d u b e n ročník XX / 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "d u b e n ročník XX / 2010"

Transkript

1 Nová mateřská škola V tomto roce se v bystrcké části obytného souboru Kamechy začne stavět nová dvoutřídní mateřská škola pro cca 54 dětí. Provoz by měl začít příští rok. Alespoň částečně tak bude řešena nedostatečná kapacita mateřských škol v Bystrci. Dnešní problém nedostatku míst v MŠ má kořeny také v tzv. optimalizaci školských zařízení v letech V roce 2002, kdy jsem se stal neuvolněným místostarostou, odpovědným za oblast školství, jsem řešil problém snížení neinvestičních prostředků přidělených městem Brnem naší městské části. Bylo to spojeno s poklesem počtu žáků mateřských i základních škol, což byl důsledek prudkého poklesu porodnosti. Nenaplněné třídy mateřských škol, dokonce volná třída v MŠ Štouračova, vedly k velkému tlaku na zrušení této mateřské školy. S takovým postupem jsem zásadně nesouhlasil a na podporu svého přesvědčení o nesmyslnosti takového kroku jsem prosadil vypracování demografické studie. Zpracovali ji demografové z Karlovy univerzity (dnes již máme její pokračování do roku 2014 s výhledem do roku 2020). Předpokládala podstatný růst porodnosti po roce Vývoj její závěry jasně prokázal. Pomohlo nám to zachránit cca 80 míst v mateřských školách. d u b e n ročník XX / Přesto závěry ukazovaly na nedostatečnou budoucí kapacitu MŠ v Bystrci. Proto jsme požádali město Brno o zahájení prací na investičním záměru výstavby MŠ v bystrcké části nově budovaného sídliště Kamechy. Možná nedůvěra k závěrům demografické studie (viz optimalizace počtů školských zařízení v letech ) však měla za následek zpoždění zadání přípravy investičního záměru až do roku Ekonomická krize a s ní spojené problémy s financováním investičních záměrů způsobily, že se v prvním návrhu rozpočtu města Brna výstavba nové mateřské školy v Bystrci neobjevila. Obrátil jsem se proto znovu na Radu města Brna a na základě předložené analýzy, podepřené demografickou studií, se podařilo výstavbu nové MŠ v části Kamechy prosadit. Proběhla výběrová soutěž na projektanta a dnes Vám předkládáme první studii. Navržený areál je umístěn při křižovatce ulic Chudčická a Kavčí na ploše, která je Vážení čtenáři, mám tendenci zastávat se mladé generace, kterou my starší často neúměrně kritizujeme se slovy to za nás nebývalo. Tentokrát se ale musím ke kritice přidat. Na Vejrostově ulici se buduje (hrdě se hlásím, že i mojí zásluhou) nový skatepark. Aby mohla firma pracovat při nepříznivém počasí, zastřešila stavbu vypůjčenou (značně nákladnou) stanovou halou. Bohužel se našli vandalové, kteří nevěděli nic lepšího, než jim plachty haly posprejovat. Nemusím říkat, že pracující firmě vznikly problémy a zbytečné náklady navíc. Rozum zůstává stát nad chováním těchto individuí. Místo aby ocenili, že se něco staví pro ně, pro mládež, aby třeba i sami pomohli, jenom kazí a ničí. Ale, ruku na srdce, jak moc za to můžeme i my, rodiče? Víme, co dělají naši potomci ve volném čase? A záleží nám na tom? Alena Křivánková předsedkyně RR v územním plánu pro tuto MŠ vyčleněna. Nově otevřená MŠ Kamechy již příští rok pomůže řešit současnou nelehkou situaci mladých bystrckých rodin s umísťováním svých dětí do mateřských škol. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., místostarosta Pozvánka na 5/22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno Bystrc, které se uskuteční ve středu 14. dubna 2010 v 16 hod. ve Společenském centru. Seriál benefičních koncertů a doprovodných aktivit na podporu mateřské školy Pramínek, v níž vyhořel pavilon Ptáčků. Motto: Solidarita jako zdroj radosti z dobrého činu PRVNÍ KONCERT: Sál Břetislava Bakaly Brno, 31. března od 20 do 22 h Vystupují: kapela Japka a Bezobratří a kouzelník DRUHÝ KONCERT: Společenské a kulturní centrum Bystrc, 15. dubna od 19 do 21 h Vystupují: taneční skupina, irská kapela; módní přehlídka TŘETÍ KONCERT: Kinosál v ZŠ Svážná, 28. dubna od 19 do 21 h Zveme Vás srdečně, přijďte nás podpořit. Výtěžek koncertů jde na obnovu MŠ Pramínek. Na projektu těchto benefičních akcí se obrovským dílem podílí Nadace Veronika. Děkujeme všem občanům, kteří přispívají na naše konto /0100, i všem dárcům darů věcných. Velký dík patří také panu Bc. Jiřímu Šťávovi, který byl tím, kdo rychle zareagoval a přivolal hasiče k požáru školy. Jeho přičiněním se oheň nerozšířil dál. Díky! Eliška Kovářová místostarostka Předběžný program: v Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc s Policií ČR a Městskou policií Brno v Program rozvoje městské části Brno-Bystrc v Obecně závazná vyhláška o regulaci provozu výherních hracích přístrojů, připomínkování návrhu v Novela obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 17/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení veřejného pořádku, v platném znění v Závěrečný účet MČ Brno-Bystrc za rok Hospodaření MČ Brno-Bystrc za rok Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Bystrc za rok 2009, schválení hospodářského výsledku a rozdělení do fondů 1) Zpráva o činnosti VHČ za rok 2009 Bytasen, s.r.o. 2) Výsledek hospodaření VHČ za rok 2009 v 2. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2010 v Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací, účelové vymezení částky z příspěvku na provoz v Finanční dary z rozpočtu MČ Brno-Bystrc pro rok 2010 v Harmonogram postupu zpracovávání a projednávání rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2011 Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání Zastupitelstva vyjádřit na zasedání zastupitelstva svá stanoviska. Srdečně zve Ing. Svatopluk Beneš, starosta Příští 5/23. zasedání ZMČ Brno-Bystrc se bude konat

