1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009"

Transkript

1 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K Datum uveřejnění: 31. července 2009

2 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené... 4 Základní kapitál... 4 Organizační struktura... 4 Kontrolní komise... 4 Představenstvo... 5 Vrcholové vedení... 6 Členové s kvalifikovanou účastí... 6 Finanční situace... 7 Aktiva... 7 Závazky a vlastní kapitál... 8 Výnosy, náklady, zisky a ztráty... 9 Pohledávky z finančních činností Bez selhání a se selháním Bez znehodnocení a se znehodnocením Restrukturalizované pohledávky Poměrové ukazatele Plnění pravidel obezřetného podnikání Kapitál Kapitálová přiměřenost a kapitálové požadavky... 15

3 ÚVOD V tomto dokumentu jsou uveřejněné informace v souladu s vyhláškou č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Pro účely tohoto dokumentu se rozumí: dohledem Česká národní banka, klasifikovanou pohledávkou pohledávka po splatnosti nebo pohledávka se selháním nebo restrukturalizovaná pohledávka, pohledávkou po splatnosti pohledávka, jejíž splátka jistiny anebo příslušenství je neuhrazená déle než 30 kalendářních dnů po datu daném smlouvou o úvěru, pohledávkou se selháním pohledávka, u níž lze předpokládat, že dlužník pravděpodobně nesplatí svůj závazek řádně a včas nebo pohledávka, u níž je alespoň jedna splátka jistiny nebo příslušenství po splatnosti déle než 90 kalendářních dnů, pohledávkou se znehodnocením pohledávka, u níž došlo ke snížení účetní hodnoty vzhledem k úvěrovému riziku tvorbou opravné položky, restrukturalizovanou pohledávkou pohledávka, u níž záložna vzhledem k finanční situaci dlužníka přistoupila ke změně smluvních podmínek ve prospěch dlužníka a záložnou 1.TZ, družstevní záložna. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: 1.TZ, družstevní záložna Právní forma: družstvo Sídlo: Hasskova 22, Třebíč IČ: Datum zápisu: Poslední změna: , z důsledku změny stanov a voleb členů volených orgánů na členské schůzi konané Zapisovaný základní kapitál: ,- Kč Předmět podnikání - přijímání vkladů od členů - poskytování úvěrů členům - finanční leasing pro členy - platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy - poskytování záruk ve formě ručení a bankovní záruky členům - otevírání akreditivů pro členy - obstarání inkasa pro členy - pronájem bezpečnostních schránek členům 3 / 15

4 - ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank - přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank - nabývání majetku a disponování s ním - obchodování na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností - obchodování na vlastní účet s registrovanými cennými papíry Činnosti skutečně vykonávané - přijímání vkladů od členů - poskytování úvěrů členům - platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy - poskytování záruk ve formě ručení a bankovní záruky členům - obstarání inkasa pro členy - ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank - nabývání majetku a disponování s ním - obchodování na vlastní účet s devizami za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností Činnosti omezené nebo vyloučené Činnosti omezené nebo vyloučené dohledem nejsou žádné. Základní kapitál Splacený tis. Kč Zvýšení od Rozsah tis. Kč Způsob splacení členských a dalších členských vkladů Organizační struktura Organizačních složek: 7 Zaměstnanců (přepočtený počet): 13 Kontrolní komise JUDr. Jana Tomková - předsedkyně kontrolní komise od od roku 2002 členkou kontrolní komise; advokátka - není členkou v orgánech jiných právnických osob - předsedkyni nebyl záložnou poskytnut žádný úvěr - za předsedkyni nebyla záložnou poskytnuta žádná záruka 4 / 15

5 Ing. Karolína Janečková - členka komise od zvolení členskou schůzí dne vykonává funkci ekonoma, v minulosti pracovala jako vedoucí referátu úseku majetkových daní na Finančním úřadě - účast v orgánech právnických osob: předsedkyně dozorčí rady v SOLLER Capital, a.s. - člence nebyl záložnou poskytnut žádný úvěr - za členku nebyla záložnou poskytnuta žádná záruka Ing. Martina Seidlová - členka komise od zvolení členskou schůzí dne vykonává funkci finančního managera, v minulosti pracovala v regionálním deníku - účast v orgánech právnických osob: členka dozorčí rady ve SMART Corporation, a.s., SMART Capital, a.s. a FINE CREDIT, a.s., členka představenstva ve SMART Power, a.s. a FORTIS Capital, a.s. - člence nebyl záložnou poskytnut žádný úvěr - za členku nebyla záložnou poskytnuta žádná záruka Představenstvo Ing. František Novák - předseda představenstva - od založení záložny předseda představenstva; ředitel záložny od roku 2000; daňový poradce; do roku 2004 předseda úvěrové komise záložny - není členem v orgánech jiných právnických osob - předsedovi byl záložnou poskytnut krátkodobý úvěr ve výši 900 tis. Kč - za předsedu nebyla záložnou poskytnuta žádná záruka JUDr. Alena Sikorová - členka představenstva od , od místopředsedkyně představenstva - v minulosti předsedkyně škodní komise České spořitelny a.s. v Olomouci; právnička působící v oblasti úvěrových obchodů a vymáhání pohledávek - není členkou v orgánech jiných právnických osob - člence nebyl záložnou poskytnut žádný úvěr - za členku nebyla záložnou poskytnuta žádná záruka 5 / 15

