OBSAH 1. ÚVOD 1. Povinně volitelné předměty z jiných oborů, o nichž je známo, že budou vypsány 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1. ÚVOD 1. Povinně volitelné předměty z jiných oborů, o nichž je známo, že budou vypsány 4"

Transkript

1 Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu Oddělení pro západoslovanské jazyky a literatury Katedra českého jazyka a literatury NÁVRH PROGRAMU STUDIJNÍHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBSAH 1. ÚVOD 1 2. VŠEOBECNÁ ČÁST 2 3. POPIS PROGRAMU Seznam předmětů BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Povinné předměty Povinně volitelné předměty 4 Povinně volitelné předměty z jiných oborů, o nichž je známo, že budou vypsány 4 Bohemistické povinně volitelné předměty MAGISTERSKÉ STUDIUM Povinné předměty 4 Překladatelsko-kulturologické zaměření 5 Učitelské zaměření Povinně volitelné předměty 5 Překladatelsko-kulturologické zaměření 5 Učitelské zaměření Popisy předmětů Struktura studia 33 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 33 MAGISTERSKÉ STUDIUM 34 Překladatelsko-kulturologické zaměření 34 Učitelské zaměření Předměty z jiného oboru, které mohou volit studenti českého jazyka a literatury Předměty v cizím jazyce Kritéria pro převod ECTS-kreditů Ukončení studia 37

2 Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu Oddělení pro západoslovanské jazyky a literatury Katedra českého jazyka a literatury NÁVRH PROGRAMU STUDIJNÍHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ÚVOD Bohemistika patří mezi filologické obory, které se na Filozofické fakultě Univerzity v Záhřebu vyučují od jejího založení. Bohemisté patřili k oporám slavistiky od založení Katedry filologie slovanské v roce 1874, v jejímž rámci vyučovali bohemistické předměty. Lektorát českého jazyka byl na Filozofické fakultě v Záhřebu zřízen v roce 1918, samostatný obor pak v roce Záhřebská bohemistika je jediným univerzitním studiem českého jazyka a literatury v Chorvatsku. Čeština je jedním z úředních jazyků Evropské unie a je tedy třeba, aby Chorvatsko mělo vlastní kvalifikované odborníky znalé tohoto jazyka, zejména tlumočníky a překladatele pro různá hospodářská odvětví (cestovní ruch, obchod), ale i učitele, kteří by vzdělávali nové odborníky, stejně jako i příslušníky české národnostní menšiny, jež má v Chorvatsku již ustálený rozsáhlý vzdělávací systém. Vzhledem ke zvýšené hospodářské spolupráci s Českou republikou vyjádřily zájem o absolventy bohemistiky např. společnosti Pliva a Podravka, ve školství Učitelská akademie v Záhřebu a instituce příslušníků české národnostní menšiny v Daruvaru (Jednota, Základní škola J. A. Komenský). Studium bohemistiky je také významné i pro tradiční chorvatsko-české kulturní vazby a pro význam české filologie, obzvlášť pražské lingvistické školy a pražského literárněvědného strukturalismu. Při koncipování studijního programu byl brán ohled na organizační kompatibilitu s dalšími filologickými obory na Filozofické fakultě v Záhřebu. Obsahově se program v zásadních bodech opírá o programy studia českého jazyka a literatury na dvou největších českých univerzitách: na Univerzitě Karlově v Praze (http://www.ff.cuni.cz/ustavy/karolinka/03-04/cjl.pdf) a na Masarykově univerzitě v Brně Jelikož se čeština v Chorvatsku přece jen studuje jako cizí jazyk, je navrhovaný studijní program do značné míry srovnatelný se studijními programy předních mimočeských bohemistických pracovišť, např. v Postupimi (http://www.uni-postdam.de/u/slavistik/), na Humboldtově univerzitě v Berlíně (http://www2.hu-berlin.de/slawistik/) či na Univerzitě ve Vídni (http://www.univie.ac.at/slawistik/). Kompatibilita tohoto studijního programu s programy jiných univerzit usnadní možnost pohybu studentů a vyučujících; studenti budou motivováni, aby alespoň jeden semestr strávili na 1

