1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby"

Transkript

1 SMĚRNICE č. 6/ Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle, cílovou skupinu a zásady své činnosti, a to formou srozumitelnou cílové skupině, se kterou pracuje. Pověřená osoba má zveřejněn seznam činností, které vykonává na základě pověření. Webové stránky společnosti, tištěné materiály Posláním obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina je rozvoj náhradní rodinné péče v České republice a naplňování nejlepšího zájmu dětí svěřených do náhradní rodinné péče prostřednictvím podpory a doprovázení náhradních rodin, rozvojem moderních metod práce s náhradními rodinami a dětmi svěřenými do náhradní rodinné péče a aktivní účastí na veřejné diskusi o způsobech zajištění péče o ohrožené děti. Cílem obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina je zajištění účinné ochrany dětí svěřených do náhradní rodiny prostřednictvím profesionality, spolehlivosti a vysokou odbornosti poskytovaných služeb. Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina vyvíjí svou činnost v souladu s následujícími zásadami: Předním hlediskem činnosti obecně prospěšné společnosti je zájem a blaho dítěte Jsou srozumitelnými způsoby, přístupy a metodami zjišťovány názory, přání a potřeby dítěte Je respektována identita dítěte (včetně etnicity, kulturní příslušnosti, původu, náboženského vyznání a dalších faktorů vytvářejících identitu osobnosti) Jsou respektovány a podporovány vazby dítěte na rodiče, příbuzné a další blízké osoby a vazby na přirozené sociální prostředí Je kladen důraz na kvalitu péče o dítě a stabilitu prostředí, v němž dítě vyrůstá Jsou rozvíjeny kompetence náhradní rodičů Jsou zajišťovány nebo zprostředkovávány potřebné služby pro výkon náhradní rodinné péče Je rozvíjena spolupráce s dalšími organizacemi, institucemi a jednotlivci působícími v oblasti ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče.

2 Činnost obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina vychází z principů osobní svobody a zodpovědnosti, otevřenosti a respektu ke klientovi. Podporujeme náhradní rodiny na jejich cestě Patříme mezi největší organizace doprovázející pěstounské rodiny Působíme po celé České republice Jsme vlajkovou lodí pěstounské péče na přechodnou dobu Rozvíjíme vztahy dítěte s jeho okolím (současná, původní rodina, škola, kamarádi) Aktivně se účastníme veřejné diskuze o tématu ohrožených dětí Akcent na rozvoj regionů Znalost regionální problematiky přenášíme do systémových opatření Rozvíjíme spolupráci mezi státními a neziskovými organizacemi. Snažíme se získat nové lidi pro myšlenku NRP Rozvíjíme moderní přístupy k výchově a vzdělávání Vycházíme z nejnovějších poznatků o výchově a vzdělání Využíváme lektory, kteří vycházejí z moderních trendů v oblasti péče o ohrožené děti Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina vykonává tyto činnosti na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany: - uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle 47b zákona o sociálně-právní ochraně dětí - poskytování výchovné a poradenské péče osobám pečujícím a osobám v evidenci, s nimiž společnost uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče ( 48 odst. 2 písm. f/ zákona o sociálně-právní ochraně dětí), sledování výkonu pěstounské péče. 1b Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla vymezující možný střet zájmů zaměstnanců pověřené osoby a osob z cílové skupiny, včetně pravidel pro řešení těchto situací. Pracovní řád, Metodika doprovázení Metodika doprovázení definuje základní situace, v nichž může docházet ke střetu zájmů zaměstnanců obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina a osob z cílové skupiny včetně postupu a pravidel při řešení těchto situací a důvodů, kvůli nimž může být odmítnuto poskytnutí služby. Pravidla pro vzájemný vztah s klienty (zejména pravidla přijímání pohoštění a darů během návštěv v rodinách, pravidla pro oslovování apod.) je upraven v metodice doprovázení. 2. Ochrana práv a chráněných zájmů 2a

