Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická H/01 Zpracovatel dřeva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 41 57 H/01 Zpracovatel dřeva"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická H/01 Zpracovatel dřeva

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat, klíčových a odborných kompetencí Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový učební plán Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Anglický jazyk II Německý jazyk Německý jazyk II Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Základy ekologie Matematické vzdělávání Matematika Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Ekonomické vzdělávání Ekonomika Odborné vzdělávání Technická dokumentace Materiály Strojnictví Výrobní zařízení Technologie Myslivost Motorová vozidla Odborný výcvik Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy

3 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 REDIZO IČ adresa školy Lesnická 55, Písek ředitel Ing. František Bušina, Ph.D. kontakty telefon www lespi.cz fax Zřizovatel: zřizovatel Jihočeský kraj - Krajský úřad České Budějovice adresa zřizovatele České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 3

4 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Zpracovatel dřeva kód H/01 stupeň vzdělání Střední odborné vzdělání s výučním listem délka studia 3 forma studia denní forma vzdělávání platnost od Charakteristika školního vzdělávacího programu Koncepce školy V současné době jsou ve škole vyučovány následující studijní obory: Střední lesnická škola střední odborné vzdělávání s výučním listem Obor H/01 Zpracovatel dřeva Střední lesnická škola střední odborné vzdělávání s maturitou studijní obor M/01 Lesnictví Střední lesnická škola střední odborné vzdělávání s výučním listem obor H/01 Mechanizátor lesní výroby Vyšší odborná škola lesnická studijní obor N/01 Lesnictví Dále probíhají aktivity v oblastech: Celoživotní vzdělávání dospělých Bakalářské studium - konzultační středisko České zemědělské univerzity v Praze Cvičná škola pro pedagogickou praxi Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Myslivecké zkoušky a zkoušky pro myslivecké hospodáře Ekologická výchova pro žáky základních škol - zážitková pedagogika a exkurze Školní polesí Hůrky - doplňková činnost především v oblasti lesnictví, zpracování dřeva a myslivosti, zázemí pro praktickou výuku Ubytování a stravování pro cizí v rámci doplňkové činnosti 4

5 Cíle a priority školy Udržet a rozvíjet silné stránky školy příležitosti školy dobrá vybavenost školy se zázemím pro praktickou výuku a ubytování dlouholetá tradice školy kontakty a spolupráce s provozem kontakty se zahraničními školami odbornost učitelů Řešit slabé stránky školy ohrožení školy nepříznivý demografický vývoj populace nedostatek uchazečů o studium ve škole, především v oborech s výučním listem malá propagace školy a jejích možností na veřejnosti obecný malý zájem o obory s výučním listem Propagace školy na veřejnosti je řešena prostřednictvím www stránek školy (www.lespi.cz), v tisku, na burzách škol a výstavách zaměřených na vzdělání, návštěvami na základních školách a v neposlední řadě také pořádáním akcí pro děti a mládež ale i ostatní veřejnost (Den stromu, Den Země, Soutěž odborných lesnických dovedností, exkurze na Školní polesí Hůrky a další). Důležitým úkolem je dále rozvíjet spolupráci s firmami v okolí, především Městskými lesy Písek s.r.o. jak v oblasti lesnictví, tak v oblasti myslivosti, loveckého a sportovního střelectví, lesní pedagogiky a rekreačního zázemí pro obyvatele Písku. Obdobná spolupráce je rozvíjena s LČR s.p., VLS s.p. a soukromými subjekty v okolí - Lesní správa Orlík aj. Střední lesnická škola střední odborné vzdělávání s výučním listem - obor H/01 Zpracovatel dřeva - koncepce výuky Celé tři roky se vyučují český jazyk, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, matematika, tělesná výchova, občanská nauka a technologie, k nim přistupují na počátku fyzika, základy ekologie, technická dokumentace, materiály a strojnictví, později ekonomika, výrobní zařízení. Nepovinným předmětem je druhý cizí jazyk, myslivost a motorová vozidla. Rozhodující pro přípravu k budoucímu povolání je ovšem odborný výcvik, konaný v dílnách a v provozu školního polesí a dalších lesnických a dřevozpracujících firem. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve škole je prosazována tendence k integraci těchto žáků do běžných školních kolektivů, což přispívá jak k jejich socializaci a připravenosti na běžný občanský život, tak lepšímu přístupu majoritní společnosti k lidem se zdravotním postižením, sociálním či jiným znevýhodněním. Při přijímání žáků do studijního oboru H/01 Zpracovatel dřeva je zvažován: charakter oboru vzdělání a požadavků na zdravotní způsobilost uchazeče o vzdělávání vzhledem ke stupni zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění dle platné legislativy, možnosti pracovního uplatnění tohoto absolventa v regionu a potřebu úzké spolupráce se sociálními partnery, 5