3 některé ze zahraničních univerzit, nejlépe v České republice. Počítá se také s tím, že do výuky budou zapojeni studenti bohemistiky z jiných univerzit; hostování profesorů je již ustálenou praxí. Je nutno rovněž zdůraznit, že se na Univerzitě Karlově v Praze a na Masarykově univerzitě v Brně vyučuje chorvatský jazyk a literatura, což umožňuje navázat intenzivní spolupráci mezi univerzitami, významně usnadňuje výměnu studentů a odborné literatury. 2. VŠEOBECNÁ ČÁST 2.1. Název studia: Český jazyk a literatura 2.2. Zřizovatel studia: Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Oddělení pro západoslovanské jazyky a literatury, Katedra českého jazyka a literatury 2.3. Trvání studia: 5 let (3+2 roky) 2.4. Podmínky zápisu ke studiu: absolvovaná střední škola a složená přijímací zkouška 2.5. Bakalářské studium: Jedná se o dvouoborové studium (A1 + A2), které lze studovat v kombinaci s kterýmkoli jiným dvouoborovým studijním programem na Filozofické fakultě. Během tříletého bakalářského studia studenti získají základní znalosti z české lingvistiky, dějiny české literatury a kultury. Přitom se obeznámí nejméně s padesáti texty z české literatury a kultury v chorvatských překladech a naučí se komunikačním dovednostem v češtině na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy. Nabyté znalosti jsou předpokladem pro zápis do magisterského studia českého jazyka a literatury na záhřebské, případně na jiné univerzitě či do dalších magisterských studijních oborů, které takovou možnost připouštějí. Student, který nebude chtít dále pokračovat v magisterském studiu, uplatní znalosti získané během bakalářského studia v cestovním ruchu, hospodářství, státní správě, médiích, vydavatelstvích apod Magisterské studium: Jedná se o dvouoborové studium (A1 + A2), které lze studovat v kombinaci s kterýmkoli jiným dvouoborovým studijním programem na Filozofické fakultě. Do magisterského studia se mohou zapsat absolventi bakalářského studia českého jazyka a literatury na Univerzitě v Záhřebu či absolventi jiné univerzity se srovnatelným programem, příp. absolventi jiného bakalářského studia, kteří ovládají češtinou na úrovni B2 a jsou obeznámeni s českou literaturou a kulturou na úrovni absolvovaného bakalářského studia českého jazyka a literatury. Ve dvouletém magisterském studiu si studenti zvolí jedno ze dvou nabízených zaměření, a to překladatelskokulturologické, nebo učitelské. Oběma zaměřením je společná praktická výuka jazyka, jejímž cílem je dosáhnout komunikačních dovedností na úrovní C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyka Rady Evropy. V rámci programu pro překladatelsko-kulturologické zaměření se studenti budou specializovat na překladatelskou činnost, současně se detailně seznámí s jednotlivými tématy z české kulturní, literární a jazykové tradice. Studenti učitelského zaměření se budou specializovat na výuku českého jazyka. Znalosti nabyté během magisterského studia umožní absolventům stát se učiteli 2

4 českého jazyka, překládat z češtiny a do češtiny a nalézt uplatnění v cestovním ruchu, hospodářství, státní správě, médiích apod. Absolvované magisterské studium je předpokladem postgraduálního studia Studium oboru Český jazyk a literatura lze zakončit již po absolvování bakalářského studia, není povinností studovat 5 let. 2.8 Absolventi bakalářského studia českého jazyka a literatury získávají akademickou hodnost bakalářka/bakalář (baccalaurea/baccalaureus) humanitních věd, obor bohemistika. Absolventi magisterského studia českého jazyka a literatury získávají akademickou hodnost magistra/magistr bohemistiky (překladatelsko-kulturologické zaměření) nebo magistra/magistr edukace pro český jazyk a literaturu (učitelské zaměření). 3. POPIS PROGRAMU 3.1. Seznam předmětů BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Povinné předměty I. semestr Jazyková cvičení z češtiny I, 6 hodin týdně, 5 ECTS-kreditů Úvod do české kultury, 4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů II. semestr Jazyková cvičení z češtiny II, 6 hodin týdně, 5 ECTS-kreditů Fonologie a morfologie českého jazyka, 4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů III. semestr Jazyková cvičení z češtiny III, 6 hodin týdně, 5 ECTS-kreditů Syntax českého jazyka, 4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů IV. semestr Jazyková cvičení z češtiny IV, 6 hodin týdně, 5 ECTS kreditů Česká literatura do konce XIX. st., 4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů V. semestr 3

5 Jazyková cvičení z češtiny V, 6 hodin týdně, 5 ECTS-kreditů Česká literatura XX. st., 4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů VI. semestr Jazyková cvičení z češtiny VI, 6 hodin týdně, 5 ECTS-kreditů Dějiny českého jazyka a dialektologie, 4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů Povinně volitelné předměty Povinně volitelné předměty z jiných oborů, o nichž je známo, že budou vypsány: Chorvatský spisovný jazyk (kroatistika) Úvod do lingvistiky (rusistika, lingvistika) Lexikologie a frazeologie (rusistika) Druhý slovanský jazyk (rusistika, ukrajinistika, bohemistika, jižní slavistika) Druhý jazyk oboru (Středisko cizích jazyků FF) Všeobecná historie a teorie literatury (rusistika) Paradigmata XX. století (rusistika) Výpočetní zpracování textu (informatologie) Dějiny slovanských národů západní a střední Evropy (dějiny) Jiné nabídnuté předměty (etnologie, komparativní literatura aj.) Bohemistické povinně volitelné předměty: Tendence v českém básnictví XX. století, 4 hodiny týdně, 5 ECTS kreditů Současní čeští prozaici, kteří se prosadili v 60. letech XX. st., 4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů Pražská lingvistická škola,4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů Jazyková kultura, 4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů Karel Čapek typ malého člověka v české literatuře, 4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů Dvouúrovňová valenční syntax, 4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů Staroslověnština, 4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů MAGISTERSKÉ STUDIUM Povinné předměty 4

6 Překladatelsko-kulturologické zaměření VII. semestr Překladatelská cvičení I, 4 hodiny týdně, 4 ECTS-kredity VIII. semestr Překladatelská cvičení II, 4 hodiny týdně, 4 ECTS-kredity IX. semestr Překladatelská cvičení III, 4 hodiny týdně, 4 ECTS-kredity X. semestr Překladatelská cvičení IV, 4 hodiny týdně, 4 ECTS-kredity Učitelské zaměření VII. semestr Společné předměty pro MUK, do 5 ECTS-kreditů Glotodidaktika, 2 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů VIII. semestr Společné předměty pro MUK, do 5 ECTS-kreditů Učení cizího jazyka, 2 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů IX. semestr Společné předměty pro MUK, do 5 ECTS-kreditů Metodika výuky slovanských jazyků, 2 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů X. semestr Společné předměty pro MUK, do 5 ECTS-kreditů Povinně volitelné předměty Překladatelsko-kulturologické zaměření Bohemica v chorvatském překladu/croatica v českém překladu, 3 hodiny týdně, 4 ECTS-kreditů 5

