Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A"

Transkript

1 Příloha k usnesení č. 1628/38/06 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A G-centra Tábor, sociální služby a domov důchodců, Město Tábor, IČ , se sídlem Žižkovo náměstí 3, Tábor, okres Tábor, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Tábora č. ze dne 9. října 2006 podle 84, odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a podle 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s platností od 1. ledna 2007, novou Zřizovací listinu pro G-centrum Tábor zřízenou na základě usnesení Městského zastupitelstva Tábor č. 1016/28/98 ze dne ve znění usnesení č. 97/3/99 ze dne a usnesení Městské rady Tábor č. 98/7/99 ze dne , usnesení č. 577/32/2000 ze dne , usnesení 639/35/00 ze dne a usnesení Zastupitelstva města Tábora č. 276/7/01 ze dne a 309/8/01 ze dne a 1628/38/06 ze dne I. Zřizovatel Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, Tábor IČ: II. Příspěvková organizace G centrum Tábor kpt. Jaroše 2958, Tábor IČ: III. Označení statutárních orgánů a způsob jakým vystupují jménem organizace 1. Za organizaci jedná statutární orgán. 2. Statutárním orgánem PO je ředitel, který je do funkce jmenován a z ní odvolán Radou města Tábor. Při jmenování se vychází zejména z výsledků konkurzního řízení. 3. Ředitel organizace a) plní úkoly vedoucího zařízení a je oprávněn jednat jménem organizace v souladu s ustanoveními zákona č. 114//1988 Sb. o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, zákona č. 182/1991Sb. o sociálním zabezpečení a dalších právních předpisů. b) Řídí G centrum Tábor c) Vydává organizační řád G centra Tábor se souhlasem zřizovatele - 1 -

2 d) Zodpovídá za hospodaření s majetkem města v souladu s článkem VI. této zřizovací listiny e) Podepisuje za organizaci a ke svému podpisu připojí razítko organizace 4. Poradním, iniciativním a kontrolním orgánem organizace je dozorčí komise G centra Tábor. Dozorčí komise je jmenována Radou města Tábora. IV. Hlavní účel a předmět činnosti 1. Zajištění sociálních služeb zejména pro občany města Tábora. Sociální služby jsou rozděleny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. do středisek: Domov pro seniory, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Noclehárna pro muže, Pečovatelská služba, Středisko sociálních služeb, Denní stacionář, Odlehčovací služby. A) Posláním G-centra Tábor, střediska Domov pro seniory je poskytovat pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby v Domově pro seniory obsahují tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, f) sociálně terapeutické činnosti, g) aktivizační činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, i) komplexní ošetřovatelskou péči, j) rehabilitační péči, k) sociální poradenství l) fakultativní služby související s poskytováním služeb v odstavci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,k, jako např. doprava, správa cenností a depozit, administrativní úkony spojené s nástupem klienta, náležitosti dědického řízení apod. B) Posláním střediska Azylový dům pro ženy a matky s dětmi je poskytování pobytové služby na přechodnou dobu ženám a matkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba podle odstavce obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, b) poskytnutí ubytování, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, d) sociální poradenství e) poskytování fakultativních služeb souvisejících s odstavci a,b,c,d. C) Posláním střediska Noclehárna pro muže je poskytování ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) poskytnutí přenocování, c) sociální poradenství - 2 -

3 d) fakultativní služby související s odstavci a,b,c. D) Posláním střediska Pečovatelská služba je poskytování terénních nebo ambulantních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, f) sociální poradenství g) fakultativní služby související s odstavci a,b,c,d,e,f jako dohled, doprovod, doprava, aj. E) Posláním střediska Středisko sociálních služeb je zajišťovat kulturní a společenský servis, sociální depistáž a sociálně právní poradenství zejména pro seniorskou generaci a handicapované občany. Sociální poradenství zahrnuje a) základní sociální poradenství, b) odborné sociální poradenství, c) programy a projekty vedoucí k podpoře a pomoci jednotlivcům a skupinám sociálně vyloučeným nebo znevýhodněným a umožňují jim zapojení do aktivního, ekonomického, sociálního a kulturního života d) programy a projekty vedoucí i integraci a emancipaci národnostních a jiných menšin - Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. - Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob jako senioři, osoby se zdravotním postižením, oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Odborné sociální poradenství obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) sociálně terapeutické činnosti, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. F) Poslání střediska Denní stacionář je poskytování ambulantních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy, d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) sociálně terapeutické činnosti, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4 h) sociální poradenství i) fakultativní služby související se službami v odstavcích a,b,c,d,e,f,g,h, jako např. doprava. G) Posláním střediska Odlehčovací služby je poskytování terénní, ambulantní nebo pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, f) sociálně terapeutické činnosti, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, i) sociální poradenství, j) komplexní ošetřovatelskou péči, j) fakultativní služby související s odstavci a,b,c,d,e,f,g,h,i. V. Doplňková činnost 1. Doplňkovou činnost p o v o l u j e zřizovatel v následujících okruzích: a) Pronájem nebytových prostor b) Pronájem služebního bytu v objektu sídla PO pro správce objektu PO se souhlasem zřizovatele c) Zajištění stravování především pro zaměstnance PO a zaměstnance smluvních organizací d) Podnájem služebního bytu v DPS Čekanice e) Praní prádla 2. Zřizovatel stanovuje tyto podmínky pro doplňkovou činnost: a) Doplňková činnost m u s í aa) směřovat k lepšímu využívání hospodářských možností PO ab) směřovat k lepšímu využívání odbornosti zaměstnanců PO ac) zisk použít ve prospěch hlavní činnosti ad) být vedena účetně i mimoúčetně odděleně od hlavní činnosti ae) mít stanoveny kalkulace ceny v souladu se zákonem o cenách b) Doplňková činnost n e s m í ba) narušovat plnění hlavních účelů organizace bb) neúměrně zatěžovat majetek organizace a zřizovatele VI. Majetek 1. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je předává do správy PO k jejímu hospodářskému využití: 1.1 PO spravuje tento majetek zřizovatele a) zastavěné pozemky viz. příloha č.1 b) objekty staveb včetně vybavení - viz. příloha č.2-4 -

