3 Orgány a vedení HZP a změny v jejich složení v průběhu roku12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 Orgány a vedení HZP a změny v jejich složení v průběhu roku12"

Transkript

1

2 Obsah Úvodní slovo ředitele HZP 6 Úvodní slovo předsedy správní rady 7 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 8 1 Vstupní údaje 10 2 Charakteristika vývoje a hospodaření HZP v roce Orgány a vedení HZP a změny v jejich složení v průběhu roku Správní rada HZP Dozorčí rada HZP Rozhodčí orgán HZP 13 obsah 2 4 Činnost HZP Organizační struktura HZP Informační systém HZP Kontrola a kontrolní systém HZP Vnější a vnitřní kontrolní činnost Kontrolní systém ve vztahu k plátcům pojistného Kontrolní systém ve vztahu k poskytovatelům zdravotní péče Odpisy nedobytných pohledávek Zpracování přehledů dle 25 zákona č. 592/1992 Sb Zabezpečení činnosti HZP hmotným a nehmotným majetkem Zdravotní politika Pohledávky za zdravotnickými zařízeními po lhůtě splatnosti Smluvní politika Zajištění postupů podle vyhlášky o rámcových smlouvách Další služby Fond prevence Fond specifické zdravotní péče 34 5 Pojištěnci HZP a jejich pohyb v roce Pojištěnci HZP Věková struktura pojištěnců HZP Přehled o pojištěncích, za které je plátcem pojistného stát Pohyb pojištěnců HZP 37

3 6 Tvorba a čerpání fondů HZP Základní fond zdravotního pojištění Struktura nákladů na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů Průměrné náklady na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů na jednoho pojištěnce Náklady na léčení cizinců v ČR na základě uzavřených mezinárodních smluv Celkové náklady na zdravotní péči v členění dle věkové struktury Průměrné náklady na zdravotní péči na jednoho pojištěnce v členění dle věkové struktury Provozní fond Fond reprodukce investičního majetku Sociální fond Rezervní fond Fond prevence Zdaňovaná činnost Smluvní pojištění a připojištění Fond specifické zdravotní péče Zajišťovací fond 62 7 Souhrnný přehled vybraných ukazatelů o činnosti HZP Základní ukazatele hospodaření HZP za rok Pohledávky po lhůtě splatnosti Závazky po lhůtě splatnosti 67 obsah 8 Závěr Vyhodnocení výsledků hospodaření HZP 68 9 Přílohy 72 Rozvaha k Výkaz zisků a ztrát k Způsob a forma zveřejnění výroční zprávy Stanoviska dozorčí a správní rady k výroční zprávě Auditorská zpráva k výroční zprávě Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 3 Samostatná příloha Účetní závěrka za rok 2003, auditorská zpráva k účetní závěrce

4 Rejstřík některých zkratek používaných v textu a v tabulkách rejstřík zkratek OSVČ osoba samostatně výdělečně činná OBZP osoba bez zdanitelných příjmů MZ Ministerstvo zdravotnictví MF Ministerstvo financí ZFZP Základní fond zdravotního pojištění ZZ zdravotnické zařízení CMU Centrum mezistátních úhrad SR HZP Správní rada Hutnické zaměstnanecké pojišťovny DR HZP Dozorčí rada Hutnické zaměstnanecké pojišťovny ZP zdravotní pojišťovna UB Union banka, a. s. SZ sociální zabezpečení ČKA Česká konsolidační agentura PF Provozní fond OD ošetřovací den FRIM Fond reprodukce investičního majetku DHN dlouhodobý hmotný a nehmotný SF Sociální fond VH výsledek hospodaření RF Rezervní fond OLÚ odborný léčebný ústav LDN léčebna dlouhodobě nemocných ZUM zvlášť účtovaný materiál ZULP zvlášť účtované léčivé přípravky 4 Fotografie použité pro grafické řešení obálky a předělových listů: Vítězslav Jurečka

5

6 Úvodní slovo ředitele HZP Vážení klienti, úvodní slovo 6 dovolte, abych vás v úvodu výroční zprávy seznámil s činností Hutnické zaměstnanecké pojišťovny v roce Z pohledu výsledků činnosti pojišťovny lze rok 2003 hodnotit jako úspěšný. Pojišťovna obhájila svoji pozici na trhu veřejného zdravotního pojištění a po jedenácti letech své činnosti zůstala jednou z devíti zdravotních pojišťoven, které na rozdíl od mnoha ostatních nejlépe zvládly dosavadní náročné období znovuzavádění veřejného zdravotního pojištění v České republice. Systém veřejného zdravotního pojištění nezaznamenal v uplynulém roce žádnou podstatnou změnu. S tímto stavem korespondovala absence tolik žádané úpravy právních norem v oblasti posílení pravomocí a odpovědnosti plátců zdravotního pojištění, zdravotních pojišťoven, zaměstnavatelů a pojištěnců. Nečinnost odpovědných institucí byla kompenzována zasahováním státu a jeho rozhodováním v oblasti úhrad za zdravotní péči. Tento stav kladl na pojišťovnu vysoké nároky především v oblasti jejího hospodaření. Dosavadní činnost pojišťovny byla vždy podmíněna přísnou orientací na celkově vyrovnané hospodaření s fondy veřejného zdravotního pojištění. Pojišťovna hradila své závazky včas, ve lhůtách splatnosti. Zdravý stav hospodaření pojišťovny umožnil, aby HZP nabídla vybraným segmentům lékařů zkrácení lhůt splatnosti. Domnívám se, že v této i v řadě dalších oblastí dovedla naše pojišťovna prosazovat zájmy svých pojištěnců o něco lépe než ostatní. V uplynulém roce pokračovala redefinice nabídky služeb pro naše pojištěnce. V oblasti nadstandardních preventivních programů se stal ústředním motivem nově nabízených služeb zdravý životní styl. Programy byly zaměřeny na aktivní pojištěnce se zájmem o jejich zdraví, kteří využívali diferenčních způsobů prevence. Novým projektem, který významně zkvalitnil nabídku služeb pro naše pojištěnce, byl projekt řízené zdravotní péče Medipartner. Projekt byl zahájen ve spolupráci s vybranou sítí zdravotnických zařízení a praktických lékařů s cílem zajistit lepší kvalitu a organizaci zdravotnických služeb a snížení celkových nákladů na poskytovanou zdravotní péči. Nejlepším oceněním kvality služeb, které pojišťovna nabízí svým klientům, bylo zavedení a certifikace systémem managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO Pojišťovna rovněž obhájila pro další dvouleté období oprávnění užívat značku ověřené kvality CZECH MADE. Vztahy pojišťovny a žadatelských podniků, které zůstaly i v roce 2003 významnými plátci zdravotního pojištění, značně přispěly k dobrým výsledkům celkového hospodaření pojišťovny. Rok 2003 lze hodnotit jednoznačně jako úspěšný. Mé poděkování patří všem zaměstnancům Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, kteří mají na této skutečnosti rozhodující podíl. Důsledná obhajoba zájmů pacientů a pojištěnců vedla k přehodnocení původně stanovených cílů v nárůstu počtu nových pojištěnců. Počet nových pojištěnců se zvýšil především v oblastech jižní a střední Moravy a byl kompenzován stabilizací jejich počtu na severní Moravě. Z pohledu celkového počtu pojištěnců si HZP v roce 2003 zachovala pozici největší regionální zdravotní pojišťovny v České republice. Ing. Zdeněk Vrožina, MBA

