Pobyt sovětských vojsk na území Československa v roce 1945

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pobyt sovětských vojsk na území Československa v roce 1945"

Transkript

1 Pobyt sovětských vojsk na území Československa v roce 1945 Emil Voráček Po osvobození Československa, ukončení vojenských operací na jeho území, se zde nacházely početné oddíly zejména Rudé armády a americké armády, současně také rumunské a polské. Hlavní pozornost byla zaměřena na pobyt sovětských a amerických vojsk, která byla od sebe rozdělena demarkační čárou vedoucí několik km západně od Karlových Var, západně od Rokycan a dále do jižních Čech, západně a jižně od Českých Budějovic. Pobyt spojeneckých vojsk byl velkým politikem, tím spíše, že vztahy spojenců se rozhodně nelepšily. Příchod spojeneckých vojsk, která se po skončení bojových operací postupně přemístila převážně mimo velká města, přinášel pochopitelně velkou zátěž počínaje zásobováním početných jednotek. Charakter chování a přístupu příslušníků spojeneckých armád byl pochopitelně velice odlišný. Vojáci přicházeli z rozdílného kulturního prostředí, američtí byli dobře zásobeni, vybaveni, měli pravidelný přísun potravin, kvalitní infrastrukturu a servis vojenské a dopravní techniky. To se nedalo říci o sovětských jednotkách, jejichž zásobování často vázlo a potraviny získávaly především z místních zdrojů, což byla velká zátěž zejména pro oblasti na východní Slovensku. Přesto však bylo možno pozorovat rozdíly v chování sovětských jednotek podle toho, pod který front náležely. Zejména jednotek 4. ukrajinského frontu pod velením maršála Rodiona Malinovského, které byly dislokovány zejména na Moravě a pak 1. ukrajinského frontu pod velením maršála Koněva, které byly zejména v Čechách. I když později ve vládních jednáních zazněla slova zjevně zmirňující důsledky pobytu jednotek, skutečnost se zjevně lišila. 1 Stalin upozornil prezidenta E. Beneše za jeho posledního pobytu v Moskvě při setkání v Kremlu 28. března 1945, že je nutno chápat, že sovětští vojáci nejsou žádní andílkové. Po řadě přípitků na počest sovětských vojsk, pronesl přípitek s přáním: Všichni chválí naši Rudou armádu. Ano, zasloužila si to. Ale přál bych si, aby se okouzlení našich hostů, nezměnilo později v rozčarování. Jde o to, že Rudá armáda má nyní kolem 12 milionů lidí. Tito lidé nejsou zdaleka anděly. Mnoho z nich prošlo boji na 2000 km: od Stalingradu až do středu Československa. Na své pouti zhlédli mnoho hoře a zvěrstev. Nedivte se proto, když někteří z našich lidí se nebudou chovat tak, jak je potřeba. Víme, že někteří vojáci s nízkou úrovní svědomí otravují a urážejí děvčata a ženy, chovají se nepřístojně. Ať to naši českoslovenští přátelé ví teď, proto, aby se okouzlení naší Rudou armádou nezměnilo v rozčarování. 2 Byl si vědom možných negativních souvislostí propagandistického projektu osvoboditelské mise Rudé armády a současně pohledu domácího obyvatelstva na chování sovětských jednotek na osvobozených územích. Ještě před vstupem na území spojeneckého Československa řadoví vojáci prošli různými agitačními školeními. Byli poučeni, mj., že: např. než vejde do domu, sluší se zaklepat, sluší se také pozdravit, nesmí se nic ukrást, atp. 3 Byly vydány též písemné směrnice pro velitele, v nichž bylo výslovně uvedeno: 1. Vysvětlit všemu mužstvu, že Československo je naším spojencem. K obyvatelstvu osvobozených území Československé republiky i k povstaleckým jednotkám se Rudá armáda chová přátelsky. 2. Zakázat svévolnou konfiskaci automobilů, koní, skotu, obchodů i dalšího majetku. 1 Bohužel dosud nebyla publikována práce, která by důkladně a objektivně mapovala pobyt spojeneckých vojsk a vycházela by z hlášení z jednotlivých obcí, resp. okresů. 2 V. A. NEVEŽIN: Zastolnyje reči Stalina, Moskva S. Peterburg, 2003, Dok. 102, s. 441, , Iz dnevnika V. A. Malyševa. 3 NA, f. protifašističtí bojovníci, kart. Č. 285, inv. č

