DIPLOMOVÁ PRÁCE. Podpora pro rodičovský mód v KDE Bc. Jiří Holomek. Vedoucí práce: Mgr. Petr Krajča, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIPLOMOVÁ PRÁCE. Podpora pro rodičovský mód v KDE. 2015 Bc. Jiří Holomek. Vedoucí práce: Mgr. Petr Krajča, Ph.D."

Transkript

1 DIPLOMOVÁ PRÁCE Podpora pro rodičovský mód v KDE 2015 Bc. Jiří Holomek Vedoucí práce: Mgr. Petr Krajča, Ph.D. Studijní obor: Informatika, prezenční forma

2 Bibliografické údaje Autor: Název práce: Typ práce: Pracoviště: Rok obhajoby: 2015 Studijní obor: Vedoucí práce: Počet stran: 73 Přílohy: Jazyk práce: Bc. Jiří Holomek Podpora pro rodičovský mód v KDE diplomová práce Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Informatika, prezenční forma Mgr. Petr Krajča, Ph.D. 1 CD/DVD český Bibliograhic info Author: Title: Thesis type: Department: Year of defense: 2015 Study field: Supervisor: Page count: 73 Supplements: Thesis language: Bc. Jiří Holomek Parental mode in KDE master thesis Department of Computer Science, Faculty of Science, Palacký University Olomouc Computer Science, full-time form Mgr. Petr Krajča, Ph.D. 1 CD/DVD Czech

3 Anotace Práce se zabývá analýzou možností filtrování internetu a omezení funkcionality (tzv. rodičovský mód) pro desktopové prostředí KDE za pomocí frameworku Kiosk a frameworku KConfig. Pro rodičovský mód bude přeportován nástroj pro ovládání Kiosku z KDE3 do KDE4. Navržený filtr internetového obsahu, vzhledem k volbě jazyka Python a návrhu, je použitelný i v jiných systémech jako je Windows nebo Mac OS. Synopsis The thesis deals with analysis of options of Internet content filtering and functions limitation (ie. the parental mode) for the KDE desktop environment using Kiosk framework and KConfig framework. For the parental mode there will be ported tool to control Kiosk from KDE3 to KDE4. The filter of Internet content, in consideration of the choice of Python language and its design, is also applicable in other systems such as Windows or Mac OS. Klíčová slova: Kiosk; KDE; rodičovský mód; filtrování obsahu; klasifikace dokumentů Keywords: Kiosk; KDE; parental mode; content filtering; document classification

4 Děkuji vedoucímu práce Mgr. Petru Krajčovi, Ph.D. za cenné rady při tvorbě této diplomové práce. Dále děkuji své rodině za podporu během doby studia. Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci včetně příloh vypracoval/a samostatně a za použití pouze zdrojů citovaných v textu práce a uvedených v seznamu literatury. datum odevzdání práce podpis autora

5 Obsah 1 Úvod 9 2 Rodičovský mód a filtrování internetu Možnosti rodičovského módu Restrikce pro osobní počítač Restrikce pro mobilní zařízení Filtrování obsahu webových stránek Umístění filtru Útok typu Man In The Middle Samotné filtrování Standardy pro hodnocení webových stránek Úprava výsledků vyhledávačů Blokování přespříliš vs. málo Možnosti rodičovské kontroly dle platforem Windows Mac OS Linux ios Android Srovnání operačních systémů Dostupné aplikace pro filtrování webových stránek KDE Přechod mezi major verzemi KDE Spiny Kiosk framework Konfigurační soubory a jejich hierarchie Action restrictions Url restrictions Control Module Restrictions Resource Restrictions Kiosk Tool Další možné restrikce Automatická klasifikace dokumentů Klasifikace textových dokumentů Předzpracování dat Klasifikátory Support Vector Machine Naivní Bayesovský klasifikátor Vyhodnocení výsledků

6 7 Dosažené výsledky Kiosk a KioskTool Aplikace TimeKicker Filtr internetového obsahu Závěr 68 Conclusions 69 A Obsah přiloženého CD/DVD 70 Seznam zkratek 71 Literatura 72 6

7 Seznam obrázků 1 Útok typu MITM přes HTTP Útok typu MITM přes HTTPS GUI pro nastavení přístupu k pc ve Windows Hodnocení PEGI, zdroj [7] GUI pro časové nastavení přístupu k pc v Mac OS Nastavení omezení v systému ios Výběr profilu na uzamknuté obrazovce v Androidu GUI aplikace Kiosk admin tool Tokenizace - převod textu na tokeny SVM - možná proložení přímky SVM - geometrický popis, zdroj [22] Aplikace KioskTool port pro KDE Aplikace TimeKicker nastavení profilu Aplikace TimeKicker notification v KDE Aplikace BanTheWeb nastavení profilu Seznam tabulek 1 Statistiky používání hodnocení obsahu na velkém vzorku webových stránek s pornografickým obsahem Statistiky používání hodnocení obsahu na nejnavštěvovanějších webech v kategorii pornografie dle žebříčku [4] Statistiky použití operačních systémů, zdroj dat [6] Příklad základních pravidel stemmingu algoritmus Porter s stemmer, zdroj [17] Procentuální úspěšnost a doba běhu klasifikátorů na nezpracovaných dokumentech Procentuální úspěšnost a doba běhu klasifikátorů na viditelném textu Procentuální úspěšnost a doba běhu klasifikátorů na extrahovaném obsahu Seznam zdrojových kódů 1 PICS - použití metatagu PICS - použití tagu rating PICS - popis více kategorií obsahu Meta tag rating Meta tag rating s využitím RTA Nastavení RTA ratingu pro celý APACHE server Ukázka konfiguračního souboru KDE

8 8 Kiosk - nastavení příznaku immutable Kiosk - zamknutí skupiny nastavení Kiosk - nastavení profilů pro uživatele a skupiny Kiosk - restrikce menu Úpravy Kiosk - vzor pro zápis pravidel Kiosk - restrikce přístupu na disk Kiosk - restrikce kcm modulů Kiosk - restrikce aplikací spouštějících se po startu Určení pravděpodobnosti slova na základě Document Frequency Multinomiální model - trénování corpusem dokumentů Multinomiální model - klasifikace dokumentu Bernoulliho model - trénování corpusem dokumentů Bernoulliho model - klasifikace dokumentu Obsah meta tagu keywords

