Gymnázium a Střední odborná škola, příspěvková organizace Tkalcovská Jilemnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a Střední odborná škola, příspěvková organizace Tkalcovská 460 514 01 Jilemnice"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, příspěvková organizace Tkalcovská Jilemnice

2 I. Organizace školního roku 2011/2012 Přehled tříd : Údaje o počtu žáků Třída chlapci dívky celkem Třídní učitel Gymnázium 1 1.A Mgr. Jaroslav Podzimek 2 2.A Mgr. Milada Junková 3 3.A Mgr. Dagmar Králová 4 4.A PhDr. Miroslava Vydrová 5 1.B Mgr. Jaroslav Podzimek 6 2.B Mgr. Regina Baranyková 7 3.B Mgr. Dana Hanušová 8 4.B Mgr. Vlasta Zlesáková 9 Prima Mgr. Milena Kalenská 10 Sekunda Mgr. Mojmír Zemánek 11 Tercie Mgr. Zdeněk Novák 12 Kvarta Mgr. Lenka Prokopová 13 Kvinta Mgr. Jana Růţičková 14 Sexta Mgr. Věra Tuláčková 15 Septima Mgr. Pavel Koudelka 16 Oktáva PaedDr. Nataša Nováková Celkem gym: SOŠ Celkem : Gymnázium a SOŠ Jilemnice má k celkem 340 studentů v 16 třídách: Průměr ţáků na třídu : 21,25 Předmětové komise komise předmět předseda členové čes. jazyka ČJ-L Milena Kalenská přírodovědní Bi-Ch-Z Jaroslav Podzimek matematickofyzikální M-F Pavel Mládek cizích jazyků AJ Dana Hanušová NJ Dagmar Králová tělovýchovná Tv Pavel Koudelka estetické vých Vv-Hv Milada Junková společenskovědní D-Ov-Zsv Nataša Nováková výpočetní ICT Martin techniky Král Aubris, Junková, Vydrová, Prokopová, Hebelková,Hercoková,, Tuláčková, Zemánek, Zlesáková Růţičková, Tuláčková, Tróbl, Zemánek,Podzimek Baranyková, Šrámek, Tláskalová, Chrtková Koudelka P, Kuříková, Vybíralová Hebelková, Jindřišková, Kuříková, Zlesáková Kalenská, Prokopavá,Vybíralová Aubris, Novák, Vydrová, Hartman Martinek, Mládek 2

3 Správcovství Laboratoře, odborné učebny, sbírky Učebny laboratoř chemie J. Podzimek Pavilon labor. a sbírka fyzika P.Mládek Prima 2.p M. Kalenská sbírka matematika J. Růţičková Sekunda 1.p M. Zemánek lab. Biologie V.Hercoková Tercie 2.p Zd. Novák sbírka biologie V.Hercoková Kvarta 1p L. Prokopová sbírka zeměpis V.Zlesáková P1 sbírka dějepis N. Nováková P2 č.124 videoučebna P. Koudelka Hlavní budova-příz. uč. Výtvarné v.a kab. M. Kalenská uč.č.001 Vybíralová tělocvična (nář., náč.) uč.č.002 vých. porad. Z.Novák uč. 007 fyzika Mládek knihovna studentská J. Aubris č. 008 labor. fyziky Mládek knihovna učitelská V Vybíralová -1. patro knihovna angl. jazyk R. Baranyková uč.č. 121 D.Králová knihovna něm. jazyk D. Králová uč.č.124 M.Junková č.127 jednací míst. N.Nováková - 2. patro Kabinety, kanceláře uč.č. 241 M. Junková č.006 fyzika P.Mládek č.242 labor. biologie Hercoková č.009 anglický jazyk 2 č.013 chemie Tuláčková uč.č. 245 P.Mládek č.014 VP Z.Novák Přístavba-přízemí č.120 zástupce D. Martinek č.011 lab.chemie J.Podzimek č.122 ředitel V. Hartman uč. 012 chemie J.Podzimek č.123 kancelář E.Jiroušová -1. patro č. 126 dějepis J.Aubris uč.č 132 R.Baranyková č. 128 český jazyk M.Kalenská uč.č.133 Koudelka č.129 anglický jazyk 1 D.Hanušová uč.č.134 č.130 D. Martinek - 2. patro č.131 M.Vydrová č.240 matematika Zlesáková č. 243 biologie Hebelková č. 246 německý jazyk D.Králová Budova v Tkalcovské ul. Knihovna M.Šírová Uč.č. 50 Uč. IVT1,2,3 M. Král Uč.č. 4T Uč.č.2 - příz. Uč.č.26 1.p posilovna V. Rázl Uč.č p Uč.č p Uč.č p Učebnice pro předmět: Správce Český jazyk M. Kalenská Anglický jazyk D.Hanušová Německý jazyk D. Králová Matematika J. Růţičková Fyzika P. Mládek Dějepis N. Nováková Zeměpis V.Hercoková (mapy Vl. Zlesáková) Občanská výchova N. Nováková Biologie V.Hercoková Chemie J. Podzimek Hudební výchova M. Junková 3

