B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E"

Transkript

1 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra práva B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Domácí násilí Autor: Eliška Toušová Boldová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D. Praha červen, 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichţ jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v závěrečném seznamu pouţité literatury. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 23. června 2011 Eliška Toušová Boldová

3 Poděkování: Chtěla bych poděkovat PhDr. Ingrid Matouškové, Ph.D. za vstřícnost a ochotu poradit při vypracovávání této bakalářské práce.

4 Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem domácího násilí z pohledu příslušníka Policie České republiky. Definuje základní pojmy, jako jsou domácí násilí, příčiny, formy a znaky domácího násilí. Práce rovněţ podává charakteristiku agresora (násilné osoby) a organizací pomáhajících obětem domácího násilí. Důleţitým přínosem práce je komplexní analýza moţností boje proti domácímu násilí se zaměřením na legislativní moţnosti boje a praktický postup policisty proti domácímu násilí v České republice dle zákona č. 283/1991 Sb. a zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky a srovnání těchto moţností se situací ve vybraných státech světa. Annotation: This bachelor thesis deals with the phenomenon of domestic violence from the view of a policeman of the Czech Republic. It defines the basic conceptions such as domestic violence, causes, forms and signs of domestic violence. The work also characterizes an aggressor, a victim and organizations helping the victims of domestic violence. An important contribution of the work is a complex analysis of the possibilities of the fight methods and a practical procedure of a policeman against domestic violence in Czech republic according to the Czech law Nr. 283/1991 of the Collection (Code) of laws and Nr. 273/2008 of the Collection (Code) of laws and to compare these possibilities with the situation in the chosen states of the Word.

5 Obsah: str. ÚVOD.7 1. CHARAKTERISTIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŦ Definice pojmu domácí násilí Formy domácího násilí Znaky domácího násilí Příčiny domácího násilí Teorie příčin domácího násilí Dynamika a cyklus domácího násilí OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ Ţeny a domácí násilí Psychologické důsledky násilí Stádia rozvoje syndromu týrané ţeny Děti a domácí násilí Zdravotně postiţené osoby a domácí násilí Osoby vyššího věku senioři a domácí násilí Muţi a domácí násilí POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ Organizace poskytující domácí násilí FUNKCE A POSTUP POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY V PŘÍPADECH ZJIŠTĚNÍ DOMÁCÍHO NÁSILÍ Příslušnost orgánu policie 34

6 4.2 Postup policistů v případě zjištění domácího násilí Vykázání Postup policie České republiky při vykázání ve zvláštních případech Postup policistů po ukončení výjezdu k incidentu DOMÁCÍ NÁSILÍ V JINÝCH STÁTECH SVĚTA Slovenská republika Rakousko Německo Shrnutí 45 ZÁVĚR...47 SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY A PRAMENŦ 49 CITACE Z ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ A WEBOVÝCH STRÁNEK...50 ZÁKONNÉ NORMY, INTERNÍ PŘEDPISY 51 SEZNAM PŘÍLOH 52

7 ÚVOD Ústava a Listina základních práv a svobod zakotvují základní práva a svobody občanů České republiky a stanoví zásady, na kterých je právní řád České republiky postaven. Podle Listiny základních práv a svobod jsou občané naší republiky svobodní a rovní v důstojnosti i právech a tato práva a svobody jsou všem zaručena bez jakékoliv diskriminace. V Listině základních práv a svobod je rovněţ stanoveno, ţe kaţdý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Podle článku 32 Listiny základních práv a svobod je také rodičovství a rodina pod ochranou zákona. Zaručena je téţ zvláštní ochrana mladistvých a dětí. Z toho vyplývá povinnost státu chránit základní práva a svobody svých občanů a stát nemůţe a ani by neměl tolerovat ţádné takové případy, kdy je do nich zasahováno, a to ani, kdyţ k nim dochází v okruhu blízkých osob, nejčastěji v partnerských a rodinných vztazích. Stát má za povinnost řešit všechny případy porušování základních práv a poskytovat ochranu ohroţeným osobám, a to i v případě násilí páchaného v soukromí, za zavřenými dveřmi. Domácí násilí je právě jedním problémů, který by měl stát nekompromisně a bez průtahů řešit, neboť tato oblast se dotýká celé veřejnosti bez rozdílu vzdělání, společenského postavení, pohlaví, věku, národnosti, či schopností uplatnění se na trhu práce. Za oběti domácího násilí nejsou povaţovány pouze ţeny, kterých se sice tento jev týká stále nejvíce, ale můţe zasáhnout i muţe, seniory, zdravotně postiţené osoby a v neposlední řadě děti, na které má domácí násilí zvlášť negativní dopad z hlediska jejich dalšího celkového vývoje. Protoţe je domácí násilí specifickým fenoménem s určitými vlastnostmi a znaky, které nemusí být laikům na první pohled zřejmé, tak se povolaní odborníci v České republice zejména od přelomu tisíciletí snaţí medializovat skutečný problém. Prvním zásadním krokem k řešení problému byla novela trestního řádu v roce 2004, kdy byla stanovena skutková podstata trestného činu 215a Týrání osoby ţijící ve společně obývaném bytě nebo domě. Dalším významným počinem ke kontrole domácího násilí byl zákon č. 135/2006 Sb., který přinesl instinkt vykázání jednak do zákona o policii a jednak do občanského soudního řádu. Zákonodárce do kontroly domácího násilí zainteresoval i sociální pracovníky a - 7 -

