Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč"

Transkript

1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, Proseč, okres Chrudim, IČ zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel v y d á v á tuto Zřizovací listinu organizační složky Pečovatelská služba Proseč Zastupitelstvo města Proseč ve smyslu ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb. ), svým usnesením č. 3/2015, ze dne schvaluje aktualizaci zřizovací listiny a vydává její úplné znění shora uvedené organizační složky města, která byla zřízena ke dni podle 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v tehdy platném znění, obcí Proseč z důvodů veřejného zájmu a na základě usnesení Zastupitelstva obce Proseč ze dne Čl. I. Zřizovatel organizační složky Zřizovatelem organizační složky města Proseč Pečovatelská služba Proseč je: Město Proseč náměstí Dr. Tošovského Proseč IČO: Název organizační složky: Sídlo organizační složky: Čl. II. Název a sídlo organizační složky Pečovatelská služba Proseč Proseč čp. 344, dům s pečovatelskou službou, Proseč

2 Čl. III. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 1. Organizační složka se zřizuje za účelem zabezpečení poskytování služeb sociální péče, a to pečovatelské služby dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách). Pečovatelská služba je provozována formou terénní a ambulantní služby. Sociální služby jsou poskytovány osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 2. Pečovatelská služba je poskytována na území města Proseč a jeho místních částí Proseč, Záboří, Podměstí, Česká Rybná, Miřetín, Paseky a Martinice a v obci Bor u Skutče. Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů včetně domácností obyvatel domu s pečovatelskou službou Proseč čp. 344, domu s chráněnými byty Proseč čp. 372 a ve středisku osobní hygieny, které je součástí domu čp. 344 Proseč. 3. Sociální služby jsou poskytovány příjemcům služby za úhradu. Výše úhrad za jednotlivé úkony pečovatelské služby se řídí rozpětím výše úhrad dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ceník úhrad za poskytované sociální služby podléhá schválení zřizovateli organizační složky. 4. Předmět činnosti (citace ze zákona o sociálních službách): - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - běžné nákupy a pochůzky - doprovod k lékaři - pomoc při zajištění chodu domácnosti - úklid domácností - praní a žehlení prádla - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

3 Čl. IV. Osoby oprávněné jednat za organizační složku Za organizační složku je oprávněn jednat vedoucí organizační složky, kterého jmenuje a odvolává rada města. Vedoucí organizační složky uzavírá smlouvy jménem zřizovatele na základě jemu udělené plné moci starostou města. Jeho práva a povinnosti jsou stanoveny v jeho pracovní náplni a řídí se obecně závaznými předpisy v platném znění. Čl. V. Vymezení majetku předaného do správy organizační složce Organizační složce se dává do správy následující majetek ve vlastnictví zřizovatele k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: 1. Vyčleněné prostory v budově čp. 344 Proseč, dům s pečovatelskou službou, postavené na parcele č. 516, k.ú. Proseč u Skutče, o výměře 516 m2, jsou sepsány v příloze č.1 této zřizovací listiny. Uvedený majetek má zřizovatel ve svém vlastnictví, je zaznamenán na listu vlastnictví č , pro k.ú. Proseč u Skutče 2. Vyčleněné prostory v budově čp. 372 Proseč, dům s chráněnými byty, postavené na parcele č.558, k.ú. Proseč u Skutče, o výměře 869 m2, jsou sepsány v příloze č.1 této zřizovací listiny. Uvedený majetek má zřizovatel ve svém vlastnictví a je zaznamenán na listu vlastnictví č , pro k. ú.proseč u Skutče. 3. Hmotný majetek, předaný do užívání organizační složce vedený v účetnictví města dle inventarizačního seznamu k a majetek vedený v operativní evidenci dle inventarizačního seznamu k Rekapitulace jednotlivých součástí tohoto majetku je obsažena v příloze č. 2 této zřizovací listiny. Čl. VI. Vymezení majetkových práv Organizační složka hospodaří s majetkem zřizovatele. Svěřený majetek dle čl. V. této zřizovací listiny bude řádně využívat pro účely, pro něž byla zřízena a v rámci vymezené pravomoci o něj pečovat. Bez souhlasu zřizovatele nesmí svěřený majetek prodávat, zastavovat, darovat a pronajímat. Zřizovatel vede o majetku organizační složky předepsanou evidenci dle platných zákonů,

