Výroční zpráva za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2006"

Transkript

1 občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2006 IČO:

2 2.Poděkování Poděkování patří všem dárcům a příznivcům, kteří v roce 2006 podpořili naše aktivity. Vedle dobrovolníků z řad představenstva, sympatizantů a členů významně přispěli/y: Advokátní kancelář Šváb-Zima A.S.A. DLA - Asociace žen diplomatického sboru Bralep C a A Moda Česko-německý Fond budoucnosti Dartmore Institut for central european studies Deloitte Czech republic Evropská unie prostřednictvím nadace NROS Fabián Václav Hanousek Jiří Internationales Kolpingwerk Kolpingsfamilie Traunstein Mátl Vít Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Magistrát hl. města Prahy Nadace Auxilia Nadace Člověk člověku Nadace Naše dítě Schweizer Kolpingwerk Stadler Hans Synovate Teri Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Woneschová Dana a další drobní či anonymní dárci - 4 -

3 Obsah: 1. Úvodem..str Poděkování...str Kolpingova rodina Praha 8: Historie...str. 5 Poslání a cíle.str. 6 Organizační struktura.str. 7 Aktivity sdružení...str.8 4. Azylový dům pro matky s dětmi: Cesta do azyl. domu...str.9 Život v azyl. domě...str.10 Statistické údaje...str.11 Zaměstnanci...str.12 Kontakty... str.13 Obrazová příloha...str Dům sv. Vintíře str Další aktivity sdružení...str Přehled hospodaření v r.2006.str

4 1.Úvodem Milí čtenáři této výroční zprávy, rok s rokem se sešel a my Vám opět předkládáme informaci o práci našeho občanského sdružení v minulém roce. Rok 2006 nám přinesl mnoho nových změn, ale i možností a příležitostí. Stejně jako většině neziskových organizací i nám zasáhl do ustáleného běhu zavedených činností nový zákon o sociálních službách. Nabytí jeho platnosti před nás, jako organizaci, klade nové požadavky především v oblasti jasného a přehledného zpracování všech vnitřních směrnic a pravidel, a jejich aplikace do běžného provozu. Činnost organizace musí být navenek transparentní, její výkony a služby měřitelné a hodnotitelné, a to nejen odborníky, ale i/ a především zájemci o služby. V průběhu roku jsme využili nabídky řady seminářů a školení, které nám daly možnost se s požadavky nově zaváděných Standardů kvality blíže seznámit a také návod, jak se vypořádat s jejich zaváděním do praxe a zvýšit tak profesionální úroveň organizace. Profesionalizace neziskových organizací je podporována též Evropskou unií. I my jsme v loňském roce vstoupili do procesu čerpání podpory z evropských fondů. Na samostatný velký projekt se teprve připravujeme, ale využili jsme možnosti ucházet se o příspěvek prostřednictvím Globálního grantu Nadace pro rozvoj občanské společnosti, která vyhlásila grantové řízení právě na posílení rozvoje kapacit neziskových organizací. V rámci této podpory jsme dostali možnost využít prostředků Evropského sociálního fondu nejen na posílení a profesionalizaci našeho pracovního týmu, ale i na počítačové kurzy pro naše klientky se zajištěným hlídáním jejich dětí. Posílení našeho pracovního týmu již přináší své ovoce. Nová zaměstnankyně, do jejíž pracovní náplně patří také řízení praxe studentů docházejících k nám ze 7 odborných škol, se studentům může věnovat s plným nasazením, a to jak při exkurzích, tak dlouhodobých praxích. K dobrým příkladům upevňovaného partnerství se školami patří přenesení praktické části maturitní zkoušky studentů Evangelické akademie, obor vychovatelství, na půdu našeho azylového domu, kde budou obhajovat před maturitní komisí svou 3-měsíční práci s našimi klientkami. Naše sdružení získalo prostředky z Evropského sociálního fondu i na pracovní místo fundraiserky. Nejen její zásluhou se nám podařilo zlepšit spolupráci s MČ Praha 8, podílíme se na vytváření komunitního plánu Prahy 8 a navázali jsme řadu nových důležitých kontaktů. Nejdůležitější však je, že jsme nastartovali skutečnou týmovou práci, včetně zapojování klientek do interaktivní tvorby programu a provozu azylového domu. Mgr. Jana Zemanová statutární zástupce

