d u b e n ročník XX / 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "d u b e n ročník XX / 2010"

Transkript

1 Nová mateřská škola V tomto roce se v bystrcké části obytného souboru Kamechy začne stavět nová dvoutřídní mateřská škola pro cca 54 dětí. Provoz by měl začít příští rok. Alespoň částečně tak bude řešena nedostatečná kapacita mateřských škol v Bystrci. Dnešní problém nedostatku míst v MŠ má kořeny také v tzv. optimalizaci školských zařízení v letech V roce 2002, kdy jsem se stal neuvolněným místostarostou, odpovědným za oblast školství, jsem řešil problém snížení neinvestičních prostředků přidělených městem Brnem naší městské části. Bylo to spojeno s poklesem počtu žáků mateřských i základních škol, což byl důsledek prudkého poklesu porodnosti. Nenaplněné třídy mateřských škol, dokonce volná třída v MŠ Štouračova, vedly k velkému tlaku na zrušení této mateřské školy. S takovým postupem jsem zásadně nesouhlasil a na podporu svého přesvědčení o nesmyslnosti takového kroku jsem prosadil vypracování demografické studie. Zpracovali ji demografové z Karlovy univerzity (dnes již máme její pokračování do roku 2014 s výhledem do roku 2020). Předpokládala podstatný růst porodnosti po roce Vývoj její závěry jasně prokázal. Pomohlo nám to zachránit cca 80 míst v mateřských školách. d u b e n ročník XX / Přesto závěry ukazovaly na nedostatečnou budoucí kapacitu MŠ v Bystrci. Proto jsme požádali město Brno o zahájení prací na investičním záměru výstavby MŠ v bystrcké části nově budovaného sídliště Kamechy. Možná nedůvěra k závěrům demografické studie (viz optimalizace počtů školských zařízení v letech ) však měla za následek zpoždění zadání přípravy investičního záměru až do roku Ekonomická krize a s ní spojené problémy s financováním investičních záměrů způsobily, že se v prvním návrhu rozpočtu města Brna výstavba nové mateřské školy v Bystrci neobjevila. Obrátil jsem se proto znovu na Radu města Brna a na základě předložené analýzy, podepřené demografickou studií, se podařilo výstavbu nové MŠ v části Kamechy prosadit. Proběhla výběrová soutěž na projektanta a dnes Vám předkládáme první studii. Navržený areál je umístěn při křižovatce ulic Chudčická a Kavčí na ploše, která je Vážení čtenáři, mám tendenci zastávat se mladé generace, kterou my starší často neúměrně kritizujeme se slovy to za nás nebývalo. Tentokrát se ale musím ke kritice přidat. Na Vejrostově ulici se buduje (hrdě se hlásím, že i mojí zásluhou) nový skatepark. Aby mohla firma pracovat při nepříznivém počasí, zastřešila stavbu vypůjčenou (značně nákladnou) stanovou halou. Bohužel se našli vandalové, kteří nevěděli nic lepšího, než jim plachty haly posprejovat. Nemusím říkat, že pracující firmě vznikly problémy a zbytečné náklady navíc. Rozum zůstává stát nad chováním těchto individuí. Místo aby ocenili, že se něco staví pro ně, pro mládež, aby třeba i sami pomohli, jenom kazí a ničí. Ale, ruku na srdce, jak moc za to můžeme i my, rodiče? Víme, co dělají naši potomci ve volném čase? A záleží nám na tom? Alena Křivánková předsedkyně RR v územním plánu pro tuto MŠ vyčleněna. Nově otevřená MŠ Kamechy již příští rok pomůže řešit současnou nelehkou situaci mladých bystrckých rodin s umísťováním svých dětí do mateřských škol. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., místostarosta Pozvánka na 5/22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno Bystrc, které se uskuteční ve středu 14. dubna 2010 v 16 hod. ve Společenském centru. Seriál benefičních koncertů a doprovodných aktivit na podporu mateřské školy Pramínek, v níž vyhořel pavilon Ptáčků. Motto: Solidarita jako zdroj radosti z dobrého činu PRVNÍ KONCERT: Sál Břetislava Bakaly Brno, 31. března od 20 do 22 h Vystupují: kapela Japka a Bezobratří a kouzelník DRUHÝ KONCERT: Společenské a kulturní centrum Bystrc, 15. dubna od 19 do 21 h Vystupují: taneční skupina, irská kapela; módní přehlídka TŘETÍ KONCERT: Kinosál v ZŠ Svážná, 28. dubna od 19 do 21 h Zveme Vás srdečně, přijďte nás podpořit. Výtěžek koncertů jde na obnovu MŠ Pramínek. Na projektu těchto benefičních akcí se obrovským dílem podílí Nadace Veronika. Děkujeme všem občanům, kteří přispívají na naše konto /0100, i všem dárcům darů věcných. Velký dík patří také panu Bc. Jiřímu Šťávovi, který byl tím, kdo rychle zareagoval a přivolal hasiče k požáru školy. Jeho přičiněním se oheň nerozšířil dál. Díky! Eliška Kovářová místostarostka Předběžný program: v Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc s Policií ČR a Městskou policií Brno v Program rozvoje městské části Brno-Bystrc v Obecně závazná vyhláška o regulaci provozu výherních hracích přístrojů, připomínkování návrhu v Novela obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 17/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení veřejného pořádku, v platném znění v Závěrečný účet MČ Brno-Bystrc za rok Hospodaření MČ Brno-Bystrc za rok Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Bystrc za rok 2009, schválení hospodářského výsledku a rozdělení do fondů 1) Zpráva o činnosti VHČ za rok 2009 Bytasen, s.r.o. 2) Výsledek hospodaření VHČ za rok 2009 v 2. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2010 v Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací, účelové vymezení částky z příspěvku na provoz v Finanční dary z rozpočtu MČ Brno-Bystrc pro rok 2010 v Harmonogram postupu zpracovávání a projednávání rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2011 Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání Zastupitelstva vyjádřit na zasedání zastupitelstva svá stanoviska. Srdečně zve Ing. Svatopluk Beneš, starosta Příští 5/23. zasedání ZMČ Brno-Bystrc se bude konat

