INHALT. 139 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INHALT. 139 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации"

Transkript

1 OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 3 Přehled zápisů ochranných známek 42 Zápisy ochranných známek 43 Úřední rozhodnutí a oznámení Obnovy ochranných známek 98 Převody ochranných známek 123 Částečné převody ochranných známek Změny v údajích o majitelích chranných známek 125 Omezení seznamu výrobků a služeb ochranných známek Změna v úpravě ochranné známky 128 Zániky ochranných známek 129 Zápisy licenčních smluv k ochranným známkám 132 Mezinárodní zápisy ochranných známek 134 Výmazy ochranných známek 136 Úřední oznámení 137 Zveřejněné přihlášky ochranných známek - barevná 139 vyobrazení Codes numériques à identifier des données bibliographiques 1 Aperçu des demandes d enregistrement des marques publiées 2 Publications des demandes d enregistrement des marques 3 Aperçu des enregistrements des marques 42 Enregistrements des margues 43 Décisions et avis de l'office Renouvellements des marques 98 Cessions des marques 123 Cessions partielles des marques Changements des données relatives aux titulaires des marques 125 Limitation de la liste des produits et des services Changements de la configuration de la marque 128 Annulations des marques 129 Enregistrements des contracts de licence 132 Enregistrements internationaux des marques 134 Radiations des marques 136 Avis de l Office 137 Demandes d enregistrement des marques - reproductions en 139 couleur TABLE OF CONTENTS СОДЕРЖАНИЕ Numerical Codes for Identification of Bibliographic Data 1 Survey of Published Trademark Applications 2 Publications of Trademark Applications 3 Survey of Trademark Registrations 42 Trademark Registrations 43 Official Decisions and Announcements Trademark Renewals 98 Trademark Assignments 123 Partial Trademark Assignments Changes of Data Relating to Trademark Holders 125 Limitation of the List of Goods and Services Change in the reproduction of the Trademark 128 Trademark Lapse 129 Registrations of Licence Contracts Concerning Trademarks 132 International Registrations of Trademarks 134 Trademark Cancellations 136 Official Announcements 137 Published Trademark Applications - Colour Reproductions 139 Нумерационные коды для идентификации 1 библиографических данных Обзор опубликованных заявок на товарные знаки 2 Публикации заявок на товарные знаки 3 Обзор регистраций товарных знаков 42 Регистрации товарных знаков 43 Официальные решения и сообщения Продления регистрации товарных знаков 98 Переуступки товарных знаков 123 Частичные переуступки товарных знаков Изменения данных касающихся владельцев товарных знаков 125 Ограничение перечня товаров и услуг Изменение в оформлении товарново знака 128 Аннулации товарных знаков 129 Регистрации лицензионных логоворов о товарных знаках 132 Международные регистрации товарных знаков 134 Аннулирования регистрации товарных знаков 136 Официальные сообщения 137 Опубликованные заявки товарных знаков - цветные 139 изображения INHALT Numerische Koden für Bezeichnung der bibliographischen Daten 1 Übersicht der veröfentlichten Markenanmeldungen 2 Veröffentlichungen der Markenanmeldungen 3 Übersicht der eingetragenen Marken 42 Eingetragene Marken 43 Amtliche Entscheidungen und Bekanntmachungen Erneuerungen der Marken 98 Markenübertragungen 123 Teilweise Markenübertragungen Änderungen in den Angaben betreffend Markeninhaber 125 Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen Änderung in der Gestaltung der Marke 128 Erlöschen der Marken 129 Eintragungen der Markenlizenzverträge 132 Internationale Registrierungen der Marken 134 Markenlöschungen 136 Amtliche Bekanntmachungen 137 Veröfentlichte Markenanmeldungen - Farbdarstellungen 139

2 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Ochranné známky Číslo 2 Praha února 2004 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek Číslo zápisu OZ (registrace) Mezinárodní číslo zápisu OZ Datum zápisu Předpokládané datum uplynutí platnosti zápisu/obnovy Číslo přihlášky OZ (spisu) Datum podání přihlášky Datum zveřejnění přihlášky po průzkumu Datum zveřejnění registrace OZ Datum vzniku práva přednosti a služeb Kód třídy výrobků a služeb Reprodukce OZ Prostorová OZ Seznam chráněných výrobků a služeb Údaje o barevnosti OZ Kolektivní OZ Identifikace majitele OZ - jméno a název firmy, ulice, PSČ a místo sídla majitele, stát, přip. stát USA Identifikace zástupce - jméno a název firmy, ulice, PSČ a místo sídla zástupce Název státu ochrany MOZ INID codes and minimum required for the identification of bibliographics data relating to marks Number of the registration of the mark Number of the international registration of the mark Date of the registration Expected expiration date of the registration/renewal Number of the application Date of filing of the application Date of the publication of the examined application Date of the publication of the registration Date of filing of the first application Class of goods and services Reproduction of the mark Three-dimensional mark List of protected goods and services Information concerning colours of the mark The collective mark Identification of the trademark holder - name and firm name, street, postcode and place of the headquarter of the trademark holder, country, possibly State of the USA Identification of the representative - name and firm name, street, postcode and place of the headquarter of the representative Country of protection of the international mark INID - Kennzahlen und erforderliches Minimum für die Kennzeichnung bibliographischer Daten zu Marken Nummer der Registrierung des Warenzeichens Nummer der internationalen Registrierung des Warenzeichens Datum der Registrierung Voraussichtliches Datum des Fristablaufs der Registrierung/der Erneuerung Nummer der Anmeldung des Warenzeiches (der Schrift) Datum der Einreichung der Anmeldung Datum der Veröffentlichung der Anmeldung nach der Prüfung Datum der Veröffentlichung der Registrierung des Warenzeichens Datum der Entstehung des Prioritätsrechts Kod der Klasse der Waren und Dienstleistungen Wiedergabe des Warenzeichens Räumliches Warenzeichen Verzeichnis der geschützen Waren und Dienstleistungen Angabe betreffend die Farbigkeit des Warenzeichens Kollektives Warenzeichen Identifizierung des Warenzeichen innhabers - Name und Handelsfirma, Straße, PLZ und Sitz des Inhabers, Staat, ev. Stat der Vereinigten Staaten von Amerika Identifizierung des Vertreters - Name und Handelsfirma, Straße, PLZ und Sitz des Firma des Vertreters Staat des Schutzes des internationalen Warenzeichens Codes INID et minimum requis pour l identification des données bibliographiques concernat les marques Numéro de l enregistrement de la marque Numéro de l enregistrement international de la marque Date de l enregistrement Date prévue de l expiration de l enregistrement (du renouvellement) Numéro de la demande Date de dépôt de la demade Date de la publication de la demade examinée Date de la publication de l enregistrement de la marque Date de dépôt de la première demande Code de classe des produits et services Reproduction de la marque Marque tridimensionnelle Liste des produits ou services protégés Informations concernat les couleurs de la marque Marque collective Identification du titulaire de la marque - nom et nom commercial, rue, code postal et siège du titulaire, pays, éventuellement Etat des Etats Units d Amérique Identification du mandataire - nom et nom commercial, rue, code postal et siège du mandataire Etat de la protection de la marque internationale Коды для идентификации библиографических данных, относящихся к товарных знакам Номер регистрации товарного знака Номер международиой регистрации товарного знака Дата регистрации Дата прекращения действия регистрации/возобновления Номер заявки товарного знака Дата подачи заявки Дата публикации заявки после экспертизы Дата публикации регистрации товарного знака Дата возникновения прав приоритета Код класа товаров и услуг Изовражение товарово знака Объёмный знак Перечень охраняемых товаров и услуг Указание цветов товарово знака Коллективный знак Идентификация владельца товарово знака - фамилия и название фирмы, улица, почтовый код и место пребывания владельца, государство или штат США Идентификация поверенного - фамилия и название фирмы, улица, почтовый код и место поверенного Название государства охраны международиого товарного знака

3 2 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) PŘEHLED zveřejněných přihlášek ochranných známek Číselný přehled , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 3 Zveřejněné přihlášky ochranných známek O , 38, 42 O , 16, 35, 38, 41, 42 AMAZON.COM (35) zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu a maloobchodu, včetně zprostředkovatelských služeb v oblasti obchodu a maloobchodu poskytovaných prostřednictvím globální počítačové sítě, on-line maloobchodní i velkoobchodní vyhledávání a objednávání pro obchod s obecným a spotřebním zbožím, reklamní služby poskytované prostřednictvím on-line elektronické komunikační sítě; (38) poskytování přístupu k on-line adresářům, indexům a databázím s možností vyhledávání, vztahujícím se k různým informacím a datům, které jsou dosažitelné v globální počítačové síti, poskytování on-line databází pro vyhledávání, poskytování interaktivních počítačových databází obsahujících automaticky aktualizovaný adresář, osobní plánovací kalendář, záznamník s připomínáním dat, cestovní plánovací záznamník a kontakty mezi absolventy university a příslušnou profesní skupinou prostřednictvím globální počítačové sítě; poskytování víceuživatelského přístupu do počítačových sítí pro elektronické předávání různých dat, sdělení, dokumentů a osobních i odborných informací, poskytování přístupu k široké řadě obecně zajímavých informací prostřednictvím počítačové sítě, adresářové služby pomáhající lokalizovat osoby, místa, organizace, telefonní čísla, síťové domovské stránky a adresy elektronické pošty, poskytování příležitosti pro výměnu informací a konverzaci v celosvětové počítačové síti týkající se široké škály témat prostřednictvím živých vstupů a informací zasílaných elektronickou poštou; (42) služby správy, integrace a slučování počítačových databází, počítačové služby, zejména vyhledávání a obnovování informací, stránek a zdrojů, umístěných v globální počítačové síti, tvorba interaktivního software pro on-line správu, zobrazování a editaci informací jako je plánovací kalendář, adresář a ostatní informace o osobách a pracovních kontaktech. Amazon.com, Inc., th Avenue South, Suite 1200, Seattle, Spojené státy americké, Washington JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7 AVION (9) multimediální aplikace, 3D animace, filmy kreslené, exponované kinofilmy, audiovizuální programy, videokazety, multimediální informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě, telekomunikační technika zejména telefony, faxy, kopírovací stroje, spotřební elektronika, elektronické sítě, přístroje pro audiovizuální komunikaci, satelitní komplexy, optické a optickoelektrické přístroje, audio, video a DTO studia; (16) papír, výrobky z papíru, periodické a neperiodické publikace, knihy, časopisy, brožury, fotografie, informační produkty a reklamní materiály na papírových nosičích, data a databáze na papírových nosičích, tištěné manuály; (35) poradenské a konzultační služby v oblasti reklamy, reklamní služby a marketing, poskytování reklamních ploch, reklama na Internetu, zajištění a realizace reklamních kampaní, poskytování obchodních informací a jiných informačních produktů reklamního charakteru, komerční využití Internetu v oblastech komerčních internetovských médií a vyhledávacích služeb, on-line inzerce, marketing, prezentace uživatelů na stránkách World Wide Web v počítačové síti Internet; (38) služby zabezpečující audiovizuální komunikaci prostřednictvím informačních a telekomunikačních sítí, kupř. počítačové sítě Internet, satelitu apod, rozšiřování, zveřejňování a přenos informací prostřednictvím informačních a telekomunikačních prostředků a sítí, satelitů ap., šíření elektronických časopisů, elektronických periodik a knih v elektronické podobě prostřednictvím počítačové sítě, pomocí satelitů ap., komunikace pomocí terminálů, komunikace pomocí telegrafu, dálnopisu, telefonu, mobilních telekomunikačních síťových služeb s využitím drátového vedení a/nebo satelitů a/nebo mikrovlnného spojení a/nebo radiového spojení, elektronická pošta, počítačový přenos obrazu a zvuku, komunikace a transakce v síti, poskytování datových a telekomunikačních služeb, služby konverze přenosového protokolu, formátu a kódu, služby zprostředkování přístupu k počítačové síti, služby datové sítě; (41) výchovná, vzdělávací a zábavní činnost, pořádání kulturních, uměleckých a vzdělávacích akcí, setkání, výstav, soutěží, přednášek apod., pořádání konferencí týkající se reklamy a filmu a výstav týkajících se filmu, tvorba pořadů pro rozhlasové a televizní vysílání, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových a jejich šíření, půjčování nahraných zvukových a nebo obrazově zvukových záznamů, výroba, tvorba a šíření audiovizuálních děl, zprostředkování v oblasti kultury, výchovy, zábavy a sportu; (42) programování internetových databázových systémů a internetových aplikací, programování multimediálních aplikací, vytváření a modelování 3D animací, interaktivní a grafické programy, tvorba multimediálních dokumentů, prezentací, aplikací, katalogů apod., konstrukce WWW prezentací a řešení WWW serverů, počítačové animace a vizualizace, programové projekty, tvorba informačních databází, elektronických časopisů, periodik a knih, servis při výrobě televizní reklamy, filmu a ostatních audiovizuálních děl, kupř. ozvučování, střih, animace, pronájem informačních a komunikačních míst - webhosting. PROGRAF spol.s r.o., Záhřebská 33, Praha 2, Česká Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha 1 O