7 Úvodní slovo předsedy správní rady HZP Vážení přátelé, rád bych využil této příležitosti a seznámil Vás s činností Správní rady Hutnické zaměstnanecké pojišťovny v roce roku 2003 HZP nevykazovala neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči svým partnerům. HZP působí na trhu veřejného zdravotního pojištění úspěšně již 11 let. Dovolte mi proto, abych se krátce poohlédl zpět a zhodnotil toto období existence a působení HZP jako pevného článku v celém systému veřejného zdravotního pojištění. Rok 2003 patřil stejně jako předcházející období mezi velmi náročné. Žádané úpravy právních norem v oblasti posílení pravomocí a zodpovědnosti plátců zdravotního pojištění, zdravotních pojišťoven, zaměstnavatelů a pojištěnců dosud nebyly realizovány. Zatímco na jedné straně je možno pozorovat trvalou snahu zdravotnických zařízení o co možná největší navyšování plateb, pak současná ekonomická situace významných plátců zdravotního pojištění měla dost daleko k optimálnímu stavu. HZP se v tomto období pohybovala v prostředí, ve kterém je stále zřetelněji pociťována absence koncepce zdravotnictví. I přes tento nedostatek vystupovala HZP v uplynulém období vůči všem subjektům vždy maximálně korektně. Pojišťovna tak v konečném důsledku úspěšně obhajovala zájmy svých pojištěnců. Správní rada ve spolupráci s vedením HZP se v loňském roce aktivně zapojovala do snah o celkové zlepšení systému veřejného zdravotního pojištění, hledala nové způsoby ohodnocení práce lékařů včetně řešení způsobu úhrady zdravotní péče. Z auditorské zprávy, která hodnotila úroveň vedení účetnictví, a ze sestavené účetní závěrky vyplynulo, že hospodaření HZP vykazuje dlouhodobou stabilitu a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice. V uplynulém období realizovala HZP řadu projektů směřujících zejména ke zlepšení kvality služeb pro pojištěnce včetně řady preventivních programů. V roce 2003 byl zahájen proces obnovy vybavení jednotlivých kontaktních míst výpočetní technikou s cílem dosažení kvalitativně vyšší úrovně při vzájemné komunikaci pojišťovny s klienty. Chtěl bych touto cestou veřejně poděkovat všem, kteří v uplynulém období pracovali ve prospěch dobrého jména pojišťovny, managementu žadatelských podniků za jejich trvale aktivní pomoc, zaměstnancům HZP za jejich poctivý přístup k plnění náročných úkolů a klientům za důvěru, kterou naší pojišťovně projevují. Vážení přátelé, důvěra, kterou jste nám v uplynulém období působení pojišťovny dali, zavazuje nejenom vedení HZP, ale rovněž i Správní a Dozorčí radu HZP k tomu, aby trvale pracovaly v souladu se strategickými záměry pojišťovny na realizaci koncepce dalšího rozvoje a zvyšování kvality služeb poskytovaných HZP. úvodní slovo 7 Tyto kroky ve spojení s trvalou kontrolou výdajů ve všech oblastech přispěly k upevnění finanční stability HZP. Přednostní orientace na vyrovnanou hospodářskou bilanci s fondy veřejného zdravotního pojištění přispěla k tomu, že HZP patří mezi zdravotní pojišťovny s vysokým kreditem. Ke konci Ing. Ladislav Sitko

8 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady HZP Vážení klienti, úvodní slovo 8 dovolte, abych Vás seznámil s činností Dozorčí rady Hutnické zaměstnanecké pojišťovny v roce V průběhu roku 2003 se Dozorčí rada HZP sešla na pěti řádných zasedáních, na kterých se zaměřila především na kontrolu hospodaření HZP v jednotlivých čtvrtletích. Kontrolní činnost dozorčí rady byla na základě tématického kontrolního plánu zajišťována kontinuálně v průběhu celého roku Zvláštní pozornost věnovala dozorčí rada účetní závěrce a zprávě auditora, projednání zdravotně pojistného plánu na rok 2004, aktuální finanční situaci a kontrole stavu pohledávek za největšími dlužníky pojistného během celého roku Dozorčí rada dále zaměřila svou kontrolní činnost především na kontrolu nákladů vynaložených na činnost HZP, správní a dozorčí rady, dodržování institutu zákona č. 127/1998 Sb., řešení stížností a práci útvaru vnitřní kontroly HZP. Další oblastí aktivního působení dozorčí rady v roce 2003 byla činnost Rozhodčího orgánu HZP. Tento orgán vykonával funkci druhoinstančního orgánu ve správním řízení, které se týkalo zejména případů neplacení pojistného v zákonem stanovené výši a v termínech splatnosti. Současně posuzoval žádosti o zmírnění opatření vyměřeného penále za pozdní odvod pojistného. Jsem přesvědčen, že i dozorčí rada přispěla k dobrým výsledkům HZP v roce Při této příležitosti bych chtěl poděkovat jak členům dozorčí rady, tak i správní rady, managementu i ostatním zaměstnancům HZP za dobrou a kvalitní práci v roce 2003 a vyslovit přesvědčení, že i v roce 2004 budou výsledky HZP příznivé. Závěry kontrolní činnosti dozorčí rady v oblasti hospodaření s prostředky veřejného zdravotního pojištění odpovídaly pozitivním trendům celkového vývoje pojišťovny v roce Tento stav odpovídal vysoké úrovni činností vnitřních útvarů HZP a jednotlivých zaměstnanců pojišťovny. Ing. Ivo Lerch

