Právo na informace o životním prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo na informace o životním prostředí"

Transkript

1 9. října 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Právo na informace o životním prostředí Informace o stavu životního prostředí Žádost o poskytnutí informací Postup státní správy při poskytování informací o životním prostředí

2 strana 2 Úvod Právo na informace spolu se svobodou projevu patří k nejzákladnějším politickým právům, která jsou ústavně garantována. Jedním z hlavních subjektů, který je povinen poskytovat informace, je stát a dále ostatní veřejnoprávní subjekty (orgány územní samosprávy), které disponují nejširším okruhem těchto informací.

3 strana 3 Mezinárodní dokumenty Aarhuská úmluva úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí přijata v červnu 1998 na 4. ministerské konferenci Životní prostředí pro Evropu v dánském městě Aarhus podpora environmentální osvěty a vzdělávání veřejnosti důraz na rychlost poskytnutí informací důvody možného či nutného odmítnutí zpřístupnění informací veřejnost zainteresovaná veřejnost

4 strana 4 Mezinárodní dokumenty Směrnice Rady ES č. 90/313/EHS ze o volném přístupu k informacím o životním prostředí nahrazena: Směrnice Rady a Evropského parlamentu č. 2003/4/ES z o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí založena na stejných nebo obdobných principech, cílech, nástrojích a postupech jako Aarhuská úmluva a platná česká právní úprava

5 strana 5 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace komplexní úprava realizace práva na informace o životním prostředí lex specialis ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím každý má právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace mající orgány veřejné správy k dispozici právem na informace se rozumí informace: o stavu a vývoji životního prostředí o příčinách a důsledcích toho stavu o stavu jednotlivých složek životního prostředí o vlivu staveb, činností a technologií na životní prostředí o správních řízeních ve věcech životního prostředí

6 strana 6 Poskytovatelé informací o životním prostředí orgány státní správy orgány územní samosprávy plnící úkoly v ochraně ŽP právnické osoby zřízené, řízené či pověřené orgány státní správy a shromažďující, zpracovávající nebo uchovávající informace o životním prostředí soukromoprávní subjekty za podmínek stanovených zvláštním zákonem

7 strana 7 Zveřejňování informací o životním prostředí zpřístupnění informací na základě žádosti jakákoliv technicky proveditelná forma přímé nahlížení do písemností nebo jiných souborů informací pořizování výpisů, opisů nebo kopií žadatelem v prostorách povinných subjektů vydávání zpráv o stavu životního prostředí, ediční činnost (např. ročenka MŽP) osvěta, vzdělávání a výchova veřejnosti v oblasti ŽP

8 strana 8 Zpřístupnění informace na základě žádosti Žádost nemusí být odůvodněna, ale musí být srozumitelná a být z ní patrné: kdo žádost podává, o jakou informaci žádá. Žádost může být podána: ústně, písemně, telefonicky, elektronicky, faxem nebo jinou technicky proveditelnou formou.

9 Žádost o poskytnutí informace strana 9 DOPORUČENĚ Krajský úřad v referát životního prostředí (adresa) V dne Věc: Žádost o poskytnutí informace Ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí žádám o zpřístupnění informací o působení skládky v (provozovatel, adresa provozovny) na životní prostředí. Žádám o dostupné údaje o vlivu na jakost vody v nejbližších studních. Informace žádám poskytnout v písemné formě a zaslat poštou na mou níže uvedenou adresu. S pozdravem (jméno, příjmení, adresa, případně podle potřeby telefon, )

10 strana 10 Stav po podání žádosti Vyzvaný povinný subjekt: vyzve žadatele k upřesnění žádosti, nemá požadovanou informaci k dispozici ( postoupení žádosti), požadovanou informaci zpřístupní zveřejněná informace, odmítne zpřístupnit informaci, kterou má k dispozici, na žádost nereaguje.

11 Výzva k upřesnění žádosti strana 11 Krajský úřad v referát životního prostředí (adresa) č.j. V dne.. Vážená paní / Vážený pán (adresa) Věc: Výzva k upřesnění žádosti Dne.. nám byla doručena vaše žádost o poskytnutí informace o vlivech skládky ve vaší obci na životní prostředí, zejména na jakost vody v nejbližších studních. Protože jsme na pochybách, kterou z několika v minulosti vzniklých skládek v obvodu vaší obce máte na mysli, vyzýváme Vás k uvedení takových údajů, jež předmět vaší žádosti blíže specifikují, zejména čísla popisného nejbližší stavby nebo čísel parcelních pozemků, na nichž se skládka nachází, případně jiné vhodné identifikace. Toto upřesnění nám zašlete do 15 dnů od doručení této výzvy. Pokud tak neučiníte, budeme předpokládat, že jste od své žádosti upustil ( 3 odst. 2 zákona č. 123/1998 Sb.). vedoucí referátu životního prostředí (razítko)