8 psychology. Protoţe do té doby na tak specifický nástroj nebyla připravena ani sociální péče, byla tímto zákonem zřízena intervenční centra, která oběti domácího násilí poskytují bez prostřední individuální psychologickou a sociální pomoc. I přes vysokou nebezpečnost a medializaci je domácí násilí v České republice ze strany kompetentních institucí stále ještě nedostatečně kontrolováno a sledováno. I proto bylo zaloţeno několik nestátních organizací, které se na monitoring a pomoc obětem domácího násilí zaměřují. Bylo vydáno mnoho publikací a článků, jejichţ cílem je fenomén domácího násilí popsat a ujednotit obecné postupy, jak výskyt domácího násilí eliminovat a řešit zejména ze strany státních orgánů České republiky. Ţádné násilí, tedy ani domácí, není soukromou záleţitostí, jak se dost občanů mylně domnívá, a proto je plně odůvodněna legitimnost zásahu ze strany státu vůči narušiteli. Omezování násilí ve všech formách patří k základním úkolům resortu Ministerstva vnitra České republiky a nezastupitelnou roli v tomto sehrává Policie ČR, které ze zákona vyplývá povinnost chránit bezpečnost osob a majetku, odhalovat trestné činy, zjišťovat jejich pachatele, konat vyšetřování, odhalovat přestupky a plnit další úkoly stanovené tímto zákonem. Zákon č. 135/2006 Sb. včlenil do tehdy platného zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky instinkt vykázání a současně s povinností při uplatnění tohoto nástroje informovat místně příslušný soud a intervenční centrum, coţ samo o sobě přineslo interdisciplinární (mezioborovou) spolupráci při řešení tohoto sociálně patologického jevu. S novým zákonem č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky došlo k výraznému zjednodušení aplikace institutu vykázání, neboť z původního rozhodnutí ve správním řízení proti kterému bylo moţno podat příslušný opravný prostředek, se stal faktický pokyn, kdy o případné námitce proti němu rozhoduje krajské ředitelství policie

9 1. CHARAKTERISTIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŦ 1.1 Definice pojmŧ domácí násilí Pojem domácí násilí byl převzat z anglického termínu Domestic violence. V současnosti je domácí násilí pokládáno za zvláštní, samostatný a komplikovaný fenomén, který zahrnuje veškeré projevy fyzického, psychického, sociálního, ekonomického a dalšího násilí. Domácí násilí je specifické a od ostatních forem delikventního jednání se liší tím, ţe je násilí mezi nejbliţšími osobami vytváří vztah v závislosti oběti na útočníkovi a je zaměřeno na získání moci útočníka (násilná osoba) nad obětí (ohroţená osoba). Násilná osoba osoba, která svým jednáním ohroţuje druhou osobu na ţivotě, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti. S ohroţenou osobou ţije ve společném obydlí a je s ní v intimním, rodinném, či jiném obdobném vztahu a lze důvodně předpokládat, ţe se tato osoba bude dopouštět i nadále násilí vůči ohroţené osobě. Ohroţená osoba osoba, proti níţ směřuje domácí násilí, ze strany násilné osoby. Je ohroţena nebezpečným útokem proti ţivotu, zdraví nebo svobodě nebo zvlášť závaţným útokem proti lidské důstojnosti. Doposud není stanovena jednotná definice domácího násilí. Odborníci z různých vědních disciplín, se však shodují na jeho určujících a klíčových znacích, kterými jsou opakování, dlouhodobost, jasné rozdělení rolí osoby ohroţené a osoby násilné a neveřejnost. Vzhledem k rozmanitosti pojmu domácího násilí uvádím několik definic, které se v klíčových bodech shodují. Domácí násilí je: a) fyzické, psychické, nebo sexuální násilí mezi intimními partnery, tj. manţely, druhy apod., ke kterému dochází v soukromí, tedy mimo kontrolu veřejnosti. Intenzita násilných incidentů se zpravidla stupňuje a u oběti vede ke ztrátě schopnosti včas zastavit násilné incidenty a efektivně vyřešit narušený vztah. Širší pojem násilí v rodině zahrnuje také násilí páchané na dětech a násilí páchané na seniorech. Domácí násilí je - 9 -