7 Stylistika a teorie překladu, 3 hodiny týdně, 4 ECTS-kredity Slovanská srovnávací gramatika, 3 hodiny týdně, 4 ECTS-kredity Jazyk českého baroka, 3 hodiny týdně, 4 ECTS-kredity Literatura a ideologie české moderny a avantgardy, 3 hodiny týdně, 4 ECTS-kredity Božena Němcová geneze symbolů národní kultury, 3 hodiny týdně, 4 ECTS-kredity Poeta doctus v současné české literatuře, 3 hodiny týdně, 4 ECTS-kredity Základní poetologické zásady pražské školy, 3 hodiny týdně, 4 ECTS-kredity Učitelské zaměření Společensko-kulturní teorie výuky cizího jazyka, 2 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů Jiné nabízené předměty ze skupiny pro MUK Popisy předmětů Název předmětu: Jazyková cvičení I Jazyk: chorvatština a čeština Trvání: 1 semestr (zimní) Status: povinný Forma výuky: 6 hodin cvičení Podmínky: zápis do I. semestru bakalářského studia českého jazyka a literatury Zkouška: písemná a ústní Obsah: Základy českého jazyka: fonetická cvičení, deklinace, konjugace, komparace, pravopis. Základní konverzace, psaní a čtení jednoduchých textů, získávání základní slovní zásoby. Cíl: Získání jazykové komunikační dovednosti v češtině na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy. Novosad, A. (1998): Vježbenica češkog jezika, Zagreb. Profeta, D. Novosad, A. (1999): Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Zagreb. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, Zagreb. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2001), Praha. Název kolegia: Jazyková cvičení II 6

8 Jazyk: chorvatština a čeština Trvání: 1 semestr (letní) Status: povinný Forma výuky: 6 hodin cvičení Podmínky: vykonaná zkouška z Jazykových cvičení I Zkouška: písemná a ústní Obsah: Rozšiřování základů českého jazyka: fonetická cvičení, deklinace, konjugace, komparace, pravopis. Základní konverzace. Rozbor nových gramatických kapitol, rozšiřování slovní zásoby, čtení a psaní jednoduchých textů. Cíl: Získání jazykové komunikační dovednosti v češtině na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy. Novosad, A. (1998): Vježbenica češkog jezika, Zagreb. Profeta, D. Novosad, A. (1999): Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Zagreb. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, Zagreb. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2001), Praha. Název předmětu: Jazyková cvičení III Jazyk: chorvatština a čeština Trvání: 1 semestr (zimní) Status: povinný Forma výuky: 6 hodin cvičení Podmínky: vykonaná zkouška z Jazykových cvičení II Zkouška: písemná a ústní Obsah: Ústní a písemné rozbory autentických českých textů, které obsahují gramatiku, slovní zásobu a frazémy spojené se všedním životem, prací, volným časem, médii. Rozumění textu, rozhovor o něm, jeho rozbor a shrnutí, ústní a písemné překládání textů z češtiny do chorvatštiny a z chorvatštiny do češtiny. Rozvíjení konverzačních schopností v češtině. Cíl: Získávání jazykové komunikační dovednosti v češtině na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy. Adamovičová, A. (2003): Nebojte se češtiny, Praha. 7

9 Profeta, D. Novosad, A. (1999): Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Zagreb. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Název předmětu: Jazyková cvičení IV Jazyk: chorvatština a čeština Trvání: 1 semestr (letní) Status: povinný Forma výuky: 6 hodin cvičení Podmínky: vykonaná zkouška z Jazykových cvičení III Zkouška: písemná a ústní Obsah: Ústní a písemné rozbory autentických českých textů, které obsahují gramatiku, slovní zásobu a frazémy spojené se všedním životem, prací, volným časem, médii. Rozumění textu, rozhovor o něm, jeho rozbor a shrnutí, ústní a písemné překládání textů z češtiny do chorvatštiny a z chorvatštiny do češtiny. Rozvíjení konverzačních schopností v češtině. Cíl: Získání jazykové komunikační dovednosti v češtině na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy. Adamovičová, A. (2003): Nebojte se češtiny, Praha. Profeta, D. Novosad, A. (1999): Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Zagreb. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Název předmětu: Jazyková cvičení V Jazyk: chorvatština a čeština Trvání: 1 semestr (zimní) Status: povinný Forma výuky: 6 hodin cvičení Podmínky: vykonaná zkouška z Jazykových cvičení IV Zkouška: písemná a ústní Obsah: Ústní a písemné rozbory autentických českých textů, které obsahují gramatiku, slovní zásobu a frazémy spojené s aktuálními společenskými událostmi, s různorodými náměty z médií, se současností České republiky. Poslech a rozumění rodilým mluvčím, ústní a písemné vyjadřování, diskuse. Specifika substandardu obecné češtiny. 8