3 1. Pověřená osoba důsledně dodržuje lidská práva a svobody, zejména práva dětí včetně práva na soukromí, důstojnost a rodinný život. 2. Pověřená osoba má písemně stanovena pravidla pro předcházení porušování základních práv a svobod, zejména má stanoveny mechanismy k nápravě a postupy vůči zaměstnanci, který by se porušení základních práv a svobod dopustil. 3. Pověřená osoba vždy zjišťuje názor dítěte a přikládá mu váhu. Pracovní řád, Metodika doprovázení, Kodex pracovníka Dobré rodiny Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina dodržuje lidská práva a svobody, zejména práva dětí včetně práva na soukromí, důstojnost a rodinný život. Zaměstnanci Dobré rodiny respektují přední hledisko sociálně-právní ochrany dětí, kterým je zájem dítěte a jeho rodiny. Proto vždy zjišťují názor dítěte, přikládají mu váhu a věnují patřičnou pozornost. Přiměřeným způsobem dítě informují o všech záležitostech, které se ho týkají; podporují pečující osoby v zapojování děti do každodenního rozhodování. Pravidla pro předcházení porušování těchto práv a mechanismy k nápravě vůči zaměstnanci, který by se porušení dopustil, jsou upravena pracovním řádem a Metodikou doprovázení. Probíhá školení zaměstnanců společnosti v oblasti ochrany základních práv dětí a dospělých, zaměstnanci jsou seznamováni s přístupem k vyhodnocení nejlepšího zájmu dítěte, při poradách a supervizích jsou rozebírány případy, ve kterých dochází ke konfliktu více složek nejlepšího zájmu dítěte. Zaměstnanci společnosti znají strategie jak čelit situacím, ve kterých děti zažívají diskriminaci, podporují a váží si různorodosti a prosazují rovný přístup. 2b Pověřená osoba chrání dítě před zneužíváním, zanedbáváním a týráním. Má písemně stanovený postup pro předcházení těmto situacím a písemně stanoven postup při zjištění takového jednání (jak ze strany rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, tak zaměstnance pověřené osoby). Pracovní řád, Metodika doprovázení, Kodex pracovníka Dobré rodiny Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina a její zaměstnanci při výkonu sociálně-právní ochrany dětí a doprovázení pěstounských rodin chrání dítě a usilují o prevenci syndromu CAN (syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte). Podrobnosti postupu v případě podezření na CAN upravuje Metodika doprovázení. 3. Prostředí a podmínky 3a Pověřená osoba vytváří materiální, technické a hygienické podmínky, které odpovídají rozsahu činností poskytovaných pověřenou osobou. Prostory musí odpovídat potřebám cílové skupiny, musí být důstojné a respektovat potřebu soukromí. Kritérium je naplňováno v praxi Povinné minimální vybavení sídla organizace:

4 - prostor pro výkon sociálně- právní ochrany - kancelářské stoly a židle, internetové připojení, nábytek pro uložení kancelářských potřeb, archiv spisové dokumentace, prostor pro konzultace s klienty, - poradenská místnost - vybavena pohovkami, konferenčním stolkem, křesly, židlemi, herní koutek s hračkami, výtvarnými potřebami, kobercem, - administrativní zázemí - prostor pro výkon provozního zázemí - vybaveno kancelářskými stoly a židlemi, připojením k internetu, kancelářský nábytek pro uložení kancelářských potřeb, - hygienické zázemí dle platných standardů. Vybavení jednotlivých regionálních poboček je řešeno individuálně podle počtu doprovázených pěstounských rodin v regionu a územní velikosti regionu. V případě rozvojových regionů využívají zaměstnanci pro administrativní zázemí home-office, pro setkávání s pěstouny a dětmi z pěstounských rodin, případně pro asistovaný kontakt jsou využívány krátkodobé pronájmy prostor. Tyto prostory jsou vybírány tak, aby prostorově i vybavením odpovídaly potřebám sociálně-právní ochrany (nejčastěji se jedná o dětská centra, komunitní centra, atd.). U standardních regionů jsou prostory pro administrativu a práci s cílovou skupinou řešeny formou dlouhodobých nájemních smluv tak, aby byly splněny podmínky sociálně-právní ochrany. Vybavení pro práci v terénu - pracovník pro výkon sociálně-právní ochrany je vybaven mobilním telefonem, přenosným počítačem, v případě možností pracovníka i soukromým vozidlem s oprávněním pro využití při výkonu práce. 4. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby 4a Pověřená osoba informuje cílové skupiny srozumitelným způsobem o poskytování sociálně-právní ochrany pověřenou osobou. Webové stránky společnosti, tištěné materiály, Metodika doprovázení Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina informuje o své činnosti především na webových stránkách a v tištěných prezentačních materiálech. Tištěné materiály jsou k dispozici v pobočkách společnosti, jsou distribuovány ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany. Informace jsou pravidelně aktualizovány (tištěné materiály zpravidla 2 krát ročně). Informace o poskytování sociálně-právní ochrany jsou dále předávány cílové skupině prostřednictvím zaměstnanců společnosti. Při zahájení spolupráce jsou klienti seznámeni se zásadami činnosti společnosti a okruhem poskytovaných služeb. Informace o poskytování sociálně-právní ochrany jsou dále průběžně sdělovány při osobním kontaktu zaměstnanců s cílovou skupinou. Je kladen důraz na srozumitelnost předávaných informací, zejména ve vztahu k dětem. 4b Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla a postupy stanovující, kdy lze cílové skupině poskytnutí sociálně-právní ochrany odmítnout. Tato pravidla nesmí být diskriminující.

