1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby"

Transkript

1 SMĚRNICE č. 6/ Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle, cílovou skupinu a zásady své činnosti, a to formou srozumitelnou cílové skupině, se kterou pracuje. Pověřená osoba má zveřejněn seznam činností, které vykonává na základě pověření. Webové stránky společnosti, tištěné materiály Posláním obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina je rozvoj náhradní rodinné péče v České republice a naplňování nejlepšího zájmu dětí svěřených do náhradní rodinné péče prostřednictvím podpory a doprovázení náhradních rodin, rozvojem moderních metod práce s náhradními rodinami a dětmi svěřenými do náhradní rodinné péče a aktivní účastí na veřejné diskusi o způsobech zajištění péče o ohrožené děti. Cílem obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina je zajištění účinné ochrany dětí svěřených do náhradní rodiny prostřednictvím profesionality, spolehlivosti a vysokou odbornosti poskytovaných služeb. Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina vyvíjí svou činnost v souladu s následujícími zásadami: Předním hlediskem činnosti obecně prospěšné společnosti je zájem a blaho dítěte Jsou srozumitelnými způsoby, přístupy a metodami zjišťovány názory, přání a potřeby dítěte Je respektována identita dítěte (včetně etnicity, kulturní příslušnosti, původu, náboženského vyznání a dalších faktorů vytvářejících identitu osobnosti) Jsou respektovány a podporovány vazby dítěte na rodiče, příbuzné a další blízké osoby a vazby na přirozené sociální prostředí Je kladen důraz na kvalitu péče o dítě a stabilitu prostředí, v němž dítě vyrůstá Jsou rozvíjeny kompetence náhradní rodičů Jsou zajišťovány nebo zprostředkovávány potřebné služby pro výkon náhradní rodinné péče Je rozvíjena spolupráce s dalšími organizacemi, institucemi a jednotlivci působícími v oblasti ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče.

2 Činnost obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina vychází z principů osobní svobody a zodpovědnosti, otevřenosti a respektu ke klientovi. Podporujeme náhradní rodiny na jejich cestě Patříme mezi největší organizace doprovázející pěstounské rodiny Působíme po celé České republice Jsme vlajkovou lodí pěstounské péče na přechodnou dobu Rozvíjíme vztahy dítěte s jeho okolím (současná, původní rodina, škola, kamarádi) Aktivně se účastníme veřejné diskuze o tématu ohrožených dětí Akcent na rozvoj regionů Znalost regionální problematiky přenášíme do systémových opatření Rozvíjíme spolupráci mezi státními a neziskovými organizacemi. Snažíme se získat nové lidi pro myšlenku NRP Rozvíjíme moderní přístupy k výchově a vzdělávání Vycházíme z nejnovějších poznatků o výchově a vzdělání Využíváme lektory, kteří vycházejí z moderních trendů v oblasti péče o ohrožené děti Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina vykonává tyto činnosti na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany: - uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle 47b zákona o sociálně-právní ochraně dětí - poskytování výchovné a poradenské péče osobám pečujícím a osobám v evidenci, s nimiž společnost uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče ( 48 odst. 2 písm. f/ zákona o sociálně-právní ochraně dětí), sledování výkonu pěstounské péče. 1b Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla vymezující možný střet zájmů zaměstnanců pověřené osoby a osob z cílové skupiny, včetně pravidel pro řešení těchto situací. Pracovní řád, Metodika doprovázení Metodika doprovázení definuje základní situace, v nichž může docházet ke střetu zájmů zaměstnanců obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina a osob z cílové skupiny včetně postupu a pravidel při řešení těchto situací a důvodů, kvůli nimž může být odmítnuto poskytnutí služby. Pravidla pro vzájemný vztah s klienty (zejména pravidla přijímání pohoštění a darů během návštěv v rodinách, pravidla pro oslovování apod.) je upraven v metodice doprovázení. 2. Ochrana práv a chráněných zájmů 2a

