Zprávy Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti. Rok 1958 č. 1 (13).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti. Rok 1958 č. 1 (13)."

Transkript

1 Zprávy Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti. Rok 1958 č. 1 (13). [Čelo banderia okresu unhoštského, které se zúčastnilo průvodu při kladení základního kamene k Národnímu divadlu 16. května Podle kresby Viktora Barvitia kreslil Josef Příhoda.]

2 [s. 1] Práce ve Vlastivědném kroužku Osvětové besedy v Unhošti. Šefčík Šmíd. V letošním roce dovrší náš krouţek pátý rok své činnosti. Letos jsme první pololetí roku naplnili opět přednáškovou činností. Vysílali jsme 13 vlast. čtvrthodinek z místního studia rozhlasu po drátě. /Pro nedostatek místa neuveřejňujeme jejich názvy./ Na dvou besedách na Nouzově bylo celkem 156 osob. V Domově důchodců vyslechlo vyprávění o staré Unhošti 28 osob. Na vzpomínkových slavnostech pionýrů v I. a II. osmileté střední škole vyslechlo 356 ţáků čtení zápisu z kroniky o 9. květnu. Úspěšná byla i vlastivědná vycházka městem /26 účastníků/. Pod jejím dojmem se pionýři 1. osmiletky usnesli věnovat výtěţek sběru starých kovů na pořízení 3 informačních tabulek na památné objekty v městě. Dne přednášel kronikář 80 ţákům 5. A, 5. B na 2. osmiletce o roce 1848 v Unhošti a v museu vykládal 30 ţákům. Poskytl také novým kronikářům v Červ. Újezdě a Svárově informace o vedení kroniky. Na druhém aktivu kronikářů v Kladně informoval jak si počínat při zakládání fotodokumentace ke kronice. V soutěţi na okrese se umístil jako třetí. Básník F. A. Springer věnoval pro archiv krouţku některé dokumenty o své činnosti v Unhošti. B. Bauerová a manţ. Čedíkovi darovali zajímavé dokumenty pro archiv města. Kniţní pozůstalost po PhDr. B. Lukavském daroval Ing. Kaufmann. A. Dědková darovala museu jirchářské nástroje. Kronikář odevzdal archivu plakátovou dokumentaci za r J. Šmíd st. pořídil některé snímky pro dokumentaci kroniky a J. Šmíd ml. dal základ ku geol. exposici naší sběrné oblasti v museu. Příhoda, Šefčík a Šmíd provedli průzkum náhodně objeveného sklepení býv. Čertova mlýna. Vlastiv. krouţek připojil své vyjádření k Akci měsíce čistoty vod pro kraj. aktiv /Příhoda, Šimek/. Časopis Osvětová práce v č. 10 přinesl krátkou informaci o naší činnosti s fotografií. Jinou zprávu o nás přinesla Naše vlast v č. 3 a 6. Souhrnnou zprávu o obsahu našeho časopisu od r z pera St. Krajníka uveřejnil "Středočeský sborník historický 1957". Všem našim příznivcům děkujeme za zájem a pomoc v naší práci Zprávu o činnosti archivu pro nedostatek místa uveřejníme v příštím čísle. Doporučujeme vám k návštěvě Celostátní výstavu archivních dokumentů v Praze. Je otevřena do konce srpna. oxoxoxoxoxoxoxo Kdo byl F. J. Pelz? Václav Šefčík. Kdyţ jsem v r pořádal hudební část archivu zpěv. spolku Lípa v Unhošti, přišel jsem na několik muţských sborů s poznámkou: scrips. auctore anni 1877 F. J. Pelz. Šlo tedy o původní skladby. O autorovi jsem tehdy nevěděl zhola nic a tak jsem pátral po jeho skladbách i ţivotním údělu. Výsledkem toho snaţení je následující ţivotopis a seznam skladeb učitele a hudeb. skladatele F. J. Pelze. [s. 2] Ţivotopis. Letos je tomu právě stodeset let kdy se manţelům Josefu a Marii Pelzovým v městysi Zbraslavi v čp. 76 narodil 23. září 1848 syn František. Bylo to třetí dítě vzešlé z jejich manţelství. První děcko syn Josef nar a druhorozená dcera Anna nar záhy zemřeli. Otec Josef byl tehdy truhlářským tovaryšem modelářem v Ringhofferově továrně na Smíchově. Později měl svou