5 4 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) (33) vína. (590) Barevná RŽ-VÍNO spol. s r.o., U Vily 463, Zaječí, Česká Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář, Včelín 1161, Hulín O , 16, 18, 25, 26, 28, 35, 41 CARLSBAD TRIATHLON (9) antény, hrací automaty, buzoly a kompasy, baterie, signalizační bóje, brýle, clony proti oslnění, přístroje na zaznamenávání času, dalekohledy, diapozitivy, kompaktní audio, video disky, exponované filmy, chrániče zubů, magnetické identifikační karty, kazety pro videohry, nosiče dat, ochranné masky, měřicí přístroje, ochranné přilby, rukavice ochranné, nahraný počítačový software, váhy, vysílačky; (16) atlasy, časopisy, fotografie, kalendáře, kancelářské potřeby, katalogy, knihy, noviny, prospekty, mapy, obtisky, pohlednice, reprodukce, samolepky, tiskoviny, papírenské výrobky; (18) batohy, deštníky, hole, klíčenky, kufry, pouzdra na navštívenky, kožené pásky, peněženky, slunečníky, tašky, vaky na nošení dětí; (25) boty, sportovní bundy, čelenky, čepice, fotbalová obuv, kalhoty, kombinézy, konfekce, košile, koupací pláště, kravaty, leginy, sportovní obuv, oděvy, oděvy pro cyklisty, opasky, plavky, ponožky, potítka, osobní prádlo, pyžama, rukavice, svetry, šály, trička, vaky na oděvy; (26) cedulky na prádlo, čelenky, startovní čísla, stuhy, knoflíky, odznaky, nažehlovací ozdoby textilních výrobků, tkaničky do bot, ozdoby do vlasů; (28) společenské hry, hry, chrániče jako sportovní potřeby, ochranné vycpávky jako části sportovní výstroje, přístroje pro tělesná cvičení, rukavice pro sportovní hry, trenažéry, sportovní potřeby pro triatlon; (35) reklama, organizování komerčních a reklamních výstav, předvádění zboží, distribuce vzorků zboží, obchodní, nebo podnikatelské poradenství; (41) pořádání sportovních a kulturních akcí, informace o možnostech zábavy, organizování a vedení seminářů, organizování sportovních činností a soutěží, praktický výcvik, provozování sportovních zařízení, půjčování sportovních nářadí s výjimkou dopravních prostředků, zábava, zprostředkovatelská činnost v oblasti tělovýchovy a sportu. TRIKAM s. r. o., Radlická 28/663, Praha 5, Česká Ing. Kratochvíl Václav, Šachta, Zmeškal & partneři, Radlická 28/663, Praha 5 O , 8, 9, 12, 13, 25, 35, 39, 45 (6) zámky kovové, pouta, karabiny, kovové řetězy, zámečnické výrobky; (8) obušky, obušky plastové či gumové, obušky pro policisty; (9) ochranné štíty pro policii a speciální bojové a obranné jednotky, ochranné přílby, neprůstřelné vesty, chrániče a obleky speciální povahy, používané např. proti demonstrantům; (12) vojenská vozidla, speciální vojenská vozidla, speciální mobilní přívěsy za vozidla, jako cisterny, elektrocentrály, kuchyně; (13) zbraně a střelivo, mobilní zbraně, zbraně na mobilních podvozcích, veškerý vojenský materiál a vybavení pro armádu obsažené ve třídě 13; (25) pánské, dámské a dětské oděvy jako kalhoty, košile, svetry, pulovry, kabáty, prádlo, spodní prádlo, sportovní oblečení, dětské a kojenecké zboží, pláště, kostýmy, zakázkové oděvy, obuv, sportovní obuv, pracovní obuv, vojenská obuv, opasky, uniformy, uniformy a ostatní textilní výrobky v této třídě obsažené a oděvy pro armádu; (35) reklama, marketing, zprostředkování obchodu se zbraněmi, střelivem, vojenským materiálem a příslušenstvím; (39) přeprava a skladování zbraní, střeliva a vojenského materiálu; (45) půjčování zbraní, střeliva a vojenského materiálu. CZ INTERNATIONAL, spol. s r.o., Nivnice 17, Nivnice, Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92), Slušovice O , 16, 35, 41 (9) multimediální aplikace, zejména elektronické časopisy, elektronická periodika, knihy v elektronické podobě, software pro počítače a nosiče informací se záznamem obrazu anebo zvuku v oboru elektronických časopisů, periodik a knih; (16) tiskoviny všeho druhu, periodický a neperiodický tisk, zejména časopisy, noviny, knihy, prospekty, plakáty, fotografie, pohlednice, dopisnice, dopisní papíry, kalendáře, knihařské výrobky, propagační materiály a předměty z papíru, zejména letáky, brožury, obtisky, obalový materiál z papíru a plastických hmot, tiskařské typy a štočky, ozdobné a propagační předměty z papíru; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, informační servis a poradenské služby v obchodě, pořádání reklamních a obchodních výstav a předváděcích akcí zboží a služeb, včetně distribuce zboží k reklamním účelům, zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu, obchodní služby v oboru polygrafie, průzkum trhu a marketing, obchodní zastoupení tuzemských a zahraničních firem, rozmnožovací služby; (41) produkční a agenturní činnost v oblasti zábavy a výchovy, pořádání zábavních soutěží, zájmových klubů a společenských akcí, pořádání společenských módních přehlídek, informační, konzultační, obstaravatelská a zprostředkovatelské služby v oboru agenturní činnosti v oblasti zábavy a výchovy.

6 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 5 Europress, k.s., Viktora Huga 6, Praha 5, Česká Mgr. Machatová Marcela, patentový zástupce, DMHpatentová a známková kancelář, Pospíšilova 2, Praha 3 O , 29, 30 O O , 28 O , 35, 37, 39, 40 VITAFIT (5) výrobky dietetické, pro léčebné účely, potraviny pro děti, batolata a nemocné, potravinové přípravky a doplňky všeho druhu, jako posilující poživatiny, vitamínové přípravky, poživatiny pro doplnění redukčních diet nebo přípravků pro hubnutí, vše s léčebnými účinky, přípravky s léčebnými účinky obsahující biochemické katalyzátory, zejména pro fyzicky aktivní osoby, rekonvalescenty a nemocné, vše výše uvedené určené k léčebným účelům, výrobky zvěrolékařské, farmaceutické a zdravotnické; (29) maso, ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky, želé, džemy, vejce, mléko a mléčné výrobky, jako jogurty, mléčné nápoje, sýry apod., oleje a tuky jedlé, ovocné dřeně; (30) led pro osvěžení. Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o., Zámecká 2, Valašské Meziříčí, Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4 (42) právní služby, poradenské a konzultační služby vztahující se k právním službám. CMS Cameron McKenna v.o.s., Karolíny Světlé 322/25, Praha 1 - Staré Město, TRICARS (25) sportovní oblečení jako trička, košile, kalhoty, čepice, ponožky, rukavice, tenisky, boty; (28) hračky, sportovní nářadí jako gymnastické náčiní, puky, golfové míčky a hole, šermířské náčiní, disky, činky, brusle, rybářské pruty, tenisové rakety, surfy a podobně. Lískovec Jaroslav, Nádražní 2282, Písek, Česká Ing. Čmejla Vladimír, patentový zástupce, Rašínovo nábř. 54, Praha 2 AUTO ASSISTANCE PRAHA (12) motocykly, osobní, nákladní a užitkové automobily, náhradní díly a doplňky k motocyklům, osobním, nákladním a užitkovým automobilům; (35) zprostředkování nákupu a prodeje náhradních dílů a doplňků; (37) opravy motorových vozidel, zprostředkování oprav motorových vozidel; (39) pronájem motorových vozidel, zprostředkování pronájmu motorových vozidel, zprostředkování odtahové služby motoristické veřejnosti; (40) úpravy motorových vozidel, zprostředkování úpravy motorových vozidel, např. chromováním, úpravy (kódování) autoskel. KINGO s. r. o., U Bílého mlýnku 648, Praha 9 - Čakovice, O , 35, 39 (16) neperiodické tiskoviny včetně reklamních prospektů, propagačních materiálů, brožur, letáků, plakátů apod., obalové materiály z papíru či plastu v rámci této třídy; (35) propagační a reklamní činnost, marketing včetně telemarketingu, provádění průzkumových anket, zpracování dat a vytváření informačních databází včetně zpracování výsledků distribuce propagačních materiálů, vyhodnocování dosahu marketingových projektů, zapracování struktury zákazníků do mapy, zpracování demografických údajů do informačních databází, zpracování demografických údajů do digitálních map, vytváření digitalizovaných map měst s údaji o poštovních schránkách a obyvatelích, poskytování výstupů z informačních databází, distribuce propagačních materiálů včetně neadresné distribuce do poštovních schránek domácností a firem a adresné distribuce na základě údajů z informačních databází, distribuce reklamních vzorků výrobků v obchodní síti či na frekventovaných místech i do poštovních schránek; (39) balení a kompletování listovních zásilek, balení a kompletování listovních zásilek s propagačními materiály, balení a kompletování balíkových zásilek s propagačními materiály, komplexní zpracování listovních nebo balíkových zásilek propagačních materiálů včetně skládání, rozkládání, obálkování a frankování, vkládání propagačních tiskovin do jiných materiálů. Evropská directmarketingová, s.r.o., Konopišťská 16, Praha 10, Ing. Kleintová Eva, Červenka, Kleintová, Turková, patentová a známková kancelář, Husinecká 11a, Praha 3 O , 7, 9, 37, 42 (1) chemické výrobky používané při budování, úpravě,

7 6 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) údržbě, kompletaci a provozu naftových, plynových, geotermálních a vodních vrtů a pro čištění průmyslových zařízení; (7) stroje a strojní zařízení, čerpadla, vstřikovače, vinuté potrubní jednotky jako součást strojů, motory, převodovky, přípravná zařízení, ojílovací zařízení, míchačky na cement, centrifugální čerpadla, cirkulující míchačky, vrtačky, motory, pěchovače, vložkové závěsy, vysunovací mazací hlavice, hydraulické ventily a řídicí zařízení, pneumatické ventily a řídicí zařízení, zařízení s kabelovým navijákem a instrumenty pro odběr a zpracování vzorků z hloubkových vrtů, otočné boční formovací zařízení, míchadla, podavače písku a dopravníky, cementovací, štěpící a kyselinovací nástroje mechanické, ovladače ventilů, spojky, vysokotlaké vstřikovací přístroje, výplachové cisterny jako součást stroje, výsypné kalovky, perforátory, zařízení pro odběr kapalných vzorků, nitrogenové a karbon dioxidové jednotky jako součást strojů, filtrační jednotky, pro použití při vrtání a provozování vrtů; (9) počítačový software pro analýzu inženýrských, geologických a geofyzikálních dat a elektrických přístrojů pro užití při řízení strojů, elektrická měřidla, ovládací panely a senzory; (37) služby zabývající se vrtáním, těsněním a tlakovým injektováním naftových, plynových a geotermálních vrtů, konstrukce a instalace pneumatických přepravních systémů pro přepravu nákladů, služby ošetřování naftových, plynových a geotermálních vrtů, služby utěsňovací, služby perforovací, štěpící, stimulující; (42) inženýrské, geologické odhady a výzkum a počítačové programování pro druhé, vše v oblasti naftových, plynových a geotermálních vrtů, služby testování, analyzování a ošetřování naftových, plynových a geotermálních vrtů v provozu, služby naftových, plynových a geotermálních průzkumů. HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC., 2601 Beltline Road, Carrolton Texas, Spojené státy americké, Texas JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1 rukavice na použití při úklidech, zásobníky, zásobníky a držáky papíru. Jiřina Medřická - Alfa servis, Dvořákova 1699, Říčany u Prahy, Ing. Tomáš Pavlica, Lohniského 846, Praha 5 O , 36, 37 (35) zprostředkovatelská, konzultační a poradenská činnost v oblasti obchodu, reklama, propagace, inzerce a poskytování obchodních informací prostřednictvím všech druhů médií, marketing; (36) činnost realitní kanceláře, zprostředkovatelská činnost v oblasti koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí, správa nemovitostí; (37) údržba nemovitostí, provádění staveb, jejich změn a odstraňování. (590) Barevná EURO CONSORCIUM s.r.o., Školská 3/660, Praha 1, Ing. Michal Jupa, patentový zástupce, Na Baních 1385, Praha 5 - Zbraslav O , 10 O , 11, 16, 20, 21 ALFA SERVIS (5) dezinfekční přípravky pro hygienické účely, antibakteriální a dezinfekční přípravky, deodoranty jiné než pro osobní účely, přípravky pro osvěžení a čištění vzduchu, lékárničky vč. obsahu; (11) fontány, filtry na pitnou vodu, lampy na čištění vzduchu od bakterií, UV lampy lustry, stroje a přístroje na čištění vzduchu, sanitární přístroje a zařízení, záchodová sedátka, sušiče vlasů, zařízení na sušení rukou pro umývárny, zařízení na osvěžení vzduchu, zařízení na dezinfekci, sprchovací kabiny, pisoáry, toaletní mísy; (16) balící papír, toaletní papír, papírové ubrousky, papírové ručníky, sáčky na odpadky z papíru nebo umělých hmot, toaletní papírové ubrousky; (20) upevněné dávkovače ručníků nekovové, zrcadla, police; (21) dávkovače aerosolové s výjimkou dávkovačů pro lékařské účely, dávkovače mýdla, dávkovače papírových ručníků, dávkovače toaletního papíru, dezinfekční dávkovače pro toalety, hygienické kontejnery a držáky pro toalety, držáky na mýdlo, držáky na pohárky, koše na odpadky, háčky, koše na použití v domácnosti s výjimkou s drahých kovů, kovové schránky na dávkování papírových ručníků, kartáče, mopy, misky na mýdlo, nádržky na mýdlo, pohárky z papíru nebo umělých hmot, nádoby na smetí, nástroje na čištění, lopatky a smetáčky, košťata, prachovky, smetáky, úklidové vozíky, vědra, rozstřikovače na voňavky, (3) přípravky bělicí a jiné prací prostředky, přípravky k čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdlo, výrobky voňavkářské, éterické oleje, vodičky na vlasy, zubní pasty, kosmetické přípravky, kosmetické přípravky do koupelí, přípravky pro péči o nehty; (10) přístroje a nástroje chirurgické, lékařské, zubolékařské a zvěrolékařské (včetně umělých údů, očí a protéz), implantáty chirurgické, pomůcky pro stomii, obvazy zařazené ve třídě 10, ortopedické bandáže na zpevnění kloubů, punčochy na křečové žíly. IBI-International spol. s r. o., Senovážné nám. 5/1463, Praha 1, Mgr. Petr Papoušek, advokát, Dukelských Hrdinů 12, Praha 7 O (10) přístroje a nástroje chirurgické, lékařské, zubolékařské a zvěrolékařské (včetně umělých údů, očí a protéz), implantáty chirurgické, pomůcky pro stomii, obvazy zařazené ve třídě 10, ortopedické bandáže na zpevnění kloubů, punčochy na křečové žíly.

