NEKONVENČNÍ NÁSTROJ K VIZUALIZACI A INTERAKCI VE VIRTUÁLNÍM PODNIKU SVOČ FST 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEKONVENČNÍ NÁSTROJ K VIZUALIZACI A INTERAKCI VE VIRTUÁLNÍM PODNIKU SVOČ FST 2014"

Transkript

1 NEKONVENČNÍ NÁSTROJ K VIZUALIZACI A INTERAKCI VE VIRTUÁLNÍM PODNIKU SVOČ FST 2014 Jiří Polcar Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce pojednává o nekonvenční alternativě k moderním komerčním programům, které umožňují vytvářet trojrozměrné vizualizace podnikových layoutů, animací a prostředí pro virtuální trénink. Současné nástroje jsou nedostupné zejména z důvodu vysoké ceny licence. Na základě rešerše bylo zjištěno, že jako vhodná alternativa může být herní engine Source a s ním dodávaná vývojářská sada Source SDK, obojí upravené pro výše popsané účely. Autorem této práce byl vytvořen softwarový balík Digitov, který je rozšířením pro Source Engine a který obsahuje všechny tyto úpravy. Za pomoci Digitovu již bylo vytvořeno několik virtuálních modelů podniků a animací, které je možné pouštět na PC nebo v zařízení pro trojrozměrnou projekci typu CAVE. Rovněž byla vytvořena příručka k použití ve formě e-booku. Výsledkem práce na projektu vývoje Digitovu je unikátní vývojové prostředí, které je v mnoha ohledech schopné konkurovat profesionálním nástrojům. KLÍČOVÁ SLOVA Digitov, layout, Source Engine, virtuální realita ÚVOD V dnešní době platí virtuální realita v průmyslu za samozřejmou součást vývoje a návrhu nových výrobků, postupů i služeb. Prakticky ve všech konstrukčních kancelářích jsou využívány nástroje pro podporu konstrukce typu CAD umožňující tvorbu trojrozměrných modelů výrobku, na které navazují CAM pro podporu technologie výroby. Při návrhu výrobních systémů je využit software pro podporu ergonomických studií a pro tvorbu a optimalizaci layoutu. Jeden článek z tohoto řetězce softwarových nástrojů je v současné době z nějakého důvodu přehlížen, často z důvodu jeho nedostupnosti kvůli vysoké ceně. Tímto článkem je software pro tvorbu virtuálních prostředí ve formě interaktivních podnikových modelů. Takovéto modely mohou být využity k široké škále účelů, například k propagaci, virtuálnímu tréninku (edutainment) nových zaměstnanců, různým simulacím a mnohému dalšímu. K tomu se dá využít software spadající do kategorie programů pro virtuální prototypování. Jsou jimi nástroje pro tvorbu obecných virtuálních prostředí umožňující tato prostředí oživit různými interaktivními a algoritmickými prvky. Je možné v nich vytvořit virtuální prohlídku, vizualizaci a simulaci výroby, vizualizaci technologických postupů a mnohé další. Společným rysem těchto softwarových produktů je absolutní volnost tvorby a univerzálnost, což s sebou paradoxně v případě využití v průmyslu přináší nevýhodu v tom, že v těchto nástrojích je nutné virtuální prostředí vytvářet takřka od nuly včetně tvorby vlastního uživatelského rozhraní, textur a modelů různých dílenských, kancelářských a dalších zařízení a algoritmů pro řízení tohoto prostředí. Znamená to, že pracovník tvořící virtuální modely musí být znalý objektově orientovaného programování a kromě programátora musí být zároveň grafik a modelář. Na trhu existuje výběr takových nástrojů, jako je například 3DVIA Studio [1] nebo IC.IDO [2] (akronym I see I do). Jejich společnou nevýhodou je vysoká pořizovací cena, která se pohybuje řádově kolem jednoho statisíce euro za jedinou licenci. Na základě těchto zjištění byla provedena rešerše, která měla za úkol zjistit současné možnosti, jak vytvořit interaktivní virtuální model výrobního podniku. Jednou z těchto možností bylo využití enginy (tj. základů, jader programů), které jsou využívány mimo jiné jako základy počítačových her. Po úspěších demonstračního modelu vytvořeného v Source Engine bylo rozhodnuto o vývoji balíčku Digitov, který tento engine upraví tak, aby mohl posloužit jako základ pro tvorbu virtuálních prostředí s podnikovou tematikou. O jeho vývoj, současnosti a využití pojednává tato práce. NÁSTROJE PRO VIRTUÁLNÍ REALITU A HERNÍ ENGINE Existuje několik komerčně dostupných variant určených přímo na vytváření rozsáhlých interaktivních virtuálních prostředí za účelem vizualizace a simulace výroby a podniků, často integrovaných k ostatním nástrojům na podporu vývoje typu CAD, CAM, CAE a podobně. Těmito programy jsou v dnešní době konkrétně například 3DVIA Studio (dříve VirTools) [1] nebo IC.IDO [2]. Tvorba virtuálních prostředí za jejich použití je obdobná. Uživatel navrhne hrubou geometrii stavby, do které přidává jemnou geometrii ve formátu přímo z CAD nástrojů nebo jiných 3D modelových formátů například z grafických