5 , webové stránky společnosti Pravidla a postupy stanovující, kdy lze cílové skupině odmítnout poskytnutí sociálně-právní ochrany jsou upraveny Metodikou doprovázení, základní informace jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti. Poskytnutí sociálně-právní ochrany je odmítnuto v případě, kdy se na společnost obrátí osoba se žádostí o výkon činností, k nimž nemá společnost pověření. Ostatní případy jsou popsány v Metodice doprovázení. 4c Pověřená osoba zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jí vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany. Webové stránky společnosti Vnitřní pravidla a postupy vytvořené za účelem naplnění standardů sociálně-právní ochrany jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti nebo jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. Na webových stránkách společnosti jsou zveřejňována zejména pravidla, která se týkají práce s cílovou skupinou, práv osob z cílové skupiny apod. Postupy vnitřní organizace práce, podpory zaměstnanců a jejich profesního rozvoje jsou pro zájemce k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. Společnost na webových stránkách informuje o možnosti do těchto pravidel nahlédnout. 5. Podpora přirozeného sociálního prostředí 5a Pověřená osoba podporuje děti ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím. Podpora přirozeného sociálního prostřední patří mezi jednu ze základních zásad činnosti obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina. Postupy pro naplnění podpory jsou popsány v Metodice doprovázení. Sociální pracovníci vychází z individuálních plánů ochrany dítěte, otázka podpory přirozeného sociálního prostředí je zohledňována ve všech navazujících dokumentech (PVPP, atd.). Je věnována zejména pozornost začlenění dítěte do komunity, jeho vztahům s vrstevníky, přístupu do běžných služeb (vzdělávání, zdravotní péče, zájmové aktivity), možnostem trávení volného času atd. 5b Pověřená osoba podporuje navazování a rozvíjení kontaktů a sociálních vztahů s osobami dítěti příbuznými nebo blízkými, je-li to v jejich zájmu a má písemně stanovena pravidla jak a kde kontakt dítěte s těmito osobami probíhá a jak na kontakt připravuje dítě, pěstouny, rodiče, osoby odpovědné za výchovu dítěte nebo osoby s dítětem příbuzné nebo blízké.

6 Pravidla pro podporu navazování a rozvíjení kontaktů a sociálních vztahů s osobami dítěti příbuznými nebo blízkými jsou upravena Metodikou doprovázení. Je zajištěno vzdělávání zaměstnanců společnosti v těchto tématech. 5. Personální zabezpečení 6a Pověřená osoba má písemně stanovenou organizační strukturu, počet pracovních míst, kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady a pracovní profily jednotlivých zaměstnanců. 6b Organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené rozsahu poskytované činnosti a potřebám cílové skupiny. Organizační struktura společnosti, Organizační řád, Metodika doprovázení, Pracovní profil pozice Organizační struktura obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina byla schválena správní radou. Náplň jednotlivých pracovních pozic je popsána v Organizačním řádu. U těch pracovních pozic, kde je vyžadována vyšší kvalifikace než stanoví zákonné předpisy, jsou zpracovány Pracovní (kvalifikační) profily pozice. Společnost je rozdělena do 3 úseků, které jsou podřízeny 3 ředitelům, resp. vedoucím úseků. Úsek doprovázení řídí ředitel doprovázení. Je mu podřízeno metodické centrum, které připravuje metodiku doprovázení a vzdělávání. Dále jsou mu podřízeni regionální koordinátoři, kteří řídí regiony o velikosti zpravidla 130 pěstounů. Každý z regionálních koordinátorů řídí zpravidla 5 doprovázejících pracovníků. Regionální koordinátor doprovází zpravidla 12 pěstounských rodin, doprovázející pracovník doprovází nejvíce 25 pěstounských rodin. Počet pěstounských rodin vychází z komplikovanosti jednotlivých rodin a jejich geografického rozmístění. Podrobná pravidla jsou stanovena v Metodice doprovázení. Úsek finanční a provozní řídí provozní a finanční ředitel. Úsek vytváří metodiku pro veškeré činnosti společnosti s výjimkou doprovázení a vzdělávání. Úsek administrativní zajišťuje přímý výkon veškerých agend s výjimkou doprovázení. 6. Přijímání a zaškolování zaměstnanců 7a Zaměstnanci pověřené osoby a další fyzické osoby, které se jménem pověřené osoby podílejí na přímém poskytování sociálně-právní ochrany, splňují odbornou způsobilost a jsou bezúhonní podle zákona. 7b Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců. Pracovní řád, Metodika vzdělávání zaměstnanců

