Zprávy Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti. Rok 1958 č. 1 (13).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti. Rok 1958 č. 1 (13)."

Transkript

1 Zprávy Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti. Rok 1958 č. 1 (13). [Čelo banderia okresu unhoštského, které se zúčastnilo průvodu při kladení základního kamene k Národnímu divadlu 16. května Podle kresby Viktora Barvitia kreslil Josef Příhoda.]

2 [s. 1] Práce ve Vlastivědném kroužku Osvětové besedy v Unhošti. Šefčík Šmíd. V letošním roce dovrší náš krouţek pátý rok své činnosti. Letos jsme první pololetí roku naplnili opět přednáškovou činností. Vysílali jsme 13 vlast. čtvrthodinek z místního studia rozhlasu po drátě. /Pro nedostatek místa neuveřejňujeme jejich názvy./ Na dvou besedách na Nouzově bylo celkem 156 osob. V Domově důchodců vyslechlo vyprávění o staré Unhošti 28 osob. Na vzpomínkových slavnostech pionýrů v I. a II. osmileté střední škole vyslechlo 356 ţáků čtení zápisu z kroniky o 9. květnu. Úspěšná byla i vlastivědná vycházka městem /26 účastníků/. Pod jejím dojmem se pionýři 1. osmiletky usnesli věnovat výtěţek sběru starých kovů na pořízení 3 informačních tabulek na památné objekty v městě. Dne přednášel kronikář 80 ţákům 5. A, 5. B na 2. osmiletce o roce 1848 v Unhošti a v museu vykládal 30 ţákům. Poskytl také novým kronikářům v Červ. Újezdě a Svárově informace o vedení kroniky. Na druhém aktivu kronikářů v Kladně informoval jak si počínat při zakládání fotodokumentace ke kronice. V soutěţi na okrese se umístil jako třetí. Básník F. A. Springer věnoval pro archiv krouţku některé dokumenty o své činnosti v Unhošti. B. Bauerová a manţ. Čedíkovi darovali zajímavé dokumenty pro archiv města. Kniţní pozůstalost po PhDr. B. Lukavském daroval Ing. Kaufmann. A. Dědková darovala museu jirchářské nástroje. Kronikář odevzdal archivu plakátovou dokumentaci za r J. Šmíd st. pořídil některé snímky pro dokumentaci kroniky a J. Šmíd ml. dal základ ku geol. exposici naší sběrné oblasti v museu. Příhoda, Šefčík a Šmíd provedli průzkum náhodně objeveného sklepení býv. Čertova mlýna. Vlastiv. krouţek připojil své vyjádření k Akci měsíce čistoty vod pro kraj. aktiv /Příhoda, Šimek/. Časopis Osvětová práce v č. 10 přinesl krátkou informaci o naší činnosti s fotografií. Jinou zprávu o nás přinesla Naše vlast v č. 3 a 6. Souhrnnou zprávu o obsahu našeho časopisu od r z pera St. Krajníka uveřejnil "Středočeský sborník historický 1957". Všem našim příznivcům děkujeme za zájem a pomoc v naší práci Zprávu o činnosti archivu pro nedostatek místa uveřejníme v příštím čísle. Doporučujeme vám k návštěvě Celostátní výstavu archivních dokumentů v Praze. Je otevřena do konce srpna. oxoxoxoxoxoxoxo Kdo byl F. J. Pelz? Václav Šefčík. Kdyţ jsem v r pořádal hudební část archivu zpěv. spolku Lípa v Unhošti, přišel jsem na několik muţských sborů s poznámkou: scrips. auctore anni 1877 F. J. Pelz. Šlo tedy o původní skladby. O autorovi jsem tehdy nevěděl zhola nic a tak jsem pátral po jeho skladbách i ţivotním údělu. Výsledkem toho snaţení je následující ţivotopis a seznam skladeb učitele a hudeb. skladatele F. J. Pelze. [s. 2] Ţivotopis. Letos je tomu právě stodeset let kdy se manţelům Josefu a Marii Pelzovým v městysi Zbraslavi v čp. 76 narodil 23. září 1848 syn František. Bylo to třetí dítě vzešlé z jejich manţelství. První děcko syn Josef nar a druhorozená dcera Anna nar záhy zemřeli. Otec Josef byl tehdy truhlářským tovaryšem modelářem v Ringhofferově továrně na Smíchově. Později měl svou

