Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická H/01 Zpracovatel dřeva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 41 57 H/01 Zpracovatel dřeva"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická H/01 Zpracovatel dřeva

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat, klíčových a odborných kompetencí Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový učební plán Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Anglický jazyk II Německý jazyk Německý jazyk II Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Základy ekologie Matematické vzdělávání Matematika Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Ekonomické vzdělávání Ekonomika Odborné vzdělávání Technická dokumentace Materiály Strojnictví Výrobní zařízení Technologie Myslivost Motorová vozidla Odborný výcvik Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy

3 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 REDIZO IČ adresa školy Lesnická 55, Písek ředitel Ing. František Bušina, Ph.D. kontakty telefon www lespi.cz fax Zřizovatel: zřizovatel Jihočeský kraj - Krajský úřad České Budějovice adresa zřizovatele České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 3

4 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Zpracovatel dřeva kód H/01 stupeň vzdělání Střední odborné vzdělání s výučním listem délka studia 3 forma studia denní forma vzdělávání platnost od Charakteristika školního vzdělávacího programu Koncepce školy V současné době jsou ve škole vyučovány následující studijní obory: Střední lesnická škola střední odborné vzdělávání s výučním listem Obor H/01 Zpracovatel dřeva Střední lesnická škola střední odborné vzdělávání s maturitou studijní obor M/01 Lesnictví Střední lesnická škola střední odborné vzdělávání s výučním listem obor H/01 Mechanizátor lesní výroby Vyšší odborná škola lesnická studijní obor N/01 Lesnictví Dále probíhají aktivity v oblastech: Celoživotní vzdělávání dospělých Bakalářské studium - konzultační středisko České zemědělské univerzity v Praze Cvičná škola pro pedagogickou praxi Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Myslivecké zkoušky a zkoušky pro myslivecké hospodáře Ekologická výchova pro žáky základních škol - zážitková pedagogika a exkurze Školní polesí Hůrky - doplňková činnost především v oblasti lesnictví, zpracování dřeva a myslivosti, zázemí pro praktickou výuku Ubytování a stravování pro cizí v rámci doplňkové činnosti 4

5 Cíle a priority školy Udržet a rozvíjet silné stránky školy příležitosti školy dobrá vybavenost školy se zázemím pro praktickou výuku a ubytování dlouholetá tradice školy kontakty a spolupráce s provozem kontakty se zahraničními školami odbornost učitelů Řešit slabé stránky školy ohrožení školy nepříznivý demografický vývoj populace nedostatek uchazečů o studium ve škole, především v oborech s výučním listem malá propagace školy a jejích možností na veřejnosti obecný malý zájem o obory s výučním listem Propagace školy na veřejnosti je řešena prostřednictvím www stránek školy (www.lespi.cz), v tisku, na burzách škol a výstavách zaměřených na vzdělání, návštěvami na základních školách a v neposlední řadě také pořádáním akcí pro děti a mládež ale i ostatní veřejnost (Den stromu, Den Země, Soutěž odborných lesnických dovedností, exkurze na Školní polesí Hůrky a další). Důležitým úkolem je dále rozvíjet spolupráci s firmami v okolí, především Městskými lesy Písek s.r.o. jak v oblasti lesnictví, tak v oblasti myslivosti, loveckého a sportovního střelectví, lesní pedagogiky a rekreačního zázemí pro obyvatele Písku. Obdobná spolupráce je rozvíjena s LČR s.p., VLS s.p. a soukromými subjekty v okolí - Lesní správa Orlík aj. Střední lesnická škola střední odborné vzdělávání s výučním listem - obor H/01 Zpracovatel dřeva - koncepce výuky Celé tři roky se vyučují český jazyk, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, matematika, tělesná výchova, občanská nauka a technologie, k nim přistupují na počátku fyzika, základy ekologie, technická dokumentace, materiály a strojnictví, později ekonomika, výrobní zařízení. Nepovinným předmětem je druhý cizí jazyk, myslivost a motorová vozidla. Rozhodující pro přípravu k budoucímu povolání je ovšem odborný výcvik, konaný v dílnách a v provozu školního polesí a dalších lesnických a dřevozpracujících firem. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve škole je prosazována tendence k integraci těchto žáků do běžných školních kolektivů, což přispívá jak k jejich socializaci a připravenosti na běžný občanský život, tak lepšímu přístupu majoritní společnosti k lidem se zdravotním postižením, sociálním či jiným znevýhodněním. Při přijímání žáků do studijního oboru H/01 Zpracovatel dřeva je zvažován: charakter oboru vzdělání a požadavků na zdravotní způsobilost uchazeče o vzdělávání vzhledem ke stupni zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění dle platné legislativy, možnosti pracovního uplatnění tohoto absolventa v regionu a potřebu úzké spolupráce se sociálními partnery, 5