3 ţivnost na Zbraslavi. Matka Marie byla rozená Wildová, dcera nájemníka ze Zbraslavi. Jejich syn František byl bystrý a dobře se učil, jak svědčí mimo jiné také "Odměna pilnosti a dobrých mravů" ze 2. tř. zbraslavské školy s datem Po vychození domácí školy studoval se stejným úspěchem na malostranské Unter-Realschule. Tady se učilo jen německy, ale "Zeichen des Fleisses und des Wohlverhaltens" ze třetí třídy dosvědčují i zde píli a úspěch mladého studenta. Byl velmi dobrým kreslířem, jak dosvědčují jeho dochované práce. Po absolvování tohoto ústavu v r získal vysvědčení podučitelské pro čtyřtřídní hlavní školy. Tím rokem začíná jeho učitelská pouť po obcích hejtmanství smíchovského. Ve škol. roce začínal jako výpomocný podučitel na jednotřídce ve Slivenci a dnešní učitelé stěţí uvěří, ţe tam učil jen za byt! A tehdy si musel na svůj chléb vydělávat hudbou. Hrál znamenitě na housle, harmonium a varhany. Ještě po létech vzpomínal jak chodíval, zvláště v masopustě, od muzik, často z daleka, s odřenými patami, hladový, nevyspalý a někdy mu nezbývalo času, aby se umyl a tak šel rovnou do klasy učit. Tak tvrdý býval učitelský chléb! Tehdy snad také vznikaly první Pelzovy skladby psané pro soubory, s nimiţ hrával. Ty se však nezachovaly. Nemohl jsem, bohuţel, zjistiti kde získal hudebního vzdělání, domnívám se však, ţe to byl zbraslavský učitel Karel Truhelka, který ho do tajů hudby zasvěcoval. Jeho památce věnoval Pelz po létech Zastaveníčko pro muţský sbor, které upravil podle Truhelkova originálu. V létech byl Pelz definitivním podučitelem v Úněticích. Tady učil zprvu za 160 zl., později za 180 zl. ročně. Zde se připravoval k další zkoušce a 1. května 1871 dosáhl vysvědčení způsobilosti učitelské. Jako prozatímní učitel v Horním Bezděkově, kde byl správcem školy, učil od do Tady uţ měl slušnější plat 400 zl. a ubytné 120 zl., ale tady nezaţil asi mnoho radostí, hlavně s tím bytem. To dosvědčuje pozdější přípis ředitele školy v Unhošti Fr. Spurného, který doporučuje c. k. okr. školní radě na Smíchově, aby Pelzovi přispěla na poškozený nábytek za jeho učitelování na Bezděkově. V podání píše: Dle udání p. Černého, předsedy míst. škol. rady v H. Bezděkově nemohl p. uč. Pelz svůj nábytek ochrániti před poroucháním, neboť se ví, ţe nádoby s pivem na jeho nábytek stavěny byly. Do jeho bytu měly i jiné osoby přístup a někdy i hospodský host byl do jeho pokoje odstraněn. Mimo to procházela pára jeho pokojem, takţe nábytek zkáze vystaven byl. Uzamčen nemohl tento pokoj zůstati, poněvadţ se jím vc[háze]lo do kuchyně. Toto úřední oznámení nám dává dobrou představu jak mnohý kantor tehdy bydlel. V Unhošti, kam pak nastoupil, učil od do Tady přišel do rušné činnosti různých spolků a je docela přirozené, ţe jej muzikanta [s. 3] přilákal zpěvácký spolek Lípa, který tehdy uţ devátý rok zdárně působil v místní kultuře. Zakrátko stanul za dirigentským pultem. Kronika spolku je však kusá a nevyzrazuje z tohoto období nic. Také do Občanské besedy docházel a byl i jejím sbormistrem. Mnohem později uţ za svého druhého působení v Hostivici věnoval Besedě muţský sbor "Kdybys Ty byl moje". Za svého působení v našem městě se seznámil s Annou Šafářovou /v hostivic. matrice je chybně napsáno Šafaříkovou/, dcerou Václava Šafáře, koláře na Výhybce a Josefy roz. Paterové z Lán. S ní byl oddán 25. srpna 1873 na Kladně. Novomanţelé bydleli v Unhošti v prvním patře lékárny v čp. 3. Z jejich manţelství se narodilo 7 dítek, z nichţ jen 2 dcery Amálie a Jaroslava dospěly. Ostatní dítky záhy zemřely. Amálie se provdala za F. Špringlera, úřed. st. statků, Jaroslava byla industriální učitelkou. Ta tráví svůj odpočinek v Praze-Dejvicích. V Unhošti zastával F. Pelz místo prozatímního učitele s roční renumerací 500 zl. Ve školním archivu, který je dnes začleněn do archivu města je několik kopií Pelzových ţádostí o přídavky k platu z té doby. Zajímavé je, ţe okr. škol. rada je vţdycky doporučila, ale hejtmanství je vţdycky zamítlo. A příčina? Pelz byl přímé povahy, dovedl svůj názor někdy nepříjemně říci kaţdému do očí! Proto ta nepřízeň shora! Unhoštské období Pelzova ţivota osvětlují aspoň částečně některé dochované výstřiţky z novin, které ve zkratce zachycují jeho účast na hudeb. produkcích Obč. besedy. Ţe hlavně