5 3. Kolpingova rodina Praha 8 HISTORIE Kolpingova rodina Praha 8 je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou a současně kolektivní člen českého i mezinárodního katolického sociálního svazu Kolpingovo dílo. Zakladatelem svazu je německý katolický kněz Adolf Kolping, který od roku 1850 inicioval po celé střední Evropě zakládání spolků na podporu chudých tovaryšů, putujících za prací po celé střední Evropě. Spolkové domy poskytovaly materiální, duchovní, a především vzdělávací a výchovnou pomoc. Kolping již ve své době razil dnes tolik prosazovaný princip, že nejúčinnější je podpora, která člověku pomůže k tomu, aby se dokázal postarat o sebe sám (Hilfe zur Selbsthilfe). Kladl při tom důraz především na celoživotní vzdělávání. Adolf Kolping poznal z vlastní zkušenosti, jak těžký měla úděl mládež po vyučení v době hospodářské krize. Přestože byl nadaný, rodina neměla prostředky na jeho studia a proto se nejdříve vyučil ševcem. Jeho touha po vzdělání a velká píle však nezůstala bez povšimnutí a tak nakonec vystudoval za pomoci mecenášů. Školy zvládl v polovičním čase, než měli k dispozici bohatší spolužáci. I později pracoval za dva: vedle svých kněžských povinností byl úspěšným novinářem, autorem mnoha pojednání, knih, zakladatelem spolkových domů a především neúnavným šiřitelem myšlenky pomáhat lidem na okraji společnosti prostřednictvím vzdělávaní po celé Evropě. V současné době vykonává Kolpingovo dílo angažovanou sociální práci ve více než 50 zemích všech kontinentů a eviduje přes půl miliónu členů. Jako zástupce neziskových organizací je nositelem statutu poradce při OSN, Mezinárodním úřadu práce (ILO) a Radě Evropy. Kolpingova rodina Praha 8 byla založena v roce Ke konci roku 2006 eviduje naše sdružení 42 dospělých členů

6 3. Kolpingova rodina Praha 8 POSLANÍ A CÍLE bolesti doby vám ukážou, co máte dělat. (A.Kolping) Kolping žil příkladně své křesťanství, postavil se do služeb člověku a usiloval o solidární společnost. Byl nápomocen především mladým lidem, rozvíjel jejich osobnost. Činil tak prostřednictvím konkrétní pomoci v těžkých existenčních situacích a široké nabídky vzdělávání i aktivit pro volný čas. Současně u mladých posiloval pocit vlastní zodpovědnosti. Kolpingova rodina Praha 8 se svým posláním a cíli ztotožňuje s Programem Mezinárodního Kolpingova díla. Svou pozornost věnuje především oslabené rodině a znevýhodněné skupině mladých osamělých matek. I. Základní poslání (dle Stanov Mezinárodního Kolpingova díla): 1. Kolpingova rodina podporuje a povzbuzuje své členy, aby uplatňovali principy křesťanské lásky v rodině, povolání, církvi, společnosti a ve státě. 2. Prostřednictvím aktivit svých členů usiluje o solidaritu v křesťanském duchu, obecné blaho a stálou obnovu a humanizaci společnosti. II. Specifické cíle (dle Programu Mezinárodního Kolpingova díla): 1. Manželství a rodina. Rodina má největší vliv na osobní rozvoj člověka a celé společnosti. Důstojné postavení rodiny ve společnosti a její podpora prostřednictvím zákonných a politických opatření, a konkrétní pomoc ohrožené rodině pro její posílení a zachování jejích základních funkcí, je naším hlavním úkolem a cílem. 2. Práce a povolání. Kolpingova rodina usiluje o to, aby práce nebyla jen nezbytností pro zajištění obživy, nýbrž i šancí k seberealizaci a službou společnosti. Od svých členů očekává odhodlání k celoživotnímu vzdělávání. Zvláštní pozornost věnujeme zvyšování kvalifikace matek s neukončeným vzděláním a jejich šancím na uplatnění na trhu práce. 3. Společnost a stát. Kolpingova rodina chce přesvědčit své členy o potřebnosti aktivní účasti občanů na demokratickém spoluutváření společnosti a obecného blaha. Uznání a ochranu základních lidských práv a svobod považuje za zásadní