6 potřebu a způsob úpravy vzdělávacího programu (délky studia, učebních plánů, vzdělávacího obsahu, změnu vyučovacích metod a organizace výuky apod.), materiální a organizační podmínky vzdělávání, např. možnosti bezbariérového přístupu do školy, k učebnám, k sociálním aj. zařízením, speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek, odborné a personální zabezpečení výuky; znalost specifik jednotlivých druhů postižení a zdravotního znevýhodnění, vytvoření vhodných podmínek při přijímání žáků ke vzdělávání a ukončování vzdělávání žáků se zdravotním postižením, znalost odpovídajících metod a forem vzdělávání a hodnocení, uplatňování principu individualizace vzdělávání, přehled o vhodných učebnicích a pomůckách, potřeba zvýšení počtu pracovníků např. o speciální pedagogy, asistenty pedagoga, pracovníky zajišťující tlumočnické služby těžce sluchově postiženým žákům atd., způsob přípravy pedagogů, zdravých žáků a jejich rodičů na soužití se žáky se zdravotním postižením (zejména se žáky s těžkým stupněm postižení) nebo sociálním znevýhodněním, způsob spolupráce se školskými poradenskými pracovišti, se základními školami, ve kterých žák plnil povinnou školní docházku, s rodiči těchto žáků, popř. se sociálními pracovníky a s občanskými sdruženími zdravotně postižených, se sociálními partnery v regionu školy, podmínky dané platnou legislativou ( školskou a sociální ) pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich sociální ochranu, pro vzdělávání příslušníků národnostních menšin nebo cizinců. Velmi důležitá je i práce s ostatními žáky a jejich seznámení s problematikou týkající se spolužáků s určitým postižením či znevýhodněním. Při vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním je možno využívat pomoci asistentů pedagoga. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Do skupiny žáků se zdravotním postižením řadíme žáky s tělesným, mentálním, zrakovým nebo sluchovým postižením, žáky s vadami řeči, žáky s autismem, vývojovými poruchami učení nebo chování a žáky se souběžným postižením více vadami. Zdravotním znevýhodněním se rozumí dlouhodobá nemoc, zdravotní oslabení nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování. Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišťováno formou individuální integrace, lze zpracovat individuální vzdělávací plán. Praktickou část vyučování je nutné uzpůsobit podle individuálních potřeb a možností žáka za použití vhodných kompenzačních pomůcek. Podmínky pro uskutečňování teoretického i praktického vyučování (např. v odborném výcviku) včetně počtu žáků ve třídě, v oddělení nebo studijní skupině jsou stanoveny právním předpisem. Nezbytnou součástí přípravy na vyučování žáků s tělesným postižením je úprava prostředí. To se týká přístupů k budovám školy, vstupů do budov, prostor školy a jednotlivých učeben včetně pracovních míst. Provedené úpravy musí vést k maximální samostatnosti jednotlivých žáků při dodržení požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví - bezbariérový přístup do školy zatím zajištěn není. Žáci s mentálním postižením se vzdělávají podle speciálních vzdělávacích programů nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ( 7 vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb.). Integrace do běžných škol vyžaduje mimo jiné odborně připravené pedagogy. Zrakově postiženým žákům je nutné zpřístupnit obsah jednotlivých předmětů vhodnou formou a vhodnými pomůckami (učební texty přepsané do bodového písma nebo v elektronické či zvukové podobě, výukové materiály v reliéfní podobě atd.). K písemné komunikaci je vhodné využívat prostředky ICT, v ideálním případě s hlasovým výstupem atd. 6