5 c) pozemky tvořící funkční celek - viz. příloha č.3 d) DDHM, MD-O, MD-N viz. příloha č.4 2. PO hospodaří s majetkem, který nabyla do svého vlastnictví za dobu své činnosti koupí, darem, bezúplatným převodem apod.. 3. PO hospodaří s majetkem svěřeným do správy bezúplatně. 4. Majetek se předává PO do správy na dobu trvání PO. 5. Práva a povinnosti při nakládání s majetkem a) u movitého a nemovitého majetku PO musí aa) zajistit účelné, správné a hospodárné využívání ab) o majetek řádně pečovat,zajistit ho proti znehodnocení, zcizení ac) majetek využívat jen v souladu se zřizovací listinou pro činnosti listinou vymezené ad) provádět inventarizace v souladu se zákonem o účetnictví a vnitřní směrnicí schválenou zřizovatelem ae) zajistit dodržování všech hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů af) vést majetek v řádné účetní evidenci na majetkových účtech nebo v operativní evidenci ag) majetek účetně odepisovat v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. ah) majetek používat s pomocí třetí osoby jen po souhlasu zřizovatele ach)zachovávat hodnotu svěřeného majetku na stejné úrovni s přihlédnutím k běžnému opotřebení b) u movitého majetku PO musí ba) movitý majetek pojistit na své náklady bb) zajišťovat jeho opravy z vlastních zdrojů bc) zajišťovat jeho obnovu z vlastních zdrojů bd) nový majetek nad 100tis.Kč bez DPH (jednotlivě či soubor majetku) pořídit jen s předchozím souhlasem zřizovatele be) provádět revize a prohlídky dle platných předpisů c) u nemovitého majetku PO musí ca) provádět běžnou údržbu a opravy cb) provádět technické zhodnocení pouze po souhlasu zřizovatele cc) zajistit provádění všech nutných revizí, poskytnout při nich součinnost, případně oznámit jejich potřebu cb) provádět technické zhodnocení majetku nad Kč pouze po souhlasu zřizovatele d) PO n e s m í majetek movitý i nemovitý da) zcizit ( mimo prodeje movitého majetku dle směrnic schválených zřizovatelem), zatížit zástavním právem, věcným břemenem, vložit do obchodní společnosti db) použít pro jiný účel a předmět činnosti než je stanoven touto zřizovací listinou e) PO je oprávněna ea) pronajímat majetek třetím osobám jménem zřizovatele, v případě že se - 5 -

6 jedná o pronájmy které je povinen zřizovatel zveřejňovat a schvalovat v souladu se zákonem 128/2000, je organizace povinna záměr pronajmout tento majetek včas zřizovateli oznámit. Takto přijaté prostředky jsou příjmem rozpočtu zřizovatele a u PO zvyšují příspěvek na provozní činnost eb) přijímat dary ve formě nemovitostí jen se souhlasem zřizovatele. VII. Finanční hospodaření 1. PO hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. Dále pak s prostředky svých fondů, peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí. a) PO m u s í aa) zajistit řádné vedení účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví (včetně inventarizace a včasného a věcně správného zpracování účetních závěrek a účetních a finančních výkazů), postupy účtování, metodickými pokyny zřizovatele a vnitřními směrnicemi účetní jednotky schválenými zřizovatelem ab) zajistit výkaznictví dle zákona o účetnictví a pokynů zřizovatele ac) zpracovat rozpočet a hospodařit podle něj ad) zpracovat rozbory hospodaření dle pokynů zřizovatele ae) zajistit daňové výkaznictví a zpracování daňových přiznání af) zajistit finanční vypořádání poskytnutých účelových prostředků ze státního rozpočtu a prostředků jim na roveň postavených ag) umožnit kontrolu pověřeným pracovníkům zřizovatele dle plánu kontrolní činnosti schváleného Radou města b) PO m ů ž e ba) zřizovat peněžní fondy dle zákona 250/2000 Sb., bb) pořizovat věci na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě jen s předchozím souhlasem zřizovatele bc) zajistit zpracování daňového přiznání jinou organizací či osobou bd) zhodnocovat volné peněžní prostředky pouze konzervativními bankovními produkty u těchto bankovních ústavů: ČSOB a.s., ČS a.s., KB a.s., GE Capital a.s., Raiffeissenbank a.s.. be) PO je oprávněna v rámci přiděleného rozpočtu provádět přerozdělení příspěvku na svou činnost c) PO n e s m í ca) uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru na krytí svých potřeb cb) přijímat na sebe závazek ručitele cc) nakupovat akcie či jiné cenné papíry cd) poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb ce) poskytovat při účasti státní dotace zálohy na prováděné práce a dodávky zboží větší jak 10% ceny díla - 6 -