3 1. Pověřená osoba důsledně dodržuje lidská práva a svobody, zejména práva dětí včetně práva na soukromí, důstojnost a rodinný život. 2. Pověřená osoba má písemně stanovena pravidla pro předcházení porušování základních práv a svobod, zejména má stanoveny mechanismy k nápravě a postupy vůči zaměstnanci, který by se porušení základních práv a svobod dopustil. 3. Pověřená osoba vždy zjišťuje názor dítěte a přikládá mu váhu. Pracovní řád, Metodika doprovázení, Kodex pracovníka Dobré rodiny Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina dodržuje lidská práva a svobody, zejména práva dětí včetně práva na soukromí, důstojnost a rodinný život. Zaměstnanci Dobré rodiny respektují přední hledisko sociálně-právní ochrany dětí, kterým je zájem dítěte a jeho rodiny. Proto vždy zjišťují názor dítěte, přikládají mu váhu a věnují patřičnou pozornost. Přiměřeným způsobem dítě informují o všech záležitostech, které se ho týkají; podporují pečující osoby v zapojování děti do každodenního rozhodování. Pravidla pro předcházení porušování těchto práv a mechanismy k nápravě vůči zaměstnanci, který by se porušení dopustil, jsou upravena pracovním řádem a Metodikou doprovázení. Probíhá školení zaměstnanců společnosti v oblasti ochrany základních práv dětí a dospělých, zaměstnanci jsou seznamováni s přístupem k vyhodnocení nejlepšího zájmu dítěte, při poradách a supervizích jsou rozebírány případy, ve kterých dochází ke konfliktu více složek nejlepšího zájmu dítěte. Zaměstnanci společnosti znají strategie jak čelit situacím, ve kterých děti zažívají diskriminaci, podporují a váží si různorodosti a prosazují rovný přístup. 2b Pověřená osoba chrání dítě před zneužíváním, zanedbáváním a týráním. Má písemně stanovený postup pro předcházení těmto situacím a písemně stanoven postup při zjištění takového jednání (jak ze strany rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, tak zaměstnance pověřené osoby). Pracovní řád, Metodika doprovázení, Kodex pracovníka Dobré rodiny Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina a její zaměstnanci při výkonu sociálně-právní ochrany dětí a doprovázení pěstounských rodin chrání dítě a usilují o prevenci syndromu CAN (syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte). Podrobnosti postupu v případě podezření na CAN upravuje Metodika doprovázení. 3. Prostředí a podmínky 3a Pověřená osoba vytváří materiální, technické a hygienické podmínky, které odpovídají rozsahu činností poskytovaných pověřenou osobou. Prostory musí odpovídat potřebám cílové skupiny, musí být důstojné a respektovat potřebu soukromí. Kritérium je naplňováno v praxi Povinné minimální vybavení sídla organizace:

4 - prostor pro výkon sociálně- právní ochrany - kancelářské stoly a židle, internetové připojení, nábytek pro uložení kancelářských potřeb, archiv spisové dokumentace, prostor pro konzultace s klienty, - poradenská místnost - vybavena pohovkami, konferenčním stolkem, křesly, židlemi, herní koutek s hračkami, výtvarnými potřebami, kobercem, - administrativní zázemí - prostor pro výkon provozního zázemí - vybaveno kancelářskými stoly a židlemi, připojením k internetu, kancelářský nábytek pro uložení kancelářských potřeb, - hygienické zázemí dle platných standardů. Vybavení jednotlivých regionálních poboček je řešeno individuálně podle počtu doprovázených pěstounských rodin v regionu a územní velikosti regionu. V případě rozvojových regionů využívají zaměstnanci pro administrativní zázemí home-office, pro setkávání s pěstouny a dětmi z pěstounských rodin, případně pro asistovaný kontakt jsou využívány krátkodobé pronájmy prostor. Tyto prostory jsou vybírány tak, aby prostorově i vybavením odpovídaly potřebám sociálně-právní ochrany (nejčastěji se jedná o dětská centra, komunitní centra, atd.). U standardních regionů jsou prostory pro administrativu a práci s cílovou skupinou řešeny formou dlouhodobých nájemních smluv tak, aby byly splněny podmínky sociálně-právní ochrany. Vybavení pro práci v terénu - pracovník pro výkon sociálně-právní ochrany je vybaven mobilním telefonem, přenosným počítačem, v případě možností pracovníka i soukromým vozidlem s oprávněním pro využití při výkonu práce. 4. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby 4a Pověřená osoba informuje cílové skupiny srozumitelným způsobem o poskytování sociálně-právní ochrany pověřenou osobou. Webové stránky společnosti, tištěné materiály, Metodika doprovázení Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina informuje o své činnosti především na webových stránkách a v tištěných prezentačních materiálech. Tištěné materiály jsou k dispozici v pobočkách společnosti, jsou distribuovány ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany. Informace jsou pravidelně aktualizovány (tištěné materiály zpravidla 2 krát ročně). Informace o poskytování sociálně-právní ochrany jsou dále předávány cílové skupině prostřednictvím zaměstnanců společnosti. Při zahájení spolupráce jsou klienti seznámeni se zásadami činnosti společnosti a okruhem poskytovaných služeb. Informace o poskytování sociálně-právní ochrany jsou dále průběžně sdělovány při osobním kontaktu zaměstnanců s cílovou skupinou. Je kladen důraz na srozumitelnost předávaných informací, zejména ve vztahu k dětem. 4b Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla a postupy stanovující, kdy lze cílové skupině poskytnutí sociálně-právní ochrany odmítnout. Tato pravidla nesmí být diskriminující.