8 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 7 IBI-International spol. s r. o., Senovážné nám. 5/1463, Praha 1, Mgr. Petr Papoušek, advokát, Dukelských Hrdinů 12, Praha 7 O (10) přístroje a nástroje chirurgické, lékařské, zubolékařské a zvěrolékařské (včetně umělých údů, očí a protéz), implantáty chirurgické, pomůcky pro stomii, obvazy zařazené ve třídě 10, ortopedické bandáže na zpevnění kloubů, punčochy na křečové žíly. IBI-International spol. s r. o., Senovážné nám. 5/1463, Praha 1, Mgr. Petr Papoušek, advokát, Dukelských Hrdinů 12, Praha 7 O (10) přístroje a nástroje chirurgické, lékařské, zubolékařské a zvěrolékařské (včetně umělých údů, očí a protéz), implantáty chirurgické, pomůcky pro stomii, obvazy zařazené ve třídě 10, ortopedické bandáže na zpevnění kloubů, punčochy na křečové žíly. IBI-International spol. s r. o., Senovážné nám. 5/1463, Praha 1, Mgr. Petr Papoušek, advokát, Dukelských Hrdinů 12, Praha 7 O , 24, 25, 40 MAKR (22) surová bavlna, bavlněný odpad na čalounění a jako vycpávkový materiál, česaná vlna, česané hedvábí, surové hedvábí, hedvábná příze, juta, konopí, konopné provazy, surový len, nekovová lana, peří do lůžkovin a jako vycpávkový materiál, markýzy z textilních materiálů, pokrývky a sítě k maskování, motouzy, mykaná vlna, ovčí vlna, plachty, nekovové popruhy na manipulaci s nákladem, provazové žebříky, rouno, síťky, sisál, skleněná vlákna pro textilní účely, srst, vlasy zvířat, stany, textilní balící tašky, textilní pytle, poštovní pytle, textil ze surových vláken, textilní vlákna, vata na vycpávání, vlna jako surovina nebo zpracovaná, vycpávky; (24) textilie, tkaniny, barchet, bavlněné textilie, plátěné ložní prádlo a povlečení, lůžkoviny, textilní vybavení pro stolování jako ubrusy, podložky a prostírání, brokáty, bukram, cestovní přikrývky, čalounické látky, damašek, dveřní závěsy, textilní filtrační materiál, flanel, flauš, gáza, hadry, látky z hedvábí, hrubé plátno, jutová látka, koupelnové textilie s výjimkou oblečení, lněné tkaniny, vlněné látky, látky s imitací kůže, moleskin, síťky proti moskytům, mušelín, kartoun, potahy na nábytek, netkané textilie, potahy na matrace, podušky, polštáře, textilní ubrousky, ubrusy ne papírové, prostěradla, pleteniny, přikrývky, textilní podšívky, ložní prádlo, přikrývky a pokrývky na postele, textilní tapety, textilie na obuv, textilní rolety, mycí rukavice, utěrky na nádobí, textilní utěrky, vlajky s výjimkou papírových, textilní kapesníky, vyšívací čalounická a gobelínová plátna, záclonky, zástavy s výjimkou papírových, textilní anebo plastové závěsy, látkové značky a visačky; (25) oděvy, dámské, pánské, dětské a sportovní oblečení, oděvní doplňky nezahrnuté v jiných třídách, prádlo, bundy, boa, body, cyklistické oblečení, cylindry, čelenky, čepice, chrániče uší jako pokrývka hlavy, dětská výbavička, dětské kalhotky, textilní dětské plenky, límce, kabáty, klobouky, kombiné, kombinézy, konfekce, korzety, kostýmy, obleky, košile, kožešiny jako oblečení, krátké kabátky a peleríny, krátké kabáty s kapucí, krátké kalhoty jezdecké anebo spodní, kravaty, koupací pláště, manžety, náprsenky, kalhoty, opasky, punčochy, punčochové kalhoty, pánské spodky, pláště, plavky, plážová obuv, plážové oblečení, pleteniny, podprsenky, pokrývky hlavy, ponožky, pracovní pláště, pulovry, pyžama, rukavice, saka, spodničky, sukně, šály, šaty, šerpy, tílka, trička, vesty, uniformy, vrchní ošacení, zástěry, závoje, svrchníky, župany, gymnastické dresy, maškarní kostýmy, kšilty na pokrývky hlavy, dámská, pánská, dětská a sportovní obuv, papuče, gumové převleky na obuv (galoše), polobotky; (40) dámské a pánské krejčovství, přešívání oblečení, stříhání látek jako služby, úprava a zpracování textilií, šití na objednávku, vyšívání, apretování, bělení látek, barvení látek, textilu, textilií a kožešin, ohnivzdorná a vodovzdorná impregnace látek, barvení, zpracování kůže, zpracování a opracování kožešin, lemování a obšívání látek, nemačkavá úprava látek, tisk vzorů, úprava oděvů, úprava textilu proti molům, zprostředkování uvedených služeb. MAKR s.r.o., Nimnická cesta 11, Púchov, Slovenská Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92), Slušovice O , 35 Catch Slunečnice na hubení much (5) prostředky na hubení hmyzu; (35) propagační činnost a reklama. BALÍRNY DOUWE EGBERTS, a.s., K Žižkovu 9, Praha 9 - Vysočany, JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7 O , 35 Catch a žádný hmyz nemá šanci (5) prostředky na hubení hmyzu; (35) propagační činnost a reklama.

9 8 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) BALÍRNY DOUWE EGBERT, a.s., K Žižkovu 9, Praha 9 - Vysočany, JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7 O , 20, 21, 24, 28, 29, 30, 34, 35 O , 16, 30 LEGENDARY BAGO (14) zlatnické zboží, šperky, sklo bižuterní; (20) nábytek kovový, dřevěný a další druhy nábytku a bytových doplňků této třídy, zrcadlové sklo; (21) keramika na použití v domácnosti, porcelán, demižony, skleněné nádoby, sklenice na pití, sklo křišťálové, sklo malované, sklo opálové; (24) ložní prádlo, textil imitující kůži, textilie všeho druhu této třídy; (28) hračky, sportovní potřeby jako gymnastické náčiní, brusle, lyže, potřeby pro golf, rybářské náčiní, tenisové potřeby, surfy, kola jízdní nehybná cvičná nebo určená pro trénink a další sportovní potřeby této třídy; (29) potraviny jako oleje jedlé, vejce, sýry, hrozinky, žampióny konzervované; (30) potraviny jako kakao, bonbóny, čaj; (34) tabák a kuřácké potřeby, zápalky; (35) reklamní, propagační a inzertní činnost. Jana Zoulová - TOP, Jaselská 7/285, Praha 6, Česká Ing. Vladimír Čmejla - LEGR PATENT patentový zástupce a soudní znalec, Rašínovo nábř. 54, Praha 2 finanční analýzy v oblasti realit; (37) generální dodávky staveb na klíč, jejich změny a odstraňování, kompletní dodávky interiérů, stavební práce, poradenská a obstaravatelská činnost ve stavebnictví, odborná pomoc a autorský dozor ve stavebnictví, služby ve stavebnictví, zprostředkování služeb, souvisejících s přípravou, koordinací a kolaudací stavby, konzultace ve stavebnictví; (42) developerská činnost ve stavebnictví, projektová činnost, engineering a konzultační činnost v oblasti stavebnictví, urbanismu, architektury a územního plánování, architektonické návrhy budov, jejich částí a vybavení, služby bytového architekta, výtvarné návrhy interiérů-designérská činnost, návrhářství bytové a kancelářské, architektonické poradenství. Ing. Arch. Luděk Dlouhý, Bělohorská 36/1397, Praha 6 - Břevnov, Ing. Jana Vandělíková, Bohemia Patent, Hradební 3, Praha 1 O , 41 EURO 3000 (35) sběr a poskytování informací a poradenská činnost v oblastech obchodu, podnikání, řízení podniků a exportu; (41) výchovná, vzdělávací a školící činnost, poradenské služby v oblasti výchovy, vzdělávání a školení, informace o výchově a vzdělávání. Institut Svazu průmyslu České republiky, Mikulandská 7, Praha 1, JUDr. Růžička Michal, CSc., Rott, Růžička a Guttmann, patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7 (1) sůl, sůl kamenná, sůl pro konzervaci s výjimkou soli na konzervování potravin; (16) papírové obaly, obaly z umělých hmot, balicí papír; (30) kuchyňská sůl, sůl na konzervování potravin. (590) Barevná Solsan, a. s., 1. pluku č.p. 621/8-10, Praha 8, Česká JUDr. Ota Ryneš, advokát, Na Příkopě 17, Praha 1 O , 36, 37, 42 ARREAL ARCHITEKTURA REALITY (35) ekonomické poradenství, výběrová řízení na dodávky medií a služeb; (36) pronájem nemovitostí, správa a hospodaření s nimi, investorská činnost ve stavebnictví, obstaravatelská činnost v investiční výstavbě, finanční poradenství, realitní kanceláře, finanční konzultační služby, inkasování nájmu, vedení správy nájemních domů, pronájem nemovitostí, finanční řízení, správa majetku, O , 39 CADILLAC KLUB ČESKÁ REPUBLIKA (35) systemizace informací do počítačových databází; (39) nákladní automobilová doprava. Rychnovský Jiří, Bojasova 1244, Praha 8, Česká O , 41, 42 Z pohádky do pohádky (9) zvukové a zvukově obrazové záznamy a nosiče těchto záznamů, zejména CD, DVD, audiokazety, videokazety, desky, diapozitivy, filmy; (41) tvorba zvukových a audiovizuálních programů, půjčování nahraných zvukových a audiovizuálních programů (záznamů), agentura v oblasti kultury, provozování kin, vyučování v oboru umění, vydavatelství a nakladatelství, organizační zajištění vzdělávacích akcí, zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání; (42) poskytování a správa práv v audiovizuální oblasti. KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s., Kříženeckého nám.1079/5b, Praha 5, JUDr. David Karabec - advokát, Na Stráži 1306/5, Praha 8

10 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 9 O , 35, 37, 38, 41, 42 KISK (9) nosiče zvukových a/nebo obrazových záznamů, programové vybavení počítačů (software), technické prostředky výpočetní techniky, jako přístroje pro zpracování informací, počítače, jejich části a příslušenství, napájecí zdroje pro počítače, telekomunikační sítě a zařízení, přenosové cesty pro přepravu všech druhů informací, elektronické informační systémy; (35) systemizace informací do počítačových databází, automatizované zpracování dat, pomoc při provozu elektronického obchodu (E-commerce), obchodně komerční využití intermetu; (37) zřizování a instalace počítačových sítí, kompletace, instalace, seřízení, servis, opravy a údržba technických prostředků výpočetní techniky, počítačových sítí, telekomunikačních sítí a zařízení, kancelářské a reprodukční elektroniky, poskytování služeb v oboru dohledu a správy telekomunikačních sítí; (38) telekomunikační služby, pronájem přenosových cest pro přepravu všech druhů informací, propojování telekomunikační sítě s telekomunikačními sítěmi dalších provozovatelů, připojování telekomunikačních zařízení, mezinárodní telekomunikační služby, získávání, zpracování a poskytování veřejných informačních služeb s využitím telekomunikačních zařízení a služeb, telekomunikační operátor, služby širokopásmových sítí a služby datových i hlasových virtuálních privátních sítí, služby inteligentních sítí zařazených do třídy 38, distribuce informací pomocí komunikace mezi sítěmi, provozování služeb zařazených do třídy 38 na Internetu, informace přenášené po Internetu, publikace na nosičích přenášené po síti, elektronická pošta, počítačová komunikace, komunikace počítačovými terminály, posílání zpráv, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem zařízení pro přenos informací, přenos zpráv a obrázků pomocí počítačů, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, půjčování modemů, půjčování telefonů, půjčování telekomunikačních zařízení, spojení pomocí sítí optických vláken, telefonické služby, zajišťování komunikace telefonními zařízeními, zejména telefony pevné telekomunikační sítě a mobilními telefony, telekomunikační informace, pronájem telekomunikační sítě a zařízení a přenosových cest pro přepravu všech druhů informací včetně příslušenství, pronájem digitálních okruhů, poradenská činnost v oblasti telekomunikační techniky, poskytování telekomunikačních služeb zajišťujících E-commerce třetím osobám, realizace, provozování a poskytování služeb intranetu veřejné správy,realizace, provozování a poskytování služeb komunikační infrastruktury, realizace, provozování a poskytování služeb přenosové infrastruktury,realizace, provozování a poskytování služeb aplikační infrastruktury, realizace a provozování systémů adresářových služeb, poskytování adresářových služeb, realizace, provozování a poskytování služeb externí autorizační databáze, realizace, provozování a poskytování služeb systémů pro autentizaci a autorizaci uživatelů, aplikací a serverů, realizace univerzálních přípojek, zřizování a poskytování univerzálních přípojek, konzultační a poradenská činnost v oboru komunikačních sítí; (41) organizování kurzů a seminářů; (42) tvorba software, projektování a budování počítačových sítí, výzkum, vývoj a tvorba programového vybavení, projektování v oblasti informačních systémů a v oblasti telekomunikační a výpočetní techniky, výzkum, vývoj a realizace výpočetních, komunikačních a informačních systémů, telekomunikačních přístrojů a zařízení,konzultační a poradenská činnost v oboru informačních systémů, systémová integrace - projektování v oblasti informačních systémů, systémová integrace, např. zajištění plné funkčnosti privátních datových a hlasových sítí vytvořených z komponent i různých výrobců včetně jejich připojení na rozhraní poskytovatelů, návrh a projektování přenosové infrastruktury, návrh a projektování intranetu veřejné správy, návrh a projektování komunikační infrastruktury, návrh a projektování aplikační infrastruktury, návrh a projektování systémů adresářových služeb, návrh a projektování externí autorizační databáze, návrh a projektování systémů pro autentizaci a autorizaci uživatelů, aplikací a serverů, návrh a projektování univerzálních přípojek. ANECT a. s., Vídeňská 125, Brno, Doc.Ing. Špaček Jindřich, CSc., patentový zástupce, Svatopluka Čecha 106a, Brno O , 41 O , 16, 28, 41 DIABLO (9) nahrané filmy a televizní filmy, audiokazety, videokazety, DVD, CD a CD-ROMy nesoucí hudební záznamy a mluvené slovo, zábavní počítačový software, zejména hry, které se dají přehrát na osobním počítači, televizním herním systému nebo v globální počítačové síti; (41) zábavní služby, zejména provozování on-line počítačových her, poskytování informací o počítačových hrách vč. tipů a strategií a novinek týkajících se počítačových her, pořádání a vedení soutěží v počítačových hrách, zábavní služby jako tvorba filmů a televizní show. Davidson & Associates, Inc., 6080 Center Drive, 10th Floor, Los Angeles, Spojené státy americké, California Mgr. Karel Šindelka, advokát, Zeiner & Zeiner v. o. s., Maiselova 15, Praha 1 BLIZZARD (9) nahrané filmy a televizní filmy, audiokazety, videokazety, DVD, CD a CD-ROMy nesoucí hudební záznamy a mluvené slovo, zábavní počítačový software zejména hry, které se dají přehrát na osobním počítači, televizním herním systému nebo v globální počítačové síti; (16) papír, lepenka a kartón a výrobky z nich, které nejsou zahrnuty v jiných třídách, fotografie, papírnické výrobky, učební materiály (kromě přístrojů), komiksy, průvodce pro strategické hry, sběratelské karty, omalovánky, lepící samolepky, obtisky a rub-on obtisky (rub-on transfers), zápisníky a desky (papírenské zboží); (28) hry a hračky, kapesní počítačové softwarové hry, hračky, hrací akční figurky a jejich příslušenství, hrací karty; (41) zábavní služby, zejména provozování on-line počítačových her, poskytování informací o počítačových hrách vč. tipů a strategií a novinek týkajících se počítačových her, pořádání a vedení soutěží v počítačových hrách, zábavní služby jako tvorba filmů a televizní show.