12 Upřesnění žádosti o poskytnutí informace strana 12 DOPORUČENĚ Krajský úřad v referát životního prostředí (adresa) V dne Věc: Upřesnění žádosti o poskytnutí informace Vyhovuji tímto výzvě, jež mi byla doručena dne.. a v předepsané lhůtě 15 dní upřesňuji svou žádost podanou o poskytnutí informace o životním prostředí takto: Žádám o zpřístupnění informací o skládce, jež se nachází v u, vedle objektu č.p., v jehož blízkosti je umístěn(a). Parcelní číslo dotčeného pozemku mi není známo. Věřím, že toto upřesnění žádosti je postačující k tomu, aby mi byly zpřístupněny požadované informace o zmíněné skládce, které máte k dispozici. S pozdravem (jméno, příjmení, adresa, případně podle potřeby telefon, )

13 strana 13 Způsob a forma zpřístupnění informace Způsob a formu zpřístupnění informace může navrhnout sám žadatel. Poskytování informací je v zásadě bezplatné, včetně vyhledávání informací. Výjimku tvoří náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technického nosiče dat a odesláním informací žadateli.

14 strana 14 Odepření zpřístupnění požadované informace Odepření zpřístupnění požadované informace lze pouze ze zákonem stanovených důvodů a to: obligatorně, fakultativně na základě uvážení povinného subjektu. Odepření musí mít formu správního rozhodnutí s uvedením důvodů, pro které nebylo možno žádosti zcela nebo i jen z části vyhovět. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat.

15 Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace (1/2) strana 15 Krajský úřad v referát životního prostředí (adresa) č.j. V dne.. Vážená paní / Vážený pán (adresa) Věc: Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informací Dne.. byla tomuto orgánu doručena žádost (od koho), bytem (adresa), kterou bylo požadováno zpřístupnění informací podle zákona č. 123/1998 Sb. Její podstatou byl požadavek poskytnout veškeré informace o na pozemku č. kat. v kat. území, který je situován (kde; bližší specifikace místa). Výše jmenovaný požadoval zejména poskytnout (uvedení požadavku). Tento orgán věc uvážil a na základě shromážděných podkladů vydává toto rozhodnutí: Zpřístupnění informací požadovaných (od koho) v podání doručeném dne.. se ve smyslu 8 odst. 2 písm. c) a 9 odst. 1 zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace odpírá.

16 Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace (2/2) strana 16 Odůvodnění: Podáním došlým tomuto orgánu dne.. se (žadatel) domáhal zpřístupnění informací, jež se přímo týkají (důvod, např. probíhající správní řízení, trestní šetření, ). Krajský úřad si vyžádal sdělení (o čem, u koho). Následně uvědomil dne.. jediného účastníka řízení, kterým byl žadatel, o (uvedení zjištěných skutečností a případných možností). Žadatel této možnosti ve stanovené době nevyužil. 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 123/1998 Sb. stanoví, že orgán je povinen odepřít zpřístupnění informace, pokud jde o informace opatřované v rámci přípravného řízení (vyšetřování) ve věcech trestních, nebo se týká neukončených řízení a nepravomocných rozhodnutí o přestupcích a jiných správních deliktech. (uvedení případných dalších skutečností týkajících se odůvodnění) Z uvedených důvodu nelze požadované informace zpřístupnit a (uvedení případných možností dalšího postupu žadatele). Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak uvedeno ve výroku. Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu životního prostředí, podáním u Krajského úřadu v se sídlem na adrese. vedoucí referátu životního prostředí (razítko)

17 strana 17 Žádná reakce Povinná osoba ve stanovené lhůtě nereaguje (informaci nezpřístupní, nevydá rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace) fikce zamítavého rozhodnutí o zpřístupnění informace s možností podat proti takovému fiktivnímu rozhodnutí opravný prostředek.

