České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k Informace o Českém spořitelní družstvu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu"

Transkript

1 Povinně zveřejňované údaje podle stavu k Informace o Českém spořitelní družstvu Obchodní firma: Právní forma: Družstvo IČ: Sídlo: Datum zápisu do obchodního rejstříku: 4. dubna 2006 Datum zápisu poslední změny do OR: 19. února 2013 Předmět poslední změny zápisu: změna sídla Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku: 504 tis. Kč Výše splaceného základního kapitálu: tis. Kč V průběhu roku 2013 nedošlo ke zvýšení základního kapitálu Českého spořitelního družstva na základě vložení dalších členských vkladů. neeviduje žádnou organizační jednotku. Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 4 není součástí konsolidačního celku. Organizační schéma Českého spořitelního družstva Č l e n s k á s ch ů z e P ř e d s t a v e n s t v o Úsek řízení rizik a compliance Ú v ě r o v á k o m i s e Obchodní úsek K o n t r o l n i k o m i s e Vnitřní audit Každý z úseku vede jeden z členů představenstva

2 Údaje o členech volených orgánů Českého spořitelního družstva Představenstvo: Ing. Luboš Svoboda předseda představenstva den vzniku funkce: absolvent VŠE, 10 let praxe v oboru finance a ekonomika Ing. Karel Matouš místopředseda představenstva den vzniku funkce: absolvent VŠE, 13 let praxe v bankovnictví Jan Lávička člen představenstava den vzniku funkce: ukončené úplné střední vzdělání, 9 let praxe v bankovnictví Kontrolní komise: Ing. František Šubrt předseda kontrolní komise den vzniku funkce: VŠFS, 3 roky praxe v řídící a kontrolní funkci TREND a.s. (předseda dozorčí rady) DESSO, spol. s r.o. (jednatel) Ing. Jiří Vltavský den vzniku funkce: absolvent ČVUT, 6 let praxe v oboru ekonomika a finance, z toho 4 roky v řádící funkci členství v orgánech: ČSAO Praha Hostivař a.s. (místopředseda představenstva)

3 Ing. Pavel Žižka den vzniku funkce: absolvent VŠE v Praze, 27 let praxe v bankovnictví, 3 roky praxe v oblasti financí Úvěrová komise: Ing. Jakub Šteinfeld předseda úvěrové komise den vzniku funkce: absolvent VŠE, 8 let praxe v oboru ekonomika členství v orgánech: FSG Svoboda Šteinfeld, s.r.o. (jednatel) FSG Educa, s.r.o. (jednatel) NADACE KROK SMĚREM (člen správní rady) FINAUDIT s.r.o. (jednatel) FSG Consulting s.r.o. (jednatel) Louša & Christensen spol. s r.o. (jednatel) AIDA Praha, a.s. (předseda dozorčí rady) FSG Partners, a.s. (předseda představenstva) Ing. Marek Ružič den vzniku funkce: VŠ, 9 let praxe v oboru ekonomika členství v orgánech: MADUR, s.r.o. (jednatel) R.R. - SOLID, s.r.o. (jednatel) MDE s.r.o. (jednatel) MADUR Construction s.r.o. (jednatel)

4 MADUR Group a.s. (člen představenstva) MADUR Estate a.s. (člen představenstva) DC ONE a.s. (člen představenstva) DC TWO a.s. (člen představenstva) DC THREE a.s. (člen představenstva) Tuscon Two s.r.o. (jednatel) Tuscon Four s.r.o. (jednatel) MDE Advertising a.s. (člen představenstva) C.S.I. a.s. v likvidaci (likvidátor) Českomoravská železárenská a.s. v likvidaci (likvidátor) Chata Kopřivná a.s. v likvidaci (likvidátor) Pavel Vladyka den vzniku funkce: ukončené úplné střední vzdělání, 14 let praxe v bankovnictví Údaje o úvěrech poskytnutých členům volených orgánů a vrcholnému vedení. neposkytlo žádné úvěry členům volených orgánů a vrcholnému vedení. Údaje o zárukách vydaných za členy volených organů a za členy vrcholného vedení. nevydalo žádnou záruku za členy volených orgánů a za členy vrcholného vedení.