7 Praktické vzdělávání je nutno uspořádat s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce, za pomoci dostupných kompenzačních pomůcek a vhodných vyučovacích metod včetně způsobu hodnocení. V komunikaci žáků s poruchami sluchu (neslyšících) je nutno respektovat právo na volbu komunikačního prostředku (znakový jazyk, mluvená řeč, odezírání) a dodržovat při výuce určitá pravidla komunikace se žáky se sluchovým postižením (mluvit směrem ke třídě, používat nákresy, grafy, komentovat neočekávané reakce na sluchové podněty, ověřovat pochopení nových pojmů atd.). Dle typu postižení a omezení ve verbální složce řeči je nutno volit jiný způsob komunikace, zkoušení atd. Je vhodné zpřístupnit žákům výukové texty v počítačové podobě. Samotné jazykové vzdělávání žáků (ve znakovém jazyce, v českém i cizím jazyce) by mělo být zajištěno odborně připraveným učitelem; zejména učitelé českého a cizích jazyků by měli být obeznámeni se specifickými metodami jazykového vzdělávání těchto žáků. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat písemným projevům žáků, zejména projevům sloužícím k jejich hodnocení, neboť může dojít k formálním chybám a zkreslení průkaznosti znalostí žáků. Důležitá je spolupráce se specializovanými pracovišti, popř. zajistit tlumočení do znakového jazyka. Významné je vybavení škol a tříd (televize s teletextem, video kopírující i skryté titulky, odhlučnění tříd, komunikace s učiteli mobilním telefonem SMS, indukční smyčka ve třídách atd.). Žáci s autismem jsou velmi specifickou skupinou osob s postižením. Zařazení žáků s autismem záleží na mentální úrovni žáka, na projevech chování, na způsobu komunikace atd. Při jejich začleňování je nutno dodržovat určité zásady (strukturu prostředí, místa a času, konkretizaci požadavků a vizualizaci maximálního možného množství informací). Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií aj.) jsou většinou průměrně, ale často i nadprůměrně nadaní. Počet žáků s těmito obtížemi je velmi vysoký, a proto je nutné věnovat této problematice zvýšenou pozornost. Žáci se specifickými poruchami učení jsou významně ohroženi školní neúspěšností a dalšími riziky vzniku sociálně patologických jevů, neboť postižení je skryté. Pedagogové musí být dobře informováni o možných úskalích ve výuce, o individuálních potřebách konkrétního žáka. Je nutné volit vhodné metody a formy výuky a hodnocení (individuální tempo, nahrazení psaní dlouhých textů testy, speciální formy zkoušení aj.) a v některých případech i kompenzační pomůcky (počítače korektury textu, barevné čtení, grafické počítačové programy aj.). Žáci by měli přicházet ze škol poskytujících základní vzdělání s vytvořeným systémem nápravných postupů, kompenzačních postupů a pomůcek atd. Jejich respektování, rozšiřování a modifikace jim napomůže absolvovat úspěšně studia v plném rozsah. V některých případech se mohou objevit problémy v chování, které je možné vhodnými výchovnými postupy zvládnout. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Sociálním znevýhodněním se podle 16 odst. 4 školského zákona rozumí rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, postavení azylanta a účastníka řízení o poskytnutí azylu. Zatímco u žáků s rizikovým chování se bude jednat především o volbu vhodných výchovných prostředků a úzkou spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, sociálními pracovníky a jinými odborníky, specifické vzdělávací potřeby žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí se mohou promítnout i do obsahu vzdělávacího programu, metod a forem výuky i způsobu hodnocení žáků. Žáci z jiného kulturního prostředí mohou mít např. komunikační problémy (nedostatečné znalosti češtiny, problémy s osvojováním nové slovní zásoby včetně odborné terminologie, s porozuměním výkladu učitele nebo čtenému textu apod.), nebo nedostatky polytechnického a psychomotorického charakteru v důsledku jiných životních 7