4 výchově školní mládeţe věnoval všechnu péči, svědčí výstřiţek /ve všech případech nelze zjistit, o který časopis [šlo]/, ve kterém mu sedm unhoštských občanů veřejně děkuje "za nevšední píli, jakouţ vychování mládeţe věnuje". Poděkování má datum A na závěr jeho unhoštského pobytu se s ním jeho přátelé loučí slovy: Podepsaní, jímţ těţko nésti ztráty výtečné Vaší síly, jak ve školství tak i v obč. ţivotě, Vám vřelé díky vzdávajíce volají Vám na rozloučenou věrné a upřímné Nazdar! Od 1. září 1874 nastupuje pak F. Pelz na obč. školu v Hostivicích, kde působí jeden školní rok do Ale měl se sem ještě vrátit. V tomto roce konal několik přednášek o nových metrických mírách a vahách, které se pak od nového roku 1876 zavedly. Od 1. září 1875 nalézáme Pelze opět na jiném působišti a to v Nenačovicích v okr. unhoštském. Z tohoto období se jiţ zachovaly některé jeho skladby /viz seznam/, ale mnoho jich zůstalo u různých kapelníků, kterým je zdarma půjčoval. Je docela moţné, ţe leckteré jeho skladby se dodnes hrají s poznámkou "od neznámého autora", snad některé dostaly jiný název a jsou vydávány za skladby cizí. Na zachované partituře polky francaise s názvem "Nezabudky" pro malý smyč. orchestr je autorova poznámka: hlasy mám u Rapické /Vrapické/ kapely p. kap. Vosyky /Vrapická kapela, která měla oficielní název Hornická kapela buštěhradských dolů, také se jí říkalo Ferdinandská/ byla velmi populární. Bylo to kvalitní těleso, sloţené většinou z vyslouţilých vojenských hudebníků. Kapelník Prokop Vosyka původem z Bělče, byl výborným houslistou a klarinetistou. Tato kapela zanikla po velké hornické stávce v r Vosyka byl prvním hudebníkem, který přinesl do Kladna saxofon. Později obnovené kapele stál v čele Josef Hor[ ] 1 [s. 4] aţ do jejího zrušení v r A zase jsou to výstřiţky z novin, které n[ám] dokazují kam Pelz své skladby půjčoval. Poděkování jsou podepsána hudebníky z Hoštic, Vlastibořic, Vřeškovic. Tam i jinde asi uţ Pelzovy skladby zůst[aly]. Jeho polky a valčíky zaznívaly také na praţských plesech na Ţofíně. Hrály se na Šibřinkách praţ. Sokola i Sokola v Libni a Břevnově, na plesích liter. a řečnic. spolku Slavia, akad. čtenář. spolku, na bálech mediků i Nár. Besedy. Tančilo se při nich v Ruzyni, Hostivicích, Unhošti i jinde. Také na výstavách, hasič. i sokol. slavnostech byly jeho skladby uváděny. Za mořem byl s nadšením přijat Pelzův "Pochod sokolek Cleveland". Frant. Pelz spravoval nenačovickou školu do 31. srpna r V dalších dvou letech působil na jednotřídce v Horních Mokropsech a byl správcem jednotřídky v Trnové. Na začátku škol. r přišel jako řídicí učitel na školu do Holubic v okrese Kralupy n./vlt. Jeho současník, člen někdejšího Sokola v Kralupech o něm napsal: Pan Pelz býval řídícím učitelem v blízkých Holubicích. Stýkal se často s kralupskou jednotou. Kromě ní nebyla zde tehdy v okolí ţádná jiná neţ zase ve Velvarech. Chodíval po školním vyučování s houslemi po školní zahradě a často jsme ho vídali jak si patrně skladbu, jak se mu v mysli rodila na houslích prstem pobrnkával. Tady v Holubicích vznikla Pelzova nejznámější, dodnes ţivá skladba, populární pochod Lví silou. Tento pochod, k němuţ Pelz sám také napsal text, vznikl r pod dojmem, kterým naň zapůsobil první sokolský slet v Praze v červnu toho roku. Pelz na partituru nadepsal: Slavnostní pochod Sokolů, sloţil a čacké tělocvičné jednotě Sokol v Kralupech n./vlt. věnoval Fr. J. Pelz. Pochod má označení Opus 46a pro piano na 2 ruce, opus 46b pro malý orchestr. Prvními zpěváky Pelzovy skladby byly jeho děti. O dva roky později v r byly obě verse vydány tiskem nákladem Lud. R. Pazdírka v Horní Moštěnici. Protoţe tehdy nebylo u nás tiskáren not byl vytištěn v litogr. úst. C. G. Rödera v Lipsku. Pochod byl poprvé veřejně hrán v červnu 1884 při sokolském výletu do Libně, v divadelním sále starého pivovaru. V r pořídili hudebníci pěš. pluku č. 35 v Plzni jeho opis pro kteréhosi Generalmusikdirektora do Berlína. Za opis dostali na tehdejší dobu vysokou částku 20 Marek /platilo se obvykle 50 kr./ a v přiloţeném dopise byla poznámka, ţe pochod je sice příliš "slawisch", ale ţe se velmi líbí. Bohuţel, tato skladba nepřinesla skladateli jen radost, ale způsobila mnohou trpkou chvíli, protoţe je vydávána dodnes za skladbu Frant. Kmocha. Populární kolínský 1 Nečitelná je nejen část kapelníkova příjmení, ale pravděpodobně chybí také celý poslední řádek této strany. Příčinou je kopírování textu.

