Grafický návrh obálky a předělových listů ak. malíř Josef Odrážka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grafický návrh obálky a předělových listů ak. malíř Josef Odrážka"

Transkript

1 3

2 Grafický návrh obálky a předělových listů ak. malíř Josef Odrážka 4

3 OBSAH Úvodní slovo ředitele HZP 8 Úvodní slovo předsedy správní rady 9 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Vstupní údaje Charakteristika vývoje a hospodaření HZP v roce Orgány a vedení HZP a změny v jejich složení v průběhu roku Správní rada HZP Dozorčí rada HZP Rozhodčí orgán HZP Činnost HZP Organizační struktura HZP Informační systém HZP Kontrola a kontrolní systém HZP Vnější a vnitřní kontrolní činnost Kontrolní systém ve vztahu k plátcům pojistného Kontrolní systém ve vztahu k poskytovatelům zdravotní péče Odpisy nedobytných pohledávek Zpracování přehledů dle 25 zákona č. 592/1992 Sb Zabezpečení činnosti HZP hmotným a nehmotným majetkem Zdravotní politika Smluvní politika Zajištění postupů podle vyhlášky o rámcových smlouvách Další služby Fond prevence Fond specifické zdravotní péče Pojištěnci HZP a jejich pohyb v roce Pojištěnci Pohyb pojištěnců 36

4 OBSAH 6. Tvorba a čerpání fondů HZP Základní fond zdravotního pojištění Příjmy pojistného z veřejného zdravotního pojištění dle kategori plátců pojistného Struktura nákladů na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů Průměrné náklady na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů na jednoho pojištěnce Celkové náklady na zdravotní péči v členění dle věkové struktury Průměrné náklady na zdravotní péči na jednoho pojištěnce v členění dle věkové struktury Provozní fond Fond reprodukce investičního majetku Sociální fond Rezervní fond Fond prevence Zdaňovaná činnost Smluvní pojištění a připojištění Fond specifické zdravotní péče Zajišťovací fond Souhrnný přehled vybraných ukazatelů o činnosti HZP Základní ukazatele hospodaření HZP za rok Pohledávky po lhůtě splatnosti Závazky po lhůtě splatnosti Závěr Vyhodnocení výsledků hospodaření HZP Přílohy 68 Rozvaha k Výkaz zisků a ztrát k Způsob a forma zveřejnění výroční zprávy 68 Stanoviska správní a dozorčí rady k výroční zprávě 69 Auditorská zpráva k výroční zprávě 70 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 72 Samostatná příloha Účetní závěrka za rok 2002, auditorská zpráva k účetní závěrce

5

6 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE HZP 8 Vážení klienti, rok 2002 byl jubilejním desátým rokem působení Hutnické zaměstnanecké pojišťovny na trhu veřejného zdravotního pojištění. Za tuto dobu urazila naše pojišťovna notný kus cesty vpřed. Cesta to nebyla přímočará a byla provázena řadou překážek, se kterými se muselo vedení pojišťovny, její orgány a zaměstnanci vyrovnat. Desetiletí selekce na trhu veřejného zdravotního pojištění, kdy z původního počtu nabízí dnes své služby pouhá třetina pojišťoven, nepřízně státní správy a kritické ekonomické situace některých významných plátců zdravotního pojištění vytvářelo kulisu vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v České republice. Hutnická zaměstnanecká pojišťovna ve všech náročných zkouškách obstála. Udržela si pozici největší regionální zdravotní pojišťovny, pojištěncům zabezpečovala v uplynulém desetiletí kvalitní zdravotní péči a své závazky vůči poskytovatelům zdravotní péče hradila včas. Dosavadní působení bylo obdobím těžkých zkoušek, ale především úspěchů. Stejně lze hodnotit i uplynulý rok Pokračující úspěšný vývoj pojišťovny v minulém roce přinesl řadu pozitivních efektů. Jedním z nich byl i nárůst počtu nových pojištěnců, který vytvořil předpoklady k postupnému rozšíření působnosti pojišťovny do oblastí mimo regiony její tradiční působnosti. Jednou z perspektivních oblastí, ve kterých se pojišťovna rozhodla profilovat a nabídnout své služby, byla oblast moravské metropole Brna. V polovině roku 2002 zahájila v Brně činnost nová pobočka HZP, která začala nabízet své služby nejenom stávajícím a potenciálním pojištěncům, ale i poskytovatelům zdravotní péče, pro které začala připravovat projekt řízené péče. Významným předělem ve zkvalitnění služeb pojišťovny byla realizace projektu Elektronická přepážka HZP. Jednalo se o kvalitativní změnu ve vzájemné komunikaci klientů s jejich zdravotní pojišťovnou. Namísto nutné osobní návštěvy měli tak naši klienti možnost od loňského roku komunikovat se svou zdravotní pojišťovnou prostřednictvím počítače připojeného na internet. Realizace projektu elektronické přepážky potvrdila inovační schopnosti pojišťovny v oblasti zavádění nových komunikačních technologií. HZP i v roce 2002 věnovala značnou pozornost problematice řízené zdravotní péče, kdy pokračovala v realizaci projektu Sdružení nezávislých lékařských praxí pro praktické lékaře. Kromě již existujícího sdružení v Třinci bylo založeno sdružení i v Ostravě. Základem tohoto projektu je velmi moderní způsob kontraktu mezi zdravotní pojišťovnou a skupinou praktických lékařů, na základě kterého tato skupina přebírá kontrolu nad významnou částí prostředků zdravotního pojištění těch pojištěnců pojišťovny, kteří jsou u ní registrováni. HZP nabízela, stejně jako v minulých letech, i v roce 2002 svým pojištěncům řadu preventivních programů nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Úspěšně pokračovala realizace projektu zkrácení čekací doby na specializovanou péči v odbornostech ortopedie a kardiochirurgie. Tento ojedinělý projekt významným způsobem zkvalitnil zdravotní péči stovkám pojištěnců. Rok 2002 nevybočil z řady úspěšného vývoje předešlých let. Moje poděkování patří členům správní a dozorčí rady pojišťovny a zejména zaměstnancům, kteří měli velký podíl na dosažených výsledcích a hlavní zásluhu na úspěšném vývoji pojišťovny. Ing. Zdeněk Vrožina, MBA