8 zkušeností, což může činit problémy v praktickém vyučování, zejména v odborném výcviku. Chování těchto žáků může být ovlivněno jinými kulturními, náboženskými nebo rodinnými tradicemi, etickými normami a hodnotami. Všichni pedagogičtí pracovníci, ale i ostatní žáci, by se měli seznámit se sociálně kulturními zvláštnostmi žáků, aby byli schopni lépe pochopit jejich projevy a problémy a volit vhodné vyučovací metody a společenský přístup k nim. Na druhé straně přítomnost těchto žáků ve škole může být přínosem pro ostatní žáky, pedagogy a další pracovníky školy. Lze ji vhodně využít k realizaci multikulturní a občanské výchovy i k rozšíření kulturního povědomí žáků. Nízký zájem těchto žáků o vzdělání a předčasné odchody ze vzdělávacího procesu klade vysoké nároky na všechny učitele z hlediska motivace a výchovy žáků i z hlediska vytváření pozitivního klimatu ve škole. Prostředkem k řešení těchto problémů může být nejen větší aktivizace žáků ve vyučování nebo intenzívní práce výchovných poradců s těmito žáky, ale také úzká spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními a zvláště se sociálními partnery v regionu. Soustavnou a cílenou pozornost je třeba věnovat prevenci nežádoucích sociálních projevů v chování žáků. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Podpora mimořádně nadaných žáků je žádoucí nejen vzhledem k žákům samotným, ale má zásadní význam pro společnost. Zejména v odborném školství, které připravuje budoucí odborníky v oblasti techniky, technologií, životního prostředí a aplikovaných přírodních věd, je žádoucí podchytit nadané žáky (dívky i chlapce) a soustavně s nimi pracovat. Přitom se nemusí jednat pouze o žáky z oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, ale i v oborech poskytujících střední vzdělání s výučním listem najdeme žáky, kteří svými vědomostmi, dovednostmi nebo zájmem o obor převyšují ostatní. Nemusí se sice jednat o žáky mimořádně nadané, ale i tyto žáky je třeba podchytit a individuálně s nimi pracovat. Zatímco v činnostech, pro které mají mimořádné nadání nebo o které mají vysoký zájem, vykazují vynikající výsledky, mohou v jiných činnostech nebo vzdělávacích oblastech prokazovat průměrné nebo slabé výsledky. Příčinou může být to, že se neumějí efektivně učit, podceňují procvičování a opakování učiva nebo řešení jednoduchých úkolů, preferují vlastní tempo a způsob učení, zatímco společné tempo a frontální způsob výuky je zpomalují a demotivují aj. Mimořádně nadaní žáci se projevují jako výrazné osobnosti, což ovšem může mít svá negativa, zejména v sociálně komunikativní oblasti. Mohou mít také problémy v sebepojetí a sebehodnocení, jsou citliví na kritiku a hodnocení druhých, obtížně navazují vztahy s druhými lidmi. Ne vždy jsou tito žáci přijímáni svým okolím pozitivně, a to jak spolužáky, tak učiteli. Konflikty s učiteli mohou vznikat nejen proto, že žák některé předměty nepovažuje za významné, ale i proto, že svými vědomostmi a schopnostmi i neustálým zájmem o obsah výuky převyšuje učitele nebo narušuje vyučování. Problémy v komunikaci se spolužáky mohou přerůst v šikanu nadaného žáka, nebo naopak v přizpůsobení se skupinovým normám a snížení výkonnosti i dalšího rozvoje žáka. Je důležité nejen zjistit, v čem žák vyniká, ale i jaké má nedostatky a problémy, a tomu přizpůsobit práci s ním. Rovněž je důležité, aby škola znala vývoj žáka již na základní škole, dosavadní způsob práce se žákem i rodinné prostředí. Významná je spolupráce všech učitelů, kteří mimořádně nadaného žáka vyučují. Ve výuce těchto žáků je vhodné využívat náročnější metody a postupy, problémové a projektové vyučování, samostudium, práci s informačními a komunikačními technologiemi aj. Žáci by měli být také vhodně zapojováni do skupinové výuky a týmové práce (jako vedoucí i jako členové), vedeni k co nejlepším výkonům i v předmětech, na které nejsou orientováni. 8

