R O Z H O D N U T Í. vydává v souladu s 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z H O D N U T Í. vydává v souladu s 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení:"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, Plzeň Naše č. j.: ŽP/8775/15 Spis. zn.: ZN/1795/ŽP/15 Počet listů: 9 Počet příloh: 5 Počet listů příloh: 6 Vyřizuje: Ing. Ivana Vojtajová Datum: R O Z H O D N U T Í Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen správní orgán ) jako příslušný správní úřad podle 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), Identifikační údaje vydává v souladu s 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení: Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona: název záměru: Centrum zpracování BRO Plzeň-Líně zařazení podle přílohy č. 1 zákona: bod 10.1 (Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I)), kategorie II a jako podlimitní k bodu 3.1 (Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW), kategorie II Kapacita (rozsah) záměru: Předmětem záměru je novostavba bioplynové stanice, která bude zpracovávat biologicky rozložitelné odpady (dále jen BRO ). Zpracování je prováděno procesem fermentace (v jedné nebo více fázích). Při těchto procesech vzniká bioplyn s vysokým obsahem metanu, který se používá jako výchozí produkt pro výrobu tepla a elektrické energie. Elektřina bude smluvně prodávána do sítě (po odečtení vlastní spotřeby) a teplo bude využito pro potřeby technologie. množství zpracované suroviny t/rok množství vyrobeného bioplynu m 3 /rok množství vyrobené elektřiny kwh/rok množství vyrobeného tepla kwh/rok provozní hodiny kogenerační jednotky h/rok provozní hodiny reaktorů h/rok provozní hodiny příjmu odpadů (pouze denní doba: hod.) h/rok

2 2/18 Dále se v budoucnu počítá s využitím tepla pro další objekty v okolí záměru a také s výrobou biomethanu. Zařízení na čištění bioplynu na biomethan bude řešeno společně se zařízením na jeho vtláčení, jednou kontejnerovou jednotkou, která bude splňovat veškeré technické i ekologické parametry. Tato varianta bude velmi šetrná k životnímu prostředí a z hlediska hlučnosti nebude představovat zdroj hluku, bude však realizována pouze v případě realizace budoucích smluv s RWE. Umístění záměru: kraj: Plzeňský obec: Líně k. ú.: Líně Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: Charakterem záměru jsou služby v oblasti podnikání odpadů. Bude se jednat o kategorii ostatních odpadů mimo nebezpečných a o odpady biologicky rozložitelné. Technologicky se bude jednat o řízenou anaerobní digesci za pomoci mikroorganismů, proces se sledováním aktivity mikroorganismů v reaktorech, eliminace pachů z procesu. Vše je technologicky navrženo jako uzavřený systém. Jedná se o řešení se snahou maximálního využití energetického potenciálu suroviny. V rámci výběru bylo zvoleno jedno technologické řešení z Rakouska s referenční stavbou ve Zwentendorfu. Tento projekt zajišťuje unikátní řešení příjmu BRO za přísných hygienických pravidel. Vstup BRO je řešen v poloautomatizované příjmové hale. Z tohoto prostoru také vyjíždí již očištěná technika. Proces vykládky a čištění techniky probíhá za uzavřenými vraty příjmové haly. Celá technologie počítá s kvalitním odsáváním pachů do výkonné filtrace vzduchu. Technologie má řízenou segmentaci jednotlivých druhů odpadů do přesné receptury složení kvasného procesu ve fermentorech. Bude se jednat o řízené anaerobní fermentace na základě ověřených receptur s cílem produkce bioplynu. Plně automatický proces s kompletním řízením procesů předúpravy a vlastní anaerobní fermentace. Velké množství zpětných vazeb z čidel dodává do řídicího systému aktuální informace o stavu procesu a jeho řízení. Bioplynová stanice je konstrukčně postavena na systému ležatých fermentačních nádrží, které jsou stavebnicovou baterií dle požadovaného výkonu. Na fermentory navazují nádrže dofermentorů, kde je jímán zbytkový bioplyn. Na toto zařízení navazuje hospodářství skladů s digestátem. Stručný popis technického a technologického řešení záměru: Bioplynová stanice s řízenou anaerobní digescí se sledováním aktivity mikroorganizmů v trubkových reaktorech bude zpracovávat BRO pastovitý, kapalný i tuhý, potraviny s prošlou záruční lhůtou, použité potraviny z jídelen a další BRO. Suroviny zabalené v obalech budou před zpracováním rozemlety na substrát o maximální frakci 5 mm (směrnice EU o hygienizaci požaduje zrnitost maximálně 12 mm). Obaly budou dále odseparovány. Tekutý odpad bude stáčen, pastovitý přečerpáván a podle charakteru rozdělován do zásobníků. Veškerý odpad musí před vstupem do zásobníků projít homogenizátorem, který materiál sjednotí (pokud takový již není). Obsah zásobníků monitoruje počítač, který do něj podle stavu v reaktoru dávkuje homogenizovanou směs z jednotlivých zásobníků podle optimalizačního programu (know how firmy). Program je koncipován tak, že přijímá signály z jednotlivých reaktorů o aktivitě mikroorganismů v jednotlivých úsecích trubkových reaktorů. Pokud dostane počítač signál o snížené aktivitě, přečerpá směsi tak, že z reaktoru, kde bude zjištěna nižší aktivita, bude směs převedena do reaktoru o vyšší aktivitě a opačně. Tento originální postup zajišťuje odolnost technologie vůči

