R O Z H O D N U T Í. vydává v souladu s 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z H O D N U T Í. vydává v souladu s 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení:"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, Plzeň Naše č. j.: ŽP/8775/15 Spis. zn.: ZN/1795/ŽP/15 Počet listů: 9 Počet příloh: 5 Počet listů příloh: 6 Vyřizuje: Ing. Ivana Vojtajová Datum: R O Z H O D N U T Í Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen správní orgán ) jako příslušný správní úřad podle 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), Identifikační údaje vydává v souladu s 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení: Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona: název záměru: Centrum zpracování BRO Plzeň-Líně zařazení podle přílohy č. 1 zákona: bod 10.1 (Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I)), kategorie II a jako podlimitní k bodu 3.1 (Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW), kategorie II Kapacita (rozsah) záměru: Předmětem záměru je novostavba bioplynové stanice, která bude zpracovávat biologicky rozložitelné odpady (dále jen BRO ). Zpracování je prováděno procesem fermentace (v jedné nebo více fázích). Při těchto procesech vzniká bioplyn s vysokým obsahem metanu, který se používá jako výchozí produkt pro výrobu tepla a elektrické energie. Elektřina bude smluvně prodávána do sítě (po odečtení vlastní spotřeby) a teplo bude využito pro potřeby technologie. množství zpracované suroviny t/rok množství vyrobeného bioplynu m 3 /rok množství vyrobené elektřiny kwh/rok množství vyrobeného tepla kwh/rok provozní hodiny kogenerační jednotky h/rok provozní hodiny reaktorů h/rok provozní hodiny příjmu odpadů (pouze denní doba: hod.) h/rok

2 2/18 Dále se v budoucnu počítá s využitím tepla pro další objekty v okolí záměru a také s výrobou biomethanu. Zařízení na čištění bioplynu na biomethan bude řešeno společně se zařízením na jeho vtláčení, jednou kontejnerovou jednotkou, která bude splňovat veškeré technické i ekologické parametry. Tato varianta bude velmi šetrná k životnímu prostředí a z hlediska hlučnosti nebude představovat zdroj hluku, bude však realizována pouze v případě realizace budoucích smluv s RWE. Umístění záměru: kraj: Plzeňský obec: Líně k. ú.: Líně Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: Charakterem záměru jsou služby v oblasti podnikání odpadů. Bude se jednat o kategorii ostatních odpadů mimo nebezpečných a o odpady biologicky rozložitelné. Technologicky se bude jednat o řízenou anaerobní digesci za pomoci mikroorganismů, proces se sledováním aktivity mikroorganismů v reaktorech, eliminace pachů z procesu. Vše je technologicky navrženo jako uzavřený systém. Jedná se o řešení se snahou maximálního využití energetického potenciálu suroviny. V rámci výběru bylo zvoleno jedno technologické řešení z Rakouska s referenční stavbou ve Zwentendorfu. Tento projekt zajišťuje unikátní řešení příjmu BRO za přísných hygienických pravidel. Vstup BRO je řešen v poloautomatizované příjmové hale. Z tohoto prostoru také vyjíždí již očištěná technika. Proces vykládky a čištění techniky probíhá za uzavřenými vraty příjmové haly. Celá technologie počítá s kvalitním odsáváním pachů do výkonné filtrace vzduchu. Technologie má řízenou segmentaci jednotlivých druhů odpadů do přesné receptury složení kvasného procesu ve fermentorech. Bude se jednat o řízené anaerobní fermentace na základě ověřených receptur s cílem produkce bioplynu. Plně automatický proces s kompletním řízením procesů předúpravy a vlastní anaerobní fermentace. Velké množství zpětných vazeb z čidel dodává do řídicího systému aktuální informace o stavu procesu a jeho řízení. Bioplynová stanice je konstrukčně postavena na systému ležatých fermentačních nádrží, které jsou stavebnicovou baterií dle požadovaného výkonu. Na fermentory navazují nádrže dofermentorů, kde je jímán zbytkový bioplyn. Na toto zařízení navazuje hospodářství skladů s digestátem. Stručný popis technického a technologického řešení záměru: Bioplynová stanice s řízenou anaerobní digescí se sledováním aktivity mikroorganizmů v trubkových reaktorech bude zpracovávat BRO pastovitý, kapalný i tuhý, potraviny s prošlou záruční lhůtou, použité potraviny z jídelen a další BRO. Suroviny zabalené v obalech budou před zpracováním rozemlety na substrát o maximální frakci 5 mm (směrnice EU o hygienizaci požaduje zrnitost maximálně 12 mm). Obaly budou dále odseparovány. Tekutý odpad bude stáčen, pastovitý přečerpáván a podle charakteru rozdělován do zásobníků. Veškerý odpad musí před vstupem do zásobníků projít homogenizátorem, který materiál sjednotí (pokud takový již není). Obsah zásobníků monitoruje počítač, který do něj podle stavu v reaktoru dávkuje homogenizovanou směs z jednotlivých zásobníků podle optimalizačního programu (know how firmy). Program je koncipován tak, že přijímá signály z jednotlivých reaktorů o aktivitě mikroorganismů v jednotlivých úsecích trubkových reaktorů. Pokud dostane počítač signál o snížené aktivitě, přečerpá směsi tak, že z reaktoru, kde bude zjištěna nižší aktivita, bude směs převedena do reaktoru o vyšší aktivitě a opačně. Tento originální postup zajišťuje odolnost technologie vůči