9

10 1 Vstupní údaje Obchodní firma: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna Sídlo: Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 11, PSČ Identifikační číslo: Statutární orgán: ředitel: Ing. Zdeněk Vrožina, MBA Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Ostrava Hutnická zaměstnanecká pojišťovna (HZP) byla zřízena ke dni rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky čj /92-5 ze dne , v souladu se zákonem č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545. HZP je ve smyslu 5 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb. právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne na základě žádosti největších hutních a hutnicko-strojírenských podniků moravskoslezského regionu: vstupní údaje Telefon, fax, , , Internetová adresa: VÍTKOVICE, a. s., NOVÁ HUŤ, a. s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Železárny a drátovny Bohumín, s. p., (dnes ŽDB a. s.), VÁLCOVNY PLECHU, a. s., Hutní montáže Ostrava, a. s. Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky čj. 9632/96 bylo ke dni povoleno sloučení ZZP ATLAS - (Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna) se sídlem ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 588 s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou. ZZP ATLAS byla k zrušena bez likvidace s tím, že veškerá práva, povinnosti a závazky přecházejí na právního nástupce Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnu. 10

11 2 Charakteristika vývoje a hospodaření HZP v roce 2003 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna prosazovala i v roce 2003 strategickou koncepci zaměřenou na posilování své pozice na trhu zdravotního pojištění. Pojišťovna se prezentovala jako moderní konkurenceschopná společnost, která usiluje o zlepšení kvality služeb pro své klienty. Z pohledu nárůstu počtu nových pojištěnců se nepodařilo v roce 2003 dosáhnout splnění původně stanovených cílů. Stabilizací počtu pojištěnců na severní Moravě a v oblastech jižní a střední Moravy pojišťovna mimo jiné reagovala na rozhodování státu v oblasti úhrad za zdravotní péči. HZP i nadále zůstala největší regionální zdravotní pojišťovnou v České republice. Pozitivní trend vývoje rozhodujících ukazatelů o činnosti HZP z předcházejících let pokračoval i v roce Lze konstatovat, že základní cíl zdravotně pojistného plánu na rok 2003, zachování vyrovnané bilance hospodaření HZP s finančními prostředky vybranými na veřejné zdravotní pojištění při zajištění vysoké kvality a více než standardní dostupnosti poskytované zdravotní péče, byl splněn. Snahu udržet vyrovnanou bilanci komplikovaly zásahy státní správy, jejichž cílem zpravidla bylo neúměrné navýšení úhrad za vykázanou zdravotní péči. Přes tyto nepříznivé okolnosti hradila HZP své závazky vůči poskytovatelům zdravotní péče bez prodlení a neměla žádné závazky po lhůtě splatnosti. Zdokonalování řízení pojišťovny a neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb prokázal certifikační audit provedený v roce 2003 Českou společností pro jakost. Hutnická zaměstnanecká pojišťovna se stala na základě výsledku certifikačního auditu držitelkou certifikátu shody s normou ČSN EN ISO 9001:2001 a prokázala tak, že má vybudovaný a zavedený systém managementu jakosti v souladu s požadavky výše uvedené normy. Pojišťovna rovněž obhájila pro další dvouleté období oprávnění užívat značku ověřené kvality služeb CZECH MADE. V roce 2003 pokračovala transformace forem komunikace, systému nabídky preventivních programů nad rámec veřejného zdravotního pojištění a služeb oslovujících stávající a potenciální pojištěnce. Důraz byl kladen na nové marketingové trendy v oblasti komunikace s klienty. Jednalo se například o využití direkt marketingu, CRM a dalších forem komunikace. Ústředním motivem nabízených služeb byl zvolen zdravý životní styl, program zaměřený na aktivní pojištěnce, kteří dbají o své zdraví a využívají diferenčních způsobů prevence. Z hlediska strategických aktivit bylo přínosné rozšíření spolupráce a partnerství se stabilními partnery, s nimiž byly ve vzájemné kooperaci vytvořeny programy dlouhodobého charakteru. Významný posun a kvalitativní změnu, v kontinuitě neustále rostoucího vlivu moderních technologií v obchodním i soukromém životě, akceptovala HZP v projektu e-komunikace s klienty. Použití nových moderních elektronických komunikačních prostředků a internetu zvýšilo komfort služeb, které pojišťovna nabídla svým klientům. Podstatným prvkem rozšiřujícím nabídku kvalitních služeb pojištěncům bylo postupné zavádění funkcí call centra, jehož provoz byl zahájen ke konci roku Rychlé a operativní telefonické služby vedly ke zlepšení péče o klienty a partnery Hutnické zaměstnanecké pojišťovny. Rok 2003 přinesl řadu pozitivních změn i v oblasti informačních technologií HZP. Vzhledem k citlivosti dat uložených v informačním systému byla na základě analýzy rizik vypracována a zavedena vlastní interní bezpečnostní politika zabezpečující ochranu proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, zneužití nebo poškození dat. Zároveň byla implementována důležitá bezpečnostní opatření a procedury. V reakci na dosavadní vývoj systému veřejného zdravotního pojištění v České republice, který je doprovázen řadou problémů, především neúčelně poskytovanou zdravotní péčí a finančním napětím celého systému, zahájila HZP pro své pojištěnce, ve spolupráci s vybranou sítí praktických lékařů a zdravotnických zařízení, unikátní projekt řízené zdravotní péče Medipartner. Cílem projektu bylo zajištění lepší kvality a organizace zdravotnických služeb a snížení celkových nákladů na poskytovanou zdravotní péči. Vzájemné vztahy mezi pojišťovnou a žadatelskými podniky, které jsou významnými plátci zdravotního pojištění, doznaly v uplynulém roce pokračování kvalitní spolupráce. V neposlední řadě byl, v návaznosti na vstup České republiky do EU a vývoj v segmentu zdravotního pojištění, vytvořen analytický tým pro integraci HZP do evropských struktur s cílem zabezpečit bezproblémovou harmonizaci a připravenost pojišťovny v rámci legislativních opatření Evropské unie. charakteristika vývoje 11