6 potřebu a způsob úpravy vzdělávacího programu (délky studia, učebních plánů, vzdělávacího obsahu, změnu vyučovacích metod a organizace výuky apod.), materiální a organizační podmínky vzdělávání, např. možnosti bezbariérového přístupu do školy, k učebnám, k sociálním aj. zařízením, speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek, odborné a personální zabezpečení výuky; znalost specifik jednotlivých druhů postižení a zdravotního znevýhodnění, vytvoření vhodných podmínek při přijímání žáků ke vzdělávání a ukončování vzdělávání žáků se zdravotním postižením, znalost odpovídajících metod a forem vzdělávání a hodnocení, uplatňování principu individualizace vzdělávání, přehled o vhodných učebnicích a pomůckách, potřeba zvýšení počtu pracovníků např. o speciální pedagogy, asistenty pedagoga, pracovníky zajišťující tlumočnické služby těžce sluchově postiženým žákům atd., způsob přípravy pedagogů, zdravých žáků a jejich rodičů na soužití se žáky se zdravotním postižením (zejména se žáky s těžkým stupněm postižení) nebo sociálním znevýhodněním, způsob spolupráce se školskými poradenskými pracovišti, se základními školami, ve kterých žák plnil povinnou školní docházku, s rodiči těchto žáků, popř. se sociálními pracovníky a s občanskými sdruženími zdravotně postižených, se sociálními partnery v regionu školy, podmínky dané platnou legislativou ( školskou a sociální ) pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich sociální ochranu, pro vzdělávání příslušníků národnostních menšin nebo cizinců. Velmi důležitá je i práce s ostatními žáky a jejich seznámení s problematikou týkající se spolužáků s určitým postižením či znevýhodněním. Při vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním je možno využívat pomoci asistentů pedagoga. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Do skupiny žáků se zdravotním postižením řadíme žáky s tělesným, mentálním, zrakovým nebo sluchovým postižením, žáky s vadami řeči, žáky s autismem, vývojovými poruchami učení nebo chování a žáky se souběžným postižením více vadami. Zdravotním znevýhodněním se rozumí dlouhodobá nemoc, zdravotní oslabení nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování. Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišťováno formou individuální integrace, lze zpracovat individuální vzdělávací plán. Praktickou část vyučování je nutné uzpůsobit podle individuálních potřeb a možností žáka za použití vhodných kompenzačních pomůcek. Podmínky pro uskutečňování teoretického i praktického vyučování (např. v odborném výcviku) včetně počtu žáků ve třídě, v oddělení nebo studijní skupině jsou stanoveny právním předpisem. Nezbytnou součástí přípravy na vyučování žáků s tělesným postižením je úprava prostředí. To se týká přístupů k budovám školy, vstupů do budov, prostor školy a jednotlivých učeben včetně pracovních míst. Provedené úpravy musí vést k maximální samostatnosti jednotlivých žáků při dodržení požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví - bezbariérový přístup do školy zatím zajištěn není. Žáci s mentálním postižením se vzdělávají podle speciálních vzdělávacích programů nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ( 7 vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb.). Integrace do běžných škol vyžaduje mimo jiné odborně připravené pedagogy. Zrakově postiženým žákům je nutné zpřístupnit obsah jednotlivých předmětů vhodnou formou a vhodnými pomůckami (učební texty přepsané do bodového písma nebo v elektronické či zvukové podobě, výukové materiály v reliéfní podobě atd.). K písemné komunikaci je vhodné využívat prostředky ICT, v ideálním případě s hlasovým výstupem atd. 6

7 Praktické vzdělávání je nutno uspořádat s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce, za pomoci dostupných kompenzačních pomůcek a vhodných vyučovacích metod včetně způsobu hodnocení. V komunikaci žáků s poruchami sluchu (neslyšících) je nutno respektovat právo na volbu komunikačního prostředku (znakový jazyk, mluvená řeč, odezírání) a dodržovat při výuce určitá pravidla komunikace se žáky se sluchovým postižením (mluvit směrem ke třídě, používat nákresy, grafy, komentovat neočekávané reakce na sluchové podněty, ověřovat pochopení nových pojmů atd.). Dle typu postižení a omezení ve verbální složce řeči je nutno volit jiný způsob komunikace, zkoušení atd. Je vhodné zpřístupnit žákům výukové texty v počítačové podobě. Samotné jazykové vzdělávání žáků (ve znakovém jazyce, v českém i cizím jazyce) by mělo být zajištěno odborně připraveným učitelem; zejména učitelé českého a cizích jazyků by měli být obeznámeni se specifickými metodami jazykového vzdělávání těchto žáků. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat písemným projevům žáků, zejména projevům sloužícím k jejich hodnocení, neboť může dojít k formálním chybám a zkreslení průkaznosti znalostí žáků. Důležitá je spolupráce se specializovanými pracovišti, popř. zajistit tlumočení do znakového jazyka. Významné je vybavení škol a tříd (televize s teletextem, video kopírující i skryté titulky, odhlučnění tříd, komunikace s učiteli mobilním telefonem SMS, indukční smyčka ve třídách atd.). Žáci s autismem jsou velmi specifickou skupinou osob s postižením. Zařazení žáků s autismem záleží na mentální úrovni žáka, na projevech chování, na způsobu komunikace atd. Při jejich začleňování je nutno dodržovat určité zásady (strukturu prostředí, místa a času, konkretizaci požadavků a vizualizaci maximálního možného množství informací). Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií aj.) jsou většinou průměrně, ale často i nadprůměrně nadaní. Počet žáků s těmito obtížemi je velmi vysoký, a proto je nutné věnovat této problematice zvýšenou pozornost. Žáci se specifickými poruchami učení jsou významně ohroženi školní neúspěšností a dalšími riziky vzniku sociálně patologických jevů, neboť postižení je skryté. Pedagogové musí být dobře informováni o možných úskalích ve výuce, o individuálních potřebách konkrétního žáka. Je nutné volit vhodné metody a formy výuky a hodnocení (individuální tempo, nahrazení psaní dlouhých textů testy, speciální formy zkoušení aj.) a v některých případech i kompenzační pomůcky (počítače korektury textu, barevné čtení, grafické počítačové programy aj.). Žáci by měli přicházet ze škol poskytujících základní vzdělání s vytvořeným systémem nápravných postupů, kompenzačních postupů a pomůcek atd. Jejich respektování, rozšiřování a modifikace jim napomůže absolvovat úspěšně studia v plném rozsah. V některých případech se mohou objevit problémy v chování, které je možné vhodnými výchovnými postupy zvládnout. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Sociálním znevýhodněním se podle 16 odst. 4 školského zákona rozumí rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, postavení azylanta a účastníka řízení o poskytnutí azylu. Zatímco u žáků s rizikovým chování se bude jednat především o volbu vhodných výchovných prostředků a úzkou spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, sociálními pracovníky a jinými odborníky, specifické vzdělávací potřeby žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí se mohou promítnout i do obsahu vzdělávacího programu, metod a forem výuky i způsobu hodnocení žáků. Žáci z jiného kulturního prostředí mohou mít např. komunikační problémy (nedostatečné znalosti češtiny, problémy s osvojováním nové slovní zásoby včetně odborné terminologie, s porozuměním výkladu učitele nebo čtenému textu apod.), nebo nedostatky polytechnického a psychomotorického charakteru v důsledku jiných životních 7

