Grafický návrh obálky a předělových listů ak. malíř Josef Odrážka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grafický návrh obálky a předělových listů ak. malíř Josef Odrážka"

Transkript

1 3

2 Grafický návrh obálky a předělových listů ak. malíř Josef Odrážka 4

3 OBSAH Úvodní slovo ředitele HZP 8 Úvodní slovo předsedy správní rady 9 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Vstupní údaje Charakteristika vývoje a hospodaření HZP v roce Orgány a vedení HZP a změny v jejich složení v průběhu roku Správní rada HZP Dozorčí rada HZP Rozhodčí orgán HZP Činnost HZP Organizační struktura HZP Informační systém HZP Kontrola a kontrolní systém HZP Vnější a vnitřní kontrolní činnost Kontrolní systém ve vztahu k plátcům pojistného Kontrolní systém ve vztahu k poskytovatelům zdravotní péče Odpisy nedobytných pohledávek Zpracování přehledů dle 25 zákona č. 592/1992 Sb Zabezpečení činnosti HZP hmotným a nehmotným majetkem Zdravotní politika Smluvní politika Zajištění postupů podle vyhlášky o rámcových smlouvách Další služby Fond prevence Fond specifické zdravotní péče Pojištěnci HZP a jejich pohyb v roce Pojištěnci Pohyb pojištěnců 36

4 OBSAH 6. Tvorba a čerpání fondů HZP Základní fond zdravotního pojištění Příjmy pojistného z veřejného zdravotního pojištění dle kategori plátců pojistného Struktura nákladů na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů Průměrné náklady na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů na jednoho pojištěnce Celkové náklady na zdravotní péči v členění dle věkové struktury Průměrné náklady na zdravotní péči na jednoho pojištěnce v členění dle věkové struktury Provozní fond Fond reprodukce investičního majetku Sociální fond Rezervní fond Fond prevence Zdaňovaná činnost Smluvní pojištění a připojištění Fond specifické zdravotní péče Zajišťovací fond Souhrnný přehled vybraných ukazatelů o činnosti HZP Základní ukazatele hospodaření HZP za rok Pohledávky po lhůtě splatnosti Závazky po lhůtě splatnosti Závěr Vyhodnocení výsledků hospodaření HZP Přílohy 68 Rozvaha k Výkaz zisků a ztrát k Způsob a forma zveřejnění výroční zprávy 68 Stanoviska správní a dozorčí rady k výroční zprávě 69 Auditorská zpráva k výroční zprávě 70 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 72 Samostatná příloha Účetní závěrka za rok 2002, auditorská zpráva k účetní závěrce

5

6 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE HZP 8 Vážení klienti, rok 2002 byl jubilejním desátým rokem působení Hutnické zaměstnanecké pojišťovny na trhu veřejného zdravotního pojištění. Za tuto dobu urazila naše pojišťovna notný kus cesty vpřed. Cesta to nebyla přímočará a byla provázena řadou překážek, se kterými se muselo vedení pojišťovny, její orgány a zaměstnanci vyrovnat. Desetiletí selekce na trhu veřejného zdravotního pojištění, kdy z původního počtu nabízí dnes své služby pouhá třetina pojišťoven, nepřízně státní správy a kritické ekonomické situace některých významných plátců zdravotního pojištění vytvářelo kulisu vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v České republice. Hutnická zaměstnanecká pojišťovna ve všech náročných zkouškách obstála. Udržela si pozici největší regionální zdravotní pojišťovny, pojištěncům zabezpečovala v uplynulém desetiletí kvalitní zdravotní péči a své závazky vůči poskytovatelům zdravotní péče hradila včas. Dosavadní působení bylo obdobím těžkých zkoušek, ale především úspěchů. Stejně lze hodnotit i uplynulý rok Pokračující úspěšný vývoj pojišťovny v minulém roce přinesl řadu pozitivních efektů. Jedním z nich byl i nárůst počtu nových pojištěnců, který vytvořil předpoklady k postupnému rozšíření působnosti pojišťovny do oblastí mimo regiony její tradiční působnosti. Jednou z perspektivních oblastí, ve kterých se pojišťovna rozhodla profilovat a nabídnout své služby, byla oblast moravské metropole Brna. V polovině roku 2002 zahájila v Brně činnost nová pobočka HZP, která začala nabízet své služby nejenom stávajícím a potenciálním pojištěncům, ale i poskytovatelům zdravotní péče, pro které začala připravovat projekt řízené péče. Významným předělem ve zkvalitnění služeb pojišťovny byla realizace projektu Elektronická přepážka HZP. Jednalo se o kvalitativní změnu ve vzájemné komunikaci klientů s jejich zdravotní pojišťovnou. Namísto nutné osobní návštěvy měli tak naši klienti možnost od loňského roku komunikovat se svou zdravotní pojišťovnou prostřednictvím počítače připojeného na internet. Realizace projektu elektronické přepážky potvrdila inovační schopnosti pojišťovny v oblasti zavádění nových komunikačních technologií. HZP i v roce 2002 věnovala značnou pozornost problematice řízené zdravotní péče, kdy pokračovala v realizaci projektu Sdružení nezávislých lékařských praxí pro praktické lékaře. Kromě již existujícího sdružení v Třinci bylo založeno sdružení i v Ostravě. Základem tohoto projektu je velmi moderní způsob kontraktu mezi zdravotní pojišťovnou a skupinou praktických lékařů, na základě kterého tato skupina přebírá kontrolu nad významnou částí prostředků zdravotního pojištění těch pojištěnců pojišťovny, kteří jsou u ní registrováni. HZP nabízela, stejně jako v minulých letech, i v roce 2002 svým pojištěncům řadu preventivních programů nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Úspěšně pokračovala realizace projektu zkrácení čekací doby na specializovanou péči v odbornostech ortopedie a kardiochirurgie. Tento ojedinělý projekt významným způsobem zkvalitnil zdravotní péči stovkám pojištěnců. Rok 2002 nevybočil z řady úspěšného vývoje předešlých let. Moje poděkování patří členům správní a dozorčí rady pojišťovny a zejména zaměstnancům, kteří měli velký podíl na dosažených výsledcích a hlavní zásluhu na úspěšném vývoji pojišťovny. Ing. Zdeněk Vrožina, MBA

