3 Orgány a vedení HZP a změny v jejich složení v průběhu roku12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 Orgány a vedení HZP a změny v jejich složení v průběhu roku12"

Transkript

1

2 Obsah Úvodní slovo ředitele HZP 6 Úvodní slovo předsedy správní rady 7 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 8 1 Vstupní údaje 10 2 Charakteristika vývoje a hospodaření HZP v roce Orgány a vedení HZP a změny v jejich složení v průběhu roku Správní rada HZP Dozorčí rada HZP Rozhodčí orgán HZP 13 obsah 2 4 Činnost HZP Organizační struktura HZP Informační systém HZP Kontrola a kontrolní systém HZP Vnější a vnitřní kontrolní činnost Kontrolní systém ve vztahu k plátcům pojistného Kontrolní systém ve vztahu k poskytovatelům zdravotní péče Odpisy nedobytných pohledávek Zpracování přehledů dle 25 zákona č. 592/1992 Sb Zabezpečení činnosti HZP hmotným a nehmotným majetkem Zdravotní politika Pohledávky za zdravotnickými zařízeními po lhůtě splatnosti Smluvní politika Zajištění postupů podle vyhlášky o rámcových smlouvách Další služby Fond prevence Fond specifické zdravotní péče 34 5 Pojištěnci HZP a jejich pohyb v roce Pojištěnci HZP Věková struktura pojištěnců HZP Přehled o pojištěncích, za které je plátcem pojistného stát Pohyb pojištěnců HZP 37

3 6 Tvorba a čerpání fondů HZP Základní fond zdravotního pojištění Struktura nákladů na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů Průměrné náklady na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů na jednoho pojištěnce Náklady na léčení cizinců v ČR na základě uzavřených mezinárodních smluv Celkové náklady na zdravotní péči v členění dle věkové struktury Průměrné náklady na zdravotní péči na jednoho pojištěnce v členění dle věkové struktury Provozní fond Fond reprodukce investičního majetku Sociální fond Rezervní fond Fond prevence Zdaňovaná činnost Smluvní pojištění a připojištění Fond specifické zdravotní péče Zajišťovací fond 62 7 Souhrnný přehled vybraných ukazatelů o činnosti HZP Základní ukazatele hospodaření HZP za rok Pohledávky po lhůtě splatnosti Závazky po lhůtě splatnosti 67 obsah 8 Závěr Vyhodnocení výsledků hospodaření HZP 68 9 Přílohy 72 Rozvaha k Výkaz zisků a ztrát k Způsob a forma zveřejnění výroční zprávy Stanoviska dozorčí a správní rady k výroční zprávě Auditorská zpráva k výroční zprávě Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 3 Samostatná příloha Účetní závěrka za rok 2003, auditorská zpráva k účetní závěrce

4 Rejstřík některých zkratek používaných v textu a v tabulkách rejstřík zkratek OSVČ osoba samostatně výdělečně činná OBZP osoba bez zdanitelných příjmů MZ Ministerstvo zdravotnictví MF Ministerstvo financí ZFZP Základní fond zdravotního pojištění ZZ zdravotnické zařízení CMU Centrum mezistátních úhrad SR HZP Správní rada Hutnické zaměstnanecké pojišťovny DR HZP Dozorčí rada Hutnické zaměstnanecké pojišťovny ZP zdravotní pojišťovna UB Union banka, a. s. SZ sociální zabezpečení ČKA Česká konsolidační agentura PF Provozní fond OD ošetřovací den FRIM Fond reprodukce investičního majetku DHN dlouhodobý hmotný a nehmotný SF Sociální fond VH výsledek hospodaření RF Rezervní fond OLÚ odborný léčebný ústav LDN léčebna dlouhodobě nemocných ZUM zvlášť účtovaný materiál ZULP zvlášť účtované léčivé přípravky 4 Fotografie použité pro grafické řešení obálky a předělových listů: Vítězslav Jurečka

5

6 Úvodní slovo ředitele HZP Vážení klienti, úvodní slovo 6 dovolte, abych vás v úvodu výroční zprávy seznámil s činností Hutnické zaměstnanecké pojišťovny v roce Z pohledu výsledků činnosti pojišťovny lze rok 2003 hodnotit jako úspěšný. Pojišťovna obhájila svoji pozici na trhu veřejného zdravotního pojištění a po jedenácti letech své činnosti zůstala jednou z devíti zdravotních pojišťoven, které na rozdíl od mnoha ostatních nejlépe zvládly dosavadní náročné období znovuzavádění veřejného zdravotního pojištění v České republice. Systém veřejného zdravotního pojištění nezaznamenal v uplynulém roce žádnou podstatnou změnu. S tímto stavem korespondovala absence tolik žádané úpravy právních norem v oblasti posílení pravomocí a odpovědnosti plátců zdravotního pojištění, zdravotních pojišťoven, zaměstnavatelů a pojištěnců. Nečinnost odpovědných institucí byla kompenzována zasahováním státu a jeho rozhodováním v oblasti úhrad za zdravotní péči. Tento stav kladl na pojišťovnu vysoké nároky především v oblasti jejího hospodaření. Dosavadní činnost pojišťovny byla vždy podmíněna přísnou orientací na celkově vyrovnané hospodaření s fondy veřejného zdravotního pojištění. Pojišťovna hradila své závazky včas, ve lhůtách splatnosti. Zdravý stav hospodaření pojišťovny umožnil, aby HZP nabídla vybraným segmentům lékařů zkrácení lhůt splatnosti. Domnívám se, že v této i v řadě dalších oblastí dovedla naše pojišťovna prosazovat zájmy svých pojištěnců o něco lépe než ostatní. V uplynulém roce pokračovala redefinice nabídky služeb pro naše pojištěnce. V oblasti nadstandardních preventivních programů se stal ústředním motivem nově nabízených služeb zdravý životní styl. Programy byly zaměřeny na aktivní pojištěnce se zájmem o jejich zdraví, kteří využívali diferenčních způsobů prevence. Novým projektem, který významně zkvalitnil nabídku služeb pro naše pojištěnce, byl projekt řízené zdravotní péče Medipartner. Projekt byl zahájen ve spolupráci s vybranou sítí zdravotnických zařízení a praktických lékařů s cílem zajistit lepší kvalitu a organizaci zdravotnických služeb a snížení celkových nákladů na poskytovanou zdravotní péči. Nejlepším oceněním kvality služeb, které pojišťovna nabízí svým klientům, bylo zavedení a certifikace systémem managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO Pojišťovna rovněž obhájila pro další dvouleté období oprávnění užívat značku ověřené kvality CZECH MADE. Vztahy pojišťovny a žadatelských podniků, které zůstaly i v roce 2003 významnými plátci zdravotního pojištění, značně přispěly k dobrým výsledkům celkového hospodaření pojišťovny. Rok 2003 lze hodnotit jednoznačně jako úspěšný. Mé poděkování patří všem zaměstnancům Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, kteří mají na této skutečnosti rozhodující podíl. Důsledná obhajoba zájmů pacientů a pojištěnců vedla k přehodnocení původně stanovených cílů v nárůstu počtu nových pojištěnců. Počet nových pojištěnců se zvýšil především v oblastech jižní a střední Moravy a byl kompenzován stabilizací jejich počtu na severní Moravě. Z pohledu celkového počtu pojištěnců si HZP v roce 2003 zachovala pozici největší regionální zdravotní pojišťovny v České republice. Ing. Zdeněk Vrožina, MBA

