Staré Zubří. Příloha 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Staré Zubří. Příloha 1"

Transkript

1 Staré Zubří Příloha 1 262

2 Zlatá cihla obnovy venkova Zlínského kraje 2004 M o t t o : Obraz vesnic v krajině představuje podstatné svědectví kulturního cítění a tradice nejen jednotlivého sídla, ale celého regionu a celé země. Krátkodeché módní trendy v plánování a architektuře bez uvážení tradičních stavebních kořenů území vedly k povážlivé zkáze dochovaného kulturního bohatství a k vytvoření uniformních sídel. Cílem ochrany sídelního obrazu má být záruka harmonického vývoje sídla v souladu s jeho kulturní minulostí. 3. Sympatickou skupinou byly školní budovy. Zahrnovaly čtyři zdařilé, jednu novostavbu a jednu tělocvičnu, sloužící pro celou obec. Ve všech školách jsou učební, hygienické i provozní podmínky na kvalitní úrovni. Na první pohled je vidět, jak se venkov otřepal z šedi a letargie minulého režimu, jak se postavil, nadechl a hledí kupředu. Upravené venkovské domy, zachráněné památky, obnovené i nově postavené kostely, modernizované školy plné radostných obrázků od dětí a obnovená důstojnost obecních úřadů jsou toho dokladem. Zrodila se tu díla, která obnovila prostou krásu kulturního dědictví, i novostavby, které s místním rázem vytvořily harmonii. Je politováníhodné, že se o působivé architektuře na vesnici veřejnost většinou ani nedoví. Tato díla si však zasluhují pozornost a jejich neznalost je naší společnosti ke škodě. Proto se Spolek pro obnovu venkova Zlínského kraje rozhodl zveřejnit stavby, u nichž se spojily odborné znalosti s citem k prostředí a esteticky obohatily kraj a jeho obyvatele. Ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje vypsal soutěž ZLATÁ CIHLA OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉÍHO KRAJE 2004, v níž ocenil díla zapadající do místního rázu, respektující Genia loci. Cílem soutěže bylo: ocenit odbornou práci na stavbách, realizovaných v duchu Programu obnovy venkova, zveřejnit estetický účinek oceněných staveb a dát příklad k následování, Ze zákona Horního Rakouska o ochraně krajiny vydat knižní doklad o porevolučním vývoji venkova v Zlínském kraji, přispět k prezentaci českého venkova před naší i evropskou veřejností Soutěž se stala přehlídkou prokazující výsledky činnosti samospráv obcí. Přihlásilo se 56 objektů a staveb, což představuje pestrou mozaiku. I když soutěž byla vyhlášena poprvé a nezahrnovala všecky významné realizace, přesto reprezentuje Zlínský kraj. Podívejme se tedy, jaká byla struktura soutěžních prací a usuzujme z ní o prioritách obcí a jejich občanů: 1. Obnova, či 19ti památkově chráněných staveb a místních památek byla nejpočetnější skupina soutěže. Zachráněné národní kulturní památky, tak i prosté lidové stavby dostaly nové využití. Svým historickým půvabem obce obohatily. 2. Výjimečnou skupinu tvořilo 9 novostaveb kostelů a kaplí. Byly postaveny ve vesnicích, v nichž nikdy nestály a jejichž obyvatelé po nich toužili. Proto se na nich podíleli finančně, i svou prací. Kostely se staly nejvýraznějším příkladem soudobé architektury. Jejich velkou předností je citlivé umístění v obcích a v krajině. 4. Sociální zařízení pro důstojné stáří jsou důkazem vztahu obcí ke svým občanům. Tři stacionáře jsou v rekonstruovaných budovách, jeden je novostavbou. Pro seniory je důležité, že jsou umožněny styky s rodinnými příslušníky i duchovní vyžití. 5. Péči o obecní domy dokládalo 5 rekonstrukcí. Tři domy získaly nové uplatnění a dvě radnice se staly svou úpravou vzorem. 6. Nejmenší skupinou byly nejčastější stavby rodinné domy. Oceněna byla jen obnova dvou historických domů. Dvě novostavby soutěžní komise vyřadila. Přitom by bylo potřebné, aby byla zveřejňována nová venkovská architektura, která by byla příkladem proti komerčním realizacím, proti podnikatelskému baroku či tvarovým exhibicím. 7. Svébytnou skupinu tvořila jedinečná díla, jako jsou rozhledna, zabezpečení zříceniny hradu, náměstí, zázemí sportovního areálu. Do soutěže se přihlásilo 56 objektů ve třech kategoriích. Vítězná cena, kterou byla ZLATÁ CIHLA, keramické dílo akad. sochaře Otty Bébara, byla udělena: V kategorii A obnova, či památkově chráněných objektů a památek místního významu: REKONSTRUKCI ZÁMKU v obci Pohořelice, V kategorii B obnova, či staveb venkovské zástavby: REKONSTRUKCI SBOROVÉHO DOMU Č.B. CÍRKVE EVANGELICKÉ v obci Zádveřice- Raková, V kategorii C nové venkovské stavby: KAPLI sv. ANEŽKY ČESKÉ v obci Březůvky, Hlavní cenou soutěže a Zlatou cihlou byl oceněn: ARCHEOLOGICKÝ SKANZEN v obci Modrá Dále bylo uděleno 12 mimořádných ocenění a 25 čestných uznání. Soutěž měla tyto výsledky: 1 slavnostní vyhlášení vítězů, předání ocenění, zveřejnění v tisku i v TV, 2 zhotovení putovní výstavky soutěžních prací, kolující po vesnicích, městech, seminářích, 3 vydání knihy OBNOVA VENKOVA ZLÍN- SKÉHO KRAJE s českým a anglickým textem, 4 kalendář Spolku ZK pro rok 2006 Vydaná kniha zveřejnila oceněná soutěžní díla, dále podnětné stavby z vesnic, které se přihlásily k uskutečňování Programu obnovy venkova a které se zúčastnily soutěže Vesnice roku. Není jen souborem fotografií, ale také podnětem k zamyšlení, neboť mnohé soudobé realizace citlivost k venkovskému prostředí postrádají. Je také přehlídkou kultivace prostředí, občanské angažovanosti i patriotismu obyvatel Zlínského kraje a také jejich oslavou. Cíle soutěže byly splněny. Soutěž dala dalším krajům podnět k následování. Prohlédněte si výběr z oceněných prací a potěšte se! Jan KRUML předseda soutěžní poroty