7 Splnění podmínek odborné způsobilosti a bezúhonnosti je kontrolováno před přijetím zaměstnance do pracovního poměru. Za splnění podmínek odborné způsobilosti odpovídá Ředitel doprovázení. Přijímání nových zaměstnanců probíhá formou výběrových řízení zveřejněných na webových stránkách DR a případně dalším vhodným způsobem. Výběrová řízení pro sociální pracovníky jsou řízena regionálními koordinátory a o přijetí konkrétního zaměstnance rozhoduje na základě doporučení regionálního koordinátora ředitel doprovázení. Přijímání nových regionálních koordinátorů probíhá rovněž výběrovým řízením s tím, že jsou řízena ředitelem doprovázení a o přijetí rozhoduje ředitel společnosti. Zaměstnance do pozic v rámci centrály doprovázení se účastní zpravidla ředitel doprovázení, provozně finanční ředitel, vedoucí kanceláře a ředitel společnosti. Přijímání nových zaměstnanců probíhá ve většině případů dvoukolově s tím, že druhého kola přijímacích pohovorů se účastní nejméně 2 kandidáti a zároveň minimálně dva zástupci zaměstnavatele dle výše uvedeného. Zaškolování nových zaměstnanců probíhá v závislosti na prokázaných dovednostech, absolvované praxi a konkrétního vzdělání nového zaměstnance. Kromě zaškolení, které je společné pro všechny nové zaměstnance (viz Metodika vzdělávání zaměstnanců), je přistupováno ke každému individuálně tak, aby došlo k efektivní přípravě zaměstnance k výkonu doprovázení. Odpovědnost za proškolení nového sociálního pracovníka mají jeho přímí nadřízení, tedy regionální koordinátor a ředitel doprovázení. Přímý nadřízený stanovuje, zda je vzhledem k dosavadní praxi zaměstnance možný samostatný výkon doprovázení bezprostředně po zaškolení zaměstnance nebo je vhodné po určitou dobu zajistit, aby nový zaměstnanec vykonával svou činnost za přítomnosti koordinátora nebo jím pověřeným zaměstnancem. 7c Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro působení osob, které nejsou s pověřenou osobou v pracovněprávním vztahu, zejména dobrovolníků a stážistů. Kodex dobrovolníka Dobrovolníci a stážisté jsou pro činnost obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina využíváni výjimečně, zejména na pomocné práce při seminářích a volnočasových aktivitách, případně při doučování dětí. Je využívána forma dohody s organizacemi, které se spoluprací d dobrovolníky zabývají. Dobrovolníci se nepodílí na činnostech, které lze vykonávat pouze na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany. Před zahájením činnosti je dobrovolník (stážista) proškolen a poučen o základních zásadách činnosti společnosti a povinnosti mlčenlivosti. Za proškolení dobrovolníka (stážisty) odpovídá příslušný regionální koordinátor. Dobrovolníci se při své činnosti řídí Kodexem dobrovolníka. 8. Profesní rozvoj zaměstnanců 8a Pověřená osoba má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace zaměstnanců.