7 Úvodní slovo předsedy správní rady HZP Vážení přátelé, rád bych využil této příležitosti a seznámil Vás s činností Správní rady Hutnické zaměstnanecké pojišťovny v roce roku 2003 HZP nevykazovala neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči svým partnerům. HZP působí na trhu veřejného zdravotního pojištění úspěšně již 11 let. Dovolte mi proto, abych se krátce poohlédl zpět a zhodnotil toto období existence a působení HZP jako pevného článku v celém systému veřejného zdravotního pojištění. Rok 2003 patřil stejně jako předcházející období mezi velmi náročné. Žádané úpravy právních norem v oblasti posílení pravomocí a zodpovědnosti plátců zdravotního pojištění, zdravotních pojišťoven, zaměstnavatelů a pojištěnců dosud nebyly realizovány. Zatímco na jedné straně je možno pozorovat trvalou snahu zdravotnických zařízení o co možná největší navyšování plateb, pak současná ekonomická situace významných plátců zdravotního pojištění měla dost daleko k optimálnímu stavu. HZP se v tomto období pohybovala v prostředí, ve kterém je stále zřetelněji pociťována absence koncepce zdravotnictví. I přes tento nedostatek vystupovala HZP v uplynulém období vůči všem subjektům vždy maximálně korektně. Pojišťovna tak v konečném důsledku úspěšně obhajovala zájmy svých pojištěnců. Správní rada ve spolupráci s vedením HZP se v loňském roce aktivně zapojovala do snah o celkové zlepšení systému veřejného zdravotního pojištění, hledala nové způsoby ohodnocení práce lékařů včetně řešení způsobu úhrady zdravotní péče. Z auditorské zprávy, která hodnotila úroveň vedení účetnictví, a ze sestavené účetní závěrky vyplynulo, že hospodaření HZP vykazuje dlouhodobou stabilitu a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice. V uplynulém období realizovala HZP řadu projektů směřujících zejména ke zlepšení kvality služeb pro pojištěnce včetně řady preventivních programů. V roce 2003 byl zahájen proces obnovy vybavení jednotlivých kontaktních míst výpočetní technikou s cílem dosažení kvalitativně vyšší úrovně při vzájemné komunikaci pojišťovny s klienty. Chtěl bych touto cestou veřejně poděkovat všem, kteří v uplynulém období pracovali ve prospěch dobrého jména pojišťovny, managementu žadatelských podniků za jejich trvale aktivní pomoc, zaměstnancům HZP za jejich poctivý přístup k plnění náročných úkolů a klientům za důvěru, kterou naší pojišťovně projevují. Vážení přátelé, důvěra, kterou jste nám v uplynulém období působení pojišťovny dali, zavazuje nejenom vedení HZP, ale rovněž i Správní a Dozorčí radu HZP k tomu, aby trvale pracovaly v souladu se strategickými záměry pojišťovny na realizaci koncepce dalšího rozvoje a zvyšování kvality služeb poskytovaných HZP. úvodní slovo 7 Tyto kroky ve spojení s trvalou kontrolou výdajů ve všech oblastech přispěly k upevnění finanční stability HZP. Přednostní orientace na vyrovnanou hospodářskou bilanci s fondy veřejného zdravotního pojištění přispěla k tomu, že HZP patří mezi zdravotní pojišťovny s vysokým kreditem. Ke konci Ing. Ladislav Sitko

8 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady HZP Vážení klienti, úvodní slovo 8 dovolte, abych Vás seznámil s činností Dozorčí rady Hutnické zaměstnanecké pojišťovny v roce V průběhu roku 2003 se Dozorčí rada HZP sešla na pěti řádných zasedáních, na kterých se zaměřila především na kontrolu hospodaření HZP v jednotlivých čtvrtletích. Kontrolní činnost dozorčí rady byla na základě tématického kontrolního plánu zajišťována kontinuálně v průběhu celého roku Zvláštní pozornost věnovala dozorčí rada účetní závěrce a zprávě auditora, projednání zdravotně pojistného plánu na rok 2004, aktuální finanční situaci a kontrole stavu pohledávek za největšími dlužníky pojistného během celého roku Dozorčí rada dále zaměřila svou kontrolní činnost především na kontrolu nákladů vynaložených na činnost HZP, správní a dozorčí rady, dodržování institutu zákona č. 127/1998 Sb., řešení stížností a práci útvaru vnitřní kontroly HZP. Další oblastí aktivního působení dozorčí rady v roce 2003 byla činnost Rozhodčího orgánu HZP. Tento orgán vykonával funkci druhoinstančního orgánu ve správním řízení, které se týkalo zejména případů neplacení pojistného v zákonem stanovené výši a v termínech splatnosti. Současně posuzoval žádosti o zmírnění opatření vyměřeného penále za pozdní odvod pojistného. Jsem přesvědčen, že i dozorčí rada přispěla k dobrým výsledkům HZP v roce Při této příležitosti bych chtěl poděkovat jak členům dozorčí rady, tak i správní rady, managementu i ostatním zaměstnancům HZP za dobrou a kvalitní práci v roce 2003 a vyslovit přesvědčení, že i v roce 2004 budou výsledky HZP příznivé. Závěry kontrolní činnosti dozorčí rady v oblasti hospodaření s prostředky veřejného zdravotního pojištění odpovídaly pozitivním trendům celkového vývoje pojišťovny v roce Tento stav odpovídal vysoké úrovni činností vnitřních útvarů HZP a jednotlivých zaměstnanců pojišťovny. Ing. Ivo Lerch