12 3 Orgány a vedení HZP a změny v jejich složení v průběhu roku Ředitel HZP: Finanční ředitel: Zdravotní ředitelka: Ředitel úseku řízení: Ing. Zdeněk Vrožina, MBA Ing. Radovan Kouřil MUDr. Pavla Kiovská, MBA Ing. Jan Noga Právo pojištěnců, zaměstnavatelů a státu na řízení HZP a na rozhodování o zásadních otázkách týkajících se její činnosti bylo v roce 2003 naplňováno prostřednictvím orgánů HZP, kterými jsou Správní rada HZP a Dozorčí rada HZP, a dále prostřednictvím Rozhodčího orgánu HZP. 3.1 Správní rada HZP orgány a vedení Správní rada HZP je nejvyšším orgánem HZP a rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se činnosti HZP. Správní rada HZP zasedala v roce 2003 ve složení: zástupci pojištěnců Ing. Ladislav Sitko Ing. Rostislav Tkáč František Ligocki Oldřich Káňa Pavel Matušek Karin Čorbová zástupci zaměstnavatelů Ing. Boguslav Heczko Ing. Ivan Čerbák Ing. Rastislav Kotala Ing. Jaromír Ondera Ing. Břetislav Palička Ing. Miroslav Pivovarčík, MBA zástupci státu Mgr. Ivana Dortová Mgr. Květa Hamzová Ing. Jindřich Buchar předseda člen člen člen člen člen místopředseda člen člen člen člen člen Správní rada Hutnické zaměstnanecké pojišťovny se v roce 2003 sešla na pěti řádných zasedáních konaných ve dnech 26. března, 24. dubna, 18. června, 8. října a 17. prosince a dvou mimořádných zasedáních, která se uskutečnila 10. září a 7. listopadu. Na těchto zasedáních se zabývala zejména: zprávou auditora, účetní závěrkou, rozborem hospodaření a Výroční zprávou HZP za rok 2002, fondovým hospodařením HZP v roce 2003, výsledky revizní činnosti Dozorčí rady HZP, legislativními dopady na činnost HZP, zdravotně pojistným plánem na rok 2004, způsobem úhrad zdravotní péče za jednotlivá čtvrtletí roku 2003, výsledky hospodaření v jednotlivých čtvrtletích roku 2003, úvěrovým zatížením HZP v roce 2004, preventivními programy pro pojištěnce HZP, stavem pohledávek za největšími dlužníky, prodejem akcií ISPAT NOVÁ HUŤ, a. s Dozorčí rada HZP Dozorčí rada HZP zasedala v roce 2003 ve složení: zástupci pojištěnců Richard Gavenda Jaroslav Plšek Boris Stýskala Adolf Thomitzek Bc. Anna Lukšová Jaroslav Janek člen člen člen člen člen člen zástupci zaměstnavatelů Ing. Ivo Lerch předseda Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA místopředsedkyně Ing. Mojmír Kašprišin člen Ing. Ivan Myška člen Ing. Jaromír Sladčík člen Ing. Miroslav Tkáč (do ) člen Anna Pokludová (od ) člen zástupce státu Ing. Květuše Srnová

13 Dozorčí rada Hutnické zaměstnanecké pojišťovny se v roce 2003 sešla na pěti řádných zasedáních konaných ve dnech 26. března, 24. dubna, 18. června, 8. října a 17. prosince. Na těchto zasedáních se zabývala zejména: zprávou auditora, účetní závěrkou, rozborem hospodaření a Výroční zprávou HZP za rok 2002, výsledky kontrol hospodaření HZP, informacemi ze zasedání Správní rady HZP, kterých se předseda nebo místopředsedkyně dozorčí rady pravidelně zúčastňovali, výsledky hospodaření v jednotlivých čtvrtletích roku 2003, stavem pohledávek za největšími dlužníky, aktuální finanční situací, zdravotně pojistným plánem na rok 2004, problematikou zdanění pohledávek postoupených ČKA. 3.3 Rozhodčí orgán HZP Ve věcech placení pojistného, penále, pokut a přirážek k pojistnému podle 53 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále zákon č. 48/1997 Sb.) rozhodovala HZP v roce 2003 v 1. stupni správního řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, platebními výměry. Ve 2. stupni správního řízení rozhodoval s konečnou platností o odvoláních proti platebním výměrům vystaveným HZP desetičlenný Rozhodčí orgán HZP, který v roce 2003 zasedal ve složení: zástupci Správní rady HZP Ing. Rostislav Tkáč František Ligocki Karin Čorbová zástupci Dozorčí rady HZP Adolf Thomitzek Boris Stýskala Ing. Ivan Myška zástupce HZP JUDr. Anna Antlová zástupce MPSV ČR MUDr. Marta Kotasová zástupce MZ ČR Mgr. Květa Hamzová zástupce MF ČR Ing. Marie Láníková předseda člen člen člen člen člen člen člen člen člen Rozhodčí orgán HZP se v roce 2003 sešel k šesti pracovním jednáním konaným ve dnech 3. dubna, 22. května, 19. června, 4. září, 9. října a 27. listopadu. Na zasedáních projednal celkem 154 případů odvolání proti rozhodnutím vydaným HZP, příp. žádostí o odstranění tvrdosti zákona dle 53 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. Z celkového počtu projednaných případů vydal Rozhodčí orgán HZP v roce 2003: 2 rozhodnutí o odvolání ve věci dlužného pojistného, 146 rozhodnutí o odvolání (odstranění tvrdosti) ve věcech penále, 6 rozhodnutí o odvolání ve věcech přirážky k pojistnému. Z celkového počtu projednaných odvolání proti rozhodnutím HZP bylo v roce 2003: 19 rozhodnutí potvrzeno, 135 rozhodnutí změněno, žádné rozhodnutí nebylo zrušeno a vráceno k novému projednání. Rozhodování HZP Novelou zákona č. 48/1997 Sb. byla s účinností od svěřena pravomoc odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při předepsání penále ve výši nepřesahující 20 tis. Kč ke dni doručení žádosti o odstranění tvrdosti, přímo zdravotním pojišťovnám. HZP při vyřizování žádostí o odstranění tvrdosti podle 53a zákona č. 48/1997 Sb. rozhodovala v roce 2003 celkem v 977 případech, z toho v 959 případech bylo žádosti částečně vyhověno, tzn. předepsané penále bylo sníženo, případně bylo prominuto v plné výši, a v 18 případech nebylo žádosti vyhověno. orgány a vedení 13