3 3/18 výkyvům v produkci bioplynu. Cílem technologie je, aby byla aktivita ve všech reaktorech stejná. Při těchto procesech vzniká bioplyn s vysokým obsahem metanu, který se používá jako výchozí produkt pro výrobu tepla a elektrické energie (jsou navrženy 3 kogenerační jednotky). Elektřina bude smluvně prodávána do sítě (po odečtení vlastní spotřeby) a teplo bude využito pro potřeby technologie. Dále se v budoucnu počítá s využitím tepla pro další objekty v okolí záměru a také s výrobou biomethanu. Zpracovávanou surovinu budou přivážet nákladní automobily po nájezdové rampě vyvýšené nad terénem nebo do úrovně spodních dveří, podle uspořádání technologie. Manipulací s vyloženou surovinou je vždy odseparování obalů, homogenizace a přečerpání homogenizátu do příslušného zásobníku. Šíření zápachu bude minimalizováno tak, že příjezdové dveře do příjmové haly se budou automaticky otevírat a zavírat. Veškerá vnitřní vzdušina bude čištěna v biofiltru a po průchodu biofiltrem bude vypouštěna výduchem do vnějšího ovzduší (bude již zbavena pachů). Účinnost biofiltru je vyšší než 95 %, což odpovídá z hlediska odstranění pachů BAT technologii. Výstupem z trubkových reaktorů bude suspenze s obsahem tuhého podílu, která bude z reaktoru přepouštěna do zásobníků (dofermentorů), kde bude dokončena biologická stabilizace a materiál bude řádně proreagovaný. Odtud bude přepuštěn do hygienizačního zásobníku (zde bude stabilizovaný produkt nakonec tepelně zpracován hygienizován). Tímto způsobem bude hygienizován veškerý stabilizovaný produkt. Technologicky (nastavením softwaru) nebude možné, aby některá část zůstala nehygienizovaná. Po hygienizaci bude produkt (digestát) skladován v koncových kruhových zásobnících. Skladovaný materiál bude biologicky stabilní a nebude zde již docházet k tvorbě bioplynu. Zbytkový substrát po fermentaci bude podroben zvláštní úpravě na organické hnojivo. Jedná se o firmou vyvinutý proces postupné extrakce. Tento postup generuje z digestátu vysoce kvalitní organické hnojivo, které je rozváženo do distribuční prodejní sítě na základě odběratelských smluv. Není uvažováno s vyvážením na pole. Oznamovatel: Plzeňská Bio Odpadová a.s. Na Vypichu Líně Zpracovatel oznámení: NATURCHEM, s.r.o. Ing. František Hezina Rudolfovská České Budějovice Záměr Centrum zpracování BRO Plzeň-Líně naplňuje dikci bodu 10.1 (Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I)), kategorie II, přílohy č. 1 zákona a jako podlimitní naplňuje dikci bodu 3.1 (Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW), kategorie II přílohy č. 1 zákona. V souladu s 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí.

4 4/18 Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, veřejnosti a dotčené veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu. rozhodl správní orgán tak, že záměr Centrum zpracování BRO Plzeň-Líně nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona. Do rozhodnutí lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru PLK1742. Odůvodnění Správní orgán obdržel dne pod č.j. ŽP/7424/15 oznámení záměru Centrum zpracování BRO Plzeň-Líně k provedení zjišťovacího řízení dle 7 zákona. Dopisem dne pod č.j. ŽP/7436/15 bylo oznámení záměru, zpracované v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu, rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. Dne správní orgán zveřejnil informaci o oznámení záměru v souladu s 16 zákona na úřední desce Plzeňského kraje a v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) pod kódem PLK1742. K oznámení se v zákonem stanovené lhůtě dle 6 odst. 7 zákona (tj. do 20dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Plzeňského kraje) vyjádřily tyto subjekty: 1) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, ze dne pod č.j. SVS/2015/ P; doručeno správnímu orgánu dne pod č.j. ŽP/7896/15 prostřednictvím datové schránky, s tímto závěrem: Upozorňuje, že v oznámení záměru je zmíněno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne , kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě. Toto nařízení již není platné a bylo nahrazeno těmito předpisy Nařízení (ES) č. 1069/2009, Nařízení Komise (EU) č. 142/2011. Komentář příslušného úřadu: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. Domnívá se, že záměr by bylo vhodné posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb. V oznámení je podrobně posuzována řada vlivů na životní prostředí. Podle zkušeností KVSP by mohla být problematická pachová zátěž prostředí a to nejen při příjmu a zpracování, ale rovněž při přepravě surovin či získaných

5 5/18 produktů, tato problematika je však v dokumentaci řešena a není bezprostředně předmětem dozoru KVSP. Komentář příslušného úřadu: ČIŽP ve svém vyjádření naopak uvádí, že pozitivním přínosem realizovaného záměru bude omezení emisí metanu (skleníkového plynu) a zápachu, vznikajícího např. samovolným tlením na skládce. KHS ve svém vyjádření k posouzení vlivu na veřejné zdraví, které je součástí oznámení, uvádí, že záměr je možno z hlediska ochrany veřejného zdraví akceptovat. Dále KHS uvádí, že budou uplatněna technická a provozní opatření k eliminaci pachových emisí, uvedená v rozptylové studii, která je rovněž součástí oznámení záměru. Závěrem KHS konstatuje, že realizace záměru nezpůsobí pravděpodobně zhoršení životních podmínek obyvatel v posuzovaném území. Problematiku pachů řeší zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, příslušným úřadem je Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oddělení technické ochrany. Z předložené dokumentace je patrné, že stavebnětechnické požadavky pro schválení provozu by mohly být vytvořeny za předpokladu, že budou doplněny a plně akceptovány veškeré příslušné požadavky N 1069/2009 a N 142/2011. V této souvislosti zdůrazňujeme požadavek uvedený v příloze N 142/2011: Je-li zařízení na výrobu bioplynu umístěno v místě nebo bezprostřední blízkosti místa, kde jsou držena hospodářská zvířata, a nevyužívá výlučně hnůj, mléko nebo mlezivo, které pocházejí od těchto zvířat, musí být umístěno v dostatečné vzdálenosti od prostoru, v němž jsou tato zvířata držena. Tato vzdálenost se určí tak, aby bylo zaručeno, že neexistuje nepřijatelné riziko, že se ze zařízení na výrobu bioplynu rozšíří onemocnění přenosná na člověka nebo na zvířata. V každém případě musí být zajištěno naprosté fyzické oddělení zařízení na výrobu bioplynu od zvířat, jejich krmiva a podestýlky, v případě potřeby prostřednictvím plotu. Komentář příslušného úřadu: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 2) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ze dne pod č.j. KHSPL/16924/21/2015; doručeno správnímu orgánu dne pod č.j. ŽP/7895/15, s tímto závěrem: Ze závěrů hlukové studie (zpracovatel Ing. František Hezina, květen 2015), která posuzuje hlukovou situaci ve fázi výstavby a během provozu (technologie, doprava), vyplývá, že hygienické limity hluku ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, budou dodrženy, za předpokladu splnění technických a organizačních protihlukových opatření (např. osazení protihlukových krytů u kogeneračních jednotek, doprava pouze v denní době, manipulace s materiálem pouze v uzavřeném prostoru atd.). Vliv na ovzduší je posuzován v rozptylové studii (zpracovatel Ing. František Hezina, květen 2015). Hlavními znečišťujícími látkami jsou tuhé znečišťující látky, oxidy dusíku, oxid uhelnatý. V závěru rozptylové studie se konstatuje, že provozem bioplynové stanice nedojde ke zhoršení imisní situace v uvedeném území. Budou uplatněna technická a provozní opatření