9

10 1 Vstupní údaje Obchodní firma: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna Sídlo: Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 11, PSČ Identifikační číslo: Statutární orgán: ředitel: Ing. Zdeněk Vrožina, MBA Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Ostrava Hutnická zaměstnanecká pojišťovna (HZP) byla zřízena ke dni rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky čj /92-5 ze dne , v souladu se zákonem č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545. HZP je ve smyslu 5 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb. právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne na základě žádosti největších hutních a hutnicko-strojírenských podniků moravskoslezského regionu: vstupní údaje Telefon, fax, , , Internetová adresa: VÍTKOVICE, a. s., NOVÁ HUŤ, a. s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Železárny a drátovny Bohumín, s. p., (dnes ŽDB a. s.), VÁLCOVNY PLECHU, a. s., Hutní montáže Ostrava, a. s. Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky čj. 9632/96 bylo ke dni povoleno sloučení ZZP ATLAS - (Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna) se sídlem ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 588 s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou. ZZP ATLAS byla k zrušena bez likvidace s tím, že veškerá práva, povinnosti a závazky přecházejí na právního nástupce Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnu. 10

11 2 Charakteristika vývoje a hospodaření HZP v roce 2003 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna prosazovala i v roce 2003 strategickou koncepci zaměřenou na posilování své pozice na trhu zdravotního pojištění. Pojišťovna se prezentovala jako moderní konkurenceschopná společnost, která usiluje o zlepšení kvality služeb pro své klienty. Z pohledu nárůstu počtu nových pojištěnců se nepodařilo v roce 2003 dosáhnout splnění původně stanovených cílů. Stabilizací počtu pojištěnců na severní Moravě a v oblastech jižní a střední Moravy pojišťovna mimo jiné reagovala na rozhodování státu v oblasti úhrad za zdravotní péči. HZP i nadále zůstala největší regionální zdravotní pojišťovnou v České republice. Pozitivní trend vývoje rozhodujících ukazatelů o činnosti HZP z předcházejících let pokračoval i v roce Lze konstatovat, že základní cíl zdravotně pojistného plánu na rok 2003, zachování vyrovnané bilance hospodaření HZP s finančními prostředky vybranými na veřejné zdravotní pojištění při zajištění vysoké kvality a více než standardní dostupnosti poskytované zdravotní péče, byl splněn. Snahu udržet vyrovnanou bilanci komplikovaly zásahy státní správy, jejichž cílem zpravidla bylo neúměrné navýšení úhrad za vykázanou zdravotní péči. Přes tyto nepříznivé okolnosti hradila HZP své závazky vůči poskytovatelům zdravotní péče bez prodlení a neměla žádné závazky po lhůtě splatnosti. Zdokonalování řízení pojišťovny a neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb prokázal certifikační audit provedený v roce 2003 Českou společností pro jakost. Hutnická zaměstnanecká pojišťovna se stala na základě výsledku certifikačního auditu držitelkou certifikátu shody s normou ČSN EN ISO 9001:2001 a prokázala tak, že má vybudovaný a zavedený systém managementu jakosti v souladu s požadavky výše uvedené normy. Pojišťovna rovněž obhájila pro další dvouleté období oprávnění užívat značku ověřené kvality služeb CZECH MADE. V roce 2003 pokračovala transformace forem komunikace, systému nabídky preventivních programů nad rámec veřejného zdravotního pojištění a služeb oslovujících stávající a potenciální pojištěnce. Důraz byl kladen na nové marketingové trendy v oblasti komunikace s klienty. Jednalo se například o využití direkt marketingu, CRM a dalších forem komunikace. Ústředním motivem nabízených služeb byl zvolen zdravý životní styl, program zaměřený na aktivní pojištěnce, kteří dbají o své zdraví a využívají diferenčních způsobů prevence. Z hlediska strategických aktivit bylo přínosné rozšíření spolupráce a partnerství se stabilními partnery, s nimiž byly ve vzájemné kooperaci vytvořeny programy dlouhodobého charakteru. Významný posun a kvalitativní změnu, v kontinuitě neustále rostoucího vlivu moderních technologií v obchodním i soukromém životě, akceptovala HZP v projektu e-komunikace s klienty. Použití nových moderních elektronických komunikačních prostředků a internetu zvýšilo komfort služeb, které pojišťovna nabídla svým klientům. Podstatným prvkem rozšiřujícím nabídku kvalitních služeb pojištěncům bylo postupné zavádění funkcí call centra, jehož provoz byl zahájen ke konci roku Rychlé a operativní telefonické služby vedly ke zlepšení péče o klienty a partnery Hutnické zaměstnanecké pojišťovny. Rok 2003 přinesl řadu pozitivních změn i v oblasti informačních technologií HZP. Vzhledem k citlivosti dat uložených v informačním systému byla na základě analýzy rizik vypracována a zavedena vlastní interní bezpečnostní politika zabezpečující ochranu proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, zneužití nebo poškození dat. Zároveň byla implementována důležitá bezpečnostní opatření a procedury. V reakci na dosavadní vývoj systému veřejného zdravotního pojištění v České republice, který je doprovázen řadou problémů, především neúčelně poskytovanou zdravotní péčí a finančním napětím celého systému, zahájila HZP pro své pojištěnce, ve spolupráci s vybranou sítí praktických lékařů a zdravotnických zařízení, unikátní projekt řízené zdravotní péče Medipartner. Cílem projektu bylo zajištění lepší kvality a organizace zdravotnických služeb a snížení celkových nákladů na poskytovanou zdravotní péči. Vzájemné vztahy mezi pojišťovnou a žadatelskými podniky, které jsou významnými plátci zdravotního pojištění, doznaly v uplynulém roce pokračování kvalitní spolupráce. V neposlední řadě byl, v návaznosti na vstup České republiky do EU a vývoj v segmentu zdravotního pojištění, vytvořen analytický tým pro integraci HZP do evropských struktur s cílem zabezpečit bezproblémovou harmonizaci a připravenost pojišťovny v rámci legislativních opatření Evropské unie. charakteristika vývoje 11