7 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY HZP Vážení přátelé, s potěšením využívám této příležitosti, abych Vás všechny, zejména pojištěnce HZP, zdravotnická zařízení a ostatní orgány a instituce, které spolupracují s HZP, seznámil s činností Správní rady HZP v roce Správní rada HZP se v roce 2002 sešla na pěti řádných zasedáních, na nichž se zabývala řadou témat. Vedle trvalého sledování hospodaření pojišťovny, účetní závěrky a zprávy auditora projednala správní rada výsledky kontrolní činnosti Dozorčí rady HZP. Dalšími důležitými tématy řádných zasedání byly způsoby úhrad zdravotní péče, vývoj stavu pohledávek za největšími dlužníky a obecná problematika koncepčního řízení pojišťovny. Rok 2002 byl zvláštní tím, že na jeho konci jsme společně oslavili deset let působení HZP na trhu veřejného zdravotního pojištění. Tuto čest, bohužel, neměly celé dvě třetiny z původního počtu zdravotních pojišťoven, které se za uplynulé desetiletí nedokázaly plně přizpůsobit kontinuálním změnám. Dovolte mi, abych se krátce poohlédl zpět a zhodnotil toto období existence a působení HZP jako pevného článku v celém systému veřejného zdravotního pojištění. HZP se v uplynulém desetiletí pohybovala v prostředí, ve kterém výrazně pociťovala absenci potřebné legislativy. I přes tento nedostatek musím konstatovat, že vystupování HZP vůči všem subjektům v systému zdravotního pojištění bylo v uplynulém období maximálně korektní, což ve svém konečném důsledku přineslo celou řadu pozitivních výsledků. Mohu Vás ubezpečit, že se Správní rada HZP ve spolupráci s vedením HZP v celém tomto období aktivně zapojovala do aktivit směřujících k celkovému zlepšení systému veřejného zdravotního pojištění, hledala nové způsoby ohodnocení práce lékařů včetně různých efektivnějších způsobů úhrady zdravotní péče. Tyto kroky ve spojení s trvalou kontrolou výdajů vynakládaných na provoz pojišťovny přispěly k tomu, že HZP dále upevnila v uvedeném období svou finanční stabilitu, což jí zpětně umožnilo vytvořit předpoklady k postupnému rozšiřování nabídky preventivních programů pro pojištěnce a zejména bezproblémového způsobu úhrad poskytovatelům zdravotní péče. Její trvale vyrovnaná bilance hospodaření přispěla k tomu, že HZP patří mezi zdravotní pojišťovny s vysokým kreditem. Chtěl bych touto cestou veřejně poděkovat všem, kteří v uplynulém období pracovali ve prospěch dobrého jména pojišťovny, managementu zakládajících podniků za jejich trvale aktivní pomoc během tohoto období, zaměstnancům HZP za jejich poctivý přístup k plnění náročných úkolů a klientům za důvěru, kterou v HZP mají. Vážení přátelé, důvěra, kterou jste nám v uplynulém období působení pojišťovny dali, zavazuje nejenom vedení HZP, ale rovněž Správní a Dozorčí radu HZP k tomu, aby trvale pracovaly v souladu se strategickými záměry pojišťovny na realizaci koncepce svého dalšího rozvoje. Chci Vás při této příležitosti ujistit, že Správní rada HZP udělá vše, aby i v následujícím období byla Vaše spokojenost s touto zdravotní pojišťovnou maximální. Ing. Ladislav Sitko 9

8 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY HZP Vážení klienti, 10 dovolte, abych Vás seznámil s činností Dozorčí rady Hutnické zaměstnanecké pojišťovny v roce V průběhu roku 2002 se Dozorčí rada HZP sešla na pěti řádných zasedáních. Na programu jednotlivých zasedání byla především kontrola výsledků hospodaření HZP v jednotlivých čtvrtletích. Zvláštní pozornost byla věnována projednání účetní závěrky a zprávy auditora za rok 2001, projednání zdravotně pojistného plánu pro rok 2003, aktuální finanční situaci a stavu pohledávek za největšími dlužníky pojistného. Svou kontrolní činnost zaměřila dozorčí rada rovněž na kontrolu nákladů vynaložených na činnost HZP, správní a dozorčí rady, dodržování institutu zákona č. 127/1998 Sb., řešení stížností a činnosti útvaru vnitřní kontroly HZP. Výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady nezaznamenaly zásadní nedostatky a odpovídaly řádnému hospodaření HZP v roce Tento stav odpovídá vysoké úrovni činnosti vnitřních útvarů HZP i zaměstnanců pojišťovny, což osvědčila i schopnost úspěšně rozšiřovat konkurenční výhody pojišťovny a vesměs pozitivní výsledky kontrol prováděných v roce 2002 vnějšími kontrolními orgány. Dozorčí rada se i v roce 2002 aktivně podílela na činnosti Rozhodčího orgánu HZP. Tento orgán vykonával funkci druhoinstančního orgánu ve správním řízení, které se týkalo zejména případů neplacení pojistného v zákonem stanovené výši a v termínech splatnosti. Současně posuzoval žádosti o zmírnění opatření vyměřeného penále za pozdní odvod pojistného, případně sankcí. Domnívám se, že i dozorčí rada přispěla k dobrým výsledkům HZP v roce Chtěl bych při této příležitosti poděkovat jak členům dozorčí rady, tak i správní rady, managamentu i ostatním zaměstnancům HZP za dobrou a kvalitní práci v roce 2002 a vyslovit přesvědčení, že i v roce 2003 budou výsledky HZP příznivé. Ing. Ivo Lerch

9 ÚVODNÍ ČÁST

10 1 VSTUPNÍ ÚDAJE 12 Obchodní název: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna Sídlo: Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 11, PSČ Identifikační číslo: Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Vrožina, MBA Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Ostrava Telefon, fax, , , Internetová adresa: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna (HZP) byla zřízena ke dni rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, čj /92-5 ze dne v souladu se zákonem č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545. HZP je ve smyslu 5 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb. právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne na základě žádosti největších hutních a hutnicko-strojírenských podniků severomoravského regionu: VÍTKOVICE, a. s., NOVÁ HUŤ, a. s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Železárny a drátovny Bohumín, s. p., (dnes ŽDB a. s.), VÁLCOVNY PLECHU, a. s., Hutní montáže Ostrava, a. s., Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky čj. 9632/96 bylo ke dni povoleno sloučení ZZP ATLAS - (Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna) se sídlem ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 588 s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou. ZZP ATLAS byla k zrušena bez likvidace s tím, že veškerá práva, povinnosti a závazky přecházejí na právního nástupce Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnu. 2 CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ HZP V ROCE 2002 Hospodaření Hutnické zaměstnanecké pojišťovny v roce 2002 lze charakterizovat vyrovnanou bilancí mezi příjmy ze zdravotního pojištění a výdaji za vykázanou zdravotní péči. Tento stav lze hodnotit jednoznačně pozitivně především s ohledem na rostoucí snahu i možnost státní správy ovlivňovat rozhodování o výši a způsobu úhrad za vykázanou zdravotní péči. Bez ohledu na takto omezené regulační možnosti zdravotních pojišťoven platila HZP své závazky vůči poskytovatelům zdravotní péče včas a neměla žádné závazky po lhůtě splatnosti. Nárůst počtu nových pojištěnců vytvořil předpoklady k postupnému rozšíření působnosti pojišťovny do dalších regionů. Jednou z oblastí, ve kterých se pojišťovna rozhodla profilovat a nabídnout své služby, byla oblast moravské metropole Brna. V polovině roku 2002 zahájila v Brně činnost nová pobočka, která začala nabízet své služby nejenom stávajícím a potenciálním pojištěncům, ale i poskytovatelům zdravotní péče, pro které HZP připravuje projekt řízené péče. Významným předělem ve zkvalitnění služeb pojišťovny byla realizace projektu Elektronická přepážka HZP. Jednalo se o kvalitativní změnu ve vzájemné komunikaci klientů s jejich zdravotní pojišťovnou. Vstupní branou do elektronické přepážky jsou internetové stránky. Namísto nutné osobní návštěvy měli klienti možnost od loňského roku komunikovat se svojí zdravotní pojišťovnou prostřednictvím počítače připojeného na internet. Realizace projektu elektronické přepážky potvrdila inovační schopnosti pojišťovny v oblasti zavádění nových komunikačních technologií. Ve snaze o neustálé zlepšování kvality služeb poskytovaných svým klientům, jež byla v roce 2001 oceněna propůjčením prestižní značky Czech Made, rozhodlo vedení HZP začátkem roku 2002 o realizaci projektu budování a zavádění systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. HZP začala realizovat projekt budování a zavádění systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 v měsíci květnu roku 2002, což představovalo definování potřebných aktivit, zpracování veškeré potřebné dokumentace, její implementaci a zkušební provoz. V tomtéž roce žádala HZP Českou společnost pro jakost o provedení předcertifikačního auditu systému jakosti v HZP dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 v rozsahu: poskytování veřejného zdravotního pojištění. Předcertifikační audit byl v sídle HZP realizován Českou společností pro jakost v termínu od 2.1. do