8 Pracovní řád Pravidelné hodnocení sociálních pracovníků a regionálních koordinátorů probíhá pravidelně, nejméně jednou ročně. Předmětem hodnocení je: - výkon funkce doprovázejícího pracovníka a zvládání mimořádných situací s tím souvisejících (odbornost a profesionalita), time management, spolupráce v týmu, - spolupráce s dalšími spolupracujícími subjekty, - schopnost samostatné práce, - výkon dalších aktivit v rámci pracovní smlouvy, zejm. lektorské činnosti, - podíl na zaškolování dalších sociálních pracovníků, - stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů, - možnosti rozšíření odborné kvalifikace. Hodnocení provádí přímý nadřízený a je z něj pořizován zápis, který podepisují všichni zúčastnění. Výstupy hodnocení se promítají do individuálního plánu dalšího vzdělávání. 8b Pověřená osoba má písemně zpracovány individuální plány dalšího vzdělávání jednotlivých zaměstnanců. Metodika vzdělávání zaměstnanců, Pracovní řád Doprovázející pracovník prochází po přijetí úvodním zaškolením (viz Metodika vzdělávání zaměstnanců). Po vyhodnocení zaškolení je zpracován individuální plán dalšího vzdělávání, který se zaměřuje na další profesní rozvoj zaměstnance. Individuální plány dalšího vzdělávání jsou pravidelně (minimálně jednou ročně) aktualizovány, jsou přitom využívány výstupy z hodnocení zaměstnance. Rozsah dalšího vzdělávání zaměstnanců, kteří se podílejí na přímém výkonu sociálně-právní ochrany, je určen na 24 hodin ročně. O zařazení zaměstnance do seminářů, případně o jeho vysílání na odborné konference rozhoduje nadřízený pracovník. Předpokládá se, že směrování dalšího vzdělávání bude odpovídat jak potřebám organizace (charakter doprovázených pěstounský rodin, doplňování odbornosti sociálních pracovníků v regionu), tak potřebám zaměstnance (osobní profesní cíle). Odborné semináře jsou zajištovány buď z vlastní nabídky organizace anebo externě. 8c Pověřená osoba má zpracován systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců. Pracovní řád Doprovázející pracovníci a regionální koordinátoři jsou pravidelně hodnoceni přímými nadřízenými. Pracovníci jsou po nástupu zařazování do pozice doprovázející pracovník. Po uplynutí 6 měsíců a splnění dalších podmínek mohou být zařazeni do pozice doprovázející

9 pracovník senior. S pozicí doprovázejícího pracovníka seniora jsou spojeny další výhody, jako je vyšší plat, dovolená navíc, možnosti dalšího vzdělávání nad rámec povinného vzdělávání. 8d Pověřená osoba zajišťuje pro své zaměstnance podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. Kritérium je naplňováno v praxi Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina zajišťuje zaměstnancům pravidelnou supervizi. Minimálně 4 krát ročně probíhá týmová supervize v jednotlivých regionech. Zaměstnanec společnost, který se podílí na přímém poskytování sociálně-právní ochrany má právo požádat o individuální supervizi dle potřeby. 9. Pracovní postupy pověřené osoby 9a Pověřená osoba má písemně zpracovány pracovní postupy a metodiky zaručující řádný a odborný výkon činností realizovaných na základě pověření po celou dobu platnosti pověření. Tyto postupy a metodiky pověřená osoba zpracovává pro práci s cílovými skupinami. Pracovní postupy a metody práce s cílovou skupinou jsou ukotveny v Metodice doprovázení. Zodpovědnost za tvorbu a aktualizaci těchto materiálů a seznámení všech pracovníků, kteří se podílejí na přímém poskytování sociálně-právní ochrany, má ředitel doprovázení. 9b Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro realizaci příprav, průběhu a vyhodnocování příprav, včetně obsahu, formy a výstupů skupinové a individuální přípravy, způsobu práce s žadateli ve všech fázích procesu příprav. Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina nedisponuje pověřením k realizaci příprav. 9c Pověřená osoba má vždy určeného sociálního pracovníka pro práci s dítětem a osobou pečující nebo osobou v evidenci. Každá osoba pečující a osoba v evidenci, která má uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče, má jednoho doprovázejícího pracovníka, který je s ní v osobním kontaktu a zajišťuje veškeré náležitosti vyplývající z Dohody. 10. Dohoda o výkonu pěstounské péče 10a Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohod o výkonu pěstounské péče, zejména kdo je oprávněn dohodu uzavřít, změnit nebo zrušit, jaké další náležitosti, kromě těch zákonem stanovených, dohoda obsahuje, jaké přílohy jsou spolu s dohodou

