Jak se měnilo logo NZ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak se měnilo logo NZ."

Transkript

1 slaví výročí! Vážení a milí čtenáři, držíte v rukou plátek, který vychází již deset let. V lednu 1995 jste poprvé dostali do svých schránek (dále NZ). Byl to dvojstránkový arch formátu A4 a plnil opravdu funkci čistě informační. Bylo právě po volbách a nové zastupitelstvo si předsevzalo, že se bude v novém volebním období mimo jiné také snažit o zlepšení informovanosti občanů o dění v obci. A právě NZ měl být prostředníkem mezi radnicí a občany. Nebyla zřízena redakční rada, o vydávání se až do roku 1998 (do dalších voleb) staral Vladimír Svoboda s obecní referentkou Janou Solničkovou, později Naděždou Musilovou. Čtvrtletník NZ byl členěn do odstavců, každý z nich byl zaměřen na určitý problém projednávající se na zastupitelstvu. Nadto byl připojen seznam budoucích jubilantů (na 3 měsíce dopředu), novopečených rodičů s jejich novorozeňaty a těch, kteří v poslední době zemřeli. Jako ozvláštnění prosincového čísla byly ke zprávám z radnice připojeny i články o výsecích z nosislavské historie. Text o radní věžičce se zvonem svolávajícím na robotu napsal Josef Burian, pozdější autor knihy Pověsti z Nosislavi a okolí, a téma nosislavských příjmení, kterému se v pozdějších ročnících na pokračování věnoval Vladimír Svoboda, načal Blahoslav Španiel, sestavitel Nosislavské čítanky. Od dalších ročníků se rozšiřovaly zprávy zastupitelstva o informace z jednotlivých komisí, spolků a škol. Ve 3. a 4. ročníku se snad poprvé veřejně představili místní křesťané v souhrnných článcích o činnosti místního evangelického sboru a katolické farnosti. O nejdůležitějších krocích obce se psalo vždy v několika číslech, takže když Vás, milí čtenáři, toto výročí přiměje k listování starými čísly NZ, připomenete si díky opakovanému psaní o událostech nejdůležitější body novodobé nosislavské historie např. přechod pod okres Brno-venkov, zřízení ordinace lékařů, opravu Goldovy uličky, povodeň, kurty, hody bez stárků, třídění odpadů nebo opravu hradeb. Jak se měnilo logo NZ. Po volbách r se ustavila redakční rada pod vedením Milady Válkové. Dvouměsíčník NZ se dočkal výrazné grafické proměny kromě změny loga, které je s drobnými obměnami užíváno dodnes, stránkování v hlavičce na každé stránce a stanovení data uzávěrky se staly nedílnou součástí NZ také grafiky p. Války a fotografie. Rozšířil se okruh dopisovatelů, velký ohlas zaznamenalo zřízení internetových stránek Nosislavi, od 4. čísla 6. ročníku má NZ ovou adresu a evidenční číslo. V jednotlivých číslech (desetistránkových) dominovala nad zprávami z radnice společenská diskuze a kritika; téměř proslulým se stal fotografický seriál Jiřího Liščáka o ptáčcích hnízdících v okolí Nosislavi. Určitým přiblížením se k podobě časopisu přispěly křížovky a placené reklamy místních podnikatelů... Oslavte výročí společně s NZ, otevřete si nějaké starší číslo a vězte, že to pro Vás bude vzrušující počtení. Lenka Luklová

2 Strana 2 Zpráva o činnosti Rady obce Nosislav (RO) - zásadní informace ze schůzí , a : - rada vzala na vědomí upřesnění záměru případné výstavby cca 6 nových rodinných domků v lokalitě Kotle v rámci projednávaných změn č.2 územního plánu obce, - odsouhlasila cenu obědů pro cizí strávníky v MŠ za částku 50,-Kč, - odsouhlasila zhotovení dopravního značení na křižovatce se silnicí II. tř. v lokalitě Humínka, - odsouhlasila podobu Karty ke svozu objemného odpadu pro r. 2005, - starosta obce zaslal spol. VaK Břeclav, a.s., písemnou žádost o vysvětlení obsahující mimo jiné: odůvodnění a objasnění zhoršené kvality vody, způsob zlepšení a sdělení časového horizontu nápravy v této věci, odůvodnění navýšené ceny vody v r pro naši obec atd. (pozn. na základě uskutečněných rozborů v prosinci 2004 voda splňuje normou požadovanou kvalitu), - rozhodla, a to na základě dotazů občanů, že se nebude budovat chodník od křižovatky ul. Veisova a ul. Masarykova po pravé straně ve směru na Židlochovice. Důvodem tohoto stanoviska je možnost využití stávajícího chodníku na protější straně ulice, - schválila smlouvu o dílo s p. K. Šabatou, Velké Němčice, o zajišťování oprav a údržby veřejného osvětlení obce, - vzala na vědomí vzdání se mandátu člena ZO Nosislav a odstoupení z funkce člena sociální komise p. Radka Mahovského, Nosislav 242, a to ze zdravotních důvodů. Uvolněný mandát přijme náhradník ze Sdružení nezávislých kandidátů a dosavadní člen kontrolního výboru obce - p. ing. Luboš Nevěděl, Nosislav 345, - souhlasí s iniciativou navrhujících členů ZO a dalších občanů ve věci nutnosti provést opravu pomníku padlých za II. sv. války, - stanovila hlavní úkoly pro rok 2005, projednala návrh rozpočtu obce pro r. 2005, který předložil finanční výbor obce a tento doporučila ZO ke schválení, - schválila smlouvu o dopravní obslužnosti se společností TOURBUS, a.s. ZO projednalo a schválilo dne : - schválilo spolupořádání akce REGIONTOUR 2005 s Městem Židlochovice a vydání kulturního kalendáře, který zahrnuje kulturní, společenské a obdobné akce pořádané okolními obcemi v průběhu kalendářního roku, - na základě změny školského zákona ZO vydalo vyhlášku obce, kterou se ruší doposud obcí vybíraný příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ a školní družině od rodičů žáků (pozn. od si výši příspěvku stanovuje sama ZŠMŠ), - schválilo prodej pozemku p.č. 1404/10 o výměře 40 m2 v lokalitě Za Mostem firmě ELAKOV, - schválilo rozpočtové provizorium dle rozpočtu v r. 2004, a to do doby schválení rozpočtu v r. 2005, - pověřilo člena ZO p. ing. V. Svobodu vypracováním návrhu vyhlášky o symbolech obce. Ze života obce V současné době probíhá na OÚ a v řadách ZO intenzivní práce na novém rozpočtu. Samozřejmostí je vytyčení hlavních úkolů pro r. 2005, které navazují na odvedenou práci, včetně zakomponování nových myšlenek a připomínek od občanů. V krátkosti uvedu základní bilanci plnění úkolů v loňském roce (úkoly a rozpočet na r budou uvedeny v příštím Zpravodaji). 1. Kanalizace a ČOV - v současnosti má obec vyřízené stavební povolení na stavbu kanalizace v rozsahu přes 10 km (začleněny jsou i výhledové zóny nových RD) včetně objektu ČOV (čistička). Mohu potvrdit, že vyřízení této věci bylo poměrně hektickou záležitostí (vyřizování majetkoprávních vztahů, připomínky zejména majitelů inženýrských sítí apod.). V této věci dále musím sdělit, že obec má stále ještě teoretickou možnost získat výjimku na přidělení finančních prostředků ze státních zdrojů (jedná se o částce 60 mil. Kč). V případě, že obec výjimku nezíská, bude žádat o přidělení finanční dotace ze strukturálních fondů EU, a to pravděpodobně ve 2. polovině r V tomto případě by zahájení vlastní stavby bylo možné nejdříve v r Stavba jako taková bude zahájena jen a pouze v případě dostatečných finančních zdrojů, aby co nejméně zatížila obecní rozpočet, ale i vás občany. 2. Nová radnice v objektu Ví-Za - vše připraveno k zahájení stavby. Podle dosavadních informací naše obec přece jen obdržela vánoční dáreček, a to v podobě zisku finanční částky přesahující ,-Kč. To vše díky poslanecké iniciativě US-DEU - DĚKUJEME. Stavba bude zahájena v jarních měsících tohoto roku. 3. Prodloužení hlavního vedení plynu v délce 80 m v ul. Vinohradská pro nové RD (2. pol. 2004).