7 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY HZP Vážení přátelé, s potěšením využívám této příležitosti, abych Vás všechny, zejména pojištěnce HZP, zdravotnická zařízení a ostatní orgány a instituce, které spolupracují s HZP, seznámil s činností Správní rady HZP v roce Správní rada HZP se v roce 2002 sešla na pěti řádných zasedáních, na nichž se zabývala řadou témat. Vedle trvalého sledování hospodaření pojišťovny, účetní závěrky a zprávy auditora projednala správní rada výsledky kontrolní činnosti Dozorčí rady HZP. Dalšími důležitými tématy řádných zasedání byly způsoby úhrad zdravotní péče, vývoj stavu pohledávek za největšími dlužníky a obecná problematika koncepčního řízení pojišťovny. Rok 2002 byl zvláštní tím, že na jeho konci jsme společně oslavili deset let působení HZP na trhu veřejného zdravotního pojištění. Tuto čest, bohužel, neměly celé dvě třetiny z původního počtu zdravotních pojišťoven, které se za uplynulé desetiletí nedokázaly plně přizpůsobit kontinuálním změnám. Dovolte mi, abych se krátce poohlédl zpět a zhodnotil toto období existence a působení HZP jako pevného článku v celém systému veřejného zdravotního pojištění. HZP se v uplynulém desetiletí pohybovala v prostředí, ve kterém výrazně pociťovala absenci potřebné legislativy. I přes tento nedostatek musím konstatovat, že vystupování HZP vůči všem subjektům v systému zdravotního pojištění bylo v uplynulém období maximálně korektní, což ve svém konečném důsledku přineslo celou řadu pozitivních výsledků. Mohu Vás ubezpečit, že se Správní rada HZP ve spolupráci s vedením HZP v celém tomto období aktivně zapojovala do aktivit směřujících k celkovému zlepšení systému veřejného zdravotního pojištění, hledala nové způsoby ohodnocení práce lékařů včetně různých efektivnějších způsobů úhrady zdravotní péče. Tyto kroky ve spojení s trvalou kontrolou výdajů vynakládaných na provoz pojišťovny přispěly k tomu, že HZP dále upevnila v uvedeném období svou finanční stabilitu, což jí zpětně umožnilo vytvořit předpoklady k postupnému rozšiřování nabídky preventivních programů pro pojištěnce a zejména bezproblémového způsobu úhrad poskytovatelům zdravotní péče. Její trvale vyrovnaná bilance hospodaření přispěla k tomu, že HZP patří mezi zdravotní pojišťovny s vysokým kreditem. Chtěl bych touto cestou veřejně poděkovat všem, kteří v uplynulém období pracovali ve prospěch dobrého jména pojišťovny, managementu zakládajících podniků za jejich trvale aktivní pomoc během tohoto období, zaměstnancům HZP za jejich poctivý přístup k plnění náročných úkolů a klientům za důvěru, kterou v HZP mají. Vážení přátelé, důvěra, kterou jste nám v uplynulém období působení pojišťovny dali, zavazuje nejenom vedení HZP, ale rovněž Správní a Dozorčí radu HZP k tomu, aby trvale pracovaly v souladu se strategickými záměry pojišťovny na realizaci koncepce svého dalšího rozvoje. Chci Vás při této příležitosti ujistit, že Správní rada HZP udělá vše, aby i v následujícím období byla Vaše spokojenost s touto zdravotní pojišťovnou maximální. Ing. Ladislav Sitko 9

8 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY HZP Vážení klienti, 10 dovolte, abych Vás seznámil s činností Dozorčí rady Hutnické zaměstnanecké pojišťovny v roce V průběhu roku 2002 se Dozorčí rada HZP sešla na pěti řádných zasedáních. Na programu jednotlivých zasedání byla především kontrola výsledků hospodaření HZP v jednotlivých čtvrtletích. Zvláštní pozornost byla věnována projednání účetní závěrky a zprávy auditora za rok 2001, projednání zdravotně pojistného plánu pro rok 2003, aktuální finanční situaci a stavu pohledávek za největšími dlužníky pojistného. Svou kontrolní činnost zaměřila dozorčí rada rovněž na kontrolu nákladů vynaložených na činnost HZP, správní a dozorčí rady, dodržování institutu zákona č. 127/1998 Sb., řešení stížností a činnosti útvaru vnitřní kontroly HZP. Výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady nezaznamenaly zásadní nedostatky a odpovídaly řádnému hospodaření HZP v roce Tento stav odpovídá vysoké úrovni činnosti vnitřních útvarů HZP i zaměstnanců pojišťovny, což osvědčila i schopnost úspěšně rozšiřovat konkurenční výhody pojišťovny a vesměs pozitivní výsledky kontrol prováděných v roce 2002 vnějšími kontrolními orgány. Dozorčí rada se i v roce 2002 aktivně podílela na činnosti Rozhodčího orgánu HZP. Tento orgán vykonával funkci druhoinstančního orgánu ve správním řízení, které se týkalo zejména případů neplacení pojistného v zákonem stanovené výši a v termínech splatnosti. Současně posuzoval žádosti o zmírnění opatření vyměřeného penále za pozdní odvod pojistného, případně sankcí. Domnívám se, že i dozorčí rada přispěla k dobrým výsledkům HZP v roce Chtěl bych při této příležitosti poděkovat jak členům dozorčí rady, tak i správní rady, managamentu i ostatním zaměstnancům HZP za dobrou a kvalitní práci v roce 2002 a vyslovit přesvědčení, že i v roce 2003 budou výsledky HZP příznivé. Ing. Ivo Lerch

9 ÚVODNÍ ČÁST

10 1 VSTUPNÍ ÚDAJE 12 Obchodní název: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna Sídlo: Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 11, PSČ Identifikační číslo: Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Vrožina, MBA Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Ostrava Telefon, fax, , , Internetová adresa: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna (HZP) byla zřízena ke dni rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, čj /92-5 ze dne v souladu se zákonem č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545. HZP je ve smyslu 5 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb. právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne na základě žádosti největších hutních a hutnicko-strojírenských podniků severomoravského regionu: VÍTKOVICE, a. s., NOVÁ HUŤ, a. s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Železárny a drátovny Bohumín, s. p., (dnes ŽDB a. s.), VÁLCOVNY PLECHU, a. s., Hutní montáže Ostrava, a. s., Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky čj. 9632/96 bylo ke dni povoleno sloučení ZZP ATLAS - (Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna) se sídlem ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 588 s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou. ZZP ATLAS byla k zrušena bez likvidace s tím, že veškerá práva, povinnosti a závazky přecházejí na právního nástupce Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnu. 2 CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ HZP V ROCE 2002 Hospodaření Hutnické zaměstnanecké pojišťovny v roce 2002 lze charakterizovat vyrovnanou bilancí mezi příjmy ze zdravotního pojištění a výdaji za vykázanou zdravotní péči. Tento stav lze hodnotit jednoznačně pozitivně především s ohledem na rostoucí snahu i možnost státní správy ovlivňovat rozhodování o výši a způsobu úhrad za vykázanou zdravotní péči. Bez ohledu na takto omezené regulační možnosti zdravotních pojišťoven platila HZP své závazky vůči poskytovatelům zdravotní péče včas a neměla žádné závazky po lhůtě splatnosti. Nárůst počtu nových pojištěnců vytvořil předpoklady k postupnému rozšíření působnosti pojišťovny do dalších regionů. Jednou z oblastí, ve kterých se pojišťovna rozhodla profilovat a nabídnout své služby, byla oblast moravské metropole Brna. V polovině roku 2002 zahájila v Brně činnost nová pobočka, která začala nabízet své služby nejenom stávajícím a potenciálním pojištěncům, ale i poskytovatelům zdravotní péče, pro které HZP připravuje projekt řízené péče. Významným předělem ve zkvalitnění služeb pojišťovny byla realizace projektu Elektronická přepážka HZP. Jednalo se o kvalitativní změnu ve vzájemné komunikaci klientů s jejich zdravotní pojišťovnou. Vstupní branou do elektronické přepážky jsou internetové stránky. Namísto nutné osobní návštěvy měli klienti možnost od loňského roku komunikovat se svojí zdravotní pojišťovnou prostřednictvím počítače připojeného na internet. Realizace projektu elektronické přepážky potvrdila inovační schopnosti pojišťovny v oblasti zavádění nových komunikačních technologií. Ve snaze o neustálé zlepšování kvality služeb poskytovaných svým klientům, jež byla v roce 2001 oceněna propůjčením prestižní značky Czech Made, rozhodlo vedení HZP začátkem roku 2002 o realizaci projektu budování a zavádění systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. HZP začala realizovat projekt budování a zavádění systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 v měsíci květnu roku 2002, což představovalo definování potřebných aktivit, zpracování veškeré potřebné dokumentace, její implementaci a zkušební provoz. V tomtéž roce žádala HZP Českou společnost pro jakost o provedení předcertifikačního auditu systému jakosti v HZP dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 v rozsahu: poskytování veřejného zdravotního pojištění. Předcertifikační audit byl v sídle HZP realizován Českou společností pro jakost v termínu od 2.1. do