5 , webové stránky společnosti Pravidla a postupy stanovující, kdy lze cílové skupině odmítnout poskytnutí sociálně-právní ochrany jsou upraveny Metodikou doprovázení, základní informace jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti. Poskytnutí sociálně-právní ochrany je odmítnuto v případě, kdy se na společnost obrátí osoba se žádostí o výkon činností, k nimž nemá společnost pověření. Ostatní případy jsou popsány v Metodice doprovázení. 4c Pověřená osoba zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jí vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany. Webové stránky společnosti Vnitřní pravidla a postupy vytvořené za účelem naplnění standardů sociálně-právní ochrany jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti nebo jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. Na webových stránkách společnosti jsou zveřejňována zejména pravidla, která se týkají práce s cílovou skupinou, práv osob z cílové skupiny apod. Postupy vnitřní organizace práce, podpory zaměstnanců a jejich profesního rozvoje jsou pro zájemce k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. Společnost na webových stránkách informuje o možnosti do těchto pravidel nahlédnout. 5. Podpora přirozeného sociálního prostředí 5a Pověřená osoba podporuje děti ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím. Podpora přirozeného sociálního prostřední patří mezi jednu ze základních zásad činnosti obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina. Postupy pro naplnění podpory jsou popsány v Metodice doprovázení. Sociální pracovníci vychází z individuálních plánů ochrany dítěte, otázka podpory přirozeného sociálního prostředí je zohledňována ve všech navazujících dokumentech (PVPP, atd.). Je věnována zejména pozornost začlenění dítěte do komunity, jeho vztahům s vrstevníky, přístupu do běžných služeb (vzdělávání, zdravotní péče, zájmové aktivity), možnostem trávení volného času atd. 5b Pověřená osoba podporuje navazování a rozvíjení kontaktů a sociálních vztahů s osobami dítěti příbuznými nebo blízkými, je-li to v jejich zájmu a má písemně stanovena pravidla jak a kde kontakt dítěte s těmito osobami probíhá a jak na kontakt připravuje dítě, pěstouny, rodiče, osoby odpovědné za výchovu dítěte nebo osoby s dítětem příbuzné nebo blízké.