9 Realizace bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech, požární prevence je řešena prostřednictvím: trvalé kontroly dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví osob při vzdělávání a při činnostech, které přímo souvisejí se vzděláváním, popřípadě při jiných činnostech, dle platných právních předpisů, zabezpečení odborného dohledu nebo přímého dozoru při praktickém vyučování; zajištěním nezávadného stavu objektů, technických a ochranných zařízení a jejich údržba, pravidelná technická kontrola a revize; zlepšováním pracovního prostředí podle požadavků hygienických předpisů a označení nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor v souladu s příslušnými normami; vytvářením a dodržováním zvláštních pracovních podmínek mladistvých, které stanovují právní předpisy ke zvýšení ochrany jejich zdraví; prokazatelným upozorňováním nebo podrobným instruováním žáků o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním (zejména při praktické výuce a odborné praxi), seznámením se školním řádem, zásadami bezpečného chování, případně s ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění BOZP a požární ochrany souvisejících s činností vykonávanou žáky; souladem časové náročnosti vzdělávání podle ŠVP s počtem povinných vyučovacích hodin stanovených v rámcovém vzdělávacím programu, který respektuje fyziologické a psychické potřeby žáků, podmínky a obsah vzdělávání; ochrany žáků před násilím, šikanou a jinými společensky negativními jevy; vytvářením prostředí a podmínek podporujících zdraví ve smyslu národního programu Zdraví pro 21. století. 9

10 Podmínky pro přijímání ke vzdělávání: Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky a zdravotní způsobilost. Přijímací řízení: Uchazeči přijímáni ke studiu bez přijímacích zkoušek. Kritéria pro hodnocení - stanovení pořadí uchazečů: 1. dlouhodobé studijní úsilí (podle 60 odstavce (4) písmena a) školského zákona), vyjádřené průměrem hodnocení na všech třech vysvědčeních uváděných na přihlášce z předchozího vzdělávání na ZŠ, mohou získat nejvýše 100 bodů (od základní hodnoty 100 bodů, která odpovídá studijnímu průměru 1.00, se za každou desetinu průměru odečítají 2 body, Způsob ukončení a potvrzení dosaženého vzdělání Střední vzdělání s výučním listem se ukončuje závěrečnou zkouškou, konanou před zkušební komisí. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky a ústní zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborného výcviku (ruční a strojní zpracování dřeva, základy tesařských konstrukcí). Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Charakteristika školy Organizační složky a struktura školy Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku navazuje na dlouholeté tradice vzdělávání v lesnickém oboru. Škola byla založena již v roce 1885 a je nejstarší existující veřejnou českou lesnickou školou. Škola po dobu své existence vychovala tisíce lesnických odborníků, její absolventi našli uplatnění po celém světě. Po převedení oborů s výučním listem ze školy ve Vimperku je jedinou školou s lesnickým zaměřením v regionu, působností zasahuje i do okolních krajů a VOŠ má prakticky celorepublikovou působnost. Škola je zařazena mezi školy Trvalé vzdělávací základny MZe. Důkazem dlouholetých tradic školy je SAPLŠP - Sdružení absolventů a přátel lesnických škol píseckých, které sdružuje přes 900 členů a dvakrát ročně vydává vlastní obsáhlý Zpravodaj. Organizační složky školy v současné době tvoří: o Lesnické školy v Písku budova SLŠ propojená s pavilonem výpočetní techniky, budova VOŠ (bývalý starý domov mládeže), jsou propojeny krytým koridorem o Domov mládeže s ubytovací kapacitou 192 (Písek nový DM) + 52 (Písek starý DM) oba propojeny krytým koridorem s budovou 10

