OBSAH 1. ÚVOD 1. Povinně volitelné předměty z jiných oborů, o nichž je známo, že budou vypsány 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1. ÚVOD 1. Povinně volitelné předměty z jiných oborů, o nichž je známo, že budou vypsány 4"

Transkript

1 Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu Oddělení pro západoslovanské jazyky a literatury Katedra českého jazyka a literatury NÁVRH PROGRAMU STUDIJNÍHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBSAH 1. ÚVOD 1 2. VŠEOBECNÁ ČÁST 2 3. POPIS PROGRAMU Seznam předmětů BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Povinné předměty Povinně volitelné předměty 4 Povinně volitelné předměty z jiných oborů, o nichž je známo, že budou vypsány 4 Bohemistické povinně volitelné předměty MAGISTERSKÉ STUDIUM Povinné předměty 4 Překladatelsko-kulturologické zaměření 5 Učitelské zaměření Povinně volitelné předměty 5 Překladatelsko-kulturologické zaměření 5 Učitelské zaměření Popisy předmětů Struktura studia 33 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 33 MAGISTERSKÉ STUDIUM 34 Překladatelsko-kulturologické zaměření 34 Učitelské zaměření Předměty z jiného oboru, které mohou volit studenti českého jazyka a literatury Předměty v cizím jazyce Kritéria pro převod ECTS-kreditů Ukončení studia 37

2 Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu Oddělení pro západoslovanské jazyky a literatury Katedra českého jazyka a literatury NÁVRH PROGRAMU STUDIJNÍHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ÚVOD Bohemistika patří mezi filologické obory, které se na Filozofické fakultě Univerzity v Záhřebu vyučují od jejího založení. Bohemisté patřili k oporám slavistiky od založení Katedry filologie slovanské v roce 1874, v jejímž rámci vyučovali bohemistické předměty. Lektorát českého jazyka byl na Filozofické fakultě v Záhřebu zřízen v roce 1918, samostatný obor pak v roce Záhřebská bohemistika je jediným univerzitním studiem českého jazyka a literatury v Chorvatsku. Čeština je jedním z úředních jazyků Evropské unie a je tedy třeba, aby Chorvatsko mělo vlastní kvalifikované odborníky znalé tohoto jazyka, zejména tlumočníky a překladatele pro různá hospodářská odvětví (cestovní ruch, obchod), ale i učitele, kteří by vzdělávali nové odborníky, stejně jako i příslušníky české národnostní menšiny, jež má v Chorvatsku již ustálený rozsáhlý vzdělávací systém. Vzhledem ke zvýšené hospodářské spolupráci s Českou republikou vyjádřily zájem o absolventy bohemistiky např. společnosti Pliva a Podravka, ve školství Učitelská akademie v Záhřebu a instituce příslušníků české národnostní menšiny v Daruvaru (Jednota, Základní škola J. A. Komenský). Studium bohemistiky je také významné i pro tradiční chorvatsko-české kulturní vazby a pro význam české filologie, obzvlášť pražské lingvistické školy a pražského literárněvědného strukturalismu. Při koncipování studijního programu byl brán ohled na organizační kompatibilitu s dalšími filologickými obory na Filozofické fakultě v Záhřebu. Obsahově se program v zásadních bodech opírá o programy studia českého jazyka a literatury na dvou největších českých univerzitách: na Univerzitě Karlově v Praze (http://www.ff.cuni.cz/ustavy/karolinka/03-04/cjl.pdf) a na Masarykově univerzitě v Brně Jelikož se čeština v Chorvatsku přece jen studuje jako cizí jazyk, je navrhovaný studijní program do značné míry srovnatelný se studijními programy předních mimočeských bohemistických pracovišť, např. v Postupimi (http://www.uni-postdam.de/u/slavistik/), na Humboldtově univerzitě v Berlíně (http://www2.hu-berlin.de/slawistik/) či na Univerzitě ve Vídni (http://www.univie.ac.at/slawistik/). Kompatibilita tohoto studijního programu s programy jiných univerzit usnadní možnost pohybu studentů a vyučujících; studenti budou motivováni, aby alespoň jeden semestr strávili na 1

3 některé ze zahraničních univerzit, nejlépe v České republice. Počítá se také s tím, že do výuky budou zapojeni studenti bohemistiky z jiných univerzit; hostování profesorů je již ustálenou praxí. Je nutno rovněž zdůraznit, že se na Univerzitě Karlově v Praze a na Masarykově univerzitě v Brně vyučuje chorvatský jazyk a literatura, což umožňuje navázat intenzivní spolupráci mezi univerzitami, významně usnadňuje výměnu studentů a odborné literatury. 2. VŠEOBECNÁ ČÁST 2.1. Název studia: Český jazyk a literatura 2.2. Zřizovatel studia: Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Oddělení pro západoslovanské jazyky a literatury, Katedra českého jazyka a literatury 2.3. Trvání studia: 5 let (3+2 roky) 2.4. Podmínky zápisu ke studiu: absolvovaná střední škola a složená přijímací zkouška 2.5. Bakalářské studium: Jedná se o dvouoborové studium (A1 + A2), které lze studovat v kombinaci s kterýmkoli jiným dvouoborovým studijním programem na Filozofické fakultě. Během tříletého bakalářského studia studenti získají základní znalosti z české lingvistiky, dějiny české literatury a kultury. Přitom se obeznámí nejméně s padesáti texty z české literatury a kultury v chorvatských překladech a naučí se komunikačním dovednostem v češtině na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy. Nabyté znalosti jsou předpokladem pro zápis do magisterského studia českého jazyka a literatury na záhřebské, případně na jiné univerzitě či do dalších magisterských studijních oborů, které takovou možnost připouštějí. Student, který nebude chtít dále pokračovat v magisterském studiu, uplatní znalosti získané během bakalářského studia v cestovním ruchu, hospodářství, státní správě, médiích, vydavatelstvích apod Magisterské studium: Jedná se o dvouoborové studium (A1 + A2), které lze studovat v kombinaci s kterýmkoli jiným dvouoborovým studijním programem na Filozofické fakultě. Do magisterského studia se mohou zapsat absolventi bakalářského studia českého jazyka a literatury na Univerzitě v Záhřebu či absolventi jiné univerzity se srovnatelným programem, příp. absolventi jiného bakalářského studia, kteří ovládají češtinou na úrovni B2 a jsou obeznámeni s českou literaturou a kulturou na úrovni absolvovaného bakalářského studia českého jazyka a literatury. Ve dvouletém magisterském studiu si studenti zvolí jedno ze dvou nabízených zaměření, a to překladatelskokulturologické, nebo učitelské. Oběma zaměřením je společná praktická výuka jazyka, jejímž cílem je dosáhnout komunikačních dovedností na úrovní C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyka Rady Evropy. V rámci programu pro překladatelsko-kulturologické zaměření se studenti budou specializovat na překladatelskou činnost, současně se detailně seznámí s jednotlivými tématy z české kulturní, literární a jazykové tradice. Studenti učitelského zaměření se budou specializovat na výuku českého jazyka. Znalosti nabyté během magisterského studia umožní absolventům stát se učiteli 2

