1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby"

Transkript

1 SMĚRNICE č. 6/ Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle, cílovou skupinu a zásady své činnosti, a to formou srozumitelnou cílové skupině, se kterou pracuje. Pověřená osoba má zveřejněn seznam činností, které vykonává na základě pověření. Webové stránky společnosti, tištěné materiály Posláním obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina je rozvoj náhradní rodinné péče v České republice a naplňování nejlepšího zájmu dětí svěřených do náhradní rodinné péče prostřednictvím podpory a doprovázení náhradních rodin, rozvojem moderních metod práce s náhradními rodinami a dětmi svěřenými do náhradní rodinné péče a aktivní účastí na veřejné diskusi o způsobech zajištění péče o ohrožené děti. Cílem obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina je zajištění účinné ochrany dětí svěřených do náhradní rodiny prostřednictvím profesionality, spolehlivosti a vysokou odbornosti poskytovaných služeb. Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina vyvíjí svou činnost v souladu s následujícími zásadami: Předním hlediskem činnosti obecně prospěšné společnosti je zájem a blaho dítěte Jsou srozumitelnými způsoby, přístupy a metodami zjišťovány názory, přání a potřeby dítěte Je respektována identita dítěte (včetně etnicity, kulturní příslušnosti, původu, náboženského vyznání a dalších faktorů vytvářejících identitu osobnosti) Jsou respektovány a podporovány vazby dítěte na rodiče, příbuzné a další blízké osoby a vazby na přirozené sociální prostředí Je kladen důraz na kvalitu péče o dítě a stabilitu prostředí, v němž dítě vyrůstá Jsou rozvíjeny kompetence náhradní rodičů Jsou zajišťovány nebo zprostředkovávány potřebné služby pro výkon náhradní rodinné péče Je rozvíjena spolupráce s dalšími organizacemi, institucemi a jednotlivci působícími v oblasti ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče.

2 Činnost obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina vychází z principů osobní svobody a zodpovědnosti, otevřenosti a respektu ke klientovi. Podporujeme náhradní rodiny na jejich cestě Patříme mezi největší organizace doprovázející pěstounské rodiny Působíme po celé České republice Jsme vlajkovou lodí pěstounské péče na přechodnou dobu Rozvíjíme vztahy dítěte s jeho okolím (současná, původní rodina, škola, kamarádi) Aktivně se účastníme veřejné diskuze o tématu ohrožených dětí Akcent na rozvoj regionů Znalost regionální problematiky přenášíme do systémových opatření Rozvíjíme spolupráci mezi státními a neziskovými organizacemi. Snažíme se získat nové lidi pro myšlenku NRP Rozvíjíme moderní přístupy k výchově a vzdělávání Vycházíme z nejnovějších poznatků o výchově a vzdělání Využíváme lektory, kteří vycházejí z moderních trendů v oblasti péče o ohrožené děti Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina vykonává tyto činnosti na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany: - uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle 47b zákona o sociálně-právní ochraně dětí - poskytování výchovné a poradenské péče osobám pečujícím a osobám v evidenci, s nimiž společnost uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče ( 48 odst. 2 písm. f/ zákona o sociálně-právní ochraně dětí), sledování výkonu pěstounské péče. 1b Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla vymezující možný střet zájmů zaměstnanců pověřené osoby a osob z cílové skupiny, včetně pravidel pro řešení těchto situací. Pracovní řád, Metodika doprovázení Metodika doprovázení definuje základní situace, v nichž může docházet ke střetu zájmů zaměstnanců obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina a osob z cílové skupiny včetně postupu a pravidel při řešení těchto situací a důvodů, kvůli nimž může být odmítnuto poskytnutí služby. Pravidla pro vzájemný vztah s klienty (zejména pravidla přijímání pohoštění a darů během návštěv v rodinách, pravidla pro oslovování apod.) je upraven v metodice doprovázení. 2. Ochrana práv a chráněných zájmů 2a