6 6/18 k eliminaci pachových emisí. Veškerý vzduch z výrobní haly a technologie bude odsáván do biofiltru. Oznámení obsahuje posouzení vlivu na veřejné zdraví. Provoz bioplynové stanice nepředstavuje zdravotní riziko pro obyvatelstvo. Závěrem lze konstatovat, že výše uvedený záměr je možno z hlediska ochrany veřejného zdraví akceptovat. Realizace záměru nezpůsobí pravděpodobně zhoršení životních podmínek obyvatel v posuzovaném území. Komentář příslušného úřadu: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 3) Obec Líně, ze dne pod zn. 507/2015; doručeno správnímu orgánu dne pod č.j. ŽP/7906/15 prostřednictvím datové schránky, s tímto závěrem: Obec souhlasí s realizací záměru za těchto podmínek: Projet bude realizován na pozemcích uvnitř stávajícího areálu společnosti Zemědělská výroba Milknatur a.s., jak bylo obci sděleno společností Plzeňská Bio Odpadová a.s. dne , projekt bude založen na využití technologie rakouského dodavatele, obdobné technologii předvedené obecním zastupitelům v areálu EBK Reiter GmbH v obci Zwentendorf an der Donau, Rakousko, doprava odpadu do bioplynové stanice bude zajišťována výhradně prostřednictvím plně zakrytých kontejnerů s předpokládanou frekvencí cca 10 nákladních vozidel denně a k příjezdu do areálu plánované provozovny bude přednostně využívána zpevněná komunikace spojující areál provozovny s MÚK Nýřany na dálnici D5. Obec doporučuje zaměřit se při posuzování záměru na možnost rizika vzniku zvýšeného zápachu a na vlivy způsobené potenciálním nárůstem nákladní dopravy. Komentář příslušného úřadu: K vyjádření obce Líně uvádíme, že posouzení vzniku možného zvýšeného zápachu a vlivů způsobených potenciálním nárůstem dopravy bylo vyhodnoceno v rozptylové studii (zpracovatel Ing. František Hezina, květen 2015), v hlukové studie (zpracovatel Ing. František Hezina, květen 2015) a ve studii posouzení vlivu na veřejné zdraví. 4) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, ze dne pod č.j. ČIŽP/43/ŘI/ /15/ZHN; doručeno správnímu orgánu dne pod č.j. ŽP/8044/15, s tímto závěrem: Oddělení ochrany vod: Upozorňuje, že aplikace organického hnojiva digestátu se musí provádět tak, aby nedošlo k znečištění povrchových či podzemních vod, neboť digestát bude dle předloženého rozboru z obdobné BPS v Rakousku obsahovat z hlediska ochrany vod, jak zvlášť nebezpečné, tak i nebezpečné látky. Hnojivo musí být před jeho uvedením do oběhu registrováno příslušným českým úřadem, tj. ÚKZÚZ a musí být dodržovány předpisy České republiky,

7 7/18 jako např. vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavku na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou stanoveny rizikové prvky a jejich limitní hodnoty v hnojivech. Požaduje doplnit pro účely řízení dle stavebního zákona požadavky na provedení zkoušky těsnosti a na vybudování kontrolního systému pro všechny relevantní sklady závadných látek, nejen pro skladovací jímky. Dále bude nutné vyřešit skladování zahuštěného produktu (hnojiva) a doplnit požadavek na dodržování limitů obsahu těžkých kovů dle platných předpisů. Nepožaduje další posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. Komentář příslušného úřadu: K vyjádření oddělení ochrany vod uvádíme, že požadované podmínky budou řešeny v rámci navazujících řízení (např. dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů). Oddělení ochrany ovzduší: V období realizace záměru lze očekávat za suchého a větrného počasí zvýšenou prašnost při zemních a stavebních pracích. Během stavby lze prašnost eliminovat skrápěním. Dalším zdrojem znečišťování ovzduší v období výstavby budou emise ze stavebních strojů a nákladních automobilů. Tyto vlivy se dají navrženými opatřeními minimalizovat tak, aby byly krátkodobé a málo významné. Realizací vzniknou dva nové vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší: Zařízení na výrobu bioplynu (kód 3.7., přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění), Kogenerační jednotky (3 ks o celkovém tepelném příkonu kw), (kód 1.2., přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění). Po dokončení stavby budou přispívat ke znečištění ovzduší dopravní prostředky zajišťující dopravu vstupních surovin a odvoz fermentačního zbytku. Pozitivním přínosem realizovaného záměru omezení emisí metanu (skleníkový plyn) a zápachu, vznikajícího např. samovolným tlením na skládce. K oznámení záměru nemá připomínek a nepožaduje další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Komentář příslušného úřadu: K vyjádření oddělení ochrany ovzduší uvádíme, že umístění a povolení provozu nových vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší bude předmětem navazujících řízení (dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů). V rámci těchto řízení budou stanoveny podmínky provozu zařízení.