11 Stejně jako v minulých letech nabízela HZP i v roce 2002 svým pojištěncům řadu preventivních programů nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Úspěšně pokračovala realizace projektu zkrácení čekací doby na specializovanou péči v odbornostech ortopedie a kardiochirurgie. Tento v ČR ojedinělý projekt významným způsobem zkvalitnil zdravotní péči stovkám pojištěnců. Ředitel HZP: Finanční ředitel: Zdravotní ředitelka: Ředitel úseku řízení: Ing. Zdeněk Vrožina, MBA Ing. Radovan Kouřil MUDr. Pavla Kiovská, MBA Ing. Jan Noga V souladu s vývojem v předcházejících letech došlo i v roce 2002 k pozitivnímu posunu ve vztazích mezi pojišťovnou a žadatelskými podniky, významnými plátci zdravotního pojištění. Pokračující ekonomická konsolidace těchto podniků přispěla v konečném důsledku k narovnání v oblasti plateb zdravotního pojištění za zaměstnance těchto firem a významně tak podpořila vyrovnanou bilanci celkového hospodaření pojišťovny. Významným úspěchem činnosti celého managementu pojišťovny bylo udělení prestižního ocenění Manažer roku v odvětví Finanční služby řediteli HZP, Ing. Zdeňku Vrožinovi, MBA. Manažerské schopnosti ředitele HZP ocenila Národní hodnotící komise v rámci konání celostátní soutěže Manažer roku 2002 v Praze na Žofíně. 3 ORGÁNY A VEDENÍ HZP A ZMĚNY V JEJICH SLOŽENÍ V PRŮBĚHU ROKU Právo pojištěnců, zaměstnavatelů a státu na řízení HZP a na rozhodování o zásadních otázkách týkajících se její činnosti bylo v roce 2002 naplňováno prostřednictvím orgánů HZP, kterými jsou Správní rada HZP a Dozorčí rada HZP, a dále prostřednictvím Rozhodčího orgánu HZP SPRÁVNÍ RADA HZP Správní rada HZP je nejvyšším orgánem HZP a rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se činnosti HZP. Správní rada HZP zasedala v roce 2002 v tomto složení: zástupci pojištěnců Ing. Ladislav Sitko Ing. Rostislav Tkáč František Ligocki Oldřich Káňa Pavel Matušek Karin Čorbová předseda člen člen člen člen člen zástupci zaměstnavatelů Ing. Boguslav Heczko Ing. Ivan Čerbák Ing. Rastislav Kotala Ing. Jaromír Ondera Ing. Břetislav Palička Ing. Miroslav Pivovarčík, MBA místopředseda člen člen člen člen člen zástupci státu MUDr. Michael Vít (do ) Mgr. Ivana Dortová Mgr. Květa Hamzová (od ) Ing. Jindřich Buchar (od ) Ing. Zdeněk Tomášek (do ) Správní rada Hutnické zaměstnanecké pojišťovny se v roce 2002 sešla na pěti řádných zasedáních konaných ve dnech 28. března, 25. dubna, 13. června, 26. září a 4. prosince. Na těchto zasedáních se zabývala zejména: zprávou auditora, účetní závěrkou, rozborem hospodaření a Výroční zprávou HZP za rok 2001, výsledky hospodaření v jednotlivých čtvrtletích roku 2002, preventivními programy pro pojištěnce HZP, způsobem úhrad zdravotní péče za jednotlivá čtvrtletí roku 2002, zdravotně pojistným plánem na rok 2003, legislativními dopady na činnost HZP, fondovým hospodařením HZP v roce 2002, výsledky revizní činnosti Dozorčí rady HZP, stavem pohledávek za největšími dlužníky, úvěrovým zatížením HZP v roce 2003.

12 3.2 DOZORČÍ RADA HZP Dozorčí rada HZP zasedala v roce 2002 v tomto složení: zástupci pojištěnců Richard Gavenda člen Jaroslav Plšek člen Boris Stýskala člen Adolf Thomitzek člen Anna Lukšová člen Jaroslav Janek člen zástupci zaměstnavatelů Ing. Ivo Lerch předseda Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA místopředsedkyně Ing. Mojmír Kašprišin člen Ing. Ivan Myška člen Ing. Jaromír Sladčík člen Ing. Miroslav Tkáč člen zástupce státu Ing. Květuše Srnová Dozorčí rada Hutnické zaměstnanecké pojišťovny se v roce 2002 sešla na pěti řádných zasedáních konaných ve dnech 27. března, 25. dubna, 11. června, 25. září a 4. prosince. Na těchto zasedáních se zabývala zejména: zprávou auditora, účetní závěrkou, rozborem hospodaření a Výroční zprávou HZP za rok 2001, výsledky kontrol hospodaření HZP, výsledky hospodaření v jednotlivých čtvrtletích roku 2002, stavem pohledávek za největšími dlužníky, aktuální finanční situací, zdravotně pojistným plánem na rok 2003, informacemi z jednání Správní rady HZP, kterých se předseda dozorčí rady pravidelně zúčastňoval. 3.3 ROZHODČÍ ORGÁN HZP 14 Ve věcech placení pojistného, penále, pokut a přirážek k pojistnému podle 53 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, rozhodovala HZP v roce 2002 v prvním stupni správního řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, platebními výměry. Ve druhém stupni správního řízení rozhodoval s konečnou platností o odvoláních proti platebním výměrům vystaveným HZP desetičlenný Rozhodčí orgán HZP, který v roce 2002 zasedal ve složení: zástupci Správní rady HZP Ing. Rostislav Tkáč předseda František Ligocki člen Karin Čorbová člen příp. žádostí o odstranění tvrdosti zákona dle 53 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Z celkového počtu projednaných případů vydal Rozhodčí orgán HZP v roce 2002: 1 rozhodnutí o odvolání ve věci dlužného pojistného, 147 rozhodnutí o odvolání (odstranění tvrdosti) ve věcech penále, 7 rozhodnutí o odvolání ve věcech přirážky k pojistnému. Z celkového počtu projednaných odvolání proti rozhodnutím HZP bylo v roce 2002: zástupci Dozorčí rady HZP Adolf Thomitzek Boris Stýskala Ing. Ivan Myška člen člen člen 62 rozhodnutí potvrzeno, 93 rozhodnutí změněno, žádné rozhodnutí nebylo zrušeno a vráceno k novému projednání. zástupce HZP JUDr. Anna Antlová člen zástupce MPSV ČR MUDr. Marta Kotasová člen zástupce MZ ČR Mgr. Květa Hamzová člen zástupce MF ČR Ing. Marie Láníková člen Rozhodčí orgán HZP se v roce 2002 sešel k šesti pracovním jednáním konaným ve dnech 17. ledna, 21. března, 23. května, 27. června, 17. října a 21. listopadu. Na zasedáních projednal celkem 155 případů odvolání proti rozhodnutím vydaným HZP, Rozhodování HZP Novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byla s účinností od svěřena pravomoc odstraňovat tvrdosti, které se vyskytly při předepsání penále ve výši nepřesahující 20 tis. Kč ke dni doručení žádosti o odstranění tvrdosti, přímo zdravotním pojišťovnám. V roce 2002 HZP při vyřizování žádostí o odstranění tvrdosti podle 53a zákona č. 48/1997 Sb. rozhodovala celkem v pěti případech, z toho ve čtyřech případech bylo žádosti částečně vyhověno, tzn. předepsané penále bylo sníženo, a v jednom případě žádosti vyhověno nebylo.