2 Jak se změnily invalidní důchody a změny v důchodovém pojištění od Chtěla bych Vás informovat o některých změnách, které v oblasti důchodů platí od letošního roku, a které by bylo dobré znát. Informace jsou převzaty z MPSV a z kanceláře veřejného ochránce práv. Tři stupně invalidity existují od 1. ledna Zavádí je zákon č. 306/2008 Sb., který novelizuje současný zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. To vše v rámci I. etapy důchodové reformy. Nový právní předpis stanoví, že pojištěnec bude invalidní, jestliže mu kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu poklesne pracovní schopnost nejméně o 35 %. Na míře poklesu bude záviset stupeň invalidity: 1. stupeň se týká lidí, jejichž pracovní schopnost poklesla nejméně o 35 %, nejvíce však o 49 %. Invalidita 2. stupně znamená pokles pracovní schopnosti nejméně o 50 %, nejvíce však o 69 %. Nejtěžší, tj. 3. stupeň invalidity se týká těch osob, kterým poklesla pracovní schopnost nejméně o 70 %. V souvislosti s třístupňovou invaliditou Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo vyhlášku, která nově stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě. Předpis, který upravuje i posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity, nahradí dosavadní vyhláš- ku č. 284/1995 Sb., včetně příloh č Vyhláška č. 359 byla publikována ve Sb. zákonů 20. října Další informace: Sněmovna konečně napravila chybu v dávkách invalidním lidem. Invalidé se 3. stupněm postižení budou moci pobírat dávky v hmotné nouzi ve výši 3126,- Kč měsíčně, i když neodpracují 20 hodin veřejných prací. Sněmovna tuto změnu zákona opravila v prvním čtení. Pokud ji schválí Senát a prezident, bude platit od 1. července Zdravotní postižení 3. stupně pobírali jen 2020,- Kč měsíčně, místo 3126,- Kč, i když bylo jisté, že ani podmínku veřejných prací nemohou splnit. Proti rozhodnutí o důchodu lze nově podat námitky Od 1. ledna platí v důchodovém pojištění změny, o nichž řada lidí není zcela přesně informována. Pokud nevyužijí nových možností, mohou se tak krátit na svých právech. Od 1. ledna 2010 mohou žadate- a praktickému lékaři žadatele a pojišlé o důchod podat proti rozhodnutí těnec pak dostal rozhodnutí o přičeské správy sociálního zabezpeče- znání či nepřiznání důchodu, aniž by ní námitky. Až dosud bylo rozhodnu- věděl, co bylo v posudku a na záklatí ČSSZ konečné a jedinou možnost dě čeho orgán sociálního zabezpeobrany představovala soudní ces- čení rozhodoval. Od 1. ledna 2010 ta. Podání námitek však není zcela musí být posudek pojištěnci předán bez úskalí. Pokud žadatel námitky okamžitě, případně zaslán nejpozneuplatní, nemůže se později obrá- ději do sedmi dnů prostřednictvím tit na soud a žádat soudní přezkum okresní správy sociálního zabezrozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou pečení. Ochránce současně prosažádost odmítl s odůvodněním, že dil změnu vyhlášky, která stanovuje žadatel nevyčerpal všechny mož- náležitosti posudku. Mezi jiným musí nosti obrany. Lhůta pro podání námi- být v posudku uveden výčet podklatek také není příliš dlouhá námit- dů o zdravotním stavu a pracovní ka musí být uplatněna do 30ti dnů schopnosti, z nichž orgán sociálního od doručení rozhodnutí o důchodu zabezpečení vycházel, musí zde být a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. další zjištění a především odůvodpokud ji omylem zašle soudu, niko- nění výsledku posouzení zdravotníli ČSSZ, riskuje, že 30ti denní lhů- ho stavu. Pojištěnec se tak dozví, na ta uplyne marně. Soud totiž nemá základě čeho a proč orgán sociálnípovinnost postoupit omylem doruče- ho zabezpečení dospěl k rozhodnunou námitku správnému adresátovi. tí, a může se tak účinně bránit. Po uplynutí lhůty už není šance na Významné zlepšení postavení jakoukoli změnu. invalidních osob může přinést alternovinkou je i doručování posudku nativní podmínka rozšíření rozhodo zdravotním stavu žadateli o inva- ného období pro zjišťování doby lidní důchod. Tuto změnu se poda- pojištění potřebné pro vznik nároku řilo veřejnému ochránci práv pro- na invalidní důchod. Až dosud platisadit k posílení postavení žadatele. lo, že nárok na invalidní důchod vzniaž dosud byl posudek lékaře ode- kl tehdy, pokud byla invalidní osoba slán orgánu sociálního zabezpečení pojištěna 5 let v období 10 let před Hotel Santon a Městská část Brno-Bystrc pro obnovení tradic pořádají Pálení čarodějnic Vše se odehraje večer v čarodějný den, v pátek 30. dubna od 17 hodin před hotelem Santon. Na programu jsou pohádková představení a čarodějnické soutěže. Na slet jsou srdečně zváni nejen čarodějnice, ale i čarodějové od nejmenších po nejstarší. Přílet na košťatech z umělé hmoty je nežádoucí, v ohni nevoní. Občerstvení zajištěno, vstup zdarma. vznikem invalidity. Vzhledem k tomu, že vzniku invalidity obvykle předchází dlouhodobý pokles pracovní schopnosti, často v období výrazně delším než 10 let, řadě invalidních osob nemohl být invalidní důchod přiznán pro nesplnění zákonné podmínky. Rozhodné období bylo nově rozšířeno, takže v případě, že žadatel o důchod nesplní 5 let pojištění z posledních 10 let, alternativně se uplatní podmínka 10 let pojištění z posledních 20. Invalidé, kteří dosud neměli nárok na invalidní důchod tak o něj mohou znovu požádat. Tato nová pravidla však platí pouze pro pojištěnce starší 38 let. Eliška Kovářová, místostarostka Talentové zkoušky na ZUŠ Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52, nabízí: výuku hry na klavír, varhany, keyboard, housle, violu, violoncello, zobcovou i příčnou flétnu, pikolu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, baskřídlovku, tubu, akordeon, kytaru, bicí, sólový zpěv a také aranžování pomocí počítače. Žáci mají možnost účinkování v komorních souborech. Taneční obor zahrnuje taneční průpravu, klasický, současný i lidový tanec. Literárně dramatický obor vede žáky k dramatické průpravě, uměleckému přednesu, pohybové výchově, praxi v souboru či černém divadle. Výtvarný obor nabízí ve svých kvalitně vybavených učebnách výuku kresby, malby, grafiky, modelování, keramické tvorby, dekorativní činnosti a studium dějin umění. Přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2010/2011 budou v termínech 7. a 8. dubna, 10. a 11. května 2010 od 15 do 18 h v budovách Vídeňská 52 (obory hudební, výtvarný a literárnědramatický) a Vídeňská 85 (obor taneční). Podrobnější informace na: nebo na telefonním čísle vždy ve středu od 14 do 17 h pro obor hudební a na čísle vždy v pondělí od 14 do 17 h pro obory taneční, výtvarný a literárně-dramatický. Hana Vojtková INFOSLOUPEK Vážení čtenáři, Chcete si před tak důležitým rozhodnutím jako jsou volby ujasnit myšlenky a získat aktuální informace? Místní sdružení Občanské demokratické strany v Bystrci Vám nabízí pomoc. K dispozici máte především případně naše webové stránky cz. Pro vaše náměty a připomínky je zde adresa případně písemné spojení: Občanská demokratická strana, Místní sdružení Bystrc, Zámečnická 2, Brno. Informace o členství v ODS a o místním sdružení v Bystrci najdete na centrálním serveru ODS případně na výše uvedených stránkách bystrckého sdružení. Evidujeme a pečujeme i o příznivce, kteří od nás chtějí dostávat zprávy. Svatopluk Beneš předseda MS ODS v Bystrci Nové poštovní služby Česká pošta přichází stále s novými službami. Již 1. července 2009 byla zavedena služba úředního ověřování listin a podpisů na listinách. Nyní je poskytována na všech pobočkách České pošty, kde je dostupná služba Czech POINT. Pro Bystrc to je pošta BRNO 35, Kubíčkova 1115/8, otvírací doba: Po-Pá od 8 do18 hodin. Na obecním úřadě jen v úřední dny, tj. Po a St od 8 do 17 hodin (s pauzou na polední přestávku). Tajemnice RR Strana Zelených je tu pro Vás Zveme všechny zájemce na pravidelné schůzky s občany, které se konají každé druhé úterý v měsíci v klubovně Společenského centra Bystrc od 18 do 19 hodin nejbližší termíny jsou 13. dubna a 11. května. Těšíme se na vaše podněty, dotazy a připomínky ke všemu, co se v Bystrci děje. Také bych Vás rád pozval k návštěvě internetových stránek Strany zelených jejich adresa je Od 19 hodin na naše setkání s vámi vždy navazuje setkání občanských sdružení proti R43 přes Brno a za obchvat města, na které jste též srdečně zváni. Petr Laštůvka, zastupitel za Stranu Zelených Duben v EkoCentru Ekorozhledna - inspirace pro ekologicky šetrnější život Uklízení bez chemie jednoduché tipy jak uklízet levně a k přírodě šetrně, praktický seminář, cena 100 Kč, v 17 h. Podrobnosti najdete na Katka Ševčíková Plavání s Plaváčkem Ráda bych Vás informovala o zahájení zápisu do nového kurzu plavání dětí a kojenců. Jarní kurz BABY CLUBu PLAVÁČEK V JUNDROVĚ začíná 1. dubna. Plavat se bude každé úterý od 13 h a ve čtvrtek od 12 h. Kurzy se konají v příjemném prostředí ZŠ Jasanová 2. Plaváček plave s miminky, batolaty a rodiči. Plaváček je pro ty, kteří milují vodu a chtějí si hrát. Plaváček je o vůni, dotyku, pohlazení a pochopení. telefon: Linda Vrátníková, DiS