10 jednostranné, agresor a oběť si nikdy nemění role. O domácí násilí se tak nejedná v případě sporu, jednorázového incidentu a vzájemné potyčky mezi partnery. 1 b) označení pro násilné jednání, kterým dochází k nebezpečnému útoku proti ţivotu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti, a to v bytě nebo domě společně obývaném násilnou osobou i osobou proti níţ takový útok směřuje. Domácím násilím se rozumí opakované násilné jednání nebo opakované vyhroţování násilným jednáním, v důsledku kterého dochází nebo hrozí, ţe dojde k nebezpečnému útoku proti ţivotu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti mezi osobami, které jsou či byly spolu v intimním, rodinném či jiném obdobném vztahu a ţijí ve společně obývaném bytě, nebo domě. 2 c) definováno jako opakované, dlouhodobé a zpravidla eskalující násilí fyzického, psychického, sexuálního, sociálního a ekonomického rázu, které vytváří asymetrický vztah a vede ke stabilnímu rozdělení rolí na násilnou a ohroţenou osobu. 3 Pro účely této práce jsem stanovila definici, která obsahuje všechny znaky domácího násilí. Domácí násilí je opakované, dlouhodobé stupňující se násilí, kterého se dopouštějí dospělí nebo mladiství na svých blízkých (obětí mohou být manţel, manţelka, druh, druţka, rozvedený manţel, rozvedená manţelka, dítě, rodič, prarodič) a má podobu fyzického, psychického, sexuálního, ekonomického či jiného násilí nebo jejich kombinací. Domácí násilí je vědomá činnost, která začíná opakujícími se útoky proti lidské důstojnosti. K těmto útokům se zpravidla postupně přidávají útoky proti zdraví a v konečném stádiu můţe přejít v útoky proti lidskému ţivotu. Od ostatních forem delikventního jednání se liší tím, ţe je násilím ve vztahu velmi blízkých osob, vytváří vztah závislosti oběti na pachateli a je zaměřeno na získání moci pachatele nad obětí. Charakteristickým rysem je skutečnost, ţe se pro svou určitou trvalost a různou intenzitu násilných aktů postupně stává součástí běţného ţivota aktérů. Jak jiţ bylo zmíněno, domácí násilí má mnoho různých forem a kaţdá forma je 1 Bílý kruh bezpečí [online]. Praha: BKB Dostupné na www:http://www.bkb.cz. 2 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím 3 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., s

11 definována podle svého charakteru. Například při definování fyzického násilí se obvykle vychází z obecných definic násilí, které je povětšinou chápáno jako zlé nakládání, tělesné útoky, pohrůţky obdobným násilím nebo jednáním, které působí újmu na fyzickém, sexuálním nebo psychickém zdraví. Jde o agresi jedné osoby proti druhé, jejímţ cílem je ublíţit poškodit, poranit nebo zabít. Oproti tomu autoři komentáře k trestnímu zákonu, chápou násilí jako pouţití fyzické síly k překonání nebo zamezení odporu ať skutečně kladeného nebo jen očekávaného. Násilí můţe směřovat přímo proti osobě, která je k něčemu nucena, nebo proti jiné osobě, kde násilí na ní páchané je prostředkem působení na vůli bezprostřední oběti. Násilí můţe směřovat i proti věci, kdy pachatel činí nátlak na vůli oběti např. rozbíjením bytového zařízení s cílem dosáhnout vydání cizí věci Formy domácího násilí Formy domácího násilí jsou odborníky z řad sociologů a psychologů jasně definovány. Různí autoři odborné literatury a příspěvků o domácím násilí se tak shodují na níţe uvedených formách: Fyzické násilí projevuje se fackováním, bitím pěstmi nebo předměty, škrcením, svazováním, kopáním, ohroţováním různými předměty a zbraní, zamezováním spánku, bráněním v jídle a v nejhorším případě i útokem proti ţivotu ohroţené osoby. Psychické násilí vyznačuje se poniţováním, uráţením, obviňováním, zastrašováním, vyhroţováním, terorizováním, vydíráním, hrubým chováním, ničením vlastnictví oběti, zákazy apod. Sexuální násilí do této formy lze zařadit znásilnění, nucení k sexuálním praktikám, které jsou proti vůli oběti, poniţování partnera během sexuálního aktu, sexuální napadání, zacházení s obětí, jako se sexuálním objektem. Finančně ekonomické násilí omezování přístupu k penězům, neposkytování 4 ŠÁMAL, P. PÚRY, F. RIZMAN, S. Trestní zákon komentář. 6 vyd. Praha: C. H. Beck, s

12 prostředků na zabezpečení domácnosti, případně i na výţivu a potřeby dětí, absolutní kontrola nad příjmy a výdaji oběti, zatajování ekonomické situace násilné osoby a rodiny. Sociální násilí (izolace) - do této formy lze zařadit zákazy kontaktu s přáteli a s rodinou, s cílem sociálně oběť izolovat, pronásledování, nečekané kontrolní návštěvy či telefonáty, sledování telefonátů, jednostranné uplatňování privilegií pachatele rozhodovat ve všech oblastech společného ţivota, vyuţívání dětí nebo jiných osob jako prostředků nátlaku na oběť, znemoţňování oběti v sociálním prostředí. Někteří vědci rozeznávají zvláštní formy domácího násilí: Emocionální násilí soustavná kontrola toho, co oběť dělá, s kým se stýká, kam chodí, zesměšňování, prohlašování oběti za blázna, manipulace s emocemi, pocity, citové vydírání, obviňování v kaţdé situaci, výhruţky odebráním dětí. Verbální násilí slovní napadání, poniţování, buzení oběti ze spaní a bránění v usínání, pouţívání spojení např.: beze mne bys nebyl nic. Spirituální násilí bránění oběti návštěvám náboţenských obřadů, bránění oběti vyjádřit své spirituální nebo náboţenské pocity, zesměšňování víry, tradice nebo kultury oběti. Homofobní násilí - výhrůţky o prozrazení homosexuality, emocionální násilí. Imigrační násilí odmítání pomoci s imigračním řízením, zesměšňování statusu imigranta, ničení potřebných dokumentů k imigračnímu řízení oběti, vyhroţování udáním policii, nebo úřadům. 5 5 Domácí násilí [online] Dostupné na www:

13 1.3 Znaky domácího násilí Psychologové, sociologové, kriminologové i právníci se shodují na základních znacích domácího násilí, kterými je určen tento specifický fenomén: Opakování a dlouhodobost Domácí násilí není ojedinělý ani jednorázový incident, byť se zde vyskytnou závaţné následky, ale má svou historii a dochází k němu opakovaně. Projevy domácího násilí přetrvávají i ve velmi dlouhých časových intervalech, třeba několika let. Mohou zůstat skryté v soukromí a skončit tragicky. Soukromí Místem činu, kde pachatel na oběť útočí, je neveřejný prostor, kam nedosahuje veřejná kontrola a násilné chování je zpravidla beze svědků. Nejčastěji se jedná o soukromí v bytě, domě či zraku jiném veřejnosti nepřístupném místě. Takové místo znemoţňuje nebo znesnadňuje prokazatelnost, a navíc odrazuje případné svědky či potencionální pomoc od zásahu, protoţe to se přece týká rodiny. Vzájemná blízkost oběti a pachatele. Pachatel a oběť jsou nebo byli vzájemně blízkými osobami. K domácímu násilí dochází zpravidla uvnitř partnerského vztahu, mezi muţem a ţenou nebo mezigeneračního vztahu mezi rodiči a dětmi či prarodiči ţijícími ve společně obývaném obydlí. Pachatel i oběť jsou citově, sociálně i ekonomicky spojené osoby. Mají společné bydliště a ztíţenou moţnost toto bydliště opustit. Dále mohou mít společné děti, nemovitost, účty, apod. Mohou a nemusí mít vypořádány majetkoprávní záleţitosti. Zejména v případě manţelství pro ně platí ustanovení rodinného práva. Při takové blízkosti v důsledku domácího násilí dochází z pravidla k paradoxním vazbám, jako je např. syndrom připoutání, který se vyznačuje loajalitou k násilníkovi, neschopností vyhledat pomoc zvenčí a neschopností opustit vztah. Nezpochybnitelné role osob ohroţené a násilné. Postavení pachatele a oběti je nerovné a jejich role se v průběhu opakovaných událostí nemění. Pachatel uplatňuje svoji moc a kontrolu nad ţivotem oběti zejména v oblasti sociální

14 a ekonomické. Domácí násilí není spor, hádka nebo rvačka, při kterých je postavení obou stran stejné. Vzrŧstající intenzita násilí. Domácí násilí začíná opakujícími se útoky proti lidské důstojnosti a postupně se přidávají útoky proti zdraví, které nakonec mohou přejít v útoky proti lidskému ţivotu. V počátku jednotlivé útoky nedosahují intenzity deliktu, jsou posuzovány izolovaně a mohou tak vést k bagatelizaci a přehlíţení i ze strany zasahujících odborníků. Jednotlivé incidenty při svém opakování však nabývají na intenzitě, v násilném vztahu se střídají fáze klidu, agrese a usmiřování. S rozvíjením domácího násilí se zmenšuje fáze klidu a prodluţuje se a stává se častější fáze agrese. Dalším znakem domácího násilí jak jej někteří odborníci uvádějí: Sloţitý, ambivalentní postoj oběti k pachateli. Oběť domácího násilí se chová jinak neţ oběť poškozená cizím pachatelem, kolísavě je ochotna k potrestání pachatele, především si přeje zastavit násilí, a doufá v pokračování vztahu bez něj. Po násilném incidentu hledá pomoc, posléze však můţe svůj postup měnit. Důvodem zde můţe být psychický nátlak, strach a také skutečnost, ţe oběť nadále bydlí společně s útočníkem. Dalšími důvody mohou být i zastrašování ze strany pachatele a jeho rodiny, víra v polepšení pachatele, obava z osamocení, finanční a materiální nejistota, jakoţ i obava ze ztráty bydlení. 6 6 Metodický pokyn ředitele ÚSKPV PPČR, kterým se upravuje postup Policie ČR při prověřování a vyšetřování případů domácího násilí. Praha: PP ČR,