13 ÚZEMNÍ ROZLOŽENÍ POJIŠTĚNCŮ

14 4 ČINNOST HZP 4.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA HZP 16 Vnitřní organizační strukturu Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a systém řízení vymezuje Organizační řád HZP. K dílčí změně organizační struktury HZP došlo v první polovině roku 2002 tak, aby nová koncepce organizačního členění vytvářela stále příznivější podmínky pro zkvalitňování poskytovaných služeb všem skupinám klientů pojišťovny a pro další zvyšování efektivity vykonávaných činností. S cílem rozšířit působnost pojišťovny do další významné lokality byla nově zřízena pobočka HZP v Brně. Organizační strukturu Hutnické zaměstnanecké pojišťovny tvořily k čtyři odborné úseky: úsek ředitele HZP, finanční úsek, zdravotní úsek, úsek řízení. Odborné úseky zajišťovaly činnosti zejména v oblastech: realizace usnesení a rozhodnutí Správní rady HZP a orgánů státní správy, služebního styku s ústředními orgány státní správy, zaměstnavateli a bankovními institucemi, účasti na jednáních dohodovacích řízení, výběru pojistného, tvorby a údržby registrů pojištěnců a plátců pojistného, uzavírání a obnovování smluvních vztahů s poskytovateli zdravotní péče, příjmu a zpracování dokladů o poskytnuté zdravotní péči, sledování nákladů na tuto zdravotní péči a provádění kontroly u poskytovatelů zdravotní péče, hospodaření HZP, účtování, financování úhrad za poskytovanou zdravotní péči a nakládání s fondy Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, provozu informačního systému HZP, ochrany dat a předávání statistických a analytických dat institucím státní správy, právní služby a tvorby vnitřních předpisů HZP, personální činnosti a vnitřní kontrolní činnosti, technického a materiálního zabezpečení HZP, kontroly ve vztahu k plátcům pojistného, propagace HZP, osvětové a informační činnosti, zastupování HZP na jednáních územních orgánů státní správy a zaměstnavatelů, jednání se zástupci zdravotnických zařízení, zejména o smluvních a cenových ujednáních, činnosti revizních lékařů Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, lázeňské a ozdravenské péče, realizace preventivních programů, analytických a vzdělávacích činností, zprostředkování smluvního pojištění a připojištění, přípravy a vedení nových projektů HZP, vytváření, dokumentování, uplatňování a udržování systému managementu jakosti a neustálého zlepšování jeho efektivnosti. Kontaktní místa - pět poboček a 34 expozitur - byla součástí ú- seku řízení, neměla vlastní právní subjektivitu a vykonávala činnost jménem HZP. Na svých pracovištích zabezpečovala činnosti zejména v oblastech: každodenního kontaktu s pojištěnci HZP (registrace a evidence pojištěnců, provádění změn v údajích o pojištěncích, vydávání a výměna průkazů pojištěnců), příjmu a zpracování pokladních dokladů a práce s peněžní hotovostí, propagace HZP a akvizice pojištěnců, kontroly placení pojistného a plnění oznamovací povinnosti plátců pojistného a pojištěnců, činnosti revizních lékařů Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, zprostředkování smluvního pojištění a připojištění a poskytování dalších služeb pojištěncům HZP, příjmu a zpracování dokladů zdravotnických zařízení za poskytnutou zdravotní péči (pouze pobočka Brno). V průběhu roku 2002 zaměstnávala HZP průměrně 216 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané, což je o 8 více než v roce předcházejícím. Zvýšení počtu zaměstnanců koresponduje jednak s nárůstem počtu pojištěnců v některých oblastech stávající působnosti HZP, jednak s rozšiřováním působnosti pojišťovny do oblastí nových a v neposlední řadě s neustálou snahou HZP o zvyšování komfortu poskytovaných služeb. Počet pojištěnců připadajících na jednoho zaměstnance pojišťovny v průměrném přepočteném počtu v roce 2001 činil pojištěnců, zatímco v roce 2002 to bylo již pojištěnců.

15 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA HZP

16 TERITORIÁLNÍ ROZMÍSTĚNÍ KONTAKTNÍCH MÍST HZP

17 4.2 INFORMAČNÍ SYSTÉM HZP Informační systém podporoval všechny činnosti zdravotní pojišťovny. Usnadňoval kontrolu a likvidaci dokladů vykazované zdravotní péče, podporoval funkce výběru pojistného, poskytoval data pro analytické rozbory vykázané poskytnuté zdravotní péče a činností zdravotnických zařízení. Podporoval provádění finanční analýzy, vytváření statistiky a souborů dat pro instituce státní správy. Dále podporoval elektronickou komunikaci s použitím certifikátu mezi klienty HZP a pojišťovnou. Příjmový subsystém podporoval evidenci a kontrolu účtování plateb pojistného a údržbu registrů pojišťovny. Údržba registrů představovala část příjmového subsystému, která realizovala aktualizaci a údržbu základních registrů pojišťovny: registr pojištěnců - obsahoval osobní data, pojistné smlouvy a jejich historii, informace o pohledávkách, registr plátců pojistného - obsahoval identifikační údaje, informace o závazcích vůči pojišťovně, registr zdravotnických zařízení - obsahoval identifikační údaje o zařízeních, údaje o smluvních vztazích, seznam odborností, seznam pasportizovaných výkonů a další údaje. Při účtování plateb podporoval informační systém evidenci a kontrolu výběru pojistného. Základními kontrolními funkcemi byly: zjištění nekrytých pojištění - seznam pojištěnců, u kterých nebyl evidován plátce pojistného, včetně návazné korespondence s pojištěncem a její evidence, zjištění nehrazených závazků - seznam zaměstnavatelů nebo pojištěnců, kteří neuhradili pojistné ve stanoveném termínu, zjištění osob samostatně výdělečně činných, které nepodaly vyúčtování pojistného za kalendářní rok, výpočet penále k dlužnému pojistnému, kontrola a vyhodnocení přehledů o platbě pojistného na veřejné zdravotní pojištění zaměstnavatele včetně související korespondence. Všechny tyto funkce umožňovaly vytváření přehledů a protokolů o příjmech a pohledávkách za plátci pojistného. V příjmovém subsystému byly v roce 2002 rozšířeny a upraveny následující funkce: evidence pohledávek (dlužné pojistné, penále) za osobami samostatně výdělečně činnými včetně návaznosti na správní řízení, tj. zahájení správního řízení, vystavení platebních výměrů, korekce pohledávek v návaznosti na rozhodnutí Rozhodčího orgánu HZP, zahájení prací pro standardizaci registrů pojištěnců, plátců pojistného a zdravotnických zařízení. Výdajový subsystém byl doplněn a rozšířen na základě nových požadavků na vykazování a regulaci úhrad zdravotní péče poskytnuté pojištěncům HZP. Subsystém on-line zpracovával a kontroloval vykazovanou péči. Subsystém byl dále členěn na příjem účetních dokladů, kontrolu zdravotní péče, fakturaci a účet pojištěnce. Účet pojištěnce poskytoval pojištěncům HZP podrobnou informaci o poskytnuté zdravotní péči za zvolené období. Současná praxe dohodovacích řízení o hodnotách bodu a způsobech úhrad zdravotní péče ovlivnila zásadním způsobem nárůst počtu variant zpracování plateb zdravotnickým zařízením. Znamenala podstatně složitější postupy kontroly a likvidace dávek dokladů vyúčtované zdravotní péče. V roce 2002 byl výdajový subsystém rozšířen o regulaci průměrnými standardy na výkony, vyžádanou péči, léčivé přípravky a zdravotnické prostředky. Byly upraveny regulace průměrnými náklady na jednoho ošetřeného pojištěnce u ambulantních specialistů, regulace ústavních zdravotnických zařízení kontraktací objemu zdravotní péče a byly implementovány a testovány další funkce pro ohodnocení vykázané zdravotní péče metodou DRG. Kontrolní modul výdajového subsystému zahrnoval funkce, které zajišťovaly automatickou kontrolu a podporovaly interaktivní kontrolu dávek dokladů o poskytnuté zdravotní péči předkládaných pojišťovně. Funkce podporující kontrolní činnosti byly neustále rozvíjeny. Rozvoj reagoval na nové požadavky při vykazování a úhradách zdravotní péče, na požadavky na vlastní regulační opatření pojišťovny a na další činnosti vedoucí ke zlepšení komunikace mezi poskytovateli zdravotní péče, pojištěnci a pojišťovnou. V roce 2002 byl systém rozšířen o funkce podporující efektivnější oběh účetních dokladů v rámci HZP, byl upraven způsob vyhodnocení dokladů a jejich předkládání příslušným útvarům ke kontrole. Finanční subsystém zajišťoval účtování a úhrady zdravotnickým zařízením, účtování přijatých plateb veřejného zdravotního pojištění, účtování o tvorbě a čerpání fondů pojišťovny a evidenci majetku. Součástí subsystému byl styk s bankovními institucemi a Českou poštou. Subsystém byl členěn na části: finanční účetnictví, zdravotní pojišťovna, evidence hmotného a nehmotného majetku, elektronický oběh dokladů v HZP. Část finanční účetnictví byla modulem standardního účetnictví, 19