2 programů jako je 3dS MAX nebo Google SketchUp. Interaktivní prvky a pohyby jsou pak realizovány algoritmicky přes vkládatelné objekty nebo tvorbu skriptů za použití objektově orientovaného programovacího jazyka. Společnou nevýhodou těchto řešení, jak už bylo řečeno výše, je vysoká cena za jednu licenci, která je činí v případě menších podniků a škol nedostupnou i v případě studentských a výukových (educational) licencí. Jedna licence obvykle stojí řádově sto tisíc euro. Další nevýhodou je poměrně vysoká složitost tvorby předpokládající znalost programování a navíc je nutné vytvořit i uživatelské rozhraní pro ovládání modelu. Při rešerši byly analyzovány i netradiční možnosti, kterými je například moderní herní engine pohánějící moderní 3D akční počítačové hry a to nikoli v jejich čisté podobě, ale již v podobě komerční počítačové hry. Výhodou je, že s počítačovými hrami jsou dodávány i nástroje typu SDK (Software Developer s Kit) nebo jsou dostupné pro vlastníka licence počítačové hry. Tím si výrobce počítačové hry zajišťuje spontánní komunitu tzv. modderů, tedy hráčů, kteří se rozhodli danou hru upravovat. Výhodou je, že na internetu jsou pak dostupné různé návody k tvorbě a celá škála modifikacích enginů, to vše zpravidla zdarma. Cena za hru se pak pohybuje v řádech několika stovek korun až do dvou tisíc, což je činí velmi dostupnými. Bylo analyzováno několik herních enginů. Tyto analýzy se zaměřovaly na jejich vlastnosti, možnosti, rozsah a přístupnost SDK nástrojů a v neposlední řadě i ceny typické počítačové hry, které na nich běží. Předmětem těchto analýz byly například LithTech, Source Engine, CryEngine, Unreal Engine 3 nebo idtech 4. Z několika možností byl vybrán právě Source Engine ve formě počítačové hry Half-Life 2: Episode Two. Koupí licence k této hře v současné hodnotě 5,99 [3] je uživatel oprávněn k instalaci sady Source SDK, jejíž součástí je především level-editor Valve Hammer Editor, který je určen k tvorbě tzv. map (též levelů nebo úrovní v podstatě virtuálních prostředí ve smyslu této práce, ukázka na obrázku 1) a je uživatelsky velice příjemný a jeho použití je intuitivní. Další podstatnou výhodou kompatibilita s 3D projekcí a tím pádem je možné použití v zařízení typu CAVE, které je k dispozici na KPV (Katedře průmyslového inženýrství a managementu). Obrázek 1: Ukázka tvorby v programu Valve Hammer Editor. Source Engine v této podobě samozřejmě není možné přímo používat, na řadu proto přišla tvorba balíčku Digitov, který je formálně modifikací pro Source Engine a obsahuje veškeré nutné úpravy. O jeho vývoji pojednává následující kapitola. DIGITOV Digitov je balíček různých zdrojů pro Source Engine, které jsou tematicky zaměřené pro tvorbu virtuálních prostředí s podnikovou tematikou. Těmito zdroji jsou textury pro tvorbu hrubé geometrie stěn, dveří, exteriéru atd. Dále jsou jimi detailní modely s jemnou geometrií reprezentující stroje, skladové regály, dopravníkové pásy, počítače a další dílenské, kancelářské a v neposlední řadě například i sanitární zařízení. Pro oživení výsledného modelu balíček Digitov obsahuje novou řídící logiku ve formě původních entit Source Engine spojených předdefinovanými vazbami například pro rychlou tvorbu dopravníkových pásů, automaticky ovládaných dveří a světel nebo řízení pohledu (kamery). Entitou je v řeči Source Engine každá jednotlivá instance některé třídy ve smyslu objektově orientovaného programování.