3 Záměr Statutárního města Brna, Městské části Brno-Bystrc pronajmout byt V souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady a v souladu s kritérii pro výběr žadatelů o byt a bytovou náhradu v BrněBystrci zveřejňujeme tento záměr Městské části Brno-Bystrc: - pronajmout na dobu neurčitou byt č. 1 v domě Černého 10, velikosti 2+1 o celkové výměře 60,00 m² v 1. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč a opravy vlastním nákladem, v předpokládané výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši Kč. Záměr MČ Brno-Bystrc pronajmout byt bude vyvěšen na úředních deskách MČ Brno-Bystrc po dobu 30-ti dnů od do Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh (formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou občané zasílat v termínu od do na odbor bytového hospodářství ÚMČ BrnoBystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno-Bystrc. Žadatel musí splňovat Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství Upozornění stavebního úřadu Dne 28. února 2010 došlo k poškození a částečné destrukci jednoho ze starších rodinných domů ve staré zástavbě v MČ Brno-Bystrc. V této souvislosti upozorňuje stavební úřad městské části na povinnosti vlastníků staveb. Na místě tehdy zasahoval Hasič- zení stavby, atd. Náklady udržoský záchranný sbor Jm kraje. vacích prací a na odstranění staobjekt byl provizorně zabezpečen veb nese stavebník. Pokud by úřad před zřícením, stavební úřad nařídil musel nařídit provedení takových vyklizení a dál bude nutno postupo- prací stavebnímu podnikateli, pak vat v souladu se závěry znaleckého prostředky, vynaložené na výkon posudku statika. Nutno říct, že jen rozhodnutí, bude nucen vymáhat zázrakem se nikomu nic nestalo. z vlastníka nemovitosti v krajním V této souvislosti však považujeme případě soudní cestou. Každému z nás se může stát, že za nutné upozornit všechny vlastníky staveb a zařízení na jejich se dostane do těžké životní situapovinnosti, vyplývající ze zákona ce, kterou sám nezvládá. Probléč. 183/2006 Sb. (stavební zákon). mům je však právě proto nutné Dle ustanovení 154, je vlastník čelit zavčas u staveb především stavby povinen (mimo jiné) udržo- pravidelnou a pečlivou údržbou. vat stavbu po celou dobu její exis- V průběhu r budeme proto tence (údržbou stavby se rozumě- z preventivních důvodů provádět jí práce, jimiž se zabezpečuje její kontrolní prohlídky některých vytidobrý stavební stav tak, aby nedo- povaných staveb a zjištěné závacházelo ke znehodnocení stavby dy budou muset vlastníci staveb a co nejvíce se prodloužila její uživa- odstranit. Přeji vám všem, abyste telnost) neprodleně ohlásit staveb- se s pracovníky stavebního úřadu nímu úřadu závady na stavbě, kte- setkávali jen v situacích, kdy nejde ré ohrožují životy či zdraví osob o zdraví, či o život. nebo zvířat (...) a další povinnosti, Ing. arch. Ivana Krejčová odbor stavební ÚMČ Brno-Bystrc vyplývající z citovaného zákona. (Totéž platí obdobně i pro zařízení, podléhající stavebnímu zákonu). Úspěchy žáků Stavební úřad je oprávněn ve veřejném zájmu, ve smyslu ust. Vedení školy ZŠ Heyrovského 132 stavebního zákona, provádět 32 děkuje touto cestou za vzornou soustavný dozor nad zajišťováním reprezentaci školy Janu Hrstkovi ochrany veřejných zájmů, plněním z 9. A, který v okresním kole Děpovinností právnických i fyzických jepisné olympiády obsadil krásné osob, vyplývajících z tohoto zákona 4. místo a postupuje do krajskéa prováděcích předpisů, provádět ho kola. Další poděkování patří kontrolní prohlídky stavby, nařizovat Maksymu Kuchmenkovi ze 2. B, neodkladné odstranění stavby, naři- který vyhrál ve své kategorii v městzovat nutné zabezpečovací práce ském kole recitační soutěže a rovna stavbě, nařizovat nezbytné úpra- něž postupuje do kola krajského. vy na stavbě, nařizovat provedení Blahopřejeme a držíme jim pěsti! udržovacích prací, nařizovat vyklialena Fialová, zástupce ředitele SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC Odbojářská 2, Brno út Robert KŘESŤAN a DRUHÁ TRÁVA Koncert. Zač.: h st Čaj o půl páté Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY, s uměleckým vedoucím O. Blahou, uvádějí a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová. Zač.: h pá COUNTRY BÁL Účinkují: country kapela ZIMOUR a taneční skupina La Quadrilla, výuka country tanců Ivan Bartůněk. Zač.: h út Ken Ludwig: DNES HRAJEME CYRANA Představení divadelní společnosti HÁTA Praha. Americká komedie o všedních věcech nevšedního divadelního života. Hrají: Marcel Vašinka, Ivana Andrlová/Olga Želenská, Jana Šulcová, Lumír Olšovský, Adéla Gondíková/Lucie Zedníčková, Vladimír Čech a další. Režie: Lumír Olšovský. Zač.: h pá Jarní odkrytí sochy Helenky Setkání u příležitosti odkrytí sochy Helenky v areálu Pohádky máje u Podkomorské myslivny. Zač.: h ne KÁŤA A ŠKUBÁNEK Představení divadla VĚŽ pro rodiče s dětmi. Pohádka podle známé večerníčkové předlohy. Zač.: h út Nejzajímavější kriminální případy Další přednáška JUDr. Miloslava Jedličky. Zač.: h út Petr SPÁLENÝ největší hity Koncert, kde uslyšíte písničky jako Trápím se, trápím, Kdybych já byl kovářem, Motel Nonstop, Peggy a spoustu dalších. Spoluúčinkuje: Miluška Voborníková a skupina New Apollo band. Zač.: h st Čaj o půl páté Taneční podvečer. Zač.: h čt SUMMERTIME Koncert Českého filharmonického sboru Brno mužské části, ve kterém zazní melodie z muzikálů a spirituály. Zač.: h čt THE BIG 20 Rock n roll a jump-swing bigband koncert k tanci i poslechu. Zač.: h út NA KUS ŘEČI Zábavný pořad Miroslava Donutila a jeho hosta. Zač.: h Výstava: Pastely Vladimíra Ludina Výstava je přístupná v pondělí a středu h, při akcích ve Společenském centru, nebo na základě telef. dohody (tel.: , ). Vstup volný. Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra po-čt h. Informace na tel.: , , dále v BKC, Běhounská 17, po-pá h, tel.: , v INDIES Poštovská 2 a v KČT KUDRNA Nádražní 1 (podchod). Doprava tramvajemi č.1, 3, 11 zast. ZOO, autobusy č. 50, 52 a trolejbusem č. 30 zast. Vondrákova. CHCETE BÝT MISS? V rámci festivalu Brno-město uprostřed Evropy pořádá Městská část Brno-Bystrc dne 22. května jubilejní již X. ročník soutěže MISS PŘEHRADA 2010 Dívky! Chcete-li získat zkušenosti, možnost další spolupráce s modelingovou agenturou, vyhrát atraktivní a hodnotné ceny, přihlaste se do naší soutěže! Zašlete barevné portrétní foto a foto celé postavy s adresou, telefonním číslem a krátkým textem o sobě na adresu: ÚMČ Brno-Bystrc, odbor kultury, nám. 28. dubna 60, Brno, nebo Podmínkou účasti je věk nad 15 let. Uzávěrka přihlášek je Podrobnější informace o připravované soutěži získáte na odboru kultury ÚMČ Brno-Bystrc, tel.: , ( a v agentuře M-Studio, telefonní číslo: ( Ivana Křepelová odbor kultury