2 Jak se změnily invalidní důchody a změny v důchodovém pojištění od Chtěla bych Vás informovat o některých změnách, které v oblasti důchodů platí od letošního roku, a které by bylo dobré znát. Informace jsou převzaty z MPSV a z kanceláře veřejného ochránce práv. Tři stupně invalidity existují od 1. ledna Zavádí je zákon č. 306/2008 Sb., který novelizuje současný zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. To vše v rámci I. etapy důchodové reformy. Nový právní předpis stanoví, že pojištěnec bude invalidní, jestliže mu kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu poklesne pracovní schopnost nejméně o 35 %. Na míře poklesu bude záviset stupeň invalidity: 1. stupeň se týká lidí, jejichž pracovní schopnost poklesla nejméně o 35 %, nejvíce však o 49 %. Invalidita 2. stupně znamená pokles pracovní schopnosti nejméně o 50 %, nejvíce však o 69 %. Nejtěžší, tj. 3. stupeň invalidity se týká těch osob, kterým poklesla pracovní schopnost nejméně o 70 %. V souvislosti s třístupňovou invaliditou Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo vyhlášku, která nově stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě. Předpis, který upravuje i posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity, nahradí dosavadní vyhláš- ku č. 284/1995 Sb., včetně příloh č Vyhláška č. 359 byla publikována ve Sb. zákonů 20. října Další informace: Sněmovna konečně napravila chybu v dávkách invalidním lidem. Invalidé se 3. stupněm postižení budou moci pobírat dávky v hmotné nouzi ve výši 3126,- Kč měsíčně, i když neodpracují 20 hodin veřejných prací. Sněmovna tuto změnu zákona opravila v prvním čtení. Pokud ji schválí Senát a prezident, bude platit od 1. července Zdravotní postižení 3. stupně pobírali jen 2020,- Kč měsíčně, místo 3126,- Kč, i když bylo jisté, že ani podmínku veřejných prací nemohou splnit. Proti rozhodnutí o důchodu lze nově podat námitky Od 1. ledna platí v důchodovém pojištění změny, o nichž řada lidí není zcela přesně informována. Pokud nevyužijí nových možností, mohou se tak krátit na svých právech. Od 1. ledna 2010 mohou žadate- a praktickému lékaři žadatele a pojišlé o důchod podat proti rozhodnutí těnec pak dostal rozhodnutí o přičeské správy sociálního zabezpeče- znání či nepřiznání důchodu, aniž by ní námitky. Až dosud bylo rozhodnu- věděl, co bylo v posudku a na záklatí ČSSZ konečné a jedinou možnost dě čeho orgán sociálního zabezpeobrany představovala soudní ces- čení rozhodoval. Od 1. ledna 2010 ta. Podání námitek však není zcela musí být posudek pojištěnci předán bez úskalí. Pokud žadatel námitky okamžitě, případně zaslán nejpozneuplatní, nemůže se později obrá- ději do sedmi dnů prostřednictvím tit na soud a žádat soudní přezkum okresní správy sociálního zabezrozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou pečení. Ochránce současně prosažádost odmítl s odůvodněním, že dil změnu vyhlášky, která stanovuje žadatel nevyčerpal všechny mož- náležitosti posudku. Mezi jiným musí nosti obrany. Lhůta pro podání námi- být v posudku uveden výčet podklatek také není příliš dlouhá námit- dů o zdravotním stavu a pracovní ka musí být uplatněna do 30ti dnů schopnosti, z nichž orgán sociálního od doručení rozhodnutí o důchodu zabezpečení vycházel, musí zde být a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. další zjištění a především odůvodpokud ji omylem zašle soudu, niko- nění výsledku posouzení zdravotníli ČSSZ, riskuje, že 30ti denní lhů- ho stavu. Pojištěnec se tak dozví, na ta uplyne marně. Soud totiž nemá základě čeho a proč orgán sociálnípovinnost postoupit omylem doruče- ho zabezpečení dospěl k rozhodnunou námitku správnému adresátovi. tí, a může se tak účinně bránit. Po uplynutí lhůty už není šance na Významné zlepšení postavení jakoukoli změnu. invalidních osob může přinést alternovinkou je i doručování posudku nativní podmínka rozšíření rozhodo zdravotním stavu žadateli o inva- ného období pro zjišťování doby lidní důchod. Tuto změnu se poda- pojištění potřebné pro vznik nároku řilo veřejnému ochránci práv pro- na invalidní důchod. Až dosud platisadit k posílení postavení žadatele. lo, že nárok na invalidní důchod vzniaž dosud byl posudek lékaře ode- kl tehdy, pokud byla invalidní osoba slán orgánu sociálního zabezpečení pojištěna 5 let v období 10 let před Hotel Santon a Městská část Brno-Bystrc pro obnovení tradic pořádají Pálení čarodějnic Vše se odehraje večer v čarodějný den, v pátek 30. dubna od 17 hodin před hotelem Santon. Na programu jsou pohádková představení a čarodějnické soutěže. Na slet jsou srdečně zváni nejen čarodějnice, ale i čarodějové od nejmenších po nejstarší. Přílet na košťatech z umělé hmoty je nežádoucí, v ohni nevoní. Občerstvení zajištěno, vstup zdarma. vznikem invalidity. Vzhledem k tomu, že vzniku invalidity obvykle předchází dlouhodobý pokles pracovní schopnosti, často v období výrazně delším než 10 let, řadě invalidních osob nemohl být invalidní důchod přiznán pro nesplnění zákonné podmínky. Rozhodné období bylo nově rozšířeno, takže v případě, že žadatel o důchod nesplní 5 let pojištění z posledních 10 let, alternativně se uplatní podmínka 10 let pojištění z posledních 20. Invalidé, kteří dosud neměli nárok na invalidní důchod tak o něj mohou znovu požádat. Tato nová pravidla však platí pouze pro pojištěnce starší 38 let. Eliška Kovářová, místostarostka Talentové zkoušky na ZUŠ Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52, nabízí: výuku hry na klavír, varhany, keyboard, housle, violu, violoncello, zobcovou i příčnou flétnu, pikolu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, baskřídlovku, tubu, akordeon, kytaru, bicí, sólový zpěv a také aranžování pomocí počítače. Žáci mají možnost účinkování v komorních souborech. Taneční obor zahrnuje taneční průpravu, klasický, současný i lidový tanec. Literárně dramatický obor vede žáky k dramatické průpravě, uměleckému přednesu, pohybové výchově, praxi v souboru či černém divadle. Výtvarný obor nabízí ve svých kvalitně vybavených učebnách výuku kresby, malby, grafiky, modelování, keramické tvorby, dekorativní činnosti a studium dějin umění. Přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2010/2011 budou v termínech 7. a 8. dubna, 10. a 11. května 2010 od 15 do 18 h v budovách Vídeňská 52 (obory hudební, výtvarný a literárnědramatický) a Vídeňská 85 (obor taneční). Podrobnější informace na: nebo na telefonním čísle vždy ve středu od 14 do 17 h pro obor hudební a na čísle vždy v pondělí od 14 do 17 h pro obory taneční, výtvarný a literárně-dramatický. Hana Vojtková INFOSLOUPEK Vážení čtenáři, Chcete si před tak důležitým rozhodnutím jako jsou volby ujasnit myšlenky a získat aktuální informace? Místní sdružení Občanské demokratické strany v Bystrci Vám nabízí pomoc. K dispozici máte především případně naše webové stránky cz. Pro vaše náměty a připomínky je zde adresa případně písemné spojení: Občanská demokratická strana, Místní sdružení Bystrc, Zámečnická 2, Brno. Informace o členství v ODS a o místním sdružení v Bystrci najdete na centrálním serveru ODS případně na výše uvedených stránkách bystrckého sdružení. Evidujeme a pečujeme i o příznivce, kteří od nás chtějí dostávat zprávy. Svatopluk Beneš předseda MS ODS v Bystrci Nové poštovní služby Česká pošta přichází stále s novými službami. Již 1. července 2009 byla zavedena služba úředního ověřování listin a podpisů na listinách. Nyní je poskytována na všech pobočkách České pošty, kde je dostupná služba Czech POINT. Pro Bystrc to je pošta BRNO 35, Kubíčkova 1115/8, otvírací doba: Po-Pá od 8 do18 hodin. Na obecním úřadě jen v úřední dny, tj. Po a St od 8 do 17 hodin (s pauzou na polední přestávku). Tajemnice RR Strana Zelených je tu pro Vás Zveme všechny zájemce na pravidelné schůzky s občany, které se konají každé druhé úterý v měsíci v klubovně Společenského centra Bystrc od 18 do 19 hodin nejbližší termíny jsou 13. dubna a 11. května. Těšíme se na vaše podněty, dotazy a připomínky ke všemu, co se v Bystrci děje. Také bych Vás rád pozval k návštěvě internetových stránek Strany zelených jejich adresa je Od 19 hodin na naše setkání s vámi vždy navazuje setkání občanských sdružení proti R43 přes Brno a za obchvat města, na které jste též srdečně zváni. Petr Laštůvka, zastupitel za Stranu Zelených Duben v EkoCentru Ekorozhledna - inspirace pro ekologicky šetrnější život Uklízení bez chemie jednoduché tipy jak uklízet levně a k přírodě šetrně, praktický seminář, cena 100 Kč, v 17 h. Podrobnosti najdete na Katka Ševčíková Plavání s Plaváčkem Ráda bych Vás informovala o zahájení zápisu do nového kurzu plavání dětí a kojenců. Jarní kurz BABY CLUBu PLAVÁČEK V JUNDROVĚ začíná 1. dubna. Plavat se bude každé úterý od 13 h a ve čtvrtek od 12 h. Kurzy se konají v příjemném prostředí ZŠ Jasanová 2. Plaváček plave s miminky, batolaty a rodiči. Plaváček je pro ty, kteří milují vodu a chtějí si hrát. Plaváček je o vůni, dotyku, pohlazení a pochopení. telefon: Linda Vrátníková, DiS