5 kapelník ji často hrával. Ku př. na Národopisné výstavě v r byly všechny večerní koncerty Kmochovy kapely u fontány zahajovány tímto pochodem. Kmoch tedy roznesl tuto skladbu nejen u nás, ale i v zahraničí. Jejím skladatelem však nebyl!! Ve stínu jeho popularity zůstal původní tvůrce téměř zapomenut. V r byla skladba vydána u Em. Starého v Praze a r u M. Urbánka, obě v úpravě F. Kmocha. A od té doby byl pochod přiřčen Kmochovi, protoţe ten při vydání úpravy zamlčel jméno původního autora. Ten se sice víckrát hlásil k svému duševnímu vlastnictví, ale Kmochova popularita mu ho uzmula. F. Pelz protestoval hned po vyjití úpravy a to v Hlase národa, v Nár. politice a v Nár. listech i v pozdějších létech [s. 5] v různých časopisech. Jak mi sdělil p. Hakl z Hostivic, prý se celá věc dostala aţ k soudu a tady Fr. Pelz svou při vyhrál. A výsledek? Skladba je dodnes připisována F. Kmochovi! Pelz není uváděn ani jako autor textu. V čem záleţela Kmochova "úprava"? Přepsal první dvě části do F dur /Pelz je napsal v D dur/ a trio převedl do B dur /v Pelzově originálu je G dur/. V úvodu odstranil Pelzův osmitaktový Entrée a nahradil ho čtyřtaktovým názvukem na první dvě části. Ty zůstaly beze změny jak je Pelz napsal. V triu pak Kmoch zasáhl ve 4., 5. a 7. taktu malou úpravou. Tím ovšem nelze nic změnit na skutečnosti, ţe autorství patří F. J. Pelzovi. Je moţno říci, ţe Kmoch tuto skladbu jen nepatrně "přičísl", ale autorství mu spadlo do klína! Posuďte sami úpravu tria: TRIO: 2 2 V notovém zápise je chybně zapsán první řádek Pelzovy melodie ( Lví silou ). Správně má být melodie o sekundu níţe, tedy stejně, jako je řádek následující ( a drahé vlasti ).