15 1.4 Příčiny domácího násilí Příčiny domácího násilí jsou velmi rozmanité. Mohou mezi ně patřit rodinné poměry, politika, historicko-politické souvislosti, škola a učitelé, sdělovací prostředky a řada dalších faktorů. Násilí není povaţováno za nemoc, proto jej nelze jako nemoc léčit. Existují však nástroje, jak projevy násilí zmírnit. Ukazuje se, ţe agresivita v člověku přetrvává a dokonce roste. 7 Příčiny domácího násilí lze rozdělit do následujících mnoţin: Celospolečenské Domácí násilí je ve společnosti podporováno a udrţováno převládající hierarchií hodnot, která je zaloţena na nadvládě a dominancí muţů. Lokální Konkrétní faktory přispívající k domácímu násilí mohou být nezaměstnanost, nízký finanční příjem, nízká vzdělanost, která komplikuje dané osobě přístup k síti sociálních institucí, atd. Rodinné K největším rizikům, která zvyšují náchylnost propuknutí domácího násilí plynoucím ze samostatné představy rodinného souţití patří: - privátnost, která komplikuje uplatnění mechanismů sociální kontroly, - víra pachatele na vlastní právo k ovlivňování jednotlivých členů své rodiny, - předepsané role členů rodiny (chování členů je regulováno obecními předpisy, které bazírují na jiných principech, neţ jsou skutečné osobní kompetence a zájmy členů rodiny), - obsáhlé a hluboké poznání blízkých osob (jednotlivé osoby se dobře znají, dovedou vzájemně odhadnout své reakce a způsoby chování v jednotlivých situacích, vědí, co si k sobě mohou dovolit). 7 MUY, I. Násilí má mnoho tváří zahraniční zajímavost, ročník 2002, číslo 2, s

16 Osobnostní Osobnostní příčiny vycházejí z charakteristiky pachatele, charakteristiky oběti a jejich vzájemné interakce. Pachatelé se zřejmě naučili prostřednictvím mechanismů sociálního učení řešit stresující a omezující situace agresivním chováním. Je pravděpodobné, ţe sami prošli tíţivým dětstvím, okusili na sobě traumatizaci násilí. Přímý kontakt jedince s násilím v průběhu jeho dětství je vysoce rizikovým faktorem Teorie příčin domácího násilí včetně teorií feministických Od konce sedmdesátých let se zejména v angloamerické kriminologii hledají příčiny domácího násilí, které byly postupně shrnuty v teorie: 1. Individuálních faktorŧ, které spočívají ve vnitřní psychice obou partnerů, specifických rysech osobností, eventuálně psychopatologii osobnosti. Individuální teorie se soustřeďuje na poznání psychiky, individuality osobnosti a psychopatologii obou partnerů. Nebyly nalezeny ţádné faktory, které by objasnily týrání partnerek/rů. 2. Sociálně psychologických faktorŧ jako jsou záţitky v dětství, které vyúsťují v mezigenerační přenos intimního násilí. Některé výzkumy naznačují, ţe k opakovanému souţití s násilnou partnerkou inklinují spíše muţi. Ţeny, pokud se vymaní z násilného vztahu, se dalšího násilného vztahu vystříhají; sociálněpsychologické teorie zkoumají psychologické charakteristiky osobnosti spolu se sociálními proměnnými Sociálně kulturních faktorŧ, které příčinu domácího násilí vidí v sociálně strukturované nerovnoprávnosti, kulturních postojích a normách ovlivňujících rodinné vztahy 10 Sociálně kulturní teorie vysvětlují výskyt domácího násilí sociálně 8 Metodický pokyn ředitele ÚSKPV PPČR, kterým se upravuje postup Policie ČR při prověřování a vyšetřování případů domácího násilí. Praha: PP ČR, VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2.přepr. vyd. Praha: profem, o. p. s., s GELLSS R.J.: Psychical Violence in American Families: Risk Facto rand Adaptations to Violence, New

17 strukturovanou nerovnoprávností a kulturními postoji a normami v rodinných vztazích; 4. Feministické teorie poskytují rovněţ sociálně kulturní vysvětlení týrání ţen. Jedná se o snahu kontrolovat, s kým se ţena stýká, k čemu můţe mít přístup, co můţe dělat. Toto týrání není o manţelských konfliktech nebo o zvládnutí hněvu, ale o uplatnění moci Dynamika a cyklus domácího násilí Domácí násilí se nevyskytuje jako ojedinělý akt, ale jedná se o dlouhodobý způsob chování jedné osoby vůči druhé. Začíná často verbální agresí, která postupně přerůstá ve fyzické násilí. Násilník svojí oběť netýrá neustále, ale násilné incidenty jsou střídány s obdobím klidu. Mezi oběma osobami se tak vytváří zvláštní pouto vzájemné závislosti, které nedovoluje ani jedné straně nerovný vztah opustit. Teorie cyklu násilí reflektuje skutečnost, ţe mnoho obětí zůstává v násilném vztahu po dlouhou dobu (v některých případech aţ desítky let) a napomáhá tak vysvětlení tohoto fenoménu. Cyklus domácího násilí se skládá ze tří oddělených a odlišných fází: a) Fáze narŧstání tenze Zahrnuje mírné incidenty (verbální agresi - kritizování, nadávání, fackování apod.), u oběti se zvyšuje napětí a strach z moţného násilí a oběť se snaţí odvrátit budoucí eskalaci násilí. b) Fáze násilí Relativně krátká fáze, trvající od několika minut do několika hodin, v jejímţ průběhu tenze z předchozí fáze eskaluje otevřené násilí a můţe mít za následek zranění, popř. aţ smrt. Brunswick, s TUTTY L., GARD C., In: Týranie žien v Kanadě, slovenský překlad, interní nepublikovaný materiál, Aspekt,