10 předány klientovi. Při uzavírání, změně nebo zrušení dohody pověřená osoba postupuje tak, aby obsah a účel byl pro osoby z cílové skupiny srozumitelný. Podpisový a schvalovací řád, Metodika doprovázení Podrobnosti procesu uzavírání dohod upravuje Metodika doprovázení. 10b Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro způsob hodnocení naplňování cílů uzavírané dohody o výkonu pěstounské péče. Metodika doprovázení upravuje postup při stanovování cílů doprovázení, vytváření plánu výkonu pěstounské péče a hodnocení plnění stanovených cílů. 10c Pověřená osoba plánuje společně s dítětem, osobou pečující nebo osobou v evidenci, rodinou dítěte, příslušným orgánem sociálně-právní ochrany průběh pobytu dítěte v pěstounské péči. Základem tohoto procesu je vyhodnocování realizované orgánem sociálně-právní ochrany a individuální plán ochrany dítěte vypracovaný orgánem sociálně-právní ochrany. Metodika doprovázení upravuje postupy při vytváření anamnézy a plánu výkonu pěstounské péče, zapojení dětí a pěstounů do tohoto procesu. 10d Pověřená osoba má pro osoby pečující a osoby v evidenci, se kterými má uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče, vypracovaný následný vzdělávací plán zaměřený na rozvoj kompetencí osoby pečující nebo osoby v evidenci a na zvyšování kvality výkonu pěstounské péče. Naplňování kritéria je podrobně řešeno v Metodice doprovázení. V plánu výkonu pěstounské péče je také upraven vzdělávací plán pro pěstouna. 11. Předávání informací 11a Pověřená osoba pravidelně informuje dítě, osobu pečující nebo osobu v evidenci, rodinu dítěte, obecní úřad obce s rozšířenou působností a případně další oprávněné orgány veřejné moci o průběhu sociálně-právní ochrany a naplňování plánu ochrany dítěte. Metodika doprovázení upravuje proces zasílání zpráv OSPOD a formy vzájemné spolupráce. 11b Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předávání případů dětí a rodin, se kterými pracuje, mezi zaměstnanci pověřené osoby.

11 Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina dbá na kontinuitu sociální práce s náhradními rodinami uplatňování principu tandemové sociální práce. Proces předávání rodin je urpaven v Metodice doprovázení. 11c Pověřená osoba má pro zaměstnance písemně stanovený postup pro získávání a předávání informací o průběhu výkonu sociálně-právní ochrany u dětí a rodin, se kterými pracují. Pravidla pro získávání a předávání informací o výkonu sociálně-právní ochrany podrobně upravují metodiky doprovázení. Je kladen důraz na ochranu osobních údajů a zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech zjištěných v souvislosti s poskytování sociálně-právní ochrany. 12. Změna situace 12a Pověřená osoba má písemně stanovena pravidla a postupy práce pro situace významných změn v životě dětí a rodin, včetně ukončení pobytu dítěte v původní nebo náhradní rodině. Metodicky jsou situace významných změn v životě dětí a rodin a přechodové fáze ukotveny v Metodice doprovázení. Jde zejména o tyto situace: adaptační fáze při příchodu dítěte do pěstounské rodiny, obnovení kontaktu dítěte s biologickou rodinou, příchod dalšího dítěte do rodiny - narození vlastního dítěte, přijetí dalšího dítěte do PP, zletilost dítěte, odchod dítěte z pěstounské péče do biologické rodiny, odchod dítěte do zařízení výchovného charakteru, přechod dítěte do jiné pěstounské rodiny, přechod dítěte z pěstounské péče na přechodnou dobu do následné péče, odchod dítěte z pěstounské péče do péče ústavní. 13. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany 13a Pověřená osoba má zpracována pravidla pro vedení písemné, případně elektronické spisové dokumentace o osobách, se kterými pracuje, zejména pravidla pro založení, uzavření a zapůjčení spisu, pravidla pro nahlížení do spisové dokumentace a pořizování kopií ze spisu a pravidla pro odmítnutí žádosti o nahlédnutí do spisu vedeném o dítěti a rodinách.

12 Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina vede dokumentaci v listinné a elektronické podobě. Pravidla pro vedení spisové dokumentace, nahlížení do spisů je upraveno v Metodice doprovázení. 14. Vyřizování a podávání stížností 14a Pověřená osoba má písemně zpracována a zveřejněna pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálně-právní ochrany, zejména informuje cílovou skupinu jakou formou stížnost podat, na koho se obrátit, kdo a jakým způsobem bude stížnost vyřizovat a v jaké lhůtě. Pravidla pro podávání stížností, webové stránky Veškerá pravidla jsou uvedena v Pravidlech pro podávání a vyřizování stížností. 15. Rizikové, havarijní a nouzové situace 15a Pověřená osoba má písemně definovány rizikové, havarijní a nouzové situace a postup při jejich řešení, s nimiž prokazatelně seznámí zaměstnance. S těmito postupy je v nezbytném rozsahu seznámena přiměřeným způsobem i cílová skupina. Pravidla pro řešení rizikových situací, BOZP, Metodika doprovázení Rizikové a nouzové situace při jednání s klienty a postup při jejich řešení upravuje Metodika doprovázení: Příprava na řešení rizikových, havarijních a nouzových situací je součástí vzdělávání zaměstnanců. 16. Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany 16a Pověřená osoba má písemně stanoven systém pravidelné revize naplňování standardů kvality, systém průběžné kontroly a hodnocení způsobu výkonu sociálně-právní ochrany. Pravidla řízení kvality výkonu sociálně-právní ochrany Kontrola naplňování standardů kvality probíhá průběžně, minimálně jednou za 3 měsíce. Systém kontroly kvality výkonu sociálně-právní ochrany vykonávané klíčovým pracovníkem probíhá na několika úrovních: - podpora sdílením s tandemovým pracovníkem, - dohled a podpora regionálního koordinátora - ten nahlíží do spisové dokumentace jednotlivých pěstounských rodin, sleduje naplňování cílů vyplývající z dohod o výkonu pěstounské péče, sleduje postupy používané při práci s jednotlivými rodinami, je podporou pro klíčového pracovníka. V rámci evaluace prováděné jednou za rok zjišťuje naplňování

