Pod povrchem Velké náměstí Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení."

Transkript

1 STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení: 1.1. Název občanského sdružení je: Pod povrchem (dále jen Sdružení) Sídlem Sdružení je Česká republika,,. 2. Cíle a zásady činnosti sdružení: 2.1. Základním cílem Sdružení je sdružovat fyzické osoby za účelem společného postupu při realizaci práv občanů v oblasti kulturní, sociální a ekologické. Cílem Sdružení je zejména: a) podpora čajové kultury, b) podpora (nejen alternativní) kultury a umění, c) podpora tolerantního přístupu k minoritám, d) podpora zdravého životního stylu a ekologické výchovy, e) spolupráce a podpora tvůrců, dospělých, dětí i mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání, především v kulturní a environmentální oblasti, f) pořádání přednášek, kulturních akcí se zaměřením na literaturu, hudbu, divadlo a film, g) vydávání metodických, informačních a propagačních materiálů k zajištění shora uvedených cílů h) provádění hospodářské činnosti k zajištění shora uvedených cílů, i) spolupráce s jinými organizacemi podobného zaměření či smýšlení, převážně s nevládními, v naší vlasti i v zahraničí, j) úzká spolupráce s regionálními, místními orgány státní a samosprávné správy a jinými organizacemi Pro splnění tohoto cíle Sdružení zejména v souladu s obecně závaznými právními předpisy: a) vystupuje jako účastník ve správním řízení i jiném řízení, ve kterém je rozhodováno především ve věcech dotýkajících se veřejného zájmu, b) účastní se aktivit přinášející pozitivní kulturní, ekologický a socioekonomický rozvoj dotčeného území, c) iniciuje, organizuje a zabezpečuje petiční a jiné podpisové akce, d) organizuje jiné akce Činnost Sdružení se realizuje v souladu se zásadou slušnosti v jednání s orgány státní správy, územní samosprávy a jinými fyzickými a právnickými osobami. Část II. - Organizační struktura

2 3. Základní zásady: 3.1. Činnost a členství ve Sdružení je dobrovolné Funkce v orgánech Sdružení jsou čestné a nepřísluší za jejich výkon odměna. 4. Členství ve sdružení: 4.1. Členství ve Sdružení se rozlišuje na individuální, kolektivní a čestné Individuální členství. a) Individuálním členem může být fyzická osoba starší 15 let, b) O vzniku individuálního členství rozhoduje rada Sdružení na základě doporučení člena Sdružení c) Rada může přijmout za člena Sdružení toho, kdo: - souhlasí se stanovami a organizačním řádem Sdružení - řádně vyplní a odevzdá radě Sdružení přihlášku - uhradí členský příspěvek na daný kalendářní rok, d) Rada Sdružení přijetí nového člena oznamuje na nejbližší valné hromadě. Jestliže někdo ze stávajících členů s novým členem nesouhlasí, o nabytí členství rozhoduje valná hromada Sdružení Čestné členství: a) Čestné členství vzniká z rozhodnutí valné hromady, b) Čestný člen je zproštěn povinnosti placení členského příspěvku Zánik členství: Členství ve Sdružení zaniká - nezaplacením ročního členského příspěvku - písemným oznámením o vystoupení člena ze Sdružení - rozhodnutím valné hromady o vyloučení - úmrtím člena - způsobem uvedeným v písemné smlouvě u kolektivního členství - zánikem Sdružení. 5. Práva a povinnosti členů: 5.1. Členové Sdružení mají právo: a) účastnit se akcí Sdružení, b) předkládat návrhy a připomínky a žádat jejich řešení, c) rozhodovat hlasováním o přijetí usnesení, d) být radou Sdružení informováni o aktivitách a změnách souvisejících s činností Sdružení, e) využívat členských výhod, f) volit a po dosažení 18 let věku být volen do všech orgánů Sdružení Členové Sdružení mají za povinnost: a) dodržovat stanovy a organizační řád Sdružení, b) podílet se na realizaci cílů Sdružení, c) platit včas stanovený členský příspěvek, d) účelně a hospodárně využívat majetek Sdružení, e) být příkladem v dodržování způsobů a norem týkajících se pití čaje Poruší-li člen své povinnosti, vystavuje se disciplinárnímu řízení. Orgány Sdružení mohou v disciplinárním řízení použít podle míry provinění: a) napomenutí, b) návrh na vyloučení, c) návrh na odnětí čestného členství. Organizace Sdružení Orgány Sdružení jsou:

3 a) valná hromada, b) rada Sdružení, c) předseda Sdružení. 6. Valná hromada: 6.1. Každý člen sdružení má právo účastnit se valné hromady Valnou hromadu svolává rada Sdružení tak, aby se konala nejpozději ve lhůtě jednoho roku od konání poslední valné hromady Valnou hromadu je povinna svolat rada Sdružení vždy, když to navrhne nadpoloviční většina členů Sdružení. V takovém případě je rada Sdružení povinna svolat valnou hromadu tak, aby se konala ve lhůtě jednoho měsíce poté, co rada Sdružení obdržela návrh na její svolání Rada Sdružení svolá valnou hromadu tím, že termín jejího konání oznámí všem členům sdružení nejméně pět dnů před konáním schůze. Pokud s tím projeví všichni členové sdružení souhlas nejpozději na začátku konání valné hromady, může se členská schůze konat i v případě, že byl termín jejího jednání oznámen členům v kratší lhůtě. Součástí oznámení o konání valné hromady by měl být navrhovaný program schůze Valná hromada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jí nadpoloviční většina členů. Pokud se na valné hromadě nesejde nadpoloviční počet členů, může svolat rada do hodiny náhradní valnou hromadu, která je usnášeníschopná i za nižší účasti členů. K usnášeníschopnosti náhradní valné hromady je třeba přítomnosti minimálně 20% členů. Náhradní valná hromada nesmí rozhodovat o zániku Sdružení, změně stanov Sdružení a není oprávněna odvolávat členy rady Sdružení Valná hromada přijímá rozhodnutí v případě rozhodování o zániku Sdružení a změně stanov Sdružení dvoutřetinovou většinou přítomných členů Valná hromada v ostatních případech, které nejsou uvedeny v bodě 6.6 rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Valná hromada je oprávněna: a) schvalovat a měnit stanovy Sdružení dle bodu 6.6, b) rozhodovat o zániku Sdružení dle bodu 6.6, c) volit a odvolávat členy rady Sdružení s výjimkou uvedenou v čl. 15, d) rozhodovat o vyloučení člena ze sdružení, e) schvalovat jednací řád členské schůze, f) stanovovat postup při realizaci cílů činnosti sdružení, g) pověřovat radu Sdružení plněním úkolů vyplývajících z cílů činnosti sdružení, h) schvalovat plán činnosti sdružení na následující období, i) schvalovat výroční zprávu, j) provádět kontrolu hospodaření sdružení a činnosti rady Sdružení, k) rozhodovat o povinnosti členů sdružení platit členské příspěvky, schvalovat výši členských příspěvků a způsob jejich placení, l) vykonávat další činnosti svěřené stanovami Valnou hromadu zahajuje, řídí a ukončuje předsedající valné hromady, kterým je předseda rady Sdružení nebo jím pověřený člen rady Sdružení. Pokud se žádný z členů rady Sdružení schůze neúčastní, volí předsedajícího z přítomných členů valná hromada Pokud se na tom valná hromada usnese, je předsedající valné hromady povinen vypracovat písemnou zprávu o konání valné hromady a předložit ji do jednoho měsíce radě Sdružení. 7. Rada Sdružení: 7.1. Rada Sdružení:

4 a) řídí veškerou činnost Sdružení v období mezi valnými hromadami, plní jejich usnesení, schází se k tomu podle potřeby. Jednání rady Sdružení je volně přístupné členům Sdružení, b) odpovídá za evidenci, ochranu a zvelebování majetku Sdružení, c) volí ze svého středu předsedu Sdružení, místopředsedu Sdružení a hospodáře Sdružení, d) rozhoduje o přijetí člena do Sdružení, e) navrhuje valné hromadě vyloučení člena, f) hlasováním schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření Sdružení za uplynulé období, plán činnosti a rozpočet Sdružení na nadcházející období, g) svolává valnou hromadu Rada Sdružení se volí obvykle pětičlenná. Minimálně je rada Sdružení tříčlenná, přičemž povinně ji tvoří předseda, místopředseda a hospodář Rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jí alespoň polovina členů rady. Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů rady Radu svolává předseda Sdružení nejméně čtyřikrát ročně O svých jednáních vede rada zápisy. Zápis z jednání rady vždy podepisuje předseda a jeden další člen rady Funkční období rady Sdružení je tříleté. 8. Předseda Sdružení 8.1. Předseda Sdružení je statutárním orgánem Sdružení a je oprávněn rozhodovat jménem Sdružení na základě rozhodnutí rady Sdružení Předseda předsedá valné hromadě a radě Sdružení Předseda svolává radu Předseda může v případě potřeby písemně delegovat své pravomoci na jiného člena rady Hlas předsedy rozhoduje při hlasování rady v případě rovnosti hlasů Předseda může udělit plnou moc dalšímu členovi rady. Část III. - Hospodaření sdružení 9. Zásady hospodaření: 9.1. Sdružení je nevýdělečná organizace, která k zabezpečení cílů své činnosti využívá především dary a členské příspěvky svých členů Sdružení vede o svém hospodaření účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 10. Příjmy sdružení: Příjmy sdružení jsou: a) dary od členů sdružení a dalších fyzických i právnických osob, dotace státu, granty a příspěvky, od orgánů státní správy a místní samosprávy, b) členské příspěvky, c) ostatní příjmy. 11. Výdaje sdružení: Výdaji sdružení jsou: a) výdaje na akce pořádané sdružením, b) náhrady věcných výdajů členům sdružení, plnících úkoly sdružení, zejména náhrady cestovních výdajů, c) platby stanovené příslušnými obecně závaznými právními předpisy (např. daně, poplatky a odvody do státních rozpočtů),

5 d) ostatní výdaje. Část IV. Závěrečná ustanovení 12. Vznik sdružení: Sdružení vzniká registrací Ministerstvem vnitra České republiky. 13. Zánik sdružení: Sdružení zaniká rozhodnutím valné hromady, popř. pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra o jeho rozpuštění. 14. Vznik členství registrací sdružení: Dnem vzniku sdružení se stávají členy sdružení členové přípravného výboru, kterými jsou: Ondřej Schmiedt, , Jiřího Wolkera 343, Most, PSČ , Milan Graus, , Plavská 468, Kamenný Újezd, PSČ , Václav Kubička, , Česká 680, Prachatice, PSČ Ustanovení prvního představenstva: Dnem vzniku sdružení se ustanovuje první představenstvo, jehož členy jsou členové přípravného výboru. Prvním předsedou představenstva se stává zmocněnec přípravného výboru. 16. Schválení stanov: Tyto stanovy byly schváleny níže uvedeného dne členy přípravného výboru. V Prachaticích dne 21. srpna 2009 Za správnost: zmocněnec přípravného výboru občanského sdružení Pod povrchem

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení STANOVY občanského sdružení Postřeh čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Postřeh (dále jen sdružení ); 2) Sídlo sdružení: Opavská 680, 747 41 Hradec nad Moravicí 3)

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem Tělovýchovná jednota Zemědělského družstva v Záboří, z. s. (dále jen spolek ) je samosprávný

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. Článek I: Úvodní ustanovení Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., (dále jen SPJF). Sídlo: Brno. Článek II: Účel spolku 1. SPJF je dobrovolný,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s.

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. ČÁST I SPOLEK Čl. 1 NÁZEV A SÍDLO 1) Název: MAS Broumovsko+, z. s. (dále jen spolek" nebo MAS") 2) Sídlo: Klášterní čp. 1, 55001 Broumov Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1)

Více