7 3. Kolpingova rodina Praha 8 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Mezinárodní Kolpingovo dílo sídlo v Kolíně nad Rýnem Kolpingovo dílo ČR sídlo ve Žďáru nad Sázavou Kolpingovy rodiny Kolpingovy rodiny Kolpingova rodina sídlo Praha 8, Bohnická 32 Shromáždění členů vrcholný orgán sdružení, rozhoduje o základních úkolech, postupech a cílech, volí členy představenstva, předsedu a sekretáře, revizní komisi schvaluje plány a zprávy o činnosti a hospodaření sdružení Představenstvo statutární orgán sdružení, řídí jeho činnost mezi shromážděními členů jmenuje vedoucí jednotlivých středisek ze své činnosti se zodpovídá shromáždění členů je voleno tajným hlasováním Revizní komise kontroluje práci představenstva kontroluje hospodaření sdružení kontroluje činnost a hospodaření vedoucích jednotlivých projektů je volena shromážděním členů Složení představenstva: Složení revizní komise: předsedkyně,statut.zástupce: Blanka Mühlhoferová předseda: Václav Baše sekretář,statut.zástupce: Mgr. Jana Zemanová členka: Jitka Krausová členové: Ing. Eduard Juran členka: Ing. Jindra Herianová Rastislav Czvalinga Drahomíra Vaculová Jan Král Marie Stieberová Ing.Karel Vacula

8 3.Kolpingova rodina Praha 8 AKTIVITY SDRUŽENÍ Činnost Kolpingovy rodiny v Praze 8 je strukturována do 3 základních aktivit středisek: 1. Středisko Azylový dům - zodpovídá Mgr.Jana Zemanová Je první a hlavní aktivitou sdružení. Azylový dům pro matky s dětmi je provozován od srpna r.1994 a nabízí ubytování, poradenské služby a sociální rehabilitaci matkám s dětmi v těžké životní situaci. Soustřeďuje se na matky velmi mladé bez rodinného zázemí a zkušeností, které prostřednictvím programu připravuje pro samostatný život a zodpovědné rodičovství. Azylový dům nabízí dlouhodobý až 2-letý pobyt. Kolpingův dům byl v roce 2005 v rámci udělování Ceny Olgy Havlové oceněn za vynikající realizaci projektu nadací Výbor dobré vůle 2. Středisko Dům sv. Vintíře - zodpovídá Rastislav Czvalinga Dům pro setkávání nejen Čechů a Němců v Dobré Vodě na Šumavě, obci, kde spolu po řadu desetiletí pokojně žily Češi, Němci a Židé, dokud je odsud nevyhnaly důsledky 2. sv. války. Obec je poutním místem ke sv. Vintíři, který je považován za patrona česko-německého přátelství a budovatele mostů mezi národy. Objekt bývalé fary, zcela zdevastovaný Čs. Lidovou armádou na území železné opony, byl nákladnou rekonstrukcí opraven v r za přispění mnoha německých i českých institucí a dárců. Slouží jako poutní, vzdělávací, exerciční a rekreační dům a též jako dobrý příklad společného díla Čechů a Němců. 3. Další aktivity sdružení zodpovídá Drahomíra Vaculová Zahrnuje veškeré drobné a příležitostné akce sdružení pro členy i klienty: - každoroční česko-německé setkání mládeže a rodin - kulturní aktivity členů - reciproční návštěvy zahraničních i tuzemských Kolpingových rodin - výlety a vandrování - přednášky a besedy - různé oslavy (svatby a křtiny klientů, Svátek matek a dětí, vánoce ) - 8 -

9 4.Azylový dům pro matky s dětmi CESTA DO AZYLOVÉHO DOMU Kolpingův dům nabízí pomoc matkám s dětmi, které se dostaly do těžké životní situace. Narušené rodinné vztahy, ústavní výchova, ohrožující návyky, neplnoletost, mentální nebo tělesné postižení to jsou hlavní důvody, pro které k nám ženy přicházejí hledat pomoc ve své nelehké situaci. Se žádostmi o umístění matek se na nás nejčastěji obrací: - oddělení sociálně-právní ochrany dětí všech městských částí - jiné neziskové organizace - žadatelky osobně - kojenecký ústav - porodnice - domy Na půl cesty - krizová centra - dětské domovy Z velkého množství matek s dětmi, které mají zájem o pobyt v našem azylovém domě, můžeme uspokojit jen část. Kapacita našeho azylového domu v současné době umožňuje bydlení 10 matkám a 20 dětem současně. Krátkodobé ubytování až 4 osob je možné na krizovém pokoji. Každá matka s dětmi, popř. celá rodina, obývá samostatný pokoj s kuchyňským koutem, předsíní, WC a sprchou. V domě jsou k dispozici 3 pračky, společná hala s televizorem, u domu je dvůr a zahrada