3 3/18 výkyvům v produkci bioplynu. Cílem technologie je, aby byla aktivita ve všech reaktorech stejná. Při těchto procesech vzniká bioplyn s vysokým obsahem metanu, který se používá jako výchozí produkt pro výrobu tepla a elektrické energie (jsou navrženy 3 kogenerační jednotky). Elektřina bude smluvně prodávána do sítě (po odečtení vlastní spotřeby) a teplo bude využito pro potřeby technologie. Dále se v budoucnu počítá s využitím tepla pro další objekty v okolí záměru a také s výrobou biomethanu. Zpracovávanou surovinu budou přivážet nákladní automobily po nájezdové rampě vyvýšené nad terénem nebo do úrovně spodních dveří, podle uspořádání technologie. Manipulací s vyloženou surovinou je vždy odseparování obalů, homogenizace a přečerpání homogenizátu do příslušného zásobníku. Šíření zápachu bude minimalizováno tak, že příjezdové dveře do příjmové haly se budou automaticky otevírat a zavírat. Veškerá vnitřní vzdušina bude čištěna v biofiltru a po průchodu biofiltrem bude vypouštěna výduchem do vnějšího ovzduší (bude již zbavena pachů). Účinnost biofiltru je vyšší než 95 %, což odpovídá z hlediska odstranění pachů BAT technologii. Výstupem z trubkových reaktorů bude suspenze s obsahem tuhého podílu, která bude z reaktoru přepouštěna do zásobníků (dofermentorů), kde bude dokončena biologická stabilizace a materiál bude řádně proreagovaný. Odtud bude přepuštěn do hygienizačního zásobníku (zde bude stabilizovaný produkt nakonec tepelně zpracován hygienizován). Tímto způsobem bude hygienizován veškerý stabilizovaný produkt. Technologicky (nastavením softwaru) nebude možné, aby některá část zůstala nehygienizovaná. Po hygienizaci bude produkt (digestát) skladován v koncových kruhových zásobnících. Skladovaný materiál bude biologicky stabilní a nebude zde již docházet k tvorbě bioplynu. Zbytkový substrát po fermentaci bude podroben zvláštní úpravě na organické hnojivo. Jedná se o firmou vyvinutý proces postupné extrakce. Tento postup generuje z digestátu vysoce kvalitní organické hnojivo, které je rozváženo do distribuční prodejní sítě na základě odběratelských smluv. Není uvažováno s vyvážením na pole. Oznamovatel: Plzeňská Bio Odpadová a.s. Na Vypichu Líně Zpracovatel oznámení: NATURCHEM, s.r.o. Ing. František Hezina Rudolfovská České Budějovice Záměr Centrum zpracování BRO Plzeň-Líně naplňuje dikci bodu 10.1 (Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I)), kategorie II, přílohy č. 1 zákona a jako podlimitní naplňuje dikci bodu 3.1 (Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW), kategorie II přílohy č. 1 zákona. V souladu s 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí.

4 4/18 Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, veřejnosti a dotčené veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu. rozhodl správní orgán tak, že záměr Centrum zpracování BRO Plzeň-Líně nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona. Do rozhodnutí lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru PLK1742. Odůvodnění Správní orgán obdržel dne pod č.j. ŽP/7424/15 oznámení záměru Centrum zpracování BRO Plzeň-Líně k provedení zjišťovacího řízení dle 7 zákona. Dopisem dne pod č.j. ŽP/7436/15 bylo oznámení záměru, zpracované v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu, rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. Dne správní orgán zveřejnil informaci o oznámení záměru v souladu s 16 zákona na úřední desce Plzeňského kraje a v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) pod kódem PLK1742. K oznámení se v zákonem stanovené lhůtě dle 6 odst. 7 zákona (tj. do 20dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Plzeňského kraje) vyjádřily tyto subjekty: 1) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, ze dne pod č.j. SVS/2015/ P; doručeno správnímu orgánu dne pod č.j. ŽP/7896/15 prostřednictvím datové schránky, s tímto závěrem: Upozorňuje, že v oznámení záměru je zmíněno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne , kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě. Toto nařízení již není platné a bylo nahrazeno těmito předpisy Nařízení (ES) č. 1069/2009, Nařízení Komise (EU) č. 142/2011. Komentář příslušného úřadu: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. Domnívá se, že záměr by bylo vhodné posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb. V oznámení je podrobně posuzována řada vlivů na životní prostředí. Podle zkušeností KVSP by mohla být problematická pachová zátěž prostředí a to nejen při příjmu a zpracování, ale rovněž při přepravě surovin či získaných

5 5/18 produktů, tato problematika je však v dokumentaci řešena a není bezprostředně předmětem dozoru KVSP. Komentář příslušného úřadu: ČIŽP ve svém vyjádření naopak uvádí, že pozitivním přínosem realizovaného záměru bude omezení emisí metanu (skleníkového plynu) a zápachu, vznikajícího např. samovolným tlením na skládce. KHS ve svém vyjádření k posouzení vlivu na veřejné zdraví, které je součástí oznámení, uvádí, že záměr je možno z hlediska ochrany veřejného zdraví akceptovat. Dále KHS uvádí, že budou uplatněna technická a provozní opatření k eliminaci pachových emisí, uvedená v rozptylové studii, která je rovněž součástí oznámení záměru. Závěrem KHS konstatuje, že realizace záměru nezpůsobí pravděpodobně zhoršení životních podmínek obyvatel v posuzovaném území. Problematiku pachů řeší zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, příslušným úřadem je Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oddělení technické ochrany. Z předložené dokumentace je patrné, že stavebnětechnické požadavky pro schválení provozu by mohly být vytvořeny za předpokladu, že budou doplněny a plně akceptovány veškeré příslušné požadavky N 1069/2009 a N 142/2011. V této souvislosti zdůrazňujeme požadavek uvedený v příloze N 142/2011: Je-li zařízení na výrobu bioplynu umístěno v místě nebo bezprostřední blízkosti místa, kde jsou držena hospodářská zvířata, a nevyužívá výlučně hnůj, mléko nebo mlezivo, které pocházejí od těchto zvířat, musí být umístěno v dostatečné vzdálenosti od prostoru, v němž jsou tato zvířata držena. Tato vzdálenost se určí tak, aby bylo zaručeno, že neexistuje nepřijatelné riziko, že se ze zařízení na výrobu bioplynu rozšíří onemocnění přenosná na člověka nebo na zvířata. V každém případě musí být zajištěno naprosté fyzické oddělení zařízení na výrobu bioplynu od zvířat, jejich krmiva a podestýlky, v případě potřeby prostřednictvím plotu. Komentář příslušného úřadu: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 2) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ze dne pod č.j. KHSPL/16924/21/2015; doručeno správnímu orgánu dne pod č.j. ŽP/7895/15, s tímto závěrem: Ze závěrů hlukové studie (zpracovatel Ing. František Hezina, květen 2015), která posuzuje hlukovou situaci ve fázi výstavby a během provozu (technologie, doprava), vyplývá, že hygienické limity hluku ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, budou dodrženy, za předpokladu splnění technických a organizačních protihlukových opatření (např. osazení protihlukových krytů u kogeneračních jednotek, doprava pouze v denní době, manipulace s materiálem pouze v uzavřeném prostoru atd.). Vliv na ovzduší je posuzován v rozptylové studii (zpracovatel Ing. František Hezina, květen 2015). Hlavními znečišťujícími látkami jsou tuhé znečišťující látky, oxidy dusíku, oxid uhelnatý. V závěru rozptylové studie se konstatuje, že provozem bioplynové stanice nedojde ke zhoršení imisní situace v uvedeném území. Budou uplatněna technická a provozní opatření