9 1 Úvod V dnešní době mají uživatelé zařízení s přístupem k internetu téměř neomezené možnosti k získávání informací. Často je ale potřeba aktivity uživatelů omezit, a to ať už se jedná o zaměstnance ve firmě, studenty ve škole nebo malé děti. Nemusí se jednat pouze o pohyb uživatelů na internetu, občas je potřeba upravit i opravnění k lokálním prostředkům v zařízení. Téma diplomové práce jsem si vybral zejména proto, že jsem se chtěl zapojit do vývojářské komunity KDE a chtěl jsem tak přispět svým dílem k lepší funkcionalitě tohoto desktopového prostředí, které je určené pro Linux. Tento projekt je vyvíjen pod licencí GPL. Součástí KDE je sada frameworků, které usnadňují vývoj aplikací určených pro toto prostředí. Jedním z těchto frameworků je i Kiosk, jehož nástroje se dají použít pro vytvoření tzv. rodičovského módu. Tyto nástroje se používájí pro zamykání jednotlivých (hlavně) grafických komponent systému nebo samotných aplikací. Z dokumentace plyne, že lze snadno vypnout např. přístup k terminálu, nastavení plochy nebo tiskového serveru. Problém je, že od doby napsání této dokumentace pro KDE3 se udělalo hodně změň a úpadek zájmu o používání Kiosku vedl k ignoraci předchozí kompatibility nastavení restrikčních klíčů v nových verzích komponent, a proto je mnoho těchto klíčů nefunkčních, nebo funkčních pouze částečně. Hlavním cílem této práce je revize používaných klíčů v KDE5, oprava vzniklých bugů vzhledem k nekompatibilitě se způsobem použití klíčů v KDE3 a přeportování nástroje pro ovládání tohoto frameworku, protože od verze KDE3 se změnily i cesty pro ukládání konfiguračních souborů a jiné podstatné věci, díky nimž je nástroj v současné době nepoužitelný. Dále bude doplněna funkcionalita, která umožní použití více restrikcí pro vytvoření lepšího rodičovského módu. Dílčím cílem je pak navržení algoritmu pro filtrování internetového obsahu a zpracování analýzy, ve které se zaměřím na použítí funkcí rodičovské kontroly i na jiných platformách než je Linux a otestuji jejich silné a slabé stránky. 9

10 2 Rodičovský mód a filtrování internetu Motivací pro použití rodičovského módu a filtrování internetu může být několik. Především se tyto restrikce používají pro děti, protože je nechceme pustit někam, kam by neměly mít přístup. Další sférou uplatnění je použití tohoto módu na pracovišti buď proto, aby řadový zaměstnanec nemohl do administračních věcí, nebo, a to se používá v současné době mnohem častěji, aby nemohl přistupovat na některé weby hlavně sociální sítě. Tyto restrikce se používají na základě toho, že víme, kdo se zařízením bude pracovat. Může se ale stát, že chceme vytvořit rodičovský mód i tam, kde nevíme, kdo se zařízením bude zacházet. Jedná se o tzv. kiosky veřejné terminály, používané hlavně pro prezentaci produktů, v internetových kavárnách aj. V této kapitole rozebereme, co je to přesně rodičovský mód, jaké restrikce se dají aplikovat pro jeho vytvoření a jak lze efektivně filtrovat obsah webových stránek. 2.1 Možnosti rodičovského módu Rodičovským módem se označuje soubor resktrikcí, kterými je možné omezit přístup uživatele k jednotlivým aplikacím, službám nebo hardwarovému vybavení zařízení. Klasickým případem může být omezení používání tiskárny nebo instalace aplikací. Možnostem restrikcí internetu se věnuje blíže Kapitola Restrikce pro osobní počítač Níže je výpis restrikcí, které by vedly k možnosti ideální kontroly nad osobním počítačem tak, aby administrátor mohl přesně definovat, co uživatel s omezeným oprávněním smí a nesmí dělat: 1. časově omezený přístup k zařízení 2. časově omezený přístup k aplikacím s možností definice limitů pro jednotlivé aplikace resp. kategorie aplikací (např. hry) 3. přístup k aplikacím na základě věku 4. administrace systému (změna času, nastavení síťové karty aj.) 5. instalace / odebrání aplikací 6. sledování filmů a poslech hudby 7. přístupný obsah na internetu 8. používání periferie - velkokapacitní zařízení, tiskárny 9. limity pro tisknutí 10

11 10. časově omezený přístup k webovým službám (internet, FTP), případně možnost zakázání jednotlivých protokolů a komunikace mimo lokální síť Body 1, 2 a 3 by měly být nastavitelné buď na základě toho, kdy k nim může uživatel přistupovat, nebo jak dlouho smí u dané entity strávit. Samozřejmostí je i možnost úplného vypnutí entity. Ideální způsob je i správa profilů restrikcí a jejich následné přiřazení k uživatelským profilům v počítačí. Správa restrikcí, kdy se musí pro každého uživatele vyplňovat jednotlivě, je neefektivní a na zařízeních s větším počtem uživatelů nereálná k použití, protože změny je nutné dělat pro každého uživatele zvlášť (příkladem může být zákaz používání nově nainstalované aplikace pro některé uživatele jednodušší je upravit jeden profil, který je přiřazen několika uživatelům). Bohužel žádný z dostupných operačních systémů nedisponuje všemi výše uvedenými možnostmi, podrobnější rozbor dle systému lze nalézet v Kapitole Restrikce pro mobilní zařízení I přesto, že je tato práce zaměřená na KDE a tedy potažmo na osobní počítače, tak jsem do zpracování zahrnul i mobilní zařízení jako jsou chytré telefony a tablety, jež disponují už také vyspělými operačními systémy. Rád bych shrnul a porovnal, jakým způsobem lze aplikovat rodičovský mód pro tato zařízení. Z předchozí sumarizace možností restrikcí pro osobní počítače by se na mobilní zařízení daly aplikovat body 1 7. Dále lze zahrnout následující: 1. telefonování 2. psaní SMS zpráv 3. používání nákupů v aplikacích 4. použití technologií jako je GPS, WiFi, Bluetooth aj. 5. změna hlasitosti 6. úpravy kontaktů 7. datový limit pro použití mobilního internetu U technologíí jako je GPS je vhodné aplikovat i detailnější nastavení než jen povolit a zakázat. Příkladem může být např. sledování pohybu dětí přes mobil. Rodič chce, aby GPS byla zapnutá, ale aby s ní dítě nemohlo zacházet a vypnout ji. V takovou chvíli se hodí, když jsou restrikce pro rodičovský mód voleny širšeji, a tak lze např. GPS nechat zapnutou, zakázat editaci jejího nastavení a povolit seznam aplikací, kterým má být poloha zařízení zpřístupněna. Další možností, jak zlepšit možnosti rodičovského módu na mobilním zařízení, by mohlo být použití telefonování a psaní zpráv pouze na povolené kontakty s možností nastavení denních limitů pro délku komunikace (např. počet sms zpráv). 11