18 20 která obsahovala mimo jiné účetní i mimoúčetní číselníky, pokladny, operace s bankovními institucemi, fakturaci, účtování, zpracování platebních příkazů, párování položek na saldokontních účtech. Pro komunikaci mezi HZP a bankovními institucemi byl zajištěn zabezpečený přenos dat přes internet pro bankovní výpisy a platební příkazy a přenos dat ze složenek mezi Českou poštou a HZP. Část zdravotní pojišťovna zajišťovala rozhraní pro příjmový a výdajový subsystém, replikaci registrů, příjem transportů faktur pro jejich proplácení, přenos informací o realizovaných platbách zdravotního pojištění do příjmové části. Část evidence hmotného a nehmotného majetku podporovala kromě evidence majetku také účetní a daňové odpisy. Přenos do účetnictví probíhal v dávkách dle příslušného nastavení. Finanční subsystém byl v roce 2002 rozšířen o další část, a to e- lektronický oběh účetních dokladů v rámci zdravotní pojišťovny - ODE. Tato část zajišťovala tvorbu elektronického průvodního listu dokumentu, elektronický podpis zaměstnanců pro kontrolu a schvalování účetního dokladu a uložení potřebných informací v elektronické podobě. Statistický subsystém poskytoval odborným útvarům on-line statistické vyhodnocování dat pro detailní analytickou činnost pojišťovny a zajišťoval statistické přehledy pro potřeby Ministerstva zdravotnictví (MZ), Ministerstva financí (MF) a poskytovatelů zdravotní péče. Mezi hlavní úkoly tohoto subsystému patřilo: sledování četnosti a struktury vykázané zdravotní péče, sledování vykázané zdravotní péče podle jednotlivých druhů poskytovatelů, příprava podkladů pro regulační mechanismy, komplex funkcí pro rozborovou a analytickou činnost, sledování struktury pojištěnců, vyhodnocování a simulace průběhu placení pojistného, sledování struktury a vývoje sítě zdravotnických zařízení. Nadřazený subsystém pro podporu rozhodování (MIS) začala HZP zavádět v průběhu roku 2001 na bázi databázového systému Oracle s využitím nástrojů Oracle Express Analyzer a Oracle Express Objects. Mezi jeho vlastnosti patří: objektově orientovaná architektura, intuitivní grafické uživatelské prostředí podobné prostředí Windows, sofistikované grafické uživatelské prostředí s odpovídajícími možnostmi ovládání aplikace, využití nástrojů Datový selektor, Datový manažer a Panel dimenzí, které jednoduchým způsobem umožňují výběr hodnot dimenzí analyzovaných objektů a volbu struktury tabulky pro analyzovaný ukazatel, prezentace pomocí grafu nebo tabulky, předdefinování výchozích analytických pohledů, možnost exportu dat do Excelu. V současné době jsou rutinně provozovány datové objekty s informacemi o pojištěncích, plátcích pojistného a klíčových a- spektech nákladů na zdravotní péči. V roce 2002 byly zahájeny analytické a implementační práce na rozšíření systému o datový sklad a další datové objekty, především z oblasti úhrad zdravotnickým zařízením. Tyto objekty budou prezentovat uhrazenou péči v různých pojetích rozkladu podle odborností a okolností ošetření, úhrady za léčivé přípravky a indukovanou péči tak, aby byla umožněna efektivní analýza chování poskytovatelů zdravotní péče. Takto rozšířený systém bude předán do rutinního provozu v polovině roku Technické prostředky informačního systému využívaly HW platformu firmy Hewlett-Packard s operačním systémem UNIX a relační databázi PROGRESS. Informační systém byl provozován na serveru N4000 6xPA8500; 2024 MB RAM; 18 GB HDD; TPM (model, procesor, paměť, kapacita disků, výkon serveru). Vývoj aplikace a statistické výpočty probíhaly na vývojovém serveru HP 9000/K460 4xPA8000; 1140 MB RAM; 63 GB HDD; TPM. Diskové pole RAID5 mělo celkovou kapacitu 1,4 TB rozdělenou mezi provozní a vývojový server. Všechny subsystémy IS byly napojeny na centrální server, pracovaly nad společnými databázemi a sdílely společné číselníky. Správa datové základny na centrálním serveru zajišťovala všem zaměstnancům pojišťovny přístup k aktuálním a shodným datům. Ústředí a pobočky HZP byly vybaveny počítačovou síti Ethernet. Páteřní síť propojující centrální servery HZP je o výkonu 1Gb/s, ostatní PC jsou připojena rychlostí 100Mb/s nebo 10Mb/s. Pobočky HZP byly propojeny pomocí pevných datových linek o kapacitě 64 kb/s. Expozitury byly vybaveny ISDN linkami s připojením prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN) k centrální síti HZP. Ve vybraných lokalitách bylo využito pevné připojení prostřednictvím místních ISP. Celkem bylo v síti zapojeno 5 serverů, 225 osobních počítačů a 15 vysokorychlostních síťových tiskáren. Informační systém umožňoval v reálném čase poskytnout zaměstnancům pojišťovny veškerá data o pojištěncích, plátcích pojistného, poskytovatelích zdravotní péče, informace o poskytované zdravotní péči a platbách. Kontrolní činnost, účetnictví a finanční operace byly prováděny v on-line režimu. Další zpracování dat pro rozborovou, statistickou a následnou kontrolní činnost bylo prováděno v off-line režimu. Propojení s bankovními institucemi bylo zajištěno funkcemi Home banking. S cílem zvýšit bezpečnost a dostupnost dat v IS bylo rozšířeno a upraveno jejich zálohování. Každá prováděná záloha je kontrolována na čitelnost a formální správnost. Současně je porovnávaná s aktuálními daty v IS. Byl rozšířen počet zálohovacích cyklů a zvýšen počet uchovávaných verzí IS.