14 4 Činnost HZP 4.1 Organizační struktura HZP Vnitřní organizační strukturu Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a systém řízení vymezuje Organizační řád HZP. V roce 2003 nedošlo k žádné změně organizační struktury s výjimkou zřízení dvou nových expozitur. Organizační strukturu Hutnické zaměstnanecké pojišťovny tak tvořily k čtyři odborné úseky: úsek ředitele HZP, finanční úsek, zdravotní úsek, úsek řízení. jednání se zástupci zdravotnických zařízení, zejména o smluvních a cenových ujednáních, činnosti revizních lékařů Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, lázeňské a ozdravenské péče, realizace preventivních programů, analytických a vzdělávacích činností, zprostředkování smluvního pojištění a připojištění, přípravy a vedení nových projektů HZP, vytváření, dokumentování, uplatňování a udržování systému managementu jakosti a neustálého zlepšování jeho efektivnosti. činnost 14 Odborné úseky zajišťovaly činnosti zejména v oblastech: realizace usnesení a rozhodnutí Správní rady HZP a orgánů státní správy, komunikace a spolupráce s ústředními orgány státní správy, zaměstnavateli a bankovními institucemi, účasti na jednáních dohodovacích řízení, výběru pojistného, tvorby a údržby registrů pojištěnců a plátců pojistného, uzavírání a obnovování smluvních vztahů s poskytovateli zdravotní péče, příjmu a zpracování dokladů o poskytnuté zdravotní péči, sledování nákladů na tuto zdravotní péči a provádění kontroly u poskytovatelů zdravotní péče, hospodaření HZP, účtování, financování úhrad za poskytovanou zdravotní péči a nakládání s fondy Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, provozu informačního systému HZP, ochrany dat a předávání statistických a analytických dat institucím státní správy, právní služby a tvorby vnitřních předpisů HZP, personální činnosti a vnitřní kontrolní činnosti, technického a materiálního zabezpečení HZP, kontroly ve vztahu k plátcům pojistného, propagace HZP, osvětové a informační činnosti, zastupování HZP na jednáních územních orgánů státní správy a zaměstnavatelů, Kontaktní místa - pět poboček a 36 expozitur - byla součástí úseku řízení, neměla vlastní právní subjektivitu a vykonávala činnost jménem HZP. Na svých pracovištích zabezpečovala činnosti zejména v oblastech: každodenního kontaktu s pojištěnci HZP (registrace a evidence pojištěnců, provádění změn v údajích o pojištěncích, vydávání a výměna průkazů pojištěnců), příjmu a zpracování pokladních dokladů a práce s peněžní hotovostí, propagace HZP a akvizice pojištěnců, kontroly placení pojistného a plnění oznamovací povinnosti plátců pojistného a pojištěnců, činnosti revizních lékařů Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, zprostředkování smluvního pojištění a připojištění a poskytování dalších služeb pojištěncům HZP, příjmu a zpracování dokladů zdravotnických zařízení za poskytnutou zdravotní péči (pouze pobočka Brno). V průběhu roku 2003 měla HZP průměrně 225 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané. Počet pojištěnců připadajících na jednoho fyzického zaměstnance pojišťovny činil k poslednímu dni roku 2003 celkem pojištěnců, zatímco k připadlo na jednoho zaměstnance pojištěnců. 4.2 Informační systém HZP Informační systém (IS) zajišťoval a podporoval všechny činnosti zdravotní pojišťovny. Usnadňoval kontrolu a likvidaci dokladů vykazované zdravotní péče, podporoval funkce výběru pojistného, zajišťoval analytické rozbory vykázané poskytnuté zdravotní péče a chování zdravotnických zařízení. Podporoval provádění finanční analýzy, vytváření statistiky a souborů dat pro instituce státní správy. Dále podporoval elektronickou komunikaci s použitím certifikátu mezi klienty HZP a pojišťovnou. Příjmový subsystém podporoval evidenci a kontrolu účtování plateb pojistného a údržbu registrů pojišťovny.

15 SPRÁVNÍ RADA HZP DOZORČÍ RADA HZP ŘEDITEL HZP ÚTVAR TAJEMNÍKA ŘEDITELE HZP PERSONÁLNÍ ODBOR ODBOR INFORMATIKY PRÁVNÍ ODBOR VNITŘNÍ KONTROLA FINANČNÍ ÚSEK ODDĚLENÍ FINANCOVÁNÍ A ROZBORŮ ODBOR EKONOMICKÝCH INFORMACÍ ODBOR VÝBĚRU POJISTNÉHO ODDĚLENÍ SPRÁVY A SLUŽEB ZDRAVOTNÍ ÚSEK ODBOR METODIKY A ANALÝZ POSKYTOVANÉ ZP ODBOR KONTROLY ZDRAVOTNÍ PÉČE ODBOR SMLUVNÍCH VZTAHŮ ODDĚLENÍ ŘÍZENÉ PÉČE A PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ ÚSEK ŘÍZENÍ ODBOR MARKETINGU SPRÁVNÍ ODBOR POBOČKY A EXPOZITURY