3 Strana 3 4. Zesílení TV signálu ČT 2 - obci byla přidělena Radou pro rozhlasové a televizní vysílání vysílací frekvence pro převaděč umístěný u obecního hřbitova. V případě navýšení televizních a rozhlasových poplatků bude převaděč nainstalován, a to z finančních prostředků ČT. 5. Výsadba zeleně v obci, zejména na obecním hřbitově (2. pol. 2004). 6. Práce na projednávání změny č. 2 územního plánu (na základě potřeb občanů a obce) probíhá. 7. Činnost spočívající v prodloužení inženýrských sítí v ul. Horní a Dolní Kroupná probíhá. 8. Vyčištění svodného příkopu v Přední hoře - ochrana proti přívalovým dešťům (1. pol. 2004). 9. Zprovoznění internetu pro veřejnost v obecní knihovně (pol. 2004). 10. Zajištění vaření pro občany z jídelny v MŠ (pol. 2004). 11. Vstup a členství naší obce v předsednictvu nově vzniklého svazku obcí Židlochovicko cílem je získávat dotace zejména na větší investiční akce z EU, např. na protierozní opatření Přední hory, revitalizaci na Slatině, budování kanalizace atd. (pol. 2004). 12. Oprava povrchu vozovky v ul. Komenského v délce cca 100 m (2. pol. 2004). 13. Pokládka asfaltového povrchu na části cyklistické stezky v délce 150 m + navážka recyklovaného materiálu a jeho zahutnění v délce 300 m (2. pol. 2004). 14. Udělení vlajky obce (2. pol. 2004) 15. Obec získala v průběhu roku 2004 další finanční dotace v souhrnné částce přesahující ,-Kč zejména z rozpočtu Jihomoravského kraje a Ministerstva kultury ČR (cyklistická stezka, územní plán, hasiči, knihovna...). 16. Další méně významné akce a činnosti dál již neuvádím vzhledem k prostorovým možnostem Zpravodaje. Začátkem měsíce února proběhla kontrola hospodaření naší obce pracovníky Krajského úřadu JMK. Nebyly zjištěny nedostatky. Na základě podnětů občanů ve věci neustálých krádeží (zejména polních) vás tímto žádám o poskytnutí podrobnějších informací týkajících se jednotlivých krádeží (inkriminované doby, způsobené škody apod.). Tyto informace předám dál odpovědným orgánům - Policii ČR, městské policii apod. a budu požadovat jejich aktivní přístup s následným řešením. Věřím, že s vaší spoluprací a podporou se celková situace zlepší. Upozorňuji občany na platný zákaz vyvážení sutě, nepořádku, betonu atd. na území celého katastru obce, a to obzvláště platí pro občany, kteří vyváží výše uvedené na pozemek 1329/12!!!! Doufám, že jsou si plně vědomi i výše pokuty (50.000,-Kč), která plyne z této činnosti a která jim bude obratem vyměřena. Závěrem mi dovolte vyjádřit poděkování ještě donedávna řádnému členu ZO Nosislav p. Radku Mahovskému. Poděkování si zaslouží nejen za vlastní činnost zastupitele, jenž se aktivně podílel na realizaci dílčích úkolů a potřeb obce, ale i za tu méně viditelnou práci v sociální komisi. Osobně si myslím, že vloženou důvěru občanů, kteří ho ve volbách podpořili, zúročil měrou vrchovatou a věřím, že v případě zlepšeného jeho zdravotního stavu bude v budoucnu pro obec Nosislav pracovat i nadále. Pavel Fröhlich starosta obce Oznámení výměna občanských průkazů Nařízením vlády č. 612/2004 Sb. jsou stanoveny lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Na základě tohoto nařízení jsou státní občané České republiky povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji v těchto lhůtách: - občanské průkazy vydané do vyměnit nejpozději do 31. prosince 2005, žádost o vydání občanského průkazu ( OP ) předložit nejpozději do 30. listopadu občanské průkazy vydané do 31. prosince 1996 vyměnit nejpozději do 31. prosince 2006, žádost o vydání OP předložit nejpozději do 30. listopadu občanské průkazy vydané do 31. prosince 1998 vyměnit nejpozději do 31. prosince 2007, žádost o vydání OP předložit nejpozději do 30. listopadu 2007