19 HZP dále rozšířila používání vlastního intranetu, který zaměstnancům pojišťovny umožnil snadný přístup k aktuálním informacím odborných útvarů pojišťovny. Intranet zajišťoval a podporoval část administrativní agendy pojišťovny. Klienti HZP a veřejnost byli informováni o Hutnické zaměstnanecké pojišťovně prostřednictvím internetu na stránkách Prezentační stránky na internetu obsahovaly všeobecné informace o HZP, informace pro pojištěnce a poskytovatele zdravotní péče. Základní podoba prezentačních stránek HZP byla zpřístupněna na intranetových sítích žadatelských podniků. Klienti HZP měli v roce 2002 možnost komunikovat s HZP elektronicky, a to pomocí aplikací: Elektronická podatelna Elektronická podatelna umožňovala komunikaci pomocí u. Jednalo se o rozšíření a doplnění funkcí stávající podatelny. Elektronická podatelna byla vytvořena v souladu se standardem ISVS. Elektronická přepážka vip.hzp.cz Elektronická přepážka byla novou službou založenou na principech moderních komunikačních technologií. Byla uvedena do provozu v dubnu roku 2002 s cílem nabídnout klientovi možnost vyřízení jeho povinných hlášení a žádostí z pohodlí domova nebo kanceláře po 24 hodiny 7 dní v týdnu. Představovala úsporu času při vyplňování formulářů, jednoduché a rychlé vyřízení běžných formalit. Komunikace pomocí elektronické přepážky byla zabezpečena proti zneužití dat elektronickým podpisem a šifrováním. Klient musel vlastnit digitální certifikát, zaregistrovat se do elektronické přepážky a podepsat s HZP smlouvu o elektronické komunikaci. Elektronická přepážka podporovala komunikaci s pojištěnci pro vyřizování požadavků na: zaslání výdajového účtu pojištěnce, změnu kontaktních údajů, záznam o dlouhodobém pobytu v cizině. Zdravotnická zařízení mohla prostřednictvím elektronické přepážky: zasílat dávky dokladů vykázané zdravotní péče, obdržet výpis faktur a jejich příloh, požádat o výpis plateb, ověřovat příslušnost pojištěnce k HZP, žádat o přehled kapitovaných pojištěnců. Plátci zdravotního pojištění využívali elektronickou přepážku k zasílání: hromadných oznámení zaměstnavatele, přehledů o platbě pojistného, požadavků na seznam zaměstnanců-pojištěnců HZP KONTROLA A KONTROLNÍ SYSTÉM HZP Vnější a vnitřní kontrolní činnost Vnitřní kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém HZP zabezpečovali, v souladu s Organizačním řádem HZP, usneseními Správní rady HZP, Dozorčí rady HZP a rozhodnutími ředitele HZP, v rámci vymezených kompetencí vedoucí zaměstnanci na jednotlivých úrovních řízení. Kontrolní činnost jednotlivých útvarů pojišťovny byla realizována v souladu se schváleným Komplexním harmonogramem vnitřní kontrolní činnosti HZP na rok O výsledcích své kontrolní činnosti jednotlivé útvary pravidelně informovaly útvar vnitřní kontroly, který je součástí vnitřního kontrolního systému HZP. Činnost útvaru vnitřní kontroly byla zaměřena na prověření jednotlivých činností pojišťovny, jejího hospodaření, dodržování právních i vnitřních předpisů a způsobu řešení stížností. Útvar vnitřní kontroly vykonával svou činnost v souladu se schváleným Harmonogramem kontrolní činnosti na rok O výsledcích své činnosti pravidelně informoval ředitele HZP, Správní radu HZP a Dozorčí radu HZP. Počet kontrol a jejich výsledky V rámci plnění Komplexního harmonogramu vnitřní kontrolní činnosti HZP na rok 2002 bylo útvary pojišťovny provedeno celkem 47 kontrolních akcí. Výše uvedené kontrolní akce byly zaměřeny na aktiva pojišťovny, tj. lidské zdroje, majetek, vnitřní předpisy, informace, informační systém aj. Ze závěrů provedených kontrol vyplynulo, že jimi nebyly shledány nedostatky závažného charakteru. Útvarem vnitřní kontroly bylo v roce 2002 provedeno celkem šest kontrolních akcí. Z uváděného počtu bylo pět provedeno v souladu se schváleným Harmonogramem kontrolní činnosti na rok 2002 a zbývající jedna nad rámec tohoto harmonogramu. Kontrolní činnost zahrnovala např. prověření způsobu realizace Komplexního harmonogramu kontrolní činnosti HZP na rok Pozornost útvaru vnitřní kontroly byla také věnována způsobu provádění výběrových řízení na dodávku prací a služeb v HZP, a to ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Prověřeno bylo

20 také hospodaření s majetkem HZP. Kontrolami provedenými v průběhu roku 2002 nebyly zjištěny závažné nedostatky. nebyly v obsahu smluv a jejich dodatků shledány závažné nedostatky. 22 Řešení stížností HZP zaevidovala a řešila v roce 2002 pouze jednu stížnost, jejímž předmětem byl nesouhlas pojištěnce HZP s postupem lékaře ve věci provedeného zákroku. Tato stížnost byla řešena v zákonem stanovené lhůtě. Vnější kontrolní činnost Ministerstvo zdravotnictví provedlo v HZP v období od března do května roku 2002 kontrolu zaměřenou na úhrady zdravotní péče za první pololetí roku 2001 v souvislosti s dodržením ustanovení 2 odst. 6 nařízení vlády č. 487/2000 Sb. Kontrolou Kontrolní systém ve vztahu k plátcům pojistného Pravidelnou součástí činnosti HZP při výběru pojistného na veřejné zdravotní pojištění byla v roce 2002 kontrola správnosti stanovení výše vyměřovacího základu, výše pojistného, včasnosti odvedených plateb a dodržování dalších zákonných povinností zaměstnavatelů i individuálních plátců pojistného. Kontroly placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění byly prováděny v souladu s platným zněním zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, s uplatněním 22, jímž se řídil postup při prováděných kontrolách. Kontroly probíhaly na základě měsíčního plánu kontrol. Aktuálně byly prováděny kontroly plátců v likvidaci nebo plátců, na jejichž majetek byl prohlášen konkurz. Odbor výběru pojistného vyměřoval dlužné pojistné a penále také na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení. HZP se připojovala k probíhajícím trestním řízením s požadavkem na náhradu škody ve výši vyměřeného dlužného pojistného a penále. Pověření zaměstnanci Hutnické zaměstnanecké pojišťovny prováděli kontroly zaměstnavatelů zpravidla v sídle plátce nebo v místě jeho trvalého pobytu. Kontroly byly zaměřeny na ověření správnosti výše vyměřovacího základu, výše pojistného, včasnosti plateb, na dodržování povinnosti zasílání mě- Finanční úřad Ostrava ukončil v srpnu roku 2001 v HZP kontrolu daně z příjmů právnických osob. Výstupem této prověrky bylo dodatečné vyměření daně z příjmů právnických osob ve výši 789 tis. Kč. Pojišťovna se proti tomuto rozhodnutí odvolala v zákonem stanovené lhůtě. Rozhodnutí, jímž odvolací orgán snížil dodatečně vyměřenou daň na 763 tis. Kč, obdržela HZP v lednu roku V době zpracování výroční zprávy připravovala HZP žádost o povolení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí odvolacího orgánu. síčních přehledů o platbách pojistného a na plnění oznamovací povinnosti. Přehledy o platbách pojistného zasílané zaměstnavateli umožnily provedení vyššího počtu kontrol. HZP často docílila rychlejší úhrady dlužného pojistného včasným zahájením správního řízení a následným vyměřením pohledávek. V případech, kdy ani osobní jednání s plátci nevedlo k úhradě, byly dle občanského soudního řádu podány návrhy na výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu dlužníka nebo prodejem movitého majetku. Osoby samostatně výdělečně činné předkládaly do osmi dnů po podání daňového přiznání přehledy o výši příjmů a výdajů, vyměřovacím základu, výši pojistného a zálohách na pojistné. HZP zjišťovala při kontrolách správnost stanovení vyměřovacího základu a výše pojistného, placení záloh a včasnou úhradu doplatku pojistného. Současně prověřovala oprávněnost požadavků na vrácení přeplatků pojistného. Přeplatky pojistného byly vráceny v zákonné lhůtě jednoho měsíce. Osobám samostatně výdělečně činným, které platily zálohy na pojistné s prodlením nebo neuhradily vypočtený doplatek pojistného, HZP zaslala výzvu k úhradě dlužného pojistného a penále. V případě, že nebylo dlužné pojistné a penále uhrazeno, HZP je vyměřila ve správním řízení. Platební výměry se staly podkladem pro výkon soudního rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu dlužníka. Počet kontrol a jejich výsledky Plátci pojistného Počet kontrol Vyměřeno v tis. Kč dlužné pojistné penále OBZP OSVČ Organizace Celkem Interní tabulka