8 zkušeností, což může činit problémy v praktickém vyučování, zejména v odborném výcviku. Chování těchto žáků může být ovlivněno jinými kulturními, náboženskými nebo rodinnými tradicemi, etickými normami a hodnotami. Všichni pedagogičtí pracovníci, ale i ostatní žáci, by se měli seznámit se sociálně kulturními zvláštnostmi žáků, aby byli schopni lépe pochopit jejich projevy a problémy a volit vhodné vyučovací metody a společenský přístup k nim. Na druhé straně přítomnost těchto žáků ve škole může být přínosem pro ostatní žáky, pedagogy a další pracovníky školy. Lze ji vhodně využít k realizaci multikulturní a občanské výchovy i k rozšíření kulturního povědomí žáků. Nízký zájem těchto žáků o vzdělání a předčasné odchody ze vzdělávacího procesu klade vysoké nároky na všechny učitele z hlediska motivace a výchovy žáků i z hlediska vytváření pozitivního klimatu ve škole. Prostředkem k řešení těchto problémů může být nejen větší aktivizace žáků ve vyučování nebo intenzívní práce výchovných poradců s těmito žáky, ale také úzká spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními a zvláště se sociálními partnery v regionu. Soustavnou a cílenou pozornost je třeba věnovat prevenci nežádoucích sociálních projevů v chování žáků. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Podpora mimořádně nadaných žáků je žádoucí nejen vzhledem k žákům samotným, ale má zásadní význam pro společnost. Zejména v odborném školství, které připravuje budoucí odborníky v oblasti techniky, technologií, životního prostředí a aplikovaných přírodních věd, je žádoucí podchytit nadané žáky (dívky i chlapce) a soustavně s nimi pracovat. Přitom se nemusí jednat pouze o žáky z oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, ale i v oborech poskytujících střední vzdělání s výučním listem najdeme žáky, kteří svými vědomostmi, dovednostmi nebo zájmem o obor převyšují ostatní. Nemusí se sice jednat o žáky mimořádně nadané, ale i tyto žáky je třeba podchytit a individuálně s nimi pracovat. Zatímco v činnostech, pro které mají mimořádné nadání nebo o které mají vysoký zájem, vykazují vynikající výsledky, mohou v jiných činnostech nebo vzdělávacích oblastech prokazovat průměrné nebo slabé výsledky. Příčinou může být to, že se neumějí efektivně učit, podceňují procvičování a opakování učiva nebo řešení jednoduchých úkolů, preferují vlastní tempo a způsob učení, zatímco společné tempo a frontální způsob výuky je zpomalují a demotivují aj. Mimořádně nadaní žáci se projevují jako výrazné osobnosti, což ovšem může mít svá negativa, zejména v sociálně komunikativní oblasti. Mohou mít také problémy v sebepojetí a sebehodnocení, jsou citliví na kritiku a hodnocení druhých, obtížně navazují vztahy s druhými lidmi. Ne vždy jsou tito žáci přijímáni svým okolím pozitivně, a to jak spolužáky, tak učiteli. Konflikty s učiteli mohou vznikat nejen proto, že žák některé předměty nepovažuje za významné, ale i proto, že svými vědomostmi a schopnostmi i neustálým zájmem o obsah výuky převyšuje učitele nebo narušuje vyučování. Problémy v komunikaci se spolužáky mohou přerůst v šikanu nadaného žáka, nebo naopak v přizpůsobení se skupinovým normám a snížení výkonnosti i dalšího rozvoje žáka. Je důležité nejen zjistit, v čem žák vyniká, ale i jaké má nedostatky a problémy, a tomu přizpůsobit práci s ním. Rovněž je důležité, aby škola znala vývoj žáka již na základní škole, dosavadní způsob práce se žákem i rodinné prostředí. Významná je spolupráce všech učitelů, kteří mimořádně nadaného žáka vyučují. Ve výuce těchto žáků je vhodné využívat náročnější metody a postupy, problémové a projektové vyučování, samostudium, práci s informačními a komunikačními technologiemi aj. Žáci by měli být také vhodně zapojováni do skupinové výuky a týmové práce (jako vedoucí i jako členové), vedeni k co nejlepším výkonům i v předmětech, na které nejsou orientováni. 8