3 Virtuální prostředí v tomto engine je složeno výhradně z entit. Digitov obsahuje i dynamicky linkované knihovny (DLL) s úpravami některých původních tříd. Digitov byl z velké části sestaven ze zdrojů vytvořených nebo převedených autorem této práce a některých zdrojů, jejichž autoři jsou studenti FST. Textury jsou v Source Engine nazývány materiály a jsou tvořeny malými textovými soubory, které materiálu přiřazují jednotlivé rastrové vrstvy a řídí způsob jejich použití a další nastavení, z nichž je nejdůležitější především typ renderu, kterým je každý jednotlivý díl geometrie vykreslován. Jednotlivými vrstvami jsou pak textury, které plní funkci albeda, bump mapy, detail mapy atd. Tematicky tyto nové vytvořené materiály reprezentují různé povrchy, které je možné najít v budovách podniku dlaždice, vymalované stěny, beton, ocel a jiné, viz Obrázek 2. Obrázek 2: Ukázka nových textur balíčku Digitov. Pro modely Source Engine využívá svůj vlastní formát MDL. Tyto modely jsou do mapy vkládány pomocí entit třídy, jejichž názvy začínají na prop (tzv. prop entities). Chování těchto modelů je pak těmito entitami řízeno podle jejich druhu. Hlavními druhy modelů jsou modely statické, dynamické, fyzikální a existuje několik dalších méně důležitých druhů. Statické modely jsou nenáročné na výpočty a nejsou pohyblivé. Dynamické se mohou pohybovat po předem definovaných trajektoriích nebo být navázány pohybovou vazbou typu parent na jiné entity. Fyzikální jsou schopny samostatného pohybu jakožto reakce na vnější síly. Jejich pohyb vypočítává fyzikální engine. Nové modely byly převedeny ze zdrojů katedry nebo z volně dostupných knihoven na internetu. Digitov má k dispozici modely výrobních strojů, pásových i válečkových dopravníků, skladových skříní a regálů, kancelářského zařízení a mnohé další jejich ukázka je na Obrázek 3. Obrázek 3: Ukázka nových modelů v balíčku Digitov Řídící logika dopravníků, kamer, světel, dveří atd. je předpřipravená jako tzv. prefabs v řeči Valve Hammer Editoru. Jedná se o části zdrojového kódu mapy, které jsou při vkládání kopírovány do aktuálně tvořeného virtuálního prostředí. Například logika řízení dopravníku je vytvořena vložením tohoto prefabu do mapy, definováním trajektorie pohybu a nastavení rychlosti pohybu. Statické modely dopravníku jsou vloženy zvlášť, případně jsou také k dispozici jako prefaby. Náhled na komponenty řídící logiky nastavené pro pohyb výrobku po dopravníku a kamery, která se pohybuje kolem něj a snímá jej je v pohledu programu Valve Hammer Editor na Obrázek 4.

4 Obrázek 4: Ukázka nové řídící logiky, zde upravené pro případ válečkového dopravníku. V neposlední řadě pro Digitov byly upraveny původní DLL knihovny, které byly zkompilovány v Microsoft Visual C++ Express 2010 Service Pack 1. Tyto knihovny obsahují opravu některých tříd. VALIDACE A VYUŽITÍ DIGITOVU Balíček Digitov byl validován pomocí demonstračních modelů, které za jeho pomoci byly vytvořeny autorem této práce. Obrázek 5 ukazuje náhled modelu fac_212.bsp, který představuje budovu s montážní linkou na výrobu RC modelů aut a administrativní částí. Tento model je přiložen v balíčku Digitov jako demo. Obrázek 5: Ukázka modelu fac_212 přiloženého k Digitovu jako demo. a) Pohled na budovu zvenku. b) Kanceláře v budově jsou vybaveny nábytkem a osazeny pracovníky. c) Výrobní linka demonstrující montáž RC modelu auta na dálkové ovládání. Uživatel má možnost zvednout jednotlivé díly a po prohlédnutí je opět položit. d) Ukázka některých dílů a podsestav RC auta, jehož výroba probíhá na lince v této budově. ch.