21 V roce 2002 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna provedla kontrol placení pojistného u zaměstnavatelů, na základě kterých bylo vyměřeno dlužné pojistné ve výši tis. Kč a penále ve výši tis. Kč. Na výrazné zvýšení počtu kontrol mělo vliv zpracování měsíčních přehledů o platbách pojistného zasílaných zaměstnavateli. Současně na základě informací z elektronického Obchodního věstníku bylo dle přehledů o platbě pojistného vyčísleno dlužné pojistné a penále u každého dlužníka, na jehož majetek byl prohlášen konkurz, a tyto částky byly přihlášeny ke konkurznímu řízení. HZP podala 93 návrhů na výkon soudního rozhodnutí na dlužné pojistné a penále a přihlásila pohledávky ke 176 prohlášeným konkurzním řízením. HZP zkontrolovala přehledů o příjmech a výdajích a zaplaceném pojistném osob samostatně výdělečně činných. Ze zjištění těchto kontrol vyměřila ve správním řízení platebními výměry v počtu dlužné pojistné ve výši tis. Kč a penále platebními výměry v počtu ve výši tis. Kč. Osobám bez zdanitelných příjmů bylo v roce 2002 uloženo 638 platebních výměrů na dlužné pojistné v celkové výši tis. Kč a 784 platebních výměrů na penále ve výši tis. Kč. Nižší objem vyměřených pohledávek byl zapříčiněn skutečností, že významné pohledávky za osobami bez zdanitelných příjmů již byly vyměřeny v roce předchozím. Kontrolami zaměstnavatelů provedenými v jejich sídle a prostřednictvím informačního systému na základě zasílaných přehledů o platbách pojistného, dále platebními výměry zaslanými osobám samostatně výdělečně činným a osobám bez zdanitelných příjmů bylo celkem vyměřeno dlužné pojistné ve výši tis. Kč a penále ve výši tis. Kč. V roce 2002 došlo i v důsledku zvýšení kontrolní činnosti HZP k nárůstu pohledávek po lhůtě splatnosti, a to z tis. Kč k na tis. Kč k Zaměstnavatelům, u kterých došlo k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin a v důsledku toho i ke zvýšení nákladů na zdravotní péči, HZP vyměřila v roce 2002 přirážku k pojistnému. Přirážka byla vyměřena 19 plátcům pojistného ve výši 801 tis. Kč. Skutečné příjmy z přirážek k pojistnému činily 560 tis. Kč Kontrolní systém ve vztahu k poskytovatelům zdravotní péče 23 Právním podkladem pro provádění kontrolní a revizní činnosti vůči poskytovatelům zdravotní péče byla ustanovení 42 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění. Hutnická zaměstnanecká pojišťovna prováděla revize vykázané zdravotní péče v souladu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění a vnitřními předpisy HZP, s cílem sjednotit veškerou kontrolní činnost a revizní postupy vůči smluvním zdravotnickým zařízením. Zajištění plynulého příjmu a evidence dávek dokladů, odborná kontrola a revize, analýza nákladů, kvality a účelnosti poskytované zdravotní péče byly realizovány odborem kontroly zdravotní péče. Dávky dokladů předávané Hutnické zaměstnanecké pojišťovně zdravotnickými zařízeními procházely standardně kontrolou podporovanou informačním systémem. Vykázaná zdravotní péče byla revidována prostřednictvím kontrolních mechanismů upravených podle Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami dle vyhlášky MZ č. 134/1998 Sb., vyhlášky MZ č. 135/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 55/2000 Sb., vyhlášky MZ č. 135/2000 Sb., vyhlášky MZ č. 449/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 01/2002 Sb., v souladu s platnými číselníky léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky. revizními lékaři průběžně kontrolován a upravován na základě podkladů dikce vyhlášek Ministerstva zdravotnictví souvisejících se změnami v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Do pasportů byly rovněž doplněny výkony zahrnuté do kombinované kapitačně výkonové platby praktickým lékařům pro dospělé a praktickým lékařům pro děti a dorost. Kontroly pasportů výkonů byly pravidelnou součástí kontrolních návštěv ve zdravotnických zařízeních. Hutnická zaměstnanecká pojišťovna kontrolovala dodržování cen a omezení preskripce podle platných číselníků léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky a cen a četností u položek předem schválených revizními lékaři. Na základě výsledků kontrol informačním systémem byly vráceny zdravotnickým zařízením k opravě doklady, které obsahovaly kódy výkonů mimo pasportizaci zdravotnického zařízení, kódy výkonů vykázané v nedovolené frekvenci, v nedovolených kombinacích a duplicitně předložené doklady. Doklady předložené HZP nesmluvními ambulantními zdravotnickými zařízeními kontrolovali revizní lékaři pojišťovny, kteří posuzovali, zda vykázaná zdravotní péče byla akutní a neodkladná. Hutnická zaměstnanecká pojišťovna nadále zachovala schvalovací činnosti revizních lékařů pro určené položky zdravotnických prostředků, léčivých přípravků a zdravotních výkonů i při úhradách zdravotní péče paušální sazbou. Pozornost byla nadále věnována pasportům výkonů zdravotnických zařízení v ambulantní i ústavní péči. Jejich obsah byl Hutnická zaměstnanecká pojišťovna zaměstnávala k dvacet revizních lékařů v hlavním či souběžném