6 6/18 k eliminaci pachových emisí. Veškerý vzduch z výrobní haly a technologie bude odsáván do biofiltru. Oznámení obsahuje posouzení vlivu na veřejné zdraví. Provoz bioplynové stanice nepředstavuje zdravotní riziko pro obyvatelstvo. Závěrem lze konstatovat, že výše uvedený záměr je možno z hlediska ochrany veřejného zdraví akceptovat. Realizace záměru nezpůsobí pravděpodobně zhoršení životních podmínek obyvatel v posuzovaném území. Komentář příslušného úřadu: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 3) Obec Líně, ze dne pod zn. 507/2015; doručeno správnímu orgánu dne pod č.j. ŽP/7906/15 prostřednictvím datové schránky, s tímto závěrem: Obec souhlasí s realizací záměru za těchto podmínek: Projet bude realizován na pozemcích uvnitř stávajícího areálu společnosti Zemědělská výroba Milknatur a.s., jak bylo obci sděleno společností Plzeňská Bio Odpadová a.s. dne , projekt bude založen na využití technologie rakouského dodavatele, obdobné technologii předvedené obecním zastupitelům v areálu EBK Reiter GmbH v obci Zwentendorf an der Donau, Rakousko, doprava odpadu do bioplynové stanice bude zajišťována výhradně prostřednictvím plně zakrytých kontejnerů s předpokládanou frekvencí cca 10 nákladních vozidel denně a k příjezdu do areálu plánované provozovny bude přednostně využívána zpevněná komunikace spojující areál provozovny s MÚK Nýřany na dálnici D5. Obec doporučuje zaměřit se při posuzování záměru na možnost rizika vzniku zvýšeného zápachu a na vlivy způsobené potenciálním nárůstem nákladní dopravy. Komentář příslušného úřadu: K vyjádření obce Líně uvádíme, že posouzení vzniku možného zvýšeného zápachu a vlivů způsobených potenciálním nárůstem dopravy bylo vyhodnoceno v rozptylové studii (zpracovatel Ing. František Hezina, květen 2015), v hlukové studie (zpracovatel Ing. František Hezina, květen 2015) a ve studii posouzení vlivu na veřejné zdraví. 4) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, ze dne pod č.j. ČIŽP/43/ŘI/ /15/ZHN; doručeno správnímu orgánu dne pod č.j. ŽP/8044/15, s tímto závěrem: Oddělení ochrany vod: Upozorňuje, že aplikace organického hnojiva digestátu se musí provádět tak, aby nedošlo k znečištění povrchových či podzemních vod, neboť digestát bude dle předloženého rozboru z obdobné BPS v Rakousku obsahovat z hlediska ochrany vod, jak zvlášť nebezpečné, tak i nebezpečné látky. Hnojivo musí být před jeho uvedením do oběhu registrováno příslušným českým úřadem, tj. ÚKZÚZ a musí být dodržovány předpisy České republiky,

7 7/18 jako např. vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavku na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou stanoveny rizikové prvky a jejich limitní hodnoty v hnojivech. Požaduje doplnit pro účely řízení dle stavebního zákona požadavky na provedení zkoušky těsnosti a na vybudování kontrolního systému pro všechny relevantní sklady závadných látek, nejen pro skladovací jímky. Dále bude nutné vyřešit skladování zahuštěného produktu (hnojiva) a doplnit požadavek na dodržování limitů obsahu těžkých kovů dle platných předpisů. Nepožaduje další posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. Komentář příslušného úřadu: K vyjádření oddělení ochrany vod uvádíme, že požadované podmínky budou řešeny v rámci navazujících řízení (např. dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů). Oddělení ochrany ovzduší: V období realizace záměru lze očekávat za suchého a větrného počasí zvýšenou prašnost při zemních a stavebních pracích. Během stavby lze prašnost eliminovat skrápěním. Dalším zdrojem znečišťování ovzduší v období výstavby budou emise ze stavebních strojů a nákladních automobilů. Tyto vlivy se dají navrženými opatřeními minimalizovat tak, aby byly krátkodobé a málo významné. Realizací vzniknou dva nové vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší: Zařízení na výrobu bioplynu (kód 3.7., přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění), Kogenerační jednotky (3 ks o celkovém tepelném příkonu kw), (kód 1.2., přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění). Po dokončení stavby budou přispívat ke znečištění ovzduší dopravní prostředky zajišťující dopravu vstupních surovin a odvoz fermentačního zbytku. Pozitivním přínosem realizovaného záměru omezení emisí metanu (skleníkový plyn) a zápachu, vznikajícího např. samovolným tlením na skládce. K oznámení záměru nemá připomínek a nepožaduje další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Komentář příslušného úřadu: K vyjádření oddělení ochrany ovzduší uvádíme, že umístění a povolení provozu nových vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší bude předmětem navazujících řízení (dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů). V rámci těchto řízení budou stanoveny podmínky provozu zařízení.