9 Realizace bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech, požární prevence je řešena prostřednictvím: trvalé kontroly dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví osob při vzdělávání a při činnostech, které přímo souvisejí se vzděláváním, popřípadě při jiných činnostech, dle platných právních předpisů, zabezpečení odborného dohledu nebo přímého dozoru při praktickém vyučování; zajištěním nezávadného stavu objektů, technických a ochranných zařízení a jejich údržba, pravidelná technická kontrola a revize; zlepšováním pracovního prostředí podle požadavků hygienických předpisů a označení nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor v souladu s příslušnými normami; vytvářením a dodržováním zvláštních pracovních podmínek mladistvých, které stanovují právní předpisy ke zvýšení ochrany jejich zdraví; prokazatelným upozorňováním nebo podrobným instruováním žáků o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním (zejména při praktické výuce a odborné praxi), seznámením se školním řádem, zásadami bezpečného chování, případně s ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění BOZP a požární ochrany souvisejících s činností vykonávanou žáky; souladem časové náročnosti vzdělávání podle ŠVP s počtem povinných vyučovacích hodin stanovených v rámcovém vzdělávacím programu, který respektuje fyziologické a psychické potřeby žáků, podmínky a obsah vzdělávání; ochrany žáků před násilím, šikanou a jinými společensky negativními jevy; vytvářením prostředí a podmínek podporujících zdraví ve smyslu národního programu Zdraví pro 21. století. 9

10 Podmínky pro přijímání ke vzdělávání: Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky a zdravotní způsobilost. Přijímací řízení: Uchazeči přijímáni ke studiu bez přijímacích zkoušek. Kritéria pro hodnocení - stanovení pořadí uchazečů: 1. dlouhodobé studijní úsilí (podle 60 odstavce (4) písmena a) školského zákona), vyjádřené průměrem hodnocení na všech třech vysvědčeních uváděných na přihlášce z předchozího vzdělávání na ZŠ, mohou získat nejvýše 100 bodů (od základní hodnoty 100 bodů, která odpovídá studijnímu průměru 1.00, se za každou desetinu průměru odečítají 2 body, Způsob ukončení a potvrzení dosaženého vzdělání Střední vzdělání s výučním listem se ukončuje závěrečnou zkouškou, konanou před zkušební komisí. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky a ústní zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborného výcviku (ruční a strojní zpracování dřeva, základy tesařských konstrukcí). Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Charakteristika školy Organizační složky a struktura školy Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku navazuje na dlouholeté tradice vzdělávání v lesnickém oboru. Škola byla založena již v roce 1885 a je nejstarší existující veřejnou českou lesnickou školou. Škola po dobu své existence vychovala tisíce lesnických odborníků, její absolventi našli uplatnění po celém světě. Po převedení oborů s výučním listem ze školy ve Vimperku je jedinou školou s lesnickým zaměřením v regionu, působností zasahuje i do okolních krajů a VOŠ má prakticky celorepublikovou působnost. Škola je zařazena mezi školy Trvalé vzdělávací základny MZe. Důkazem dlouholetých tradic školy je SAPLŠP - Sdružení absolventů a přátel lesnických škol píseckých, které sdružuje přes 900 členů a dvakrát ročně vydává vlastní obsáhlý Zpravodaj. Organizační složky školy v současné době tvoří: o Lesnické školy v Písku budova SLŠ propojená s pavilonem výpočetní techniky, budova VOŠ (bývalý starý domov mládeže), jsou propojeny krytým koridorem o Domov mládeže s ubytovací kapacitou 192 (Písek nový DM) + 52 (Písek starý DM) oba propojeny krytým koridorem s budovou 10

11 školy + 26 (Smrkovice) o Školní jídelna s celodenním stravováním s kapacitou 500 osob, nad jídelnou školní aula s kapacitou 150 míst k sezení. o Budovy školy jsou začleněny do zeleně arboreta (je v jednání jeho vyhlášení kulturní památkou, je zpracován tištěný i venkovní průvodce arboretem) v areálu je také tělocvična, venkovní hřiště, psince, přístřešek pro dravce sokolníků, meteorologická stanice aj. o Školní polesí Hůrky komplex lesů 660 ha, lesní školka, myslivost, pila, dílny, učebny, o Školní polesí Pravětín (v pronájmu u LČR s.p.). Organizační struktura vedení školy: ředitel školy zástupce ředitele pro pedagogiku zástupce ředitele pro Školní polesí Hůrky vedoucí domova mládeže vedoucí provozně ekonomického úseku vedoucí školní jídelny správce budov a areálu Obory vyučované ve škole Střední lesnická škola střední odborné vzdělávání s výučním listem obor H/01 Zpracovatel dřeva Obor Zpracovatel dřeva poskytuje kvalifikaci pro tyto činnosti: pilař - obsluha a údržba rámových, pásových a okružních pil, řízení a obsluhu dalších strojů pro zpracování dřeva, 11

