Zprávy Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti. Rok 1958 č. 1 (13).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti. Rok 1958 č. 1 (13)."

Transkript

1 Zprávy Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti. Rok 1958 č. 1 (13). [Čelo banderia okresu unhoštského, které se zúčastnilo průvodu při kladení základního kamene k Národnímu divadlu 16. května Podle kresby Viktora Barvitia kreslil Josef Příhoda.]

2 [s. 1] Práce ve Vlastivědném kroužku Osvětové besedy v Unhošti. Šefčík Šmíd. V letošním roce dovrší náš krouţek pátý rok své činnosti. Letos jsme první pololetí roku naplnili opět přednáškovou činností. Vysílali jsme 13 vlast. čtvrthodinek z místního studia rozhlasu po drátě. /Pro nedostatek místa neuveřejňujeme jejich názvy./ Na dvou besedách na Nouzově bylo celkem 156 osob. V Domově důchodců vyslechlo vyprávění o staré Unhošti 28 osob. Na vzpomínkových slavnostech pionýrů v I. a II. osmileté střední škole vyslechlo 356 ţáků čtení zápisu z kroniky o 9. květnu. Úspěšná byla i vlastivědná vycházka městem /26 účastníků/. Pod jejím dojmem se pionýři 1. osmiletky usnesli věnovat výtěţek sběru starých kovů na pořízení 3 informačních tabulek na památné objekty v městě. Dne přednášel kronikář 80 ţákům 5. A, 5. B na 2. osmiletce o roce 1848 v Unhošti a v museu vykládal 30 ţákům. Poskytl také novým kronikářům v Červ. Újezdě a Svárově informace o vedení kroniky. Na druhém aktivu kronikářů v Kladně informoval jak si počínat při zakládání fotodokumentace ke kronice. V soutěţi na okrese se umístil jako třetí. Básník F. A. Springer věnoval pro archiv krouţku některé dokumenty o své činnosti v Unhošti. B. Bauerová a manţ. Čedíkovi darovali zajímavé dokumenty pro archiv města. Kniţní pozůstalost po PhDr. B. Lukavském daroval Ing. Kaufmann. A. Dědková darovala museu jirchářské nástroje. Kronikář odevzdal archivu plakátovou dokumentaci za r J. Šmíd st. pořídil některé snímky pro dokumentaci kroniky a J. Šmíd ml. dal základ ku geol. exposici naší sběrné oblasti v museu. Příhoda, Šefčík a Šmíd provedli průzkum náhodně objeveného sklepení býv. Čertova mlýna. Vlastiv. krouţek připojil své vyjádření k Akci měsíce čistoty vod pro kraj. aktiv /Příhoda, Šimek/. Časopis Osvětová práce v č. 10 přinesl krátkou informaci o naší činnosti s fotografií. Jinou zprávu o nás přinesla Naše vlast v č. 3 a 6. Souhrnnou zprávu o obsahu našeho časopisu od r z pera St. Krajníka uveřejnil "Středočeský sborník historický 1957". Všem našim příznivcům děkujeme za zájem a pomoc v naší práci Zprávu o činnosti archivu pro nedostatek místa uveřejníme v příštím čísle. Doporučujeme vám k návštěvě Celostátní výstavu archivních dokumentů v Praze. Je otevřena do konce srpna. oxoxoxoxoxoxoxo Kdo byl F. J. Pelz? Václav Šefčík. Kdyţ jsem v r pořádal hudební část archivu zpěv. spolku Lípa v Unhošti, přišel jsem na několik muţských sborů s poznámkou: scrips. auctore anni 1877 F. J. Pelz. Šlo tedy o původní skladby. O autorovi jsem tehdy nevěděl zhola nic a tak jsem pátral po jeho skladbách i ţivotním údělu. Výsledkem toho snaţení je následující ţivotopis a seznam skladeb učitele a hudeb. skladatele F. J. Pelze. [s. 2] Ţivotopis. Letos je tomu právě stodeset let kdy se manţelům Josefu a Marii Pelzovým v městysi Zbraslavi v čp. 76 narodil 23. září 1848 syn František. Bylo to třetí dítě vzešlé z jejich manţelství. První děcko syn Josef nar a druhorozená dcera Anna nar záhy zemřeli. Otec Josef byl tehdy truhlářským tovaryšem modelářem v Ringhofferově továrně na Smíchově. Později měl svou