10 4. Azylový dům pro matky s dětmi ŽIVOT V AZYLOVÉM DOMĚ Program Příprava na samostatný život a vytváření rodičovských kompetencí vyžaduje dlouhodobý nácvik. K tomu nám pomáhá rámcový program, který vnáší do života matek a dětí rytmus a zprostředkuje nové poznatky a návyky, potřebné pro zodpovědné i radostné prožívání rodičovství. Našim cílem je, aby klientky byly schopné: - postarat se samy o sebe, své děti, domácnost a úřední záležitosti - přiměřeně komunikovat s dítětem a svým okolím - používat počítač a orientovat se v internetovém prostředí - integrovat se do života běžné společnosti Ubytované maminky se samy podílí na každodenní údržbě domu, dvora a zahrady. V rámci programu azylového domu se účastní kurzů základní práce s počítačem, vaření, rukodělných činností a práce na zahradě. Spolupracujeme s partnery matek a dalšími rodinnými příslušníky, neboť mohou zásadně ovlivňovat jednání našich klientek. Pevný týdenní program: dopoledne poledne odpoledne večer Po Kontrola pokojů Práce na zahradě technický stav, čistota Út Výchovná poradna PC- kurzy- klientky Videotrenink četba, promítání, besedy Porada zaměstnanců individuelně výtvarné činnosti St Úřady, lékaři PC.kurzy-zaměstnanci Úřady, lékaři Individ.program Individuální program Čt Kurz vaření Společný oběd Provozní Komunita 2 matky vaří pro všechny porada Pá PC - kurzy-klientky PC-kurzy zaměstnanci 1x v měsíci generální úklid domu a okolí

11 4.Azylový dům pro matky s dětmi STATISTICKÉ ÚDAJE Rizikové faktory závislost 52% ústavní výchova 8% 3% 5% 19% 13% mentální a tělesné postižení psychiatrická diagnóza neplnoletost ostatní Typy klientek v Kolpingově domě vdané 71% 11% 18% rozvedené svobodné Místa odchodu matek po ukončení pobytu v Kolpingově domě vlastní domácnost 13% 4% 16% 4% 7% původní rodina jiný azyl 56% k partnerovi jiná řešení nezjištěno Průměrný počet žadatelek na 1 rok 113 V r jsme poskytli dlouhodobý pobyt 15 matkám, 19 dětem a 2 otcům Celkový počet ubytovaných od r do konce r. 2006: 120 matek a 156 dětí

12 4. Azylový dům pro matky s dětmi ZAMĚSTNANCI HPP: ředitelka (75 %) 2 sociální pracovnice výchovná instruktorka pracovnice pro fundraising a řízení praxe studentů (80 %) DPČ: řízení projektu z EU fondů (25 %) uklízečka, hospodyně (25 %) DPP: Externí služby: videotrenerka údržbář výpomoc v době dovolených účetní (střední odborné) supervizor (VŠ) lektor PC-kurzů Vzdělávání zaměstnanců: - pravidelná supervize - videotrenink na pracovišti - účast na odborných seminářích, kurzech a školeních - kurzy práce s počítačem a internetem O své zkušenosti se dělíme se studenty 7 odborných škol, kteří u nás vykonávají exkurze a dlouhodobou praxi: - Vyšší odborná škola sociálně-právní v Praze 10, Jahodová Vyšší odborná škola JABOK, Praha 2, Salmovská 8 - Evangelická akademie, Hrusická 7, Praha 4 - Střední sociální škola sv. Zdislavy, Ječná 33, Praha 2 - Střední odborná škola, Drtinova 3, Praha 5 - Vyšší odbkola pedagogická a soc.právní, Evropská, Praha 6 - Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha

13 Obrazová příloha azylový dům pro matky s dětmi...jaro na zahradě...léto na zahradě sociálně-právní poradenství

14 ...jenom jeden ochutnám...máme nové postele......tereza nás všechny hlídá

15 ...PC kurzy......kurzy vaření...na dvoře...

