Možnosti nadací a státních programů. Ing. Andrea Štolfová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti nadací a státních programů. Ing. Andrea Štolfová"

Transkript

1 Možnosti nadací a státních programů Ing. Andrea Štolfová

2 Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Hlavní oblasti dotační politiky pro NNO v roce 2015 Ministerstva Prezentace ke stažení

3 Nadace Občanského fóra Cíl obnova kulturního dědictví ČR Programy Památky a zdraví Opomíjené památky Program Památky a zdraví granty na záchranu historických budov, provozujících sociální či zdravotní službu památka musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek uzávěrka červen nepodnikající fyzické a právnické osoby, obce žádat nemohou

4 Nadace Občanského fóra Program Opomíjené památky záchrana opomíjených památek v ČR prostřednictvím občanských iniciativ preferovány malé objekty (křížky, kaple) s malou šancí získat prostředky od státu dotace max Kč spoluúčast není požadována s výjimkou příspěvkových organizací (50 % nákladů) žadatel může podávat více žádostí, ale pouze na nové projekty uzávěrka červen pouze právnické osoby, obce žádat nemohou

5 Purkyňova nadace Programy pro památkový fond a kulturní dědictví Cíl záchrana nemovité kulturní památky nebo historicky, architektonicky hodnotné nemovitosti Podporované aktivity prostředky pro běžný provoz občanské iniciativy cestovné, poštovné, komunikační náklady projekty, studie, průzkumy, odborné posudky stavební práce prováděné za účelem záchrany nemovité kulturní památky předpokládaná výše nadačního příspěvku je 20 až 100 tis. Kč kofinancování není vyžadováno nadační příspěvek může být poskytován opakovaně nadace a nadační fondy, NNO, o.p.s., církevní právnické osoby

6 Česko-německý fond budoucnosti Programy partnerství obcí a zájmových sdružení dialogy a vědecké projekty kultura, publikace obnova památek Cíl podpora projektů svádějící dohromady obyvatele ČR a Německa do společné kultury a dějin realizace projektu s německým/českým partnerem jednoletý projekt, renovace památek až na 2 roky maximální 50% pokrytí celkových nákladů, zbylá část z jiných zdrojů (nadace, ministerstva) 70% pokrytí nákladů dle Tématu roku (pro 2014 drogová prevence) uzávěrky 4x ročně - aktuální

7 Česko-německý fond budoucnosti Program Obnova památek Cíl a podporované aktivity renovace sakrálních stavebních památek (kostelů, kaplí, synagog) obnova křížových cest, hřbitovů a pomníků zachování společného kulturního dědictví oživení stavebních památek a jejich celoroční využití Uzávěrka projektů pouze jednou ročně - polovina srpna

8 Česko-německý fond budoucnosti Program Kultura výtvarné umění, divadlo, hudba, tanec, literární akce, dokumentární filmy Program Partnerství obcí a zájmových sdružení kulturní akce v rámci partnerství iniciativy k založení partnerství měst a obcí kontakty mezi spolky a dobrovolníky Program Publikace výstavní katalogy, umění, architektura odborné konference, semináře, workshopy Program Dialogy a vědecké projekty vědecké výstavy, prezentace spolupráce univerzit, spolků nebo soukromých iniciativ

9 Německá spolková nadace pro životní prostředí Programy pro památkový fond a kulturní dědictví, dotační oblast 9 Cíl modelové projekty Životní prostředí a kulturní památky založeno na spolupráci památkové péče, ochrany přírody, malých a středních podniků a aplikovaného výzkumu Podporované aktivity zachování kulturních památek s aspektem životního prostředí zachování historické kulturní krajiny a národně cenných zahrad/parků spolupráce v památkové péči a ochraně přírody

10 Německá spolková nadace pro životní prostředí Dvě formy projektů malé projekty, výše podpory do Euro, schvaluje generální sekretář nadace velké projekty nad Euro, schvaluje 14ti členné kuratorium uzávěrky žádostí průběžně první ideový záměr, po schválení projekt kofinancování projektu 50 %, lze kombinovat s jinými dotacemi (EU, stát,..) výše dotace různá v závislosti na projektu a předkladateli, možná je i účelově vázaná půjčka nebo záruka předkladatel žádosti musí být vždy z Německa