3 ţivnost na Zbraslavi. Matka Marie byla rozená Wildová, dcera nájemníka ze Zbraslavi. Jejich syn František byl bystrý a dobře se učil, jak svědčí mimo jiné také "Odměna pilnosti a dobrých mravů" ze 2. tř. zbraslavské školy s datem Po vychození domácí školy studoval se stejným úspěchem na malostranské Unter-Realschule. Tady se učilo jen německy, ale "Zeichen des Fleisses und des Wohlverhaltens" ze třetí třídy dosvědčují i zde píli a úspěch mladého studenta. Byl velmi dobrým kreslířem, jak dosvědčují jeho dochované práce. Po absolvování tohoto ústavu v r získal vysvědčení podučitelské pro čtyřtřídní hlavní školy. Tím rokem začíná jeho učitelská pouť po obcích hejtmanství smíchovského. Ve škol. roce začínal jako výpomocný podučitel na jednotřídce ve Slivenci a dnešní učitelé stěţí uvěří, ţe tam učil jen za byt! A tehdy si musel na svůj chléb vydělávat hudbou. Hrál znamenitě na housle, harmonium a varhany. Ještě po létech vzpomínal jak chodíval, zvláště v masopustě, od muzik, často z daleka, s odřenými patami, hladový, nevyspalý a někdy mu nezbývalo času, aby se umyl a tak šel rovnou do klasy učit. Tak tvrdý býval učitelský chléb! Tehdy snad také vznikaly první Pelzovy skladby psané pro soubory, s nimiţ hrával. Ty se však nezachovaly. Nemohl jsem, bohuţel, zjistiti kde získal hudebního vzdělání, domnívám se však, ţe to byl zbraslavský učitel Karel Truhelka, který ho do tajů hudby zasvěcoval. Jeho památce věnoval Pelz po létech Zastaveníčko pro muţský sbor, které upravil podle Truhelkova originálu. V létech byl Pelz definitivním podučitelem v Úněticích. Tady učil zprvu za 160 zl., později za 180 zl. ročně. Zde se připravoval k další zkoušce a 1. května 1871 dosáhl vysvědčení způsobilosti učitelské. Jako prozatímní učitel v Horním Bezděkově, kde byl správcem školy, učil od do Tady uţ měl slušnější plat 400 zl. a ubytné 120 zl., ale tady nezaţil asi mnoho radostí, hlavně s tím bytem. To dosvědčuje pozdější přípis ředitele školy v Unhošti Fr. Spurného, který doporučuje c. k. okr. školní radě na Smíchově, aby Pelzovi přispěla na poškozený nábytek za jeho učitelování na Bezděkově. V podání píše: Dle udání p. Černého, předsedy míst. škol. rady v H. Bezděkově nemohl p. uč. Pelz svůj nábytek ochrániti před poroucháním, neboť se ví, ţe nádoby s pivem na jeho nábytek stavěny byly. Do jeho bytu měly i jiné osoby přístup a někdy i hospodský host byl do jeho pokoje odstraněn. Mimo to procházela pára jeho pokojem, takţe nábytek zkáze vystaven byl. Uzamčen nemohl tento pokoj zůstati, poněvadţ se jím vc[háze]lo do kuchyně. Toto úřední oznámení nám dává dobrou představu jak mnohý kantor tehdy bydlel. V Unhošti, kam pak nastoupil, učil od do Tady přišel do rušné činnosti různých spolků a je docela přirozené, ţe jej muzikanta [s. 3] přilákal zpěvácký spolek Lípa, který tehdy uţ devátý rok zdárně působil v místní kultuře. Zakrátko stanul za dirigentským pultem. Kronika spolku je však kusá a nevyzrazuje z tohoto období nic. Také do Občanské besedy docházel a byl i jejím sbormistrem. Mnohem později uţ za svého druhého působení v Hostivici věnoval Besedě muţský sbor "Kdybys Ty byl moje". Za svého působení v našem městě se seznámil s Annou Šafářovou /v hostivic. matrice je chybně napsáno Šafaříkovou/, dcerou Václava Šafáře, koláře na Výhybce a Josefy roz. Paterové z Lán. S ní byl oddán 25. srpna 1873 na Kladně. Novomanţelé bydleli v Unhošti v prvním patře lékárny v čp. 3. Z jejich manţelství se narodilo 7 dítek, z nichţ jen 2 dcery Amálie a Jaroslava dospěly. Ostatní dítky záhy zemřely. Amálie se provdala za F. Špringlera, úřed. st. statků, Jaroslava byla industriální učitelkou. Ta tráví svůj odpočinek v Praze-Dejvicích. V Unhošti zastával F. Pelz místo prozatímního učitele s roční renumerací 500 zl. Ve školním archivu, který je dnes začleněn do archivu města je několik kopií Pelzových ţádostí o přídavky k platu z té doby. Zajímavé je, ţe okr. škol. rada je vţdycky doporučila, ale hejtmanství je vţdycky zamítlo. A příčina? Pelz byl přímé povahy, dovedl svůj názor někdy nepříjemně říci kaţdému do očí! Proto ta nepřízeň shora! Unhoštské období Pelzova ţivota osvětlují aspoň částečně některé dochované výstřiţky z novin, které ve zkratce zachycují jeho účast na hudeb. produkcích Obč. besedy. Ţe hlavně