12 2.2 Filtrování obsahu webových stránek Filtrováním se rozumí zákaz celého nebo části obsahu, ke kterému se uživatel snaží dostat. Může se jednat např. o zakázání přístupu na sociální sítě nebo zákaz nezletilým prohlížet obsah pro dospělé. Blokování se dá navrhnout několika způsoby a také se dá v síti postavit na různá místa nemusí být jen lokálně na pc. Každé řešení má svá pro i proti. Pro nadcházející text je potřeba znát pojem proxy server. Proxy server by se dal označit jako prostředník mezí komunikujícími stranami. Může se jednat buď o fyzické zařízení, nebo aplikaci, která přijímá požadavky od klienta, posílá je na cílové zařízení a data poté přeposílá zpět. Proxy server může požadavky a data jen předávat nebo je může upravovat, což je vlastnost, která se používá při filtrování webových stránek. Proxy slouží i pro jiné účely jako je např. load balancing (rozdělení zátěže mezi více serverů) nebo cache webových stránek Umístění filtru Prvním řešením je použítí filtru přímo lokálně v počítači. Lze ho implementovat jako rozšíření do webového prohlížeče, jako aplikaci samotného webového prohlížeče, nebo jako lokální proxy server, který filtruje veškerý odchozí a příchozí provoz z resp. do počítače. Výhodou lokálního řešení je rychlá instalace a možnost definice parametrů dle uživatelů daného zařízení, ale v případě, že je v síti více počítačů, je toto řešení neefektivní a pro budoucí správu nevhodné. Pokud se pro filtrování použije doplněk do webového prohlížeče, tak se uživatel stále může dostat na internet přes jiný prohlížeč, aniž by byl provoz filtrován. Druhým řešením je použití filtru na serveru, přes který proudí komunikace z lokální sítě. Výhodou je, že zařízení zapojené do sítě je automaticky zapojeno do filtrování a že správa jednotlivých profilů se dělá pouze na jednom místě. Nevýhodou je, že se nedá na síťové (případně transportní) vrstvě odlišit, který uživatel z daného počítače právě komunikuje se serverem, protože na těchto vrstvách se řeší pouze IP adresa počítače, nikoliv který uživatel je do počítače aktuálně přihlášen. Tento typ filtrování používají často poskytovatelé internetu. Třetím řešením je kombinace výše dvou zmíněných způsobů. Výsledkem pak je, že proxy server ví, kdo přesně s ním komunikuje, a může pak filtrovat obsah pro daného uživatele, i když se v síti hlasí např. na více zařízení. Většina takových programů je realizována podobně jako útok typu MITM (Man In The Middle) Útok typu Man In The Middle Informace k této sekci byly čerpány z [1]. Typ útoku MITM je jeden ze známých problémů v informatice a kryptografii obecně. Jednoduše by se dalo říci, že mezi dva komunikující uzly se dostane další, který jejich komunikaci monitoruje, případně pozměňuje (analogie s filtry webového obsahu). Uvedu příklad: zařízení A (Alice) chce komunikovat se zařízením B (Bob). Pokud se na jejich 12

13 Obrázek 1: Útok typu MITM přes HTTP komunikační kanál dostane zařízení C (Cecil), pak může odposlouchávat jejich komunikaci, viz Obrázek 1. Obranou proti útoku je např. použití šifrování zabezpečené komunikace, ale i zde je určité řešení pro útočníka. Místo běžného odposlouchávání komunikace se Cecil vloží mezi Boba a Alici, aby data nejen odposlouchával, ale i modifikoval. Pro Boba se tváří jako Alice, pro Alici jako Bob. Alice i Bob žijí v domnění, že komunikují jeden s druhým, ale jejich komunikace je monitorována a měněna (kvůli podvrženým bezpečnostním klíčům) Cecilem. Postup zahájení komunikace lze vyčíst z Obrázku 2. Dalším stupněm ochrany je použítí veřejných šifrovacích klíčů elektronicky podepsaných certifikátem, který je vytvořený u certifikační autority (dále CA). I tento způsob se dá obejít tím, že si útočník vytvoří vlastní CA a v tu chvíli, kdy jí komunikující strany věří berou v platnost klíč podepsaný touto CA, tak útočník opět může číst a měnit probíhající komunikaci mezi uzly, protože do certifikátů vystaví takové klíče, aby sám mohl komunikaci dešifrovat. I proti tomuto útoku se dá bránit a to tak, že nevěříme neověřeným CA. Existuje hierarchie CA, a tak můžeme ověřovat certifikát samotné CA u vyšších CA. Některé CA mají tzv. self-signed certifikát (podepsaný sami sebou) a pak je na nás, zda takové certifikační autoritě věříme nebo ne. Důvodem, proč zde uvádím útok MITM je, že chceme-li filtrovat i provoz, který je běžně šifrovaný, musíme ve filtru použít obdobný postup jako výše zmíněný Samotné filtrování Budeme li uvažovat, že pro filtr webových stránek se použije proxy server, tak samotná komunikace bude probíhat následovně: 1. uživatel zadá URL adresu 2. proběhne komunikace s proxy 3. proběhne komunikace proxy do internetu 13