4 českého jazyka, překládat z češtiny a do češtiny a nalézt uplatnění v cestovním ruchu, hospodářství, státní správě, médiích apod. Absolvované magisterské studium je předpokladem postgraduálního studia Studium oboru Český jazyk a literatura lze zakončit již po absolvování bakalářského studia, není povinností studovat 5 let. 2.8 Absolventi bakalářského studia českého jazyka a literatury získávají akademickou hodnost bakalářka/bakalář (baccalaurea/baccalaureus) humanitních věd, obor bohemistika. Absolventi magisterského studia českého jazyka a literatury získávají akademickou hodnost magistra/magistr bohemistiky (překladatelsko-kulturologické zaměření) nebo magistra/magistr edukace pro český jazyk a literaturu (učitelské zaměření). 3. POPIS PROGRAMU 3.1. Seznam předmětů BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Povinné předměty I. semestr Jazyková cvičení z češtiny I, 6 hodin týdně, 5 ECTS-kreditů Úvod do české kultury, 4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů II. semestr Jazyková cvičení z češtiny II, 6 hodin týdně, 5 ECTS-kreditů Fonologie a morfologie českého jazyka, 4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů III. semestr Jazyková cvičení z češtiny III, 6 hodin týdně, 5 ECTS-kreditů Syntax českého jazyka, 4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů IV. semestr Jazyková cvičení z češtiny IV, 6 hodin týdně, 5 ECTS kreditů Česká literatura do konce XIX. st., 4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů V. semestr 3

5 Jazyková cvičení z češtiny V, 6 hodin týdně, 5 ECTS-kreditů Česká literatura XX. st., 4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů VI. semestr Jazyková cvičení z češtiny VI, 6 hodin týdně, 5 ECTS-kreditů Dějiny českého jazyka a dialektologie, 4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů Povinně volitelné předměty Povinně volitelné předměty z jiných oborů, o nichž je známo, že budou vypsány: Chorvatský spisovný jazyk (kroatistika) Úvod do lingvistiky (rusistika, lingvistika) Lexikologie a frazeologie (rusistika) Druhý slovanský jazyk (rusistika, ukrajinistika, bohemistika, jižní slavistika) Druhý jazyk oboru (Středisko cizích jazyků FF) Všeobecná historie a teorie literatury (rusistika) Paradigmata XX. století (rusistika) Výpočetní zpracování textu (informatologie) Dějiny slovanských národů západní a střední Evropy (dějiny) Jiné nabídnuté předměty (etnologie, komparativní literatura aj.) Bohemistické povinně volitelné předměty: Tendence v českém básnictví XX. století, 4 hodiny týdně, 5 ECTS kreditů Současní čeští prozaici, kteří se prosadili v 60. letech XX. st., 4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů Pražská lingvistická škola,4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů Jazyková kultura, 4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů Karel Čapek typ malého člověka v české literatuře, 4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů Dvouúrovňová valenční syntax, 4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů Staroslověnština, 4 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů MAGISTERSKÉ STUDIUM Povinné předměty 4

6 Překladatelsko-kulturologické zaměření VII. semestr Překladatelská cvičení I, 4 hodiny týdně, 4 ECTS-kredity VIII. semestr Překladatelská cvičení II, 4 hodiny týdně, 4 ECTS-kredity IX. semestr Překladatelská cvičení III, 4 hodiny týdně, 4 ECTS-kredity X. semestr Překladatelská cvičení IV, 4 hodiny týdně, 4 ECTS-kredity Učitelské zaměření VII. semestr Společné předměty pro MUK, do 5 ECTS-kreditů Glotodidaktika, 2 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů VIII. semestr Společné předměty pro MUK, do 5 ECTS-kreditů Učení cizího jazyka, 2 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů IX. semestr Společné předměty pro MUK, do 5 ECTS-kreditů Metodika výuky slovanských jazyků, 2 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů X. semestr Společné předměty pro MUK, do 5 ECTS-kreditů Povinně volitelné předměty Překladatelsko-kulturologické zaměření Bohemica v chorvatském překladu/croatica v českém překladu, 3 hodiny týdně, 4 ECTS-kreditů 5