4 Strana 4 - občanské průkazy vydané do 31. prosince 2003 vyměnit nejpozději do 31. prosince 2008, žádost o vydání OP předložit nejpozději do 30. listopadu Toto nařízení nabylo účinnosti 1. ledna Nové občanské průkazy si musí v letošním roce vyřídit všichni občané, kteří mají OP typu knížka bez ohledu na to, že v nich mají uvedenou platnost bez omezení. Dále pak občané, kteří mají občanský průkaz vydaný do K vyhotovení nového občanského průkazu je třeba vyplněná a podepsaná žádost, 1 fotografie a starý OP. Starším a nemocným občanům, kteří se nemohou dostavit do Židlochovic, bude zajištěno vyhotovení občanského průkazu přímo v místě bydliště. Je zajištěn rovněž fotograf p. Vrba ze Židlochovic, který bude tyto občany fotit na OÚ v Nosislavi. Občany, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit na obecní úřad, vyfotí přímo u nich doma. Fotografie bude mít světlé pozadí, je tedy třeba mít tmavší oblečení. Vyhotovené fotografie budou v ceně od 100,- do 140,- Kč. Prosíme tedy občany, kteří budou mít o tuto službu zájem, aby se přihlásili na OÚ v Nosislavi do 9. března 2005, aby bylo možné dohodnout přesný termín s panem Vrbou a s vedoucí Odboru vnitřních věcí MěÚ Židlochovice. Za OÚ Nosislav D. Mahovská Novela zákona o dani z nemovitostí Zaznamenali jsme, že novelou se na poslední chvíli změnil zákon o dani z nemovitostí (zákon č.586/1992 Sb.) ve svém ustanovení, zda daň z pozemků platí nájemce, nebo pronajímatel (vlastník). Stručně řečeno, dosud ji platil nájemce (většinou zemědělská organizace). Touto novelou se zavádí ustanovení (od ), že ji platí i nadále, vyjma lokalit, kde tyto pozemky nejsou vedeny ve zjednodušené evidenci (opět stručně řečeno). Kdo nemá pozemky ve zjednodušené evidenci, je prioritně plátcem jako vlastník. Smyslem zákona je, že jednou bude jen jeden pojem pro plátce této daně vlastník. Tím se celá problematika zpřehlední a dále se rehabilituje statut vlastnictví (práva i odpovědnost) tak, jak je tomu podobně v adekvátních zákonech. Důležitou zprávou je, že v Nosislavi existuje zjednodušená evidence pozemků, což jsou sloučené staré parcely v půdních celcích. Takže tato změna se nás více méně netýká. Rozhodné je, zda máme pozemky pronajaty a zda nájemce za nás daň platí. Jinak je obdobně potřeba daň přihlásit na vlastníka. Při pochybnostech je vždy rozhodující záznam na listech vlastnictví vedených na příslušných katastrálních pracovištích. Týká se nás však, pokud máme vlastnictví v jiných katastrálních územích, kde zjednodušená evidence není. Je tomu např. v Přísnoticích (historicky je dáno, že četní Nosislaváci mají pole v přísnotických tratích např. Želízka). Tam není zjednodušená evidence, protože zde před lety proběhla digitalizace katastrálních map (podobně v Žabčicích a Unkovicích). Podobně není zjednodušená evidence tam, kde proběhne komplexní pozemková úprava. Až proběhne v Nosislavi, budou daň platit vlastníci. Termín pro podání přiznání k dani z nemovitostí byl pro tento rok výjimečně posunut do Novela zákona se mi osobně nelíbí. Podle mne je to pro laiky příliš složité měla zůstat dosavadní praxe, anebo vše otočit na povinnost vlastníků. Ovšem po náležité osvětě. Nikoliv na konci roku zveřejňovat novelu zákona, jejíž důsledky padnou na hlavy nepřipravených občanů. Zákon však platí, i když se nám nelíbí. Ing.Vladimír Svoboda Pohled na z druhé poloviny zeměkoule Uplynulo už 10 let od doby, co Nosislaváci dostali do rukou list nebo dva označený jako Zpravodaj. V té době byla pracovnicí na obecním úřadu paní Jana Solničková, která v současné době žije s rodinou ve Vancouveru v Kanadě. Přesto je čtenářkou Nosislavského zpravodaje. Byla ale také u jeho zrodu. Dovolila jsem si položit jí několik otázek. 1. Jaké byly první reakce našich občanů na tento počin, na první vydání Zpravodaje? Velice pozitivní a podnětné. Byla to krásná odměna za opravdu tvrdou práci spojenou s vydáním prvního

5 Strana 5 čísla. Někteří občané se pochvalně zmínili jen tak při setkání v samošce, jiní zastavili pana starostu Brabce při jeho obhlídce. Ti, co potřebovali na obecním úřadě něco vyřídit, si vlídnou pochvalnou poznámku také neodpustili. Celý tým, který se na vzniku Zpravodaje podílel, měl z jeho přijetí pocit dobře odvedené práce a spoustu námětů, jak vylepšit a obohatit další číslo. Přání a očekávání občanů byla důležitou součástí jeho tvorby. 2. Je zřejmé, že jeho výroba, i když to byl zpočátku občasník, probíhala na koleně. Jaké byly radosti a strasti spojené s jeho vytvářením a distribucí? Po pravdě řečeno, nebyla jsem u samého zrodu Zpravodaje. Tedy myšlenky na jeho vydávání a přípravy materiálů. Byl to ing. Vladimír Svoboda, kdo přišel s materiálem a představami, jak by nový Zpravodaj mohl vypadat. V té době už obec měla počítač, a tak grafická stránka celkem nebyla problém. Legrace začala, když jsme potřebovali vytisknout 400 oboustranných kopií. Kopírka na obecním úřadě sice byla, ale nekopírovala oboustranně automaticky, ale jednostranně okopírované stránky se musely podávat ručně. To už je historie a pan ing. Knesl asi jen ztěží věří, že jsme něco takového opravdu používali. S distribucí nám vyšla vstříc paní Naňová, vedoucí pošty v Nosislavi, a obětavé poštovní doručovatelky paní Ježková a Luklová. 3. Zpravodaj za deset let svého trvání ušel kus cesty. Vychází pravidelně jako dvouměsíčník a rozsah jednotlivých čísel se rozšířil. Stal se dostupným lidem na celém světě - přes internet. Jak vnímáš Zpravodaj teď, když žiješ s rodinou na jiném konci světa? Za těch neuvěřitelných 10 roků se z jednolistového občasníku stal pravidelně vycházející časopis, který má co nabídnout každému čtenáři. Jedno má ovšem společné s tím opravdu prvním vydáním. Na jeho vzniku se podílí tým oddaný obci Nosislav a rozvoji jejího společenského života. Doufám, že - tak jako před léty - lidé stále pociťují radost nad každým novým číslem a nezapomenou ji projevit jeho tvůrcům. Nosislavský zpravodaj, tedy vlastně celá internetová stránka, která je velice pěkně provedena, je pro mě báječné okénko do současného života Vladimírovy rodné obce, místa, kde jsme jako rodina prožili 14 krásných, pilnou prací a legrací naplněných roků. Místa, kde mě Vladimírův otec Amerikán naučil přikopčovat brambory a Vladimír kopat studnu. Místa, kde jsme navázali celoživotní přátelství a naše děti získaly představu o pravých životních hodnotách. Pravidelně navštěvuji internetovou stránku, těším se z nově uveřejněných informací, děsím se, že na fotografiích je pro mě stále více nových tváří, a nedočkavě čekám na každé další číslo Zpravodaje s podrobnostmi ze společenského života a nahlédnutími do historie obce. 4. Jakým způsobem jsou informováni občané ve Vancouveru o tom, co se v jejich okolí, departementu či jiném okruhu děje? Územně správní struktura je velice podobná té v České republice. Vancouver, podobně jako Brno, je územně rozdělen na menší samosprávné celky města, která mají své městské úřady a zastupitelstva. Město, ve kterém bydlíme my, se jmenuje Burnaby a jeho městský úřad vydává čtvrtletní čtyřstránkový Zpravodaj, který je doručovaný bezplatně všem domácnostem. Vzhledem k velikosti města je jeho zaměření značně všeobecné. Tradičně představuje nejdůležitější úlohu městského úřadu v poslední době a pojednání o aktuální politické události - ať už místní nebo federální, případně veřejné vyhlášky. Ze sociálního života jsou to pravidelné články o některém z mnoha dobrovolných sdružení, které přispívá ke zlepšení života města, zdravotní péče a kulturních akcích. Kromě tohoto městského Zpravodaje má Burnaby k dispozici dvoje místní noviny, které vycházejí dvakrát týdně a jsou bezplatně distribuované do domácností. Vancouver má svoje televizní a tucet rozhlasových stanic. Ráda bych využila této příležitosti a poděkovala všem, kteří se podílejí na pokračování nosislavské tradice a vzniku každého nového čísla Zpravodaje, za jejich čas a úsilí investované do této záslužné a krásné věci. Děkuji rovněž za příležitost podělit se o své pocity a vzpomínky z doby vzniku Zpravodaje. Za rozhovor upřímně děkuji. Ptala se Milada Válková Rozhovor s Vladimírem Svobodou o začátcích Nosislavského zpravodaje Jaký byl Tvůj první podnět k vydávání Nosislavského zpravodaje? Na první podnět si přesně nevzpomínám. Dlouhodobě ale byla pociťována potřeba lepší komunikace s občany. V době, kdy se prováděla plynofikace obce, jsme vydali informační listy týkající se této problematiky, ale to byly opravdu jen praktické pokyny. Zpravodaj začal vycházet (částečně podle vzoru zpravodajů sousedních obcí) také díky tomu, že - podle zkušeností - evidentně nestačil obecní rozhlas nebo veřejná zasedání zastupitelstva. Základem bylo to, co je v podstatě ve všech takových zpravodajích co se plánuje v obci, co je nového v předpisech, co se rozhodlo na zasedáních a také společenská rubrika. Měl jsi před tím nějakou zkušenost s vydáváním nějakého zpravodaje či