8 8/18 Oddělení odpadového hospodářství: K oznámení záměru nemá připomínek a nepožaduje další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Oddělení ochrany přírody: Upozorňuje, že pro kácení dřevin rostoucích mimo les o obvodu kmene větším než 80 cm ve výčetní výšce 130 cm nad zemí a pro zapojené porosty dřevin přesahující plochu 40 m 2 je nezbytné povolení místně příslušného orgánu ochrany přírody vydané dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. nepožaduje. Komentář příslušného úřadu: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. Oddělení ochrany lesa: Uvádí, že realizací záměru budou dotčeny zájmy dle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 189/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, neboť některé z pozemků, na kterých k realizaci záměru dojde, se nacházejí ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa. Proto požaduje, aby oznamovatel doplnil oznámení záměru o stanovisko příslušného orgánu státní správy lesů. V případě vydání kladného stanoviska nepožaduje další posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. Komentář příslušného úřadu: K vyjádření oddělení ochrany lesa uvádíme, že k umístění stavby bude v rámci dalších řízení u příslušného stavebního úřadu vydáno závazné stanovisko k umístění stavby do 50m od lesa. Příslušným správním úřadem pro vydání výše uvedeného závazného stanoviska je MěÚ Nýřany, odbor životního prostředí. K oznámení se po zákonem stanovené lhůtě dle 6 odst. 7 zákona (tj. do 20dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Plzeňského kraje) vyjádřily tyto subjekty: 5) Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, ze dne pod č.j. OŽP-JAN/21856/2015; doručeno správnímu orgánu dne pod č.j. ŽP/8282/15. s tímto závěrem: Ve vztahu k ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů: Z hlediska vodoprávního nemá k předloženému záměru námitek. Ve vztahu k ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny konstatuje, že umístění a realizace stavby významně neovlivní stávající přírodní složky řešeného území ani krajinný ráz řešeného území. K doložené dokumentaci pro zjišťovací řízení nemá námitek.

9 9/18 Ve vztahu k ustanovení zákona č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu: Navržená stavba nepředpokládá zábory zemědělské půdy a nenese významný vliv na zemědělský půdní fond řešeného území. K uvedeným kapitolám vztahujícím se k ochraně zemědělské půdy nemáme námitek. Ve vztahu k ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů: Z hlediska zájmů státní správy lesů se jedná o stavbu situovanou do 50m od lesa. K umístění stavby bude v rámci dalších řízení u příslušného stavebního úřadu vydáno závazné stanovisko k umístění stavby do 50m od lesa. Ve vztahu k ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů: Ve vztahu k odpadovému hospodářství nemá k doložené dokumentaci námitek. Zásadním požadavkem je dodržení veškerých zákonných ustanovení týkajících se nakládání s BRO, podmínek ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu při technologii provozu zařízení a to, jak při vstupech do výroby, tak při výstupech. Ve vztahu k ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: Nemá námitek za předpokladu trvalého dodržování právních předpisů na ochranu ovzduší včetně eliminace přenosů pachových látek s ohledem na obytnou zástavbu. V souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 2 zákona a výše uvedenými vyjádřeními odůvodňuje správní orgán vydání výše uvedeného závěru zjišťovacího řízení takto: 1) Velikost záměru: I. CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU Předmětem záměru je novostavba bioplynové stanice, která bude zpracovávat biologicky rozložitelné odpady (dále jen BRO ). Součástí stavby je: Hlavní budova (42 x 42 m x 12 až 16, tj. maximálně m 3 prostoru) bude z ocelové konstrukce obložená izolačními panely. Uvnitř jsou tři betonové zásobníky na pevné suroviny, jeden betonový box má kapacitu 166 m 3, tj. 23 naložených automobilů po 7tunách, všechny tři sekce mají kapacitu 498 m 3. Trychtýřovitý zásobník o objemu 110 m 3 odpovídající patnácti 7tunovým automobilům. Na dně trychtýře je umístěn drtič pro hrubé nadrcení, po předdrcení je materiál dopravován hydraulickým čerpadlem. Centrální čerpací stanice pro kapalné materiály, jejíž řízení je plně automatické z velína. Manuální přepínání není možné, musí jít přes řídící centrálu. Místní čerpací stanice pro tekuté substráty bude obsluhována manuálně, nebo z velína. Nákladní mostní váha s váživostí 42 tun o délce 18m.

10 10/18 Válcovité fermentory - 5 ks o objemu (5 x 240 m 3 ); celkový objem: m 3. Dofermentory 2 ks (2 x m 3 ); celkový objem: m 3. Předsunuté nádrže (předjímky) á 82 m 3. Jedná se o zásobník pro sestavení receptury substrátu. Nádrže jsou míchané a mají výpustní otvor. Jsou napojeny na čištění odpadního vzduchu a umístěny v betonové vaně na zamezení kontaminace. Směšovací míchané nádrže jsou plněny z předsunutých nádrží. Mají objem 22 m 3. V těchto nádržích se vytváří směs pro fermentory podle receptury. Míchání a dávkování je prováděno hmotnostně, nádrže mají vlastní vážící zařízení pro přesné dávkování. Jsou napojeny na čištění odpadního vzduchu a umístěny v betonové vaně na zamezení kontaminace. Fléra: jedná se o zařízení sloužící ke spalování přebytečného plynu. Čištění odpadního vzduchu je umístěno ve velíně. Jedná se o kombinaci praček s koncovým biofiltrem. Celá stanice bude řízena z velína, který se bude nacházet v kontejnerech, které budou umístěny na ocelové konstrukci. V této soustavě kontejnerů se budou nacházet následující prostory: kancelář a přístrojové zařízení velína, elektrické a elektronické řízení stanice, šatny pro personál, sociální zařízení pro personál, topení a řízení topení stanice a systém čištění odpadního vzduchu. Kogenerační jednotky (3 ks): typ T160, D580 a D770 Sklad koncového substrátu: dle projektové dokumentace se bude jednat o celkem dva kusy s kapacitou m 3 (kus), celkem tedy m 3. Při procesu postupné extrakce bude denně vznikat 16 m 3 odpadní vody s CHSK 500 až 1000 mg.l -1 a 5-10 mg.l -1 dusíku. Ročně zůstává jako hnojivo zbytkový koncentrát v množství 1300 tun. Zpracování je prováděno procesem fermentace (v jedné nebo více fázích). Při těchto procesech vzniká bioplyn s vysokým obsahem metanu, který se používá jako výchozí produkt pro výrobu tepla a elektrické energie (kogenerační jednotka). Elektřina bude smluvně prodávána do sítě (po odečtení vlastní spotřeby) a teplo bude využito pro potřeby technologie. množství zpracované suroviny t/rok množství vyrobeného bioplynu m 3 /rok množství vyrobené elektřiny kwh/rok množství vyrobeného tepla kwh/rok provozní hodiny kogenerační jednotky h/rok provozní hodiny reaktorů h/rok provozní hodiny příjmu odpadů (denní doba: hod.) h/rok 2) Kumulace vlivů záměru s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, připravovaných, uvažovaných): Jiný záměr s podobným charakterem není ve vybrané lokalitě plánován. Služba bude v dané lokalitě nabízena z důvodu absence podobného využití odpadů. Z jiných, podobných záměrů, nejsou známé takové záměry, které by vyvolávaly synergické či kumulativní účinky. 3) Využívání přírodních zdrojů: Novostavby jsou umístěny ve stávajícím areálu a nedojde tak k záboru zemědělské půdy. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje není