7 Stylistika a teorie překladu, 3 hodiny týdně, 4 ECTS-kredity Slovanská srovnávací gramatika, 3 hodiny týdně, 4 ECTS-kredity Jazyk českého baroka, 3 hodiny týdně, 4 ECTS-kredity Literatura a ideologie české moderny a avantgardy, 3 hodiny týdně, 4 ECTS-kredity Božena Němcová geneze symbolů národní kultury, 3 hodiny týdně, 4 ECTS-kredity Poeta doctus v současné české literatuře, 3 hodiny týdně, 4 ECTS-kredity Základní poetologické zásady pražské školy, 3 hodiny týdně, 4 ECTS-kredity Učitelské zaměření Společensko-kulturní teorie výuky cizího jazyka, 2 hodiny týdně, 5 ECTS-kreditů Jiné nabízené předměty ze skupiny pro MUK Popisy předmětů Název předmětu: Jazyková cvičení I Jazyk: chorvatština a čeština Trvání: 1 semestr (zimní) Status: povinný Forma výuky: 6 hodin cvičení Podmínky: zápis do I. semestru bakalářského studia českého jazyka a literatury Zkouška: písemná a ústní Obsah: Základy českého jazyka: fonetická cvičení, deklinace, konjugace, komparace, pravopis. Základní konverzace, psaní a čtení jednoduchých textů, získávání základní slovní zásoby. Cíl: Získání jazykové komunikační dovednosti v češtině na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy. Novosad, A. (1998): Vježbenica češkog jezika, Zagreb. Profeta, D. Novosad, A. (1999): Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Zagreb. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, Zagreb. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2001), Praha. Název kolegia: Jazyková cvičení II 6

8 Jazyk: chorvatština a čeština Trvání: 1 semestr (letní) Status: povinný Forma výuky: 6 hodin cvičení Podmínky: vykonaná zkouška z Jazykových cvičení I Zkouška: písemná a ústní Obsah: Rozšiřování základů českého jazyka: fonetická cvičení, deklinace, konjugace, komparace, pravopis. Základní konverzace. Rozbor nových gramatických kapitol, rozšiřování slovní zásoby, čtení a psaní jednoduchých textů. Cíl: Získání jazykové komunikační dovednosti v češtině na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy. Novosad, A. (1998): Vježbenica češkog jezika, Zagreb. Profeta, D. Novosad, A. (1999): Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Zagreb. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, Zagreb. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2001), Praha. Název předmětu: Jazyková cvičení III Jazyk: chorvatština a čeština Trvání: 1 semestr (zimní) Status: povinný Forma výuky: 6 hodin cvičení Podmínky: vykonaná zkouška z Jazykových cvičení II Zkouška: písemná a ústní Obsah: Ústní a písemné rozbory autentických českých textů, které obsahují gramatiku, slovní zásobu a frazémy spojené se všedním životem, prací, volným časem, médii. Rozumění textu, rozhovor o něm, jeho rozbor a shrnutí, ústní a písemné překládání textů z češtiny do chorvatštiny a z chorvatštiny do češtiny. Rozvíjení konverzačních schopností v češtině. Cíl: Získávání jazykové komunikační dovednosti v češtině na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy. Adamovičová, A. (2003): Nebojte se češtiny, Praha. 7

9 Profeta, D. Novosad, A. (1999): Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Zagreb. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Název předmětu: Jazyková cvičení IV Jazyk: chorvatština a čeština Trvání: 1 semestr (letní) Status: povinný Forma výuky: 6 hodin cvičení Podmínky: vykonaná zkouška z Jazykových cvičení III Zkouška: písemná a ústní Obsah: Ústní a písemné rozbory autentických českých textů, které obsahují gramatiku, slovní zásobu a frazémy spojené se všedním životem, prací, volným časem, médii. Rozumění textu, rozhovor o něm, jeho rozbor a shrnutí, ústní a písemné překládání textů z češtiny do chorvatštiny a z chorvatštiny do češtiny. Rozvíjení konverzačních schopností v češtině. Cíl: Získání jazykové komunikační dovednosti v češtině na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy. Adamovičová, A. (2003): Nebojte se češtiny, Praha. Profeta, D. Novosad, A. (1999): Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Zagreb. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Název předmětu: Jazyková cvičení V Jazyk: chorvatština a čeština Trvání: 1 semestr (zimní) Status: povinný Forma výuky: 6 hodin cvičení Podmínky: vykonaná zkouška z Jazykových cvičení IV Zkouška: písemná a ústní Obsah: Ústní a písemné rozbory autentických českých textů, které obsahují gramatiku, slovní zásobu a frazémy spojené s aktuálními společenskými událostmi, s různorodými náměty z médií, se současností České republiky. Poslech a rozumění rodilým mluvčím, ústní a písemné vyjadřování, diskuse. Specifika substandardu obecné češtiny. 8

10 Cíl: Získávání jazykové komunikační dovednosti v češtině na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy. Bischofová, J. a kol. (1999): Čeština pro středně a více pokročilé, Praha. Karlík, P. Nekula, M. Rusínová, Z. (2000): Příruční mluvnice češtiny, Praha. Menac, A. Sesar, D. Kuchar, R. (1998): Hrvatsko češko slovački frazeološki rječnik, Zagreb. Pala, K. Všianský, J. (1994): Slovník českých synonym, Praha. Pravidla českého pravopisu. Školní vydání(1993), Praha. Profeta, D. Novosad, A. (1999): Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Zagreb. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, Zagreb. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Slovník české frazeologie a idiomatiky I. - III.(1983, 1988), Praha. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2001), Praha. Slovník spisovného jazyka českého I. IV.( ), Praha. Svozilová, N. Prouzová, H. Jirsová, A. (1997): Slovesa pro praxi, Praha. Trnková, A. (1994): Textová cvičebnice českého jazyka II., Praha. Název předmětu: Jazyková cvičení VI Jazyk: chorvatština a čeština Trvání: 1 semestr (letní) Status: povinný Forma výuky: 6 hodin cvičení Podmínky: vykonaná zkouška z Jazykových cvičení V Zkouška: písemná a ústní Obsah: Ústní a písemné rozbory autentických českých textů, které obsahují gramatiku, slovní zásobu a frazémy spojené s aktuálními společenskými událostmi, s různorodými náměty z médií, se současností České republiky. Rozumění textu, diskuse o něm, jeho rozbor a shrnutí, ústní a písemné překládání textů z češtiny do chorvatštiny a z chorvatštiny do češtiny. Poslech a rozumění rodilým mluvčím, ústní a písemné vyjadřování, diskuse. Specifika substandardu obecné češtiny. Cíl: Získání jazykové komunikační dovednosti v češtině na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy. Bischofová, J. a kol. (1999): Čeština pro středně a více pokročilé. Praha. Karlík, P. Nekula, M. Rusínová, Z. (2000): Příruční mluvnice češtiny, Praha. Menac, A. Sesar, D. Kuchar, R. (1998): Hrvatsko češko slovački frazeološki rječnik, Zagreb. 9