12 polotovarů a hotových výrobků ze dřeva, volba vhodného způsobu zpracování dřeva, volba vhodného materiálu, postupů a technologií základních tesařských a truhlářských prací, tesařské a truhlářské práce pro lesní výrobu a myslivost, upravování polotovarů a výrobků před impregnací, základní práce s ruční motorovou pilou, průkaz pro manipulaci - nakládání kmenů hydraulickou rukou, obsluha malé lesnické mechanizace (jamkovače, křovinořezy), možnost získat kvalifikaci pro řízení motorových vozidel a soustřeďování dříví kolovým traktorem. Celé tři roky se vyučují český jazyk, cizí jazyk, tělesná výchova, občanská nauka a technologie, k nim přistupují na počátku fyzika, práce s počítačem, základy ekologie, nauka o lese a strojnictví, později ekonomika, mechanizace, přidružená výroba, speciální technologie, technické kreslení, výrobní zařízení v oblasti dřevařské výroby, volitelným předmětem je myslivost. Rozhodující pro přípravu k budoucímu povolání je ovšem odborný výcvik, konaný v dílnách a v provozu školního polesí a dalších lesnických a dřevozpracujících firem. Absolventi úspěšným složením závěrečné zkoušky mohou najít uplatnění v povoláních pilař, tesař a truhlář v lesnických, dřevařských, nábytkářských a stavebních firmách. Dále se uplatní v oblastech zpracování stromové biomasy a dřevního odpadu jeho dalším zpracováním nebo energetickým využitím. Mohou také pokračovat ve studiu k získání maturitní zkoušky. Střední lesnická škola střední odborné vzdělávání s výučním listem obor H/01 Lesní mechanizátor Tříletý studijní obor zakončený závěrečnou zkouškou, absolvent získá výuční list v oboru lesní mechanizátor. Výuka je zaměřena na získání dovedností při všech typech prací v lese, především absolvent získá oprávnění pracovat s motorovou pilou, přibližovat dříví z lesních porostů univerzálními nebo speciálními lesnickými kolovými traktory, pracovat s hydraulickou rukou a další. Praktické dovednosti jsou rozvíjeny na základě teoretických znalostí v základních lesnických disciplínách, významnou složkou je i v tomto oboru ekologická výchova. Součástí je řidičské oprávnění skupiny T. Žáci mohou získat lovecký lístek a zbrojní průkaz (myslivost volitelný předmět). Uplatnění absolventů je především u soukromých firem, ale také mohou pokračovat ve studiu v oboru Lesnictví s maturitní zkouškou. Cílem školy je zatraktivnění tohoto typu vzdělání, udržet výuku tradičních technologií v těžbě a soustřeďování dříví, ale pozornost zaměřit také na nové technologie v těžbě a přibližování dříví, především harvestorové technologie. Střední lesnická škola střední odborné vzdělávání s maturitou studijní obor M/01 Lesnictví Jedná se o tradiční čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Probíhá v denní formě studia. Vyučují se všeobecné předměty (český jazyk, 2 cizí jazyky, matematika, předměty občanského a společenskovědního základu aj.) pro přípravu žáků k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy a univerzity. Odborné lesnické předměty jsou zaměřeny k zvládnutí hlavních lesnických disciplín, potřebných pro rozhodování při hospodaření v lesích a v ochraně přírody a krajiny, které s lesnictvím úzce souvisejí. Důraz je kladen na praktické využití získaných poznatků a pochopení problémů v souvislostech a ekologických vazbách lesních porostů jako nejzachovalejších ekosystémů v zemi. Uplatnění absolventů je především u firem v soukromém lesnickém sektoru, u obecních a městských lesů, ve státní správě lesů, po získání praxe (10 let) se mohou stát odbornými lesními hospodáři. Po pětileté praxi mohou získat licenci pro nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. V průběhu studia žáci vykonávají zkoušky pro získání loveckého lístku, zkoušky pro myslivecké hospodáře, zbrojní 12