3 Záměr Statutárního města Brna, Městské části Brno-Bystrc pronajmout byt V souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady a v souladu s kritérii pro výběr žadatelů o byt a bytovou náhradu v BrněBystrci zveřejňujeme tento záměr Městské části Brno-Bystrc: - pronajmout na dobu neurčitou byt č. 1 v domě Černého 10, velikosti 2+1 o celkové výměře 60,00 m² v 1. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč a opravy vlastním nákladem, v předpokládané výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši Kč. Záměr MČ Brno-Bystrc pronajmout byt bude vyvěšen na úředních deskách MČ Brno-Bystrc po dobu 30-ti dnů od do Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh (formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou občané zasílat v termínu od do na odbor bytového hospodářství ÚMČ BrnoBystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno-Bystrc. Žadatel musí splňovat Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství Upozornění stavebního úřadu Dne 28. února 2010 došlo k poškození a částečné destrukci jednoho ze starších rodinných domů ve staré zástavbě v MČ Brno-Bystrc. V této souvislosti upozorňuje stavební úřad městské části na povinnosti vlastníků staveb. Na místě tehdy zasahoval Hasič- zení stavby, atd. Náklady udržoský záchranný sbor Jm kraje. vacích prací a na odstranění staobjekt byl provizorně zabezpečen veb nese stavebník. Pokud by úřad před zřícením, stavební úřad nařídil musel nařídit provedení takových vyklizení a dál bude nutno postupo- prací stavebnímu podnikateli, pak vat v souladu se závěry znaleckého prostředky, vynaložené na výkon posudku statika. Nutno říct, že jen rozhodnutí, bude nucen vymáhat zázrakem se nikomu nic nestalo. z vlastníka nemovitosti v krajním V této souvislosti však považujeme případě soudní cestou. Každému z nás se může stát, že za nutné upozornit všechny vlastníky staveb a zařízení na jejich se dostane do těžké životní situapovinnosti, vyplývající ze zákona ce, kterou sám nezvládá. Probléč. 183/2006 Sb. (stavební zákon). mům je však právě proto nutné Dle ustanovení 154, je vlastník čelit zavčas u staveb především stavby povinen (mimo jiné) udržo- pravidelnou a pečlivou údržbou. vat stavbu po celou dobu její exis- V průběhu r budeme proto tence (údržbou stavby se rozumě- z preventivních důvodů provádět jí práce, jimiž se zabezpečuje její kontrolní prohlídky některých vytidobrý stavební stav tak, aby nedo- povaných staveb a zjištěné závacházelo ke znehodnocení stavby dy budou muset vlastníci staveb a co nejvíce se prodloužila její uživa- odstranit. Přeji vám všem, abyste telnost) neprodleně ohlásit staveb- se s pracovníky stavebního úřadu nímu úřadu závady na stavbě, kte- setkávali jen v situacích, kdy nejde ré ohrožují životy či zdraví osob o zdraví, či o život. nebo zvířat (...) a další povinnosti, Ing. arch. Ivana Krejčová odbor stavební ÚMČ Brno-Bystrc vyplývající z citovaného zákona. (Totéž platí obdobně i pro zařízení, podléhající stavebnímu zákonu). Úspěchy žáků Stavební úřad je oprávněn ve veřejném zájmu, ve smyslu ust. Vedení školy ZŠ Heyrovského 132 stavebního zákona, provádět 32 děkuje touto cestou za vzornou soustavný dozor nad zajišťováním reprezentaci školy Janu Hrstkovi ochrany veřejných zájmů, plněním z 9. A, který v okresním kole Děpovinností právnických i fyzických jepisné olympiády obsadil krásné osob, vyplývajících z tohoto zákona 4. místo a postupuje do krajskéa prováděcích předpisů, provádět ho kola. Další poděkování patří kontrolní prohlídky stavby, nařizovat Maksymu Kuchmenkovi ze 2. B, neodkladné odstranění stavby, naři- který vyhrál ve své kategorii v městzovat nutné zabezpečovací práce ském kole recitační soutěže a rovna stavbě, nařizovat nezbytné úpra- něž postupuje do kola krajského. vy na stavbě, nařizovat provedení Blahopřejeme a držíme jim pěsti! udržovacích prací, nařizovat vyklialena Fialová, zástupce ředitele SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC Odbojářská 2, Brno út Robert KŘESŤAN a DRUHÁ TRÁVA Koncert. Zač.: h st Čaj o půl páté Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY, s uměleckým vedoucím O. Blahou, uvádějí a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová. Zač.: h pá COUNTRY BÁL Účinkují: country kapela ZIMOUR a taneční skupina La Quadrilla, výuka country tanců Ivan Bartůněk. Zač.: h út Ken Ludwig: DNES HRAJEME CYRANA Představení divadelní společnosti HÁTA Praha. Americká komedie o všedních věcech nevšedního divadelního života. Hrají: Marcel Vašinka, Ivana Andrlová/Olga Želenská, Jana Šulcová, Lumír Olšovský, Adéla Gondíková/Lucie Zedníčková, Vladimír Čech a další. Režie: Lumír Olšovský. Zač.: h pá Jarní odkrytí sochy Helenky Setkání u příležitosti odkrytí sochy Helenky v areálu Pohádky máje u Podkomorské myslivny. Zač.: h ne KÁŤA A ŠKUBÁNEK Představení divadla VĚŽ pro rodiče s dětmi. Pohádka podle známé večerníčkové předlohy. Zač.: h út Nejzajímavější kriminální případy Další přednáška JUDr. Miloslava Jedličky. Zač.: h út Petr SPÁLENÝ největší hity Koncert, kde uslyšíte písničky jako Trápím se, trápím, Kdybych já byl kovářem, Motel Nonstop, Peggy a spoustu dalších. Spoluúčinkuje: Miluška Voborníková a skupina New Apollo band. Zač.: h st Čaj o půl páté Taneční podvečer. Zač.: h čt SUMMERTIME Koncert Českého filharmonického sboru Brno mužské části, ve kterém zazní melodie z muzikálů a spirituály. Zač.: h čt THE BIG 20 Rock n roll a jump-swing bigband koncert k tanci i poslechu. Zač.: h út NA KUS ŘEČI Zábavný pořad Miroslava Donutila a jeho hosta. Zač.: h Výstava: Pastely Vladimíra Ludina Výstava je přístupná v pondělí a středu h, při akcích ve Společenském centru, nebo na základě telef. dohody (tel.: , ). Vstup volný. Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra po-čt h. Informace na tel.: , , dále v BKC, Běhounská 17, po-pá h, tel.: , v INDIES Poštovská 2 a v KČT KUDRNA Nádražní 1 (podchod). Doprava tramvajemi č.1, 3, 11 zast. ZOO, autobusy č. 50, 52 a trolejbusem č. 30 zast. Vondrákova. CHCETE BÝT MISS? V rámci festivalu Brno-město uprostřed Evropy pořádá Městská část Brno-Bystrc dne 22. května jubilejní již X. ročník soutěže MISS PŘEHRADA 2010 Dívky! Chcete-li získat zkušenosti, možnost další spolupráce s modelingovou agenturou, vyhrát atraktivní a hodnotné ceny, přihlaste se do naší soutěže! Zašlete barevné portrétní foto a foto celé postavy s adresou, telefonním číslem a krátkým textem o sobě na adresu: ÚMČ Brno-Bystrc, odbor kultury, nám. 28. dubna 60, Brno, nebo Podmínkou účasti je věk nad 15 let. Uzávěrka přihlášek je Podrobnější informace o připravované soutěži získáte na odboru kultury ÚMČ Brno-Bystrc, tel.: , ( a v agentuře M-Studio, telefonní číslo: ( Ivana Křepelová odbor kultury