11 Pala, K. Všianský, J. (1994): Slovník českých synonym, Praha. Pravidla českého pravopisu. Školní vydání(1993), Praha. Profeta, D. Novosad, A. (1999): Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Zagreb. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, Zagreb. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb. Slovník české frazeologie a idiomatiky I. - III.(1983, 1988), Praha. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2001), Praha. Slovník spisovného jazyka českého I. IV.( ), Praha. Svozilová, N. Prouzová, H. Jirsová, A. (1997): Slovesa pro praxi, Praha. Trnková, A. (1994): Textová cvičebnice českého jazyka II., Praha. Název předmětu: Fonologie a morfologie českého jazyka Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr (letní) Status: povinný Forma výuky: 4 hodiny přednášek Podmínky: zápis do I. semestru bakalářského studia českého jazyka a literatury Zkouška: ústní Obsah: Fonologie současného českého jazyka zahrnuje základy všeobecné fonologie, český hláskový systém, hláskové změny, přízvuk a prozodické vlastnosti českého jazyka. Morfologie zahrnuje základní zásady a systémy tvoření slov, které se podrobněji probírají v rámci jednotlivých druhů slov. Při rozboru slovních druhů a jejich flexe a tvorby tvarů se rozlišují gramatické a sémantické kategorie, zejména se poukazuje na funkční vlastnosti tvarů. V této oblasti si student může zvolit seminární práci. Cíl: Získání vědomostí o hláskovém systému a zásadách českých výslovnostních a pravopisných norem. Získání vědomostí o jazykovém systému na morfologické úrovni (tvoření slov a flexe). Academia (1986): Mluvnice češtiny 1, Praha. Academia (1986): Mluvnice češtiny 2, Praha. Havránek, B. Jedlička, A. (1960): Česká mluvnice, Praha. Příruční mluvnice češtiny (1996), Brno. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Zagreb. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, Zagreb. Název předmětu: Syntax českého jazyka 10

12 Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr (zimní) Status: povinný Forma výuky: 4 hodiny přednášek Podmínky: vykonaná zkouška z Fonologie a morfologie českého jazyka Zkouška: ústní Obsah: Srovnávání různých teoretických přístupů k syntaktické problematice a k různým syntaktickým popisům (obzvlášť strukturně-funkčnímu a sémantickému). Tradice rozboru syntaxe v české filologii. Syntax současného českého spisovného jazyka zahrnuje: modálnost, aktuální a kontextuální větné členění, slovosled, syntagmatiku, syntaktické vztahy, větné členy, věty bez subjektu, jednoduché a složené věty a syntax textu. Cíl: Získání vědomostí o jazykovém systému na syntaktické úrovni. Academia (1987): Mluvnice češtiny 3, Praha. Bauer, J. Grepl, M. (1970): Skladba spisovné češtiny, Praha. Grepl, M. Karlík, P. (1986): Skladba spisovné češtiny, Praha. Příruční mluvnice češtiny (1996), Brno. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Zagreb. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, Zagreb. Šmilauer, V. (1966). Novočeská skladba, Praha. Název předmětu: Dějiny českého jazyka a dialektologie Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr (letní) Status: povinný Forma výuky: 4 hodiny přednášek Podmínky: vykonaná zkouška ze Syntaxe českého jazyka Zkouška: ústní Obsah: Proces standardizace českého jazyka, resp. sociolingvistický přehled od předstandardního období do současnosti bude prezentován v kontextu kulturně-historických změn, které poznamenaly nejvýznamnější momenty ve vývoji spisovného jazyka. Jazykově-historická periodizace se propojuje s periodizací literárně-historickou. V každém období budou rozebírány nejvýznamnější genetickolingvistické změny a rozvoj dialektů. Samostatně pak základní dialektologické rozlišnosti a poměr mezi českým standardem a substandardem. V této oblasti si student může zvolit seminární práci. 11

13 Cíl: Získání základních kulturologických poznatků o okolnostech vytváření českého spisovného jazyka, získání vědomostí o nejdůležitějších prvcích české historické gramatiky, rozlišování českých dialektů, zejména rozlišování českého standardu a substandardu. Brozović, D. (1970): Standardni jezik, Zagreb. Cuřín, F. i kol. (1964): Vývoj českého jazyka a dialektologie, Praha. Český jazyk. Najnowsze dzieje języków słowiańskych(1998), ed. J. Kořenský, Opole. Havránek, B. (1979): Vývoj českého spisovného jazyka, Praha. Lamprecht, A. Šlosar, D. Bauer, J. (1986): Historická mluvnice češtiny, Praha. Sesar, D. (1996): Putovima slavenskih književnih jezika, Zagreb. Název předmětu: Úvod do české kultury Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr (zimní) Status: povinný Forma výuky: 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře Podmínky: zápis do I. semestru bakalářského studia českého jazyka a literatury Zkouška: ústní, seminární práce Obsah: Předmět je koncipován jako kombinace úvodu do studia českého literatury a dějin české kultury. Na pozadí české politické historie od raného středověku až po současnost (přizpůsobené poznatkům a zájmům filologů) bude věnována pozornost nejvýznamnějším momentům české literární a kulturní historie, které utvářejí českou kulturní identitu a které se staly symboly národní kultury. Bude pojednáno o českých zlatých dobách, o mecenáších kultury, kulturních institucích, českých klasicích, klasických literárních a uměleckých dílech, na něž bude nazíráno z perspektivy doby jejich vzniku a následného působení i z perspektivy doby jejich současné recepce.texty budou čteny a interpretovány v chorvatském překladu. Cíl: Získat poznatky o české kultuře a současné české kulturní identitě a jejich genezi, které by měly tvořit základ pro další bohemistické nebo komparativní studium. Literatura Agičić, D. (2000): Hrvatsko-češki odnosi na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće, Zagreb. Čornej, P. Pokorný J. (2000): A Brief History of the Czech Lands to 2000, Prague. Dĕjiny zemí koruny české I, II. (1993), Praha. Esih, I. (1939): Što su Česi i Slovaci dali Hrvatima, Zagreb. Karpatský, D. (1975): Češka književnost, u Povijest svjetske književnosti, kniha 7, Zagreb. Krulj, D. (1934): Život i rad Tome Garik Masaryka, Osijek. Masaryk, T. G. (1923): Jan Hus: češki preporod i češka reformacija, Zagreb. 12