11 10 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) Davidson & Associates, Inc., 6080 Center Drive, 10th Floor, Los Angeles, Spojené státy americké, California Mgr. Karel Šindelka, advokát, Zeiner & Zeiner v. o. s., Maiselova 15, Praha 1 O , 16, 28, 41 (9) nahrané filmy a televizní filmy, audiokazety, videokazety, DVD, CD a CD-ROMy nesoucí hudební záznamy a mluvené slovo, zábavní počítačový software zejména hry, které se dají přehrát na osobním počítači, televizním herním systému nebo v globální počítačové síti; (16) papír, lepenka a kartón a výrobky z nich, které nejsou zahrnuty v jiných třídách, fotografie, papírnické výrobky, učební materiály (kromě přístrojů), komiksy, průvodce pro strategické hry, sběratelské karty, omalovánky, lepící samolepky, obtisky a rub-on obtisky (rub-on transfers), zápisníky a desky (papírenské zboží); (28) hry a hračky, kapesní počítačové softwarové hry, hračky, hrací akční figurky a jejich příslušenství, hrací karty; (41) zábavní služby, zejména poskytování on-line počítačových her, poskytování informací o počítačových hrách vč. tipů a strategií a novinek týkajících se počítačových her, pořádání a vedení soutěží v počítačových hrách, zábavní služby jako tvorba a televizní show. Davidson & Associates, Inc., 6080 Center Drive, 10th Floor, Los Angeles, Spojené státy americké, California Mgr. Karel Šindelka, advokát, Zeiner & Zeiner v. o. s., Maiselova 15, Praha 1 O , 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 45 BIOMASTER (1) chemické výrobky pro průmysl, zejména chemické přípravky na čistění tekutin, chemická činidla, s výjimkou činidel pro lékařské a zvěrolékařské účely, odmořovací chemické prostředky, destilovaná voda, diagnostické preparáty, mimo preparátů pro lékařské a veterinární účely, filtrační materiály (chemické přípravky a minerální látky), hasicí směsi, chemikálie pro průmysl a laboratorní analýzy, s výjimkou pro lékařské a veterinární účely, ochranné přípravky, zvláště chemické, spadající do této třídy, pohlcovače plynů (chemicky aktivní látky), protipožární přípravky, chemické přípravky pro sebeobranu,chemické impregnační látky, spadající do této třídy, neutralizační přípravky pro toxické látky, zejména plyny; (5) chemické, farmaceutické a hygienické výrobky a přípravky pro léčebné účely, dezinfekční přípravky, náplasti a obvazový materiál, výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy a herbicidy; (7) stroje a jejich části, zejména vysokotlaká čisticí zařízení, čerpadla, spadající do této třídy, filtry pro stroje a motory, generátorová soustrojí nouzová, hydraulická ovládací zařízení pro stroje, motory a hnací stroje, manipulační zařízení pro vykládku a nakládku, navijáky, jako části strojů, pistole jako nářadí s použitím výbušniny, dmychadla pro stlačování, odsávání a dopravu plynů, pohonné mechanizmy, jiné než pro pozemní vozidla, sací stroje pro průmyslové účely, třídiče odpadu, ventily, spadající do této třídy, čisticí zařízení pro vysávaní prachu, zdvihací zařízení; (9) přístroje a nástroje vědecké, pro vědecké a laboratorní výzkumy a pro kontrolu, přístroje, nástroje a zařízení pro záchranu, spadající do této třídy, zejména ochranné oděvy, rukavice a obuv proti úrazům, k protichemické, protibiologické, protiradiační a protipožární ochraně, ochranné masky a filtry pro ně, dýchací přístroje, hasicí přístroje, ochranné přilby a obličejové štíty, respirátory, neprůstřelné vesty, identifikační a ochranná zařízení proti biologickému, chemickému, radiačnímu a požárnímu ohrožení, záchranné přístroje a vybavení, chemické přístroje a zařízení, monitorovací přístroje elektrické, poplašná zařízení, přístroje pro rozbor plynných, kapalných a tuhých látek, zejména vzduchu, dekompresní komory, odmořovací, dekontaminační a očišťovací komory, detektory kovů k průmyslovým nebo vojenským či obranným účelům, diagnostické přístroje, jiné než k lékařským účelům, potápěčské oděvy a plovací vesty, dozimetry, požární stříkačky automobilové, požární žebříky a požárnické hole, počítače s příslušenstvím, spadající do této třídy; (10) zdravotnické přístroje a prostředky, lékařské přístroje, nástroje a potřeby, spadající do této třídy; (11) přístroje a zařízení pro rozvod vody, sanitární zařízení, přístroje a zařízení pro výrobu a rozvod páry, přístroje a zařízení pro ventilaci, klimatizaci, topení, chlazení a sušení, sprchy, sprchovací kouty a kabiny, včetně skládacích; (12) dopravní prostředky, zejména pozemní vozidla, a to i speciální, např. k odmořovacím účelům, k biologické, radiační, chemické a požární detekci, automobily a pozemní vozidla, nová i ojetá, zejména nákladní automobily, a to skříňové, valníky i trucky, náhradní díly a autopříslušenství pro ně v rámci této třídy, zabezpečovací a poplašná zařízení pro vozidla, vzduchové pumpy, přívěsné vozíky, přívěsné obytné vozy; (13) vojenský materiál, spadající do této třídy, zejména střelné zbraně s příslušenstvím, zejména děla a minomety, granáty, pěchotní zbraně - pistole, pušky, samopaly a kulomety, sportovní a lovecké zbraně, jejich části a střelivo k nim, vzduchové a plynové zbraně a zbraně perkusní, harpuny, munice, výbušniny a pyrotechnické výrobky, motorizované zbraně, zejména tanky, raketomety a palebné rampy, balistické zbraně, zejména řízené střely, slzotvorné zbraně, toxikologické prostředky, obranné prostředky proti napadení konvenčními, radiačními, chemickými či bakteriologickými zbraněmi a prostředky civilní obrany, spadající do této třídy; (35) předvádění zboží, obchodní informace, zprostředkování interaktivního obchodu a budování prodejních sítí; (37) provádění staveb včetně jejich změn a udržovacích pracích na nich, demoliční, vyklizovací a vyprošťovací práce, stavebně montážní práce, revize nádrží, uzavřených a tlakových nádob a jejich čistění, pronájem stavebních strojů a zařízení, stavební informace, stavební dozor, povrchové čistění budov, mytí dopravních prostředků, montáže lešení, čistění, opravy a rekonstrukce nádrží, zásobníkových polí, jímek, kanalizačních a potrubních rozvodů, provádění dezinfekce a chemické čistění, pronájem čisticích strojů a zařízení, opravy, montáž, demontáž, zkoušky, revize a servis motorových vozidel a dopravních zařízení; (39) služby v dopravě a přepravě, informace o skladování, silniční automobilová doprava, zejména nákladní a kamionová, doprava a skladování odpadu, automobilová doprava, zprostředkování přepravy, dodávání zboží,

12 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 11 pronájem parkovacích ploch, pronájem garáží a parkovišť, pronájem skladišť, pronájem vozidel, překládacích zařízení, tranzitní skladiště (překladiště), skladování zboží, záchranné služby v dopravě, půjčování potápěčských skafandrů, přeprava obrněných vozů, pronájem skladovacích kontejnerů, odtahování dopravních prostředků při poruchách, doprava nebezpečných látek a věcí; (40) nakládání s odpady, též nebezpečnými, zejména jejich zpracování, recyklace a likvidace, likvidace odpadních vod a nebezpečných roztoků, dekontaminace nebezpečných látek, třídění odpadu a recyklovaného materiálu, informace o zpracování a úpravě materiálu, čistění vzduchu, vodovzdorná úprava a impregnace látek, též ohnivzdorná, čistění povrchů, úprava vody, rafinace, čistění, odstraňování pachu z ovzduší, odmořování osob, techniky, včetně technologií a budov, zpracování a třídění kovového odpadu, svařování a pálení, dekontaminace zamořených zemin, kalů, stavebních sutí; (42) výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd, technický průzkum, služby v oblasti chemie, chemické analýzy, chemický výzkum a průzkum, poradenství o ochraně životního prostředí, bakteriologický a biologický výzkum, inženýrské práce a služby, dozor a technická inspekce, nikoliv stavebního charakteru, chemické rešerše a rozbory, konzultace odborné (neobchodní), technické poradenství a vypracovávání posudků, rešerše a vývoj nových výrobků; (44) zprostředkování zdravotnických služeb, zdravotnická péče, ošetřovatelské služby, pronájem zdravotnických zařízení; (45) hašení požárů, likvidace ekologických havárií a odstraňování škod vzniklých v důsledku přírodních nebo válečných katastrof, práce v dýchacích přístrojích a v prostředcích protipožární, protichemické, protibiologické a protiradiační ochrany, monitorování bezpečnostních a poplašných zařízení, poradenství v oblasti obrany a bezpečnosti. MET. CHEM. s. r. o., Vilová 350, Liberec 10, Česká Pacl Václav, patentový zástupce, Okrajová 4a, Havířov - Podlesí O , 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 45 BIOROVER (1) chemické výrobky pro průmysl, zejména chemické přípravky na čistění tekutin, chemická činidla, s výjimkou činidel pro lékařské a zvěrolékařské účely, odmořovací chemické prostředky, destilovaná voda, diagnostické preparáty, mimo preparátů pro lékařské a veterinární účely, filtrační materiály (chemické přípravky a minerální látky), hasící směsi, chemikálie pro průmysl a laboratorní analýzy, s výjimkou pro lékařské a veterinární účely, ochranné přípravky, zvláště chemické, spadající do této třídy, pohlcovače plynů (chemicky aktivní látky), protipožární přípravky, chemické přípravky pro sebeobranu,chemické impregnační látky, spadající do této třídy, neutralizační přípravky pro toxické látky, zejména plyny; (5) chemické, farmaceutické a hygienické výrobky a přípravky pro léčebné účely, dezinfekční přípravky, náplasti a obvazový materiál, výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy a herbicidy; (7) stroje a jejich části, zejména vysokotlaká čisticí zařízení, čerpadla, spadající do této třídy, filtry pro stroje a motory, generátorová soustrojí nouzová, hydraulická ovládací zařízení pro stroje, motory a hnací stroje, manipulační zařízení pro vykládku a nakládku, navijáky, jako části strojů, pistole, jako nářadí s použitím výbušniny, dmychadla pro stlačování, odsávání a dopravu plynů, pohonné mechanizmy, jiné než pro pozemní vozidla, sací stroje pro průmyslové účely, třídiče odpadu, ventily, spadající do této třídy, čisticí zařízení pro vysávaní prachu, zdvíhací zařízení; (9) přístroje a nástroje vědecké, pro vědecké a laboratorní výzkumy a pro kontrolu, přístroje, nástroje a zařízení pro záchranu, spadající do této třídy, zejména ochranné oděvy, rukavice a obuv proti úrazům, k protichemické, protibiologické, protiradiační a protipožární ochraně, ochranné masky a filtry pro ně, dýchací přístroje, hasící přístroje, ochranné přilby a obličejové štíty, respirátory, neprůstřelné vesty, identifikační a ochranná zařízení proti biologickému, chemickému, radiačnímu a požárnímu ohrožení, záchranné přístroje a vybavení, chemické přístroje a zařízení, monitorovací přístroje elektrické, poplašná zařízení, přístroje pro rozbor plynných, kapalných a tuhých látek, zejména vzduchu, dekompresní komory, odmořovací, dekontaminační a očišťovací komory, detektory kovů k průmyslovým nebo vojenským či obranným účelům, diagnostické přístroje, jiné než k lékařským účelům, potápěčské oděvy a plovací vesty, dozimetry, požární stříkačky automobilové, požární žebříky a požárnické hole, počítače s příslušenstvím, spadající do této třídy; (10) zdravotnické přístroje a prostředky, lékařské přístroje, nástroje a potřeby, spadající do této třídy; (11) přístroje a zařízení pro rozvod vody, sanitární zařízení, přístroje a zařízení pro výrobu a rozvod páry, přístroje a zařízení pro ventilaci, klimatizaci, topení, chlazení a sušení, sprchy, sprchovací kouty a kabiny, včetně skládacích; (12) dopravní prostředky, zejména pozemní vozidla, a to i specielní, např. k odmořovacím účelům, k biologické, radiační, chemické a požární detekci, automobily a pozemní vozidla, nová i ojetá, zejména nákladní automobily, a to skříňové, valníky i trucky, náhradní díly a autopříslušenství pro ně v rámci této třídy, zabezpečovací a poplašná zařízení pro vozidla, vzduchové pumpy, přívěsné vozíky, přívěsné obytné vozy; (13) vojenský materiál, spadající do této třídy, zejména střelné zbraně s příslušenstvím, zejména děla a minomety, granáty, pěchotní zbraně: pistole, pušky, samopaly a kulomety, sportovní a lovecké zbraně, jejich části a střelivo k nim, vzduchové a plynové zbraně a zbraně perkusní, harpuny, munice, výbušniny a pyrotechnické výrobky, motorizované zbraně, zejména tanky, raketomety a palebné rampy, balistické zbraně, zejména řízené střely, slzotvorné zbraně, toxikologické prostředky, obranné prostředky proti napadení konvenčními, radiačními, chemickými či bakteriologickými zbraněmi a prostředky civilní obrany, spadající do této třídy; (35) předvádění zboží, obchodní informace, zprostředkování interaktivního obchodu a budování prodejních sítí; (37) provádění staveb včetně jejich změn a udržovacích pracích na nich, demoliční, vyklizovací a vyprošťovací práce, stavebné montážní práce, revize nádrží, uzavřených a tlakových nádob a jejich čistění, pronájem stavebních strojů a zařízení, stavební informace, stavební dozor, povrchové čistění budov, mytí dopravních prostředků, montáže lešení, čistění, opravy a rekonstrukce nádrží, zásobníkových polí, jímek, kanalizačních a potrubních rozvodů, provádění dezinfekce a chemické čistění, pronájem čistících strojů a zařízení opravy, montáž, demontáž, zkoušky, revize a servis motorových vozidel a dopravních zařízení; (39) služby v dopravě a přepravě, informace o skladování, silniční automobilová doprava, zejména nákladní a kamionová, doprava a skladování odpadu, automobilová doprava, zprostředkování přepravy, dodávání zboží, pronájem parkovacích ploch, pronájem garáží a parkovišť, pronájem skladišť, pronájem vozidel, překládacích zařízení, tranzitní skladiště (překladiště), skladování zboží, záchranné služby v dopravě, půjčování potápěčských