3 ţivnost na Zbraslavi. Matka Marie byla rozená Wildová, dcera nájemníka ze Zbraslavi. Jejich syn František byl bystrý a dobře se učil, jak svědčí mimo jiné také "Odměna pilnosti a dobrých mravů" ze 2. tř. zbraslavské školy s datem Po vychození domácí školy studoval se stejným úspěchem na malostranské Unter-Realschule. Tady se učilo jen německy, ale "Zeichen des Fleisses und des Wohlverhaltens" ze třetí třídy dosvědčují i zde píli a úspěch mladého studenta. Byl velmi dobrým kreslířem, jak dosvědčují jeho dochované práce. Po absolvování tohoto ústavu v r získal vysvědčení podučitelské pro čtyřtřídní hlavní školy. Tím rokem začíná jeho učitelská pouť po obcích hejtmanství smíchovského. Ve škol. roce začínal jako výpomocný podučitel na jednotřídce ve Slivenci a dnešní učitelé stěţí uvěří, ţe tam učil jen za byt! A tehdy si musel na svůj chléb vydělávat hudbou. Hrál znamenitě na housle, harmonium a varhany. Ještě po létech vzpomínal jak chodíval, zvláště v masopustě, od muzik, často z daleka, s odřenými patami, hladový, nevyspalý a někdy mu nezbývalo času, aby se umyl a tak šel rovnou do klasy učit. Tak tvrdý býval učitelský chléb! Tehdy snad také vznikaly první Pelzovy skladby psané pro soubory, s nimiţ hrával. Ty se však nezachovaly. Nemohl jsem, bohuţel, zjistiti kde získal hudebního vzdělání, domnívám se však, ţe to byl zbraslavský učitel Karel Truhelka, který ho do tajů hudby zasvěcoval. Jeho památce věnoval Pelz po létech Zastaveníčko pro muţský sbor, které upravil podle Truhelkova originálu. V létech byl Pelz definitivním podučitelem v Úněticích. Tady učil zprvu za 160 zl., později za 180 zl. ročně. Zde se připravoval k další zkoušce a 1. května 1871 dosáhl vysvědčení způsobilosti učitelské. Jako prozatímní učitel v Horním Bezděkově, kde byl správcem školy, učil od do Tady uţ měl slušnější plat 400 zl. a ubytné 120 zl., ale tady nezaţil asi mnoho radostí, hlavně s tím bytem. To dosvědčuje pozdější přípis ředitele školy v Unhošti Fr. Spurného, který doporučuje c. k. okr. školní radě na Smíchově, aby Pelzovi přispěla na poškozený nábytek za jeho učitelování na Bezděkově. V podání píše: Dle udání p. Černého, předsedy míst. škol. rady v H. Bezděkově nemohl p. uč. Pelz svůj nábytek ochrániti před poroucháním, neboť se ví, ţe nádoby s pivem na jeho nábytek stavěny byly. Do jeho bytu měly i jiné osoby přístup a někdy i hospodský host byl do jeho pokoje odstraněn. Mimo to procházela pára jeho pokojem, takţe nábytek zkáze vystaven byl. Uzamčen nemohl tento pokoj zůstati, poněvadţ se jím vc[háze]lo do kuchyně. Toto úřední oznámení nám dává dobrou představu jak mnohý kantor tehdy bydlel. V Unhošti, kam pak nastoupil, učil od do Tady přišel do rušné činnosti různých spolků a je docela přirozené, ţe jej muzikanta [s. 3] přilákal zpěvácký spolek Lípa, který tehdy uţ devátý rok zdárně působil v místní kultuře. Zakrátko stanul za dirigentským pultem. Kronika spolku je však kusá a nevyzrazuje z tohoto období nic. Také do Občanské besedy docházel a byl i jejím sbormistrem. Mnohem později uţ za svého druhého působení v Hostivici věnoval Besedě muţský sbor "Kdybys Ty byl moje". Za svého působení v našem městě se seznámil s Annou Šafářovou /v hostivic. matrice je chybně napsáno Šafaříkovou/, dcerou Václava Šafáře, koláře na Výhybce a Josefy roz. Paterové z Lán. S ní byl oddán 25. srpna 1873 na Kladně. Novomanţelé bydleli v Unhošti v prvním patře lékárny v čp. 3. Z jejich manţelství se narodilo 7 dítek, z nichţ jen 2 dcery Amálie a Jaroslava dospěly. Ostatní dítky záhy zemřely. Amálie se provdala za F. Špringlera, úřed. st. statků, Jaroslava byla industriální učitelkou. Ta tráví svůj odpočinek v Praze-Dejvicích. V Unhošti zastával F. Pelz místo prozatímního učitele s roční renumerací 500 zl. Ve školním archivu, který je dnes začleněn do archivu města je několik kopií Pelzových ţádostí o přídavky k platu z té doby. Zajímavé je, ţe okr. škol. rada je vţdycky doporučila, ale hejtmanství je vţdycky zamítlo. A příčina? Pelz byl přímé povahy, dovedl svůj názor někdy nepříjemně říci kaţdému do očí! Proto ta nepřízeň shora! Unhoštské období Pelzova ţivota osvětlují aspoň částečně některé dochované výstřiţky z novin, které ve zkratce zachycují jeho účast na hudeb. produkcích Obč. besedy. Ţe hlavně

