8. výzvu pro žadatele k předkládání projektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. výzvu pro žadatele k předkládání projektů"

Transkript

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí, sídlo: Proseč pod Ještědem pracoviště: Proseč pod Ještědem 89 IČO: vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER MAS Podještědí schváleným Ministerstvem zemědělství ČR v rámci Programu rozvoje venkova, opatření IV. I.1. Místní akční skupina 8. výzvu pro žadatele k předkládání projektů Celkem alokovaná částka pro výzvu č. 8 je cca ,- Kč Termín vyhlášení výzvy Termín příjmu žádostí: 1) od 8:00 - do 17:00 ( Liberec) 2) od 8:00 - do 12:00 ( Proseč pod Ještědem ) Místo podání žádostí: kancelář MAS manažerky Ing. Jitky Tvrzníkové (U Nisy 6a, Liberec) kancelář MAS Podještědí (v budově Obecního úřadu v Proseči pod Ještědem) Způsob podání žádosti: žadatel osobně, prostřednictvím statutárního zástupce nebo prostřednictvím pověřené osoby (nutno předložit zmocnění s vymezením obsahu a platnosti s úředně ověřeným podpisem žadatele) Žádost o dotaci se spolu s projektem zpracovaným podle závazné osnovy předkládá v elektronické verzi (CD) a 1x v tištěné podobě, zpracované na formuláři vydaném SZIF. Přílohy podle jednotlivých fichí se předkládají pouze v tištěné verzi. V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci. Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření.

2 Hlavní podmínky: - projekt realizován na území příslušném MAS Podještědí - projekt splňuje účel, rozsah a další podmínky příslušné Fiche - žadatel splňuje definici příjemce dotace stanovené v příslušné Fichi - v každém kole výzvy může žadatel předložit pouze jednu žádost v rámci jedné Fiche - způsobilé výdaje mohou být realizovány od data registrace projektů na SZIF. - ukončení projektu: nejpozději do 24 měsíců, resp. 36 měsíců (v případě financování formou leasingu) od podpisu Dohody (do té doby musí být podána žádost o proplacení na RO SZIF, žádost musí být předtím zkontrolována MAS Podještědí). Kompletní znění fichí, aktuální Pravidla, formulář žádosti, metodiku k tvorbě fichí je možné nalézt na stránkách: veškeré informace k 16. Kolu příjmu žádostí je možné nalézt na stránkách Je rovněž možné je zaslat zájemcům elektronicky e- mailem. Kontakty: Ing. Jitka Tvrzníková, manažerka MAS Podještědí, tel: nebo Konzultace k projektům jsou poskytovány v kanceláři MAS v Proseči, nebo v kanceláři Ing. Jitky Tvrzníkové na AZV v Liberci U Nisy 6a, termín si je třeba telefonicky dohodnout s manažerkou. Pro zájemce o dotace bude uspořádán seminář k jednotlivým fichím: dne v Proseči v zasedací místnosti na obecním úřadě od 15:00 hodin Programem školení budou základní požadavky a specifika předkládání projektů. Území realizace projektů 1. Bedřichov 2. Bílá 3. Bílý Kostel nad Nisou 4. Český Dub 6. Dlouhý Most 7. Hlavice 8. Hodkovice nad Mohelkou 9. Hrádek nad Nisou 10. Chrastava 11. Chotyně 12. Janov nad Nisou 13. Janův Důl 14. Jeřmanice

3 15. Kryštofovo Údolí 16. Křižany 17. Mníšek 18. Nová Ves 19. Oldřichov v Hájích 20. Proseč pod Ještědem 21. Pulečný 22. Rádlo 23. Rychnov u Jablonce nad Nisou 24. Rynoltice 25. Světlá pod Ještědem 26. Šimonovice 27. Všelibice 28. Zdislava Předseda MAS: Ing. Jiří Sameš (tel , ) Manažer MAS Podještědí: Ing. Jitka Tvrzníková (tel.: nebo , )