4 Milí obyvatelé Bystrce, chtěla bych se s Vámi podělit o postřehy člena KDU-ČSL pana Miroslava Klimeše, který jistě vyjadřuje pocity nás mnohých. Všichni si všímáme dříve pěkných a zdařilých věcí, ale často o nich málo mluvíme. To, co se nám nelíbí, nebo nás zlobí je na jazyku či papíře mnohem rychleji, bohužel! Když si někdo najde čas na pochvalu, je třeba ji šířit dále, třeba se někdo také přidá. CO ZANECHÁME NAŠIM DĚTEM? Nepatřím mezi obyvatele panelového sídliště a do jeho horní Jak pokračuje skatepark Jestli nás všechny trochu zaskočilo nemilé březnové ochlazení a sněžení, tipnu si, že nejtoužebněji sluníčko vyhlíželi skejtaři. Skatepark na Vejrostově ulici byl před dokončením, zbývaly jen poslední práce, jako třeba nátěry, či lepení dlaždic, které se z technologických důvodů nemohly dělat při mrazivém počasí, aby mladíci s okolečkovaným prknem mohli vyrazit na krásné nové překážky včetně bazénu, které jsou zaručeně nejlepší v Brně i okolí. Tým firmy Mysticconstructions byl postaven před nelehký úkol: celá stavba je umístěna na ploše vedle školního areálu, kde již dříve stálo pár překážek. Vzhledem ke sklonu terénu se muselo přistoupit na vyrovnávací konstrukci, proto vypadá celý skatepark poměrně masivně. Park se skládá z kombinace streetu, kde budou veškeré možné překážky, jako např. funboxy, pyramidy, bangy, raily, manuál bedny, šikmé grindboxy a několik Stavba bowlu. Foto Mates, Mysticconstructions části se nedostávám každý den. Počátkem února jsem měl důvod se tam podívat, a protože letošní zima byla kouzelně bílá, trošku jsem se cestou kochal okolím. Mou pozornost zpočátku upoutal pestré a novotou zářící fasády zateplených paneláků jaký to rozdíl od jednotné a omšelé šedi let minulých. Po nějaké chvíli jsem upřel svůj pohled níž, k matičce zemi a mé oko spatřilo nedávno vysázené stromy, jichž tu není málo. Pro silnou vrstvu sněhu jsem se nebrodil ke každému z nich, abych zjišťoval, zda jsou to lípy či javory, což nepovažuji za nejdůležitější. Spíš jsem se zasnil a pokusil si představit do jakých rozměrů a krásy stromy dorostou za dvacet, padesát či sedmdesát pět let, jak oživí toto zalidněné místo a zda přinesou alespoň kousek živé přírody pro rádiusků a rozjezdových bangů. Druhá část je tvořena bowlem s vjezdovým kaňonem dovnitř bowlu, který je zároveň spojený se streetovou částí a bude i sloužit k přeskokům do bangu. Bowl bude mít koping z bazénových dlaždic. (Běžným čtenářům se omlouvám za pro ně zcela nesrozumitelné pojmy.) Skejtaři určitě chodili celou zimu areál obhlížet a už se těší na bezva pojezd až budou moci konečně nastoupit se skateboardem. Mám pro ně radostnou zprávu: skutečně chybějí jen poslední úpravy a zřejmě koncem dubna bude park slavnostně otevřen. Bystrc tak získá moderní areál pro jeden z nejpopulárnějších sportů dnešní mládeže. Věřím a doufám, že všichni návštěvníci budou respektovat i pečlivě připravený Provozní a Návštěvní řád, aby jim kvalitní park co nejdéle vydržel v dobrém stavu. Alena Křivánková, radní za ODS potěchu našich srdcí mezi domy, asfalt a parkující auta. Sotva budou místní občané po letech zjišťovat, kdo nechal ty krásné a urostlé stromy před lety vysázet, ale jsou tu a mají nést své ovoce. Stejně tak, jako se většina z nás nepídí po původcích čtyři sta let staré lípy v dolní části Bystrce U Šťávů... Kdyby tato historická Lípa mohla, jistě by nám ráda vyprávěla, jak tady žili naši předkové před staletími, v nesrovnatelně horších podmínkách. Dost těžko si dovedu představit, že by kdy měli dlouhou chvíli a z nudy se uchylovali k vandalismu. Pokusme se, alespoň v tomto se jim trochu připodobnit a vážit si našeho okolí, aby i po nás zůstala našim dětem krásná země. Za všechny členy KDU-ČSL Vám milí občané přeji krásné jarní dny. Mgr. Eva Barovjanová KDU-ČSL Brněnské běhy 2010 ČIBA SPORT ATHLETIC, s.r.o. a Jump athletic club Brno pořádají tradiční běžecké odpoledne v Brně. V neděli 2. května od 13 h na náměstí Svobody odstartuje Štatl běh pro všecky. Ve h proběhne start závodu Kindoš tiple s mamó nebo s tató kolem Svoboďáku. Hlavní závod, samotný 1/2 maratón, se poběží od h centrem města na cca 10 km okruhu. V 17 h odstartujeme závod Hledáme Brněnského draka jako mistrovství Jihomoravského kraje staršího a mladšího žactva v městském běhu (cca 2km) startují ročníky 1995 a 1996 (starší žactvo) a ročníky 1997 a mladší. Závody zakončíme v h vyhlášením výsledků všech soutěží. Průběžné informace o přípravách závodu sledujte na stránkách Zde najdete i seznam ulic, kterými brněnský 1/2 maratón proběhne a které budou pro vozidla i tramvaje uzavřeny. Srdečně zvou pořadatelé Poděkování Rádi bychom prostřednictvím Bystrckých novin poděkovali p. starostovi Ing. Benešovi, p. místostarostce Mgr. Kovářové a ved. soc. odboru p. Reitknechtovi za rychlou pomoc při řešení velmi vážné životní situace, do které se koncem února dostali manželé Fuchsovi z Krajní ulice. Přístup každého z výše jmenovaných byl k této události od začátku velmi profesionální, vstřícný, účinný a hlavně lidský. Děkujeme. syn Jiří Fuchsa s rodinou INFOSLOUPEK Když muži zpívají Srdečně Vás zveme na mimořádný koncert s názvem SUMMERTIME. Zpívat bude dvanáct mužů z Českého filharmonického sboru Brno melodie z muzikálů a spirituály. Zazní zde jednotlivá sóla a něco málo společných sborů. V podstatě je to koncert o tom, jak mužskou část Českého filharmonického sboru Brno neznáte. Na koncertě vystoupí i bystrcký zpívající zastupitel pan Martin Novotný. Přijďte se přesvědčit, že vážná hudba vůbec nemusí být vážná. Koncert se koná ve čtvrtek 6. května v h ve Společenském centru Bystrc. Martin Novotný, člen ZMČ Libuše Leznarová, odbor kultury Narozeniny lišky Bystroušky Centrum volného času Bystrouška zve školní děti a mladší děti s rodiči na Den Země a Narozeniny lišky Bystroušky. Sraz: v sobotu 24. dubna v 9 hodin před Bystrouškou. Ukončení ve 14 hodin. S sebou: oblečení a obutí do terénu, pláštěnku, jídlo a pití, dvě desetiminutové jízdenky, ovcím můžete vzít trochu zeleniny nebo suché pečivo. Cena: 50 Kč. Program: návštěva chráněného území Pekárna, kde uvidíme kvést vzácné druhy rostlin, pozorování a odchyt obojživelníků a jiných živočichů na Žebětínském rybníku, setkání s ovcemi a jehňátky, cestou liščí hry a nakonec narozeninový dort lišky Bystroušky. Trasa: asi 5-6 km. Na akci se nemusíte předem hlásit. Kontakt: Fleischnerova 1a, telefonní číslo CVČ Bystrouška UNICUM MORAVICUM Zveme všechny děti na pátrání po evropsky nejvýznamnější lokalitě tajemné Pulsatilly grandis. Kde roste a co je zač? Vše se dozvíte na celodenní akci pro děti z kroužků i široké veřejnosti. Akce je spojená s geocachingem vyhledáváním schránek a malých pokladů pomocí GPS. Koná se 11. dubna mezi 9:30 a 17. hodinou. Pořádá pracoviště Lipky Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno. Cena akce je 150 Kč, pro členy kroužků Tuláci a Čtveráci a klubu Rezeda sleva 100 Kč. Hlásit se můžete telefonicky, nebo na u do 9. dubna. Bc. Kateřina Vítková ZOO v měsíci dubnu OSLAVY DNE ZEMĚ dubna 2010, od 13 h - Pro děti budou přichystány soutěže, face painting malování obrázků na obličej, chybět nebude ani soutěžní stezka a informační stánky, týkající se recyklace odpadů a úspor energií. Kontakt: Bc. J. Hadová, tel Více informací naleznete na webu Ing. Pavel Hruška, propag. vzdělávací úsek Změřte svá rizika Diabetická asociace ČR pořádá pro širokou veřejnost bezplatné měření cukru, cholesterolu a vysokého tlaku. V Bystrci proběhne akce nazvaná Cukrovka, změřte svá rizika ve dnech 6. a 7. května v ulici Kubíčkově v č. 6 od 11 do 17 h. Je to celostátní projekt, který je realizován od 8. dubna do 28. května na patnácti místech v pěti městech České republiky. Andrea Jikrová, PR manager