11 Stejně jako v minulých letech nabízela HZP i v roce 2002 svým pojištěncům řadu preventivních programů nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Úspěšně pokračovala realizace projektu zkrácení čekací doby na specializovanou péči v odbornostech ortopedie a kardiochirurgie. Tento v ČR ojedinělý projekt významným způsobem zkvalitnil zdravotní péči stovkám pojištěnců. Ředitel HZP: Finanční ředitel: Zdravotní ředitelka: Ředitel úseku řízení: Ing. Zdeněk Vrožina, MBA Ing. Radovan Kouřil MUDr. Pavla Kiovská, MBA Ing. Jan Noga V souladu s vývojem v předcházejících letech došlo i v roce 2002 k pozitivnímu posunu ve vztazích mezi pojišťovnou a žadatelskými podniky, významnými plátci zdravotního pojištění. Pokračující ekonomická konsolidace těchto podniků přispěla v konečném důsledku k narovnání v oblasti plateb zdravotního pojištění za zaměstnance těchto firem a významně tak podpořila vyrovnanou bilanci celkového hospodaření pojišťovny. Významným úspěchem činnosti celého managementu pojišťovny bylo udělení prestižního ocenění Manažer roku v odvětví Finanční služby řediteli HZP, Ing. Zdeňku Vrožinovi, MBA. Manažerské schopnosti ředitele HZP ocenila Národní hodnotící komise v rámci konání celostátní soutěže Manažer roku 2002 v Praze na Žofíně. 3 ORGÁNY A VEDENÍ HZP A ZMĚNY V JEJICH SLOŽENÍ V PRŮBĚHU ROKU Právo pojištěnců, zaměstnavatelů a státu na řízení HZP a na rozhodování o zásadních otázkách týkajících se její činnosti bylo v roce 2002 naplňováno prostřednictvím orgánů HZP, kterými jsou Správní rada HZP a Dozorčí rada HZP, a dále prostřednictvím Rozhodčího orgánu HZP SPRÁVNÍ RADA HZP Správní rada HZP je nejvyšším orgánem HZP a rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se činnosti HZP. Správní rada HZP zasedala v roce 2002 v tomto složení: zástupci pojištěnců Ing. Ladislav Sitko Ing. Rostislav Tkáč František Ligocki Oldřich Káňa Pavel Matušek Karin Čorbová předseda člen člen člen člen člen zástupci zaměstnavatelů Ing. Boguslav Heczko Ing. Ivan Čerbák Ing. Rastislav Kotala Ing. Jaromír Ondera Ing. Břetislav Palička Ing. Miroslav Pivovarčík, MBA místopředseda člen člen člen člen člen zástupci státu MUDr. Michael Vít (do ) Mgr. Ivana Dortová Mgr. Květa Hamzová (od ) Ing. Jindřich Buchar (od ) Ing. Zdeněk Tomášek (do ) Správní rada Hutnické zaměstnanecké pojišťovny se v roce 2002 sešla na pěti řádných zasedáních konaných ve dnech 28. března, 25. dubna, 13. června, 26. září a 4. prosince. Na těchto zasedáních se zabývala zejména: zprávou auditora, účetní závěrkou, rozborem hospodaření a Výroční zprávou HZP za rok 2001, výsledky hospodaření v jednotlivých čtvrtletích roku 2002, preventivními programy pro pojištěnce HZP, způsobem úhrad zdravotní péče za jednotlivá čtvrtletí roku 2002, zdravotně pojistným plánem na rok 2003, legislativními dopady na činnost HZP, fondovým hospodařením HZP v roce 2002, výsledky revizní činnosti Dozorčí rady HZP, stavem pohledávek za největšími dlužníky, úvěrovým zatížením HZP v roce 2003.

12 3.2 DOZORČÍ RADA HZP Dozorčí rada HZP zasedala v roce 2002 v tomto složení: zástupci pojištěnců Richard Gavenda člen Jaroslav Plšek člen Boris Stýskala člen Adolf Thomitzek člen Anna Lukšová člen Jaroslav Janek člen zástupci zaměstnavatelů Ing. Ivo Lerch předseda Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA místopředsedkyně Ing. Mojmír Kašprišin člen Ing. Ivan Myška člen Ing. Jaromír Sladčík člen Ing. Miroslav Tkáč člen zástupce státu Ing. Květuše Srnová Dozorčí rada Hutnické zaměstnanecké pojišťovny se v roce 2002 sešla na pěti řádných zasedáních konaných ve dnech 27. března, 25. dubna, 11. června, 25. září a 4. prosince. Na těchto zasedáních se zabývala zejména: zprávou auditora, účetní závěrkou, rozborem hospodaření a Výroční zprávou HZP za rok 2001, výsledky kontrol hospodaření HZP, výsledky hospodaření v jednotlivých čtvrtletích roku 2002, stavem pohledávek za největšími dlužníky, aktuální finanční situací, zdravotně pojistným plánem na rok 2003, informacemi z jednání Správní rady HZP, kterých se předseda dozorčí rady pravidelně zúčastňoval. 3.3 ROZHODČÍ ORGÁN HZP 14 Ve věcech placení pojistného, penále, pokut a přirážek k pojistnému podle 53 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, rozhodovala HZP v roce 2002 v prvním stupni správního řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, platebními výměry. Ve druhém stupni správního řízení rozhodoval s konečnou platností o odvoláních proti platebním výměrům vystaveným HZP desetičlenný Rozhodčí orgán HZP, který v roce 2002 zasedal ve složení: zástupci Správní rady HZP Ing. Rostislav Tkáč předseda František Ligocki člen Karin Čorbová člen příp. žádostí o odstranění tvrdosti zákona dle 53 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Z celkového počtu projednaných případů vydal Rozhodčí orgán HZP v roce 2002: 1 rozhodnutí o odvolání ve věci dlužného pojistného, 147 rozhodnutí o odvolání (odstranění tvrdosti) ve věcech penále, 7 rozhodnutí o odvolání ve věcech přirážky k pojistnému. Z celkového počtu projednaných odvolání proti rozhodnutím HZP bylo v roce 2002: zástupci Dozorčí rady HZP Adolf Thomitzek Boris Stýskala Ing. Ivan Myška člen člen člen 62 rozhodnutí potvrzeno, 93 rozhodnutí změněno, žádné rozhodnutí nebylo zrušeno a vráceno k novému projednání. zástupce HZP JUDr. Anna Antlová člen zástupce MPSV ČR MUDr. Marta Kotasová člen zástupce MZ ČR Mgr. Květa Hamzová člen zástupce MF ČR Ing. Marie Láníková člen Rozhodčí orgán HZP se v roce 2002 sešel k šesti pracovním jednáním konaným ve dnech 17. ledna, 21. března, 23. května, 27. června, 17. října a 21. listopadu. Na zasedáních projednal celkem 155 případů odvolání proti rozhodnutím vydaným HZP, Rozhodování HZP Novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byla s účinností od svěřena pravomoc odstraňovat tvrdosti, které se vyskytly při předepsání penále ve výši nepřesahující 20 tis. Kč ke dni doručení žádosti o odstranění tvrdosti, přímo zdravotním pojišťovnám. V roce 2002 HZP při vyřizování žádostí o odstranění tvrdosti podle 53a zákona č. 48/1997 Sb. rozhodovala celkem v pěti případech, z toho ve čtyřech případech bylo žádosti částečně vyhověno, tzn. předepsané penále bylo sníženo, a v jednom případě žádosti vyhověno nebylo.