22 24 pracovním poměru. Revizní činnosti provádělo dále osm revizních lékařů na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě dohody o provedení práce a šest lékařů konzultantů na základě dohody o provedení práce. Revizní lékaři a další odborní zaměstnanci HZP způsobilí k revizním činnostem prováděli kontrolní a revizní činnost ve zdravotnických zařízeních podle předem stanovených plánů kontrol na jednotlivá čtvrtletí. Jednotný postup revizních lékařů při provádění kontrolních činností u poskytovatelů zdravotní péče včetně sledování evidence, repase a cirkulace zdravotnických prostředků byl upraven vnitřními předpisy. Hutnická zaměstnanecká pojišťovna hledala úsporná opatření ve snaze zamezit vzestupnému trendu nákladů na zdravotnické prostředky, léčivé přípravky, lázeňskou péči a další segmenty zdravotní péče. Tato velmi složitá problematika byla pravidelně řešena revizními lékaři pojišťovny ve spolupráci s odbornými konzultanty s využitím regulačních opatření. Vybraná data z informačního systému umožnila provádění kontrolních návštěv ve zdravotnických zařízeních a kontrolu nejen z hlediska objemu vykazované péče, ale i z hlediska struktury poskytnuté zdravotní péče v jednotlivých typech zdravotnických zařízení. Náplní následných kontrolních návštěv ve zdravotnických zařízeních bylo posouzení kvality a rozsahu poskytnuté zdravotní péče, posouzení účelné farmakoterapie a porovnání vykazovaných kódů zdravotních výkonů se zdravotní dokumentací pojištěnců. Zaměstnanci HZP provedli v roce 2002 celkem 275 kontrol ve zdravotnických zařízeních. Revizní nálezy činily celkem tis. Kč, průměr na jednu kontrolu činil 26,8 tis. Kč. Revizní nálezy nad 50 tis. Kč představovaly 10,55 % z celkového počtu kontrolních návštěv ve zdravotnických zařízeních provedených v roce Opakující se chyby ve vykazování poskytnuté zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zjištěné v roce 2002: na JIP byly vykazovány vyšší kódy ošetřovacího dne s TISS, než dle zaznamenané péče pacientovi příslušely, na dětských JIP byly kódy vyšší a nižší intenzivní péče vykázány i v případech, kdy tomu péče neodpovídala, u hospitalizovaných pacientů byly v rozporu s platnou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví vykazovány výkony agregované do ošetřovacího dne, zdravotnická zařízení ve stejný den na stejného pacienta vykazovala tytéž zdravotní výkony duplicitně, nedodržovala povolený souběh výkonů a překračovala frekvenci výkonů, při předepisování léčivých přípravků lékaři porušovali preskripční omezení stanovené přílohou č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., souběhy klinických vyšetření včetně dalších nesystémových chyb zjištěných kontrolou zdravotní dokumentace, chybně vykazované kódy léčivých přípravků v souvislosti se specializovanou hematologickou léčbou, diskrepance ve vykazování počtu kilometrů u dopravní zdravotnické služby, neoprávněné vykazování způsobu dopravy transfuzních přípravků, speciálních léčiv, tkání a orgánů k transplantaci u laboratorního svozu, nedostatečně průkazně vedená zdravotní dokumentace pacientů v souvislosti s vykazovanou zdravotní péčí. Vyčíslení dokladů odmítnutých informačním systémem, revizními lékaři a likvidátory účetních dokladů pozitivně ovlivnilo výsledný ekonomický efekt kontrolní a revizní činnosti. Výsledný finanční efekt odmítnutých léčivých přípravků a zdravotnických prostředků představoval 757 tis. Kč. Při posuzování návrhů na lázeňskou péči HZP zamítla nebo převedla návrhy z komplexní péče na příspěvkovou v celkové hodnotě tis. Kč. Vlastní kontrolní mechanismy respektovaly pravidla vykazování nepovolené souvislosti jednotlivých zdravotních výkonů, definované povolené frekvence vykazovaní kódů zdravotních výkonů a jejich příslušnost k určeným odbornostem. Změny v číselnících léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky oproti referenčním obdobím a měnící se způsob úhrad za poskytnutou zdravotní péči vyvolaly množství dotazů ze strany poskytovatelů zdravotní péče i pojištěnců vyžadujících metodické vysvětlení revizními lékaři i dalšími kompetentními zaměstnanci kontrolních oddělení HZP. Kvalitní odborná erudice a klinická praxe revizních lékařů zastávaly významnou úlohu v oblasti kontrolní a revizní činnosti. Požadavek na jejich vysokou odbornou úroveň byl podporován a zajištěn prohlubovaným kontinuálním vzděláváním nejen v jejich základních atestačních oborech, ale především v oboru revizní lékařství a veřejné zdravotnictví. Získané odborné a praktické zkušenosti v problematice veřejného zdravotního pojištění byly využívány při tvorbě zdravotní politiky HZP. Aktivní přednášková činnost na celostátních akcích s mezinárodní účastí byla i v tomto roce dokladem posílení odborného kreditu pojišťovny. Průběžné metodické vedení a objasňování pravidel vykazování zdravotní péče zaměstnanci HZP přispělo k posílení pozitivního vztahu poskytovatelů zdravotní péče k Hutnické zaměstnanecké pojišťovně.

3 Orgány a vedení HZP a změny v jejich složení v průběhu roku12

3 Orgány a vedení HZP a změny v jejich složení v průběhu roku12 Obsah Úvodní slovo ředitele HZP 6 Úvodní slovo předsedy správní rady 7 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 8 1 Vstupní údaje 10 2 Charakteristika vývoje a hospodaření HZP v roce 2003 11 3 Orgány a vedení

Více

Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14. 1 Vstupní údaje 18

Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14. 1 Vstupní údaje 18 H u t n i c k á z a m ě s t n a n e c k á p o j i š ť o v n a Obsah Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14 1 Vstupní údaje

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 337 04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Kontrola

Více

Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis

Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis Věstník NKÚ, kontrolní závěry 23 08/04 Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2007

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

04/27 Hospodaření Hutnické zaměstnanecké pojišťovny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění

04/27 Hospodaření Hutnické zaměstnanecké pojišťovny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 240 04/27 Hospodaření Hutnické zaměstnanecké pojišťovny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění Kontrolní akce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 66 04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2016 hrazeny podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním poskytovatelem

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Výroční zpráva 2009. Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR).

Výroční zpráva 2009. Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR). Výroční zpráva 2009 Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR). Obsah Úvodní slovo ředitele ČPZP 7 1 Vstupní údaje 8 2 Charakteristika vývoje a hospodaření ČPZP v

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7 360 66 Karlovy Vary Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČO: 263 65 804 Směrnice Podpisový řád Reg.číslo: 004/2012 Zpracoval: Ing. Jan Rais, MBA Vydáním se ruší: Přezkoumal:

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 205, Obsah Úvodní slovo ředitele ČPZP...6 Úvodní slovo předsedy Správní rady ČPZP 7 Úvodní slovo předsedy Dozorčí rady ČPZP 8 1 Vstupní údaje...9 2 Charakteristika vývoje a hospodaření ČPZP v roce 2010...9

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Informační podpora poskytovatelů zdravotních služeb. Ing. Zdeněk Vitásek, MBA

Informační podpora poskytovatelů zdravotních služeb. Ing. Zdeněk Vitásek, MBA Informační podpora poskytovatelů zdravotních služeb Ing. Zdeněk Vitásek, MBA Osnova příspěvku Portál zdravotních pojišťoven Přehledy preskripce a indukované péče Audit preskripce Portál zdravotních pojišťoven

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.4 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.4 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.4 S M Ě R N I C E S M Ě R N I C E K F I N A N Č N Í K O N T R O L E 1) Úvodní ustanovení 1.1 Tato směrnice stanovuje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2009 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny (HZP a ČNZP od 1.10.

Zdravotně pojistný plán na rok 2009 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny (HZP a ČNZP od 1.10. Zdravotně pojistný plán na rok 2009 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny (HZP a ČNZP od 1.10.2009) Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Hutnická zaměstnanecká

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

Výroční zpráva 2013. (dokument nebyl dosud schválen PS PČR)

Výroční zpráva 2013. (dokument nebyl dosud schválen PS PČR) Výroční zpráva 2013 (dokument nebyl dosud schválen PS PČR) Obsah Úvodní slovo generálního ředitele ČPZP... 6 Úvodní slovo předsedy Správní rady ČPZP... 7 Úvodní slovo předsedy Dozorčí rady ČPZP... 8 1

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Obsah. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2005 1

Obsah. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2005 1 Výroční zpráva za rok 2005 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření zdravotní pojišťovny v roce 2005...5 3. Orgány zdravotní pojišťovny...7 3.1 Správní rada ZPŠ...7

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 77 04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Elektronické služby VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu Klienti VZP ČR v číslech Obsluha velkého množství klientů vyžaduje moderní a kvalitní nástroje Počet obyvatel ČR (březen 2007) 10 306 700 Počet

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 906/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 834 ze dne 08.10.2014 Aktualizace směrnice Rady městské části pro předpis, evidenci, vymáhání a odpis pohledávek poplatků, pokut,

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky

Prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky Věstník NKÚ, kontrolní závěry 285 08/36 Prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice AUDIT KORREKT s.r.o., Tavolníkova 2013, 142 00 Praha 4,Krč, OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice Ověřovaná obec: Příjemce Ověření

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Kalkulační MANUÁL. Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb. 3. vydání. Partner Kalkulačního manuálu:

Kalkulační MANUÁL. Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb. 3. vydání. Partner Kalkulačního manuálu: Kalkulační MANUÁL Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb 3. vydání Partner Kalkulačního manuálu: obalka 2011.indd 1-2 26.10.2011 10:26:57 Kalkulační manuál Základní

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více