5 e) Při stisknutí pravého tlačítka myši dojde k zobrazení nápovědy, která upozorňuje na interaktivní prvky, pomáhá k orientaci a poskytuje nápovědu. f) V konferenční místnosti je možné pustit prezentaci o problematice konceptu digitálního podniku. Tato prezentace byla původně vytvořena v Microsoft Power Point, její snímky byly převedené na materiály (tzn. textury v řeči Source Engine) a vloženy do mapy, kde jsou algoritmicky řízeny. Využití Digitovu dokazuje, že je vhodnou alternativou ke konvenčnímu software pro virtuální realitu. Modely výrobních podniků nebo obecně virtuální prostředí za pomocí Digitovu vytvořená je možné využít k virtuálnímu tréninku nových zaměstnanců, kteří jsou přijímání na druhém konci světa, než modelovaný podnik stojí. Dojde tak k ušetření financí na jejich zácvik, protože tito noví zaměstnanci již budou budovu znát a mohou být upozornění na různá konkrétní nebezpečí, která ve výrobní hale existují. Dále je možné využití vizualizovat budovu, která bude v budoucnu teprve postavena. Na základě takového modelu je pak možné provádět různé validace layoutu budovy, hodnotit přehlednost výrobních hal, umístění různých varování nebo estetické vlastnosti. V současné době je Digitov používán ve výuce virtuální reality na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. V rámci studentských prací bylo vytvořeno 15 modelů. Některé byly vytvořeny na základě vlastního návrhu layoutu výrobního podniku, některé znázorňují skutečné budovy výrobních podniků. Nechyběly ani modely s neprůmyslovou tematikou, například vlastní dům jednoho z autorů nebo prostranství před budovou Fakulty strojní. Modely vytvořené pomocí Digitovu jsou kompatibilní se zařízením typu CAVE (Computer Aided Virtual Environment) umístěné v jedné z laboratoří na Katedře průmyslového inženýrství a managementu. Zde je možné ovládat pohyb v modelu pomocí trackovacího zařízení a zobrazovat modely vytvořené pomocí Digitovu trojrozměrně. Digitov je možné užít nejen k vizualizaci celých výrobních systémů, ale i jednotlivých výrobních procesů. Za pomoci několika málo entit je například možné řídit průběh animace soustružení osazeného čepu. Obrázek 6 je náhledem právě na takovou animaci v mapě turning_demo.bsp, která je součástí Digitovu jako demo. Obrázek 6: Ukázka animace výrobního procesu. Paralelně s tvorbou Digitovu byl autorem této práce a kolektivem dalších autorů vytvářen e-book Tvorba virtuálních prostředí v Source SDK [4]. Tento e-book je koncipován jako příručka k použití Valve Hammer Editoru spolu s balíčkem Digitov a obsahuje potřebné informace k tvorbě virtuálních prostředí s podnikovou tematikou. Balíček Digitov je možné snadno distribuovat pomocí instalátoru a spouštěče, který je možné stáhnout z univerzitních osobních stránek autora této práce, který je zároveň autorem tohoto programu, na [5]. Program je určen k jednoduché instalaci pomocí několika málo klepnutí myší, spouštění jednotlivých map, otevírání patřičných složek pro další úpravy Digitovu a je zde i možnost kontroly aktualizací balíčku a jejich automatické stažení a instalace z internetu. Náhled na tento program je na Obrázek 7. Ve světě není vývojové prostředí tvořené Source SDK rozšířené balíčkem Digitov neznámé. Výsledky tohoto projektu byly prezentovány na konferenci v Krétě v roce 2013 [6] a v časopise MM Science Journal [7], který je zapsán v seznamu českých recenzovaných časopisů. DALŠÍ VÝVOJ Digitov představuje velmi mocný nástroj, který může v mnoha ohledech konkurovat softwarovým produktům v ceně několika desítek tisíc euro. Jeho vývoj ale přesto stále probíhá a do budoucna je počítáno s jeho rozvojem v následujících směrech: Rozšíření knihoven modelů, textur a tříd objektů. Rozšíření dynamických DLL knihoven obsahujících třídy entit.