4 výchově školní mládeţe věnoval všechnu péči, svědčí výstřiţek /ve všech případech nelze zjistit, o který časopis [šlo]/, ve kterém mu sedm unhoštských občanů veřejně děkuje "za nevšední píli, jakouţ vychování mládeţe věnuje". Poděkování má datum A na závěr jeho unhoštského pobytu se s ním jeho přátelé loučí slovy: Podepsaní, jímţ těţko nésti ztráty výtečné Vaší síly, jak ve školství tak i v obč. ţivotě, Vám vřelé díky vzdávajíce volají Vám na rozloučenou věrné a upřímné Nazdar! Od 1. září 1874 nastupuje pak F. Pelz na obč. školu v Hostivicích, kde působí jeden školní rok do Ale měl se sem ještě vrátit. V tomto roce konal několik přednášek o nových metrických mírách a vahách, které se pak od nového roku 1876 zavedly. Od 1. září 1875 nalézáme Pelze opět na jiném působišti a to v Nenačovicích v okr. unhoštském. Z tohoto období se jiţ zachovaly některé jeho skladby /viz seznam/, ale mnoho jich zůstalo u různých kapelníků, kterým je zdarma půjčoval. Je docela moţné, ţe leckteré jeho skladby se dodnes hrají s poznámkou "od neznámého autora", snad některé dostaly jiný název a jsou vydávány za skladby cizí. Na zachované partituře polky francaise s názvem "Nezabudky" pro malý smyč. orchestr je autorova poznámka: hlasy mám u Rapické /Vrapické/ kapely p. kap. Vosyky /Vrapická kapela, která měla oficielní název Hornická kapela buštěhradských dolů, také se jí říkalo Ferdinandská/ byla velmi populární. Bylo to kvalitní těleso, sloţené většinou z vyslouţilých vojenských hudebníků. Kapelník Prokop Vosyka původem z Bělče, byl výborným houslistou a klarinetistou. Tato kapela zanikla po velké hornické stávce v r Vosyka byl prvním hudebníkem, který přinesl do Kladna saxofon. Později obnovené kapele stál v čele Josef Hor[ ] 1 [s. 4] aţ do jejího zrušení v r A zase jsou to výstřiţky z novin, které n[ám] dokazují kam Pelz své skladby půjčoval. Poděkování jsou podepsána hudebníky z Hoštic, Vlastibořic, Vřeškovic. Tam i jinde asi uţ Pelzovy skladby zůst[aly]. Jeho polky a valčíky zaznívaly také na praţských plesech na Ţofíně. Hrály se na Šibřinkách praţ. Sokola i Sokola v Libni a Břevnově, na plesích liter. a řečnic. spolku Slavia, akad. čtenář. spolku, na bálech mediků i Nár. Besedy. Tančilo se při nich v Ruzyni, Hostivicích, Unhošti i jinde. Také na výstavách, hasič. i sokol. slavnostech byly jeho skladby uváděny. Za mořem byl s nadšením přijat Pelzův "Pochod sokolek Cleveland". Frant. Pelz spravoval nenačovickou školu do 31. srpna r V dalších dvou letech působil na jednotřídce v Horních Mokropsech a byl správcem jednotřídky v Trnové. Na začátku škol. r přišel jako řídicí učitel na školu do Holubic v okrese Kralupy n./vlt. Jeho současník, člen někdejšího Sokola v Kralupech o něm napsal: Pan Pelz býval řídícím učitelem v blízkých Holubicích. Stýkal se často s kralupskou jednotou. Kromě ní nebyla zde tehdy v okolí ţádná jiná neţ zase ve Velvarech. Chodíval po školním vyučování s houslemi po školní zahradě a často jsme ho vídali jak si patrně skladbu, jak se mu v mysli rodila na houslích prstem pobrnkával. Tady v Holubicích vznikla Pelzova nejznámější, dodnes ţivá skladba, populární pochod Lví silou. Tento pochod, k němuţ Pelz sám také napsal text, vznikl r pod dojmem, kterým naň zapůsobil první sokolský slet v Praze v červnu toho roku. Pelz na partituru nadepsal: Slavnostní pochod Sokolů, sloţil a čacké tělocvičné jednotě Sokol v Kralupech n./vlt. věnoval Fr. J. Pelz. Pochod má označení Opus 46a pro piano na 2 ruce, opus 46b pro malý orchestr. Prvními zpěváky Pelzovy skladby byly jeho děti. O dva roky později v r byly obě verse vydány tiskem nákladem Lud. R. Pazdírka v Horní Moštěnici. Protoţe tehdy nebylo u nás tiskáren not byl vytištěn v litogr. úst. C. G. Rödera v Lipsku. Pochod byl poprvé veřejně hrán v červnu 1884 při sokolském výletu do Libně, v divadelním sále starého pivovaru. V r pořídili hudebníci pěš. pluku č. 35 v Plzni jeho opis pro kteréhosi Generalmusikdirektora do Berlína. Za opis dostali na tehdejší dobu vysokou částku 20 Marek /platilo se obvykle 50 kr./ a v přiloţeném dopise byla poznámka, ţe pochod je sice příliš "slawisch", ale ţe se velmi líbí. Bohuţel, tato skladba nepřinesla skladateli jen radost, ale způsobila mnohou trpkou chvíli, protoţe je vydávána dodnes za skladbu Frant. Kmocha. Populární kolínský 1 Nečitelná je nejen část kapelníkova příjmení, ale pravděpodobně chybí také celý poslední řádek této strany. Příčinou je kopírování textu.