11 školy + 26 (Smrkovice) o Školní jídelna s celodenním stravováním s kapacitou 500 osob, nad jídelnou školní aula s kapacitou 150 míst k sezení. o Budovy školy jsou začleněny do zeleně arboreta (je v jednání jeho vyhlášení kulturní památkou, je zpracován tištěný i venkovní průvodce arboretem) v areálu je také tělocvična, venkovní hřiště, psince, přístřešek pro dravce sokolníků, meteorologická stanice aj. o Školní polesí Hůrky komplex lesů 660 ha, lesní školka, myslivost, pila, dílny, učebny, o Školní polesí Pravětín (v pronájmu u LČR s.p.). Organizační struktura vedení školy: ředitel školy zástupce ředitele pro pedagogiku zástupce ředitele pro Školní polesí Hůrky vedoucí domova mládeže vedoucí provozně ekonomického úseku vedoucí školní jídelny správce budov a areálu Obory vyučované ve škole Střední lesnická škola střední odborné vzdělávání s výučním listem obor H/01 Zpracovatel dřeva Obor Zpracovatel dřeva poskytuje kvalifikaci pro tyto činnosti: pilař - obsluha a údržba rámových, pásových a okružních pil, řízení a obsluhu dalších strojů pro zpracování dřeva, 11

12 polotovarů a hotových výrobků ze dřeva, volba vhodného způsobu zpracování dřeva, volba vhodného materiálu, postupů a technologií základních tesařských a truhlářských prací, tesařské a truhlářské práce pro lesní výrobu a myslivost, upravování polotovarů a výrobků před impregnací, základní práce s ruční motorovou pilou, průkaz pro manipulaci - nakládání kmenů hydraulickou rukou, obsluha malé lesnické mechanizace (jamkovače, křovinořezy), možnost získat kvalifikaci pro řízení motorových vozidel a soustřeďování dříví kolovým traktorem. Celé tři roky se vyučují český jazyk, cizí jazyk, tělesná výchova, občanská nauka a technologie, k nim přistupují na počátku fyzika, práce s počítačem, základy ekologie, nauka o lese a strojnictví, později ekonomika, mechanizace, přidružená výroba, speciální technologie, technické kreslení, výrobní zařízení v oblasti dřevařské výroby, volitelným předmětem je myslivost. Rozhodující pro přípravu k budoucímu povolání je ovšem odborný výcvik, konaný v dílnách a v provozu školního polesí a dalších lesnických a dřevozpracujících firem. Absolventi úspěšným složením závěrečné zkoušky mohou najít uplatnění v povoláních pilař, tesař a truhlář v lesnických, dřevařských, nábytkářských a stavebních firmách. Dále se uplatní v oblastech zpracování stromové biomasy a dřevního odpadu jeho dalším zpracováním nebo energetickým využitím. Mohou také pokračovat ve studiu k získání maturitní zkoušky. Střední lesnická škola střední odborné vzdělávání s výučním listem obor H/01 Lesní mechanizátor Tříletý studijní obor zakončený závěrečnou zkouškou, absolvent získá výuční list v oboru lesní mechanizátor. Výuka je zaměřena na získání dovedností při všech typech prací v lese, především absolvent získá oprávnění pracovat s motorovou pilou, přibližovat dříví z lesních porostů univerzálními nebo speciálními lesnickými kolovými traktory, pracovat s hydraulickou rukou a další. Praktické dovednosti jsou rozvíjeny na základě teoretických znalostí v základních lesnických disciplínách, významnou složkou je i v tomto oboru ekologická výchova. Součástí je řidičské oprávnění skupiny T. Žáci mohou získat lovecký lístek a zbrojní průkaz (myslivost volitelný předmět). Uplatnění absolventů je především u soukromých firem, ale také mohou pokračovat ve studiu v oboru Lesnictví s maturitní zkouškou. Cílem školy je zatraktivnění tohoto typu vzdělání, udržet výuku tradičních technologií v těžbě a soustřeďování dříví, ale pozornost zaměřit také na nové technologie v těžbě a přibližování dříví, především harvestorové technologie. Střední lesnická škola střední odborné vzdělávání s maturitou studijní obor M/01 Lesnictví Jedná se o tradiční čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Probíhá v denní formě studia. Vyučují se všeobecné předměty (český jazyk, 2 cizí jazyky, matematika, předměty občanského a společenskovědního základu aj.) pro přípravu žáků k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy a univerzity. Odborné lesnické předměty jsou zaměřeny k zvládnutí hlavních lesnických disciplín, potřebných pro rozhodování při hospodaření v lesích a v ochraně přírody a krajiny, které s lesnictvím úzce souvisejí. Důraz je kladen na praktické využití získaných poznatků a pochopení problémů v souvislostech a ekologických vazbách lesních porostů jako nejzachovalejších ekosystémů v zemi. Uplatnění absolventů je především u firem v soukromém lesnickém sektoru, u obecních a městských lesů, ve státní správě lesů, po získání praxe (10 let) se mohou stát odbornými lesními hospodáři. Po pětileté praxi mohou získat licenci pro nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. V průběhu studia žáci vykonávají zkoušky pro získání loveckého lístku, zkoušky pro myslivecké hospodáře, zbrojní 12