4 Organizační struktura Gymnázia a Střední odborné školy Jilemnice ve škol. roce 2011/2012 Škola má celkem 16 tříd : 8 tříd osmiletého studia 4 třídy čtyřletého studia 4 třídy čtyřletého studia se zaměřením na sportovní přípravu a tělesnou výchovu (4.roč.) Hlavní záměry v pedagogické práci - hlavní úkol kaţdého člena pedagogického sboru vytvářet atmosféru klidu a pohody nutnou pro úspěšnou práci a image školy a společně vytvořit jednotný pedagogický sbor - spolupracovat s vedením školy na plnění úkolů Místního centra celoživotního vzdělávání a aktivně se podílet na zavádění nových kurzů CVLK a tím pomáhat i ekonomické situaci školy - korigovat chování a vystupování studentů, pokud je to nutné, a postihovat ty, kteří se proviňují proti škol. řádu, nezapomínat také na pochvaly - vést studenty k hrdosti ze sounáležitosti se školou, městem a ČR. Prezentovat na veřejnosti aktivitu studentů a učitelů, účastnit se olympiád a soutěţí a vyzvedávat dobré výsledky školy - vést studenty, kteří dosáhli plnoletosti, k uvědomování si zodpovědnosti vyplývající ze zákonů ČR, učit je slušnému chování a vystupování, a samostatnosti při vyřizování požadavků a žádostí - pečlivě zvaţovat plán exkurzí, školních výletů a dalších společných ( ekonomičnost) - ve sportovních třídách sledovat studijní výsledky, důsledněji sledovat docházku na tréninky, spolupracovat se sportovním lékařem a důrazněji vyvozovat důsledky z neplnění či liknavého plnění přístupu k učení i k tréninkovému procesu, provádět hodnocení před nominacemi na VT - účastnit se protidrogových programů, organizovat besedy s odborníky - prezentovat se na veřejnosti výtvarnými výstavami, literárními večery v Masarykově městské knihovně, na jarmarcích. - uspořádat Den otevřených dveří ve spolupráci se studenty v listopadu, únoru a březnu - co nejlépe propagovat naši školu na veřejnosti prostřednictvím novin, časopisů, internetu.(úkol pro vedení školy, jednotlivé předmětové komise a trenérskou radu, jednotlivé vyučující, třídní kolektivy) - aktivně zapojit do činnosti školy mediální komisi - spolupracovat a aktivně zapojit do činnosti Ţákovský parlament - v maximální moţné míře vyuţít moţnosti dotací peníze z EU - v maximální moţné míře spolupracovat s kolegy pedagogického sboru, zajistit informovanost o všech důleţitých okolnostech majících moţný dopad na pedagogický proces - náleţitě vést školní software program Bakaláři 4