10 Cíl: Získávání jazykové komunikační dovednosti v češtině na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy. Bischofová, J. a kol. (1999): Čeština pro středně a více pokročilé, Praha. Karlík, P. Nekula, M. Rusínová, Z. (2000): Příruční mluvnice češtiny, Praha. Menac, A. Sesar, D. Kuchar, R. (1998): Hrvatsko češko slovački frazeološki rječnik, Zagreb. Pala, K. Všianský, J. (1994): Slovník českých synonym, Praha. Pravidla českého pravopisu. Školní vydání(1993), Praha. Profeta, D. Novosad, A. (1999): Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Zagreb. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, Zagreb. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Slovník české frazeologie a idiomatiky I. - III.(1983, 1988), Praha. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2001), Praha. Slovník spisovného jazyka českého I. IV.( ), Praha. Svozilová, N. Prouzová, H. Jirsová, A. (1997): Slovesa pro praxi, Praha. Trnková, A. (1994): Textová cvičebnice českého jazyka II., Praha. Název předmětu: Jazyková cvičení VI Jazyk: chorvatština a čeština Trvání: 1 semestr (letní) Status: povinný Forma výuky: 6 hodin cvičení Podmínky: vykonaná zkouška z Jazykových cvičení V Zkouška: písemná a ústní Obsah: Ústní a písemné rozbory autentických českých textů, které obsahují gramatiku, slovní zásobu a frazémy spojené s aktuálními společenskými událostmi, s různorodými náměty z médií, se současností České republiky. Rozumění textu, diskuse o něm, jeho rozbor a shrnutí, ústní a písemné překládání textů z češtiny do chorvatštiny a z chorvatštiny do češtiny. Poslech a rozumění rodilým mluvčím, ústní a písemné vyjadřování, diskuse. Specifika substandardu obecné češtiny. Cíl: Získání jazykové komunikační dovednosti v češtině na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy. Bischofová, J. a kol. (1999): Čeština pro středně a více pokročilé. Praha. Karlík, P. Nekula, M. Rusínová, Z. (2000): Příruční mluvnice češtiny, Praha. Menac, A. Sesar, D. Kuchar, R. (1998): Hrvatsko češko slovački frazeološki rječnik, Zagreb. 9

11 Pala, K. Všianský, J. (1994): Slovník českých synonym, Praha. Pravidla českého pravopisu. Školní vydání(1993), Praha. Profeta, D. Novosad, A. (1999): Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Zagreb. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, Zagreb. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Slovník české frazeologie a idiomatiky I. - III.(1983, 1988), Praha. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2001), Praha. Slovník spisovného jazyka českého I. IV.( ), Praha. Svozilová, N. Prouzová, H. Jirsová, A. (1997): Slovesa pro praxi, Praha. Trnková, A. (1994): Textová cvičebnice českého jazyka II., Praha. Název předmětu: Fonologie a morfologie českého jazyka Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr (letní) Status: povinný Forma výuky: 4 hodiny přednášek Podmínky: zápis do I. semestru bakalářského studia českého jazyka a literatury Zkouška: ústní Obsah: Fonologie současného českého jazyka zahrnuje základy všeobecné fonologie, český hláskový systém, hláskové změny, přízvuk a prozodické vlastnosti českého jazyka. Morfologie zahrnuje základní zásady a systémy tvoření slov, které se podrobněji probírají v rámci jednotlivých druhů slov. Při rozboru slovních druhů a jejich flexe a tvorby tvarů se rozlišují gramatické a sémantické kategorie, zejména se poukazuje na funkční vlastnosti tvarů. V této oblasti si student může zvolit seminární práci. Cíl: Získání vědomostí o hláskovém systému a zásadách českých výslovnostních a pravopisných norem. Získání vědomostí o jazykovém systému na morfologické úrovni (tvoření slov a flexe). Academia (1986): Mluvnice češtiny 1, Praha. Academia (1986): Mluvnice češtiny 2, Praha. Havránek, B. Jedlička, A. (1960): Česká mluvnice, Praha. Příruční mluvnice češtiny (1996), Brno. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Zagreb. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, Zagreb. Název předmětu: Syntax českého jazyka 10

12 Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr (zimní) Status: povinný Forma výuky: 4 hodiny přednášek Podmínky: vykonaná zkouška z Fonologie a morfologie českého jazyka Zkouška: ústní Obsah: Srovnávání různých teoretických přístupů k syntaktické problematice a k různým syntaktickým popisům (obzvlášť strukturně-funkčnímu a sémantickému). Tradice rozboru syntaxe v české filologii. Syntax současného českého spisovného jazyka zahrnuje: modálnost, aktuální a kontextuální větné členění, slovosled, syntagmatiku, syntaktické vztahy, větné členy, věty bez subjektu, jednoduché a složené věty a syntax textu. Cíl: Získání vědomostí o jazykovém systému na syntaktické úrovni. Academia (1987): Mluvnice češtiny 3, Praha. Bauer, J. Grepl, M. (1970): Skladba spisovné češtiny, Praha. Grepl, M. Karlík, P. (1986): Skladba spisovné češtiny, Praha. Příruční mluvnice češtiny (1996), Brno. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Zagreb. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, Zagreb. Šmilauer, V. (1966). Novočeská skladba, Praha. Název předmětu: Dějiny českého jazyka a dialektologie Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr (letní) Status: povinný Forma výuky: 4 hodiny přednášek Podmínky: vykonaná zkouška ze Syntaxe českého jazyka Zkouška: ústní Obsah: Proces standardizace českého jazyka, resp. sociolingvistický přehled od předstandardního období do současnosti bude prezentován v kontextu kulturně-historických změn, které poznamenaly nejvýznamnější momenty ve vývoji spisovného jazyka. Jazykově-historická periodizace se propojuje s periodizací literárně-historickou. V každém období budou rozebírány nejvýznamnější genetickolingvistické změny a rozvoj dialektů. Samostatně pak základní dialektologické rozlišnosti a poměr mezi českým standardem a substandardem. V této oblasti si student může zvolit seminární práci. 11