7 2. Finanční vztahy mezi zřizovatelem a PO stanovuje zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 3. Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele, hmotná zainteresovanost PO, odvodové povinnosti, závazné ukazatele a ostatní ukazatele pro hospodaření PO budou stanoveny vždy na každý rok zřizovatelem při schvalování rozpočtu zřizovatele a rozpisem schváleného rozpočtu. 4. PO je povinna nejpozději v účetní uzávěrce zúčtovat nevyčerpané příspěvky na činnost a navrhnout jejich rozdělení. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Příspěvková organizace je zřízena na dobu n e u r č i t o u. 2. Další práva a povinnosti zřizovatele a příspěvkové organizace, pokud nejsou stanoveny v této zřizovací listině, se řídí příslušnými předpisy. 3. Tato zřizovací listina byla pořízena ve dvou výtiscích, které mají stejnou platnost. Po jednom výtisku obdrží : Výtisk č. 1: Město Tábor Výtisk č. 2: G centrum Tábor 4. Zřizovací listina v tomto znění nabývá platnosti dnem 1. ledna V Táboře dne: 9. října 2006 Ing. František DĚDIČ v.r. starosta města Tábora Mgr. Zuzana PEČMANOVÁ v.r. místostarostka města Tábora - 7 -

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 MĚSTO LANŠKROUN ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí nám. J. M. Marků 12, Vnitřní město, 563 01 Lanškroun IČO: 279 102 Na základě 84 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace úplná verze, včetně Dodatku č. 1 Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou

Více

mění a vydává ji v úplném znění

mění a vydává ji v úplném znění Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Zastupitelstvo obce Dolní Dobrouč usnesením č. 12 ze dne 27. 10. 2009, podle 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ke dni 1. 11. 2009: Zřizovací listiny Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915 Čl. I. Označení zřizovatele Čl. II. Název příspěvkové organizace

ke dni 1. 11. 2009: Zřizovací listiny Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915 Čl. I. Označení zřizovatele Čl. II. Název příspěvkové organizace Statutární město Ostrava městský obvod Poruba Úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace, ke dni 1. 11. 2009 Odbor péče o občany

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace Zastupitelstvo Obce Psáry vydává na základě ustanovení *84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení *8 odst. 1 zákona č. 561/2004

Více

Město Třinec. Zastupitelstvo města Třince

Město Třinec. Zastupitelstvo města Třince Město Třinec Zastupitelstvo města Třince vydává svým usnesením ze 13. zasedání ze dne 17. 4. 2001 dle 84, odst. 2, písm. d), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č.

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y

Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa č.j.: MUCL/150058/2011 Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Zastupitelstvo města Česká Lípa dle 84 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb.,

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

Organizační řád obce Vedrovice

Organizační řád obce Vedrovice Organizační řád obce Vedrovice Obec: Vedrovice Adresa: Vedrovice 326, 671 75 IČ: 00293741 OBSAH: I.# Úvod# 1.! Základní!ustanovení! 2.! Legislativní!rámec! 3.! Poslání!a!účel!organizačního!řádu! 4.! Působnost!organizačního!řádu!

Více

příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná Nové Město

příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná Nové Město příspěvková organizace Sokolovská 76, 735 06 Karviná Nové Město ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost od: 0. 07. 205 Účinnost od: 0. 07. 205 Počet stran: 2 Počet příloh: 2 Zpracovala: Mgr. Jarmila Zelková Podpis: Schválila:

Více

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice ~. ~.,.~ $~ -e A I '; ~ J: ~II'~ asmpitelstvo městské části Praha - Běchovice svým usnesením č. 069/11/12 ze dne ~ ( :9.2012 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 131/2000 b., o hlavním městě

Více

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, okres Chrudim, IČ 00270741 zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb.

Více

Zákon o sociálních službách

Zákon o sociálních službách 2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách 108/2006 ve znění k 1.1.2012, 420/2011 (kurzívou označeny části účinné od 1. 1. 2014; k 1. 1. 2014 se ruší 75 odst. 2 písmeno e)) Zákon o sociálních službách Parlament

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580 Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí,

Více