14 Obrázek 2: Útok typu MITM přes HTTPS 4. proxy přijme data 5. proxy pošle data klientovi K filtrování na proxy může docházet jak směrem od uživatele (mezi body 2 a 3), tak směrem k uživateli (mezi body 4 a 5). Proxy server může být umístěn lokálně v pc, na bráně do internetu, nebo může ležet i mimo lokální síť. Filtrace směrem od uživatele se zakládá většinou na analýzách, kde se používá technika white listu (dále WL) a black listu (dále BL), což je seznam povolených resp. zakázaných url adres. Filtrace směrem k uživateli se zakládá již na sofistikovanějších řešeních, kdy dochází ke kontrole příchozích HTTP hlaviček a procházení obsahu samotné webové stránky. Základní možností je použití zakázaných slov, kdy se stránka zamítá v případě, že je v ní obsažené nevhodné slovo ze seznamu předdefinovaných výrazů. Slova lze buď porovnávat 1:1 na shodu, ale efektivnější je použití převodu zdrojového textu a seznam slov na malá písmena a použití metody tzv. wildcard zápisů slov. Je pak možné použít např. výraz porno*, čímž zabráníme i výskytu slov jako pornografický, pornografie aj. Další alternativou je použití klasifikačních algoritmů, které na základě obsahu hledají podobnosti ve vzorovém corpusu (trénovací množina dokumentů) a v případě kategorizace do nepřístupné kategorie je stránka zamítnuta. Klasifikačním algortimům se blíže věnuje Kapitola 6.3. Obsah webové stránky můžeme označit za nevhodný i bez hlubších kontrol a to v případě, že se stránka sama ohodnotí pomocí zavedených standardů pro hodnocení obsahu Standardy pro hodnocení webových stránek Webové stránky lze označit hodnocením, aby je webové prohlížeče, případně webové filtry, mohly lépe identifikovat, a tak se rozhodnout, zda je stránka pro uživatele vhodná nebo nikoliv. Pro toto hodnocení se používají tzv. META informace, které se umisťují do hlavičky HTML dokumentu, tedy dovnitř tagu <HEAD>. 14

15 Níže jsou popsány systémy hodnocení a na konci podkapitoly je i vysvětlení, proč jakékoliv snažení zavedení standardu pro hodnocení skončilo neúspěchem ve smyslu, že se nezačalo používat ve velkém. PICS a POWDER Informace k této sekci byly čerpány z [2]. PICS neboli Platform for Internet Content Selection by se dalo volně přeložit jako platforma pro výběr (ohodnocení) obsahu. Toto hodnocení vzniklo v roce 1995 na základě požadavků pro zavedení prvního standardu, aby bylo možné lehce filtrovat obsah na internetu. V roce 2007 se tento systém hodnocení přestal udržovat a přešel pod nový systém jménem POWDER Protocol for Web Description Resources. U systému POWDER vývojáři vydrželi následující tři roky a v roce 2010 se přestalo vyvíjet i na tomto systému. Tím, že se přestalo vyvíjet, je myšleno popisování obsahu a kontrola dodržování hodnocení. Níže ve Zdrojovém kódu 1 a 2 jsou dva způsoby, jak lze web označit pomocí PICS. <meta http-equiv="pics-label" content= (PICS-1.1 "http://www.classify.org/safesurf/" l r (SS ~~000 1)) /> Zdrojový kód 1: PICS - použití metatagu <rating> (PICS-1.1 "http://www.classify.org/safesurf/" 1 r (SS~~000 1)) </rating> Zdrojový kód 2: PICS - použití tagu rating Jak lze vyčíst ze zdrojového kódu, tak důležitá část samotného hodnocení je řetězec "SS~~000 1". První část řetězce "SS~~"je ochranná ceritifikační známka, za níž následuje řetězec tří znaků, povinná mezera a jedna číslice. Z tříznakového řetězce je důležitý pouze poslední znak, první dva byly jen uvažovány do budoucna kvůli rozšíření systému, a tak je jejich výchozí stav 00. Číslicí 1 9 a případně písmenem A lze označit kategorii obsahu, která se na webu nachází. K obsahu lze navíc nastavit, v jaké formě se tam nachází. K tomu slouží poslední číslice v hodnocení a opět nabývá hodnot 1 9. Kategorie, které se dají popsat, jsou např. pornografie, násilí, drogy, hazard aj. Přesný výpis kategorií lze nalézt na Díky tomu, že by se mělo v hodnotícím tagu objevit vše, co se na aktuální stránce nachází, tak může dojít k tomu, že se musí použít více kategorií hodnocení. Syntaxe zápisu je uvedena ve Zdrojovém kódu 3. 15

16 <meta http-equiv="pics-label" content= (PICS 1.1 "http://www.classify.org/safesurf/" l r (SS ~~000 4 SS~~001 5 SS~~004 2 SS~~007 2 SS~~008 3)) /> Zdrojový kód 3: PICS - popis více kategorií obsahu POWDER k hodnocení stránek, resp. popisu jejich obsahu, přistupuje jinak. Pro popis obsahu se vytváří XML, ve kterém je dle specifikace vypsáno, co přesně se na webu nachází. Uvádět příklady zde nebudu, protože popis obsahu je celkem robustní, ale více lze přečíst v dokumentaci k hodnocení na Meta tag RATING Informace k této sekci byly čerpány z [3]. Druhý systém hodnocení je použití meta tagu rating. <meta name="rating" content="val"> Zdrojový kód 4: Meta tag rating Místo hodnoty val ve Zdrojovém kódu 4 lze zapsat do obsahu tagu jakýkoliv řetězec, ale nejpoužívanější jsou general, mature, restricted, 14 years a safe for kids. Spolu s meta tagem rating je používáno i hodnocení RTA Restricted To Adults, volně přeloženo jako Omezeno pro dospělé. Je-li stránka hodnocena systémem RTA, pak je obsahem položky content textový řetězec, který má prefix i postfix RTA. Čísla uvnitř řetězce v současné době neslouží k bližšímu popisu obsahu. <meta name="rating" content="rta rta" /> Zdrojový kód 5: Meta tag rating s využitím RTA V případě použití RTA má vlastník webu dvě možnosti jak hodnocení implementovat. Buď využije meta tag rating, jak je popsáno v kódu 5, nebo použije hodnocení pomocí HTTP hlavičky. To lze buď implementovat do jednotlivých skriptů aplikace, nebo lze použít i jako globální nastavení pro celý webový server. Při používání HTTP serveru APACHE toho lze dosáhnout pomocí editace httpd.conf a přidáním kódu 6. 16