5 Plán pedagogických porad 2011 srpen (29.) - úkoly přípravného týdne - opravné zkoušky - příprava školního roku, pedagogicko- organizační opatření řed.,zást.řed - přidělení správcovství, úkoly pro plán práce řed.,zást.řed. - rozvrh, - plány (včetně zařazení hodin činnosti za mimoř. situací) - školení BZPO, školení řidičů Jón září (22.) - seznamy ţáků v jednotlivých třídách - rozvrh + aktualizace rozdělení do seminářů pro 3. a 4. ročník - propagace školy, příprava na burzy škol říjen (20.) - projednání Výroční zprávy řed. zást. - maturita 2012 všichni - příprava Dne otevřených dveří - propagace školy, příprava na burzy škol listopad (23.). -klasifikační porada prvního čtvrtletí, - stanovení předsedů matur. komisí pro cizí školy - schválení plánu práce školy, - příprava inventarizace hospodářka - odbory, FKSP, návrh tř. důvěrníků v prvních ročnících prosinec (15.) - výsledky hospit. činnosti, hospodaření řed., zást.řed., hospodářka 2012 leden (19 čt. ) -pololetní klasifikační porada řed., třídní únor (16 čt.) - hodnocení stavu počtu přihlášených ţáků - příprava přijímacích zkoušek březen (15.čt) - protidrog. prevence, sumarizace přihlášek na VŠ vých. poradce - jmenování maturitních komisí zást. řed. - oslava Dne učitelů duben (18. st) červen (26. út)??? - klasifikační porada za třetí čtvrtletí - závěrečná porada pro maturitní ročníky -výsledky zimní sezóny a vyuč. proces ve sport. třídách - klasifikační porada, - závěrečné hodnocení školního roku - podklady pro Výroční zprávu školy řed.,třídní Třídní schůzky setkání s rodiči - Je moţné po oznámení kdykoliv listopad 2011 Volba třídních důvěrníků v primě a prvních ročnících vyššího gymnázia duben

6 Lyžařské výcvikové kurzy Třídy termín konání Místo vedoucí kurzu instruktoři 2.O Benecko hotel Ţalý Pavel Koudelka Chrtková Michaela Jana Kuříková 5. O Rokytnice n. Jizerou, Karla Hebelková Pavel Koudelka 2.A hotel Stráţ Jana Kuříková Vlasta Zlesáková Letní sportovní kurzy termín konání Místo vedoucí kurzu instruktoři 7.O Pecka Pavel Koudelka Karla Hebelková 3.A Vlachovice Zlesáková Vlasta Jindřišková Alena Sportovní turnaje termín konání Místo vedoucí instruktoři Lehk.atlet. Září Turnov Alena Jindříšková Karel Randák závody Přespolní Jilemnice Alena Jindříšková běh Florbal Zima Pavel Koudelka volejbal Zima Vánoční hala volejbalový turnaj Basketbal Podzim Malá Říjen Turnov Pavel Koudelka kopaná Kopaná Ţelezný Brod Pavel koudelka Ladislav Rázl Plavecké Zima Jilemnice Alena Jindříšková závody Lyţařské závody Zima Zahraniční exkurze Termín Země Třída Vedoucí Další dozor Rakousko (Vídeň) Výběr Pavel koudelka Jana Kuříková Rakousko (Vídeň + 4.A + 4.B výběr Miroslava Vydrová Bratislava Slovensko Nováková Francie Nováková 2 3 dny Osvětim, Krakov Výběr Nováková Anglie (Londýn) Hanušová V. Šrámek 6