18 c) Fáze líbánek, klidu Situace se uklidní, v průběhu této fáze se násilník omlouvá, slibuje, ţe násilí se uţ nebude opakovat, projevuje lítost nad svým chováním (Walker, 1979). V některých případech se ale násilník neomlouvá a vinu za své násilné chování připisuje oběti. Pokud ale oběť změní své chování, slibuje, ţe se násilné epizody uţ opakovat nebudou. Tato fáze můţe být v počátku trvání vztahu nejdelší, ale v průběhu času se obvykle stává výrazně kratší, aţ téměř vymizí velmi rychlím přechodem do fáze narůstání tenze. Předpokládá se, ţe neustálé střídání vlídného a milujícího chování s chováním násilným udrţuje oběť ve vztahu a odrazuje ji od odchodu. Na druhé straně střídání jednotlivých fází násilného partnera nemotivuje ke změně jeho chování. Kaţdou fázi cyklu lze charakterizovat specifickým chováním a proţíváním oběti i násilníka (viz příloha č. I) Teorie cyklu domácího násilí pomohla porozumět dynamice násilí v partnerských vztazích a přispěla k překonání starých teorií vysvětlujících domácí násilí jako komunikační problém mezi partnery. Při praktické činnosti si je však potřeba uvědomit následující zjištěné podklady: - časový interval mezi výskytem jednotlivých fází cyklu se můţe v průběhu trvání vztahu zkracovat a je individuální, - ne všechny oběti zaţívají všechny fáze cyklu, v některých případech se fáze líbánek neobjevuje vůbec, nebo jen zcela minimálně, - teorie cyklu domácího násilí se zaměřuje zejména na násilné incidenty, nemusí brát v potaz, ţe kontrolující chování můţe být přítomno po celou dobu. 12 Bratislava, s MARVÁROVÁ - VARGOVÁ, B. - POKORNÁ, D. - TOUFAROVÁ, M. Partnerské násilí.praha:linde s

19 2. OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ Obětí domácího násilí neboli ohroţenou osobou můţe být kdokoliv bez ohledu na vzdělání, společenské postavení, zdravotní stav, věk, národnost, či schopnost uplatnění na trhu práce. Chování oběti domácího násilí má svá určitá specifika. Oběť často trpí násilím poměrně dlouho, neţ se rozhodne zavolat o pomoc. V době volání o pomoc je pod silným psychickým tlakem a většinou postrádá jakoukoli sebedůvěru. Důvody pro rozhodnutí zveřejnit domácí násilí bývají zpravidla strach o vlastní ţivot nebo napadení dětí. Oběť je ve stádiu, kdy jiţ na svou situaci rezignovala a nehledá únikovou cestu, stydí se násilí na své osobě přiznat a obviňuje se ze své neschopnosti vytvořit domácí pohodu, coţ často slýchá od pachatele. Oběť domácího násilí ve své výpovědi má sklon minimalizovat rozsah a následky násilí, kterými trpěla i moţná také z důvodů negativní zkušenosti s předchozími intervencemi institucí, u kterých hledala pomoc. Jak jiţ bylo uvedeno, domácí násilí nedělá ţádné rozdíly mezi lidmi, můţe poznamenat kohokoliv a mezi jeho oběti řadíme tyto hlavní ohroţené skupiny: - ţeny - děti a osoby mladistvé - zdravotně postiţené osoby - osoby vyššího věku senioři - muţi. 2.1 Ţeny a domácí násilí Ţeny patří mezi nejohroţenější skupinu a drtivá většina osob dopouštějících se domácího násilí, jsou muţi, coţ vyplývá z mnoţství statistických výkazů. Postiţené jsou ţeny ze všech sociálních vrstev, coţ potvrzuje předpoklad, ţe neexistuje typická oběť domácího násilí a je velmi těţké se jevům domácího násilí bránit bez podpory od státních i nestátních institucí. I kdyţ je oběť pracovně i společensky zdatná, můţe být vůči domácímu násilí zcela