8 8/18 Oddělení odpadového hospodářství: K oznámení záměru nemá připomínek a nepožaduje další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Oddělení ochrany přírody: Upozorňuje, že pro kácení dřevin rostoucích mimo les o obvodu kmene větším než 80 cm ve výčetní výšce 130 cm nad zemí a pro zapojené porosty dřevin přesahující plochu 40 m 2 je nezbytné povolení místně příslušného orgánu ochrany přírody vydané dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. nepožaduje. Komentář příslušného úřadu: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. Oddělení ochrany lesa: Uvádí, že realizací záměru budou dotčeny zájmy dle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 189/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, neboť některé z pozemků, na kterých k realizaci záměru dojde, se nacházejí ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa. Proto požaduje, aby oznamovatel doplnil oznámení záměru o stanovisko příslušného orgánu státní správy lesů. V případě vydání kladného stanoviska nepožaduje další posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. Komentář příslušného úřadu: K vyjádření oddělení ochrany lesa uvádíme, že k umístění stavby bude v rámci dalších řízení u příslušného stavebního úřadu vydáno závazné stanovisko k umístění stavby do 50m od lesa. Příslušným správním úřadem pro vydání výše uvedeného závazného stanoviska je MěÚ Nýřany, odbor životního prostředí. K oznámení se po zákonem stanovené lhůtě dle 6 odst. 7 zákona (tj. do 20dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Plzeňského kraje) vyjádřily tyto subjekty: 5) Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, ze dne pod č.j. OŽP-JAN/21856/2015; doručeno správnímu orgánu dne pod č.j. ŽP/8282/15. s tímto závěrem: Ve vztahu k ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů: Z hlediska vodoprávního nemá k předloženému záměru námitek. Ve vztahu k ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny konstatuje, že umístění a realizace stavby významně neovlivní stávající přírodní složky řešeného území ani krajinný ráz řešeného území. K doložené dokumentaci pro zjišťovací řízení nemá námitek.

9 9/18 Ve vztahu k ustanovení zákona č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu: Navržená stavba nepředpokládá zábory zemědělské půdy a nenese významný vliv na zemědělský půdní fond řešeného území. K uvedeným kapitolám vztahujícím se k ochraně zemědělské půdy nemáme námitek. Ve vztahu k ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů: Z hlediska zájmů státní správy lesů se jedná o stavbu situovanou do 50m od lesa. K umístění stavby bude v rámci dalších řízení u příslušného stavebního úřadu vydáno závazné stanovisko k umístění stavby do 50m od lesa. Ve vztahu k ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů: Ve vztahu k odpadovému hospodářství nemá k doložené dokumentaci námitek. Zásadním požadavkem je dodržení veškerých zákonných ustanovení týkajících se nakládání s BRO, podmínek ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu při technologii provozu zařízení a to, jak při vstupech do výroby, tak při výstupech. Ve vztahu k ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: Nemá námitek za předpokladu trvalého dodržování právních předpisů na ochranu ovzduší včetně eliminace přenosů pachových látek s ohledem na obytnou zástavbu. V souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 2 zákona a výše uvedenými vyjádřeními odůvodňuje správní orgán vydání výše uvedeného závěru zjišťovacího řízení takto: 1) Velikost záměru: I. CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU Předmětem záměru je novostavba bioplynové stanice, která bude zpracovávat biologicky rozložitelné odpady (dále jen BRO ). Součástí stavby je: Hlavní budova (42 x 42 m x 12 až 16, tj. maximálně m 3 prostoru) bude z ocelové konstrukce obložená izolačními panely. Uvnitř jsou tři betonové zásobníky na pevné suroviny, jeden betonový box má kapacitu 166 m 3, tj. 23 naložených automobilů po 7tunách, všechny tři sekce mají kapacitu 498 m 3. Trychtýřovitý zásobník o objemu 110 m 3 odpovídající patnácti 7tunovým automobilům. Na dně trychtýře je umístěn drtič pro hrubé nadrcení, po předdrcení je materiál dopravován hydraulickým čerpadlem. Centrální čerpací stanice pro kapalné materiály, jejíž řízení je plně automatické z velína. Manuální přepínání není možné, musí jít přes řídící centrálu. Místní čerpací stanice pro tekuté substráty bude obsluhována manuálně, nebo z velína. Nákladní mostní váha s váživostí 42 tun o délce 18m.

10 10/18 Válcovité fermentory - 5 ks o objemu (5 x 240 m 3 ); celkový objem: m 3. Dofermentory 2 ks (2 x m 3 ); celkový objem: m 3. Předsunuté nádrže (předjímky) á 82 m 3. Jedná se o zásobník pro sestavení receptury substrátu. Nádrže jsou míchané a mají výpustní otvor. Jsou napojeny na čištění odpadního vzduchu a umístěny v betonové vaně na zamezení kontaminace. Směšovací míchané nádrže jsou plněny z předsunutých nádrží. Mají objem 22 m 3. V těchto nádržích se vytváří směs pro fermentory podle receptury. Míchání a dávkování je prováděno hmotnostně, nádrže mají vlastní vážící zařízení pro přesné dávkování. Jsou napojeny na čištění odpadního vzduchu a umístěny v betonové vaně na zamezení kontaminace. Fléra: jedná se o zařízení sloužící ke spalování přebytečného plynu. Čištění odpadního vzduchu je umístěno ve velíně. Jedná se o kombinaci praček s koncovým biofiltrem. Celá stanice bude řízena z velína, který se bude nacházet v kontejnerech, které budou umístěny na ocelové konstrukci. V této soustavě kontejnerů se budou nacházet následující prostory: kancelář a přístrojové zařízení velína, elektrické a elektronické řízení stanice, šatny pro personál, sociální zařízení pro personál, topení a řízení topení stanice a systém čištění odpadního vzduchu. Kogenerační jednotky (3 ks): typ T160, D580 a D770 Sklad koncového substrátu: dle projektové dokumentace se bude jednat o celkem dva kusy s kapacitou m 3 (kus), celkem tedy m 3. Při procesu postupné extrakce bude denně vznikat 16 m 3 odpadní vody s CHSK 500 až 1000 mg.l -1 a 5-10 mg.l -1 dusíku. Ročně zůstává jako hnojivo zbytkový koncentrát v množství 1300 tun. Zpracování je prováděno procesem fermentace (v jedné nebo více fázích). Při těchto procesech vzniká bioplyn s vysokým obsahem metanu, který se používá jako výchozí produkt pro výrobu tepla a elektrické energie (kogenerační jednotka). Elektřina bude smluvně prodávána do sítě (po odečtení vlastní spotřeby) a teplo bude využito pro potřeby technologie. množství zpracované suroviny t/rok množství vyrobeného bioplynu m 3 /rok množství vyrobené elektřiny kwh/rok množství vyrobeného tepla kwh/rok provozní hodiny kogenerační jednotky h/rok provozní hodiny reaktorů h/rok provozní hodiny příjmu odpadů (denní doba: hod.) h/rok 2) Kumulace vlivů záměru s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, připravovaných, uvažovaných): Jiný záměr s podobným charakterem není ve vybrané lokalitě plánován. Služba bude v dané lokalitě nabízena z důvodu absence podobného využití odpadů. Z jiných, podobných záměrů, nejsou známé takové záměry, které by vyvolávaly synergické či kumulativní účinky. 3) Využívání přírodních zdrojů: Novostavby jsou umístěny ve stávajícím areálu a nedojde tak k záboru zemědělské půdy. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje není