6 Zajímavé je, ţe v r upravil Pelz tento pochod pro muţský sbor. V této podobě vyšel jako příloha k listu Sokol v Záhřebu s chorvat. textem. V r byl text přeloţen také do němčiny. Kdyţ jsem shromaţďoval materiál k tomuto článku, často jsem si vzpomněl jakou úlohu hrál pochod Lví silou v praţském povstání v máji On byl revoluční znělkou rozhlasu, která v otřesných chvílích volala k hrdinnému boji proti okupantům. Tím vděčněji bychom měli vzpomínat pravého autora, zapomínaného venkovského kantora muzikanta Františka Pelze! 1. září 1893 vrátil se Fr. Pelz na své dřívější působiště do Hostivice. [s. 6] Tady mu ztrpčovaly ţivot půtky s domácím /bydlel v čp. 4/ a schátralá škola také nebyla pro něj příznivým prostředím. A tak jako jsme zjistili, ţe uţ v Unhošti mu c. k. škol. inspektor nepřál /proto asi také byl často překládán z místa na místo/, bylo to ještě znatelnější v Hostivici. Nedivme se, ţe při své strohé povaze vyhodil jednou ze třídy jednoho obecního tatíka, který tam přišel ve funkci školdozorce a pletl se mu do vyučování. Přesto však působil často v kultuře. Přednášel o ošetření uţitkového ptactva, učitelům vykládal hudební teorii, sám si vyráběl různé školní pomůcky a sbíral téţ pochody na motivy nár. písní pro Hasičskou knihovnu a shromaţďoval vojenské historické bojové signály. Ale pamatoval také na tehdy ohroţené Slezsko a spolu s dcerami mu věnoval knihy. Hodlal téţ pokračovat ve vydávání doplňků ke spisu Vojt. Kryšpína "Obraz činnosti liter. učitelstva čsl." Později však sebraný materiál odevzdal Bř. Jedličkovi-Brodskému. Jinou jeho láskou byl hostivický Sokol, kterému psal do kroniky některé stati, příleţitostné proslovy prosou i veršem ap. Kolem r však jeho veřejná činnost ustává a v r odchází po 27leté sluţbě v Hostivické škole do pense. Ale ještě potom má zájem o hudbu a rozdává mnoho notovin ze svého majetku. 30. prosince 1922 umírá v čp. 4 a 2. ledna 1923 ho místní Sokolové spolu s občany provázejí na poslední cestě na hřbitov v Praze-Bubenči. Pan Ant. Hakl, který se s Pelzem seznámil v r ho líčí jako muţe, který jednal vţdy korektně i kdyţ někdy stroze. Byl však vţdycky přímý, na sklonku ţivota uzavřený. Byl prostřední postavy, oválného obličeje zdobeného plnovousem, oči pod skly skřipce. Vţdy chodil pěkně oblečen, v rukavičkách. Oblíbeným místem jeho vycházek byla "ohrádka" na tehdejší hostivické návsi. Vţdycky mluvil spisovně a snaţil se stále něčemu naučit. Uměl německy, francouzsky a latinsky. Chodíval někdy večer do hostince k Neradovům na "malé pivo" a tady také se snaţil občany vzdělávat. To se mu však valně nedařilo. Nenalézal pochopení a byl povaţován za podivína. Byl však vlastencem poctivého raţení. Z hudebníků měl nade vše rád Beethovena a Mozarta a pak ovšem Smetanu. Kdyţ hostivický Sokol oslavil výročí svého trvání, vzpoměl také svého význačného člena F. J. Pelze. Na staré škole mu byla odhalena pamětní deska. Byla dílem hostivického učitele F. Pechláta. Odlila ji firma Zicha z Hostivic. Pod Pelzovým reliefem byl tento text: "Skladateli sokolské hymny Lví silou Fr. J. Pelzovi, učiteli a spisovateli Sokol v Hostivicích 193[2."] Bohuţel, deska uţ na domě není. V okupaci byla sňata a dodnes není znovu umístěna, je v úschově MNV. Zatím není rozhodnuto, zda bude znovu instalována, jak mi sdělil MNV v Hostivicích. Ale zaslouţilý učitel F. J. Pelz by si toho zaslouţil. Jenomţe doma nikdo není prorokem a pochybuji, ţe se zapomínanému pracovníku dostane uznání. Kdyţ jsem shromaţďoval materiál k Pelzovu ţivotopisu, tak jediným místem, odkud jsem nedostal ţádnou odpověď, byla hostivická škola. Ta škola, které věnoval 27 let svého plodného ţivota!! Pelzova skladatelská činnost se nejvíce rozvinula mezi léty Psal skladby vokální i instrumentální. Muţské, ţenské i smíšené sbory, také pohřební, písně pro solové hlasy, pochody, polky a valčíky v úpravě pro de-

