Program PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE Článek I. Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2015. Článek I. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 Program PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2015 Článek I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3543/15 ze dne program Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Plzeňském kraji v roce 2015 (dále jen Program ). Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Vychází z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne , č. j.: MSMT-40749/ Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách. Článek II. Účel, cíle programu a důvod podpory o Cílem programu je podpora polytechnického vzdělávání v mateřských a základních školách. o Cílovou skupinou programu jsou právnické osoby vykonávající činnost mateřské nebo základní školy, zřízené obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo krajem, soukromým subjektem, registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy a zařazené do školského rejstříku (dále jen škola ). o Účelem dotace je: vybavení škol stavebnicemi na podporu rozvoje pracovních schopností a dovedností (dále jen stavebnice ), vybavení nebo obnova vybavení tříd mateřských škol nebo technických dílen základních škol učebními pomůckami pro technické vzdělávání (zejm. ručním nářadím, akumulátorovým elektrickým nářadím, spotřebním materiálem), zajištění metodických materiálů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků přímo související s používáním vybavení škol pořízeného v rámci projektu, včetně motivace žáků k technickému vzdělávání, vzdělávání dětí a žáků v science center (tj. středisko neformálního vzdělávání, které se primárně zaměřuje na cílenou popularizaci vědy a techniky; nejedná se přitom o klasickou vzdělávací instituci, důraz je kladen zejména na interaktivitu a učení formou her a samostatného objevování vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti), a to formou úhrady vstupného do science center, Program je vyhlášen jako nutná podmínka finanční spoluúčasti na realizaci dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne , č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Plzeňském kraji a jako podílová část bude financován z rozpočtu Plzeňského kraje, v němž budou soustředěny i další finanční prostředky získané od dalších partnerů. Součet objemů prostředků poskytnutých Plzeňským krajem a prostředků získaných od dalších partnerů musí tvořit dvě třetiny celkového objemu prostředků jako zdroj pro realizaci programu. Dalším zdrojem jsou prostředky ze státního rozpočtu tvořících jednu třetinu celkového objemu dotace. 1

2 Článek III. Okruh způsobilých žadatelů a závazné podmínky Žadateli mohou být právnické osoby vykonávající činnost mateřské nebo základní školy, zřízené obcí, dobrovolným svazkem obcí, soukromým subjektem, registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy a zařazené do školského rejstříku se sídlem v Plzeňském kraji. Žadateli mohou být příspěvkové organizace vykonávající činnost mateřské nebo základní školy zřízené Plzeňským krajem zařazené do školského rejstříku. Jedním žadatelem může být do tohoto Programu podána pouze jedna žádost. Žadatel je povinen podat úplnou a obsahově správně vyplněnou žádost včetně všech povinných příloh nejpozději v den uzávěrky pro příjem žádostí. Nesoulad mezi údaji uvedenými v žádosti a údaji ve veřejném rejstříku je důvodem k vyřazení žádosti. Projekt musí odpovídat cílům Programu a podmínkám vyhlášeného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne , č. j.: MSMT / Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách. Projekt musí být v žádosti podrobně popsán včetně kvalitního zpracování položkového rozpočtu při zachování zásad hospodárnosti a efektivnosti. Přesné podmínky poskytnutí dotací budou specifikovány ve smlouvách uzavíraných s příjemci dotace a vyrozuměních. Vynaložené náklady musí být nezbytně využity k uskutečnění projektu efektivně a hospodárně. Dotace/příspěvek je poskytován/a výhradně na neinvestiční náklady žadatele v roce 2015 spojené s realizací projektu. Účel čerpání požadovaných finančních prostředků musí být uveden ve formuláři Žádosti o dotaci/příspěvek - včetně celkového rozpočtu projektu, který je přílohou č. 1 Programu. Nedílnou součástí Žádosti je přiložený podrobný popis projektu dle Čl. 4 odst. (8) vyhlášeného programu MŠMT v maximálním rozsahu 1 strany formátu A4. Na poskytnutí finančních prostředků v tomto programu není právní nárok. Poskytnutí dotace podle tohoto programu nezakládá nárok příjemce na poskytnutí dotace v následujících letech. Duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů, včetně zdrojů ze státního rozpočtu a Operačních programů, není dovolena. Článek IV. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků programu Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na realizaci programu z rozpočtu Plzeňského kraje je Kč. Tento objem však bude vytvořen pouze za předpokladu naplnění jedno třetinového podílu přispěvovatelů ze strany dalších partnerů. Předpokládaný objem peněžních prostředků programu Plzeňského kraje tvoří dvě třetiny celkového objemu dotace doplněného o jednu třetinu prostředků z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne , č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách. 2