13 12 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) skafandrů, přeprava obrněných vozů, pronájem skladovacích kontejnerů, odtahování dopravních prostředků při poruchách, doprava nebezpečných látek a věcí; (40) nakládání s odpady, též nebezpečnými, zejména jejich zpracování, recyklace a likvidace, likvidace odpadních vod a nebezpečných roztoků, dekontaminace nebezpečných látek, třídění odpadu a recyklovaného materiálu, informace o zpracování a úpravě materiálu, čistění vzduchu, vodovzdorná úprava a impregnace látek, též ohnivzdorná, čistění povrchů, úprava vody, rafinace, čistění, odstraňování pachu z ovzduší, odmořování osob, techniky, včetně technologií a budov, zpracování a třídění kovového odpadu, svařování a pálení, dekontaminace zamořených zemin, kalů, stavebních sutí; (42) výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd, technický průzkum, služby v oblasti chemie, chemické analýzy, chemický výzkum a průzkum, poradenství o ochraně životního prostředí, bakteriologický a biologický výzkum, inženýrské práce a služby, dozor a technická inspekce, nikoliv stavebního charakteru, chemické rešerše a rozbory, konzultace odborné (neobchodní), technické poradenství a vypracovávání posudků, rešerše a vývoj nových výrobků; (44) zprostředkování zdravotnických služeb, zdravotnická péče, ošetřovatelské služby, pronájem zdravotnických zařízení; (45) hašení požárů, likvidace ekologických havárií a odstraňování škod vzniklých v důsledku přírodních nebo válečných katastrof, práce v dýchacích přístrojích a v prostředcích protipožární, protichemické, protibiologické a protiradiační ochrany, monitorování bezpečnostních a poplašných zařízení, poradenství v oblasti obrany a bezpečnosti. MET. CHEM. s. r. o., Vilová 350, Liberec 10, Česká Pacl Václav, patentový zástupce, Okrajová 4a, Havířov - Podlesí O , 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 45 OCHOM (1) chemické výrobky pro průmysl, zejména chemické přípravky na čistění tekutin, chemická činidla, s výjimkou činidel pro lékařské a zvěrolékařské účely, odmořovací chemické prostředky, destilovaná voda, diagnostické preparáty, mimo preparátů pro lékařské a veterinární účely, filtrační materiály (chemické přípravky a minerální látky), hasící směsi, chemikálie pro průmysl a laboratorní analýzy, s výjimkou pro lékařské a veterinární účely, ochranné přípravky, zvláště chemické, spadající do této třídy, pohlcovače plynů (chemicky aktivní látky), protipožární přípravky, chemické přípravky pro sebeobranu,chemické impregnační látky, spadající do této třídy, neutralizační přípravky pro toxické látky, zejména plyny; (5) chemické, farmaceutické a hygienické výrobky a přípravky pro léčebné účely, dezinfekční přípravky, náplasti a obvazový materiál, výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy a herbicidy; (7) stroje a jejich části, zejména vysokotlaká čisticí zařízení, čerpadla, spadající do této třídy, filtry pro stroje a motory, generátorová soustrojí nouzová, hydraulická ovládací zařízení pro stroje, motory a hnací stroje, manipulační zařízení pro vykládku a nakládku, navijáky, jako části strojů, pistole, jako nářadí s použitím výbušniny, dmychadla pro stlačování, odsávání a dopravu plynů, pohonné mechanizmy, jiné než pro pozemní vozidla, sací stroje pro průmyslové účely, třídiče odpadu, ventily, spadající do této třídy, čisticí zařízení pro vysávaní prachu, zdvíhací zařízení; (9) přístroje a nástroje vědecké, pro vědecké a laboratorní výzkumy a pro kontrolu, přístroje, nástroje a zařízení pro záchranu, spadající do této třídy, zejména ochranné oděvy, rukavice a obuv proti úrazům, k protichemické, protibiologické, protiradiační a protipožární ochraně, ochranné masky a filtry pro ně, dýchací přístroje, hasící přístroje, ochranné přilby a obličejové štíty, respirátory, neprůstřelné vesty, identifikační a ochranná zařízení proti biologickému, chemickému, radiačnímu a požárnímu ohrožení, záchranné přístroje a vybavení, chemické přístroje a zařízení, monitorovací přístroje elektrické, poplašná zařízení, přístroje pro rozbor plynných, kapalných a tuhých látek, zejména vzduchu, dekompresní komory, odmořovací, dekontaminační a očišťovací komory, detektory kovů k průmyslovým nebo vojenským či obranným účelům, diagnostické přístroje, jiné než k lékařským účelům, potápěčské oděvy a plovací vesty, dozimetry, požární stříkačky automobilové, požární žebříky a požárnické hole, počítače s příslušenstvím, spadající do této třídy; (10) zdravotnické přístroje a prostředky, lékařské přístroje, nástroje a potřeby, spadající do této třídy; (11) přístroje a zařízení pro rozvod vody, sanitární zařízení, přístroje a zařízení pro výrobu a rozvod páry, přístroje a zařízení pro ventilaci, klimatizaci, topení, chlazení a sušení, sprchy, sprchovací kouty a kabiny, včetně skládacích; (12) dopravní prostředky, zejména pozemní vozidla, a to i specielní, např. k odmořovacím účelům, k biologické, radiační, chemické a požární detekci, automobily a pozemní vozidla, nová i ojetá, zejména nákladní automobily, a to skříňové, valníky i trucky, náhradní díly a autopříslušenství pro ně v rámci této třídy, zabezpečovací a poplašná zařízení pro vozidla, vzduchové pumpy, přívěsné vozíky, přívěsné obytné vozy; (13) vojenský materiál, spadající do této třídy, zejména střelné zbraně s příslušenstvím, zejména děla a minomety, granáty, pěchotní zbraně: pistole, pušky, samopaly a kulomety, sportovní a lovecké zbraně, jejich části a střelivo k nim, vzduchové a plynové zbraně a zbraně perkusní, harpuny, munice, výbušniny a pyrotechnické výrobky, motorizované zbraně, zejména tanky, raketomety a palebné rampy, balistické zbraně, zejména řízené střely, slzotvorné zbraně, toxikologické prostředky, obranné prostředky proti napadení konvenčními, radiačními, chemickými či bakteriologickými zbraněmi a prostředky civilní obrany, spadající do této třídy; (35) předvádění zboží, obchodní informace, zprostředkování interaktivního obchodu a budování prodejních sítí; (37) provádění staveb včetně jejich změn a udržovacích pracích na nich, demoliční, vyklizovací a vyprošťovací práce, stavebné montážní práce, revize nádrží, uzavřených a tlakových nádob a jejich čistění, pronájem stavebních strojů a zařízení, stavební informace, stavební dozor, povrchové čistění budov, mytí dopravních prostředků, montáže lešení, čistění, opravy a rekonstrukce nádrží, zásobníkových polí, jímek, kanalizačních a potrubních rozvodů, provádění dezinfekce a chemické čistění, pronájem čisticích strojů a zařízení opravy, montáž, demontáž, zkoušky, revize a servis motorových vozidel a dopravních zařízení; (39) služby v dopravě a přepravě, informace o skladování, silniční automobilová doprava, zejména nákladní a kamionová, doprava a skladování odpadu, automobilová doprava, zprostředkování přepravy, dodávání zboží, pronájem parkovacích ploch, pronájem garáží a parkovišť, pronájem skladišť, pronájem vozidel, překládacích zařízení, tranzitní skladiště (překladiště), skladování zboží, záchranné služby v dopravě, půjčování potápěčských skafandrů, přeprava obrněných vozů, pronájem skladovacích kontejnerů, odtahování dopravních prostředků při poruchách, doprava nebezpečných látek a věcí; (40) nakládání s odpady, též nebezpečnými, zejména

14 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 13 jejich zpracování, recyklace a likvidace, likvidace odpadních vod a nebezpečných roztoků, dekontaminace nebezpečných látek, třídění odpadu a recyklovaného materiálu, informace o zpracování a úpravě materiálu, čistění vzduchu, vodovzdorná úprava a impregnace látek, též ohnivzdorná, čistění povrchů, úprava vody, rafinace, čistění, odstraňování pachu z ovzduší, odmořování osob, techniky, včetně technologií a budov, zpracování a třídění kovového odpadu, svařování a pálení, dekontaminace zamořených zemin, kalů, stavebních sutí; (42) výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd, technický průzkum, služby v oblasti chemie, chemické analýzy, chemický výzkum a průzkum, poradenství o ochraně životního prostředí, bakteriologický a biologický výzkum, inženýrské práce a služby, dozor a technická inspekce, nikoliv stavebního charakteru, chemické rešerše a rozbory, konzultace odborné (neobchodní), technické poradenství a vypracovávání posudků, rešerše a vývoj nových výrobků; (44) zprostředkování zdravotnických služeb, zdravotnická péče, ošetřovatelské služby, pronájem zdravotnických zařízení; (45) hašení požárů, likvidace ekologických havárií a odstraňování škod vzniklých v důsledku přírodních nebo válečných katastrof, práce v dýchacích přístrojích a v prostředcích protipožární, protichemické, protibiologické a protiradiační ochrany, monitorování bezpečnostních a poplašných zařízení, poradenství v oblasti obrany a bezpečnosti. MET.CHEM. s. r. o., Vilová 350, Liberec 10, Česká Pacl Václav, patentový zástupce, Okrajová 4a, Havířov - Podlesí O , 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 45 OPCH (1) chemické výrobky pro průmysl, zejména chemické přípravky na čistění tekutin, chemická činidla, s výjimkou činidel pro lékařské a zvěrolékařské účely, odmořovací chemické prostředky, destilovaná voda, diagnostické preparáty, mimo preparátů pro lékařské a veterinární účely, filtrační materiály (chemické přípravky a minerální látky), hasící směsi, chemikálie pro průmysl a laboratorní analýzy, s výjimkou pro lékařské a veterinární účely, ochranné přípravky, zvláště chemické, spadající do této třídy, pohlcovače plynů (chemicky aktivní látky), protipožární přípravky, chemické přípravky pro sebeobranu,chemické impregnační látky, spadající do této třídy, neutralizační přípravky pro toxické látky, zejména plyny; (5) chemické, farmaceutické a hygienické výrobky a přípravky pro léčebné účely, dezinfekční přípravky, náplasti a obvazový materiál, výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy a herbicidy; (7) stroje a jejich části, zejména vysokotlaká čisticí zařízení, čerpadla, spadající do této třídy, filtry pro stroje a motory, generátorová soustrojí nouzová, hydraulická ovládací zařízení pro stroje, motory a hnací stroje, manipulační zařízení pro vykládku a nakládku, navijáky, jako části strojů, pistole, jako nářadí s použitím výbušniny, dmychadla pro stlačování, odsávání a dopravu plynů, pohonné mechanizmy, jiné než pro pozemní vozidla, sací stroje pro průmyslové účely, třídiče odpadu, ventily, spadající do této třídy, čisticí zařízení pro vysávaní prachu, zdvíhací zařízení; (9) přístroje a nástroje vědecké, pro vědecké a laboratorní výzkumy a pro kontrolu, přístroje, nástroje a zařízení pro záchranu, spadající do této třídy, zejména ochranné oděvy, rukavice a obuv proti úrazům, k protichemické, protibiologické, protiradiační a protipožární ochraně, ochranné masky a filtry pro ně, dýchací přístroje, hasící přístroje, ochranné přilby a obličejové štíty, respirátory, neprůstřelné vesty, identifikační a ochranná zařízení proti biologickému, chemickému, radiačnímu a požárnímu ohrožení, záchranné přístroje a vybavení, chemické přístroje a zařízení, monitorovací přístroje elektrické, poplašná zařízení, přístroje pro rozbor plynných, kapalných a tuhých látek, zejména vzduchu, dekompresní komory, odmořovací, dekontaminační a očišťovací komory, detektory kovů k průmyslovým nebo vojenským či obranným účelům, diagnostické přístroje, jiné než k lékařským účelům, potápěčské oděvy a plovací vesty, dozimetry, požární stříkačky automobilové, požární žebříky a požárnické hole, počítače s příslušenstvím, spadající do této třídy; (10) zdravotnické přístroje a prostředky, lékařské přístroje, nástroje a potřeby, spadající do této třídy; (11) přístroje a zařízení pro rozvod vody, sanitární zařízení, přístroje a zařízení pro výrobu a rozvod páry, přístroje a zařízení pro ventilaci, klimatizaci, topení, chlazení a sušení, sprchy, sprchovací kouty a kabiny, včetně skládacích; (12) dopravní prostředky, zejména pozemní vozidla, a to i specielní, např. k odmořovacím účelům, k biologické, radiační, chemické a požární detekci, automobily a pozemní vozidla, nová i ojetá, zejména nákladní automobily, a to skříňové, valníky i trucky, náhradní díly a autopříslušenství pro ně v rámci této třídy, zabezpečovací a poplašná zařízení pro vozidla, vzduchové pumpy, přívěsné vozíky, přívěsné obytné vozy; (13) vojenský materiál, spadající do této třídy, zejména střelné zbraně s příslušenstvím, zejména děla a minomety, granáty, pěchotní zbraně: pistole, pušky, samopaly a kulomety, sportovní a lovecké zbraně, jejich části a střelivo k nim, vzduchové a plynové zbraně a zbraně perkusní, harpuny, munice, výbušniny a pyrotechnické výrobky, motorizované zbraně, zejména tanky, raketomety a palebné rampy, balistické zbraně, zejména řízené střely, slzotvorné zbraně, toxikologické prostředky, obranné prostředky proti napadení konvenčními, radiačními, chemickými či bakteriologickými zbraněmi a prostředky civilní obrany, spadající do této třídy; (35) předvádění zboží, obchodní informace, zprostředkování interaktivního obchodu a budování prodejních sítí; (37) provádění staveb včetně jejich změn a udržovacích pracích na nich, demoliční, vyklizovací a vyprošťovací práce, stavebné montážní práce, revize nádrží, uzavřených a tlakových nádob a jejich čistění, pronájem stavebních strojů a zařízení, stavební informace, stavební dozor, povrchové čistění budov, mytí dopravních prostředků, montáže lešení, čistění, opravy a rekonstrukce nádrží, zásobníkových polí, jímek, kanalizačních a potrubních rozvodů, provádění dezinfekce a chemické čistění, pronájem čistících strojů a zařízení opravy, montáž, demontáž, zkoušky, revize a servis motorových vozidel a dopravních zařízení; (39) služby v dopravě a přepravě, informace o skladování, silniční automobilová doprava, zejména nákladní a kamionová, doprava a skladování odpadu, automobilová doprava, zprostředkování přepravy, dodávání zboží, pronájem parkovacích ploch, pronájem garáží a parkovišť, pronájem skladišť, pronájem vozidel, překládacích zařízení, tranzitní skladiště (překladiště), skladování zboží, záchranné služby v dopravě, půjčování potápěčských skafandrů, přeprava obrněných vozů, pronájem skladovacích kontejnerů, odtahování dopravních prostředků při poruchách, doprava nebezpečných látek a věcí; (40) nakládání s odpady, též nebezpečnými, zejména jejich zpracování, recyklace a likvidace, likvidace odpadních vod a nebezpečných roztoků, dekontaminace nebezpečných látek, třídění odpadu a recyklovaného materiálu, informace o zpracování a úpravě materiálu,