4 Podpořeny budou projekty, které naplní následující Fiche: Fiche č. 1 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství v Podještědí Hlavní opatření: I Modernizace zemědělských podniků Charakter fiche: Zlepšení ekonomické výkonnosti zemědělských podniků prostřednictvím lepšího využití produkčních faktorů v Podještědí. Využívání tržních příležitostí díky inovacím. Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství v Podještědí. Zlepšení zpracování surovin a výrobků a místních produktů Podještědí. Podpořeny jsou investice do staveb a technologií v rámci ŽV, RV, investice do zemědělské techniky, zpracování biomasy a bioplynu pro energetické účely, projektová a technická dokumentace. Typ žadatelů: Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě. Max. výše dotace: 60 % způsobilých výdajů Režim podpory: ostatní Fiche č. 2 Lesnická technika Hlavní opatření: I Lesnická technika Vedlejší opatření "1": I Technické vybavení provozoven Charakter fiche: Restrukturalizace a rozvoj technického potenciálu a podpora inovačních procesů v lesním hospodářství v Podještědí. Podpořeny jsou investice do lesnické techniky, výstavba, rekonstrukce, modernizace provozu pro zpracování lesnických produktů, technologie pro zpracování lesnických produktů (včetně nehmotných investic), na zpracování a využití biomasy (včetně nehmotných investic), stroje a zařízení pro dopravu materiálu v areálu provozovny, projektová a technická dokumentace. Typ žadatelů: Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo její svazky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. Max. výše dotace: 50 % způsobilých výdajů Režim podpory: de minimis

5 Fiche č. 3 Zvýšení společenské hodnoty lesů v Podještědí Hlavní opatření: II Neproduktivní investice v lesích Vedlejší opatření "1": II Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření Charakter fiche: Cílem fiche je trvale udržitelné využití lesní půdy, neproduktivní investice v lesích, zlepšení životního prostředí a krajiny, posílená a udržitelná, společenská a rekreační funkce lesa v souladu s ochranou biologické rozmanitosti, ochranou přírodních památek. Dalším cílem je obnova produkčního potenciálu lesa. Řešení retence vody v krajině, provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a protierozní opatření na lesních půdách. Odstranění škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích (lesní cesty, sanace, erozní rýhy atp.). Podpořeny budou opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení cyklostezek, herní a naučné prvky, místně významné přírodní prvky, apod.), opatření k usměrňování návštěvnosti území (zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, apod.), opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (výstavba objektů pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně, apod.), opatření k údržbě lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků apod.), ostatní opatření přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů, výstavba a opravy objektů hrazení bystřin, hrazení a stabilizace strží, preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích - zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů, protierozní opatření v povodí drobných vodních toků - zábrany sesuvu půdy, sanace erozních rýh, odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích a na lesních cestách a souvisejících objektech, projektová a technická dokumentace. Typ žadatelů: Vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa, Sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí lesa. Max. výše dotace: 100 % způsobilých výdajů Režim podpory: ostatní Fiche č. 4 Diverzifikace ekonomických aktivit v Podještědí Hlavní opatření: III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy Charakter fiche: Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti v Podještědí. Podpořeny jsou investice do vybavení provozovny určené pro nezemědělskou činnost, nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení sloužících k diverzifikaci do nezemědělských činností, zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv, propagace a marketing, nákup staveb souvisejících s projektem, projektová a technická dokumentace. Typ žadatelů: fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě minimálně 2 roky v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; Max. výše dotace: % způsobilých výdajů Režim podpory: de minimis nebo bloková výjimka

6 Fiche č. 5 Podpora malého podnikání v Podještědí Hlavní opatření: III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Charakter fiche: Různorodost ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti v Podještědí. Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit v Podještědí. Podpořeny jsou investice do Provozoven určených pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků, do rozvoje drobných služeb a tradičních řemesel (tesařství, klempířství, truhlářství, kamenictví, sklenářství, natěračské práce, elektroservis, stavební zednické práce, opravny spotřebního zboží, opravny motorových vozidel, zahradnické a sadařské služby, maloobchod, pojízdné prodejny, výroba keramiky, pletení košíků, sklářská výroba, kadeřník, zámečnictví, čalounictví, servis ve spravování informačních technologií a dalších), projektová a technická dokumentace. Typ žadatelů: Fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; Max. výše dotace: % způsobilých výdajů Režim podpory: de minimis nebo bloková výjimka Fiche č. 6 Podpora venkovské turistiky v Podještědí Hlavní opatření: III Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky Charakter fiche: vytvoření podmínek pro kvalitní zázemí a infrastrukturu cestovního ruchu, především pro venkovskou turistiku, agroturistiku, pro hippoterapii, hippoturistiku, hippostezky s návazností na okolní regiony. Realizace projektů umožní budování naučných, prožitkových a tématických stezek, pěších, jezdeckých stezek a lyžařských tras, odpočinkových míst s potřebným značením a mobiliářem (veřejné, přístupné, bez zpoplatnění). Realizace projektů umožní budování rozhleden a vyhlídkových míst, přiblížení zajímavých míst haťovými chodníky a chodníky zpevněnými a upravenými přírodním materiálem. Jedná se o nekomerční projekty. Podpořeny budou investice do tvorby, obnovy a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek, vinařských stezek a dalších tematických stezek, nákup a výsadba doprovodné zeleně, rekonstrukce a nová výstavba rozhleden, propagace a marketing, projektová a technická dokumentace. Typ žadatelů: Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace), zájmová sdružení právnických osob podle 20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti

7 cestovního ruchu, zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Způsobilé výdaje: min. 0,- Kč, max ,- Kč Max. výše dotace: 90 % způsobilých výdajů Režim podpory: nezakládající veřejnou podporu nebo de minimis Fiche č. 7 Podpora cestovního ruchu a sportu v Podještědí Hlavní opatření: III Ubytování, sport Charakter fiche: navýšení a rozšíření spektra služeb (např. půjčovny sportovních potřeb) ubytovacích služeb a stravovacích kapacit výstavbou, modernizací a rekonstrukcí. Podpora s venkovskou, agro a environmentální tématikou. Nová výstavba a obnova, rekonstrukce a modernizace veřejných sportovišť, sportovních areálů, hal, relaxačních areálů, fitness center, přírodních koupališť, umělých koupališť, víceúčelových nádrží atp. Podpořeny budou investice do stavby, rekonstrukce, modernizace či přestavby malokapacitního ubytovacího či stravovacího zařízení, půjčovny sportovních potřeb, či sportovních zařízení, nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení, pro půjčovny sportovních potřeb a pro sportovní zařízení včetně nezbytné výpočetní techniky, nákup a výsadba doprovodné zeleně, propagace a marketing projektová a technická dokumentace. Typ žadatelů: Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu. Max. výše dotace: 40, 50, 60 % způsobilých výdajů Režim podpory: de minimis nebo bloková výjimka Fiche č. 8 Obnova a rozvoj vesnic Hlavní opatření: III Obnova a rozvoj vesnic Charakter fiche: zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí v Podještědí, zlepšení podmínek v čištění odpadních vod, upravená a zkultivovaná veřejná prostranství, parkové úpravy, návsi a náměstí vybavená mobiliářem, oddechová místa, zpevněné plochy, chodníky a pěší cesty místního významu, místní komunikace - výstavbu, opravy, rekonstrukce, odvodnění, zpevnění krajnic, úpravy a obnovu polních cest, parkovišť, zastávky, chodníky, značení vertikální i horizontální, navigační systémy, související zelené a kultivované plochy, malé vodní plochy, veřejné osvětlení a související technická infrastruktura, veřejný rozhlas, obnova veřejných budov, podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace technické infrastruktury (zejména vodovody, kanalizace, bezdrátové technologie, dostupný internet) a další. Podpořeny budou výdaje na novou výstavbu/obnovu místních komunikací III. a IV. třídy, veřejně přístupných účelových komunikací a veřejných prostranství obce včetně obnovy/výstavby čekáren na zastávkách hromadné dopravy, výdaje na budování a/nebo obnovu sítí technické infrastruktury, výdaje na parkové úpravy veřejných prostranství obce, výdaje na nákup techniky pro údržbu

8 veřejných prostranství obce, projektová dokumentace, technická dokumentace, výdaje na budování a/nebo rekonstrukce vodovodů pro veřejnou potřebu, výdaje na budování a/nebo rekonstrukce kanalizací pro veřejnou potřebu a ČOV Typ žadatelů: Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace), Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech, Zájmová sdružení právnických osob podle 20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí Max. výše dotace: 90 % způsobilých výdajů Režim podpory: nezakládající veřejnou podporu nebo de minimis Fiche č. 9 Občanské vybavení a služby v Podještědí Hlavní opatření: III Občanské vybavení a služby Charakter fiche: vytvoření podmínek pro proporcionální pokrytí regionu vhodnými zařízeními občanské vybavenosti na odpovídající úrovni s moderními a vybavenými prostory, s bezbariérovým přístupem do prostor určených pro pořádání veřejných, společenských, kulturních i sportovních a vzdělávacích akcí, vybudovat zázemí občanské vybavenosti a služeb v infrastrukturní oblasti sociální (kvalitní podmínky pro plnohodnotný život seniorů), kulturní, v péči o dítě, vzdělávání, zdraví a sportu a volnočasových aktivit (kvalitní podmínky pro aktivní vyžití, zájmovou činnost mládeže a potlačení patologických jevů), základní obchodní infrastruktury a drobných služeb pro obyvatelstvo. Zázemí občanské vybavenosti pro veřejnou správu včetně hasičských zbrojnic. Podpořeny jsou Občanské vybavení v oblasti sociální infrastruktury, kulturní infrastruktury, péče o děti, vzdělání, zdraví, sportu, volnočasových aktivit, vybavenosti pro veřejnou správu, informačních a školících center s využíváním ICT a budov hasičských zbrojnic, Prodejna smíšeného zboží, stabilní stánky, pošta (pouze v režimu "de minimis"), projektová a technická dokumentace. Typ žadatelů: Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace), Zájmová sdružení právnických osob podle 20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí. Max. výše dotace: 90 % způsobilých výdajů, %