11 Nadace Proměny Cíl proměna měst pomocí místních obyvatel rozvíjení povědomí společnosti o architektuře a krajinné tvorbě na člověka Programy Parky úprava veřejných prostranství Zahrada hrou školní zahrady, rozvoj dětí Vzdělávací sdílená praxe, workshopy, tvůrčí dílny, videa Podpora studentů propojení studia s praxí

12 Nadace Proměny Program Parky Cíl obnova/založení veřejného prostranství: městské parky, parkové plochy a veřejné zahrady Podporované aktivity zapojení místní veřejnosti (zjištění potřeb uživatelů parku) organizace architektonické soutěže, zpracování projektové dokumentace veřejná zakázka na výběr dodavatele stavební a vegetační úpravy, navazující údržba spolufinancování min. 10 % celkových nákladů zapojení místních obyvatel do přípravy a realizace polovina prosince 2014 (jednou za 2 roky) města s více než 8 tis. obyvateli městské obvody/části s vlastními orgány samosprávy

13 Nadace VIA Oblasti podpory Podpora místních iniciativ (zapojení místních obyvatel a iniciativ) Nadace ČSOB - Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny - téma roku 2014 sousedíme si Fond kulturního dědictví Místo, kde žijeme Města z jiného těsta Rozvoj NNO (inspirace NNO k profesionalizaci, dlouhodobé nezávislosti a udržitelnosti) Techsoup ČR Darujme.cz Průvodce ( )

14 Nadace VIA a ČSOB - podpora místních iniciativ Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny - SOUSEDÍME SI (téma roku 2014) Cíl zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě, kde žijí, na posílení péče o místní kulturu a přírodní dědictví dobrovolná činnost a aktivní zapojení občanů do příprav, spolupráce a rozvoje partnerství mezi jednotlivými subjekty max. výše grantu Kč uzávěrka březen a říjen spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, ústavy a účelová zařízení církví, příspěvkové organizace či obce a sdružení obcí

15 Nadace VIA - podpora místních iniciativ Fond kulturního dědictví - Záchrana drobných památek místního významu Cíl a podporované aktivity záchrana, obnova a údržba drobných nemovitých památek místního významu se zapojením místních obyvatel obnova drobných památek zapojování místní veřejnosti do péče o lokální kulturní dědictví (upřednostnění takových projektů) církevní právnické osoby s výjimkou církví a církevních společností (žádat mohou farnosti, charity, diakonie), nadace, nadační fondy, obce, obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy

16 Nadace VIA - podpora místních iniciativ Místo, kde žijeme Cíl úprava veřejných prostranství - parky, návsi, náměstí, dvory činžovních domů, opuštěné a nepoužívané plochy nebo jiné veřejné plochy v obci či městě finanční podpora a pomoc odborného konzultanta vyhlášení v roce 2015 úzká spolupráce občanů s místními neziskovými organizacemi, samosprávou a podnikateli nadační fondy, obce do obyvatel, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, účelová zařízení církví

17 Nadace VIA - podpora místních iniciativ Města z jiného těsta - Živé granty (2014) Cíl oživení veřejného prostoru v konkrétních městech, čtvrtích nebo obcích + rozpoutat v něm (a o něm) dialog jednotlivci, neformální skupiny obyvatel a nestátní neziskové organizace uzávěrka září

18 Nadace VIA - rozvoj NNO Techsoup ČR Cíl softwarové produkty od společnosti Microsoft, síťové produkty od společnosti Cisco za administrativní poplatek (10-20 % tržní ceny) bez uzávěrky (průběžně) církevní a charitativní organizace, účelová zařízení církví, nadace, nadační fondy, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, veřejné knihovny

19 Nadace VIA - rozvoj NNO Darujme.cz Cíl optimalizovaný webový widget a platební brána pro online fundraising pro NNO poplatek 2 % z celkového daru přes platební bránu průběžně vyhlašováno církevní právnické osoby (s výjimkou církví a církevních společností), nadace, nadační fondy, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti

20 Nadace VIA - rozvoj NNO Průvodce ( ) Cíl vzdělávací cyklus - aktivity jsou zaměřeny na zlepšení kulturního, společenského nebo životního prostředí tématické okruhy - fundraising, řízení projektů, plánování akcí s veřejností, zapojování veřejnosti, apod. vyhlášení léto 2015 jednotlivci, nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, spolky

21 Nadace ČEZ Program Podpora regionů Cíl podpora dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí žadatel může podat více žádostí spoluúčast žadatele se nevyžaduje maximální výše příspěvku není stanovena žádosti mohou být podávány průběžně, pouze přes webový formulář termín realizace 365 dní od podání žádosti všechny právnické osoby