15 14 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) čistění vzduchu, vodovzdorná úprava a impregnace látek, též ohnivzdorná, čistění povrchů, úprava vody, rafinace, čistění, odstraňování pachu z ovzduší, odmořování osob, techniky, včetně technologií a budov, zpracování a třídění kovového odpadu, svařování a pálení, dekontaminace zamořených zemin, kalů, stavebních sutí; (42) výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd, technický průzkum, služby v oblasti chemie, chemické analýzy, chemický výzkum a průzkum, poradenství o ochraně životního prostředí, bakteriologický a biologický výzkum, inženýrské práce a služby, dozor a technická inspekce, nikoliv stavebního charakteru, chemické rešerše a rozbory, konzultace odborné (neobchodní), technické poradenství a vypracovávání posudků, rešerše a vývoj nových výrobků; (44) zprostředkování zdravotnických služeb, zdravotnická péče, ošetřovatelské služby, pronájem zdravotnických zařízení; (45) hašení požárů, likvidace ekologických havárií a odstraňování škod vzniklých v důsledku přírodních nebo válečných katastrof, práce v dýchacích přístrojích a v prostředcích protipožární, protichemické, protibiologické a protiradiační ochrany, monitorování bezpečnostních a poplašných zařízení, poradenství v oblasti obrany a bezpečnosti. MET.CHEM. s. r. o., Vilová 350, Liberec 10, Česká Pacl Václav, patentový zástupce, Okrajová 4a, Havířov - Podlesí O , 37 O , 39, 40 DMS-CZ (12) pozemní vozidla, jejich části a příslušenství a náhradní díly pro výše uvedené zboží, spadající do této třídy, spalovací motory pro pozemní vozidla; (37) opravy automobilů a servisní služby. Škoda Auto a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, (37) provádění staveb, jejich změn a odstraňování, zemní práce ruční, pomocí mechanizmů, za použití výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než m3 horniny, dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem, zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; (39) přeprava nadměrných nákladů, silniční motorová doprava (nákladní); (40) úprava a zušlechťování nerostů, úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním. D+K ZEMPRA DYMOKURY, s.r.o., Osvobození 168, Dymokury, O , 40 O , 16, 35, 38, 42 VIVA (6) polotovary z válcované suroviny, zápustkové výkovky, formy na zápustkové výrobky, obrobky z výkovků, tepelně zpracované polotovary; (40) zpracování polotovarů z válcované suroviny, zpracování zápustkových výrobků, zpracování forem na zápustkové výkovky, zpracování obrobků z výkovků, tepelné zpracování hutních polotovarů, zpracování sestav s použitím výkovků. Kovárna "VIVA" Zlín, spol. s r.o., tř. T. Bati 5266, Zlín, Ing. Javoříková Jarmila, Louky 304 (objekt TRIMILLU), Zlín 4 NALCOM (9) data, databáze a jiné informační produkty na elektronických, magnetických a optických nosičích spadajících do tř. 9, nosiče dat, zejm. diskety, CD romy, magnetické disky, optické disky, DVD, elektronické sítě, multimediální aplikace, multimediální informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě, nahraný software na CD a DVD discích a magnetických médiích, audiovizuální programy, audio programy, hudební díla, pohledy ilustrované se zvukovou nahrávkou, nahrané zvukové a zvukově obrazové záznamy, obaly na zvukové nosiče a videokazety, kancelářská, výpočetní, reprografická a telekomunikační technika všeho druhu včetně doplňků a příslušenství, informační a komunikační technologie, informační systémy, vybavení pro zpracování informací pro počítače, počítačový hardware; (16) papír, výrobky z papíru, periodické a neperiodické publikace, knihy, časopisy, brožury, fotografie, plakáty, pohledy, kalendáře, samolepky, obtisky, papírové a umělohmotné tašky, tužky, pera a pastelky, papírové obaly všeho druhu, ubrousky a ubrusy, tácky, papírové vlajky, čepice a stínítka, informační a reklamní produkty v papírové formě, data a databáze obecně na papírových nosičích, písmena pro tiskárny, štočky, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru; (35) inzertní, reklamní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv média, poskytování obchodních nebo podnikatelských informací, komerční využití Internetu, on-line inzerce, pomoc při řízení obchodní činnosti, marketing, průzkum a analýza trhu, odborné obchodní poradenství; (38) šíření elektronických časopisů, elektronických periodik a knih v elektronické podobě prostřednictvím počítačové sítě, Internetu, pomocí satelitů, výměna a šíření zpráv a informací, služby zabezpečující audiovizuální komunikaci prostřednictvím informačních a telekomunikačních sítí, kupř. počítačové sítě Internet, satelitu; (42) vývoj software, programování internetových databázových systémů a internetových aplikací, programování multimediálních aplikací, vytváření a modelování 3D animací, tvorba multimediálních dokumentů, prezentací, aplikací, katalogů, konstrukce WWW prezentací a řešení WWW serverů, počítačové animace a vizualizace, programové projekty, tvorba informačních databází, elektronických časopisů, periodik, knih, technické poradenství v oblasti software a výpočetní techniky.

16 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 15 NALCOM s.r.o., Přímá 140, Starý Kolín, Česká Ing. Jana Vandělíková, Bohemia Patent, Hradební 3, Praha 1 O , 37, 43 (8) nářadí a nástroje s ručním pohonem, spadající do této třídy; (37) půjčování ručního a elektrického nářadí, pracovních nástrojů a vybavení, stavebně montážní činnost; (43) ubytovací služby, hostinská činnost. PEKO spol. s r.o., Březinova 3a, Praha 8, Česká JUDr. Miloslav Boudys, advokát, Malá Štěpánská 3, Praha 2 O , 8, 9, 21, 22 (28) hry, hračky, hry společenské, koule hrací, kuličky na hraní, míče hrací, míčky na hraní, ozdoby na vánoční stromečky; (35) propagační činnost, reklama, obchodní reklama, vydávání, rozšiřování, zveřejňování a publikování reklamních textů; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity, cvičení, informace o výchově a vzdělávání, kluby zdraví, organizování soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), organizování sportovních soutěží, živé představení, praktický výcvik, služby zábavy prázdninových táborů, provozování sportovních zařízení, tělesná výchova, služby pro oddech a rekreaci. (590) Barevná I. Sportovní Občanské Sdružení, Počernická 96, Praha 10, JUDr. Mgr. Martina Štáhlová, Počernická 96, Praha 10 O , 42 DECAM (9) zařízení pro snímání, archivaci a bezdrátový přenos obrazu na bázi technologie DECT, včetně aplikačního software a příslušenství, kamery včetně příslušenství, nosiče videozáznamů, aplikační software; (42) tvorba software. SINIT, a. s., Emila Filly 296/13, Ostrava - Mar. Hory, (4) svíčky; (8) příbory, kuchyňské nože; (9) váhy kuchyňské, váhy osobní, teploměry pokojové a venkovní; (21) veškeré výrobky pro domácnost, zejména výrobky z nerezu - hrnce, kastroly, pánve, jídlonosiče, struhadla, napařovací vějíře, konvičky, mísy, podnosy, odměrky, talíře, cedníky, kořenky, nádoby na led, pekáče, kuchyňské náčiní, odpadkové koše pro domácnost, výrobky ze skla - odlivky, hrnky, misky, talíře, čajové a kávové soupravy, výrobky z plastu - cedníky, zásobníky na potraviny, odkapávače na nádobí, misky, podnosy, poháry, odměrky, příborníky, tvořítka ledu, konvice, košíky, koše na prádlo, dózy, vědra, odpadkové koše pro domácnost, formy na pečení silikonové, termosky, termomísy, termoláhve, kuchyňské pomůcky - otvíráky, kráječe vajec, šlehací metly, zdobící pytlíky, nylonové nářadí, košíky drátěné a košíky z bambusu (pro domácnost), dřevěné bloky a lišty (pro domácnost), masové desky, vlasové kartáče, úklidové pomůcky - čistící pomůcky, kolíčky na prádlo, drátěnky, vědra, mopy, košťata, smetáky, lopatky, rejžáky, záchodové štětky, stěrky na okna; (22) šňůry na prádlo. ASCO spol. s r.o., Kunčice 181, Letohrad, Česká O , 35, 41 O , 20 O , 5, 21 Omnia (6) kovové uzávěry a víčka; (20) plastové uzávěry a víčka na láhve, uzávěry a víčka pro průmyslové tekutiny, potraviny. Obal Rozkoš Střížovice, a.s., Střížovice 67, p. Strmilov, Ing. Jana Vandělíková, Bohemia Patent, Hradební 3, Praha 1 FOREVER WHITE (3) čistící a prací prostředky, zubní pasty, ústní vody a prostředky pro ustní hygienu, holící pasty a mýdla, šampony, sprchové gely, deodoranty, tělová kosmetika, přípravky pro ošetření umělého chrupu; (5) výrobky farmaceutické a zdravotnické, desinfekční prostředky a pohlcovače pachů, obvazový materiál, přípravky pro péči o ústní dutinu, ústní vody pro léčebné a preventivní účely; (21) nitě k čištění zubů.

17 16 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) WS International a. s., Perunská 2, Hodonín, Česká RNDr. Zdeňka Halaxová, TETRAPAT, Horní náměstí 7, Olomouc O O , 30 O , 30, 32 BRILUX (11)svítidla a osvětlovací zařízení. BRILUX.CZ s. r. o., Hněvkovského 574/87, Brno, Ing. Malůšek Jiří, Patentová kancelář Kania, Sedlák, Smola, Mendlovo nám. 1a, Brno THERMO COMPLETE (29) nutriční a dietní doplňky, přísady do potravin, dietické substance, náležející do třídy 29; (30) nutriční a dietní doplňky, přísady do potravin, dietické substance, náležející do třídy 30. HERBALIFE INTERNATIONAL, INC: společnost organizovaná a existující podle zákonů státu Nevada, US, 1800 Century Park East, Los Angeles, Spojené státy americké, California Ing. Smola Josef, Patentová kancelář Kania, Sedlák, Smola, Mendlovo nám. 1a, Brno databáze, pomoc při řízení obchodní činnosti, poradenství v obchodní činnosti, zprostředkování prodeje pro třetí osoby, zprostředkování internetového obchodu; (38) elektronická pošta, informační kanceláře, počítačová komunikace, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače; (41) elektronické publikování, informace o výchově a vzdělávání, knihovny (půjčovny knih), knihy (vydávání). Jana Franclíková, Dobiášova 856/6, Liberec 6, Česká JUDr. Mgr. Martina Štáhlová, Počernická 96, Praha 10 O , 38, 41 (16) atlasy, časopisy, fotografie, kalendáře, kancelářské potřeby, katalogy, knihy, noviny, papírenské výrobky, prospekty, mapy, obtisky, pohlednice, reprodukce, samolepky, tiskoviny; (38) elektronická pošta, počítačová komunikace, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, distribuce informací pomocí komunikace mezi sítěmi, přenos informací po internetu, služby přenosu publikací na nosičích přenášených po síti, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače; (41) nakladatelská a vydavatelská činnost, vydávání knih, publikací, časopisů, CD-ROM titulů, tvorba audiovizuálních děl, datových souborů včetně jejich elektronické podoby, korespodenční kurzy, výroba zvukových a zvukově obrazových záznamů, organizování a vedení seminářů, přednášek a soutěží, vzdělávací informace, informace o možnostech zábavy a rekreace, soutěže, zábava, klubové služby (kromě provozování casina a výherních hracích automatů), organizování kulturních výstav. (590) Barevná RF HOBBY, s.r.o., Bohdalecká 6/1420, Praha 10, Ing. Kratochvíl Václav, Šachta, Zmeškal & partneři, Radlická 28/663, Praha 5 (29) maso ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, ovoce a zelenina konzervovaná, sušená a zavařená, želé, džemy, vejce, mléko a mléčné výrobky, oleje a tuky jedlé; (30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, sirup melasový, droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy (k ochucení), koření, led pro osvěžení; (32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nealkoholické nápoje, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů. CANO CZ s. r. o., V ráji 262, Pardubice, Česká O , 37 KUCHYNĚ TRVALÉ HODNOTY (20) nábytek; (37) stavebnictví. SEDLÁK INTERIER s. r. o., Vinohradská 10, Praha 2, O , 38, 41 I. KONIÁŠŮV ANTIKVARIÁT (35) inzerce poštou, systemizace informací do počítačové O QUESTIA (41) vzdělávací služby, a to zajišťování (poskytování) online knihovnických služeb, informujících o výzkumných materiálech a zveřejňování přednášek a výzkumných