6 Vytvoření nástroje pro kompatibilitu s ostatním software pro tvorbu podnikových layoutů. (V současné době je autorem této práce vytvářen převodník layoutů vytvořených programem VisTable Touch do zdrojového kódu mapy pro Valve Hammer Editor. V současnosti již existuje funkční prototyp tohoto programu.) Vytvoření webových stránek Digitovu. Distribuce Digitovu koncovým uživatelům v průmyslové a akademické sféře. OBRÁZEK 7: UKÁZKA PROGRAMU DIGITOV LAUNCHER, SPOUŠTĚČE A INSTALÁTORU DIGITOVU. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ Digitov je modifikace Source Engine, která tento engine doplňuje o sadu vývojářských nástrojů Source SDK tak, aby za použití těchto nástrojů bylo možné tvořit virtuální prostředí s podnikovou a průmyslovou tematikou. Autorem balíčku Digitov je autor této práce. Digitov v současné době obsahuje modely strojů, výrobních, skladových a dopravních zařízení, kancelářského vybavení, počítačů, dále textury zdí, podlah, exteriérů. To je doplněno novou řídící logikou a dynamicky linkovanými knihovnami, které obsahují nové entitní třídy (tj. třídy objektů v řeči Source Engine). Balíček Digitov je možné použít k tvorbě modelů podniků, výrobních systémů a procesů a to ve formě volně průchozích modelů, kdy uživatel přímo řídí postavu z prvního pohledu nebo ve formě animací a filmových sekvencí. Modely tohoto typu jsou v poslední době trendem a jsou využívány pro vizualizaci podniků, propagaci, zácviku zaměstnanců, ověření layoutů a k mnohým dalším účelům. V současné době může Digitov v mnohém konkurovat profesionálním vývojovým prostředím, které jsou dostupné za ceny v řádu desítek nebo stovek tisíc euro. Další výhodou je vysoká rychlost tvorby virtuálních prostředí vysokých estetických kvalit a uživatelsky příjemné vývojové prostředí. Digitov může konkurovat i cenou, která spočívá pouze v získání licence na nástroje Source SDK a Source Engine v podobě hry Half-Life 2: Episode Two za 5,99. PODĚKOVÁNÍ Tento výzkum byl podpořen projektem 1.07/2.3.00/ Kvalitní výzkumný tým zaměřený na problematiku řízení životního cyklu výrobku v prostředí digitálního podniku. Autor této práce by chtěl zároveň poděkovat svému vedoucímu, Ing. Petru Hořejšímu, Ph.D. za možnost pracovat na vývoji tohoto unikátního vývojového prostředí. LITERATURA [1] 3DVIA Studio: A Powerful 3D Development Tool. [ ] Dostupné z: <http://www.3dvia.com/studio/> [2] IC.IDO ESI Group Virtual Product Engineering software and services. [ ] Dostupné z: <https://www.esi-group.com/software-services/virtual-reality/icido> [3] Half-Life 2: Episode Two ve službe Steam. [ ] Dostupné z: <http://store.steampowered.com/app/420/> [4] Hořejší, P., Polcar, J.: Tvorba virtuálních prostředí v Source SDK. ZČU FST, [5] <http://home.zcu.cz/~jpolcar/digitov>

7 [6] Horejsi, P., Polcar, J.: Implementation of Source Engine for Virtual Tours in Manufacturing Factories, 9th International Symposium, ISVC 2013, Rethymnon, Crete, Greece, July 29-31, Proceedings, Part II, pp , DOI: / _72, series: 8034, Print ISBN: , Online ISBN: , ISSN: , Springer Berlin Heidelberg [7] Horejsi, P., Polcar, J.: An Unconventional Software Environment For Factory Layout Design And Automated Converter, MM Science Journal, December 2013, s , ISSN:

VYUŽITÍ MODERNÍCH ALTERNATIVNÍCH PROSTŘEDKŮ VIZUALIZACE A INTERAKCE V PROSTŘEDÍ DIGITÁLNÍ TOVÁRNY SVOČ FST 2011

VYUŽITÍ MODERNÍCH ALTERNATIVNÍCH PROSTŘEDKŮ VIZUALIZACE A INTERAKCE V PROSTŘEDÍ DIGITÁLNÍ TOVÁRNY SVOČ FST 2011 VYUŽITÍ MODERNÍCH ALTERNATIVNÍCH PROSTŘEDKŮ VIZUALIZACE A INTERAKCE V PROSTŘEDÍ DIGITÁLNÍ TOVÁRNY SVOČ FST 2011 Jiří Polcar Chelčického 1198 Rakovník 269 01 Česká republika ABSTRAKT Cílem této práce je

Více

VYUŽITÍ SOURCE ENGINE K TVORBĚ INTERAKTIVNÍHO

VYUŽITÍ SOURCE ENGINE K TVORBĚ INTERAKTIVNÍHO Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Katedra průmyslového inženýrství a managementu VYUŽITÍ SOURCE ENGINE K TVORBĚ INTERAKTIVNÍHO MODELU DIGITÁLNÍ TOVÁRNY Jiří Polcar jiri.polcar@seznam.cz ANOTACE

Více

3D Vizualizace muzea vojenské výzbroje

3D Vizualizace muzea vojenské výzbroje 3D Vizualizace muzea vojenské výzbroje 3D visualization of the museum of military equipment Bc.Tomáš Kavecký STOČ 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011 2 ABSTRAKT Cílem této práce je

Více

PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ

PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. Úvod S rozvojem nových poznatků v oblasti technické grafiky je kladen důraz na jejich začlenění

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY. Studijní program: B8206 Výtvarná umění. Obor: Vizuální komunikace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY. Studijní program: B8206 Výtvarná umění. Obor: Vizuální komunikace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Studijní program: B8206 Výtvarná umění Obor: Vizuální komunikace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JAN VALENTA Vedoucí bakalářské práce: Doc. Stanislav Zippe

Více

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově Úvod Programový produkt 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově je navržen jako jednoduchá aplikace pro 3D zobrazení objektů

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2 téma: Úvod do praktika z ICT cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - organizace výuky - seznámení s plánem praktika IVT - seznámení