16 Kontaktní adresa: Kolpingův dům Bohnická 32/3 Praha 8 CZ Tel.: Fax: mobil: Bankovní spojení: Komerční banka Praha 8 číslo účtu: /

17 5.Dům svatého Vintíře Cíle projektu: Dům sv. Vintíře slouží především jako: Dům vzdělávání: Poutní dům: Dům setkávání: Rekreační dům: Vzdělávací akce, podporující sblížení obou národů a rozvoj demokratického myšlení. Vzdělávání s historickou, náboženskou, politickou, kulturní a ekologickou tematikou Možnost ubytování a stravování pro poutníky z obou stran hranice Setkávání skupin Čechů a Němců, generací, křesťanů a nekřesťanů Možnost dovolené a rekreace v regionu pro skupiny a jednotlivce, včetně podporovaných skupin ze sociálně slabších vrstev Kapacita : 30 osob Celodenní provoz restaurace Objednávky na čísle: , Adresa: Dobrá Voda u Hartmanic č.4, Sušice Sponzoři Vedle celé řady jedinců finančně podpořili projekt Dům sv. Vintíře na Dobré Vodě u Hartmanic následující instituce a organizace: Renovabis Aktion Česko-německý fond budoucnosti Ackermanngemeinde Würzburg Biskupství Würzburg Biskupství Regensburg Biskupství Passau Biskupství Erfurt Biskupství českobudějovické Internationales Kolpingwerk Kolpingova rodina Praha 8 Förderverein St.-Gunther-Haus Římskokatolická farnost Wörth Volkswagen A.G. Škoda-Auto, a.s

18 6.Další aktivity sdružení Návštěva Kolpingovy rodiny Traunstein Pouť Kolpingova díla ČR ve Věžnici Centrální konference švýcarského KD Pouť ke sv. Vintíři na Dobré Vodě Tábor mládeže v Koutech u Ledče n. Sázavou Návštěva 4 členů Kolpingovy rodiny Temešvár MMP v Insbrucku Zájezd členů Kolpingovy rodiny a Sboru od sv. Václava na Proseku k Lužickým Srbům Česko-německá konference seniorů v hotelu v rámci projektu EUROFAMILIA Česko-německé setkání rodin na Dobré Vodě listopad Setkání zástupců Kolpingových rodin v Češkovicích Mikulášská s bohnickou farností Mezinárodní mírové putování Kolpingova díla

19 7. Údaje z účetní závěrky dle středisek Rok 2006 Výnosy a náklady Kolpingovy rodiny Praha 8 Azylový dům Příjmy Hl.město Praha ,00 MPSV ,00 Asociace žen dipl.sboru ,00 Nadace Naše dítě ,00 ostatní příjmy : 5 990,00 dar Výbor dobré vůle ,00 příspěvek zam. na stravu 2.000,00 příspěvek zam. na vzděl ,00 uživatelé služeb ,00 glob. grant EU Celkem příjmy Výdaje osobní náklady 1, ,00 material ,00 energie ,00 opravy a údržba ,00 DNM 5 177,00 školení a kurzy ,00 daně a poplatky 6.933,00, právní a ekonom. služby ,00 supervize ,00 pojištění majetku ,00 Nájemné serv.stř ,00 ostatní služby ,00 Celkem výdaje Dům Sv. Vintíře Příjmy pronájem : ,00 přepl.za pojištění : 5 827,00 mim.výnosy (pojišťovna) : ,00 výnos na přechodném dar Cvalinga : ,00 účtu, bude použit na Celkem příjmy : ,00 opravu střechy v r.2007 Výdaje material : ,00 opravy a údržba : ,00 ost.služby : ,14 mim.náklady (pojišťovna) : ,00 přechodný účet Celkem výdaje : ,14

20 Tábor : Příjmy příjmy : ,00 Celkem příjmy ,00 Výdaje material : 247,50 cestovné : 1 621,00 ost.služby : ,00 Celkem výdaje ,50 Česko-Německé setkání : Příjmy příjmy účastníků : ,00 Česko-Německý fond : ,00 nevyčerpaná část Celkem příjmy ,00 grantu od Fondu B. bude použita v 2007 Výdaje cestovné : 3 420,00 ost.služby : ,00 Celkem výdaje ,00 Globální grant : Příjmy součást údaje Azylový dům a dále Příjem zálohy pro ,00 úroky : 26,21 grantu od NROS Celkem příjmy ,21 Výdaje součást údaje Azylový dům Ostatní: Příjmy ,09 Výdaje ostatní dary, vl. činnost. úroky, za stravenky dary uživatelům, pes, odpisy, věcné dary Věcné dary se zaúčtovávají zároveň na výnosy i náklady Celkem za r.06 Příjmy ,31 Výdaje ,53 Účetní výsledek hospodaření za rok 2006 : ,

21 Česko-německé setkání rodin a mládeže na Šumavě

22 - 20 -

23

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2009 IČO: 49367404 - 2 - Obsah: 1. Úvodem...str.4 2. Poděkování...str.5 3. Kolpingova rodina Praha 8: Historie...str. 6 Poslání a cíle...str. 7 Organizační struktura...str.