13 průkaz dále řidičský průkaz skupiny B (volitelně i T). Velký důraz je kladen na podporu logického myšlení a rozhodovací schopnosti žáků. Vyšší odborná škola lesnická studijní obor N/01 Lesnictví Tříletý akreditovaný studijní obor v denním a dálkovém studiu zakončený absolutoriem, absolvent získává titul diplomovaný specialista v oboru lesnictví (DiS.). Součástí denního studia je půlroční praxe, kterou studenti absolvují většinou v místě svého bydliště a to u orgánu státní správy lesů, státního podniku LČR a soukromé firmy podnikající v oboru lesnictví. Jedná se o přípravu lesnicky vzdělaného odborníka (s důrazem na praktické znalosti a dovednosti) schopného zajistit výkon funkce odborníka státní správy lesů, funkci revírníka u LČR s.p., lesníka nebo hajného u obecních lesů, národních parků (správce lesního ekosystému) případně u soukromých firem podnikajících v lesnictví. Po získání odborné praxe (10 let) stanovené lesním zákonem může absolvent vykonávat funkci odborného lesního hospodáře. Získá také oprávnění k výkonu myslivosti a mysliveckého hospodáře a splní požadavky vzdělání k dalším odborným činnostem (sběr semen a plodů lesních dřevin, obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin aj.). Zájem školy je udržet vysoký podíl odborných lesnických předmětů a praktické zaměření výuky na získávání odborných lesnických znalostí a dovedností. Podporovat působnost externích vyučujících z oblasti lesnického provozu, vysokých škol a výzkumu. Významnou výhodou školy je velký podíl učitelů odborných předmětů s dlouholetou praxí v lesnickém provozu, zajišťující nejen teoretickou, ale i praktickou výuku na vysoké profesní úrovni, dále široká spolupráce s lesnickým provozem v rámci celé České republiky a dlouhodobé kontakty se zahraničními školami a lesnickým provozem. Škola nabízí nejen rozšíření odborných znalostí absolventům středních lesnických škol, ale absolventům všech typů středních škol s maturitou. Škola je v Jihočeském kraji, ale její působnost přesahuje hranice kraje a především Vyšší odborná škola lesnická má prakticky celostátní působnost. Celoživotní vzdělávání dospělých Ve spolupráci s pracovními úřady při zajištění rekvalifikačních kurzů, kurzů v systému celoživotního vzdělávání, projekty podporované Ministerstvem zemědělství ČR, Evropskou unií (např. UNIV) aj. Aktivní je spolupráce s domácími i zahraničními institucemi tohoto typu předávání zkušeností, pomoc s organizací kurzů apod. Bakalářské studium Škola spolupracuje jako konzultační středisko České zemědělské univerzity Praha v bakalářském studijním programu v oboru Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství a Lesnictví. Cvičná škola Zázemí pro pedagogickou praxi studentů Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze při praktické přípravě nových pedagogů odborných předmětů. 13

14 Zázemí školy Školní polesí Hůrky Hlavní základnou pro praktický výcvik žáků školy je Školní polesí Hůrky, vzdálené 7 km od školy. Doprava na praktickou výuku je zajištěna školním autobusem, jehož jízdní řád je plně přizpůsoben potřebám výuky. Zázemí je tvořeno komplexem lesních porostů o rozloze 660 ha s velmi pestrou druhovou skladbou, pilařským provozem, dílnami a učebnami přímo v areálu školního polesí a venkovními trenažérovými pracovišti pro těžbu a dopravu dříví. Vybavení mechanizací umožňuje, aby se žáci všechny potřebné úkony a pracovní operace naučili a vyzkoušeli v praxi. Zde je také zázemí pro výuku a výkon myslivosti (školní honitba, obůrky pro vysokou a černou zvěř, bažantnice, střelnice, lovecká chata aj.). Pro zatraktivnění a zlepšení vzdělávací funkce pro veřejnost, je nainstalována naučná stezka s lesnickým, přírodovědným a ekologickým zaměřením. Účelem Školního polesí Hůrky je zabezpečit podmínky pro praktickou výuku žáků školy a tomuto poslání je nutné přizpůsobit hospodaření v lese. Pozornost je věnována zlepšení úrovně praktické výuky praxí i předmětových cvičení v oblasti lesnictví, ochrany přírody a krajiny a využití a zpracování dřeva. Dopravu na Školní polesí zajišťuje školní autobus. Probíhá spolupráce s lesnickým výzkumem (lesnické a dřevařské fakulty, výzkumné ústavy) v oblasti produkce a pěstování introdukovaných dřevin (jsou na ŠP hojně zastoupeny), v oblasti zachování genofondu původních dřevin (např. dubu zimního) apod. Praktická výuka neprobíhá pouze ve školním polesí, ale také v Píseckých horách (Lesy města Písku s.r.o.), na Lesní správě Orlík, u Vojenských lesů a statků s.p., u Lesů České republiky s.p. a škola zajišťuje každoročně praxe a odborné exkurze v České republice i v zahraničí, např. ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Francii, Polsku aj. Atraktivní jsou stáže v projektu Leonardo da Vinci s finančním příspěvkem Evropské unie. 14

15 Arboretum Arboretum s výměrou 2,50 ha, 1500 jedinci v 350 taxonech (včetně zeleně obklopující budovy školy) představuje hodnotný architektonicko - krajinářský celek s pedagogickým, kulturně výchovným a estetickým posláním. Cílevědomé budování arboreta započalo v roce 1913 a dodnes slouží studentům, odborníkům i široké veřejnosti. Od dubna roku 2008 bylo rozhodnutím Ministerstva kultury prohlášeno za kulturní památku. Regionální střelecké centrum mládeže Českého střeleckého svazu Ve škole je vytvořeno zázemí Regionálního střeleckého centra mládeže (sklad zbraní, kancelář trenéra), pomoc při výběru talentů a podpora sportovní mimoškolní aktivity žáků školy. Volnočasové aktivity žáků Jsou zajišťovány ve spolupráci s Domovem mládeže, který se nachází přímo v areálu školy a je její organizační součástí. Žáci mají možnost dle vlastního výběru pracovat v zájmových kroužcích pod vedením profesionálních trenérů - kroužky střelecké (1.střelecké disciplíny skeet a trap, 2.střelba z pistole a 3.střelba ze vzduchové pistole na běžící terč). Pod vedením lektorů z Trubačské školy J. Selementa v Praze trénují trubači trubačského kroužku. Pod vedením učitelů nebo vychovatelů pracují kroužky myslivecký (ve školní honitbě ŠP Hůrky), kynologický, sokolnický, myslivecké kuchyně, hudební, sportovní (volejbal, basketbal, nohejbal, florbal), fotografický a plavecký. Ve škole aktivně pracuje také Master-team - středoškolský klub organizující společenské, kulturní a cestovatelské aktivity (klub mladých cestovatelů). Žáci školy vydávají studentský časopis Samorost. 15