9 Režim podpory: nezakládající veřejnou podporu nebo de minimis nebo bloková výjimka Fiche č. 10 Diverzifikace ekonomických aktivit v občanské vybavenosti a službách v Podještědí Hlavní opatření: III Občanské vybavení a služby Charakter fiche: Zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovského prostotu Podještědí. Přínos spočívá ve vytvoření podmínek pro proporcionální pokrytí regionu vhodnými zařízeními občanské vybavenosti na odpovídající úrovni s moderními a vybavenými prostory, s bezbariérovým přístupem do prostor určených pro pořádání veřejných, společenských, kulturních i sportovních a vzdělávacích akcí. Podpořeny jsou občanské vybavení v oblasti sociální infrastruktury, občanské vybavení v oblasti kulturní infrastruktury, občanské vybavení v oblasti péče o děti, občanské vybavení v oblasti vzdělání, občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit, občanské vybavení v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu, informačních a školících center s využíváním ICT a budov hasičských zbrojnic, projektová dokumentace, technická dokumentace. Typ žadatelů: Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace), Zájmová sdružení právnických osob podle 20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí. Max. výše dotace: % způsobilých výdajů, Režim podpory: bloková výjimka Fiche č. 11 Obnova a zachování kulturního dědictví v Podještědí Hlavní opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Charakter fiche: Studie, obnovy databáze a programy využití kulturního dědictví, kulturních památek, historicky významných sídel původní venkovské architektury, kapliček, hřbitovů, božích muk, památných míst a sakrálních staveb. Obnova domů starých časů s charakteristickou místní specifikou regionální architektury, domy zaniklých řemesel. Podpora obnovy původního vzhledu venkovských sídel a prostranství, obnova a zakládání tradic a zvyklostí, podpora tradičních

10 venkovských řemesel. Založení tradice setkávání rodáků. Vytvoření podmínek pro obnovu lidových tradic - pořady, soutěže v literární tvorbě a básnické tvorbě vztahující se k regionu, na obnovu lidových krojů, stejnokrojů jako nástroje k lokálnímu patriotismu (přehlídky). Obnovení původního vzhledu venkovských sídel, podstávkových domů, roubených staveb a břidlicových štítů venkovských staveb. Využití pro cestovní ruch. Obnova, zrestaurování, rekonstrukce a zhodnocení objektů kulturního dědictví včetně obnovy doprovodné infrastruktury, provedení parkových úprav, výsadby zeleně a zvelebení okolního prostranství. Obnovení tradičních venkovských řemesel a technologických postupů, podpora dokumentačních středisek potřebných k zachování původních technologií a postupů. Podpořeny jsou Výdaje na vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví venkova, výdaje na vypracování programů regenerace památkově významných území, plánů péče o území, výdaje na vypracování soupisů a map kulturního dědictví venkova, Publikační činnost a propagace projektu, Projektová dokumentace, Stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků, Výdaje na revitalizaci historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů i solitérních dřevin, Výdaje na zpracování posudku statiky budov či objektů v souvislosti s projektem, Zpracování studií, Restaurování/obnova movitých předmětů kulturního dědictví venkova, Technická dokumentace Typ žadatelů: Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace). Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech. Zájmová sdružení právnických osob podle 20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí, Fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Max. výše dotace: 90% způsobilých výdajů, Režim podpory: de minimis, nezakládající veřejnou podporu Fiche č. 12 Rozvoj lidských zdrojů v Podještědí Hlavní opatření: III.3.1. Rozvoj lidských zdrojů v Podještědí Charakter fiche: Posílení lidského potenciálu jako základní podmínky pro místní ekonomiku a zajištění místních služeb v Podještědí. Zajištění vzdělávání a znalostí v technické i ekonomické oblasti místních aktérů, zvýšení vědomostní úrovně o principy trvale udržitelného rozvoje a šetrného přístupu k životnímu prostředí. Rozvoj znalostí a zvýšení lidského potenciálu ve venkovském prostoru Podještědí. Podpořeny budou výdaje spojené s poskytnutím místnosti (energie, poplatky) ve vlastnictví žadatele - podložené fakturou, Výdaje spojené s pořádáním odborné exkurze (ubytování a cestovní náklady pro účastníky vzdělávací aktivity), Výdaje spojené se zajištěním překladů a/nebo tlumočníka (stravné, ubytování, doprava, tlumočení), Výdaje spojené s vlastní