18 Podnět k vydání rozhodnutí o odepření zpřístupnění strana 18 DOPORUČENĚ Krajský úřad v referát životního prostředí (adresa) V dne Věc: Podnět k vydání rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace Dne.. jsem doporučeným dopisem zaslal na adresu vašeho úřadu žádost o zpřístupnění informace o. Od uvedeného data uplynula již stanovená lhůta a doposud jsem od úřadu obdržel jakékoli vyrozumění týkající se mé žádosti. Upozorňuji, že lhůta pro vyřízení věci podle 7 zákona č. 123/1998 Sb. již uplynula, pročež ve smyslu 9 odst. 3 téhož zákona mám za to, že jste se rozhodli informaci odepřít. Z tohoto důvodu žádám, aby bylo vydáno rozhodnutí o odepření zpřístupnění požadované informace. Na vydání tohoto rozhodnutí mám podle zákona právo, avšak budu rovněž akceptovat i dodatečné zpřístupnění požadované informace (zasláním na mou adresu, případně sdělením další formy a způsobu s jejím seznámením). S pozdravem (jméno, příjmení, adresa, případně podle potřeby telefon, )

19 Podnět k vydání rozhodnutí o částečném odepření zpřístupnění strana 19 DOPORUČENĚ Krajský úřad v referát životního prostředí (adresa) V dne Věc: Podnět k vydání rozhodnutí o částečném odepření zpřístupnění informace Dne.. jsem doporučeným dopisem zaslal na adresu vašeho úřadu žádost o zpřístupnění informace o. Protože jste mi zpřístupnili jen část požadovaných informací a uvedli, že v ostatku jde o utajované skutečnosti, podávám tímto podnět k vydání rozhodnutí o odepření těchto nezpřístupněných informací. Na vydání takového rozhodnutí mám podle 9 odst. 4 zákona č. 123/1998 Sb. právo, nicméně budu akceptovat i dodatečné zpřístupnění požadovaných a dosud nezpřístupněných informací. S pozdravem (jméno, příjmení, adresa, případně podle potřeby telefon, )

20 Podnět k opatření proti nečinnosti strana 20 DOPORUČENĚ Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/ PRAHA 10 V dne Věc: Podnět k provedení opatření proti nečinnosti Dne.. jsem ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb. podal na Krajský úřad v žádost o zpřístupnění informací o. Od té doby jsem věc několikrát marně urgoval. Podal jsem podnět k vydání rozhodnutí o odepření informace, tedy rozhodnutí, na jehož vydání mám podle zákona nárok. Uplynulo dalších několik týdnů, aniž by zmíněný úřad ve věci učinil vůči mně nějaký úkon. Z těchto důvodů proto podávám podnět k provedení opatření proti nečinnosti podle 80 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Očekávám, že neprodleně zjednáte nápravu a zajistíte buď zpřístupnění požadovaných informací, nebo vydání rozhodnutí o odepření jejich zpřístupnění. S pozdravem (jméno, příjmení, adresa, případně podle potřeby telefon, )

21 strana 21 Zpráva o stavu životního prostředí každoročně připravuje Ministerstvo životního prostředí projednává a schvaluje vláda následné předložení k projednání v Parlamentu ČR zveřejnění do 3 měsíců od schválení Ministerstvo životního prostředí: vydává ročenku o stavu životního prostředí vede aktualizovanou internetovou stránku ministerstva

22 strana 22 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, spolu s dalšími ústředními orgány státní správy, mají povinnost podporovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu vycházející z principů udržitelného rozvoje zajišťované prostřednictvím státních i nestátních organizací, a to se zvláštním zaměřením na výchovu dětí a mládeže.

23 strana 23 Nevládní ekologické organizace a hnutí, občanská sdružení Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Česká společnost ornitologická Děti Země Ekodomov Ekologický právní servis Greenpeace Hnutí Brontosaurus Hnutí Duha Hra o Zemi (www.hraozemi.cz) Sdružení Mladých ochránců přírody (SMOP)

24 strana 24 Nevládní ekologické organizace a hnutí, občanská sdružení nezávislost na státní moci kontrola veřejné správy a územní samosprávy nepřímý podíl na legislativním procesu široká členská základna formování veřejného mínění v oblasti ochrany životního prostředí charakteristický způsob a formy práce provozování ekologické výchovy a osvěty praktická práce pro přírodu a krajinu (např. péče o chráněná území, vybrané lokality apod.) dokumentární a publikační činnost informační a poradenská činnost účast na správních řízeních

25 strana 25 Otázky 1. Vyjmenujte tři příklady informace o stavu životního prostředí, které správní orgán může na základě žádosti dle zákona č. 123/1998 Sb. poskytnout. 2. Uveďte způsoby jakými je zajištěn přístup veřejnosti k informacím o stavu životního prostředí. 3. Jmenujte způsoby požádání správního orgánu o poskytnutí informací o stavu životního prostředí. 4. Jaké náležitosti musí obsahovat žádost o poskytnutí informací o životním prostředí? 5. V jakých případech může správní orgán zamítnout žádost o poskytnutí informací o stavu životního prostředí?