2 3. Při ubytování vojska v obydlených místech respektovat zájmy místního obyvatelstva. 4. Vše, co budu naše vojska potřebovat, získávat jen prostřednictvím orgánů občanské správy nebo za účasti velení československých povstaleckých jednotek. 5. Osoby, které neuposlechnou tento rozkaz, povolat k nejpřísnější odpovědnosti. 4 I přes tyto strohé příkazy, hrozící nejvyšším trestem, většinou okamžitě vykonaným nebylo možno zabránit řadě excesů vojáků. Realita pobytu sovětských jednotek byla často velice nepříjemná místnímu obyvatelstvu. Proto, ještě před zahájením poslední, pražské operace Rudé armády, 6. května 1945, vydala politická správa 1. ukrajinského frontu další směrnici vojenským radám armád a všem svazkům frontu, která jim mimo jiné přikazovala varovat všechny vojáky a důstojníky, že je nepřípustné vměšovat se do vnitřních záležitostí státních orgánů Československé republiky, [ ] nepřipouštět netaktní chování k národním a náboženským tradicím, obřadům atd., jakož i kategoricky zakázat jakékoli konfiskování majetku občanů a institucí [ ]. 5 Rozkaz byl opět nicméně jednou stránkou věci, realita druhou. Skutečností je, že zjištěné kriminální činy sovětských vojáků byly tvrdě, rychle postihovány. Situace bude zřejmější z několika konkrétních případů měst, která se nacházela v linii postupu jednotek 4. ukrajinského frontu pod velením maršála Malinovského. Jednalo se o situaci již po osvobození, v oblasti severní Moravy a Východních Čech. Hlavní proud vojsk 4. ukrajinského frontu procházel po trase od Ostravy, přes Olomouc, Svitavy, Poličku a dále hlouběji do Čech směrem k Pardubicím a Kolínu. Zpráva např. ze Svitav, která byla datována 3. červnem 1945, nám přibližuje atmosféru, která převládla po prvním nadšení davů vítajících osvoboditele: Obchody vydrancovány do posledního kusu zboží, sklady zpustošeny, domácnosti vyrabovány, zařízení ukradeno a nesmyslně rozbito a poškozeno, na vesnicích hospodářství bez drůbeže, dobytka atd. Armády považovaly území zdejšího okresu za území německé, a proto dovolovaly svému vojsku vše. 6 Představitelé národního výboru, jednotliví pověřenci pro průmysl, jednali o situaci s vojenským velitelem města majorem Malajcem, došlo k dohodám,ale vždy bezvýsledně, poněvadž ani jednou nebylo splněno to, co bylo eventuálně dojednáno a všechno zůstává při starém. 7 Sovětské jednotky, které byly umístěny ve Svitavách, prováděly rekvizice všeho možného, co se jim zdá pro ně potřebné. V závěru zprávy bylo konstatováno: Dosud stávající zásoby potravin, dobytka, ostatního zvířectva, polotovarů, tovaru a surovin ( i zařízení strojní z továren, topné zařízení, armatury), jsou vymáhány takovým hrubým způsobem, že jakýkoliv odpor proti tomu by byl měl za následek nebezpečí života. Podobné zprávy docházely z jiných měst a míst, ze zpráv zněla obava o propad zásobování potravinami, tak jako např. v Poličce 24. května 1945: Dobytek je v městě i okolí rekvírován a odváděn je při tom chovný i plemenný dobytek, takže dobytkářství v našem kraji tak důležité, je ohroženo. [ ] Volně pobíhající vojenští koně, kterých bylo přes a ještě jich zbývá tu asi 150 spásají nejen louky, ale i metající již obilí, čímž je vážně ohrožen výsledek žní. Povozy hospodářů, koně, auta i kola, v domech i po osobách byly v některých případech vojáky zabaveny a neplatí často 4 V. KARPOV: Generál. Poslední bitvy. Praha 1987, s Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů (dále DMČSSV), d. 4, sv. 2, Praha 1984, dok. č. 360, s Směrnice politické správy 1. ukrajinského frontu ze NA, f. MP, k. 1126, Dohoda ČSR SSSR, Zpráva komise Národního výboru Svitav. Potíže plynoucí z kořistní smlouvy., Tamtéž. 2