3 Modrá archeologický skanzen Pohořelice zámku investor: projektant: zhotovitel: Obec Pohořelice GARANT s.r.o. Otrokovice, arch. Alena a St. Nožkovi POZIMOS a. s., Zlín ZLATÁ CIHLA v kategorii A OBNOVA, ČI REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ A PAMÁTEK MÍST- NÍHO VÝZNAMU Amfiteatr skanzenu slouží k rozmanitým společenským akcím. V pozadí je velmožského paláce podle nálezu v Starém Městě. Cena byla udělena za záchranu vážně ohrožené památky při zachování všech podstatných hodnot objektu. Barokní panské sídlo tvoří architektonický komplex s kostelem sv. Jana Křtitele. Rekonstrukce přinesla nové využití zámku pro Dům pokojného stáří a pro občanskou vybavenost obce. Podařilo se tak propojit kulturně historický význam památky se společenským životem obce. Základy kostelíku sv. Jana, postaveného kolem roku 800 p. Kr. a jeho soudobá podoba, slavnostně odhalená Obec Modrá Autoři projektu: Doc. PhDr. Zdeněk Galuška, Mgr. Miroslav Vaškových Projektant kostela sv. Jana: Ing. arch. Zdeněk Špičák Zhotovitel kostela sv. Jana: fy. Zbyněk Hanák a JASS UNI Projektant archeoskanzenu: Ing. Josef Pavliš, arch. Klára Kónigová, Mgr. Vít Hrdoušek Zhotovitel archeoskanzenu: STAVEKO s.r.o., Uherské Hradiště Pěvecký soubor ve skanzenu. V pozadí je opevněná vstupní brána do Velkomoravského sídliště. H L A V N Í C E N A S O U T Ě Ž E byla udělena za mimořádnou účinnost a působivost osvětově naučného areálu, představujícího ideální podobu opevněného sídliště z doby Velké Moravy, včetně repliky prvního křesťanského kostelíku památníku české a slovenské státnosti. Jednotlivé objekty byly realizovány podle archeologických nálezů z oblasti Starého Města. Skanzen je významný nejen pro konkretizaci životních podmínek v sídlech našich předků, ale i pro rozsáhlou výchovnou, kulturní a společenskou činnost. Pozlacené nákončí velmožského opasku z hrobu č.12 u kostelíku v Modré. Přelom 8. a 9. století