6 Pravidla pro podporu navazování a rozvíjení kontaktů a sociálních vztahů s osobami dítěti příbuznými nebo blízkými jsou upravena Metodikou doprovázení. Je zajištěno vzdělávání zaměstnanců společnosti v těchto tématech. 5. Personální zabezpečení 6a Pověřená osoba má písemně stanovenou organizační strukturu, počet pracovních míst, kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady a pracovní profily jednotlivých zaměstnanců. 6b Organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené rozsahu poskytované činnosti a potřebám cílové skupiny. Organizační struktura společnosti, Organizační řád, Metodika doprovázení, Pracovní profil pozice Organizační struktura obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina byla schválena správní radou. Náplň jednotlivých pracovních pozic je popsána v Organizačním řádu. U těch pracovních pozic, kde je vyžadována vyšší kvalifikace než stanoví zákonné předpisy, jsou zpracovány Pracovní (kvalifikační) profily pozice. Společnost je rozdělena do 3 úseků, které jsou podřízeny 3 ředitelům, resp. vedoucím úseků. Úsek doprovázení řídí ředitel doprovázení. Je mu podřízeno metodické centrum, které připravuje metodiku doprovázení a vzdělávání. Dále jsou mu podřízeni regionální koordinátoři, kteří řídí regiony o velikosti zpravidla 130 pěstounů. Každý z regionálních koordinátorů řídí zpravidla 5 doprovázejících pracovníků. Regionální koordinátor doprovází zpravidla 12 pěstounských rodin, doprovázející pracovník doprovází nejvíce 25 pěstounských rodin. Počet pěstounských rodin vychází z komplikovanosti jednotlivých rodin a jejich geografického rozmístění. Podrobná pravidla jsou stanovena v Metodice doprovázení. Úsek finanční a provozní řídí provozní a finanční ředitel. Úsek vytváří metodiku pro veškeré činnosti společnosti s výjimkou doprovázení a vzdělávání. Úsek administrativní zajišťuje přímý výkon veškerých agend s výjimkou doprovázení. 6. Přijímání a zaškolování zaměstnanců 7a Zaměstnanci pověřené osoby a další fyzické osoby, které se jménem pověřené osoby podílejí na přímém poskytování sociálně-právní ochrany, splňují odbornou způsobilost a jsou bezúhonní podle zákona. 7b Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců. Pracovní řád, Metodika vzdělávání zaměstnanců

7 Splnění podmínek odborné způsobilosti a bezúhonnosti je kontrolováno před přijetím zaměstnance do pracovního poměru. Za splnění podmínek odborné způsobilosti odpovídá Ředitel doprovázení. Přijímání nových zaměstnanců probíhá formou výběrových řízení zveřejněných na webových stránkách DR a případně dalším vhodným způsobem. Výběrová řízení pro sociální pracovníky jsou řízena regionálními koordinátory a o přijetí konkrétního zaměstnance rozhoduje na základě doporučení regionálního koordinátora ředitel doprovázení. Přijímání nových regionálních koordinátorů probíhá rovněž výběrovým řízením s tím, že jsou řízena ředitelem doprovázení a o přijetí rozhoduje ředitel společnosti. Zaměstnance do pozic v rámci centrály doprovázení se účastní zpravidla ředitel doprovázení, provozně finanční ředitel, vedoucí kanceláře a ředitel společnosti. Přijímání nových zaměstnanců probíhá ve většině případů dvoukolově s tím, že druhého kola přijímacích pohovorů se účastní nejméně 2 kandidáti a zároveň minimálně dva zástupci zaměstnavatele dle výše uvedeného. Zaškolování nových zaměstnanců probíhá v závislosti na prokázaných dovednostech, absolvované praxi a konkrétního vzdělání nového zaměstnance. Kromě zaškolení, které je společné pro všechny nové zaměstnance (viz Metodika vzdělávání zaměstnanců), je přistupováno ke každému individuálně tak, aby došlo k efektivní přípravě zaměstnance k výkonu doprovázení. Odpovědnost za proškolení nového sociálního pracovníka mají jeho přímí nadřízení, tedy regionální koordinátor a ředitel doprovázení. Přímý nadřízený stanovuje, zda je vzhledem k dosavadní praxi zaměstnance možný samostatný výkon doprovázení bezprostředně po zaškolení zaměstnance nebo je vhodné po určitou dobu zajistit, aby nový zaměstnanec vykonával svou činnost za přítomnosti koordinátora nebo jím pověřeným zaměstnancem. 7c Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro působení osob, které nejsou s pověřenou osobou v pracovněprávním vztahu, zejména dobrovolníků a stážistů. Kodex dobrovolníka Dobrovolníci a stážisté jsou pro činnost obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina využíváni výjimečně, zejména na pomocné práce při seminářích a volnočasových aktivitách, případně při doučování dětí. Je využívána forma dohody s organizacemi, které se spoluprací d dobrovolníky zabývají. Dobrovolníci se nepodílí na činnostech, které lze vykonávat pouze na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany. Před zahájením činnosti je dobrovolník (stážista) proškolen a poučen o základních zásadách činnosti společnosti a povinnosti mlčenlivosti. Za proškolení dobrovolníka (stážisty) odpovídá příslušný regionální koordinátor. Dobrovolníci se při své činnosti řídí Kodexem dobrovolníka. 8. Profesní rozvoj zaměstnanců 8a Pověřená osoba má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace zaměstnanců.