3 ani ověření vydané Národním výborem v jazyce českém a ruském. 8 Sovětské velení sice řadu případů krádeží osobních předmětů tvrdě trestalo, přesto se situace příliš rychle nezlepšovala. 9 Sotva utvořené orgány samosprávy a státní správy, místní národní výbory a okresní národní výbory, obdržely stovky stížností, dopisů, sdělení popisujících drobnou kriminální činnost, zabavování majetku (jako typické zabavování kol, hodinek apod.) vandalismus, krádeže na polích a v zahradách. Docházelo i ke znásilňování. 10 Možnosti jejich působení byly omezené. Proto byla důležitá spolupráce bezpečnostních složek se sovětskou armádou. Pokles disciplíny byl ovšem typický pro bezprostředně poválečnou atmosféru, které zneužívaly i kriminální živly, často i v převlečení za rudoarmejce. 11 Vzhledem k tomu se justiční orgány Rudé armády byly ochotny zabývat jen těmi udáními, v nichž bylo konkrétně dokázáno, že se jedná o rudoarmejce a nikoliv jen osoby v jejích stejnokrojích. 12 Do konce října Ministerstvo spravedlnosti ČSR evidovalo na dva tisíce jedno sto spisů z celého území státu, kdy nebylo jasné, zda zločin spáchal příslušník Rudé armády nebo jen osoba v její uniformě. Vzhledem k tomu, zločiny páchali příslušníci někdy jen projíždějících jednotek, tak se vyšetření dané události stávalo nemožným a stíhání bylo prakticky zrušeno. 13 S mimořádnými problémy se pochopitelně musely vypořádávat policejní orgány. Ty byly zasaženy rekonstrukcí policejních sborů z bývalého Protektorátu. Jejich reorganizace vedla k ustavení nově koncipovaného Sboru národní bezpečnosti v průběhu druhé poloviny roku V hlavním městě v Praze, kde krátkou dobu pobývaly početné jednotky Rudé armády byla situace značně nepřehledná. Obyvatelstvo zřejmě trpce vnímalo tuto činnost, když blíže poznávalo vojáky slavné osvoboditelské armády. Ne všude však panovala tato tíživá atmosféra, mnohé záviselo na bezprostředních nadřízených. I v tomto prostředí se potvrdilo, že československým složkám vyhovují v jejich žádostech o zákrok či podporu sovětští důstojníci s hodností od majora výše, kdežto nižší důstojníci bývali přinejmenším laxní. 14 Proto musela být situace řešena operativně, byť, značně opožděně. V hlavním městě v Praze a tam, kde si to situace vyžadovala, byly na podzim 1945 ustaveny tzv. létající (tedy pohotovostní) oddíly, které byly zformovány z příslušníků československé armády a SNB. Měly pravomoc provádět kontrolu osob, vozidel a zneškodňování kriminálních band. Podstatné bylo, že tyto oddíly měly též pravomoc kontrolovat a prohlížet jednotlivé příslušníky a vozidla Rudé armády, ale i celé její autokolony. 15 Dále všechny sovětské jednotky dostaly rozkaz poskytnouti na požádání pomoc a podporu československým vojenským jednotkám a civilním orgánům pro boj s rušiteli vojenské kázně. 16 I když po odchodu sovětských vojsk kriminalita rychle poklesla, přesto byli sovětští vojenští zběhové v Praze zadržováni a eskortováni sovětským orgánům ještě v roce Tyto osoby pak byly předávány podle 8 NA, tamtéž, Dopis ONV a MěNV Polička Ministerstvu průmyslu z Podrobně se zabývá situací trestné činnosti příslušníků Rudé armády na území Prahy D. HUBENÝ, Spolupráce Policejního ředitelství a Rudé armády na zajištění bezpečnosti ve Velké Praze a potlačení kriminality rudoarmejců, in: Sborník archivu bezpečnostních složek 11/2013, s. s Viz dále např. přehled trestné činnosti vojáků Rudé armády v okresu Benešov k 20. srpnu 1945, ČSR a SSSR Dokumenty mezivládních jednání (dodatky), Praha 2002, dok. č,. 42, s NA, AÚV KSČ, f. 100/1, sv. 63, a.j. 517, fol J. DOLEŽAL: Střípky z mozaiky protektorátní společnosti. Německá okupace a a její konec v politickém okrese Sedlčany ( ), Příbram , s D. HUBENÝ: c.d., s D. HUBENÝ: c.d., tamtéž. 14 D. HUBENÝ: c. d., s D. HUBENÝ: c. d., s NA, f. MS dodatky, kart