5 Informace o členech s kvalifikovanou účastí na Českém spořitelním družstvu TOPRATE s.r.o. sídlo: Ostrava, Slezská Ostrava, Hradní 27/37, PSČ výše podílu na hlasovacích právech: % BOON COMPANION s.r.o. sídlo: Brno, Mlýnská 326/13, PSČ výše podílu na hlasovacích právech: % GRALET s.r.o. sídlo: Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ výše podílu na hlasovacích právech: % Ing. Monika Košková bytem: Paceřice 93, PSČ výše podílu na hlasovacích právech: 32.66% z toho přímý podíl: 0.04%

6 Údaje o finanční situací Českého spořitelního družstva podle stavu k Výkaz rozvaha podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. v tis. Kč AKTIVA brutto korekce netto 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování v tom: a) vydané vládními institucemi 0 b) ostatní 0 3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky 0 4. Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen v tom: a) splatné na požádání 0 b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry v tom: a) vydané vládními institucemi 0 b) vydané ostatními osobami 0 6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 7. Účasti s podstatným vlivem 0 z toho: v bankách 0 8. Účasti s rozhodujícím vlivem 0 z toho: v bankách 0 9. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 z toho: a) zřizovací výdaje 0 b) goodwill Dlouhodobý hmotný majetek a) pozemky a budovy pro prov. z toho: činnost Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období 0 Aktiva celkem

7 Běžné účetní období (tis.kč) PASIVA 1 BÚO 1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 0 v tom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky 2. Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen v tom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky Závazky z dluhových cenných papírů 0 v tom: a) emitované dluhové cenné papíry b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 4. Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období 6. Rezervy 0 v tom: a) na důchody a podobné závazky b) na daně c) ostatní 7. Podřízené závazky 8. Základní kapitál z toho: a) splacený základní kapitál b) vlastní akcie 9. Emisní ážio 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy b) ostatní rezervní fondy c) ostatní fondy ze zisku 11. Rezervní fond na nové ocenění 12. Kapitálové fondy 13. Oceňovací rozdíly z toho: a) z majetku a závazků b) ze zajišťovacích derivátů c) z přepočtu účastí 14. Ner. zisk nebo neuhr. ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období 483 Pasiva celkem

8 Výkaz zisku a ztráty podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. Výkaz zisku a ztrát Běžné účetní období tis. Kč 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: úroky z dluhových cenných papírů 0 2. Náklady na úroky a podobné náklady 519 z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů 0 3. Výnosy z akcií a podílů 0 v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem 0 b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 0 c) ostatní výnosy z ostatních akcií a podílů 0 4. Výnosy z poplatků a provizí 6 5. Náklady na poplatky a provize 3 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací 0 7. Ostatní provozní výnosy 0 8. Ostatní provozní náklady 0 9. Správní náklady v tom: a) náklady na zaměstnance 763 aa) na mzdy a z toho: platy 564 ab) sociální a zdravotní pojištění 199 b) ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opr. pol. k dlouh.hmot. a nehmotnému majetku Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr. pol. k dl.hm. a nehm. majetku Rozpuštění opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek Odpisy, tvorba a použití oprav. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám Rozpuštění opr. pol. k účastem s rozhod. a podst. vlivem Ztráty z přev. úč. s rozh. a podst. vl., tvorba a použ. opr. pol. k úč. s roz. a pod. vl Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhod. nebo podst. vlivem Zisk nebo ztr. za úč. období z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady 0 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti 23. před zdaněním 24. Daň z příjmů 26. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 483

9 Informace zveřejňované podle přílohy 25 vyhlášky České národní banky č. 123/2007 Sb. podle stavu k Údaje o kapitálu: a) souhrnná výše původního kapitálu (složka tier 1): tis. Kč výše jednotlivých kladných složek kapitálu: splacené členské vklady členů DZ: povinné rezervní a rizikové fondy: nerozdělený zisk: tis tis 109 tis b) souhrnná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2): - c) souhrnná výše kapitálu ke krytí tržního rizika (tier 3): - d) souhrnná výše odčitatelných položek: e) souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovených limitů pro dodatkový kapitál: Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků: a) souhrnná výše kapitálových požadavků: tis. Kč výše jednotlivých kapitálových požadavků: kapitálový požadavek k úvěrovému riziku při STA k expozicím celkem: tis Kč z toho: kapitálový požadavek při STA k expoz. centr.bankám: 0 tis Kč kapitálový požadavek při STA k expoz. vůči institucím: 226 tis Kč kapitálový požadavek při STA k podnikovým expoz.: tis Kč kapitálový požadavek při STA k ostatním expoz.: 4 tis Kč kapitálový požadavek k operačnímu riziku celkem: 435 tis Kč z toho kapitálový požadavek k operačnímu riziku při BIA: 435 tis Kč b) ukazatel kapitálové přiměřenosti: 51,60%