7 Termíny akcí školního roku Měsíc Den Srpen Pg. porada, školení BZPO a řidičů a Opravné zkoušky Září Zahájení školního roku,, maturitní zkoušky 7.9. Film Lidice Adaptační kurz 1. A+B Předmětová komise ZSV Liberec (seminář EU) EU peníze školám seminář LB (Hartman, Martínek) Prezentace ICORD Běh Jilemnice - Ţalý Atletika (Pohár CORNY) Turnov Ekologická akce (Jak se zbavit odpadu (prima, sekunda) VT Livigno (It) běh na lyţích sk- Haman Srdíčkové dny - sbírka testování všeobecné zdatnosti Přednáška Planeta Země Státní svátek Den prevence Říjen Asociace ředitelů Sport. Gymnázií (ředitel) Informace II.ZŠ Jil Přespolní běh školních druţstev Termín dodání podkladů pro Výroční zprávu Divadlo Maryša ve Vysokém ( 7.O,2.A, 3 A+B) Divadlo Dlouhý, Široký Maryša ve Vysokém (4 A+B) Krajské kolo přespolního běhu druţstev Porada výchovných poradců Sbírka Bílá pastelka Informace ZŠ I Jil Pg. porada EDUCA Podzimní prázdniny ( Státní svátek) Do Zveřejnit kritéria pro talent. zkoušku Říjen Botanická zahrada 2. A + 6. O Říjen listopad Anthropos Brno 3. A + 7. O Říjen Pásmo MONTALBAN Podzim Technické muzeum a planet. Praha 3. O + 4. O Podzim ČOV Hrabačov 2. O Listopad Burza škol v Turnově IQ park Babylon Liberec 1. O Exkurze MMN Jilemnice (nukleární medicína); 4. O Informace v Lomnici (15.30 hod) Den otevřených dveří od Jednání Výboru SRPGJ hod Informace ve Vysokém n. J. (15.15 hod) Informace ve Studenci (16.30 hod) Státní svátek Ředitelské volno Klasifikační konf. 1. čtvrtletí Třídní schůzky SRPDŠ od Informace v ZŠ Semily (Riegrova) hod Exkurze (Vídeň, Bratislava) 4. A + 4. B Út Poslední den pro podání přihlášek do oboru s talent. zkouškou Prosinec Den otevř. dveří Mat fyz UK Praha 7. O + 3.r. 7

8 Do Přihlášky k MZ odevzdat vedení školy MO kat. A školní kolo Od Vánoční prázdniny Prosinec Zahr. exkurze (Dráţďany 1 den, biolog-jazyk); 3.A + výběr Prosinec Školní kolo OČJ Prosinec Exkurze ČJ muzeum Prosinec Olympiáda NJ (školní kolo) 2012 Leden (po) Zahájení vyučování Talentové zkoušky od Jednání Výboru SRPGJ MO školní kolo B,C CHOD školní kolo - test Maturitní ples 4. A Akademie gymnázium se baví Konec 1. pololetí, výpis vysvědčení za 1. pololetí Do kritéria pro přijímací řízení na G Leden Olympiáda NJ (okresní kolo) Leden Příprava na okr. Kolo OČJ Leden Školní kolo: Olympiáda - AJ Únor Začíná 2. pololetí Pololetní prázdniny 8.2. Den otevřených dveří Maturitní ples 8. A Začínají jarní prázdniny Únor Olympiáda NJ (krajské kolo) Únor Okresní kolo OČJ Únor MMN Jilemnice nukl. medicína 1. A + 5. O Únor, březen Exkurze do chem. podniku 3. A + 7. O Březen 2.3. (pá) Končí jarní prázdniny Den otevřených dveří CH O školní kolo - test Maturitní ples 4.B Poslední termín pro podání přihlášek na G Zájezd do Anglie (Londýn) (výběr) od Jednání Výboru SRPGJ (st) Den učitelů Březen ZOO Praha + 3D projekce 1. O + 2. O Březen, duben Moravský Kras 4. O + 5. O Duben (čt pá) Velikonoční prázdniny 9.4. Velikonoční pondělí Písemná část profilových zkoušek AJ Písemná část profilových zkoušek NJ / Fr Do Hodnocení maturitních ročníků Do Zápis do třídních výkazů Klasifikační porada pro mat. ročníky Svatý týden pro mat. ročníky Předání vysvědčení (4. ročník) Přijímací zkoušky Pá Klasifikační konference třetího čtvrtletí Pá SRPDŠ (po) Ředitelské volno Duben Národní knihovna Praha 3. A Duben Sklárny Harrachov, papírny Paseky 6. O + 2. A Duben, květen Naučná stezka v Jablonci n. J. 2. O + 3. O Duben, květen Papírny Hostinné, pivovar Trutnov 3. A + 7. O Jaro Elektrárna Spálov niţší gymnázium 8