14 Patočka, J. (2000): Što su Česi, Zagreb. Steindl, R. (1994): Češka povijest i filozofija, Filozofska istraživanja 14 (1994), 4(55), str Tomek, V. V. (1899): Povjest kraljevine Česke, Zagreb. Zlatna knjiga češkoga pjesništva(2003), sest. Dušan Karpatský, Zagreb. Název předmětu: Česká literatura do konce XIX. století Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr (letní) Status: povinný Forma výuky: 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře Podmínky: vykonaná zkouška z Úvodu do české kultury Zkouška: ústní, seminární práce Obsah: Předmětem zájmu budou vybrané kapitoly z dějin české literatury od počátků do konce XIX. století. O jednotlivých tématech bude pojednáno chronologicky, úvodní kapitola bude věnována staroslověnskému písemnictví na českém území a střetu latinské a slovanské tradice. Přes počátky české literatury, dobu husitskou, český humanismus a baroko se postupně dospěje až k ranému obrození na konci XVIII. století. Zatímco ke starší literatuře a k ranému obrození bude přistupováno spíše skrze historické interpretace těchto epoch, při výkladu českého vrcholného a pozdního obrození a doby poobrozenecké až po konec XIX. století bude kladen důraz na analýzy konkrétních literárních děl, ohnisko zájmu se tedy přesune ke konkrétnímu literárnímu korpusu tohoto období. Cíl: Cílem kurzu bude seznámit studenty s nejmarkantnějšími a nejplodnějšími obdobími české kultury a literatury do konce XIX. století a nabádat je, aby se pokusili díla těchto epoch konfrontovat s dobovými ideologickými, myšlenkovými či náboženskými subdeterminanty. Černý, V. (1996): Až do předsínĕ nebes, Praha. Dĕjiny české literatury I(1959), ed. Felix Vodička, Praha. Dĕjiny české literatury II(1960), ed. Felix Vodička, Praha. Dĕjiny české literatury III(1961), ed. Miloš Pohorský, Praha. Karpatský, D. (1975): Češka književnost, in: Povijest svjetske književnosti, kniha 7, Zagreb. Lehar, J. a kol. (1998): Česká literatura od počátků k dnešku, Praha. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce, 1 (A-G)(1985), Praha. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce,2/i (H-J), 2/II (K-L) (1993), Praha. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce,3/i (M-O), 3/II (P-Ř) (2000), Praha. Macura, V. (1995): Znamení zrodu: české národní obrození jako kulturní typ, Jinočany. Novák, A. ( ): Přehledné dějiny literatury české, Olomouc. Slovník literárních směrů a skupin (1983), ed. Štĕpán Vlašín, Praha. 13

15 Zlatna knjiga češkoga pjesništva (2003), sest. Dušan Karpatský, Zagreb. Název předmětu: Česká literatura XX. století Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr (zimní) Status: povinný Forma výuky: 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře Podmínky: vykonaná zkouška z České literatury do konce XIX. století Zkouška: ústní, seminární práce Obsah: Náplní kurzu nebude důsledně sledovat chronologii a logiku vývoje české literatury ve XX. století, spíše bude věnována pozornost několika problémovým celkům, které reprezentují literární tvorbu 20. století: proměnám politických ideologií, které z vnějšku determinují literární normy a vedou k poznávání zásadních sociálně-kulturních vlivů na literární tvorbu; zrodu různých literárněuměleckých myšlenkových směrů a proudů, kolem nichž se soustřeďují relevantní spisovatelé; otázce výlučnosti některých spisovatelů, což rovněž ovlivňuje a formuje literární vývoj; genologické problematice: zejména otázce, jakým způsobem převaha určitých žánrů v některých obdobích české literatury 20. století způsobuje upřednostňování právě těchto žánrů (literární esejistika na začátku století, intermediální žánry ve 20. letech, budovatelský román v raných 50. letech, poezie všedního dne na přelomu 5é. a 60. let, román a absurdní dramata v 60. letech atd.). Ke každému tématu bude přistupováno skrze analýzy konkrétního literárního díla. Cíl: Cílem kurzu je upozornit studenty na některé problémy, které determinují vývoj české literatury 20. století a přivést je k jejich rozpoznání v konkrétním literárním korpusu, příp. poukázat na to, jak literatura přesahuje rámce toho determinismu. Česká literatura Interpretace vybraných děl (1992), ed. Jiřina Táborská i Milan Zeman, Praha. Český Parnas. Vrcholy literatury (1993), ed. Jiří Holý, Praha Dĕjiny české literatury 4(1995), ed. Z. Pešat a E. Strohsová, Praha. Karpatský, D. (1975): Češka književnost, in: Povijest svjetske književnosti, kniha. 7, Zagreb. Kožmín, Zdenĕk (1998): Na tvrdém loži z psího vína. Česká poezie od 40. let do současnosti, Brno. Lehár, J. a kol. (1998): Česká literatura od počátků k dnešku, Praha. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce, 1 (A-G)(1985), Praha Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce,2/i (H-J), 2/II (K-L) (1993), Praha. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce,3/i (M-O), 3/II (P-Ř) (2000), Praha. Slovník české prózy (1994), ed. B. Doukopil a M. Zelinský, Ostrava Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl I a II, (1995, 1998), ed. P. Janoušek, Praha. 14