6 Jaromír Hošek - člen představenstva od do roku 2004 ředitel 1. úvěrního družstva Chotěboř, od roku 2004 vedoucí pobočky a zástupce ředitele; v letech 2004 až 2007 člen úvěrové komise záložny - není členem v orgánech jiných právnických osob - členovi nebyl záložnou poskytnut žádný úvěr - za člena nebyla záložnou poskytnuta žádná záruka Vrcholové vedení K není funkce ředitele záložny obsazena. Pracovní poměr Ing. Igora Škarabelly skončil Ing. Igor Škarabella - ředitel záložny od do před vstupem do záložny pracoval jako ředitel hlavní pobočky UniCredit Bank Czech Republic, a.s. v Olomouci - není členem v orgánech jiných právnických osob - řediteli nebyl záložnou poskytnut žádný úvěr - za ředitele nebyla záložnou poskytnuta žádná záruka Členové s kvalifikovanou účastí Ing. Josef Lébr 19,47 % podílu na hlasovacích právech. Ing. František Novák Přímý podíl činí 1,06 % podílu na hlasovacích právech s možností dosažení kvalifikované účasti nepřímo z titulu zmocnění od jiných členů. Jaromír Hošek Přímý podíl činí méně než 1 % podílu na hlasovacích právech s možností dosažení kvalifikované účasti nepřímo z titulu zmocnění od jiných členů. 6 / 15

7 FINANČNÍ SITUACE AKTIVA Nekompenzované o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Kompenzované o opravné položky a oprávky Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost a pohledávky vůči 2 centrálním bankám (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky vůči centrálním bankám 4 Finanční aktiva k obchodování 5 Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do 6 zisku nebo ztráty Realizovatelná finanční aktiva 7 Úvěry a jiné pohledávky Finanční investice držené do splatnosti 9 Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou 10 hodnotou Kladné změny reálné hodnoty portfolia 11 zajišťovaných nástrojů Hmotný majetek (Σ) Pozemky, budovy a zařízení Investice do nemovitostí 14 Nehmotný majetek Účasti v přidružených a ovládaných osobách a 16 ve společných podnicích Daňové pohledávky 17 Ostatní aktiva Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 19 7 / 15

8 ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ) Závazky celkem (Σ) Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centrálním bankám 3 Finanční závazky k obchodování 4 Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 5 Finanční závazky v naběhlé hodnotě Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy 7 Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 8 Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 9 Rezervy 10 Daňové závazky 11 Ostatní závazky Základní kapitál družstevní záložny splatný na požádání (Σ) Základní kapitál družstev splatný na požádání 14 Nesplacený zákl.kapitál družstev.záložny splatný na požádání 15 Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 16 Vlastní kapitál celkem (Σ) Základní kapitál (Σ) 18 0 Splacený základní kapitál 19 Nesplacený základní kapitál 20 Další vlastní kapitál 21 Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly 22 Rezervní fondy Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období Zisk (ztráta) za běžné účetní období / 15

9 VÝNOSY, NÁKLADY, ZISKY A ZTRÁTY Zisk z finanční a provozní činnosti (Σ) Úrokové výnosy Úrokové náklady Náklady na základní kapitál splatný na požádání 4 Výnosy z dividend 5 Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Realizované zisky (ztráty) z finančních aktiv a závazků 8 nevykázaných v reálné hodnotě do zisku (ztráty) Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování 9 Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků v reálné hodnotě 10 vykázané do zisku (ztráty) -273 Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví 11 Kurzové rozdíly 12 8 Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv jiných než držených k prodeji 13 Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady 15-3 Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy Sociální a zdravotní pojištění Penzijní a podobné výdaje 20 Náklady na dočasné zaměstnance 21 Odměny - vlastní kapitálové nástroje 22 Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Náklady na reklamu Náklady na poradenství 26 Náklady na informační technologie Náklady na outsourcing Nájemné Jiné správní náklady Odpisy (Σ) Odpisy pozemků, budov a zařízení / 15