11 11/18 předpokládán. Přírodní zdroje nebo ložiska nerostných surovin se pod plochou určenou k výstavbě záměru nenachází. Pitnou vodou bude zařízení zásobováno ze stávajícího veřejného vodovodu. Zdrojem technologických vod bude kapalná surovina a pastovitá surovina. Uvažované území je odvodňováno potoky Lučním a Vejprnickým. V případě dešťových vod je předpokládáno, že tyto vody budou nejprve svedeny do jímky (nádrže či rybníčku), ze kterého mohou být použity pro účely technologie (mytí), ředění substrátu a podobně. Zásak přebytku vody do terénu bude realizován přepadem z této akumulace. 4) Produkce odpadů: V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu (zemní, stavební a montážní práce, apod.). Množství odpadů z výstavby bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími při realizaci záměru bude upřesněna v příslušné smlouvě uzavřené mezi investorem a dodavatelem stavby. Odpady, které budou vznikat během výstavby mimo směsné stavební odpady, výkopové zeminy, budou shromažďovány ve sběrných nádobách a kontejnerech, po jejich naplnění budou odpady odváženy k využití, k recyklaci či k odstranění. Nebezpečné odpady roztříděné dle jednotlivých druhů a kategorií budou shromažďovány odděleně v uzavřených nepropustných nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. Sběrné nádoby budou označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (v případě shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady budou tyto nádoby opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za nakládání s těmito nebezpečnými odpady). S obaly bude nakládáno v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Za provozu bude nakládání s odpady prováděno smluvní odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění (odstraňování odpadu oprávněnou osobou). V souladu se zákonem by měly být produkované odpady předány přednostně k dalšímu využití. Předání odpadů bude zaznamenáno v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů. 5) Znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy: Negativní ovlivnění obyvatel v blízkosti záměru během doby výstavby je vzhledem k rozsahu a umístění stavby nevýznamné a časově omezené. Tyto vlivy (prašnost, hluk) budou soustředěny pouze do časového období vymezeného realizací stavby. Vzhledem k charakteru provozu a vzdálenosti od obce lze konstatovat, že přímými vlivy a účinky provozu stavby nebude obyvatelstvo negativně zasaženo. Při provádění zemních prací je nutné dodržovat technologickou kázeň a udržovat pořádek na staveništi a přístupových komunikacích tak, aby se minimalizovala prašnost. Proto bude zajištěna očista vozidel opouštějících areál stavby, nákladní automobily a stavební stroje budou udržovány v dobrém technickém stavu.

12 12/18 Hluk V době provozu je ze zařízení nejhlučnější části kogenerace pro výrobu tepla a elektřiny. V projektu je navržen kovový kontejner, což vzhledem k umístění zdroje mimo obytné zástavby je vyhovující. Zpracovatel dokumentace vzhledem k referenční stavbě v Rakousku doporučuje zděnou stavbu, tak aby se předešlo případným komplikacím po spuštění provozu, pro případ případných potíží s hladinami akustického tlaku. V případě instalace kogeneračních jednotek do budovy, bude zajištěn velmi dobrý izolační efekt, který bude zabraňovat šíření hluku do okolí záměru. Organizační opatření pro provoz kogenerační jednotky: zákaz ponechání otevřených dveří během provozu, zákaz otevírání oken ve strojovně vlastní kogenerace při provozu. Technické opatření pro provoz kogenerační jednotky: izolace kogenerace s generátorem, tlumiče hluku na sání a výfuku kogenerace, vzduchový chladič u kogenerace se sníženou hlučností provozu, volba oken a dveří odpovídající protihlukové izolace. Při dodržení těchto navržených technických a organizačních opatření bude předpoklad eliminace hlučnosti nad únosnou míru a dodržení hygienických limitů na hranici pozemku. Dopravní vlivy Dopravní vlivy byly vyhodnoceny, jako nejvýznamnější možné vlivy záměru. Podnikatelský záměr je v tomto případě založen na službě pro zákazníky, kdy doprava je zcela neoddělitelnou součástí záměru, kdy musí být biologický materiál od zákazníka přepraven do zařízení, kde bude docházet ke zpracování biologického materiálu. Množství a intenzita dopravy bude záviset na množství a vzdálenosti dováženého biologického materiálu. V této fázi hodnocení vlivů na životní prostředí nejsou uzavřeny konkrétní smlouvy s jednotlivými zákazníky a z tohoto důvodu není možno přesně specifikovat dopravní nároky řešení podle uzavřených smluv. Doprava spojená s provozem bioplynové stanice - navážení vstupního a výstupního materiálu, které bude probíhat denně, pouze v denní době. V noční době nebude obslužná doprava provozována. Dopravně bude areál napojen na bezejmennou komunikaci a dále na komunikaci druhé třídy č. II/180 s vjezdem na dálnici D5. Maximální intenzita dopravy spojená s dovozem zaměstnanců a suroviny bude 11 nákladních aut a 4 osobní automobily za den. Tyto uváděné hodnoty byly následně zadány do výpočtu hlukové studie. Navýšení dopravy v porovnání se stávající dopravou bude malé, zanedbatelné (viz vyhodnocení hlukové studie, která je přílohou oznámení záměru). Vibrace V posuzovaném zařízení se nenacházejí stroje, které by byly významným zdrojem vibrací. Pracovníci nebudou pracovat s ručními nástroji, které by byly zdrojem vibrací, pouze krátkodobá a jednorázová údržba může při opravách použít zařízení, kde dochází k přesunu vibrací (různé brusky, řezačky a podobně). Tyto práce však budou prováděny pouze příležitostně při opravách a údržbě. Pachové látky Záměr je primárně možným zdrojem pachových látek a to z toho důvodu, že předpokládá zpracování biologických degradabilních materiálů, které při svém skladování mají charakteristický pach i když jsou používány jako výrobky (např. pekařské zboží chleba, rohlíky; zemědělské produkty jako brambory,