13 průkaz dále řidičský průkaz skupiny B (volitelně i T). Velký důraz je kladen na podporu logického myšlení a rozhodovací schopnosti žáků. Vyšší odborná škola lesnická studijní obor N/01 Lesnictví Tříletý akreditovaný studijní obor v denním a dálkovém studiu zakončený absolutoriem, absolvent získává titul diplomovaný specialista v oboru lesnictví (DiS.). Součástí denního studia je půlroční praxe, kterou studenti absolvují většinou v místě svého bydliště a to u orgánu státní správy lesů, státního podniku LČR a soukromé firmy podnikající v oboru lesnictví. Jedná se o přípravu lesnicky vzdělaného odborníka (s důrazem na praktické znalosti a dovednosti) schopného zajistit výkon funkce odborníka státní správy lesů, funkci revírníka u LČR s.p., lesníka nebo hajného u obecních lesů, národních parků (správce lesního ekosystému) případně u soukromých firem podnikajících v lesnictví. Po získání odborné praxe (10 let) stanovené lesním zákonem může absolvent vykonávat funkci odborného lesního hospodáře. Získá také oprávnění k výkonu myslivosti a mysliveckého hospodáře a splní požadavky vzdělání k dalším odborným činnostem (sběr semen a plodů lesních dřevin, obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin aj.). Zájem školy je udržet vysoký podíl odborných lesnických předmětů a praktické zaměření výuky na získávání odborných lesnických znalostí a dovedností. Podporovat působnost externích vyučujících z oblasti lesnického provozu, vysokých škol a výzkumu. Významnou výhodou školy je velký podíl učitelů odborných předmětů s dlouholetou praxí v lesnickém provozu, zajišťující nejen teoretickou, ale i praktickou výuku na vysoké profesní úrovni, dále široká spolupráce s lesnickým provozem v rámci celé České republiky a dlouhodobé kontakty se zahraničními školami a lesnickým provozem. Škola nabízí nejen rozšíření odborných znalostí absolventům středních lesnických škol, ale absolventům všech typů středních škol s maturitou. Škola je v Jihočeském kraji, ale její působnost přesahuje hranice kraje a především Vyšší odborná škola lesnická má prakticky celostátní působnost. Celoživotní vzdělávání dospělých Ve spolupráci s pracovními úřady při zajištění rekvalifikačních kurzů, kurzů v systému celoživotního vzdělávání, projekty podporované Ministerstvem zemědělství ČR, Evropskou unií (např. UNIV) aj. Aktivní je spolupráce s domácími i zahraničními institucemi tohoto typu předávání zkušeností, pomoc s organizací kurzů apod. Bakalářské studium Škola spolupracuje jako konzultační středisko České zemědělské univerzity Praha v bakalářském studijním programu v oboru Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství a Lesnictví. Cvičná škola Zázemí pro pedagogickou praxi studentů Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze při praktické přípravě nových pedagogů odborných předmětů. 13