5 kapelník ji často hrával. Ku př. na Národopisné výstavě v r byly všechny večerní koncerty Kmochovy kapely u fontány zahajovány tímto pochodem. Kmoch tedy roznesl tuto skladbu nejen u nás, ale i v zahraničí. Jejím skladatelem však nebyl!! Ve stínu jeho popularity zůstal původní tvůrce téměř zapomenut. V r byla skladba vydána u Em. Starého v Praze a r u M. Urbánka, obě v úpravě F. Kmocha. A od té doby byl pochod přiřčen Kmochovi, protoţe ten při vydání úpravy zamlčel jméno původního autora. Ten se sice víckrát hlásil k svému duševnímu vlastnictví, ale Kmochova popularita mu ho uzmula. F. Pelz protestoval hned po vyjití úpravy a to v Hlase národa, v Nár. politice a v Nár. listech i v pozdějších létech [s. 5] v různých časopisech. Jak mi sdělil p. Hakl z Hostivic, prý se celá věc dostala aţ k soudu a tady Fr. Pelz svou při vyhrál. A výsledek? Skladba je dodnes připisována F. Kmochovi! Pelz není uváděn ani jako autor textu. V čem záleţela Kmochova "úprava"? Přepsal první dvě části do F dur /Pelz je napsal v D dur/ a trio převedl do B dur /v Pelzově originálu je G dur/. V úvodu odstranil Pelzův osmitaktový Entrée a nahradil ho čtyřtaktovým názvukem na první dvě části. Ty zůstaly beze změny jak je Pelz napsal. V triu pak Kmoch zasáhl ve 4., 5. a 7. taktu malou úpravou. Tím ovšem nelze nic změnit na skutečnosti, ţe autorství patří F. J. Pelzovi. Je moţno říci, ţe Kmoch tuto skladbu jen nepatrně "přičísl", ale autorství mu spadlo do klína! Posuďte sami úpravu tria: TRIO: 2 2 V notovém zápise je chybně zapsán první řádek Pelzovy melodie ( Lví silou ). Správně má být melodie o sekundu níţe, tedy stejně, jako je řádek následující ( a drahé vlasti ).