13 ÚZEMNÍ ROZLOŽENÍ POJIŠTĚNCŮ

14 4 ČINNOST HZP 4.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA HZP 16 Vnitřní organizační strukturu Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a systém řízení vymezuje Organizační řád HZP. K dílčí změně organizační struktury HZP došlo v první polovině roku 2002 tak, aby nová koncepce organizačního členění vytvářela stále příznivější podmínky pro zkvalitňování poskytovaných služeb všem skupinám klientů pojišťovny a pro další zvyšování efektivity vykonávaných činností. S cílem rozšířit působnost pojišťovny do další významné lokality byla nově zřízena pobočka HZP v Brně. Organizační strukturu Hutnické zaměstnanecké pojišťovny tvořily k čtyři odborné úseky: úsek ředitele HZP, finanční úsek, zdravotní úsek, úsek řízení. Odborné úseky zajišťovaly činnosti zejména v oblastech: realizace usnesení a rozhodnutí Správní rady HZP a orgánů státní správy, služebního styku s ústředními orgány státní správy, zaměstnavateli a bankovními institucemi, účasti na jednáních dohodovacích řízení, výběru pojistného, tvorby a údržby registrů pojištěnců a plátců pojistného, uzavírání a obnovování smluvních vztahů s poskytovateli zdravotní péče, příjmu a zpracování dokladů o poskytnuté zdravotní péči, sledování nákladů na tuto zdravotní péči a provádění kontroly u poskytovatelů zdravotní péče, hospodaření HZP, účtování, financování úhrad za poskytovanou zdravotní péči a nakládání s fondy Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, provozu informačního systému HZP, ochrany dat a předávání statistických a analytických dat institucím státní správy, právní služby a tvorby vnitřních předpisů HZP, personální činnosti a vnitřní kontrolní činnosti, technického a materiálního zabezpečení HZP, kontroly ve vztahu k plátcům pojistného, propagace HZP, osvětové a informační činnosti, zastupování HZP na jednáních územních orgánů státní správy a zaměstnavatelů, jednání se zástupci zdravotnických zařízení, zejména o smluvních a cenových ujednáních, činnosti revizních lékařů Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, lázeňské a ozdravenské péče, realizace preventivních programů, analytických a vzdělávacích činností, zprostředkování smluvního pojištění a připojištění, přípravy a vedení nových projektů HZP, vytváření, dokumentování, uplatňování a udržování systému managementu jakosti a neustálého zlepšování jeho efektivnosti. Kontaktní místa - pět poboček a 34 expozitur - byla součástí ú- seku řízení, neměla vlastní právní subjektivitu a vykonávala činnost jménem HZP. Na svých pracovištích zabezpečovala činnosti zejména v oblastech: každodenního kontaktu s pojištěnci HZP (registrace a evidence pojištěnců, provádění změn v údajích o pojištěncích, vydávání a výměna průkazů pojištěnců), příjmu a zpracování pokladních dokladů a práce s peněžní hotovostí, propagace HZP a akvizice pojištěnců, kontroly placení pojistného a plnění oznamovací povinnosti plátců pojistného a pojištěnců, činnosti revizních lékařů Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, zprostředkování smluvního pojištění a připojištění a poskytování dalších služeb pojištěncům HZP, příjmu a zpracování dokladů zdravotnických zařízení za poskytnutou zdravotní péči (pouze pobočka Brno). V průběhu roku 2002 zaměstnávala HZP průměrně 216 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané, což je o 8 více než v roce předcházejícím. Zvýšení počtu zaměstnanců koresponduje jednak s nárůstem počtu pojištěnců v některých oblastech stávající působnosti HZP, jednak s rozšiřováním působnosti pojišťovny do oblastí nových a v neposlední řadě s neustálou snahou HZP o zvyšování komfortu poskytovaných služeb. Počet pojištěnců připadajících na jednoho zaměstnance pojišťovny v průměrném přepočteném počtu v roce 2001 činil pojištěnců, zatímco v roce 2002 to bylo již pojištěnců.

15 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA HZP

16 TERITORIÁLNÍ ROZMÍSTĚNÍ KONTAKTNÍCH MÍST HZP

17 4.2 INFORMAČNÍ SYSTÉM HZP Informační systém podporoval všechny činnosti zdravotní pojišťovny. Usnadňoval kontrolu a likvidaci dokladů vykazované zdravotní péče, podporoval funkce výběru pojistného, poskytoval data pro analytické rozbory vykázané poskytnuté zdravotní péče a činností zdravotnických zařízení. Podporoval provádění finanční analýzy, vytváření statistiky a souborů dat pro instituce státní správy. Dále podporoval elektronickou komunikaci s použitím certifikátu mezi klienty HZP a pojišťovnou. Příjmový subsystém podporoval evidenci a kontrolu účtování plateb pojistného a údržbu registrů pojišťovny. Údržba registrů představovala část příjmového subsystému, která realizovala aktualizaci a údržbu základních registrů pojišťovny: registr pojištěnců - obsahoval osobní data, pojistné smlouvy a jejich historii, informace o pohledávkách, registr plátců pojistného - obsahoval identifikační údaje, informace o závazcích vůči pojišťovně, registr zdravotnických zařízení - obsahoval identifikační údaje o zařízeních, údaje o smluvních vztazích, seznam odborností, seznam pasportizovaných výkonů a další údaje. Při účtování plateb podporoval informační systém evidenci a kontrolu výběru pojistného. Základními kontrolními funkcemi byly: zjištění nekrytých pojištění - seznam pojištěnců, u kterých nebyl evidován plátce pojistného, včetně návazné korespondence s pojištěncem a její evidence, zjištění nehrazených závazků - seznam zaměstnavatelů nebo pojištěnců, kteří neuhradili pojistné ve stanoveném termínu, zjištění osob samostatně výdělečně činných, které nepodaly vyúčtování pojistného za kalendářní rok, výpočet penále k dlužnému pojistnému, kontrola a vyhodnocení přehledů o platbě pojistného na veřejné zdravotní pojištění zaměstnavatele včetně související korespondence. Všechny tyto funkce umožňovaly vytváření přehledů a protokolů o příjmech a pohledávkách za plátci pojistného. V příjmovém subsystému byly v roce 2002 rozšířeny a upraveny následující funkce: evidence pohledávek (dlužné pojistné, penále) za osobami samostatně výdělečně činnými včetně návaznosti na správní řízení, tj. zahájení správního řízení, vystavení platebních výměrů, korekce pohledávek v návaznosti na rozhodnutí Rozhodčího orgánu HZP, zahájení prací pro standardizaci registrů pojištěnců, plátců pojistného a zdravotnických zařízení. Výdajový subsystém byl doplněn a rozšířen na základě nových požadavků na vykazování a regulaci úhrad zdravotní péče poskytnuté pojištěncům HZP. Subsystém on-line zpracovával a kontroloval vykazovanou péči. Subsystém byl dále členěn na příjem účetních dokladů, kontrolu zdravotní péče, fakturaci a účet pojištěnce. Účet pojištěnce poskytoval pojištěncům HZP podrobnou informaci o poskytnuté zdravotní péči za zvolené období. Současná praxe dohodovacích řízení o hodnotách bodu a způsobech úhrad zdravotní péče ovlivnila zásadním způsobem nárůst počtu variant zpracování plateb zdravotnickým zařízením. Znamenala podstatně složitější postupy kontroly a likvidace dávek dokladů vyúčtované zdravotní péče. V roce 2002 byl výdajový subsystém rozšířen o regulaci průměrnými standardy na výkony, vyžádanou péči, léčivé přípravky a zdravotnické prostředky. Byly upraveny regulace průměrnými náklady na jednoho ošetřeného pojištěnce u ambulantních specialistů, regulace ústavních zdravotnických zařízení kontraktací objemu zdravotní péče a byly implementovány a testovány další funkce pro ohodnocení vykázané zdravotní péče metodou DRG. Kontrolní modul výdajového subsystému zahrnoval funkce, které zajišťovaly automatickou kontrolu a podporovaly interaktivní kontrolu dávek dokladů o poskytnuté zdravotní péči předkládaných pojišťovně. Funkce podporující kontrolní činnosti byly neustále rozvíjeny. Rozvoj reagoval na nové požadavky při vykazování a úhradách zdravotní péče, na požadavky na vlastní regulační opatření pojišťovny a na další činnosti vedoucí ke zlepšení komunikace mezi poskytovateli zdravotní péče, pojištěnci a pojišťovnou. V roce 2002 byl systém rozšířen o funkce podporující efektivnější oběh účetních dokladů v rámci HZP, byl upraven způsob vyhodnocení dokladů a jejich předkládání příslušným útvarům ke kontrole. Finanční subsystém zajišťoval účtování a úhrady zdravotnickým zařízením, účtování přijatých plateb veřejného zdravotního pojištění, účtování o tvorbě a čerpání fondů pojišťovny a evidenci majetku. Součástí subsystému byl styk s bankovními institucemi a Českou poštou. Subsystém byl členěn na části: finanční účetnictví, zdravotní pojišťovna, evidence hmotného a nehmotného majetku, elektronický oběh dokladů v HZP. Část finanční účetnictví byla modulem standardního účetnictví, 19