8 Pracovní řád Pravidelné hodnocení sociálních pracovníků a regionálních koordinátorů probíhá pravidelně, nejméně jednou ročně. Předmětem hodnocení je: - výkon funkce doprovázejícího pracovníka a zvládání mimořádných situací s tím souvisejících (odbornost a profesionalita), time management, spolupráce v týmu, - spolupráce s dalšími spolupracujícími subjekty, - schopnost samostatné práce, - výkon dalších aktivit v rámci pracovní smlouvy, zejm. lektorské činnosti, - podíl na zaškolování dalších sociálních pracovníků, - stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů, - možnosti rozšíření odborné kvalifikace. Hodnocení provádí přímý nadřízený a je z něj pořizován zápis, který podepisují všichni zúčastnění. Výstupy hodnocení se promítají do individuálního plánu dalšího vzdělávání. 8b Pověřená osoba má písemně zpracovány individuální plány dalšího vzdělávání jednotlivých zaměstnanců. Metodika vzdělávání zaměstnanců, Pracovní řád Doprovázející pracovník prochází po přijetí úvodním zaškolením (viz Metodika vzdělávání zaměstnanců). Po vyhodnocení zaškolení je zpracován individuální plán dalšího vzdělávání, který se zaměřuje na další profesní rozvoj zaměstnance. Individuální plány dalšího vzdělávání jsou pravidelně (minimálně jednou ročně) aktualizovány, jsou přitom využívány výstupy z hodnocení zaměstnance. Rozsah dalšího vzdělávání zaměstnanců, kteří se podílejí na přímém výkonu sociálně-právní ochrany, je určen na 24 hodin ročně. O zařazení zaměstnance do seminářů, případně o jeho vysílání na odborné konference rozhoduje nadřízený pracovník. Předpokládá se, že směrování dalšího vzdělávání bude odpovídat jak potřebám organizace (charakter doprovázených pěstounský rodin, doplňování odbornosti sociálních pracovníků v regionu), tak potřebám zaměstnance (osobní profesní cíle). Odborné semináře jsou zajištovány buď z vlastní nabídky organizace anebo externě. 8c Pověřená osoba má zpracován systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců. Pracovní řád Doprovázející pracovníci a regionální koordinátoři jsou pravidelně hodnoceni přímými nadřízenými. Pracovníci jsou po nástupu zařazování do pozice doprovázející pracovník. Po uplynutí 6 měsíců a splnění dalších podmínek mohou být zařazeni do pozice doprovázející

9 pracovník senior. S pozicí doprovázejícího pracovníka seniora jsou spojeny další výhody, jako je vyšší plat, dovolená navíc, možnosti dalšího vzdělávání nad rámec povinného vzdělávání. 8d Pověřená osoba zajišťuje pro své zaměstnance podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. Kritérium je naplňováno v praxi Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina zajišťuje zaměstnancům pravidelnou supervizi. Minimálně 4 krát ročně probíhá týmová supervize v jednotlivých regionech. Zaměstnanec společnost, který se podílí na přímém poskytování sociálně-právní ochrany má právo požádat o individuální supervizi dle potřeby. 9. Pracovní postupy pověřené osoby 9a Pověřená osoba má písemně zpracovány pracovní postupy a metodiky zaručující řádný a odborný výkon činností realizovaných na základě pověření po celou dobu platnosti pověření. Tyto postupy a metodiky pověřená osoba zpracovává pro práci s cílovými skupinami. Pracovní postupy a metody práce s cílovou skupinou jsou ukotveny v Metodice doprovázení. Zodpovědnost za tvorbu a aktualizaci těchto materiálů a seznámení všech pracovníků, kteří se podílejí na přímém poskytování sociálně-právní ochrany, má ředitel doprovázení. 9b Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro realizaci příprav, průběhu a vyhodnocování příprav, včetně obsahu, formy a výstupů skupinové a individuální přípravy, způsobu práce s žadateli ve všech fázích procesu příprav. Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina nedisponuje pověřením k realizaci příprav. 9c Pověřená osoba má vždy určeného sociálního pracovníka pro práci s dítětem a osobou pečující nebo osobou v evidenci. Každá osoba pečující a osoba v evidenci, která má uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče, má jednoho doprovázejícího pracovníka, který je s ní v osobním kontaktu a zajišťuje veškeré náležitosti vyplývající z Dohody. 10. Dohoda o výkonu pěstounské péče 10a Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohod o výkonu pěstounské péče, zejména kdo je oprávněn dohodu uzavřít, změnit nebo zrušit, jaké další náležitosti, kromě těch zákonem stanovených, dohoda obsahuje, jaké přílohy jsou spolu s dohodou