6 Strana 6 časopisu? Měl jsem zkušenost z evangelické mládeže. V 70. letech přesně v roce 1974 a 75 jsme se sdružením evangelické mládeže vydávali časopis, který vycházel jako občasník a vyvěšoval se na nástěnku. Spíš to byla taková studentská recese. To ovšem mělo neblahé důsledky; tento časopis byl předmětem sledování tehdejší Státní bezpečnosti. Jak se zpracovával po technické stránce? V roce 1995 se Zpravodaj zpracovával v T602 to dělala sekretářka obecního úřadu paní Jana Solničková. Rozmnožovalo se to na obecní kopírce (OÚ měl tehdy repasovanou kopírku od pana Knesla), do každé domácnosti byl výtisk zdarma. Hlavička se dělala modře, úplně jednoduše. Kdo vytvářel články v NZ? Většina je bez podpisu, pod některými je uveden tehdejší starosta Jan Brabec. Ty články bez podpisu jsou většinou moje a paní Solničkové. Nazval bych to jako svodky z toho, co chtěl obecní úřad sdělit veřejnosti. Bylo to psáno spíše z hlediska úředního než z hlediska občanských polemik nebo zajímavostí. Byl to skutečně radniční list. Pan starosta Brabec pak psal vzkazy osobnější, konkrétnější, oslovení k Novému roku apod. Byly články z nosislavské historie pouhým doplněním (uvedeny poprvé v prosinci 95) zpravodajského charakteru listu, nebo jsi chtěl záměrně rozšiřovat NZ o historickou beletrii? To byl samozřejmě záměr. Navíc já osobně mám historii rád, zejména mě zajímá historie obecní. Brzy jsme navázali spolupráci s panem Josefem Burianem, dnes již zesnulým, který nám poskytl některé články. Ty potom později vyšly ve známé knížce nosislavských pověstí. Z této zásoby jsme začali čerpat. Ale už od začátku byl zájem, aby se tiskly i jiné věci než pouze zpravodajské, jenže rozsah listu byl malý samozřejmě se začínalo od menšího rozsahu k většímu. Nebylo to ale tak, že by se hned zvedla vlna zájmu o dopisování do Zpravodaje, chvíli to trvalo, než se připojili další autoři. Druhým byl pan Blahoslav Španiel z Brna. S jakým ohlasem ses setkal po vydání prvního čísla? Na konkrétní ohlasy prvního čísla si nevzpomínám. Bylo to v hektické době; vím, že to vyšlo, protože jsme to slíbili na nějakém zasedání zastupitelstva. Ani nevím, jestli je na prvním čísle napsané, že je to 1. číslo 1.ročníku. Nestanovilo se předem, že to bude měsíčník nebo dvouměsíčník, takže vydávání Zpravodaje mělo v určitou dobu přetržku. Ale myslím, že se to za dva roky srovnalo. Od roku 1998 už to vycházelo poměrně pravidelně. To už ale byly i jiné technické možnosti než s T602. Díky za rozhovor. Ptala se Lenka Luklová Vážení čtenáři Nosislavského zpravodaje, nová podoba Nosislavského zpravodaje i jeho pravidelné vydávání už se vžilo. Trvá od prosince To byl záměr, který se zdařil. Je za tím však mnoho zdolaných překážek, těžce získaných zkušeností, využití technických vymožeností, hodiny práce po večerech a hlavně ochota několika lidí v redakční radě spolupracovat při jeho vytváření. Obsah se různě mění, někdy je více historie, někdy více aktualit. Hladinu zájmu čtenářů nejvíce rozbouří články s kritickým tónem či politickým zabarvením. Přestože otisknutí takového článku bývá spjato s kritikou, je někdy třeba otevřít i různá ožehavá témata. Naše vesnice je živá a chtěli bychom, aby živou stále byla. Vaše návrhy a sny za lepší Nosislav se nemohou uskutečnit, necháte-li si je pro sebe. Ve Zpravodaji mají místo informace od dětí i dospělých občanů, od úřadů, organizací. Takže doporučení zní: Nebát se a napsat! Třeba i svůj názor na podobu Zpravodaje, co Vám v něm chybí, čeho je naopak mnoho a podobně. Jedině pak se bude Zpravodaj líbit a redaktoři uslyší při cestě do práce: Kdy už konečně vyjde ten náš Zpravodaj? Toto periodikum je tvořeno pro vás, milí čtenáři, a s vaší pomocí, milí dopisovatelé! Děkujeme. Milada Válková Příští číslo NZ bude kromě aktuálního dění v obci věnováno významnému výročí, které si budeme v dubnu připomínat, a to 60. výročí ukončení 2. světové války. Připravujeme několik vzpomínek obyvatel Nosislavi, kteří tuto válku prožili. Vyzývám naše starší spoluobčany, aby se s námi podělili o svoje zážitky a vzpomínky, které v nich toto období zanechalo. Mladší generací a dětmi je totiž toto období vnímáno jako kus historie, která už se nikoho netýká.určitě budou překvapeni, že jejich babička nebo soused toto období pamatují a jak na něj vzpomínají. Napište nám nebo kontaktujte kohokoli z rady NZ, abychom se s vámi mohli spojit a společně připravit vaši vzpomínku pro otištění v dubnovém Zpravodaji. Za redakci NZ Marie Pilátová