4 Milí obyvatelé Bystrce, chtěla bych se s Vámi podělit o postřehy člena KDU-ČSL pana Miroslava Klimeše, který jistě vyjadřuje pocity nás mnohých. Všichni si všímáme dříve pěkných a zdařilých věcí, ale často o nich málo mluvíme. To, co se nám nelíbí, nebo nás zlobí je na jazyku či papíře mnohem rychleji, bohužel! Když si někdo najde čas na pochvalu, je třeba ji šířit dále, třeba se někdo také přidá. CO ZANECHÁME NAŠIM DĚTEM? Nepatřím mezi obyvatele panelového sídliště a do jeho horní Jak pokračuje skatepark Jestli nás všechny trochu zaskočilo nemilé březnové ochlazení a sněžení, tipnu si, že nejtoužebněji sluníčko vyhlíželi skejtaři. Skatepark na Vejrostově ulici byl před dokončením, zbývaly jen poslední práce, jako třeba nátěry, či lepení dlaždic, které se z technologických důvodů nemohly dělat při mrazivém počasí, aby mladíci s okolečkovaným prknem mohli vyrazit na krásné nové překážky včetně bazénu, které jsou zaručeně nejlepší v Brně i okolí. Tým firmy Mysticconstructions byl postaven před nelehký úkol: celá stavba je umístěna na ploše vedle školního areálu, kde již dříve stálo pár překážek. Vzhledem ke sklonu terénu se muselo přistoupit na vyrovnávací konstrukci, proto vypadá celý skatepark poměrně masivně. Park se skládá z kombinace streetu, kde budou veškeré možné překážky, jako např. funboxy, pyramidy, bangy, raily, manuál bedny, šikmé grindboxy a několik Stavba bowlu. Foto Mates, Mysticconstructions části se nedostávám každý den. Počátkem února jsem měl důvod se tam podívat, a protože letošní zima byla kouzelně bílá, trošku jsem se cestou kochal okolím. Mou pozornost zpočátku upoutal pestré a novotou zářící fasády zateplených paneláků jaký to rozdíl od jednotné a omšelé šedi let minulých. Po nějaké chvíli jsem upřel svůj pohled níž, k matičce zemi a mé oko spatřilo nedávno vysázené stromy, jichž tu není málo. Pro silnou vrstvu sněhu jsem se nebrodil ke každému z nich, abych zjišťoval, zda jsou to lípy či javory, což nepovažuji za nejdůležitější. Spíš jsem se zasnil a pokusil si představit do jakých rozměrů a krásy stromy dorostou za dvacet, padesát či sedmdesát pět let, jak oživí toto zalidněné místo a zda přinesou alespoň kousek živé přírody pro rádiusků a rozjezdových bangů. Druhá část je tvořena bowlem s vjezdovým kaňonem dovnitř bowlu, který je zároveň spojený se streetovou částí a bude i sloužit k přeskokům do bangu. Bowl bude mít koping z bazénových dlaždic. (Běžným čtenářům se omlouvám za pro ně zcela nesrozumitelné pojmy.) Skejtaři určitě chodili celou zimu areál obhlížet a už se těší na bezva pojezd až budou moci konečně nastoupit se skateboardem. Mám pro ně radostnou zprávu: skutečně chybějí jen poslední úpravy a zřejmě koncem dubna bude park slavnostně otevřen. Bystrc tak získá moderní areál pro jeden z nejpopulárnějších sportů dnešní mládeže. Věřím a doufám, že všichni návštěvníci budou respektovat i pečlivě připravený Provozní a Návštěvní řád, aby jim kvalitní park co nejdéle vydržel v dobrém stavu. Alena Křivánková, radní za ODS potěchu našich srdcí mezi domy, asfalt a parkující auta. Sotva budou místní občané po letech zjišťovat, kdo nechal ty krásné a urostlé stromy před lety vysázet, ale jsou tu a mají nést své ovoce. Stejně tak, jako se většina z nás nepídí po původcích čtyři sta let staré lípy v dolní části Bystrce U Šťávů... Kdyby tato historická Lípa mohla, jistě by nám ráda vyprávěla, jak tady žili naši předkové před staletími, v nesrovnatelně horších podmínkách. Dost těžko si dovedu představit, že by kdy měli dlouhou chvíli a z nudy se uchylovali k vandalismu. Pokusme se, alespoň v tomto se jim trochu připodobnit a vážit si našeho okolí, aby i po nás zůstala našim dětem krásná země. Za všechny členy KDU-ČSL Vám milí občané přeji krásné jarní dny. Mgr. Eva Barovjanová KDU-ČSL Brněnské běhy 2010 ČIBA SPORT ATHLETIC, s.r.o. a Jump athletic club Brno pořádají tradiční běžecké odpoledne v Brně. V neděli 2. května od 13 h na náměstí Svobody odstartuje Štatl běh pro všecky. Ve h proběhne start závodu Kindoš tiple s mamó nebo s tató kolem Svoboďáku. Hlavní závod, samotný 1/2 maratón, se poběží od h centrem města na cca 10 km okruhu. V 17 h odstartujeme závod Hledáme Brněnského draka jako mistrovství Jihomoravského kraje staršího a mladšího žactva v městském běhu (cca 2km) startují ročníky 1995 a 1996 (starší žactvo) a ročníky 1997 a mladší. Závody zakončíme v h vyhlášením výsledků všech soutěží. Průběžné informace o přípravách závodu sledujte na stránkách Zde najdete i seznam ulic, kterými brněnský 1/2 maratón proběhne a které budou pro vozidla i tramvaje uzavřeny. Srdečně zvou pořadatelé Poděkování Rádi bychom prostřednictvím Bystrckých novin poděkovali p. starostovi Ing. Benešovi, p. místostarostce Mgr. Kovářové a ved. soc. odboru p. Reitknechtovi za rychlou pomoc při řešení velmi vážné životní situace, do které se koncem února dostali manželé Fuchsovi z Krajní ulice. Přístup každého z výše jmenovaných byl k této události od začátku velmi profesionální, vstřícný, účinný a hlavně lidský. Děkujeme. syn Jiří Fuchsa s rodinou INFOSLOUPEK Když muži zpívají Srdečně Vás zveme na mimořádný koncert s názvem SUMMERTIME. Zpívat bude dvanáct mužů z Českého filharmonického sboru Brno melodie z muzikálů a spirituály. Zazní zde jednotlivá sóla a něco málo společných sborů. V podstatě je to koncert o tom, jak mužskou část Českého filharmonického sboru Brno neznáte. Na koncertě vystoupí i bystrcký zpívající zastupitel pan Martin Novotný. Přijďte se přesvědčit, že vážná hudba vůbec nemusí být vážná. Koncert se koná ve čtvrtek 6. května v h ve Společenském centru Bystrc. Martin Novotný, člen ZMČ Libuše Leznarová, odbor kultury Narozeniny lišky Bystroušky Centrum volného času Bystrouška zve školní děti a mladší děti s rodiči na Den Země a Narozeniny lišky Bystroušky. Sraz: v sobotu 24. dubna v 9 hodin před Bystrouškou. Ukončení ve 14 hodin. S sebou: oblečení a obutí do terénu, pláštěnku, jídlo a pití, dvě desetiminutové jízdenky, ovcím můžete vzít trochu zeleniny nebo suché pečivo. Cena: 50 Kč. Program: návštěva chráněného území Pekárna, kde uvidíme kvést vzácné druhy rostlin, pozorování a odchyt obojživelníků a jiných živočichů na Žebětínském rybníku, setkání s ovcemi a jehňátky, cestou liščí hry a nakonec narozeninový dort lišky Bystroušky. Trasa: asi 5-6 km. Na akci se nemusíte předem hlásit. Kontakt: Fleischnerova 1a, telefonní číslo CVČ Bystrouška UNICUM MORAVICUM Zveme všechny děti na pátrání po evropsky nejvýznamnější lokalitě tajemné Pulsatilly grandis. Kde roste a co je zač? Vše se dozvíte na celodenní akci pro děti z kroužků i široké veřejnosti. Akce je spojená s geocachingem vyhledáváním schránek a malých pokladů pomocí GPS. Koná se 11. dubna mezi 9:30 a 17. hodinou. Pořádá pracoviště Lipky Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno. Cena akce je 150 Kč, pro členy kroužků Tuláci a Čtveráci a klubu Rezeda sleva 100 Kč. Hlásit se můžete telefonicky, nebo na u do 9. dubna. Bc. Kateřina Vítková ZOO v měsíci dubnu OSLAVY DNE ZEMĚ dubna 2010, od 13 h - Pro děti budou přichystány soutěže, face painting malování obrázků na obličej, chybět nebude ani soutěžní stezka a informační stánky, týkající se recyklace odpadů a úspor energií. Kontakt: Bc. J. Hadová, tel Více informací naleznete na webu Ing. Pavel Hruška, propag. vzdělávací úsek Změřte svá rizika Diabetická asociace ČR pořádá pro širokou veřejnost bezplatné měření cukru, cholesterolu a vysokého tlaku. V Bystrci proběhne akce nazvaná Cukrovka, změřte svá rizika ve dnech 6. a 7. května v ulici Kubíčkově v č. 6 od 11 do 17 h. Je to celostátní projekt, který je realizován od 8. dubna do 28. května na patnácti místech v pěti městech České republiky. Andrea Jikrová, PR manager