22 Nadace České architektury Cíl prezentace architektury (výstavní, přednášková a publikační aktivita) Podporované aktivity podpora současné architektury - výstavy, přednášky, publikace, film, internet, workshopy uzávěrka rozdělovaná částka pro 2015 občanská sdružení, o.p.s., veřejnoprávní instituce, fyzické a právnické osoby příspěvkové a rozpočtové organizace (spolufinancování 50 %)

23 Nadace Preciosa Cíl podpora NO v severočeském regionu podpora na celostátní úrovni - věda, výzkum a odborné vzdělávání Podporované aktivity granty - odborná a vzdělávací činnost uměleckých škol a uměleckých směrů studia nadační fondy - Fond kultury a umění - vydávání publikací, rekonstrukce a údržba kulturních a historických památek a jiných objektů

24 Nadace OKD Programy Pro budoucnost Pro radost Pro Evropu Cíl podpora NO zlepšující úroveň sociální péče, volnočasových aktivit, kulturního vyžití i životního prostředí, převážně v Moravskoslezském kraji výzvy jednou ročně - začátek ledna, uzávěrka projektů - polovina února pouze organizace, jejichž projekty nalézají cílovou skupinu v okresech Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava-město finanční spoluúčast není vyžádována (ale vítána) za organizaci možné podat více žádností, pouze v jednom programu spolky, o.p.s., ústavy, církevní organizace, obce, příspěvkové organizace, sdružení a spolky obcí

25 Další nadace Nadace Partnerství - program Interpretace místního dědictví pro cestovní ruch, programy pro kvalitní veřejné prostory (zapojení místních aktérů) Nadace Karla Janečka - podpora rozvoje aktivní občanské společnosti a zdravěji fungujícího státu, podpora vzdělávání a sociálních inovací (např. Zažít město jinak) Net4gas - program Blíž regionům Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského Komunitní nadace Blanicko-Otavská projekty kulturní, podporující rozvoj venkova či mládeže

26 Státní podpora vůči NNO Dokumenty Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO 2015 Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR pro NNO dotace do výše 70 % celkových nákladů možné spolufinancování z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů (ne ostatních ministerstev) souběh dotačních zdrojů státní správy nesmí být větší než 70 % témata z Hlavních oblastí státní dotační politiky - kontinuálnost spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, právnické a fyzické osoby s hlavní činností v oblasti kulturních, vzdělávacích a zdravotních službách

27 Státní podpora vůči NNO Novinka Smlouva o dlouhodobé spolupráci (příloha č. 2) Memorandum o dlouhodobé spolupráci (příloha č. 3) Smlouva o dlouhodobé spolupráci doba určitá 3 roky, lze uzavřít kdykoliv během roku mohou žádat i obce podporován projekt v návaznosti na strategie Hlavních priorit projekt musí být podporován min. 2 roky dotacemi každý rok předkládat zjednodušenou žádost

28 Státní podpora vůči NNO Memorandum měkčí forma dlouhodobé spolupráce doba určitá 3 roky ministerstvo partnerem pro NNO společná propagace Zásady ke stažení včetně příloh:

29 Ministerstvo kultury Hlavní oblasti dotační politiky pro NNO v roce 2015 Program Kulturní aktivity Kulturní aktivity církví a náboženských společností registrovaných v ČR Podpora tradiční lidové kultury Podpora regionálních kulturních tradic Podpora kulturních aktivit v oblasti památkové péče Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií Podpora projektů spolků a pobočných spolků

30 Ministerstvo kultury Program Kulturní aktivity v památkové péči Cíl podpora veřejně prospěšných projektů k ochraně, péči a popularizaci nemovitého a movitého památkového fondu v ČR Podporované aktivity sborníky, periodika konference, sympozia, semináře, přednášky veřejné soutěže, přehlídky, výstavy spolky, o.p.s. založené do 31. prosince 2013 možné podat max. 3 projekty není podpořena akce lokálního charakteru uzávěrka říjen

31 Ministerstvo kultury Kulturní aktivity církví a náboženských společností registrovaných v ČR Cíl jednorázové akce a činnosti zvyšující informovanost a zájem o náboženskou oblast vymezenou činností registrovaných církví a náboženských společností Podpora aktivit např. koncert, výstava, setkání na poutních místech, koncertní cykly, pravidelná setkání duchovně-kulturního charakteru neposkytuje se na akce mající charakter investic či rekonstrukce preference s nadregionální a celostátní působností jeden žadatel může předložit nejvýše 3 projekty uzávěrka říjen