16 Slovník literárních smĕrů a skupin(1983), ed. Štěpán Vlašín, Praha. Zlatna knjiga češkoga pjesništva(2003), sest. Dušan Karpatský, Zagreb. Název předmětu: Jazyková kultura Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr Status: povinně volitelný Forma výuky: 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře Podmínky: zapsané studium na Univerzitě v Záhřebu Zkouška: ústní, seminární práce Obsah: Jazyková kultura je samostatná lingvistická disciplína, založená ve druhé polovině 20. let XX. st. Základy této disciplíny byly položeny monografií Kultura jazyka K. Vinokurova z r a tezemi, které členové Pražského lingvistického kroužku přednesli na Prvním mezinárodním slavistickém kongresu v Praze v roce 1929; největší podíl na jejím dalším rozvoji měli slavisté a germanisté. Předmětem tohoto kurzu je historický vývoj teorie jazykové kultury, a to od jejích počátku, kdy byla spjata s teorií literárního jazyka, až po současné jazykové vyjadřování. Cíl: Studenti se především seznámí s bohemistickými a kroatistickými pracemi z oblasti jazykové kultury a v menší míře i s pracemi rusistickými, polonistickými a germanistickými. Budou vedeni ke kritičnosti, která je nutná pro hodnocení stavu jazykové kultury a pro utváření jazykové politiky. Barić, E. a kol. (1999): Hrvatski jezični savjetnik, Zagreb. Greule, A. Lebesanft, F. ed. (1998): Europäische Sprachkultur und Sprachpflege, Tübingen. Havránek, B. Weingardt, M. ed. (1932): Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha. Janáčková, J. a kol. (1995): Spisovná čeština a jazyková kultura 1993, Praha. Jonke, Lj. (1964): Književni jezik u teoriji i praksi, Zagreb. Kráľ, A. Rýzková, A. (1990): Základy jazykovej kultúry, Bratislava. Název předmětu: Pražská lingvistická škola Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr Status: povinně volitelný Forma výuky: 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře Podmínky: zapsané studium na Univerzitě v Záhřebu 15

17 Obsah: Pražský lingvistický kroužek byl založen v roce 1926 a soustřeďoval nemalý počet tehdejších předních lingvistů, a to buď přímo jako jeho členy (N. Trubeckoj, R. Jakobson, V. Mathesius, B. Havránek), nebo jako přednášející na pravidelně pořádaných setkáních (O. Jespersen, E. Benveniste ad.). Na činnosti Kroužku se podíleli i filozofové (E. Husserl, R. Carnap) a literární teoretici (J. Tyňanov, J. Mukařovský). Práce, které vznikly v rámci Kroužku, byly zveřejňovány v časopise Travaux du Circle linguistique de Prague. I přes snahu obnovit aktivity Kroužku po 2. světové válce, bylo nejvýznamnějších výsledků dosaženo právě během prvního desetiletí jeho existence. Předmětem kurzu jsou klíčové práce členů PLKu, kteří otevřeli nové kapitoly v dějinách obecné lingvistiky a slavistiky, a to především v oblasti fonologických výzkumů, synchronní lingvistiky a standardologie. Cíl: Seznámit studenty s nejvýznamnějším obdobím působení Kroužku, kterému se dostalo i největšího mezinárodního ohlasu, ale i s dalšími lingvistickými tématy Pražské školy, které ovlivnily metodologii české a slovenské lingvistiky. Havránek, B. (1998): Principi Praške lingvističke škole, Zbornik za filologiju i lingvistiku Matice srpske XIII/1. Jedlička, A. (1971): Praška škola i problematika standardnih jezika, osobito slavenskih, Zadarska revija 20. Mathesius, V. ed. (1947): Čeština a obecny jazykozpyt, Praha. Vachek, J. (1964): A Prague School Reader in Linguistics, Bloomington. Vachek, J. (1999): Prolegomena k dějinám pražské školy jazykovědné, Praha. Vachek, J. (1964): The Linguistic School of Prague. An Introduction into its Theory and Practice, Bloomington. Název předmětu: Staroslověnština Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr (zimní) Status: povinně volitelný v bakalářském studiu (podmínka pro zápis do magisterského studia) Forma výuky: 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře Podmínky: - Zkouška: písemná. ústní Obsah: Počátky slovanského písemnictví, první slovanský spisovný jazyk a jeho hovorová základna (vztah k praslovanštině); historické okolnosti moravské mise: úloha Říma a Cařihradu; první překlady do slovanštiny; nejstarší slovanské texty; prameny ke studiu života a díla Cyrila a Metoděje; staroslovanské redakce; role cyrilometodějského dědictví u jednotlivých slovanských národů. Fonologie, morfologie a syntax staroslověnštiny; základy hlaholské a cyrilické paleografie. Cíl: Cílem je seznámit studenty s počátky slovanského písemnictví, poučit je o elementární 16

18 staroslovanské gramatice a lexiku, aby mohli přiměřený způsobem porozumět vývoji jednotlivých jazykových kategorií až po současné slovanské jazykové idiomy. povinná: Damjanović, Stjepan: Staroslavenski jezik, Zagreb 2002, 5-183; Damjanović, Stjepan: Slovo iskona, Zagreb Damjanović, Stjepan i dr: Mali staroslavensko-hrvatski rječnik, 2004, izabrana poglavlja Bratulić, Josip: Žitja Konstantina Ćirila i Metodija i druga vrela, Zagreb (jedno z vydání). doplňková: Hamm, Josip: Staroslavenska gramatika, Zagreb, jedno z vydání. Hamm, Josip: Staroslavenska čitanka, Zagreb, jedno z vydání. Grivec, Franc: Slavenski blagovjesnici sveti Ćiril i Metod, Zagreb Koneski, Blaž: Ohridska književna škola, in: Slovo 6-8, Hamm, Josip: Hrvatski tip crkvenoslavenskog jezika, in: Slovo13, Babič, Vanda: Učbenik stare cerkvene slovanščine, Ljubljana Schaeken, Jos/Nirnbaum, Henrik: Die altkirchenslavische Schriftkultur, Muenchen Trunte, Nikolaos H: Ein praktisches Lehrbuch des Kirchenslavischen in 35 Lektionen, Band 1, Muenchen Trunte, Nikolaos H: Ein praktisches Lehrbuch des kirchenslavischen in 30 Lektionen, Band 2, Muenchen Název předmětu: Bohemica v chorvatském překladu / Croatica v českém překladu Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr Status: povinně volitelný Forma výuky: 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře Podmínky: zapsané studium na Univerzitě v Záhřebu Zkouška: ústní Obsah: Náplní kurzu bude sledovat chorvatsko-české kulturní kontakty a to od založení Univerzity Karlovy a příchodu chorvatských hlaholitů do Prahy (14. st.), přes spolupráci chorvatských a českých obrozenců v 19. st., až do současnosti se zvláštním zřetelem na literární vazby. Pozornost bude věnována chorvatským překladům českých autorů a českým překladům chorvatských autorů, především těm reprezentativním, ale i těm, kteří jinými způsoby, např. svým veřejným působením či filologickými, lexikografickými aj. pracemi, podporovali a udržovali vzájemnou spolupráci. 17