5 Počátky bystrckého kronikářství sahají, podle dostupných informací, až do roku Tehdy kroniku založil Josef Kostka z Prahy, dříve kapucín, poté c.k. polní kaplan. Byla to farní kronika, většinou s náboženskou tematikou. Je psána latinsky, německy a teprve později i česky. Bystrcká kronika je vedena dodnes. Zahrnuje tedy období cca 220 let. V roce 1920, tedy v období první republiky, byl vydán zákon Osmý ročník Bystrckého plenéru Letos v září, a to od do , se bude konat již 8. Bystrcký mezinárodní sochařský plenér. Naplno se rozjely přípravy. Byli obesláni sochaři, z nichž budou vybráni čtyři. Někteří se již přihlásili sami, mezi nimi i jedna sochařka z Turecka! V současné době jednáme s Lesy města Brna o rezervaci vhodného dřeva, nejlépe z dubu, jasanu, či modřínu. Sochaři, jako každý ročník, budou sochat v prostorách Dopravního podniku města Brna u Přístaviště. V doprovodném programu si tentokrát zkusí své dovednosti žáci z gymnázia v Bystrci. Pro připomenutí: největší byl první ročník v roce 1983, na něj navázaly pravidelně se opakující ročníky: 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 a letošní. Bylo vytvořeno celkem 31 soch, jež jsou umístěny na přehradě v Bystrci, letošní budou osazeny u bystrcké lávky, na zastávce u ZOO směrem k hrá- BYSTRCKÉ KRONIKY Motto: Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech jeho složkách, mravním svědomím současníků a pramenem spolehlivého poučení budoucích pokolení. František Roubík: Příručka vlastivědné práce č. 80/1920 Sb., O pamětních knihách obecních, který ukládal obcím vést obecní kroniky. V Bystrci kroniku založil v roce 1930 František Brabec a vlastnoručně ji psal až do roku Další období bylo jím zpracováno pouze v konceptu. Po určité korekci pak pokračoval v zápisech kroniky Jaroslav Joukal a to až do 20. května 1968, kdy kroniku ukončil. Z roku 1965 se zachovalo 45 stran textu dosud neznámého kronikáře, asi zaměstnance místní fary Bohumila Šťastného, který ve svých zápiscích podchycu- je z vyprávění pamětníků dávnou minulost Bystrce. Z období nejsou pravděpodobně k disposici žádné záznamy. V roce 1973 začala zpracovávat sté výročí založení Bystrce v samostatné knize paní učitelka Oldřiška Kalasová. Kroniku úhledně ilustroval její manžel. Dokument zahrnuje období pěti let, 1973 až 1978 a je výstižným odrazem tehdejší doby. V letech 1979 až 1995 byla Bystrc součástí velkého Brna a samostatná kronika se nevedla. Systematické kronikářské zápisy městské části Brno-Bystrc jsou zpracovávány až od roku Kronikář Ing. Mlčoch ve čtyřech samostatných svazcích a řadě fotografií zaznamenal období 1996 až Léta 2001 a 2002 zpracovala JUDr. Klanicová, dřívější zastupitelka. Vybrané události roku 2000 a 2003 zpracovala ve stručnosti Mgr. Kovářová. zi. S organizací nám pomáhá zkušený pan Miroslav Švancara, hlavní organizátor mezinárodního sochařského sympozia v Prostějově, a s dětským ateliérem Patrik Vlček. Eliška Kovářová místostarostka Bystrcký vandr Dětské sdružení RADOST zve všechny příznivce pěší turistiky na Bystrcký vandr (37. kolo), který se bude konat v sobotu 24. dubna. Start z tělocvičny ZŠ Laštůvkova 77, Brno-Bystrc od 12 do 15 hodin, cíl v sobotu do 18 hodin v tělocvičně. Tentokrát jsme pro vás připravili trasu dlouhou 7 km, která povede krásnou krajinou Bystrce a je vhodná zejména pro rodiče s dětmi. Další informace: Miroslav Kafoněk, tel , Srdečně zve DS RADOST Léta 2004 a 2005 v konceptu popsala ing. Vůjtová a dále roky 2006, 2007, 2008 a 2009 pak v samostatných svazcích ing. Zych. V roce 2006 byl vydán nový, velice stručný zákon č.132/2006 Sb. Účinnosti nabyl 3. června 2007 a nahradil zákon z roku Kronikářskou obcí je velice kritizován, neboť je nepřiměřeně stručný a nepřesný. Dovoluje však oproti starému zákonu zpracovávat kroniky v elektronické podobě, což je asi jeho hlavní a jediný přínos. Jak je z tohoto stručného výčtu patrné, v posledních letech věnuje ÚMČ Bystrc pozornost systematickému zpracovávání událostí do podoby kroniky odpovídající pozornost, jako záznamům pro budoucí generace. Lze jen doufat, že budou v této činnosti pokračovat v souladu s mottem, uvedeným v úvodu. Ing. Zdeněk Zych Vážení občané, poliklinika v ulici Zahradníkově 2/8 v Brně se chystá k rozsáhlé rekonstrukci. Avšak i v době příprav na úpravy Vám nabízí rozsáhlé zdravotnické služby. Najdete u nás praktické lékaře pro dospělé, praktického lékaře pro děti a dorost, alergologii a imunologii, chirurgii, endokrinologii, gynekologii, internu, boreliovou poradnu, diabetologii, kožní ambulanci, neurologii, oční ambulance, ORL, ortopedii, klinickou psychologii a stacionář, rehabilitaci fyzioterapii, revmatologii, RTG, ultrazvuk a mamograf, TRN a kalmetizaci, urologii. Občané, kteří budou mít zájem využít uvedené zdravotnické služby, se mohou objednat přes telefonní ústřednu Dostupnost polikliniky je linkami MHD č. 3, 11, 12, 13. U polikliniky je parkoviště. MUDr. Kateřina Vomelová ředitelka INFOSLOUPEK Jak se šikanou a sexuálním obtěžováním? Kromě šikany, která je páchána na dětech (např. ve škole), existuje také šikana na pracovišti tzv. mobbing (příp. bossing). Domníváte-li se, že Vaše dítě je šikanováno: jednejte okamžitě v součinnosti s vedením školy buďte svému dítěti oporou v případě podezření na páchání trestné činnosti na Vašem dítěti neprodleně informujte policii. Jste šikanováni vy v zaměstnání? schovávejte si důkazy (písemnou dokumentaci, y, apod.) zajistěte si osobní svědectví v momentech, kdy jste diskriminováni nezůstávejte s problémem sami, promluvte si s někým blízkým, či s odborníkem zvažte rizika a rozhodněte se, zda zůstat v práci, či odejít. Jste objektem sexuálního obtěžování? může se jednat nejen o snižování Vaší důstojnosti, ale i o trestný čin, takže nečinnost není na místě poraďte se s odborníky (specializované poradny) vážnější případy hlaste nadřízenému (je-li to na pracovišti) nebo informujte policii. Jak autem bezpečně Pro bezpečnou jízdu v automobilu: mějte v pořádku povinnou výbavu (navíc doporučujeme vybavit Vaše auto i hasicím přístrojem) udržujte vozidlo v dobrém technickém stavu především v létě nenechávejte v autě hořlavé a výbušné předměty (zapalovače, spreje, propanbutanové lahve ) nikdy nesedejte za volant pod vlivem návykových látek jezděte zodpovědně, předvídavě a čitelně při dlouhých jízdách pravidelně odpočívejte Umožněte bezpečný průjezd vozidlům s právem přednosti v jízdě! Více na Ing. Silvie Kocmanová, ÚMČ krizové řízení Odbor soc. péče MMB informuje o Socio Infocentru Každý z nás se může ocitnout v obtížné životní situaci, kterou nezvládne sám a potřebuje pomoc a podporu a radu při jejím řešení. Právě takovým místem je Socio-Infocentrum, které najdete v přízemí budovy Odboru sociální péče Magistrátu města Brna na Kolišti 19. Poskytujeme: l sociální poradenství l komplexní informace o nabídce sociálních služeb ve městě Brně l návod při podávání žádostí o různé druhy sociálních dávek l pomoc při zorientování a pochopení dané životní situace l rady, jak je možno tuto situaci vyřešit l zprostředkování a zajištění kontaktu s dalšími organizacemi, které se zaměřují na pomoc v konkrétních životních situacích Služby jsou bezplatné a anonymni. Osobní poradenství: Po a St: 8-17 h, Pá: 8-12 h Poradna po telefonu: , Internetová poradna: Informační portál o sociální péči v Brně Odbor soc. péče MMB