5 Počátky bystrckého kronikářství sahají, podle dostupných informací, až do roku Tehdy kroniku založil Josef Kostka z Prahy, dříve kapucín, poté c.k. polní kaplan. Byla to farní kronika, většinou s náboženskou tematikou. Je psána latinsky, německy a teprve později i česky. Bystrcká kronika je vedena dodnes. Zahrnuje tedy období cca 220 let. V roce 1920, tedy v období první republiky, byl vydán zákon Osmý ročník Bystrckého plenéru Letos v září, a to od do , se bude konat již 8. Bystrcký mezinárodní sochařský plenér. Naplno se rozjely přípravy. Byli obesláni sochaři, z nichž budou vybráni čtyři. Někteří se již přihlásili sami, mezi nimi i jedna sochařka z Turecka! V současné době jednáme s Lesy města Brna o rezervaci vhodného dřeva, nejlépe z dubu, jasanu, či modřínu. Sochaři, jako každý ročník, budou sochat v prostorách Dopravního podniku města Brna u Přístaviště. V doprovodném programu si tentokrát zkusí své dovednosti žáci z gymnázia v Bystrci. Pro připomenutí: největší byl první ročník v roce 1983, na něj navázaly pravidelně se opakující ročníky: 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 a letošní. Bylo vytvořeno celkem 31 soch, jež jsou umístěny na přehradě v Bystrci, letošní budou osazeny u bystrcké lávky, na zastávce u ZOO směrem k hrá- BYSTRCKÉ KRONIKY Motto: Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech jeho složkách, mravním svědomím současníků a pramenem spolehlivého poučení budoucích pokolení. František Roubík: Příručka vlastivědné práce č. 80/1920 Sb., O pamětních knihách obecních, který ukládal obcím vést obecní kroniky. V Bystrci kroniku založil v roce 1930 František Brabec a vlastnoručně ji psal až do roku Další období bylo jím zpracováno pouze v konceptu. Po určité korekci pak pokračoval v zápisech kroniky Jaroslav Joukal a to až do 20. května 1968, kdy kroniku ukončil. Z roku 1965 se zachovalo 45 stran textu dosud neznámého kronikáře, asi zaměstnance místní fary Bohumila Šťastného, který ve svých zápiscích podchycu- je z vyprávění pamětníků dávnou minulost Bystrce. Z období nejsou pravděpodobně k disposici žádné záznamy. V roce 1973 začala zpracovávat sté výročí založení Bystrce v samostatné knize paní učitelka Oldřiška Kalasová. Kroniku úhledně ilustroval její manžel. Dokument zahrnuje období pěti let, 1973 až 1978 a je výstižným odrazem tehdejší doby. V letech 1979 až 1995 byla Bystrc součástí velkého Brna a samostatná kronika se nevedla. Systematické kronikářské zápisy městské části Brno-Bystrc jsou zpracovávány až od roku Kronikář Ing. Mlčoch ve čtyřech samostatných svazcích a řadě fotografií zaznamenal období 1996 až Léta 2001 a 2002 zpracovala JUDr. Klanicová, dřívější zastupitelka. Vybrané události roku 2000 a 2003 zpracovala ve stručnosti Mgr. Kovářová. zi. S organizací nám pomáhá zkušený pan Miroslav Švancara, hlavní organizátor mezinárodního sochařského sympozia v Prostějově, a s dětským ateliérem Patrik Vlček. Eliška Kovářová místostarostka Bystrcký vandr Dětské sdružení RADOST zve všechny příznivce pěší turistiky na Bystrcký vandr (37. kolo), který se bude konat v sobotu 24. dubna. Start z tělocvičny ZŠ Laštůvkova 77, Brno-Bystrc od 12 do 15 hodin, cíl v sobotu do 18 hodin v tělocvičně. Tentokrát jsme pro vás připravili trasu dlouhou 7 km, která povede krásnou krajinou Bystrce a je vhodná zejména pro rodiče s dětmi. Další informace: Miroslav Kafoněk, tel , Srdečně zve DS RADOST Léta 2004 a 2005 v konceptu popsala ing. Vůjtová a dále roky 2006, 2007, 2008 a 2009 pak v samostatných svazcích ing. Zych. V roce 2006 byl vydán nový, velice stručný zákon č.132/2006 Sb. Účinnosti nabyl 3. června 2007 a nahradil zákon z roku Kronikářskou obcí je velice kritizován, neboť je nepřiměřeně stručný a nepřesný. Dovoluje však oproti starému zákonu zpracovávat kroniky v elektronické podobě, což je asi jeho hlavní a jediný přínos. Jak je z tohoto stručného výčtu patrné, v posledních letech věnuje ÚMČ Bystrc pozornost systematickému zpracovávání událostí do podoby kroniky odpovídající pozornost, jako záznamům pro budoucí generace. Lze jen doufat, že budou v této činnosti pokračovat v souladu s mottem, uvedeným v úvodu. Ing. Zdeněk Zych Vážení občané, poliklinika v ulici Zahradníkově 2/8 v Brně se chystá k rozsáhlé rekonstrukci. Avšak i v době příprav na úpravy Vám nabízí rozsáhlé zdravotnické služby. Najdete u nás praktické lékaře pro dospělé, praktického lékaře pro děti a dorost, alergologii a imunologii, chirurgii, endokrinologii, gynekologii, internu, boreliovou poradnu, diabetologii, kožní ambulanci, neurologii, oční ambulance, ORL, ortopedii, klinickou psychologii a stacionář, rehabilitaci fyzioterapii, revmatologii, RTG, ultrazvuk a mamograf, TRN a kalmetizaci, urologii. Občané, kteří budou mít zájem využít uvedené zdravotnické služby, se mohou objednat přes telefonní ústřednu Dostupnost polikliniky je linkami MHD č. 3, 11, 12, 13. U polikliniky je parkoviště. MUDr. Kateřina Vomelová ředitelka INFOSLOUPEK Jak se šikanou a sexuálním obtěžováním? Kromě šikany, která je páchána na dětech (např. ve škole), existuje také šikana na pracovišti tzv. mobbing (příp. bossing). Domníváte-li se, že Vaše dítě je šikanováno: jednejte okamžitě v součinnosti s vedením školy buďte svému dítěti oporou v případě podezření na páchání trestné činnosti na Vašem dítěti neprodleně informujte policii. Jste šikanováni vy v zaměstnání? schovávejte si důkazy (písemnou dokumentaci, y, apod.) zajistěte si osobní svědectví v momentech, kdy jste diskriminováni nezůstávejte s problémem sami, promluvte si s někým blízkým, či s odborníkem zvažte rizika a rozhodněte se, zda zůstat v práci, či odejít. Jste objektem sexuálního obtěžování? může se jednat nejen o snižování Vaší důstojnosti, ale i o trestný čin, takže nečinnost není na místě poraďte se s odborníky (specializované poradny) vážnější případy hlaste nadřízenému (je-li to na pracovišti) nebo informujte policii. Jak autem bezpečně Pro bezpečnou jízdu v automobilu: mějte v pořádku povinnou výbavu (navíc doporučujeme vybavit Vaše auto i hasicím přístrojem) udržujte vozidlo v dobrém technickém stavu především v létě nenechávejte v autě hořlavé a výbušné předměty (zapalovače, spreje, propanbutanové lahve ) nikdy nesedejte za volant pod vlivem návykových látek jezděte zodpovědně, předvídavě a čitelně při dlouhých jízdách pravidelně odpočívejte Umožněte bezpečný průjezd vozidlům s právem přednosti v jízdě! Více na Ing. Silvie Kocmanová, ÚMČ krizové řízení Odbor soc. péče MMB informuje o Socio Infocentru Každý z nás se může ocitnout v obtížné životní situaci, kterou nezvládne sám a potřebuje pomoc a podporu a radu při jejím řešení. Právě takovým místem je Socio-Infocentrum, které najdete v přízemí budovy Odboru sociální péče Magistrátu města Brna na Kolišti 19. Poskytujeme: l sociální poradenství l komplexní informace o nabídce sociálních služeb ve městě Brně l návod při podávání žádostí o různé druhy sociálních dávek l pomoc při zorientování a pochopení dané životní situace l rady, jak je možno tuto situaci vyřešit l zprostředkování a zajištění kontaktu s dalšími organizacemi, které se zaměřují na pomoc v konkrétních životních situacích Služby jsou bezplatné a anonymni. Osobní poradenství: Po a St: 8-17 h, Pá: 8-12 h Poradna po telefonu: , Internetová poradna: Informační portál o sociální péči v Brně Odbor soc. péče MMB