4 meziministerské dohody z října 1945 orgány SNB Posádkovému velitelství Velké Prahy (VVP), tj. jeho rudoarmejskému oddělní, kde působil sovětský zmocněnec. 17 Po odchodu jednotek Rudé armády byli zadržení eskortováni k vojenské prokuratuře Rudé armády v Badenu, kde bylo velitelství Střední skupiny sovětských vojsk pod velením maršála Koněva. 18 K některým excesům docházelo i v americké zóně, jednalo se však o nesrovnatelně menší počet případů, který nebyl motivován ziskem nějakého zboží pro osobní potřebu. Komunisté motivovaní svými politickými cíli pochopitelně usilovali o to, aby se americké jednotky rychle stáhly z československého území, Náměstek předsedy vlády Kl. Gottwald na jednom z prvních zasedání první vlády, 14. května 1945 přednesl návrh, že by se mělo začít jednat o odchodu americké armády. Zdůvodňoval to vzhledem k nežádoucímu postupu amerických vojsk, která nadržují Němcům v republice, brání jejich odsunu do Německa, umožňují jim, aby odvlekli nejrůznější majetkové hodnoty, neuznávají tamější národní výbory, nýbrž zavádějí v ČSR správu podle předpisů o okupační armádě v Německu. 19 Tyto argumenty sice zapůsobily, přesto si vláda vyhradila zatím čas, kdy učiní rozhodnutí. Stížnostmi na chování vojáků Rudé armády, které přicházely od prvních dnů osvobození prakticky neustále, takže československá vláda byla nucena se jimi zabývat. Již při prvním zasedání vlády v Košicích 5. května 1945 o nich informoval předseda vlády Zdeněk Fierlinger: Sděluje podstatné body, které byly projednány a zdůrazňuje zejména, že jsou vzájemné stížnosti obyvatelstva i příslušníků Rudé armády, že však celkem nejde o vážné zjevy většího rozsahu. Doporučuje se, aby ministr informací vhodnými výzvami pobízel místní obyvatelstvo, které se dostává do styku s příslušníky Rudé armády, aby jim všemožně vyhovovalo, aby úkony pro ně neprovádělo jen na komerční bázi, aby v rámci možností pro ně pořádalo rozhlasová vysílání v jazyce ruském, zejména pokud jde o ruská válečná komuniké, dále kulturní podniky, divadelní představení, koncerty a přednášky. tyto věci mají veliký politický význam. 20 Nešlo ovšem jen o kulturní podniky, důležitý byl vztah vojáků obou zatím ještě spojeneckých mocností k osvobozenému prostředí. Situace na osvobozeném území byla nejednoduchá, ale ani ne černobílá. Velení Rudé armády vnímalo těžkou zásobovací situaci obyvatelstva a snažilo se pomoci. Tam, kde sovětské jednotky byly schopny poskytnout pomoc, poskytly, ať na základě žádostí z československé strany, nebo samo spontánně. V prvních dvou měsících osvobozování Československa Rudá armáda poskytla obyvatelstvu ze svých zásob přes 4000 tun obilí. To pochopitelně nestačilo i přes další dodávky.11. května 1945, proběhlo v Praze setkání velitele vojsk 1. Ukrajinského frontu maršála Koněva s představiteli vlády, aby zde byly diskutovány a řešeny první praktické otázky poskytnutí pomoci obyvatelstvu Prahy a celé republiky. Vládě ČSR bylo již v Košicích dáno k dispozici na 100 nákladních automobilů, 25 tun paliva a více než 50 tun papíru. Obyvatelstvu Prahy bylo postupně vydáno 9000 t chleba, díky čemuž bylo možno už 4. června zvýšit zásobovací normy Pražanů u chlebu, ale také krup a soli Rozkaz č. 9 prezídia Policejního ředitelství v Praze stanovující bezpečnostní opatření ve Velké Praze. 1945, Edice in: D. HUBENÝ: c. d., dok. 1, s Podrobně D. HUBENÝ: c. d., s NA, AÚV KSČ, K. Gottwald , f. č. 100/24, a. j. 1494, kart. 137, fol, l. 4, zápis 17. schůze vlády z NA, AÚV KSČ, f. K. Gottwald, a. j. 1494, k. 137m fol 21, Zápis 6. schůze vlády konané dne 5. května AVP, f opis 25, papka 39, delo 8, l