18 20 která obsahovala mimo jiné účetní i mimoúčetní číselníky, pokladny, operace s bankovními institucemi, fakturaci, účtování, zpracování platebních příkazů, párování položek na saldokontních účtech. Pro komunikaci mezi HZP a bankovními institucemi byl zajištěn zabezpečený přenos dat přes internet pro bankovní výpisy a platební příkazy a přenos dat ze složenek mezi Českou poštou a HZP. Část zdravotní pojišťovna zajišťovala rozhraní pro příjmový a výdajový subsystém, replikaci registrů, příjem transportů faktur pro jejich proplácení, přenos informací o realizovaných platbách zdravotního pojištění do příjmové části. Část evidence hmotného a nehmotného majetku podporovala kromě evidence majetku také účetní a daňové odpisy. Přenos do účetnictví probíhal v dávkách dle příslušného nastavení. Finanční subsystém byl v roce 2002 rozšířen o další část, a to e- lektronický oběh účetních dokladů v rámci zdravotní pojišťovny - ODE. Tato část zajišťovala tvorbu elektronického průvodního listu dokumentu, elektronický podpis zaměstnanců pro kontrolu a schvalování účetního dokladu a uložení potřebných informací v elektronické podobě. Statistický subsystém poskytoval odborným útvarům on-line statistické vyhodnocování dat pro detailní analytickou činnost pojišťovny a zajišťoval statistické přehledy pro potřeby Ministerstva zdravotnictví (MZ), Ministerstva financí (MF) a poskytovatelů zdravotní péče. Mezi hlavní úkoly tohoto subsystému patřilo: sledování četnosti a struktury vykázané zdravotní péče, sledování vykázané zdravotní péče podle jednotlivých druhů poskytovatelů, příprava podkladů pro regulační mechanismy, komplex funkcí pro rozborovou a analytickou činnost, sledování struktury pojištěnců, vyhodnocování a simulace průběhu placení pojistného, sledování struktury a vývoje sítě zdravotnických zařízení. Nadřazený subsystém pro podporu rozhodování (MIS) začala HZP zavádět v průběhu roku 2001 na bázi databázového systému Oracle s využitím nástrojů Oracle Express Analyzer a Oracle Express Objects. Mezi jeho vlastnosti patří: objektově orientovaná architektura, intuitivní grafické uživatelské prostředí podobné prostředí Windows, sofistikované grafické uživatelské prostředí s odpovídajícími možnostmi ovládání aplikace, využití nástrojů Datový selektor, Datový manažer a Panel dimenzí, které jednoduchým způsobem umožňují výběr hodnot dimenzí analyzovaných objektů a volbu struktury tabulky pro analyzovaný ukazatel, prezentace pomocí grafu nebo tabulky, předdefinování výchozích analytických pohledů, možnost exportu dat do Excelu. V současné době jsou rutinně provozovány datové objekty s informacemi o pojištěncích, plátcích pojistného a klíčových a- spektech nákladů na zdravotní péči. V roce 2002 byly zahájeny analytické a implementační práce na rozšíření systému o datový sklad a další datové objekty, především z oblasti úhrad zdravotnickým zařízením. Tyto objekty budou prezentovat uhrazenou péči v různých pojetích rozkladu podle odborností a okolností ošetření, úhrady za léčivé přípravky a indukovanou péči tak, aby byla umožněna efektivní analýza chování poskytovatelů zdravotní péče. Takto rozšířený systém bude předán do rutinního provozu v polovině roku Technické prostředky informačního systému využívaly HW platformu firmy Hewlett-Packard s operačním systémem UNIX a relační databázi PROGRESS. Informační systém byl provozován na serveru N4000 6xPA8500; 2024 MB RAM; 18 GB HDD; TPM (model, procesor, paměť, kapacita disků, výkon serveru). Vývoj aplikace a statistické výpočty probíhaly na vývojovém serveru HP 9000/K460 4xPA8000; 1140 MB RAM; 63 GB HDD; TPM. Diskové pole RAID5 mělo celkovou kapacitu 1,4 TB rozdělenou mezi provozní a vývojový server. Všechny subsystémy IS byly napojeny na centrální server, pracovaly nad společnými databázemi a sdílely společné číselníky. Správa datové základny na centrálním serveru zajišťovala všem zaměstnancům pojišťovny přístup k aktuálním a shodným datům. Ústředí a pobočky HZP byly vybaveny počítačovou síti Ethernet. Páteřní síť propojující centrální servery HZP je o výkonu 1Gb/s, ostatní PC jsou připojena rychlostí 100Mb/s nebo 10Mb/s. Pobočky HZP byly propojeny pomocí pevných datových linek o kapacitě 64 kb/s. Expozitury byly vybaveny ISDN linkami s připojením prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN) k centrální síti HZP. Ve vybraných lokalitách bylo využito pevné připojení prostřednictvím místních ISP. Celkem bylo v síti zapojeno 5 serverů, 225 osobních počítačů a 15 vysokorychlostních síťových tiskáren. Informační systém umožňoval v reálném čase poskytnout zaměstnancům pojišťovny veškerá data o pojištěncích, plátcích pojistného, poskytovatelích zdravotní péče, informace o poskytované zdravotní péči a platbách. Kontrolní činnost, účetnictví a finanční operace byly prováděny v on-line režimu. Další zpracování dat pro rozborovou, statistickou a následnou kontrolní činnost bylo prováděno v off-line režimu. Propojení s bankovními institucemi bylo zajištěno funkcemi Home banking. S cílem zvýšit bezpečnost a dostupnost dat v IS bylo rozšířeno a upraveno jejich zálohování. Každá prováděná záloha je kontrolována na čitelnost a formální správnost. Současně je porovnávaná s aktuálními daty v IS. Byl rozšířen počet zálohovacích cyklů a zvýšen počet uchovávaných verzí IS.