6 Dne 22. dubna se v ZŠ Heyrovského 32 uskuteční DEN ZEMĚ. Podobně jako v loňském a předloňském roce si společnými silami upravíme prostory atria a okolí školy tak, abychom je mohli využívat za příznivého počasí o hlavní přestávce k relaxaci. Akce celoškolního charakteru bude doplněna o blok Environmentální výchovy, kde se Den Země Karneval v naší škole snažíme vést žáky nenásilnou formou a vlastním příkladem ke zdravému životnímu stylu, k pozitivnímu vztahu k přírodě, k toleranci, k úctě ke všemu živému, ke každému člověku a výsledkům jeho práce. V letošním školním roce jsme k tomu zvolili formu ročníkových projektů. Alena Fialová, zástupce ředitele Výběrová řízení v ZŠ Laštůvkova Stejně jako minulých letech, i letos bude Základní škola Laštůvkova organizovat výběrová řízení do 6. ročníků speciálních příprav a to sportovní a matematické. Pro sportovní specializaci chystáme novinku: v letošním roce nebudou úspěšní uchazeči zařazeni do sportovní třídy, ale budou se učit v běžných třídách a budou mít vytvořeny podmínky pro vyšší počet hodin tělesné výchovy i pro sportovní tréninky. Výběrové řízení se bude konat ve středu 5. května od 8,30 h a bude se skládat z jednoduchých pohybových testů sprint a vytrvalost, hod, skok. S sebou si každý musí vzít sportovní oblečení a obutí do tělocvičny i na hřiště. Výsledky budou rodičům oznámeny do pátku 7. května. Stejně jako minulých letech se i letos naše škola pokusí o otevření matematické třídy v 6. ročníku školního roku 2010/2011 (plným názvem: třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů). O přijetí do ní bude rozhodovat výběrové řízení, které se skládá z testu z matematiky a z testu ze všeobecného přehledu. Třídu můžeme otevřít pouze v případě dostatečného počtu úspěšných uchazečů. Pokud nebudeme moci matematickou třídu otevřít, pokusíme se úspěšným uchazečům i dalším nadaným žákům školy zajistit co nejlepší podmínky pro studium formou studijní třídy nebo studijních skupin, popřípadě nepovinných předmětů atd., dle organizačních možností školy. Výběrové řízení se bude konat ve čtvrtek 6. května od 8 h a výsledky budou oznámeny v pondělí 10. května. Petr Křivka Tenisová sezóna se hlásí Dva antukové tenisové dvorce, které jsou součástí nádherného a klidného sportovního areálu ZŠ Laštovkova, budou i letos nabízeny nejen pro školní účely, ale také zájemcům z řad veřejnosti. Ve všední dny od 16 h a o víkendech po celý den je možné si kurty pronajmout po předchozím zablokování určité hodiny. Pro zájemce o pravidelné hraní po celou sezónu je opět připraven zvýhodněný tarif. Pro bližší informace využijte ovou adr.: Celosezónní pronájmy je třeba dohodnout v co nejbližším termínu. Provoz bude pravděpodobně zahájen nejpozději 1. května. Miroslav Dlapa Ve středu 17. února jsme v ZŠ Laštůvkova pořádali karneval. Dlouho jsem na internetu hledal, za co bych mohl jít, ale nic jsem nenašel. Až po dlouhé době jsem si vzpomněl, že bych mohl jít za policajta. Tak jsem si od mamky vypůjčil triko a policejní čepici. Když jsem šel ráno s kamarády do školy, tak jsme si po cestě říkali, za koho jdeme. Nejvíc se mi líbili: indián Fanda Šidla, kovboj David Holas a řeznice Simona Juříková. O velké pře- stávce proběhla v tělocvičně menší diskotéka spojená s přehlídkou nejrůznějších masek. Když pan učitel Staníček uviděl naši skupinku policajtů, tak ani chvíli neváhal a vyfotil si nás. Super bylo, že se zúčastnili i žáci druhého stupně. Pak zazvonilo a museli jsme jít na angličtinu. Po vyučování jsme šli spokojeně domů a vzpomínali na netradičně prožitý pěkný den. David Halouzka 5.B Zubaři v naší školce V naší mateřské škole Laštůvkova 57/59 se v rámci preventivního programu DENTAL ALARM uskutečnila přednáška pro děti předškolního věku. Program vznikl na Slovensku a už několik let probíhá i v České republice. Jsou do něj zapojeni studenti zubního lékařství, dentální hygienistky a mladí lékaři, kterým není lhostejné zdraví dětských zoubků. Ve škole nás navštívily dvě lektorky a zábavnou formou, pomocí obrázků vysvětlovaly dětem, jak vypadají jejich zuby, co je pro ně dobré, co jim naopak škodí a co mohou udělat pro to, aby si zachovaly krásné úsměvy. V druhé části přednášky se děti seznámily s technikou správného čištění zoubků a to nejen na videu, ale s pomocí velkého modelu chrupu a kartáčku, a hlavně vlastními kartáčky, takže měly možnost si okamžitě vyzkoušet všechno samy na sobě. Dětem byly nabarveny zoubky, barva se změnila podle kvality vyčištěných zoubků. Děti spolupracovaly s radostí a zaujetím. Získaly přesvědčení, že zubař je vlastně kamarád, kterého se nemusejí bát jenom proto, že je to u něj někdy nepříjemné. Mgr. Dagmar Procházková ředitelka Přijímací řízení Základní škola Sirotkova opět otevírá 5. a doplňuje 6. třídy se zaměřením na matematiku a informatiku. Přijímací řízení se koná 5. května v 8 h. Přijďte se podívat do školy v Den otevřených dveří 21. dubna. Informace jsou k dispozici na Dan Jedlička ZŠ Sirotkova 36