10 VÝNOSY, NÁKLADY, ZISKY A ZTRÁTY Odpisy investic do nemovitostí 33 Odpisy nehmotného majetku Tvorba rezerv 35 0 Ztráty ze znehodnocení (Σ) Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku (ztráty) Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv 38 Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu zisku (ztráty) 39 Podíl na zisku (ztrátě) přidružených a ovládaných osob a společných 40 podniků Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 41 Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady na daň z příjmů 43 Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění 45 Zisk nebo ztráta po zdanění / 15

11 Pohledávky z finančních činností Bez selhání a se selháním Před znehodnoc. Účetní hodnota (netto) Oprav. pol. k jednotl. pohled. Pohledávky z finančních činností celkem (Σ) Opravné položky k portf. pohledávek jednotlivě Bez znehod. Nevýznam. pohledávky Kum. ztráta z ocenění reánou hodnotou Pohledávky za úvěrovými institucemi (Σ) Pohledávky bez selhání (Σ) Standardní pohledávky Sledované pohledávky 5 Pohledávky se selháním (Σ) Nestandardní pohledávky 7 Pochybné pohledávky 8 Ztrátové pohledávky 9 Pohledávky za jinými osobami (Σ) Pohledávky bez selhání (Σ) Standardní pohledávky Sledované úvěry a ostatní pohledávky Pohledávky se selháním (Σ) / 15

12 Bez selhání a se selháním Účetní Oprav. pol. Před hodnota k jednotl. znehodnoc. (netto) pohled. Nestandardní pohledávky Pochybné pohledávky Ztrátové pohledávky Opravné položky k portf. pohledávek jednotlivě Bez znehod. Nevýznam. pohledávky Kum. ztráta z ocenění reánou hodnotou Bez znehodnocení a se znehodnocením Hodnota před znehodnocením Oceňované naběh. hod. Oceňované naběh. hod. Opravné položky Oceňované naběh. hod. Kum. ztráta z ocenění reál. hod. Oceňované naběh. hod. Účetní hodnota (netto) Oceňované naběh. hod. Pohledávky bez znehodnocení Pohledávky se znehodnocením Oceňované naběh. hod. Restrukturalizované pohledávky od do do do do Před znehodnocením Oceňované naběhlou hodnotou Oceňované reálnou hodnotou 12 / 15

13 POMĚROVÉ UKAZATELE od do do do do Kapitálová přiměřenost 23,40 15,86 Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 0,145 % 0,075 % Rentabilita průměrného kapitálu tier 1 (ROAE) 0,812 % 0,495 % Aktiva na jednoho zaměstnance Správní náklady na jednoho zaměstnance Zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho zaměstnance / 15

14 PLNĚNÍ PRAVIDEL OBEZŘETNÉHO PODNIKÁNÍ KAPITÁL Kapitál (Σ) Původní kapitál (Tier 1) (Σ) Splacené členské vklady členů záložny Rezervní fondy a nerozdělený zisk (Σ) Povinné rezervní a rizikové fondy Ostatní fondy z rozdělení zisku Nerozdělený zisk z předchozích období 596 Zisk za účetní období po zdanění Neuhrazená ztráta z předchozích období Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace Zisk za běžné účetní období Ztráta za běžné účetní období Čistý zisk z kapitalizace budoucích příjmů ze sekuritizace Zisk/ztráta z ocenění závazků v reálné hodnotě z titulu úvěrového rizika Další odčitatelné položky z původního kapitálu (Σ) 58 Goodwill Nehmotný majetek jiný než goodwill 58 Negativní oceňovací rozdíl ze změn reálné hodnoty realizovaných kapitálových nástrojů Dodatkový kapitál (Tier 2) (Σ) Podřízený dluh A Pozitivní oceňovací rozdíl ze změn reálné hodnoty realizovaných akcií a podílových listů Uhrazovací povinnost členů záložny Odčitatelné položky od původního a dodatkového kapitálu (Tier1+Tier2) Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3) 14 / 15

15 KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST A KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY Záložna při posuzování dostatečnosti vnitřně stanoveného kapitálu k současným a budoucím činnostem používá standardizovaný přístup v úrovni požadavků daných vyhláškou č. 123/2007 Sb. Kapitálové požadavky (Σ) K úvěrovému riziku podle standardizovaného přístupu (Σ) K expozici vůči institucím 1734 K podnikové expozici K expozici po splatnosti 1905 K ostatní expozici 230 K vypořádacímu riziku K pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku K operačnímu riziku K riziku angažovanosti obchodního portfolia Ostatní a přechodné požadavky 15 / 15

Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti

Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti Doplnění uveřejňovaných údajů ze dne 25. 6. 2012 Tato zpráva obsahuje průběžné neauditované údaje. Údaje prezentované v této zprávě také nezohledňují

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.9.27 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01

a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 1. Informace o spořitelním družstvu a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 b) Datum zápisu do obchodního rejstříku:

Více

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.)