3 1. Pověřená osoba důsledně dodržuje lidská práva a svobody, zejména práva dětí včetně práva na soukromí, důstojnost a rodinný život. 2. Pověřená osoba má písemně stanovena pravidla pro předcházení porušování základních práv a svobod, zejména má stanoveny mechanismy k nápravě a postupy vůči zaměstnanci, který by se porušení základních práv a svobod dopustil. 3. Pověřená osoba vždy zjišťuje názor dítěte a přikládá mu váhu. Pracovní řád, Metodika doprovázení, Kodex pracovníka Dobré rodiny Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina dodržuje lidská práva a svobody, zejména práva dětí včetně práva na soukromí, důstojnost a rodinný život. Zaměstnanci Dobré rodiny respektují přední hledisko sociálně-právní ochrany dětí, kterým je zájem dítěte a jeho rodiny. Proto vždy zjišťují názor dítěte, přikládají mu váhu a věnují patřičnou pozornost. Přiměřeným způsobem dítě informují o všech záležitostech, které se ho týkají; podporují pečující osoby v zapojování děti do každodenního rozhodování. Pravidla pro předcházení porušování těchto práv a mechanismy k nápravě vůči zaměstnanci, který by se porušení dopustil, jsou upravena pracovním řádem a Metodikou doprovázení. Probíhá školení zaměstnanců společnosti v oblasti ochrany základních práv dětí a dospělých, zaměstnanci jsou seznamováni s přístupem k vyhodnocení nejlepšího zájmu dítěte, při poradách a supervizích jsou rozebírány případy, ve kterých dochází ke konfliktu více složek nejlepšího zájmu dítěte. Zaměstnanci společnosti znají strategie jak čelit situacím, ve kterých děti zažívají diskriminaci, podporují a váží si různorodosti a prosazují rovný přístup. 2b Pověřená osoba chrání dítě před zneužíváním, zanedbáváním a týráním. Má písemně stanovený postup pro předcházení těmto situacím a písemně stanoven postup při zjištění takového jednání (jak ze strany rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, tak zaměstnance pověřené osoby). Pracovní řád, Metodika doprovázení, Kodex pracovníka Dobré rodiny Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina a její zaměstnanci při výkonu sociálně-právní ochrany dětí a doprovázení pěstounských rodin chrání dítě a usilují o prevenci syndromu CAN (syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte). Podrobnosti postupu v případě podezření na CAN upravuje Metodika doprovázení. 3. Prostředí a podmínky 3a Pověřená osoba vytváří materiální, technické a hygienické podmínky, které odpovídají rozsahu činností poskytovaných pověřenou osobou. Prostory musí odpovídat potřebám cílové skupiny, musí být důstojné a respektovat potřebu soukromí. Kritérium je naplňováno v praxi Povinné minimální vybavení sídla organizace:

4 - prostor pro výkon sociálně- právní ochrany - kancelářské stoly a židle, internetové připojení, nábytek pro uložení kancelářských potřeb, archiv spisové dokumentace, prostor pro konzultace s klienty, - poradenská místnost - vybavena pohovkami, konferenčním stolkem, křesly, židlemi, herní koutek s hračkami, výtvarnými potřebami, kobercem, - administrativní zázemí - prostor pro výkon provozního zázemí - vybaveno kancelářskými stoly a židlemi, připojením k internetu, kancelářský nábytek pro uložení kancelářských potřeb, - hygienické zázemí dle platných standardů. Vybavení jednotlivých regionálních poboček je řešeno individuálně podle počtu doprovázených pěstounských rodin v regionu a územní velikosti regionu. V případě rozvojových regionů využívají zaměstnanci pro administrativní zázemí home-office, pro setkávání s pěstouny a dětmi z pěstounských rodin, případně pro asistovaný kontakt jsou využívány krátkodobé pronájmy prostor. Tyto prostory jsou vybírány tak, aby prostorově i vybavením odpovídaly potřebám sociálně-právní ochrany (nejčastěji se jedná o dětská centra, komunitní centra, atd.). U standardních regionů jsou prostory pro administrativu a práci s cílovou skupinou řešeny formou dlouhodobých nájemních smluv tak, aby byly splněny podmínky sociálně-právní ochrany. Vybavení pro práci v terénu - pracovník pro výkon sociálně-právní ochrany je vybaven mobilním telefonem, přenosným počítačem, v případě možností pracovníka i soukromým vozidlem s oprávněním pro využití při výkonu práce. 4. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby 4a Pověřená osoba informuje cílové skupiny srozumitelným způsobem o poskytování sociálně-právní ochrany pověřenou osobou. Webové stránky společnosti, tištěné materiály, Metodika doprovázení Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina informuje o své činnosti především na webových stránkách a v tištěných prezentačních materiálech. Tištěné materiály jsou k dispozici v pobočkách společnosti, jsou distribuovány ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany. Informace jsou pravidelně aktualizovány (tištěné materiály zpravidla 2 krát ročně). Informace o poskytování sociálně-právní ochrany jsou dále předávány cílové skupině prostřednictvím zaměstnanců společnosti. Při zahájení spolupráce jsou klienti seznámeni se zásadami činnosti společnosti a okruhem poskytovaných služeb. Informace o poskytování sociálně-právní ochrany jsou dále průběžně sdělovány při osobním kontaktu zaměstnanců s cílovou skupinou. Je kladen důraz na srozumitelnost předávaných informací, zejména ve vztahu k dětem. 4b Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla a postupy stanovující, kdy lze cílové skupině poskytnutí sociálně-právní ochrany odmítnout. Tato pravidla nesmí být diskriminující.