4 Pustevny domů Libušín a Maměnka Luhačovice lázeňského domu Chaloupka Projektant : Lázně Luhačovice, a.s. Atelier PAAR, Praha BaS, s.r.o. Hodonín ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii A za příkladnou kvalitu obnovy budovy, památného díla architekta Dušana Jurkoviče. Za obnovu původního interiéru a dobového vybavení. Projektant domu Libušín: Zhotovitel domu Libušín: Projektant domu Maměnka: Zhotovitel domu Maměnka: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov p. Radhoštěm Ing. Antonín Záruba Vsetínská stavební a.s. Akad. arch. Jan Palacký BS Vsetín s.r.o. MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ v kategorii A Výjimečné dílo architekta Dušana Jurkoviče, prohlášené za Národní kulturní památku, bylo zachráněno od skázy. Záchova zdevastovaných budov byla provedena restaurátorsky profesionálně a kvalitně. Náročná zachovala jedinečnou hodnotu národních dějin

5 Lukov záchova hradu Lukova Obec Lukov Ing. arch. Pavel Šimeček Spolek přátel hradu Lukov, Obec Lukov MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ v kategorii A za dlouholetou péči o záchovu jednoho z nejrozsáhlejších zemských hradů za značné pracovní spoluúčasti občanských sdružení. Za zvýšení významu historické památky konáním řady kulturních a společenských akcí, v součinnosti obce a Spolku přátel hradu. Dolní Němčí mlýna Projektant : Zhotovitel : Obec Dolní Němčí Ing. Marek Raida občanskou svépomocí MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ v kategorii A za záchovu a citlivou rekonstrukci místní lidové památky, provedené občany a dostavěné o hudební pavilon. Za využití budovy pro místní muzeum a pohostinství. Bývalý mlýn se tak stal místem tradičních lidových slavností, hudby, zpěvu a společenských setkávání. Prvními zachránci byli stoupenci hnutí Brontosaurus, v roce 1990 byl založen Spolek přátel hradu Lukov, který pečuje o stavební záchovu a pořádá řadu společenských akcí. Nivnice obnova sedlcké jizby Obec Nivnice Ing. Vladimír Výmola občanskou svépomocí ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii A za obnovu lidové památky, zachovalé usedlosti na návsi. Dům upravený občanskými aktivitami se stal kulturním střediskem, v němž je umístěno místní muzeum i klubovna tradičních občanských spolků. Vlčnov areál vinohradnických búd Zhotovitel : vlastníci občanská svépomoc ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii A za soustavnou záchovnou péči o památkově chráněný areál 41 vinohradnických búd, jež jsou dokladem lidových staveb z nepálené hlíny; za uvědomělou péči vlastníků o stavební dědictví, patřící k místní kulturní tradici

6 Fryšták radnice Město Fryšták ADDO s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Habarta RAPOS s.r.o., Holešov MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ v kategorii A za rekonstrukci poškozené významné budovy, tvořící dominantu náměstí, včetně obnovy původního průčelí. Vnitřní úpravy zvýšily hodnotu budovy i úrovně jejího využití pro současný provoz sídla samosprávy obce. Břest obecního domu MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ v kategorii A za záchovu památného statku z režného zdiva na návsi, za nové využití bývalé selské usedlosti místní knihovnou i školní výukou. Obec Břest AP-PROJEKT s.r.o., Kroměříž MORAVOSTAV s.r.o., Kroměříž základní školy Investor ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii A Město Fryšták ADDO s.r.o., Ing.arch. Jaroslav Habarta RAPOS s.r.o., Holešov za zdařilou obnovu architektury školy z konce 19. století, dotvářející místní ráz náměstí. Dispoziční úpravy zajistily splnění soudobých pedagogických požadavků na výchovu, a přitom zachovaly původní noblesní atmosféru interiérů. Buchlovice restaurace mariánského sloupu ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii A Obec Buchlovice Mgr. Jiří Fiala, akademický sochař, Zvíkovec za kvalitní sochařskou obnovu úmyslně poničené barokní památky, samostatně stojící v prostředí krajiny