9 Jaro Jaro 2 dny Muzeum letectví a kosmonautiky 6. O + 2. A Přečerp. elektr + papírny Velké Losiny 3. A + 7. O Květen 1.5. (út) Státní svátek Didaktické testy (dle rozpisu CERMATu) (po) Ředitelské volno 8.5. (út) Státní svátek Ústní mat. zkoušky společné i profilové části MZ 4. B Ústní mat. zkoušky společné i profilové části MZ 4. A + 8. O Květen Miletín, Bělohrad 2. B Květen Kutná Hora exkurze 2. O + 5. O Předání mat. vysvědčení na MěÚ v Jilemnici od Jednání Výboru SRPGJ Klasifikační pedagogická rada Školní výlety (pá) Vysvědčení Srovnávací testy NJ (1. 3. r. vyššího gymnázia) (3 dny) Zem. děj. Exkurze do SV Čech (výběr) Terezín / Litoměřice 3. O Kuks, Josefov 3. B Archeopark Všestary Galvanizovna Jilemnice - 3. O Letní prázdniny od (ne) do (pá) Poznámka: Termíny a akce mohou být průběţně aktualizovány (doplňovány, měněny i vyřazeny) Projednáno na pedagogické poradě dne PaedDr. Václav Hartman, ředitel školy 9

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj Sídlo zřizovatele:

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 2014 Mgr. Ludmila Bílá jednatelka s.r.o. Mgr. Jan Chvojka ředitel školy 1. Výroční zpráva o činnosti školy A) ZÁKLADNÍ

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 15. 9. 2010 ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: 62540041 Ulice, číslo:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

1. Výroční zpráva o činnosti školy

1. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Výroční zpráva o činnosti školy A) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Soukromá střední podnikatelská škola, s.r.o. Kolín od 1. dubna 2006 ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. U Křižovatky 262,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY...

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY... Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2011/2012 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY... 3 1 Charakteristika školy... 3 1.1 Název školy, adresa, kontakty... 3 1.2 Kontakty ostatní...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předseda školské rady: Ing. Martin Šnorbert Ředitel školy: PaedDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázia Havlíčkův Brod. Výroční zpráva o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázia Havlíčkův Brod. Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázia Havlíčkův Brod Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Gymnázium Havlíčkův Brod vydalo výroční zprávu o činnosti školy dne 15. 10. 2013 pod č. j. GHB/448/2013 na základě vyhlášky

Více

I. Výroční zpráva o činnosti školy

I. Výroční zpráva o činnosti školy I. Výroční zpráva o činnosti školy Charakteristika školy Název školy, adresa Název školy: Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 Adresa školy: Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363, 331 01 Právní forma: Příspěvková

Více

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Frič,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 A. Základní údaje Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj

Více

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 Mgr. Ludmila Bílá jednatelka s.r.o. Mgr. Jan Chvojka ředitel školy 1. Výroční zpráva o činnosti školy A) ZÁKLADNÍ

Více

GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. Boskovice 2009/2010

GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. Boskovice 2009/2010 GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA Boskovice 2009/2010 Boskovice 2009 1 1. Slovo úvodem Ing. Jaromír Fiala, ředitel Jsme osmileté a čtyřleté veřejné gymnázium. Naši školu navštěvují studenti po ukončení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO SE SPORTOVNÍMI TŘÍDAMI NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Leandra Čecha 152 592 31 IZO: 102 943 494 IZO ředitelství: 600 015 904

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 / 2007 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj Sídlo zřizovatele:

Více

Úvodní slovo ředitele školy

Úvodní slovo ředitele školy , Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele školy... 3 Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Školská rada... 6 Učební plány... 6 Volitelné předměty... 6 Školní vzdělávací program... 7 Pracovníci

Více

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400

Více

S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O LA L U H A Č O V I C E P L Á N P R Á C E Š K O L N Í R O K 2011/2012. ředitel SOŠ Luhačovice

S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O LA L U H A Č O V I C E P L Á N P R Á C E Š K O L N Í R O K 2011/2012. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O LA L U H A Č O V I C E P L Á N P R Á C E Š K O L N Í R O K 2011/2012 LUHAČOVICE, 29. ZÁŘÍ 2011 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2011 2012 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

za školní rok 2011-2012

za školní rok 2011-2012 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek - Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011-2012 Zpracoval: Ing. Jaroslav Konečný ředitel školy Školní rok 2011/

Více