5 , webové stránky společnosti Pravidla a postupy stanovující, kdy lze cílové skupině odmítnout poskytnutí sociálně-právní ochrany jsou upraveny Metodikou doprovázení, základní informace jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti. Poskytnutí sociálně-právní ochrany je odmítnuto v případě, kdy se na společnost obrátí osoba se žádostí o výkon činností, k nimž nemá společnost pověření. Ostatní případy jsou popsány v Metodice doprovázení. 4c Pověřená osoba zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jí vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany. Webové stránky společnosti Vnitřní pravidla a postupy vytvořené za účelem naplnění standardů sociálně-právní ochrany jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti nebo jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. Na webových stránkách společnosti jsou zveřejňována zejména pravidla, která se týkají práce s cílovou skupinou, práv osob z cílové skupiny apod. Postupy vnitřní organizace práce, podpory zaměstnanců a jejich profesního rozvoje jsou pro zájemce k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. Společnost na webových stránkách informuje o možnosti do těchto pravidel nahlédnout. 5. Podpora přirozeného sociálního prostředí 5a Pověřená osoba podporuje děti ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím. Podpora přirozeného sociálního prostřední patří mezi jednu ze základních zásad činnosti obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina. Postupy pro naplnění podpory jsou popsány v Metodice doprovázení. Sociální pracovníci vychází z individuálních plánů ochrany dítěte, otázka podpory přirozeného sociálního prostředí je zohledňována ve všech navazujících dokumentech (PVPP, atd.). Je věnována zejména pozornost začlenění dítěte do komunity, jeho vztahům s vrstevníky, přístupu do běžných služeb (vzdělávání, zdravotní péče, zájmové aktivity), možnostem trávení volného času atd. 5b Pověřená osoba podporuje navazování a rozvíjení kontaktů a sociálních vztahů s osobami dítěti příbuznými nebo blízkými, je-li to v jejich zájmu a má písemně stanovena pravidla jak a kde kontakt dítěte s těmito osobami probíhá a jak na kontakt připravuje dítě, pěstouny, rodiče, osoby odpovědné za výchovu dítěte nebo osoby s dítětem příbuzné nebo blízké.