10 Informace o pohledávkách Pohledávky bez znehodnocení a se znehodnocením (v tis Kč) podle stavu k Hodnota před znehodnocením Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou Opravné položky Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou Účetní hodnota (netto) Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou Pohledávky bez znehodnocení (Σ) Pohledávky bez znehodnocení za centrálními bankami Pohledávky bez znehodnocení za úvěrovými institucemi Pohledávky bez znehodnocení za vládními institucemi Pohledávky bez znehodnocení za ostatními klienty/zákazníky Ostatní pohledávky bez znehodnocení sektorově nečleněné Pohledávky se znehodnocením (Σ) Pohledávky se znehodnocením za centrálními bankami Pohledávky se znehodnocením za úvěrovými institucemi Pohledávky se znehodnocením za vládními institucemi Pohledávky se znehodnocením za ostat. klienty/zákazníky Ostatní pohledávky se znehodnocením sektorově nečleněné Pohledávky z finanční činnosti bez selhání a se selháním Hodnota před znehodn. Účetní hodnota (netto) Opravné položky k jednotliv. pohled. (v tis. Kč) Pohledávky z finančních činností celkem (Σ) Pohledávky za úvěrovými institucemi (Σ) Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání (Σ) Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním (Σ) Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi (Σ) Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání (Σ) Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Sled.úvěry a ost.pohled. za j.osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi se selháním (Σ) Nestandardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.instituce Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi

11 Souhrnná výše pohledávek družstevní záložny z finanční činnosti, které byly v průběhu účetního období restrukturalizovány: 0 Poměrové ukazatele podle stavu k Poměrové ukazatele Kapitálová přiměřenost (počítaná z tier 1) 51,60 Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 0,681% Rentabilita průměrného kapitálu (ROAE) 1,282% Aktiva na 1 zaměstnance (v tis. Kč) Správní náklady na 1 zaměstnance (v tis. Kč) 269 Zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho zaměstnance (v tis. Kč) 121

12 Výkazy podle metodiky České národní banky Aktiva Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky řádek (v tis. Kč) Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám (Σ) Pokladní hotovost 3 51 Pohledávky vůči centrálním bankám Finanční aktiva k obchodování 5 0 Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty 6 0 Realizovatelná finanční aktiva 7 0 Úvěry a jiné pohledávky Finanční investice držené do splatnosti 9 0 Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 10 0 Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 11 0 Hmotný majetek (Σ) 12 0 Pozemky, budovy a zařízení 13 0 Investice do nemovitostí 14 0 Nehmotný majetek 15 0 Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn Daňové pohledávky 17 0 Ostatní aktiva Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 19 0 Závazky a vlastní kapitál řádek (v tis. Kč) Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ) Závazky celkem (Σ) Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám 3 0 Finanční závazky k obchodování 4 0 Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 5 0 Finanční závazky v naběhlé hodnotě Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy 7 0 Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 8 0 Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 9 0 Rezervy 10 0 Daňové závazky 11 0 Ostatní závazky Základní kapitál družstev splatný na požádání (Σ) Splacený zákl. kapitál druž. záložny splatný na požádání Nesplacený zákl. kapitál. druž. záložny splatný na požádání 15 0 Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 16 0 Vlastní kapitál celkem (Σ) Základní kapitál (Σ) 18 0 Splacený základní kapitál 19 0 Nesplacený základní kapitál 20 0 Další vlastní kapitál 21 0 Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly 22 0 Rezervní fondy

13 Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období Zisk (ztráta) za běžné účetní období Přehled výnosů a nákladů, zisků a ztrát řádek (v tis. Kč) Zisk z finanční a provozní činnosti (Σ) Úrokové výnosy Úrokové náklady Náklady na základní kapitál splatný na požádání 4 0 Výnosy z dividend 5 0 Výnosy z poplatků a provizí 6 6 Náklady na poplatky a provize 7-3 Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z 8 0 Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování 9 0 Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z 10 0 Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví 11 0 Kurzové rozdíly 12 0 Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji 13 0 Ostatní provozní výnosy 14 0 Ostatní provozní náklady 15 0 Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance Mzdy a platy Sociální a zdravotní pojištění Penzijní a podobné výdaje 20 0 Náklady na dočasné zaměstnance 21 0 Odměny - vlastní kapitálové nástroje 22 0 Ostatní náklady na zaměstnance 23 0 Ostatní správní náklady (Σ) Náklady na reklamu 25 0 Náklady na poradenství 26 0 Náklady na informační technologie 27-6 Náklady na outsourcing Nájemné Jiné správní náklady Odpisy (Σ) 31 0 Odpisy pozemků, budov a zařízení 32 0 Odpisy investic do nemovitostí 33 0 Odpisy nehmotného majetku 34 0 Tvorba rezerv 35 0 Ztráty ze znehodnocení (Σ) 36 0 Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z 37 0 Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv 38 0 Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z 39 0 Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků 40 0 Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 41 0 Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady na daň z příjmů 43 0 Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění 45 0 Zisk nebo ztráta po zdanění

