k návštěvě Půjčovní doba v knihovně je: každé úterý hod. a každý čtvrtek hod. Veřejně přístupný internet je: každé pondělí a středu hod., cena 10,-Kč/20min. Správně vyluštili křížovku z minulého čísla Zpravodaje a vylosováni byli: Karhánek Zdeněk, Sixtová Marie a Svobodová Marta. Výhercům srdečně blahopřejeme a mohou se těšit na malý dárek! Hádejte s námi Víte, kde přesně se nachází nově zrekonstruovaná pumpa na vodu a kde přesně je pumpa, která na svoji rekonstrukci teprve čeká? Své odpovědi můžete odevzdávat v novinovém stánku paní Čermákové nebo paní sekretářce na obecním úřadě. Neváhejte a odpovězte, ze správných odpovědí opět vylosujeme tři výherce. Jana Jelínková

12 Jubilea: Nečas Pavel Rambousková Marta Pulkrábek Karel Klein Jindřich Fukalová Ludmila Lukl Jaromír Gottfriedová Olga Kaplan Václav Svobodová Květoslava Samsonová Jaroslava Hlucháňová Jaroslava Mahovská Anežka Brzobohatý Jan Losová Anna Skála Jaroslav Kšicová Josefa Strana 12 Komenského 343 Komenského 349 Dolní Kroupná 236 Komenského 394 Pod Kopcem 190 Městečko 11 Městečko 17 Nivka 173 Městečko 75 Kroužek 46 Městečko 14 Městečko 21 Nivka 319 Městečko 74 Masarykova 41 Kroužek let 60 let 60 let 65 let 65 let 70 let 70 let 70 let 75 let 80 let 81 let 82 let 83 let 89 let 92 let 94 let Narození: Tomáš Malík, , Masarykova 140, rodiče Jana Nekvapilová a Jiří Malík, Matyáš Vala, , Komenského 421, rodiče Leona a Michal Valovi. Úmrtí: Karel Votava, Pod Baštou 199, zemřel ve věku 44 let, Ludmila Krejčí, Krefty 354, zemřela ve věku nedožitých 53 let, Růžena Novotná, Městečko 30, zemřela ve věku 90 let, Blahoslav Skála, Městečko 50, zemřel ve věku 72 let. Čest jejich památce! vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Za redakční radu Marie Pilátová. Aktuální informace o obci naleznete na: Jakékoliv podněty můžete sdělovat redakci na Evidenční číslo MK ČR E

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 66465/2013 OKP Č. j.: JMK 66465/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, tř. Osvobození 168, Otrokovice 765 02, tel., fax: 577 922 200 e-mail: info@ddmslunicko.cz, www. ddmslunicko.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu BOX verze: Platnost od: 09.04.2014 Účinnost od : 09.04.2014

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ Číslo dokumentu: SAM 3222 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 28.03.2013 Účinnost od : 15.04.2013 Platnost do: Zpracoval: Vlasta

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 7253812011 Č. j.: JMK 72538/2011 OKP ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace.

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Přítomni: Hlostová V., Dlabola. J., Hylmarová H., Frýba L., Válek Š., Ing. Červený

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím.

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím. Obec Rybitví Směrnice č. 1 /2009 pro poskytování informací na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Datum a místo vydání: 15.09. 2009 Obec Rybitví Schváleno: Zastupitelstvo

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010 Strana 1 z 5 Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: MUDr. Alice Dudová Návrhová komise: Ing. Alois Zajíček PRO: 12 Mandátová komise:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín Dům dětí a mládeže ve Zlíně zveřejňuje na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Z Á P I S č. 7. Návrh programu:

Z Á P I S č. 7. Návrh programu: Z Á P I S č. 7 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. září 2007 od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Vydavatelem Radničního zpravodaje (dále RZ) je město Litoměřice. 2. RZ je registrován u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení podnikatelé a přátelé, je neuvěřitelné,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více