19 HZP dále rozšířila používání vlastního intranetu, který zaměstnancům pojišťovny umožnil snadný přístup k aktuálním informacím odborných útvarů pojišťovny. Intranet zajišťoval a podporoval část administrativní agendy pojišťovny. Klienti HZP a veřejnost byli informováni o Hutnické zaměstnanecké pojišťovně prostřednictvím internetu na stránkách Prezentační stránky na internetu obsahovaly všeobecné informace o HZP, informace pro pojištěnce a poskytovatele zdravotní péče. Základní podoba prezentačních stránek HZP byla zpřístupněna na intranetových sítích žadatelských podniků. Klienti HZP měli v roce 2002 možnost komunikovat s HZP elektronicky, a to pomocí aplikací: Elektronická podatelna Elektronická podatelna umožňovala komunikaci pomocí u. Jednalo se o rozšíření a doplnění funkcí stávající podatelny. Elektronická podatelna byla vytvořena v souladu se standardem ISVS. Elektronická přepážka vip.hzp.cz Elektronická přepážka byla novou službou založenou na principech moderních komunikačních technologií. Byla uvedena do provozu v dubnu roku 2002 s cílem nabídnout klientovi možnost vyřízení jeho povinných hlášení a žádostí z pohodlí domova nebo kanceláře po 24 hodiny 7 dní v týdnu. Představovala úsporu času při vyplňování formulářů, jednoduché a rychlé vyřízení běžných formalit. Komunikace pomocí elektronické přepážky byla zabezpečena proti zneužití dat elektronickým podpisem a šifrováním. Klient musel vlastnit digitální certifikát, zaregistrovat se do elektronické přepážky a podepsat s HZP smlouvu o elektronické komunikaci. Elektronická přepážka podporovala komunikaci s pojištěnci pro vyřizování požadavků na: zaslání výdajového účtu pojištěnce, změnu kontaktních údajů, záznam o dlouhodobém pobytu v cizině. Zdravotnická zařízení mohla prostřednictvím elektronické přepážky: zasílat dávky dokladů vykázané zdravotní péče, obdržet výpis faktur a jejich příloh, požádat o výpis plateb, ověřovat příslušnost pojištěnce k HZP, žádat o přehled kapitovaných pojištěnců. Plátci zdravotního pojištění využívali elektronickou přepážku k zasílání: hromadných oznámení zaměstnavatele, přehledů o platbě pojistného, požadavků na seznam zaměstnanců-pojištěnců HZP KONTROLA A KONTROLNÍ SYSTÉM HZP Vnější a vnitřní kontrolní činnost Vnitřní kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém HZP zabezpečovali, v souladu s Organizačním řádem HZP, usneseními Správní rady HZP, Dozorčí rady HZP a rozhodnutími ředitele HZP, v rámci vymezených kompetencí vedoucí zaměstnanci na jednotlivých úrovních řízení. Kontrolní činnost jednotlivých útvarů pojišťovny byla realizována v souladu se schváleným Komplexním harmonogramem vnitřní kontrolní činnosti HZP na rok O výsledcích své kontrolní činnosti jednotlivé útvary pravidelně informovaly útvar vnitřní kontroly, který je součástí vnitřního kontrolního systému HZP. Činnost útvaru vnitřní kontroly byla zaměřena na prověření jednotlivých činností pojišťovny, jejího hospodaření, dodržování právních i vnitřních předpisů a způsobu řešení stížností. Útvar vnitřní kontroly vykonával svou činnost v souladu se schváleným Harmonogramem kontrolní činnosti na rok O výsledcích své činnosti pravidelně informoval ředitele HZP, Správní radu HZP a Dozorčí radu HZP. Počet kontrol a jejich výsledky V rámci plnění Komplexního harmonogramu vnitřní kontrolní činnosti HZP na rok 2002 bylo útvary pojišťovny provedeno celkem 47 kontrolních akcí. Výše uvedené kontrolní akce byly zaměřeny na aktiva pojišťovny, tj. lidské zdroje, majetek, vnitřní předpisy, informace, informační systém aj. Ze závěrů provedených kontrol vyplynulo, že jimi nebyly shledány nedostatky závažného charakteru. Útvarem vnitřní kontroly bylo v roce 2002 provedeno celkem šest kontrolních akcí. Z uváděného počtu bylo pět provedeno v souladu se schváleným Harmonogramem kontrolní činnosti na rok 2002 a zbývající jedna nad rámec tohoto harmonogramu. Kontrolní činnost zahrnovala např. prověření způsobu realizace Komplexního harmonogramu kontrolní činnosti HZP na rok Pozornost útvaru vnitřní kontroly byla také věnována způsobu provádění výběrových řízení na dodávku prací a služeb v HZP, a to ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Prověřeno bylo

20 také hospodaření s majetkem HZP. Kontrolami provedenými v průběhu roku 2002 nebyly zjištěny závažné nedostatky. nebyly v obsahu smluv a jejich dodatků shledány závažné nedostatky. 22 Řešení stížností HZP zaevidovala a řešila v roce 2002 pouze jednu stížnost, jejímž předmětem byl nesouhlas pojištěnce HZP s postupem lékaře ve věci provedeného zákroku. Tato stížnost byla řešena v zákonem stanovené lhůtě. Vnější kontrolní činnost Ministerstvo zdravotnictví provedlo v HZP v období od března do května roku 2002 kontrolu zaměřenou na úhrady zdravotní péče za první pololetí roku 2001 v souvislosti s dodržením ustanovení 2 odst. 6 nařízení vlády č. 487/2000 Sb. Kontrolou Kontrolní systém ve vztahu k plátcům pojistného Pravidelnou součástí činnosti HZP při výběru pojistného na veřejné zdravotní pojištění byla v roce 2002 kontrola správnosti stanovení výše vyměřovacího základu, výše pojistného, včasnosti odvedených plateb a dodržování dalších zákonných povinností zaměstnavatelů i individuálních plátců pojistného. Kontroly placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění byly prováděny v souladu s platným zněním zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, s uplatněním 22, jímž se řídil postup při prováděných kontrolách. Kontroly probíhaly na základě měsíčního plánu kontrol. Aktuálně byly prováděny kontroly plátců v likvidaci nebo plátců, na jejichž majetek byl prohlášen konkurz. Odbor výběru pojistného vyměřoval dlužné pojistné a penále také na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení. HZP se připojovala k probíhajícím trestním řízením s požadavkem na náhradu škody ve výši vyměřeného dlužného pojistného a penále. Pověření zaměstnanci Hutnické zaměstnanecké pojišťovny prováděli kontroly zaměstnavatelů zpravidla v sídle plátce nebo v místě jeho trvalého pobytu. Kontroly byly zaměřeny na ověření správnosti výše vyměřovacího základu, výše pojistného, včasnosti plateb, na dodržování povinnosti zasílání mě- Finanční úřad Ostrava ukončil v srpnu roku 2001 v HZP kontrolu daně z příjmů právnických osob. Výstupem této prověrky bylo dodatečné vyměření daně z příjmů právnických osob ve výši 789 tis. Kč. Pojišťovna se proti tomuto rozhodnutí odvolala v zákonem stanovené lhůtě. Rozhodnutí, jímž odvolací orgán snížil dodatečně vyměřenou daň na 763 tis. Kč, obdržela HZP v lednu roku V době zpracování výroční zprávy připravovala HZP žádost o povolení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí odvolacího orgánu. síčních přehledů o platbách pojistného a na plnění oznamovací povinnosti. Přehledy o platbách pojistného zasílané zaměstnavateli umožnily provedení vyššího počtu kontrol. HZP často docílila rychlejší úhrady dlužného pojistného včasným zahájením správního řízení a následným vyměřením pohledávek. V případech, kdy ani osobní jednání s plátci nevedlo k úhradě, byly dle občanského soudního řádu podány návrhy na výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu dlužníka nebo prodejem movitého majetku. Osoby samostatně výdělečně činné předkládaly do osmi dnů po podání daňového přiznání přehledy o výši příjmů a výdajů, vyměřovacím základu, výši pojistného a zálohách na pojistné. HZP zjišťovala při kontrolách správnost stanovení vyměřovacího základu a výše pojistného, placení záloh a včasnou úhradu doplatku pojistného. Současně prověřovala oprávněnost požadavků na vrácení přeplatků pojistného. Přeplatky pojistného byly vráceny v zákonné lhůtě jednoho měsíce. Osobám samostatně výdělečně činným, které platily zálohy na pojistné s prodlením nebo neuhradily vypočtený doplatek pojistného, HZP zaslala výzvu k úhradě dlužného pojistného a penále. V případě, že nebylo dlužné pojistné a penále uhrazeno, HZP je vyměřila ve správním řízení. Platební výměry se staly podkladem pro výkon soudního rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu dlužníka. Počet kontrol a jejich výsledky Plátci pojistného Počet kontrol Vyměřeno v tis. Kč dlužné pojistné penále OBZP OSVČ Organizace Celkem Interní tabulka