3 Článek V. Kritéria pro stanovení výše dotace Objem poskytnutých prostředků z tohoto vyhlášeného programu z rozpočtu Plzeňského kraje bude u úspěšného žadatele tvořit 2 třetiny celkového složeného objemu prostředků poskytnutých na projekt společně s prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté Plzeňským krajem v rámci realizace dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Úspěšným žadatelům o dotaci v tomto vyhlášeném programu bude poskytnuta dotace v celkovém přiděleném objemu z tohoto Programu včetně dotace ze státního rozpočtu vyhlášeného programu ve výši odpovídající poměru k celkovému složenému objemu prostředků a počtu žadatelů o dotaci. Minimální výše plánovaných neinvestičních nákladů předloženého projektu žadatele o dotaci je Kč včetně DPH. Článek VI. Kritéria pro hodnocení žádosti přínos projektu k podpoře polytechnického vzdělávání v mateřských a základních školách v Plzeňském kraji, odborná kvalita a připravenost projektu včetně technického zajištění a přiměřenosti rozpočtu projektu, naplněnost cílů a podmínek vyhlášeného Programu a dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne , č. j.: MSMT-40749/ Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách. Článek VII. Žádost o poskytnutí dotace, lhůty pro podání žádosti 1) Žádost o dotaci/příspěvek včetně příloh se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace edotace, která je přístupná na adrese 2) Žádosti musí být podány nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí (termín uzávěrky), tj Žádosti podané po tomto termínu nebudou předloženy k dalšímu projednávání. 3) Povinné a nepovinné přílohy žádosti, jejichž povinnou náležitostí je podpis, jsou vyžadovány výhradně v elektronické podobě (vložit do systému edotace formou: jedna vícestránková příloha/např. žádost = jeden skenovaný soubor elektronické přílohy), a to ve formátu *.pdf (tj. formuláře nebo jiné dokumenty listinného charakteru). Ostatní nepovinné přílohy (fotografie a obrázky) se dokládají elektronicky ve formátu *.jpg. Maximální velikost jedné přílohy nesmí přesáhnout 10 MB při překročení tohoto limitu neumožní aplikace podání žádosti. 4) Povinné přílohy: a) vyplněný a podepsaný Formulář žádosti o dotaci/příspěvek včetně popisu projektu (formulář Žádosti o dotaci/příspěvek - je přílohou č. 1 tohoto Programu), b) vyplněné, podepsané a popřípadě orazítkované čestné prohlášení (formulář čestného prohlášení je přílohou č. 2 tohoto Programu), c) v případě, kdy je žadatel příspěvkovou organizací obce, k žádosti musí být přiloženo podle vzoru v příloze č. 3 prohlášení zřizovatele, že příslušný orgán 3

4 obce schválil podání žádosti, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením 27 odst. 4 a 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V prohlášení musí být uvedeno bankovní spojení a číslo účtu obce, na něž budou poskytnuté prostředky zaslány, d) příspěvkové organizace Plzeňského kraje dokládají jen přílohy pod písmeny a) a b). Změna formuláře žádosti, nevyplnění všech požadovaných údajů, uvedení nepravdivých, neúplných nebo zkreslujících údajů nebo nedodání povinných příloh je důvodem pro vyřazení žádosti z dalšího hodnocení. Nedostatky v náležitostech podaných žádostí lze na výzvu učiněnou administrátorem prostřednictvím systému edotace odstraňovat po termínu uzávěrky. Po uplynutí tohoto termínu bude systém edotace pro jakékoliv změny ohledně podaných žádostí uzavřen. Plzeňský kraj si vyhrazuje právo vyžádat si kdykoli v průběhu administrace, hodnocení, realizace a vyúčtování projektu další případné dokumenty související s realizací projektu. Článek VIII. Doba čerpání dotace/příspěvku a termín ukončení realizace projetu Finanční prostředky na projekt budou převedeny na účet příjemce jednorázově do Finanční prostředky přidělované podle tohoto Programu školám budou moci být použity od data vydání rozhodnutí MŠMT do , na výdaje uskutečněné před datem vydání rozhodnutí být použity nemohou. Na náklady vzniklé před datem vydání rozhodnutí budou moci být použity pouze za předpokladu, že nebyly do data jeho vydání uhrazeny. Dodání stavebnic a dalšího vybavení pořízeného z dotace musí být nejpozději do Článek IX. Postup a lhůty při projednávání žádosti 1) Žádosti o dotace/příspěvky jsou po termínu uzávěrky po formální stránce zkontrolovány Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Žádosti nesplňující závazné podmínky dle čl. II. budou administrátorem vyřazeny z dalšího projednávání. 2) Žádosti splňující formální požadavky jsou Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje předloženy Komisi pro výběr žadatelů o poskytnutí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje (dále jen Komise ). Komise v souladu se svým jednacím řádem posuzuje jednotlivé žádosti tak, že zhodnotí u každého projektu míru naplnění kritérií dle čl. VI. Programu. 3) Člen Komise, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané žádosti nebo osobám, jichž se žádost dotýká, nemůže nestranně rozhodovat, nemůže o předmětné žádosti hlasovat. 4) Komise si vyhrazuje právo přizvat k hodnocení jednotlivých žádostí nezávislé posuzovatele, kteří musí být schopni odborně žádost hodnotit. Posuzovatel nesmí být osoba, u níž lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané žádosti nebo osobám, jichž se žádost dotýká, nemůže nestranně rozhodovat. Posuzovatel vyjádří své doporučení nebo nedoporučení žádosti k poskytnutí dotace. Své stanovisko posuzovatel v hodnocení zdůvodní. 5) Komise je oprávněna navrhnout snížení výše dotace/příspěvku, o kterou žadatel žádá, a takto upravenou ji doporučit ke schválení orgánům Plzeňského kraje. 4