7 [s. 7] chový i smyčcový orchestr a trubačské soubory. Napsal také písně do dvou divadelních her. Některé skladby mají opusová čísla. Toto označení je však nespolehlivé a nepřispívá k souvislému vystopování jeho tvorby. Zpočátku [oz]načoval kaţdý druh skladby samostatnou řadou čísel /vokální, instrument./, později vůbec některé neoznačoval. Odhadem moţno říci, ţe sloţil přes jedno sto skladeb různého druhu. O šíři jeho tvorby poučí nejlépe seznam jeho prací, který z nedostatku místa uveřejníme v příštím čísle. Tam také poděkuji těm, kteří s pochopením pomáhali při shromaţďování dokladů pro toto pojednání. Víte, že oxoxoxoxoxoxoxoxo při kladení základního kamene k Národnímu divadlu před 90 lety jelo také "Banderium okresu unhoštského", které čítalo 60 jezdců? na Unhoštsku činil výtěţek sbírek a z prodeje losů ve prospěch postavení Nár. divadla 4, 041 zl. 93 kr.? je to přibliţně 1 polovina sumy, kterou stály všechny pokryvačské práce na Nár. divadle? počet účastníků "divadelního" vlaku do Nár. div. z Unhoště byl 260 občanů? tam jeli 16. února 1884 na Sen noci svatojanské? 21. září 1953 jsme zaloţili Vlastivědný krouţek? za těch pět let od jeho zaloţení jsme měli 108 vlastivědných čtvrthodinek v Rozhlase po drátě, kromě besed ve školách, v Domově důchodců, na Nouzově, v agitač. středisku a v museu? máme v našem krouţku 3 jubilanty? Dne 26. dubna oslavil osmdesátiny J. Wolff, správce musea a dne 15. srpna doţije se 85 let ředitel J. Hochmann. Oběma upřímně blahopřejeme, stejně jako Jar. Šmídovi, který dovrší v listopadu padesátku. Toto číslo vydal Vlastivědný krouţek OB při Melicharově městském museu v Unhošti v červenci Obálku kreslil Jos. Příhoda. Vytištěno na MNV v Unhošti.