4 výchově školní mládeţe věnoval všechnu péči, svědčí výstřiţek /ve všech případech nelze zjistit, o který časopis [šlo]/, ve kterém mu sedm unhoštských občanů veřejně děkuje "za nevšední píli, jakouţ vychování mládeţe věnuje". Poděkování má datum A na závěr jeho unhoštského pobytu se s ním jeho přátelé loučí slovy: Podepsaní, jímţ těţko nésti ztráty výtečné Vaší síly, jak ve školství tak i v obč. ţivotě, Vám vřelé díky vzdávajíce volají Vám na rozloučenou věrné a upřímné Nazdar! Od 1. září 1874 nastupuje pak F. Pelz na obč. školu v Hostivicích, kde působí jeden školní rok do Ale měl se sem ještě vrátit. V tomto roce konal několik přednášek o nových metrických mírách a vahách, které se pak od nového roku 1876 zavedly. Od 1. září 1875 nalézáme Pelze opět na jiném působišti a to v Nenačovicích v okr. unhoštském. Z tohoto období se jiţ zachovaly některé jeho skladby /viz seznam/, ale mnoho jich zůstalo u různých kapelníků, kterým je zdarma půjčoval. Je docela moţné, ţe leckteré jeho skladby se dodnes hrají s poznámkou "od neznámého autora", snad některé dostaly jiný název a jsou vydávány za skladby cizí. Na zachované partituře polky francaise s názvem "Nezabudky" pro malý smyč. orchestr je autorova poznámka: hlasy mám u Rapické /Vrapické/ kapely p. kap. Vosyky /Vrapická kapela, která měla oficielní název Hornická kapela buštěhradských dolů, také se jí říkalo Ferdinandská/ byla velmi populární. Bylo to kvalitní těleso, sloţené většinou z vyslouţilých vojenských hudebníků. Kapelník Prokop Vosyka původem z Bělče, byl výborným houslistou a klarinetistou. Tato kapela zanikla po velké hornické stávce v r Vosyka byl prvním hudebníkem, který přinesl do Kladna saxofon. Později obnovené kapele stál v čele Josef Hor[ ] 1 [s. 4] aţ do jejího zrušení v r A zase jsou to výstřiţky z novin, které n[ám] dokazují kam Pelz své skladby půjčoval. Poděkování jsou podepsána hudebníky z Hoštic, Vlastibořic, Vřeškovic. Tam i jinde asi uţ Pelzovy skladby zůst[aly]. Jeho polky a valčíky zaznívaly také na praţských plesech na Ţofíně. Hrály se na Šibřinkách praţ. Sokola i Sokola v Libni a Břevnově, na plesích liter. a řečnic. spolku Slavia, akad. čtenář. spolku, na bálech mediků i Nár. Besedy. Tančilo se při nich v Ruzyni, Hostivicích, Unhošti i jinde. Také na výstavách, hasič. i sokol. slavnostech byly jeho skladby uváděny. Za mořem byl s nadšením přijat Pelzův "Pochod sokolek Cleveland". Frant. Pelz spravoval nenačovickou školu do 31. srpna r V dalších dvou letech působil na jednotřídce v Horních Mokropsech a byl správcem jednotřídky v Trnové. Na začátku škol. r přišel jako řídicí učitel na školu do Holubic v okrese Kralupy n./vlt. Jeho současník, člen někdejšího Sokola v Kralupech o něm napsal: Pan Pelz býval řídícím učitelem v blízkých Holubicích. Stýkal se často s kralupskou jednotou. Kromě ní nebyla zde tehdy v okolí ţádná jiná neţ zase ve Velvarech. Chodíval po školním vyučování s houslemi po školní zahradě a často jsme ho vídali jak si patrně skladbu, jak se mu v mysli rodila na houslích prstem pobrnkával. Tady v Holubicích vznikla Pelzova nejznámější, dodnes ţivá skladba, populární pochod Lví silou. Tento pochod, k němuţ Pelz sám také napsal text, vznikl r pod dojmem, kterým naň zapůsobil první sokolský slet v Praze v červnu toho roku. Pelz na partituru nadepsal: Slavnostní pochod Sokolů, sloţil a čacké tělocvičné jednotě Sokol v Kralupech n./vlt. věnoval Fr. J. Pelz. Pochod má označení Opus 46a pro piano na 2 ruce, opus 46b pro malý orchestr. Prvními zpěváky Pelzovy skladby byly jeho děti. O dva roky později v r byly obě verse vydány tiskem nákladem Lud. R. Pazdírka v Horní Moštěnici. Protoţe tehdy nebylo u nás tiskáren not byl vytištěn v litogr. úst. C. G. Rödera v Lipsku. Pochod byl poprvé veřejně hrán v červnu 1884 při sokolském výletu do Libně, v divadelním sále starého pivovaru. V r pořídili hudebníci pěš. pluku č. 35 v Plzni jeho opis pro kteréhosi Generalmusikdirektora do Berlína. Za opis dostali na tehdejší dobu vysokou částku 20 Marek /platilo se obvykle 50 kr./ a v přiloţeném dopise byla poznámka, ţe pochod je sice příliš "slawisch", ale ţe se velmi líbí. Bohuţel, tato skladba nepřinesla skladateli jen radost, ale způsobila mnohou trpkou chvíli, protoţe je vydávána dodnes za skladbu Frant. Kmocha. Populární kolínský 1 Nečitelná je nejen část kapelníkova příjmení, ale pravděpodobně chybí také celý poslední řádek této strany. Příčinou je kopírování textu.