11 11/18 předpokládán. Přírodní zdroje nebo ložiska nerostných surovin se pod plochou určenou k výstavbě záměru nenachází. Pitnou vodou bude zařízení zásobováno ze stávajícího veřejného vodovodu. Zdrojem technologických vod bude kapalná surovina a pastovitá surovina. Uvažované území je odvodňováno potoky Lučním a Vejprnickým. V případě dešťových vod je předpokládáno, že tyto vody budou nejprve svedeny do jímky (nádrže či rybníčku), ze kterého mohou být použity pro účely technologie (mytí), ředění substrátu a podobně. Zásak přebytku vody do terénu bude realizován přepadem z této akumulace. 4) Produkce odpadů: V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu (zemní, stavební a montážní práce, apod.). Množství odpadů z výstavby bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími při realizaci záměru bude upřesněna v příslušné smlouvě uzavřené mezi investorem a dodavatelem stavby. Odpady, které budou vznikat během výstavby mimo směsné stavební odpady, výkopové zeminy, budou shromažďovány ve sběrných nádobách a kontejnerech, po jejich naplnění budou odpady odváženy k využití, k recyklaci či k odstranění. Nebezpečné odpady roztříděné dle jednotlivých druhů a kategorií budou shromažďovány odděleně v uzavřených nepropustných nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. Sběrné nádoby budou označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (v případě shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady budou tyto nádoby opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za nakládání s těmito nebezpečnými odpady). S obaly bude nakládáno v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Za provozu bude nakládání s odpady prováděno smluvní odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění (odstraňování odpadu oprávněnou osobou). V souladu se zákonem by měly být produkované odpady předány přednostně k dalšímu využití. Předání odpadů bude zaznamenáno v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů. 5) Znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy: Negativní ovlivnění obyvatel v blízkosti záměru během doby výstavby je vzhledem k rozsahu a umístění stavby nevýznamné a časově omezené. Tyto vlivy (prašnost, hluk) budou soustředěny pouze do časového období vymezeného realizací stavby. Vzhledem k charakteru provozu a vzdálenosti od obce lze konstatovat, že přímými vlivy a účinky provozu stavby nebude obyvatelstvo negativně zasaženo. Při provádění zemních prací je nutné dodržovat technologickou kázeň a udržovat pořádek na staveništi a přístupových komunikacích tak, aby se minimalizovala prašnost. Proto bude zajištěna očista vozidel opouštějících areál stavby, nákladní automobily a stavební stroje budou udržovány v dobrém technickém stavu.

12 12/18 Hluk V době provozu je ze zařízení nejhlučnější části kogenerace pro výrobu tepla a elektřiny. V projektu je navržen kovový kontejner, což vzhledem k umístění zdroje mimo obytné zástavby je vyhovující. Zpracovatel dokumentace vzhledem k referenční stavbě v Rakousku doporučuje zděnou stavbu, tak aby se předešlo případným komplikacím po spuštění provozu, pro případ případných potíží s hladinami akustického tlaku. V případě instalace kogeneračních jednotek do budovy, bude zajištěn velmi dobrý izolační efekt, který bude zabraňovat šíření hluku do okolí záměru. Organizační opatření pro provoz kogenerační jednotky: zákaz ponechání otevřených dveří během provozu, zákaz otevírání oken ve strojovně vlastní kogenerace při provozu. Technické opatření pro provoz kogenerační jednotky: izolace kogenerace s generátorem, tlumiče hluku na sání a výfuku kogenerace, vzduchový chladič u kogenerace se sníženou hlučností provozu, volba oken a dveří odpovídající protihlukové izolace. Při dodržení těchto navržených technických a organizačních opatření bude předpoklad eliminace hlučnosti nad únosnou míru a dodržení hygienických limitů na hranici pozemku. Dopravní vlivy Dopravní vlivy byly vyhodnoceny, jako nejvýznamnější možné vlivy záměru. Podnikatelský záměr je v tomto případě založen na službě pro zákazníky, kdy doprava je zcela neoddělitelnou součástí záměru, kdy musí být biologický materiál od zákazníka přepraven do zařízení, kde bude docházet ke zpracování biologického materiálu. Množství a intenzita dopravy bude záviset na množství a vzdálenosti dováženého biologického materiálu. V této fázi hodnocení vlivů na životní prostředí nejsou uzavřeny konkrétní smlouvy s jednotlivými zákazníky a z tohoto důvodu není možno přesně specifikovat dopravní nároky řešení podle uzavřených smluv. Doprava spojená s provozem bioplynové stanice - navážení vstupního a výstupního materiálu, které bude probíhat denně, pouze v denní době. V noční době nebude obslužná doprava provozována. Dopravně bude areál napojen na bezejmennou komunikaci a dále na komunikaci druhé třídy č. II/180 s vjezdem na dálnici D5. Maximální intenzita dopravy spojená s dovozem zaměstnanců a suroviny bude 11 nákladních aut a 4 osobní automobily za den. Tyto uváděné hodnoty byly následně zadány do výpočtu hlukové studie. Navýšení dopravy v porovnání se stávající dopravou bude malé, zanedbatelné (viz vyhodnocení hlukové studie, která je přílohou oznámení záměru). Vibrace V posuzovaném zařízení se nenacházejí stroje, které by byly významným zdrojem vibrací. Pracovníci nebudou pracovat s ručními nástroji, které by byly zdrojem vibrací, pouze krátkodobá a jednorázová údržba může při opravách použít zařízení, kde dochází k přesunu vibrací (různé brusky, řezačky a podobně). Tyto práce však budou prováděny pouze příležitostně při opravách a údržbě. Pachové látky Záměr je primárně možným zdrojem pachových látek a to z toho důvodu, že předpokládá zpracování biologických degradabilních materiálů, které při svém skladování mají charakteristický pach i když jsou používány jako výrobky (např. pekařské zboží chleba, rohlíky; zemědělské produkty jako brambory,