20 naivní a bezbranná. U týraných ţen lze určit, ţe čím déle domácí násilí trvá, tím těţší je z něho uniknout, tím méně ţeny oslovují organizace s prosbou o pomoc a tím hůře komunikují s lékaři psychology či sociálními pracovníky. V případě, ţe se týraná ţena rozhodne s domácím násilím skoncovat hned v počátku, je to pro ni sice velmi těţké, ale realizovatelné. Pokud ale několik let domácí teror snáší, je zapotřebí notné dávky odvahy, ale i hodně pomoci zvenčí. Účinky násilí proţívá kaţdá ţena rozdílně, neboť také záleţí na ţivotních podmínkách, které ovšem někdy zhoršují celou situaci. U ţen, jako obětí domácího násilí, se setkáváme s jevy, které u jiných kriminálních činů nenalézáme. Markantní je příklad přetrvávající vazby k útočníkovi, setrvání ve vztahu s ním, zatajování závaţností a příčin zranění apod. Tyto typické důsledky domácího násilí jsou pro pozorovatele zvenčí málo srozumitelné. Vnější okolí nedovede pochopit, proč týraná ţena svého partnera neopustí. Chování oběti je pak často vysvětlováno například tím, ţe se ţeně násilí líbí a proto nechce od muţe odejít. Výše uvedené příznaky v psychice ţeny, coby oběti domácího násilí, byly odborníky ujednoceny a pojmenovány jako syndrom týrané ţeny, který je definován jako soubor specifických charakteristik a důsledků zneuţívání, které vedou ke sníţení schopnosti ţeny efektivně reagovat na proţívané násilí. Tento syndrom se skládá z poměrně bohaté mozaiky různých projevů a v konkrétním případě mohou být některé symptomy zvýrazněny a jiné ustupují do pozadí Psychologické dŧsledky násilí: a) Příznaky spadající pod posttraumatickou stresovou poruchu U týraných ţen je zvýrazněna ztráta ţivotních perspektiv, kombinovaná s celkovou netečností aţ otupělostí. Dlouhodobě týrané ţeny není snadné oslovit, v kontaktu se jeví jako málo přístupné, vyznačují se sníţenou dynamickou reakcí a projevují malou účast na vnějším dění. Nejsou schopny se chovat přirozeně, mají tendenci utíkat před konflikty a nejsou připravené ventilovat své emoce vzteku a zlosti. Setkáváme se u nich s tzv. s extrémní laskavostí. Toto chování lze registrovat jiţ při prvních kontaktech

21 v poradnách či u lékaře. b) Naučená bezmocnost Mechanismus tohoto jevu byl experimentálně ověřován na modelových situacích se zvířaty. Pokusy prováděl L. Seligman se psi, kteří byli zavřeni v kleci a dostávali elektrické šoky. Jakmile se naučili, ţe ţádná jejich reakce neovlivňuje výskyt šoků, přestali hledat únikovou cestu a stali se oddanými. Na základě tohoto traumatu, ani při otevření klece neunikli a teprve, kdyţ byli násilím opakovaně vytaţeni z klece, aniţ by dostali elektrický šok, zmizela jejich oddanost a následně volili únik. Podobná teorie naučené bezmocnosti je i u lidí. Jádrem je tvrzení, jestliţe se jedinec naučí, ţe nemá ţádnou kontrolu nad nepříjemnými událostmi a ţe kaţdý pokus změnit tuto událost končí prohrou, propadne letargii a pasivitě, která můţe vést aţ k jeho smrti. c) Sebezničující reakce Sebezničující reakci nelze u týraných osob vnímat jako psychopatologii, či charakterovou slabost. Jde o typickou přirozenou strategii vyrovnávání se s opakovaným a nevypočitatelným násilím, které je na oběti pácháno. Sebezničující reakce se projevují především u dlouhotrvajícího týrání a zahrnují tyto jevy: popírání viny útočníka, minimalizace následkŧ, popírání viktimizace, odmítání moţnosti záchrany, Pro vznik sebezničujících reakcí je podstatná osobní zkušenost s fenoménem Jekyll a Hyde. Oběť je decimována střídáním laskavějších podob vztahu s hrubým fyzickým násilím a nepřátelstvím. Syndrom týrané ţeny je vlastně odpovědí na periodický, ale nevypočitatelný výskyt odlišného chování u pachatele. Týrající partner střídá slušné zacházení s velmi špatným chováním. Čím vyhrocenější jsou tyto krajnosti, tím

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Právní aspekty domácího násilí

Právní aspekty domácího násilí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Právní aspekty domácího násilí Bakalářská práce Autor: Eliška Toušová Boldová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 1 D O M Á C Í N Á S I L Í P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Termíny a témata 3.2. - domácí násilí 10.2. syndrom CAN 17.2 obchod s lidmi 24.2. bezdomovectví 9.3. - prostituce

Více

Statistické údaje o volání na DONA linku 1. pololetí 20

Statistické údaje o volání na DONA linku 1. pololetí 20 Statistické údaje o volání na DONA linku 1. pololetí 20 Volání na linku Volání z linky ven Volání DONA linky první / opakované z toho volání k DN - první / opakované Četnost a charakter volání 1. pololetí

Více

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus 1 3.3.1. Domácí násilí Pojem - Domestic violence Definice: Mužské násilí proti ženám v heterosexuálních vztazích - (nutno rozšířit o násilí žen proti mužům a o násilí v homosexuálních vztazích) Obecnější

Více

Teorie a metody přednáška č. 4

Teorie a metody přednáška č. 4 Teorie a metody přednáška č. 4 Mgr. Jitka Čechová Osnova Teoretické přístupy k řešení problému DN pohled kriminologický X feministický multifaktorové X jednofaktorové teorie Teorie a metody sociální práce

