STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení"

Transkript

1 STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo sdružení: Jungmanova 9/21, Praha 1, SEM je občanské sdružení podle zákona č.83/1990 sb.v platném znění. 4. Působnost: celé území České republiky. 2 Poslání sdružení 1. SEM je křesťansky orientované nepolitické neziskové sdružení, které usiluje o všestranný plnohodnotný rozvoj mladých lidí po stránce fyzické, duševní a duchovní. 2. SEM vede mladé lidi ke křesťanské lásce, odpovědnosti za sebe i za druhé, k dobrovolné službě, tvořivosti a k osobnímu rozvoji. 3. SEM je otevřeno všem lidem bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, věku, vzdělání a vyznání. 4. SEM staví na základních vyznavačských a etických principech české a světové reformace. 5. SEM s vědomím návaznosti na křesťanské organizace mládeže v minulosti a s ohledem na organizace křesťanské mládeže v zahraničí přijímá za vlastní Pařížskou bázi světové YMCA: Posláním křesťanských sdružení mladých lidí je sdružovat mladé lidi, kteří považují Ježíše Krista podle Písma svatého za svého Boha a Spasitele, touží být vírou a životem jeho učedníky a usilují o šíření jeho království mezi mladými lidmi. Jakékoli rozdíly v názorech na jiné věci, jakkoli důležité, nemají narušovat bratrské vztahy mezi členy Světové aliance. 3 Hlavní formy, jimiž je realizováno poslání SEM 1. Podpora a realizace trvalého i příležitostného setkávání dětí a mládeže. 2. Realizace vzdělávacích pobytů, seminářů a setkání, publikační a přednášková činnost zejména pro členy sdružení. 3. Organizace humanitárních a jiných sociálních akcí na pomoc potřebným. 4. Sdružování fyzických i právnických osob, které pracují s mladými lidmi s důrazem na křesťanskou práci a misii. 4 Členství Hlava II Členství v SEM 1. Členy SEM jsou fyzické osoby (dále jen individuální členové ) a právnické osoby (dále jen kolektivní členové ). 2. Kolektivní členové mají vlastní právní subjektivitu, volí si vlastní statutární orgány, které je řídí a kontrolují. 1/5

2 5 Členství fyzických osob 1. Členem SEM se může stát každá fyzická osoba, bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, rasy politického a sociálního zařazení a vyznání. 2. Členství fyzických osob může být aktivní nebo běžné. 3. Běžným členem může být kdokoliv, kdo se ztotožňuje s posláním SEM. 4. Aktivním členem může být každý běžný člen, který je zároveň členem Českobratrské církve evangelické, je mu více než 15 let a složí slib aktivního člena: slibuji, že jako aktivní člen Sdružení evangelické mládeže budu s Boží pomocí přispívat ke křesťanské práci s mladými lidmi podle vyznání Českobratrské církve evangelické. 5. Individuální členství je nepřevoditelné na jinou osobu a končí písemně oznámeným vystoupením, úmrtím, nebo vyloučením člena. Fyzický člen může být vyloučen republikovým výborem nebo výborem kolektivního člena, pokud svým chováním hrubě porušuje stanovy SEM, jeho zásady a cíle nebo zanedbává povinnosti spojené s členstvím. 6. Členství je nepřevoditelné na jinou osobu a končí písemně oznámeným vystoupením, úmrtím nebo vyloučením člena. Fyzický člen může být vyloučen republikovým výborem, pokud svým chováním porušuje stanovy SEM, jeho zásady a cíle nebo zanedbává povinnosti spojené s členstvím. 6 Práva a povinnosti individuálního člena 1. Člen běžný: a) má právo účastnit se činnosti SEM, b) má právo být informován o aktuálním dění v SEM, c) má právo užívat výhod individuálního člena, pokud jsou vyhlášeny (slevy na poplatcích za akce apod.), d) má právo účastnit se valné schůze sdružení, e) má povinnost platit členské příspěvky stanovené výborem SEM, f) dbá o dobré jméno SEM. 2. Člen aktivní: a) má všechna práva a povinnosti jako člen běžný, b) může volit a být volen do orgánů sdružení, c) nemá žádné materiální výhody oproti běžnému členu. 7 Členství právnických osob 1. Právnická osoba se může stát kolektivním členem SEM pokud splňuje následující podmínky: a) pokud se ztotožňuje s posláním SEM, b) její stanovy, nebo podobné statutární dokumenty jsou v souladu s posláním a se stanovami SEM v ČR, zejména se ustanoveními 2, 3, 4, c) předloží své platné stanovy a písemnou žádost o přijetí za kolektivního člena Republikovému výboru. 2. O přijetí kolektivního člena rozhoduje republikový výbor. 3. Kolektivní člen může být vyloučen republikovým výborem pokud hrubě porušuje stanovy a svou činností poškozuje jméno SEM. 2/5