5 kapelník ji často hrával. Ku př. na Národopisné výstavě v r byly všechny večerní koncerty Kmochovy kapely u fontány zahajovány tímto pochodem. Kmoch tedy roznesl tuto skladbu nejen u nás, ale i v zahraničí. Jejím skladatelem však nebyl!! Ve stínu jeho popularity zůstal původní tvůrce téměř zapomenut. V r byla skladba vydána u Em. Starého v Praze a r u M. Urbánka, obě v úpravě F. Kmocha. A od té doby byl pochod přiřčen Kmochovi, protoţe ten při vydání úpravy zamlčel jméno původního autora. Ten se sice víckrát hlásil k svému duševnímu vlastnictví, ale Kmochova popularita mu ho uzmula. F. Pelz protestoval hned po vyjití úpravy a to v Hlase národa, v Nár. politice a v Nár. listech i v pozdějších létech [s. 5] v různých časopisech. Jak mi sdělil p. Hakl z Hostivic, prý se celá věc dostala aţ k soudu a tady Fr. Pelz svou při vyhrál. A výsledek? Skladba je dodnes připisována F. Kmochovi! Pelz není uváděn ani jako autor textu. V čem záleţela Kmochova "úprava"? Přepsal první dvě části do F dur /Pelz je napsal v D dur/ a trio převedl do B dur /v Pelzově originálu je G dur/. V úvodu odstranil Pelzův osmitaktový Entrée a nahradil ho čtyřtaktovým názvukem na první dvě části. Ty zůstaly beze změny jak je Pelz napsal. V triu pak Kmoch zasáhl ve 4., 5. a 7. taktu malou úpravou. Tím ovšem nelze nic změnit na skutečnosti, ţe autorství patří F. J. Pelzovi. Je moţno říci, ţe Kmoch tuto skladbu jen nepatrně "přičísl", ale autorství mu spadlo do klína! Posuďte sami úpravu tria: TRIO: 2 2 V notovém zápise je chybně zapsán první řádek Pelzovy melodie ( Lví silou ). Správně má být melodie o sekundu níţe, tedy stejně, jako je řádek následující ( a drahé vlasti ).