12 3 Orgány a vedení HZP a změny v jejich složení v průběhu roku Ředitel HZP: Finanční ředitel: Zdravotní ředitelka: Ředitel úseku řízení: Ing. Zdeněk Vrožina, MBA Ing. Radovan Kouřil MUDr. Pavla Kiovská, MBA Ing. Jan Noga Právo pojištěnců, zaměstnavatelů a státu na řízení HZP a na rozhodování o zásadních otázkách týkajících se její činnosti bylo v roce 2003 naplňováno prostřednictvím orgánů HZP, kterými jsou Správní rada HZP a Dozorčí rada HZP, a dále prostřednictvím Rozhodčího orgánu HZP. 3.1 Správní rada HZP orgány a vedení Správní rada HZP je nejvyšším orgánem HZP a rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se činnosti HZP. Správní rada HZP zasedala v roce 2003 ve složení: zástupci pojištěnců Ing. Ladislav Sitko Ing. Rostislav Tkáč František Ligocki Oldřich Káňa Pavel Matušek Karin Čorbová zástupci zaměstnavatelů Ing. Boguslav Heczko Ing. Ivan Čerbák Ing. Rastislav Kotala Ing. Jaromír Ondera Ing. Břetislav Palička Ing. Miroslav Pivovarčík, MBA zástupci státu Mgr. Ivana Dortová Mgr. Květa Hamzová Ing. Jindřich Buchar předseda člen člen člen člen člen místopředseda člen člen člen člen člen Správní rada Hutnické zaměstnanecké pojišťovny se v roce 2003 sešla na pěti řádných zasedáních konaných ve dnech 26. března, 24. dubna, 18. června, 8. října a 17. prosince a dvou mimořádných zasedáních, která se uskutečnila 10. září a 7. listopadu. Na těchto zasedáních se zabývala zejména: zprávou auditora, účetní závěrkou, rozborem hospodaření a Výroční zprávou HZP za rok 2002, fondovým hospodařením HZP v roce 2003, výsledky revizní činnosti Dozorčí rady HZP, legislativními dopady na činnost HZP, zdravotně pojistným plánem na rok 2004, způsobem úhrad zdravotní péče za jednotlivá čtvrtletí roku 2003, výsledky hospodaření v jednotlivých čtvrtletích roku 2003, úvěrovým zatížením HZP v roce 2004, preventivními programy pro pojištěnce HZP, stavem pohledávek za největšími dlužníky, prodejem akcií ISPAT NOVÁ HUŤ, a. s Dozorčí rada HZP Dozorčí rada HZP zasedala v roce 2003 ve složení: zástupci pojištěnců Richard Gavenda Jaroslav Plšek Boris Stýskala Adolf Thomitzek Bc. Anna Lukšová Jaroslav Janek člen člen člen člen člen člen zástupci zaměstnavatelů Ing. Ivo Lerch předseda Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA místopředsedkyně Ing. Mojmír Kašprišin člen Ing. Ivan Myška člen Ing. Jaromír Sladčík člen Ing. Miroslav Tkáč (do ) člen Anna Pokludová (od ) člen zástupce státu Ing. Květuše Srnová

13 Dozorčí rada Hutnické zaměstnanecké pojišťovny se v roce 2003 sešla na pěti řádných zasedáních konaných ve dnech 26. března, 24. dubna, 18. června, 8. října a 17. prosince. Na těchto zasedáních se zabývala zejména: zprávou auditora, účetní závěrkou, rozborem hospodaření a Výroční zprávou HZP za rok 2002, výsledky kontrol hospodaření HZP, informacemi ze zasedání Správní rady HZP, kterých se předseda nebo místopředsedkyně dozorčí rady pravidelně zúčastňovali, výsledky hospodaření v jednotlivých čtvrtletích roku 2003, stavem pohledávek za největšími dlužníky, aktuální finanční situací, zdravotně pojistným plánem na rok 2004, problematikou zdanění pohledávek postoupených ČKA. 3.3 Rozhodčí orgán HZP Ve věcech placení pojistného, penále, pokut a přirážek k pojistnému podle 53 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále zákon č. 48/1997 Sb.) rozhodovala HZP v roce 2003 v 1. stupni správního řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, platebními výměry. Ve 2. stupni správního řízení rozhodoval s konečnou platností o odvoláních proti platebním výměrům vystaveným HZP desetičlenný Rozhodčí orgán HZP, který v roce 2003 zasedal ve složení: zástupci Správní rady HZP Ing. Rostislav Tkáč František Ligocki Karin Čorbová zástupci Dozorčí rady HZP Adolf Thomitzek Boris Stýskala Ing. Ivan Myška zástupce HZP JUDr. Anna Antlová zástupce MPSV ČR MUDr. Marta Kotasová zástupce MZ ČR Mgr. Květa Hamzová zástupce MF ČR Ing. Marie Láníková předseda člen člen člen člen člen člen člen člen člen Rozhodčí orgán HZP se v roce 2003 sešel k šesti pracovním jednáním konaným ve dnech 3. dubna, 22. května, 19. června, 4. září, 9. října a 27. listopadu. Na zasedáních projednal celkem 154 případů odvolání proti rozhodnutím vydaným HZP, příp. žádostí o odstranění tvrdosti zákona dle 53 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. Z celkového počtu projednaných případů vydal Rozhodčí orgán HZP v roce 2003: 2 rozhodnutí o odvolání ve věci dlužného pojistného, 146 rozhodnutí o odvolání (odstranění tvrdosti) ve věcech penále, 6 rozhodnutí o odvolání ve věcech přirážky k pojistnému. Z celkového počtu projednaných odvolání proti rozhodnutím HZP bylo v roce 2003: 19 rozhodnutí potvrzeno, 135 rozhodnutí změněno, žádné rozhodnutí nebylo zrušeno a vráceno k novému projednání. Rozhodování HZP Novelou zákona č. 48/1997 Sb. byla s účinností od svěřena pravomoc odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při předepsání penále ve výši nepřesahující 20 tis. Kč ke dni doručení žádosti o odstranění tvrdosti, přímo zdravotním pojišťovnám. HZP při vyřizování žádostí o odstranění tvrdosti podle 53a zákona č. 48/1997 Sb. rozhodovala v roce 2003 celkem v 977 případech, z toho v 959 případech bylo žádosti částečně vyhověno, tzn. předepsané penále bylo sníženo, případně bylo prominuto v plné výši, a v 18 případech nebylo žádosti vyhověno. orgány a vedení 13