17 <IfModule mod_headers.c> Header set Rating "RTA RTA" </IfModule> Zdrojový kód 6: Nastavení RTA ratingu pro celý APACHE server Používání metod pro hodnocení v roce 2015 Když jsem přišel na to, že existují standardy pro hodnocení webových stránek, tak jsem věřil, že vytvoření filtru pro webové stránky bude snadná záležitost. Program pro kontrolu příznaků v html hlavičce by byl napsaný za chvíli, ale nejdřív jsem pro jistotu ověřil, jak moc se tato hodnocení skutečně používají v reálněm prostředí. Výsledky lze vyčíst z Tabulky 1. Množina Počet Zkoumané stránky Hodnocení PICS 213 Hodnocení meta tagem rating (celkem) Hodnocení meta tagem rating s RTA Hodnocení HTTP hlavičkou RTA 97 Tabulka 1: Statistiky používání hodnocení obsahu na velkém vzorku webových stránek s pornografickým obsahem Jako vývojář webového filtru bych nečekal, že se tyto standardy budou používat v tak malé míře. Problémem je, že jsem přemýšlel nad použítím ratingů jako vývojář webového filtru, ne jako vlastník webových stránek, jehož cílem je co největší návštěvnost a jakékoliv použití ratingu by návštěvnost jistě snížilo. Standardy pro hodnocení není nařízené použivat, je to pouze doporučené, a tak je na vlastnících webu, zda tak učiní či nikoliv. V Tabulce 2 lze pro porovnání vidět statistiky pro 150 nejnavštěvovanějších stránek s pornografickým obsahem. Je dobrým zjištěním, že oblíbené stránky s touto tématikou jsou hodnoceny ve větší míře než stránky se stejnou tématikou obecně. Množina Počet Zkoumané stránky 150 Hodnocení PICS 8 Hodnocení meta tagem rating (celkem) 75 Hodnocení meta tagem rating s RTA 64 Hodnocení HTTP hlavičkou RTA 12 Tabulka 2: Statistiky používání hodnocení obsahu na nejnavštěvovanějších webech v kategorii pornografie dle žebříčku [4] 17

18 Pokud bychom postavili filtr jen na základě použití standardů pro hodnocení, tak bychom se dostali na úspěšnost cca 2.8 %, což skutečně není vhodné řešení Úprava výsledků vyhledávačů Pokud uživatel zná přesnou url, tak je nutné analyzovat její obsah, abychom se rozhodli, zda je vhodná pro zobrazení či nikoliv. Pokud ale uživatel url nezná, tak k vyhledání obsahu použije jeden z vyhledávačů. Zde je další prostor pro optimalizaci, protože největší vyhledávače nabízejí něco, čemu se říká bezpečné vyhledávání. Pokud tuto možnost zapneme, tak vyhledávač aplikuje svoje algoritmy pro zobrazení nalezených výsledků. Některé vyhledávače mají ještě detailnější nastavení tohoto režimu zda ho aplikovat na text, obrázky nebo i video. Použitím tohoto režimu dost pomůžeme filtrům webových stránek, protože uživatel se nedostane ani k url s nevhodným obsahem, pokud ji nezná, aby tak na ni mohl pokračovat. Některé vyhledávače změnu nastavení bezpečného vyhledávání vkládají do url, takže s ním dále pracují metodou GET. Většinou se ale používá ukládání do session, když se v nastavení vyhledávače odešle formulář pomocí metody POST. Dá se tedy říct, že vhodnou úpravou GET a POST požadavků lze docílit toho, že uživatel bude vždy nucen používat bezpečné vyhledávání, i když se bude snažit změnit nastavení tohoto režimu. Vezmeme-li v potaz žebříček nejnavštěvovanějších internetových vyhledávačů [5] a prvních pět zástupců, tak všichni mají implementované použítí bezpečného vyhledávání. Jedná se o vyhledávače Google, Yahoo!, Bing, Ask a Aol. Metodu GET v současné době používá už jen vyhledávač Ask, kde použitím parametru adt=0 v url docílíme toho, že se nevhodné výsledky budou filtrovat. Ještě do nedávna (prosinec 2014) metodu GET používal i vyhledávač Google pomocí safe=strict, ale nyní už tento parametr nefunguje. Google podporu bezpečného vyhledávání implementoval i do podobných portálů, které provozuje, jako je např. videoserver youtube.com. Dalším řešením je zakázat normálně dostupné vyhledávače a povolit jen vyhledávače, které jsou určené přímo pro děti jako jsou např. tyto: 1. při zadání nevhodného slova se vyhledávač tváří, že dané slovo neexistuje 2. stejná funkcionalita jako předchozí 3. při zadání nevhodného slova vyhledávač upozorní uživatele, že se pokouší dostat k obsahu, ke kterému nemá přístup Jistě se nabízí otázka, proč jsem neuvedl žádný z českých vyhledávačů jako je seznam.cz, atlas.cz nebo centrum.cz, důvod je ale zřejmý. Žádný z těchto vyhledávačů nedisponuje možností bezpečného vyhledávání. 18