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Č.P. 54 bývalá škola.

Č.P. 54 bývalá škola. Č.P. 54 bývalá škola. Než 15.5.1838 byl posvěcen základní kámen této budovy dokončené 15.7.1839, proběhla do té doby mnohá jednání, pří a intrik které popisuji ve Školství ve Voděradech. My se nyní soustřeďme

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod Kronika obce V.díl Krásné Údolí Zápis vyhotovil : Martin Frank ( duben - květen 2009 ) Strana 1 / celkem stran 5 Motto : Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( )

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( ) ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM Památky Slaného a Slánska ( ) P Památky Slaného a Slánska (11) ravděpodobně nejznámější sbírkou českého baroka

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_13_ČJL_1.01 Tématický celek

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vydrova továrna na výrobu poživatin (1896-1938) Prozatímní inventární seznam NAD č. 453 evidenční pomůcka č. 167 Čakrtová Eva Praha 1955 František

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

Knihovna a Muzeum Aš. Oddělení Knihovna

Knihovna a Muzeum Aš. Oddělení Knihovna Knihovna a Muzeum Aš Zastupitelstvo města Aše schválilo usnesením č. 564 ze dne 24.2.2010 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Aš tak, že změnilo název organizace na Knihovna

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO

VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO (působení českých hudebníků ve Slovinsku na přelomu 19. století a do konce 1. světové války) Václav Talich působil v Lublani v období 1908-1912. Je považován za zakladatele Slovinské

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Alšík Z HISTORIE ŠKOLY II P Ř Í L O H A DUBEN 2015

Alšík Z HISTORIE ŠKOLY II P Ř Í L O H A DUBEN 2015 Alšík DUBEN 2015 EXTRA P Ř Í L O H A Z HISTORIE ŠKOLY II V letošní osmistránkové historické příloze jsme zmapovali naše listování krásnou starou knihou, kterou vidíte na této stránce. Jedná se o nejstarší

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla prof. Antonín Hrůza Prof. AntonínHrůza se narodil 1. ledna 1865 v Plzni. Rodina Hrůzova zde bydlela na nádraží. Otec prof. Hrůzy byl poštovním expeditorem, s čímž souvisela i lokalita jejich bydliště,

Více

Účelové známky v Kostelci nad Orlicí

Účelové známky v Kostelci nad Orlicí ZBYNĚK llkovský Účelové známky v Kostelci nad Orlicí Mezi drobné hmotné památky, které se leckdy dochovaly zminulosti, patříi tzv. účelové známky. Bývaly nejčastěji zobecných kovů - vzhledem obvykle připomínají

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Karel Lím a turistika

Karel Lím a turistika Karel Lím a turistika 1. První český lyžař v Krušných horách: Brzy po svém nástupu do náročného místa menšinového učitel v roce 1894 v Hrobech u Oseka začal lyžovat jako první český lyžař v Krušných horách.

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI

20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI 20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI Česká televize připravila od ledna 2011 projekt s názvem 20 filmových sezón v České televizi, ve kterém nabídla televizním divákům i filmovým fandům historicky první

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více