32 Ministerstvo kultury Podpora regionálních kulturních tradic Cíl a podpora aktivit podpora kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, kulturně-historických událostí a osobností českého původu působících v oblasti kultury příjem žádostí do není určena pro akce k výročí založení souborů, orchestrů, divadel, kostelů, škol; válečných událostí, oživení technických památek a k výročí sborů dobrovolných hasičů dotace maximálně 70 % rozpočtových neinvestičních nákladů obce, města, právnické a fyzické osoby a občanská sdružení (zabezpečující konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok)

33 Ministerstvo kultury Podpora Tradiční lidové kultury v roce 2015 Kategorie A: projekty na ochranu jevů v různých oborech tradiční lidové kultury Podporované aktivity dokumentace, identifikace, shromažďování dokladů, technologií a prezentace jevů tradiční lidové kultury, výstavní činnost nelze čerpat na folklorní přehlídky a festivaly (lze v Podpoře neprofesionálních uměleckých aktivit MK), kurzovní činnost, první ročníky akcí a akce komerčního charakteru (trhy, lidové veselice, hody, vinobraní atp. ) fyzické osoby, právnické osoby (mimo PO zřizovaných MK), registrované nebo založené do

34 Ministerstvo kultury Podpora Tradiční lidové kultury v roce 2015 Kategorie B: určené pro regionální odborná pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, zejména Nositele tradice lidových řemesel Podporované aktivity podpora prezentace řemesel, uchování ohrožených řemesel, podpora předávání řemeslných dovedností a znalostí zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR pro obě kategorie uzávěrka září neinvestiční dotace do výše 70 % nákladů žadatel může předložit max. 2 projekty fyzické a právnické osoby vyjma PO zřízených MK

35 Ministerstvo kultury Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií Cíl a podporované aktivity prezentace sbírek muzeí a galerií v informačním systému (internet) prezentace sbírek formou odborných katalogů sbírek uzávěrka listopad nejméně z 30 % financuje v roce 2015 garant či jiný subjekt jeden garant může předložit max. 1 projekt za poskytovatele dotace se poskytují pouze na neinvestiční výdaje poskytovatelé standardizovaných veřejných služeb (muzeí a galerií)

36 Ministerstvo kultury Podpora projektů spolků a pobočných spolků Cíl podpora kulturních aktivit v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Podporované aktivity prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, aktivity určené na podporu hendikepovaných informační servis v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních dokumentace historie spolkového života s vazbou k regionu: expozice, tiskoviny, restaurování hmotných dokladů místního spolkového života apod. kofinancování min. 30 % (obecní, krajské rozpočty, EU) financování více orgány státní správy nesmí být více než 70 % celkových nákladů projektu uzávěrka říjen

37 Ministerstvo kultury Podpora profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí Cíl podpora profesionálních subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu a jejich projektů vysílaných do zahraničí Podporované aktivity oblast kulturního dědictví, současného výtvarného umění, architektury a designu vysílané do zahraničí spolufinancování min. 10 %, dotace max. 70 % nelze poskytnou na projekty podporované z programu EU Kultura a navazujícího programu Kreativní Evropa projekty ve spolupráci se zahraničními partnery uzávěrka 1. dubna 2015 fyzické osoby s živnostenským oprávněním a právnické osoby, poskytující veřejné kulturní služby, ne pro PO

38 Ministerstvo pro místní rozvoj Programové okruhy Dotace pro nestátní neziskové organizace Operační programy řízené MMR Podpora cestovního ruchu Podpora rozvoje regionů online žádosti

39 Ministerstvo pro místní rozvoj Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni Cíl a podporované aktivity podpora aktivit posilující udržitelný rozvoj zaměřený na podporu šetrných forem cestovního ruchu na celostátní úrovni Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni Cíl a podporované aktivity aktivity podporující místní rozvoj uzávěrka září dotace neinvestičního charakteru občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy

40 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní program podpory cestovního ruchu ( ) Cíl vytvořit nástroj pro podporu sociálního cestovního ruchu Podprogram Cestování dostupné všem doprovodná infrastruktura k památkám a rozvoji cestovního ruchu vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu, marketing zrealizovaných výstupů akcí 12. února 2015 dotace do výše 50 % celkových uznatelných výdajů akce pro podnikatelské subjekty a nově i obcím maximální možná výše celkových výdajů akce 5 mil. Kč žádost na

41 Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku (první 3 místa včetně krajských kol) Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci (rekonstrukce kulturních zařízení, veřejná prostranství) Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova (výměna zkušeností, odborné vzdělávání) Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci není otevřen pro rok února 2015 obce a svazek obcí

42 Ministerstvo zahraničních věcí Česko - polské fórum pro rok 2015 Cíl společné projekty českých a polských subjektů v prioritních oblastech zahraniční politiky obou zemí Podporované aktivity měkké aktivity, ne opravy vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference společné projekty vysokých škol, obcí a krajů společné kulturní akce (koncerty, festivaly), hlavní partner z Polska ukázky projektů podpora pouze projektů s polským partnerem uzávěrka září občanská sdružení, o.p.s., nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, školské právnické osoby, územní samosprávné celky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, církevní právnické osoby a zájmová sdružení právnických osob

43 Ministerstvo zahraničních věcí Projekty NNO se zahraničím a krajanskými komunitami Podporované aktivity péče o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českému kulturnímu dědictví popularizační, vydavatelská a přednášková činnost, vypracování studií a prezentací, jednorázové publikace, zpravodajství na internetu, webové stránky, vědecké a výzkumné projekty, pořádání seminářů a konferencí, kulturní projekty a akce uzávěrka září pro NNO

44 Ministerstvo zemědělství Hlavní oblast pro NNO v roce 2015 Programy Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů Podpora venkova uzávěrka listopad dotace do výše 70 % celkových nákladů spolky, ústavy, o.p.s., církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, právnické a fyzické osoby s hlavní činností v oblasti kultury

45 Ministerstvo zemědělství Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů Cíl a podporované aktivity měkké aktivity - vzdělávání, osvětová činnost v oblasti kulturního dědictví, nadregionální dopad Podpora venkova Cíl a podporované aktivity podpora zpracování a realizace strategií rozvoje venkova, rozvoje partnerství podpora NNO s rozsáhlou členskou základnou převážně venkovského obyvatelstva s tradičním zaměřením, rozvoj spolupráce

46 Ministerstvo obrany Program Rozvoj vojenských tradic (Dotační program č. 2) Cíl zachování kulturního dědictví utvářením hrdosti k vojenským tradicím a posilováním vědomí součinnosti obyvatel k obraně vlasti maximální výše dotace Kč uzávěrka říjen spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby s hlavní činností zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních službách

47 Ministerstvo obrany Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby Cíl a podporované aktivity udržovat válečné hroby a pietní místa v poznatelném a důstojném stavu dotace kryje do 80 % z celkových nákladů na stavební část realizace akce minimální výše dotace Kč žádosti o dotace doručené do 31. ledna pro následujícící kalendářní rok Žadatel vlastník válečného hrobu, nevlastníci musí doložit písemný souhlas vlastníka nemovitosti s realizací akce

48 Děkuji za pozornost

49 Kontakty

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Jakub Děd, Omnium z.s.

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Jakub Děd, Omnium z.s. Možnosti nadací a státních programů Ing. Jakub Děd, Omnium z.s. Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Ministerstva Hlavní oblasti dotační politiky pro NNO v roce 2015 Prezentace ke

Více

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Kulturní dědictví Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Nadace VIA Zaměření Řada programů zaměřených přímo nebo nepřímo na záchranu na obnovu kulturního dědictví a na obnovu památek

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dotační a grantové příležitosti verze 6/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě

Více

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o Křížová 2, 586 01 Jihlava Tel.:567 578 500 Fax: 567 578 501 e-mail: region@rda-vysocina.