7 Valašské Klobouky farního úřadu Zádveřice-Raková sborového domu Českobratrské církve evangelické Římskokatolická farnost Valašské Klobouky Ing. Jiří Tomeček, Ing. Břetislav Sýkora PODSPOL s.r.o., Poteč MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ v kategorii A za velmi citlivé úpravy historického objektu s ponecháním původní architektury a jejích detailů, za vhodně řešenou vestavbu, nenarušující celkový charakter stavby. Výsledek působí uklidňujícím dojmem, že se věci konečně vrátily na své místo. ZLATÁ CIHLA v kategorii B Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zádveřicích Ing. Petr Keřkovský Obec Zádveřice a občanská svépomoc OBNOVA, ČI REKONSTRUKCE VENKOVSKÉ ZÁSTAVBY Kostel spolu s farou a budovou bývalé školy tvoří urbanistický soubor a dominantu obce. Obnova kostela a školy vnesla životu občanů novou kvalitu. Na škole byly obnoveny původní architektonické detaily a interiérové úpravy výrazně zvýšily užitnost domu. Farní sbor je nyní využíván k četným duchovním i společenským akcím a stal se významným kulturním centrem obce i okolí. Spytihněv restaurace sv. Kříže a sochy sv. Jana Obec Spytihněv Mgr. Veronika Milotová ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii A za péči a obnovu místních drobných sakrálních objektů, dotvářejících půvab vesnického prostředí

8 Břest budovy radnice Obec Břest AP-PROJEKT s.r.o., Kroměříž MORAVOSTAV s.r.o., Kroměříž MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ v kategorii B za zdařilou rekonstrukci dominanty centra vesnice, která jí vrátila původní ráz a rozšířila její užitnou hodnotu vyžadovanou potřebami současného provozu vedení obce. obnova rodinného domu Vlastník: Vlastimila Komínková občanskou svépomocí ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii B za obnovu venkovského domu s průčelím z režného cihelného zdiva, charakteristického pro střed obce. obnova rodinného domu Vlastník: Marie Richtrová a Josef Lochman Zdeněk Miroš REKONSTRUKTIVA Holešov ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii B za citlivou obnovu secesní vily a rehabilitaci místní architektonické památky. Rusava základní školy T. G. Masaryka Obec Rusava Ing. arch. Radmila Vraníková RAPOS s.r.o., Holešov MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ v kategorii B za zdařile provedenou úpravu školy a citlivé řešení interiéru půdní vestavby, za výtvarné pojetí přístavby, podřízené rázu původní stavby. Osíčko obnova mateřské školy Investor : MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ v kategorii B za citlivě provedenou obnovu průčelí s pokorou k stavebnímu dědictví a za vnitřní úpravy s příjemným interiérem. Obec Osíčko Ing. arch. Radmila Vraníková RAPOS s.r.o., Holešov

9 Buchlovice náměstí Obec Buchlovice Ing. Kutín SVS Correct s.r.o., Bílovice MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ v kategorii B za náročnou úpravu náměstí, včetně podzemních inženýrských sítí, za esteticky zdařilou úpravu parteru centra obce, s uplatněním historických i nových výtvarných prací. Nivnice charitního domu sv. Andělů strážných Projektant : Zhotovitel : Obec Nivnice Ing. Vladimír Výmola, Nivnice IPOS J. Kopeček Staré Město ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii B za zdařilou přestavbu venkovského domu pro nové humanistické využití s péčí o důstojné stáří spoluobčanů. obecní budovy Projektant : Zhotovitel : Obec Buchlovice Ing. arch. R. Špok SAMOS s.r.o., Uherské Hradiště ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii B za přestavbu budovy kina na společenský sál s restaurací, kterou dominantní budova na náměstí získala nové využití při zachování původního rázu. Kurovice budovy školy Obec Kurovice Vladimír Ságner RAPOS Holešov ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii B za zdařilou obnovu půvabu bývalé školy a za její nové využití, zvané Podnikatelský inkubátor, přínosný pro hospodářský rozvoj obce