6 Pravidla pro podporu navazování a rozvíjení kontaktů a sociálních vztahů s osobami dítěti příbuznými nebo blízkými jsou upravena Metodikou doprovázení. Je zajištěno vzdělávání zaměstnanců společnosti v těchto tématech. 5. Personální zabezpečení 6a Pověřená osoba má písemně stanovenou organizační strukturu, počet pracovních míst, kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady a pracovní profily jednotlivých zaměstnanců. 6b Organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené rozsahu poskytované činnosti a potřebám cílové skupiny. Organizační struktura společnosti, Organizační řád, Metodika doprovázení, Pracovní profil pozice Organizační struktura obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina byla schválena správní radou. Náplň jednotlivých pracovních pozic je popsána v Organizačním řádu. U těch pracovních pozic, kde je vyžadována vyšší kvalifikace než stanoví zákonné předpisy, jsou zpracovány Pracovní (kvalifikační) profily pozice. Společnost je rozdělena do 3 úseků, které jsou podřízeny 3 ředitelům, resp. vedoucím úseků. Úsek doprovázení řídí ředitel doprovázení. Je mu podřízeno metodické centrum, které připravuje metodiku doprovázení a vzdělávání. Dále jsou mu podřízeni regionální koordinátoři, kteří řídí regiony o velikosti zpravidla 130 pěstounů. Každý z regionálních koordinátorů řídí zpravidla 5 doprovázejících pracovníků. Regionální koordinátor doprovází zpravidla 12 pěstounských rodin, doprovázející pracovník doprovází nejvíce 25 pěstounských rodin. Počet pěstounských rodin vychází z komplikovanosti jednotlivých rodin a jejich geografického rozmístění. Podrobná pravidla jsou stanovena v Metodice doprovázení. Úsek finanční a provozní řídí provozní a finanční ředitel. Úsek vytváří metodiku pro veškeré činnosti společnosti s výjimkou doprovázení a vzdělávání. Úsek administrativní zajišťuje přímý výkon veškerých agend s výjimkou doprovázení. 6. Přijímání a zaškolování zaměstnanců 7a Zaměstnanci pověřené osoby a další fyzické osoby, které se jménem pověřené osoby podílejí na přímém poskytování sociálně-právní ochrany, splňují odbornou způsobilost a jsou bezúhonní podle zákona. 7b Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců. Pracovní řád, Metodika vzdělávání zaměstnanců

7 Splnění podmínek odborné způsobilosti a bezúhonnosti je kontrolováno před přijetím zaměstnance do pracovního poměru. Za splnění podmínek odborné způsobilosti odpovídá Ředitel doprovázení. Přijímání nových zaměstnanců probíhá formou výběrových řízení zveřejněných na webových stránkách DR a případně dalším vhodným způsobem. Výběrová řízení pro sociální pracovníky jsou řízena regionálními koordinátory a o přijetí konkrétního zaměstnance rozhoduje na základě doporučení regionálního koordinátora ředitel doprovázení. Přijímání nových regionálních koordinátorů probíhá rovněž výběrovým řízením s tím, že jsou řízena ředitelem doprovázení a o přijetí rozhoduje ředitel společnosti. Zaměstnance do pozic v rámci centrály doprovázení se účastní zpravidla ředitel doprovázení, provozně finanční ředitel, vedoucí kanceláře a ředitel společnosti. Přijímání nových zaměstnanců probíhá ve většině případů dvoukolově s tím, že druhého kola přijímacích pohovorů se účastní nejméně 2 kandidáti a zároveň minimálně dva zástupci zaměstnavatele dle výše uvedeného. Zaškolování nových zaměstnanců probíhá v závislosti na prokázaných dovednostech, absolvované praxi a konkrétního vzdělání nového zaměstnance. Kromě zaškolení, které je společné pro všechny nové zaměstnance (viz Metodika vzdělávání zaměstnanců), je přistupováno ke každému individuálně tak, aby došlo k efektivní přípravě zaměstnance k výkonu doprovázení. Odpovědnost za proškolení nového sociálního pracovníka mají jeho přímí nadřízení, tedy regionální koordinátor a ředitel doprovázení. Přímý nadřízený stanovuje, zda je vzhledem k dosavadní praxi zaměstnance možný samostatný výkon doprovázení bezprostředně po zaškolení zaměstnance nebo je vhodné po určitou dobu zajistit, aby nový zaměstnanec vykonával svou činnost za přítomnosti koordinátora nebo jím pověřeným zaměstnancem. 7c Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro působení osob, které nejsou s pověřenou osobou v pracovněprávním vztahu, zejména dobrovolníků a stážistů. Kodex dobrovolníka Dobrovolníci a stážisté jsou pro činnost obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina využíváni výjimečně, zejména na pomocné práce při seminářích a volnočasových aktivitách, případně při doučování dětí. Je využívána forma dohody s organizacemi, které se spoluprací d dobrovolníky zabývají. Dobrovolníci se nepodílí na činnostech, které lze vykonávat pouze na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany. Před zahájením činnosti je dobrovolník (stážista) proškolen a poučen o základních zásadách činnosti společnosti a povinnosti mlčenlivosti. Za proškolení dobrovolníka (stážisty) odpovídá příslušný regionální koordinátor. Dobrovolníci se při své činnosti řídí Kodexem dobrovolníka. 8. Profesní rozvoj zaměstnanců 8a Pověřená osoba má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace zaměstnanců.