13 13/18 obilí; pokosený zelený odpad ze zahrad; zbytky jídla, masa, tuků, jedlých olejů). Při dodržování technologické kázně, organizaci práce a okamžitém zpracování a uložení do uzavřených tanků bude produkce pachů minimalizována. Účinnost navrhovaného biofiltru se pohybuje v rozsahu od 96,5 % do 98,6 %, tj. biofiltr je v odstranění pachů velmi účinný. Organizační opatření pro provoz zařízení: udržování neustálého mírného podtlaku v hale, zavírání vstupních a větracích otvorů. Za těchto podmínek bude šíření pachů do okolí možné pouze po velmi krátkou dobu, během otevírání a zavírání dveří při průchodu pracovníka nebo příjezdu či odjezdu techniky. Soubor těchto opatření (logistika přepravy, technická opatření při přepravě, stav přepravní techniky, logistika přejímky ve zpracovatelském závodě a technická opatření ve zpracovatelském závodě biofiltry a ostatní) lze při porovnání se současným stavem vývoje v této oblasti považovat za aplikaci BAT (tj. nejlepší dostupnou technologii), která využívá posledních poznatků v této oblasti. Vliv na imisní situaci (emise z provozu kogeneračních jednotek a dopravy spojené se záměrem) Oblast obce Líně nepatří do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Koncentrace emisních zdrojů umístěných na posuzovaném území není příliš hustá, mobilní zdroje ovlivňují imisní situaci v okolí frekventovaných komunikací. Pozaďové imisní koncentrace umožňují stavbu nových zdrojů. Bližší zhodnocení emisního příspěvku zdroje je vyhodnoceno v rozptylové studii, která je přílohou oznámení záměru. Emise emise z dopravy Emise z dopravy představují převážně tuhé znečišťující látky - PM 10, PM 2,5, dále NO x, CO, SO 2, benzen, benzo(a)pyren a další škodliviny z výfukových plynů. emise z kogeneračních jednotek Pro výpočet emisí bylo použito emisních limitů dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., v platném znění. Jedná se o celkem tři kogenerační jednotky, přičemž každá KGJ bude mít vyvedený samostatný výduch. Emise z kogeneračních jednotek představují převážně tuhé znečišťující látky - PM 10, PM 2,5, dále NO x a CO. 6) Rizika havárií, zejména vzhledem k navrženému použití látek a technologií: Možnosti vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší, vodu, půdu, faunu a floru, geologické podmínky a zdraví obyvatel souvisí s charakterem záměru a lze je technickými opatřeními snížit na minimum. K požáru může dojít jednak selháním lidského faktoru, jednak při závadě technologického zařízení (např. porušení elektrické izolace, zkrat elektrického vedení). Havarijní stav nepatří mezi běžné provozní stavy a je řešen v provozním řádu a v havarijním plánu zařízení spolu s opatřeními na eliminaci účinků havárie, když již nastane. Ohrožení povrchových a podzemních vod: V uvažovaném záměru se nakládá s odpady a tedy látkami, které mohou potenciálně znečistit podzemní nebo povrchové vody. Oblast umístění záměru není definována jako zranitelná oblast ve smyslu 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Splaškové odpadní vody v množství vod pitných budou kompletně zpracovány v technologii.

14 14/18 Havarijní stavy z hlediska ovzduší: Pro havarijní stavy z hlediska ovzduší platí, že při poruše a odstavení kogenerací bude bioplyn spalován na fléře, která bude umístěna vedle zařízení. Asi největším vlivem z havarijního hlediska může být nefunkčnost biofiltru a zvýšené emise pachů. Nejde o ovlivnění ohrožující zdraví, ale pachy mají efekt obtěžující, koncentrace pachových látek jsou obvykle malé a nepůsobí tedy svým množstvím. Riziko obtěžování pachy je tedy spíše než řešení havarijního stavu v tom, že pracovníci nedodrží podmínky provozu, nechají například otevřené dveře. Toto není havarijní stav, ale nedodržení podmínek provozu. V této studii je uvedeno, že investor počítá s takovým řídicím systémem, který by pracovníkům neumožnil nedodržení podmínek provozu (např. automatické zavíraní, dvojité dveře, kdy druhé se otevřou pouze při zavření prvních, aj.). Z hlediska pachů tedy není hlavním rizikem havárie, ale riziko nedodržení provozních podmínek. Toto riziko je organizačně řešitelné a podle zadavatele se s tímto počítá a bude zajištěno. Havarijní stavy z hlediska odpadů: Havarijní a rizikové stavy mohou znamenat opět jako v případě pachů spíše nedodržení provozních předpisů než havárii. Odpady budou shromažďovány a likvidovány v souladu se zákonem o odpadech. Při havárii by mohlo dojít ke kontaminaci povrchových vod odpady, eventuálně podzemních vod odpady. Dále by mohlo dojít ke kontaminaci ovzduší pachem z odpadů. Z hlediska odpadů jsou obě varianty rovnocenné, při haváriích by vznikaly stejné odpady, vzhledem ke stejné technologii budou i běžně vznikající odpady stejné. II. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU 1) Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání: Předkládaná varianta je umístěna v krajině, kde v minulosti již byla zemědělská průmyslová činnost a krajina je silně antropogenně ovlivněna. I výhledově je území výstavby zpracovatelem územního plánu ing. Arch. Václavem Huclem určeno, jako plochy pro výrobu (viz. vyjádření zn.:oúp/1220/2015). Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění, tj. v rámci stávajícího zemědělského areálu společnosti Zemědělská Výroba Milknatur a.s. se nepředpokládá ovlivnění krajinného rázu. K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Tzn., že k ochraně krajinného rázu vede příslušný orgán ochrany přírody samostatné řízení dle 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 2) Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů: Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje není předpokládán. Přírodní zdroje nebo ložiska nerostných surovin se pod plochou určenou k výstavbě záměru nenachází Geologický ani hydrologický průzkum nebude proveden, projekt je naprojektován tak, že základy nebudou zasahovat hluboko do země první podlaží bude mírně pod terénem, hlavní činnost bude probíhat ve druhém podlaží, na které budou najíždět automobily se surovinou po náspu. Reaktory jsou taktéž nad zem mimo halu. Nepředpokládá se tedy ohrožení spodní vody a narušení hydrologického