6 Zajímavé je, ţe v r upravil Pelz tento pochod pro muţský sbor. V této podobě vyšel jako příloha k listu Sokol v Záhřebu s chorvat. textem. V r byl text přeloţen také do němčiny. Kdyţ jsem shromaţďoval materiál k tomuto článku, často jsem si vzpomněl jakou úlohu hrál pochod Lví silou v praţském povstání v máji On byl revoluční znělkou rozhlasu, která v otřesných chvílích volala k hrdinnému boji proti okupantům. Tím vděčněji bychom měli vzpomínat pravého autora, zapomínaného venkovského kantora muzikanta Františka Pelze! 1. září 1893 vrátil se Fr. Pelz na své dřívější působiště do Hostivice. [s. 6] Tady mu ztrpčovaly ţivot půtky s domácím /bydlel v čp. 4/ a schátralá škola také nebyla pro něj příznivým prostředím. A tak jako jsme zjistili, ţe uţ v Unhošti mu c. k. škol. inspektor nepřál /proto asi také byl často překládán z místa na místo/, bylo to ještě znatelnější v Hostivici. Nedivme se, ţe při své strohé povaze vyhodil jednou ze třídy jednoho obecního tatíka, který tam přišel ve funkci školdozorce a pletl se mu do vyučování. Přesto však působil často v kultuře. Přednášel o ošetření uţitkového ptactva, učitelům vykládal hudební teorii, sám si vyráběl různé školní pomůcky a sbíral téţ pochody na motivy nár. písní pro Hasičskou knihovnu a shromaţďoval vojenské historické bojové signály. Ale pamatoval také na tehdy ohroţené Slezsko a spolu s dcerami mu věnoval knihy. Hodlal téţ pokračovat ve vydávání doplňků ke spisu Vojt. Kryšpína "Obraz činnosti liter. učitelstva čsl." Později však sebraný materiál odevzdal Bř. Jedličkovi-Brodskému. Jinou jeho láskou byl hostivický Sokol, kterému psal do kroniky některé stati, příleţitostné proslovy prosou i veršem ap. Kolem r však jeho veřejná činnost ustává a v r odchází po 27leté sluţbě v Hostivické škole do pense. Ale ještě potom má zájem o hudbu a rozdává mnoho notovin ze svého majetku. 30. prosince 1922 umírá v čp. 4 a 2. ledna 1923 ho místní Sokolové spolu s občany provázejí na poslední cestě na hřbitov v Praze-Bubenči. Pan Ant. Hakl, který se s Pelzem seznámil v r ho líčí jako muţe, který jednal vţdy korektně i kdyţ někdy stroze. Byl však vţdycky přímý, na sklonku ţivota uzavřený. Byl prostřední postavy, oválného obličeje zdobeného plnovousem, oči pod skly skřipce. Vţdy chodil pěkně oblečen, v rukavičkách. Oblíbeným místem jeho vycházek byla "ohrádka" na tehdejší hostivické návsi. Vţdycky mluvil spisovně a snaţil se stále něčemu naučit. Uměl německy, francouzsky a latinsky. Chodíval někdy večer do hostince k Neradovům na "malé pivo" a tady také se snaţil občany vzdělávat. To se mu však valně nedařilo. Nenalézal pochopení a byl povaţován za podivína. Byl však vlastencem poctivého raţení. Z hudebníků měl nade vše rád Beethovena a Mozarta a pak ovšem Smetanu. Kdyţ hostivický Sokol oslavil výročí svého trvání, vzpoměl také svého význačného člena F. J. Pelze. Na staré škole mu byla odhalena pamětní deska. Byla dílem hostivického učitele F. Pechláta. Odlila ji firma Zicha z Hostivic. Pod Pelzovým reliefem byl tento text: "Skladateli sokolské hymny Lví silou Fr. J. Pelzovi, učiteli a spisovateli Sokol v Hostivicích 193[2."] Bohuţel, deska uţ na domě není. V okupaci byla sňata a dodnes není znovu umístěna, je v úschově MNV. Zatím není rozhodnuto, zda bude znovu instalována, jak mi sdělil MNV v Hostivicích. Ale zaslouţilý učitel F. J. Pelz by si toho zaslouţil. Jenomţe doma nikdo není prorokem a pochybuji, ţe se zapomínanému pracovníku dostane uznání. Kdyţ jsem shromaţďoval materiál k Pelzovu ţivotopisu, tak jediným místem, odkud jsem nedostal ţádnou odpověď, byla hostivická škola. Ta škola, které věnoval 27 let svého plodného ţivota!! Pelzova skladatelská činnost se nejvíce rozvinula mezi léty Psal skladby vokální i instrumentální. Muţské, ţenské i smíšené sbory, také pohřební, písně pro solové hlasy, pochody, polky a valčíky v úpravě pro de-