13 Cíl: Získání základních kulturologických poznatků o okolnostech vytváření českého spisovného jazyka, získání vědomostí o nejdůležitějších prvcích české historické gramatiky, rozlišování českých dialektů, zejména rozlišování českého standardu a substandardu. Brozović, D. (1970): Standardni jezik, Zagreb. Cuřín, F. i kol. (1964): Vývoj českého jazyka a dialektologie, Praha. Český jazyk. Najnowsze dzieje języków słowiańskych(1998), ed. J. Kořenský, Opole. Havránek, B. (1979): Vývoj českého spisovného jazyka, Praha. Lamprecht, A. Šlosar, D. Bauer, J. (1986): Historická mluvnice češtiny, Praha. Sesar, D. (1996): Putovima slavenskih književnih jezika, Zagreb. Název předmětu: Úvod do české kultury Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr (zimní) Status: povinný Forma výuky: 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře Podmínky: zápis do I. semestru bakalářského studia českého jazyka a literatury Zkouška: ústní, seminární práce Obsah: Předmět je koncipován jako kombinace úvodu do studia českého literatury a dějin české kultury. Na pozadí české politické historie od raného středověku až po současnost (přizpůsobené poznatkům a zájmům filologů) bude věnována pozornost nejvýznamnějším momentům české literární a kulturní historie, které utvářejí českou kulturní identitu a které se staly symboly národní kultury. Bude pojednáno o českých zlatých dobách, o mecenáších kultury, kulturních institucích, českých klasicích, klasických literárních a uměleckých dílech, na něž bude nazíráno z perspektivy doby jejich vzniku a následného působení i z perspektivy doby jejich současné recepce.texty budou čteny a interpretovány v chorvatském překladu. Cíl: Získat poznatky o české kultuře a současné české kulturní identitě a jejich genezi, které by měly tvořit základ pro další bohemistické nebo komparativní studium. Literatura Agičić, D. (2000): Hrvatsko-češki odnosi na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće, Zagreb. Čornej, P. Pokorný J. (2000): A Brief History of the Czech Lands to 2000, Prague. Dĕjiny zemí koruny české I, II. (1993), Praha. Esih, I. (1939): Što su Česi i Slovaci dali Hrvatima, Zagreb. Karpatský, D. (1975): Češka književnost, u Povijest svjetske književnosti, kniha 7, Zagreb. Krulj, D. (1934): Život i rad Tome Garik Masaryka, Osijek. Masaryk, T. G. (1923): Jan Hus: češki preporod i češka reformacija, Zagreb. 12

14 Patočka, J. (2000): Što su Česi, Zagreb. Steindl, R. (1994): Češka povijest i filozofija, Filozofska istraživanja 14 (1994), 4(55), str Tomek, V. V. (1899): Povjest kraljevine Česke, Zagreb. Zlatna knjiga češkoga pjesništva(2003), sest. Dušan Karpatský, Zagreb. Název předmětu: Česká literatura do konce XIX. století Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr (letní) Status: povinný Forma výuky: 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře Podmínky: vykonaná zkouška z Úvodu do české kultury Zkouška: ústní, seminární práce Obsah: Předmětem zájmu budou vybrané kapitoly z dějin české literatury od počátků do konce XIX. století. O jednotlivých tématech bude pojednáno chronologicky, úvodní kapitola bude věnována staroslověnskému písemnictví na českém území a střetu latinské a slovanské tradice. Přes počátky české literatury, dobu husitskou, český humanismus a baroko se postupně dospěje až k ranému obrození na konci XVIII. století. Zatímco ke starší literatuře a k ranému obrození bude přistupováno spíše skrze historické interpretace těchto epoch, při výkladu českého vrcholného a pozdního obrození a doby poobrozenecké až po konec XIX. století bude kladen důraz na analýzy konkrétních literárních děl, ohnisko zájmu se tedy přesune ke konkrétnímu literárnímu korpusu tohoto období. Cíl: Cílem kurzu bude seznámit studenty s nejmarkantnějšími a nejplodnějšími obdobími české kultury a literatury do konce XIX. století a nabádat je, aby se pokusili díla těchto epoch konfrontovat s dobovými ideologickými, myšlenkovými či náboženskými subdeterminanty. Černý, V. (1996): Až do předsínĕ nebes, Praha. Dĕjiny české literatury I(1959), ed. Felix Vodička, Praha. Dĕjiny české literatury II(1960), ed. Felix Vodička, Praha. Dĕjiny české literatury III(1961), ed. Miloš Pohorský, Praha. Karpatský, D. (1975): Češka književnost, in: Povijest svjetske književnosti, kniha 7, Zagreb. Lehar, J. a kol. (1998): Česká literatura od počátků k dnešku, Praha. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce, 1 (A-G)(1985), Praha. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce,2/i (H-J), 2/II (K-L) (1993), Praha. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce,3/i (M-O), 3/II (P-Ř) (2000), Praha. Macura, V. (1995): Znamení zrodu: české národní obrození jako kulturní typ, Jinočany. Novák, A. ( ): Přehledné dějiny literatury české, Olomouc. Slovník literárních směrů a skupin (1983), ed. Štĕpán Vlašín, Praha. 13