13 13/18 obilí; pokosený zelený odpad ze zahrad; zbytky jídla, masa, tuků, jedlých olejů). Při dodržování technologické kázně, organizaci práce a okamžitém zpracování a uložení do uzavřených tanků bude produkce pachů minimalizována. Účinnost navrhovaného biofiltru se pohybuje v rozsahu od 96,5 % do 98,6 %, tj. biofiltr je v odstranění pachů velmi účinný. Organizační opatření pro provoz zařízení: udržování neustálého mírného podtlaku v hale, zavírání vstupních a větracích otvorů. Za těchto podmínek bude šíření pachů do okolí možné pouze po velmi krátkou dobu, během otevírání a zavírání dveří při průchodu pracovníka nebo příjezdu či odjezdu techniky. Soubor těchto opatření (logistika přepravy, technická opatření při přepravě, stav přepravní techniky, logistika přejímky ve zpracovatelském závodě a technická opatření ve zpracovatelském závodě biofiltry a ostatní) lze při porovnání se současným stavem vývoje v této oblasti považovat za aplikaci BAT (tj. nejlepší dostupnou technologii), která využívá posledních poznatků v této oblasti. Vliv na imisní situaci (emise z provozu kogeneračních jednotek a dopravy spojené se záměrem) Oblast obce Líně nepatří do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Koncentrace emisních zdrojů umístěných na posuzovaném území není příliš hustá, mobilní zdroje ovlivňují imisní situaci v okolí frekventovaných komunikací. Pozaďové imisní koncentrace umožňují stavbu nových zdrojů. Bližší zhodnocení emisního příspěvku zdroje je vyhodnoceno v rozptylové studii, která je přílohou oznámení záměru. Emise emise z dopravy Emise z dopravy představují převážně tuhé znečišťující látky - PM 10, PM 2,5, dále NO x, CO, SO 2, benzen, benzo(a)pyren a další škodliviny z výfukových plynů. emise z kogeneračních jednotek Pro výpočet emisí bylo použito emisních limitů dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., v platném znění. Jedná se o celkem tři kogenerační jednotky, přičemž každá KGJ bude mít vyvedený samostatný výduch. Emise z kogeneračních jednotek představují převážně tuhé znečišťující látky - PM 10, PM 2,5, dále NO x a CO. 6) Rizika havárií, zejména vzhledem k navrženému použití látek a technologií: Možnosti vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší, vodu, půdu, faunu a floru, geologické podmínky a zdraví obyvatel souvisí s charakterem záměru a lze je technickými opatřeními snížit na minimum. K požáru může dojít jednak selháním lidského faktoru, jednak při závadě technologického zařízení (např. porušení elektrické izolace, zkrat elektrického vedení). Havarijní stav nepatří mezi běžné provozní stavy a je řešen v provozním řádu a v havarijním plánu zařízení spolu s opatřeními na eliminaci účinků havárie, když již nastane. Ohrožení povrchových a podzemních vod: V uvažovaném záměru se nakládá s odpady a tedy látkami, které mohou potenciálně znečistit podzemní nebo povrchové vody. Oblast umístění záměru není definována jako zranitelná oblast ve smyslu 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Splaškové odpadní vody v množství vod pitných budou kompletně zpracovány v technologii.

14 14/18 Havarijní stavy z hlediska ovzduší: Pro havarijní stavy z hlediska ovzduší platí, že při poruše a odstavení kogenerací bude bioplyn spalován na fléře, která bude umístěna vedle zařízení. Asi největším vlivem z havarijního hlediska může být nefunkčnost biofiltru a zvýšené emise pachů. Nejde o ovlivnění ohrožující zdraví, ale pachy mají efekt obtěžující, koncentrace pachových látek jsou obvykle malé a nepůsobí tedy svým množstvím. Riziko obtěžování pachy je tedy spíše než řešení havarijního stavu v tom, že pracovníci nedodrží podmínky provozu, nechají například otevřené dveře. Toto není havarijní stav, ale nedodržení podmínek provozu. V této studii je uvedeno, že investor počítá s takovým řídicím systémem, který by pracovníkům neumožnil nedodržení podmínek provozu (např. automatické zavíraní, dvojité dveře, kdy druhé se otevřou pouze při zavření prvních, aj.). Z hlediska pachů tedy není hlavním rizikem havárie, ale riziko nedodržení provozních podmínek. Toto riziko je organizačně řešitelné a podle zadavatele se s tímto počítá a bude zajištěno. Havarijní stavy z hlediska odpadů: Havarijní a rizikové stavy mohou znamenat opět jako v případě pachů spíše nedodržení provozních předpisů než havárii. Odpady budou shromažďovány a likvidovány v souladu se zákonem o odpadech. Při havárii by mohlo dojít ke kontaminaci povrchových vod odpady, eventuálně podzemních vod odpady. Dále by mohlo dojít ke kontaminaci ovzduší pachem z odpadů. Z hlediska odpadů jsou obě varianty rovnocenné, při haváriích by vznikaly stejné odpady, vzhledem ke stejné technologii budou i běžně vznikající odpady stejné. II. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU 1) Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání: Předkládaná varianta je umístěna v krajině, kde v minulosti již byla zemědělská průmyslová činnost a krajina je silně antropogenně ovlivněna. I výhledově je území výstavby zpracovatelem územního plánu ing. Arch. Václavem Huclem určeno, jako plochy pro výrobu (viz. vyjádření zn.:oúp/1220/2015). Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění, tj. v rámci stávajícího zemědělského areálu společnosti Zemědělská Výroba Milknatur a.s. se nepředpokládá ovlivnění krajinného rázu. K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Tzn., že k ochraně krajinného rázu vede příslušný orgán ochrany přírody samostatné řízení dle 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 2) Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů: Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje není předpokládán. Přírodní zdroje nebo ložiska nerostných surovin se pod plochou určenou k výstavbě záměru nenachází Geologický ani hydrologický průzkum nebude proveden, projekt je naprojektován tak, že základy nebudou zasahovat hluboko do země první podlaží bude mírně pod terénem, hlavní činnost bude probíhat ve druhém podlaží, na které budou najíždět automobily se surovinou po náspu. Reaktory jsou taktéž nad zem mimo halu. Nepředpokládá se tedy ohrožení spodní vody a narušení hydrologického