19 2.2.6 Blokování přespříliš vs. málo Problémem při filtrování webových stránek je nalezení míry mezi tzv. overblockingem (blokování přespříliš) a underblockingem (blokování málo). Nastavíme-li algoritmus příliš přísně, bude blokovat i stránky, které neobsahují potencionálně nechtěný obsah, pokud ho ale nastavíme mírně, dochází k neblokování stránek, které nevhodný obsah mají. Pro toto měření slouží metrika "over vs. underblocking". Vyberou se stránky s potencionálně nevhodným obsahem, které však nemají být blokovány a stránky s potencionálně vhodným obsahem, které blokovány být mají. Čím menší je počet chyb v blokování, tím je algoritmus přesnější. Přesné metriky a způsoby hodnocení lze nalézt v Kapitole

20 3 Možnosti rodičovské kontroly dle platforem Pro tuto kapitolu jsem zvolil v současné době 5 nejvíce používaných operačních systému: jsou jimi Windows, Linux, Mac OS, ios a Android. K tomuto výběru jsem dospěl na základě statistik přístupu na web ze zařízení viz. Tabulka 3. Zejména v posledních letech začala stoupat oblíbenost iosu a Androidu. Jedná se o operační systémy určené hlavně pro mobilní zařízení jako jsou chytré telefony a tablety. Do této kategorie patří i další operační systémy jako BlackBerry OS, Symbian OS, Ubuntu Phone nebo Windows Phone, ale ty nejsou tak populární jako hlavní dva zástupci. Win 8 Win 7 Win XP Linux Mac OS ios Android % 52,9 % 25,8 % 4,9 % 8,9 % 0,6 % 0,2 % ,2 % 56,1 % 15,3 % 4,8 % 9,3 % 1,1 % 1,3 % ,1 % 54,9 % 7,3 % 5,3 % 9,8 % 1,2 % 2,3 % ,5 % 52,5 % 4,6 % 5,4 % 10,0 % 1,2 % 3,0 % Tabulka 3: Statistiky použití operačních systémů, zdroj dat [6] 3.1 Windows Systém Windows disponuje vestavěnou rodičovskou kontrolou již od verze Windows XP. Tento program umožňuje nastavovat restrikce pro jednotlivé uživatele počítače. Průzkum funkcionality byl proveden na osobním počítači se systémem Windows 8. Rodičovská kontrola se nastavuje ve správci účtů, které se v systému Windows 8 už netýkají pouze lokálního vytvoření v počítači, ale účty jsou vázané na registraci přímo u společnosti Microsoft online a je vyžadována ová adresa. Po registraci více účtů je potřeba vybrat z uživatelů správce rodiny, který bude mít administrátorská práva k nastavení omezení pro účty, které mají nastavený typ účtu dítě. Díky online registraci je toto nastavení možné ovládat vzdáleně, což se hodí v případě, že administrátor nastavil některý z filtrů příliš přísně a dítě u počítače se tak nemůže dostat k datům, ke kterým potřebuje mít přístup a potřebuje ho ihned. Online řešení je také výborná věc kvůli statistikám, protože rodič se může kdykoliv podívat, kde se jeho dítě na internetu pohybuje, kam chodí nejčastěji, na které stránky se snažilo dostat a byly mu zablokovány aj. Sběr informací se dá vypnout pro jednotlivé účty, ale ve výchozím nastavení je zapnutý. Filtrování webu U filtrování webových stránek lze nastavit BL a WL. Dále je možné zapnout funkci automatického filtrování obsahu webu dle následujících kategorií: 20

21 Pouze seznam povolených položek Uživatel může prohlížet weby, které jsou v seznamu povolených webů. Weby pro dospělé jsou blokovány. Určené pro děti Uživatel může prohlížet weby, které jsou v seznamu povolených webů, a weby určené pro děti. Weby pro dospělé jsou blokovány. Všeobecně prospěšné Uživatel může prohlížet weby, které jsou v seznamu povolených webů, weby určené pro děti a weby v kategorii Všeobecně prospěšné. Weby pro dospělé jsou blokovány. Online komunikace Uživatel může prohlížet weby, které jsou v seznamu povolených webů, weby určené pro děti, weby v kategorii Všeobecně prospěšné, Sociální sítě, Webový chat a Webový . Weby pro dospělé jsou blokovány. Upozornit na weby pro dospělé Uživatel může prohlížet všechny weby, ale bude upozorněn, pokud je podezření, že web obsahuje obsah pro dospělé. Je-li zvolena kterákoliv z předchozích možností (až na poslední), tak se automaticky zapíná i funkce bezpečného hledání. V nastavení systému se píše, že funkcionalita je pro Bing, Google, Yahoo a jiné oblíbené vyhledávací weby, nicméně kompletní seznam Microsoft nikde neuvádí. Také chybí bližší definice kategorií a třeba pod názvem Všeobecně prospěšné weby si lze těžko představit konkrétní množinu stránek, které by do této kategorie mohly spadat. Poslední možností v tomto nastavení je zakázání stahování souborů z internetu. Samotné hodnocení webových stránek funguje tak, že se využívá vzdálený proxy server společnosti Microsoft, přes který proudí veškeré požadavky. Pokud požadovaná stránka již byla Microsoftem někdy hodnocena, pak se výsledek hodnocení dohledá. Pokud proxy server navštěvuje stránku poprvé, tak jí nejdříve analyzuje, což v některých případech trvá i 10 vteřin než se obsah požadované stránky dostane zpět k uživateli. Stránky, které fungují na protokolu https, nejsou kontrolovány na obsah. Proxy u takových stránek pouze porovnává, zda není na jejich BL, což je v tomto případě i seznam stránek, které nahlásili uživatelé jako závadné. 1 Časový přístup Časový přístup do zařízení lze omezit dvěma způsoby. První z nich nabízí adminstrátorovi týdenní kalendář, kde může pro jednotlivé dny definovat přístup 1 Např. web seznam.cz je blokován kvůli pornografii. Požádal jsem helpdesk o uvolnění z BL, protože v jejich online nástroji pro to je formulář popříp. o zdůvodnění hodnocení, ale ani po měsíci se mi nedostalo žádné reakce. 21