14 4 Činnost HZP 4.1 Organizační struktura HZP Vnitřní organizační strukturu Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a systém řízení vymezuje Organizační řád HZP. V roce 2003 nedošlo k žádné změně organizační struktury s výjimkou zřízení dvou nových expozitur. Organizační strukturu Hutnické zaměstnanecké pojišťovny tak tvořily k čtyři odborné úseky: úsek ředitele HZP, finanční úsek, zdravotní úsek, úsek řízení. jednání se zástupci zdravotnických zařízení, zejména o smluvních a cenových ujednáních, činnosti revizních lékařů Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, lázeňské a ozdravenské péče, realizace preventivních programů, analytických a vzdělávacích činností, zprostředkování smluvního pojištění a připojištění, přípravy a vedení nových projektů HZP, vytváření, dokumentování, uplatňování a udržování systému managementu jakosti a neustálého zlepšování jeho efektivnosti. činnost 14 Odborné úseky zajišťovaly činnosti zejména v oblastech: realizace usnesení a rozhodnutí Správní rady HZP a orgánů státní správy, komunikace a spolupráce s ústředními orgány státní správy, zaměstnavateli a bankovními institucemi, účasti na jednáních dohodovacích řízení, výběru pojistného, tvorby a údržby registrů pojištěnců a plátců pojistného, uzavírání a obnovování smluvních vztahů s poskytovateli zdravotní péče, příjmu a zpracování dokladů o poskytnuté zdravotní péči, sledování nákladů na tuto zdravotní péči a provádění kontroly u poskytovatelů zdravotní péče, hospodaření HZP, účtování, financování úhrad za poskytovanou zdravotní péči a nakládání s fondy Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, provozu informačního systému HZP, ochrany dat a předávání statistických a analytických dat institucím státní správy, právní služby a tvorby vnitřních předpisů HZP, personální činnosti a vnitřní kontrolní činnosti, technického a materiálního zabezpečení HZP, kontroly ve vztahu k plátcům pojistného, propagace HZP, osvětové a informační činnosti, zastupování HZP na jednáních územních orgánů státní správy a zaměstnavatelů, Kontaktní místa - pět poboček a 36 expozitur - byla součástí úseku řízení, neměla vlastní právní subjektivitu a vykonávala činnost jménem HZP. Na svých pracovištích zabezpečovala činnosti zejména v oblastech: každodenního kontaktu s pojištěnci HZP (registrace a evidence pojištěnců, provádění změn v údajích o pojištěncích, vydávání a výměna průkazů pojištěnců), příjmu a zpracování pokladních dokladů a práce s peněžní hotovostí, propagace HZP a akvizice pojištěnců, kontroly placení pojistného a plnění oznamovací povinnosti plátců pojistného a pojištěnců, činnosti revizních lékařů Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, zprostředkování smluvního pojištění a připojištění a poskytování dalších služeb pojištěncům HZP, příjmu a zpracování dokladů zdravotnických zařízení za poskytnutou zdravotní péči (pouze pobočka Brno). V průběhu roku 2003 měla HZP průměrně 225 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané. Počet pojištěnců připadajících na jednoho fyzického zaměstnance pojišťovny činil k poslednímu dni roku 2003 celkem pojištěnců, zatímco k připadlo na jednoho zaměstnance pojištěnců. 4.2 Informační systém HZP Informační systém (IS) zajišťoval a podporoval všechny činnosti zdravotní pojišťovny. Usnadňoval kontrolu a likvidaci dokladů vykazované zdravotní péče, podporoval funkce výběru pojistného, zajišťoval analytické rozbory vykázané poskytnuté zdravotní péče a chování zdravotnických zařízení. Podporoval provádění finanční analýzy, vytváření statistiky a souborů dat pro instituce státní správy. Dále podporoval elektronickou komunikaci s použitím certifikátu mezi klienty HZP a pojišťovnou. Příjmový subsystém podporoval evidenci a kontrolu účtování plateb pojistného a údržbu registrů pojišťovny.

15 SPRÁVNÍ RADA HZP DOZORČÍ RADA HZP ŘEDITEL HZP ÚTVAR TAJEMNÍKA ŘEDITELE HZP PERSONÁLNÍ ODBOR ODBOR INFORMATIKY PRÁVNÍ ODBOR VNITŘNÍ KONTROLA FINANČNÍ ÚSEK ODDĚLENÍ FINANCOVÁNÍ A ROZBORŮ ODBOR EKONOMICKÝCH INFORMACÍ ODBOR VÝBĚRU POJISTNÉHO ODDĚLENÍ SPRÁVY A SLUŽEB ZDRAVOTNÍ ÚSEK ODBOR METODIKY A ANALÝZ POSKYTOVANÉ ZP ODBOR KONTROLY ZDRAVOTNÍ PÉČE ODBOR SMLUVNÍCH VZTAHŮ ODDĚLENÍ ŘÍZENÉ PÉČE A PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ ÚSEK ŘÍZENÍ ODBOR MARKETINGU SPRÁVNÍ ODBOR POBOČKY A EXPOZITURY