7 [s. 7] chový i smyčcový orchestr a trubačské soubory. Napsal také písně do dvou divadelních her. Některé skladby mají opusová čísla. Toto označení je však nespolehlivé a nepřispívá k souvislému vystopování jeho tvorby. Zpočátku [oz]načoval kaţdý druh skladby samostatnou řadou čísel /vokální, instrument./, později vůbec některé neoznačoval. Odhadem moţno říci, ţe sloţil přes jedno sto skladeb různého druhu. O šíři jeho tvorby poučí nejlépe seznam jeho prací, který z nedostatku místa uveřejníme v příštím čísle. Tam také poděkuji těm, kteří s pochopením pomáhali při shromaţďování dokladů pro toto pojednání. Víte, že oxoxoxoxoxoxoxoxo při kladení základního kamene k Národnímu divadlu před 90 lety jelo také "Banderium okresu unhoštského", které čítalo 60 jezdců? na Unhoštsku činil výtěţek sbírek a z prodeje losů ve prospěch postavení Nár. divadla 4, 041 zl. 93 kr.? je to přibliţně 1 polovina sumy, kterou stály všechny pokryvačské práce na Nár. divadle? počet účastníků "divadelního" vlaku do Nár. div. z Unhoště byl 260 občanů? tam jeli 16. února 1884 na Sen noci svatojanské? 21. září 1953 jsme zaloţili Vlastivědný krouţek? za těch pět let od jeho zaloţení jsme měli 108 vlastivědných čtvrthodinek v Rozhlase po drátě, kromě besed ve školách, v Domově důchodců, na Nouzově, v agitač. středisku a v museu? máme v našem krouţku 3 jubilanty? Dne 26. dubna oslavil osmdesátiny J. Wolff, správce musea a dne 15. srpna doţije se 85 let ředitel J. Hochmann. Oběma upřímně blahopřejeme, stejně jako Jar. Šmídovi, který dovrší v listopadu padesátku. Toto číslo vydal Vlastivědný krouţek OB při Melicharově městském museu v Unhošti v červenci Obálku kreslil Jos. Příhoda. Vytištěno na MNV v Unhošti.

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo 1732-1809 otec smyčcového kvarteta Životopis J.Haydna Narodil se ve zcela chudé muzikantské rodině. V osmi letech se stal zpěvákem chlapeckého

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči PRAMENY K JENEČSKÉ HISTORII Svazek č. 4 REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči 1930 1947 Přehled sestavený na základě úředních knih ze SOA Praha Státního okresního archivu Kladno z fondu Okresní

Více

DOBROVOLNÍ HASIČI OBCE PLANDRY

DOBROVOLNÍ HASIČI OBCE PLANDRY DOBROVOLNÍ HASIČI OBCE PLANDRY PREZENTACI ZPRACOVAL: Miroslav LUKÁŠ, starosta obce Plandry, leden 2010 rozšířená prezentace z roku 2008 KRÁTCE Z HISTORIE HASIČSKÉHO SBORU V PLANDRERCH Hasičský sbor v Plandrech

Více

Začátek školního roku. Počet tříd. Umístění tříd. Vyučovací hodiny

Začátek školního roku. Počet tříd. Umístění tříd. Vyučovací hodiny 1937 1938 Ve školním roce 1937-1938 se pokračovalo v pokusném vyučování. Zatímním řídícím učitelem byl jmenován od 1. září 1937 na zdejší škole pan Richard Filip, který byl službou přikázán na 2. obecnou

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1)

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) V blízkosti brány do zámeckého parku, nedaleko od bývalého pivovaru, se nalézá dům č.2 komplex bývalého zahradnictví. Fotografie z roku 1996. Dům č.2, stejně tak