16 Dále mohou žáci mimo výuku využívat tělocvičnu, posilovnu, venkovní hřiště s umělým povrchem, 3 počítačové učebny s připojením k internetu, informační středisko (s připojením k internetu, odbornou literaturou i beletrií a odbornými časopisy), klubovny a společenské místnosti na domově mládeže s televizí, DVD přehrávačem, kulečníkem, stoly pro stolní tenis a stolní hry. Ubytování a zázemí školy Moderní a kvalitní ubytování žáků školy je zajištěno na třílůžkových pokojích se sociálním zařízením v domově mládeže, který se nachází přímo v areálu školy. Výhodou je školní jídelna v bezprostřední blízkosti domova mládeže v areálu školy zajišťující celodenní stravování žáků školy. V areálu školy se nachází také venkovní hřiště, tělocvična, posilovna, klubovny, psince pro lovecké psy, vzduchovková střelnici na pohyblivé terče, informační středisko, kopírka a tiskárna. Všechny budovy školy jsou zasazeny v zeleni a součástí areálu je již zmiňované arboretum s meteorologickou stanicí. Škola je umístěna přímo v Písku, od historického centra města vzdálena 5 minut chůze. Město Písek nabízí dostatek příležitostí kulturního (Šrámkovo divadlo, Divadlo pod čarou, Prácheňské muzeum, Základní umělecká škola a další) a sportovního (sportovní areál přímo před školou, sportovní haly, tenisová hřiště a haly, plavecký bazén, zimní stadion, síť cyklostezek aj.) vyžití. Pro milovníky přírody je dostupné i okolí města s lesy, skalami a zlatonosnou řekou Otavou. Zapojení školy do místního společenského života Vzhledem k jedinečnosti školy a arboreta ve městě a v regionu je škola atraktivním místem k návštěvě, ale prezentuje se hojně také na veřejnosti. Akce konané pravidelně v areálu školy a arboreta - slavnostní zahájení školního roku v arboretu školy za přítomnosti hostů státní správy a samosprávy (v roce 2005 účast prezidenta republiky), zástupců lesnických firem a organizací, absolventů a přátel školy, rodičů a dalších, oslavy Dne stromu se žáky základních škol - ekologická a estetická výchova prostřednictvím her a zážitkové pedagogiky přímo v arboretu školy (účast cca 500 žáků a jejich učitelů ze základních škol), oslavy Dne Země aj. 16

17 V Písku se škola prezentuje slavnostní Hubertovou jízdou ve spolupráci se Zemským hřebčincem v Písku a Svatohubertskou mší. Prvním plesem sezony bývá tradiční Hubertská - maturitní ples 4. ročníků SLŠ. Pro poučení, změření sil i zábavu jsou pořádány soutěže odborných lesnických dovedností s doprovodným programem (péče o stromy, dřevosochařství, lovecká kynologie). Velmi aktivně se společenského života účastní trubačký kroužek - ukončení tanečních kurzů, vánoční koncerty ve Sladovně a na Velkém náměstí, výstavy betlémů v muzeu, křest knihy v Českých Budějovicích aj. Mezinárodní kontakty školy Jméno Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga v Písku je známé na mnoha místech Evropy, a to nejen proto, že je uvedeno v adresáři evropských lesnických školských a výzkumných institucí IUFRO (kde bylo uváděno i v době před r.1989, a to jako jediné české a slovenské střední lesnické školy). Ale především díky tomu, že škola udržuje intenzívní styky s podobnými institucemi v cizích zemích, díky tomu, že umožňuje učitelům a vybraným žákům účast na odborných exkursích, učitelských stážích nebo i žákovských praxích v zahraničí. Partnery školy v zahraničí jsou (v abecedním pořadí, tj. bez ohledu na intenzitu vzájemných styků): Finsko Seinajoki Polytechnic Tuomarniemi College of Forestry v Tuomarniemi, SAVON AMMATTI-JA AIKUISOPISTO, Toivala Itálie Forstchule Latemar Ausbildungszentrum fur Forst, Jagd und Umwelt, Bozen Francie Henri Queville Lyceé Agricole (zemědělská škola) v Neuvic a Lyceé Agricole v Mirecourtu Maďarsko Roth Gyula Erdészeti és Faipari Szakkozépiskola (lesnická a dřevařská akademie) v Šoproni Německo Fachhochschulle für Forstwitschaft (= lesnická vysoká odborná škola) Schwarzburg, Fachhochschulle für Forstwitschaft, Oekologie und Umwelt / Holzminden Göttingen Rakousko Forstliche Ausbildungstatte (Lesnické vzdělávací zařízení) Ort v Gmundenu Slovensko Stredná lesnícka škola Józefa Dekréta Matejovie Liptovský Hrádok, Stredná lesnická škola, Banská Štiavnica Švýcarsko 17