6 Zajímavé je, ţe v r upravil Pelz tento pochod pro muţský sbor. V této podobě vyšel jako příloha k listu Sokol v Záhřebu s chorvat. textem. V r byl text přeloţen také do němčiny. Kdyţ jsem shromaţďoval materiál k tomuto článku, často jsem si vzpomněl jakou úlohu hrál pochod Lví silou v praţském povstání v máji On byl revoluční znělkou rozhlasu, která v otřesných chvílích volala k hrdinnému boji proti okupantům. Tím vděčněji bychom měli vzpomínat pravého autora, zapomínaného venkovského kantora muzikanta Františka Pelze! 1. září 1893 vrátil se Fr. Pelz na své dřívější působiště do Hostivice. [s. 6] Tady mu ztrpčovaly ţivot půtky s domácím /bydlel v čp. 4/ a schátralá škola také nebyla pro něj příznivým prostředím. A tak jako jsme zjistili, ţe uţ v Unhošti mu c. k. škol. inspektor nepřál /proto asi také byl často překládán z místa na místo/, bylo to ještě znatelnější v Hostivici. Nedivme se, ţe při své strohé povaze vyhodil jednou ze třídy jednoho obecního tatíka, který tam přišel ve funkci školdozorce a pletl se mu do vyučování. Přesto však působil často v kultuře. Přednášel o ošetření uţitkového ptactva, učitelům vykládal hudební teorii, sám si vyráběl různé školní pomůcky a sbíral téţ pochody na motivy nár. písní pro Hasičskou knihovnu a shromaţďoval vojenské historické bojové signály. Ale pamatoval také na tehdy ohroţené Slezsko a spolu s dcerami mu věnoval knihy. Hodlal téţ pokračovat ve vydávání doplňků ke spisu Vojt. Kryšpína "Obraz činnosti liter. učitelstva čsl." Později však sebraný materiál odevzdal Bř. Jedličkovi-Brodskému. Jinou jeho láskou byl hostivický Sokol, kterému psal do kroniky některé stati, příleţitostné proslovy prosou i veršem ap. Kolem r však jeho veřejná činnost ustává a v r odchází po 27leté sluţbě v Hostivické škole do pense. Ale ještě potom má zájem o hudbu a rozdává mnoho notovin ze svého majetku. 30. prosince 1922 umírá v čp. 4 a 2. ledna 1923 ho místní Sokolové spolu s občany provázejí na poslední cestě na hřbitov v Praze-Bubenči. Pan Ant. Hakl, který se s Pelzem seznámil v r ho líčí jako muţe, který jednal vţdy korektně i kdyţ někdy stroze. Byl však vţdycky přímý, na sklonku ţivota uzavřený. Byl prostřední postavy, oválného obličeje zdobeného plnovousem, oči pod skly skřipce. Vţdy chodil pěkně oblečen, v rukavičkách. Oblíbeným místem jeho vycházek byla "ohrádka" na tehdejší hostivické návsi. Vţdycky mluvil spisovně a snaţil se stále něčemu naučit. Uměl německy, francouzsky a latinsky. Chodíval někdy večer do hostince k Neradovům na "malé pivo" a tady také se snaţil občany vzdělávat. To se mu však valně nedařilo. Nenalézal pochopení a byl povaţován za podivína. Byl však vlastencem poctivého raţení. Z hudebníků měl nade vše rád Beethovena a Mozarta a pak ovšem Smetanu. Kdyţ hostivický Sokol oslavil výročí svého trvání, vzpoměl také svého význačného člena F. J. Pelze. Na staré škole mu byla odhalena pamětní deska. Byla dílem hostivického učitele F. Pechláta. Odlila ji firma Zicha z Hostivic. Pod Pelzovým reliefem byl tento text: "Skladateli sokolské hymny Lví silou Fr. J. Pelzovi, učiteli a spisovateli Sokol v Hostivicích 193[2."] Bohuţel, deska uţ na domě není. V okupaci byla sňata a dodnes není znovu umístěna, je v úschově MNV. Zatím není rozhodnuto, zda bude znovu instalována, jak mi sdělil MNV v Hostivicích. Ale zaslouţilý učitel F. J. Pelz by si toho zaslouţil. Jenomţe doma nikdo není prorokem a pochybuji, ţe se zapomínanému pracovníku dostane uznání. Kdyţ jsem shromaţďoval materiál k Pelzovu ţivotopisu, tak jediným místem, odkud jsem nedostal ţádnou odpověď, byla hostivická škola. Ta škola, které věnoval 27 let svého plodného ţivota!! Pelzova skladatelská činnost se nejvíce rozvinula mezi léty Psal skladby vokální i instrumentální. Muţské, ţenské i smíšené sbory, také pohřební, písně pro solové hlasy, pochody, polky a valčíky v úpravě pro de-