4 směrnic a pokynů. Majetek každoročně v termínech stanovených zřizovatelem inventarizuje a výsledek z provedené inventarizace předkládá zřizovateli. Organizační složka je odpovědná za sledování a hodnocení pohledávek a závazků, které vznikají činností pečovatelské služby. Čl. VII. Okruh příjmů a výdajů rozpočtu Okruh příjmů a výdajů organizační složky je stanoven rozpočtem organizační složky pro daný kalendářní rok dle schváleného rozpočtu města. Čl. VIII. Způsob vedení odděleného účetnictví Finanční hospodaření organizační složky se řídí především zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, zák. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 320/2001 Sb., vyhl. č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy k uvedeným zákonům, vydanými směrnicemi zřizovatele oběh účetních dokladů apod. Organizační složka není samostatnou účetní jednotkou. Zřizovatel má ve svém rozpočtu obsaženy veškeré příjmy a výdaje. Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu jejího zřizovatele. Rozpočet je organizační složce předáván bezprostředně po schválení v zastupitelstvu města. Organizační složka je povinna schválený rozpočet dodržet. Návrhy a změnu schváleného rozpočtu předkládá písemně. Za organizační složku účtuje zřizovatel, a to na základě příjmů a výdajů odsouhlasených odpovědným pracovníkem organizační složky. Organizační složka vybírá úhrady za úkony poskytované pečovatelskou službu. Příjmy odvádí na účet města. Organizační složce může být poskytována záloha na drobná vydání v hotovosti, kterou organizační složka vyúčtovává dle pokynů zřizovatele. Čl. IX. Doba trvání organizační složky Organizační složka je zřízena na dobu neurčitou.

5 Čl. X. Závěrečná ustanovení 1. Organizační složka hospodaří jménem svého zřizovatele. 2. Organizační složka se řídí obecně závaznými právními normami a vnitřními předpisy zřizovatele. 3. Zaměstnanci organizační složky jsou zaměstnanci zřizovatele. Toto znění zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem schválení Zastupitelstva města Proseč dne , usnesením č. 3/2015. Tato zřizovací listina je vyhotovena ve 4 výtiscích: 3 výtisky jsou určeny pro zřizovatele a 1 výtisk pro organizační složku. V Proseči dne starosta města

6 Příloha č. 1 ke zřizovací listině Pečovatelská služba Proseč Soupis předaných prostor organizační složce do užívání : a) dům s pečovatelskou službou čp. 344, Proseč 1. nadzemní podlaží - společenská místnost - úklidová místnost - prádelna - místnost na mytí nádobí - kuchyňka - kancelář hlavní pečovatelky - WC + sprcha - středisko osobní hygieny - sušárna b) dům s chráněnými byty čp. 372, Proseč 1. nadzemní podlaží - kuchyň - společenská místnost - WC - úklidová místnost - místnost pečovatelek - sprcha - prádelna - sušárna V Proseči dne starosta města

7 Příloha č. 2 ke zřizovací listině Pečovatelská služba Proseč Soupis majetku užívaného organizační složkou Pečovatelská služba Proseč do užívání dle soupisu ke dni ) Automobil Renault Kangoo 2.) Inventurní soupis majetku PS, Proseč čp. 344 ze dne (2 strany) 3.) Inventurní soupis majetku PS, Proseč čp. 372 ze dne (2 strany) V Proseči dne starosta města

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Českého vysokého učení technického v Praze

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Českého vysokého učení technického v Praze ORGANIZAČNÍ ŘÁD Správy účelových zařízení Českého vysokého učení technického v Praze Článek 1 Základní ustanovení 1. Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen SÚZ ), je účelové zařízení Českého

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Doporučený postup č. 4 /2013. Doporučený postup k zajišťování fakultativních činností při poskytování sociálních služeb

Doporučený postup č. 4 /2013. Doporučený postup k zajišťování fakultativních činností při poskytování sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociální práce Doporučený postup č. 4 /2013 Doporučený postup k zajišťování fakultativních činností při poskytování sociálních služeb 1 K

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^'

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' li ^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' KUHSP08G67CG - AAAA:A"A^AKA Aí ý0 SMLOUVA ' ya!a _] ^k 'AZZáb. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskosiezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH:

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: Vûstník vlády pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: 5. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více