16

17 nad pod 100 DĚČÍN ÚSTÍ N. TEPLICE LABEM ČESKÁ LÍPA LIBEREC JABLONEC N. NISOU SOKOLOV KARLOVY VARY CHOMUTOV MOST LOUNY KLADNO LITOMĚŘICE MĚLNÍK PRAHA MLADÁ BOLESLAV NYMBURK SEMILY JIČÍN TRUTNOV HRADEC KRÁLOVÉ NÁCHOD RYCHNOV N. KNĚŽNOU JESENÍK CHEB TACHOV PLZEŇ ROKYCANY BEROUN BENEŠOV KOLÍN KUTNÁ HORA PARDUBICE CHRUDIM ÚSTÍ N. ORLICÍ ŠUMPERK BRUNTÁL OPAVA KARVINÁ OSTRAVA DOMAŽLICE KLATOVY STRAKONICE PRACHATICE PŘÍBRAM PÍSEK TÁBOR ČESKÉ BUDĚJOVICE PELHŘIMOV JINDŘICHŮV HRADEC HAVLÍČKŮV BROD JIHLAVA TŘEBÍČ ŽĎÁR N. SÁZAVOU SVITAVY BLANSKO BRNO - VENKOV BRNO PROSTĚJOV VYŠKOV OLOMOUC KROMĚŘÍŽ PŘEROV ZLÍN UHERSKÉ HRADIŠTĚ NOVÝ JIČÍN VSETÍN FRÝDEK-MÍSTEK ZNOJMO BŘECLAV HODONÍN ČESKÝ KRUMLOV

18 činnost 18 Údržba registrů představovala část příjmového subsystému, která podporovala aktualizaci a údržbu základních registrů pojišťovny: registr pojištěnců - obsahoval osobní data, údaje o průběhu zdravotního pojištění, informace o pohledávkách, registr plátců pojistného - obsahoval identifikační údaje, informace o závazcích vůči pojišťovně, registr zdravotnických zařízení - obsahoval identifikační údaje o zařízeních, údaje o smluvních vztazích, seznam odborností, seznam pasportizovaných výkonů a další údaje. Při účtování plateb podporoval informační systém evidenci a kontrolu výběru pojistného. Základními kontrolními funkcemi byly: zjištění nekrytých pojištění - seznam pojištěnců, u kterých nebyl evidován plátce pojistného, včetně návazné korespondence s pojištěncem a její evidence, zjištění nehrazených závazků - seznam zaměstnavatelů nebo pojištěnců, kteří neuhradili pojistné ve stanoveném termínu, zjištění osob samostatně výdělečně činných, které nepodaly vyúčtování pojistného za kalendářní rok, výpočet penále k dlužnému pojistnému, kontrola a vyhodnocení přehledů o platbě pojistného na veřejné zdravotní pojištění zaměstnavatele včetně veškeré korespondence. Všechny tyto funkce umožňovaly vytváření přehledů a protokolů o příjmech a pohledávkách za plátci pojistného. V příjmovém subsystému byly v roce 2003 rozšířeny a upraveny následující funkce: evidence pohledávek (dlužné pojistné, penále) za plátci pojistného včetně návaznosti na správní řízení, tj. zahájení správního řízení, vystavení platebních výměrů, korekce pohledávek v návaznosti na rozhodnutí Rozhodčího orgánu HZP, dokončení prací na standardizaci registru plátců pojistného, pokračování prací pro standardizaci registru pojištěnců a zdravotnických zařízení. Výdajový subsystém byl doplněn a rozšířen na základě nových požadavků na vykazování a regulaci úhrad zdravotní péče poskytnuté pojištěncům HZP. Subsystém on-line zpracovával a kontroloval vykazovanou péči. Subsystém byl dále členěn na příjem účetních dokladů, kontrolu zdravotní péče, fakturaci a účet pojištěnce. Účet pojištěnce poskytoval pojištěncům HZP podrobnou informaci o poskytnuté zdravotní péči za zvolené období. Současná praxe dohodovacích řízení o hodnotách bodu a způsobu úhrad zdravotní péče ovlivnila zásadním způsobem nárůst počtu variant zpracování plateb pro zdravotnická zařízení. Znamenala podstatně složitější postupy kontroly a likvidace dávek dokladů vyúčtované zdravotní péče. V roce 2003 byl výdajový subsystém na základě legislativních změn rozšířen o regulaci zdravotní péče poskytnuté nad rámec platebního ujednání, o regulaci vyrovnání limitní platby, o regulaci platby lůžkovým zařízením dle průměrných nákladů na pojištěnce a typu péče a byly upraveny programy výpočtu regulací pro ambulantní specialisty dle odborností a úvazku lékaře a pro úpravu regulací dle navýšení výběru pojistného. Kontrolní modul výdajového subsystému zahrnoval funkce, které zajišťovaly automatickou kontrolu a podporovaly interaktivní kontrolu dávek dokladů o poskytnuté zdravotní péči předkládaných pojišťovně. Funkce podporující kontrolní činnosti byly neustále rozvíjeny. Rozvoj reagoval na nové požadavky při vykazování a úhradách zdravotní péče, na požadavky na vlastní regulační opatření pojišťovny a na další činnosti vedoucí ke zlepšení komunikace mezi poskytovateli zdravotní péče, pojištěnci a pojišťovnou. V roce 2003 byl subsystém rozšířen o funkci dovolující zpracovávat předběžné a zálohové platby zdravotnickým zařízením. Finanční subsystém zajišťoval účtování a úhrady zdravotnickým zařízením, účtování přijatých plateb veřejného zdravotního pojištění, účtování o tvorbě a čerpání fondů pojišťovny a evidenci majetku. Součástí subsystému byl styk s bankovními institucemi a Českou poštou, který byl v roce 2003 rozšířen podle požadavků HZP i s ohledem na vyšší zabezpečení přenosu dat. Subsystém byl členěn na části: finanční účetnictví, zdravotní pojišťovna, evidence hmotného a nehmotného majetku, elektronický oběh dokladů v HZP. Část finanční účetnictví byla modulem standardního účetnictví, která obsahovala mimo jiné účetní i mimoúčetní číselníky, pokladny, operace s bankovními institucemi, fakturaci, účtování, zpracování platebních příkazů, párování položek na saldokontních účtech. V této části IS byly také zpracovány účetní závěrky včetně příloh. Pro komunikaci mezi HZP a bankovními institucemi byl zajištěn zabezpečený přenos dat internetem pro bankovní výpisy a platební příkazy a dále přenos dat ze složenek mezi Českou poštou a HZP. V roce 2003 byla zabezpečená komunikace rozšířena na HVB Bank CR a. s.