10 Březůvky novostavba kaple sv. Anežky České ZLATÁ CIHLA v kategorii C NOVÉ VENKOVSKÉ STAVBY Obec Březůvky Ing. arch. Jaroslav Meluzín, Ing. Vít Kolmačka STAVOSVIT ZLÍN s.r.o. Cena byla udělena novostavbě, která umně spojuje soudobou architektonickou tvorbu s tradičním pojetím. Vyniká svými detaily i kvalitním řemeslným provedením. Dominantně se uplatňuje socha sv. Anežky České. Předností je i citlivé umístění v krajině. Jedná se o jednu z architektonicky nejzdařilejších realizací chrámové stavby v kraji. Staré Zubří novostavba kaple sv. Ducha Římskokatolická farnost v Zubří Ing. arch. Marek Štěpán občanskou svépomocí MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ v kategorii C za netradiční soudobou architekturu neobarokního pojetí, tvořící přes bohatost tvarů harmonický celek, výrazně působící v krajině. Tradiční materiály, režné zdivo a dřevo jsou také použity v interiéru, což vytváří estetické i duchovní kouzlo. Biskupice novostavba kaple P. Marie Obec Biskupice Ing. arch. Josef Kupka Pozemní stavitelství a.s. Zlín ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii C za soudobou architekturu kaple, působivou lidským měřítkem a prostými tvary. Kaple příjemně začleněná v centru obce byla zbudována za spoluúčasti občanů

11 Suchá Loz novostavba kostela sv. Ludmily Farní úřad Bánov Ing. František Zajíček, Ing. arch. Fr. Černoušek Firma Navláčil Zlín, SOPOS s.r.o., Dub n. Moravou ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii C za vytvoření nové a výrazné dominanty obce, uplatňující se v panoramatu krajiny. Expresivně rustikální interiér má výtvarně řešený dřevěný krov s výjimečně působivým účinkem. Kostel byl vybudován za velké spoluúčasti občanů. Nedachlebice novostavba kostela sv. Cyrila a Metoděje ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii C za vybudování architektonické a duchovní dominanty vesnice v tradičním pojetí, která spolu s novým hřbitovem vytváří urbanistický celek citlivě začleněný do prostředí obce. Chrám s prostým, esteticky působivým interiérem byl vybudován za značné spoluúčasti občanů. Římskokatolická farnost Bílovice Ing. Miroslav Maršálek PaPP s.r.o., Uherské Hradiště Pašovice novostavba kaple sv. Jana Sankandra Obec Pašovice Ing. arch. František Černoušek AURA-INGSTAV a svépomoc ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii C za soudobou a výraznou architekturu kaple, citlivě začleněnou do pietního místa obce i do krajiny, vybudované za značné finanční a pracovní účasti občanů. Študlov novostavba kostela sv. Matouše Římskokatolická farnost Valašské Klobouky Jan Ptáček občanskou svépomocí ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii C za novostavbu kostela důsledně navazující na stavební tradice, šťastně umístěnou v krajinném prostředí centra vesnice, postavenou za značné spoluúčasti občanů

12 Drnovice novostavba kostela sv. Anežky České ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii C Římskokatolická farnost v Újezdě Jan Preisler, Arnošt Berek občanskou svépomocí za novostavbu tradičního stavitelství s působivým hlavním průčelím, postavenou občany vesnice v dominantním místě panoramatu krajiny. Velehrad novostavba základní školy ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii C Obec Velehrad Ing. arch. Miloš Klement, Ing. arch. Petr Todorov Pozemní stavby Zlín udělené za moderní architekturu, splňující soudobé pedagogické požadavky, za výtečnou kvalitu stavebních prací. Vlčnov charitní dům ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii C za realizaci soudobé, moderní budovy, s kvalitním zdravotnickým vybavením, vytvářející podmínky pro důstojné stáří občanů rodné vesnice. Obec Vlčnov GG Archico Uherské Hradiště STUNEX s.r.o., Uherský Brod Břest novostavba sportovní haly ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii C za soudobé řešení dostavby tělovýchovného zařízení k základní škole, vytvářející podmínky pro rozšíření sportovní činnosti ve škole i v obci. Obec Břest AP PROJEKT s.r.o. Kroměříž MORAVOSTAV s.r.o. Kroměříž

13 Spytihněv dostavba sportovního areálu Obec Spytihněv Ing. arch. Kateřina a Ivo Koudelkovi STAMOS s.r.o., Uherské Hradiště ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii C za koncepčně hodnotnou dostavbu tělovýchovného zařízení, vytvářející podmínky pro rozšíření sportovní i spolkové činnosti vesnice. Rozhledna na Brdu novostavba Sdružení pro podporu místních iniciativ Chřiby Ing. arch. Svatopluk Sládeček STAVEKO s.r.o., Uherské Hradiště Příloha 2 ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii C za iniciativní spojení obcí a občanského sdružení na společném díle, naplňující koncepci rozvoje turistického ruchu obcí mikroregionu. 286

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR Tvář venkova Tvář venkova Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR ISBN 978-80-254-8685-6 Úvod Svět jako vesnice.