15 15/18 režimu lokality. Celý objekt bude v izolované betonové vaně, a tak při správně provedené stavební konstrukci a dodržení technologických postupů nehrozí žádné průsaky do spodních vod. Pozemky určené k výstavbě záměru nejsou součástí ZPF ani lesního půdního fondu. Není tedy potřeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Pro předkládanou variantu platí, že rozsah výkopových prací pro vytvoření základů stavby nebude velký. Vykopaný materiál zemina se použije na terénní úpravy. 3) Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na: a) územní systém ekologické stability krajiny: Záměr není v přímém kontaktu s ÚSES ani bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park. Registrované VKP ve smyslu 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebyly v zájmovém území záměru identifikovány. V širším okolí záměru se nevyskytují chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. b) zvláště chráněná území: Lokalita stavby se nachází ve stávajícím zemědělském areálu společnosti Zemědělská Výroba Milknatur a.s., který leží mimo zvláště chráněná území ve smyslu 12, 13 a 14 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Tzn., že neleží na území ani se nijak nedotýká území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. c) území přírodních parků: Lokalita stavby se nachází ve stávajícím zemědělském areálu společnosti Zemědělská výroba Milknatur a.s., který leží mimo zvláště chráněná území ve smyslu 12, 13 a 14 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. d) významné krajinné prvky, mokřady a horské oblasti a lesy: Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Do mokřadů, horských oblastí a lesů záměr nezasahuje. e) území historického, kulturního nebo archeologického významu: V zájmovém prostoru navrhovaného záměru nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky ani archeologická naleziště. Platí však povinnost respektovat požadavky památkové péče z hlediska archeologických výzkumů a nálezů (zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči). Líně jsou starou obcí, připomínající se již roku 1115 jako rolnická osada. Později byl jejich život spjat s hornickou činností, která byla již ukončena.

16 16/18 f) území hustě zalidněná: Obec Líně se nachází cca 6,0 km jihozápadně od Plzně. V obci Líně žije v současné době obyvatel a jejich počet se stále zvyšuje v souvislosti s rostoucím zájmem o bydlení v sousedství krajské metropole. Součástí obce je i bývalá osada Sulkov s přibližně 450obyvateli. g) území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží): Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou vzhledem ke stávajícímu využití pozemků známy žádné informace vedoucí k předpokladu jejich existence. Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o nadlimitně ovlivněnou lokalitu. Zájmové území je ovlivňováno provozem společnosti Zemědělská Výroba Milknatur a.s., v jejímž areálu se předpokládá realizace záměru. V nejbližším okolí nejsou identifikovány žádné jiné průmyslové či zemědělské provozovny, které by mohly mít spolu s uvažovaným záměrem kumulační či synergické vlivy. Vlastní území stavby není zatěžované nad míru únosného zatížení a nejedná se ani o území hustě zalidněné. III. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1) Rozsah vlivů (zasažené území a populace): V obci Líně žije v současné době obyvatel a jejich počet se stále zvyšuje v souvislosti s rostoucím zájmem o bydlení v sousedství krajské metropole. Součástí obce je i bývalá osada Sulkov s přibližně 450obyvateli. V uvažovaném záměru se v podstatě jedná o oblast, která je již ovlivněna dřívějšími zásahy lidské činnosti a jeho realizace charakter krajiny významně nepoznamená. Navíc musíme podotknout, že se jedná o území, kde byla provozována zemědělská činnost. Lokalita pro jednu předkládanou variantu je již silně ovlivněna člověkem. Negativní vlivy posuzovaného záměru budou patrné především na pozemcích přímo dotčených výstavbou a dále z dopravy spojené s provozem bioplynové stanice - navážení vstupního a výstupního materiálu, které bude probíhat denně, pouze v denní době. V noční době nebude obslužná doprava provozována. Dopravně bude areál napojen na bezejmennou komunikaci a dále na komunikaci druhé třídy č. II/180 s vjezdem na dálnici D5. 2) Povaha vlivů vzhledem k jejich přesahování státních hranic: Vzhledem k lokalizaci záměru nebude předkládaný záměr zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice. 3) Velikost a složitost vlivů: V případě realizace záměru v rámci stávajícího areálu farmy společnosti Zemědělská Výroba Milknatur a.s. se významné negativní vlivy na životní prostředí nepředpokládají. Posuzovaný záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru a umístění vliv na hmotný majetek a kulturní památky v okolí. V souvislosti s provozem záměru není reálný předpoklad významného navýšení stávající hlukové hladiny v území ani významného zhoršení imisní situace.