Více

pozvánka na ples SDH

pozvánka na ples SDH Rok 1937 Zima Zima z roku 1936 na rok 1937 byla zprvu mírná, v lednu byly však mrazy až 17 C. Koncem ledna napadlo dosti sněhu, takže pro závěje několik dní nejel autobus a vlak. Pošta byla z Nezamyslic

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 3.9. zahájení školního roku 2012/2013 6.9. Třídní schůzka společná část prezentace psycholožky I. Vašátkové, představení psycholožky Z. Romáškové, ukázka práce na interaktivní

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Pokus o zachycení historie knihovnictví a knihoven v Polici nad Metují

Pokus o zachycení historie knihovnictví a knihoven v Polici nad Metují Pokus o zachycení historie knihovnictví a knihoven v Polici nad Metují K 170. výročí založení čtenářské společnosti a k 115. výročí otevření veřejné knihovny v Polici nad Metují Police nad Metují, září

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Školní rok 1926-27. Zápis Vyučování počalo 1. září 1926. Výsledek školního zápisu:

Školní rok 1926-27. Zápis Vyučování počalo 1. září 1926. Výsledek školního zápisu: Školní rok 1926-27. Zápis Vyučování počalo 1. září 1926. Výsledek školního zápisu: Učitelstvo. Zúčastní se vyučování Nezúčastní se vyučování Počet Římkat. Českobr. Pravosl. Českoslov. Židov. Bez vyz.cír

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Nerudova Hostivice, listopad 2010 Ulice Nerudova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) 1958-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1028 Evidenční číslo pomůcky: 153 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození Emilie Heyduková narozena 3.10.1859 v Písku 150. výročí narození Narodila se v rodině píseckého restauratéra Petra Reinera. Navštěvovala vyšší dívčí školu v Písku, kde působil jako profesor Adolf Heyduk,

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 28. října Hostivice, květen 2010 Ulice 28. října 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14 Obsah: Slovo ředitele školy, hrajeme si s pohádkou, Divadelní představení, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Březen

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502 Státní okresní archiv Klatovy Národní škola Zhůří 1946-1952 Inventář EL NAD č.: 1421 AP č.: 502 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Miroslav Jirounek Vypracovali: Richard Dyntera, Karolína Ráczová, Hana Nováková, Lenka Zakouřilová, Vratislav Bureš Vyučující: Mgr. Radek Horák Škola: ZŠ a MŠ T.G.M. Svatovítská

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Papa Haydn

Papa Haydn www.zlinskedumy.cz Papa Haydn Joseph Haydn byl rakouský hudební skladatel, přední představitel klasicismu, často bývá označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta. Joseph Haydn se narodil

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník.

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. Rok 1947 10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. 22. února ONV v Kamenici n. L. podal začátkem r. 1947 žádost, aby v. v. nemocnice

Více

Miroslav Rovenský a jeho přátelé si vás dovolují pozvat na BENEFIČNÍ SENÁTOUR 2011 27. února 2011-17.00 28. února 2011-18.30 4. březen 2011-17.00 5. března 2011-17.00 12. března 2011-17.00 KLADNO, Kostel

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU:

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.22.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny, test-

Více

Zprávy Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti. Rok 1958 č. 2 (14).

Zprávy Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti. Rok 1958 č. 2 (14). Zprávy Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti. Rok 1958 č. 2 (14). Stručně z Vlastivědného kroužku a musea (Červenec=prosinec 1958). Šefčík Šmíd. Ve 2. pol. t. r. byla dokončena v rámci rozpočtu musea

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479 Státní okresní archiv Klatovy Základní škola Těšov 1923-1982 Inventář EL NAD č.: 1789 AP č.: 479 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2010

V Ř E S K O V Á K duben 2010 V Ř E S K O V Á K duben 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, několikrát jsem již psal o pálení dřevního odpadu ze zahrad. Toto pálení by se uskutečnilo v měsíci květnu za účasti našich hasičů. Prosím

Více

130 let školy v Nové Vsi u Světlé

130 let školy v Nové Vsi u Světlé 130 let školy v Nové Vsi u Světlé 1. období 1885-1976 Škola Nová školní budova nahradila školu postavenou v roce 1837 na místě č. p. 58 (dnes Bohemia Machine). O stavbě nové budovy pro dvoutřídní školu

Více

Netal Mojmír. EL NAD č.: AP č.: 566

Netal Mojmír. EL NAD č.: AP č.: 566 Státní okresní archiv Klatovy Netal Mojmír 1882 2004 Manipulační seznam prvního typu EL NAD č.: 2471 AP č.: 566 Šárka Hlůžková Klatovy 2015 Úvod Původcem fondu je Mojmír Netal narozený v Petrovičkách 12.