16

17 nad pod 100 DĚČÍN ÚSTÍ N. TEPLICE LABEM ČESKÁ LÍPA LIBEREC JABLONEC N. NISOU SOKOLOV KARLOVY VARY CHOMUTOV MOST LOUNY KLADNO LITOMĚŘICE MĚLNÍK PRAHA MLADÁ BOLESLAV NYMBURK SEMILY JIČÍN TRUTNOV HRADEC KRÁLOVÉ NÁCHOD RYCHNOV N. KNĚŽNOU JESENÍK CHEB TACHOV PLZEŇ ROKYCANY BEROUN BENEŠOV KOLÍN KUTNÁ HORA PARDUBICE CHRUDIM ÚSTÍ N. ORLICÍ ŠUMPERK BRUNTÁL OPAVA KARVINÁ OSTRAVA DOMAŽLICE KLATOVY STRAKONICE PRACHATICE PŘÍBRAM PÍSEK TÁBOR ČESKÉ BUDĚJOVICE PELHŘIMOV JINDŘICHŮV HRADEC HAVLÍČKŮV BROD JIHLAVA TŘEBÍČ ŽĎÁR N. SÁZAVOU SVITAVY BLANSKO BRNO - VENKOV BRNO PROSTĚJOV VYŠKOV OLOMOUC KROMĚŘÍŽ PŘEROV ZLÍN UHERSKÉ HRADIŠTĚ NOVÝ JIČÍN VSETÍN FRÝDEK-MÍSTEK ZNOJMO BŘECLAV HODONÍN ČESKÝ KRUMLOV

18 činnost 18 Údržba registrů představovala část příjmového subsystému, která podporovala aktualizaci a údržbu základních registrů pojišťovny: registr pojištěnců - obsahoval osobní data, údaje o průběhu zdravotního pojištění, informace o pohledávkách, registr plátců pojistného - obsahoval identifikační údaje, informace o závazcích vůči pojišťovně, registr zdravotnických zařízení - obsahoval identifikační údaje o zařízeních, údaje o smluvních vztazích, seznam odborností, seznam pasportizovaných výkonů a další údaje. Při účtování plateb podporoval informační systém evidenci a kontrolu výběru pojistného. Základními kontrolními funkcemi byly: zjištění nekrytých pojištění - seznam pojištěnců, u kterých nebyl evidován plátce pojistného, včetně návazné korespondence s pojištěncem a její evidence, zjištění nehrazených závazků - seznam zaměstnavatelů nebo pojištěnců, kteří neuhradili pojistné ve stanoveném termínu, zjištění osob samostatně výdělečně činných, které nepodaly vyúčtování pojistného za kalendářní rok, výpočet penále k dlužnému pojistnému, kontrola a vyhodnocení přehledů o platbě pojistného na veřejné zdravotní pojištění zaměstnavatele včetně veškeré korespondence. Všechny tyto funkce umožňovaly vytváření přehledů a protokolů o příjmech a pohledávkách za plátci pojistného. V příjmovém subsystému byly v roce 2003 rozšířeny a upraveny následující funkce: evidence pohledávek (dlužné pojistné, penále) za plátci pojistného včetně návaznosti na správní řízení, tj. zahájení správního řízení, vystavení platebních výměrů, korekce pohledávek v návaznosti na rozhodnutí Rozhodčího orgánu HZP, dokončení prací na standardizaci registru plátců pojistného, pokračování prací pro standardizaci registru pojištěnců a zdravotnických zařízení. Výdajový subsystém byl doplněn a rozšířen na základě nových požadavků na vykazování a regulaci úhrad zdravotní péče poskytnuté pojištěncům HZP. Subsystém on-line zpracovával a kontroloval vykazovanou péči. Subsystém byl dále členěn na příjem účetních dokladů, kontrolu zdravotní péče, fakturaci a účet pojištěnce. Účet pojištěnce poskytoval pojištěncům HZP podrobnou informaci o poskytnuté zdravotní péči za zvolené období. Současná praxe dohodovacích řízení o hodnotách bodu a způsobu úhrad zdravotní péče ovlivnila zásadním způsobem nárůst počtu variant zpracování plateb pro zdravotnická zařízení. Znamenala podstatně složitější postupy kontroly a likvidace dávek dokladů vyúčtované zdravotní péče. V roce 2003 byl výdajový subsystém na základě legislativních změn rozšířen o regulaci zdravotní péče poskytnuté nad rámec platebního ujednání, o regulaci vyrovnání limitní platby, o regulaci platby lůžkovým zařízením dle průměrných nákladů na pojištěnce a typu péče a byly upraveny programy výpočtu regulací pro ambulantní specialisty dle odborností a úvazku lékaře a pro úpravu regulací dle navýšení výběru pojistného. Kontrolní modul výdajového subsystému zahrnoval funkce, které zajišťovaly automatickou kontrolu a podporovaly interaktivní kontrolu dávek dokladů o poskytnuté zdravotní péči předkládaných pojišťovně. Funkce podporující kontrolní činnosti byly neustále rozvíjeny. Rozvoj reagoval na nové požadavky při vykazování a úhradách zdravotní péče, na požadavky na vlastní regulační opatření pojišťovny a na další činnosti vedoucí ke zlepšení komunikace mezi poskytovateli zdravotní péče, pojištěnci a pojišťovnou. V roce 2003 byl subsystém rozšířen o funkci dovolující zpracovávat předběžné a zálohové platby zdravotnickým zařízením. Finanční subsystém zajišťoval účtování a úhrady zdravotnickým zařízením, účtování přijatých plateb veřejného zdravotního pojištění, účtování o tvorbě a čerpání fondů pojišťovny a evidenci majetku. Součástí subsystému byl styk s bankovními institucemi a Českou poštou, který byl v roce 2003 rozšířen podle požadavků HZP i s ohledem na vyšší zabezpečení přenosu dat. Subsystém byl členěn na části: finanční účetnictví, zdravotní pojišťovna, evidence hmotného a nehmotného majetku, elektronický oběh dokladů v HZP. Část finanční účetnictví byla modulem standardního účetnictví, která obsahovala mimo jiné účetní i mimoúčetní číselníky, pokladny, operace s bankovními institucemi, fakturaci, účtování, zpracování platebních příkazů, párování položek na saldokontních účtech. V této části IS byly také zpracovány účetní závěrky včetně příloh. Pro komunikaci mezi HZP a bankovními institucemi byl zajištěn zabezpečený přenos dat internetem pro bankovní výpisy a platební příkazy a dále přenos dat ze složenek mezi Českou poštou a HZP. V roce 2003 byla zabezpečená komunikace rozšířena na HVB Bank CR a. s.