7 Strana 7 Vzpomínka na Jaroslava Kříže, řídícího učitele obecné školy 10. února 2005 uplynulo 50 let od smrti Jaroslava Kříže, učitele a později řídícího učitele obecné školy v Nosislavi. Jaroslav Kříž se narodil 20. února 1890 v Radějicích u Příbrami jako syn vesnického kováře a vyrůstal se čtyřmi sourozenci ve velmi skromných poměrech. Všeobecné i hudební vzdělání mu umožnil jeho strýc Antonín Kříž, farář a později děkan ve Višňové u Příbrami. První učitelské místo J. Kříže bylo v Křepicích, tam se projevil jako nadějný a pokrokový učitel. Poté odešel učit do Nosislavi, kde v té době začínaly spory mezi školou katolickou a evangelickou. V Nosislavi se seznámil se svou první manželkou Aloisií Sixtovou, v roce 1916 se s ní oženil a brzy po svatbě musel narukovat do 1. světové války. Bojoval na italské frontě. Měl těžké zranění nohy a po částečném uzdravení se jako válečný invalida vrátil domů. V roce 1917 se narodila dcera Liduška. V té době se po celé Evropě rozšířila epidemie Španělské chřipky. Byla to nemoc nebezpečná a zákeřná a podlehla jí i jednadvacetiletá manželka J. Kříže. O malou Lidušku pečovala její teta Marie Sixtová, se kterou se později mladý učitel oženil a měli spolu pět dětí. Jaroslav Kříž se po svém příchodu do Nosislavi ihned zapojil do činnosti Sboru dobrovolných hasičů, práce místních ochotníků, v kostele hrál na varhany a jako velký ctitel J. J. Ryby hned první Vánoce v Nosislavi nacvičil Rybovu Vánoční mši. Tuto mši pak nacvičoval každoročně až do konce svého života. Po nástupu na své učitelské místo začal budovat v jedné místnosti školy (nynější MŠ) malý kabinet tak, aby ve škole bylo dostatek názorných pomůcek. Pečlivě zhotovil herbář květin, rostlin, bylinek a pro děti založil malou knihovnu. Celý kabinet, na kterém pracoval 25 let, byl zničen v dubnu 1945, když byla ve škole ubytována německá armáda a pak Rudá armáda. Jako učitel byl přísný, své žáky však hodně naučil a všichni jeho žáci, pokud postoupili na vyšší stupně, vykazovali dobré znalosti. Po skončení války v roce 1918 se zapojil do společenské činnosti a jí věnoval veškerý volný čas, ale i velkou část svého rodinného života. Vedl skupinu ochotníků, se kterými za svůj život nacvičil 99 divadelních představení. Představení se hrála nejdříve ve školní tělocvičně a od r v Lidovém domě, na jehož výstavbě měl nemalou zásluhu i J. Kříž. Dále byl u zrodu čsl. Orla, u zakládání ČSL, kde léta pracoval jako funkcionář. Jako vzdělavatel Sboru dobrovolných hasičů obdržel v r.1935 Čestný odznak za zásluhy o hasičství a samaritsví okresu Židlochovice. Celý svůj život prosazoval včelařství Zemské ústředí v Brně v r darovalo J. Křížovi za práci na tomto úseku Čestný diplom. V souvislosti se včelařením propagoval i pěstování ovocných stromů, hlavně meruněk, což se na jižní Moravě v pozdější době hodně rozšířilo. Starší občané si jistě vzpomenou na neštěstí na řece Dyji, kdy při cestě na školní výlet utonulo 32 dětí. Jaroslav Kříž byl u záchranných prací a hledání dětí v řece. Jako vzpomínku na tuto událost vydal píseň Legie rakvických holubiček. Je nutné připomenout, že J. Kříž přišel do Nosislavi v době, kdy začínaly spory mezi školou katolickou a evangelickou a docházelo ke slučování škol. Katolíci stávkovali a neposílali děti do školy. J. Kříž chodil do katolických rodin a přesvědčoval rodiče, že je nutné z důvodu nového politického uspořádání v mladé republice školy sjednotit. Sám pak často vzpomínal, že proti sjednocení škol byli nejvíce ti občané, kteří sami školní děti neměli. J. Kříž se také zabýval hudbou, hrál na housle, harmonium, varhany. Často přehrával Dvořáka, Smetanu, Janáčka, Fibicha, ale měl rád i vlastenecké písně Karla Hašlera a oblíbil si i písně slovácké. Při nacvičování divadel dával přednost operetám, kde byly písně Karla Hašlera. Celoživotním známým J. Kříže byl pokrokový katolický politik prof. Dr. Jan Šrámek, který působil jako prof. Teologické fakulty v Brně a vytvořil okolo sebe skupinu mladých katolických farářů a učitelů zastánců modernizace katolické církve a náboženského vyznání a obhájců demokracie nově utvořené ČSR. S Janem Šrámkem udržoval spojení J. Kříž i v době jeho ilegality v Anglii. Za tuto a další činnost ke konci roku 1945 obdržel Jaroslav Kříž od Ústředního výboru Hnutí za svobodu v Praze Čestný diplom za činnou účast v celostátním domácím odboji. V letech jako člen ČSL pracoval ve školské komisi ONV Hustopeče. V roce 1948, po předčasném penzionování, musel předat vedení školy Josefu Husovskému. Měli rozdílné politické názory, ale zůstali velmi dobří přátelé a často se navštěvovali. Předčasné penzionování a vyloučení z práce ve všech společenských organizacích přineslo J. Křížovi utrpení lidské i zdravotní. Toto období bylo jedno z nehorších v jeho životě. Změnila se politická situace v celé ČSR a přišlo mnoho