17 17/18 4) Pravděpodobnost vlivů: Vlivy vyvolané záměrem, tj. zejména hlukové a imisní zatížení lokality jsou hodnoceny v rozptylové studii a v hlukové studii. Jedná se o vlivy, jejichž důsledky lze minimalizovat návrhem a kombinací, jak technických opatření, tak i organizačních opatření tak, aby škody na okolním životním prostředí byly minimální. Přímé vlivy na obyvatelstvo provozem záměru nenastanou. Zprostředkované vlivy (dopravní zatížení území, vliv škodlivin v důsledku znečištění ovzduší, nebezpečí havárií s dosahem do okolí) budou malé až zanedbatelné. 5) Doba trvání, frekvence a vratnost vlivů: Jako nejproblémovější jevy v území byly identifikovány zajištění ochrany ovzduší, zajištění ochrany vod a půdy před případnou kontaminací závadnými látkami. Při dodržení navržených technických a organizačních opatření bude předpoklad eliminace hlučnosti nad únosnou míru a dodržení hygienických limitů na hranici pozemku. Vzhledem k charakteru provozu a vzdálenosti od obce lze konstatovat, že přímými vlivy a účinky výstavby i provozu záměru nebude obyvatelstvo negativně zasaženo. Se zohledněním připomínek a podmínek příslušných úřadů zejména z hlediska ochrany ovzduší a vod v rámci navazujících řízeních vedoucích k realizaci záměru lze konstatovat, že záměr nevyvolává významně negativní vlivy na životní prostředí. Na základě výše uvedených skutečností správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15dnů ode dne jeho oznámení ( 83 odst. 1 správního řádu), a to k Ministerstvu životního prostředí, podáním odvolání u Krajského úřadu Plzeňského kraje ( 86 a 89 správního řádu). V této lhůtě má podané odvolání odkladný účinek. otisk úředního razítka Mgr. Jaroslav Nálevka vedoucí oddělení IPPC a EIA podepsáno elektronicky

18 18/18 Přílohy: 1) Vyjádření Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, ze dne , 2) Vyjádření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ze dne , 3) Vyjádření Obce Líně, ze dne , 4) Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Plzeň, ze dne , 5) Vyjádření Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, odboru životního prostředí, ze dne Rozdělovník: Doručí se dle 7 odst. 4 zákona (s přílohou): 1) Plzeňská Bio Odpadová a.s., Na Vypichu 636, Líně, Obdrží dle 22 písm. c) zákona (bez příloh): 2) Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 1442/65, Praha 10 - Vršovice, Obdrží za účelem vyvěšení na úřední desce (bez příloh): 3) Krajský úřad Plzeňského kraje, oddělení metodiky, dozoru a stížností, Škroupova 18, Plzeň, 4) Obecní úřad Líně, Plzeňská 145, Líně V souladu s ustanovením 25 odst. 3 správního řádu a 5 odst. 1 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, musí být toto rozhodnutí vyvěšeno nejméně po dobu 15dnů na úřední desce. Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí rozhodnutí zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí. Datum vyvěšení:... (podpis oprávněné osoby a razítko) Datum sejmutí:... (podpis oprávněné osoby a razítko)

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Spisová značka: SpKrÚ 45276/2015/OŽPZ Číslo jednací: KrÚ 51567/2015/OŽPZ/KU Vyřizuje: Ing. Kučera Telefon: 466 026 359 E-mail: j.kucera@pardubickykraj.cz

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JNVQ7* Čj: MSK 114277/2015 Sp. zn.: ŽPZ/21212/2015/Šub 208.3 V10 Vyřizuje: Ing. Bohumila

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 1568/ZZ/15-13 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

Rozhodnutí Závěr zjišťovacího řízení

Rozhodnutí Závěr zjišťovacího řízení HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP-0412769/2015 Ing. Marie Beranová/236004443 23.04.2015 Č. j. MHMP-0615129/2015/OCP/VI/R-969/Be

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 154924/2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/4097/15 Spis. zn.: ZN/999/ŽP/15 Počet listů: 5 Počet příloh: 3 Počet listů příloh: 2 Vyřizuje: Ing. Jiří

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 12. 6. 2014 Č.j.: 39679/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ V Praze dne 4. 9. 2015 Č.j.: 62307/ENV/15;1959/500/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice *KUCBX00GCWUO* KUCBX00GCWUO O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 67836/2014/OZZL Sp. zn.: OZZL 63344/2014/savo datum: 28. 11. 2014 vyřizuje:

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Ing. Slavíková/583

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 2. 2015 Č.j.: 9639/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele Západočeské komunální služby, a.s., Koterovská 522/168, 326 00 Plzeň, IČ: 25217348 2. Název zařízení Areál k nakládání s odpady Plzeň Koterovská

Více

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VIA ALTA a.s. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Okružní 963 67401 Třebíč Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1424882/2012/1/OZP/VI

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník. Vyřizuje linka e-mail

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník. Vyřizuje linka e-mail Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 17958/ZP/2014-Čr 28.11.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje NOVOPOL a.s. Velký Třebešov 20 552 03 Česká Skalice Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015 Odbor

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 9. 2012 Č.j.: 88470/ENV/12 ZÁPIS z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1474657/2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / 4439 15.01.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1474657/2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / 4439 15.01.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dobeš Jiří Ing. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1474657/2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / 4439 15.01.2013 Věc:

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S.

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. / p.č. 1141/2 a 338, kat. území Příluky u Zlína / / Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 11.05.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 038594/2010/KUSK Spisová značka: SZ_038594/2010/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky 1 ze dne: Naše značka: 97856/ENV/lO Vyřizuje: Ing. Krausová/1.2142 PRAHA 10. u. 2010 Věc: Posuzování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Váš dopis zn.: ---------- Ze dne: ---------- Sp. značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ing. Petra Pírková Telefon: 466 026 344 E-mail:

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 7. 7. 2014 Č.j.: 48872/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 07. 05. 2015 Jednací číslo: 1324/ZPZ/2015/931 vv. JID: 63985/2015/KUUK Vyřizuje/linka: Ing. Jiří Mareček, CSc./

Více

Obdrží viz rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 8146/ZP/2015 - Po 24.04.2015

Obdrží viz rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 8146/ZP/2015 - Po 24.04.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Obdrží viz rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 8146/ZP/2015 - Po 24.04.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor

Více

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 22606/2015 Čech/391 22. 4. 2015 OŽPZ 260/2015

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Věc: Industrie Park Sever dostavba I. etapy, hala "A3", k.ú. Horní Počernice - změna rozhodnutí pro povolení středního zdroje znečištění

Věc: Industrie Park Sever dostavba I. etapy, hala A3, k.ú. Horní Počernice - změna rozhodnutí pro povolení středního zdroje znečištění HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VGP CZ I. a.s. Ilona Hazmuková Jeníšovice 59 46833 Jeníšovice u Jablonce n. Nisou Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1229735/2012/1/OZP/VI

Více

Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák

Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák Posudek ve smyslu 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16001/2014 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 34739/2015 Slavíková/583 6. 5. 2015 OŽPZ

Více