8 Pracovní řád Pravidelné hodnocení sociálních pracovníků a regionálních koordinátorů probíhá pravidelně, nejméně jednou ročně. Předmětem hodnocení je: - výkon funkce doprovázejícího pracovníka a zvládání mimořádných situací s tím souvisejících (odbornost a profesionalita), time management, spolupráce v týmu, - spolupráce s dalšími spolupracujícími subjekty, - schopnost samostatné práce, - výkon dalších aktivit v rámci pracovní smlouvy, zejm. lektorské činnosti, - podíl na zaškolování dalších sociálních pracovníků, - stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů, - možnosti rozšíření odborné kvalifikace. Hodnocení provádí přímý nadřízený a je z něj pořizován zápis, který podepisují všichni zúčastnění. Výstupy hodnocení se promítají do individuálního plánu dalšího vzdělávání. 8b Pověřená osoba má písemně zpracovány individuální plány dalšího vzdělávání jednotlivých zaměstnanců. Metodika vzdělávání zaměstnanců, Pracovní řád Doprovázející pracovník prochází po přijetí úvodním zaškolením (viz Metodika vzdělávání zaměstnanců). Po vyhodnocení zaškolení je zpracován individuální plán dalšího vzdělávání, který se zaměřuje na další profesní rozvoj zaměstnance. Individuální plány dalšího vzdělávání jsou pravidelně (minimálně jednou ročně) aktualizovány, jsou přitom využívány výstupy z hodnocení zaměstnance. Rozsah dalšího vzdělávání zaměstnanců, kteří se podílejí na přímém výkonu sociálně-právní ochrany, je určen na 24 hodin ročně. O zařazení zaměstnance do seminářů, případně o jeho vysílání na odborné konference rozhoduje nadřízený pracovník. Předpokládá se, že směrování dalšího vzdělávání bude odpovídat jak potřebám organizace (charakter doprovázených pěstounský rodin, doplňování odbornosti sociálních pracovníků v regionu), tak potřebám zaměstnance (osobní profesní cíle). Odborné semináře jsou zajištovány buď z vlastní nabídky organizace anebo externě. 8c Pověřená osoba má zpracován systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců. Pracovní řád Doprovázející pracovníci a regionální koordinátoři jsou pravidelně hodnoceni přímými nadřízenými. Pracovníci jsou po nástupu zařazování do pozice doprovázející pracovník. Po uplynutí 6 měsíců a splnění dalších podmínek mohou být zařazeni do pozice doprovázející

9 pracovník senior. S pozicí doprovázejícího pracovníka seniora jsou spojeny další výhody, jako je vyšší plat, dovolená navíc, možnosti dalšího vzdělávání nad rámec povinného vzdělávání. 8d Pověřená osoba zajišťuje pro své zaměstnance podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. Kritérium je naplňováno v praxi Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina zajišťuje zaměstnancům pravidelnou supervizi. Minimálně 4 krát ročně probíhá týmová supervize v jednotlivých regionech. Zaměstnanec společnost, který se podílí na přímém poskytování sociálně-právní ochrany má právo požádat o individuální supervizi dle potřeby. 9. Pracovní postupy pověřené osoby 9a Pověřená osoba má písemně zpracovány pracovní postupy a metodiky zaručující řádný a odborný výkon činností realizovaných na základě pověření po celou dobu platnosti pověření. Tyto postupy a metodiky pověřená osoba zpracovává pro práci s cílovými skupinami. Pracovní postupy a metody práce s cílovou skupinou jsou ukotveny v Metodice doprovázení. Zodpovědnost za tvorbu a aktualizaci těchto materiálů a seznámení všech pracovníků, kteří se podílejí na přímém poskytování sociálně-právní ochrany, má ředitel doprovázení. 9b Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro realizaci příprav, průběhu a vyhodnocování příprav, včetně obsahu, formy a výstupů skupinové a individuální přípravy, způsobu práce s žadateli ve všech fázích procesu příprav. Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina nedisponuje pověřením k realizaci příprav. 9c Pověřená osoba má vždy určeného sociálního pracovníka pro práci s dítětem a osobou pečující nebo osobou v evidenci. Každá osoba pečující a osoba v evidenci, která má uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče, má jednoho doprovázejícího pracovníka, který je s ní v osobním kontaktu a zajišťuje veškeré náležitosti vyplývající z Dohody. 10. Dohoda o výkonu pěstounské péče 10a Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohod o výkonu pěstounské péče, zejména kdo je oprávněn dohodu uzavřít, změnit nebo zrušit, jaké další náležitosti, kromě těch zákonem stanovených, dohoda obsahuje, jaké přílohy jsou spolu s dohodou