11 organizací semináře (prostřednictvím vlastních zdrojů či dodavatelsky) včetně výdajů na odbornou činnost lektorů, Nákup kancelářských potřeb ve vztahu k předmětu projektu, Výdaje spojené s tvorbou a poskytováním studijních materiálů a materiálů/vybavení potřebných k praktické výuce (včetně e-learning apod.), Technické zabezpečení - náklady spojené s pronájmem a používáním informační techniky a technologií, pronájem software, pronájmem techniky a technologií nezbytných k realizaci vzdělávacích akcí, audiovizuální techniky a překladatelských souprav, Náklady na pronájem sálu, učebny (rovněž v rámci praktické výuky náklady na prostory a zařízení), Projektová dokumentace. Typ žadatelů: Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Neziskové organizace s právní subjektivitou Způsobilé výdaje: min ,- Kč, max ,- Kč Max. výše dotace: 90% způsobilých výdajů, Režim podpory: de minimis, nezakládající veřejnou podporu Ing. Jiří Sameš předseda MAS Podještědí

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí VYHLÁŠENÍ VÝZVY

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí VYHLÁŠENÍ VÝZVY VYHLÁŠENÍ VÝZVY Luhačovské Zálesí, o.p.s. v souladu se Strategickým plánem Leader Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity na období 2008-2013 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci

Více

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci MAS Mikulovsko o.p.s. Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2012 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007 2013 schváleným Ministerstvem zemědělství

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Leden 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví... 2 Prioritní osa II: Zlepšování životního

Více

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova Tab. č.: 7 Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova 1 Modernizace zemědělských podniků a. Platby a podpory I. Osy EAFRD - výtah z Programu rozvoje venkova Podporu lze poskytnout

Více

5. VÝZVA k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Strategického plánu Leader (dále SPL)

5. VÝZVA k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Strategického plánu Leader (dále SPL) Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov IČ: 26986591, Bankovní spojení: 2258040359/0800 Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Vymezení Fiche Cíle fiche: Podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE číslo 48 / říjen 2012 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PŘI RRA ÚK Obsah Opatření Aktuální výzvy Operační program Životní prostředí Program rozvoje venkova Operační

Více

FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ

FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ Programový rámec (dále PR) tvoří fiche, které definují jednotlivé oblasti podpory a integraci prioritních os a specifických cílů v rámci jednoho dotačního programu

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche.Název Fiche 11 F.1 Vzdělávání a spolupráce pro aktivní rozvoj Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření

Více

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o Křížová 2, 586 01 Jihlava Tel.:567 578 500 Fax: 567 578 501 e-mail: region@rda-vysocina.

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o Křížová 2, 586 01 Jihlava Tel.:567 578 500 Fax: 567 578 501 e-mail: region@rda-vysocina. Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o Tel.:567 578 500 Fax: 567 578 501 e-mail: region@rda-vysocina.cz NEWSLETTER EUROPE DIRECT JIHLAVA - AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ČLENY SDRUŽENÍ OBCÍ VYSOČINY (Aktuální

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 2013

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 2013 Příloha č.1 Finančního rámce Příloha Finančního rámce obsahuje informace o vybraných zdrojích financování aktivit z oblasti cestovního ruchu v letech 2007-2013. Informace o jednotlivých programech jsou

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

možnostmi získávání podpor PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

možnostmi získávání podpor PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Průvodce možnostmi získávání podpor pro lesní hospodářství v období 2007-2013 HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ

Více

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Lektor: Michaela Roškotová Bauerova vila, Libodřice 09.12. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více