10 předány klientovi. Při uzavírání, změně nebo zrušení dohody pověřená osoba postupuje tak, aby obsah a účel byl pro osoby z cílové skupiny srozumitelný. Podpisový a schvalovací řád, Metodika doprovázení Podrobnosti procesu uzavírání dohod upravuje Metodika doprovázení. 10b Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro způsob hodnocení naplňování cílů uzavírané dohody o výkonu pěstounské péče. Metodika doprovázení upravuje postup při stanovování cílů doprovázení, vytváření plánu výkonu pěstounské péče a hodnocení plnění stanovených cílů. 10c Pověřená osoba plánuje společně s dítětem, osobou pečující nebo osobou v evidenci, rodinou dítěte, příslušným orgánem sociálně-právní ochrany průběh pobytu dítěte v pěstounské péči. Základem tohoto procesu je vyhodnocování realizované orgánem sociálně-právní ochrany a individuální plán ochrany dítěte vypracovaný orgánem sociálně-právní ochrany. Metodika doprovázení upravuje postupy při vytváření anamnézy a plánu výkonu pěstounské péče, zapojení dětí a pěstounů do tohoto procesu. 10d Pověřená osoba má pro osoby pečující a osoby v evidenci, se kterými má uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče, vypracovaný následný vzdělávací plán zaměřený na rozvoj kompetencí osoby pečující nebo osoby v evidenci a na zvyšování kvality výkonu pěstounské péče. Naplňování kritéria je podrobně řešeno v Metodice doprovázení. V plánu výkonu pěstounské péče je také upraven vzdělávací plán pro pěstouna. 11. Předávání informací 11a Pověřená osoba pravidelně informuje dítě, osobu pečující nebo osobu v evidenci, rodinu dítěte, obecní úřad obce s rozšířenou působností a případně další oprávněné orgány veřejné moci o průběhu sociálně-právní ochrany a naplňování plánu ochrany dítěte. Metodika doprovázení upravuje proces zasílání zpráv OSPOD a formy vzájemné spolupráce. 11b Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předávání případů dětí a rodin, se kterými pracuje, mezi zaměstnanci pověřené osoby.

11 Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina dbá na kontinuitu sociální práce s náhradními rodinami uplatňování principu tandemové sociální práce. Proces předávání rodin je urpaven v Metodice doprovázení. 11c Pověřená osoba má pro zaměstnance písemně stanovený postup pro získávání a předávání informací o průběhu výkonu sociálně-právní ochrany u dětí a rodin, se kterými pracují. Pravidla pro získávání a předávání informací o výkonu sociálně-právní ochrany podrobně upravují metodiky doprovázení. Je kladen důraz na ochranu osobních údajů a zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech zjištěných v souvislosti s poskytování sociálně-právní ochrany. 12. Změna situace 12a Pověřená osoba má písemně stanovena pravidla a postupy práce pro situace významných změn v životě dětí a rodin, včetně ukončení pobytu dítěte v původní nebo náhradní rodině. Metodicky jsou situace významných změn v životě dětí a rodin a přechodové fáze ukotveny v Metodice doprovázení. Jde zejména o tyto situace: adaptační fáze při příchodu dítěte do pěstounské rodiny, obnovení kontaktu dítěte s biologickou rodinou, příchod dalšího dítěte do rodiny - narození vlastního dítěte, přijetí dalšího dítěte do PP, zletilost dítěte, odchod dítěte z pěstounské péče do biologické rodiny, odchod dítěte do zařízení výchovného charakteru, přechod dítěte do jiné pěstounské rodiny, přechod dítěte z pěstounské péče na přechodnou dobu do následné péče, odchod dítěte z pěstounské péče do péče ústavní. 13. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany 13a Pověřená osoba má zpracována pravidla pro vedení písemné, případně elektronické spisové dokumentace o osobách, se kterými pracuje, zejména pravidla pro založení, uzavření a zapůjčení spisu, pravidla pro nahlížení do spisové dokumentace a pořizování kopií ze spisu a pravidla pro odmítnutí žádosti o nahlédnutí do spisu vedeném o dítěti a rodinách.