18 Interkantonale Höhere Försterschulle Maienfeld a dále Kreisforstamt v Trunu Velká Británie Scottish School of Forestry, Inverness College, Inverness Nizozemí HELICON OPLEIDINGEN, AC Velp, Groenhorscollege Slovinsko The Secondary Forestry and Wood Technology School, Postojna Polsko Zespól Szkól Lesnych im. Lesników Polskich, Bialowieza, Zespól Szkól Lesnych i Agrotechnicznych w Tucholi, Tuchola Španělsko MENDIKOI, Maeztu Švédsko NATURBRUKSGYMNASIET, Vreta Kloster Stora Segerstad och Värnamo Naturbruks-gymnasium ÖKNASKOLAN Škola je zapojena do mezinárodních projektů Leonardo da Vinci a Socrates. Existence Střední lesnické školy Písek je známa i v USA, Kanadě, Austrálii i jinde, a to především díky jejím absolventům tam žijícím. Proč studovat lesnickou školu v Písku? Možnost získání kvalifikace pro: obsluhu strojů a linek na zpracování surového dříví, pro obsluhu strojů a linek na výrobu řeziva, strojní a ruční obrábění dřeva, zpracování dřeva a polotovarů, základy tesařských konstrukcí, montáž dřevěných konstrukcí, stavbu mysliveckých zařízení osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem, možnost získat řidičské oprávnění skupiny B a volitelně další (v rámci nepovinného předmětu za úplatu), možnost vykonat zkoušky z myslivosti pro lovecký lístek a zbrojní průkaz, praktická výuka v pilařském provozu na školním polesí Hůrka doprava vlastním autobusem, praktická výuka a exkurze u státních i soukromých organizací v sektoru dřevozpracujícího průmyslu a lesnictví možnost zahraničních praxí, stáží a exkurzí: Anglie, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, odborná spolupráce s dřevařskými a lesnickými firmami: Lesy ČR, s.p., lesní akciové společnosti, Vojenské lesy a statky ČR s.p., soukromé lesy, městské a obecní lesy, aj. europass (využití při práci v zahraničí), moderní metody výuky, ubytování a celodenní stravování v areálu školy pro všechny žáky a studenty po celou dobu 18

19 studia, dobré dopravní spojení, zájmové kroužky: střelecký, myslivecký, trubačský, kynologický, sokolnický, hudební, myslivecká kuchyně, fotografický, master-tam společenské a kulturní aktivity při domově mládeže, sportovní turnaje volejbal, basketbal, streetbal, nohejbal, florbal, stolní tenis, šachy venkovní hřiště s umělým povrchem, tělocvična a posilovna, regionální sportovní centrum mládeže Českého střeleckého svazu trénink disciplín SKEET a TRAP, vzduchovková střelnice v budově školy (pohyblivé terče, pistole, vzduchovka), počítačové učebny s připojením na internet, možností tisku, po vyučování přístupné žákům, informační středisko s odbornou literaturou a časopisy, kopírka Profil absolventa 1. Základní identifikační údaje. název školy IZO IČ adresa školy Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 VOŠL a SLŠ, Lesnická 55, Písek 2. Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent oboru zpracovatel dřeva se uplatní v povoláních pilař, tesař a truhlář v lesnických, dřevařských, nábytkářských a stavebních firmách. Vykonává odborné práce při výrobě řeziva a přířezů, zpracování dřevního odpadu, v sušárnách, ve výrobě tesařských konstrukcí, pomocných tesařských konstrukcí, ve výrobě zahradního nábytku, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, domácích a hospodářských potřeb, obalů apod. Dále se uplatní při zpracování stromové biomasy a dřevařského odpadu. 3. Výčet kompetencí absolventa 3.1 Klíčové kompetence Kompetence k učení - absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; Kompetence k řešení problémů - absolventi by měli: 19

20 porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení), Komunikativní kompetence - absolventi by měli: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení, Personální a sociální kompetence - absolventi by měli: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; Občanské kompetence a kulturní povědomí - absolventi by měli: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám - absolventi by měli: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; Matematické kompetence - absolventi by měli: správně používat a převádět běžné jednotky; nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení; Kompetence využívat prostředky ICT a pracovat s informacemi - absolventi by měli: pracoval s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 3.2 Odborné kompetence Absolvent byl připraven: a) provádět pilařské práce, tzn. aby absolventi: volili vhodné způsoby výběru, uskladnění, ošetření a přípravy materiálu; používali normy pro výrobu, uložení a ošetření pilařské kulatiny a dalších sortimentů; prováděli základní práce při manipulaci, dopravě, třídění a uložení pilařských výřezů a výrobků; vyráběli řezivo na pilařských strojích a prováděli jejich údržbu; volili vhodnou pilařskou technologii; hospodárně využívali zpracovávaný materiál; volili a používali vhodné způsoby skladování, přepravy a expedice hotových pilařských výrobků. b) provádět jednoduché tesařské a truhlářské práce, tzn. aby absolventi: četli technickou dokumentaci, používali materiálové a technické normy; 20

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 41 56 H/01 Lesní mechanizátor Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná energetická a stavební, Obchodní akademie a a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace Na Průhoně

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obchodní akademie 63-41-M/02 Verze: v1.1 Obsah Obchodní akademie... 1 Úvod... 3 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 Školní vzdělávací program - dodatek Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 41 56 H/01 Lesní mechanizátor Tímto dodatkem se upravují některé části

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Kompletní ŠVP 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba

Kompletní ŠVP 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba Kompletní ŠVP 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba Zaměření: Dřevěné konstrukce Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba Motivační název Dřevěné

Více