19 a Raiffeisenbank a. s. a v pojišťovně byl implementován další bankovní software MultiCash. Část zdravotní pojišťovna zajišťovala rozhraní pro příjmový a výdajový subsystém, replikaci registrů, příjem transportů faktur pro jejich proplácení, přenos informací o realizovaných platbách zdravotního pojištění do příjmové části. Modul byl v roce 2003 rozšířen tak, aby umožňoval převzetí a proplacení předběžných a zálohových plateb. Část evidence hmotného a nehmotného majetku podporovala kromě evidence majetku také účetní a daňové odpisy. Přenos do účetnictví probíhal v dávkách dle příslušného nastavení. V roce 2003 byla rozšířena evidence speciálních dat. Část elektronický oběh účetních dokladů ve zdravotní pojišťovně - ODE zajišťovala tvorbu elektronického průvodního listu dokumentu, elektronický podpis zaměstnanců pověřených kontrolou a schvalováním účetních dokladů a uložení potřebných informací v elektronické podobě. předdefinování výchozích analytických pohledů, možnost exportu dat do Excelu. V současné době jsou rutinně provozovány datové OLAP objekty s agregovanými informacemi o pojištěncích, plátcích a některých aspektech nákladů. V roce 2002 byly zahájeny analytické a implementační práce na rozšíření systému o relační datový sklad na platformě ORACLE, který bude obsahovat tabulky s podrobnými daty pro analýzu detailu; přístup k těmto datům bude realizován pomocí nástroje ORACLE Discoverer. Současně byly vytvářeny další datové objekty, především z oblasti úhrad zdravotnickým zařízením. Tyto objekty budou prezentovat uhrazenou péči v různých pojetích rozkladu podle odborností a okolností ošetření, úhrad za léky a indukovanou péči tak, aby byla umožněna efektivní analýza chování poskytovatelů. Uvedené rozšíření je realizováno postupně; v současné době je naplněna relační databáze detailními daty za období a bylo akceptováno deset OLAP objektů. Další objekty budou postupně verifikovány. Předání do rutinního provozu všech plánovaných objektů je připravováno v polovině roku Statistický subsystém poskytoval odborným útvarům on-line statistické vyhodnocování dat pro detailní analytickou činnost pojišťovny a zajišťoval statistické přehledy pro potřeby Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí a poskytovatelů zdravotní péče. Mezi hlavní úkoly tohoto subsystému patřilo: sledování struktury pojištěnců, vyhodnocování a simulace průběhu placení pojistného, sledování struktury a vývoje sítě zdravotnických zařízení, sledování četnosti a struktury vykázané zdravotní péče, sledování vykázané zdravotní péče podle jednotlivých druhů poskytovatelů, příprava podkladů pro regulační mechanismy, komplex funkcí pro rozborovou a analytickou činnost. Nadřazený subsystém pro podporu manažerského rozhodování (MIS) začala HZP realizovat v průběhu roku 2001 na bázi databázového systému Oracle s využitím nástrojů Oracle Express Analyzer a Oracle Express Objects. Mezi jeho vlastnosti patří: objektově orientovaná architektura, intuitivní grafické uživatelské prostředí podobné prostředí Windows, sofistikované intuitivní grafické uživatelské prostředí s odpovídajícími možnostmi ovládání aplikace, využití nástrojů Datový selektor, Datový manažer a Panel dimenzí, které jednoduchým způsobem umožňují výběr hodnot dimenzí analyzovaných objektů a volbu struktury tabulky pro analyzovaný ukazatel, prezentační funkce, Informační systém byl provozován na počítačích Hewlett-Packard s operačním systémem UNIX (HP-UX) a relační databázi PROGRESS. Pro transakční část IS byl určen server N4000 6xPA8500; 2024 MB RAM; 18 GB HDD; TPM (model, procesor, paměť, kapacita disků, výkon serveru). Vývoj aplikace, statistické výpočty a datový sklad byly provozovány na serveru HP 9000/K460 4xPA8000; 1140 MB RAM; 63 GB HDD; TPM. Intranet byl provozován na HP 9000/D270, elektronická přepážka a elektronická podatelna na serverech HP L1000r. Data byla umístěna v systému NAS, který zahrnuje dvě redundantní disková pole o celkové kapacitě 1,6 TB. Subsystémy IS byly napojeny na centrální server, pracovaly nad společnými databázemi a sdílely společné číselníky. Správa datové základny na centrálním serveru zajišťovala všem zaměstnancům pojišťovny přístup k aktuálním a shodným datům. Ústředí a pobočky HZP byly vybaveny počítačovou sítí Ethernet. Centrální síť ústředí propojující centrální servery je o výkonu 1Gb/s, ostatní PC byla připojena rychlostí 100Mb/s nebo 10Mb/s. Pobočky HZP byly propojeny s centrální sítí pomocí pevných datových linek o kapacitě 64 kb/s. Vybrané expozitury byly připojeny prostřednictvím místních ISP, ostatní byly vybaveny ISDN linkami s možností vytáčeného připojení. Celkem bylo v síti zapojeno 9 serverů, 230 osobních počítačů a 16 vysokorychlostních síťových tiskáren. Informační systém umožňoval v reálném čase poskytnout zaměstnancům pojišťovny veškerá data o pojištěncích, plátcích pojistného, poskytovatelích zdravotní péče, činnost 19