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Průmyslové inženýrství a management

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Průmyslové inženýrství a management ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Průmyslové inženýrství a management BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Využití Source Engine pro vizualizaci

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

VIRTUÁLNÍ NÁVRH UČEBNY PROGRůMOVÁNÍ CNC STROJ (vítězná práce z krajského kola SOČ 2014)

VIRTUÁLNÍ NÁVRH UČEBNY PROGRůMOVÁNÍ CNC STROJ (vítězná práce z krajského kola SOČ 2014) Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských student na ČVUT VIRTUÁLNÍ NÁVRH UČEBNY PROGRůMOVÁNÍ CNC STROJ (vítězná práce z krajského kola SOČ 2014) Dušan König, Jan Rada Střední

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Obsah. Proč právě Flash? 17 Systémové požadavky 17. Jak používat tuto knihu 18 Doprovodný CD-ROM 19

Obsah. Proč právě Flash? 17 Systémové požadavky 17. Jak používat tuto knihu 18 Doprovodný CD-ROM 19 Úvod.............................15 Proč právě Flash? 17 Systémové požadavky 17 Jak používat tuto knihu 18 Doprovodný CD-ROM 19 Část první Začínáme s tvorbou her ve Flashi..............21 1 První kroky........................23

Více

TRENDY V POČÍTAČOVÉM PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ ERGONOMICKÉ SIMULACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ

TRENDY V POČÍTAČOVÉM PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ ERGONOMICKÉ SIMULACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ TRENDY V POČÍTAČOVÉM PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ ERGONOMICKÉ SIMULACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ Ing. V. Glombíková, PhD. Systémy pro simulaci výrobních systémů Systémy vyznačující se schopností vyhodnocení

Více

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007)

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007) (verze 2007) ÚVOD Program MS Power Point patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které slouží k vytváření prezentací. Tento program je spolu s programy MS Word a MS Excel základním pilířem

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu. Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu. Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání profilující okruhy Název: Technické kreslení a CAD I. Autor: ing. Milan Hanus Datum, třída:

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Registrační číslo projektu: Název projektu: Střední škola Pohoda s.r.o., Na Vinici 2244, Litoměřice CZ.1.07/1.5.00/34.0613 Moderní škola Identifikační

Více

Specifikace softwarového díla & Časový plán implementace. pro. MEF Editor

Specifikace softwarového díla & Časový plán implementace. pro. MEF Editor Specifikace softwarového díla & Časový plán implementace pro MEF Editor Cílem projektu je vytvoření pluginu do vývojového prostředí Visual Studio 2010. Plugin bude umožňovat grafickou editaci objektů spojených

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

Rozcestník virtuálních světů

Rozcestník virtuálních světů České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální projekt Rozcestník virtuálních světů Radek Loucký Vedoucí práce: Mgr. Jiří Danihelka Studijní program: Softwarové technologie a

Více

Specializovaná mapa s interpretací regionálních rozdílů v oblasti sociálního výzkumu

Specializovaná mapa s interpretací regionálních rozdílů v oblasti sociálního výzkumu v oblasti sociálního výzkumu Autoři Březen 2015 Autor Organizace Dušan Chlapek Vladimír Jakubal Tomáš Knap Jan Vrána Jan Kučera Jiří Makalouš Luboš Marek Petr Mazouch Martin Nečaský Tomáš Vahalík KOMIX

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ Fakulta elektrotechnická. Microsoft Sharepoint 2007 Workflows Průmyslové informační systémy

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ Fakulta elektrotechnická. Microsoft Sharepoint 2007 Workflows Průmyslové informační systémy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ Fakulta elektrotechnická Microsoft Sharepoint 2007 Workflows Průmyslové informační systémy Bc. Petr Pokorný Letní semestr 2009/2010 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Workflow... 3 3 Workflow

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

ZAVÁDĚNÍ ERGONOMICKÉHO SOFTWARU TECHNOMATIX JACK NA PRACOVIŠTĚ OPD

ZAVÁDĚNÍ ERGONOMICKÉHO SOFTWARU TECHNOMATIX JACK NA PRACOVIŠTĚ OPD STUDIJNÍ OBOR PRŮMYSLOVÝ DESIGN ZAVÁDĚNÍ ERGONOMICKÉHO SOFTWARU TECHNOMATIX JACK NA PRACOVIŠTĚ OPD Ukázky diplomových prací Dopravní technika Dana Rubínová Odbor průmyslového designu B2/ 214 tel.: +420

Více

MASSIV. Middleware pro tvorbu online her

MASSIV. Middleware pro tvorbu online her MASSIV Middleware pro tvorbu online her Obsah prezentace Úvod Prostředky poskytované Massivem Využití jádra Massivu v Demu Zhodnocení projektu Prezentace Dema Úvod Část 1. Tým projektu Massiv Zahájení