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2012 IČO: 49367404 Obsah: 1. Úvodem...str.4 2. Poděkování...str.5 3. Historie...str. 6 4. Poslání,postoje, úkoly a cíle...str. 7 5. Organizační struktura...str.

Více

Kolpingova rodina Praha 8

Kolpingova rodina Praha 8 Kolpingova rodina Praha 8 Výroční zpráva za rok 2013 občanské sdružení Kolpingova rodina Praha 8 Výroční zpráva za rok 2013 občanské sdružení Kolpingova rodina Praha 8 občanské sdružení IČO: 49367404

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 18 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Úvodní slovo, Poslání charity... 2. Základní údaje... 4. Charitní domov Otrokovice... 5. Nový domov Otrokovice... 21

Úvodní slovo, Poslání charity... 2. Základní údaje... 4. Charitní domov Otrokovice... 5. Nový domov Otrokovice... 21 OBSAH Úvodní slovo, Poslání charity... 2 Organizační struktura........ 3 Základní údaje..... 4 Charitní domov Otrokovice... 5 Odlehčovací služba 9 Charitní ošetřovatelská služba Otrokovice... 12 Charitní

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen;

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 OBSAH Úvodní slovo Kolpingovo dílo České republiky Kolpingovo dílo ve světě Adolph Kolping Kolpingovo dílo v roce 2012 Terapeutická komunita Sejřek

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 17 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2009 Adresa: FARNÍ CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU Sokolská 139 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel: 606 613 018, 724 170 796 e-mail: centrum@nasefarnost.cz

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Stále častěji se mluví o sociální inkluzi, o prevenci sociálního vyloučení, o boji proti chudobě. Společné memorandum o sociálním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 OBSAH Úvodní slovo Kolpingovo dílo České republiky Kolpingovo dílo ve světě Adolph Kolping Kolpingovo dílo v roce 2013 Terapeutická komunita Sejřek

Více

Úvodní slovo ředitelky

Úvodní slovo ředitelky Úvodní slovo ředitelky Vážení přátelé, každý uzavřený rok vede k ohlédnutí po naplňovaném dlouhodobém poslání Diakonie v úsecích ročních projektů. Naše středisko je jedním z 29 středisek Diakonie Českobratrské

Více

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI. SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ POČERNICE str. 30. KOMUNITNÍ CENTRUM MAJÁK str. 38

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI. SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ POČERNICE str. 30. KOMUNITNÍ CENTRUM MAJÁK str. 38 EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 4 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 11 SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ

Více

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Jilemnického 2457, 434 01 MOST IČO: 70828920 Telefon/fax: 476 119 999 E-mail: steiner@charitamost.cz, www.charitamost.cz Raiffesisen bank,

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda

Více

Oblastní charita Most

Oblastní charita Most Oblastní charita Most Výroční zpráva 2010 Úvod Vážení, představujeme Vám činnost Oblastní charity Most v roce 2010. Oblastní charita Most je nestátní nezisková- církevní organizace. Poskytuje humanitární

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

výroční zpráva 2009 20 let

výroční zpráva 2009 20 let výroční zpráva 2009 20 let VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Text: kolektiv autorů, editor Ilja Hradecký Foto: archiv Naděje Návrh obálka: Miroslav Umlauf, foto upravil Filip Marek Layout a tisk: Kalous & Skřivan s.r.o.,

Více

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 [O DIECÉZNÍ CHARITĚ PLZEŇ] Statut: Církevní právnická osoba (COP) dle zákona č. 3/2002 Sb. Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň Statutární

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Českomoravská jednota neslyšících

Českomoravská jednota neslyšících 2010 Českomoravská jednota Zleva sedí Mgr. Ota Panský předseda Oblastní unie Olomouc (OUN) jana KadlČková předsedkyně Spolku Břeclav (SNB) svatopluk Žamboch předseda Českomoravské jednoty (ČMJN) a Unie

Více