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o Křížová 2, 586 01 Jihlava Tel.:567 578 500 Fax: 567 578 501 e-mail: region@rda-vysocina. Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o Tel.:567 578 500 Fax: 567 578 501 e-mail: region@rda-vysocina.cz NEWSLETTER EUROPE DIRECT JIHLAVA - AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ČLENY SDRUŽENÍ OBCÍ VYSOČINY (Aktuální

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dotační a grantové příležitosti verze 5/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě

Více

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2009 Vláda svým usnesením ze dne ze dne 9. června 2008 č. 692 schválila Hlavní oblasti státní

Více

Základní údaje o ústředních orgánech státní správy, které poskytují dotace (zpracováno podle podkladů jednotlivých ministerstev)

Základní údaje o ústředních orgánech státní správy, které poskytují dotace (zpracováno podle podkladů jednotlivých ministerstev) I. Základní údaje o ústředních orgánech státní správy, které poskytují dotace (zpracováno podle podkladů jednotlivých ministerstev) 1 Ministerstvo dopravy ČR Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1

Více

INFORMACE. Úřad vlády ČR

INFORMACE. Úřad vlády ČR INFORMACE o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2004 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové programy nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu Úřad vlády ČR Praha

Více

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO OBCE A NNO V ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2015

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO OBCE A NNO V ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2015 DOTAČNÍ PROGRAMY PRO OBCE A NNO V ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2015 Vážené paní starostky, vážení páni starostové, dámy a pánové, již posedmé připravil Jihomoravský kraj přehled jednotlivých krajských

Více

INFORMACE. o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2008 z vybraných veřejných rozpočtů. I. část dotační programy ministerstev

INFORMACE. o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2008 z vybraných veřejných rozpočtů. I. část dotační programy ministerstev INFORMACE o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2008 z vybraných veřejných rozpočtů I. část dotační programy ministerstev Dotační programy ústředních orgánů státní správy (Zpracováno

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 2013

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 2013 Příloha č.1 Finančního rámce Příloha Finančního rámce obsahuje informace o vybraných zdrojích financování aktivit z oblasti cestovního ruchu v letech 2007-2013. Informace o jednotlivých programech jsou

Více

PhDr. Jindřiška Gregoriniová. (stručný přehled květen 2008)

PhDr. Jindřiška Gregoriniová. (stručný přehled květen 2008) Fondy Evropské unie PhDr. Jindřiška Gregoriniová (stručný přehled květen 2008) Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), je odrazem principu solidarity

Více

Grantový kalendář 6/2008. pro municipální sféru. Jihomoravský kraj

Grantový kalendář 6/2008. pro municipální sféru. Jihomoravský kraj Grantový kalendář pro municipální sféru 6/2008 Jihomoravský kraj Obsah: 1. FONDY EU...11 1.1 Strukturální fondy 2007-2013...11 1.1.1 Operační program životní prostředí 3. výzva...14 1.1.2 Regionální operační

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA LEDEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 28. 5. 2014 Obsah 1. Cestovní ruch... 2 Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví 2 Zachování

Více

o poskytování státních dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2001 ústředními orgány státní správy

o poskytování státních dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2001 ústředními orgány státní správy Informace o poskytování státních dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2001 ústředními orgány státní správy Rada vlády pro nestátní neziskové organizace www.vlada.cz Praha 30. června 2000 1 Úvodem

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. 2009 Praha, červenec 2009 Obsah: Obsah:...2 1 Význam zpracování

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014. na II. pololetí 2008 a o politika na léta 2009-2014

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014. na II. pololetí 2008 a o politika na léta 2009-2014 Ministerstvo kultury Č.j. 5975/2007 V Praze 2008 Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014 Důvod předložení: Obsah: Usnesení vlády I. Návrh usnesení vlády ze dne

Více

PROGRAM ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2014-2020

PROGRAM ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2014-2020 PROGRAM ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2014-2020 zkrácená verze Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 359/14/ZK dne 23. 9. 2014. Program rozvoje

Více

Priority Opatření - Aktivity

Priority Opatření - Aktivity Priority Opatření - Aktivity aktualizace - září 2011 Obsah Úvod... 3 Globální cíl... 4 Priority dotační strategie Královéhradeckého kraje... 4 Priorita A. Regionální rozvoj a venkov... 5 Opatření I. Obnova

Více

Programy podpory pro životní prostředí (Plzeňský kraj 2007 2013)

Programy podpory pro životní prostředí (Plzeňský kraj 2007 2013) Publikaci vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí Programy podpory pro životní prostředí (Plzeňský kraj 2007 2013) ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Tel.: +420 377

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

Bulletin GRANT ADVISOR

Bulletin GRANT ADVISOR Bulletin GRANT ADVISOR září 2009 Obsah: GRANT ADVISOR, spol. s r. o. Gorkého 17, 602 00 Brno tel. 543 237 286, fax. 543 235 386 url: www.grantadvisor.cz Hlavní události z dotačního dění: Peníze na nabídku

Více