7 Ř Á D K O V Á I N Z E R C E n Získejte až 5000 Kč měsíčně bez práce! Pronajměte auto, dům, balkon, či plot pro reklamní účely a nechte je vydělávat. Volejte n Počítačové služby instalace, odvirování, opravy, nové PC, a noteboky, počítačové sítě. Tel.: n Přepisy 8mm filmů. Tel.: n Malíř pokojů. Tel.: , n Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Zn: po nás se neuklízí. Tel.: n Opravy v bytech. Po domluvě vrtání do zdi. Stolařské, zednické, kovářské, vodařské práce. Tel.: n Elektrikářské práce. Tel.: n Dřevostavby na klíč. Tel.: n Čištění koberců. Tel.: n Malby, nátěry Onderka. Zimní slevy. Tel.: n Koupím byt OV, DB pro 2 osoby. Platba v hotovosti. Tel.: n Koupím byt 1+1 pro investici, větší i menší typ. Pouze SMS. Jsem v zahraničí. Tel.: n Pronajmu byt 2+kk Kamechy. Zařízený, balkon, 3. patro. Tel.: n Video + DVD opravy. J. Vejtasa, Nedbalova 33, Kohoutovice. Tel.: n Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyň a vys. šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní desky. Tel.: n Znalecké posudky, zpracování znaleckých posudků, ceny a technický stav motorových vozidel. Tel.: n Podlahářské práce. Tel.: n Vyměním 3+1 OB za 2 byty. Koupím byt v Bystrci. Tel.: n Zdravé hubnutí s přírodními produkty. Tel.: n Koupím garáž v Bystrci, nejlépe Šťouračova a okolí. Tel.: n Vyměním menší OB 3+1 s mnoha úpravami za OB 4+1, oba Bystrc. Tel.: n Výuka AJ od profesionála. Tel.: n Pojišťovací poradce AXA nabízí investiční životní pojištění pro dospělé a děti a penzijní připojištění s AXA kartou. Tel.: n Koupím různé odznaky, medaile a vyznamenání. Tel.: n Autodílna a pneuservis - provádíme veškeré opravy klempířské, lakýrnické, mechanická příprava a realizace STK. Pneuservis, včetně nových pneu, vše za příznivé ceny. Tel.: , n Instalatérské, zednické, obkladačské, malířské práce. Tel.: n STUDIO SVĚTLA: manikúra pedikúra masáže. OD Javor, I. poschodí, u zdravotního střediska Brno-Bystrc. Tel.: , n Autodílna a pneuservis v Komíně nabízí kompletní servis osobních vozidel. Tel.: , n Vyměním byt 4+1 v Komíně za 2+1 v Bystrci. Tel.: n Hledám pronájem bytu pro jednoho muže. Tel.: n Koupíme byt v OV nebo DB. Nabídky na tel.: n Prodáváte byt? Zašlete vaší nabídku na n Prodám zahradu v OV v Bystrci v ZK, 300 m². Tel.: n Prodám byt 1+1 v OV na ul. Fleischnerově, bez RK. Platba hotově. Tel.: n Pronajmu dlouhodobě byt 2+1, novostavba v Bystrci poblíž kostela, 57 m², komora, lodžie, klidné a volné. Garážové stání možné. Cena za byt 9.000,- Kč + inkaso. Majitel tel.: AUTO a MOTO BATERIE Sortiment pro všechny typy automobilů a motocyklů. Měření opravy a servis. Bystrcká prodejna: Brno Bystrc, ulice Kamechy 1. odbočka vlevo za konečnou tramvaje Ečerova, po 100 m rovně je vpravo naše prodejna. PO - PÁ 8-12 a hod., SO 8 11 hod. Tel., fax: , mobil: , VÝBOR PRO POSTAVENÍ POMNÍKU PREZIDENTU BENEŠOVI a ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ BRNO zvou Vás na tato slavnostní shromáždění: NA DISKUSNÍ BESEDU PŘED ODHALENÍM POMNÍKU PREZIDENTA BENEŠE s řečníky slavnostního odhalení, zastupujících části bývalé ČSR, kterými jsou: - Doc. PhDr. František Hanzlík CSc. z Univerzity obrany, Brno, - PhDr. Dušan Kováč DrSc., ze Slovenské akademie věd, Bratislava, - MUDr. Jurij Dumnič, Společnost Podkarpatských Rusínů, Užhorod, - Prof. Dr. Mojmír Povolný, Dr.H.c., nositel řádu TGM, předseda býv. Rady svob. Československa, Wisconsin, USA. Diskusní besedu moderuje Dr. Hana Šráčková, koná se v pátek 9. dubna 2010 v 17 h v Sněmovním sále Nové radnice, Dominikánské nám. 1 NA SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ POMNÍKU PREZIDENTA BENEŠE, které se bude konat pod záštitou primátora města Brna Romana Onderky před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity na Veveří 70 v sobotu 10. dubna s tímto programem: h koncert Posádkové hudby Olomouc h zahájení, hymny Slovenské a České republiky, projev primátora Romana Onderky, projev předsedy Československé obce legionářské Brno Jaroslava Jarolíma, odhalení pomníku plk.v.v. Emilem Bočkem a Romanem Onderkou, projevy Františka Hanzlíka, Dušana Kováče, Jurije Dumniče a Mojmíra Povolného, kladení věnců, koncert Posádkové hudby Olomouc NA SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ konané po odhalení pomníku V AULE PRÁVNICKÉ FAKULTY, s udělením ocenění organizacím a jednotlivcům, předaných Československou obcí legionářskou NA KONCERT ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÉ HUDBY ARMÁDY ČR K 65. VÝROČÍ UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY v Janáčkově divadle, v sobotu 10. dubna v 19,00 h, na němž promluví primátor města Brna Roman Onderka, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a místopředseda ČSOL Jindřich Sitta Připravili jsme pro Vás nový jídelní a nápojový lístek Přijďte ochutnat... Nová otevírací doba Ne - Čt : Pá a So : restaurace Le gusta v areálu polikliniky Bystrc, Lýskova 2 Tel ,