18 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 17 materiálů a jejich úprava pro předplatitele. Questia Media Operations, L.P., a Delaware Ltd. Partnership, 24 Greenway Plaza, Suite 450, Houston, Spojené státy americké, Texas JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha 1 Flint Ink Corporation, 4600 Arrowhead Drive, Ann Arbor, Spojené státy americké, Michigan JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL. Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1 O O , 36 (41) vzdělávací služby, a to zajišťování (poskytování) online knihovnických služeb, informujících o výzkumných materiálech a zveřejňování přednášek a výzkumných materiálů a jejich úprava pro předplatitele. Questia Media Operations, L.P., a Delaware Ltd. Partnership, 24 Grenway Plaza, Suite 450, Houston, Spojené státy americké, Texas JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha 1 (35) činnost organizačních a ekonomických poradců; (36) leasingová činnost a služby s tím související, poskytování úvěrů a půjček, pronájem nemovitostí, finanční služby, zprostředkovatelská a poradenská činnost v uvedených oblastech. CCB FINANCE, s. r. o., Šafránkova 1, Praha 5, O , 2, 3, 9, 16, 35, 37, 40, 41, 42 JETRION (1) chemikálie používané při výrobě barev a nátěrů; (2) tiskařské barvy, novinářská čerň, flexografické barvy, tiskařské fermeže a laky, barevné tiskařské pigmenty, barviva na výrobu tiskařských barev a laků pro tiskařské účely, barvy do tiskáren a barvy do tryskových tiskáren, barvy pro digitální tiskárny a tonerové kartridže pro digitální tiskárny, tiskařské barvy pro komerční a průmyslové tiskárny používané v grafickém průmyslu; (3) promývací roztok do tiskařských lisů; (9) laserové tiskárny, digitální tiskárny, tryskové tiskárny, tečkové maticové tiskárny, počítačové tiskárny, počítačový softwarový program umožňující výpočet nákladových parametrů pro tiskařské práce, počítačový hardware a software pro obor barev, zpracování obrazu a zpracování rastrových obrazů, díly a součástky tiskáren; (16) inkoustem tištěné materiály, a to brožury, manuály a knižní příručky týkající se tiskařství, ofsetové litografické předlohy; (35) obchodní zastupování firem se zaměřením na tiskárny a barvy do tiskáren, obchodní poradenství v oblasti tiskařství a umělecké grafiky; (37) instalace, opravy a údržba tiskařského zařízení; (40) tiskařské služby, ofsetový tisk, zpracování a míchání barev a barvám podobných výrobků na zakázku, poskytování informací v oblasti tiskařského průmyslu prostřednictvím internetu, poskytování specifických technických informací o tiskařském průmyslu a o procesu tisku na základě dotazů zákazníků, obdržených prostřednictvím internetu; (41) výcvik a výuka v oblasti tiskařství; (42) technické konzultace a výzkum v oblasti tiskařství, technické konzultační služby, zejména technické poradenství vztahující se ke zpracování a míchání barev a barvám podobných výrobků, technické poradenství v oblasti integrace tiskařských systémů, odborné poradenství v oblasti designu, výběru, zavádění a používání digitálních tiskařských systémů pro třetí osoby, technické poradenství v oblasti tiskařského průmyslu a procesu tisku, a to ověřování kvality tisku a technický audit v oblasti procesu tisku, při přípravě tiskařských projektů, nanášení barev na papír a vazbu tiskovin - to vše za účelem zvýšení kvality, efektivity, snížení odpadu a zvýšení produktivity, umělecký design. O , 36, 37 (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (36) pojištění, služby finanční, služby peněžní, služby nemovitostní; (37) stavebnictví, opravy, instalační služby. (590) Barevná BYDLENÍ PRO VÁS s.r.o., Zlatnická 1073/1, Praha 1, JUDr. Viktor Bradáč, Hybernská 20, Praha 1 O , 33 O , 2, 16, 17, 19, 35, 37 BOOMERANG (32) piva, piva s příměsí citronády, piva s příměsí sodovky; (33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv). INTERBREW S. A., Grand-Place 1, Brussels, Belgie JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL. Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1 (1) chemické výrobky určené pro průmysl, vědy a

19 18 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) zemědělství, tmely spadající do této třídy, lepidla jiná než kancelářská a než pro domácnost, silikáty, zejména pro povrchovou úpravu, lešticí a impregnační prostředky, též k použití na auta, plastické hmoty - polykondenzáty a polyadukty, plastické hmoty - syntetické pryskyřice, chemické pomocné materiály pro povrchovou úpravu a pomocné materiály pro různé užití; (2) nátěrové hmoty a pomocné přípravky, barvy tiskové, mořidla, barviva, malířské nátěry, barvy, laky, materiály chemické pro povrchovou úpravu, pryskyřice přírodní v surovém stavu, pigmenty anorganické a organické, pigmentové pasty pro různé užití, barvy práškové a plniva, tmely, nástřikové hmoty, kovy lístkové a práškové pro malíře a dekoratéry, tiskaře a umělce, fermeže, rozpouštědla a ředidla, ochranné přípravky proti korozi a deteriorizaci dřeva; (16) kartonáže a obalové prostředky spadající do této třídy; (17) těsnicí a výplňové tmely, izolační hmoty; (19) stavební materiály nekovové, jako např. cihly, zdicí bloky, překlady, stropní prvky, písek, vápno, cement a výrobky z cementu a betonu, žáruvzdorné materiály; (35) organizační poradenství při řízení podniku, zejména v oblasti výroby a vývoje nátěrových hmot, výkon funkce oborového informačního střediska pro tématickou informační gesci nátěrových hmot a tiskových barev, služby související s obchodní administrativou, velkoobchodem a propagační činností; (37) informace stavebního charakteru, servis a poradenství o nátěrových hmotách, jejich aplikacích a opravách. (590) Barevná Družstvo Bytomalba, Dobrovodská 130, České Budějovice, Ing. Jana Vandělíková, Bohemia Patent, Hradební 3, Praha 1 O , 16, 41 O , 7, 19 Windsor TEFL (9) elektronické nosiče, elektronické nosiče šířené přes internet, software; (16) tiskoviny, časopisy; (41) vzdělávání, výchova, lektorská činnost, výuka jazyků, překladatelství, tlumočnictví. PRAGUE SCHOOLS s. r. o., Otavská 1055, Písek, ZYAROCK (1) keramické materiály ve formě prášků, granulí nebo past, všechny zahrnuté ve třídě l pro použití v průmyslu; (7) tepelně odolné výrobky na bázi taveného křemíku pro průmyslové použití při výrobě oceli, koksu, výrobě skla nebo v odlévání a úpravě kovů, komponenty z taveného křemíku pro průmyslové použití, přenášecí válce, přenášecí díly, válce, krycí kameny otvoru na stahování pěny ve sklářství, napájecí nádrže, licí pánve a lžíce pro roztavený kov a skleněné průvlaky, zátky pro použití při vysokých teplotách k uzavření odlévacího/odpichového otvoru vysokých pecí, formy a trny, vše pro použití při vytlačování, tažení, lisování materiálů, tavící kotlíky, svařovací trny, trubky pro zvláštní účely použité v procesech za vysokých teplot, například při výrobě termočlánků nebo při přepravě materiálů ve sklářství, slévárenství a ocelářství, hubice a kryty, dělící kroužky pro horizontální odlévací stroje, řezné nástroje, ložiska, desky proti opotřebení/třecí desky, vodící válečky, čerpadla, plunžry a písty, výstelky, desky a podpěry pro spékání keramických materiálů a práškových kovů, části pro všechno výše uvedené zboží, části pro plynové turbinové motory, spalovací motory a motory; (19) žárovzdorné materiály a výrobky z nich vyrobené, žárovzdorné výrobky obsahující tavený křemík, tvářené stavební materiály, stavební materiály mající tepelně izolační vlastnosti, trubky, tavící kotlíky, hubice, kryty, slévárenské formy, výstelkové materiály pecí, komíny, dveře, stěny, tvarovky pro stěny, části a fitinky pro všechno výše uvedené zboží. Vesuvius Crucible Company, 103 Foulk Road, Wilmington, Spojené státy americké, Delaware Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4 O , 2, 17, 19, 35, 37, 39, 42 (1) chemické výrobky pro průmyslové účely, chemické výrobky jako doplňkové prostředky nebo plnidla pro stavební hmoty, vodovzdorné chemické přípravky, chemické impregnační prostředky určené pro beton, kámen, zdivo, omítky, maltu a dřevo, chemické konzervační přípravky do betonu a malty, nemrznoucí přísady urychlující tvrdnutí betonu a malty, chemické prostředky zpevňující a vyhlazující podlahy a zdivo, aditiva do betonů a impregnace betonu (jiné než barvy a oleje), prostředky pro vytvrzování betonu a utěsňování povrchu betonu, plastifikátory, plastifikační přísady do betonu, umělé pryskyřice v prášku a v tekutém stavu, plastické hmoty zadržující umělou pryskyřici, rozpouštědla umělých pryskyřic, průmyslová pojidla, lepící tmely a lepidla, polymerní disperze; (2) nátěrové hmoty, protikorozní nátěry, elastické nátěry, zpevňovací nátěry, podlahové nátěry apod., nátěrové systémy pro zpevněná prostranství, pro průmyslové a obchodní objekty, pro dopravní stavby, betonové a silniční mosty, odstíněné laky pro ochranu mazanin, konzervační přípravky pro dřevo, ochranné prostředky proti deteorizaci dřeva, mořidla, syntetické nátěry; (17) kaučuk, gutaperča, guma, balata a jejich náhražky, stavební hydroizolace všeho druhu, zejména hydroizolační tmely, hdydroizolační nátěrové hmoty a prostředky pro izolaci betonu, cihelného a kamenného zdiva, hmoty těsnící, ucpávkové a izolační, tepelně izolační materiály; (19) stavební materiály nekovové, nátěrové hmoty pro stavebnictví, zejména penetrační prostředky, penetrační nátěry pro beton, samonivelizační cementové směsi a potěry, opravné vyrovnávací a průmyslové, stěrkové a zálivkové flexibilní hmoty pro dilatační spáry mostů, krytů vozovek a chodníků, letišť, zhutněných asfaltových a betonových vrstev a ploch, injektážní hmoty všeho druhu pro zpevnění betonu, cihelného a kameninového zdiva, cement, betonová vyvažující malta, opravářská malta, tekutá malta, dispoziční a čistící malta, malta na zdivo, náhrady vápna, sušící směsi na mazaniny, strojové omítky na bázi sádry nebo vápna, výrobky z vápence, sádrokartony, desky z malty a fasádní desky, drobný štěrk, pískovec, výrobky z

20 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 19 (590) cementu nebo kamene pro stavbu cest a prostranství a pro zpevnění podlah a ploch, asfalt, smola a živec, výrobky z asfaltu pro stavebnictví; (35) dodavatelské služby pro třetí osoby, poskytování profesionálních obchodních a podnikatelských informací, poradenství v obchodní činnosti, pomoc při řízení ochodní činnosti, pomoc při řízení obchodních a průmyslových podniků, obchodní a podnikatelský průzukum, průzkum trhu, distribuce vzorků zboží, předváděného zboží, zprostředkování obchodu; (37) stavby občanské, průmyslové a jejich opravy, výstavba inženýrských sítí, aplikace samonivelizačních cementových potěrů opravných, vyrovnávacích a průmyslových, provádění betonových podlah a ploch kontinuálních, vakuovaných a speciálních s případnou úpravou povrchu penetrací, stěrkovým tmelem nebo nátěrem, penetrace podlah a ploch pro vyrovnávací a opravné cementové směsi, penetrace pro přípravu podkladu průmyslových podlah a ostatních ploch, včetně střech, konzultační a poradenské služby ve stavebnictví; (39) balení zboží, organizování cest, nákladní doprava, skladování nákladu, vykládání nákladu, skladování zboží, služby v dopravě a přepravě, spedice, zvláště související s přepravou a skladováním stavebních hmot a vybavením pro stavebnictví; (42) inženýrské práce, inženýrské expertízy, projektová činnost, studie technických projektů. Barevná BALCHEM, s.r.o., Blanenská 355, Kuřim, Česká Voda Karel, Bolzanova 13, Brno O , 17, 19 (590) O (1) chemické roztoky pro odstraňování výkvětů minerálních solí a zbytků akrylátové penetrace. Barevná BALCHEM, s.r.o., Blanenská 355, Kuřim, Česká Voda Karel, Bolzanova 13, Brno O O , 36, 39, 43 MEZI BLOKY (41) organizování představení, plánování a organizování večírků, provozování sportovních zařízení, zábava, živá vystoupení, noční kluby, organizování soutěží, výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Zikova 4, Praha 6, (590) (1) polymerní disperze, vodovzdorné chemické přípravky; (17) hydroizolační nátěry; (19) ochranné vrstvy z cementové směsi. Barevná BALCHEM, s.r.o., Blanenská 355, Kuřim, Česká Voda Karel, Bolzanova 13, Brno O , 24 (590) (35) pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (36) služby nemovitostní; (39) informace ohledně cestování nebo dopravy zboží; (43) rezervace dočasného ubytování, opatřování ubytování, nocleháren a stravování v hotelích, penzionech, turistických táborech (camping), turistických ubytovnách, sanatoriích a zotavovnách, služby cestovních kanceláří nebo agentů zajišťující ubytování v hotelích pro turisty. Barevná BUSINESS and TRAVEL SERVICE spol. s r.o., Na Příkopě 23/957, Praha 1 - Staré Město, Česká (590) (17) izolační materiály, izolační tkaniny, izolační pásky, vložky na těsnění, podložky na těsnění z pryže; (24) pogumované textilie. Barevná BALCHEM, s.r.o., Blanenská 355, Kuřim, Česká Voda Karel, Bolzanova 13, Brno O , 42 FORM STUDIO (9) software a softwarové aplikace, zejména potom aplikace určené k práci s vyplňováním a tiskem formulářů, dále potom nosiče dat CD-ROM, diskety, CDR-ROM, zařízení ke zpracování dat, tiskárny pro počítače, textové

INHALT. 3461 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 3461 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 3085 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3086 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 3087 Přehled zápisů ochranných známek 3284

Více

INHALT. 3781 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 3781 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 3431 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3432 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 3433 Přehled zápisů ochranných známek 3598

Více

INHALT. 3075 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 3075 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2805 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2806 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2807 Přehled zápisů ochranných známek 2951

Více

INHALT. 1063 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1063 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 819 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 820 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 821 Přehled zápisů ochranných známek 967

Více

INHALT. 713 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 713 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 449 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 450 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 451 Přehled zápisů ochranných známek 569

Více

INHALT. 4257 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 4257 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 3937 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3938 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 3939 Přehled zápisů ochranných známek 4096

Více

INHALT. 1747 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1747 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1427 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1428 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1429 Přehled zápisů ochranných známek 1574

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

INHALT. 2053 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2053 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1777 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1778 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1779 Přehled zápisů ochranných známek 1965

Více

INHALT. 3417 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 3417 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 3077 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3078 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 3079 Přehled zápisů ochranných známek 3287

Více

INHALT. 1497 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1497 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1127 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1128 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1129 Přehled zápisů ochranných známek 1339

Více

INHALT. 1625 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1625 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1223 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1224 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1225 Přehled zápisů ochranných známek 1413

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ O ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY ~1::~ přt>d5cdj. Cřadu průmyslov(>ho vldc.tntctvr

ČESKÁ REPUBLIKA ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ O ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY ~1::~ přt>d5cdj. Cřadu průmyslov(>ho vldc.tntctvr ČESKÁ REPUBLIKA ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ O ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY ~1::~ přt>d5cdj Cřadu průmyslov(>ho vldc.tntctvr Úřad průmyslového vlastnictví zapsal podle 28 odst. I zákona č. 441 /2003 Sb., v

Více

INHALT. 2399 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2399 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2063 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2064 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2065 Přehled zápisů ochranných známek 2268

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 370335 368681 Adresa 368479 368447 Tel. 100687 78686 Fax

Více

INHALT. 1915 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1915 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1635 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1636 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1637 Přehled zápisů ochranných známek 1775

Více

INHALT. 2461 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2461 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2153 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2154 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2155 Přehled zápisů ochranných známek 2304

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

INHALT. 349 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 349 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 3 Přehled zápisů ochranných známek 184 Zápisy

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

INHALT. 883 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 883 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 527 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 528 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 529 Přehled zápisů ochranných známek 649

Více

INHALT. 3353 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 3353 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 3055 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3056 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 3057 Přehled zápisů ochranných známek 3201

Více

INHALT. 2797 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2797 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2485 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2486 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2487 Přehled zápisů ochranných známek 2627

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

INHALT. 1603 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1603 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1337 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1338 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1339 Přehled zápisů ochranných známek 1494