21 V roce 2002 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna provedla kontrol placení pojistného u zaměstnavatelů, na základě kterých bylo vyměřeno dlužné pojistné ve výši tis. Kč a penále ve výši tis. Kč. Na výrazné zvýšení počtu kontrol mělo vliv zpracování měsíčních přehledů o platbách pojistného zasílaných zaměstnavateli. Současně na základě informací z elektronického Obchodního věstníku bylo dle přehledů o platbě pojistného vyčísleno dlužné pojistné a penále u každého dlužníka, na jehož majetek byl prohlášen konkurz, a tyto částky byly přihlášeny ke konkurznímu řízení. HZP podala 93 návrhů na výkon soudního rozhodnutí na dlužné pojistné a penále a přihlásila pohledávky ke 176 prohlášeným konkurzním řízením. HZP zkontrolovala přehledů o příjmech a výdajích a zaplaceném pojistném osob samostatně výdělečně činných. Ze zjištění těchto kontrol vyměřila ve správním řízení platebními výměry v počtu dlužné pojistné ve výši tis. Kč a penále platebními výměry v počtu ve výši tis. Kč. Osobám bez zdanitelných příjmů bylo v roce 2002 uloženo 638 platebních výměrů na dlužné pojistné v celkové výši tis. Kč a 784 platebních výměrů na penále ve výši tis. Kč. Nižší objem vyměřených pohledávek byl zapříčiněn skutečností, že významné pohledávky za osobami bez zdanitelných příjmů již byly vyměřeny v roce předchozím. Kontrolami zaměstnavatelů provedenými v jejich sídle a prostřednictvím informačního systému na základě zasílaných přehledů o platbách pojistného, dále platebními výměry zaslanými osobám samostatně výdělečně činným a osobám bez zdanitelných příjmů bylo celkem vyměřeno dlužné pojistné ve výši tis. Kč a penále ve výši tis. Kč. V roce 2002 došlo i v důsledku zvýšení kontrolní činnosti HZP k nárůstu pohledávek po lhůtě splatnosti, a to z tis. Kč k na tis. Kč k Zaměstnavatelům, u kterých došlo k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin a v důsledku toho i ke zvýšení nákladů na zdravotní péči, HZP vyměřila v roce 2002 přirážku k pojistnému. Přirážka byla vyměřena 19 plátcům pojistného ve výši 801 tis. Kč. Skutečné příjmy z přirážek k pojistnému činily 560 tis. Kč Kontrolní systém ve vztahu k poskytovatelům zdravotní péče 23 Právním podkladem pro provádění kontrolní a revizní činnosti vůči poskytovatelům zdravotní péče byla ustanovení 42 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění. Hutnická zaměstnanecká pojišťovna prováděla revize vykázané zdravotní péče v souladu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění a vnitřními předpisy HZP, s cílem sjednotit veškerou kontrolní činnost a revizní postupy vůči smluvním zdravotnickým zařízením. Zajištění plynulého příjmu a evidence dávek dokladů, odborná kontrola a revize, analýza nákladů, kvality a účelnosti poskytované zdravotní péče byly realizovány odborem kontroly zdravotní péče. Dávky dokladů předávané Hutnické zaměstnanecké pojišťovně zdravotnickými zařízeními procházely standardně kontrolou podporovanou informačním systémem. Vykázaná zdravotní péče byla revidována prostřednictvím kontrolních mechanismů upravených podle Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami dle vyhlášky MZ č. 134/1998 Sb., vyhlášky MZ č. 135/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 55/2000 Sb., vyhlášky MZ č. 135/2000 Sb., vyhlášky MZ č. 449/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 01/2002 Sb., v souladu s platnými číselníky léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky. revizními lékaři průběžně kontrolován a upravován na základě podkladů dikce vyhlášek Ministerstva zdravotnictví souvisejících se změnami v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Do pasportů byly rovněž doplněny výkony zahrnuté do kombinované kapitačně výkonové platby praktickým lékařům pro dospělé a praktickým lékařům pro děti a dorost. Kontroly pasportů výkonů byly pravidelnou součástí kontrolních návštěv ve zdravotnických zařízeních. Hutnická zaměstnanecká pojišťovna kontrolovala dodržování cen a omezení preskripce podle platných číselníků léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky a cen a četností u položek předem schválených revizními lékaři. Na základě výsledků kontrol informačním systémem byly vráceny zdravotnickým zařízením k opravě doklady, které obsahovaly kódy výkonů mimo pasportizaci zdravotnického zařízení, kódy výkonů vykázané v nedovolené frekvenci, v nedovolených kombinacích a duplicitně předložené doklady. Doklady předložené HZP nesmluvními ambulantními zdravotnickými zařízeními kontrolovali revizní lékaři pojišťovny, kteří posuzovali, zda vykázaná zdravotní péče byla akutní a neodkladná. Hutnická zaměstnanecká pojišťovna nadále zachovala schvalovací činnosti revizních lékařů pro určené položky zdravotnických prostředků, léčivých přípravků a zdravotních výkonů i při úhradách zdravotní péče paušální sazbou. Pozornost byla nadále věnována pasportům výkonů zdravotnických zařízení v ambulantní i ústavní péči. Jejich obsah byl Hutnická zaměstnanecká pojišťovna zaměstnávala k dvacet revizních lékařů v hlavním či souběžném

22 24 pracovním poměru. Revizní činnosti provádělo dále osm revizních lékařů na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě dohody o provedení práce a šest lékařů konzultantů na základě dohody o provedení práce. Revizní lékaři a další odborní zaměstnanci HZP způsobilí k revizním činnostem prováděli kontrolní a revizní činnost ve zdravotnických zařízeních podle předem stanovených plánů kontrol na jednotlivá čtvrtletí. Jednotný postup revizních lékařů při provádění kontrolních činností u poskytovatelů zdravotní péče včetně sledování evidence, repase a cirkulace zdravotnických prostředků byl upraven vnitřními předpisy. Hutnická zaměstnanecká pojišťovna hledala úsporná opatření ve snaze zamezit vzestupnému trendu nákladů na zdravotnické prostředky, léčivé přípravky, lázeňskou péči a další segmenty zdravotní péče. Tato velmi složitá problematika byla pravidelně řešena revizními lékaři pojišťovny ve spolupráci s odbornými konzultanty s využitím regulačních opatření. Vybraná data z informačního systému umožnila provádění kontrolních návštěv ve zdravotnických zařízeních a kontrolu nejen z hlediska objemu vykazované péče, ale i z hlediska struktury poskytnuté zdravotní péče v jednotlivých typech zdravotnických zařízení. Náplní následných kontrolních návštěv ve zdravotnických zařízeních bylo posouzení kvality a rozsahu poskytnuté zdravotní péče, posouzení účelné farmakoterapie a porovnání vykazovaných kódů zdravotních výkonů se zdravotní dokumentací pojištěnců. Zaměstnanci HZP provedli v roce 2002 celkem 275 kontrol ve zdravotnických zařízeních. Revizní nálezy činily celkem tis. Kč, průměr na jednu kontrolu činil 26,8 tis. Kč. Revizní nálezy nad 50 tis. Kč představovaly 10,55 % z celkového počtu kontrolních návštěv ve zdravotnických zařízeních provedených v roce Opakující se chyby ve vykazování poskytnuté zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zjištěné v roce 2002: na JIP byly vykazovány vyšší kódy ošetřovacího dne s TISS, než dle zaznamenané péče pacientovi příslušely, na dětských JIP byly kódy vyšší a nižší intenzivní péče vykázány i v případech, kdy tomu péče neodpovídala, u hospitalizovaných pacientů byly v rozporu s platnou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví vykazovány výkony agregované do ošetřovacího dne, zdravotnická zařízení ve stejný den na stejného pacienta vykazovala tytéž zdravotní výkony duplicitně, nedodržovala povolený souběh výkonů a překračovala frekvenci výkonů, při předepisování léčivých přípravků lékaři porušovali preskripční omezení stanovené přílohou č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., souběhy klinických vyšetření včetně dalších nesystémových chyb zjištěných kontrolou zdravotní dokumentace, chybně vykazované kódy léčivých přípravků v souvislosti se specializovanou hematologickou léčbou, diskrepance ve vykazování počtu kilometrů u dopravní zdravotnické služby, neoprávněné vykazování způsobu dopravy transfuzních přípravků, speciálních léčiv, tkání a orgánů k transplantaci u laboratorního svozu, nedostatečně průkazně vedená zdravotní dokumentace pacientů v souvislosti s vykazovanou zdravotní péčí. Vyčíslení dokladů odmítnutých informačním systémem, revizními lékaři a likvidátory účetních dokladů pozitivně ovlivnilo výsledný ekonomický efekt kontrolní a revizní činnosti. Výsledný finanční efekt odmítnutých léčivých přípravků a zdravotnických prostředků představoval 757 tis. Kč. Při posuzování návrhů na lázeňskou péči HZP zamítla nebo převedla návrhy z komplexní péče na příspěvkovou v celkové hodnotě tis. Kč. Vlastní kontrolní mechanismy respektovaly pravidla vykazování nepovolené souvislosti jednotlivých zdravotních výkonů, definované povolené frekvence vykazovaní kódů zdravotních výkonů a jejich příslušnost k určeným odbornostem. Změny v číselnících léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky oproti referenčním obdobím a měnící se způsob úhrad za poskytnutou zdravotní péči vyvolaly množství dotazů ze strany poskytovatelů zdravotní péče i pojištěnců vyžadujících metodické vysvětlení revizními lékaři i dalšími kompetentními zaměstnanci kontrolních oddělení HZP. Kvalitní odborná erudice a klinická praxe revizních lékařů zastávaly významnou úlohu v oblasti kontrolní a revizní činnosti. Požadavek na jejich vysokou odbornou úroveň byl podporován a zajištěn prohlubovaným kontinuálním vzděláváním nejen v jejich základních atestačních oborech, ale především v oboru revizní lékařství a veřejné zdravotnictví. Získané odborné a praktické zkušenosti v problematice veřejného zdravotního pojištění byly využívány při tvorbě zdravotní politiky HZP. Aktivní přednášková činnost na celostátních akcích s mezinárodní účastí byla i v tomto roce dokladem posílení odborného kreditu pojišťovny. Průběžné metodické vedení a objasňování pravidel vykazování zdravotní péče zaměstnanci HZP přispělo k posílení pozitivního vztahu poskytovatelů zdravotní péče k Hutnické zaměstnanecké pojišťovně.