14 Zázemí školy Školní polesí Hůrky Hlavní základnou pro praktický výcvik žáků školy je Školní polesí Hůrky, vzdálené 7 km od školy. Doprava na praktickou výuku je zajištěna školním autobusem, jehož jízdní řád je plně přizpůsoben potřebám výuky. Zázemí je tvořeno komplexem lesních porostů o rozloze 660 ha s velmi pestrou druhovou skladbou, pilařským provozem, dílnami a učebnami přímo v areálu školního polesí a venkovními trenažérovými pracovišti pro těžbu a dopravu dříví. Vybavení mechanizací umožňuje, aby se žáci všechny potřebné úkony a pracovní operace naučili a vyzkoušeli v praxi. Zde je také zázemí pro výuku a výkon myslivosti (školní honitba, obůrky pro vysokou a černou zvěř, bažantnice, střelnice, lovecká chata aj.). Pro zatraktivnění a zlepšení vzdělávací funkce pro veřejnost, je nainstalována naučná stezka s lesnickým, přírodovědným a ekologickým zaměřením. Účelem Školního polesí Hůrky je zabezpečit podmínky pro praktickou výuku žáků školy a tomuto poslání je nutné přizpůsobit hospodaření v lese. Pozornost je věnována zlepšení úrovně praktické výuky praxí i předmětových cvičení v oblasti lesnictví, ochrany přírody a krajiny a využití a zpracování dřeva. Dopravu na Školní polesí zajišťuje školní autobus. Probíhá spolupráce s lesnickým výzkumem (lesnické a dřevařské fakulty, výzkumné ústavy) v oblasti produkce a pěstování introdukovaných dřevin (jsou na ŠP hojně zastoupeny), v oblasti zachování genofondu původních dřevin (např. dubu zimního) apod. Praktická výuka neprobíhá pouze ve školním polesí, ale také v Píseckých horách (Lesy města Písku s.r.o.), na Lesní správě Orlík, u Vojenských lesů a statků s.p., u Lesů České republiky s.p. a škola zajišťuje každoročně praxe a odborné exkurze v České republice i v zahraničí, např. ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Francii, Polsku aj. Atraktivní jsou stáže v projektu Leonardo da Vinci s finančním příspěvkem Evropské unie. 14

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 41 56 H/01 Lesní mechanizátor Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

K Ó D A N Á Z E V O B O R U V Z D Ě L Á N Í : 31-58- H / 0 1 K R E J Č Í

K Ó D A N Á Z E V O B O R U V Z D Ě L Á N Í : 31-58- H / 0 1 K R E J Č Í S T Ř E D N Í Š K O L A O B C H O D U A S L U Ž E B V S E T Í N H O R N Í N Á M Ě S T Í 5 0 7 5 5 0 1 V S E T Í N Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M K R E J Č Í K Ó D A N Á Z E V O B O R U V

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 2 Školní vzdělávací program : - projednán školskou

Více

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSTVÍ

Více

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik školní vzdělávací program Autotronik Autotronik Obsah 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský

Více

Školní vzdělávací program. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště

Školní vzdělávací program. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště Elektromechanik pro zařízení a přístroje Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení 26-52-H/01Elektromechanik

Více

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: SILNIČNÍ DOPRAVA

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 36-41-M/01 Pozemní stavitelství 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSKÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Kompletní ŠVP Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 1 Identifikační údaje Název ŠVP Nutriční asistent

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá je zpracován na základě

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 41-45-M/01 Mechanizace a služby - zaměření DSS - Dopravní a servisní služby - 2013 41-45-M/01 Mechanizace a služby Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Strojírenství - programování CNC strojů

Strojírenství - programování CNC strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenství - programování CNC strojů 3-41-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4. Profil absolventa... 5.1 Úvodní identifikační

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová അ Školní vzdělávací program Elektromechanik Verze 1 Platnost od 1.9.2009 Č.j.: 1775/2012 Spis. skart. znak:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika školy 10

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 36-56-H/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou... dne.. Kateřina Paurová

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 Školní vzdělávací program pro obor opravář zemědělských strojů

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 Školní vzdělávací program pro obor opravář zemědělských strojů nám. Míru, Tišnov, 666 5 Školní vzdělávací program pro obor opravář zemědělských strojů nám. Míru, Tišnov, 666 5 Školní vzdělávací program pro obor opravář zemědělských strojů Identifikační údaje: Název

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání denní forma studia 64-41-L/51 Podnikání Platnost ŠVP od 1. září 2010 Identifikační údaje školy: Název školního vzdělávacího programu: Podnikání denní studium Název a

Více