Více

Školní rok 1912.~1913.

Školní rok 1912.~1913. Školní rok 1912.~1913. Příchod důst. pána Josefa Chába. Dne 1. září t. r. přisel do osady naší nový pan děkan Josef Cháb. Týž působil v Hostivaři před mnoha léty co kaplan, a pro korektní jednání byl velice

Více

Počátek škol. roku. Zápis na školní r. 1940/41 byl proveden ve dnech 21. a 22. června 1940 a vyučování zahájeno dne 1. září 1940.

Počátek škol. roku. Zápis na školní r. 1940/41 byl proveden ve dnech 21. a 22. června 1940 a vyučování zahájeno dne 1. září 1940. 1940-41 Počátek škol. roku. Zápis na školní r. 1940/41 byl proveden ve dnech 21. a 22. června 1940 a vyučování zahájeno dne 1. září 1940. Organisace školy. Vynesením ze dne 28. XI. 1940 č. I - 1524/3 ai

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav

Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav VýstaVa Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav D u b e n 2 0 1 0 Výstavní síň Městského domu Zbraslav obsah Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav (úvodem) [3] Pár vět o Záběhlicích

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM Zhodnocení

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_28_Magdalena Dobromila Rettigová Tematický okruh: I/2 Čtenářská

Více

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2003

V Ř E S K O V Á K prosinec 2003 V Ř E S K O V Á K prosinec 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, je to neuvěřitelné, ale dostává se vám do rukou již dvanácté, poslední letošní číslo našeho Vřeskováka. Blíží se čas vánočních svátků a

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Josef František Duda

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Josef František Duda Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Josef František Duda (1810-1916) Prozatímní inventární seznam NAD č. 308 evidenční pomůcka č. 110 M. Vach Praha 1950 inv. č. obsah ks datace

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

Učitel postupně stahuje roletu, odhaluje informace a žák dané informace může doplnit.

Učitel postupně stahuje roletu, odhaluje informace a žák dané informace může doplnit. 3 1 Metodický pokyn Učitel postupně stahuje roletu, odhaluje informace a žák dané informace může doplnit. Ve čtvrtém okně je internetový odkaz na životopis a dílo skladatele. Žák v pátém okně doplňuje

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Zpráva - projektový den - HUDEBNÍ VÝCHOVA 10.12.2010 Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Cíl: seznámení se s knihovnou, shlédnutí a poslech pořadu

Více

1/ Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ

1/ Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ 1/1 3.2.06.9 Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ ČEŠTINA Na přelomu 18./19. století byly Čechy součástí mnohonárodnostní rakouské monarchie. Praha byla pouhým provinčním

Více

750. výročí. obce Všeradice

750. výročí. obce Všeradice 750. výročí obce Všeradice Dne 26. března 1262, pan Oldřich Zajíc z Valdeka a na Valdeku, daruje statek svůj Všeradice, klášteru Sv. Dobrotivá. Toto je nám dosud známá první dochovaná zmínka o naší obci.

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

č Č Ě Í Ž ř ě š á á ž ů ý Ž ů ě ý ý áš ě á Č ů ě ž é š á č é ě ě ě é ěř á é č ý á š ě Ž á áž ř ě š ř č é š á š šř ž áž á ěš á á čá ř é á č ů á ž ý ě ě ě á ě ž á á á ě ě ě á č ý á á ů úč áš čá č á á ž Č

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

LUDWIG VAN BEETHOVEN

LUDWIG VAN BEETHOVEN LUDWIG VAN BEETHOVEN Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt Wolfgang Amadeus Mozart Anotace Prezentace seznámí žáky se životem a dílem Wolfganga Amadea Mozarta. V úvodu si žáci zopakují znalosti z předchozích hodin, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Zámecké noviny Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Vánoce klepou na zámecké dveře a blíží se konec roku 2014. Vánoční svátky přinášejí radost a otevírají srdce Ať

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_18_Bedřich Smetana Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více