Více

Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji

Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji Zpracováno oddělením památkové péče odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje listopad 2002. Projednáno s Ministerstvem

Více

Místní akční skupiny Zlínského kraje. Prezentace úspěšných projektů PRV 2007 2013

Místní akční skupiny Zlínského kraje. Prezentace úspěšných projektů PRV 2007 2013 Místní akční skupiny Zlínského kraje Prezentace úspěšných projektů PRV 2007 2013 1 Vážení přátelé venkova, právě jste otevřeli další z řady informačních brožur, které jsou vydávány v rámci publikačních

Více

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY VILY 1 Vila Tomáše Bati 2 Vila Jana Antonína Bati 3 Vila MUDr. Bohuslava Alberta 4 Vila arch. Vladimíra Karfíka 5 Vila ředitele Hugo Vavrečky 6 Vila ředitele Josefa Hlavničky 7 Vila ředitele Dominika Čipery

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015 01 Městské opevnění (ulice Šafaříkova, Jungmannova, Havlíčkova, Želivského, Komenského a Kollárova, Jana Kouly) Městské opevnění v Českém Brodě je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním

Více

12 Slovácko patřilo vínu a památkám

12 Slovácko patřilo vínu a památkám Magazín Zlínského kraje listopad 2014 ročník X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám 7 Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte jezdit daleko. Vesnicí roku

Více

Lokální biocentrum Mokroš v Mořicích Ing. David Mikolášek, 2004 okr. Prostějov. Zahrada smyslů v Mořicích Ing. Jaroslav Brzák, 2009 okr.

Lokální biocentrum Mokroš v Mořicích Ing. David Mikolášek, 2004 okr. Prostějov. Zahrada smyslů v Mořicích Ing. Jaroslav Brzák, 2009 okr. 82 Lokální biocentrum Mokroš v Mořicích Ing. David Mikolášek, 2004 okr. Prostějov Komplexní pozemková úprava v obci Mořice byla vyhlášena v souvislosti s přípravou výstavby dalšího úseku dálnice D1 Vyškov

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2000 OBSAH 1. Památkový ústav v Ostravě 2000 SLOVO ÚVODEM ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU... SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ PÚ V OSTRAVĚ (VČETNĚ PŘEHLEDU PRACOVIŠŤ) K 31. 12.

Více

Velehrad 2013. Oslavy příchodu věrozvěstů ve Zlínském kraji. 4.-5. července 2013, www.velehrad.eu Foto: Ivo Hercik

Velehrad 2013. Oslavy příchodu věrozvěstů ve Zlínském kraji. 4.-5. července 2013, www.velehrad.eu Foto: Ivo Hercik Magazín Zlínského kraje červenec 2013 / ročník IX Velehrad 2013 Oslavy příchodu věrozvěstů ve Zlínském kraji. 4.-5. července 2013, www.velehrad.eu Foto: Ivo Hercik Vzniknou další domovy pro seniory Zlínský

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

PAMÁTKOVÁ KOMORA # $

PAMÁTKOVÁ KOMORA # $ Výroční zpráva O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ! " PAMÁTKOVÁ KOMORA # $ V ROCE 2004 PRAHA květen 2005 % & Fotografie z Rudolfova Ondřej Hájek z Třebíče a Českého Krumlova Ing. Karel Liška, CSc. a Věra Lišková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

Předvánoční atmosféra Vánoční atmosféru lze vykouzlit díky akcím také ve městech. Na snímku zlínské náměstí Míru. Foto: Ivo Hercik

Předvánoční atmosféra Vánoční atmosféru lze vykouzlit díky akcím také ve městech. Na snímku zlínské náměstí Míru. Foto: Ivo Hercik Magazín Zlínského kraje prosinec 2011 / ročník VII Předvánoční atmosféra Vánoční atmosféru lze vykouzlit díky akcím také ve městech. Na snímku zlínské náměstí Míru. Foto: Ivo Hercik dospělí 80,- děti 40,-

Více

6 Zlínský kraj pomáhá s obnovou Velehradu

6 Zlínský kraj pomáhá s obnovou Velehradu Magazín Zlínského kraje červenec 2015 ročník XI 6 Zlínský kraj pomáhá s obnovou Velehradu 11 Benefiční koncert Filharmonie Bohuslava Martinů vystoupila pod širým nebem, v továrním areálu ve Zlíně zahrála