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Charakteristické rysy domácího násilí Identifikace podle 4 znaků 1. Opakování - (dlouhodobé, na pokračování) 2. Eskalace - (stupňuje se, je stále častější)

Více

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Domácí násilí a senioři Jedná se o zvlášť ohroženou skupinu s ohledem na přirozené změny, ke kterým dochází ve stáří Domácí násilí může být pácháno:

Více

CAN-Child Abuse and Neglect

CAN-Child Abuse and Neglect CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jeţ je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jeţ poškozuje

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

VY_32_INOVACE_03_02_02

VY_32_INOVACE_03_02_02 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_02 Výchova ke zdraví Domácí násilí Číslo projektu Klíčová aktivita Zařazení učiva v rámci ŠVP Ověřeno Název DUMu Anotace Autor CZ.1.07/1.4.00/21.3185

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BŘECLAV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem Velemínský Miloš Realizace studie v rámci Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionálním

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Opakování Jaký je rozdíl mezi latentní a registrovanou kriminalitou? Která je vyšší? Jaké máme prameny informací o latentní kriminalitě? Jaké

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Příloha Popis realizace poskytování sociální služby Intervenční centrum Nymburk Poslání sociální služby Posláním Intervenčního centra Nymburk je poskytovat přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu

Více

Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s.

Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Červenec 2006 Prosíme, aby ve všech citacích byl uváděn tento zdroj:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Zvlášť zranitelné oběti. Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014

Zvlášť zranitelné oběti. Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014 Zvlášť zranitelné oběti Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014 Oběť? Míra zranitelnosti? 22 let LP banka, ozbrojení pachatelé, útěk na WC, reakce po činu 22 let Vražda druha, za bílého dne

Více

Osoba ohrožená DN přednáška č. 2. Mgr. Jitka Čechová 5. října 2011

Osoba ohrožená DN přednáška č. 2. Mgr. Jitka Čechová 5. října 2011 Osoba ohrožená DN přednáška č. 2 Mgr. Jitka Čechová 5. října 2011 Obsah přednášky Stockholmský syndrom Syndrom týrané ženy Syndrom týraného partnera Posttraumatická stresová porucha Naučená bezmocnost

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

10. rok zákona: Nehledat DN tam, kde není, nepřehlédnout DN tam, kde je, nepodcenit těžké případy, nepřecenit lehké případy.

10. rok zákona: Nehledat DN tam, kde není, nepřehlédnout DN tam, kde je, nepodcenit těžké případy, nepřecenit lehké případy. 10. rok zákona: Nehledat DN tam, kde není, nepřehlédnout DN tam, kde je, nepodcenit těžké případy, nepřecenit lehké případy. Seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ústavněprávní výbor 06. 06. 2016

Více

Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1

Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1 Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1 Mgr. Jitka Čechová Persefona, o.s. Odborné sociální poradenství obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007)

Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007) Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007) Volání na linku Volání z linky ven Četnost a charakter volání I. pololetí 2008 1. čtvrtletí

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ TY MI NEUTEČEŠ! NESKUTEČNĚ TĚ MILUJU A CHCI S TEBOU ŽÍT. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Kyberšikana v ČR v perspektivě aktuálních výzkumů

Kyberšikana v ČR v perspektivě aktuálních výzkumů Masarykova Univerzita, Fakulta Sociálních Studií Kyberšikana v ČR v perspektivě aktuálních výzkumů Mgr. Alena Černá Úvod Kyberšikana je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických médií,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji. Dobrá praxe při řešení DN u seniorů

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji. Dobrá praxe při řešení DN u seniorů Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji Dobrá praxe při řešení DN u seniorů Intervenční centrum 475 511 811 Statistika nuda je ale Celkem klientů Z toho uživatelů (senioři, invalidní důchod,

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Krizový plán - prevence šikany na naší škole

Krizový plán - prevence šikany na naší škole Příloha č.2 Krizový plán - prevence šikany na naší škole Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI

KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI Edukace a trénink konzultantů odborné sociální poradenství pro lidi postižené syndromem demence a jejich rodinné příslušníky KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI Mgr. Klára Gramppová Janečková zástupce vedoucí Linky

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

ZÁKON. ze dne 2016 o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů

ZÁKON. ze dne 2016 o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů N á v r h ZÁKON ze dne 2016 o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Bagatelní kriminalita neexistuje MP HK

Bagatelní kriminalita neexistuje MP HK Bagatelní kriminalita neexistuje MP HK Lze to zvládnout? Přehlížená menší kriminalita vede rychle k následujícím rizikům: - ztráta důvěry veřejnosti a snaha brát spravedlnost do vlastních rukou - nárůst

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Přehled aktivit služby Pomocná ruka za rok 2014 a výhled na rok Prezentace služby v kontextu spolupráce s PČR

Přehled aktivit služby Pomocná ruka za rok 2014 a výhled na rok Prezentace služby v kontextu spolupráce s PČR Přehled aktivit služby Pomocná ruka za rok 2014 a výhled na rok 2015 Prezentace služby v kontextu spolupráce s PČR Přehled aktivit služby v kontextu spolupráce s PČR - Přímá práce s klientem - zprostředkování

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více