7 [s. 7] chový i smyčcový orchestr a trubačské soubory. Napsal také písně do dvou divadelních her. Některé skladby mají opusová čísla. Toto označení je však nespolehlivé a nepřispívá k souvislému vystopování jeho tvorby. Zpočátku [oz]načoval kaţdý druh skladby samostatnou řadou čísel /vokální, instrument./, později vůbec některé neoznačoval. Odhadem moţno říci, ţe sloţil přes jedno sto skladeb různého druhu. O šíři jeho tvorby poučí nejlépe seznam jeho prací, který z nedostatku místa uveřejníme v příštím čísle. Tam také poděkuji těm, kteří s pochopením pomáhali při shromaţďování dokladů pro toto pojednání. Víte, že oxoxoxoxoxoxoxoxo při kladení základního kamene k Národnímu divadlu před 90 lety jelo také "Banderium okresu unhoštského", které čítalo 60 jezdců? na Unhoštsku činil výtěţek sbírek a z prodeje losů ve prospěch postavení Nár. divadla 4, 041 zl. 93 kr.? je to přibliţně 1 polovina sumy, kterou stály všechny pokryvačské práce na Nár. divadle? počet účastníků "divadelního" vlaku do Nár. div. z Unhoště byl 260 občanů? tam jeli 16. února 1884 na Sen noci svatojanské? 21. září 1953 jsme zaloţili Vlastivědný krouţek? za těch pět let od jeho zaloţení jsme měli 108 vlastivědných čtvrthodinek v Rozhlase po drátě, kromě besed ve školách, v Domově důchodců, na Nouzově, v agitač. středisku a v museu? máme v našem krouţku 3 jubilanty? Dne 26. dubna oslavil osmdesátiny J. Wolff, správce musea a dne 15. srpna doţije se 85 let ředitel J. Hochmann. Oběma upřímně blahopřejeme, stejně jako Jar. Šmídovi, který dovrší v listopadu padesátku. Toto číslo vydal Vlastivědný krouţek OB při Melicharově městském museu v Unhošti v červenci Obálku kreslil Jos. Příhoda. Vytištěno na MNV v Unhošti.

Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7. Ladislav Miček

Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7. Ladislav Miček Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Ladislav Miček JAN RABYŠKA, UČiTEL Z KOSTELCE NAD ORLICí Jan RABYŠKA (1822-1896) byl jedním z mnoha učitelů, kteří v min~lém století šířili po našich vsích a venkovských

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/

KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/ 2009 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/ Jana Oppeltová 1/ Věra Slavíková 2/ 1/ Katedry historie FF UP, Na Hradě 5, 771 80 Olomouc, oppeltova.jana@centrum.cz

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Mariánské Skoky

Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Mariánské Skoky Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Mariánské Skoky Tomáš Kekrt, Matouš Bičák, Jakub Jindra, David Štěpánek, Jan Chaloupek, Matěj Horák, Martin Liška, Miroslav Pavlíček, Vojtěch Nedbal Odborný konzultant:

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč LISTOPAD - PROSINEC 2009 UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD

Více

Filmová Filharmonie vznik, činnost

Filmová Filharmonie vznik, činnost JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Lesní roh Filmová Filharmonie vznik, činnost a ambice nového hudebního tělesa Diplomová práce Autor práce: Václav Šmiřák

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Československý rozhlas ve 20. a 30. letech 20. století Czechoslovak Broadcasting Company in the 20's and 30's of the 20th Century

Československý rozhlas ve 20. a 30. letech 20. století Czechoslovak Broadcasting Company in the 20's and 30's of the 20th Century Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra dějin a didaktiky dějepisu Daniel Mrázek Československý rozhlas ve 20. a 30. letech 20. století Czechoslovak Broadcasting Company in the 20's and

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Chlapů bylo dost. Máj už stojí

Chlapů bylo dost. Máj už stojí Úterý / 7. května 2013 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník III. / číslo 19 Chlapů bylo dost. Máj už stojí KYJOV Více než hodinu trvalo přibližně šedesátce mužů než postavili více než třicetimetrovou

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Stavění májí v obci Jetřichovec

Stavění májí v obci Jetřichovec Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Stavění májí v obci Jetřichovec (Kraj Vysočina) David Šenigl Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více

dal a vzal? Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Láďa Beran: Strašáci v Písku

dal a vzal? Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Láďa Beran: Strašáci v Písku LEDEN 2015 Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek dal a vzal? Láďa Beran: Strašáci v Písku S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a

Více

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze.

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Bedřich ŠTĚPÁNEK (5.2. 1884 Praha 1943 San Francisco, USA) Případ prvního československého vyslance v USA dr. Bedřicha

Více

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 Obsah Úvodem 9 Kdo byl kdo 13 První společné akce 19 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Sedlčanech 23 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Milevsku

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

ŽIVOT A ODBOJOVÁ ČINNOST ARNOŠTA KOŠŤÁLA, HOTELIÉRA NA VESELCE

ŽIVOT A ODBOJOVÁ ČINNOST ARNOŠTA KOŠŤÁLA, HOTELIÉRA NA VESELCE ŽIVOT A ODBOJOVÁ ČINNOST ARNOŠTA KOŠŤÁLA, HOTELIÉRA NA VESELCE ( 26.6. 1904 2.7. 1942 ) Vítězslav PRCHAL -Slavomír HORÁK Východočeský sborník historický 8, Pardubice, 1999, s. 117-138. (Práce byla oceněna

Více

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická Vilém D. Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie n a základě zpěvníku ECM Evangelická církev metodistická Praha 2006 Vilém D.Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie na

Více