3 8 Práva a povinnosti kolektivního člena 1. Kolektivní člen: a) má povinnost odvádět SEM v ČR roční členské přípěvky stanovené republikovým výborem SEM, b) má právo užívat jméno SEM, c) má právo aktivně se podílet na práci republikového SEM, d) předkládá každoročně výroční zprávu o hospodaření republikovému výboru. 9 Orgány SEM Hlava III Organizační struktura 1. Valná schůze 2. Republikový výbor 3. Předseda 4. Místopředseda 5. Revizní komise 10 Valná schůze a její úkoly 1. Valná schůze je nejvyšším orgánem SEM. 2. Valná schůze je svolávána předsedou jednou ročně nejpozději do konce listopadu. 3. Valná schůze přijímá zprávy o činnosti za poslední rok. 4. Do výlučné kompetence valné schůze patří: a) schvalovat výroční zprávu, zprávu o hospodaření, b) schvalovat změnu stanov, c) volit v tomto pořadí: předsedu, místopředsedu a další členy republikového výboru SEM nadpoloviční většinou hlasů přítomných, d) volit revizní komisi nadpoloviční většinou hlasů přítomných, e) rozhodovat o rozpuštění SEM. 5. Členy valné schůze jsou aktivní individuální členové SEM. 6. Valné schůze se může s hlasem poradním účastnit každý běžný člen SEM. 7. Pozvání na valnou chůzi musí být rozesláno všem aktivním členům nejméně 4 týdny před konáním valné schůze. 8. Valná schůze je schopná usnášení, je-li přítomna minimálně nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení a volby je nutné získat nadpoloviční počet hlasů přítomných členů. O změně stanov musí valná hromada rozhodovat dvoutřetinovou většinou přítomných členů. 9. V případě, že se valná schůze nesešla v usnášeníschopném počtu v ohlášeném termínu, přítomní musí vyčkat 30 minut od ohlášeného začátku. Po této časové lhůtě je Valná hromada usnášeníschopná v jakémkoliv počtu. 11 Republikový výbor 1. Republikový výbor řídí činnost SEM. 3/5

4 2. Republikový výbor sestává z předsedy a místopředsedy SEM a dále z 5 až 9 dalších členů republikového výboru. Konkrétní počet členů republikového výboru určuje Valná schůze. 3. Virilním členem výboru je farář pro mládež, volený valnou schůzí na návrh synodní rady ČCE. 4. Je volen valnou schůzí na dobu dvou let, opětovné zvolení je možné. 5. Schází se dle potřeby, nejméně však 2x ročně a o svém jednání pořizuje zápis. 6. Republikový výbor je usnášeníschopný, je-li při jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Republikový výbor přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 7. Schvaluje rozpočet SEM. 12 Statutární zástupce 1. Statutárním zástupcem SEM je předseda. 2. Statutární zástupce: a) je volen Valnou schůzí na dobu dvou let, b) řídí činnost SEM mezi zasedáními republikového výboru, c) je odpovědný republikovému výboru, 3. Jménem SEM jedná předseda. 4. Místopředseda zastupuje předsedu ve všech jeho funkcích a povinnostech, a to zejména v době jeho dlouhodobé nepřítomnosti, nemoci a pod. 13 Revizní komise 1. Je tvořena třemi volenými členy, kteří ze svého středu volí svého předsedu. 2. Volební období komise je dva roky. 3. Je zodpovědná valné schůzi. 4. Úkolem revizní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů SEM a kolektivních členů SEM a hospodaření SEM probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, organizačními normami SEM a rozhodnutími valného shromáždění a ústředního výboru. 5. O jednání komise se pořizuje zápis. 6. Revizní komise je usnášeníschopná, je-li při jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Revizní komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. 14 Organizační jednotky: 1. Rozhodnutím republikového výboru mohou být zakládány organizační jednotky SEM v jednotlivých krajích či městech (dále jen místní organizace SEM ). 2. Republikový výbor ve svém rozhodnutí o zřízení místní organizace SEM určí, zda daná organizační jednotka má či nemá samostatnou právní subjektivitu a může jednat vlastním jménem či nikoliv. 3. Místní organizace SEM, ohledně kterých republikový výbor určí, že mají samostatnou právní subjektivitu, mají právní subjektivitu odvozenou od SEM. Republikový výbor ve svém rozhodnutí o zřízení místní organizace SEM se samostatnou právní subjektivitou určí, jaké orgány místní organizace SEM bude mít a jakým způsobem budou tyto orgány podléhat rozhodnutím republikového výboru. 4/5