15 15/18 režimu lokality. Celý objekt bude v izolované betonové vaně, a tak při správně provedené stavební konstrukci a dodržení technologických postupů nehrozí žádné průsaky do spodních vod. Pozemky určené k výstavbě záměru nejsou součástí ZPF ani lesního půdního fondu. Není tedy potřeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Pro předkládanou variantu platí, že rozsah výkopových prací pro vytvoření základů stavby nebude velký. Vykopaný materiál zemina se použije na terénní úpravy. 3) Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na: a) územní systém ekologické stability krajiny: Záměr není v přímém kontaktu s ÚSES ani bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park. Registrované VKP ve smyslu 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebyly v zájmovém území záměru identifikovány. V širším okolí záměru se nevyskytují chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. b) zvláště chráněná území: Lokalita stavby se nachází ve stávajícím zemědělském areálu společnosti Zemědělská Výroba Milknatur a.s., který leží mimo zvláště chráněná území ve smyslu 12, 13 a 14 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Tzn., že neleží na území ani se nijak nedotýká území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. c) území přírodních parků: Lokalita stavby se nachází ve stávajícím zemědělském areálu společnosti Zemědělská výroba Milknatur a.s., který leží mimo zvláště chráněná území ve smyslu 12, 13 a 14 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. d) významné krajinné prvky, mokřady a horské oblasti a lesy: Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Do mokřadů, horských oblastí a lesů záměr nezasahuje. e) území historického, kulturního nebo archeologického významu: V zájmovém prostoru navrhovaného záměru nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky ani archeologická naleziště. Platí však povinnost respektovat požadavky památkové péče z hlediska archeologických výzkumů a nálezů (zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči). Líně jsou starou obcí, připomínající se již roku 1115 jako rolnická osada. Později byl jejich život spjat s hornickou činností, která byla již ukončena.

16 16/18 f) území hustě zalidněná: Obec Líně se nachází cca 6,0 km jihozápadně od Plzně. V obci Líně žije v současné době obyvatel a jejich počet se stále zvyšuje v souvislosti s rostoucím zájmem o bydlení v sousedství krajské metropole. Součástí obce je i bývalá osada Sulkov s přibližně 450obyvateli. g) území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží): Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou vzhledem ke stávajícímu využití pozemků známy žádné informace vedoucí k předpokladu jejich existence. Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o nadlimitně ovlivněnou lokalitu. Zájmové území je ovlivňováno provozem společnosti Zemědělská Výroba Milknatur a.s., v jejímž areálu se předpokládá realizace záměru. V nejbližším okolí nejsou identifikovány žádné jiné průmyslové či zemědělské provozovny, které by mohly mít spolu s uvažovaným záměrem kumulační či synergické vlivy. Vlastní území stavby není zatěžované nad míru únosného zatížení a nejedná se ani o území hustě zalidněné. III. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1) Rozsah vlivů (zasažené území a populace): V obci Líně žije v současné době obyvatel a jejich počet se stále zvyšuje v souvislosti s rostoucím zájmem o bydlení v sousedství krajské metropole. Součástí obce je i bývalá osada Sulkov s přibližně 450obyvateli. V uvažovaném záměru se v podstatě jedná o oblast, která je již ovlivněna dřívějšími zásahy lidské činnosti a jeho realizace charakter krajiny významně nepoznamená. Navíc musíme podotknout, že se jedná o území, kde byla provozována zemědělská činnost. Lokalita pro jednu předkládanou variantu je již silně ovlivněna člověkem. Negativní vlivy posuzovaného záměru budou patrné především na pozemcích přímo dotčených výstavbou a dále z dopravy spojené s provozem bioplynové stanice - navážení vstupního a výstupního materiálu, které bude probíhat denně, pouze v denní době. V noční době nebude obslužná doprava provozována. Dopravně bude areál napojen na bezejmennou komunikaci a dále na komunikaci druhé třídy č. II/180 s vjezdem na dálnici D5. 2) Povaha vlivů vzhledem k jejich přesahování státních hranic: Vzhledem k lokalizaci záměru nebude předkládaný záměr zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice. 3) Velikost a složitost vlivů: V případě realizace záměru v rámci stávajícího areálu farmy společnosti Zemědělská Výroba Milknatur a.s. se významné negativní vlivy na životní prostředí nepředpokládají. Posuzovaný záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru a umístění vliv na hmotný majetek a kulturní památky v okolí. V souvislosti s provozem záměru není reálný předpoklad významného navýšení stávající hlukové hladiny v území ani významného zhoršení imisní situace.