15 Zlatna knjiga češkoga pjesništva (2003), sest. Dušan Karpatský, Zagreb. Název předmětu: Česká literatura XX. století Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr (zimní) Status: povinný Forma výuky: 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře Podmínky: vykonaná zkouška z České literatury do konce XIX. století Zkouška: ústní, seminární práce Obsah: Náplní kurzu nebude důsledně sledovat chronologii a logiku vývoje české literatury ve XX. století, spíše bude věnována pozornost několika problémovým celkům, které reprezentují literární tvorbu 20. století: proměnám politických ideologií, které z vnějšku determinují literární normy a vedou k poznávání zásadních sociálně-kulturních vlivů na literární tvorbu; zrodu různých literárněuměleckých myšlenkových směrů a proudů, kolem nichž se soustřeďují relevantní spisovatelé; otázce výlučnosti některých spisovatelů, což rovněž ovlivňuje a formuje literární vývoj; genologické problematice: zejména otázce, jakým způsobem převaha určitých žánrů v některých obdobích české literatury 20. století způsobuje upřednostňování právě těchto žánrů (literární esejistika na začátku století, intermediální žánry ve 20. letech, budovatelský román v raných 50. letech, poezie všedního dne na přelomu 5é. a 60. let, román a absurdní dramata v 60. letech atd.). Ke každému tématu bude přistupováno skrze analýzy konkrétního literárního díla. Cíl: Cílem kurzu je upozornit studenty na některé problémy, které determinují vývoj české literatury 20. století a přivést je k jejich rozpoznání v konkrétním literárním korpusu, příp. poukázat na to, jak literatura přesahuje rámce toho determinismu. Česká literatura Interpretace vybraných děl (1992), ed. Jiřina Táborská i Milan Zeman, Praha. Český Parnas. Vrcholy literatury (1993), ed. Jiří Holý, Praha Dĕjiny české literatury 4(1995), ed. Z. Pešat a E. Strohsová, Praha. Karpatský, D. (1975): Češka književnost, in: Povijest svjetske književnosti, kniha. 7, Zagreb. Kožmín, Zdenĕk (1998): Na tvrdém loži z psího vína. Česká poezie od 40. let do současnosti, Brno. Lehár, J. a kol. (1998): Česká literatura od počátků k dnešku, Praha. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce, 1 (A-G)(1985), Praha Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce,2/i (H-J), 2/II (K-L) (1993), Praha. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce,3/i (M-O), 3/II (P-Ř) (2000), Praha. Slovník české prózy (1994), ed. B. Doukopil a M. Zelinský, Ostrava Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl I a II, (1995, 1998), ed. P. Janoušek, Praha. 14

16 Slovník literárních smĕrů a skupin(1983), ed. Štěpán Vlašín, Praha. Zlatna knjiga češkoga pjesništva(2003), sest. Dušan Karpatský, Zagreb. Název předmětu: Jazyková kultura Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr Status: povinně volitelný Forma výuky: 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře Podmínky: zapsané studium na Univerzitě v Záhřebu Zkouška: ústní, seminární práce Obsah: Jazyková kultura je samostatná lingvistická disciplína, založená ve druhé polovině 20. let XX. st. Základy této disciplíny byly položeny monografií Kultura jazyka K. Vinokurova z r a tezemi, které členové Pražského lingvistického kroužku přednesli na Prvním mezinárodním slavistickém kongresu v Praze v roce 1929; největší podíl na jejím dalším rozvoji měli slavisté a germanisté. Předmětem tohoto kurzu je historický vývoj teorie jazykové kultury, a to od jejích počátku, kdy byla spjata s teorií literárního jazyka, až po současné jazykové vyjadřování. Cíl: Studenti se především seznámí s bohemistickými a kroatistickými pracemi z oblasti jazykové kultury a v menší míře i s pracemi rusistickými, polonistickými a germanistickými. Budou vedeni ke kritičnosti, která je nutná pro hodnocení stavu jazykové kultury a pro utváření jazykové politiky. Barić, E. a kol. (1999): Hrvatski jezični savjetnik, Zagreb. Greule, A. Lebesanft, F. ed. (1998): Europäische Sprachkultur und Sprachpflege, Tübingen. Havránek, B. Weingardt, M. ed. (1932): Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha. Janáčková, J. a kol. (1995): Spisovná čeština a jazyková kultura 1993, Praha. Jonke, Lj. (1964): Književni jezik u teoriji i praksi, Zagreb. Kráľ, A. Rýzková, A. (1990): Základy jazykovej kultúry, Bratislava. Název předmětu: Pražská lingvistická škola Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr Status: povinně volitelný Forma výuky: 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře Podmínky: zapsané studium na Univerzitě v Záhřebu 15