10 předány klientovi. Při uzavírání, změně nebo zrušení dohody pověřená osoba postupuje tak, aby obsah a účel byl pro osoby z cílové skupiny srozumitelný. Podpisový a schvalovací řád, Metodika doprovázení Podrobnosti procesu uzavírání dohod upravuje Metodika doprovázení. 10b Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro způsob hodnocení naplňování cílů uzavírané dohody o výkonu pěstounské péče. Metodika doprovázení upravuje postup při stanovování cílů doprovázení, vytváření plánu výkonu pěstounské péče a hodnocení plnění stanovených cílů. 10c Pověřená osoba plánuje společně s dítětem, osobou pečující nebo osobou v evidenci, rodinou dítěte, příslušným orgánem sociálně-právní ochrany průběh pobytu dítěte v pěstounské péči. Základem tohoto procesu je vyhodnocování realizované orgánem sociálně-právní ochrany a individuální plán ochrany dítěte vypracovaný orgánem sociálně-právní ochrany. Metodika doprovázení upravuje postupy při vytváření anamnézy a plánu výkonu pěstounské péče, zapojení dětí a pěstounů do tohoto procesu. 10d Pověřená osoba má pro osoby pečující a osoby v evidenci, se kterými má uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče, vypracovaný následný vzdělávací plán zaměřený na rozvoj kompetencí osoby pečující nebo osoby v evidenci a na zvyšování kvality výkonu pěstounské péče. Naplňování kritéria je podrobně řešeno v Metodice doprovázení. V plánu výkonu pěstounské péče je také upraven vzdělávací plán pro pěstouna. 11. Předávání informací 11a Pověřená osoba pravidelně informuje dítě, osobu pečující nebo osobu v evidenci, rodinu dítěte, obecní úřad obce s rozšířenou působností a případně další oprávněné orgány veřejné moci o průběhu sociálně-právní ochrany a naplňování plánu ochrany dítěte. Metodika doprovázení upravuje proces zasílání zpráv OSPOD a formy vzájemné spolupráce. 11b Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předávání případů dětí a rodin, se kterými pracuje, mezi zaměstnanci pověřené osoby.

11 Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina dbá na kontinuitu sociální práce s náhradními rodinami uplatňování principu tandemové sociální práce. Proces předávání rodin je urpaven v Metodice doprovázení. 11c Pověřená osoba má pro zaměstnance písemně stanovený postup pro získávání a předávání informací o průběhu výkonu sociálně-právní ochrany u dětí a rodin, se kterými pracují. Pravidla pro získávání a předávání informací o výkonu sociálně-právní ochrany podrobně upravují metodiky doprovázení. Je kladen důraz na ochranu osobních údajů a zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech zjištěných v souvislosti s poskytování sociálně-právní ochrany. 12. Změna situace 12a Pověřená osoba má písemně stanovena pravidla a postupy práce pro situace významných změn v životě dětí a rodin, včetně ukončení pobytu dítěte v původní nebo náhradní rodině. Metodicky jsou situace významných změn v životě dětí a rodin a přechodové fáze ukotveny v Metodice doprovázení. Jde zejména o tyto situace: adaptační fáze při příchodu dítěte do pěstounské rodiny, obnovení kontaktu dítěte s biologickou rodinou, příchod dalšího dítěte do rodiny - narození vlastního dítěte, přijetí dalšího dítěte do PP, zletilost dítěte, odchod dítěte z pěstounské péče do biologické rodiny, odchod dítěte do zařízení výchovného charakteru, přechod dítěte do jiné pěstounské rodiny, přechod dítěte z pěstounské péče na přechodnou dobu do následné péče, odchod dítěte z pěstounské péče do péče ústavní. 13. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany 13a Pověřená osoba má zpracována pravidla pro vedení písemné, případně elektronické spisové dokumentace o osobách, se kterými pracuje, zejména pravidla pro založení, uzavření a zapůjčení spisu, pravidla pro nahlížení do spisové dokumentace a pořizování kopií ze spisu a pravidla pro odmítnutí žádosti o nahlédnutí do spisu vedeném o dítěti a rodinách.