Více

INHALT. 1215 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1215 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 891 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 892 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 893 Přehled zápisů ochranných známek 1017

Více

INHALT. 1331 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1331 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1073 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1074 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1074 Přehled zápisů ochranných známek 1206

Více

INHALT. 1915 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1915 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1611 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1612 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1613 Přehled zápisů ochranných známek 1807

Více

INHALT. 551 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 551 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 363 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 364 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 365 Přehled zápisů ochranných známek 448

Více

INHALT. 815 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 815 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 557 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 558 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 559 Přehled zápisů ochranných známek 694

Více

kapitola 62 - tabulková část

kapitola 62 - tabulková část 6200 00 00 00/80 ODĚVY A ODĚVNÍ DOPLŇKY, JINÉ NEŽ PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ 6201 00 00 00/80 Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, jiné než

Více

INHALT. 3927 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 3927 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 3603 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3604 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 3605 Přehled zápisů ochranných známek 3783

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU DB TEXTILIE, TEXTILNÍ A ODĚVNÍ VÝROBKY 17 TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 17.1 Textilní vlákna a příze, tuk z ovčí vlny 17.10 Textilní vlákna a příze,

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

SOMMAIRE OBSAH INHALT

SOMMAIRE OBSAH INHALT OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2725 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2726 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2727 Přehled zápisů ochranných známek 2902

Více

INHALT. 2717 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2717 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2407 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2408 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2409 Přehled zápisů ochranných známek 2603

Více

1993R2454 CS 01.01.2008 011.002 317

1993R2454 CS 01.01.2008 011.002 317 1993R2454 CS 01.01.2008 011.002 317 PŘÍLOHA 10 SEZNAM ZPRACOVÁNÍ NEBO OPRACOVÁNÍ, KTERÁ UDĚLUJÍ NEBO NEUDĚLUJÍ VÝROBKŮM STATUS PŮVODU, POKUD JSOU PROVÁDĚNA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH Textilie a textilní

Více

INHALT. 1117 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1117 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 821 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 822 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 823 Přehled zápisů ochranných známek 958

Více

SPOTŘEBNÍ KOŠ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

SPOTŘEBNÍ KOŠ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště SPOTŘEBNÍ KOŠ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_INOVACE_EKO0819 Autor Ing. Lenka Gabrielová Datum 11. února

Více

TEXTILIE, TEXTILNÍ A ODĚVNÍ VÝROBKY

TEXTILIE, TEXTILNÍ A ODĚVNÍ VÝROBKY DB TEXTILIE, TEXTILNÍ A ODĚVNÍ VÝROBKY 17 TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 17.1 Textilní vlákna a příze, tuk z ovčí vlny 17.10 Textilní vlákna a příze, tuk z ovčí vlny 17.10.1 Tuk z ovčí

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Nízkouhlíkové technologie 2015

Nízkouhlíkové technologie 2015 Nízkouhlíkové technologie 2015 Příjem žádostí je červen - září 2015. Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní

Více

INHALT. 2711 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2711 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2417 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2418 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2419 Přehled zápisů ochranných známek 2625

Více

SOMMAIRE OBSAH INHALT

SOMMAIRE OBSAH INHALT OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 438 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 439 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 440 Přehled zápisů ochranných známek 532

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU DE VLÁKNINA, PAPÍR A VÝROBKY Z PAPÍRU; NAHRANÉ NOSIČE; VYDAVATELSTVÍ A TISK 21 VLÁKNINA, PAPÍR A VÝROBKY Z PAPÍRU; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 21.1 Vláknina, papír a lepenka 21.11

Více

INHALT. 2143 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2143 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1755 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1756 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1757 Přehled zápisů ochranných známek 1948

Více

INHALT. 3043 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 3043 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2687 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2688 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2689 Přehled zápisů ochranných známek 2886

Více

INHALT. 2285 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2285 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1925 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1926 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1927 Přehled zápisů ochranných známek 2121

Více

INHALT. 2711 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2711 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2417 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2418 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2419 Přehled zápisů ochranných známek 2625

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

INHALT. 3597 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 3597 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 3363 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3364 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 3365 Přehled zápisů ochranných známek 3466

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN Poznámka: V tomto oddílu je klasifikováno i zprostředkování maloobchodu a to do skupin podle konkrétního druhu zboží (kromě zprostředkování maloobchodu motorových vozidel). 52.1 Maloobchod provozovaný

Více

INHALT. 2775 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2775 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2469 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2470 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2471 Přehled zápisů ochranných známek 2649

Více

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 58 Vydavatelské služby 58.1 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské služby 58.11 Vydávání knih 58.11.1 Knihy v tištěné podobě 58.11.11 Učebnice

Více

19.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 338/33

19.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 338/33 19.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 338/33 PŘÍLOHA Přílohy I, II, III, V a VII nařízení (EHS) č. 3030/93 se mění takto: (1) Příloha I se nahrazuje tímto: PŘÍLOHA I TEXTILNÍ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN. 18.1 Kožené oděvy 18.10 Kožené oděvy 18.10.1 Kožené oděvy 18.10.10 Kožené oděvy 4203.1

Kód SKP N á z e v HS/CN. 18.1 Kožené oděvy 18.10 Kožené oděvy 18.10.1 Kožené oděvy 18.10.10 Kožené oděvy 4203.1 18.1 Kožené oděvy 18.10 Kožené oděvy 18.10.1 Kožené oděvy 18.10.10 Kožené oděvy 4203.1 Z: kabáty, saka, bundy, kostýmy, kalhoty vč. pracovních oděvů z přírodních usní nebo jejich imitací N: kožené pásky,

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 8.12.2012 Úřední věstník Evropské unie L 336/55 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1165/2012 ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu

Více

INHALT. 1771 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1771 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1509 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1510 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1511 Přehled zápisů ochranných známek 1649

Více

Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005

Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005 Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005 Přehled číselných INID kódů pro označování bibliografických dat 2 Přehled kapitol 3 Kódy pro označování zemí 6 Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji Potenciál klastrů v Karlovarském kraji RNDr. Jan Vozáb, PhD. Východisko M. Porter Klastry jsou úspěšná odvětví spojená vertikálními (dodavatelsko - odběratelskými) a horizontálními (společní zákazníci,

Více

IČO:62136011Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:46297758Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1

IČO:62136011Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:46297758Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 půjčka online ihned bez registru boris becker. Aleš Horák IČO:63430851Výroba, obchod a s v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchodaleš Horák IČO:62136011Výroba,

Více

Kontaktní osoba k převzetí zboží (jméno, tel.) Místo dodání (ulice, budova, místnost...) PS Koldinský tel.602298097. samostatná faktura

Kontaktní osoba k převzetí zboží (jméno, tel.) Místo dodání (ulice, budova, místnost...) PS Koldinský tel.602298097. samostatná faktura ČPHP - 009-2015 Vyplní uchazeč (po vyplnění se buňka podbarví žlutou barvou) Priloha_1_KS_technicka_specifikace_CPHP-009-2015 [DOPLNÍ UCHAZEČ] Položka Název Množství Měrná jednotka [MJ] Popis Fakturace

Více

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Sankce: EU versus Rusko Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled Přímé dopady Sankce EU proti Rusku 3 Sankce Ruska proti EU 4 Nepřímé

Více

INHALT. 807 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 807 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 617 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 618 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 619 Přehled zápisů ochranných známek 710

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY 90 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ, ČIŠTĚNÍ MĚSTA, SANAČNÍ A PODOBNÉ SLUŽBY

Kód SKP N á z e v HS/CN O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY 90 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ, ČIŠTĚNÍ MĚSTA, SANAČNÍ A PODOBNÉ SLUŽBY O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY 90 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ, ČIŠTĚNÍ MĚSTA, SANAČNÍ A PODOBNÉ SLUŽBY 90.0 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné služby

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

kapitola 42 - tabulková část

kapitola 42 - tabulková část 4200 00 00 00/80 KOŽENÉ ZBOŽÍ; SEDLÁŘSKÉ A ŘEMENÁŘSKÉ VÝROBKY; CESTOVNÍ POTŘEBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY ZE STŘEV (JINÝCH NEŽ Z HOUSENEK BOURCE MORUŠOVÉHO) 4201 00 00 00/80 Sedlářské a řemenářské

Více

CENÍK VÝMĚNY ZIPU. SUKNĚ, KALHOTY, HALENKY, POLOKOŠILE Uvedené ceny jsou bez cen zipu

CENÍK VÝMĚNY ZIPU. SUKNĚ, KALHOTY, HALENKY, POLOKOŠILE Uvedené ceny jsou bez cen zipu CENÍK VÝMĚNY ZIPU SUKNĚ, KALHOTY, HALENKY, POLOKOŠILE Uvedené ceny jsou bez cen zipu cena v Kč sukně bez podšívky 100,- sukně s podšívkou 110,- kalhoty bez podšívky 100,- kalhoty s podšívkou 110,- riflové

Více

Regionální certifikace

Regionální certifikace Regionální certifikace Provozovatel: IČO: Název provozovny: Adresa: Kontaktní osoba: Telefon: Kritéria REGIONÁLNÍ CERTIFIKACE bronze silver gold diamond Legenda: pov = povinné, pv = povinně volitelné pov.

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Více za méně každý den!

Více za méně každý den! Tričko s dlouhým rukávem, dívčí nebo chlapecké, s motivy, různé vzory a barvy, 2-7 let 249,- 89,- Sada pro malého hasiče: hasičský vůz s délkou cca. 50 cm, dvě figurky a hasičská přilba v sadě Plyšový

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.06.2015 09:19:23 Obchodní firma: HLZ a.s. Sídlo: Vysokovská 1280/37, 193 00, Praha - Horní Počernice Identifikační číslo osoby: 29256577 Datum

Více

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN Koupaliště ve volné přírodě podle 6 (3c) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále zákon.) Název koupaliště a umístění,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

764 telekomunikační zařízení, příslušenství přístrojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu

764 telekomunikační zařízení, příslušenství přístrojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu Tabulka 8 Hlavní SITC na tři místa ve vývozu krajů v roce 2010 Hlavní město Praha 14,9% 10,3% 6,1% 5,9% 5,6% 752 zařízení k automatizovanému zpracování dat 343 zemní plyn, případně zkapalněný 764 telekomunikační

Více

AP 731778 Velikost : 690 1820 mm Nafukovací matrace. Materiál : PVC. CENA : 144,00 Kč

AP 731778 Velikost : 690 1820 mm Nafukovací matrace. Materiál : PVC. CENA : 144,00 Kč Léto 2014 AP 731778 Velikost : 690 1820 mm Nafukovací matrace. Materiál : PVC CENA : 144,00 Kč AP 761037 Velikost : 305 70 190 mm Nafukovací držák na dvě nádoby, PVC. Rozměry vyfouknutého držáku: 350x200x1

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 11/2008 upravující používání osobních ochranných pracovních prostředků Vypracoval: Eva Žáková Odpovídá: vedoucí

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

INHALT. 2187 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2187 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2197 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2198 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2199 Přehled zápisů ochranných známek 2319

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Obec Smrk. Článek 1 Úvodní ustanovení

Obec Smrk. Článek 1 Úvodní ustanovení Obec Smrk Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Smrk

Více

8 OBSLUHA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ, MONTÉŘI

8 OBSLUHA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ, MONTÉŘI 8 OBSLUHA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ, MONTÉŘI Obsluha strojů a zařízení, montéři obsluhují a sledují provoz průmyslových a zemědělských strojů a zařízení na místě či prostřednictvím dálkového ovládání, dále řídí

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 8.12.2012 Úřední věstník Evropské unie L 336/29 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1164/2012 ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech

Více

Slevy až 90 % Ihned k dodání

Slevy až 90 % Ihned k dodání Akční nabídka Slevy až 90 % Ihned k dodání Vánoční AKCE -40 % S732668 44,90 Kč/ks 26,90 Kč/ks sada tradičních vánočních ozdob, 12 ks Rozměr: 18,2 8,4 1 cm Skladem: 200 ks AKCE -40 % S117964 26,90 Kč/ks

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Maison Martin Margiela With H&M LADIES N 1. Kabát z peřiny: Legíny s flitry: Boty:

Maison Martin Margiela With H&M LADIES N 1. Kabát z peřiny: Legíny s flitry: Boty: LADIES N 1 Kabát z peřiny: 6999 Legíny s flitry: 999 Boty: 5999 LADIES N 2 Body s potiskem podprsenky: 999 Denimové kalhoty: 1499 Psaníčko: 1299 LADIES N 3 Rolák: 3999 Náhrdelník: 1299 Sukně: LADIES N

Více

PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ

PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ OKEČ Název platný do 31. 12. 2002 Název platný od 1. 1. 2003 Zkrácený název DA PRŮMYSL POTRAVINÁŘSKÝ A TABÁKOVÝ VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Více

Čechy IČO:22856617A - Z PROJEKT PRAHA, projektová, inženýrská a. obchodní spol. PS SOSNA Praha 8 IČO:66001081A CE Auditoři a

Čechy IČO:22856617A - Z PROJEKT PRAHA, projektová, inženýrská a. obchodní spol. PS SOSNA Praha 8 IČO:66001081A CE Auditoři a půjčky z ústí nad labem cinema city norton. IČO:26148650realitní činnost,reklamní činnost silničních vozidel,pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě,koupě zboží za

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

ABBY KREJČOVSTVÍ. Cenník služeb. Pánské zakázkové krejčovství. Dámské zakázkové krejčovství

ABBY KREJČOVSTVÍ. Cenník služeb. Pánské zakázkové krejčovství. Dámské zakázkové krejčovství ABBY KREJČOVSTVÍ Cenník služeb Pánské zakázkové krejčovství Kalhoty - riflové 1100,- Kalhoty - společenské 1000,- Kalhoty - společenské s podšívkou 1000,- Kraťasy 560,- Košile - riflová 800,- Košile -

Více

NAJA. NAJA trade, spol. s r.o., Krátká 713/8, 682 01 Vyškov, mobil.: 777 220 250, email: naja@naja.cz

NAJA. NAJA trade, spol. s r.o., Krátká 713/8, 682 01 Vyškov, mobil.: 777 220 250, email: naja@naja.cz 1 2 NAJA - Zpracování kovového odpadu - Likvidace autovraků - Stavebniny - Prodej písku, drtí, uhlí, dříví - Recyklace stav. sutě, odvoz, přistavení kontejnerů - Linde GAS NAJA trade, spol. s r.o., Krátká

Více

Příloha č. 2 Analýza provozních výdajů na úrovni státní správy

Příloha č. 2 Analýza provozních výdajů na úrovni státní správy V. Příloha č. 2 Analýza provozních výdajů na úrovni státní správy Zpracovatel: Česká republika Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka Únor 2015 Obsah 1 Komoditní výdajová analýza...

Více