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Model vlakového uzlu Model of a Railway Junction

Model vlakového uzlu Model of a Railway Junction Model vlakového uzlu Model of a Railway Junction Michal Bílek 1 Abstrakt Vysoká škola polytechnická v Jihlavě využívá pro výuku odborných předmětů mnoho modelů. Jedním z modelů používaných ve výuce je

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Základy 3D modelování a animace v CGI systémech Cinema 4D C4D

Základy 3D modelování a animace v CGI systémech Cinema 4D C4D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy 3D modelování a animace v CGI systémech Cinema 4D C4D PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Mgr. David Frýbert 2013 CGI systémy Computer - generated imagery - aplikace

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO Petr Štos ECM Business Consultant CO JE TO APLIKACE TreeINFO Sada komponent Komponenty rozšiřující sloupce Komponenty rozšiřující pohledy na data Aplikační části Využití jednotlivě

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky Přednáška 1 Úvod do problematiky Význam počítačové grafiky Obrovský přínos masovému rozšíření počítačů ovládání počítače vizualizace výsledků rozšíření možnosti využívání počítačů Bouřlivý rozvoj v oblasti

Více

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Hodnoticí standard. Počítačový 3D grafik (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Počítačový 3D grafik (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Počítačový 3D grafik (kód: 82-030-N) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost Název Úroveň

Více

Elektronická technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka

Elektronická technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka 17, 18. hodina Elektronická technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka Téma: závěrečná část dokumentu, dodatky a manuály 1) Závěrečná část dokumentu 2) Dodatky 3) Manuály a návody obsah dokumentu Závěrečná

Více

Katedra výrobních systémů a automatizace. Ing. Petr Zelený, Ph.D. březen 2015

Katedra výrobních systémů a automatizace. Ing. Petr Zelený, Ph.D. březen 2015 Katedra výrobních systémů a automatizace Ing. Petr Zelený, Ph.D. březen 2015 Chcete. se naučit pracovat s moderními nástroji konstruktéra (3D skenery, 3D tiskárny)? se naučit pracovat s moderními konstrukčními

Více

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU J. Mareš*, A. Procházka*, P. Doležel** * Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická

Více

Základní informace. Operační systém (OS)

Základní informace. Operační systém (OS) Základní informace Operační systém (OS) OS je základní program, který oživuje technické díly počítače (hardware) a poskytuje prostředí pro práci všech ostatních programů. Operační systém musí být naistalován

Více

Matematický software pro Linux

Matematický software pro Linux Matematický software pro Linux Michal Černý LinuxAlt 2010 Abstrakt Příspěvek stručně představí základní matematické aplikace, které jsou k dispozici jako open source pro Linux, se zvláštním zřetelem na

Více

QAD Business Intelligence

QAD Business Intelligence QAD Business Intelligence Vladimír Bartoš, Pavel Němec Konzultanti 13.6.2012 Komponenty QAD BI Analytické tabule pro podporu rozhodování Spolupráce uživatelů nad analyzovanými daty Reporty Generátor analytických

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky Přednáška 1 Úvod do problematiky Význam počítačové grafiky Obrovský přínos masovému rozšíření počítačů ovládání počítače vizualizace výsledků rozšíření možnosti využívání počítačů Bouřlivý rozvoj v oblasti

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací:

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací: Měřicí technika jako součást automatizační techniky měření je zdrojem informací: o stavu technologického zařízení a o průběhu výrobního procesu, tj. měření pro primární zpracování informací o bezpečnostních

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Tvorba 3D výukových aplikací pomocí technologie

Tvorba 3D výukových aplikací pomocí technologie Tvorba 3D výukových aplikací pomocí technologie Microsoft Silverlight Martin Tribula, Martin Vavrek, Michal Otčenášek Abstrakt V dnešním moderním světě je virtuální realita považovaná za rozvíjející se

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

ČÁST 1. Základy 32bitového programování ve Windows

ČÁST 1. Základy 32bitového programování ve Windows Obsah Úvod 13 ČÁST 1 Základy 32bitového programování ve Windows Kapitola 1 Nástroje pro programování ve Windows 19 První program v Assembleru a jeho kompilace 19 Objektové soubory 23 Direktiva INVOKE 25

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

ZÁVAZNÉ FUNKČNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROTOTYP

ZÁVAZNÉ FUNKČNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROTOTYP Příloha zadávací dokumentace č. 10 Závazné funkční a technické požadavky zadavatele na prototyp ZÁVAZNÉ FUNKČNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROTOTYP na veřejnou zakázku Resortní elektronický systém