17 17/18 4) Pravděpodobnost vlivů: Vlivy vyvolané záměrem, tj. zejména hlukové a imisní zatížení lokality jsou hodnoceny v rozptylové studii a v hlukové studii. Jedná se o vlivy, jejichž důsledky lze minimalizovat návrhem a kombinací, jak technických opatření, tak i organizačních opatření tak, aby škody na okolním životním prostředí byly minimální. Přímé vlivy na obyvatelstvo provozem záměru nenastanou. Zprostředkované vlivy (dopravní zatížení území, vliv škodlivin v důsledku znečištění ovzduší, nebezpečí havárií s dosahem do okolí) budou malé až zanedbatelné. 5) Doba trvání, frekvence a vratnost vlivů: Jako nejproblémovější jevy v území byly identifikovány zajištění ochrany ovzduší, zajištění ochrany vod a půdy před případnou kontaminací závadnými látkami. Při dodržení navržených technických a organizačních opatření bude předpoklad eliminace hlučnosti nad únosnou míru a dodržení hygienických limitů na hranici pozemku. Vzhledem k charakteru provozu a vzdálenosti od obce lze konstatovat, že přímými vlivy a účinky výstavby i provozu záměru nebude obyvatelstvo negativně zasaženo. Se zohledněním připomínek a podmínek příslušných úřadů zejména z hlediska ochrany ovzduší a vod v rámci navazujících řízeních vedoucích k realizaci záměru lze konstatovat, že záměr nevyvolává významně negativní vlivy na životní prostředí. Na základě výše uvedených skutečností správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15dnů ode dne jeho oznámení ( 83 odst. 1 správního řádu), a to k Ministerstvu životního prostředí, podáním odvolání u Krajského úřadu Plzeňského kraje ( 86 a 89 správního řádu). V této lhůtě má podané odvolání odkladný účinek. otisk úředního razítka Mgr. Jaroslav Nálevka vedoucí oddělení IPPC a EIA podepsáno elektronicky

18 18/18 Přílohy: 1) Vyjádření Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, ze dne , 2) Vyjádření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ze dne , 3) Vyjádření Obce Líně, ze dne , 4) Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Plzeň, ze dne , 5) Vyjádření Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, odboru životního prostředí, ze dne Rozdělovník: Doručí se dle 7 odst. 4 zákona (s přílohou): 1) Plzeňská Bio Odpadová a.s., Na Vypichu 636, Líně, Obdrží dle 22 písm. c) zákona (bez příloh): 2) Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 1442/65, Praha 10 - Vršovice, Obdrží za účelem vyvěšení na úřední desce (bez příloh): 3) Krajský úřad Plzeňského kraje, oddělení metodiky, dozoru a stížností, Škroupova 18, Plzeň, 4) Obecní úřad Líně, Plzeňská 145, Líně V souladu s ustanovením 25 odst. 3 správního řádu a 5 odst. 1 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, musí být toto rozhodnutí vyvěšeno nejméně po dobu 15dnů na úřední desce. Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí rozhodnutí zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí. Datum vyvěšení:... (podpis oprávněné osoby a razítko) Datum sejmutí:... (podpis oprávněné osoby a razítko)

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

Využití odvalového materiálu při realizaci stavby R4 Skalka křižovatka II/118

Využití odvalového materiálu při realizaci stavby R4 Skalka křižovatka II/118 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ V Praze dne 11. 8. 2015 Č.j.: 56603/ENV/15;1770/500/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo

Více

Zařízení pro výkup a úpravu šrotu Brodce u Kněžic

Zařízení pro výkup a úpravu šrotu Brodce u Kněžic Zařízení pro výkup a úpravu šrotu Brodce u Kněžic Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracoval: ing. Pavel Cetl a kol. Brno, srpen 2011 Seznam zpracovatelů

Více

VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU

VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU OZNÁMENÍ záměru zpracované ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

Technologie drcení pneumatik Šlapanice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Technologie drcení pneumatik Šlapanice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Technologie drcení pneumatik Šlapanice Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracoval: ing. Pavel Cetl a kol. Brno, červenec 2015 Seznam zpracovatelů

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

BIOPLYNOVÁ STANICE ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

BIOPLYNOVÁ STANICE ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM Oznámení záměru podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění BIOPLYNOVÁ STANICE ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM BIERHANZL AGRI, S.R.O. Červen 2008 FARMTEC a.s. Chýnovská 567 390 02 Tábor Bioplynová

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA

PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA AAA AUTO a.s. Husovo nám.14, 253 01 Hostivice PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle

Více

ING. JAROMÍR POKOJ posuzování vlivů na životní prostředí Kuršova 16 tel.: 723 637 450 635 00 Brno IČ: 681 03 255 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ING. JAROMÍR POKOJ posuzování vlivů na životní prostředí Kuršova 16 tel.: 723 637 450 635 00 Brno IČ: 681 03 255 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ING. JAROMÍR POKOJ posuzování vlivů na životní prostředí Kuršova 16 tel.: 723 637 450 635 00 Brno IČ: 681 03 255 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Oznámení záměru. areál pivovaru Velké Popovice

Oznámení záměru. areál pivovaru Velké Popovice Oznámení záměru Zaměstnanecké parkoviště areál pivovaru Velké Popovice podle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Objednatel: Plzeňský Prazdroj a.s. U Prazdroje 7,

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Záměr: Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel Oznamovatel: Westpra, s.r.o.

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více

Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb

Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb 1 Dokumentace záměru dle zákona 100/2001

Více

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa Výroba plastových oken Hodějice II. etapa OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí listopad 2006 INVESTprojekt NNC, s.r.o.,

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam. RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Průmyslová hala a příjezdová komunikace tiskárny Finidr (Český Těšín)

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 5. 2011 Č.j.: 34374/ENV/11

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 5. 2011 Č.j.: 34374/ENV/11 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 5. 2011 Č.j.: 34374/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE. (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.)

Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE. (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.) Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Mošnov - MOBIS - EIA Číslo úkolu : 534078 Objednatel : Technoprojekt, a.s. Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE (podle

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 Podolí Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363 Název akce: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

Více

Likvidace autovraků - Varnsdorf

Likvidace autovraků - Varnsdorf Severočeské sběrné suroviny a.s.,švermova 117, 460 10 Liberec Likvidace autovraků - Varnsdorf O Z N Á M E N Í záměru podle 6 v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

SKLÁDKA S-OO3 BŘEZINKA II

SKLÁDKA S-OO3 BŘEZINKA II SKLÁDKA S-OO3 BŘEZINKA II Dokumentace podle 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracováno dle přílohy č. 4 k zákonu Zpracovatel dokumentace : Ing. Ladislav Vašíček Mezi Mlaty

Více