12 Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina vede dokumentaci v listinné a elektronické podobě. Pravidla pro vedení spisové dokumentace, nahlížení do spisů je upraveno v Metodice doprovázení. 14. Vyřizování a podávání stížností 14a Pověřená osoba má písemně zpracována a zveřejněna pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálně-právní ochrany, zejména informuje cílovou skupinu jakou formou stížnost podat, na koho se obrátit, kdo a jakým způsobem bude stížnost vyřizovat a v jaké lhůtě. Pravidla pro podávání stížností, webové stránky Veškerá pravidla jsou uvedena v Pravidlech pro podávání a vyřizování stížností. 15. Rizikové, havarijní a nouzové situace 15a Pověřená osoba má písemně definovány rizikové, havarijní a nouzové situace a postup při jejich řešení, s nimiž prokazatelně seznámí zaměstnance. S těmito postupy je v nezbytném rozsahu seznámena přiměřeným způsobem i cílová skupina. Pravidla pro řešení rizikových situací, BOZP, Metodika doprovázení Rizikové a nouzové situace při jednání s klienty a postup při jejich řešení upravuje Metodika doprovázení: Příprava na řešení rizikových, havarijních a nouzových situací je součástí vzdělávání zaměstnanců. 16. Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany 16a Pověřená osoba má písemně stanoven systém pravidelné revize naplňování standardů kvality, systém průběžné kontroly a hodnocení způsobu výkonu sociálně-právní ochrany. Pravidla řízení kvality výkonu sociálně-právní ochrany Kontrola naplňování standardů kvality probíhá průběžně, minimálně jednou za 3 měsíce. Systém kontroly kvality výkonu sociálně-právní ochrany vykonávané klíčovým pracovníkem probíhá na několika úrovních: - podpora sdílením s tandemovým pracovníkem, - dohled a podpora regionálního koordinátora - ten nahlíží do spisové dokumentace jednotlivých pěstounských rodin, sleduje naplňování cílů vyplývající z dohod o výkonu pěstounské péče, sleduje postupy používané při práci s jednotlivými rodinami, je podporou pro klíčového pracovníka. V rámci evaluace prováděné jednou za rok zjišťuje naplňování

13 kvality výkonu sociálně-právní ochrany jednotlivými klíčovými pracovníky, účastí koordinátora společně s klíčovým pracovníkem na návštěvě ve vybrané pěstounské rodině, - dohled a podpora klíčový pracovník má možnost konzultovat jednotlivé postupy při práci s rodinou s intervizorem pro daný typ pěstounské péče či s ředitelem doprovázení. Intervizor nahlíží do spisové dokumentace vedené klíčovým pracovníkem a podporuje klíčového pracovníka při navyšování kvality při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, - podpora při čerpání státního příspěvku na pěstounskou péči klíčový pracovník má možnost ověřit si správnost svých postupů při administraci čerpání státního příspěvku na pěstounskou péči s ředitelem doprovázení, - podpora psychologa organizace klíčový pracovník má možnost konzultovat postupy při práci s rodinou s psychologem, - podpora formou intervizního setkání s psychologem, - podpora formou individuálního koučingu. - podpora metodického vedení na společném setkání organizace minimálně jednou za 6 měsíců. - podpora a dohled vedení úseku doprovázení při návštěvách v jednotlivých regionech minimálně jednou za 3 měsíce. 16b Pověřená osoba má písemně stanovena vnitřní pravidla pro zjišťování zpětné vazby od cílové skupiny, obecního úřadu obce s rozšířenou působností i dalších spolupracujících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci. Pravidla řízení kvality výkonu sociálně-právní ochrany Pravidla pro získávání zpětné vazby, jejího vyhodnocování a využívání pro další zkvalitňování práce organizace jsou zakotvena v Pravidlech řízení kvality výkonu sociálně-právní ochrany.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální práce je aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Podporuje

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Zdroj: Výstup IpN Kvalita studie Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontetu zdravotního postižení.

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více