5 4. Místní organizace se samostatnou právní subjektivitou jsou ve vztahu k třetím osobám či orgánům veřejné správy oprávněny jednat vlastním jménem. 15 Financování a majetek SEM Hlava IV Hospodaření SEM 1. Majetek sdružení tvoří zejména finanční prostředky a jiná majetková práva. O majetku vede sdružení předepsané účetní, inventární, statistické a daňové sestavy a výkazy a dbá o jeho náležitou ochranu. 2. Zdroje majetku SEM tvoří zejména: a) členské příspěvky, b) dary, dotace, granty a podpory od třetích osob, c) příjmy z činnosti sdružení (reklam, pronájmů, prodeje a dalších). 16 Zánik SEM Hlava V Zánik SEM 1. SEM může zaniknout: a) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o rozpuštění, b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou organizací na základě rozhodnutí valné schůze. 2. Při zániku SEM přejde po vypořádání všech závazků majetek na Českobratrskou církev evangelickou, která je povinna jej vydat zpět obnovené organizaci SEM nebo jiné nástupnické organizaci utvořené na základě stejných zásad a principů. Hlava VI Ostatní ustanovení 15 Návaznost a spolupráce s jinými organizacemi 1. SEM se hlásí k odkazu SČME (Sdružení českobratrské mládeže evangelické). 2. SEM úzce spolupracuje Českobratrskou církví evangelickou. 3. Sem spolupracuje a je v kontaktu s dalšími křesťanskými organizacemi pro mládež. 16 Závěrečná ustanovení 1. Stanovy jsou závazné pro veškerou činnost SEM na území České republiky. 2. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace u MV ČR. 5/5

STANOVY. YMCA ČESKÉ BUDĚJOVICE, občanské sdružení. Křesťanské sdružení mladých lidí

STANOVY. YMCA ČESKÉ BUDĚJOVICE, občanské sdružení. Křesťanské sdružení mladých lidí STANOVY YMCA ČESKÉ BUDĚJOVICE, občanské sdružení Křesťanské sdružení mladých lidí 1/6 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: YMCA České Budějovice, občanské sdružení - Křesťanské sdružení mladých

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení ..STANOVY SPOLKU Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku (dále jen NOZ) je zachycena v ustanovení 214 a následující. Spolek musí bezpodmínečně respektovat závazná pravidla, která zákon stanovuje

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s..

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku:. (dále rovněž spolek ). Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. 2. Sídlo spolku:... Komentář:

Více

Stanovy Mladí lidovci, z. s.

Stanovy Mladí lidovci, z. s. Stanovy Mladí lidovci, z. s. Čl. 1 Základní ustanovení 1. Mladí lidovci, z. s. jsou spolkem řádně zapsaným ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. 2. Úplný název spolku je Mladí lidovci,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky Stanovy Odborná společnost letecká České republiky HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l. 1. Odborná společnost letecká České republiky (dále jen společnost) byla založena dne 8. 5. 1990 jako dobrovolné,

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení

STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení 1) Název sdružení je: Thilisar o.s. (dále jen sdružení) 2) Sídlem sdružení je: Žerotínov 312/13 78901 Zábřeh

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S.

STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S. STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S. I. NÁZEV SPOLKU Spolek přijal název Asociace producentů v audiovizi, z.s., který může být vyjádřen i zkratkou APA. IČ: 61379654 II. SÍDLO SPOLKU Sídlem spolku

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. Článek I: Úvodní ustanovení Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., (dále jen SPJF). Sídlo: Brno. Článek II: Účel spolku 1. SPJF je dobrovolný,

Více

Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008

Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008 Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název politické strany je Občanská demokratická strana, její zkratka je ODS. 2. Sídlem strany je Praha 1, Jánský

Více

Stanovy neziskové organizace DebRA ČR

Stanovy neziskové organizace DebRA ČR Stanovy neziskové organizace DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Dětské kožní oddělení FN Brno, Černopolní 9, 615 00 Brno 3. Působnost: celé území České

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více