17 Obsah: Pražský lingvistický kroužek byl založen v roce 1926 a soustřeďoval nemalý počet tehdejších předních lingvistů, a to buď přímo jako jeho členy (N. Trubeckoj, R. Jakobson, V. Mathesius, B. Havránek), nebo jako přednášející na pravidelně pořádaných setkáních (O. Jespersen, E. Benveniste ad.). Na činnosti Kroužku se podíleli i filozofové (E. Husserl, R. Carnap) a literární teoretici (J. Tyňanov, J. Mukařovský). Práce, které vznikly v rámci Kroužku, byly zveřejňovány v časopise Travaux du Circle linguistique de Prague. I přes snahu obnovit aktivity Kroužku po 2. světové válce, bylo nejvýznamnějších výsledků dosaženo právě během prvního desetiletí jeho existence. Předmětem kurzu jsou klíčové práce členů PLKu, kteří otevřeli nové kapitoly v dějinách obecné lingvistiky a slavistiky, a to především v oblasti fonologických výzkumů, synchronní lingvistiky a standardologie. Cíl: Seznámit studenty s nejvýznamnějším obdobím působení Kroužku, kterému se dostalo i největšího mezinárodního ohlasu, ale i s dalšími lingvistickými tématy Pražské školy, které ovlivnily metodologii české a slovenské lingvistiky. Havránek, B. (1998): Principi Praške lingvističke škole, Zbornik za filologiju i lingvistiku Matice srpske XIII/1. Jedlička, A. (1971): Praška škola i problematika standardnih jezika, osobito slavenskih, Zadarska revija 20. Mathesius, V. ed. (1947): Čeština a obecny jazykozpyt, Praha. Vachek, J. (1964): A Prague School Reader in Linguistics, Bloomington. Vachek, J. (1999): Prolegomena k dějinám pražské školy jazykovědné, Praha. Vachek, J. (1964): The Linguistic School of Prague. An Introduction into its Theory and Practice, Bloomington. Název předmětu: Staroslověnština Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr (zimní) Status: povinně volitelný v bakalářském studiu (podmínka pro zápis do magisterského studia) Forma výuky: 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře Podmínky: - Zkouška: písemná. ústní Obsah: Počátky slovanského písemnictví, první slovanský spisovný jazyk a jeho hovorová základna (vztah k praslovanštině); historické okolnosti moravské mise: úloha Říma a Cařihradu; první překlady do slovanštiny; nejstarší slovanské texty; prameny ke studiu života a díla Cyrila a Metoděje; staroslovanské redakce; role cyrilometodějského dědictví u jednotlivých slovanských národů. Fonologie, morfologie a syntax staroslověnštiny; základy hlaholské a cyrilické paleografie. Cíl: Cílem je seznámit studenty s počátky slovanského písemnictví, poučit je o elementární 16

18 staroslovanské gramatice a lexiku, aby mohli přiměřený způsobem porozumět vývoji jednotlivých jazykových kategorií až po současné slovanské jazykové idiomy. povinná: Damjanović, Stjepan: Staroslavenski jezik, Zagreb 2002, 5-183; Damjanović, Stjepan: Slovo iskona, Zagreb Damjanović, Stjepan i dr: Mali staroslavensko-hrvatski rječnik, 2004, izabrana poglavlja Bratulić, Josip: Žitja Konstantina Ćirila i Metodija i druga vrela, Zagreb (jedno z vydání). doplňková: Hamm, Josip: Staroslavenska gramatika, Zagreb, jedno z vydání. Hamm, Josip: Staroslavenska čitanka, Zagreb, jedno z vydání. Grivec, Franc: Slavenski blagovjesnici sveti Ćiril i Metod, Zagreb Koneski, Blaž: Ohridska književna škola, in: Slovo 6-8, Hamm, Josip: Hrvatski tip crkvenoslavenskog jezika, in: Slovo13, Babič, Vanda: Učbenik stare cerkvene slovanščine, Ljubljana Schaeken, Jos/Nirnbaum, Henrik: Die altkirchenslavische Schriftkultur, Muenchen Trunte, Nikolaos H: Ein praktisches Lehrbuch des Kirchenslavischen in 35 Lektionen, Band 1, Muenchen Trunte, Nikolaos H: Ein praktisches Lehrbuch des kirchenslavischen in 30 Lektionen, Band 2, Muenchen Název předmětu: Bohemica v chorvatském překladu / Croatica v českém překladu Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr Status: povinně volitelný Forma výuky: 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře Podmínky: zapsané studium na Univerzitě v Záhřebu Zkouška: ústní Obsah: Náplní kurzu bude sledovat chorvatsko-české kulturní kontakty a to od založení Univerzity Karlovy a příchodu chorvatských hlaholitů do Prahy (14. st.), přes spolupráci chorvatských a českých obrozenců v 19. st., až do současnosti se zvláštním zřetelem na literární vazby. Pozornost bude věnována chorvatským překladům českých autorů a českým překladům chorvatských autorů, především těm reprezentativním, ale i těm, kteří jinými způsoby, např. svým veřejným působením či filologickými, lexikografickými aj. pracemi, podporovali a udržovali vzájemnou spolupráci. 17