6 Dne 22. dubna se v ZŠ Heyrovského 32 uskuteční DEN ZEMĚ. Podobně jako v loňském a předloňském roce si společnými silami upravíme prostory atria a okolí školy tak, abychom je mohli využívat za příznivého počasí o hlavní přestávce k relaxaci. Akce celoškolního charakteru bude doplněna o blok Environmentální výchovy, kde se Den Země Karneval v naší škole snažíme vést žáky nenásilnou formou a vlastním příkladem ke zdravému životnímu stylu, k pozitivnímu vztahu k přírodě, k toleranci, k úctě ke všemu živému, ke každému člověku a výsledkům jeho práce. V letošním školním roce jsme k tomu zvolili formu ročníkových projektů. Alena Fialová, zástupce ředitele Výběrová řízení v ZŠ Laštůvkova Stejně jako minulých letech, i letos bude Základní škola Laštůvkova organizovat výběrová řízení do 6. ročníků speciálních příprav a to sportovní a matematické. Pro sportovní specializaci chystáme novinku: v letošním roce nebudou úspěšní uchazeči zařazeni do sportovní třídy, ale budou se učit v běžných třídách a budou mít vytvořeny podmínky pro vyšší počet hodin tělesné výchovy i pro sportovní tréninky. Výběrové řízení se bude konat ve středu 5. května od 8,30 h a bude se skládat z jednoduchých pohybových testů sprint a vytrvalost, hod, skok. S sebou si každý musí vzít sportovní oblečení a obutí do tělocvičny i na hřiště. Výsledky budou rodičům oznámeny do pátku 7. května. Stejně jako minulých letech se i letos naše škola pokusí o otevření matematické třídy v 6. ročníku školního roku 2010/2011 (plným názvem: třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů). O přijetí do ní bude rozhodovat výběrové řízení, které se skládá z testu z matematiky a z testu ze všeobecného přehledu. Třídu můžeme otevřít pouze v případě dostatečného počtu úspěšných uchazečů. Pokud nebudeme moci matematickou třídu otevřít, pokusíme se úspěšným uchazečům i dalším nadaným žákům školy zajistit co nejlepší podmínky pro studium formou studijní třídy nebo studijních skupin, popřípadě nepovinných předmětů atd., dle organizačních možností školy. Výběrové řízení se bude konat ve čtvrtek 6. května od 8 h a výsledky budou oznámeny v pondělí 10. května. Petr Křivka Tenisová sezóna se hlásí Dva antukové tenisové dvorce, které jsou součástí nádherného a klidného sportovního areálu ZŠ Laštovkova, budou i letos nabízeny nejen pro školní účely, ale také zájemcům z řad veřejnosti. Ve všední dny od 16 h a o víkendech po celý den je možné si kurty pronajmout po předchozím zablokování určité hodiny. Pro zájemce o pravidelné hraní po celou sezónu je opět připraven zvýhodněný tarif. Pro bližší informace využijte ovou adr.: Celosezónní pronájmy je třeba dohodnout v co nejbližším termínu. Provoz bude pravděpodobně zahájen nejpozději 1. května. Miroslav Dlapa Ve středu 17. února jsme v ZŠ Laštůvkova pořádali karneval. Dlouho jsem na internetu hledal, za co bych mohl jít, ale nic jsem nenašel. Až po dlouhé době jsem si vzpomněl, že bych mohl jít za policajta. Tak jsem si od mamky vypůjčil triko a policejní čepici. Když jsem šel ráno s kamarády do školy, tak jsme si po cestě říkali, za koho jdeme. Nejvíc se mi líbili: indián Fanda Šidla, kovboj David Holas a řeznice Simona Juříková. O velké pře- stávce proběhla v tělocvičně menší diskotéka spojená s přehlídkou nejrůznějších masek. Když pan učitel Staníček uviděl naši skupinku policajtů, tak ani chvíli neváhal a vyfotil si nás. Super bylo, že se zúčastnili i žáci druhého stupně. Pak zazvonilo a museli jsme jít na angličtinu. Po vyučování jsme šli spokojeně domů a vzpomínali na netradičně prožitý pěkný den. David Halouzka 5.B Zubaři v naší školce V naší mateřské škole Laštůvkova 57/59 se v rámci preventivního programu DENTAL ALARM uskutečnila přednáška pro děti předškolního věku. Program vznikl na Slovensku a už několik let probíhá i v České republice. Jsou do něj zapojeni studenti zubního lékařství, dentální hygienistky a mladí lékaři, kterým není lhostejné zdraví dětských zoubků. Ve škole nás navštívily dvě lektorky a zábavnou formou, pomocí obrázků vysvětlovaly dětem, jak vypadají jejich zuby, co je pro ně dobré, co jim naopak škodí a co mohou udělat pro to, aby si zachovaly krásné úsměvy. V druhé části přednášky se děti seznámily s technikou správného čištění zoubků a to nejen na videu, ale s pomocí velkého modelu chrupu a kartáčku, a hlavně vlastními kartáčky, takže měly možnost si okamžitě vyzkoušet všechno samy na sobě. Dětem byly nabarveny zoubky, barva se změnila podle kvality vyčištěných zoubků. Děti spolupracovaly s radostí a zaujetím. Získaly přesvědčení, že zubař je vlastně kamarád, kterého se nemusejí bát jenom proto, že je to u něj někdy nepříjemné. Mgr. Dagmar Procházková ředitelka Přijímací řízení Základní škola Sirotkova opět otevírá 5. a doplňuje 6. třídy se zaměřením na matematiku a informatiku. Přijímací řízení se koná 5. května v 8 h. Přijďte se podívat do školy v Den otevřených dveří 21. dubna. Informace jsou k dispozici na Dan Jedlička ZŠ Sirotkova 36