5 Ministerstvo výživy, které se snažilo co nejrychleji stabilizovat tíživou zásobovací situaci, svolalo na 28. května 1945 poradu za účasti zástupců Rudé armády. Výsledkem bylo skytnutí dalších dodávek obilovin a jiných potravinářských produktů. Celkem bylo československým úřadům předáno do žní na tun obilí a mlýnských výrobků, 975 tun soli, 950 tun cukru pro zásobování velkých měst, tedy Ostravy, Prahy, Brna a Bratislavy. Díky této pomoci bylo zajištěno základní zásobení do žní a bylo možno zvýšit příděly obyvatelstvu. 22 Dlouhou dobu se ovšem nedařilo zlepšit zásobovací situaci zejména na středním a východním Slovensku. Jestliže porovnáme zprávy se stížnostmi obyvatelstva na rekvírování potravin oddíly Rudé armády v řadě míst a na druhé straně rozhodnutí a pomoc potravinami v dalších místech, vidíme, že zde panoval částečný chaos, jehož příčiny byly ovšem různé. Sovětské velení také předalo Československu 5 polních vojenských nemocnic s kapacitou 500 lůžek s kompletním vybavením a lékařským personálem. Nesmíme také zapomenout, že sovětské velení pomáhalo při posledních válečných operacích na území ČSR i jiným způsobem. V závěrečných útočných operacích volilo velení směry útoků tak, aby se velká průmyslová centra obešla bez větších ztrát, často i za cenu ztrát vlastních čelních sovětských i československých jednotek. Bylo tomu tak zejména při ostravské útočné operaci. 23 Kromě toho ženijní jednotky Rudé armády, pochopitelně i v zájmu vlastním, těsně po skončení bojů rekonstruovaly desítky kilometrů zničených komunikací, železnic a mostů. Přes Dunaj v Bratislavě byl v rekordním čase 5,5 měsíce postaven provizorní most o délce 460 metrů, který sloužil desítky let, namísto starého mostu, který wehrmacht při ústupu vyhodil do vzduchu. 24 Paradoxy vztahů obyvatelstva vůči osvoboditelům Výstižně složitou situaci ve vztahu k osvoboditelům na obou stranách hodnotil spojovací čs. důstojník u americké 3. armády major dr. I. Ducháček. Podle vzpomínek bývalého ministra financí v londýnské exilové vládě Ladislavu K. Feierabendovi v rozhovoru 5. června situaci vylíčil následovně: Hospodářská situace doma je lepší, než si původně v Londýně mysleli, ale nyní se rychle zhoršuje v důsledku okupace Rudou armádou, která si nic nepřivezla a žije ze zdrojů v republice. Hromadně vybíjí hospodářská zvířata, zejména dojnic, a kdyby to tak pokračovalo, zakrátko nebude maso ani mléko. Sovětští vojáci občas lidem něco dají a komunisté s tím dělají velkou reklamu, jakoby Rudá armáda zajišťovala výživu v českých zemích. Americké vojsko naproti tomu má vše v takovém množství, že to štědře rozdává místnímu obyvatelstvu, ale není oblíbené, poněvadž chrání Němce. Poměry jsou tedy bizarní, neboť v americkém pásmu si lidé přejí, aby přišli Rusové a skončila ochrana Němců. V sovětské zóně zase obyvatelstvo touží po příchodu Američanů, aby se zbavilo loupeživé Rudé armády. 25 Když došlo 24. června 1945 k incidentu se zastavením a důkladnou kontrolou automobilu v němž cestoval místopředseda vlády Viliam Široký do jižních Čech, ozbrojenou hlídkou americké armády, byl to vhodný podpůrný argument pro požadavek urychleného stažení amerických vojsk z Československa, který ve vládě přednesli komunisté. 26 V pozůstalosti prezidenta E. Beneše byla nalezena řada dokumentů, popisujících poměry v obou zónách pobytu spojeneckých vojsk. Podle hlášení 2. odd. hlavního štábu ministerstva národní obrany 22 Československo sovětské vztahy , Praha 1971, dok. č. 8, 9, 15, 17, 20, 22, s Vojenno istoričeskij žurnal, 1960, č. 5, s Slavnostně byl uveden do provozu za účasti členů vlády. GARF, f. 4459, opis 27/1, delo 5650, l L. K. FEIERABEND: Politické vzpomínky, d. III, Brno 1996, s NA, ÚPV, T , kart. 666, sg. 351/3/1; NA, AÚV KSČ, Generální sekretariát , fond 100/1, sv. 64. a. j. 524.; FRUS, 1945, IV, s

6 (dále MNO) z 27. června 1945 Vojenské kanceláři prezidenta republiky: Přítomnost amerických vojsk v západních Čechách je na překážku konsolidace poměrů ve smyslu vládního programu a vydaných nařízení. Příčina je v tom, že američtí vojáci se stykem s německými ženami dostávají do styku s Němci, kteří z toho těží a Američany ovlivňují. Kromě toho mají Němci v západních Čechách výhodu v kompaktním osídlení, čehož využívají jako argumentaci v podrývání [ ] proti opatřením z naší strany. 27 Pozdější zprávy byly svým způsobem ještě kritičtější vůči pobytu amerických vojenských jednotek. V zprávě z 5. července 1945 bylo uvedeno, že Američané nerozumějí našim poměrům a problému česko německému, přehmaty, ke kterým došlo v době revolučního kvasu ze strany některých příslušníků RG (revolučních gard ev) a partyzánů roztrpčily Američany a je nyní velmi obtížné přesvědčovat je o tom, že jednotky, které dnes do pohraničí přišly, jsou jednotkami řádné armády, zvláště, když jsou tyto jednotky velmi různorodě oblečeny a tak se svým zevnějškem nijak neliší od bývalých revolučních jednotek. To je jedna příčina neshod mezi našimi a americkými veliteli, druhou příčinou je někdy přílišná horlivost našich jednotek při násilném vypovídání Němců, konání domovních prohlídek a pátrání po zbraních. [ ]. 28 Geopolitický zájem zejména obou klíčových vítězných velmocí o střední Evropu, USA a SSSR byl nepopiratelný. Sovětská strana ovšem postupovala direktněji ve svém úsilí o vytěsnění USA z tohoto geopolitického bazénu. Iniciátory kroků, které měly vést k urychlenému odchodu amerických vojsk, byli komunisté. 22. května 1945 se do procesu stahování vojsk z Československa vložil sovětský velvyslanec Valerian A. Zorin. Státnímu tajemníkovi V. Clementisovi sdělil, že sovětská vláda doporučuje, aby Praha začala přímo jednat s generálem Bradleym, případně s příslušným spojeneckým velitelstvím, aby se americké vojsko stáhlo za hranice republiky, přičemž vyklizené území by obsadila československá armáda, zatímco sovětské jednotky by do této oblasti nevstoupily. 29 Tento krok byl ovšem koordinovaný a vycházel ze šířeji koncipovaných úmyslů Sovětského svazu ve střední Evropě, kteří zároveň usilovali o to, aby co nejrychleji dostali Američany ven ze svého okupačního pásma v Německu, a zabraňovali vstupu vojenských misí západních spojenců do Rakouska, dokud zde nebudou také jasně vymezeny okupační oblasti pro jednotlivé mocnosti. 30 Vláda se otázkou přesunu amerických vojsk opakovaně zabývala; nepřekvapí, že se premiér Fierlinger se osobně zasazoval o odchod amerických vojsk. V bodu VII jednání vlády 7. června 1945 uvedl: upozorňuje na hospodářské a finanční nevýhody, které plynou z okolnosti, že část území republiky je obsazena americkou armádou a druhá sovětskou armádou, takže je zde demarkační čára. Ministerský předseda zdůrazňuje, že sovětské vojenské jednotky vycházejí nám mnohem více vstříc, zejména pokud jde o odsun Němců. Souhlasí zásadně s tímto odsunem a žádají jen, aby se dál organizovaně a tak, aby nevznikly obtíže. Naproti tomu je stanovisko v této věci nejasné. Američané také nezajišťují naše státní hranice a v území jimi obsazeném se volně pohybují jednotky Vlasovců a západních Poláků. V této souvislosti uvádějí konkrétní fakta o nežádoucím stavu též náměstek předsedy vlády Gottwald, ministr Václav Nosek a ministr financí Dr. Vavro Šrobár poukazuje na ohrožení měny, vyplývající z dosud volného oběhu marky v tomto území. [ ], dodává ještě, že nyní dojde v krátké době ke schůzce Stalina, Churchilla a Trumana a že proto nutno jednat rychle. 27 VHA, f. Vojenská kancelář prezidenta republiky (dále VKPR) k. 1, 195, č.j. 1025, T. Podle poznámky v horní část spisu byla tato zpráva nalezena v Sezimově Ústí. 28 VHA, f. VKPR, k. 1, č Přehled zpráv do , Američané v Západních Čechách ČSR a SSSR Dokumenty mezivládních jednání. K vydání připravili K. KAPLAN a A. ŠPIRITOVÁ, Praha 1996, dok. č. 11, s P. PROKŠ: Československo a Západ , Praha 2001, s