8 Strana 8 změn i v Nosislavi. Vyšetřovala se ztráta ruského znaku na památníku padlých, rozbíjení agitačních skříněk MNV a hlavně působení tajné vysílačky v okolí katolického kostela. Jako první z podezřelých byl J. Kříž. Několikrát jej vyšetřovala StB, 2x byla provedena domovní pohlídka. Podezření z protistátní činnosti však nebylo potvrzeno. Jaroslav Kříž vyhledával samotu, zahořkl, věnoval se včelám, práci na poli a hlavně chtěl dokončit betlém, na kterém nepravidelně pracoval téměř 20 let. Betlém dokončil v roce 1954 a na vánoční svátky jej věnoval místnímu kostelu. Je velká škoda, že při opravě kostela v minulých letech neznámý zloděj odnesl téměř všechny překrásně vyřezávané, dřevěné figurky. V tomto roce také nacvičil naposledy Rybovu Vánoční mši. Zemřel 10. února Jaroslav Kříž působil především jako katolický učitel. V žádném případě však neodsuzoval rozdílné politické zaměření. Byl zastáncem dobrého vzájemného soužití všech nosislavských občanů, katolíků i evangelíků, mezi kterými měl řadu přátel. Měl dobré sociální cítění a nikdy nedělal rozdíly mezi chudšími a bohatými. Zabýval se vším, co bylo ve prospěch obce, občanů, v možnostech té doby. Velmi odsuzoval válku. Dle jeho slov je válka hrozné, nesmyslné zabíjení nevinných lidí za zájmy lidí mocných a chtivých. V běžném životě odsuzoval karban, který je v mnoha případech příčinou neštěstí v rodinách. Při spravedlivém hodnocení práce J. Kříže nelze však přehlédnout nemalé zásluhy jeho manželky Marie Křížové, která svou neúnavnou pracovitostí, dobrosrdečností, s láskou trpělivě udržovala rodinný život a starala se někdy i o společníky manžela, kteří jej často navštěvovali. Bez jejího pochopení by J. Kříž nemohl vykonávat své funkce a věnovat se plně veřejnému životu. Vzpomínají dcery Jaroslava a Marie. K tisku připravila Marie Pilátová Nosislavská vodní tvrz (2.část) V roce 1406 byl Mikuláš z Rohozova (psán i z Nosislavi) žalován Janem řečeným Tyklem, že jemu vzal na svobodné cestě šest koní a deset tun oleje i se vší přípravú, což jest u voza měl. V následujícím roce naopak Mikuláš žaloval Viléma Rysa z Rohatce, protože mi pobral i mým lidóm chudým v Nosislavi dobytek malý i velký. Také za jeho nástupce, Jošta Hechta z Rosic (zemřel 1446 nebo 1447), docházelo k soudním sporům, ale to už nebyly loupeže pouze majetkové žaloby. Nosislav s jejich příslušenstvím i s vinohradem Nivkú, - jinde psáno jako o vsi Nosislavi, lidech činžovních, tvrzi a dvoře, lesích, vinicích, viničních desátcích sloužila jako zástava v komplikovaných sporech po celé 15. století, ještě že ty spory byly, jinak bychom věděli o Nosislavi v tomto období ještě méně než toto málo. V roce 1485 končí období, kdy tvrz měla v držení drobná šlechta. Kromě tvrze jim často patřily další rozdrobené majetky v obci spolu s pozemkovými díly a jinými právy v dalších obcích. V tomto roce Havel z Batelova prodal svůj majetek v Nosislavi tvrz s vinicemi, s lidmi, se vsí Želice, s dílem Žabčic atd. Vilému z Pernštejna. Tento významný šlechtic a politik, majitel mnoha panství v Čechách a na Moravě, systematicky zkupoval vše pro vznik budoucího židlochovského panství. V roce 1486 dopomohl Nosislavi k povýšení na městečko, k právu výročního a týdenního trhu spolu s udělením znaku. A v roce 1508 koupil tvrz a městečko Židlochovice jako zlatý hřeb svého snažení. Nastává období, kdy tvrz v Nosislavi už není sídlem drobné šlechty, nýbrž příbuzných majitelů židlochovského panství a jejich úředníků. (Pokračování příště) Ing.Vladimír Svoboda Literatura: ŠPANIEL, B.: Nosislavská tvrz a její obyvatelé, Jižní Morava, 2002, s.5-22

9 Strana 9 Průtrž hráze na pravém břehu Svratky a povodeň Neštěstí, kterým bylo naše tiché městečko v noci z 24. na 25. dne měsíce března r.1885 postiženo, jest tak veliké, že dlouhá a dlouhá léta to trvati bude, než opět vše do starého pořádku a v klid bývalý uvedeno bude. Následkem neobyčejně silného odchodu ledu a příliš veliké vody na řece Švarcavě protrhla se hráz u samého mostu na pravém břehu v šířce 48 metrů a silné proudy vody v hloubce více jak 7 metrů valily se průtrží, činíce donepřehledna jezero, zničily všechna krásná pole a louky, které táhnou jižním směrem k Uherčicům a Vranovicům. Ubohé obyvatelstvo nosislavské vidouc ráno dne 25. března, že všechno jejich nejkrásnější pole i louky jsou zničeny, mlčky stojíc, vrhalo se do rozzuřených vln, chtíc aspoň poněkud hroznému tomu živlu cestu zameziti, jako se s nadpřirozeným namáháním na zastavení vody, průtrží se valící pracovati. Avšak vše namáhání bylo marné. Voda vše brala s sebou co v cestu ji kladeno bylo, ano i nejsilnější stromy, které na zastavení průtrže pokáceny byly. Tu vidno bylo, že domácí síly zde nepostačí; všelijaké namáhání lidské stalo se marným. Nezbývalo nic jiného, než obrátiti se s prosbou k úřadům zemským. Za přispění c.k.pa. okresního hejtmana Kallera z Hustopeče, kterému ihned o neštěstí zpráva dána byla, a na jeho důtklivou žádost u místodržitelství v Brně docíleno, že již dne 30. března přijela 19. setnina počtem 78 mužů se 4 důstojníky od 1. pluku zákopníků (Genistů) z Olomouce do Nosislavi. Všeliké možné prostředky zachraňovací jako veliké lodě (pontony), lana, veškeré potřebné nářadí a nástroje k tomu přivezlo vojsko s sebou z Olomouce. Mužové ti uvítáni od obyvatelstva s nadšením, neboť každý měl za to, že jakmile přijdou, bude rozpoutaný živel v několika dnech zkrocen a zase do dřívějšího běhu uveden. Ale ti, kdo tak myslili, mýlili se velice. Ačkoli byla voda opadlá, když vojsko přišlo, přece byl proud ještě tak silný, že práce jen pomalu ubývalo. Vojsko započalo hned zatloukati piloty, k nimž byly házeny na obou stranách fašíny (= dlouhé otepi proutí naplněné kamením) a sypána hlína, již vozilo denně potahů od starého hřbitova blíže Nívky ( na němž se pochovávalo v čase cholery r. 1831) a ze záhumení domu č. 138 náležejícího p. Pavlu Solničkovi, mistru kovářskému, jenž na místě tom pak zřídil zahradu. Z počátku, než proud zastaven, pracováno ve dne v noci. Vojsko opustilo Nosislav teprve 10. května Vojenské útraty činily 4000 zl., kteréž měla obec zaplatiti, ale na žádost její byly jí od vys. c. k. mistodržitelství odpuštěny. Mimo to obdržela obec podporu od zemského výboru 800 zl. a od zemského sněmu 2000 zl. Přes to přese všechno musela však obec ještě přes tři tisíce zl. dopláceti, poněvadž vojsko a správa hráze stála asi zl. Škoda průtrží způsobená byla veliká, neboť asi 20 jiter dobré půdy zanešeno pískem a štěrkem, a tak zkažena jsou pole ta na dlouhý čas. Naplavený písek má pro občany cenu kolem 2000 zl., a to proto, poněvadž mnoho se ho potřebuje ve zdejších 20 cihelnách a při stavbách. Písek postačí na let. * Přesná citace je pořízena ze starého svazku nelinkovaného vázaného sešitu, velikosti o málo větší než dnešní A4, s nadpisem KRONIKA, který sloužil jako kronika nosislavské školy a zápisy pravděpodobně prováděli místní učitelé. Seznamuje nás i s událostmi, které bezprostředně ovlivnily život našich předků. K tisku připravila Marie Pilátová Ekumenické shromáždění I v letošním roce se konaly ekumenické bohoslužby, ke kterým se shromáždili křesťané obou nosislavských farností v Husově domě 16. ledna v 16 hodin. Téma setkání, Kristus jediný základ církve, připravila Ekumenická rada církví na Slovensku. Společné setkání bylo zakončeno besedou a malým občerstvením. Vladimír Lukl Školní ples Sešel se rok s rokem a je tu doba plesů. Sotva jsme si užili vánočních dárků, přivítali Nový rok a začali plnit svá novoroční předsevzetí, přiblížil se již 5. školní ples. Konal se jako vždy v pátek, tentokrát , a bylo se opravdu na co těšit. Jak jsme si mohli přečíst z pozvánek, o různá vystoupení nebyla nouze. Jako první předtančení a zároveň zahájení plesu nás mile překvapila děvčata základní školy. Aplaus a potlesk se nesly celým sálem. Prostě nejmladší generace je skvělá! Po malé pauze se na sále objevila dvojice děvčat, která si dala název POM POM GIRLS.