a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01

a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 1. Informace o spořitelním družstvu a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 b) Datum zápisu do obchodního rejstříku:

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.9.27 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01

a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 1. Informace o spořitelním družstvu a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 b) Datum zápisu do obchodního rejstříku:

Více

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.)

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Zveřejněno dne 7. 5. 2009 Obsah: 1. Údaje o bance Základní informace Organizační struktura Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva

Více

Ing. Jaroslav Šulc, CSc. Orgán. Ing. Andrea Riedlová Orgán. představenstvo Funkce/pozice

Ing. Jaroslav Šulc, CSc. Orgán. Ing. Andrea Riedlová Orgán. představenstvo Funkce/pozice Seznam údajů o Peněžním domě, spořitelním družstvu (dále jen "PD"), složení společníků nebo členů, o činnosti a finanční situaci podle Přílohy č. 10 k vyhlášce 23/2014 Sb. Datum uveřejnění informace 15.5.2014

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s.

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s. ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31.12.2011 V souladu se 7. částí (uveřejňování informací) vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31. 12. 2013

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31. 12. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31. 12. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Koněvova 2747/99 130 45 Praha 3 Žižkov tel.: 271 031 111 fax: 222 581

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013. Část I.

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013. Část I. J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013 Část I. OBSAH OBSAH 1. INFORMACE O BANCE 3 1.1 BANKA UVEŘEJŇUJE 3 1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA BANKY 4 1.3 INFORMACE O VZTAZÍCH SE ČLENY DOZORČÍ RADY, ČLENY

Více

Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti

Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti Doplnění uveřejňovaných údajů ze dne 25. 6. 2012 Tato zpráva obsahuje průběžné neauditované údaje. Údaje prezentované v této zprávě také nezohledňují

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více

ÚDAJE K 30. 9. 2012 zveřejňované podle vyhlášky 123/2007 Sb. Dne 9. 11. 2012

ÚDAJE K 30. 9. 2012 zveřejňované podle vyhlášky 123/2007 Sb. Dne 9. 11. 2012 ÚDAJE K 30. 9. 2012 zveřejňované podle vyhlášky 123/2007 Sb. Dne 9. 11. 2012 Organizační struktura k 30. 9. 2012 Předseda představenstva a ředitel společnosti Odbor řízení lidských zdrojů Tajemník společnosti

Více

INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S.

INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S. INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S. k 31. prosinci 2011 Obsah: ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA Informace o bance Informace o činnostech banky Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami, v nichž je banka většinovým

Více

Metropolitní spořitelní družstvo. Výroční zpráva

Metropolitní spořitelní družstvo. Výroční zpráva 2008 Metropolitní spořitelní družstvo Výroční zpráva Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE Předmět podnikání Činnosti skutečně vykonávané Činnosti omezené nebo vyloučené VOLENÉ ORGÁNY INFORMACE O UVĚRECH POSKYTNUTÝCH

Více

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2012. Část I.

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2012. Část I. J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2012 Část I. OBSAH OBSAH 1. INFORMACE O BANCE 3 1.1 BANKA UVEŘEJŇUJE 3 1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA BANKY 4 1.3 INFORMACE O VZTAZÍCH SE ČLENY DOZORČÍ RADY, ČLENY

Více

(dle. Obsah: Přílohy: Informace. banky. celku

(dle. Obsah: Přílohy: Informace. banky. celku Stránka 1 z 16 Informace o Equa bank a.s. k 3.9.212 (dle vyhlášky č. 123/27 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelníchh a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry) Zveřejněno dne

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba )

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) Údaje o Společnosti, o sloţení akcionářů, o činnosti a finanční situaci a o plnění pravidel obezřetného podnikání dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007

Více

Zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění ke zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění nedošlo. Dozorčí rada.

Zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění ke zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění nedošlo. Dozorčí rada. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2007 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2007 Datum zveřejnění: 9. listopadu 2007 Tyto informace

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více