19 a Raiffeisenbank a. s. a v pojišťovně byl implementován další bankovní software MultiCash. Část zdravotní pojišťovna zajišťovala rozhraní pro příjmový a výdajový subsystém, replikaci registrů, příjem transportů faktur pro jejich proplácení, přenos informací o realizovaných platbách zdravotního pojištění do příjmové části. Modul byl v roce 2003 rozšířen tak, aby umožňoval převzetí a proplacení předběžných a zálohových plateb. Část evidence hmotného a nehmotného majetku podporovala kromě evidence majetku také účetní a daňové odpisy. Přenos do účetnictví probíhal v dávkách dle příslušného nastavení. V roce 2003 byla rozšířena evidence speciálních dat. Část elektronický oběh účetních dokladů ve zdravotní pojišťovně - ODE zajišťovala tvorbu elektronického průvodního listu dokumentu, elektronický podpis zaměstnanců pověřených kontrolou a schvalováním účetních dokladů a uložení potřebných informací v elektronické podobě. předdefinování výchozích analytických pohledů, možnost exportu dat do Excelu. V současné době jsou rutinně provozovány datové OLAP objekty s agregovanými informacemi o pojištěncích, plátcích a některých aspektech nákladů. V roce 2002 byly zahájeny analytické a implementační práce na rozšíření systému o relační datový sklad na platformě ORACLE, který bude obsahovat tabulky s podrobnými daty pro analýzu detailu; přístup k těmto datům bude realizován pomocí nástroje ORACLE Discoverer. Současně byly vytvářeny další datové objekty, především z oblasti úhrad zdravotnickým zařízením. Tyto objekty budou prezentovat uhrazenou péči v různých pojetích rozkladu podle odborností a okolností ošetření, úhrad za léky a indukovanou péči tak, aby byla umožněna efektivní analýza chování poskytovatelů. Uvedené rozšíření je realizováno postupně; v současné době je naplněna relační databáze detailními daty za období a bylo akceptováno deset OLAP objektů. Další objekty budou postupně verifikovány. Předání do rutinního provozu všech plánovaných objektů je připravováno v polovině roku Statistický subsystém poskytoval odborným útvarům on-line statistické vyhodnocování dat pro detailní analytickou činnost pojišťovny a zajišťoval statistické přehledy pro potřeby Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí a poskytovatelů zdravotní péče. Mezi hlavní úkoly tohoto subsystému patřilo: sledování struktury pojištěnců, vyhodnocování a simulace průběhu placení pojistného, sledování struktury a vývoje sítě zdravotnických zařízení, sledování četnosti a struktury vykázané zdravotní péče, sledování vykázané zdravotní péče podle jednotlivých druhů poskytovatelů, příprava podkladů pro regulační mechanismy, komplex funkcí pro rozborovou a analytickou činnost. Nadřazený subsystém pro podporu manažerského rozhodování (MIS) začala HZP realizovat v průběhu roku 2001 na bázi databázového systému Oracle s využitím nástrojů Oracle Express Analyzer a Oracle Express Objects. Mezi jeho vlastnosti patří: objektově orientovaná architektura, intuitivní grafické uživatelské prostředí podobné prostředí Windows, sofistikované intuitivní grafické uživatelské prostředí s odpovídajícími možnostmi ovládání aplikace, využití nástrojů Datový selektor, Datový manažer a Panel dimenzí, které jednoduchým způsobem umožňují výběr hodnot dimenzí analyzovaných objektů a volbu struktury tabulky pro analyzovaný ukazatel, prezentační funkce, Informační systém byl provozován na počítačích Hewlett-Packard s operačním systémem UNIX (HP-UX) a relační databázi PROGRESS. Pro transakční část IS byl určen server N4000 6xPA8500; 2024 MB RAM; 18 GB HDD; TPM (model, procesor, paměť, kapacita disků, výkon serveru). Vývoj aplikace, statistické výpočty a datový sklad byly provozovány na serveru HP 9000/K460 4xPA8000; 1140 MB RAM; 63 GB HDD; TPM. Intranet byl provozován na HP 9000/D270, elektronická přepážka a elektronická podatelna na serverech HP L1000r. Data byla umístěna v systému NAS, který zahrnuje dvě redundantní disková pole o celkové kapacitě 1,6 TB. Subsystémy IS byly napojeny na centrální server, pracovaly nad společnými databázemi a sdílely společné číselníky. Správa datové základny na centrálním serveru zajišťovala všem zaměstnancům pojišťovny přístup k aktuálním a shodným datům. Ústředí a pobočky HZP byly vybaveny počítačovou sítí Ethernet. Centrální síť ústředí propojující centrální servery je o výkonu 1Gb/s, ostatní PC byla připojena rychlostí 100Mb/s nebo 10Mb/s. Pobočky HZP byly propojeny s centrální sítí pomocí pevných datových linek o kapacitě 64 kb/s. Vybrané expozitury byly připojeny prostřednictvím místních ISP, ostatní byly vybaveny ISDN linkami s možností vytáčeného připojení. Celkem bylo v síti zapojeno 9 serverů, 230 osobních počítačů a 16 vysokorychlostních síťových tiskáren. Informační systém umožňoval v reálném čase poskytnout zaměstnancům pojišťovny veškerá data o pojištěncích, plátcích pojistného, poskytovatelích zdravotní péče, činnost 19