7 S Američany nemáme spojenecké smlouvy pro dobu mírovou a nebyli vlastně ani oprávněni okupovat naše území, nýbrž měli se zastaviti na hranicích. [ ] Ministr dr. J. Stránský se domnívá, že pro případ, že Američané území nevyklidí a budou trvat na tom, že půjdou teprve, až půjdou Rusové by se měly alespoň projednat vzniklé obtíže. 31 Kromě problémů s pobytem spojeneckých vojsk, existence demarkační čáry na styku US a sovětské armády, byly používány také argumenty o obsazení hranice vlastní československou armádou, jak si to žádá suverenita státu. 32 Zatímco vláda jako celek přijala téhož dne usnesení, že bude požadovat diplomatickou cestou od Američanů odchod z československého území, prezident Beneš tuto otázku nahlížel jinak. Byl toho názoru, že odchod jednotek by měl být synchronizován, tj. že by odcházeli časově shodně se sovětskými vojsky. Sdělil to jak americkému představiteli v Praze a prostřednictvím Vlado Clementisem i vládě. 33 Clementis prezidentovo stanovisko sdělil vládě na zasedání 19. června Tentokrát ministr Stránský vystoupil ovšem s názorem, že odklad odchodu amerických vojsk by mohl vyvolat zdání, že nóta byla podána pod vlivem Moskvy. V nastalé ostřejší diskusi byl posléze schválen návrh, poslat americkému velvyslanectví v Praze nótu, která by žádala neprodlené odevzdání civilní správy v americkém pásmu československým orgánům. 34 O pobytu spojeneckých vojsk se hovořilo i při jednání vládní delegace v čele se Fierlingerem v Moskvě se sovětským vedením ve dnech června Pro československou stranu se jednalo o velice citlivou záležitost, která přímo souvisela se špatným stavem zásobování v republice. Když se Stalin na moskevském jednání s československou delegací blíže seznámil se situací, měl prohlásit, že: se dnem 5. července 1945 počet sovětského vojska sníží na méně než třetinu, což by odpovídalo původním požadavkům sovětských vojenských orgánů, které v polovině června žádaly na druhou polovinu roku dávek denně. 36 Podle ministra národní obrany Ludvíka Svobody pak sovětské posádky neměly již být nikde ve městech posádky a že celkový počet sovětského vojska na čs. území bude činiti 9 divizí, což jest asi mužů, což byl poněkud optimistický údaj. V říjnu 1945 však sovětská armáda požadovala pro své jednotky potraviny v objemu denních dávek. Tento počet ovšem, jak mylně uvádí řada historiků, neznamená pouze stávající počet příslušníků Rudé armády na československém území; jednalo se o celkový počet osob, jimž Rudá armáda zajišťovala stravu, tedy i váleční repatrianti, kteří směřovali domů, do východní Evropy a další civilní osoby (mj. jen v táboře v Berouně pobývalo v létě 1945 průměrně kolem osob). Zásobovací situace v Československu byla tedy nadále složitá, stát byl nucen zajišťovat dodatečný dovoz potravin (maso) ze zahraničí. 37 Podle Dohody o hrazení nákladů na armády, Československo neslo náklady za pobyt sovětské armády na československém území až do konce války (tj. do dne, kdy mírová smlouva s Německem 31 NA, AÚV KSČ, Kl. Gottwald, Zápis 27. schůze vlád , fol , bod VII jednání. 32 NA, AÚV KSČ, tamtéž. 33 Foreign Relations of the United States (dále FRUS), Diplomatic Papers 1945, Vol. IV., Europe, Washington 1968, s NA, AÚV KSČ, K. Gottwald, f. 100/24, sv. 137, a. j. 1494, zápis 32. schůze vlády z 19. června 1945, l V. MOULIS: Podivné spojenectví. K československo-sovětským politickým a hospodářským vztahům mezi dubnem 1948 a únorem 1948, Praha 1996, s ; E. VORÁČEK: Československo-sovětské hospodářské vztahy , Praha 1985, s NA, f. AÚV KSČ, K. Gottwald, a. j. 1494, k. 137, fol 326. Zápis 36. zasedání vlády Nezabýváme se zde otázkou, odkud se bralo zásobování německých zajatců, tj. zejména zbytku osmisettisícové Schörnerovy armády, než byli přesunuti do Sovětského svazu. Bohužel v literatuře se tuto otázku nikdo nepokusil řešit. 7