7 Ř Á D K O V Á I N Z E R C E n Získejte až 5000 Kč měsíčně bez práce! Pronajměte auto, dům, balkon, či plot pro reklamní účely a nechte je vydělávat. Volejte n Počítačové služby instalace, odvirování, opravy, nové PC, a noteboky, počítačové sítě. Tel.: n Přepisy 8mm filmů. Tel.: n Malíř pokojů. Tel.: , n Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Zn: po nás se neuklízí. Tel.: n Opravy v bytech. Po domluvě vrtání do zdi. Stolařské, zednické, kovářské, vodařské práce. Tel.: n Elektrikářské práce. Tel.: n Dřevostavby na klíč. Tel.: n Čištění koberců. Tel.: n Malby, nátěry Onderka. Zimní slevy. Tel.: n Koupím byt OV, DB pro 2 osoby. Platba v hotovosti. Tel.: n Koupím byt 1+1 pro investici, větší i menší typ. Pouze SMS. Jsem v zahraničí. Tel.: n Pronajmu byt 2+kk Kamechy. Zařízený, balkon, 3. patro. Tel.: n Video + DVD opravy. J. Vejtasa, Nedbalova 33, Kohoutovice. Tel.: n Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyň a vys. šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní desky. Tel.: n Znalecké posudky, zpracování znaleckých posudků, ceny a technický stav motorových vozidel. Tel.: n Podlahářské práce. Tel.: n Vyměním 3+1 OB za 2 byty. Koupím byt v Bystrci. Tel.: n Zdravé hubnutí s přírodními produkty. Tel.: n Koupím garáž v Bystrci, nejlépe Šťouračova a okolí. Tel.: n Vyměním menší OB 3+1 s mnoha úpravami za OB 4+1, oba Bystrc. Tel.: n Výuka AJ od profesionála. Tel.: n Pojišťovací poradce AXA nabízí investiční životní pojištění pro dospělé a děti a penzijní připojištění s AXA kartou. Tel.: n Koupím různé odznaky, medaile a vyznamenání. Tel.: n Autodílna a pneuservis - provádíme veškeré opravy klempířské, lakýrnické, mechanická příprava a realizace STK. Pneuservis, včetně nových pneu, vše za příznivé ceny. Tel.: , n Instalatérské, zednické, obkladačské, malířské práce. Tel.: n STUDIO SVĚTLA: manikúra pedikúra masáže. OD Javor, I. poschodí, u zdravotního střediska Brno-Bystrc. Tel.: , n Autodílna a pneuservis v Komíně nabízí kompletní servis osobních vozidel. Tel.: , n Vyměním byt 4+1 v Komíně za 2+1 v Bystrci. Tel.: n Hledám pronájem bytu pro jednoho muže. Tel.: n Koupíme byt v OV nebo DB. Nabídky na tel.: n Prodáváte byt? Zašlete vaší nabídku na n Prodám zahradu v OV v Bystrci v ZK, 300 m². Tel.: n Prodám byt 1+1 v OV na ul. Fleischnerově, bez RK. Platba hotově. Tel.: n Pronajmu dlouhodobě byt 2+1, novostavba v Bystrci poblíž kostela, 57 m², komora, lodžie, klidné a volné. Garážové stání možné. Cena za byt 9.000,- Kč + inkaso. Majitel tel.: AUTO a MOTO BATERIE Sortiment pro všechny typy automobilů a motocyklů. Měření opravy a servis. Bystrcká prodejna: Brno Bystrc, ulice Kamechy 1. odbočka vlevo za konečnou tramvaje Ečerova, po 100 m rovně je vpravo naše prodejna. PO - PÁ 8-12 a hod., SO 8 11 hod. Tel., fax: , mobil: , VÝBOR PRO POSTAVENÍ POMNÍKU PREZIDENTU BENEŠOVI a ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ BRNO zvou Vás na tato slavnostní shromáždění: NA DISKUSNÍ BESEDU PŘED ODHALENÍM POMNÍKU PREZIDENTA BENEŠE s řečníky slavnostního odhalení, zastupujících části bývalé ČSR, kterými jsou: - Doc. PhDr. František Hanzlík CSc. z Univerzity obrany, Brno, - PhDr. Dušan Kováč DrSc., ze Slovenské akademie věd, Bratislava, - MUDr. Jurij Dumnič, Společnost Podkarpatských Rusínů, Užhorod, - Prof. Dr. Mojmír Povolný, Dr.H.c., nositel řádu TGM, předseda býv. Rady svob. Československa, Wisconsin, USA. Diskusní besedu moderuje Dr. Hana Šráčková, koná se v pátek 9. dubna 2010 v 17 h v Sněmovním sále Nové radnice, Dominikánské nám. 1 NA SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ POMNÍKU PREZIDENTA BENEŠE, které se bude konat pod záštitou primátora města Brna Romana Onderky před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity na Veveří 70 v sobotu 10. dubna s tímto programem: h koncert Posádkové hudby Olomouc h zahájení, hymny Slovenské a České republiky, projev primátora Romana Onderky, projev předsedy Československé obce legionářské Brno Jaroslava Jarolíma, odhalení pomníku plk.v.v. Emilem Bočkem a Romanem Onderkou, projevy Františka Hanzlíka, Dušana Kováče, Jurije Dumniče a Mojmíra Povolného, kladení věnců, koncert Posádkové hudby Olomouc NA SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ konané po odhalení pomníku V AULE PRÁVNICKÉ FAKULTY, s udělením ocenění organizacím a jednotlivcům, předaných Československou obcí legionářskou NA KONCERT ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÉ HUDBY ARMÁDY ČR K 65. VÝROČÍ UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY v Janáčkově divadle, v sobotu 10. dubna v 19,00 h, na němž promluví primátor města Brna Roman Onderka, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a místopředseda ČSOL Jindřich Sitta Připravili jsme pro Vás nový jídelní a nápojový lístek Přijďte ochutnat... Nová otevírací doba Ne - Čt : Pá a So : restaurace Le gusta v areálu polikliniky Bystrc, Lýskova 2 Tel ,

8 Služby NETBOX se rodí v Bystrci! Název společnosti SMART Comp, a.s. asi málo komu něco řekne. Velkou nápovědou ale mohou být služby NETBOX, které tato společnost vytváří. Internet, telefon a televizi od NETBOXu můžete najít v desíti městech České republiky, avšak základna všeho je právě v Bystrci, konkrétně na Kubíčkově 8, v areálu Max centra. Dovolte nám tedy, abychom v krátkosti představili jednoho z vašich sousedů. Bystrc je sídlem společnosti od roku 2005 a najdete v ní téměř osmdesát zaměstnanců na plný pracovní úvazek, z nichž mnozí to mají ze svého bytu do práce vskutku jen kousíček. Svým zákazníkům NETBOX nabízí tzv. triple play, tedy internet, telefon a televizi. Vše dohromady můžete využívat také formou balíčku za zvýhodněnou cenu. SMART Comp. je česká společnost, která své služby tvoří tak, aby pokryla veškeré potřeby uživatele a přinesla mu zároveň vždy něco navíc. Její zákazníci si chválí především kvalitu, spolehlivost a v neposlední řadě cenu všech nabízených služeb. Ze všech úhlů pohledu tak tedy jasně vyplývá, že NETBOX je silným hráčem na poli telekomunikačních služeb a v budoucnu o něm budeme slýchat stále častěji. Podrobnější informace získáte na V příštím čísle Bystrckých novin, které budou roznášeny května 2010, bude již tradičně vyhrazen prostor pro bezplatnou prezentaci politických stran, kandidujících do Parlamentu, v rozsahu 1/6 strany, tj. v = 9,6 cm x š = 9,3 cm. Alena Křivánková, předsedkyně redakční rady BN Uzávěrka příštího čísla je 16. dubna 2010 ve 12 hod. Bystrcké noviny vydává MČ Brno Bystrc, reg. č. MK ČR E Řídí redakční rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: T. Růžičková, tel Sběr inzerce na podatelně ÚMČ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Sazba a tisk BEKROS Brno. Náklad výtisků. Uzávěrka Tisk Zdarma.