10 Strana 10 Ukázala nám, jak má vypadat tanec dospívajících děvčat další skvělé vystoupení! Hřebem večera bylo vystoupení, které si pro nás připravila skupina mladých lidí s pomocí paní Janíčkové a paní Jelínkové. Vystoupení, ke kterému není co dodat. Prostě Rebelové z Nosislavi byli SUPER! Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří na tomto plese vystupovali a předvedli pěkné ukázky různých tanců. Ještě jednou díky! Celým večerem nás provázela hudební skupina Raffael, která umí dostat lidi do pořádného varu. Písničky současné i ty starší nás potěšily a rádi jsme si je zazpívali a zatančili. Tančilo se a bavili jsme se do časných ranních hodin. Ples jak má být, se vším všudy. I tombola byla a cen dostatek. Je namístě, abych poděkoval všem sponzorům i vám ostatním, kteří jste jakýmkoliv způsobem přispěli do tomboly nebo pomohli s výzdobou sálu. Mnohokrát díky! A co dodat na závěr? Věřím, že vy, co jste se zúčastnili letošního školního plesu, máte co nejhezčí vzpomínky a za rok se opět zúčastníte. Tím projevíte nejen zájem, ale zároveň i podpoříte kulturní dění v obci. Bez návštěvníků by ples nebyl plesem. Stanislav Hvízdal Víte, že. - - V letošním roce se k zápisu do první třídy základní školy dostavilo 14 dětí s rodiči. A tak se škola těší, jak v září uvítá malé prvňáčky. V loňském roce se počet obyvatel zvýšil o 33 občanů a k bylo v evidenci 1267 obyvatel Nosislavi. Z toho bylo 247 občanů ve věku 60 a více let. Za minulý rok se přistěhovalo 38 občanů, odstěhovalo 9, narodilo se 15, zemřelo 11 občanů. V sále Lidového domu se uskutečnil dne 15. ledna již tradičně společenský ples. Kulturní a školská komise při OÚ Nosislav chystá oslavu k 60. výročí osvobození obce. Kontakty na všechny úřady stání správy najdete na internetu na stránkách výpis z Obchodního rejstříku právních subjektů si můžete vytisknout na stránkách nahlédnout do katastru nemovitostí můžete na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (klepnutím na odkaz Nahlížení do katastu se lze dostat k menu, z něhož si vybíráme, co potřebujeme), aktuální informace z lyžařských areálů Moravy s denním zpravodajstvím stavu sněhových podmínek (aktualizace probíhá v pracovních dnech do 9.30 hodin) naleznete na internetové adrese: Zveme Vás na: - Koncert jazzové hudby, který se uskuteční v pátek 4. března v hodin v prostorách Husova domu. Přijďte si poslechnout jazz v podání pražského seskupení NOČNÍ OPTIKA. Vstupné je dobrovolné.

11 Strana 11 - Setkání s MUDr. Jitkou Valachovou, které se uskuteční dne v v zasedací místnosti OÚ. Tentokrát bude tématem besedy " Význam očkování u dětí". Těšíme se na Vaši účast. Za sociální komisi M. Luklová - Dětský karneval, který se bude konat dne v 15:00 hod. ve sportovní hale Za Mostem. Vinotéka v Židlochovicích Už od je v provozu Vinotéka při Regionálním turistickém informačním centru v prostoru staré radnice. Pod budovou je historické sklepení z doby renesance. Jedna místnost byla upravena pro prezentaci vín a další akce. Vchod do turistického informačního centra i do vinotéky je z parkoviště mezi budovou radnice a policie. Otevřeno je zde od června do září PO - PÁ , SO, NE a od října do května PO, ST , ÚT, ČT , PÁ Turisté, cyklisté i návštěvníci si zde mohou vybrat cíle svých výletů po okolí, najdou zde propagační materiály a mapy, pozvánky na kulturní akce a další zajímavosti. Ve sklepních prostorách je přístupná vinotéka, k prodeji jsou zde vína od vinařů z regionu i z širšího okolí. V případě zájmu je možné počet vinařů dále rozšířit. Můžete se zde seznámit s mnoha víny z židlochovického regionu, zejména jeho jižní části, kde jsou největší plochy vinic. Jen v nosislavském katastru je více než 100 ha. Takže informace, mapy, zajímavosti na vás čekají v Židlochovicích. Milada Válková Knihovna v Nosislavi vás zve k návštěvě Půjčovní doba v knihovně je: každé úterý hod. a každý čtvrtek hod. Veřejně přístupný internet je: každé pondělí a středu hod., cena 10,-Kč/20min. Správně vyluštili křížovku z minulého čísla Zpravodaje a vylosováni byli: Karhánek Zdeněk, Sixtová Marie a Svobodová Marta. Výhercům srdečně blahopřejeme a mohou se těšit na malý dárek! Hádejte s námi Víte, kde přesně se nachází nově zrekonstruovaná pumpa na vodu a kde přesně je pumpa, která na svoji rekonstrukci teprve čeká? Své odpovědi můžete odevzdávat v novinovém stánku paní Čermákové nebo paní sekretářce na obecním úřadě. Neváhejte a odpovězte, ze správných odpovědí opět vylosujeme tři výherce. Jana Jelínková