22 uživatele v půlhodinových intervalech, viz Obrázek 3. Grafické okno pro ovládání je intuitivní, ale možnost zadávat pouze půlhodinové intervaly mi nepřijde vhodná. Na druhou stranu lze díky tomuto ovládání nastavit několik intervalů použití pc během jednoho dne, což je šikovné řešení. Druhým způsobem je nastavení přístupu podle času stráveného u zařízení. Ve zjednodušeném režimu lze nastavit obecně čas pro všední dny a víkend, nebo lze přepnout do rozšířeného režimu a nastavit jednotlivé dny v týdnu. Zapsat čas jde pomocí dvou rozbalovacích menu hodiny a minuty. Vývojáři do nabídky s minutami umístili pouze možnosti 0, 15, 30, a 45. Lepším řešením by bylo nechat uživatele zvolit jakýkoliv počet minut. V systému Windows 7 bylo možné nastavit pouze přístup dle denní doby, ale čas strávený u zařízení nikoliv. Uživatel je o času vypršení notifikován v případě, že se přihlásí do systému a zbývá mu méně jak 15 minut, následná notifikace je 2 minuty před samotným odhlášením. Pokud se uživatel přihlásí v nepovolenou hodinu, tak mu je sděleno, kdy se může přihlásit znovu, případně mu je nabídnuta alternativa prodloužení sezení u zařízení v případě, že je k dispozici u zařízení i správce rodiny. Ten v dialogu zadá své heslo, a následně nastaví čas navíc. V rozbalovacím menu jsou opět pouze omezené možnosti a to 15 minut, 30 minut, 1 hodina, 2 hodiny, 4 hodiny a 8 hodin. Notifikace o zbývajícím času nejsou nastavitelné v adminstrátorské části. Obrázek 3: GUI pro nastavení přístupu k pc ve Windows 8 22

23 Omezení her a aplikací z Windows Store Od verze Windows 8 společnost Microsoft spustila svůj vlastní online obchod s aplikacemi, kde od vývojářů požaduje ratingy aplikací, aby tak pro systém Windows bylo jednodušší aplikace identifikovat. Toto hodnocení se děje dle stupnice Pegi. Ta obsahuje celkem pět kategorií, a to PEGI 3, PEGI 7, PEGI 12, PEGI 16 a PEGI 18. Číslo označuje orientační věk, na základě kterého by se administrátor měl rozhodnout, kterou kategorii zvolí. Tento rating je v Evropě asi nejpoužívanější a kromě her se používá i ve filmovém průmyslu, takže podobné nálepky jako na Obrázku 4 lze vidět i na obalech s filmy. Pegi kromě kategorií dle věku používá ještě druhou metriku, a tou je popis obsahu. Používají se pro to kategorie Diskriminace, Drogy, Hazardní hry, Násilí, Online, Sexuální obsah, Strach a Vulgární jazyk. Ve verzi Windows 7 bylo možné filtrovat hry i podle této metriky, ale do Windows 8 se tato funkcionalita nedostala. Díky ní šlo např. zakázat veškeré hry, které se hrály Online, nebo i přesto, že uživatel měl přístup k hrám 18+, tak nemohl hrát ty, ve kterých byl použit vulgární jazyk. Další z věcí, kterou ve Windows 8 vypustili, narozdíl od předchozí verze, je globální zákaz her a globální zákaz her bez hodnocení. Mohly se tak vypnout veškeré hry, takže při instalaci nebylo nutné vždy upravovat rodičovskou kontrolu nebo šlo přenechat starání se o kontrolu hodnocení her samotnému systému, kdy nehodnocené hry šlo jednorázově vypnout. Obrázek 4: Hodnocení PEGI, zdroj [7] Omezení aplikací Systém Windows nalezne všechny spouštěcí soubory typu EXE a jejich seznam nabídne uživateli. V případě, že by požadovaná aplikace nebyla v seznamu, tak ji lze ručně dohledat přes dialogové okno na disku. Aplikace mezi sebou nemají závislosti, což v případě některých může vést k problému. Příkladem může být prohlížeč Google Chrome, kde povolení k použítí hlavní aplikace k běhu samotné aplikace nestačí. Závisle aplikace lze dohledávat pouze tak, že se administrátor přihlásí na omezený účet, aplikaci spustí a v případě, že si aplikace k sobě volá 23

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

1. Předmluva. 2. Uživatelské účty. Vážení rodiče,

1. Předmluva. 2. Uživatelské účty. Vážení rodiče, 1. Předmluva Vážení rodiče, připravili jsme pro Vás tento materiál, který by Vám měl pomoci s nastavením rodičovské kontroly na Vašich domácích počítačích s operačními systémy Windows 7. Rodičovská kontrola

Více

MobileIron Demo. DATUM VYTVOŘENÍ: 8. srpna 2014. AUTOR: Daniel Vodrážka

MobileIron Demo. DATUM VYTVOŘENÍ: 8. srpna 2014. AUTOR: Daniel Vodrážka DATUM VYTVOŘENÍ: 8. srpna 2014 AUTOR: Daniel Vodrážka Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Co budete potřebovat... 3 Důležité upozornění... 3 Možnosti testování... 3 MobileIron Admin konzole... 4 Registrace ios

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu 1 Princip fungování Aplikace Šimon Systém Šimon funguje na principu šifrované komunikace datovým tokem po síti Internet. Napsaný text je na telefonu odesílatele zašifrován klíčem adresáta a odeslán. Přístroj

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE 1 Podporované platformy Aplikace MC Mobile je podporovaná na zařízeních: iphone (iphone 3GS, iphone 4, iphone 4S, iphone 5) ipad (ipad, ipad 2, ipad 3rd generation) Android. Pozn.: minimální podporované

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Google Apps. Administrace

Google Apps. Administrace Google Apps Administrace Radim Turoň 2015 Administrátorská konzole Google Apps Místo, ve kterém se nacházejí administrační nástroje pro správu vašeho Google Apps Administrátorská konzole - kde ji naleznete

Více

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích 2 Money Dnes Publisher Uživatelská příručka Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích Tento step-by-step manuál vás provede korektním nastavením ovladače Money Dnes Publisher pomocí přiloženého