20 činnost informace o poskytnuté zdravotní péči a platbách. Kontrolní činnosti, účetnictví a finanční operace byly prováděny v on-line režimu. Další zpracování dat pro rozborovou, statistickou a následnou kontrolní činnost bylo prováděno v off-line režimu. Propojení s bankovními institucemi bylo zajištěno funkcemi Home banking. HZP dále rozšířila používání vlastního intranetu, který zaměstnancům pojišťovny umožnil snadný přístup k aktuálním informacím z jednotlivých útvarů pojišťovny. Intranet zajišťoval a podporoval část administrativní agendy pojišťovny. Klienti HZP a veřejnost byli informováni o Hutnické zaměstnanecké pojišťovně prostřednictvím internetu na stránkách Prezentační stránky na internetu obsahovaly všeobecné informace o HZP, informace pro pojištěnce a poskytovatele zdravotní péče. Základní podoba prezentačních stránek HZP byla zpřístupněna na intranetových sítích žadatelských podniků. Klienti HZP měli v roce 2003 možnost elektronicky komunikovat s HZP, a to pomocí aplikací: Elektronická podatelna Elektronická podatelna umožňovala komunikaci pomocí u. Jednalo se o rozšíření a doplnění funkcí stávající podatelny. y se automaticky zařazovaly do knihy přijaté ověřené pošty, pokud byly podepsány, nebo do knihy přijaté neověřené pošty, pokud podepsány nebyly. Klient obdržel potvrzení o přijetí žádosti a celou dobu do vyřešení žádosti mohl zjistit stav zpracování. Elektronická podatelna byla vytvořena v souladu se standardem ISVS. V roce 2003 byly v elektronické přepážce zprovozněny nové funkce pro pojištěnce: změna údajů o plátci, žádost o nový průkaz pojištěnce. Zdravotnická zařízení mohla prostřednictvím elektronické přepážky: zasílat dávky dokladů vykázané zdravotní péče, obdržet výpis faktur a jejich příloh, požádat o výpis plateb, ověřovat příslušnost pojištěnce k HZP, žádat o přehled kapitovaných pojištěnců. Plátci zdravotního pojištění využívali elektronickou přepážku k zasílání: hromadných oznámení zaměstnavatele, přehledů o platbě pojistného, požadavků na seznam zaměstnanců-pojištěnců HZP. Koncem roku 2003 se HZP stala registrační autoritou pro poskytovatele certifikačních služeb I.CA a začala svým klientům zajišťovat získání kvalifikovaného certifikátu a služby související s elektronickou komunikací přímo u klientů. Provozování IS V průběhu roku 2003 byla doplněna a rozšířena technická základna IS tak, aby bylo možno IS provozovat v režimu blízkém 24 x 7 tj. prakticky nepřetržitě. To umožňovalo zabezpečit obsluhu klientů a zdravotnických zařízení v případě elektronické přepážky i v nočních hodinách a o víkendech. 20 Elektronická přepážka vip.hzp.cz Elektronická přepážka byla službou založenou na moderních komunikačních technologiích, s cílem nabídnout klientovi možnost vyřízení jeho povinných hlášení a žádostí z pohodlí domova nebo kanceláře po 24 hodin 7 dní v týdnu. Komunikace pomocí elektronické přepážky byla zabezpečena proti zneužití dat elektronickým podpisem a šifrováním. Klient musel vlastnit digitální certifikát, zaregistrovat se do elektronické přepážky a podepsat s HZP smlouvu o elektronické komunikaci. Elektronická přepážka podporovala komunikaci s pojištěnci pro vyřizování požadavků na: zaslání výdajového účtu pojištěnce, změnu kontaktních údajů, záznam o dlouhodobém pobytu v cizině. Údržba technických prostředků byla smluvně zajištěna a technicky zabezpečena tak, aby základní subsystémy, tj. příjmová část, výdajová část a finanční subsystém, byly v případě výpadku k dispozici nejpozději příští pracovní den. V obdobném režimu byl zajištěn provoz ostatních částí systému, např. elektronické přepážky a elektronické podatelny. Také síť zajišťující propojení s expoziturami a pobočkami je smluvně zajištěna vzhledem k odstraňování poruch. Podle praktických provozních zkušeností lze bez problému překonat i jednodenní výpadek provozu IS, na tuto dobu je nastavena většina smluv o údržbě. Spolehlivost provozu byla rovněž zajišťována v souladu s bezpečnostní politikou HZP, která má za cíl zabezpečení trvalé a kvalitní podpory činnosti HZP s využitím informačního systému a zachovat bezpečný přístup k informacím. Základem je autenticita, důvěrnost, integrita a dostupnost informací. Závažnější výpadek technických prostředků zajišťujících chod základních subsystémů byl zaznamenán jednou,

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Úvodní slovo ředitele HZP 8 Úvodní slovo předsedy správní rady 9 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 10. 1 Vstupní údaje 12

Úvodní slovo ředitele HZP 8 Úvodní slovo předsedy správní rady 9 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 10. 1 Vstupní údaje 12 Obsah Úvodní slovo ředitele HZP 8 Úvodní slovo předsedy správní rady 9 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 10 1 Vstupní údaje 12 2 Charakteristika vývoje a hospodaření HZP v roce 2004 13 3 Orgány a vedení

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17 Vážení přátelé, dnes se vám dostává do rukou Ročenka Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky za rok 2003. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové podobě. Pokud máte zájem o Ročenku za rok 2001 a

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Grafický návrh obálky a předělových listů ak. malíř Josef Odrážka

Grafický návrh obálky a předělových listů ak. malíř Josef Odrážka 3 Grafický návrh obálky a předělových listů ak. malíř Josef Odrážka 4 OBSAH Úvodní slovo ředitele HZP 8 Úvodní slovo předsedy správní rady 9 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 10 1. Vstupní údaje 12 2.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Podpora bydlení segmentace trhu

Podpora bydlení segmentace trhu C. Grafická příloha Podpora bydlení segmentace trhu Cílová skupina Forma bydlení Forma podpory Domácnosti s vyššími příjmy Vlastnické bydlení Soukromý nájemní ziskový sektor Daňové úlevy Úrokové dotace

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více