PROSINEC ročník XVIII/200810

PROSINEC ročník XVIII/200810 PROSINEC ročník XVIII/200810 Děkujeme za přízeň, kterou jste nám v roce 2008 věnovali. Přejeme všem krásné Vánoční svátky plné pohody a dárků tvůrci bystrckých novin B y s t r c m á n o v ý p o m n í k

Více

ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010

ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010 ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010 6 Půvabné dívky se představily 22. května na programovém pódiu u přístaviště lodní dopravy na Brněnské přehradě. Soutěž MISS přehrada se těší velké oblibě diváků, vždy jich

Více

LISTOPAD ročník XX / 2010

LISTOPAD ročník XX / 2010 LISTOPAD ročník XX / 2010 9 Přejeme všem zvoleným zastupitelům bystrckého zastupitelstva hodně úspěchů v práci. redakční rada BN 24. zasedání Výsledky zastupitelstva komunálních Bystrce dne 8. 9. voleb

Více

Bystrcké farmářské trhy oceněny

Bystrcké farmářské trhy oceněny Č E R V E N ročník XXI / 2011 5 Čtěte v tomto čísle: q Kapkou proti leukemii 2 q Krádeže a podvody na seniorech 3 q Templářské tajemství na Veveří 4 q Mažoretky měly premiéru 4 q Lvím srdcem k záchraně

Více

Oznámení o úmrtí PaedDr. Marie Pešové, CSc.

Oznámení o úmrtí PaedDr. Marie Pešové, CSc. Ř Í J E N ročník XXI / 2011 8 Čtěte v tomto čísle: q Den otevřených dveří v domově pro seniory 3 q Půjčky z fondu rozvoje bydlení 4 q Program Společ. centra 4 q Služby nedoslýchavým 6 q Dosta v čele tabulky

Více

BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Poprvé do knihovny. Olympijská vítězka pochází z Bystrce. Odbor pečovatelské služby

BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Poprvé do knihovny. Olympijská vítězka pochází z Bystrce. Odbor pečovatelské služby BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXII/2012 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Poprvé do knihovny Vážení rodiče, jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY? Vezměte ho také POPRVÉ DO KNIHOVNY! Odbor pečovatelské

Více

LIST OPAD ročník XXI / 2011

LIST OPAD ročník XXI / 2011 LIST OPAD ročník XXI / 2011 9 Čtěte v tomto čísle: q Dopravní stavby 2 q Informace k zimní údržbě 2 q Manželé Káňovi jubilují 5 q CzechPoint oznamuje 7 q Sport 9-11 Vážení spoluobčané, zastupitelstvo městské

Více

Č E R V E N ročník XVIII/2008

Č E R V E N ročník XVIII/2008 NOVÉ VYDÁNÍ MONOGRAFIE JAKUBA OBROVSKÉHO V roce 2009 uplyne 60 let od úmrtí slavného bystrckého rodáka Jaku- 1949)., 1882 ) ba Obrovského Jeho monografie vyšla z iniciativy Občanského sdružení Odkaz Jakuba

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

ČERVENec ročník XXI / 2011

ČERVENec ročník XXI / 2011 ČERVENec ročník XXI / 2011 6 Čtěte v tomto čísle: q Dopravní omezení 2 q Anketa ve školách a školkách 4 q Jedenáct ocenění 5 q Dosta uhájila divizi 7 Čistá přehrada V průběhu roku 2010 byl spuštěn náročný

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla 24. 12. 2012 o novém systému zápisu

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V rámci této výstavy se uskuteční přednáška

BYSTRCKÉ NOVINY. V rámci této výstavy se uskuteční přednáška BYSTRCKÉ NOVINY ŘÍJEN ročník XXII/2012 číslo 10 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Den otevřených dveří v Domově pro seniory Výlet klientů na hrad Špilberk Jako každoročně i letos přivítá návštěvníky v

Více

BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Nové nákupní centrum v Bystrci? Viliam Korbačka oslavil 90 let. Zápis dětí do mateřských škol

BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Nové nákupní centrum v Bystrci? Viliam Korbačka oslavil 90 let. Zápis dětí do mateřských škol BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXIII/2013 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Nové nákupní centrum v Bystrci? Viliam Korbačka oslavil 90 let Už tři roky bydlí mezi námi v Bystrci pan Viliam Korbačka,

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů.

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů. BYSTRCKÉ NOVINY LISTOPAD ročník XXII/2012 číslo 11 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Ulice Pod Horkou, složitý problém Bystrce Poslední jednání zastupitelstva městské části se opět vrátilo k řešení otázek

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC. Veřejné projednávání záměrů aneb Jak se radnice dozví, co si přejí občané? číslo 3 březen 2006

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC. Veřejné projednávání záměrů aneb Jak se radnice dozví, co si přejí občané? číslo 3 březen 2006 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 3 březen 2006 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 5 Veřejné projednávání záměrů strana 2 Ze

Více

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka BYSTRCKÉ HODY nedûle 23. 6. 2002 (viz. program Spoleãenského centra) HORNÍ NÁMùSTÍ téma pro zastupitelstvo i obãany V minulosti bylo učiněno několik nedovršených pokusů o dořešení popsaného prostoru. Jednou

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Opravy a investice ve školství v roce 2013. Oprava opevnění břehů Brněnské přehrady

BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Opravy a investice ve školství v roce 2013. Oprava opevnění břehů Brněnské přehrady BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXIII/2013 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Opravy a investice ve školství v roce 2013 ZŠ Heyrovského 32 Jedním z nejvýznamnějších úkolů, stanovených v

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC. číslo 2 únor 2007. www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC. číslo 2 únor 2007. www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 2 únor 2007 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 13 Život starší generace na Koniklecové 1

Více

TJ prodala pozemky vázané smlouvou s městem a nyní žádá město o dotaci

TJ prodala pozemky vázané smlouvou s městem a nyní žádá město o dotaci 3 2014 ZDARMA Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 28. března 2014 Zápisy do mateřských škol 2 Rekonstrukce Smetanovy ulice 3 20. ročník Juniorfilmu 5 Podzvičinka slaví 60 let TJ prodala pozemky

Více

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Volby do zastupitelstev a do Senátu strana 4 111 nových míst na ZŠ Hudcova strana 5 Podzimní akce OPM strana 6 číslo 4

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO STARÝ LÍSKOVEC

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký zpravodaj DUBEN 2009 ROČNÍK 18 www.staryliskovec.cz INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty Co nás v naší městské části čeká Vážení spoluobčané,

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty starolískovecký zpravodaj BŘEZEN 2010 ROČNÍK 18 WWW.STARYLISKOVEC.CZ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty Vážení spoluobčané, ač to venku stále ještě vypadá

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

LISTOPAD. ročník XVI/2006 POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY

LISTOPAD. ročník XVI/2006 POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY Hotel Santon otevře nové wellness centrum Koncem prvního čtvrtletí roku 2007 si budete moci jít zaplavat k Brněnské přehradě. Není to však způsobeno předčasným příchodem léta, ani prudce postupujícím globálním

Více

časopis městské části Praha Slivenec 4 2007

časopis městské části Praha Slivenec 4 2007 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 4 2007 Slivenecké letnice 2007 Ve dnech 1. 3. června 2007 ožilo centrum Slivence víkendovým maratónem divadla, hudby a tance. Organizátorem I.

Více

J UNDROV Z OBCE INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

J UNDROV Z OBCE INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 17/ Č.3 / 2007 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE Vážení spoluobčané, 3. září se opět otevřely školní budovy. Přivítali jsme nové prvňáčky v doprovodu rodičů či

Více

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci číslo 10 říjen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci strana 2 pozvánka na veřejnou

Více