13 kvality výkonu sociálně-právní ochrany jednotlivými klíčovými pracovníky, účastí koordinátora společně s klíčovým pracovníkem na návštěvě ve vybrané pěstounské rodině, - dohled a podpora klíčový pracovník má možnost konzultovat jednotlivé postupy při práci s rodinou s intervizorem pro daný typ pěstounské péče či s ředitelem doprovázení. Intervizor nahlíží do spisové dokumentace vedené klíčovým pracovníkem a podporuje klíčového pracovníka při navyšování kvality při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, - podpora při čerpání státního příspěvku na pěstounskou péči klíčový pracovník má možnost ověřit si správnost svých postupů při administraci čerpání státního příspěvku na pěstounskou péči s ředitelem doprovázení, - podpora psychologa organizace klíčový pracovník má možnost konzultovat postupy při práci s rodinou s psychologem, - podpora formou intervizního setkání s psychologem, - podpora formou individuálního koučingu. - podpora metodického vedení na společném setkání organizace minimálně jednou za 6 měsíců. - podpora a dohled vedení úseku doprovázení při návštěvách v jednotlivých regionech minimálně jednou za 3 měsíce. 16b Pověřená osoba má písemně stanovena vnitřní pravidla pro zjišťování zpětné vazby od cílové skupiny, obecního úřadu obce s rozšířenou působností i dalších spolupracujících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci. Pravidla řízení kvality výkonu sociálně-právní ochrany Pravidla pro získávání zpětné vazby, jejího vyhodnocování a využívání pro další zkvalitňování práce organizace jsou zakotvena v Pravidlech řízení kvality výkonu sociálně-právní ochrany.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty Mapa systému písemných pravidel a metodických postupů Podpora pěstounských rodin ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS Temperi, o.p.s. SQ Obsah standardu kvality Provázanost s dalšími standardy Provázanost s dokumenty

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA 473/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb Příloha 2 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno ano poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.1 POSLÁNÍ... 2 1.2 CÍLE... 2 1.2.1 Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.2.2 Rodina NRP ví, kam se má obrátit v případě obtíží a jakým způsobem... 3 1.2.3 Pečující znají potřeby dětí a umí je

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Standardy kvality sociálních služeb

Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb doporučované MPSV od roku 2002 se staly právním předpisem závazným od 1. 1. 2007, znění kritérií Standardů je obsahem přílohy č.

Více

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod Reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00017 Financováno z prostředků ESF, prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR Standardy kvality

Více

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012 Příloha č. 48 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 473 ze dne 17. prosince 2012 o

Více

VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY

VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY 2. VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY VYHLÁŠKA ze dne.2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní

Více

Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standard Stručný popis standardu Kritérium:Seznam příloh 1 Cíle

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE Radka Michelová Kvalita??? Jak hodnotit kvalitu sociální práce? Subjektivní x objektivní hodnocení. Hodnotící kritéria. Hodnotitelé. Vnitřní hodnocení Kdo? Jak často? Kritéria? Výstupy?

Více

Standard číslo Vnitřní předpisy Krajského úřadu Vnitřní postupy oddělení SPOD

Standard číslo Vnitřní předpisy Krajského úřadu Vnitřní postupy oddělení SPOD 2 Prostředí a podmínky Zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí: prostorové, materiální, hygienické. 3 Informovanost o výkonu SPOD vnitřní pravidla a postupy při poskytování SPOD, veřejně dostupné

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Dohoda o výkonu pěstounské péče Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ10 Datum vypracování: Vypracoval:

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Dohoda o výkonu pěstounské péče Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ10 Datum vypracování: Vypracoval:

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Hradec Králové, 16. října 2012 Klára Trubačová vedoucí oddělení koncepce rodinné politiky a ochrany práv

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Předávání informací Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ11 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014,