3 Orgány a vedení HZP a změny v jejich složení v průběhu roku12

3 Orgány a vedení HZP a změny v jejich složení v průběhu roku12 Obsah Úvodní slovo ředitele HZP 6 Úvodní slovo předsedy správní rady 7 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 8 1 Vstupní údaje 10 2 Charakteristika vývoje a hospodaření HZP v roce 2003 11 3 Orgány a vedení

Více

Úvodní slovo ředitele HZP 8 Úvodní slovo předsedy správní rady 9 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 10. 1 Vstupní údaje 12

Úvodní slovo ředitele HZP 8 Úvodní slovo předsedy správní rady 9 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 10. 1 Vstupní údaje 12 Obsah Úvodní slovo ředitele HZP 8 Úvodní slovo předsedy správní rady 9 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 10 1 Vstupní údaje 12 2 Charakteristika vývoje a hospodaření HZP v roce 2004 13 3 Orgány a vedení

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1 Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22. 7. 2005 průběh plnění Praha, červen Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22.

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01N0O8H Čj.: MSK 61624/2016 Sp. zn.: KON/16839/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Blanka

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.01.09 Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, 143 12 Praha 4 vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti pro rok 2010 v souladu

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ dobrovolného svazku

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005 Český telekomunikační úřad Čj. 2 025/2006-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005 V Praze dne: 15. 2. 2006 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSX01HL363 Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012 ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ Tel.: +420 384 342 185, Fax: +420 384 723 505 e-mail: alena.bastova@mesto-trebon.cz VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu služby v souladu s 18 odst. 5 zákona

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí VITIS Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2012 POČET LISTŮ: 9 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ hospodaření

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP_Dopln_udaje 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Ministerstvo zdravotnictví ČR Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 205, Obsah Úvodní slovo ředitele HZP...6 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP.....7 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 8 1 Vstupní údaje...9 2 Charakteristika vývoje a hospodaření HZP v roce 2007...9

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI Zkratky použité v textové části materiálu a tabulkových přílohách AČR... Armáda České republiky AS

Více

ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC ZA ROK 2006

ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC ZA ROK 2006 Předkládá: Zpracovala: JUDr. Jaromíra Janďourková JUDr. Renata Tesařová ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC ZA ROK 2006 Obsah: Úvod. Stížnosti. Vývoj počtu stížností.2 Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát P R O T O K O L. Čj. ČŠIA-1367/11-A. Kontrolovaná osoba. Libčická 10/658, Praha 8 - Čimice

Česká školní inspekce Pražský inspektorát P R O T O K O L. Čj. ČŠIA-1367/11-A. Kontrolovaná osoba. Libčická 10/658, Praha 8 - Čimice Česká školní inspekce Pražský inspektorát P R O T O K O L Čj. ČŠIA-1367/11-A o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK.

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004. orgán veřejné správy Sestavují: ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. správci kapitol státního rozpočtu, jiné organizační složky státu (včetně územních ch

Více

Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14. 1 Vstupní údaje 18

Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14. 1 Vstupní údaje 18 H u t n i c k á z a m ě s t n a n e c k á p o j i š ť o v n a Obsah Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14 1 Vstupní údaje

Více

Skutečnosti zjištěné při kontrole

Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce Hospodaření s prostředky vybíranými na základě zákona na veřejné zdravotní pojištění Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a Zdravotní pojišťovny

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

. hutnická zaměstnanecká pojišťovna

. hutnická zaměstnanecká pojišťovna . hutnická zaměstnanecká pojišťovna výroční zpráva 2005 Obsah Úvodní slovo ředitele HZP 8 Úvodní slovo předsedy správní rady 10 Úvodní slovo předsedkyně dozorčí rady 11 1 Vstupní údaje 14 2 Charakteristika

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 66 04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Aktualizace 12. listopadu 2014 Tel.: 476 704 463 Vrchlického 114/61 IČ: 1206 0496 435 11 Lom Zapsán do seznamu daňových poradců pod evidenčním

Více

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Odbor podpory řízení příspěvkových organizací se člení na: oddělení podpory a centrálního nákupu oddělení ekonomického řízení a financování PO

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR BÚ CMÚ CP ČLK ČNZP ČNB ČR ČÚS DR DRG EU FM FÚPP FZÚZP Fprev FRM HVLP HZP HZZP KOB, s. p.

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne: 23.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2016 NÁVRH USNESENÍ Rada města Zprávu o vyhodnocení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7 360 66 Karlovy Vary Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČO: 263 65 804 Směrnice Podpisový řád Reg.číslo: 004/2012 Zpracoval: Ing. Jan Rais, MBA Vydáním se ruší: Přezkoumal:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávanou

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne 16.01.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.02.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2011 Rada města projednala zprávu o vyhodnocení

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Příloha č. 1. Hospodaření příspěvkových organizací

Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Příloha č. 1. Hospodaření příspěvkových organizací Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím Příloha č. 1 Hospodaření příspěvkových organizací Brno, srpen 2011 Článek 1. Obecná ustanovení 1.1 Organizace samostatně hospodaří

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1691S006 (dále jen Smlouva ) (stomatologie)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1691S006 (dále jen Smlouva ) (stomatologie) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1691S006 (dále jen Smlouva ) (stomatologie) uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: MS Zubař s.r.o. Sídlo (obec):

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01M1QJO Čj.: MSK 30963/2016 Sp. zn.: KON/12136/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004 Liberecký kraj jako orgán veřejné správy předkládá v souladu s ustanovením 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Základní a rozšířená podpora informačního systému Ginis Express na období do

Odůvodnění veřejné zakázky. Základní a rozšířená podpora informačního systému Ginis Express na období do Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více