19 Cíl: Získání poznatků o příslušnosti Chorvatů a Čechů ke stejnému civilizačnímu okruhu a o jejich kulturních vazbách v průběhu dějin, zvláště pak v určitých obdobích, na základě studia kulturního dědictví, které si vzájemně předali. Agičić, D. (2000): Hrvatsko-češki odnosi na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće, Zagreb. Berkopec, O. (1940): Česká a slovenská literatura, divadlo, jazykozpyt a národopis v Jugoslávii (od 1800 do 1935), Praha. Česká beseda v Záhřebĕ (1924), Zagreb. Godišnja nagrada INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu za godinu: dobitnik Dušan Karpatský (2002), Zagreb. Hercigonja (1971): Srednjovjekovna književnost in: Povijest hrvatske književnosti, kniha 2, Zagreb. Jonke, Lj. (1964): Književni jezik u teoriji i praksi, Zagreb. Karpatský, D. (1983): Croatica na češkom jeziku. Prijevodi djela hrvatske književnosti u zasebnim knjigama /Croatica v češtinĕ bibliografie knižně vydaných českých překladů děl charvátských autorů v letech /, Zagreb. Mali hrvatsko-češki biografski leksikon / Malý chorvatsko-český biografický slovník (2002), připr. J. Bošnjak, D. Karpatský, Z. Pičuljan, Prag. Matušek, J. (1994): Češi v Chorvatsku / Česi u Hrvatskoj, Daruvar. Matušek, J. (1994): Dvjesta godina zajedno, Daruvar. Název předmětu: Tendence v českém básnictví XX. století Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr Status: povinně volitelný Forma výuky: 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře Podmínky: zapsané studium na Univerzitě v Záhřebu Zkouška: ústní, seminární práce Obsah: Kurz by se měl zabývat čtením antologie Zlatna knjiga češkoga pjesništva, která byla vydána v Záhřebu v roce 2003 a je vysoce hodnocena jak v ČR, tak i v Chorvatsku. Jedná se pravděpodobně o nejobsáhlejší antologii české poezie, jaká byla v zahraničí vydána. Vybraní básníci 20. století jsou v ní zastoupeni poměrně značným počtem veršů (sto a více), jejich texty tvoří dvě třetiny antologie. Studenti budou vedeni k chronologickému čtení poezie 20. století s pomocí interpretačních komentářů např. J. Mukařovského, Z. Pešata, M. Červenky, Z. Kožmína či J. Trávníčka. Cíl: Cílem kolegia je názorně upozornit na možnosti čtení poezie, jaké nabízí antologie. Červenka, M. (1991): Styl a význam, Praha. 18

20 Červenka, M. (1996): Obléhání zevnitř, Praha. Česká literatura Interpretace vybraných děl (1992), ed. Jiřina Táborská a Milan Zeman, Praha. Český Parnas. Vrcholy literatury (1993), ed. Jiří Holý, Praha. Dĕjiny české literatury 4(1995), ed. Zdenĕk Pešat i Eva Strohsová, Praha. Kožmín, Z. (1998): Na tvrdém loži z psího vína. Česká poezie od 40. let do současnosti, Brno. Lehár, J. a kol. (1998): Česká literatura od počátků k dnešku, Praha. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce, 1 (A-G)(1985), Praha. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce,2/i (H-J), 2/II (K-L) (1993), Praha. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce,3/i (M-O), 3/II (P-Ř) (2000), Praha. Mukařovský, J. (1987): Struktura, funkcija, znak, vrednost, Beograd. Mukařovský, J. (1999): Književne strukture, norme i vrijednosti, Zagreb. Pešat, Z. (1985): Dialogy s poezií, Praha. Pešat, Z. (1991) Jaroslav Seifert, Praha. Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl I a II, (1995, 1998), ed. P. Janoušek, Praha. Trávníček, J. (1996): Poezie poslední možnosti, Praha. Zlatna knjiga češkoga pjesništva (2003), sest. Dušan Karpatský, Zagreb. Název předmětu: Současní čeští prozaici, kteří se prosadili v 60. letech XX. století Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr Status: povinně volitelný Forma výuky: 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře Podmínky: zapsané studium Univerzitě v Záhřebu Zkouška: ústní, seminární práce Obsah: 60. léta se obecně považují za velmi dynamické a plodné období v české literatuře, ale i za období, v kterém se poprvé stává román dominantní formou vyjadřování nové literární generace. Svá první významná díla v tomto období vydala řada tehdy mladých spisovatelů (M. Kundera, L. Vaculík, L. Fuks, B. Hrabal, J. Škvorecký, V. Páral, I. Klíma, A. Lustig, J. Šotola), kteří se v solidním počtu vyšplhali na český Parnas, někteří i na světový. Jedná se o hojně překládané spisovatele, a to i do chorvatštiny, takže jsou v Chorvatsku známa díla celé generace uvedených autorů. Cíl: Cílem kurzu je prostřednictvím četby vybraných textů sledovat homogennost jedné literární generace, sledovat analogie v dílech příslušníků této generace (a to na úrovni motivů, vypravěčského postupu, slohu a jazyka), které by měly poukázat na společný svět, z něhož tato literatura vychází, stejně jako sledovat generační rozlišnosti, které by měly upozornit na odlišné možnosti prezentace téhož světa, kterou tato generace nabízí. 19

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Obsah Obsah... 2 Biologie... 4 Vybrané kapitoly z biologie... 4 aneb co se ve středoškolských učebnicích nepíše... 4 Praktická cvičení

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Čeština jako cílový jazyk

Čeština jako cílový jazyk Čeština jako cílový jazyk (2. díl) Metodika pro výuku dospělých osob s mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany Jaromíra Šindelářová Svatava Škodová Praha 2013 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD...

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ IVA ČERVENKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Hnutí R Publikace vznikla v rámci řešení projektu Rozvojového fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Kniha jako zdroj informací KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Vincenc Streit Úvod V návaznosti na vývoj společnosti a především rozvoj její kulturnosti a vzdělání, které přímo souvisí s vznikem písma, provází

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více