5 6) Všechny žádosti zhodnocené Komisí budou společně s jejím stanoviskem předloženy k rozhodnutí orgánům Plzeňského kraje příslušným k rozhodnutí o poskytnutí dotace dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. Dotace se poskytují výhradně na základě usnesení Rady Plzeňského kraje nebo Zastupitelstva Plzeňského kraje a na základě písemné smlouvy o poskytnutí dotace. 7) Všichni žadatelé budou o výsledku rozhodnutí orgánů Plzeňského kraje vyrozuměni prostřednictvím aplikace edotace do Článek X. Smlouva o poskytnutí dotace 1) Na základě rozhodnutí Rady Plzeňského kraje nebo Zastupitelstva Plzeňského kraje uzavře poskytovatel s příjemcem dotace písemnou smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace. 2) Poskytovatel je oprávněn před podpisem smlouvy vyzvat příjemce k doložení příp. dalších souvisejících dokumentů. 3) Příjemci dotace bude zaslán návrh smlouvy a příjemce dotace bude současně vyzván k podpisu smlouvy ve lhůtě do 30ti (třiceti) dnů od doručení návrhu smlouvy. Pokud příjemce nevrátí zpět podepsanou smlouvu ve stanoveném termínu, dotace nebude poskytnuta. Smlouvu lze podepsat i osobně na Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje po předchozí domluvě, popřípadě doručit podepsanou s razítkem. 4) Ve smlouvě se uvedou údaje a skutečnosti podle 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dále: a) název projektu/účel, na který je dotace poskytována, b) možnost jednostranného odstoupení od smlouvy před uskutečněním finančního plnění poskytovatele vůči příjemci dle smlouvy, c) povinnost příjemce doložit vyúčtování použití dotace ve stanoveném termínu a formě, d) povinnost příjemce vrátit dotaci, nebude-li použita v souladu s účelem, k němuž byla poskytnuta, nebo nebude-li dotace řádně vyúčtována, e) skutečnost, že při nakládání s veřejnými prostředky musí být dodržena rozpočtová kázeň podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, f) umožnit provedení kontroly realizace projektu pracovníkem Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Pro potřeby Plzeňského kraje příjemce dotace zajistí bezplatný vstup na aktivity spojené s podpořenou akcí (počet bude dále specifikován dle konkrétního charakteru akce přímo ve smlouvě). Příjemce se zavazuje při jakékoliv vlastní prezentaci akce po nabytí účinnosti smlouvy uvádět, že byla uskutečněna za finanční podpory Plzeňského kraje, g) v případě, že předmět smlouvy zatím nebyl realizován, zavazuje se příjemce, že na propagační materiály související s předmětem smlouvy, při akcích souvisejících s předmětem smlouvy a na webových stránkách, které odkazují na předmět smlouvy, viditelně umístí logo Plzeňského kraje. V případě, že předmět smlouvy byl již realizován, zavazuje se příjemce, že umístí viditelně logo Plzeňského kraje na webové stránky, které odkazují na předmět smlouvy. Příjemce prohlašuje, že byl seznámen s podobou loga Plzeňského kraje ke dni podpisu této smlouvy, 5