19 Cíl: Získání poznatků o příslušnosti Chorvatů a Čechů ke stejnému civilizačnímu okruhu a o jejich kulturních vazbách v průběhu dějin, zvláště pak v určitých obdobích, na základě studia kulturního dědictví, které si vzájemně předali. Agičić, D. (2000): Hrvatsko-češki odnosi na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće, Zagreb. Berkopec, O. (1940): Česká a slovenská literatura, divadlo, jazykozpyt a národopis v Jugoslávii (od 1800 do 1935), Praha. Česká beseda v Záhřebĕ (1924), Zagreb. Godišnja nagrada INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu za godinu: dobitnik Dušan Karpatský (2002), Zagreb. Hercigonja (1971): Srednjovjekovna književnost in: Povijest hrvatske književnosti, kniha 2, Zagreb. Jonke, Lj. (1964): Književni jezik u teoriji i praksi, Zagreb. Karpatský, D. (1983): Croatica na češkom jeziku. Prijevodi djela hrvatske književnosti u zasebnim knjigama /Croatica v češtinĕ bibliografie knižně vydaných českých překladů děl charvátských autorů v letech /, Zagreb. Mali hrvatsko-češki biografski leksikon / Malý chorvatsko-český biografický slovník (2002), připr. J. Bošnjak, D. Karpatský, Z. Pičuljan, Prag. Matušek, J. (1994): Češi v Chorvatsku / Česi u Hrvatskoj, Daruvar. Matušek, J. (1994): Dvjesta godina zajedno, Daruvar. Název předmětu: Tendence v českém básnictví XX. století Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr Status: povinně volitelný Forma výuky: 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře Podmínky: zapsané studium na Univerzitě v Záhřebu Zkouška: ústní, seminární práce Obsah: Kurz by se měl zabývat čtením antologie Zlatna knjiga češkoga pjesništva, která byla vydána v Záhřebu v roce 2003 a je vysoce hodnocena jak v ČR, tak i v Chorvatsku. Jedná se pravděpodobně o nejobsáhlejší antologii české poezie, jaká byla v zahraničí vydána. Vybraní básníci 20. století jsou v ní zastoupeni poměrně značným počtem veršů (sto a více), jejich texty tvoří dvě třetiny antologie. Studenti budou vedeni k chronologickému čtení poezie 20. století s pomocí interpretačních komentářů např. J. Mukařovského, Z. Pešata, M. Červenky, Z. Kožmína či J. Trávníčka. Cíl: Cílem kolegia je názorně upozornit na možnosti čtení poezie, jaké nabízí antologie. Červenka, M. (1991): Styl a význam, Praha. 18

20 Červenka, M. (1996): Obléhání zevnitř, Praha. Česká literatura Interpretace vybraných děl (1992), ed. Jiřina Táborská a Milan Zeman, Praha. Český Parnas. Vrcholy literatury (1993), ed. Jiří Holý, Praha. Dĕjiny české literatury 4(1995), ed. Zdenĕk Pešat i Eva Strohsová, Praha. Kožmín, Z. (1998): Na tvrdém loži z psího vína. Česká poezie od 40. let do současnosti, Brno. Lehár, J. a kol. (1998): Česká literatura od počátků k dnešku, Praha. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce, 1 (A-G)(1985), Praha. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce,2/i (H-J), 2/II (K-L) (1993), Praha. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce,3/i (M-O), 3/II (P-Ř) (2000), Praha. Mukařovský, J. (1987): Struktura, funkcija, znak, vrednost, Beograd. Mukařovský, J. (1999): Književne strukture, norme i vrijednosti, Zagreb. Pešat, Z. (1985): Dialogy s poezií, Praha. Pešat, Z. (1991) Jaroslav Seifert, Praha. Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl I a II, (1995, 1998), ed. P. Janoušek, Praha. Trávníček, J. (1996): Poezie poslední možnosti, Praha. Zlatna knjiga češkoga pjesništva (2003), sest. Dušan Karpatský, Zagreb. Název předmětu: Současní čeští prozaici, kteří se prosadili v 60. letech XX. století Jazyk: chorvatština Trvání: 1 semestr Status: povinně volitelný Forma výuky: 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře Podmínky: zapsané studium Univerzitě v Záhřebu Zkouška: ústní, seminární práce Obsah: 60. léta se obecně považují za velmi dynamické a plodné období v české literatuře, ale i za období, v kterém se poprvé stává román dominantní formou vyjadřování nové literární generace. Svá první významná díla v tomto období vydala řada tehdy mladých spisovatelů (M. Kundera, L. Vaculík, L. Fuks, B. Hrabal, J. Škvorecký, V. Páral, I. Klíma, A. Lustig, J. Šotola), kteří se v solidním počtu vyšplhali na český Parnas, někteří i na světový. Jedná se o hojně překládané spisovatele, a to i do chorvatštiny, takže jsou v Chorvatsku známa díla celé generace uvedených autorů. Cíl: Cílem kurzu je prostřednictvím četby vybraných textů sledovat homogennost jedné literární generace, sledovat analogie v dílech příslušníků této generace (a to na úrovni motivů, vypravěčského postupu, slohu a jazyka), které by měly poukázat na společný svět, z něhož tato literatura vychází, stejně jako sledovat generační rozlišnosti, které by měly upozornit na odlišné možnosti prezentace téhož světa, kterou tato generace nabízí. 19