20 činnost informace o poskytnuté zdravotní péči a platbách. Kontrolní činnosti, účetnictví a finanční operace byly prováděny v on-line režimu. Další zpracování dat pro rozborovou, statistickou a následnou kontrolní činnost bylo prováděno v off-line režimu. Propojení s bankovními institucemi bylo zajištěno funkcemi Home banking. HZP dále rozšířila používání vlastního intranetu, který zaměstnancům pojišťovny umožnil snadný přístup k aktuálním informacím z jednotlivých útvarů pojišťovny. Intranet zajišťoval a podporoval část administrativní agendy pojišťovny. Klienti HZP a veřejnost byli informováni o Hutnické zaměstnanecké pojišťovně prostřednictvím internetu na stránkách Prezentační stránky na internetu obsahovaly všeobecné informace o HZP, informace pro pojištěnce a poskytovatele zdravotní péče. Základní podoba prezentačních stránek HZP byla zpřístupněna na intranetových sítích žadatelských podniků. Klienti HZP měli v roce 2003 možnost elektronicky komunikovat s HZP, a to pomocí aplikací: Elektronická podatelna Elektronická podatelna umožňovala komunikaci pomocí u. Jednalo se o rozšíření a doplnění funkcí stávající podatelny. y se automaticky zařazovaly do knihy přijaté ověřené pošty, pokud byly podepsány, nebo do knihy přijaté neověřené pošty, pokud podepsány nebyly. Klient obdržel potvrzení o přijetí žádosti a celou dobu do vyřešení žádosti mohl zjistit stav zpracování. Elektronická podatelna byla vytvořena v souladu se standardem ISVS. V roce 2003 byly v elektronické přepážce zprovozněny nové funkce pro pojištěnce: změna údajů o plátci, žádost o nový průkaz pojištěnce. Zdravotnická zařízení mohla prostřednictvím elektronické přepážky: zasílat dávky dokladů vykázané zdravotní péče, obdržet výpis faktur a jejich příloh, požádat o výpis plateb, ověřovat příslušnost pojištěnce k HZP, žádat o přehled kapitovaných pojištěnců. Plátci zdravotního pojištění využívali elektronickou přepážku k zasílání: hromadných oznámení zaměstnavatele, přehledů o platbě pojistného, požadavků na seznam zaměstnanců-pojištěnců HZP. Koncem roku 2003 se HZP stala registrační autoritou pro poskytovatele certifikačních služeb I.CA a začala svým klientům zajišťovat získání kvalifikovaného certifikátu a služby související s elektronickou komunikací přímo u klientů. Provozování IS V průběhu roku 2003 byla doplněna a rozšířena technická základna IS tak, aby bylo možno IS provozovat v režimu blízkém 24 x 7 tj. prakticky nepřetržitě. To umožňovalo zabezpečit obsluhu klientů a zdravotnických zařízení v případě elektronické přepážky i v nočních hodinách a o víkendech. 20 Elektronická přepážka vip.hzp.cz Elektronická přepážka byla službou založenou na moderních komunikačních technologiích, s cílem nabídnout klientovi možnost vyřízení jeho povinných hlášení a žádostí z pohodlí domova nebo kanceláře po 24 hodin 7 dní v týdnu. Komunikace pomocí elektronické přepážky byla zabezpečena proti zneužití dat elektronickým podpisem a šifrováním. Klient musel vlastnit digitální certifikát, zaregistrovat se do elektronické přepážky a podepsat s HZP smlouvu o elektronické komunikaci. Elektronická přepážka podporovala komunikaci s pojištěnci pro vyřizování požadavků na: zaslání výdajového účtu pojištěnce, změnu kontaktních údajů, záznam o dlouhodobém pobytu v cizině. Údržba technických prostředků byla smluvně zajištěna a technicky zabezpečena tak, aby základní subsystémy, tj. příjmová část, výdajová část a finanční subsystém, byly v případě výpadku k dispozici nejpozději příští pracovní den. V obdobném režimu byl zajištěn provoz ostatních částí systému, např. elektronické přepážky a elektronické podatelny. Také síť zajišťující propojení s expoziturami a pobočkami je smluvně zajištěna vzhledem k odstraňování poruch. Podle praktických provozních zkušeností lze bez problému překonat i jednodenní výpadek provozu IS, na tuto dobu je nastavena většina smluv o údržbě. Spolehlivost provozu byla rovněž zajišťována v souladu s bezpečnostní politikou HZP, která má za cíl zabezpečení trvalé a kvalitní podpory činnosti HZP s využitím informačního systému a zachovat bezpečný přístup k informacím. Základem je autenticita, důvěrnost, integrita a dostupnost informací. Závažnější výpadek technických prostředků zajišťujících chod základních subsystémů byl zaznamenán jednou,

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14. 1 Vstupní údaje 18

Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14. 1 Vstupní údaje 18 H u t n i c k á z a m ě s t n a n e c k á p o j i š ť o v n a Obsah Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14 1 Vstupní údaje

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Pouze pro vnitřní potřebu 1 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (1) Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 337 04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Kontrola

Více

04/27 Hospodaření Hutnické zaměstnanecké pojišťovny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění

04/27 Hospodaření Hutnické zaměstnanecké pojišťovny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 240 04/27 Hospodaření Hutnické zaměstnanecké pojišťovny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění Kontrolní akce

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis

Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis Věstník NKÚ, kontrolní závěry 23 08/04 Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2009 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny (HZP a ČNZP od 1.10.

Zdravotně pojistný plán na rok 2009 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny (HZP a ČNZP od 1.10. Zdravotně pojistný plán na rok 2009 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny (HZP a ČNZP od 1.10.2009) Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Hutnická zaměstnanecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Výroční zpráva 2009. Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR).

Výroční zpráva 2009. Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR). Výroční zpráva 2009 Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR). Obsah Úvodní slovo ředitele ČPZP 7 1 Vstupní údaje 8 2 Charakteristika vývoje a hospodaření ČPZP v

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Informační podpora poskytovatelů zdravotních služeb. Ing. Zdeněk Vitásek, MBA

Informační podpora poskytovatelů zdravotních služeb. Ing. Zdeněk Vitásek, MBA Informační podpora poskytovatelů zdravotních služeb Ing. Zdeněk Vitásek, MBA Osnova příspěvku Portál zdravotních pojišťoven Přehledy preskripce a indukované péče Audit preskripce Portál zdravotních pojišťoven

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 412

Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 412 Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 412 04/11 Finanční prostředky kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí vynaložené a vybírané v rámci ochrany zaměstnanců

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

KARTY 8.11. 15.11.2010

KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA IDE.5a

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Česká pojišťovna v roce 1. Tisková konference 18. října 2012 Pavel Řehák, Jaroslav Jíra

Česká pojišťovna v roce 1. Tisková konference 18. října 2012 Pavel Řehák, Jaroslav Jíra 1 Česká pojišťovna v roce 1 Tisková konference 18. října 2012 Pavel Řehák, Jaroslav Jíra 2 Nová Česká pojišťovna Poslání: Jako odpovědný lídr trhu pomáháme klientům v klíčových okamžicích jejich života

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2007

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 205, Obsah Úvodní slovo ředitele ČPZP...6 Úvodní slovo předsedy Správní rady ČPZP 7 Úvodní slovo předsedy Dozorčí rady ČPZP 8 1 Vstupní údaje...9 2 Charakteristika vývoje a hospodaření ČPZP v roce 2010...9

Více