Více

Rozvoj využití areálu bývalého kláštera cisterciáků ve Velehradě pro účely cestovního ruchu

Rozvoj využití areálu bývalého kláštera cisterciáků ve Velehradě pro účely cestovního ruchu Rozvoj využití areálu bývalého kláštera cisterciáků ve Velehradě pro účely cestovního ruchu Vypracovalo občanské sdružení Památky pro život Kouřim březen 2007 Rozvoj využití areálu bývalého kláštera cisterciáků

Více

V místě stávajícího komplexu Kulturního a univerzitního centra Zlín stávaly od roku 1928 Masarykovy měšťanské školy, které nechal vybudovat Tomáš

V místě stávajícího komplexu Kulturního a univerzitního centra Zlín stávaly od roku 1928 Masarykovy měšťanské školy, které nechal vybudovat Tomáš Kulturní a univerzitní centrum Zlín od známé architektky a zlínské rodačky Evy Jiřičné je jednou z dominant města Zlína. Lehká a vzdušná konstrukce polyfunkční budovy tvoří celek s rektorátem Univerzity

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem oddělení garantů území oddělení specialistů oddělení evidence, dokumentace a informací oddělení výzkumů a průzkumu Co je památková péče?

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍRUČKA ZDENĚK NOVÁK 1. vydání PRAHA 2009 Motto: Ani ohněm ani mečem, ba ani válečnými pohromami se tolik

Více

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LIPNÍK NAD BEČVOU 2011 2015

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LIPNÍK NAD BEČVOU 2011 2015 PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LIPNÍK NAD BEČVOU 2011 2015 V Lipníku nad Bečvou, srpen 2010 Zpracoval: Hana Švrčková, Lucie Složilová OBSAH: ÚVOD... 3 I. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÝ VÝVOJ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu v jižních Čechách Bakalářská práce 2015 Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu

Více

Známá neznámá. Jihočeská architektura 20. století. Autorky výstavy: Jana Štorková a Eva Zuzáková

Známá neznámá. Jihočeská architektura 20. století. Autorky výstavy: Jana Štorková a Eva Zuzáková Známá neznámá Jihočeská architektura 20. století Architektura 2. poloviny 19. století, zejména v městském prostředí, je odrazem určité tvůrčí krize a neschopnosti překročit tradiční pojetí staveb jak v

Více

Ocenění pedagogů. Magazín Zlínského kraje. Kraj podporuje obnovu lidových staveb. Za květinami do Valašského Meziříčí.

Ocenění pedagogů. Magazín Zlínského kraje. Kraj podporuje obnovu lidových staveb. Za květinami do Valašského Meziříčí. Magazín Zlínského kraje květen 2015 ročník XI 5 Kraj podporuje obnovu lidových staveb 4 Ocenění pedagogů Jednadvacet učitelů si letos odneslo ocenění Pedagogický pracovník Zlínského kraje. Slavnostní předání

Více

OBSAH SEZNAM ZKRATEK, VYSVĚTLIVKY / 2

OBSAH SEZNAM ZKRATEK, VYSVĚTLIVKY / 2 OBSAH SEZNAM ZKRATEK, VYSVĚTLIVKY / 2 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Úvod. Základní náplň činnosti ústavu / 3 Organizační struktura / 4 Pracovníci NPÚ HMP / 5 Památková rada a Regionální komise NPÚ HMP / 8 ODBORNÉ

Více

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz Jaro 2014 www.vychodni-morava.cz ZÁMEK VE VIZOVICÍCH FRANCOUZSKÁ ELEGANCE PRO BISKUPSKÝ NOS Vizovický zámek si nechal vystavět v polovině 18. století Heřman Hanibal z Blümegen, pozdější biskup královéhradecký,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 16 5 Věda a výzkum 21 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 OBSAH I. ÚVOD II. III. IV. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Historie města 2. Poloha města 3. Podpora udržitelného rozvoje města a) Projekt Zdravé město b) Ocenění

Více

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta ekonomicko-správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Památková péče v ČR se zaměřením na okres Jičín Petra Štěrbová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

listopad 2006 ročník II

listopad 2006 ročník II listopad 2006 ročník II V Brodě mají nový dalekohled (strana 4) Zdravotnická záchranná služba ZK (strana 9) Hasiči se představují v muzeu (strana 11) Ragby ve Zlíně hrají i ženy (strana 13) Podívejte se

Více