8 Služby NETBOX se rodí v Bystrci! Název společnosti SMART Comp, a.s. asi málo komu něco řekne. Velkou nápovědou ale mohou být služby NETBOX, které tato společnost vytváří. Internet, telefon a televizi od NETBOXu můžete najít v desíti městech České republiky, avšak základna všeho je právě v Bystrci, konkrétně na Kubíčkově 8, v areálu Max centra. Dovolte nám tedy, abychom v krátkosti představili jednoho z vašich sousedů. Bystrc je sídlem společnosti od roku 2005 a najdete v ní téměř osmdesát zaměstnanců na plný pracovní úvazek, z nichž mnozí to mají ze svého bytu do práce vskutku jen kousíček. Svým zákazníkům NETBOX nabízí tzv. triple play, tedy internet, telefon a televizi. Vše dohromady můžete využívat také formou balíčku za zvýhodněnou cenu. SMART Comp. je česká společnost, která své služby tvoří tak, aby pokryla veškeré potřeby uživatele a přinesla mu zároveň vždy něco navíc. Její zákazníci si chválí především kvalitu, spolehlivost a v neposlední řadě cenu všech nabízených služeb. Ze všech úhlů pohledu tak tedy jasně vyplývá, že NETBOX je silným hráčem na poli telekomunikačních služeb a v budoucnu o něm budeme slýchat stále častěji. Podrobnější informace získáte na V příštím čísle Bystrckých novin, které budou roznášeny května 2010, bude již tradičně vyhrazen prostor pro bezplatnou prezentaci politických stran, kandidujících do Parlamentu, v rozsahu 1/6 strany, tj. v = 9,6 cm x š = 9,3 cm. Alena Křivánková, předsedkyně redakční rady BN Uzávěrka příštího čísla je 16. dubna 2010 ve 12 hod. Bystrcké noviny vydává MČ Brno Bystrc, reg. č. MK ČR E Řídí redakční rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: T. Růžičková, tel Sběr inzerce na podatelně ÚMČ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Sazba a tisk BEKROS Brno. Náklad výtisků. Uzávěrka Tisk Zdarma.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Školní rok 2015/2016 ZŠ Starý Jičín Výchovný poradce: Mgr. Eva Pavlištíková Přihlášky Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli (na podatelnu) střední

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 18. týden

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PRÁVNÍ PŘEDPISY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) novelizován k 1. 1. 2012 zákonem č. 472/2011 Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001z27a MUVRX001Z27A Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2553/2009 Sp.Zn.: SPIS 560/2009/VAŽP40 9 Vyřizuje: Slívová

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-8245/2014-1 V Praze dne 14. května 2014 Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

PROGRAM MENS SANA o.s.

PROGRAM MENS SANA o.s. PROGRAM MENS SANA o.s. Květen 2011 Potřebujete něco aktuálně zjistit? Telefonické kontakty na nás: Centrum psychosociální pomoci.596 918 104 Saidlová Jaroslava.....777 034 883 Černá Hana.608 944 501 Grucmanová

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelodeaf@gmail.com, www.skivelo.olnet.cz Číslo účtu: FIO banka Olomouc 2700148152/2010

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03) pro školní rok 2015/2016

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03) pro školní rok 2015/2016 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03)

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 14. 10. 2014 Zlín 15. 10. 2014 Uherské Hradiště 16. 10. 2014 Vsetín 21. 10. 2014 Kroměříž 22. 10. 2014 Osnova 1.

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf, Prague Adresa: Dlouhá třída 37, 110 00, Praha 1 Fax: (0042) 224 827 111 Tel./Fax: (0042) 224 827

Více

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o.

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o. V souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou MZ ČR a MZe ČR č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 5. září 2014 Č. j. MSMT-31203/2014-1 Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického

Více

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 8. září 2015 Čj.: MSMT-31334/2015-1 Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Seznam organizací a veřejných služeb

Seznam organizací a veřejných služeb Seznam organizací a veřejných služeb Vážení klienti a zájemci o sociální službu, Nabízíme Vám pár praktických tipů a kontaktů, kde můžete najít potřebné informace nebo kam se můžete obrátit při vyhledávání

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více