12 Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina vede dokumentaci v listinné a elektronické podobě. Pravidla pro vedení spisové dokumentace, nahlížení do spisů je upraveno v Metodice doprovázení. 14. Vyřizování a podávání stížností 14a Pověřená osoba má písemně zpracována a zveřejněna pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálně-právní ochrany, zejména informuje cílovou skupinu jakou formou stížnost podat, na koho se obrátit, kdo a jakým způsobem bude stížnost vyřizovat a v jaké lhůtě. Pravidla pro podávání stížností, webové stránky Veškerá pravidla jsou uvedena v Pravidlech pro podávání a vyřizování stížností. 15. Rizikové, havarijní a nouzové situace 15a Pověřená osoba má písemně definovány rizikové, havarijní a nouzové situace a postup při jejich řešení, s nimiž prokazatelně seznámí zaměstnance. S těmito postupy je v nezbytném rozsahu seznámena přiměřeným způsobem i cílová skupina. Pravidla pro řešení rizikových situací, BOZP, Metodika doprovázení Rizikové a nouzové situace při jednání s klienty a postup při jejich řešení upravuje Metodika doprovázení: Příprava na řešení rizikových, havarijních a nouzových situací je součástí vzdělávání zaměstnanců. 16. Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany 16a Pověřená osoba má písemně stanoven systém pravidelné revize naplňování standardů kvality, systém průběžné kontroly a hodnocení způsobu výkonu sociálně-právní ochrany. Pravidla řízení kvality výkonu sociálně-právní ochrany Kontrola naplňování standardů kvality probíhá průběžně, minimálně jednou za 3 měsíce. Systém kontroly kvality výkonu sociálně-právní ochrany vykonávané klíčovým pracovníkem probíhá na několika úrovních: - podpora sdílením s tandemovým pracovníkem, - dohled a podpora regionálního koordinátora - ten nahlíží do spisové dokumentace jednotlivých pěstounských rodin, sleduje naplňování cílů vyplývající z dohod o výkonu pěstounské péče, sleduje postupy používané při práci s jednotlivými rodinami, je podporou pro klíčového pracovníka. V rámci evaluace prováděné jednou za rok zjišťuje naplňování

13 kvality výkonu sociálně-právní ochrany jednotlivými klíčovými pracovníky, účastí koordinátora společně s klíčovým pracovníkem na návštěvě ve vybrané pěstounské rodině, - dohled a podpora klíčový pracovník má možnost konzultovat jednotlivé postupy při práci s rodinou s intervizorem pro daný typ pěstounské péče či s ředitelem doprovázení. Intervizor nahlíží do spisové dokumentace vedené klíčovým pracovníkem a podporuje klíčového pracovníka při navyšování kvality při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, - podpora při čerpání státního příspěvku na pěstounskou péči klíčový pracovník má možnost ověřit si správnost svých postupů při administraci čerpání státního příspěvku na pěstounskou péči s ředitelem doprovázení, - podpora psychologa organizace klíčový pracovník má možnost konzultovat postupy při práci s rodinou s psychologem, - podpora formou intervizního setkání s psychologem, - podpora formou individuálního koučingu. - podpora metodického vedení na společném setkání organizace minimálně jednou za 6 měsíců. - podpora a dohled vedení úseku doprovázení při návštěvách v jednotlivých regionech minimálně jednou za 3 měsíce. 16b Pověřená osoba má písemně stanovena vnitřní pravidla pro zjišťování zpětné vazby od cílové skupiny, obecního úřadu obce s rozšířenou působností i dalších spolupracujících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci. Pravidla řízení kvality výkonu sociálně-právní ochrany Pravidla pro získávání zpětné vazby, jejího vyhodnocování a využívání pro další zkvalitňování práce organizace jsou zakotvena v Pravidlech řízení kvality výkonu sociálně-právní ochrany.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA 473/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY

VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY 2. VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY VYHLÁŠKA ze dne.2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

Principy práce Dobré rodiny, o.p.s.