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Zveřejněno dne 7. 5. 2009 Obsah: 1. Údaje o bance Základní informace Organizační struktura Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva

Více

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s.

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s. ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31.12.2011 V souladu se 7. částí (uveřejňování informací) vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31. 12. 2013

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31. 12. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31. 12. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Koněvova 2747/99 130 45 Praha 3 Žižkov tel.: 271 031 111 fax: 222 581

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013. Část I.

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013. Část I. J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013 Část I. OBSAH OBSAH 1. INFORMACE O BANCE 3 1.1 BANKA UVEŘEJŇUJE 3 1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA BANKY 4 1.3 INFORMACE O VZTAZÍCH SE ČLENY DOZORČÍ RADY, ČLENY

Více

INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S.

INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S. INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S. k 31. prosinci 2011 Obsah: ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA Informace o bance Informace o činnostech banky Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami, v nichž je banka většinovým

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Metropolitní spořitelní družstvo. Výroční zpráva

Metropolitní spořitelní družstvo. Výroční zpráva 2008 Metropolitní spořitelní družstvo Výroční zpráva Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE Předmět podnikání Činnosti skutečně vykonávané Činnosti omezené nebo vyloučené VOLENÉ ORGÁNY INFORMACE O UVĚRECH POSKYTNUTÝCH

Více

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

ÚDAJE K 30. 9. 2012 zveřejňované podle vyhlášky 123/2007 Sb. Dne 9. 11. 2012

ÚDAJE K 30. 9. 2012 zveřejňované podle vyhlášky 123/2007 Sb. Dne 9. 11. 2012 ÚDAJE K 30. 9. 2012 zveřejňované podle vyhlášky 123/2007 Sb. Dne 9. 11. 2012 Organizační struktura k 30. 9. 2012 Předseda představenstva a ředitel společnosti Odbor řízení lidských zdrojů Tajemník společnosti

Více

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2012. Část I.

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2012. Část I. J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2012 Část I. OBSAH OBSAH 1. INFORMACE O BANCE 3 1.1 BANKA UVEŘEJŇUJE 3 1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA BANKY 4 1.3 INFORMACE O VZTAZÍCH SE ČLENY DOZORČÍ RADY, ČLENY

Více

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba )

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) Údaje o Společnosti, o sloţení akcionářů, o činnosti a finanční situaci a o plnění pravidel obezřetného podnikání dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007

Více

(dle. Obsah: Přílohy: Informace. banky. celku

(dle. Obsah: Přílohy: Informace. banky. celku Stránka 1 z 16 Informace o Equa bank a.s. k 3.9.212 (dle vyhlášky č. 123/27 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelníchh a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry) Zveřejněno dne

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 1. Údaje o bance Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

Aktuální informace o GE Money Bank, a.s.

Aktuální informace o GE Money Bank, a.s. Aktuální informace o GE Money Bank, a.s. k 30. 9. 2007 podle 11a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 31.12.2013

Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 31.12.2013 Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 31.12.2013 Zveřejněno dne 13. 5. 2014 7 Obsah 1. Informace o bance... 3 1.1. Základní informace... 3 1.2. Organizační struktura banky... 3 1.3. Údaje o struktuře konsolidačního

Více

Zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění ke zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění nedošlo. Dozorčí rada.

Zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění ke zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění nedošlo. Dozorčí rada. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2007 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2007 Datum zveřejnění: 9. listopadu 2007 Tyto informace

Více

1. Základní údaje o Emitentovi

1. Základní údaje o Emitentovi POLOLETNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje o Emitentovi... 3 2. Informace o činnostech banky... 4 3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva... 6 4. Kvalitativní informace o řízení

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Informace o Sberbank CZ, a.s. k 30. červnu 201

Informace o Sberbank CZ, a.s. k 30. červnu 201 Informace o Sberbank CZ, a.s. k 30. červnu 201 Obsah: 1. Základní údaje o bance... 3 2. Informace o činnostech banky... 4 3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva... 6 4. Informace

Více

Informace o Air Bank a.s. k 31. 3. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů

Informace o Air Bank a.s. k 31. 3. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Informace o Air Bank a.s. k 31. 3. 2013 uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / 12. 5. 2013 Obsah 1 Údaje o Air Bank a.s..... 3 2 Údaje o

Více

1. Základní údaje o bance

1. Základní údaje o bance POLOLETNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje o bance... 3 2. Informace o činnostech banky... 4 3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva... 6 4. Kvalitativní informace o řízení

Více

Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 30.06.2012

Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 30.06.2012 Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 30.06.2012 Zveřejněno 10. srpna 2012 7 Obsah 1. Informace o bance... 3 1.1. Základní informace... 3 1.2. Organizační struktura banky... 3 1.3. Údaje o struktuře konsolidačního

Více