12 Jubilea: Nečas Pavel Rambousková Marta Pulkrábek Karel Klein Jindřich Fukalová Ludmila Lukl Jaromír Gottfriedová Olga Kaplan Václav Svobodová Květoslava Samsonová Jaroslava Hlucháňová Jaroslava Mahovská Anežka Brzobohatý Jan Losová Anna Skála Jaroslav Kšicová Josefa Strana 12 Komenského 343 Komenského 349 Dolní Kroupná 236 Komenského 394 Pod Kopcem 190 Městečko 11 Městečko 17 Nivka 173 Městečko 75 Kroužek 46 Městečko 14 Městečko 21 Nivka 319 Městečko 74 Masarykova 41 Kroužek let 60 let 60 let 65 let 65 let 70 let 70 let 70 let 75 let 80 let 81 let 82 let 83 let 89 let 92 let 94 let Narození: Tomáš Malík, , Masarykova 140, rodiče Jana Nekvapilová a Jiří Malík, Matyáš Vala, , Komenského 421, rodiče Leona a Michal Valovi. Úmrtí: Karel Votava, Pod Baštou 199, zemřel ve věku 44 let, Ludmila Krejčí, Krefty 354, zemřela ve věku nedožitých 53 let, Růžena Novotná, Městečko 30, zemřela ve věku 90 let, Blahoslav Skála, Městečko 50, zemřel ve věku 72 let. Čest jejich památce! vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Za redakční radu Marie Pilátová. Aktuální informace o obci naleznete na: Jakékoliv podněty můžete sdělovat redakci na Evidenční číslo MK ČR E

Pár slov úvodem... 8. březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti

Pár slov úvodem... 8. březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti Pár slov úvodem... Vážené čtenářky, vážení čtenáři, držíte v rukou již druhé vydání letošního zpravodaje. Stále se v redakci snažíme, abychom vám nabídli co nejpodrobnější zprávy z úřadu městyse a co nejpestřejší

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 2 Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu Hana Veselá Milí čtenáři. Jsme tu opět s Přerovským zpravodajem. Po vydání

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7

V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7 V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz 3 Slovo starosty 4 Usnesení č. 4/ZO/06 Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 6 Hlavní úkoly obce 2007 9 Zpráva

Více

Ples Klíčku a ZŠ Řevnice Folklorní soubor Klíček a Základní škola Řevnice vás zvou na XII. ples 1 3. dubna 201 3 od 1 9.

Ples Klíčku a ZŠ Řevnice Folklorní soubor Klíček a Základní škola Řevnice vás zvou na XII. ples 1 3. dubna 201 3 od 1 9. Kino čeká digitalizace NEZAPOMEŇTE NA MÍSTNÍ POPLATKY Kulturní pozvánky Duben 201 3 Zpravodaj města Řevnic / 24. ročník Ťuky, ťuky na vrátka, řeklo jaro voňavě Koncem února začaly děti z mateřské školy

Více

MÍSTO PRO ROZHOVOR. Rozhovor devátý Se zastupitelem Josefem Kudláčkem

MÍSTO PRO ROZHOVOR. Rozhovor devátý Se zastupitelem Josefem Kudláčkem 4/2008 Pane zastupiteli, náš rozhovor probíhá v posledním měsíci osmičkového roku, v němž jsme vzpomněli řadu významných výročí celostátního významu, ale i těch našich, zdejších, jako byla letošní oslava

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

10. roč. 1/2000 Cena 5 Kč V tomto čísle si můžete přečíst o plánech obecního úřadu, o tom, jak dopadlo pololetí v naší škole, názory občanů, památné

10. roč. 1/2000 Cena 5 Kč V tomto čísle si můžete přečíst o plánech obecního úřadu, o tom, jak dopadlo pololetí v naší škole, názory občanů, památné 10. roč. 1/2000 Cena 5 Kč V tomto čísle si můžete přečíst o plánech obecního úřadu, o tom, jak dopadlo pololetí v naší škole, názory občanů, památné vzpomínky na minulost, zápisy ze starých kronik, rozlosování

Více

Zpravodaj. Škola zůstává investiční prioritou města

Zpravodaj. Škola zůstává investiční prioritou města Zpravodaj Ročník XXIV., číslo 1 březen 2013 Zprávy z radnice Škola zůstává investiční prioritou města Poslední jednání zastupitelstva v loňském roce udělalo další kroky k naplnění tohoto významného úkolu.

Více

17. 4. 2005-60 let od konce 2. světové války

17. 4. 2005-60 let od konce 2. světové války 17. 4. 2005-60 let od konce 2. světové války Šedesáté výročí osvobození Nosislavi jsme oslavili dvoudenní akcí. V sobotní podvečer vzpomínali pamětníci ve sportovní hale na průběh a konec této ničivé války.

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Odolen 7-8 zpravodaj města Odolena Voda cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Foto: Pavel Novotný V sobotu po svatém Vítu (16. června) Léta Páně dvou tisícího dvanáctého se na prostranství

Více

Územní plán dnes. Jaký bude ten příští, záleží i na vás. měsíčník Roztok a Žalova. Čtěte na straně 10 13.

Územní plán dnes. Jaký bude ten příští, záleží i na vás. měsíčník Roztok a Žalova. Čtěte na straně 10 13. měsíčník Roztok a Žalova Územní plán dnes. Jaký bude ten příští, záleží i na vás. Čtěte na straně 10 13. Jaký bude náš nový územní plán (str. 10) Válka skončila před 70 lety (str. 14) Šance pro vily (str.

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

Narodil se v Hruškách

Narodil se v Hruškách Narodil se v Hruškách dokončení z minulého čísla A mezitím se snažil uchytit natrvalo na univerzitě. Psal na všechny strany. Krátce se mu podařilo uchytit na univerzitě v Kalifornii, kde učil studenty

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2013 Psychologická

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

str. 12 13 Únor 2015 Den otevřených dveří Knihovnice roku Zásady pro sportovní granty Okrskáři městské policie

str. 12 13 Únor 2015 Den otevřených dveří Knihovnice roku Zásady pro sportovní granty Okrskáři městské policie Únor 2015 Vydává město Česká Lípa Měsíčník Distribuce zdarma do schránek Vychází 16. února 2015 Den otevřených dveří Po více než měsíční odstávce se v České Lípě návštěvníkům znovu otevře expozice Centra

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více