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

PRŮVODCE 1. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

PRŮVODCE 1. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK PRŮVODCE 1. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Poslání Posláním organizace LATUS pro rodinu o.p.s. (dále jen LATUS pro rodinu ) je podpora harmonického rozvoje osobnosti dítěte, které nemůže vyrůstat s vlastními rodiči,

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní)

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) aktivita 5.1 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Standardizace orgánu SPOD Projekt realizován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu Realizace

Více

INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov seniorů Vidim, příspěvková organizace poskytuje sociální službu dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006,

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

STANDARD 6 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

STANDARD 6 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ KRITÉRIUM 6A STANDARD 6 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany zařazený k výkonu sociálně-právní ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se podílejí

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu 5. Přijímání a zaškolování Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 5a Každý

Více

OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH

OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH OBSAH Úvod 1. Místní a časová dostupnost 2. Prostředí a podmínky 3. Informovanost

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2016 do 30.6.2016 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Pro obecní úřady I.

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

STANDARD 10 Dohoda o výkonu pěstounské péče

STANDARD 10 Dohoda o výkonu pěstounské péče STANDARD 10 Dohoda o výkonu pěstounské péče a) Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohod o výkonu pěstounské péče, zejména kdo je oprávněn dohodu uzavřít,

Více

Principy práce Dobré rodiny, o.p.s.

Principy práce Dobré rodiny, o.p.s. Principy práce Dobré rodiny, o.p.s. Dobrá rodina se řídí základními principy Úmluvy o právech dítěte a dalších lidskoprávních dokumentů, vychází z principů osobní svobody a zodpovědnosti, otevřenosti a

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Její možnosti a limity

Její možnosti a limity Její možnosti a limity Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí zákon vymezuje okruh dětí, které zvláště potřebují ochranu. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, část druhá rodinné právo.

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Kritérium standardu 6a) Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálněprávní

Kritérium standardu 6a) Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálněprávní Název standardu 6. Profesní rozvoj zaměstnanců Kritérium standardu 6a) Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálněprávní ochrany zařazený k výkonu sociálněprávní ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance,

Více

Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty

Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty Jan Strnad Tento materiál obsahuje přehled povinností poskytovatelů uvedených v dotyčných paragrafech, tedy povinnosti vztahující se primárně

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

STANDARD 5 PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ

STANDARD 5 PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ KRITÉRIUM 5A STANDARD 5 PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj Tísňová péče GIRASOLE Osobní asistence Girasole

Více

Procedurální standardy kvality sociálních služeb

Procedurální standardy kvality sociálních služeb Procedurální standardy kvality sociálních služeb 1. CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ13 Datum vypracování:

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 4. Personální zabezpečení výkonu

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

STANDARD 2 Ochrana práv a chráněných zájmů

STANDARD 2 Ochrana práv a chráněných zájmů STANDARD 2 Ochrana práv a chráněných zájmů a) 1. Pověřená osoba důsledně dodržuje lidská práva a svobody, zejména práva dětí včetně práva na soukromí, důstojnost a rodinný život. 2. Pověřená osoba má písemně

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2012, kterou se provádí zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2012, kterou se provádí zákon o sociálně-právní ochraně dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze d.2012, kterou se provádí zákon o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 58b odst. 2 a 3 zákona č.

Více

Standard 8. PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ č. rev.: 03/2017

Standard 8. PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ č. rev.: 03/2017 Standard 8 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ č. rev.: 03/2017 Termín poslední revize: 2. 5. 2017 Návrh revize zpracoval: Návrh revize schválil: PhDr. Tomáš Ochotnický Mgr. Jana Kocourková Termín platnosti revize:

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Standardy sociálně-právní ochrany dětí

Standardy sociálně-právní ochrany dětí Standardy sociálně-právní ochrany dětí Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 10. prosince 2014 Legislativa 9a odst. 3

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Praha, červenec 2016 Schváleno ministryní školství, mládeže a tělovýchovy po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 19. července 2016 Obsah Modifikace pro předškolní vzdělávání... 19 1 Koncepce a rámec

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V HORNÍM SLAVKOVĚ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V HORNÍM SLAVKOVĚ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, NAD VÝTOPNOU 1010, 357 31 HORNÍ SLAVKOV STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V HORNÍM SLAVKOVĚ PEČOVATELSKÁ

Více

Městský úřad Sokolov

Městský úřad Sokolov Městský úřad Sokolov Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Název projektu: Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov Registrační

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO STANDARD KVALITY INTERNÍ DOKUMENTY PRÁVNÍ PŘEDPISY Standard kvality

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více