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd

STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd Bakalářské studium německé filologie bylo dosud na Katedře germanistiky FF UP akreditováno jen jako

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

ASZJSV102 Teoretické základy literární vědy 4 2/- Zk -/- TraJ

ASZJSV102 Teoretické základy literární vědy 4 2/- Zk -/- TraJ STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA (polština, maďarština, slovenština) SES SES / jednooborové Bakalářské studium prezenční (tříleté) Společné oborové předměty 90 kreditů ASZJSV101 Teoretické základy jazykovědy 4 2/-

Více

Příběh jednoho moderního projektu

Příběh jednoho moderního projektu Příběh jednoho moderního projektu Pražský lingvistický kroužek, 1926-1948 Jindřich Toman Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum Praha 2011 OBSAH PŘEDMLUVA 9 Poděkování 12 Poděkování k českému

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Zkouška je podmínkou návštěvy jakéhokoli semináře z lingvistiky nebo literatury. 2)

Zkouška je podmínkou návštěvy jakéhokoli semináře z lingvistiky nebo literatury. 2) NĚMČINA NĚM Studenti němčiny zapisující se v akad. r. 2004/2005 jsou povinni vykonat zkoušky společného modulu: z kurzu SPOL00001 / Filozofie (do 8. semestru) a z kurzu SPOL00002 / Cizí jazyk (do 7. semestru;

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Všestranné jazykové rozbory Téma 1.2.3. Všestranné

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Souborné zkoušky z modulů

Souborné zkoušky z modulů Souborné zkoušky z modulů (platí pro studenty, kteří nastoupili do magisterského studia české filologie v roce 2012/2013) V souladu s akreditacemi a Modrou knihou 2012/2013 je student jednooborové české

Více

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

Magisterské studium. OJ410 Magisterská diplomní práce všichni --- 30

Magisterské studium. OJ410 Magisterská diplomní práce všichni --- 30 ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Magisterské studium 1.2 MAGISTERSKÉ počty kreditů za hodinu přímé výuky: zápočet (z): 1-2 kolokvium (k): 2 zkouška (zk): 2-3 1.2.1 JEDNOOBOROVÉ

Více

Lektorát českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Univerzity v Lublani (Slovinsko) Akademický rok 2011/2012

Lektorát českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Univerzity v Lublani (Slovinsko) Akademický rok 2011/2012 Lektorát českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Univerzity v Lublani (Slovinsko) Akademický rok 011/01 I. Kontaktní údaje Lektorka: Mgr. Jana Šnytová Vedoucí Ústavu slavistiky (Oddelek za slavistiko):

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2013/2014 Destinace: Francie, Inalco, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Národní institut

Více

Mgr. Jan Pešina, Polsko Poznań Univerzita A. Mickiewicze, Fakulta polské a klasické filologie, Ústav slovanské filologie

Mgr. Jan Pešina, Polsko Poznań Univerzita A. Mickiewicze, Fakulta polské a klasické filologie, Ústav slovanské filologie Výroční zpráva o lektorské činnosti za akademický rok 2011/2012 Mgr. Jan Pešina, Polsko Poznań Univerzita A. Mickiewicze, Fakulta polské a klasické filologie, Ústav slovanské filologie Základní informace

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně (viz poznámky) Světová literatura v

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Bakalářské studium A. Studenti přijatí (dříve) k magisterskému studiu oboru zapisují povinné a volitelné předměty podle dvouoborového studia

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Český jazyk a literatura Literatura 20. století

Český jazyk a literatura Literatura 20. století Český jazyk a literatura Literatura 20. století Apollinaire- Čapkova studie VY_12_INOVACE_LITNOVA01 cíl: seznámit se s dobovou reakcí předního českého autora na nástup evropské avantgardy, vnímat Čapka

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Kapesní průvodce pro zlé časy

Kapesní průvodce pro zlé časy Kapesní průvodce pro zlé časy Už je to téměř dvacet let, co Jiří Černý a Jiří Nekvapil začali svou zprávu o mezinárodním projektu Dějiny teorií jazyka 1 slovy: Zatímco v Československu máme velké dluhy

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ FRANCOUZŠTINA

PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ FRANCOUZŠTINA PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ FRANCOUZŠTINA PTF / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (I. cyklus je tříletý, II. cyklus je dvouletý) PTF I. cyklus SPOL00001 / 001. Filozofie (spol. základ) 2) ÚFaR

Více

Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu

Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu Pavel Kosek Týden vědy Ústav českého jazyka (18.11. 2009 10.00 13.00 hod.) Výzkum dějin českého pravopisu Jeden z

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU NA AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 V souladu s 49 zákona č. 111/1998 Sb. odstavec 5 zveřejňuji informaci o přijímacím řízení na akademický

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2013/2014 Destinace (země, město): Polsko, Poznaň Jméno, příjmení: Mgr. Jan Pešina Univerzita: Univerzita A. Mickiewicze, Fakulta polské a klasické

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ KAMILA BEŇOVÁ Ostrava 2011 1 Název: Oceňování složek podnikání Autoři: Kamila Beňová Vydání: první, 2011 Počet stran: 7 Tisk:

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí, co

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1 Ú K O L Č. 1 ÚKOL WORD_1 Naformátujte text podle ukázky s tím, ţe: písmo celého odstavce je Tahoma (A & B je Arial Black), velikost 10, styl kapitálky, text je za slovem hodin rozdělen na dva odstavce,

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Vydání: první, 2011 Počet

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.

Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15. Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289 Hlavní řešitel: Mgr. Ondřej Kučera Tento projekt je spolufinancován

Více