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2 JeDP...2 OS...2 SlDP...2

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009 Tento projekt je spolufinancován

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID PocketHome VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID ÚVOD Tato aplikace umožňuje pohodlné ovládání centrální jednotky systému PocketHome prostřednictvím Vašeho mobilního zařízení.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista 1. Obecná konfigurace autentizace osob K autentizaci jakéhokoliv bezdrátového klienta k bezdrátové síti ISS-COP v Brně je nutné nastavit následující parametry. SSID pro učitele: ISSCOP_V1 SSID pro studenty:

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Správce učebny. Příručka učitele

Správce učebny. Příručka učitele Správce učebny Příručka učitele Obsah 1. Představení Správce učebny... 2 1.1. Co řešení nabízí?... 3 2. Jak používat Správce učebny... 3 2.1. Spuštění a přihlášení... 3 2.2. Základní pohled... 3 2.3. Základní

Více

D2 - GUI design. Radek Mečiar 28.3.2014

D2 - GUI design. Radek Mečiar 28.3.2014 D2 - GUI design Radek Mečiar 28.3.2014 1 Úvod Zvolená platforma: Android Verze: 4.x Nástroj pro kreslení: Pencil Platformu a verzi jsem zvolil, protože je v současnosti nejpoužívanější. Informace o standardu

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

Téma 1: Práce s Desktop. Téma 1: Práce s Desktop

Téma 1: Práce s Desktop. Téma 1: Práce s Desktop Téma 1: Práce s Desktop 1 Teoretické znalosti V této kapitole zjistíte, co skrývají pojmy jako Desktop, GNOME, KDE, Metacity Window Manager, Nautilus a Konqueror. Desktop neboli pracovní plocha patří mezi

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Perspektiva 3 roky zkušeností s vývojem aplikací pro ios 1 rok vývoj pro Android desítky aplikací Obsah

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB 1 Obsah 1. Popis aplikace... 3 2. Instalace aplikace na zařízení... 3 3. První spuštění aplikace... 3 4. Úvodní obrazovka aplikace... 3 5. Sekce kamer...

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Ovládání ústředny Visonic přes mobilní telefon

Ovládání ústředny Visonic přes mobilní telefon Ovládání ústředny Visonic přes mobilní telefon Zabezpečovací ústřednu Visonic lze monitorovat a ovládat z mobilního telefonu. Lze k tomu použít webový prohlížeč v telefonu, nebo také mobilní aplikaci.

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

PROFESIONÁLNÍ ODPOSLECH MOBILNÍHO TELEFONU SPYTEL

PROFESIONÁLNÍ ODPOSLECH MOBILNÍHO TELEFONU SPYTEL Podrobné informace: Odposlech mobilního telefonu SpyTel 1 PROFESIONÁLNÍ ODPOSLECH MOBILNÍHO TELEFONU SPYTEL ODPOSLECH TELEFONU SPYTEL PROČ ZVOLIT NAŠE ŘEŠENÍ? Jsme si vědomi, že na trhu existuje celá řada

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání Návod k použití O 2 TV Nahrávání Pomocí Tv Pomocí internetu Pomocí telefonu Pomocí iphone O 2 TV Nahrávání nastavení nahrávání přes internet 1. Úvodní stránka Stránku, kde si můžete nastavit nahrávání,

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Mobilita a roaming Možnosti připojení

Mobilita a roaming Možnosti připojení Projekt Eduroam Projekt Eduroam je určený pro bezdrátové a pevné připojení mobilních uživatelů do počítačové sítě WEBnet. Mohou jej využívat studenti, zaměstnanci a spřátelené organizace. V rámci tohoto

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Modul ekomunikace. Uživatelský návod. Návod Dokumentace. Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015. Modul ekomunikace strana 1/5

Modul ekomunikace. Uživatelský návod. Návod Dokumentace. Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015. Modul ekomunikace strana 1/5 Modul ekomunikace Uživatelský návod Návod Dokumentace Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015 Modul ekomunikace strana 1/5 ekomunikace Modul ekomunikace umožňuje využívat B2B synchronní služby VZP, které zahrnují

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

mobile device management. Martin Hnízdil Michal Vávra

mobile device management. Martin Hnízdil Michal Vávra . Martin Hnízdil Michal Vávra MDM jako součást produktů rodiny AuditPro. AuditPro TOP nástroj pro efektivní ITAM v rámci EMEA regionu Expresní instalace, výsledky během 10 minut, intuitivní ovládání Instalovaná

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Návod na nastavení klienta pro připojení k WiFi síti SPŠE Brno

Návod na nastavení klienta pro připojení k WiFi síti SPŠE Brno Návod na nastavení klienta pro připojení k WiFi síti SPŠE Brno V Brně dne 20.září 2009 Bc. Jiří Žiška, Ing. Jan Šafář 1. Obecná konfigurace autentizace osob K autentizaci jakéhokoliv bezdrátového klienta

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání Návod k použití O 2 TV Nahrávání Pomocí Tv Pomocí internetu Pomocí telefonu Pomocí iphone O 2 TV Nahrávání nastavení nahrávání přes mobil 1. Úvodní stránka Pro nastavení nahrávání přes mobil jděte na stránky

Více

Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů

Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů CHRAŇTE své soukromí; některé kontakty se mají zobrazit výhradně vám ZABEZPEČTE své kontakty, fotografie a soubory pro případ ztráty nebo zcizení telefonu NAJDĚTE

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Nastavení telefonu Nokia 206

Nastavení telefonu Nokia 206 Nastavení telefonu Nokia 206 Telefon Nokia 206, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Jak vyhledávat Už víme, jak zacházet s programem Microsoft Internet Explorer, a můžeme se pustit do surfování. Ostatně, stejně jsme to při seznamování s funkcemi programu chtíce nechtíce dělali.

Více

Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d

Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d Každá skupina má k dispozici jedno sdílené připojení, prostřednictvím kterého se může vzdáleně připojit do učebny 39d a pracovat na svých semestrálních projektech

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více