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Aplikace 3D grafiky ve výuce na ZŠ

Aplikace 3D grafiky ve výuce na ZŠ Aplikace 3D grafiky ve výuce na ZŠ Martin Kučera, Petr Šavelka Pedagogická fakulta MU m.kucera@ped.muni.cz, 256243@mail.muni.cz Využití 3D grafiky a zájem o ni v posledních letech významně vzrůstá. Z velké

Více

Grafický software ve výuce a pro výuku

Grafický software ve výuce a pro výuku Grafický software ve výuce a pro výuku Software v prostředí školy Výběr softwaru Cena a licence Kompatibilita Platforma Podpora souborových formátů, sdílení Účel: výuka Počítačová grafika Výuka počítačové

Více

Příloha č. 3 ZD. Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Audiovizuální vybavení přednáškových a seminárních prostor

Příloha č. 3 ZD. Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Audiovizuální vybavení přednáškových a seminárních prostor Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze Audiovizuální vybavení přednáškových a seminárních prostor 1 Úvod Audiovizuálního vybavení přednáškových a seminárních prostor vychází z požadavků fakulty

Více

Středoškolská technika SCI-Lab

Středoškolská technika SCI-Lab Středoškolská technika 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SCI-Lab Kamil Mudruňka Gymnázium Dašická 1083 Dašická 1083, Pardubice O projektu SCI-Lab je program napsaný v jazyce

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Obsah. 1) Rozšířené zadání 2) Teorie zásuvných modulů a) Druhy aplikací používajících zásuvné moduly b) Knihovny c) Architektura aplikace d) Výhody

Obsah. 1) Rozšířené zadání 2) Teorie zásuvných modulů a) Druhy aplikací používajících zásuvné moduly b) Knihovny c) Architektura aplikace d) Výhody Obsah 1) Rozšířené zadání 2) Teorie zásuvných modulů a) Druhy aplikací používajících zásuvné moduly b) Knihovny c) Architektura aplikace d) Výhody 3) 4) Mantichora Mantichora je moderní aplikace, který

Více

SOFTWARE. Ing. Luděk Richter

SOFTWARE. Ing. Luděk Richter SOFTWARE Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada

Více

CASE. Jaroslav Žáček

CASE. Jaroslav Žáček CASE Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? Definice dle SEI A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities

Více

Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery

Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery Mareš, J., Vacek, M. Koudela, D. Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Ústav počítačové a řídicí techniky, Technická 5, 166 28, Praha 6 e-mail:

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Analýza a prezentace dat

Analýza a prezentace dat 2015 Analýza a prezentace dat rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Analýza a prezentace dat Formátování buněk Nastavení vhodného formátu čísla Vytváření vlastních formátovacích

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k celkovému uspořádání a začlenění řídícího systému ve výrobním stroji a okolí Autor: Doc. Ing. Josef Formánek,

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Animace

Více

Počítačová grafika 2 (POGR2)

Počítačová grafika 2 (POGR2) Počítačová grafika 2 (POGR2) Pavel Strachota FJFI ČVUT v Praze 19. února 2015 Kontakt Ing. Pavel Strachota, Ph.D. Katedra matematiky Trojanova 13, místnost 033a E-mail: pavel.strachota@fjfi.cvut.cz WWW:

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

Popis programu 3D_VIZ

Popis programu 3D_VIZ Popis programu 3D_VIZ Programový modul 3D_VIZ doplňuje interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek (IPSHUL), který byl vyvinut na Institutu geologického inženýrství

Více

Diplomová práce Prostředí pro programování pohybu manipulátorů

Diplomová práce Prostředí pro programování pohybu manipulátorů Diplomová práce Prostředí pro programování pohybu manipulátorů Štěpán Ulman 1 Úvod Motivace: Potřeba plánovače prostorové trajektorie pro výukové účely - TeachRobot Vstup: Zadávání geometrických a kinematických

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

PRÁCE S VIDEEM. Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem

PRÁCE S VIDEEM. Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem PRÁCE S VIDEEM Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443, Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21.století Název školy: ZŠ Přerov, Želatovská

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Katalog biomedicínských modelů, výuka simulacim a modelování v biomedicínském inženýrství, interaktivní systém v MatLab-Simulinku

Katalog biomedicínských modelů, výuka simulacim a modelování v biomedicínském inženýrství, interaktivní systém v MatLab-Simulinku SYSTÉM PRO PRESENTACI MODELŮ Patrik Onderka, Vladimír Eck, Karel Malý Anotace Sdělení popisuje praktické použití katalogu modelů ve výuce předmětu Simulace a modelování v inženýrském bloku studijního plánu

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více