8 nabude působnosti. Odtud dr. Václav Rejholec z ministerstva zahraničních věcí v materiálu pro jednání s maršálem Žukovem resumoval, že : Máme tedy zájem na tom, aby, když samu mírovou smlouvu uspíšit nemůžeme a když maršál Žukov ovšem není kompetentní k autentickému výkladu slov citované Dohody po celou dobu trvání války. 1) aspoň byly co možná nejrychleji zmenšovány početní stavy Rudé armády na našem území, 2) aby Rudá armáda repatriaci civilních osob a válečných zajatců svých z Německa vedla pokud možno mimo naše území a nehromadila je zde v karanténních stanicích (Beroun repatriantů). 38 Expert ministerstva zahraničních věcí, Dr. Rejholec v uvedeném materiálu uvedl i výsledek jednání meziministerské komise na ministerstvu národní obrany 2. srpna. Ta se vyslovila pro to, že by náklady na civilní a vojenské repatrianty sovětské neměly postihovati nás. Avšak je těžké odloučit ty náklady od skutečných nákladů na sovětské jednotky, když orgány Rudé armády vyžadují si prostředky na vydržování Rudé armády kvanty zaokrouhlenými [ ] bez jakékoli specifikace. 39 Prezidenta Beneše tyto problémy, ale dále též i politické souvislosti pobytu sovětských vojsk vedly k úvahám o tom, že požádá zástupce všech čtyř vítězných velmocí, aby zaručili evakuaci zahraničních vojsk z republiky. 40 K tomu však nedošlo, protože Američané sami rychle zareagovali, neboť již zahájili demobilizaci. Prezident Truman zaslal Stalinovi osobní poselství, v němž generalissimovi navrhl, aby odchod amerických sovětských jednotek byl proveden paralelně. 41 Stalin k otázce odchodu sovětských vojsk z Československa přistoupil bez většího čekání a souhlasil. Do konce listopadu 1945 spojenecké jednotky Československo opustily. 42 Ze sovětských vojenských jednotek zde zůstala jediná, a sice strážní oddíl, který střežil jáchymovské uranové doly ještě určitou dobu. 43 Kromě toho menší strážné jednotky Rudé armády střežily trezory v řadě československých bank a to i po oficiálním odchodu Rudé armády, až do zásadní řešení této části otázky válečné kořisti SSSR v Československu o více než rok později. Československo se tak stalo jedinou zemí ve střední a jihovýchodní Evropě (opět s výjimkou Jugoslávie), kde již sovětská vojska nebyla umístěna. Vzhledem ke stálým přesunům Střední skupiny sovětských vojsk přes československé území ze sovětské okupační zóny Německa do sovětské okupační v Rakousku v průběhu roku se však téměř stále nacházely menší jednotky Rudé armády také na československém území. 38 NA, f. SPK, GSHR, k. 116, sg Návštěva maršála Žukova. Materiál pro jednání, NA, tamtéž. 40 Podrobněji: J. DEJMEK: c. d., d. 2., s P. PETRUF, K pobytu amerických vojsk v Československu, Historický časopis, 33, 1990, č. 5, s V. MOULIS: Podivné spojenectví. K československo sovětským politickým a hospodářským vztahům mezi dubnem 1945 a únorem 1948, Praha s NA, f. 100/24, sv. 82, a. j. 1031, fol 170. Krátký přehled o vývoji jáchymovských dolů (b. d. ). Později celkovou ostrahu převzal útvar SNB Jeřáb. 8