26 strana 26 Literatura a zdroje Česká republika. Zákon o právu na informace o životním prostředí. In: Sbírka zákonů. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 8. června 1998, roč. 1998, č. 123, 42. Dostupné z: b.&ft=pdf KUŽVART, Petr a Stanislav PAZDERKA. Právo na informace o životním prostředí: zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí s komentářem a vzory podání : zákon č. 106/1999 Sb., po svobodném přístupu k informacím. 2. rozš. vyd. Brno: Ekologický právní servis, 2000, 223 s. ISBN Občanská společnost - informační server [online]. Praha: Econnect, , Dostupné z:

123_1998 Sb. 123/1998 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí Změna: 132/2000 Sb. Změna: 6/2005 Sb.

123_1998 Sb. 123/1998 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí Změna: 132/2000 Sb. Změna: 6/2005 Sb. 123/1998 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí Změna: 132/2000 Sb. Změna: 6/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy (1) Tento

Více

ZÁKON č. 123/1998 Sb. ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí

ZÁKON č. 123/1998 Sb. ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí Změna: 132/2000 Sb. ZÁKON č. 123/1998 Sb. ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Zákon upravuje 1 Účel zákona a) podmínky

Více

ZÁKON o právu na informace o životním prostředí

ZÁKON o právu na informace o životním prostředí Částka 1 Sbírka zákonů č. 6 / 2010 Strana 21 6 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 132/2000

Více

123/1998 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 1998

123/1998 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 1998 Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 123/1998 Sb. - poslední stav textu Změna: 132/2000 Sb. Změna: 6/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 380/2009 Sb. 123/1998

Více

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, I. Ředitel školy Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Základní informace o škole

Více

Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 INFORMAČNÍ BROŽURA

Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 INFORMAČNÍ BROŽURA Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 INFORMAČNÍ BROŽURA Zveřejnění informací ředitele školy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007.

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007. Vydaná v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Ve Šluknově dne 17. prosince

Více

Organizační směrnice 2/2006

Organizační směrnice 2/2006 Organizační směrnice 2/2006 Poskytování informací Ve smyslu: Čl. 17 Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.) Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb Spisový znak: 2-1 ZOP 8/2014 Účinnost od: 1. 1. 2014 Skartační znak: A 5 Počet

Více

Základní škola Šenov Radniční náměstí 1040, Šenov

Základní škola Šenov Radniční náměstí 1040, Šenov Č.j. 2005-08-13 Účinnost: 1.9.2004 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Změny: Číslo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace se sídlem Jungmannova3298/6, 586 01 Jihlava ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 900 /2013 Vypracoval:

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací

Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Vypracoval: Mgr. Otmar Němec, ředitel školy

Více

1. Základní informace o škole podle zákona 106/ 1999 Sb. Základní informace o škole a vedení školy. 2. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy

1. Základní informace o škole podle zákona 106/ 1999 Sb. Základní informace o škole a vedení školy. 2. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy 1. Základní informace o škole podle zákona 106/ 1999 Sb. V souladu s Pokynem MŠMT Č.j. 31 479/99-14 ze dne 8.11.1999 k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Více

Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace

Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Informační leták Mateřské školy Letovice, Čapkova 802/10 Č.j.: MŠČ/143/2013 Název školy : Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Kontaktní adresa: Čapkova 802/10,

Více

Pravidla pro poskytování informaci

Pravidla pro poskytování informaci Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Pravidla pro poskytování informaci Č.j.: 04/2012/VPP Účinnost od: 18. 12. 2014 Spisový znak: A. 1. Skartační

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Pokyn ředitele školy ke svobodnému přístupu k informacím a vyřizování stížností Č. j.: 00281/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Škola Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.11.2008 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Datum:

Více

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Škola : ZŠ Bílá Lhota, okres Olomouc, přísp.org. Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: V souladu

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ stanovený zákonem č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ stanovený zákonem č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, příspěvková organizace, Komenského 5, 680 11 Boskovice tel. 516 802 541 Organizační řád školy PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ stanovený zákonem č.

Více

Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací M e n d e l o v o g y m n á z i u m, O p a v a, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e K o m e n s k é h o 5, 7 4 6 0 1 O P A V A t e l : 5 5 3 6 1 2 8 9 0 ; f a x : 5 5 3 6 1 1 3 9 6 e - m a i l :

Více

Poskytování informací

Poskytování informací Příloha č. 26 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 1 Vnitřní směrnice č. 26 Odborného učiliště, Křenovice 8 Poskytování informací Č.j.: OUKR/1139/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 26. srpna 2014 Působnost Zaměstnanci

Více

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Pod Šachtami 335, 261 02 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

Více

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106 ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Účel zákona Zákon upravuje podmínky

Více

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program.

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Parlament

Více

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1

Více

ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb.

ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZACE SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 2-06 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více