Principy práce Dobré rodiny, o.p.s. Principy práce Dobré rodiny, o.p.s. Dobrá rodina se řídí základními principy Úmluvy o právech dítěte a dalších lidskoprávních dokumentů, vychází z principů osobní svobody a zodpovědnosti, otevřenosti a

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Předávání informací Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ11 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s.

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. DRUHOVÉ STANDARDY KVALITY SLUŽBY RANÁ PÉČE závazně odhlasované členskými pracovišti APRP dne 10. 10. 2013 OBSAH: Procedurální standardy: Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování sociální služby Standard

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Závěrečná práce. Personální zajištění programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. Mgr. David Holý. Manažerské minimum Název práce: Autor:

Závěrečná práce. Personální zajištění programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. Mgr. David Holý. Manažerské minimum Název práce: Autor: Závěrečná práce posluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Personální zajištění programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. Autor: Mgr. David Holý Obsah 1. Úvod strana 3 2. Popis programu strana

Více

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Standardizace orgánu SPOD Projekt realizován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu Realizace

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Standard č. 9 Chráněné bydlení Personální zajištění služby Účinnost od: 1. 1. 2012 Platnost do: revize Schválil:

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Městský úřad Sokolov

Městský úřad Sokolov Městský úřad Sokolov Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Název projektu: Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov Registrační

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

Standardy kvality sociálně právní ochrany pověřené osoby

Standardy kvality sociálně právní ochrany pověřené osoby Standardy kvality sociálně právní ochrany pověřené osoby k zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny Popis naplňování Obsah ÚVOD... 3 POUŽITÉ

Více

Tvorba pracovních postupů OSPOD

Tvorba pracovních postupů OSPOD Projekt CZ.1.04/3.1.03/C2.00097 Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Třinci je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

INFORMACE A STANDARDY

INFORMACE A STANDARDY INFORMACE A STANDARDY K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (SPOD) OBEC DOBROMĚŘICE 1 Základní povinnosti obce dle zákona SPOD: - 10 odst. 1 obecní úřad je povinen vyhledávat,,ohrožené děti (uvedené v

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE (1) Uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče (dále jen dohoda) mezi pověřenou osobou (organizace, která má od krajského úřadu pověření k

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD AKTUALIZACE: V N I T Ř N Í NORMY SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ, SMETANOVO NÁM. 7, OSTRAVA Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento organizační řád upravuje organizační strukturu,

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

IX. Organizační schéma

IX. Organizační schéma IX. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Samotnou službu zajišťuje 1 pečovatelka na plný pracovní úvazek. Zástup pečovatelky je zajištěn pracovníkem, který splňuje kvalifikační požadavky

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Vybrané informace pro klienty

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Vybrané informace pro klienty Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vybrané informace pro klienty Červen 2015 1 Obsah Prostředí a podmínky (včetně místní a časové dostupnosti)... 3 Informovanost

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Sociálně aktivizačních služeb, Programů

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí Sociálně-právní ochrana dětí Na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí je Obecní úřad Kobylnice orgánem poskytujícím sociálně-právní ochranu na území obce Kobylnice. Poradenství

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 1,

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO STANDARD KVALITY INTERNÍ DOKUMENTY PRÁVNÍ PŘEDPISY Standard kvality

Více

Kodex práv a povinností klientů

Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Klient v primární prevenci Phénix V primární prevenci rozlišuje klienty na účastníky, tedy ty, kteří se zúčastňují programu (žáci, studenti,

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Zpracovala: Stanislava Češková Dne: 3. 1. 2008

Zpracovala: Stanislava Češková Dne: 3. 1. 2008 25. Pravidla pro přijímání nových zaměstnanců a činnost fyzických osob, které nejsou s poskytovatelem v pracovně právním vztahu (Zastoupení pracovnic v soc. službách v době nemoci, dovolené) 1. O přijetí

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Pilotní verze Krajských standardů kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM)

Pilotní verze Krajských standardů kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) Pilotní verze Krajských standardů kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) Vytvořila Pracovní skupina Královéhradeckého kraje v roce 2003

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více