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici

Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici Organizace Československé dráhy ČSD byla ustavena již v roce 1918 a již v počátcích bylo zajištění ochrany železniční dopravy svěřeno specializovaným

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Počínání Američanů v Plzni bylo podivné a vedlo k narůstání pochybností, o co jim vlastně jde. O čem se v Plzni nehovořilo. Napsal uživatel Milan Tůma

Počínání Američanů v Plzni bylo podivné a vedlo k narůstání pochybností, o co jim vlastně jde. O čem se v Plzni nehovořilo. Napsal uživatel Milan Tůma Při příležitosti 65. výročí osvobození Československa od německých okupantů proběhla také v Plzni vzpomínková akce. K Plzni se váží některé události, o kterých se ke škodě věci nehovoří. O co jde? Americký

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Sociální práce v historickém kontextu Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Jan Dočkal Konec války v Evropě Pokračující válka v Tichomoří Průběh kapitulace 4.května - Severní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Cesta komunistů k převzetí moci

Cesta komunistů k převzetí moci Cesta komunistů k převzetí moci vývoj v letech 1945-1948 Učivo dějepisu, 9. ročník Součást projektu Příběhy bezpráví Charakteristika období Pretotalitní stát ne totalitní ne zcela demokartický "omezená"

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu Sovětský voják vítězně vztyčil vlajku. FOTO - Bundesarchiv Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu»A jak začala válka? Na všech strategických směrech na naše vojska neočekávaně dolehly mimořádně silné údery

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna Druhá světová válka Rysy oběma válkám společné 1. snaha po světovládě na úkor jiných zemí 2. boj o rozdělení světa, nově rozdělit a dobýt v něm převahu pro fašistické mocnosti Nové rysy 1. likvidace SSSR

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941)

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) 2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) OSA A JEJÍ ÚTOČNÉ CO TO BYLO? PŘEDVÁLEČNÉ OBĚTI 1939? PLÁNY SRPEN 1939: Moskva, min. zahraničí SSSR:Molotov, Německa:Ribbentrop Vláda Německé Říše a vláda

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce.

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce. 247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948 o táborech nucené práce. Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: 1 (1) Aby osoby uvedené v 2 mohly býti vychovány k práci jako

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná.

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná. Studená válka Mír nemožný, válka nemyslitelná. Kdo? USA NATO dvě supervelmoci dva vojenské pakty SSSR Varšavská smlouva USA a SSSR vyšly z 2. sv. války jako dvě supervelmoci se zcela protichůdnými politickými

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

24.5.2015. Veřejný pořádek a právo shromažďovací

24.5.2015. Veřejný pořádek a právo shromažďovací Veřejný pořádek a právo shromažďovací Spravované území Obvodních oddělení PČR 2014 OOP Litvínov Hamr (PS Nová Ves v Horách) OOP Litvínov (PS Lom, PS Meziboří) OOP Obrnice OOP PS (policejní stanice) OOP

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_24 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: listopad 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0112. Dějepis

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0112. Dějepis Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen Rada ) I. n a v a z u j e n a schválený podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU Datum konání: 31.3.2015 Místo konání: OÚ Přerov nad Labem Začátek schůze: 17.25 hodin Konec schůze: 19.15 hodin Přítomni: K. Salačová, L. Kodešová, M. Kadeřávková Omluveni:

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Dějepis, 9. ročník Sada:

Dějepis, 9. ročník Sada: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 17. 6. 2010 č. j. 12/36 381/2010 124, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

Za svobodu a demokracii

Za svobodu a demokracii Za svobodu a demokracii (Příběh jednoho masarykovského důstojníka z doby nacistické okupace) Těsně po okupaci Československa důstojníci generálního štábu pečlivě zvažovali, kdo odejde a kdo zůstane. A

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_18. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_18. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_18 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 2.část VY_32_INOVACE_D5_20_18 Anotace: materiál obsahuje 4 úvodní listy, 18 listů prezentace Šablona:

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 BRANNÁ LEGISLATIVA OBRANA ČESKÉ REPUBLIKY ZNAMENÁ DOSÁHNOUT SCHOPNOSTI DŘÍVE, NEŽ NASTANE KRIZE A BÝT PŘIPRAVEN JI ŘEŠIT BRANNÁ POVINNOST NENÍ NOVINKA 1781

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 410/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících

Více

Milan Churaň. POSTUPIM A ČESKOSLOVENSKO Mýtus a skutečnost

Milan Churaň. POSTUPIM A ČESKOSLOVENSKO Mýtus a skutečnost Milan Churaň POSTUPIM A ČESKOSLOVENSKO Mýtus a skutečnost Nakladatelství Libri Praha 2001 OBSAH Úvod 6 Před Postupimí 12 Česká cesta k Postupimi 25 Přípravy na Postupim 44 V Postupimi 61 Závěr 82 Přílohy

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více