6 h) sankce v případě porušení rozpočtové kázně porušením smluvní/ních podmínky/nek ze strany příjemce, která bude ve smlouvě upravena odvodem ve výši 5% -100% poskytnuté dotace ve smyslu ustanovení 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, i) postup v případě návrhu na uzavření dodatku smlouvy. Článek XI. Vyúčtování dotace Vyúčtování (vyplněný formulář vyúčtování dotace/příspěvku) předkládá příjemce elektronicky prostřednictvím aplikace edotace vložením vyplněného a podepsaného formuláře Vyúčtování dotace (příloha č. 4 Programu) jako jednoho souboru ve formátu *.pdf (naskenují se dohromady). Finanční vypořádání dotace ve smyslu 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů provede příjemce společně s vyúčtováním na společném formuláři. Finanční vypořádání prostředků ze státního rozpočtu provede příjemce dotace v termínech stanovených Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce dotace povinen vrátit do rozpočtu Plzeňského kraje v rámci vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem za rok Příjemce dotace, kterým je příspěvková organizace zřízená obcí vrací prostředky prostřednictvím svého zřizovatele. Nejzazší termín pro předložení vyúčtování dotace/příspěvku je stanoven na 20. leden Poskytovatel si vyhrazuje právo provést kontrolu vyúčtované účelové dotace, která zahrnuje věcnou a finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky, zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných subjektů dle platné legislativy. Článek XII. Závěrečná ustanovení 1) Dotace se vyhlašuje zveřejněním na úřední desce kraje způsobem umožňujícím dálkový přístup a v informačním systému s dálkovým přístupem edotace na adrese 2) Příjemce dotace je povinen Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje písemně oznámit změnu všech okolností, které by mohly mít vliv na realizaci účelu dotace, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 3) Poskytnutí dotace, stejně jako nečerpání nebo nedočerpání dotace ve schválené výši, nezakládá nárok žadatele na poskytnutí dotace v následujících letech. 4) Dotace nebude proplacena nebo ji bude povinen příjemce vrátit zpět v případě, že: a) uvede v žádosti nepravdivé, neúplné nebo zkreslující údaje, b) předloží dokumenty, které jsou v rozporu se skutečným stavem, c) má závazek po lhůtě splatnosti vůči Plzeňskému kraji, d) bude jednostranně odstoupeno od smlouvy, e) poruší povinnosti stanovené smlouvou. 5) Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů o subjektu a výši poskytnuté dotace. 6

7 6) Podáním žádosti bere žadatel na vědomí závaznost znění tohoto Programu. 7) Komunikace mezi žadatelem a Plzeňským krajem jako poskytovatelem probíhá přednostně prostřednictvím elektronické komunikace. Nedílnou součástí Programu jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 Formulář žádosti o dotaci/příspěvek Příloha č. 2 Čestné prohlášení Příloha č. 3 Formulář Vyúčtování účelové neinvestiční dotace/příspěvku Kontaktní osoba administrátor dotačního programu: Kateřina Reitšpiesová Oddělení ekonomické kancelář č. P206 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor školství, mládeže a sportu Škroupova 18, Plzeň Telefon:

Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015

Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 verze platná od 01.01.2014 Programová rada Plzeňského kraje pro hodnocení projektů

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor veřejné diplomacie Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 183 230, fax: +420 224 182 036 www.mzv.cz MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE

Více

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Obecné podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2008 podprogram B. Prevence sociálního

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ pro rok 2014 Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2014

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2014 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2014 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

PRAVIDLA DOTAČNÍHO PROGRAMU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2015 PŘÍSPĚVKY. (VERZE č. 2)

PRAVIDLA DOTAČNÍHO PROGRAMU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2015 PŘÍSPĚVKY. (VERZE č. 2) PRAVIDLA DOTAČNÍHO PROGRAMU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2015 PŘÍSPĚVKY (VERZE č. 2) Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 29.04.2015 na základě usnesení č. 684/2015

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) PREAMBULE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ).

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ). Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1726 ze dne 21.7.2015 k návrhu na vyhlášení grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2016 Rada hlavního

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 V Praze 31. 5. 2013 č.j. MSMT-11989/2013-210 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Čl. 1. Čl. 2. b) Tvorba a realizace školních projektů na podporu rozvoje řeči u dětí předškolního věku, včetně spolupráce s rodiči.

Čl. 1. Čl. 2. b) Tvorba a realizace školních projektů na podporu rozvoje řeči u dětí předškolního věku, včetně spolupráce s rodiči. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 V Praze 31. 5. 2013 č.j. MSMT-11989/2013-210 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 01.02.2014 Obsah: A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento předpis upravuje způsob poskytování

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SCREENINGOVÉHO CENTRA A ŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ O PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 1. 10. 2013, č. j.: MSMT- 22886/2013 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE GRANTOVÝ PROGRAM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Vyhlášený v souladu se Statutem Fondu rozvoje Jihomoravského kraje a Obecnými pravidly pro poskytování

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Většina projektových výstupů by měla být zacílena na všechny tyto oblasti:

Většina projektových výstupů by měla být zacílena na všechny tyto oblasti: ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU ZLEPŠENÍ PÉČE O DĚTI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA V GRUZII NA PODPORU PROJEKTŮ V OBLASTI ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

Více